Svätá Itha, manžel ju vyhodil von oknom do priepasti

Berlín 3. júna 2018 (HSP/Foto:HSP)

 

Svätá Itha pochádzala z grófskej nemeckej rodiny Kirchbergov, ktorá vyznačovala sa v dvanástom storočí nielen bohatstvami a mocou, ale zvlášťnábožnosťou a činnou láskou oproti chudobným a svätej cirkvi, keď mnoho blahonosných ústavov pozakladala v zemi Švábskej. Mladá grófka bola vychovaná nábožnými rodičmi veľmi starostlivo a keď vyrástla v cudnú prekvitajúcu pannu, vydala sa r. 1197 za grófa Henrika Toggenburgského.

Ako manželka mocného grófa, ktorý pri dobrých vlastnostiach svojich bol predsa veľmi prchlivým, bola svätá Itha vzornou paňou šľachtickou a skvela sa vernou láskou, útlocitom, horlivou nábožnosťou a štedrosťou oproti chudobným poddaným, tak že ju biedny ľud anjelom svojím strážcom menoval. Boh nepožehnal manželstvu dietok a skúšal kresťanskú dokonalosť jej, a ona krotila hnev hnevlivého manžela svojho povoľnosťou svojou, tichou mysľou a znášanlivosťou. Ale milostivý Boh dopustil ešte väčšiu a ťažšiu zkúšku na vernú služobnicu Svoju, aby si ju zasvätil výhradnej službe svojej. Na grófskom dvore žil bezbožný Talian, menom Dominiko, ktorý úplne naklonil si pochlebovaním a pretvárkou dôveru grófovu, že ho gróf nie za sluhu, ale za priateľa svojho považoval. Ošemetný Dominiko zahorel nečistým ohňom ku vznešenej grófke a opovážil sa v neprítomnosti grófovej so zločinným návrhom ku nej pristúpiť.

Bohabojná a vznešená Itha pokarhala hriešneho bezočivca a Dominiko v pekelnej zlosti svojej zaprisahal sa, že vypomstí sa pri najbližšej príležitosti na neprístupnej grófke. Obozretne a pomaly usiloval sa nehanobník nevinnú a zbožnú Ithu u prchlivého manžela očierňovať a upodozrievať, kým sa mu nepodarilo žiarlivosť v srdci grófovom vzbudiť, len iskra chýbala, aby srdce grófovo plameňom nenávisti neskrotenej sa rozžiarilo a utajovanú zlosť svoju na nevinnú trpiteľku nevylialo. Necitný a zavedený manžel zachádzal so svätou Ithou vždy surovejšie a ona znášala trpezlivo všetko príkorie a zdvojnásobnila modlitbu svoju a odovzdanosť do vôle Božej. Len tajne smela podporovať chudobných a v neprítomnosti manžela navštevovať chrám Boží v kláštore, ktorý neďaleko hradu ležal. Jedného dňa sedela nešťastná grófka v osamelej zámockej svetlici a pozerala smutne na prsteň svoj sobášny, ktorý jej gróf Henrik jako odznak lásky a vernosti manželskej pri oltáre Božom bol podal. Horké slzy zalialy nevinnú krásnu tvár jej. V nevýslovnom žiali sňala prsteň, položila ho na stolík pri otvorenom obloku, a hodila sa na kolená, aby sa Bohu v trápení svojom skrúšenou modlitbou odporúčala. Medzitým ako bola v modlitbe pohrúžená, priletel krotký havran, uzrel zlatý blyštiaci sa prsteň, uchytil ho zobákom a odletel. Grófka naľakala sa a ťažký bôľ zvieral citlivým srdcom jej, ona tušila veľké nešťastie. Havran zaletel do hory a prenasledovaný orlom vypustil zo zobáku prsteň a ten spadol na zem pod strom. Nezadlho prišiel cestou poľovník grófov, menom Kuno, i vzal zlatý prsteň na koreni starého stromu. Naradovaný navliekol si drahocenný prsteň na prst, poberal sa do zámku, netušil nič zlého, i ukazoval s radosťou iným sluhom krásný prsteň. Nikto zo sluhov neznal, komu by prsteň náležal. I priblížil sa bezbožný Dominiko ku radujúcemu sa Kunovi a prizrel sa na prsteň, i poznal ho. Diabolská radosť zažiarila zo škuľavých očí jeho. Nepovedal ani slova a poberal sa ku grófovi, aby nevinnú manželku jeho do najväčšieho nešťastia uvrhol. Smutný a zrazený vstúpil ostýchave pred grófa, aby nalial jedu do žiarlivého srdca jeho. A diabolský ohovárač riekol grófovi, ktorý starostlivo pýtal sa milostníka, čo mu chýba , či ho nestretlo nejaké nešťastie:

„Rád by som veľmi mlčal; ale zločin je priveľkým a verejným. Kuno, ten biedny pokrytec, nosí zjavne prsteň sobášny grófskej manželky vašej!“

Prchlivý gróf Toggenburg nerozmýšľal dlho v zaslepenosti svojej, dal hneď zavolať verného a cnostného poľovníka Kuna, ktorý na nič zlého nemyslel a v chytrosti nájdený prsteň nesňal. Sotva pohliadol gróf na ruky sluhove, poznal prsteň sobášny. Tvár Toggenburgova obledla ako biela stena a trasúcimi sa pernami zvolal na bezbožného Dominika, aby dal vyviesť zo staje najdivokejšieho žrebca a aby priviazal nešťastného Kuna na chvost jeho a zo zámockej brány ho vyštval. Prítomní sluhovia so strachom sputnali nevinného poľovníka a priviazali ho ku chvostu divokého bujného žrebca, ktorého diabolský Dominiko dlhým bičom von z brány zámockej šibal. Žrebec uháňal v divokom behu dolu so zámku po skalnatej ceste, roztrepal telo nešťastného nevinného mládenca, ktorý, keď sa remeň pretrhol, ostal v doline na ceste ležať a zomieral. Medzi tým, čo sa táto hrozná vražda diala, bežal chladného rozumu pozbavený gróf do svetlice zbožnej manželky svojej, ktorá o smutnej príhode nič neznala, a zvolal temným hlasom:

„Žena, kde je prsteň, ktorý dal som tebe v deň sobášu nášho?“ Itha odpovedala preľaknutá: „Položila som ho dnes na stolík pri okne, i priletel havran, pochytil ho a uletel s ním.“

Ukrutník skríkol:

„Nuž teda leť za ním!“  I pochytil nevinnú manželku a hodil ju von oknom do priepasti. Vrah odchádzal od okna a počul len výkrik:

„Ježišu, ja som nevinná!“ Po tomto hroznom zločine nezažmúril oči prchlivý ukrutník ani za okamihnutie. Ráno sedel bledý a celý omámený vo skvostnej svetlici svojej. Dnu vstúpil staručký mních z blízkeho kláštora a hovoril vážne:

„Gróf Toggenburg, prichádzam od Kuna, poľovníka vášho, ktorého duši nech je Boh milostivý! Včera našiel som ho na ceste, práve keď zomieral, vypočul som spoveď jeho a zomrel v náručí mojom. Po svätej spovedi v poslednej chvíli života svojho volal Boha za svedka nevinnosti svojej. Neznal ani príčiny, pre ktorú ste ho zavraždili. Keď zomieral, prosil ma, aby som vám tento prsteň doniesol, ktorý havran k nohám jeho padnúť nechal. Dozvedel sa o majiteľovi jeho tým spôsobom, že prečítal meno, ktoré na ňom je napísané, tešil sa, keď zvedel, že vám patrí. Povinnosť svoju vykonal som. Gróf Toggenburg, nech vám je Boh milostivým, poľovník Kuno bol spravodlivejším, než ste vy!“

Vrah stál nemý, hrôza a ľútosť poviazali mu jazyk, keď ctihodný mních odchádzal. I pristúpil nešťastný Toggenburg k oknu, pozeral krvou podbehnutýma očami do priepasti a zúfale zvolal:

„Ja som vrah tvoj Itha!“

Dobrotivý Boh zachránil divotvorne vernú služobnicu Svoju. Nešťastná grófka nebola mrtvá. Anjel strážca zniesol ju na husté kriačky, s ktorých skleslá na mäkký mach, i ostala na ňom bez povedomia ležať. Nočná vlhká rosa občerstvila omdlenú, i prebrala sa. Zadivene obzerala sa svätá Itha, kde sa nachádza. Pomaly rozpamätala sa, čo sa dialo s ňou. I hodila sa na kolená a s radostnými slzami v očiach ďakovala vrúcne milostivému Bohu za divotvornú ochranu Jeho. Pomodlila sa i za manžela svojho a za nepriateľov svojich, aby im Boh ťažké hriechy odpustil a na cestu spásy ich napravil. Obozretne liezla po strmej strane skalnatého vrchu a vždy stavali sa jej do cesty nové prekážky, od spodku zívala na ňu hlboká priepasť, i zvolala slziac:

„Ó Henrik, či som si to zaslúžila?“

I modlila sa s dôverou k Bohu, prišla na úzky chodník, dostala sa na cestu, i ponáhľala sa do blízkych hustých hôr. Zo suchých haluzí a zo stromovej kôry zhotovila si chyžku, naznášala suchého listu a machu a postlala si v nej lôžko. Za pokrm slúžili jej korienky a lesné ovocie,  blízky prameň podával jej čerstvú krištáľovú vodu. Tak žila svätá Itha v pustej hore za dlhý čas a modlievala sa horlivé Bohu. V lete i v jeseň hotovila si zásobu pokrmu na prísnu zimu, a ostatná práca jej bola popri horlivej modlitbe svätej rozjímanie. Milostivý Boh požehnával trpiacu služobnicu Svoju nebeskými darami, i tešil ju veľkou milosťou Svojou v skromnej pustovni, že bola celkom šťastlivou, i netúžila po ničom inšom, než jedine po nebeskom kráľovstve. Takto slúžila svätá Itha Bohu nikým nemýlená za mnohé roky. Gróf Henrik Toggenburg žil smutne a zúfalo; svedomie hrýzlo nešťastníka, i nemal pokojnej chvíľky. Neopovážil sa zopäť ruky svoje k modlitbe, lebo si myslel, že pred trónom Božím stoja a žalujú nevinne zavraždená manželka a verný sluha jeho, i volajú o pomstu Božiu. I sedával samotný ako väzeň na zámku svojom horskom a neopovážil sa ľuďom počestným na oči ukázať. I opustil hniezdo svoje horské a tajne vybral sa do sveta. Ani medzi cudzými ľuďmi nenašiel pokoja. Navrátil sa zúfalý na hrad svoj a zaumienil si, že sa hriešneho života pozbaví. Sluha celý spotený opovážil sa do grófovej svetlice vstúpiť. Strnulým zrakom pozeral gróf Henrik na verného starého sluhu, ktorý jediný u neho posiaľ obstál. I vypravoval naradovaný starý sluha, že grófka Itha pod skalou Havranovou v horách žije, že ju sám videl, ako polonahá ovocie lesné sbierala a do biednej chyžky vstúpila. Na bledej tvári nešťastného grófa zjavila sa po mnohých trápných rokoch červená barva, na celom tele sa triasol, nemo pochytil ruku starcovu a ukazoval k horám, i dal sa mu viesť ako dieťa. Slnko zapádalo, keď prišiel gróf so sluhom pod skalu Havranovú, v lese bola sa už rozprestrela polotma. Tíško priblížili sa ku chyžke pustovníckej. Začuli hlboký vzdych. Gróf Henrik nachýlil sa do vnútra chyžky, i uzrel nevinnú vychudlú manželku svoju, ako na mochu pokojne odpočívala. Z očí jeho tiekly hojné slzy, i pozdvihol ich prvýraz k milostivému nebu po toľkých nešťastných rokoch. I hodil sa k nohám svätej pustovnice a kropil ich horúcimi slzami. Svätá Itha prebrala sa z tichého spánku, otvorila oči a vyskočila z lôžka. Zadivená pozerala na mužov, ktorí pobúrili tichý spánok jej a samotu lesnú, i preľakla sa, keď poznala manžela. Gróf Henrik plakal žalostne a hovoril trhane:

„ltha, nevinná Itha moja, odpusť pre rany Kristove!“ Svätá pustovníčka zdvihla ruky k nebu a hovorila:

„Henrik, tam v nebi je Sudca náš! Neprestajne vzdychala som k Nemu, aby tebe odpustil, čo si mne urobil. Zrušil si prísahu, ktorú si zložil, že mňa vždy verne budeš milovať, chcel si mňa zavraždiť, a že žijem, to je zázračná milosť Pána Boha, ktorého anjeli nevinnosť ochraňujú. Pre teba som naveky mrtvou.“

Gróf poľúbil vetché rúcho jej a vzdychol:

„Či teba nedotkne sa moja ľútosť a pokánie? Veď pokánim možno dosiahnuť milosrdenstva Božieho, ba i večné zatratenie možno ľútosťou a pokánim odstrániť.“

Svätá pozdvihla pokorne kajúcnika zo zeme, poľúbila ho na znak zmierenia, i zjavila manželovi, že zaviazala sa slávnostným sľubom ku kajúcnemu životu a ku samote. I prosila manžela, aby jej dal vystaviť na poli pod hradom pri kaplnke, k úcte Panny Márie posvätenej, chyžku, aby v nej, zaopatrená skromnou živnosťou, nemýlená Bohu slúžiť mohla. Márne prosil naradovaný gróf nájdenú svätú manželku svoju, aby sa na zámok Toggenburg s ním navrátila. Svätá volila i budúcne v samote Bohu slúžiť. I márne prelieval horké slzy, svätá Itha ostala v pustovni svojej, kým zarmútený nad tým rozhodnutím gróf Henrik v chytrosti malú chyžku na mieste naznačenom nevystavil a potrebnými vecami neopatril. Svätá Itha prevedená bola v tajnosti do novej chyžky svojej a žila v nej, ako skôr v tmavom lese, samotná na modlitbách a vo svätom rozjímaní.

Okolití obyvatelia dozvedeli sa o milostivej panej svojej a v zástupoch prichádzali k pustovni jej, aby sa pohľadom jej potešili a dobrotivému Bohu v kaplnke ďakovali za divotvorné zachránenie svätej Ithy. Všetci bozkali drevený kríž, ktorý si svätá trpiteľka z hôrnej pustovne doniesla, kde on bol jej jediným bohatstvom a útechou. Za viacej rokov žila svätá Itha v nábožnosti, sebazapieraní a v pokore pri milej kaplnke. Neďaleko ležal kláštor Fissingen, v ktorom zbožné mníšky prebývali a ktorý predkovia grófa Henrika postaviť dali. Svätá Itha navštevovala často kláštor, aby prítomná byť mohla pri službách Božích. Mníšky obdivovali hlbokú pokoru a skrúšenú nábožnosť grófkinu, i prosili ju srdečne, aby medzi ne vstúpila a ich kresťanskej dokonalosti učila. Na mnohé prosby vyplnila svätá Itha žiadosť mníšek a vstúpila do kláštora, kde skvela sa príkladom zapierania seba, kresťanskej pokory a nábožnosti. Mníšky nasledovaly svätý príklad jej v kresťanskej dokonalosti. I medzi sestrami žila svätá Itha ako na púšti, častoráz celé dni kľačiavala v izbičke svojej na kolenách, nepožívala žiadneho pokrmu, trýznila vychudlé a slabé telo svoje. A predsa podstupovať musela ťažké pokúšanie. Neraz vzbudila sa v čistej mysli jej túžba po láske nešťastného manžela jej. Ale Boh posilňoval horlivú služobnicu Svoju. S milosťou Božou odolala pokúšaniu a žila dľa daného sľubu v najväčšom pokáni a v najužšom spojení s milostivým Bohom. Vo vysokom veku upadla do ťažkej nemoci, i usnula tíško v Pánu. Veľké množstvo nábožného ľudu shromaždilo sa, ked telo jej ukladané bolo k odpočinku pred oltárom svätého Mikuláša v chráme kláštorskom vo Fissingene. Už za života menoval nábožný ľud grófku Ithu svätou. A keď pri hrobe jej mnohé zázraky a divy na prímluvu jej sa diali, vriadená bola svätou cirkvou do počtu svätých. Svätá Itha vyobrazuje sa v kajúcnom rúchu, ako modlí sa kľačiac pred pustovňou svojou horskou, pri nej havran.

Svätá Itha vytrpela v živote svojom nad pomyslenie ľudské ťažké trápenie, ktoré zapríčinilo ohavné podozrenie. Trpezlivo znášala ťažký kríž svoj, nezvolávala pomstu s neba ani na ukrutného manžela svojho, ani na ohavného pomluvača a zlostníka. Ona modlila sa za nepriateľov svojich, odpustila previnenie ich a nízku pomstu; konala celkom dľa učenia svätého Evanjelia. Ona znala, že človek nesmie nepriateľov nenávideť, trestať a že len Boh môže nepriateľov Svojich nenávideť a trestať, že len On má moc a právo, aby trestal neprávosť. Kresťan, keď chceš pomluvačov, utrhačov a upodozrievateľov potrestať, tresci ich kresťansky, vypomsti sa kresťansky, ako svätá Itha! Nedbaj na to, čo svet o tebe hovorí, čo sa mu neľúbi. Nepriatelia tvoji, pomluvači, podozrievači budú zahanbení, ked uvidia, že tebe na duši uškodiť nemôžu, čo by čokoľvek podujali. Svätý Ján Zlatoustý hovorí:

„Na jednu vec musíme dbať, nie síce na to, aby sa nám nič zlého od nepriateľov nedialo, ale na to, ako to usporiadame, aby sme im nič zlého neurobili.“

Podozrievanie je ťažkým previnením proti bližnému a má smutné následky, ako sme to v trpkom živote svätej Ithy a ľahkoverného prchlivého manžela jej, ktorý ťažko oplakával prenáhlené previnenie svoje, videli. A aký rozdiel je medzi posudzovaním a podozrievaním?

Ten, ktorý bližného posudzuje, silne verí to alebo iné zlé o ňom, napríklad . že je zlodej, vrah , ten, kto má o blížnom zlé podozrenie, niečo síce verí, že bližný jeho to alebo iné zlé urobil, alebo v úmysle má učiniť, ale predsa tomu celkom neverí a z pomsty rozhlasuje, aby bližnému škodil. A také podozrenie je ťažkým hriechom, lebo tiahne za sebou veľké zlé, menovite v stave manželskom. Kresťan, chráň sa zlostného podozrievania! A keď upodozrievaný bývaš, hovor so svätým Augustínom:

„Súď o Augustínovi, čo chceš, len keď pred tvárou Božou svedomie moje na mňa nežaluje.“

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Na masovom proteste proti opatreniam v Belgicku došlo k potýčkam

0 icon

Brusel 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Približne 50.000 ľudí protestovalo v nedeľu v Bruseli proti epidemiologickým opatreniam. Na demonštrácii odohrávajúcej sa neďaleko budovy Európskej komisie došlo k násilnostiam a polícia zhromaždený dav rozháňala vodným delom aj slovotvorným plynom. Informovala o tom agentúra Reuters Policajný hovorca uviedol, že ešte…

Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu zasiahne najmä dodávky a ceny obilnín

0 icon

Londýn 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay,Foto:TASR/AP-Stefan Sauer/dpa)   Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu sa odrazí na vývoji viacerých trhov, najviac sa však hovorí o energiách a agrokomoditách, v ich prípade najmä obilninách. Očakáva sa, že už teraz vysoké ceny potravín pôjdu omnoho vyššie, ak by vojnový konflikt zablokoval vývoz obilia z…

Arménsky prezident Sarkisjan oznámil svoju demisiu

0 icon

Jerevan 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Davit Hakobyan)   Arménsky prezident Armen Sarkisjan v nedeľu oznámil, že podáva demisiu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že z pozície hlavy štátu nemôže dostatočne ovplyvňovať dianie v Arménsku, ktoré podľa neho prechádza ťažkým obdobím. Informovala o tom agentúra AFP "Rozmýšľal som o tom veľmi dlho a…

176. Neznáme slovenské dejiny: Zabudnutý Juraj Berzevici – Brezovický, funkcionár trnavskej i košickej jezuitskej univerzity

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Medzi široko rozvetveným rodom šľachticov Berzeviciovcov, alebo slovenskejšie Brezovickovcov – ako ich uvádza napríklad Drahoš Machala vo vzácnej knihe o slovenských šľachtických rodoch - možno nájsť najmä klerikov, osobitne potom jezuitov, ale aj profesorov, národohospodárov, vojakov, dokonca aj predchodcu sociológov. Prídomok „Berzevici“ dostali…

Odpoveď na informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA s názvom Fakty verzus fikcia: ruské dezinformácie o Ukrajine

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:Wikimedia,TASR/AP-Pavel Golovkin)   Veľvyslanectva Ruska na Slovensku poukázalo na na informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA s názvom Fakty verzus fikcia: ruské dezinformácie o Ukrajine "Informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA: Rusko v roku 2014 napadlo Ukrajinu, okupuje Krym, kontroluje ozbrojené sily v Donbase. ️Skutočnosť: Vinu…

Škoda Auto opäť odstavuje tisícky áut, medzi nimi aj elektromobily Enyaq

0 icon

Praha 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ani po dlhej vianočnej odstávke sa situácia vo výrobe v troch českých závodoch firmy Škoda Auto nelepší. Rovnako ako v prípade mnohých ďalších automobiliek, aj v tej mladoboleslavskej tlmí produkciu nedostatok čipov. Ihneď po obnovení výroby, ktorá postupne nabehla od 9. januára, putujú stovky…

Remišová: Za ľudí podporí skrátenie karantény aj povinné očkovanie

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Strana Za ľudí podporí skrátenie karantény, ktoré je krízovým opatrením v pandemickej vlne omikronu. Za ľudí podporí aj povinné očkovanie, počká si však na stanovisko rezortu zdravotníctva a odborníkov. Nepodporia však sankcie voči neočkovaným, ktorým by sa nemala preplatiť zdravotná starostlivosť. Uviedla to…

Jamal pokračuje v reverznom režime už 34. deň

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Dmitrij Leltschuk)   Plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje zemný z Ruska cez Poľsko do západnej Európy, pokračuje aj v nedeľu v reverznom režime. Plyn tak prúdi opačným smerom, zo západu na východ, už 34. deň po sebe. Objem prepravovaného plynu sa v piatok (21.…

Karahuta: Pripravujeme legislatívu na zákaz voľného predaja pyrotechniky

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Súčasná legislatíva týkajúca sa zákazu používania pyrotechniky je nedostatočná. Jeho dodržiavanie nie je dostatočne kontrolované. Myslí si to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Prípravou novej legislatívy sa podľa jeho slov zaoberá pracovná skupina,…

Tajomstvo Porošenkovho návratu odhalené – Je osud Ukrajiny už spečatený?

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Piotr Molecki)   Politická neistota na Ukrajine je pre USA výhodná. Petro Porošenko prišiel do krajiny jednoznačne so západnými bezpečnostnými zárukami. Čo vážne oslabilo súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdá sa, že Washington sa pokúsi Moskvu „zaujať“ nejakým kompromisom na úkor Kyjeva. Článok vznikol na základe materiálov…

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Biras

Kde je národ? Prečo nebolo včera v BA na proteste 50 tis. ľudí?

0icon

Dobrá otázka, ktorá zaznela včera na proteste od jedného z policajtov.  Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Národ sa to nedozvedel a Bratislava je ďaleko. Naviac sa ľudia boja a nie sú si istí,  či sa v tejto situácii môže protestovať. Tu si môžete pozrieť dojmy zo včera a spomínanú otázku cca.…

Marek Bičík

Vojna za humnom.

0icon

  Ako som už písal aj vo svojich predchádzajúcich blogoch, vojna prichádza. Nie je otázka či bude, ale kedy bude. Európa sa od druhej svetovej vojny užívala dlhých 77 rokov bez vojny. Tomuto bude už čoskoro koniec. Väčšina európskych štátov vstúpila do NATO a pod vedením USA obkolesili zo všetkých…

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke príroda počas trasy na vrch Babky v Západných Tatrách

Autor: TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Na masovom proteste proti opatreniam v Belgicku došlo k potýčkam

0 icon

Brusel 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Približne 50.000 ľudí protestovalo v nedeľu v Bruseli proti epidemiologickým opatreniam. Na demonštrácii odohrávajúcej sa neďaleko budovy Európskej komisie došlo k násilnostiam a polícia zhromaždený dav rozháňala vodným delom aj slovotvorným plynom. Informovala o tom agentúra Reuters Policajný hovorca uviedol, že ešte…

Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu zasiahne najmä dodávky a ceny obilnín

0 icon

Londýn 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay,Foto:TASR/AP-Stefan Sauer/dpa)   Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu sa odrazí na vývoji viacerých trhov, najviac sa však hovorí o energiách a agrokomoditách, v ich prípade najmä obilninách. Očakáva sa, že už teraz vysoké ceny potravín pôjdu omnoho vyššie, ak by vojnový konflikt zablokoval vývoz obilia z…

Arménsky prezident Sarkisjan oznámil svoju demisiu

0 icon

Jerevan 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Davit Hakobyan)   Arménsky prezident Armen Sarkisjan v nedeľu oznámil, že podáva demisiu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že z pozície hlavy štátu nemôže dostatočne ovplyvňovať dianie v Arménsku, ktoré podľa neho prechádza ťažkým obdobím. Informovala o tom agentúra AFP "Rozmýšľal som o tom veľmi dlho a…

176. Neznáme slovenské dejiny: Zabudnutý Juraj Berzevici – Brezovický, funkcionár trnavskej i košickej jezuitskej univerzity

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Medzi široko rozvetveným rodom šľachticov Berzeviciovcov, alebo slovenskejšie Brezovickovcov – ako ich uvádza napríklad Drahoš Machala vo vzácnej knihe o slovenských šľachtických rodoch - možno nájsť najmä klerikov, osobitne potom jezuitov, ale aj profesorov, národohospodárov, vojakov, dokonca aj predchodcu sociológov. Prídomok „Berzevici“ dostali…

Odpoveď na informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA s názvom Fakty verzus fikcia: ruské dezinformácie o Ukrajine

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:Wikimedia,TASR/AP-Pavel Golovkin)   Veľvyslanectva Ruska na Slovensku poukázalo na na informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA s názvom Fakty verzus fikcia: ruské dezinformácie o Ukrajine "Informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA: Rusko v roku 2014 napadlo Ukrajinu, okupuje Krym, kontroluje ozbrojené sily v Donbase. ️Skutočnosť: Vinu…

Škoda Auto opäť odstavuje tisícky áut, medzi nimi aj elektromobily Enyaq

0 icon

Praha 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ani po dlhej vianočnej odstávke sa situácia vo výrobe v troch českých závodoch firmy Škoda Auto nelepší. Rovnako ako v prípade mnohých ďalších automobiliek, aj v tej mladoboleslavskej tlmí produkciu nedostatok čipov. Ihneď po obnovení výroby, ktorá postupne nabehla od 9. januára, putujú stovky…

Remišová: Za ľudí podporí skrátenie karantény aj povinné očkovanie

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Strana Za ľudí podporí skrátenie karantény, ktoré je krízovým opatrením v pandemickej vlne omikronu. Za ľudí podporí aj povinné očkovanie, počká si však na stanovisko rezortu zdravotníctva a odborníkov. Nepodporia však sankcie voči neočkovaným, ktorým by sa nemala preplatiť zdravotná starostlivosť. Uviedla to…

Jamal pokračuje v reverznom režime už 34. deň

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Dmitrij Leltschuk)   Plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje zemný z Ruska cez Poľsko do západnej Európy, pokračuje aj v nedeľu v reverznom režime. Plyn tak prúdi opačným smerom, zo západu na východ, už 34. deň po sebe. Objem prepravovaného plynu sa v piatok (21.…

Karahuta: Pripravujeme legislatívu na zákaz voľného predaja pyrotechniky

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Súčasná legislatíva týkajúca sa zákazu používania pyrotechniky je nedostatočná. Jeho dodržiavanie nie je dostatočne kontrolované. Myslí si to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Prípravou novej legislatívy sa podľa jeho slov zaoberá pracovná skupina,…

Tajomstvo Porošenkovho návratu odhalené – Je osud Ukrajiny už spečatený?

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Piotr Molecki)   Politická neistota na Ukrajine je pre USA výhodná. Petro Porošenko prišiel do krajiny jednoznačne so západnými bezpečnostnými zárukami. Čo vážne oslabilo súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdá sa, že Washington sa pokúsi Moskvu „zaujať“ nejakým kompromisom na úkor Kyjeva. Článok vznikol na základe materiálov…

Podkasty

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Biras

Kde je národ? Prečo nebolo včera v BA na proteste 50 tis. ľudí?

0icon

Dobrá otázka, ktorá zaznela včera na proteste od jedného z policajtov.  Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Národ sa to nedozvedel a Bratislava je ďaleko. Naviac sa ľudia boja a nie sú si istí,  či sa v tejto situácii môže protestovať. Tu si môžete pozrieť dojmy zo včera a spomínanú otázku cca.…

Marek Bičík

Vojna za humnom.

0icon

  Ako som už písal aj vo svojich predchádzajúcich blogoch, vojna prichádza. Nie je otázka či bude, ale kedy bude. Európa sa od druhej svetovej vojny užívala dlhých 77 rokov bez vojny. Tomuto bude už čoskoro koniec. Väčšina európskych štátov vstúpila do NATO a pod vedením USA obkolesili zo všetkých…

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

TopDesať

Hrdinovia, ktorí boli v ten správny čas na tom správnom mieste

0 icon

Málo kto ráno vstane s pocitom, že dnes sa stane hrdinom, pretože niekomu zachráni život. Samozrejme sa nebavíme o hasičoch, záchranároch, policajtoch alebo vojakoch. Bavíme sa o obyčajných priemerných ľudí, ktorí urobia správnu vec v ten najvhodnejší čas. Sú to hrdinovia vo všetkých tvaroch, veľkostiach, veku a dokonca aj druhu. Áno,…

10 koláčov inšpirovaných popkultúrou, ktoré by bol hriech nakrájať

0 icon

V týchto dňoch je snáď dôležitejší vzhľad jedla ako jeho samotná chuť. Najmä ak ide o koláče. Jessica Leigh Clark-Bojinová je cukrárska umelkyňa, ktorá je zodpovedná za nasledujúcich 10 výtvorov dokazujúcich, že popkultúra a kuchyňa dokážu fungovať bok po boku. Jessica začala svoje koláčové dobrodružstvá s názvom "Koláče sú skvelé" v roku 2016…

Najdlhšie mosty na svete ťa prekvapia svojou dĺžkou

0 icon

Určiť presne najdlhší most na svete nie je až taká jednoduchá úloha. V posledných rokoch sa vyskytli početné "vojny", ktoré vznikli pri meraní tých najdlhších mostov. Hlavným dôvodom je to, že je ťažké definovať, čo je to presne most. Musí byť nad vodou? Sú vyvýšené cesty mostami? Čo ak sa…

Potála: Perla hlavného mesta Tibetu. 1. časť

0 icon

Potála, kedysi palác, pevnosť a cieľ zbožných pútnikov, sa vynára z tibetského oparu ako obrovský hrad. Jeho zlaté strechy, ktoré sa matne lesknú, pripomínajú vo svetle korunu z plameňov. Nazrite s nami do tejto ťažko dostupnej krajiny a rozšírte si svoj všeobecný prehľad vo svete. Lhasa, hlavné mesto Tibetu, ktoré…

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

Armádny Magazín

Českí ministri veria v mierové zakončenie krízy na Ukrajine. Chcú jej darovať delostrelecké granáty

0 icon

[caption id="attachment_42644" align="alignnone" width="680"] "Snímka urobená v prednej línii neďaleko Jasynuvata, Donecká ľudová republika. Západné médiá by vás presvedčili, že ide o vojakov ruskej armády. Nie sú. Všetci títo bojovníci sú miestni (z Donecka), ale odmietajú sa riadiť tým, čo rozhodnú „fašisti v Kyjeve“" - Dean O'Bri

Španielsko vysiela vojnovú loď do Čierneho mora na obranu Ukrajiny

0 icon

Španielsko, 23. januára 2022 (AM) - Ministerstvo obrany Španielska oznámilo vyslanie svojej vojnovej lode na pomoc Ukrajine.   Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová oznámila, že v priebehu niekoľkých dní bude španielska vojnová loď ESPS Blas de Lezo vyslaná do Čierneho mora na podporu Ukrajiny. Bude to už druhá vojnová loď, ktorú…

Na Ukrajine rozbaľujú darčeky. Ďalšie zbrane od USA dorazili

0 icon

Ukrajina, 23. januára 2022 (AM, Sputnik) - Prvá zásielka novej vojenske

V Litve sa vytvára široký protiruský kybernetický front

0 icon

Litva, 23. januára 2022 (AM) - V roku 2022 sa kybernetická bezpečnosť stane jednou z hlavných priorít Litvy. Litovské ministerstvo obrany zriaďuje Národné koordinačné centrum (NCC), ktoré bude podporovať rozvoj kybernetickej bezpečnosti a posilňovať spoluprácu s EÚ v oblasti kybernetických aktivít. Vilnius verí, že toto je kľúčom k posilneniu interakcie v i

Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

0 icon

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Na snímke príroda počas trasy na vrch Babky v Západných Tatrách

Autor: TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali