Sudca Krajského súdu v Bratislave upozorňuje na informácie z rozsudku v kauze Mikulec. Policajná prehliadka jeho auta, kde bola nájdená SD-karta s citlivými informáciami, mala byť riadne spackaná

Bratislava 21. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)

 

Kraj­ský sú­d Bra­tis­la­va v septembri prá­vop­lat­ne os­lo­bo­dil spod obžaloby Romana Mikulca, kto­rý bol bý­valým prís­luš­ní­kom Vo­jen­skej spra­vo­daj­skej služ­by a kto­rý sa mal pod­ľa ob­ža­lo­by do­pus­tiť tres­tné­ho či­nu oh­ro­ze­nia dô­ver­nej sku­toč­nos­ti a vy­hra­de­nej sku­toč­nos­ti

Ilustračné foto

Podľa pôvodnej obžaloby Roman Mikulec neoprávnene zhromažďoval dokumenty kategorizované ako dôverné a vyhradené. V júni 2013 ich zaistila polícia pri prehliadke auta, ktoré riadil.

Mikulec viedol Vojenskú spravodajskú službu počas vlády Ivety Radičovej. V tom období sa začalo preverovať podozrenie z tunelovania majetku Vojenskej spravodajskej služby. Správu o údajnom tunelovaní spravodajstva vypracoval a zverejnil zástupca Romana Mikulca, dnes už zosnulý Vladimír Suchodolinský. Mikulec tvrdil, že micro SD karta s dokumentáciou mohla byť do jeho auta podstrčená.

V tejto súvislosti sudca Peter Šamko na serveri Právne listy upozornil na „neu­ve­ri­teľ­ný po­pis spô­so­bu vy­ko­na­nia pre­hliad­ky mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la zo stra­ny po­lí­cie“.

„Tak­to by cel­kom ur­či­te ne­ma­li byť pre­hliad­ky vy­ko­ná­va­né, pri­čom pos­tup po­lí­cie bol ne­po­cho­pi­teľ­ný,“ prizvukuje sudca.

Šamko upozorňuje na to, že Kraj­ský súd v Bratislave v tej­to sú­vis­los­ti uvádza: „Z prie­be­hu pre­hliad­ky pred­met­né­ho osob­né­ho mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la, pri kto­rej bo­li za­is­te­né vec­né sto­py, o. i. aj „mic­ro SD“, bol nah­ra­tý vi­deo­záz­nam, kto­rý je sú­čas­ťou spiso­vé­ho ma­te­riá­lu a z kto­ré­ho je zrej­mé, ako správ­ne ana­ly­zu­je ok­res­ný súd, že je­ho trva­nie je cel­ko­vo 3 ho­di­ny a 23 mi­nút, pri­čom od­vo­la­cí súd ak­cen­tu­je, že vi­deo­záz­nam pria­mo a hod­no­ver­ne do­ku­men­tu­je akým spô­so­bom mal byť náj­de­ný a za­is­te­ný dô­kaz – elek­tro­nic­ké mé­dium, pa­mä­ťo­vá mic­ro SD kar­ta, na kto­rej nás­led­ne sa ma­li na­chá­dzať infor­má­cie a to do­ku­men­ty, kto­ré po­chá­dza­li z Vo­jen­skej spra­vo­daj­skej služ­by, pri­čom tieto do­ku­men­ty nies­li aj stu­peň uta­je­nia (dô­ver­né, ale­bo vy­hra­de­né) v zmys­le zá­ko­na o uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tiach.“

V rozsudku sa uvádza, že „na pred­met­nom vi­deo­záz­na­me je vi­dieť, že via­ce­rí prís­luš­ní­ci ope­ra­tív­ne­ho od­de­le­nia pos­tu­pu­jú v pre­hliad­ke tým spô­so­bom, že ho­ci niek­to­ré čas­ti mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la pre­hliada­jú prak­tic­ky iba povr­chne ale­bo iba zbež­ne (napr. mo­to­ro­vý pries­tor), iným čas­tiam sa ve­nu­jú maximál­ne dôs­led­ne, na­vy­še prís­luš­ní­ci ope­ra­tí­vy sa tam aj strie­da­jú na predmet­nom vo­zid­le, pri­čom ope­ra­tív­ny pra­cov­ník pre­hlia­da­jú­ci od­kla­da­cí pries­tor na­chádza­jú­ci sa na za­dnej stra­ne se­dad­la spolu­jaz­dca ten­to pries­tor pre­hlia­da po­mer­ne dôklad­ne, pri­čom v tom­to pries­to­re nič ne­náj­de, vzá­pä­tí od­íde od vo­zid­la, kde dis­ku­tu­je s iný­mi na mies­te prí­tom­ný­mi oso­ba­mi, kto­ré sa zú­čas­tňu­jú pred­met­nej pre­hliad­ky.“

„Vzá­pä­tí sa opäť vra­cia do inter­iéru vo­zid­la, opä­tov­ne skú­ma ten is­tý od­kla­da­cí pries­tor na za­dnej stra­ne se­dad­la spolu­jaz­dca, pri­čom je vi­dieť, že zra­zu má ru­ka­vi­cu na pra­vej ru­ke, na vrchu prs­ta má pozdĺžne roz­re­za­nú v dĺžke asi 1 – 1,5 cm a nás­led­ne, čo tak­to str­čí ru­ku do uve­de­né­ho za­dné­ho vrec­ka se­dad­la spolu­jaz­dca, od­ra­zu vy­tiah­ne z toh­to vrec­ka mic­ro SD kar­tu, pri­čom vzá­pä­tí tú­to po­lo­ží na za­dné se­dad­lo vo­zid­la, stiah­ne si ru­ka­vi­cu, tú­to ru­kavicu od­lo­ží a ho­lý­mi pr­sta­mi chy­tí do ru­ky náj­de­nú mic­ro SD kar­tu, kto­rú po­tom nás­led­ne od­ov­zdá na mies­te prí­tom­né­mu kri­mi­na­lis­tic­ké­mu tech­ni­ko­vi, kto­rý ju za­is­tí do plastikového sáč­u.“

Od­vo­la­cí sú­d označil tento postup za „mi­ni­mál­ne neš­tan­dar­dný“. „Ho­ci na mies­te sa na­chá­dza kri­mi­na­lis­tic­ký tech­nik, kto­rý ma na se­be bie­lu kom­bi­né­zu aj ru­ka­vi­ce a za­is­ťu­je náj­de­né sto­py resp. dô­ka­zy, tie­to fo­tog­ra­fu­je a chro­no­lo­gic­ky do­ku­men­tu­je, pria­mo pre­hliad­ku ne­vy­ko­ná­va, av­šak vy­ko­ná­va­jú ju rôz­ni pra­cov­ní­ci ope­ra­tí­vy, sa­moz­rej­me bez to­ho, aby vô­bec ma­li na se­be čo i len ru­ka­vi­ce a náj­de­né pred­me­ty, kto­ré za­is­ťu­jú, či už sa jed­ná o rôz­ne elek­tro­nic­ké mé­dia, te­le­fón­ne SIM kar­ty, bez aký­koľ­vek okol­kov chy­ta­jú ho­lý­mi ru­ka­mi, s tý­mi­to ma­ni­pu­lu­jú ab­so­lút­ne za­rá­ža­jú­cim spô­so­bom, na­koľ­ko po­kiaľ tak­to za­is­te­ný dô­kaz, kto­rý má slú­žiť k iden­ti­fi­ká­cii pá­cha­te­ľa a je­ho spo­ji­tos­ti s tres­tnou čin­nos­ťou, je zne­mož­ne­ná aká­koľ­vek fo­ren­zná kri­mi­na­lis­tic­ká iden­ti­fi­ká­cia napr. z od­bo­ru dak­ty­los­ko­pie sňa­tím od­tlač­kov pr­stov resp. DNA iden­ti­fi­ká­cie, kto­ré by moh­li viesť k us­ved­če­niu pá­cha­te­ľa vo vzťa­hu k za­is­te­ným vec­ným sto­pám.“

V rozsudku sa tiež uvádza, že „ne­mož­no po­ne­chať bez pov­šim­nu­tia vý­po­veď ob­ža­lo­va­né­ho oh­ľad­ne spô­so­bu, akým sa ma­ni­pu­lo­va­lo ďa­lej s náj­de­nou mic­ro SD kar­tou, kto­rý vy­po­ve­dal, že pria­mo na mies­te vy­ko­ná­va­nia pre­hliad­ky mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la bol nás­led­né sved­kom Mgr. D H za­dr­ža­ný, bol ním od­ve­de­ný na Kri­mi­na­lis­tic­ký a exper­tíz­ny ús­tav PZ Bra­tis­la­va na R, kde sve­dok H, ho­ci za­is­te­ná mic­ro SD kar­ta sa na­chá­dza­la v plas­ti­ko­vom sáč­ku, opä­tov­ne plas­ti­ko­vý sá­čok ot­vo­ril ho­lý­mi pr­sta­mi kar­tu vy­bral, po­dal ju pra­cov­ní­ko­vi kri­mi­na­lis­tic­ké­ho a exper­tíz­ne­ho ús­ta­vu, kto­rý ju sa­moz­rej­me chy­til do ru­ky tiež ho­lý­mi pr­sta­mi, dal si do po­čí­ta­ča a ot­vo­ril sú­bo­ry, kto­ré sa na­chá­dza­li na pred­met­nej mic­ro SD kar­te, pri­čom v tej­to sú­vis­los­ti s tým­to v is­tej čas­ti ko­reš­pon­du­je aj vý­po­veď sa­mot­né­ho sved­ka Mgr. D H, kto­rý uvá­dza, že vi­del na KEÚ PZ sú­bo­ry, kto­ré sa na­chá­dza­li na za­is­te­nej mic­ro SD kar­te, ale už si ne­pa­mä­tá, čo kon­krét­ne tam bo­lo.“

Súd skonštatoval, že pri ta­kom­to pos­tu­pe ani žiad­na fo­ren­zná kri­mi­na­lis­tic­ká exper­tí­za ne­ma­la žiad­ny vý­znam, či už dak­ty­los­ko­pic­ká ale­bo ur­če­ním prí­pad­nej DNA vo vzťa­hu k ma­ni­pu­lá­cii s pred­met­nou kar­tou a nás­led­nej mož­nej iden­ti­fi­ká­cie, kto­rá by sme­ro­va­la k pá­cha­te­ľo­vi“.

 

Viacerí užívatelia vozidla

Ďalšou skutočnosťou bol aj fakt, že osob­né mo­to­ro­vé vo­zid­lo, v kto­rom bo­la náj­de­ná in­kri­mi­no­va­ná mic­ro SD kar­ta, ne­bo­lo vo vý­luč­nom uží­va­ní ob­ža­lo­va­né­ho Mi­kul­ca. Sve­dok J S totiž vy­svet­lil sys­tém pri­de­ľo­va­nia osob­ných mo­to­ro­vých vo­zi­diel jed­not­li­vým pra­cov­ní­kom spo­loč­nos­ti Slov­naft, a. s.

„Evi­den­cia uží­va­te­ľa mo­to­ro­vých vo­zi­diel spo­čí­va iba v tom, že za­mes­tna­nec do sys­té­mu GPS za­dá buď slu­žob­nú ale­bo súk­rom­nú jaz­du a na­dria­de­ný to skon­tro­lu­je či to tak je. Nee­vi­du­je sa me­no vo­di­ča, to zna­me­ná, že kto­rý­koľ­vek pra­cov­ník mô­že z ich od­de­le­nia viesť kon­krét­ne mo­to­ro­vé vo­zid­lo, ale­bo kto­ré­koľ­vek iné vo­zid­lo, kto­ré je v ope­ra­tív­nom lea­sin­gu s tým, že me­no vo­di­ča nie je evi­do­va­né v elek­tro­nic­kej for­me.“

Sve­dok zároveň oz­rej­mil, že je úpl­ne bež­né, že si re­fe­ren­ti nav­zá­jom vo­zid­lá po­ži­čia­va­jú a aj to, že na jed­nom vo­zid­le jaz­dia via­ce­rí.

Sudca teda v závere rozsudku vzhľadom na dôkazy uviedol, že v pre­ro­kú­va­nom prí­pa­de bo­lo bez ro­zum­ných po­chyb­nos­tí preu­ká­za­né, že sku­tok uve­de­ný v ob­ža­lob­nom návr­hu sa stal a vy­ka­zu­je zna­ky tres­tné­ho či­nu, av­šak vy­ko­na­né do­ka­zo­va­nie neu­mož­ňu­je ne­po­chyb­ný zá­ver, že to bol prá­ve ob­ža­lo­va­ný Mikulec.

 

Sedem rokov

Samotný Mikulec pred pár týždňami po vynesení verdiktu uviedol, že celý prípad pre neho znamená sedem rokov zbytočných a absurdných útrap. “To aby občan SR v 21. storočí trávil sedem rokov na súde a po siedmich rokoch súd potvrdí to, čo hovoril celých sedem rokov, že niečo nespáchal, tak to sú zmiešané pocity,” zdôraznil.

Mikulec zároveň pripomenul, že on aj jeho kolega Suchodolinský boli jedni z prvých, ktorí v rámci odhaľovania tunelovania VSS poukázali na to, ako sa na Slovensku narába s verejnými financiami a akí ľudia boli dosadzovaní do významných funkcii. Stíhanie voči jeho osobe bolo podľa Mikulca pomstou za túto činnosť.

Prípad sa pre prejednávanie utajených skutočností pred Okresným súdom Bratislava III prejednával z vylúčením verejnosti. Rovnako to bolo v odvolacom konaní, pričom verejne bol vyhlásený iba rozsudok.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Všeobecný súd rozhodol, že štátne dotácie pre aerolinky sú v súlade s predpismi EÚ

0 icon

Brusel 14. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Všeobecný súd Európskej únie (EÚ) v stredu uštedril spoločnosti Ryanair ďalší úder. Odmietol argumenty nízkonákladovej aerolinky, ktorá tvrdila, že pomoc, ktorú Švédsko, Dánsko a Fínsko poskytli ďalším dvom leteckým spoločnostiam na prekonanie krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu, bola nezákonná Ako uviedol spomenutý súd so…

Harabin podáva trestné oznámenie na Kovaříka a policajta Podmajerského

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Verejne vyhlasujem, že nie som v pátraní polície, ako sa to snažia podvodne a lživo podsúvať občanom Slovenska policajný prezident Kovařík a policajt Jakub Podmajerský Dnes v čase približne od 11:00 do 12: 30 hod som na požiadanie redaktorov Linharta z TA3  a Medzihradského z Markízy poskytoval…

Plán obnovy ide podľa plánu, tvrdí Heger

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Plán obnovy ide podľa plánu. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO). S Európskou komisiou podľa jeho slov dokončovali posledné technické detaily Konečný termín pre zaslanie finálnej verzie plánu je pre všetky členské krajiny Európskej únie rovnaký, a to 30.…

Zamestnávatelia možno budú môcť udeliť zamestnancom výnimku, aby pri práci nosili namiesto respirátora rúško

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Zamestnávatelia možno budú môcť udeliť svojim zamestnancom výnimku, aby pri práci nemuseli nosiť respirátor, ale iba rúško Návrh v takomto znení odoslali podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka po stretnutí so zástupcami zamestnávateľov hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi. Tripartita takýto návrh odobrila, čaká sa teda na…

Predstavitelia koaličných strán rokovali na Úrade vlády SR o možných zmenách COVID automatu

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Predstavitelia koaličných strán rokovali na Úrade vlády SR, ako bude Slovensko ďalej postupovať a či a ako sa bude meniť COVID automat. Po stredajšom rokovaní kabinetu to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Ako dodal, rokovania pokračujú, ide však podľa neho o interné rozhovory,…

Gröhling: Do škôl od pondelka nastúpilo okolo 237-tisíc detí. Zjednotenie kompetencií školstva je prelomovým krokom, ktorý prinesie efektívnejší a prehľadnejší systém

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Do materských škôl od pondelka 12. apríla nastúpilo takmer 67-tisíc detí a do prvého stupňa základných škôl 170-tisíc detí. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Dodal, že počet detí v materských školách predstavuje 40 percent detí a v…

Najvyšší súd SR zrušil odvolacie konanie s advokátom Danielom M.

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najvyšší súd (NS) SR zrušil odvolacie konanie v dlhoročnom súdnom prípade advokáta Daniela M., ktorý je obžalovaný v korupčnej kauze, naplánované na štvrtok (15. 4.). Dôvodom zrušenia verejného zasadnutia je práceneschopnosť obžalovaného. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová…

Disciplinárne konanie so sudcom Michalom Trubanom sa v piatok neuskutoční

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ústne pojednávanie v disciplinárnej veci sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michala Trubana je zrušené z dôvodu ospravedlnenia obhajcu sudcu a pretrvávajúcej pandemickej situácie. Uskutočniť sa malo v piatok 16. apríla. Nový termín zatiaľ nie je vytýčený. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady…

Vladimír Lengvarský: Zmluva k Sputniku V sa bude analyzovať. Pedpokladám, že vakcíny od neoverených výrobcov SR nenakúpi

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Zverejnenie zmluvy k vakcíne Sputnik V sa podrobí právnej analýze. Jej výsledky by mali byť známe čoskoro. V stredu to po rokovaní vlády povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Zmluva nebola podľa jeho slov zverejnená pre doložku, ktorá to neumožňuje. Jej…

Na procese s Lehelom H. v stredu pred súdom vypovedali traja svedkovia

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na procese s Lehelom H., ktorý je označovaný za hrobára zločineckej skupiny sátorovcov, v stredu pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) vypovedali traja svedkovia Pôvodne bolo predvolaných sedem svedkov, zvyšní sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov. Pojednávanie je naplánované aj na štvrtok…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Spravodlivosť

0icon

Spravodlivosť. Nie. Nemám právnické vzdelanie. Ale aj keby som ho získal napríklad na fakulte s anglickým vyučovacím jazykom bez znalosti Angličtiny, bol by som asi rovnako vzdelaný ako teraz. Preto si dovolím zabŕdnuť do oblasti spravodlivosti. Každý, okrem poväčšine mladých, veriacich v americký sen vie, že zarobiť miliardu poctivou prácou…

Helena Stankova

Otvorený list

0icon

Smrť občanov sa vás už nedotýka? Pýtam sa vás zodpovedných: Riadiaci pracovníci štátnych inštitúcií, členovia krízových štábov, Ministri a Členovia vlády SR, Prezident SR. Občania SR zomierajú na : neodbornosť, nedbanlivosť, diletantstvo, hlúposť, zbabelosť a korupciu vás všetkých. Vo februári 2021 boli Covidom19 nakazení pacienti psychiatrického oddelenia Univerzitnej Nemocnice v…

Ján Droppa

Špinavá hra masmédií

0icon

V každých parlamentných voľbách, od vzniku Slovenskej republiky, zohrali kľúčovú úlohu médiá. A to sú hlavne najväčšie tv masmédia, tzv. mainstream, teda Markíza, Joj, TA3, RTVS. To, že masmédiá dokážu jednostranným výberom (či embargom) a skresľovaním informácií, anketami ovplyvniť voľby je nepopierateľné. Dá sa hovoriť o cca 5-10% voličských hlasoch.…

Gustáv Murín

Zabili generála Lučanského? Zabudnite!

0icon

Sami sa usvedčujú. Zločinná vláda Psychopatoviča, Mafošského Multitrtka, Sasanku a Bábkoherečky by rada zabudla na svoju prvú politická obeť. Nezabúdajme, že ich politický teror stál na podpore extrémisticky propagandistickej žltej tlače, takže pri zatýkaní politických obetí štváči preoblečení za novinárov nikdy nechýbali. A, ajhľa, aká radikálna zmena – keď zúfalo…

Dušan Hirjak

Kto sú nepriatelia ľudu, ako ich identifikovať a viesť proti ním nenásilný odpor. Časť II.

0icon

Občania SR na svojej strane nemajú ani zákonodarnú moc, ani vládnu moc, ani prezidentský úrad. Nemajú na svojej strane ani Ústavný súd, ktorý rozhodol, že predlženie núdzového stavu je v súlade s Ústavou SR. Toto rozhodnutie Ústavného súdu má svoje zázemie v usmernení, ktoré prezidentka Zuzana Čaputová predložila ešte v…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo niektoré deti majú vlasy a iné nie?

0 icon

Existuje povera, ktorá hovorí, že žena, ktorá počas tehotenstva zažíva pálenie záhy, bude mať dieťa s množstvom vlasov. V roku 2006 to vedci naozaj preskúmali a zistili, že z 28 žien, ktoré zažívali pálenie záhy, malo 23 deti s dlhými vlasmi. Verili, že hormóny uvoľňované počas tehotenstva môžu tiež riadiť to, ako rastú deťom…

10 prípadov, kedy si spoločnosti zo zákazníkov spravili dobrý deň

0 icon

Celý účel marketingu je spraviť výrobok žiaducim a dať zákazníkovi niečo, čo naplní jeho potreby. No na druhej strane existujú spoločnosti, ktorým je blaho zákazníkov ukradnuté. Marketingové techniky, ktoré nájdeš v tomto článku, rozhodne nie sú vhodné pre podniky, ktoré si potrpia na budovaní dôvery a férovosti podnikania. Práve naopak, ide o nehanebné pokusy získať čo najviac peňazí od…

Ľudovít XIV. a jeho prvé dni na svete

0 icon

V rámci nasledujúceho článku z minisérie „muži robia dejiny“ sa tentokrát pozrieme na Ľudovíta XIV. a.k.a kráľa Slnko. Narodil sa 5.9.1638 v Saint-Germain-en-Laye, 14.5.1643 sa stal francúzskym kráľom, plnoletosť nadobudol 7.9.1651 a v roku 1654 bol pomazaný a korunovaný v Remeši. Zomrel 1.9.1715 vo Versailles a následne bol pochovaný do hrobky Bourbonovcov v bazilike v Saint-Denis. Ľudovít XIV., ktorý…

Slnko má zmysel pre humor. Tieto fotografie ti to dokážu

0 icon

Slnko má zrejme zmysel pre humor. Aspoň to dokazujú nasledujúce fotografie, ktoré ti dnes ukážeme. Takmer každý z nás sa snaží v lete opáliť. Niekto to robí na dovolenke a niekto zasa ťažko pracuje v práci alebo na svojej záhrade. Ak si však nedáme pozor, tak potom pocítime silu tejto…

TOP10+: Otec prekresľuje maľby svojho syna do reálnych stvorení

0 icon

Deti majú rôzne oblasti záujmu. Niektoré rady spievajú a iné zasa tvoria maľby a umelecké diela. Každá činnosť detí rozvíja ich motoriku. Jemnú motoriku si deti môžu rozvíjať pri varení a pečení, napríklad vaľkaním a miesením cesta, vykrajovaním koláčikov, osievaním múky, prisypávaním surovín, šúpaním vajíčka či krájaním banánu. Deti tiež môžu osoliť polievku štipkou soli a naberať jedlo pomocou lyžice alebo naberačky.…

Vo svete IT

RECENZIA: Lenovo ThinkPad X1 Nano – kompaktná pracovná stanica s neuveriteľnou výdržou batérie

0 icon

Spoločnosť Lenovo len prednedávnom uviedla na trh úplne nový ultra-výkonný notebook s označením Lenovo ThinkPad X1 Nano 1. generácie. Nový modelový rad obohacuje sériu ThinkPad X1 o ešte kompaktnejšie notebooky s najväčšou možnou porciou výkonu a neuveriteľnou výdržou batérie. Novinka ThinkPad X1 Nano 1. gen sa ako jedna z prvých…

Adaptácia na Android 11 je náročnou, tvrdí spoločnosť Xiaomi. Prečo tomu tak je?

0 icon

Každoročný príchod novej verzie mobilného operačného systému Android robí každoročne problémy väčšine výrobcov smartfónov s týmto operačným systémom. Nutnosť adaptovať sa na novú verziu nie je jednoduché a častokrát s tým má problémy aj priamo výrobca Androidu, spoločnosť Google. Omnoho zložitejšiu prácu však majú vývojári OEM výrobcov, ktorí vo väčšine…

WhatsApp je opäť pod tlakom v súvislosti s novými podmienkami používania služby. Tentokrát zo strany úradov

0 icon

WhatsApp nedávno oznámil zmenu podmienok používania služby, ktorá vyvolala širokú nevoľu a následnú migráciu používateľov na konkurenčné služby. Dôvodom bolo, že služba chce zbierať ďalšie údaje a ďalej ich spracovávať. Pre objektívnosť však treba povedať, že samotné zbieranie nových údajov nie je automatické, pričom aby k nemu došlo, tak používateľ musí…

Znepokojivé výsledky štúdie: AI algoritmom veríme viac, ako ľuďom. Je to aj váš prípad?

0 icon

Umelá inteligencia, či chytré algoritmy, sú všade naokolo nás, hoci si to neuvedomujeme. Prítomnými sú v našich smartfónoch, keď nám napríklad odporúčajú obsah, počítačoch, na sociálnych sieťach, vo väčších mestách riadia dopravu, starajú sa o spracovávanie zásielok a podobne. Jednoducho sú súčasťou našich životov a ich kapacity narastajú každým dňom. …

Facebook začal s testom označovania satirických a ďalších stránok. Ľudia si ich môžu vraj mýliť so spravodajstvom

0 icon

Sociálna sieť Facebook v súčasnosti patrí pre medzi hlavné zdroje informácií pre mnohých z nás. Častokrát rolujeme nástenkou a vyberáme si obsah, ktorý si chceme prečítať. Mnohé stránky, ktoré vytvárajú tento obsah, nie sú však spravodajskými kanálmi, ale satirou. Veľká časť ľudí však pokladá tento obsah za spravodajský a relevantný,…

Armádny Magazín

Pentagon vysvetlil nárast počtu amerických vojakov v Nemecku. NATO presúva jednotky k hraniciam Ruska

0 icon

USA, 14. apríl 2021 (AM) - Minister obrany USA Lloyd Austin oznámil, že vyslanie ďalších 500 amerických vojakov do Nemecka je signálom pre spojencov NATO, že Washington „si váži vzťahy s partnermi“.   „Čo sa týka otázky rozmiestnenia vojakov v Nemecku, ktoré som avizoval, a či je to signál

Čínsky drak a vojna na Donbase — pohľad Číny na budúcnosť Ukrajiny

0 icon

Čína, 14. apríl 2021 (AM) - Raz som sa v Telegrame nevdojak zmienil o zatiaľ nepreskúmanej úlohe Číny v konflikte na Donbase. Je zrejmé, že Nebeská ríša hrá úlohu pozorovateľa celého tohto procesu. Samozrejme, hlúpi ľudia sa môžu pozrieť na mapu a povedať, že Čína je od Ukrajiny veľmi ďaleko, čo jej…

Čo slovenská diplomacia nechápe?

0 icon

Slovensko, 14.apríl 2021 (AM) –To, čo tak jednoducho vysvetľuje komentátor časopisu National Interest Mark Episkopos. Že ani pre Rusko a ani pre Ukrajinu nie je výhodné zaútočiť v Donbase ako prvý!   Komentátor NI vidí „vojnovú“ situáciu na Donbase

Lavrov varoval ostatné krajiny pred podporovaním militaristických nálad Kyjeva

0 icon

Rusko, 143. apríl 2021 (AM) – Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vyhlásil, že Ruská federácia dôrazne odporúča zodpovedným krajinám vrátane Turecka, aby analyzovali militantné vyhlásenia Kyjeva a neumožnili prikrmovanie militaristických nálad.   „Hneď na začiatku poviem, že všetkým zodpovedným štátom, s ktorými komunikujem

Napätie v Čiernom mori. Turecko stojí pred katastrofálnou voľbou

0 icon

Turecko, 14. apríl 2021 (AM) - Zvyšovanie napätia na Donbase a ruská vojenská intervencia na ukončenie ukrajinskej agresie sú v záujme Spojených štátov, ktoré majú záujem o kontrolu v Čiernom mori. Luhanská a Donecká ľudová republika čelia narastajúcej ukrajinskej agresii. Režim prímeria, na ktorý bol prezident Ukrajiny Zelenskij taký

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali