Tí, čo dnešnej mládeži najviac pomáhajú, skončili: Kresťanské organizácie vylúčili z Rady pre deti a mládež! Prečítajte si stanovisko zainteresovaných

Slovensko 22. apríla 2017 (HSP/Foto: TASR – Henrich Mišovič, Andrej Galica, FB)

 

Dňa 2. februára 2017 bola ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlasená výzva na vymenovanie členov Výboru pre deti a mládež Rady vlády. O členstvo vo Výbore pre deti a mládež Rady Vlády sa podľa blogu Renáty Ocilkovej (KDH) uchádzali organizácie eRKO, Združenie katolíckych škôl Slovenska, Klub mnohodetných rodín či Rada pre mládež a univerzity KBS.

Ilustračné foto

Z odpovede ministerstva práce, ktorá bolo doručené tesne pred sviatkami Veľkej noci, vyplynulo, že kresťanské organizácie splnili kritéria vyhlásené výzvou, avšak do užšieho výberu nominovaných zástupcov nepostúpili.

„Kto z týchto organizácií sa očividne venuje viac deťom a mládeži – eRko či Helsinský výbor? Klub mnohodetných rodín či Inštitút pre aktívne občianstvo? Rada KBS pre mládež či Nadácia otvorenej spoločnosti ? Združenie katolíckych škôl Slovenska či Sociologický ústav SAV?“ pýta sa v blogu Ocilková.

 

O stanovisko k vzniknutej situácii sme požiadali samotnú pani Ocilkovú, ktorej sme položili nasledujúce otázky:

Čo je v kompetencii členov Výboru pre deti a mládež Rady vlády?

Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa práv dieťaťa a pre problematiku mládeže , ktorý plní úlohy podľa tohto štatútu. Pri svojej činnosti sa výbor riadi najmä princípmi najlepšieho záujmu dieťaťa, nediskriminácie a participácie.

Na snímke Renáta Ocilková

 

Ako si vy vysvetľujete fakt, že do užšieho výberu nepostúpil žiaden nominovaný z kresťanských organizácií, či zástupca mnohodetných rodín?

Myslím si, že výbor chceli mať „ideologicky čistý“, aby tam nevyrušoval nikto s názormi obhajujúcimi tradičnú rodinu.

 

Aké organizácie užším výberom prešli a stali sa členom Výboru pre práva detí?

Prešli tieto organizácie Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Centrum Slniečko, Divé maky, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Inštitút pre aktívne občianstvo, Linka detskej istoty, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, Nadácia pre deti Slovenska, Rada mládeže Slovenska, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied.

 

Prečo sa podľa vás stali členmi výboru práve zástupcovia týchto organizácii?

Niektoré organizácie sú korektné a naozaj sa venujú tejto agende – ako napr. Úsmev ako dar , Rada mládeže Slovenska či Linka detskej istoty. Možno aj iné. Ale o niektorých organizáciách mám vážne obavy, že nebudú žiadnym prínosom  vo Výbore pre deti a mládež, naopak, môžu agende ochrany detí a najlepšiemu záujmu detí poškodiť.

 

Aký dopad môže mať pre Slovensko zloženie aktuálnych členov Výboru pre deti a mládež?

Výbor môže Rade vlády dávať odporúčania v politike ochrany dieťaťa a najlepšieho záujmu dieťaťa a ak tam nebudú sedieť odborníci alebo ľudia z praxe, resp. ak o tejto politike budú rozhodovať ľudia, ktorým na mravnej čistote našich detí a mládeže nezáleží,  môže to nás, naše deti, naše rodiny, Slovensko veľmi poškodiť.

 

Stanovisko ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

V súvislosti s uvedeným sme oslovili aj Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Jeho hovorca Michal Stuška vysvetlil, že „o členstvo vo výbore pre deti a mládež sa môžu podľa štatútu výboru schváleného Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť uchádzať všetky mimovládne neziskové organizácie, ktoré pôsobia v súlade so základnými zásadami činnosti výboru a vyvíjajú v danej oblasti výskumnú, analytickú, publikačnú, vzdelávaciu, projektovú alebo inú obdobnú činnosť s cieľom skvalitňovania verejných politík.“

„V záujme zvýšenia miery objektivizácie výberu, predseda výboru pred svojím rozhodnutím o vymenovaní či nevymenovaní konkrétnej mimovládnej neziskovej organizácie, ktorá splnila formálne kritériá, zriadil nad rámec požiadavky platného štatútu 5-členné poradné kolégium, tvorené zástupcom rezortu spravodlivosti (zodpovedného za tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ľudských práv), rezortu školstva, vedy, výskumu a športu  (zodpovedného za štátnu starostlivosť o mládež a šport), rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny (ako gestora zabezpečujúceho chod výboru), zástupcu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť a zástupcu Výboru pre deti a mládež zastupujúceho mimovládny sektor,“ dodal.

Stuška tiež uviedol, že „zasadnutia výboru sú verejné, pričom štatút umožňuje na rokovanie výboru prizvať aj externých zástupcov (vrátane detí a mladých ľudí), ktorí z titulu svojho záujmu a prizvania na rokovanie výboru majú možnosť predkladať výboru svoje návrhy a podnety podobne ako členovia výboru.“

Hovorca ministerstva práce zároveň odmietol mediálnu kritiku súvisiacu s nevyváženosťou: „Musíme zásadne odmietnuť, že by zo strany vedenia výboru išlo o snahu o nevyváženosť. Jedna z nových zmien štatútu výboru spočíva v tom, že medzi subjekty, s ktorými Výbor pre deti a mládež spolupracuje, boli pridané aj registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj detské a mládežnícke organizácie, rovnako zástupcovia detskej mládežníckejsamosprávy. Zmyslom je práve zviditeľnenie spolupráce výboru aj s organizáciami, ktoré si zakladajú registrované cirkvi na Slovensku a ktoré realizujú množstvo aktivít podporujúcich rozvoj detí a mládeže na Slovensku.“

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (vľavo) a hovorca ministerstva Michal Stuška (vpravo)

„Napokon, práve z dôvodu veľkého záujmu o členstvo (záujem napokon prejavilo až 30 pôsobiacich organizácií)došlo v novom štatúte výboru k rozšíreniu počtu kmeňových členov z pôvodných 8 na aktuálnych 12. Komunikácia s doposiaľ zastúpenými organizáciami vo výbore potvrdzovala, že akceptujú rotáciu členských organizácií – tá je aj zmyslom celej rekonštrukcie výboru. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny urobí všetko pre to, aby bol aj v budúcnosti vypočutý každý odborný hlas a návrh k problematike, čo rôzne mechanizmy zakotvené v  štatúte výboru aj umožňujú a boli v minulosti pravidelne využívané aj zo strany organizácií, ktoré neboli členmi výboru,“ upresnil Stuška.

Ozrejmil tiež, že organizácia Rada pre mládež a univerzity KBS sa o členstvo vo výbore neuchádzala. „Je potrebné podotknúť, že sekretariát výboru dodnes v rámci výzvy zverejnenej 2. 2. 2017 neeviduje žiadosť o členstvo vo výbore zo strany Konferencie biskupov Slovenska. Rovnako neevidujú uchádzanie sa o členstvo od Rady pre mládež a univerzity KBS. Preto tieto organizácie nemohli byť pri výbere úspešné.“

Hovorca sa vyjadril aj k neúspešnej nominácii organizácie eRKO a Klubu mnohodetných rodín. „Čo sa týka ostatných partnerov, Klub mnohodetných rodín akceptoval výsledky výberu a aj zverejnil poďakovanie za doterajšiu činnosť vo výbore. Medzi neúspešnými uchádzačmi sa nachádza aj detská organizácia eRko, ktorá sa podieľala aj na formulovaní zmeny štatútu výboru, vstupovalo do znenia výberových kritérií. Podľa aktuálnej komunikácie výboru s touto organizáciou akceptovali výsledky výberu, nespochybnili ich, za doterajšiu činnosť vo výbore sa poďakovali. Navyše, eRko je v predsedníctve Rady mládeže Slovenska, ktorá je naďalej členom výboru, prostredníctvom ktorej môže eRko nadviazať na svoje doterajšie pôsobenie vo výbore.“

 

eRKO

O stanovisko sme požiadali aj organizáciu eRKO. Jej predseda Juraj Králik k rozhodnutiu ministerstva vysvetlil: „v poďakovaní za päťročnú spoluprácu sme zároveň dostali pozvanie zapájať sa do tvorby politík voči deťom a mládeži ako nečlen. Toto rozhodnutie akceptujeme. eRko je členom Rady mládeže Slovenska, ktorá bude aj v najbližších piatich rokoch členom výboru. Cez aktívne členstvo v tejto platforme sa budeme podľa potreby vyjadrovať k nám blízkym témam. Činnosť výboru budeme naďalej sledovať.“

„V týchto dňoch často dostávame otázku, či by v podobných výboroch nemali byť členmi aj kresťanské a konzervatívne organizácie. Akceptujeme skutočnosť, že eRko nebolo vybrané do Výboru pre deti a mládež, no zároveň si myslíme, že na Slovensku je relevantné, aby sa k otázkam verejných politík vyjadrovali aj explicitne kresťanské organizácie, ktoré prinášajú do spoločnosti pozitívne iniciatívy a hodnoty,“ dodal Králik.

 

Združenie katolíckych škôl Slovenska

Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) zaujalo k rozhodnutiu ministerstva kritickejšie stanovisko: „Fakt, že do užšieho výberu nepostúpil žiaden nominovaný z kresťanských organizácií, či zástupca mnohodetných rodín si vysvetľujeme tak, že nás nechceli. Prečo nás nechceli, na to by mali vedieť odpovedať tí, ktorí nás nevybrali.“

„Združenie katolíckych škôl Slovenska združuje stovky odborníkov z praxe; zastrešuje cirkevné školy, ktoré v uplynulých rokoch v hodnotiacich testoch, monitoroch dosahovali najlepšie výsledky v kvalite vzdelávania, znateľne lepšie ako iné školy, participuje na tvorbe školskej legislatívy prostredníctvom členstva v pracovných skupinách; k aktuálnemu dokumentu Učiace sa Slovensko sme dostali od jedného z autorov spätnú väzbu, že pripomienky ZKŠS boli jednými z najpodnetnejších,“ uvádza sa v stanovisku.

„Výbor pre deti a mládež má napĺňať úlohy z Národného akčného plánu pre deti, v ktorom je jedna z úloh výchova k pozitívnemu rodičovstvu. ZKŠS sa venuje takmer kľúčovo téme výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pripravuje učebné materiály k tejto prierezovej téme, zriadilo a vedie pracovnú skupinu k tejto téme.“

„Sme teda presvedčení, že Združenie katolíckych škôl mohlo byť prínosom pre Výbor pre deti a mládež,“ uvádza sa v závere stanoviska združenia.

 

Konferencia biskupov Slovenska: „Prekvapilo nás to“

„KBS sa o nomináciu člena vo Výbore pre deti a mládež Rady pre ľudské práva uchádzala. Ministerstvo práce však oznámilo, že člena v tomto výbore mať nebudeme. Toto rozhodnutie kompetentných sme vnímali ako prekvapujúce“, uviedol hovorca Martin Kramara.

 

Interpelácia poslancov

Vo vzniknutej situácií sa angažuje aj poslanci hnutia OĽaNO Richard Vašečka, Eduard Heger, Jozef Lukáč a Marek Krajčí, ktorí vyzvali ministra Richtera, aby do Výboru pre deti a mládež zaradil aj zástupcov katolíckych mimovládnych združení.

„Žiadna z prihlásených katolíckych organizácii, ktoré sa dlhodobo venujú deťom a mládeži, nebola prijatá do Výboru pre deti a mládež. Preto sa pýtame ministra, aký bol postup pri vyberaní jednotlivých členov do výboru,“ uviedol poslanec Vašečka, ktorý podal na ministra práce v týchto otázkach aj interpeláciu.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Gröhling: Testovanie žiakov nedokážeme zabezpečiť celoplošne pre všetkých

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 nebude možné zabezpečiť celoplošne pre všetkých. Po piatkovom rokovaní so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že pracujú skôr s verziou pilotných overovaní Zástupca ZMOS-u a starosta bratislavského…

Kolíková: Princípy právneho štátu a demokracie majú byť rovnaké naprieč Európskou úniou, ubezpečila europoslancov

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Reformy v oblasti justície a téma dodržiavania princípov demokracie a právneho štátu dominovali videokonferencii ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej s poslancami Monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné slobody. Europoslanci sa zaujímali aj o opatrenia, ktoré Slovensko prijíma v rámci boja…

Navaľnyj vyzval úniu, aby sa pripravila na ruské voľby

0 icon

Brusel 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Dmitry Serebryakov)   Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj vyzval Európsku úniu (EÚ), aby zamietla výsledky budúcoročných parlamentných volieb v Rusku, ak niektorým kandidátom zabránia kandidovať. Zároveň prostredníctvom videospojenia v piatok apeloval na europoslancov, aby uvalili sankcie na oligarchov blízkych ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. "Je dôležité, aby…

Záujem o post prezidenta PZ má súčasný šéf Kovařík aj veliteľ Hamran

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   O post prezidenta Policajného zboru (PZ) sa bude uchádzať poverený šéf polície Peter Kovařík aj veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ Štefan Hamran. TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Policajného zboru Andrea Dobiášová. Ministerstvo vnútra SR v piatok evidovalo tri doručené…

Turecko odsúdilo výzvu EP na uvalenie sankcií

0 icon

Ankara 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency)   Turecko v piatok odmietlo nezáväznú štvrtkovú rezolúciu Európskeho parlamentu (EP) požadujúcu okrem iného zavedenie sankcií za jeho "jednostranné a nezákonné" kroky voči Cypru vrátane nedávnej návštevy prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v medzinárodne neuznanej Severocyperskej tureckej republike. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA…

Bývalá poradkyňa Mečiara nemá informácie o príprave vraždy Volzovej

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V kauze prípravy vraždy podnikateľky Sylvie Klaus Volzovej dnes pred senátom Okresného súdu Bratislava II vypovedala Anna Nagyová Mojžišová, ktorá v 90-tych rokoch viedla kanceláriu predsedu vlády Vladimíra Mečiara (expremiér za HZDS). Podľa vlastných slov však o prípade nemá žiadne informácie. Spomedzi štvorice…

Rast počtu nových prípadov koronavírusu sa v Rusku nezastavuje

0 icon

Moskva 27. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Rusko hlási prudký rast počtu nových prípadov nákazy koronavírusom. Predstavitelia krajiny v piatok informovali, že pribudlo 27 543 nových infekcií, čo bolo o vyše 2-tisíc viac ako v predchádzajúcom dni. Rekordný počet nových nákaz zaznamenali v Moskve, kde pribudlo 7 918 infekcií, aj v…

Hamilton najrýchlejší v prvom tréningu na VC Bahrajnu

0 icon

Sachir 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hamad Mohammed)   Britský pilot Lewis Hamilton dosiahol v prvom tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu v Sachire najrýchlejší čas 1:29,033 min. Za sedemnásobným majstrom sveta sa umiestnil jeho fínsky kolega zo stajne Mercedes Valtteri Bottas (+0,449 s). Tretí najlepší čas mal Mexičan Sergio Perez na Racing…

Odborári zo železničného sektoru žiadajú viac peňazí na železnice v budúcoročnom štátnom rozpočte

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Na zabezpečenie dostatočných financií pre železničný sektor v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu vyzvali poslancov parlamentu zástupcovia Odborového združenia železničiarov, Federácie strojvodcov Slovenskej republiky a Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov. Podľa odborárov je nevyhnutné, aby železnice dostali viac peňazí, aby sa zaistila pre občanov…

Nemecký minister vnútra Seehofer chce obnoviť deportácie do Sýrie

0 icon

Berlín 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hannibal Hanschke)   Nemecko by nemalo predĺžiť platnosť nariadenia, ktoré zakazuje tamojším úradom vykonávať deportácie do Sýrie. Uviedol to v piatok nemecký minister vnútra Horst Seehofer, informovala agentúra DPA "V budúcnosti by sme mali, tak ako kedysi, samostatne vyhodnotiť každý prípad a usúdiť, či je možné…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jana Tutková

D3 cesta alebo Pandemický plán bez stredovekých praktík

0icon

Za cenu jedného testu sa dá kúpiť 150 kapsulí vitamínu D3 v dávke 3 000 IU denne za maloobchodnú cenu. Vláda by to vedela nakúpiť výhodnejšie pre všetkých občanov a investovať tak do zdravia až do konca jari. Dostatok vitamínu D3 je prevenciou hospitalizácií a liečbou COVID-19, ale aj niektorých…

Mária Benová

Pellegrini sa priznal, že premiérom sa stal až po rokovaniach s ambasádou USA

0icon

Bývalý premiér Peter Pellegrini už reagoval na slová Moniky Jankovskej, ktorá ho i s R.Ficom v stredu spomenula počas výsluchu na NAKA. Jankovská sa tam priznala k viacerým trestným činom a tvrdila, že Ficovi i Pellegrinimu hovorila, že "rieši" kauzu miliónových televíznych zmeniek. [Zdroj: TA3/TASR] Dnes však nie je až…

Jozef Slávik

Idiot ...

0icon

Idiot. Ide pôvodne o latinské slovo, označujúce v dobách gréckych mestských štátov ľudí, starajúcich sa iba o svoje vlastné záujmy na úkor celku. Neskôr sa názov idiot začal používať na označenie ľudí s veľmi nízkym intelektom, všeobecným laikom a to až do takej miery, že to úzko súviselo aj s naivitou a duševnou…

Ivan Holek

Slováci ako pokusné myši! Výzva k občianskej neposlušnosti!

0icon

Je čas vážne uvažovať o občianskej neposlušnosti, pretože Slovensko sa stáva obeťou človeka, ktorého správanie sa začína vymykať spod kontroly. Tento človek uveril sám sebe, že chce národu dobre a považuje sa za jeho záchrancu. Tento človek nadobudol presvedčenie, že jedine on vie ako najlepšie zvládnuť epidémiu, a preto má…

Marek Danko

Či zvíťazil ukrajinský Majdan?

0icon

Takzvaná revolúcia dôstojnosti nevyriešila žiaden z problémov na Ukrajine. Naopak, stala sa zdrojom novej politickej krízy, ktorá vyústila do ľudských, ekonomických a územných strát. V čase získania nezávislosti mala Ukrajina už väčšinu formálnych atribútov a inštitúcií štátnosti. Avšak nešla tým, že by ich naplnila novým obsahom a optimalizovala ich funkčnosť, ale tým najjednoduchším spôsobom –…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

0 icon

Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

0 icon

Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

0 icon

Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

0 icon

Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

Vo svete IT

Google začal blokovať možnosť manuálnej inštalácie svojich aplikácií na telefóny Huawei a Honor

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Huawei v poslednom období prechádza ťažkými časmi. Tie dokonca vyústili do toho, že čínsky výrobca smartfónov odpredal dcérsku spoločnosť Honor. Hoci to vyzeralo, že Huaweiu už svitá na lepšie časy v dôsledku mierneho uvoľnenia sankcií, tak najnovšie sa objavil nový problém. Google začal blokovať…

Ktorí výrobcovia smartfónov dokázali vygenerovať najväčší príjem za uplynulý kvartál? Toto sú najnovšie čísla!

0 icon

Tento rok je nielen pre bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov náročnejším ako pominulé roky. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia. Na druhej strane treba povedať, že mnoho spoločností sa chytilo šance a podarilo sa im aj napriek sťaženým podmienkam dosiahnuť obdivuhodných výsledkov. Dobrým príkladom je výrobca smartfónov, spoločnosť Xiaomi, ktorý…

Mozgový implantát umožnil dvom paralyzovaným ľuďom ovládať počítač pomocou myšlienok

0 icon

Podľa aktuálnych štatistík v populácii žije približne 1,9% ľudí trpiacich nejakou formou paralýzy. Ide tak o veľkú časť populácie, ktorá sa ráta v miliónoch. Vo všeobecnosti ide  o stav, ktorý v nejakej miere obmedzuje bežný život ľuďom v závislosti od objemu postihnutia. V novej štúdii publikovanej v magazíne NeuroInterventional Surgery…

Zem a Venuše majú toho spoločného viac, ako sme si doposiaľ mysleli

0 icon

Tím výskumníkov, vedený Paolom Sossim, nedávno ukončil výskum, ktorý sa zameriaval na možný vznik života na Zemi. Jedným z bodov výskumu bol aj pohľad na atmosféru Zeme, ktorá existovala pred 4.5-miliardami rokov. Vedci tvrdia, že v tom období by našu planétu spoznal len málokto, píše portál Slashgear. Tá sa od…

Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

0 icon

Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

Armádny Magazín

Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

0 icon

Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

0 icon

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

0 icon

Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

0 icon

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

0 icon

Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA