Tí, čo dnešnej mládeži najviac pomáhajú, skončili: Kresťanské organizácie vylúčili z Rady pre deti a mládež! Prečítajte si stanovisko zainteresovaných

Slovensko 22. apríla 2017 (HSP/Foto: TASR – Henrich Mišovič, Andrej Galica, FB)

 

Dňa 2. februára 2017 bola ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlasená výzva na vymenovanie členov Výboru pre deti a mládež Rady vlády. O členstvo vo Výbore pre deti a mládež Rady Vlády sa podľa blogu Renáty Ocilkovej (KDH) uchádzali organizácie eRKO, Združenie katolíckych škôl Slovenska, Klub mnohodetných rodín či Rada pre mládež a univerzity KBS.

Ilustračné foto

Z odpovede ministerstva práce, ktorá bolo doručené tesne pred sviatkami Veľkej noci, vyplynulo, že kresťanské organizácie splnili kritéria vyhlásené výzvou, avšak do užšieho výberu nominovaných zástupcov nepostúpili.

„Kto z týchto organizácií sa očividne venuje viac deťom a mládeži – eRko či Helsinský výbor? Klub mnohodetných rodín či Inštitút pre aktívne občianstvo? Rada KBS pre mládež či Nadácia otvorenej spoločnosti ? Združenie katolíckych škôl Slovenska či Sociologický ústav SAV?“ pýta sa v blogu Ocilková.

 

O stanovisko k vzniknutej situácii sme požiadali samotnú pani Ocilkovú, ktorej sme položili nasledujúce otázky:

Čo je v kompetencii členov Výboru pre deti a mládež Rady vlády?

Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa práv dieťaťa a pre problematiku mládeže , ktorý plní úlohy podľa tohto štatútu. Pri svojej činnosti sa výbor riadi najmä princípmi najlepšieho záujmu dieťaťa, nediskriminácie a participácie.

Na snímke Renáta Ocilková

 

Ako si vy vysvetľujete fakt, že do užšieho výberu nepostúpil žiaden nominovaný z kresťanských organizácií, či zástupca mnohodetných rodín?

Myslím si, že výbor chceli mať “ideologicky čistý”, aby tam nevyrušoval nikto s názormi obhajujúcimi tradičnú rodinu.

 

Aké organizácie užším výberom prešli a stali sa členom Výboru pre práva detí?

Prešli tieto organizácie Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Centrum Slniečko, Divé maky, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Inštitút pre aktívne občianstvo, Linka detskej istoty, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, Nadácia pre deti Slovenska, Rada mládeže Slovenska, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied.

 

Prečo sa podľa vás stali členmi výboru práve zástupcovia týchto organizácii?

Niektoré organizácie sú korektné a naozaj sa venujú tejto agende – ako napr. Úsmev ako dar , Rada mládeže Slovenska či Linka detskej istoty. Možno aj iné. Ale o niektorých organizáciách mám vážne obavy, že nebudú žiadnym prínosom  vo Výbore pre deti a mládež, naopak, môžu agende ochrany detí a najlepšiemu záujmu detí poškodiť.

 

Aký dopad môže mať pre Slovensko zloženie aktuálnych členov Výboru pre deti a mládež?

Výbor môže Rade vlády dávať odporúčania v politike ochrany dieťaťa a najlepšieho záujmu dieťaťa a ak tam nebudú sedieť odborníci alebo ľudia z praxe, resp. ak o tejto politike budú rozhodovať ľudia, ktorým na mravnej čistote našich detí a mládeže nezáleží,  môže to nás, naše deti, naše rodiny, Slovensko veľmi poškodiť.

 

Stanovisko ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

V súvislosti s uvedeným sme oslovili aj Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Jeho hovorca Michal Stuška vysvetlil, že „o členstvo vo výbore pre deti a mládež sa môžu podľa štatútu výboru schváleného Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť uchádzať všetky mimovládne neziskové organizácie, ktoré pôsobia v súlade so základnými zásadami činnosti výboru a vyvíjajú v danej oblasti výskumnú, analytickú, publikačnú, vzdelávaciu, projektovú alebo inú obdobnú činnosť s cieľom skvalitňovania verejných politík.“

„V záujme zvýšenia miery objektivizácie výberu, predseda výboru pred svojím rozhodnutím o vymenovaní či nevymenovaní konkrétnej mimovládnej neziskovej organizácie, ktorá splnila formálne kritériá, zriadil nad rámec požiadavky platného štatútu 5-členné poradné kolégium, tvorené zástupcom rezortu spravodlivosti (zodpovedného za tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ľudských práv), rezortu školstva, vedy, výskumu a športu  (zodpovedného za štátnu starostlivosť o mládež a šport), rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny (ako gestora zabezpečujúceho chod výboru), zástupcu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť a zástupcu Výboru pre deti a mládež zastupujúceho mimovládny sektor,“ dodal.

Stuška tiež uviedol, že „zasadnutia výboru sú verejné, pričom štatút umožňuje na rokovanie výboru prizvať aj externých zástupcov (vrátane detí a mladých ľudí), ktorí z titulu svojho záujmu a prizvania na rokovanie výboru majú možnosť predkladať výboru svoje návrhy a podnety podobne ako členovia výboru.“

Hovorca ministerstva práce zároveň odmietol mediálnu kritiku súvisiacu s nevyváženosťou: „Musíme zásadne odmietnuť, že by zo strany vedenia výboru išlo o snahu o nevyváženosť. Jedna z nových zmien štatútu výboru spočíva v tom, že medzi subjekty, s ktorými Výbor pre deti a mládež spolupracuje, boli pridané aj registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj detské a mládežnícke organizácie, rovnako zástupcovia detskej mládežníckejsamosprávy. Zmyslom je práve zviditeľnenie spolupráce výboru aj s organizáciami, ktoré si zakladajú registrované cirkvi na Slovensku a ktoré realizujú množstvo aktivít podporujúcich rozvoj detí a mládeže na Slovensku.“

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (vľavo) a hovorca ministerstva Michal Stuška (vpravo)

„Napokon, práve z dôvodu veľkého záujmu o členstvo (záujem napokon prejavilo až 30 pôsobiacich organizácií)došlo v novom štatúte výboru k rozšíreniu počtu kmeňových členov z pôvodných 8 na aktuálnych 12. Komunikácia s doposiaľ zastúpenými organizáciami vo výbore potvrdzovala, že akceptujú rotáciu členských organizácií – tá je aj zmyslom celej rekonštrukcie výboru. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny urobí všetko pre to, aby bol aj v budúcnosti vypočutý každý odborný hlas a návrh k problematike, čo rôzne mechanizmy zakotvené v  štatúte výboru aj umožňujú a boli v minulosti pravidelne využívané aj zo strany organizácií, ktoré neboli členmi výboru,“ upresnil Stuška.

Ozrejmil tiež, že organizácia Rada pre mládež a univerzity KBS sa o členstvo vo výbore neuchádzala. „Je potrebné podotknúť, že sekretariát výboru dodnes v rámci výzvy zverejnenej 2. 2. 2017 neeviduje žiadosť o členstvo vo výbore zo strany Konferencie biskupov Slovenska. Rovnako neevidujú uchádzanie sa o členstvo od Rady pre mládež a univerzity KBS. Preto tieto organizácie nemohli byť pri výbere úspešné.“

Hovorca sa vyjadril aj k neúspešnej nominácii organizácie eRKO a Klubu mnohodetných rodín. „Čo sa týka ostatných partnerov, Klub mnohodetných rodín akceptoval výsledky výberu a aj zverejnil poďakovanie za doterajšiu činnosť vo výbore. Medzi neúspešnými uchádzačmi sa nachádza aj detská organizácia eRko, ktorá sa podieľala aj na formulovaní zmeny štatútu výboru, vstupovalo do znenia výberových kritérií. Podľa aktuálnej komunikácie výboru s touto organizáciou akceptovali výsledky výberu, nespochybnili ich, za doterajšiu činnosť vo výbore sa poďakovali. Navyše, eRko je v predsedníctve Rady mládeže Slovenska, ktorá je naďalej členom výboru, prostredníctvom ktorej môže eRko nadviazať na svoje doterajšie pôsobenie vo výbore.“

 

eRKO

O stanovisko sme požiadali aj organizáciu eRKO. Jej predseda Juraj Králik k rozhodnutiu ministerstva vysvetlil: „v poďakovaní za päťročnú spoluprácu sme zároveň dostali pozvanie zapájať sa do tvorby politík voči deťom a mládeži ako nečlen. Toto rozhodnutie akceptujeme. eRko je členom Rady mládeže Slovenska, ktorá bude aj v najbližších piatich rokoch členom výboru. Cez aktívne členstvo v tejto platforme sa budeme podľa potreby vyjadrovať k nám blízkym témam. Činnosť výboru budeme naďalej sledovať.“

„V týchto dňoch často dostávame otázku, či by v podobných výboroch nemali byť členmi aj kresťanské a konzervatívne organizácie. Akceptujeme skutočnosť, že eRko nebolo vybrané do Výboru pre deti a mládež, no zároveň si myslíme, že na Slovensku je relevantné, aby sa k otázkam verejných politík vyjadrovali aj explicitne kresťanské organizácie, ktoré prinášajú do spoločnosti pozitívne iniciatívy a hodnoty,“ dodal Králik.

 

Združenie katolíckych škôl Slovenska

Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) zaujalo k rozhodnutiu ministerstva kritickejšie stanovisko: „Fakt, že do užšieho výberu nepostúpil žiaden nominovaný z kresťanských organizácií, či zástupca mnohodetných rodín si vysvetľujeme tak, že nás nechceli. Prečo nás nechceli, na to by mali vedieť odpovedať tí, ktorí nás nevybrali.”

„Združenie katolíckych škôl Slovenska združuje stovky odborníkov z praxe; zastrešuje cirkevné školy, ktoré v uplynulých rokoch v hodnotiacich testoch, monitoroch dosahovali najlepšie výsledky v kvalite vzdelávania, znateľne lepšie ako iné školy, participuje na tvorbe školskej legislatívy prostredníctvom členstva v pracovných skupinách; k aktuálnemu dokumentu Učiace sa Slovensko sme dostali od jedného z autorov spätnú väzbu, že pripomienky ZKŠS boli jednými z najpodnetnejších,” uvádza sa v stanovisku.

“Výbor pre deti a mládež má napĺňať úlohy z Národného akčného plánu pre deti, v ktorom je jedna z úloh výchova k pozitívnemu rodičovstvu. ZKŠS sa venuje takmer kľúčovo téme výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pripravuje učebné materiály k tejto prierezovej téme, zriadilo a vedie pracovnú skupinu k tejto téme.“

„Sme teda presvedčení, že Združenie katolíckych škôl mohlo byť prínosom pre Výbor pre deti a mládež,“ uvádza sa v závere stanoviska združenia.

 

Konferencia biskupov Slovenska: “Prekvapilo nás to”

“KBS sa o nomináciu člena vo Výbore pre deti a mládež Rady pre ľudské práva uchádzala. Ministerstvo práce však oznámilo, že člena v tomto výbore mať nebudeme. Toto rozhodnutie kompetentných sme vnímali ako prekvapujúce”, uviedol hovorca Martin Kramara.

 

Interpelácia poslancov

Vo vzniknutej situácií sa angažuje aj poslanci hnutia OĽaNO Richard Vašečka, Eduard Heger, Jozef Lukáč a Marek Krajčí, ktorí vyzvali ministra Richtera, aby do Výboru pre deti a mládež zaradil aj zástupcov katolíckych mimovládnych združení.

„Žiadna z prihlásených katolíckych organizácii, ktoré sa dlhodobo venujú deťom a mládeži, nebola prijatá do Výboru pre deti a mládež. Preto sa pýtame ministra, aký bol postup pri vyberaní jednotlivých členov do výboru,“ uviedol poslanec Vašečka, ktorý podal na ministra práce v týchto otázkach aj interpeláciu.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

07:50

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa zotavuje po piatkovej operácii artrózy bedrového kĺbu, ktorá podľa jeho doktora prebehla bez komplikácií.

Lula, ktorý v októbri oslávi 78. narodeniny, sa na neustálu bolesť v oblasti kĺbu sťažoval už vyše roka, operáciu však dlho odkladal. Napriek tomu absolvoval desiatky zahraničných ciest, odkedy sa v januári opätovne ujal úradu prezidenta.

07:45

Jeden z obvinených v kauze nelegálnej snahy o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020 v americkom štáte Georgia v piatok priznal vinu v rámci dohody o vine a treste. V tejto kauze čelí obvineniam aj exprezident USA Donald Trump.

Scott Hall dostane v rámci dohody s prokuratúrou päťročný podmienečný trest a súhlasil, že bude v procese ďalej vypovedať.

 

07:35

Organizácia Spojených národov (OSN) vyšle do regiónu Náhorný Karabach humanitárnu misiu. 

Karabašské úrady vo štvrtok oznámili, že 1. januára 2024 Republika Náhorný Karabach (Republika Arcach) prestane existovať ako štátny útvar.

07:25

Najmenej 57 ľudí vrátane siedmich detí zahynulo v piatok v Pakistane pri bombových atentátoch v dvoch mešitách.

K prvému výbuchu došlo v provincii Balúčistan na juhozápade Pakistanu. Ďalšie výbuchy otriasli provinciou Chajbar Paštúnchwá na severozápade krajiny. K útokom sa zatiaľ nikto neprihlásil.

07:15

Najmenej päť ľudí utrpelo zranenia, keď vlak v piatok narazil do stojacej lokomotívy na stanici v oblasti Škótskej vysočiny. Uviedla to miestna polícia.

Polícia vo vyhlásení uviedla, že dvaja ľudia boli prevezení do nemocnice a ďalší traja cestujúci boli ošetrení na mieste.

06:48

Občan Bieloruska prevážal namiesto paliet s tovarom v uzavretom nákladovom priestore dodávky cez územie Česka až 33 ľudí. V piatok preto skončil vo väzbe a hrozí mu osem rokov väzenia.

Policajti všetkých migrantov zaistili a previezli ich na pracovisko odboru cudzineckej polície v Jihlave. Keďže tieto osoby nemali pri sebe žiadne doklady, ktoré by ich oprávňovali na pobyt v Českej republike, po vykonaní nutných identifikačných úkonov si prevzali výjazdné príkazy, ktoré im nariaďujú opustiť územie ČR do siedmich dní.

06:45

Nemecký kancelár Olaf Scholz a lídri piatich stredoázijských štátov sa v piatok zaviazali, že budú v sankciách úzko spolupracovať. Uviedli to v starostlivo naformulovanom vyhlásení, v ktorom sa však nespomína Rusko.

Stretnutie Scholza a lídrov Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu, Turkménska a Tadžikistanu v Berlíne bolo prvým tohto druhu v nejakej členskej krajine Európskej únie.

06:40

Svedka streľby na amerického rapera Tupaca Shakura obvinili z vraždy. Predstavuje to prelom vo vyšetrovaní vraždy rapera, ktorého zastrelili v roku 1996 v Las Vegas.

Veľká porota v Nevade obvinila Duanea Davisa (60) z vraždy, oznámili v piatok na súde prokurátori. Polícia mesta Las Vegas vykonala v polovici júla raziu v dome, ktorý je s Davisom spojený. Zhromaždili vtedy niekoľko počítačov, mobilný telefón, pevný disk, časopis Vibe s článkom o Shakurovi, niekoľko nábojov, fotografie a kópiu Davisových pamätí.

06:30

Španielsky kráľ Filip VI. v piatok pozval zástupcov politických strán na rokovania so zámerom zostaviť novú vládu. Schôdzka sa uskutoční v pondelok a utorok.

Kráľ k takémuto rozhodnutiu pristúpil po tom, ako sa víťazovi júlových parlamentných volieb, lídrovi Ľudovej strany (PP) Albertovi Núňezovi Feijóovi v piatok ani na druhý pokus nepodarilo získať dostatočnú podporu poslancov, ktorá by mu umožnila stať sa novým premiérom.

Včera 20:23

Vladimir Pogosjan, bývalý asistent hlavného poradcu arménskeho prezidenta pre národnú bezpečnosť, vyjadril svoje nároky na Krym.

“Môžeme si vziať Armavir, Soči a Krym. Krym je vo všeobecnosti zo 70 percent arménsky,” povedal.

Včera 20:19

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili nad HK Dukla Trenčín 6:1 v piatkovom zápase 5. kola Tipos extraligy. Bolo to pre nich prvé víťazstvo po troch prehrách. Trenčania nebodovali v troch stretnutiach po sebe a dosiahli v nich nepriaznivé skóre 4:19.

Včera 20:17

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v piatkovej “prestrelke” 9. kola Niké ligy nad MFK Skalica 5:3 a posunuli sa na druhé miesto v tabuľke o bod za Trenčín. Ich súperi však odohrajú svoje stretnutia cez víkend. Skalica prehral tretí duel po sebe.

Včera 20:10

Britská vláda v piatok oznámila, že uvalí nové sankcie na približne desať popredných predstaviteľov Ruska a tamojšiu ústrednú volebnú komisiu (CIK) v súvislosti s voľbami, ktoré Moskva zorganizovala v oblastiach Ukrajiny a na Krymskom polostrove.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke vzácne územie Kláštoriska v Slovenskom raji

Autor: TASR-Adriána Hudecová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vášeň v Tebe

Ako skontrolovať, či je med pravý? Urobte si test pravosti medu a nenechajte sa oklamať

0 icon

30.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Ako zistíte, či je váš med pravý? Možno si kladiete túto otázku, ak si chcete kúpiť zdravý výrobok, ktorý vám pomôže podporiť vaše zdravie. Zistite, čím sa vyznačuje pravý med a ako urobiť test, aby ste zistili, či je pravý.

Domáca pizza s feferónkami ako z reštaurácie? Je to možné. Toto je najlepší recept na internete

0 icon

30.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Pizza je nepochybne jedným z najlepších jedál talianskej kuchyne. Slováci - deti aj dospelí - si ju obľúbili. Nemusíme však chodiť na dovolenku do Talianska alebo do talianskej reštaurácie, pretože si ju môžeme ľahko pripraviť sami. Prinášame vám recept na feferónkovú pizzu, ktorá sa…

Táto voda dobre poslúži ako prírodné hnojivo pre kvety. Nevylievajte ju do umývadla

0 icon

30.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Kvety je dobré zalievať akváriovou vodou. Možno ju použiť ako jemné hnojivo pre črepníkové, záhradné a zeleninové rastliny. Je dobrou náhradou za tradičné hnojivo. Zistite, prečo má akváriová voda pozitívny vplyv na kvety a či ju možno použiť na orchidey.

Len tri prísady! To je všetko, čo potrebujete, aby váš domov voňal ako nikdy predtým. A len za pár drobných

0 icon

30.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Na tento produkt môžeme minúť veľa €. A ukazuje sa, že si ho môžete ľahko vyrobiť sami. A takmer za nič. Potrebujete len tri ingrediencie, ktoré nájdete prakticky v každej domácnosti.

Do hrnca vložte plátky uhorky. Tento jednoduchý patent môže zachrániť vaše rastliny

0 icon

30.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Rastliny v kvetináčoch sú krásnou dekoráciou pre domácnosť, dodávajú jej jedinečný charakter a zútulňujú ju. Bohužiaľ, starostlivosť o ne môže byť náročná a niekedy ich napádajú škodcovia a choroby, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Ako zistíte, či sú zdravé?

Armádny Magazín

Karabach a Kosovo - právom silnejšieho?

0 icon

Rusko, 30.september 2023 - V pandemoniu, ktoré vyvolala kapitulácia Karabachu Arménmi, tento týždeň opäť zaznelo Kosovo. Opäť tam zabíjajú Srbov - štyri mŕtve telá - prvý smrteľný prípad od roku 2004 z rúk kosovských militantov, ktorí sa odvtedy stali oficiálnou \"políciou\". Paralely narastajú samé od seba. A len ak teoreticky…

Kedy si bude Rusko ctiť územnú celistvosť Ukrajiny?

0 icon

Rusko, 30.september 2023 - Vraj to bude za podmienok plnenia ustanovení, prijatých Ukrajinou v roku 1991 v deklarácii o jej nezávislosti, kde je, okrem iného, uvedený mimoblokový stav, vyhlásil minister zahraničia RF Sergej Lavrov na tlačovej konferencii k výsledkom 78. VZ OSN. Lavrov pripomenul, že M

USA vo Vietname - na rovnakých hrabliach ako v Číne

0 icon

USA, 30.september 2023 - Washington sa vo svojej stratégii udržania globálnej dominancie čoraz častejšie vracia k modelom, ktoré ho v minulosti už mnohokrát zlyhali. Snaží sa ich však opäť uplatniť aj s rizikom, že dostane ďalšiu geopolitickú ranu. USA napríklad vynaložili veľké úsilie na to, aby si v Číne vypestovali…

Rozdiely vo vzdelávaní zahraničných diplomatov v Rusku a na Západe

0 icon

USA, 30.september 2023 - Ešte pred desiatimi rokmi sa absolventi medzinárodných vzťahov domnievali, že vychádzajú do zavedeného, predvídateľného sveta - v ktorom sú všetky bilaterálne vzťahy plne ustálené, všetky multilaterálne organizácie fungujú a neexistuje žiadna príležitosť presadiť sa. Dnes, naopak, študenti, podobne ako v 40. rokoch minulého storočia,

Oneskorené "pokánie" Kanady za búrlivý potlesk nacistovi v parlamente by nemalo nikoho oklamať

0 icon

Kanada, 29. september 2023 - Čím silnejšia bude Ukrajina, tým bližšie budeme k ukončeniu ruskej agresie. Rusko môže zložiť zbrane a ukončiť vojenský konflikt hneď teraz. Ukrajina túto možnosť nemá. Kapitulácia Ukrajiny nebude znamenať mier, ale povedie k brutálnej ruskej okupácii. Mier za každú cenu nebude vôbec mierom. Ukrajina potrebuje…

TopDesať

Nenapodobnili iba staré fotografie, ale oživili dávnu minulosť

0 icon

Títo ľudia nenapodobnili iba staré fotografie, ale tak trochu oživili dávnu minulosť. To všetko vďaka starým fotografiám a odhodlaniu. Pohľad na staré fotky môže byť nostalgický. Dosť na to, aby ste tú fotografiu chceli znovu vytvoriť... Je to žiaľ nemožné, ale čo môžete urobiť, je znovu vytvoriť novú fotografiu s nádychom tej…

Nájdete všetky chyby na tomto obrázku za 10 sekúnd?

0 icon

Dnešný rýchly hlavolam vám nezaberie viac ako 1 minútu. Nájdete všetky chyby na tomto obrázku? A podarí sa vám to v časovom limite? Táto vizuálna hádanka preverí vaše analytické a pozorovacie schopnosti. Skúste svoje šťastie! Podarí sa vám nájsť všetky chyby na tomto obrázku? 1-minútová hlavolam: Začnite víkend s touto…

Základom tohto umenia je drevo a kreativita umelcov

0 icon

Drevo sa ako materiál na výrobu rôznych doplnkov používa už stáročia. Títo ľudia sa však rozhodli prácu s drevom posunúť na vyššiu úroveň. Viac sa dozviete v článku. Už mnoho rokov je viackrát dokázané, že staré dobré drevené veci nikdy nevyjdú z módy. Či už ide o nábytok, výzdobu interiéru…

Vysokorýchlostný internet a jeho skryté výhody

0 icon

Internet sa plne integroval do našich životov. Od komunikácie s rodinou a priateľmi až po zarábanie na živobytie a organizovanie obchodných stretnutí zohráva internet kľúčovú úlohu. Vysokorýchlostné internetové pripojenie môže firme pomôcť zvýšením produktivity a elimináciou prevádzkových nákladov. Podľa Federálnej komunikačnej komisie (FCC) je vysokorýchlostný internet definovaný ako rýchlosť sťahovania minimálne…

Láska sa skrýva v maličkostiach a jednoduchých gestách

0 icon

Láska v maličkostiach: Kórejská umelkyňa "Puuung" vytvorila niekoľko naozaj milých, srdcervúcich ilustrácií, ktoré poukazujú na jednoduché, ale veľmi dôležité detaily toho, ako vyjadrovať lásku k našim partnerom v každodennom živote. Láska je v maličkostiach - a keď sme sa pozreli na tieto kresby, opäť sme sa o tom presvedčili. Jej…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali