Svätý Ambróz, arcibiskup a učiteľ cirkvi

Bratislava 16. júna 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Jeden zo štyroch veľkých latinských učiteľov a spisovateľov cirkve je nesmrteľný arcibiskup Milánsky, svätý Ambróz. Tento zriedkavý muž Boží pochádzal zo staroslávneho a vznešeného rodu rimského, ktorý počítal medzi predkov svojich konzulov a vladárov, a od tretieho storočia stal sa kresťanským. Otec jeho Ambróz bol miestodržiteľom Gallie, pod ktorého správu náležali i Britania, Španielsko a Mauretania v severnej Afrike.

Na snímke sv. Ambroz

Narodil sa roku 340 v Gallii. Už ako dieťa objavoval veľké dary a milosti Božie a označoval slávné svoje povolanie. Keď raz ako útlé dieťa spal s otvorenými ústičkami, obletoval ho roj včiel, a niektoré včeličky znášaly mu med do úst, preto vyobrazuje sa pri svätom Ambrózovi klát včelný. Keď ako chlapčok videl sestričku Marcellinu, ako ľúba ruku kňazovi, nastrčil jej svoju rúčku a riekol:

„I mne poľúb ruku; lebo i zo mňa stane sa niekedy biskup!“

Cnostná kresťanská matka dala si na tom veľmi záležať, aby vychovala deti svoje Marcellinu, Satyra a najmladšieho Ambróza za vzorných kresťanov. A s pomocou Božou sa to i stalo; lebo všetkých troch odchovala službe Božej; Marcellina slúžila milostivému Bohu ako pokorná mníška, syn Satyrus zomrel v chýre svätosti, svätý Ambróz stal sa okrasou a divotvornou podporou cirkve.

Roku 350 zomrel otec Ambróz, miestodržiteľ v Galiii, a vznešená manželka jeho odobrala sa s dvoma synmi do rodného mesta Ríma, kde dcérka Marcellina bola už prijala z rúk pápeža Libéria závoj mníšsky a venovala život svoj večnej panenskosti. Matka-vdova sama pridŕžala a viedla synka svojho Ambróza ku všetkým kresťanským cnosťam; za učiteľov vo svetských vedách vyvolila mu najučenejších a najcnostnejších mužov.

Svätý Ambróz mal veľké vlohy a dokonale vyučil sa v krásnych umeniach, v rečníctve a v práve rimskom a dľa vôle matkinej pripravil sa základne ku svetským úradom. Výtečne pôsobili sestra Marcellina a jej priateľka Kandida svätým životom svojím na mladého študenta, že zachránil sa pred obyčajnými pokleskami bujarej mladosti a že konal veľké pokroky na ceste ku dokonalosti.

Priateľstvo uzavrel s mladíkmi Aniciom Probom a Symmachom, ktorí mali zriedkavé vlastnosti duševné a vedomosti. Probus bol horlivým kresťanom a stal sa neskôr miestodržiteľom v Itálii. Symmachus bol pohanom. Po dokončených štúdiách stal sa svätý Ambróz pravotárom, vzbudil hneď obdiv zručnosťou svojou, výmluvnosťou a láskou ku prísnej spravodlivosti, ktorú hájil bez obalu každému v oči.

Miestodržiteľ Itálie Anicius Probus, jeho priateľ, obdivoval jeho spôsobnosť i povolal ho k sebe za prísediaceho súdu zemského. Teraz otvorila sa mu cesta k najskvelejším úradom štátnym. Roku 373 prímluvou toho priateľa stal sa svätý Ambróz miestodržiteľom v Miláne, Piemonte, Genui a Bologne. Anicius Probus pri odchode do Milána riekol sv. Ambrózovi tieto pamätné slová:

„Choď a spravuj zem nie ako sudca, ale jako biskup.“

On chcel mu dať na porozumenie, aby spravoval poddaných nie prísne podľa starých zákonov rimských, zväčša ešte pohanských, ale s láskavosťou kresťanskej viery; lebo múdry štátnik predvídal, že starý poriadok rimský skoro bude vytisknutý kresťanskými zásadami. A svätý Ambróz nasledoval túto radu priateľovu a zastával vysoký úrad svoj s takou láskavou vľúdnosťou a spravodlivosťou kresťanskou, že došiel všeobecnej obľuby a vážnosti.

Toho času znepokojoval blud Ariusov cirkev. Ariáni zasadli na mnohé biskupské stolice, ktorým nadržoval dvor cisársky. I v Miláne bol biskupom Auxencius, ktorý za dvadsať rokov ohlasoval blud Ariusov a prenasledoval katolíkov. Roku 374 zomrel Auxencius. Pri voľbe arcibiskupa boly v meste Miláne dve strany; katolíci chceli mať za arcibiskupa horlivého katolíka, Ariáni zase prívrženca svojho. V meste bol veľký nepokoj.

V deň voľby hrnuli sa veľké zástupy do chrámu. Bolo sa obávať, že povstane vzbura a vraždenie. Miestodržiteľ cisársky, svätý Ambróz, ponáhľal sa do chrámu, aby utíšil rozbúrené mysle a predišiel krvavým výtržnosťam. Vkročil do zhromaždenia a držal skvelú reč, plnú múdrosti a miernosti, v ktorej napomínal voličov, že ku takému vážnemu dielu treba je pristupovať v duchu pokoja a poriadku.

Rozvadení voličia zatíchli, nebolo počuť ani slova viac. Zrazu zvolalo dieťa v prostred zástupu:

„Ambróz biskup!“ A katolíci i bludoverci jednohlasne volali za dieťaťom:

„Ambróz nech bude biskupom!“

Svätý Ambróz naľakal sa a ušiel z chrámu. Bol iba tridsaťštyri roky starý, bol svetským človekom, nepripraveným ku hodnosti kňazskej, tým menej biskupskej, ba bol posiaľ katechumenom, i mal byť najprv pokrstený, keď podľa vtedajšej obyčaje, od cirkve síce neschvaľovanej, mnohé rodiny čakali s krstom dietok, až bujná mladosť prešla, aby tým istejšie mohli zachovať nevinnosť a milosť krstu, za príkladom cisára Konštantína Veľkého, ktorý dal sa iba pred smrťou pokrstiť.

A svätým mužom zatriasla svätá hrôza, keď mal v takom stave prijať vysokú hodnosť apoštolskú. Vydal sa na cestu do mesta Pavie, poblúdil na ceste, stráviac deň a noc na úteku. Bol však nájdený a nasledujúceho dňa bol zase pred bránami Milanskými. Mešťania vyslali medzitým poslov k cisárovi Valentinianovi I. a prosili ho, aby privolil k tomu, že by svätý Ambróz stal sa ich arcibiskupom. Cisár privolil i rozkázal, aby hneď bol posvätený za biskupa.

Na všeobecné naliehanie a prosby katolíkov privolil konečne pokorný sluha Boží. Roku 374, dňa 30. novembra bol skrze katolíckeho biskupa pokrstený, potom postupne posvätený na kňažstvo a konečne dňa 7. decembra za biskupa, i slávnostne uvedený na stolicu arcibiskupskú v Miláne. A teraz stal sa skvelým vzorom arcipastierov katolíckych.

Svätý arcibiskup obhajoval cirkev neohrozene cez celý svoj život proti prechmatom a nápadom nielen kacírov, ale i mocnárov svetských a nedal sa nastrašiť žiadnymi hrozbami a prekážkami.

A úradovanie svoje začal tým, že celý hnuteľný majetok svoj rozdal chudobným a chrámom; i nepohnuteľné majetky svoje daroval cirkvi s tou podmienkou, aby úžitok z nich brala sestra jeho Marcella až do svojej smrti; ale dôchodky z nich najviac pripadávali chudobným. Bratovi Satyrovi odovzdal správu tých statkov svojich, aby pozbavený všetkých starostí svetských venovať sa mohol výhradne povinnosťam arcibiskupským, štúdiám bohosloveckým a službe Božej.

V dome svojom uviedol najprísnejšiu striedmosť a skromnosť. Postieval sa prísne, a iba v sobotu a v nedeľu najedol sa do sýtosti. Nikdy neprijal pozvanie k hodom do cudzého domu; ale sám uhostieval často vysokých úradníkov, lebo ako štátnik nesmel pretrhnúť obcovanie s nimi. Do polnoci čítaval alebo písaval, potom sa modlieval. Vo dne, v noci každý človek mal prístup k nemu. Bol otcom chudobných a ochrancom utlačovaných.

Nezadlho po posviacke za biskupa písal cisárovi Velentinianovi I. a sťažoval sa trpko na niektorých nesvedomitých sudcov a iných úradníkov. Tento list písal s výrazom otvorenosti apoštolskéj. Cisár odpovedal:

„Už od dávnejšieho času znám tvoju otvorenosť. A predsa prispel som k vyvoleniu tvojmu. A preto pokračuj, i vynakladaj prostriedky, Bohom predpísané, jakožto liek proti našim hriechom.“

Svätý Ambróz neštudoval predtým bohoslovecké vedy. Teraz bolo mu treba nahrádzať to, čo zanedbal. I dal sa usilovno študovať sväté vedy. Z počiatku študoval a skúmal sväté Písmo a pri tom čítal spisy svätých otcov a učiteľov cirkevných, najmä objemné spisy Origenesove a svätého Basilia. Za učiteľa v ďalších bohosloveckých vedách vyvolil si učeného a zbožného kňaza Sympliciana, rodeného Rimana, ktorý stal sa i nástupcom jeho na stolici arcibiskupskej.

Pri štúdiách svojich a modlitbách konal pastiersky svoj úrad veľmi svedomite. Sv. omšu slúžieval v chráme s veľkou nábožnosťou každodenne; ostatnú časť dňa venoval prácam úradným. Každú nedeľu kázaval a to s takou vzornou výrečnosťou, že každé slovo jeho dýchalo pomazaním Božím. Za niekoľko rokov nebolo v Miláne žiadneho bludárskeho Ariána, vynímajúc cisárovnu Justinu, macochu cisára Graciana, a jej dvoranov.

Ariáni preto boli privolili hneď k voľbe jeho, lebo sa domnievali, že sa pridá k ním, keď si posiaľ jako miestodržiteľ nevšímal sporov dogmatických, do ktorých sa nerozumel. Ale oklamali sa. Svätý Ambróz nedovolil, aby pri krste jeho bol prítomný niektorý bludoverec a od toho času s kroka na krok vážne vystupoval proti Ariánom. Cisár Valentinian I. ctil si ho vysoko, to vedeli bludári a neopovážili sa vystúpiť proti nemu u cisára.

I jeho nástupca, cisár Gracian, ctil svätého Ambróza ako otca a učiteľa. Často písaval mu, aby ho navštívil, alebo sa s ním radieval; ba vyzval ho, aby napísal knihu o Duchu svätom. A svätý Ambróz roku 381 napísal tri knihy „O Duchu svätom.“ Na žiadosť sestry svojej Marcelliny napísal bol tiež r. 377 tri knihy o stave panenskom a knihu O vdovách, v ktorých napomínal ku zachovávaniu ustavičnej čistoty.

Roku 378 napadli divokí Hunovia a Góti podunajské kraje a spustošili ich. Celé zástupy Ariánov utekali pred nimi do Itálie. Svätý Ambróz prijal uprchIíkov s láskavosťou otcovskou, rozdal im svoj majetok, a keď to nedostačovalo, obrátil sa na biskupov a bohatých mešťanov s prosbou o podporu. A pritom napomínal veriacich, aby neobcovali s tými bludovercami, že by i oni neupadli naspäť do ariánstva.

A keď barbarskí Hunovia zajali mnohých kresťanov a zachádzali s nimi ako s hovädami, vykupoval svätý Ambróz nešťastníkov. A keď nemal peňazí, vzal k tomu účelu ozdoby a posvätné nádoby chrámové, i riekol:

„Cirkev má zlato nie preto, aby ho opatrovala, ale aby ho v čas potreby k preukazovaniu lásky vynakladala.“

A keď Ariáni horšili sa nad tým a proti nemu šomrali, riekol;

„O mnoho lepšie je, ochrániť duše, než opatrovať zlato. A cieľ môj nebol pri tom výhradne len, aby som zachránil život väzňom a zabezpečil ženy; ale aby som vytrhol i deti z nebezpečenstva modlárstva. Myslím, že krv Ježiša Krista, ktorá sa skvela v tých zlatých nádobách, udelila im účinok Jeho božskej sily, aby slúžili k vykúpeniu zajatých.“

Tak hovorieval a pôsobil sv. Ambróz.

Roku 379 uprázdnilo sa arcibiskupstvo v Sirmiume (Srieme). Nespokojní Ariáni, bránení a posmeľovaní cisárovnou Justínou, macochou cisára Graciana, nechceli dovoliť, aby vyvolený bol katolícky biskup, ale žiadali mať Ariána. Keď sa dozvedel o tom svätý Ambróz, išiel do Illyrie a pôsobil vážnosťou svojou na kňažstvo tak výdatne, že vyvolený bol horlivý katolík za arcibiskupa.

V chráme arcibiskupskom v Sirmiume chceli Ariáni prekaziť voľbu vzburou. Kacírska žena predrala sa zástupom až ku stolici arcibiskupskej a chcela svätého Ambróza stiahnuť s trónu. Svätý Ambróz riekol vážne:

„Nehodný som, pravda, dôstojnosti biskupskej: ale neprisluší, ani tvojmu pohlaviu, ani stavu, aby si vztiahla ruky svoje na pomazaného Božieho. Boj sa hrozného súdu Božieho!“

Na druhý deň bola táto bezbožná žena pochovaná. Tento súd Boží prestrašil Ariánov, i neopovážili sa vzpierať, keď svätý Ambróz svätil za biskupa vyvoleného skrze katolíkov Anemiusa a potom ho na arcibiskupskú stolicu uviedol. Roku 381 zhromaždil svätý Ambróz zhromaždenie cirkevné (synodu) v Miláne proti bludárstvu Apollinárisovmu, ktoré bolo odsúdené. Toho istého roku pokazil Ariánom v Akvileji účel ich synody. Od toho času nenávidela bludárska cisárovná Justina svútého Ambróza ešte väčšmi, ba až na smrť.

Pápež Damasus povolal r. 382 do Ríma všeobecný cirkevný snem v záležitosti odtŕžky cirkevnej obce Antiochie. Svätý Ambróz navštívil večné mesto Rím, kde strávil svoju mladosť. Zbožná jeho matka bola už mrtvá, ale našiel tam ešte milú sestru svoju Marcellinu a jej i svoju priateľku, Kandidu. Na všeobecnom sneme cirkevnom vynikal svútý Ambróz skvelou výrečnosťou svojou a učenosťou.

Kardinál Baronius rozpráva s cesty svätého Ambróza do Ríma, nasledujúcu divotvornú udalosť: Svätý Ambróz prišiel na noc do hostinca. Všetko prezradzovalo v dome bohatstvo a spokojnosť. Keď svätý arcibiskup videl nádheru vo svetlici, do ktorej bol uvedený, pýtal sa hostinského, ako sa mu darí závod a či nemá nejaké trápenie? S vyjasnenou tvárou opisoval hostinský svoje šťastie, i ubezpečoval svätého Ambróza, že nikdy nepoznal, čo je nezdar alebo nešťastie. A ďalej hovoril:

„Všetko, čo som podujal posiaľ, darilo sa mi; pri všetkom usmievalo sa mi šťastie: áno, i nemoce vzďalovali sa mňa.“

Svätý Ambróz rozpamätal sa pri týchto slovách na výpoveď svätého Písma (Job. 21, 13.):

„Trávi a v rozkoši dni svoje, a v okamihu zostupujú do hrobu.“

I odvrátil sa od chvastavého hostinského a dal sa hovoriť sprievodcom svojím:

„Poďme rýchle stadeto, aby zahynutie tejto rodiny nebolo i naším!“

Čo predpovedal muž Boží vnuknutím nebeským, to sa i stalo, akonáhle vykročil z domu. Zem zatriasla sa, porúčal sa hostinec, a pohltila ho priepasť i s obyvateľmi. Na mieste, kde stál prv nádherný hostinec, rozkladalo sa jazero. Akú vážnosť požíval svätý Ambróz v Ríme, počas svojho pobytu, to dokazuje Paulín v spise svojom.

Istá žena, ktorá mnoho trpela pakostnicou (lámkou), dala sa zaniesť do chrámu pred oltár, na ktorom svätý Ambróz slúžieval svätú omšu, a prosila ho o prímluvu. Po odbavenej svätej obete modlil sa svätý arcibiskup nad nemocnou a vložil na ňu svoje ruky. Nemocná, ktorá dôverovala silne v jeho prímluvu, pochytila kraj jeho rúcha a skrúšene poľúbila. A hľa, hned bola uzdravená. Tak vyznačoval Boh milosťou svojou verného sluhu Svojho!

Veľké pohromy dochádzaly na ríšu rimskú. Roku 383 zavraždený bol zbožný a spravodlivý cisár Gracian a vrah jeho Maximus chcel uchvátiť celú Itáliu pod svoju moc.

Justina, macocha zavraždeného cisára, ačkoľvek nenávidela na smrť svätého Ambróza a robila mu mnohé príkorie, že odhodlane vystupoval proti bludárskym Ariánom, ktorých ona podporovala všemožne, predstúpila v Miláne teraz s plačom pred nenávideného muža Božieho a prosila ho o pomoc, položila mu syna svojho Valentiniana II. na ramená, i zaprisahávala ho, aby sa zaujal za nedospelého uprávneného panovníka.

Na prosbu jej vybral sa svätý Ambróz ako poslanec Valentiniana II. ku uchvátiteľovi trónu Maximovi a vážnosťou svojou previedol, že Maximus nevtrhol s vojskom do Itálie, ale uznal Valentiniana II. za cisára v Itálii a na ostatnom Západe. Za čas nestrpčovala potom bludárska Justina život svätého Ambróza. Ale vzorný sluha Boží nútený bol odrážať nápady, proti cirkvi činené, nielen proti bludárom, ale i proti pohanom, ktorí posiaľ nachádzali sa v ríši rimskej.

Oni ustavične žiadali každého nového panovníka a mocného vojvodcu, aby ich podporoval. I teraz obnovili pohania žiadosť svoju u dvoru. Symmachus, učený vladár (prefekt) rimský, napísal obranu pre pohanov, a tá čítaná bola v rade štátnej. Nadšene zastával v tej obrane drievnych bôžkov pohanských, že oni dopomohli Rímu k veľkej moci a sláve, a že je to jedno, akým to spôsobom ctí sa božstvo. Vo vzletnom tom spise ozývali sa posledné dozvuky umierajúceho pohanského Ríma.

Svätý Ambróz dozvedel sa o tom a tak dlho naliehal na mladého cisára Valentiniana II, kým nevydal mu spis obranný. A potom vyvrátil skvelými dôvodmi spis pohanský. V rade štátnej ozývali sa mnohé hlasy v prospech pohanstva; ale svätý Ambróz zvíťazil rozumom svojím kresťanským i proti hlasom pohanských radcov, i proti básnickému rojčeniu vladára Symmacha. Spis obranný Symmachov bol odhodený v rade štátnej.

A dobre urobil cisár Valentínian II, že uposlúchol radu svätého Ambróza; lebo víťazná cirkev nemohla vedľa seba trpieť krvavé obety na oltároch pohanských, ani prežité neľudské povery a nemravy, a k tomu nepokojné pohanstvo bolo by oslabovalo ešte väčšmi poklesajúcu ríšu. Sotva že zvíťazil svätý Ambróz nad pohanmi, bolo mu zase bojovať s bludárskymi Ariánmi, ktorí použiť chceli nepokoje v ríši ku víťazstvu svojmu nad cirkvou.

Na čelo Ariánov postavila sa Justina, ktorá počas nedospelosti Valentiniana II. spravovala cisárstvo; i zabudla, aké služby preukázal jej a mladému cisárovi katolícky arcibiskup svätý Ambróz, lebo ona mu zapríčiňovala najväčšie príkorie. A ľahkomyseľná korunovaná žena ani netušila, aké nebezpečenstvo hrozí pri tom ríši. Maximus znovu hrozil vtrhnúť do Itálie.

A keby mladý cisár Valentinian II. bol nadržoval Ariánom, odvrátil by si bol jedinkého priateľa a pomocníka, východného cisára Theodosia Veľkého, ktorý netrpel Ariánov v ríši svojej a všemožne všade ich vykoreňoval. Aby bludárska Justina pozdvihla vyznanie arianské, usilovala sa úskokom, hrozbami a násilenstvami odstrániť svätého Ambróza z arcibiskupskej stolice v Miláne, kde so svojím dvorom prebývala.

Útok svoj proti mužovi Božiemu obnovila roku 385 v pôste, v posledné dni pred samou slávnosťou veľkonočnou. Svätý Ambróz povolaný bol do palácu cisárskeho. V rade štátnej bolo mu oznámené, aby odovzdal Ariánom kostol Porcianu, ktorý ležal pred Milánom; v tom chráme mal sa stať biskupom nemravný bludár, menom Merkurian.

Svätý Ambróz odoprel rozhodne túto žiadosť. Cisárovná Justína hrozila svätému mužovi mukami a smrťou. Ale on slávnostne odpovedal:

„Nevydám chrám Boží nepriateľom Pána Ježiša Krista!“

V tom veľké množstvá veriaceho ľudu zbehlo sa pred palácom cisárskym, ktoré obávalo sa o život svätého arcibiskupa a s veľkým krikom osvedčovalo sa, že je hotové i krv i život svoj obetovať za neho. Cisárovná a celý jej dvor naľakali sa toho, i prosili svätého Ambróza, uby utíšil vzbúrený ľud.

Svätý arcibiskup urobil to, a navrátil sa bez úrazu domov. Ale zase znovu útočila nesvedomitá Justina proti cirkvi; dňa 6. apríla, na Kvetnú nedeľu, obsadili cisárski vojaci kostol Porcianu, a zavesili tam pokrovce a zástavy na znak, že patrí majetku cisárskemu. Svätý Ambróz držal práve služby Božie, keď sa toto dialo. Veriaci ľud sa vzbúril a násilne odstránil znaky cisárske. I prišli do kostola radcovia cisárski a generáli vojenskí, a žiadali, aby arcibiskup vydal kostol.

Ale svätý Ambróz riekol:

„Keby pýtal cisár odo mňa majetok môj, hotový som vydať ho, ačkoľvek náleží chudobným. I telo svoje rád odovzdám mu, aby mňa okoval a zničil. Ale to, čo prináleží Bohu, ako tento chrám, neodovzdám mu; lebo k tomu nemám ani ja ani cisár žiadneho práva.“

Generáli (tribunovia) a cisárski radcovia zarazení železnou pevnosťou svätého arcibiskupa utiahli sa. Svätý Ambróz ostal celý deň v kostole a modlil sa s veriacim ľudom milostivému Bohu. Pozde večer vrátil sa domov a očakával, že bude zajatý a do vyhnanstva odvedený. Ale cisárovná neopovážila sa pred zástupami ľudu siahať na jeho slobodu. Ráno na druhý deň išiel svätý Ambróz zase do kostola a tam trval potom dňom i nocou na modlitbách. Vo stredu bolo vyslané vojsko, aby ho zajalo práve, keď slúžil svätú omšu. Svätý arcibiskup pohrozil vojakom, že každý z nich uvalí na seba kliatbu cirkevnú, keby sa opovážil užiť zbraň proti nemu a veriacim. Tá hrozba pomohla. Vojaci osvedčili sa dôstojníkom, že vo všetkom budú verní cisárovi, ale že nemôžu nič podujať proti svätému arcibiskupovi; a zadržali sa.

Svätý Ambróz konal pokojne služby Božie a horlivé kázal. Hovoril o prenasledovaní, aké už treba bolo pretrpeť svätej cirkvi, o žiadosti a túžbe svojej, aby mohol umrieť ako mučeník v službe Božej; potom zase hovoril o rozličných zlých ženách, ktoré v Starom i Novom Zákone sužovali mužov Božích, o Eve, o manželke Jobovej, o Izabeli, o Herodiade. Všetko to dopadalo na cisárovnu Justínu, a to porozumel každý poslucháč.

Na Zelený štvrtok odvolal cisár vojakov z chrámu a konečne bol pokoj. Všetko bolo odvolané, po meste Miláne bola všeobecná radosť veľkonočná; ale cisárovná v tajnosti zlostila sa na neohroženého muža Božieho. Roku 386 v januári rozžiarila sa pomsta cisárovnej, ako iskra, ukrytá a neudusená pod popolom. Cisár, návodom Justíny, vyhlásil slobodu vyznania arianského a pririekol kostol Porcianu i s majetkom jeho bludovercom.

Svätému Ambrózovi odkázal dvor cisársky, aby odišiel z Milána. Keď to počul, riekol zase vyslancom cisárskym:

„Keďby cisár žiadal to, čo patrí mne, poľnosti moje, peniaze moje, nuž dal by som mu to, ačkoľvek všetko, čo mám, patrí chudobným. Či chcete otcovské dedictvo moje? Môžete si ho vziať. Či chcete telo moje? Hotový som, odovzdať vám ho. Či chcete ma poviazať, zabiť? Urobím, čo žiadate. Neukryjem sa v zástupe ľudu, aby mi slúžil za pevnosť. Nebudem objímať oltáry, aby som udržal si život, ale radšej radostne obetujem sa pre oltáry.“

Na to išiel do kostola Porciany. Ľud hrnul sa za ním a dňom i nocou ochraňoval ho. A keď vojsko cisárske obsadilo kostol, prespevoval svätý Ambróz s veriacim ľudom nábožné piesne, ktoré bol zložil; najmä slávne ozývala sa pieseň jeho nočnou dobou:

„Teba, Bože, chválime (Te Deum laudamus)!“

Svätý Augustín, ktorý vtedy žil v Miláne, hovorí s nadšením, ako tieto spevy pôsobili na jeho srdce, ako on sám v kostole dal sa do plaču. Od toho času zobecnel spev chrámový, ktorý strieda sa medzi ľuďom a duchovenstvom, a menuje sa Ambrózianským. Keď cisárovná Justina videla, že násilím nemôže vykonať nič, vymyslela iný prostriedok. Vyzvala svätého arcibiskupa, aby v paláci cisárskom zaviedla sa hádka o spornej veci medzi katolíkami a Ariánmi. Svätý Ambróz odpísal, že také hádky nepatria pred svetských ľudí a vyhováral sa, že kňažstvo jeho nechce to dovoliť.

I mal reč proti pôvodcovi týchto úskokov, proti dvornému biskupovi arianskému, Auxenciovi, ktorý vplýval na cisárovnu Justinu. Zahrmel naň vznešenou výrečnosťou svojou a votrelca úplne porazil. A od toho času mal od Justiny a dvoru cisárskeho svätý pokoj.

V Miláne vystaval svätý Ambróz nový chrám. Skôr než ho vysvätil, zjavil mu milostivý Boh, kde odpočívajú kosti sv. mučeníkov Gervása a Protása. I dal kopať na označenom mieste a skutočne našli sa tam sväté ostatky. Zo všetkých strán hrnul sa veriaci ľud a hlasno zveleboval milostivého Boha, keď videl divy, ktoré sa pri sv. ostatkoch diali. Slepý muž, menom Severus, priložil si na oči ručník, ktorý boli veriaci položili ku sv. ostatkom, a zrak sa mu navrátil.

Ariánsky bludoverec vysmieval sa pri tomto zázraku z katolíkov, i zapieral ho. A hľa, zlý duch ho obsadol a trápil strašne. Nešťastný kajúci neverec volal:

„Ó keby všetci, ktorí posmievajú sa svätým mučeníkom a neveria v najsvätejšiu Trojicu Božiu, trápení boli tak, ako ja!“

Ariáni zatopili v studni nešťastníka, aby nebol im na hanbu. Tento zázrak tak pôsobil na prestrašenú Justinu a jej prívržencov, že sa neopovažovali znepokojovať sv. cirkev a horlivého jej sluhu, svätého Ambróza.

Ale spravodlivý Boh potrestal dvor cisársky, ktorý sužoval verného sluhu jeho. Roku 387 vtrhol samozvaný cisár Maximus do Itálie s veľkým vojskom. Valentinian II. ušiel s Justínou a ostatným dvorom svojím cisárskym do mesta Solúna (Thessaloniky), kde prebýval Theodosius Veľký, cisár východnej ríše rimskej, a prosil o ochranu a podporu.

Horlivý kresťan, cisár Theodosius, prisľúbil pomoc, nariadil verejné modlitby za šťastie vojenské, vypravil sa potom s veľkým vojskom proti Maximovi, ktorý uchvátiť chcel Valentinianovi II. korunu západného cisárstva, premohol ho s pomocou Božou v krvavej bitke a upevnil trón Valentiniana II.

Na tejto vojenskej výprave prišiel udatný a zbožný cisár Theodosius do Milána a obznámil sa s arcibiskupom miestnym, svätým Ambrózom, a zamiloval si veľmi sluhu Božieho. I svätý Ambróz ctil vysoko horlivého katolíka a slávneho cisára Theodosia Veľkého. Ale táto obapoľná úcta a láska netrvala dlho. Theodosius pri cnosťach svojich mal i veľkú chybu. Pre najmenšiu vec rozpálil sa neuhasiteľným hnevom a dopúšťal sa veľkých neprávostí.

V Solúne uväznený bol pri dostihoch v divadle zápasník a riaditeľ vozu dostižného. Ľud vzbúril sa proti vrchnosti pre to uväznenie, i zabil niektorých úradníkov, áno i veliteľa cisárskeho. Cisár Theodosius rozpálil sa hnevom, keď počul o tejto vražde. Svätý Ambróz a druhí biskupi prosili rozhnevaného cisára o zmilovanie nad buričmi. Ale Rufin, kancelár cisársky, dráždil hnev cisárov a radil mu, aby krvavo potrestal vinníkov; lebo že treba dať ľudu výstražný príklad.

Theodosius nedal vyšetrovať vec, ako radili biskupi, ale poslal do Solúnu dôverníkov a vojakov s tajným naložením. Dôverníci prišli do Solúnu a mestom rozniesol sa chýr, že budúceho dňa bude veľká slávnosť v divadle (cirkuse), závod s vozami. Keď mešťania v zástupoch zišli sa na zápasišti pri dostihoch, vyrútili sa na nich ozbrojení vojaci a vraždili každého, kto prišiel im pod meč, i pozabíjali okolo sedemtisíc ľudí, vinných i nevinných, domácich i cudzincov, áno i nemluvniatka.

Rufin pousiloval sa, aby si cisár nerobil nič z tohoto krvavého zločinu. Keď to dopočul svätý Ambróz, zarmútilo sa citlivé jeho srdce nad ukrutnosťou ináč zbožného cisára a priateľa. I napísal mu list s krvácajúcim srdcom a napomínal ho ku pokániu a ku napraveniu pohoršenia, aké dal kresťanskému ľudu. Ale cisár nedbal na napomenutie. A keď prišiel do Milána, chcel navštíviť chrám Boží. Vtedajšia prísna kázeň cirkevná zabraňovala verejnému nekajúcnemu hriešnikovi vstúpiť do kostola.

A svätý Ambróz dokázal mu, čo je biskup, ktorý duchom Božím vedený riadi cirkev Kristovu. Keď nekajúcny cisár blížil sa ku chrámu, vyšiel mu svätý Ambróz oproti, zakročil mu cestu v predsieni a zabránil mu ďalej vstúpiť. Prísno oslovil Theodosia:

„Zdá sa, že nenahliadaš hrozný zločin, ktorého si sa dopustil vraždením, a to ani teraz, keď sa už utíšila prchlivá zlosť tvoja! Vysoké postavenie tvoje, vážnosť tvoja, moc tvoja nedovoľujú ti, aby si uznal hriechy svoje, a zatemňujú myseľ tvoju! Oj, cisáru, pozoruj na slabosť ľudskú a nestálosť! Zníž zrak svoj k prachu zeme, matky našej, z ktorého pochádzame všetci, a v ktorý sa premeníme znovu! Nech neoslepuje teba skvelosť purpury (červeného plášťa cisárskeho), veď on prikrýva krehkosť tela tvojho! Ty panuješ nad takými, ktorí majú tú istú prirodenosť, akú máš sám, ktorí sú spoluslužobníci tvoji! Iba jeden je Pán a Kráľ, Stvoriteľ sveta — Boh! Akými že očami pohliadaš na chrám Toho, ktorý je tu Pánom nad všetkými? Ako-že sa opovážiš vystrieť ruky, poškvrnené krvou, aby si prijal do nich najsvätejšie Telo Pánovo? Alebo ako-že priblížiš ústa svoje presvätej Krvi Jeho, ktorý si, zachvátený besom hnevu, vylieval nespravodlivým spôsobom krv toľkých ľudí. Ustúp a neopovažuj sa hromadiť nové hriechy ku starým zločinom. Prijmi väzbu, ktorá sa dľa výroku Ježiša zaväzuje v nebi, väzbu, ktorá má moc uzdravovať nemoc duševnú a navrátiť tebe zdravie.“

Cisár bol zarazený nad týmto vyobcovaním z cirkvi; ale pokorne ospravedlňoval zločin svoj, i odvolával sa na slávneho kráľa Dávida, ktorý niekdy ťažko prehrešil sa proti Pánu Bohu cudzoložstvom a vraždou. Svätý Ambróz riekol:

„Keď si nasledoval Dávida v hriechu, nuž nasleduj ho i v pokáni!“

Tieto slová učinkovaly mohútne na srdce cisárovo. Vyskočil z predsiene chrámovej a pokorne podrobil sa prísnemu verejnému pokániu, aké cirkev toho času nakladala verejným hriešnikom. Ľud modlil sa za kajúcneho cisára, ktorý dľa zákonov cirkevných mal dlho ostať vyobcovaným, i prosil za neho u svätého Ambróza. A svätý muž mal ohľad na hlavu korunovanú a skrátil verejné pokánie cisárovo. Za osem mesiacov vytvorený bol Theodosius z chrámu Pánovho a z obcovania veriacich. Obliekal sa v rúcho kajúcne, prelieval horké slzy pred chrámom Božím, prosil veriacich za odpustenie zločinu, ktorého sa dopustil a preukazoval skutky milosrdenstva.

Vo svätvečer vianočný nariekal veľmi v prítomnosti ministra Rufina nad nešťastím svojím, že nemá byť prítomný na službách Božích v chráme v takú veľkú slávnosť, na ktorú raduje sa celý svet kresťanský. Rufin ponúkol sa, že pôjde ráno ku svätému arcibiskupovi s prosbou, aby vyzdvihol kliatbu cirkevnú, vyrečenú nad cisárom. Theodosius riekol:

„Ach, darmo budeš prosiť! Uznávam spravodlivosť výroku jeho. Veľkosť svetská nenakloní ho, aby prestúpil zákon Boží.“

Ale najvyšší minister predsa išiel ku svätému Ambrózovi. A horlivý sluha Boží, ktorý badal príčinu príchodu ministrovho, riekol:

„Ako sa opovažuješ prosiť za cisára ty, ktorý si radil cisárovi ku vraždeniu a rozpaľoval prchlivosť jeho hnevu? A ty chceš vyprostredkovať mu odpustenie? Či sa netrasieš pri rozpomienke na takú veľkú ohavnosť a na neprávosť, ktorej si sa dopustil na človečenstve?“

Rufin neprestával prosiť. A keď prosby jeho neosožili, riekol, že cisár vzdor kliatby príde na služby Božie v deň narodenia Spasiteľovho. Svätý Ambróz pohrozil:

„Keď príde, oznamujem tebe, že nútený budem zabrániť mu prístup do chrámu. Keď ešte raz pokračovať chce ako tyran, hotový som na smrť!“

Minister naľakaný touto neohroženosťou svätého muža ponáhľal sa naspät ku cisárovi, aby ho prehováral ku trpezlivosti. Ale Theodosius postretol úslužného dôverníka na hlavnom námestí a chcel ísť ku chrámu Božiemu, vstúpiť do neho, aby podstúpil zaslúžené pohanenie. Nevstúpil do chrámu, ale do súsedného staviska, v ktorom nachádzal sa svätý arcibiskup. Pokorne predstúpil mocný cisár pred svätého Ambróza a prosil ho pokorne, aby rozviazal sväzok kliatby cirkevnej, ktorá nešťastným ho robí.

Svätý Ambróz oslovil ho so svätou prísnosťou:

„Prichádzaš predsa, aby si vzdoroval zákonom Božím?“ Cisár dal sa hovoriť pokorne:

„Nevzdorujem zákonom Božím a nežiadam si so zatvrdilým srdcom vodreť sa do chrámu Pánovho. Prišiel som len, aby som ťa poprosil, že by si oslobodil mňa od kliatby cirkevnej skrze milosrdenstvo Ježiša Krista, ktorý je Pánom nás všetkých, a ktorý prijímal rád do náručia svojho otcovského kajúcnych hriešnikov.“

Svätý biskup pýtal sa:

„Akú-že ľútosť si prejavil, aké-že pokánie si činil po takej veľkej neprávosti?“ Cisár riekol kajúcne:

„Ty máš moc ako najvyšší pastier, aby si mi predpísal prostriedky spasiteľné, a ja s radosťou chcem ich používať.“

Svätý Ambróz zaviedol kajúcneho cisára do chrámu na miesto, určené pre verejných kajúcnikov, ktoré tento ochotne zaujal; i hodil sa na kolená, bil sa v prsá a vzdychal k milostivému Bohu s plačom o zmilovanie a odpustenie. Táto verejná kajúcnosť slávneho panovníka dojala hlboko viacero prítomných veriacich kresťanov, že dali sa s ním do plaču a hlasne vzdychali k Bohu o milosť pre kajúcnika cisára a o preminutie a odpustenie ťažkého jeho previnenia. Svätý Ambróz vyriekol nad kajúcim Theodosiom rozhrešenie, vyzdvihol kliatbu cirkevnú a dovolil mu zaujať príslušné miesto v chráme medzi veriacimi. A cisár potom ešte viac ctil si a miloval svätého arcibiskupa.

Celá cirkev zvelebovala účinkovanie svätého Ambróza, ktorý skvele zastával vysokú dôstojnosť arcipastiersku s múdrosťou, silou a láskavosťou a popri tom s pokorou objímal všetkých opravdivých kresťanov. Z blízka i ďaleka prichádzali k nemu ľudia, nízki i vysokí, a to i zo vzdialenej Persie, aby ho videli, poznali, počuli a prosili o radu a pomoc. Mesto Miláno menovalo ho otcom ľudu, chudobní nazývali ho zaopatrovateľom a živiteľom svojím.

I sv. Augustín, veľký učiteľ a okrasa sv. cirkve, ďakoval mu popri milosti Božej a popri vrúcnych modlitbách zbožnej matky svojej Moniky za obrátenie svoje ku kresťanstvu. Roku 392, dňa 15. mája zahrdúsil vojvodca Arbogastes v meste gallickom Vienne mladého západného cisára Valentiniana II, ktorého všetci poddaní pre jeho láskavosť, cnostný život a spravodlivosť vysoko ctili a ktorý nado všetkých ľudí miloval svätého Ambróza a zveleboval.

Vojsko vyvolalo za cisára západného nešľachetného a hriešneho človeka, menom Eugénia. Nový cisár pochleboval arcibiskupovi svätému Ambrózovi a na každý spôsob chcel si získať jeho priazeň; ale márne. Horlivý sluha Boží karhal prísno nemravný panovníkový život a keď sa nepolepšil, vyobcoval ho z lona cirkve. Nemravný cisár rozpálil sa náramným hnevom a v zúrivosti svojej napadol s veľkým vojskom mesto Miláno, aby potrestal horlivého arcibiskupa. Svätý Ambróz prosil so slzami v očiach milostivého Boha o pomoc a o ochranu veriacich svojich. Cisár východný Theodosius prispel s malým svojím vojskom ku pomoci ohroženému mestu a ku ochrane arcibiskupa, ktorého si vysoko ctil, i premohol s pomocou Božou vojsko Eugeniové, ktoré samo zabilo na bojišti nemravného panovníka a veliteľa svojho. Bolo to roku 394.

Posledné dni života svojho venoval svätý Ambróz, ako už predtým spisovaniu kníh náboženských popri úradovaní svojom. Navštívil mesto Boloňu (Bolognu), kde objavil ostatky svätých mučeníkov Vitalisa a Agrikolu. Celý kresťanský svet zaradoval sa nad tým objavením. Keď prišiel do mesta Florenca, vzkriesil z mrtvých syna najvznešenejšej rodiny mestskej. Toto bola posledná jeho cesta, ktorú konal roku 395.

Cisár Theodosius Veľký umrel toho roku a svätý Ambróz držal nad smrťou jeho skvelú reč; nástupcom jeho na tróne cisárstva východného stal sa Arkadius, a cisárom na Západe ustanovený bol Honorius. Ešte za dva roky potom úradoval sv. Ambróz s horlivosťou apoštolskou ku radosti celého kresťanstva. Roku 397 z jary onemocnel horlivý sluha Boží.

Všetci obyvatelia mesta Milána zarmútili sa; všetky chrámy naplnené boly veriacimi, ktorí obracali oči svoje, slzami zarosené, k milostivému nebu, spínaly ruky svoje k vrúcnej modlitbe, aby láskavý Boh predĺžiť ráčil požehnaný život svätého arcipastiera.

A čo takto vzdychali tisíce pravoverných kresťanov o predĺženie života pozemského sv. Ambróza, on sám naplnený bol svätou túžbou po Pánu Ježišovi. Keď viacerí vznešení mužovia kľačali pri smrteľnom jeho lôžku a slzili, riekol sv. Ambróz:

„Žil som medzi vami, a netreba hanbiť sa mi nad dlhým životom svojím; ale ja nebojím sa smrti, lebo máme dobrého Pastiera!“

Ráno dňa 4. apríla zopäl svätý Ambróz svoje ruky a dlho držal ich pozdvížené i modlil sa ticho. Honoratus, biskup z mesta Vercelli, obsluhoval zomierajúceho arcibiskupa svojho. Večer odišiel si oddýchnuť do spálne, ktorá ležala nad svetlicou zomierajúceho. V noci prebudený bol naraz neobyčajným hlasom zo svojho odpočinku:

„Vstaň, ponáhľaj sa, nezadlho vykročí z tohoto života!“

Volanie opätovalo sa tri razy. Honoratus sostúpil do svetlice k svätému Ambrózovi a podal mu Telo Božie ku prijímaniu. A keď sluha Boží s veľkou skrúšenosťou prijal Telo Božie, usnul hneď tíško v Pánu. Bolo to roku 397, dňa 4. apríla, v noci pred Veľkou sobotou. Telo svätého Ambróza pochované bolo slávne v chráme arcibiskupskom v Miláne, ktorý i teraz nosí jeho meno. Všetci pravoverní kresťania zažialili nad odchodom jeho do večnosti.

V sviatky veľkonočné zjavil sa svätý Ambróz mnohým novopokrsteným dietkam, keď vystupovali z krstiteľnice. Niektorým z nich zjavil sa v povetrí nad nimi, iným ako sedel na stolci arcibiskupskom, iným zase so skvejúcou hviezdou nad hlavou. Dietky ukazovali prstami na neho rodičom svojim a prítomným; ale nikto iný nebol hoden videť svätého  arcibiskupa v jeho sláve.

Na prímluvu jeho dialy sa mnohé divy. Roku 1863 nájdené bolo sv. jeho telo pod svätyňou chrámu, ktorý nosí jeho meno. Pamiatka jeho ctí sa dňa 7. decembra vo sv. cirkvi; lebo v ten deň povolaný bol divotvorne za biskupa a posvätený.

Sv. Ambróz počítaný býva ku štyrom latinským učiteľom cirkevným; po ňom ostalo premnoho vysokoctených a hlbokoumných spisov, ktoré r. 1752 vo štyroch foliantoch boli vytlačené v Benátkach a ktoré obsahujú v sebe 35 rozličné rozpravy, listy, reči a hymny. Svätý Ambróz vyobrazuje sa v rúchu arcibiskupskom, ako spisuje knihu, pri ňom klát včiel; alebo ako u dvier chrámových zabraňuje Theodosiovi vstúpenie do neho.

Svätý Ambróz učil:

„Bránu k večnému životu neotvorí nám žiadné bohatstvo, leda bohatstvo cnosti a svätosti.“

A čo učil, konal i sám. Už ako miestodržiteľ obohatil sa cnosťami. On svedomite staral sa o záujem cisárov, ale dával i Bohu, čo prináležalo Bohu. A keď riadením Božím stal sa arcibiskupom, usiloval sa z celého srdca a zo všetkej sily nadobudnúť si bohatstvo cností kresťanských a svätosti. Žil kajúcne a kajúcnosť odporúčal i všetkým veriacim. Príklad máme na cisárovi Theodosiovi.

S radosťou objímal opravdivých kajúcnikov. Životopisec jeho Paulín hovorí:

„Kedykoľvek niekto vyznával mu hriechy svoje, aby obsiahol rozhrešenie, prelieval slzy v takej miere, že kajúcnik tiež nemohol sa ubrániť plaču.“

Aby privádzal veriacich ku dokonalosti kresťanskej a svätosti, napomínal ich:

„Keď chcete byť ospravedlení, nuž vyznávajte previnenia svoje. Pokorné vyznanie vysloboďuje z pút hriechu. Prečo hanbili by ste sa vyznať cirkvi hriechy svoje? Nevyznanie ich je hanobné, lebo všetci sme hriešnici. Či najpokornejší človek nie je i najhodnejším úcty? A či ten, ktorý v očiach Božích je najmenším, nie je predsa i najspravodlivejším?“

A v rozprave o pokání píše:

„Keď niekto je vinným tajných hriechov, a keď si oškliví ich z celého srdca, aby uposlúchol príkaz Ježiša Krista: ako-že môže obsiahnuť odmenu, keď znovu nie je uvedený do obcovania cirkevného? Ja chcem, aby vinník úfal v odpustenie svojich hriechov; ale treba je, aby žiadal ho so slzami a vzdychami a s plačom; treba je, aby prosil o obsiahnutie rozhrešenia, a keď sa ono odloží dva lebo tri razy, nech si pripisuje toto odkladanie nedostatku vrúcnych prosieb, dľa ktorých hodný by sa bol mohol stať útrpnosti, potom nech znovu pristúpi, nech sa hodí na kolená pred nohy veriacich, nech ich ľúba a pokropí slzami svojimi, aby zaslúžil konečne od Pána slyšať slová: Odpúšťajú sa ti mnohé hriechy, lebo si mnoho miloval. Poznal som viacej osôb, ktorých tvár ich pokánim premenená bola plačom, ktorých líca pobrázdené boli ustavičnými slzami, ktorí sa hádzali na zem, aby boli pošliapaní nohami, a ktorí pôstom tak obľadli a zoslabení boli, že predstavovali v živom tele obraz smrti. Našiel som viac ľudí, ktorí zachovali nevinnosť krstu, nežli takých, ktorí by boli po jej ztrate činili pokánie. Kajúcnici nech odrieknu sa sveta, a nech si ujmú čiastku spánku, lebo príroda žiada, aby pretrhli svoj pokoj vzdychaním a nariekaním; nech venujú čiastku noci modlitbe a nech žijú, jakoby odumreli požívaniu života: jedným slovom, nech sa odrieknú sami seba a nech objavujú obrátenie svoje celkovitým premenením svojím.“

A o prijímaní najsvätejšej Sviatosti oltárnej hovorí:

„Ona je opravdivé Telo Kristovo, ktoré bolo ukrižované, ktoré bolo pochované. Teda je opravdivé sviatosť Tela Jeho. On Sám, Pán Ježiš volá: Toto je Telo Moje. Pred slovami nebeskými požehnania je iná podoba, po požehnaní naznačuje sa Telo. On Sám nazýva to Krvou Svojou. Pred požehnaním je niečo iného, po požehnaní nazýva sa Krvou Jeho. A ty hovoríš: Amen, to jest: Tak je!

Čo hovoria ústa, to nech vyznáva myseľ; jako znie hlas, tak nech cíti srdce. Preto napomína cirkev dietky svoje, napomína bližných svojich, aby ponáhľali sa ku sviatosťam, keď hovorí: Jedzte, bližní moji, a pite i opite sa, bratia moji. Čo máme jesť, čo máme piť, vyslovil inde Duch svätý slovami: Okúste a viďte, jak sladký je Pán; blahoslavený človek, ktorý dúfa v Neho. V tejto sviatosti je Kristus, lebo ona je Telom Kristovým. A tak nie je to pokrmom telesným, ale duchovným.»

Sv. Ambróz štedre používal časné statky svoje už jako miestodržiteľ, a tým viac jako arcibiskup, ku podpore núdznych svojich bližných. A preto i hovorieval:

„Nie bohatstvá, ktoré človek mal, ale udelené almužny sprevádzajú zomretého.» Žil sväté a preto nebál sa smrti. On hovorieval: «Nemáme žiadnej príčiny obávať sa smrti, keď za života nedopustili sme sa ničoho, čoho následkov treba sa obávať.“

A keď zomieral, riekol:

„Netreba hanbiť sa mi nad dlhým svojím životom; nebojím sa smrti, lebo máme dobrého Pastiera.» Kresťane, nasleduj sv. Ambróza v jeho živote, nasleduj i jeho naučenie. Skúmaj sám seba, či nepripomína ti Boh a svedomie tvoje a bližní nejaké ťažké previnenie. A keď áno, čiň pokánie, oplač hriechy svoje! „

Karol Jerguš

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Vodič kamióna sa priznal k zabitiu 39 Vietnamcov

Londýn 8. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Vodič nákladného auta, v ktorom zomrelo 39 Vietnamcov, sa priznal k ich zabitiu. Dvadsaťpäťročný Maurice Robinson z Craigavonu v Severnom Írsku sa priznal v stredu prostredníctvom video spojenia na trestnom súde v Londýne Telá 39 utečencov našli 23. októbra v meste Grays, východne…

Facebook vydal komunikačnú aplikáciu len pre páry

Silicon Walley 8. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Wilfredo Lee)   Spoločnosť Facebook vydala novú komunikačnú aplikáciu určenú len pre páry. Prostredníctvom novinky s názvom Tuned si môžu písať, posielať hudbu či vytvárať digitálne albumy. Aplikácia je zatiaľ dostupná pre používateľov operačných systémov iOS v USA a Kanade Tuned vyvinul experimentálny tím Facebooku…

Ku kritike veľkonočných opatrení sa pridávajú mimoparlamentné strany. SNS: „Bezodkladne to zrušte, v plnom rozsahu!“; Drucker: „Sulíka mi je ľúto“. Truban: Riskuje sa dôvera ľudí

Bratislava 8. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Predstavitelia mimoparlamentných strán kritizujú opatrenia, ktoré prijala vláda pre šírenie nového koronavírusu na obdobie veľkonočných sviatkov SNS vyzýva koalíciu, aby bezodkladne riešila vážnu situáciu. "Prijať opatrenia o obmedzení pohybu v rozsahu, ako to neurobil ani jeden štát v Európe, je prejavom demonštrácie moci,…

Korčok: Schválenie bezpečnostnej stratégie potrebujeme ako soľ

Bratislava 8. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Schválenie novej bezpečnostnej stratégie potrebuje Slovensko "ako soľ". Povedal to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) na stredajšej tlačovej konferencii po prevzatí vedenia rezortu Korčok pripomenul, že na Slovensku sme dlho fungovali podľa stratégie z roku 2005 a aktualizovaná…

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity čakajú naliehavé úlohy, tvrdí Bučková

Bratislava 8. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Jednou z najnaliehavejších úloh, ktoré stoja pred Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, je vytvorenie podmienok pre zlepšenie sociálnych a ekonomických podmienok, ako aj zachovanie identity a rozvoj kultúrnych hodnôt Rómov. Uviedla to splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková pri…

Počet nakazených v Bielorusku presiahol tisíc, Lukašenko stále nereaguje

Minsk 8. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/BelTA-Nikolai Petrov)   Bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi zrejme k titulu posledného európskeho diktátora, ktorým ho už takmer dvadsať rokov častujú zahraničné médiá, pribudne aj titul posledného európskeho lídra, ktorý odmieta zareagovať na pandémiu koronavírusu V krajine vo štvrtok pribudlo ďalších 205 ľudí s pozitívnymi testami na…

Putin sľúbil zdravotníkom „v prvej línii“ odmeny

Moskva 8. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Alexei Druzhinin)   Ruský prezident Vladimir Putin v stredu oznámil, že na odmeny pre zdravotníkov pôsobiacich počas súčasnej pandémie koronavírusu v prvej línii vyčlení vláda desať miliárd rubľov (viac než 121 miliónov eur). Informovala o tom agentúra AFP Tieto prostriedky im budú vyplatené v podobe…

Vedci opísali typickú obeť koronavírusu

Peking 8. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Mary Altaffer)   Čínski lekári identifikovali skupiny najzraniteľnejších pacientov pri nákaze koronavírusom a popísali typickú obeť tejto choroby. Správu zverejnili v časopise Journal of the American Thoracic Society (ATS Journals) V správe sa uvádza, že k väčšine úmrtí na Covid-19 v počiatočnej fáze došlo u mužov starších ako…

VideoPellegrini reaguje na slová premiéra o tom, že spôsobil nákazu v osadách

Bratislava 8. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Povinnú štátnu karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich zo zahraničia mohla súčasná vláda zaviesť už skôr a nie len pred dvoma dňami. Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD) tak v stredu reagoval na slová premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý ho obvinil za rýchle šírenie nákazy…

Čo sa stane s deťmi, ktoré sa nenarodia?

Bratislava 8. apríla 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Vladyka Milan Chautur vo svojom príspevku na sociálnej sieti odpovedal na otázku, čo sa stane s nenarodenými deťmi. Čo sa stane s deťmi, ktoré sa nenarodili z dôvodu úmrtia v maternici, alebo z dôvodu potratu? Čo sa stane s ich dušami? Viackrát už bolo odpovedané…

Prezidentka vymenovala Ivana Korčoka za ministra zahraničných vecí

Bratislava 8. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/Kancelária prezidenta SR-Marián Garaj)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala za ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka. Rezort doteraz dočasne riadil minister hospodárstva a podpredseda vlády Richard Sulík (SaS) "Teší ma, že sa v týchto neľahkých časoch ujíma funkcie ministra zahraničných vecí…

VideoMatovič po stretnutí s predstaviteľmi katolíckej a evanjelickej cirkvi: Tieto veľkonočné sviatky umožnia ľuďom pochopiť ich podstatu a odkaz

Bratislava 8. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že tieto veľkonočné sviatky ľuďom umožnia pochopiť ich podstatu a odkaz. Uviedol to po dnešnom stretnutí s predstaviteľmi katolíckej a evanjelickej cirkvi. Predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislava Zvolenského mrzí, že kvôli súčasnej situácii nemôžu organizovať bohoslužby,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Sme v psychoinformačnej vojne. Druhá časť o KORONAVÍRE (Prvá: Protikresťanské ťaženie Pellegriniho a Matoviča).

Zdravý prístup vždy predpokladá skúmať fakty, zhromažďovať dôkazy a až na základe nich súdiť – takto som postupoval vo svojej sudcovskej praxi a rovnaký prístup používam aj na analýzu spoločenskej situácie. V roku 2010 bol vytvorený Good club, do ktorého vstúpili predstavitelia tzv. svetovej elity ako Bil Gates, David Rockefeller, Warran Buffett, Michael…

Ohrozenie č. 1: zimný HLADOMOR. Vládcovia spia rovnako, ako ich predchodcovia! Zavedú povinnú civilnú službu?

Pred časom som publikoval sériu článkov, neskôr pretavených do blogov. V nich som si dovolil tvrdiť, že by sme mali prehodnotiť možnosť obnovenia povinnej služby mladej populácie v armáde. Po rozsiahlej celospoločenskej diskusii. V rámci odbornej skupiny pri KDH som okolo rokov 2012-2016 s malým tímom pripravoval koncept tzv. Civilných zborov pre dobrovoľníkov, ktorí nikdy…

Ako sa dá oslavná tlačová správa prečítať aj inak ako chcel autor. Prieskum Eurobarometra: Väčšina občanov EÚ hodnotí medzinárodný obchod pozitívne

Zdroj informácie : Tlačová správa zo dňa 20.11.2019 Z výsledkov osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý dnes uverejnila Európska komisia, vyplýva, že 60 % Európanov má pocit, že majú osobný prospech z medzinárodného obchodu, čo je o 16 percentuálnych bodov viac ako pred 10 rokmi pri predchádzajúcom prieskume. Z prieskumu takisto vyplynulo, že…

Trestné činy extrémizmu predstavujú „paškvil“ a treba ich zrušiť.

XV.   Poznámka na úvod: Momentálne je súčasný život v našej spoločnosti a vo svete priam zahltený problematikou koronavírusu. Z určitých dôvodov je to pre politické elity na národnej a nadnárodnej úrovni dobre, pretože do pozornosti verejnosti nevstupujú také témy, ktoré sú dostatočne rozpracova

Aké kroky podnikne nová vláda proti štedrému odmeňovaniu?

Včera informoval Denník SME o papalášskych manieroch bývalej vlády s odvolaním sa na ministrov (obrany a vnútra) a denník Plus 7 dní. "Politici bývalej opozície po nástupe do funkcií odhalili papalášske maniere poslednej vlády Smeru. Minister obrany za OĽaNOJaroslav Naď upozornil, že šofér bývalého šéfa služobného úradu Jána Hoľka z…

Matovičov bakšiš

Nepochybne sieť cca 2000 všeobecných lekárov a 1500 pediatrov je dnes v prvej línii nasadených proti pandémii COVID- 19. Polovica z nich je súčasne vo veku 60-91 rokov a sú medzi nimi aj multimorbídni pacienti. Tak vlastne títo lekári patria k najrizikovejšej skupine, ktorá je nepochybne zámerne nasadená priamo do…

TopDesat

TOP10+: Udalosti, ktoré sa stali pred 10 rokmi, hoci sa ti to nezdá

0

Vnímanie časového horizontu je pre nás často skresľujúce. Zdá sa ti, že niektoré udalosti sa stali v minulom roku, no v skutočnosti uplynulo už 5 či 10 rokov. Napríklad, prvá epizóda The Walking Dead bola vydaná v roku 2010. Potom vznikol Instagram. Zaspomínaj si aj ty, aké udalosti sa v predchádzajúcom desaťročí…

Kreativita v kombinácii s dobrou príležitosťou

0

Kreativita v kombinácii s dobrou príležitosťou sa môže stať celkom nesmrteľným kombom. Dnes ti teda ukážeme fotografie ľudí, ktorí mali to šťastie, že nie sú len kreatívni, ale vedia túto kreativitu využiť vo svoj prospech v ten správny čas. Kreativita v kombinácii s dobrou príležitosťou: Multifunkčné, iba si neviem predstaviť…

Pád mýtu o Eldoráde 2. časť

0

V prvej časti článku sme sa pozreli na pôvod zlatého mesta a ako vznikol mýtus o meste Eldorádo, kde mali byť budovy a aj celé ulice postavené zo zlata. Taktiež sme sa pozreli na to, že ako prvý rituál, ktorý stál za zrodom legendy opísal Gonzalo Fernández de Oviedo v roku 1534. Pozreli sme sa…

7 trikov, vďaka ktorým odhalíš lož na mieste

0

Aj keď presvedčivo klameme, naše telo to hovorí niečo iné. A je to zvyčajne preto, že klamár jednoducho ignoruje reč tela, ale namiesto toho sa zameriava na svoje slová a výrazy tváre rovnako, ako ktorákoľvek iná osoba. Psychológovia sa domnievajú, že kľúč k tomu, aby si odhalil lož je z tohto dôvodu…

TOP10+: Keď sú dizajnéri kreatívni, ale sabotujú vzhľadom svoje výtvory

0

Dizajnéri sú tvorivé stvorenia a pri výrobe svojich výtvorov chcú zapôsobiť čo najlepšie. Nakoniec sa niekedy objavia také originálne návrhy, že ich nevedia oceniť ani ľudia s bohatou fantáziou. Ešte zaujímavejšie plody fantázie vychádzajú od ľudí, ktorí sú si istí, že sú sami umelcami a dizajnérmi najhrubšieho zrna. S nami…

Paititi: Inkské mesto stratené v Andách 2. časť

0

Vitajte pri druhom pokračovaní článku Paititi - Inkské mesto stratené v Andách. V rámci prvej časti sme sa spoločne pozreli na mýtické mesto Paititi, ktoré sa prezýva aj ako Andské Eldorádo. Legendou o vojne brata proti bratovi sa celá história bájneho mesta ešte len začala písať. Doposiaľ sa ho však vďaka prírodným podmienkam…

Vo svete IT

Xiaomi opäť ovládlo výkonnostný rebríček smartfónov strednej triedy

0

Spoločnosť AnTuTu zverejnila výkonnostné rebríčky naprieč kategóriami smartfónov, ktoré sú platné ku koncu minulého mesiaca. V prípade najvýkonnejších smartfónov na trhu, došlo medzi 10 najvýkonnejšími zariadeniami ku obmene viacerých zariadení. Vietor do plachiet priniesla spoločnosť Samsung, ktorá obsadila prvé 4 priečky so zariadeniami z produktovej rady Galaxy S20. Znamená to,…

Jeden smartfón, ale rozdielny výkon? AnTuTu testovalo Galaxy S20+ s procesorom Exynos a Snapdragon

0

V druhej polovici marca vznikla iniciatíva viacerých fanúšikov spoločnosti Samsung, ktorá prostredníctvom petície žiada, aby predávali vlajkové lode Galaxy S20 s rovnakým procesorom. Konkrétne s procesorom Snapdragon 865, a nie s procesorom Exynos 990. Dôvodom je, že autori petície sa domnievajú, že používatelia platia za smartfón rovnakú cenu, pričom procesory…

Pomaly sa môžete začať lúčiť s klasickými SMS a MMS správami. Čínski operátori predstavili „5G správy“

0

Hoci v súčasnosti vo veľkom používame rôzne online nástroje na komunikáciu, napríklad Facebook Messenger, WhatsApp, OneSignal a ďalšie, tak aj napriek tomu, mnohí z náš aktívne využívajú SMS správy. Podľa správ, ktoré priniesol portál Gzichina.com,  „klasické“ SMS správy by mali pomaly, ale isto, ísť do úzadia. Dôvodom je začatie testovanie modernejších „5G správ“,…

Pozrite sa, ako môžete zrkadliť displej smartfónu do počítača alebo do chytrej televízie

0

Určite ste sa už viackrát stretli so situáciou, kedy ste chceli zobraziť obsah smartfónu na väčšej obrazovke. Môžete to urobiť buď prostredníctvom fyzického prenesenia súborov, alebo prostredníctvom zrkadlenia obrazu zo smartfónu. V súčasnosti existuje viacero spôsobov, ako môžete zrkadliť Váš smartfón do iného zariadenia. Nižšie Vám ukážeme niektoré z nich.…

Neprehliadnite tieto platené Aplikácie a hry, ktoré aktuálne stiahnete zadarmo

0

Menšiu polovicu týždňa máme už úspešne za sebou a spolu s ňou Vám prinášame aj nádielku platených Android aplikácií a hier, ktoré aktuálne stiahnete zadarmo. Akcie na jednotlivé aplikácie  a hry sú však časovo limitované, tak preto dlho neváhajte. Google Play ponúka platené hry a aplikácie zadarmo Dnes na zozname…

Xiaomi vysvetľuje pôvod „podpichovačnej“ vety voči Huawei. Nie je to tak, ako si mnohí myslia

0

Pár dní dozadu spoločnosť Xiaomi začala s distribúciou smartfónov Xiaomi Mi 10 Pro, na ktorých produktových baleniach bol slogan „with easy acess to the Google apps you use most“. V preklade to znamená: „s ľahkým prístupom k Google aplikáciám, ktoré používate najčastejšie“. Samozrejme, mnohých preto napadlo, že Xiaomi nepriamo podpichuje…

TopSpeed

KIA Motors Slovensko darovala 200 000€ na boj s koronavírusom

0

Aktuálny boj s koronavírusom vyčerpáva nielen lekárov a celé obyvateľstvo, ale primárne ekonomiku. Neprodukujeme žiadne zisky, iba strácame financie, ktoré aj tak nemáme. Štátny rozpočet je tento rok zaťažený viac ako kedykoľvek predtým. Pomocnú ruku mu podáva KIA Motors Slovensko. Vláde Slovenskej republiky poskytla finančný dar vo výške 200 000…

Mazda oslavuje 100 rokov. Ich prvým autom bol model R360 Coupe

1

Kto by to bol povedal, že Mazda je medzi nami už okrúhlych 100 rokov. Táto automobilka sa celosvetovo preslávila jedinečným Wankelovým motorom. Okrem neho však postavila aj viacero skvelých áut ako MX-5 alebo RX-7. Teraz pri príležitosti 100. výročia uvádza na trh špeciálnu edíciu dostupnú v celom modelovom rade, ktorá…

Elektrická Škoda Citigo je na odstrel. Nedáva zmysel

12

Škoda Citigo bola vždy tak trochu na okraji záujmu zákazníkov aj samotnej fabriky. Nejde o zlé auto, naopak, v rámci svojho segmentu patrí medzi najpraktickejšie postavených zástupcov. S príchodom jej elektrickej verzie sa však veci zmenili. Elektrická Škoda Citigo je pre zákazníkov aj fabriku príliš drahá, na každom vyrobenom aute…

Môžete opravovať poškodený disk? A čo na to poisťovňa?

3

Disky kolies dnes patria medzi jednoznačne najzraniteľnejšie súčasti automobilov. So zväčšujúcimi sa rozmermi kolies navyše pribúdajú aj rôzne kolízie s obrubníkmi, okrem väčších poškodení spôsobeným prejazdmi veľkých dier na cestách tak často pribúdajú aj drobnejšie poškodenia skôr estetického charakteru. Môžete opravovať poškodený disk bez toho, aby malo jeho použitie vplyv na…

Prídu veľké zľavy na nové autá. Bude to až 50 %, tvrdí expert

10

Zúriaca pandémia má za následok obrovské ekonomické škody a s tým spojenú neistotu. Ľudia sa boja a začínajú uťahovať opaky. Nič z toho, samozrejme, nepraje predaju nových áut, predajcovia však potrebujú predávať a vyprázdniť sklady. Výsledok? Podľa ekonomického experta máme očakávať veľké zľavy nové autá. V niektorých prípadoch sa s veľkou pravdepodobnosťou budú…

Divoká jazda na okruhu: Corvetta C8 naháňa Porsche 911 GT3 RS

4

Najnovší Chevrolet Corvette C8 priniesol obrovskú revolúciu. V snahe vyrovnať sa európskej konkurencii zmenil odvekú koncepciu a inžinieri umiestnili motor v strede. Aj keď to spočiatku prinášalo problémy, auto úspešne zvládlo vývoj a dnes už brázdi americké cesty. A nie len to. Prvý odvážny majitelia Corvetty už zisťujú, aká je…

KAMzaKRÁSOU

Je trestanie detí správna forma výchovy? Experti v tom majú jasno

0

Ako ju aplikovať do vlastnej domácnosti? Experti sa zhodujú na tom, že prvý krok je naučiť sa zvládať vlastný hnev a frustráciu, a to i vtedy keď deti spravia niečo naozaj zlé, čo ste im napríklad zakázali. Vynechať by ste mali krik a bitku a zamerať by ste sa mali na analýzu…

Zuhair Murad 2020: Kolekcia svadobných šiat, pri ktorej onemieš od údivu

0

Myslíme, že ste krajšiu kolekciu svadobných šiat ešte určite nevideli! Kolekcia šiat - Zuhair Murad 2020 vás dostane svojou veľkoleposťou a pompéznosťou!

Menu nielen na Zelený štvrtok: Brokolicové fašírky s batatovým pyré

0

Ak stále rozmýšľate nad tým, aké zelené menu pripraviť na Zelený štvrtok, prípadne chcete vyskúšať aj niečo iné ako klasický špenát, máme dnes pre vás jeden tip. Tým sú veľmi chutné brokolicové fašírky plné syru. Je pritom mnoho dôvodov, prečo jesť brokolicu, a to nielen na Zelený štvrtok kvôli jej…

Tip na Zelený štvrtok: Žihľavová polievka – zdravšia ako špenátová

0

1l vody alebo vývaru 150 g čerstvej mladej žihľavy 1 strúčik cesnaku 1 väčšiu cibuľu 2 dcl smotany na varenie 2 lyžice hladkej múky mleté čierne korenie soľ olej Najskôr si umyjeme čerstvo nazbieranú žihľavu a nasekáme ju. V hrnci si rozohrejeme olej a pridáme nadrobno nakrájanú cibuľku. Následne pridáme nasekanú žihľavu, pretlačený…

TOP recept na púpavový med: Ako si pripraviť túto liečivú pochúťku?

0

Ak hľadáte spôsob, ako jednoducho pripraviť púpavový med, prezradíme vám to v nasledujúcom článku. Púpava je skvelá liečivá bylinka a med z nej je dokonalý!

Ako využiť konáre stromu: DYI veľkonočný nápad, ktorý sa oplatí vyskúšať!

1

Začali ste s jarným upratovaním záhrady a neviete, čo s odpadom? Ako využiť konáre stromu vo svoj prospech a vyrobiť si z nich veľkonočné dekorácie?

Svetlo sveta

Vyhlásenie kardinála Georgea Pella po jeho oslobodení

0

Austrálsky súd High Court v pondelok 6. apríla (7. apríla nad ránom nášho času) jednomyseľne rozhodol o oslobodení kardinála Georgea Pella z rozsudku Súdu štátu Victoria o jeho vine zo spáchania trestných činov zneužívanie mladistvých. Kardinál George Pell po oslobodení z väzenia, v ktorom už zo šesťročného trestu strávil viac…

„Veď chudobných máte vždy medzi sebou“ – homília v pondelok Veľkého týždňa

0

V pondelok 6. apríla pápež František pri svätej omši v Dome sv. Marty zameral svoj úmysel opäť na väznených. Zvlášť poukázal na problém preplnených väzníc, ktorý je veľmi vypuklý v čase pandémie. V homílii pripomenul povinnosť pamätať na chudobných, vychádzajúc z Ježišových slov: „Veď chudobných máte vždy medzi sebou“ (Jn…

Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

0

Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

0

Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

0

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

0

Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

Armádny Magazín

Dcéra maršála Koneva: Dokážem si predstaviť, čo by povedal otec ...

0

Česko, 8.apríl 2020 ( AM, Sputnik ) - To, o čom úrady Prahy 6 tak dlho hovorili, sa stalo: pomník maršala Koneva bol odobraný z podstavca na námestí Interbrigád v Bubenči. Prečo sa to stalo práve teraz, keď Rusko a Česká republika, rovnako ako celý svet, bojujú s ne

Šojgu: Ruská armáda je pripravená bojovať s koronavírusom, nariaďujeme prípravu plávajúcej nemocnice

0

Rusko, 8.apríl 2020 ( AM, Sputnik ) - Ozbrojené sily Ruska sú pripravené bojovať so šírením koronavírusu, uviedol v utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu. Minister tiež nariadil pomôcť nemocniciam a na tento účel pripraviť plávajúcu nem

Armáda bude počas sviatkov asistovať Polícii pri kontrole dodržiavania obmedzenia pohybu obyvateľstva

0

Slovensko, 8.apríl 2020 ( AM, MO SR ) - Profesionálni vojaci budú v mestách a obciach na celom Slovensku asistovať príslušníkom Policajného zboru SR pri kontrole dodržiavania opatrení počas veľkonočných

Vrtuľník Bell AH-1Z Viper americkej námornej pechoty v akcii na cvičení Viper Storm. Video

0

USA, 8.apríl 2020 ( AM ) - Námorná pechota Spojených štátov pred časom predviedla schopnosti útočnej helikoptéry

V Rusku dokončili modernizáciu jedného z najsilnejších diel na svete Malka 2S7M

0

Rusko, 8.apríl 2020 ( AM, MO RF ) - Modernizácia jedného z najsilnejších samohybných delostreleckých zariadení na svete 2S7M Malka je dokončená, prvý model je pripravený na odoslanie vojskám, informovala tlačová služba koncernu Uralvagonzavod.  

Ministri obrany EÚ diskutovali o dopadoch COVID-19 na oblasť bezpečnosti

0

Slovensko, 7.apríl 2020 ( AM, MO SR ) - Ministri obrany členských štátov EÚ dnes rokovali o aktuálnych otázkach bezpečnosti a opatreniach členských štátov v súvislosti so šírením koronavírusu, ako aj o asistencii ozbrojených síl jednotlivých štátov v boji s touto nákazou na národnej úrovni. Na videotelekonferencii sa zúčastn

Tvoja Svadba

Najnepodarenejšie svadobné torty: Už si niečo také videla?

0

Tak, ak by ste si zvolili takúto svadobnú tortu, tak nikto z vašich hostí, ani tých po osemdesiatke s krátkou pamäťou, na váš veľký deň zaručene nezabudnú. Nevesty, ktoré sa rozhodnú pre tortu, ktorá je ich napodobeninou, asi nemajú všetkých päť pokope. Je to nielen veľmi zvláštne, ale až strašidelné.…

Biela svadobná výzdoba: 23 inšpirácií pre elegantnú svadbu

0

Čistá, nevinná, elegantná a pompézna! Biela svadobná výzdoba vyzerá očarujúco sama osebe, no pokojne ju môžete skombinovať aj s inou farbou. Inšpirujte sa!

Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

0

Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

0

Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

0

Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

0

Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

Tvoje Zdravie

Prečo nejesť polotovary? Dajte prednosť skutočnej strave!

0

I keď polotovary a instantné pokrmy majú niekoľko výhod, ktoré im nemožno odoprieť, ani zďaleka nemôžeme hovoriť o potravinách, ktoré sú v našich jedálničkoch vítané. Hlavným problémom je najmä ich zloženie. Takéto polotovary a spracované potraviny sú totiž chemicky spracované a spravidla obsahujú nemálo umelých látok, rafinovaných surovín, konzervantov, emulgátorov, dochucovadiel,…

Ako prirodzene znížiť hladinu cukru v krvi? Tu je 7 tipov, ako na to!

0

Ako prirodzene znížiť hladinu cukru v krvi? S týmto zdravotným problémom môže človeku pomôcť viacero režimových opatrení. Čo všetko je potrebné zmeniť?

Ako podporiť chudnutie? Pomôžu tie správne bylinky!

0

Nakoniec sa pri chudnutí odporúča siahnuť aj po cesnaku medveďom. Má antibakteriálne, antiplesňové a antimykotické účinky a skvele pomáha naštartovať trávenie. Zlepšuje vyprázdňovanie, prečisťuje črevá a odstraňuje plynatosť. Môže pomôcť pri žalúdočných ťažkostiach a okrem toho sa naň môžete spoľahnúť pri problémoch s tlakom či zhoršenou imunitou. Medvedí cesnak je…

Ktoré potraviny nejesť surové? Pozor, hrozia zdravotné ťažkosti!

0

Pri niektorých potravinách by nám asi ani nenapadlo, aby sme ich jedli surové. Je však dobré vedieť, pri ktorých potravinách by sme to ani nemali skúšať a pri ktorých má ich tepelná úprava veľký význam. Ako prvé môžeme spomenúť zemiaky, ktoré obsahujú nestráviteľné amidy. Konzumáciou surových zemiakov si privodíte nemalé…

Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

0

Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

0

Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!