Sudca Števík pre HS: o svojom potrestaní, súdnictve a justičnom platonizme

Sudca Števík pre HS: o svojom potrestaní, súdnictve a justičnom platonizme

Bratislava 20. apríla 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)

 

Patrik Števík je jedným zo sudcov, ktorí sa nebáli prejaviť svoj názor na dianie v justícii, keď sa ju vládnuca junta na čele s ministerkou Kolíkovou pokúšala prevalcovať. Otvorene kritizoval aj prezidentku. Prečo to vlastne robí? Rozhodli sme sa to zistiť

sudca Patrik Števík
Na snímke sudca Patrik Števík

Hlavné správy: Ste známy nielen ako sudca vyjadrujúci sa k aktuálnym témam verejného záujmu, ale aj ako spisovateľ a autor viacerých kníh. Môžu sa čitatelia tešiť na ďalšie knižné pokračovanie?

Reklama

Števík: Ďakujem, ale ako spisovateľ sa necítim. Spisovateľom bol Victor Hugo, Fiodor Michajlovič Dostojevskij alebo Agatha Christie. Ja sa iba snažím jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vyjadriť svoje myšlienky a odovzdať čitateľovi informácie a postrehy, ktoré sa vo mne nahromadili. Rozmýšľať je moja záľuba a neobsedím so založenými rukami. Možno teda čitateľov tento rok niečím prekvapím.

 

Reklama

Hlavné správy: V poslednom čase verejnosť zaujala Vaša Výzva prezidentke Čaputovej, za ktorú ste boli disciplinárne potrestaný. Ako s odstupom času vnímate Váš trest?

Števík: Ako vyznamenanie.

 

Hlavné správy: Môžete to prosím bližšie vysvetliť?

Števík: Keď Vás odporcovia potrestajú za iný názor vyjadrený slušnou formou, znamená to, že ste odviedli dobrú prácu.

Reklama

 

Hlavné správy: Vašich odporcov údajne vyrušila najmä forma, akou bola Výzva napísaná.

Števík: K týmto skutočnostiam som sa už vyjadril vo svojej Apológii (viď tu). Dovolím si poukázať na to, že moja Výzva bola kritikou. Nebola ani podlízavá ani arogantná. Bola vecná a bola napísaná asertívnou a slušnou formou.

 

Hlavné správy: S tým práve oni nesúhlasili. Tvrdia, že ste voči prezidentke mali byť zdvorilejší.

Reklama

Števík: Budem oponovať. Názov mojej Výzvy znel: Výzva prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej. Tým som dal jasne najavo, že moja Výzva je adresovaná hlave štátu. Samotný text začínal oslovením: Vážená Zuzana Čaputová. Nič neslušné ani nezdvorilé som v mojej Výzve nepostrehol.

 

Hlavné správy: Vaši kritici tvrdia, že sudca sa nemôže takýmto spôsobom obracať na prezidentku republiky.

Števík: Mojim kritikom odporúčam uvedomiť si, že inštitút uctievania majestátu jeho veličenstva je v našej krajine nateraz minulosťou. Že v demokracii a právnom štáte sú si všetci ľudia rovní a našou povinnosťou je byť v komunikácii s politikmi slušný. Nič viac. Zvlášť ak sa jedná o sudcu.

 

Hlavné správy: Prezident Združenia sudcov Slovenska sudca Mozner má byť disciplinárne potrestaný, tvrdí, že je to pomsta bývalej ministerky Kolíkovej za to, že si dovolil kritizovať jej kroky. Čo si myslíte o tomto prípade?

Števík: Neviem sa vyjadriť k oprávnenosti disciplinárneho návrhu na JUDr. Moznera a nebolo by z mojej strany profesionálne vyjadrovať sa ku skutkovým okolnostiam. Mimoskutkové okolnosti a sprocesovanie celej kauzy však vnášajú do prípadu oprávnené pochybnosti, či zmyslom návrhu na disciplinárne potrestanie JUDr. Moznera je idea spravodlivosti suum cuique tribuere alebo je motívom prípadu iba akt pomsty zo strany názorových odporcov JUDr. Moznera, ktorí sa na návrhu podieľali. Keďže žijeme v dobe, keď spravodlivosť bežne ustupuje pred pomstou a keď mocní pod rôznymi zámienkami trestajú svojich názorových oponentov, tak akt pomsty sa ani v tomto prípade vylúčiť nedá.

 

Hlavné správy: Je vo všeobecnosti vhodné, aby sa sudcovia verejne angažovali?

Števík: Na túto tému som už napísal množstvo textov. Dovolím si preto citovať z Apológie, nateraz môjho posledného príspevku: „Sudca z titulu svojej funkcie člena jednej z mocí v štáte je povinný vyjadrovať sa k otázkam verejného záujmu. Najmä je ako odborník povinný zaujať stanovisko k otázkam demokracie, právneho štátu či nezávislosti súdnej moci. Sudca sa priamo podieľa na riadení štátu nielen svojou rozhodovacou činnosťou, ale aj kontrolou výkonnej a zákonodarnej moci. Súdna moc je totiž jediná čisto odborná moc v štáte. Občan-sudca má byť zárukou, ktorá udrží zvyšné dve moci v štáte v medziach zákona a korektívom, aby prijímané právne normy a rozhodnutia exekutívy boli v súlade s princípmi demokracie, právneho štátu, nezávislosti súdnej moci, suverenity štátu, mieru či ius naturale. Rezignácia sudcu na kontrolu legislatívneho procesu a na vyjadrovanie sa k zásadným záležitostiam verejného záujmu je likvidáciou súdnej moci a jej plné podriadenie sa ľubovôli výkonnej a zákonodarnej moci. Vzdaním sa tejto kontrolnej funkcie berie justícia občanovi nádej v spravodlivý štát, zvlášť v krízových obdobiach.“

Reklama

 

Hlavné správy: Ešte minulý rok nastala zmena na poste ministra spravodlivosti, keď Máriu Kolíkovú vystriedal Viliam Karas. Ako hodnotíte jeho pôsobenie vo funkcii aj v súvislosti s Vašim potrestaním a v porovnaní s jeho predchodkyňou?

Števík: Z toho čo mám odsledované, môžem prácu ministra Karasa hodnotiť celkom kladne. Na rozdiel od jeho predchodkyne rozumie pojmu dialóg a skutočne sa snaží so sudcami komunikovať a zapájať ich do procesov týkajúcich sa justície. Minister Karas disponuje prirodzenou inteligenciou, ktorá mu bráni používať v pozícii ministra boxerské metódy. Je na jeho škodu, že sa rozhodol vstúpiť do politiky na strane politických síl, ktoré totalitarizujú našu krajinu a rozkladajú právny štát.

 

Hlavné správy: Nie ste pri jeho hodnotení priveľmi zhovievavý aj v súvislosti s Vašim potrestaním?

Reklama

Števík: Nepovažujem sa za ješitného človeka a malomeštiacke maniére sú mi cudzie. Preto dokážem bez problémov oceniť aj prácu človeka, ktorý nie celkom stojí na mojej strane. Upratovanie po jeho predchodkyni musí byť sizyfovská práca. Iniciatívu ohľadne môjho potrestania mohol ale pokojne prenechať Súdnej rade SR. Tam by už vedeli čo s tým.

 

Hlavné správy: Aktuálnou témou v slovenskej justícii je kontroverzné hodnotenie sudcov mimovládnou organizáciou Transparency International Slovensko (TIS). Súhlasíte s vlnou kritiky voči tejto aktivite, ktorá sa zdvihla naprieč celým justičným spektrom?

Števík: Určite áno. Právne predpisy Slovenskej republiky jednoznačne ustanovujú spôsob hodnotenia sudcov. Je to náročný proces, ktorý má za úlohu zohľadňovať špecifiká každého oddelenia na základe prijatých zásad. Hodnotenie sudcov nie je športové zápolenie, kde sa určuje poradie a rozdávajú ocenenia. Vyvstáva preto otázka, prečo mimovládna organizácia TIS nerešpektuje právne predpisy upravujúce hodnotenie sudcov hodnotiacimi komisiami a snaží sa prisvojiť si kompetencie štátnych orgánov.

 

Reklama

Hlavné správy: Prečo to podľa Vás robí?

Števík: Dovolím si na túto otázku neodpovedať. Zorientovaný čitateľ odpoveď pozná.

 

Hlavné správy: Ako vnímate skutočnosť, keď je trestné konanie vystavané iba na výpovedi jedného kajúcnika?

Števík: Pre tento prípad by som pripomenul zásadu rímskeho práva testis unus, testis nullus (jeden svedok, žiadny svedok). V našom trestnom práve síce neplatí absolútne, ale duch tejto zásady je múdry a zrozumiteľný.

 

Hlavné správy: Skúsme opustiť rovinu aktuálnych problémov a pozrieť sa do budúcna. Vo svojich textoch opakovane pomenúvate východiská z nepriaznivej situácie, ktorá postihla našu krajinu. Aké východisko existuje pre slovenské súdnictvo a spravodlivosť ako takú?

Reklama

Števík: Nemožno vytrhávať problematiku súdnictva z nastavenia celej spoločnosti. Už viackrát som poukazoval na závažný problém európskej, a teda aj slovenskej spoločnosti. Je ním konzumný skepticizmus. Celý európsky priestor kontaminoval bezbrehý pozitivizmus bez duchovnej intelektuálnej nadstavby. V atmosfére, keď sú všetky oblasti v spoločnosti ponechané na ľubovôľu mocných, je samozrejme ohrozený aj právny štát a nezávislosť súdnej moci. Je nebezpečné zmieriť sa s tým, že je nutné akceptovať akúkoľvek vôľu exekutívy a parlamentu len preto, že boli zvolení formálne demokratickým spôsobom. Výhradným presadzovaním lex humana bez prirodzenoprávneho korektívu či princípu lex aeterna smeruje naša spoločnosť k úplnej totalite.

 

Hlavné správy: Kde vidíte teda schodnú cestu pre slovenskú justíciu?

Števík: Opustenie radikálneho právneho pozitivizmu a uchopenie justičného platonizmu.

 

Hlavné správy: Čo presne to môže znamenať? Ako tomu má rozumieť bežný občan?

Števík: Návrat k absolútnym hodnotám. Každá jednotlivá entita má svoju dokonalú ideu, svoj dokonalý vzor. Aj oblasť ľudského myslenia a konania podlieha ideám, ktoré sa stávajú pre človeka nasledovaniahodnými ideálmi. Teda aj pre demokraciu, slobodu, právny štát či nezávislosť súdnej moci existuje ideálny vzor, ku ktorému by sme sa mali snažiť približovať so všetkým úsilím. A to aj napriek tomu, že ideál je pre nedokonalého človeka uchopiteľný iba neúplne. Môže byť však jasne viditeľný ako blikajúce svetlo majáka v tme pre toho, kto si vybudoval schopnosť nielen pozerať sa, ale najmä vidieť.

Reklama

Doba konzumného skepticizmu a intelektuálnej povrchnosti spôsobila, že človek sa na čas od absolútnych hodnôt vzdialil. Aj v oblasti justície vidíme procesy rezignácie na vylepšovanie a rezignácie na približovanie sa k ideálu. Tolerujeme a dokonca aktívne podporujeme rôzne deformácie a snažíme sa presvedčiť ostatných, že degenerácia absolútnych hodnôt a ideálov je normálna a snažíme sa tým vlastne tieto hodnoty chrániť. Že je to moderné a budujeme niečo nové.

Tento oxymoron je nástrojom, ktorý pravidelne používa vládnuca vrstva a ich prisluhovači na presadenie svojich zámerov. Všimnite si, že ľudia často vyžadujú dodržiavanie absolútnych hodnôt voči sebe, ale pri svojom konaní sa nimi necítia byť viazaní.

 

Hlavné správy: Ide teda o návrat k najzákladnejším európskym hodnotám ako je pravda a spravodlivosť?

Števík: Nepochybne. Pravda je z ontologického hľadiska bytostne spätá s ontos on, teda s tým čo je, so skutočnosťou. A čo iné ako skutočnosť môže tvoriť základ pre dosiahnutie spravodlivosti tak v pojednávacej miestnosti ako aj v živote?

 

Hlavné správy: Myslíte, že v dnešnej našej spoločnosti sú tie základné hodnoty nedostatkovým tovarom?

Reklama

Števík: Keď vstúpite do obchodov a pozriete sa na tie tovarom preplnené police, pravdu a spravodlivosť tam nenájdete. Tie sa kúpiť nedajú. A tak je to správne.

 

Hlavné správy: Ľudia si dnes často mýlia pojmy „názor“ a „pravda“. Ako keby každý mohol mať inú pravdu…

Števík: Áno. Je to výsledkom relativizácie morálky a nízkych kritérií v každej oblasti. Od umenia, cez politiku až po justíciu.

 

Hlavné správy: Ako sa človek môže dopracovať k pravde?

Števík: Podrobne som sa tejto problematike venoval v mojej druhej knihe Zamyslenia. Antickí Gréci pomenovali základné východisko k uchopeniu ontos on slovom alethea, čo znamená neskrytosť. Teda to, čo odkrývame svojou intelektuálnou činnosťou a čo sme schopní uchopiť ako pravdivý názor. Ide teda o súlad našich myšlienok s tým čo je alebo s tým čo nie je. So skutočnosťou.

Reklama

 

Hlavné správy: Je ťažké spoznať pravdu?

Števík: Je to náročné ako čokoľvek iné, čo robíte prvýkrát a na čo nie ste zvyknutý. Tak ako pravidelným cvičením zvyšujeme úroveň záťaže v posilňovni, tak zväčšujúcou sa intelektuálnou záťažou zvyšujeme úroveň myslenia a schopnosť objektivizácie.

 

Hlavné správy: Často sa odvolávate na architekta európskeho myslenia Platóna. Anglický filozof A. N. Whitehead sa preslávil výrokom, že európska tradícia myslenia je len séria poznámok k tomu, čo povedal Platón. Môže nám Platónovo nesmrteľné podobenstvo o jaskyni slúžiť ako pomôcka na pochopenie toho čo je pravda?

Števík: Nielen to. Platónovo podobenstvo o jaskyni má širší rozmer. Psychologický, sociologický, morálny, politický a mnohé iné. Ale súhlasím, že podobenstvo o jaskyni nám môže poslúžiť ako návod na pochopenie toho, ako funguje spoločnosť a procesy v nej. Ako rozpoznať fiktívnu realitu, v ktorej sa ľudia utápajú a oddeliť ju od pravdy. Čo treba z epistemologického hľadiska preto urobiť a čomu sa treba vyhnúť, aby sa človek nestal obeťou nenávisti preto, že pochopil. Tak ako sú Platónove idey znalcami považované za najväčší výdobytok európskej kultúry, tak podobenstvo o jaskyni je ich najvznešenejšou alegóriou.

 

Reklama

Hlavné správy: Človek je pripútaný k oblasti zmyslového vnímania a to čo vidí, považuje za jedinú skutočnosť. Preto by sa mal z tejto fikcie vyslobodiť?

Števík: Áno, to je hlavný odkaz podobenstva o jaskyni.

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

16:31

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa s turnajom ATP v Londýne rozlúčil prekvapujúco už v 2. kole dvojhry. Najvyššie nasadený hráč nestačil na domáceho Jacka Drapera, ktorému podľahol 6:7 (3), 3:6. Brit nastúpi vo štvrťfinále na tráve Queen’s Clubu proti piatemu nasadenému Američanovi Tommymu Paulovi.

16:24

Poľsko pravdepodobne v septembri podpíše s Južnou Kóreou zmluvu o kúpe ďalšej vojenskej techniky, najmä tankov K2. Uviedol to vo štvrtok poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

16:23

Viac ako 6000 kresťanov vo Francúzsku – katolíkov i protestantov – podpísalo otvorený list, v ktorom vyzývajú veriacich, aby v nadchádzajúcich predčasných voľbách “masovo volili” proti krajne pravicovej strane Národné združenie (RN). Signatári upozornili, že krajná pravica živí strach ľudí z cudzincov a cudzieho. Odpovede, ktoré RN poskytuje na ekonomické a sociálne problémy časti ľudí, však nie sú ničím iným ako manipuláciou a ilúziou. “Nechytajme sa do pasce” RN, vyzývajú signatári.

16:13

Populácia dospelých jedincov rysa španielskeho sa od začiatku tohto tisícročia zvýšila viac než desaťnásobne a týmto šelmám už nehrozí bezprostredné vyhynutie. Vyplýva to zo štvrtkového rozhodnutia Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN).

16:13

Muž z Poľska, ktorého podozrievajú z napadnutia dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, zostane vo väzbe do 4. júla. Vo štvrtok o tom rozhodol súd v Kodani.

16:13

Britský najvyšší súd vo štvrtok rozhodol, že miestny úrad v grófstve Surrey mal zohľadniť dlhodobé vplyvy nových pevninských ropných vrtov na klímu, keď udeľoval povolenie na ich výstavbu. Tento verdikt môže mať veľký dosah na budúce projekty s fosílnymi palivami.

16:09

Zástupcovia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) a Slovenských elektrární (SE) sa oboznámili s energetickou infraštruktúrou talianskej Sardínie, získané poznatky využijú pre rozvoj prenosovej sústavy SR. Informovala o tom Sandra Čičová Kotzigová, hovorkyňa SEPS.

16:08

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v rozkladovom konaní potvrdilo prvostupňové rozhodnutie zo zisťovacieho konania EIA, ktoré sa týkalo umiestnenia novej technologickej linky lakovne v nitrianskom závode Jaguar Land Rover. “Rozhodnutie súhlasí s tým, že inštalácia linky nepodlieha ďalšiemu posúdeniu vplyvov na životné prostredie. Nová linka spĺňa zákonom stanovené podmienky a emisné limity, ako aj požiadavky súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, takzvané BAT,” informovalo ministerstvo.

15:37

Tlačový odbor Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok zverejnil poslednú aktualizáciu výsledkov eurovolieb a tiež aktualizovanú prognózu zloženia politických frakcií nového europarlamentu na základe konečných výsledkov vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Štvrtková aktualizácia potvrdzuje, že vo voľbách do Európskeho parlamentu zvíťazili politické strany takzvaného “proeurópskeho bloku” združené vo frakciách Európska ľudová strana (EPP), Socialisti a demokrati (S&D) a liberálnej Obnovme Európu (RE).

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

V košickej Zoologickej záhrade sa od začiatku roka narodilo vyše 120 mláďat. Na snímke mláďa turaka bielolíceho 19. júna 2024 v košickej ZOO

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Erik Majercak

Ivan Štubňa

Milan Šupa

Michal Durila

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali