Sociálne zmeny, ktoré potrebujeme, a triedna prekážka, ktorej čelíme

Sociálne zmeny, ktoré potrebujeme, a triedna prekážka, ktorej čelíme

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová, Pixabay, Facebook/Bernie Sanders)

 

Inflácia, ktorá trápi Spojené štáty a ďalšie krajiny, je dôsledkom rozhodnutia zamestnávateľov, píše profesor ekonómie Richard D. Wolff

Ilustračné foto

V rámci väčšej populácie trieda zamestnávateľov (menej ako 2 – 3 % tejto populácie) kontroluje ceny tovarov a služieb. Každý člen tejto triedy rozhoduje o tom, kedy, kde a o koľko zvýši ceny toho, čo predáva. Trieda zamestnávateľov vylučuje triedu zamestnancov z účasti na svojich cenových rozhodnutiach. Zamestnávatelia v bankách a väčšine iných úverových inštitúcií podobne kontrolujú úrokové sadzby: “ceny” účtované za požičiavanie peňazí. Zamestnávatelia tvoria malé percento Američanov, zatiaľ čo zamestnanci tvoria drvivú väčšinu. Samostatne zárobkovo činné osoby tvoria medzi zamestnávateľmi a zamestnancami malú menšinu.

Reklama

Ceny sú to, čo zamestnanci platia zamestnávateľom. Mzdy sú to, čo zamestnávatelia platia zamestnancom. Počas súčasnej inflácie v USA ceny rástli podstatne viac ako mzdy. Inflácia tak pôsobila, podobne ako mnohé iné v americkom kapitalizme, na prerozdelenie bohatstva od zamestnancov k zamestnávateľom. Boje o infláciu cien a miezd sú do veľkej miery triednymi bojmi.

Trieda zamestnávateľov má veľký vplyv na mzdy a platy vyplácané triede zamestnancov. Je pravda, že triedy musia trochu vyjednávať. Ale keďže v Spojených štátoch je len asi 10 % zamestnancov združených v odboroch, bohatstvo a organizovanosť zamestnávateľov im dáva oveľa väčšiu moc pri určovaní individuálnych miezd a platov, než akú môžu mať zamestnanci prostredníctvom vyjednávania. Zamestnanci môžu dať výpoveď v jednotlivých zamestnaniach, ale len zriedkakedy uniknú svojmu triednemu postaveniu. Väčšina z tých, ktorí dajú výpoveď, sa potom musí podriadiť inému zamestnávateľovi, aby prežili. Na druhej strane zamestnávatelia môžu na požiadavky zamestnancov na vyššie mzdy alebo platy reagovať viacerými spôsobmi: Môžu automatizovať (nahradiť pracovníkov strojmi), premiestniť výrobu (na iné miesta, kde pracovníci akceptujú nižšie mzdy) alebo sa obrátiť na prisťahovalcov či iných ľudí, ktorí sú ochotní pracovať za menej. Zamestnávatelia môžu tiež na určitý čas zastaviť výrobu, aby dali zamestnancom základnú lekciu z ekonomiky. V kapitalizme má dominantnú moc v rukách trieda zamestnávateľov. Trieda zamestnávateľov uprednostňuje kapitalizmus, pretože kapitalizmus uprednostňuje ju.

Reklama
Ilustračné foto

Trieda zamestnávateľov disponuje akousi diktátorskou mocou. Zamestnávatelia nie sú do svojej funkcie volení zamestnancami ani sa im nezodpovedajú. Malí a strední zamestnávatelia sa väčšinou zodpovedajú sami sebe (a čiastočne aj daňovým a regulačným úradom vlád, pokiaľ ide o niektoré rozhodnutia). Zamestnávatelia – predstavenstvá podnikov – nie sú volení zamestnancami, ale skôr akcionármi. Akcionári nevolia predstavenstvá demokraticky (jedna osoba, jeden hlas). Akcionári majú skôr toľko hlasov, koľko akcií vlastnia. Čím je akcionár bohatší, tým viac hlasov má.

Keďže najbohatší Američania vlastnia väčšinu akcií (10 % najbohatších vlastní 80 % všetkých akcií), ich hlasy vyberajú zamestnávateľov. Nie je prekvapujúce, že v priebehu desaťročí sa k zamestnávateľom vo veľkej miere pridali tí, ktorí majú najväčšie bohatstvo. Správne rady spoločností často považovali za výhodné doplniť svoje rady o bohatých akcionárov. Podobne aj bohatí akcionári často považovali za užitočné vstúpiť do správnych rád spoločností, ktoré vlastnili. Deti riaditeľov spoločností a významných akcionárov navštevujú tie isté školy, často žijú v tých istých mestách a štvrtiach a často sa sobášia. Zamestnávatelia prispievajú politikom, aby sa uistili, že ich dane a vládne regulácie sú minimalizované. “Regulatory capture” – keď tí, ktorí sú zdanlivo regulovaní, kontrolujú regulačné orgány – je kapitalistickou normou. Bol to spôsob, ako kompenzovať občasnú schopnosť zamestnancov konať kolektívne prostredníctvom štátu pri prijímaní cenových regulácií a iných kľúčových podnikových rozhodnutí, ktoré inak prijíma výlučne trieda zamestnávateľov. Vrcholoví politici a štátni regulátori pochádzajú zväčša z radov vrcholových zamestnávateľov. Spojené štáty normalizovali a rutinizovali tieto triedne formácie a diferenciácie už dlhý čas.

V storočí po občianskej vojne v USA si zamestnávateľská trieda gratulovala k vzostupu americkej ekonomiky a impéria proti hromadiacim sa ťažkostiam britského impéria. Pozoruhodný vzostup životnej úrovne bielych Američanov viedol zamestnávateľskú triedu k tvrdeniu, že jej zisky spôsobili nielen “prosperitu pre všetkých”, ale aj to, že kapitalizmus je najlepším možným hospodárskym systémom a americký kapitalizmus jeho najlepším prejavom. Zamestnávatelia a ich ideológovia vymysleli pojem “americkej výnimočnosti”, ktorý vychádzal z osobitnej interpretácie diela Adama Smitha. Podľa logiky tejto interpretácie USA umožňovali každému zamestnávateľovi maximalizáciu zisku, a preto ekonomika dosahovala najväčšie bohatstvo a rast, akoby ju k tomuto šťastnému výsledku viedla neviditeľná ruka. V čase, keď Milton Friedman zopakoval tento výklad, americký kapitalizmus dosahoval vrchol. Začiatok jeho úpadku posunul triedu zamestnávateľov do novej a čoraz nepríjemnejšej sociálnej pozície.

Od 70. rokov 20. storočia prinášal americký kapitalizmus triede zamestnancov stagnujúce priemerné reálne mzdy. Pri rastúcej produktivite táto stagnácia znamenala, že rastúca produkcia pripadala najmä zamestnávateľom ako rastúce zisky. Táto situácia by pravdepodobne spôsobila krach amerického kapitalizmu (ako sa to často stáva v celom kapitalistickom svete), ak by v tom istom období nedošlo k explózii spotrebiteľských úverov. Rastúce zisky umožnené stagnujúcimi mzdami sa čiastočne požičiavali späť zamestnancom, ktorí si požičiavali na kúpu domov a áut, používali kreditné karty a dovolili si drahšie vyššie vzdelanie. To všetko si mohli dovoliť len vďaka stále väčšiemu zadlžovaniu. Životná úroveň zamestnancov mohla rásť (v snahe dosiahnuť “americký sen”) len na základe rastúceho dlhu. Zamestnanci odteraz produkovali nielen zisky pre svojich priamych zamestnávateľov, ale aj úroky pre finančných zamestnávateľov, od ktorých si požičiavali. Spojené štáty vstúpili do obdobia rýchlo rastúcej nerovnosti príjmov a bohatstva v prospech triedy zamestnávateľov.

Rastúce dlhy domácností sa stávali čoraz nákladnejšími a vyvolávali obavy, pretože stagnujúce reálne mzdy ich posúvali bližšie k neudržateľnosti. To nakoniec viedlo k zrúteniu úverového systému a následnej veľkej recesii v rokoch 2008/2009. Okrem obrovských hospodárskych strát bohatstva bola veľká recesia aj politickou reakciou v podobe rekordne nízkych úrokových sadzieb. To spôsobilo, že účtovné náklady na obrovské staré a nové dlhy boli minimálne. Lacné úvery boli zúfalo potrebné nielen na zvládnutie a prekonanie Veľkej recesie, ale aj na zmiernenie vplyvu prechodu amerického kapitalizmu od výnimočného rastu k vyrovnaniu úverov a poklesu po roku 2008.

Reklama

Základná mzdová stagnácia a prehlbujúca sa nerovnosť viedli k oveľa väčšiemu spochybňovaniu kapitalizmu. Spočiatku sa o ňom ako o takom nedalo hovoriť. Dokonca ani Occupy Wall Street v roku 2011 sa neodvážilo postaviť do popredia jasný antikapitalistický postoj. Ale kampane senátora Bernieho Sandersa (I-VT) prudko a rýchlo zviditeľnili socializmus. Vznikajúce povedomie bolo skôr záležitosťou antikapitalizmu než podporou Bernieho veľmi umierneného socializmu. V posledných rokoch sa kapitalizmus vrátil do sféry každodenného prijateľného diskurzu, ako tomu bolo pred studenou vojnou, aj keď viac pre jeho kritikov ako pre jeho obhajcov.

Bernie Sanders
Na snímke americký senátor Bernie Sanders

Popri tom antikapitalizmus vyvolal aj posun v definíciách kapitalizmu. V priebehu 20. storočia bol kapitalizmus súkromným vlastníctvom a trhom, zatiaľ čo socializmus a komunizmus boli verejným vlastníctvom a centrálnym plánovaním. Po zmenách v 70. a 80. rokoch 20. storočia – rozpade ZSSR a vyššie diskutovanom úpadku amerického kapitalizmu – sa definície zmenili. Kapitalizmus sa definične začal viac spájať s dichotomickou organizáciou podnikov na princípe zamestnávateľ – zamestnanec než s tým, kto ich vlastnil a či sa distribúcia zdrojov a výrobkov uskutočňovala prostredníctvom trhu alebo plánom. Socializmus sa podobne posunul od makroekonomického zamerania na štát ako vlastníka a plánovača k mikroekonomickému zameraniu namiesto toho na inú, demokratickú organizáciu podnikov podľa vzoru robotníckych družstiev.

Tieto posuny odrážali meniace sa masové vedomie, ktoré hľadá spoločenskú zodpovednosť zamestnávateľov za to, čo robia ako trieda. Environmentálne hnutie bolo obzvlášť dôležité pri zameraní sa na fosílnych a iných zamestnávateľov za ich rozhodnutia. Hnutie #MeToo pomohlo vyvodiť väčšiu zodpovednosť voči sexuálnym priestupkom na pracovisku aj mimo neho. Čoraz viac až do súčasnosti sa trieda zamestnávateľov a jej dominancia v rámci kapitalizmu stáva terčom tých, ktorí sa snažia o progresívnu sociálnu zmenu. Pre obete a kritikov kapitalizmu sa zodpovednosť nezastavuje na politických a vládnych lídroch, na ktorých sa pozerá ako na bábky, ale skôr na triede zamestnávateľov, na ktorých sa teraz pozerá ako na bábkarov.

To, čo prichádza po kapitalizme – čo jeho kritici vyhlasujú za svoje ciele -, nie sú ani tak otázky štátu verzus súkromného vlastníctva alebo plánovania verzus trhu. Je to skôr demokratizácia pracoviska, ktorú kritici uvádzajú ako kľúčový prvok, ktorý generácie sociálnych kritikov prehliadli. Táto demokratizácia podnikov – ich premena na spoločenstvá rovných – sa chápe ako nevyhnutná pre existenciu a pretrvanie demokratickej spoločnosti. Určujúcim triednym bojom kapitalizmu bol vždy boj medzi triedami zamestnávateľov a zamestnancov. A víťazstvo druhej z nich ukončuje tú dichotomickú organizáciu pracovísk (tovární, kancelárií a obchodov), ktorá zakladá a definuje triedne štruktúry a boje kapitalizmu. Víťazstvo zamestnaneckej triedy by tak skutočne mohlo definitívne uzavrieť postupnosť všetkých týchto dichotomických triednych štruktúr (pán/otrok a pán/poddaný).

 

Reklama

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

12:59

Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze sa v piatok pridal k desaťtisícom ľudí, ktorí pochodovali hlavným mestom Tbilisi pri príležitosti tzv. dňa čistoty rodiny. Obdobné pochody sa konali aj v približne 20 ďalších gruzínskych mestách, informuje TASR podľa agentúry AP.

Na piatkovom pochode v Tbilisi sa zúčastnil premiér Kobachidze aj predseda parlamentu Šalva Papuašvili.

V Tbilisi sa konal pochod za tradičné rodiny
Na snímke ľudia s gruzínskymi vlajkami počas pochodu za tradičné rodiny pri príležitosti tzv. dňa čistoty rodiny v Tbilisi
12:43

Posádka ropného tankera, ktorý v sobotu pri pobreží Jemenu zasiahla raketa, je v poriadku a plavidlo pokračuje v ceste do svojho ďalšieho prístavu, uviedla Britská organizácia pre námorný obchod (UKMTO). Informovala o tom agentúra AFP.

12:42

Najmenej 50 ľudí zahynulo v dôsledku prudkého dažďa a následných záplav v provincii Ghór v strednej časti Afganistanu, uviedli v sobotu tamojší predstavitelia. Informovala agentúra AFP.

11:17

Investície vložené do výstavby plánovaného nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach sa počas jeho životnosti nemusia vrátiť, pokiaľ štát nebude garantovať výkupnú cenu elektriny. Cena zariadenia s výkonom do 1200 megawatt (MW) by sa mohla pohybovať okolo desiatich miliárd eur, očakávajú odborníci. O príprave výstavby nového jadrového bloku rozhodla v stredu (15. 5.) vláda.

10:14

V júni jednorazovo vyplatia zvýšený rodičovský dôchodok 908 043 seniorom. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude mesačne 28,20 eura, teda súhrne za rok 338,40 eura.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR uviedlo, že celková suma, ktorú vyplatí Sociálna poisťovňa (SP) na rodičovské dôchodky, bude vyše 307 miliónov eur.

09:30

Ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Panamy sa stal terčom útoku pri pobreží Jemenu, uviedla britská bezpečnostná firma Ambrey. Informovali agentúry Reuters a AFP.

K útoku došlo približne desať námorných míľ smerom na juhozápad od jemenského prístavného mesta Mokka.

Prístav Mokka ovládajú jemenskí povstalci, pripomína AFP. Po útoku vypukol na plavidle požiar, dodala spoločnosť.

08:26

Ničivé búrky, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli metropolitnú oblasť mesta Houston v americkom štáte Texas, si dosiaľ vyžiadali sedem obetí na životoch. V piatok o tom informovali miestne úrady, píše agentúra AFP.

Včera 20:21

Hrubý domáci produkt (HDP) Ruska sa v prvom štvrťroku 2024 medziročne zvýšil o 5,4 % po náraste o 4,9 % v predchádzajúcom kvartáli. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics, ktorý sa odvolal na v piatok zverejnené predbežné údaje štatistického úradu Ruskej federácie.

Včera 20:14

Paul McCartney sa stal prvým hudobníkom-miliardárom v Spojenom kráľovstve. Vyplýva to z najnovšieho zoznamu najbohatších ľudí alebo rodín žijúcich v krajine zostavenom nedeľníkom The Sunday Times.

Včera 20:14

Traja zahraniční turisti a jeden Afganec zahynuli pri ozbrojenom útoku, ktorý sa odohral v piatok v stredoafganskej provincii Bámján.

Včera 20:13

Francúzsko, ktoré vo štvrtok obvinilo Azerbajdžan zo zasahovania do diania v Novej Kaledónii, odhalilo “masívnu a koordinovanú” online kampaň obviňujúcu francúzsku políciu zo streľby do účastníkov demonštrácií za nezávislosť Novej Kaledónie.

Včera 20:12

Švédsko v piatok celoštátne posilnilo bezpečnostné opatrenia na ochranu židovskej komunity po tom, ako ráno zazneli výstrely v blízkosti izraelského veľvyslanectva v Štokholme. Oznámila to v piatok tamojšia polícia.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Mravec sa živí kvetom púpavy počas slnečného dňa v mestskom parku v estónskom Talinne

Autor: AP/Sergei Grits

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Haršáni

Marek Brna

Erik Majercak

Pavel Jacz

Gustáv Murín

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali