Svätá Itha, manžel ju vyhodil von oknom do priepasti

Berlín 3. júna 2018 (HSP/Foto:HSP)

 

Svätá Itha pochádzala z grófskej nemeckej rodiny Kirchbergov, ktorá vyznačovala sa v dvanástom storočí nielen bohatstvami a mocou, ale zvlášťnábožnosťou a činnou láskou oproti chudobným a svätej cirkvi, keď mnoho blahonosných ústavov pozakladala v zemi Švábskej. Mladá grófka bola vychovaná nábožnými rodičmi veľmi starostlivo a keď vyrástla v cudnú prekvitajúcu pannu, vydala sa r. 1197 za grófa Henrika Toggenburgského.

Ako manželka mocného grófa, ktorý pri dobrých vlastnostiach svojich bol predsa veľmi prchlivým, bola svätá Itha vzornou paňou šľachtickou a skvela sa vernou láskou, útlocitom, horlivou nábožnosťou a štedrosťou oproti chudobným poddaným, tak že ju biedny ľud anjelom svojím strážcom menoval. Boh nepožehnal manželstvu dietok a skúšal kresťanskú dokonalosť jej, a ona krotila hnev hnevlivého manžela svojho povoľnosťou svojou, tichou mysľou a znášanlivosťou. Ale milostivý Boh dopustil ešte väčšiu a ťažšiu zkúšku na vernú služobnicu Svoju, aby si ju zasvätil výhradnej službe svojej. Na grófskom dvore žil bezbožný Talian, menom Dominiko, ktorý úplne naklonil si pochlebovaním a pretvárkou dôveru grófovu, že ho gróf nie za sluhu, ale za priateľa svojho považoval. Ošemetný Dominiko zahorel nečistým ohňom ku vznešenej grófke a opovážil sa v neprítomnosti grófovej so zločinným návrhom ku nej pristúpiť.

Bohabojná a vznešená Itha pokarhala hriešneho bezočivca a Dominiko v pekelnej zlosti svojej zaprisahal sa, že vypomstí sa pri najbližšej príležitosti na neprístupnej grófke. Obozretne a pomaly usiloval sa nehanobník nevinnú a zbožnú Ithu u prchlivého manžela očierňovať a upodozrievať, kým sa mu nepodarilo žiarlivosť v srdci grófovom vzbudiť, len iskra chýbala, aby srdce grófovo plameňom nenávisti neskrotenej sa rozžiarilo a utajovanú zlosť svoju na nevinnú trpiteľku nevylialo. Necitný a zavedený manžel zachádzal so svätou Ithou vždy surovejšie a ona znášala trpezlivo všetko príkorie a zdvojnásobnila modlitbu svoju a odovzdanosť do vôle Božej. Len tajne smela podporovať chudobných a v neprítomnosti manžela navštevovať chrám Boží v kláštore, ktorý neďaleko hradu ležal. Jedného dňa sedela nešťastná grófka v osamelej zámockej svetlici a pozerala smutne na prsteň svoj sobášny, ktorý jej gróf Henrik jako odznak lásky a vernosti manželskej pri oltáre Božom bol podal. Horké slzy zalialy nevinnú krásnu tvár jej. V nevýslovnom žiali sňala prsteň, položila ho na stolík pri otvorenom obloku, a hodila sa na kolená, aby sa Bohu v trápení svojom skrúšenou modlitbou odporúčala. Medzitým ako bola v modlitbe pohrúžená, priletel krotký havran, uzrel zlatý blyštiaci sa prsteň, uchytil ho zobákom a odletel. Grófka naľakala sa a ťažký bôľ zvieral citlivým srdcom jej, ona tušila veľké nešťastie. Havran zaletel do hory a prenasledovaný orlom vypustil zo zobáku prsteň a ten spadol na zem pod strom. Nezadlho prišiel cestou poľovník grófov, menom Kuno, i vzal zlatý prsteň na koreni starého stromu. Naradovaný navliekol si drahocenný prsteň na prst, poberal sa do zámku, netušil nič zlého, i ukazoval s radosťou iným sluhom krásný prsteň. Nikto zo sluhov neznal, komu by prsteň náležal. I priblížil sa bezbožný Dominiko ku radujúcemu sa Kunovi a prizrel sa na prsteň, i poznal ho. Diabolská radosť zažiarila zo škuľavých očí jeho. Nepovedal ani slova a poberal sa ku grófovi, aby nevinnú manželku jeho do najväčšieho nešťastia uvrhol. Smutný a zrazený vstúpil ostýchave pred grófa, aby nalial jedu do žiarlivého srdca jeho. A diabolský ohovárač riekol grófovi, ktorý starostlivo pýtal sa milostníka, čo mu chýba , či ho nestretlo nejaké nešťastie:

„Rád by som veľmi mlčal; ale zločin je priveľkým a verejným. Kuno, ten biedny pokrytec, nosí zjavne prsteň sobášny grófskej manželky vašej!“

Prchlivý gróf Toggenburg nerozmýšľal dlho v zaslepenosti svojej, dal hneď zavolať verného a cnostného poľovníka Kuna, ktorý na nič zlého nemyslel a v chytrosti nájdený prsteň nesňal. Sotva pohliadol gróf na ruky sluhove, poznal prsteň sobášny. Tvár Toggenburgova obledla ako biela stena a trasúcimi sa pernami zvolal na bezbožného Dominika, aby dal vyviesť zo staje najdivokejšieho žrebca a aby priviazal nešťastného Kuna na chvost jeho a zo zámockej brány ho vyštval. Prítomní sluhovia so strachom sputnali nevinného poľovníka a priviazali ho ku chvostu divokého bujného žrebca, ktorého diabolský Dominiko dlhým bičom von z brány zámockej šibal. Žrebec uháňal v divokom behu dolu so zámku po skalnatej ceste, roztrepal telo nešťastného nevinného mládenca, ktorý, keď sa remeň pretrhol, ostal v doline na ceste ležať a zomieral. Medzi tým, čo sa táto hrozná vražda diala, bežal chladného rozumu pozbavený gróf do svetlice zbožnej manželky svojej, ktorá o smutnej príhode nič neznala, a zvolal temným hlasom:

„Žena, kde je prsteň, ktorý dal som tebe v deň sobášu nášho?“ Itha odpovedala preľaknutá: „Položila som ho dnes na stolík pri okne, i priletel havran, pochytil ho a uletel s ním.“

Ukrutník skríkol:

„Nuž teda leť za ním!“  I pochytil nevinnú manželku a hodil ju von oknom do priepasti. Vrah odchádzal od okna a počul len výkrik:

„Ježišu, ja som nevinná!“ Po tomto hroznom zločine nezažmúril oči prchlivý ukrutník ani za okamihnutie. Ráno sedel bledý a celý omámený vo skvostnej svetlici svojej. Dnu vstúpil staručký mních z blízkeho kláštora a hovoril vážne:

„Gróf Toggenburg, prichádzam od Kuna, poľovníka vášho, ktorého duši nech je Boh milostivý! Včera našiel som ho na ceste, práve keď zomieral, vypočul som spoveď jeho a zomrel v náručí mojom. Po svätej spovedi v poslednej chvíli života svojho volal Boha za svedka nevinnosti svojej. Neznal ani príčiny, pre ktorú ste ho zavraždili. Keď zomieral, prosil ma, aby som vám tento prsteň doniesol, ktorý havran k nohám jeho padnúť nechal. Dozvedel sa o majiteľovi jeho tým spôsobom, že prečítal meno, ktoré na ňom je napísané, tešil sa, keď zvedel, že vám patrí. Povinnosť svoju vykonal som. Gróf Toggenburg, nech vám je Boh milostivým, poľovník Kuno bol spravodlivejším, než ste vy!“

Vrah stál nemý, hrôza a ľútosť poviazali mu jazyk, keď ctihodný mních odchádzal. I pristúpil nešťastný Toggenburg k oknu, pozeral krvou podbehnutýma očami do priepasti a zúfale zvolal:

„Ja som vrah tvoj Itha!“

Dobrotivý Boh zachránil divotvorne vernú služobnicu Svoju. Nešťastná grófka nebola mrtvá. Anjel strážca zniesol ju na husté kriačky, s ktorých skleslá na mäkký mach, i ostala na ňom bez povedomia ležať. Nočná vlhká rosa občerstvila omdlenú, i prebrala sa. Zadivene obzerala sa svätá Itha, kde sa nachádza. Pomaly rozpamätala sa, čo sa dialo s ňou. I hodila sa na kolená a s radostnými slzami v očiach ďakovala vrúcne milostivému Bohu za divotvornú ochranu Jeho. Pomodlila sa i za manžela svojho a za nepriateľov svojich, aby im Boh ťažké hriechy odpustil a na cestu spásy ich napravil. Obozretne liezla po strmej strane skalnatého vrchu a vždy stavali sa jej do cesty nové prekážky, od spodku zívala na ňu hlboká priepasť, i zvolala slziac:

„Ó Henrik, či som si to zaslúžila?“

I modlila sa s dôverou k Bohu, prišla na úzky chodník, dostala sa na cestu, i ponáhľala sa do blízkych hustých hôr. Zo suchých haluzí a zo stromovej kôry zhotovila si chyžku, naznášala suchého listu a machu a postlala si v nej lôžko. Za pokrm slúžili jej korienky a lesné ovocie,  blízky prameň podával jej čerstvú krištáľovú vodu. Tak žila svätá Itha v pustej hore za dlhý čas a modlievala sa horlivé Bohu. V lete i v jeseň hotovila si zásobu pokrmu na prísnu zimu, a ostatná práca jej bola popri horlivej modlitbe svätej rozjímanie. Milostivý Boh požehnával trpiacu služobnicu Svoju nebeskými darami, i tešil ju veľkou milosťou Svojou v skromnej pustovni, že bola celkom šťastlivou, i netúžila po ničom inšom, než jedine po nebeskom kráľovstve. Takto slúžila svätá Itha Bohu nikým nemýlená za mnohé roky. Gróf Henrik Toggenburg žil smutne a zúfalo; svedomie hrýzlo nešťastníka, i nemal pokojnej chvíľky. Neopovážil sa zopäť ruky svoje k modlitbe, lebo si myslel, že pred trónom Božím stoja a žalujú nevinne zavraždená manželka a verný sluha jeho, i volajú o pomstu Božiu. I sedával samotný ako väzeň na zámku svojom horskom a neopovážil sa ľuďom počestným na oči ukázať. I opustil hniezdo svoje horské a tajne vybral sa do sveta. Ani medzi cudzými ľuďmi nenašiel pokoja. Navrátil sa zúfalý na hrad svoj a zaumienil si, že sa hriešneho života pozbaví. Sluha celý spotený opovážil sa do grófovej svetlice vstúpiť. Strnulým zrakom pozeral gróf Henrik na verného starého sluhu, ktorý jediný u neho posiaľ obstál. I vypravoval naradovaný starý sluha, že grófka Itha pod skalou Havranovou v horách žije, že ju sám videl, ako polonahá ovocie lesné sbierala a do biednej chyžky vstúpila. Na bledej tvári nešťastného grófa zjavila sa po mnohých trápných rokoch červená barva, na celom tele sa triasol, nemo pochytil ruku starcovu a ukazoval k horám, i dal sa mu viesť ako dieťa. Slnko zapádalo, keď prišiel gróf so sluhom pod skalu Havranovú, v lese bola sa už rozprestrela polotma. Tíško priblížili sa ku chyžke pustovníckej. Začuli hlboký vzdych. Gróf Henrik nachýlil sa do vnútra chyžky, i uzrel nevinnú vychudlú manželku svoju, ako na mochu pokojne odpočívala. Z očí jeho tiekly hojné slzy, i pozdvihol ich prvýraz k milostivému nebu po toľkých nešťastných rokoch. I hodil sa k nohám svätej pustovnice a kropil ich horúcimi slzami. Svätá Itha prebrala sa z tichého spánku, otvorila oči a vyskočila z lôžka. Zadivená pozerala na mužov, ktorí pobúrili tichý spánok jej a samotu lesnú, i preľakla sa, keď poznala manžela. Gróf Henrik plakal žalostne a hovoril trhane:

„ltha, nevinná Itha moja, odpusť pre rany Kristove!“ Svätá pustovníčka zdvihla ruky k nebu a hovorila:

„Henrik, tam v nebi je Sudca náš! Neprestajne vzdychala som k Nemu, aby tebe odpustil, čo si mne urobil. Zrušil si prísahu, ktorú si zložil, že mňa vždy verne budeš milovať, chcel si mňa zavraždiť, a že žijem, to je zázračná milosť Pána Boha, ktorého anjeli nevinnosť ochraňujú. Pre teba som naveky mrtvou.“

Gróf poľúbil vetché rúcho jej a vzdychol:

„Či teba nedotkne sa moja ľútosť a pokánie? Veď pokánim možno dosiahnuť milosrdenstva Božieho, ba i večné zatratenie možno ľútosťou a pokánim odstrániť.“

Svätá pozdvihla pokorne kajúcnika zo zeme, poľúbila ho na znak zmierenia, i zjavila manželovi, že zaviazala sa slávnostným sľubom ku kajúcnemu životu a ku samote. I prosila manžela, aby jej dal vystaviť na poli pod hradom pri kaplnke, k úcte Panny Márie posvätenej, chyžku, aby v nej, zaopatrená skromnou živnosťou, nemýlená Bohu slúžiť mohla. Márne prosil naradovaný gróf nájdenú svätú manželku svoju, aby sa na zámok Toggenburg s ním navrátila. Svätá volila i budúcne v samote Bohu slúžiť. I márne prelieval horké slzy, svätá Itha ostala v pustovni svojej, kým zarmútený nad tým rozhodnutím gróf Henrik v chytrosti malú chyžku na mieste naznačenom nevystavil a potrebnými vecami neopatril. Svätá Itha prevedená bola v tajnosti do novej chyžky svojej a žila v nej, ako skôr v tmavom lese, samotná na modlitbách a vo svätom rozjímaní.

Okolití obyvatelia dozvedeli sa o milostivej panej svojej a v zástupoch prichádzali k pustovni jej, aby sa pohľadom jej potešili a dobrotivému Bohu v kaplnke ďakovali za divotvorné zachránenie svätej Ithy. Všetci bozkali drevený kríž, ktorý si svätá trpiteľka z hôrnej pustovne doniesla, kde on bol jej jediným bohatstvom a útechou. Za viacej rokov žila svätá Itha v nábožnosti, sebazapieraní a v pokore pri milej kaplnke. Neďaleko ležal kláštor Fissingen, v ktorom zbožné mníšky prebývali a ktorý predkovia grófa Henrika postaviť dali. Svätá Itha navštevovala často kláštor, aby prítomná byť mohla pri službách Božích. Mníšky obdivovali hlbokú pokoru a skrúšenú nábožnosť grófkinu, i prosili ju srdečne, aby medzi ne vstúpila a ich kresťanskej dokonalosti učila. Na mnohé prosby vyplnila svätá Itha žiadosť mníšek a vstúpila do kláštora, kde skvela sa príkladom zapierania seba, kresťanskej pokory a nábožnosti. Mníšky nasledovaly svätý príklad jej v kresťanskej dokonalosti. I medzi sestrami žila svätá Itha ako na púšti, častoráz celé dni kľačiavala v izbičke svojej na kolenách, nepožívala žiadneho pokrmu, trýznila vychudlé a slabé telo svoje. A predsa podstupovať musela ťažké pokúšanie. Neraz vzbudila sa v čistej mysli jej túžba po láske nešťastného manžela jej. Ale Boh posilňoval horlivú služobnicu Svoju. S milosťou Božou odolala pokúšaniu a žila dľa daného sľubu v najväčšom pokáni a v najužšom spojení s milostivým Bohom. Vo vysokom veku upadla do ťažkej nemoci, i usnula tíško v Pánu. Veľké množstvo nábožného ľudu shromaždilo sa, ked telo jej ukladané bolo k odpočinku pred oltárom svätého Mikuláša v chráme kláštorskom vo Fissingene. Už za života menoval nábožný ľud grófku Ithu svätou. A keď pri hrobe jej mnohé zázraky a divy na prímluvu jej sa diali, vriadená bola svätou cirkvou do počtu svätých. Svätá Itha vyobrazuje sa v kajúcnom rúchu, ako modlí sa kľačiac pred pustovňou svojou horskou, pri nej havran.

Svätá Itha vytrpela v živote svojom nad pomyslenie ľudské ťažké trápenie, ktoré zapríčinilo ohavné podozrenie. Trpezlivo znášala ťažký kríž svoj, nezvolávala pomstu s neba ani na ukrutného manžela svojho, ani na ohavného pomluvača a zlostníka. Ona modlila sa za nepriateľov svojich, odpustila previnenie ich a nízku pomstu; konala celkom dľa učenia svätého Evanjelia. Ona znala, že človek nesmie nepriateľov nenávideť, trestať a že len Boh môže nepriateľov Svojich nenávideť a trestať, že len On má moc a právo, aby trestal neprávosť. Kresťan, keď chceš pomluvačov, utrhačov a upodozrievateľov potrestať, tresci ich kresťansky, vypomsti sa kresťansky, ako svätá Itha! Nedbaj na to, čo svet o tebe hovorí, čo sa mu neľúbi. Nepriatelia tvoji, pomluvači, podozrievači budú zahanbení, ked uvidia, že tebe na duši uškodiť nemôžu, čo by čokoľvek podujali. Svätý Ján Zlatoustý hovorí:

„Na jednu vec musíme dbať, nie síce na to, aby sa nám nič zlého od nepriateľov nedialo, ale na to, ako to usporiadame, aby sme im nič zlého neurobili.“

Podozrievanie je ťažkým previnením proti bližnému a má smutné následky, ako sme to v trpkom živote svätej Ithy a ľahkoverného prchlivého manžela jej, ktorý ťažko oplakával prenáhlené previnenie svoje, videli. A aký rozdiel je medzi posudzovaním a podozrievaním?

Ten, ktorý bližného posudzuje, silne verí to alebo iné zlé o ňom, napríklad . že je zlodej, vrah , ten, kto má o blížnom zlé podozrenie, niečo síce verí, že bližný jeho to alebo iné zlé urobil, alebo v úmysle má učiniť, ale predsa tomu celkom neverí a z pomsty rozhlasuje, aby bližnému škodil. A také podozrenie je ťažkým hriechom, lebo tiahne za sebou veľké zlé, menovite v stave manželskom. Kresťan, chráň sa zlostného podozrievania! A keď upodozrievaný bývaš, hovor so svätým Augustínom:

„Súď o Augustínovi, čo chceš, len keď pred tvárou Božou svedomie moje na mňa nežaluje.“

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom. V rámci PPA vznikla nová sekcia riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti.  Sekcia bude úzko spolupracovať s Európskou prokuratúrou, Európskym úradom pre boj proti korupcii, Generálnou prokuratúrou SR a s Orgánmi…

Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi policajnej inšpekcie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi úradu inšpekčnej služby Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdených informácii mal byť dnes prepustený z väzby univerzálny svedok Peter Petrov alias Tiger. Hneď po prepustení na bráne väznice mal…

„Absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov.“ Žilinka kritizuje Kolíkovej návrh na zavedenie trestného činu šírenia nepravdivej informácie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jakub Kotian)   Nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie je podľa generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti. Dôvodom je jej „absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov“. Zhodnotil to vo svojom profile na…

Rodičov strelca zo strednej školy v Michigane obvinili z neúmyselného zabitia

0 icon

Oxford Township 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Oakland County Sheriff's Office)   Prokurátorka v americkom štáte Michigan vzniesla obvinenia aj voči rodičom tínedžera obvineného zo zabitia štyroch študentov a zranenia ďalších siedmich ľudí na strednej škole. James a Jennifer Crumbleyovci čelia obvineniam z neúmyselnej vraždy, každý v štyroch bodoch obžaloby Úrady uviedli,…

Do zoznamu slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva sa dostal skalický trdelník aj goralská kultúra

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa dostal Skalický trdelník aj goralská kultúra. Hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová doplnila, že okrem nich pribudli k existujúcim 26 prvkom ďalšie štyri. Šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO) dnes oficiálne zapísala aj Jánošíkovskú tradíciu,…

Washington v súčasnosti žiadnu krajinu nepovažuje za menového manipulátora

0 icon

Washington 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Žiadna z krajín sveta v súčasnosti nie je podľa Spojených štátov menovým manipulátorom. Viaceré štáty vrátane Číny, Vietnamu a Taiwanu však neplnia globálne dohody, na základe ktorých sa majú zdržať používania svojich mien ako nástroja na získanie neférových výhod v medzinárodnom obchode…

Divočina, čoskoro sa to všetko celkom rozje*e. Zdroj Parlamentných listov hovorí o atmosfére v novej českej vláde

0 icon

Praha 3. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook, TASR/AP-Darko Bandic)   Vnútri nastupujúcej koalície v ČR vznikajú konflikty. Najviac problémov je údajne s Pirátmi a šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Uviedol to zdroj servera ParlamentníListy.cz. Členov nastupujúcej koalície navyše udivuje agresívny postoj médií, ktoré predtým vnímali ako spojencov proti premiérovi Andrejovi Babišovi…

V Maďarsku opozičné zoskupenie v prieskume tesne vedie pred vládnym Fideszom

0 icon

Budapešť 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh)   Zoskupenie šiestich maďarských opozičných strán zaznamenalo v novembri nárast podpory zo strany voličov, pričom z októbrových 39 percent si v tomto smere polepšilo na 41 percent. Opozičné subjekty tak stále mierne vedú nad blokom vládnych strán Fidesz-KDNP, ktorému oproti októbru stúpla podpora voličov…

Remišová: Krajiny EÚ sa zhodujú na prísnejšej regulácii digitálnych platforiem

0 icon

Brusel 3. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vanihe)   Zástupcovia členských krajín EÚ sa v piatok v Bruseli zhodli na potrebe regulácie digitálnych platforiem a sociálnych sietí. Uviedla to vicepremiérka SR a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) po skončení Rady EÚ pre telekomunikácie zameranej na kybernetické hrozby a umelú…

Zomrel apoštolský nuncius Aldo Giordano, nakaziť sa mal podľa Talianov spolu s našimi biskupmi počas návštevy pápeža v Šaštíne. KBS reaguje a vyzerá to na poriadnu detektívku

0 icon

Vatikán 3. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Vysokopostavený vatikánsky hodnostár talianskeho pôvodu Aldo Giordano, ktorý iba v máji tohto roku vystriedal vo funkcii apoštolského nuncia (veľvyslanca) pri Európskej únii francúzskeho arcibiskupa Alaina Lebeaupina, zomrel na následky ochorenia Covid-19. Potvrdili viaceré talianske denníky ako La stampa, či neapolský denník Il…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie. Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý mesiac stúpaj

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

Andrej Danko

Čaputová perfektne klame, ale pravdu nezamlčí.

0icon

Čaputová v najťažších časoch Slovenska povedala, že nerozumie svojej krajine. Asi nevie, že je prezident

Marek Brna

Čo robí Čína inak?

0icon

V súvislosti s Covidom sa akosi príliš málo v našich načisto idiotských médiách spomína už dlhodobo mega úspešná Čína. V najľudnatejšej krajine sveta už dlhšie kvôli Covidu nikto nezomiera. A ekonomika môže tým pádom prosperovať. Aj najviac zaočkované európske krajiny majú denne desiatky mŕtvych, no 1,5 miliardová Čína má

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2."Zdravotný pas" v nacistickom Nemecku 3. Lekár, ktorý ako prvý objavil variant Omicron, hovorí, že je „mierny“, nespôsobil nárast hospitalizácií

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom. V rámci PPA vznikla nová sekcia riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti.  Sekcia bude úzko spolupracovať s Európskou prokuratúrou, Európskym úradom pre boj proti korupcii, Generálnou prokuratúrou SR a s Orgánmi…

Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi policajnej inšpekcie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi úradu inšpekčnej služby Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdených informácii mal byť dnes prepustený z väzby univerzálny svedok Peter Petrov alias Tiger. Hneď po prepustení na bráne väznice mal…

„Absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov.“ Žilinka kritizuje Kolíkovej návrh na zavedenie trestného činu šírenia nepravdivej informácie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jakub Kotian)   Nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie je podľa generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti. Dôvodom je jej „absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov“. Zhodnotil to vo svojom profile na…

Rodičov strelca zo strednej školy v Michigane obvinili z neúmyselného zabitia

0 icon

Oxford Township 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Oakland County Sheriff's Office)   Prokurátorka v americkom štáte Michigan vzniesla obvinenia aj voči rodičom tínedžera obvineného zo zabitia štyroch študentov a zranenia ďalších siedmich ľudí na strednej škole. James a Jennifer Crumbleyovci čelia obvineniam z neúmyselnej vraždy, každý v štyroch bodoch obžaloby Úrady uviedli,…

Do zoznamu slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva sa dostal skalický trdelník aj goralská kultúra

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa dostal Skalický trdelník aj goralská kultúra. Hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová doplnila, že okrem nich pribudli k existujúcim 26 prvkom ďalšie štyri. Šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO) dnes oficiálne zapísala aj Jánošíkovskú tradíciu,…

Washington v súčasnosti žiadnu krajinu nepovažuje za menového manipulátora

0 icon

Washington 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Žiadna z krajín sveta v súčasnosti nie je podľa Spojených štátov menovým manipulátorom. Viaceré štáty vrátane Číny, Vietnamu a Taiwanu však neplnia globálne dohody, na základe ktorých sa majú zdržať používania svojich mien ako nástroja na získanie neférových výhod v medzinárodnom obchode…

Divočina, čoskoro sa to všetko celkom rozje*e. Zdroj Parlamentných listov hovorí o atmosfére v novej českej vláde

0 icon

Praha 3. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook, TASR/AP-Darko Bandic)   Vnútri nastupujúcej koalície v ČR vznikajú konflikty. Najviac problémov je údajne s Pirátmi a šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Uviedol to zdroj servera ParlamentníListy.cz. Členov nastupujúcej koalície navyše udivuje agresívny postoj médií, ktoré predtým vnímali ako spojencov proti premiérovi Andrejovi Babišovi…

V Maďarsku opozičné zoskupenie v prieskume tesne vedie pred vládnym Fideszom

0 icon

Budapešť 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh)   Zoskupenie šiestich maďarských opozičných strán zaznamenalo v novembri nárast podpory zo strany voličov, pričom z októbrových 39 percent si v tomto smere polepšilo na 41 percent. Opozičné subjekty tak stále mierne vedú nad blokom vládnych strán Fidesz-KDNP, ktorému oproti októbru stúpla podpora voličov…

Remišová: Krajiny EÚ sa zhodujú na prísnejšej regulácii digitálnych platforiem

0 icon

Brusel 3. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vanihe)   Zástupcovia členských krajín EÚ sa v piatok v Bruseli zhodli na potrebe regulácie digitálnych platforiem a sociálnych sietí. Uviedla to vicepremiérka SR a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) po skončení Rady EÚ pre telekomunikácie zameranej na kybernetické hrozby a umelú…

Zomrel apoštolský nuncius Aldo Giordano, nakaziť sa mal podľa Talianov spolu s našimi biskupmi počas návštevy pápeža v Šaštíne. KBS reaguje a vyzerá to na poriadnu detektívku

0 icon

Vatikán 3. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Vysokopostavený vatikánsky hodnostár talianskeho pôvodu Aldo Giordano, ktorý iba v máji tohto roku vystriedal vo funkcii apoštolského nuncia (veľvyslanca) pri Európskej únii francúzskeho arcibiskupa Alaina Lebeaupina, zomrel na následky ochorenia Covid-19. Potvrdili viaceré talianske denníky ako La stampa, či neapolský denník Il…

Podkasty

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie. Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý mesiac stúpaj

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

Andrej Danko

Čaputová perfektne klame, ale pravdu nezamlčí.

0icon

Čaputová v najťažších časoch Slovenska povedala, že nerozumie svojej krajine. Asi nevie, že je prezident

Marek Brna

Čo robí Čína inak?

0icon

V súvislosti s Covidom sa akosi príliš málo v našich načisto idiotských médiách spomína už dlhodobo mega úspešná Čína. V najľudnatejšej krajine sveta už dlhšie kvôli Covidu nikto nezomiera. A ekonomika môže tým pádom prosperovať. Aj najviac zaočkované európske krajiny majú denne desiatky mŕtvych, no 1,5 miliardová Čína má

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2."Zdravotný pas" v nacistickom Nemecku 3. Lekár, ktorý ako prvý objavil variant Omicron, hovorí, že je „mierny“, nespôsobil nárast hospitalizácií

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

TopDesať

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0 icon

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

TOP10: Staroveké Grécko, ako ho nepozná ani profesor dejín

0 icon

Zdá sa, že starí Gréci vymysleli mnoho vecí, ktoré dnes používame: divadlo, olympijské hry, filozofiu aj jo-jo. Staroveké Grécko je však aj plné tajomstiev a zaujímavých faktov, o ktorých možno nevedia ani samotní učitelia dejepisu. Poďme sa na nich spolu pozrieť.

Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

0 icon

Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

Stratený v dunách piesku západného ergu: 2. časť

0 icon

Nachádzame sa na Sahare, jednej z najsuchších oblastí na svete. Konkrétnejšie v neprívetivej krajine Veľkého západného ergu, ktorá pripomína more zlatých vĺn pod azúrovou oblohou, kde sa rozkladá na ploche 78 000 kilometrov štvorcových. Duny už údajne pohltili ťavie karavány, armády a celé dediny. Pokusy zastaviť ich však zlyhali. Pokračujeme…

Čo sa stane s tvojím telom, ak vyhodíš vankúš?

0 icon

Prvý vankúš, ktorý poznáme, pochádza zo starovekej Mezopotámie. Bol vyrobený z kameňa a mohli si ho dovoliť iba bohatí ľudia. Na rozdiel od starodávnych kamenných vankúšov sú dnes tie, ktoré používame, mäkké a nadýchané a veľa ľudí nemôže spať bez objatia veľkého útulného vankúša. Ale v skutočnosti nemusí byť spánok s vankúšom najlepším spôsobom odpočinku,…

Armádny Magazín

Americká armáda vyrobila prvú sériovú modernizovanú atómovú bombu B61-12

0 icon

USA, 3. december 2021 (AM, Sputnik) – Americký vojensko-priemyselný komplex odovzdal ministerstvu obrany prvú sériovú vzorku modernizovanej atómovej bomby B61-12, ktorou sú už niečo málo cez

Ukrajinská armáda zverejnila video z hromadnej popravy migrantov na hraniciach s Bieloruskom

0 icon

Bielorusko, 3.december 2021 (AM) – Utečenci z Blízkeho východu sa pokúšali dostať na územie Ukrajiny cez černobyľskú zónu. Príslušník Ozbrojených síl Ukrajiny Vasyl Rumak zverejnil video popr

Ruské ozbrojené sily vytvorili prvú rotu bojových vozidiel Terminator

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Prvá jednotka ozbrojených síl RF vybavená bojovým vozidlom na podporu tankov (BMPT) "Terminátor", je vytvorená v Centrálnom vojenskom okruhu, povedal  generálplukovník Alexander Lapin.   „V súlade s rozhodnutím ministra obrany a pokynom náčelníka Generálneho š

Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Rozhodnutím vedenia Spojenej leteckej korporácie (OAK) sa v Rusku zlúčia tri veľké letecké spoločnosti. O podrobnostiach reorganizácie zlúčením dvoch veľkých spoločností sa bude rokovať na valnom zhromaždení v januári budúceho roka. Informovala o tom oficiálna stránka OAK.   Blížiace sa spojenie OAK, Suchoj a RSK Mi

Na zabezpečovaní obrany Slovenska sa podieľa čoraz viac žien

0 icon

Slovensko, 3. december 2021 (AM, MOSR) – Dáta z personálnych oddelení rezortu obrany ukazujú, že uplatnenie pri zabezpečovaní obrany Slovenska nachádza čoraz viac žien. V rámci rezortu aktuálne pracuje celkovo 4 889 žien, čo predstavuje 22,9 percent zo všetkých zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR.   „Aj keď vojenské prostredie…

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali