Sociálne zmeny, ktoré potrebujeme, a triedna prekážka, ktorej čelíme

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová, Pixabay, Facebook/Bernie Sanders)

 

Inflácia, ktorá trápi Spojené štáty a ďalšie krajiny, je dôsledkom rozhodnutia zamestnávateľov, píše profesor ekonómie Richard D. Wolff

Ilustračné foto

V rámci väčšej populácie trieda zamestnávateľov (menej ako 2 – 3 % tejto populácie) kontroluje ceny tovarov a služieb. Každý člen tejto triedy rozhoduje o tom, kedy, kde a o koľko zvýši ceny toho, čo predáva. Trieda zamestnávateľov vylučuje triedu zamestnancov z účasti na svojich cenových rozhodnutiach. Zamestnávatelia v bankách a väčšine iných úverových inštitúcií podobne kontrolujú úrokové sadzby: “ceny” účtované za požičiavanie peňazí. Zamestnávatelia tvoria malé percento Američanov, zatiaľ čo zamestnanci tvoria drvivú väčšinu. Samostatne zárobkovo činné osoby tvoria medzi zamestnávateľmi a zamestnancami malú menšinu.

Ceny sú to, čo zamestnanci platia zamestnávateľom. Mzdy sú to, čo zamestnávatelia platia zamestnancom. Počas súčasnej inflácie v USA ceny rástli podstatne viac ako mzdy. Inflácia tak pôsobila, podobne ako mnohé iné v americkom kapitalizme, na prerozdelenie bohatstva od zamestnancov k zamestnávateľom. Boje o infláciu cien a miezd sú do veľkej miery triednymi bojmi.

Trieda zamestnávateľov má veľký vplyv na mzdy a platy vyplácané triede zamestnancov. Je pravda, že triedy musia trochu vyjednávať. Ale keďže v Spojených štátoch je len asi 10 % zamestnancov združených v odboroch, bohatstvo a organizovanosť zamestnávateľov im dáva oveľa väčšiu moc pri určovaní individuálnych miezd a platov, než akú môžu mať zamestnanci prostredníctvom vyjednávania. Zamestnanci môžu dať výpoveď v jednotlivých zamestnaniach, ale len zriedkakedy uniknú svojmu triednemu postaveniu. Väčšina z tých, ktorí dajú výpoveď, sa potom musí podriadiť inému zamestnávateľovi, aby prežili. Na druhej strane zamestnávatelia môžu na požiadavky zamestnancov na vyššie mzdy alebo platy reagovať viacerými spôsobmi: Môžu automatizovať (nahradiť pracovníkov strojmi), premiestniť výrobu (na iné miesta, kde pracovníci akceptujú nižšie mzdy) alebo sa obrátiť na prisťahovalcov či iných ľudí, ktorí sú ochotní pracovať za menej. Zamestnávatelia môžu tiež na určitý čas zastaviť výrobu, aby dali zamestnancom základnú lekciu z ekonomiky. V kapitalizme má dominantnú moc v rukách trieda zamestnávateľov. Trieda zamestnávateľov uprednostňuje kapitalizmus, pretože kapitalizmus uprednostňuje ju.

Ilustračné foto

Trieda zamestnávateľov disponuje akousi diktátorskou mocou. Zamestnávatelia nie sú do svojej funkcie volení zamestnancami ani sa im nezodpovedajú. Malí a strední zamestnávatelia sa väčšinou zodpovedajú sami sebe (a čiastočne aj daňovým a regulačným úradom vlád, pokiaľ ide o niektoré rozhodnutia). Zamestnávatelia – predstavenstvá podnikov – nie sú volení zamestnancami, ale skôr akcionármi. Akcionári nevolia predstavenstvá demokraticky (jedna osoba, jeden hlas). Akcionári majú skôr toľko hlasov, koľko akcií vlastnia. Čím je akcionár bohatší, tým viac hlasov má.

Keďže najbohatší Američania vlastnia väčšinu akcií (10 % najbohatších vlastní 80 % všetkých akcií), ich hlasy vyberajú zamestnávateľov. Nie je prekvapujúce, že v priebehu desaťročí sa k zamestnávateľom vo veľkej miere pridali tí, ktorí majú najväčšie bohatstvo. Správne rady spoločností často považovali za výhodné doplniť svoje rady o bohatých akcionárov. Podobne aj bohatí akcionári často považovali za užitočné vstúpiť do správnych rád spoločností, ktoré vlastnili. Deti riaditeľov spoločností a významných akcionárov navštevujú tie isté školy, často žijú v tých istých mestách a štvrtiach a často sa sobášia. Zamestnávatelia prispievajú politikom, aby sa uistili, že ich dane a vládne regulácie sú minimalizované. “Regulatory capture” – keď tí, ktorí sú zdanlivo regulovaní, kontrolujú regulačné orgány – je kapitalistickou normou. Bol to spôsob, ako kompenzovať občasnú schopnosť zamestnancov konať kolektívne prostredníctvom štátu pri prijímaní cenových regulácií a iných kľúčových podnikových rozhodnutí, ktoré inak prijíma výlučne trieda zamestnávateľov. Vrcholoví politici a štátni regulátori pochádzajú zväčša z radov vrcholových zamestnávateľov. Spojené štáty normalizovali a rutinizovali tieto triedne formácie a diferenciácie už dlhý čas.

V storočí po občianskej vojne v USA si zamestnávateľská trieda gratulovala k vzostupu americkej ekonomiky a impéria proti hromadiacim sa ťažkostiam britského impéria. Pozoruhodný vzostup životnej úrovne bielych Američanov viedol zamestnávateľskú triedu k tvrdeniu, že jej zisky spôsobili nielen “prosperitu pre všetkých”, ale aj to, že kapitalizmus je najlepším možným hospodárskym systémom a americký kapitalizmus jeho najlepším prejavom. Zamestnávatelia a ich ideológovia vymysleli pojem “americkej výnimočnosti”, ktorý vychádzal z osobitnej interpretácie diela Adama Smitha. Podľa logiky tejto interpretácie USA umožňovali každému zamestnávateľovi maximalizáciu zisku, a preto ekonomika dosahovala najväčšie bohatstvo a rast, akoby ju k tomuto šťastnému výsledku viedla neviditeľná ruka. V čase, keď Milton Friedman zopakoval tento výklad, americký kapitalizmus dosahoval vrchol. Začiatok jeho úpadku posunul triedu zamestnávateľov do novej a čoraz nepríjemnejšej sociálnej pozície.

Od 70. rokov 20. storočia prinášal americký kapitalizmus triede zamestnancov stagnujúce priemerné reálne mzdy. Pri rastúcej produktivite táto stagnácia znamenala, že rastúca produkcia pripadala najmä zamestnávateľom ako rastúce zisky. Táto situácia by pravdepodobne spôsobila krach amerického kapitalizmu (ako sa to často stáva v celom kapitalistickom svete), ak by v tom istom období nedošlo k explózii spotrebiteľských úverov. Rastúce zisky umožnené stagnujúcimi mzdami sa čiastočne požičiavali späť zamestnancom, ktorí si požičiavali na kúpu domov a áut, používali kreditné karty a dovolili si drahšie vyššie vzdelanie. To všetko si mohli dovoliť len vďaka stále väčšiemu zadlžovaniu. Životná úroveň zamestnancov mohla rásť (v snahe dosiahnuť “americký sen”) len na základe rastúceho dlhu. Zamestnanci odteraz produkovali nielen zisky pre svojich priamych zamestnávateľov, ale aj úroky pre finančných zamestnávateľov, od ktorých si požičiavali. Spojené štáty vstúpili do obdobia rýchlo rastúcej nerovnosti príjmov a bohatstva v prospech triedy zamestnávateľov.

Rastúce dlhy domácností sa stávali čoraz nákladnejšími a vyvolávali obavy, pretože stagnujúce reálne mzdy ich posúvali bližšie k neudržateľnosti. To nakoniec viedlo k zrúteniu úverového systému a následnej veľkej recesii v rokoch 2008/2009. Okrem obrovských hospodárskych strát bohatstva bola veľká recesia aj politickou reakciou v podobe rekordne nízkych úrokových sadzieb. To spôsobilo, že účtovné náklady na obrovské staré a nové dlhy boli minimálne. Lacné úvery boli zúfalo potrebné nielen na zvládnutie a prekonanie Veľkej recesie, ale aj na zmiernenie vplyvu prechodu amerického kapitalizmu od výnimočného rastu k vyrovnaniu úverov a poklesu po roku 2008.

Základná mzdová stagnácia a prehlbujúca sa nerovnosť viedli k oveľa väčšiemu spochybňovaniu kapitalizmu. Spočiatku sa o ňom ako o takom nedalo hovoriť. Dokonca ani Occupy Wall Street v roku 2011 sa neodvážilo postaviť do popredia jasný antikapitalistický postoj. Ale kampane senátora Bernieho Sandersa (I-VT) prudko a rýchlo zviditeľnili socializmus. Vznikajúce povedomie bolo skôr záležitosťou antikapitalizmu než podporou Bernieho veľmi umierneného socializmu. V posledných rokoch sa kapitalizmus vrátil do sféry každodenného prijateľného diskurzu, ako tomu bolo pred studenou vojnou, aj keď viac pre jeho kritikov ako pre jeho obhajcov.

Bernie Sanders
Na snímke americký senátor Bernie Sanders

Popri tom antikapitalizmus vyvolal aj posun v definíciách kapitalizmu. V priebehu 20. storočia bol kapitalizmus súkromným vlastníctvom a trhom, zatiaľ čo socializmus a komunizmus boli verejným vlastníctvom a centrálnym plánovaním. Po zmenách v 70. a 80. rokoch 20. storočia – rozpade ZSSR a vyššie diskutovanom úpadku amerického kapitalizmu – sa definície zmenili. Kapitalizmus sa definične začal viac spájať s dichotomickou organizáciou podnikov na princípe zamestnávateľ – zamestnanec než s tým, kto ich vlastnil a či sa distribúcia zdrojov a výrobkov uskutočňovala prostredníctvom trhu alebo plánom. Socializmus sa podobne posunul od makroekonomického zamerania na štát ako vlastníka a plánovača k mikroekonomickému zameraniu namiesto toho na inú, demokratickú organizáciu podnikov podľa vzoru robotníckych družstiev.

Tieto posuny odrážali meniace sa masové vedomie, ktoré hľadá spoločenskú zodpovednosť zamestnávateľov za to, čo robia ako trieda. Environmentálne hnutie bolo obzvlášť dôležité pri zameraní sa na fosílnych a iných zamestnávateľov za ich rozhodnutia. Hnutie #MeToo pomohlo vyvodiť väčšiu zodpovednosť voči sexuálnym priestupkom na pracovisku aj mimo neho. Čoraz viac až do súčasnosti sa trieda zamestnávateľov a jej dominancia v rámci kapitalizmu stáva terčom tých, ktorí sa snažia o progresívnu sociálnu zmenu. Pre obete a kritikov kapitalizmu sa zodpovednosť nezastavuje na politických a vládnych lídroch, na ktorých sa pozerá ako na bábky, ale skôr na triede zamestnávateľov, na ktorých sa teraz pozerá ako na bábkarov.

To, čo prichádza po kapitalizme – čo jeho kritici vyhlasujú za svoje ciele -, nie sú ani tak otázky štátu verzus súkromného vlastníctva alebo plánovania verzus trhu. Je to skôr demokratizácia pracoviska, ktorú kritici uvádzajú ako kľúčový prvok, ktorý generácie sociálnych kritikov prehliadli. Táto demokratizácia podnikov – ich premena na spoločenstvá rovných – sa chápe ako nevyhnutná pre existenciu a pretrvanie demokratickej spoločnosti. Určujúcim triednym bojom kapitalizmu bol vždy boj medzi triedami zamestnávateľov a zamestnancov. A víťazstvo druhej z nich ukončuje tú dichotomickú organizáciu pracovísk (tovární, kancelárií a obchodov), ktorá zakladá a definuje triedne štruktúry a boje kapitalizmu. Víťazstvo zamestnaneckej triedy by tak skutočne mohlo definitívne uzavrieť postupnosť všetkých týchto dichotomických triednych štruktúr (pán/otrok a pán/poddaný).

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

08:09

Tri obete na životoch a desiatky zranených si vyžiadalo veľké tornádo, ktoré zasiahlo americký štát Arkansas. V meste Belvidere v štáte Illinois spôsobila silná búrka zrútenie strechy divadla, v ktorom prebiehal koncert a nachádzalo sa tam vyše 200 ľudí. Počas tohto incidentu prišla o život jedna osoba a 28 ďalších utrpelo zranenia. 

08:07

Právnický tím Donalda Trumpa prešiel do ofenzívy po tom, ako voči americkému exprezidentovi vzniesli obžalobu. Trump sa podľa svojich zástupcov nebude snažiť o dohodu a je pripravený bojovať v prípade každého z obvinení.

07:50

Sudca v americkom štáte Nové Mexiko prijal dohodu o vine a treste, ktorú s prokurátorom uzavrel bezpečnostný koordinátor nízkorozpočtového filmu Rust. Pri natáčaní tohto filmu zastrelil herec Alec Baldwin kameramanku. 

07:40

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová má šancu stať sa novou najvyššou predstaviteľkou NATO.

07:38

 Iránska štátna televízia vydala ospravedlnenie za to, že odvysielala zábery mladej dvojice, ktorá si dala krátky bozk. 

07:37

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval Európsku úniu, aby zvážila finančnú pomoc na predĺženie oceľového plota na hranici s Tureckom, zameraného proti migrantom.

07:36

Spojené štáty oznámili, že plánujú otvoriť veľvyslanectvo na Vanuatu. Pôjde o najnovší krok v ich úsilí posilniť prítomnosť v južnom Tichomorí, kde sa svoj vplyv snaží rozširovať Čína.

07:35

Rakúsky exkancelár Sebastian Kurz označil najnovšie obvinenia svojho bývalého spojenca a pracovníka ministerstva financií Thomasa Schmida za “fiktívne”. 

07:34

Závažné škody spôsobilo veľké tornádo, ktoré sa prehnalo americkým štátom Arkansas. Úrady a nemocnice hlásili najmenej dve desiatky zranených.

07:33

Štyria ľudia vrátane zahraničných turistov zahynuli pri lavínach na ďalekom severe Nórska. Jedna z lavín podľa polície strhla dom a ďalšiu budovu do mora.

07:30

Pri sopke Nevado del Ruiz v Kolumbii, ktorej výbuch si pred 38 rokmi vyžiadal 25.000 obetí, sa zvýšila seizmická aktivita.

07:08

Bratia Tateovci a dve Rumunky údajne pašovali, najímali a zneužívali ženy a nútili ich k výrobe pornografie na účel zisku. Prepustia ich z väzby v Bukurešti a umiestnia do domáceho väzenia. 

07:01

Pred 150 rokmi sa narodil ruský skladateľ Sergej Rachmaninov, autor svetoznámych klavírnych koncertov, v ktorých sa v symbióze stretáva vášeň s vycibrenou klavírnou technikou, nnarodil sa 1. apríla 1873 v Semionove.

06:34

Grécka polícia oznámila, že zadržala viac ako 40 ľudí podozrivých z členstva v pašeráckom gangu, ktorí sa podieľal na nelegálnej preprave viac ako 2300 migrantov. 

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Austrálska kvalifikácia pre Verstappena, najlepšiu trojku doplnili Mercedesy

0 icon

Melbourne 1. apríla 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Asanka Brendon Ratnayake) Aktualizované 1. apríla 2023 o 9:04 h. Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle bol najrýchlejší v sobotňajšej kvalifikácii na VC Austrálie seriálu formuly 1. Na okruhu Albert Park v Melbourne dosiahol čas 1:16,732 minúty. Na druhom mieste skončil Brit George Russell na…

Prezidentka si nevie predstaviť, že by podpísala Matovičovu odmenu za voľby

0 icon

Bratislava 1. apríla 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Jakub Kotian)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová si nevie predstaviť, že by podpísala prípadný zákon týkajúci sa 500-eurovej odmeny za účasť vo voľbách. Zdôraznila, že financie aktuálne na Slovensku chýbajú vo viacerých oblastiach a je potrebné starostlivo zvážiť ich cielené poskytovanie. Vyplýva to z…

Halák nezabránil prehre v Buffale, Kelemen odohral ôsmy zápas za Arizonu

0 icon

New York 1. apríla 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rhona Wise) Aktualizované 1. apríla 2023 o 8:55 h. Hokejisti New Yorku Rangers v bránke s Jaroslavom Halákom prehrali v nočnom zápase NHL na ľade Buffala Sabres 2:3 po predĺžení. Slovenský brankár si v stretnutí pripísal 31 zákrokov V drese domácich absolvoval debut v NHL…

Nie Zuzana Čaputová ale Ursula von der Leyenová?

0 icon

Brusel 1. apríla 2023 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa môže stať novou generálnou tajomníčkou NATO po odchode Jensa Stoltenberga. Informoval o tom denník The Sun Podľa zdrojov novín sa niektoré členské štáty NATO vyslovili za to, aby sa von der Leyenová stala šéfkou aliancie…

Revolúcia v demokratizácii spoločnosti: nahradia politikov roboty?

0 icon

Bratislava 1. apríla 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Doposiaľ sa umelá inteligencia využívala v politickom boji väčšinou iba v diskusiách na internete. Zdá sa však, že môže preniknúť aj do oblasti, kde to nikto nečakal. Budeme mať robotických politikov? Umelá inteligencia sa postupne dostáva do všetkých oblastí života, dokonca aj tam, kde…

Naozaj chceme žiť v rozbitej krajine? Vedenie českých dráh napísalo ŽSR list

0 icon

Bratislava 1. apríla 2023 (HSP/Foto: TASR - Daniel Stehlík)   Ak do infraštruktúry dopravného systému prestanete dávať peniaze, jeho stav neostane zachovaný, bude sa zhoršovať a to čím ďalej tým tým rýchlejšie. Tak je to aj so slovenskými železnicami. Dlh na údržbe infraštruktúry ŽSR odhadujú na stovky miliónov eur Situácia…

Experti sa pýtali Bieleho domu, “aký je dlhodobý plán?”

0 icon

Washington 1. apríla 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Myšlienka, že vojna sa skončí pri rokovacom stole, môže odrážať "rodiaci sa konsenzus Washingtonu”, píše pre Blaise Malley Responsible Statecraft Tento týždeň v Puck News Julia Ioffeová napísala o tom, ako skupina odborníkov na zahraničnú politiku, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na rozhovoroch s…

Bývalý vyšetrovateľ spochybnil novú posilu PS a Šimečkov výrok: Len silné reči

0 icon

Bratislava 1. apríla 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda hnutia Michal Šimečka v stredu informoval, že do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska vstúpil bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak. Na túto správu reaguje bývalý vyšetrovateľ, ktorému sa nepozdáva jeden výrok   Jozef Šátek sa zameral na výrok Šimečku: „Do Progresívneho Slovenska prináša (J. Spišiak) 30…

Slovensko v hľadáčiku ruskej Federálnej služby

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Podľa Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSMTC) Slovensko svojím transferom ruských stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu hrubo porušuje medzinárodné záväzky "V komentári k publikácii slovenského ministerstva obrany o presune prvej várky lietadiel MiG-29 na Ukrajinu ruská FSMTC uviedla, že Slovensko hrubo porušuje medzinárodné záväzky…

Orbán uviedol, či vidí reálne riziko tretej svetovej vojny

0 icon

Budapešť 1. apríla 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že vidí reálne riziko tretej svetovej vojny "Som si istý, že hrozba svetovej vojny nie je prehnaná," citoval Orbána denník Hungary Today. Podľa neho sa Maďarsku zdá prirodzené, že ak sa vojna stane krvavejšou a brutálnejšou, s viac ako…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť V.

0icon

Prezident Ukrajiny Zelenskyj predniesol pred poslancami Európskeho parlamentu ( EP ) dňa 1.marca 2022 prostredníctvom živého internetového prenosu plamennú reč. Podľa neho Ukrajina prináša obrovskú cenu v boji za svoju slobodu. Je potrebné sa pozorne pozamý&scaron

Miroslav Urban

Slepota mainstreamu so štekajúcimi ratlíkmi

0icon

V našich mainstreamových médiách si čoraz viac všímam veľmi často prezentované názory nevýznamných politikov z pobaltia, dôležité je aby boli extrémne protiruský a hneď sú na titulke (napríklad rozhovor s estónskym prezidentom v SME), podobne je to i na slovenskej politickej scéne (rozhovor s nezaradeným progresívnym poslancom - 25 mikrofónov…

Milan Náhlik

Facka

0icon

Tak ako smrdí zdochlina, ktorú je cítiť až na sto honov,  tak isto dnes smrdel návrh Igora Matoviča o znížení platov poslancov, ktorý nekompromisne parlament odmietol. Za normálnych okolností, keby pán Matovič prišiel s takýmto návrhom na začiatku svojho vládneho obdobia, kedy silou parného valca na čele s ním ako pre

Peter Poláček

Odhaľovanie Utajovaného Poznania 2: život a smrť.

0icon

Ak by som mal jednou vetou charakterizovať o čom je moja trilóg

Juraj Tušš

Informačné škatuľky, alebo prečo starého psa novým kúskom nenaučíš

0icon

Aby sme chápali súčasnej napätej situácií vo svete, nebezpečným udalostiam v našom okolí, aby sme rozumeli manipulačným techni

Armádny Magazín

Nie je pochýb o tom, že Rumunsko pohltí Moldavsko. Čo si potom odkusne z Ukrajiny"

0 icon

Rumunsko, 1. apríl 2023 (AM) – Moldavský podpredseda vlády pre reintegráciu Oleg Serebrian vo vysielaní jednej z televíznych staníc krajiny uviedol, že Kišiňov si nekladie za cieľ vypovedať dohodu o princípoch mierového urovnania na Dnestri, ktorú podpísali vtedajšie orgány republiky. Moldavska a Ruskej federácie 21. júla 1992. Diplomat upozornil, že všetky…

Jevgenij Satanovskij: Protesty v Izraeli by mohli viesť k zániku štátnosti

0 icon

Slovensko, 1. apríl 2023 (AM) – Každých dvetisíc alebo tritisíc rokov Izrael zničí svoju štátnosť to je normálna židovská história. Taký je názor Jevgenija Satanovského, prezidenta Inštitútu blízkovýchodných štúdií, v rozhovore pre Federálnu tlačovú agentúru.   Protesty v Izraeli trvajú už niekoľko mesiacov. Deň p

Moskvu uspokojí len kapitulácia Kyjeva... a Západu

0 icon

Rusko, 1. apríl 2023 (AM) – Takto možno komentovať dnešné slová námestníka ruského ministra zahraničných vecí Michaila Galuzina. Podmienky, ktoré má Kyjev splniť, sú nasledovné: - ukončenie nepriateľských akcií zo strany ukrajinských ozbrojených formácií a ukončenie dodávok zbraní zo strany západných krajín - neutrálny

Chobotnica z Davosu alebo ako Svetové ekonomické fórum ničí demokraciu

0 icon

Slovensko, 1. apríl 2023 (AM) – Musíme sa znovu naučiť „kriticky myslieť“, hovorí Miryam Muhmová, inak bude agenda „Veľkého Resetu“ postupovať rýchlym tempom vpred. Novinárka sa vo svojej novej knihe zaoberá nebezpečenstvom "davoskej t

Budúcich pilotov čínskeho námorníctva začínajú selektovať od štrnástich rokov

0 icon

Čína, 31. marec 2023(AM) –Námorníctvo Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády začalo s výberom absolventov stredných škôl v 14 provinčných regiónoch, aby sa zúčastnili na programe pre tínedžerov. Podľa údajov Náborovej služby kadetov námorného letectva sa na ňom zúčastnilo asi 4 500 záujemcov. Program bol schválený čínskym námorníctvom a ministerstvom školstva a bol…

TopDesať

Matka 17 rokov fotila seba so synom a výsledok je úchvatný!

0 icon

Medzinárodná renomovaná fotografka a matka Annie Wangová z mesta Taipei v Taiwane sa rozhodla, že stereotypné zobrazenia "matka a dieťa" nebudú nič pre ňu. "Moja umelecká stratégia je založená na sebarealizácii," povedala Annie pre Bored Panda.  "Vo svete matiek je najlepší spôsob vyjadrenia prostredníctvom stratégie seba prezentácie, vyjadrovania rôznych častí seba. Ja, ako žena a matka, sa…

Najbrutálnejšia konferencia v histórii ľudstva, o ktorej si zrejme ani netušil

0 icon

Jedna z najbrutálnejších konferencií ľudstva, o ktorej ste možno ani netušili, sa odohrala 20. januára 1942 na Berlínskom predmestí Wannsee. Konferencia bola zameraná na "konečné riešenie". Jedna z tých najodpornejších konferencií ľudstva sa odohrala vo vile na brehu jazera Wannsee ktorá sa využívala na rôzne stretnutia SS počas druhej svetovej vojny. Aj…

Ako by si sa zachoval v tejto modelovej situácii? Výsledok môže o tebe veľa prezradiť

0 icon

Vieš, ako by si sa zachoval v tejto modelovej situácii? Výsledok môže o tebe veľa prezradiť! V živote je veľa vecí, ktoré o tebe môžu veľa prezradiť, napríklad každodenné zvyky a reč tela. Dokonca aj výber smartfónu môže odhaliť aspekty tvojej osobnosti! Zvykli sme si na myšlienku, že existujú 2…

10 hlúpych každodenných vecí, pri ktorých sa pozastavuje zdravý rozum. Robíš ich aj ty?

0 icon

Zdravý rozum je niečo, čím sa nemôže pýšiť ktorýkoľvek človek. V každej skupine existuje jedna osoba, ktorá robí tak hlúpe veci, že nad nimi ostáva iným rozum stáť. Kýchnutie si bez zakrytia úst dlaňou, zaberanie dvoch miest v prostriedkoch MHD, ... Tu je desať jednoduchých príkladov vecí, ktoré mnohí z nás robia…

7 divov starovekého sveta: Ako vyzerali v čase svojej najväčšej slávy?

0 icon

Čo spravíš ako prvé pri plánovaní výletu? Šup na TripAdvisor alebo jednu z tisíciek ďalších webových stránok, ktoré radia, čo si určite nenechať ujsť v tej-ktorej destinácii. Pred érou internetu museli ľudia objavovať pamiatky priamo na mieste. Turisti minulosti sa museli obracať na odborné rady. A tak nejako vznikol zoznam 7 divov starovekého sveta. Zoznam…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali