Tí, čo dnešnej mládeži najviac pomáhajú, skončili: Kresťanské organizácie vylúčili z Rady pre deti a mládež! Prečítajte si stanovisko zainteresovaných

Slovensko 22. apríla 2017 (HSP/Foto: TASR – Henrich Mišovič, Andrej Galica, FB)

 

Dňa 2. februára 2017 bola ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlasená výzva na vymenovanie členov Výboru pre deti a mládež Rady vlády. O členstvo vo Výbore pre deti a mládež Rady Vlády sa podľa blogu Renáty Ocilkovej (KDH) uchádzali organizácie eRKO, Združenie katolíckych škôl Slovenska, Klub mnohodetných rodín či Rada pre mládež a univerzity KBS.

Ilustračné foto

Z odpovede ministerstva práce, ktorá bolo doručené tesne pred sviatkami Veľkej noci, vyplynulo, že kresťanské organizácie splnili kritéria vyhlásené výzvou, avšak do užšieho výberu nominovaných zástupcov nepostúpili.

Reklama

„Kto z týchto organizácií sa očividne venuje viac deťom a mládeži – eRko či Helsinský výbor? Klub mnohodetných rodín či Inštitút pre aktívne občianstvo? Rada KBS pre mládež či Nadácia otvorenej spoločnosti ? Združenie katolíckych škôl Slovenska či Sociologický ústav SAV?“ pýta sa v blogu Ocilková.

 

Reklama

O stanovisko k vzniknutej situácii sme požiadali samotnú pani Ocilkovú, ktorej sme položili nasledujúce otázky:

Čo je v kompetencii členov Výboru pre deti a mládež Rady vlády?

Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa práv dieťaťa a pre problematiku mládeže , ktorý plní úlohy podľa tohto štatútu. Pri svojej činnosti sa výbor riadi najmä princípmi najlepšieho záujmu dieťaťa, nediskriminácie a participácie.

Na snímke Renáta Ocilková

 

Ako si vy vysvetľujete fakt, že do užšieho výberu nepostúpil žiaden nominovaný z kresťanských organizácií, či zástupca mnohodetných rodín?

Reklama

Myslím si, že výbor chceli mať “ideologicky čistý”, aby tam nevyrušoval nikto s názormi obhajujúcimi tradičnú rodinu.

 

Aké organizácie užším výberom prešli a stali sa členom Výboru pre práva detí?

Prešli tieto organizácie Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Centrum Slniečko, Divé maky, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Inštitút pre aktívne občianstvo, Linka detskej istoty, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, Nadácia pre deti Slovenska, Rada mládeže Slovenska, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied.

 

Reklama

Prečo sa podľa vás stali členmi výboru práve zástupcovia týchto organizácii?

Niektoré organizácie sú korektné a naozaj sa venujú tejto agende – ako napr. Úsmev ako dar , Rada mládeže Slovenska či Linka detskej istoty. Možno aj iné. Ale o niektorých organizáciách mám vážne obavy, že nebudú žiadnym prínosom  vo Výbore pre deti a mládež, naopak, môžu agende ochrany detí a najlepšiemu záujmu detí poškodiť.

 

Aký dopad môže mať pre Slovensko zloženie aktuálnych členov Výboru pre deti a mládež?

Výbor môže Rade vlády dávať odporúčania v politike ochrany dieťaťa a najlepšieho záujmu dieťaťa a ak tam nebudú sedieť odborníci alebo ľudia z praxe, resp. ak o tejto politike budú rozhodovať ľudia, ktorým na mravnej čistote našich detí a mládeže nezáleží,  môže to nás, naše deti, naše rodiny, Slovensko veľmi poškodiť.

 

Stanovisko ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

V súvislosti s uvedeným sme oslovili aj Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Jeho hovorca Michal Stuška vysvetlil, že „o členstvo vo výbore pre deti a mládež sa môžu podľa štatútu výboru schváleného Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť uchádzať všetky mimovládne neziskové organizácie, ktoré pôsobia v súlade so základnými zásadami činnosti výboru a vyvíjajú v danej oblasti výskumnú, analytickú, publikačnú, vzdelávaciu, projektovú alebo inú obdobnú činnosť s cieľom skvalitňovania verejných politík.“

„V záujme zvýšenia miery objektivizácie výberu, predseda výboru pred svojím rozhodnutím o vymenovaní či nevymenovaní konkrétnej mimovládnej neziskovej organizácie, ktorá splnila formálne kritériá, zriadil nad rámec požiadavky platného štatútu 5-členné poradné kolégium, tvorené zástupcom rezortu spravodlivosti (zodpovedného za tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ľudských práv), rezortu školstva, vedy, výskumu a športu  (zodpovedného za štátnu starostlivosť o mládež a šport), rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny (ako gestora zabezpečujúceho chod výboru), zástupcu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť a zástupcu Výboru pre deti a mládež zastupujúceho mimovládny sektor,“ dodal.

Stuška tiež uviedol, že „zasadnutia výboru sú verejné, pričom štatút umožňuje na rokovanie výboru prizvať aj externých zástupcov (vrátane detí a mladých ľudí), ktorí z titulu svojho záujmu a prizvania na rokovanie výboru majú možnosť predkladať výboru svoje návrhy a podnety podobne ako členovia výboru.“

Reklama

Hovorca ministerstva práce zároveň odmietol mediálnu kritiku súvisiacu s nevyváženosťou: „Musíme zásadne odmietnuť, že by zo strany vedenia výboru išlo o snahu o nevyváženosť. Jedna z nových zmien štatútu výboru spočíva v tom, že medzi subjekty, s ktorými Výbor pre deti a mládež spolupracuje, boli pridané aj registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj detské a mládežnícke organizácie, rovnako zástupcovia detskej mládežníckejsamosprávy. Zmyslom je práve zviditeľnenie spolupráce výboru aj s organizáciami, ktoré si zakladajú registrované cirkvi na Slovensku a ktoré realizujú množstvo aktivít podporujúcich rozvoj detí a mládeže na Slovensku.“

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (vľavo) a hovorca ministerstva Michal Stuška (vpravo)

„Napokon, práve z dôvodu veľkého záujmu o členstvo (záujem napokon prejavilo až 30 pôsobiacich organizácií)došlo v novom štatúte výboru k rozšíreniu počtu kmeňových členov z pôvodných 8 na aktuálnych 12. Komunikácia s doposiaľ zastúpenými organizáciami vo výbore potvrdzovala, že akceptujú rotáciu členských organizácií – tá je aj zmyslom celej rekonštrukcie výboru. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny urobí všetko pre to, aby bol aj v budúcnosti vypočutý každý odborný hlas a návrh k problematike, čo rôzne mechanizmy zakotvené v  štatúte výboru aj umožňujú a boli v minulosti pravidelne využívané aj zo strany organizácií, ktoré neboli členmi výboru,“ upresnil Stuška.

Ozrejmil tiež, že organizácia Rada pre mládež a univerzity KBS sa o členstvo vo výbore neuchádzala. „Je potrebné podotknúť, že sekretariát výboru dodnes v rámci výzvy zverejnenej 2. 2. 2017 neeviduje žiadosť o členstvo vo výbore zo strany Konferencie biskupov Slovenska. Rovnako neevidujú uchádzanie sa o členstvo od Rady pre mládež a univerzity KBS. Preto tieto organizácie nemohli byť pri výbere úspešné.“

Hovorca sa vyjadril aj k neúspešnej nominácii organizácie eRKO a Klubu mnohodetných rodín. „Čo sa týka ostatných partnerov, Klub mnohodetných rodín akceptoval výsledky výberu a aj zverejnil poďakovanie za doterajšiu činnosť vo výbore. Medzi neúspešnými uchádzačmi sa nachádza aj detská organizácia eRko, ktorá sa podieľala aj na formulovaní zmeny štatútu výboru, vstupovalo do znenia výberových kritérií. Podľa aktuálnej komunikácie výboru s touto organizáciou akceptovali výsledky výberu, nespochybnili ich, za doterajšiu činnosť vo výbore sa poďakovali. Navyše, eRko je v predsedníctve Rady mládeže Slovenska, ktorá je naďalej členom výboru, prostredníctvom ktorej môže eRko nadviazať na svoje doterajšie pôsobenie vo výbore.“

 

Reklama

eRKO

O stanovisko sme požiadali aj organizáciu eRKO. Jej predseda Juraj Králik k rozhodnutiu ministerstva vysvetlil: „v poďakovaní za päťročnú spoluprácu sme zároveň dostali pozvanie zapájať sa do tvorby politík voči deťom a mládeži ako nečlen. Toto rozhodnutie akceptujeme. eRko je členom Rady mládeže Slovenska, ktorá bude aj v najbližších piatich rokoch členom výboru. Cez aktívne členstvo v tejto platforme sa budeme podľa potreby vyjadrovať k nám blízkym témam. Činnosť výboru budeme naďalej sledovať.“

„V týchto dňoch často dostávame otázku, či by v podobných výboroch nemali byť členmi aj kresťanské a konzervatívne organizácie. Akceptujeme skutočnosť, že eRko nebolo vybrané do Výboru pre deti a mládež, no zároveň si myslíme, že na Slovensku je relevantné, aby sa k otázkam verejných politík vyjadrovali aj explicitne kresťanské organizácie, ktoré prinášajú do spoločnosti pozitívne iniciatívy a hodnoty,“ dodal Králik.

 

Združenie katolíckych škôl Slovenska

Reklama

Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) zaujalo k rozhodnutiu ministerstva kritickejšie stanovisko: „Fakt, že do užšieho výberu nepostúpil žiaden nominovaný z kresťanských organizácií, či zástupca mnohodetných rodín si vysvetľujeme tak, že nás nechceli. Prečo nás nechceli, na to by mali vedieť odpovedať tí, ktorí nás nevybrali.”

„Združenie katolíckych škôl Slovenska združuje stovky odborníkov z praxe; zastrešuje cirkevné školy, ktoré v uplynulých rokoch v hodnotiacich testoch, monitoroch dosahovali najlepšie výsledky v kvalite vzdelávania, znateľne lepšie ako iné školy, participuje na tvorbe školskej legislatívy prostredníctvom členstva v pracovných skupinách; k aktuálnemu dokumentu Učiace sa Slovensko sme dostali od jedného z autorov spätnú väzbu, že pripomienky ZKŠS boli jednými z najpodnetnejších,” uvádza sa v stanovisku.

“Výbor pre deti a mládež má napĺňať úlohy z Národného akčného plánu pre deti, v ktorom je jedna z úloh výchova k pozitívnemu rodičovstvu. ZKŠS sa venuje takmer kľúčovo téme výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pripravuje učebné materiály k tejto prierezovej téme, zriadilo a vedie pracovnú skupinu k tejto téme.“

„Sme teda presvedčení, že Združenie katolíckych škôl mohlo byť prínosom pre Výbor pre deti a mládež,“ uvádza sa v závere stanoviska združenia.

 

Konferencia biskupov Slovenska: “Prekvapilo nás to”

“KBS sa o nomináciu člena vo Výbore pre deti a mládež Rady pre ľudské práva uchádzala. Ministerstvo práce však oznámilo, že člena v tomto výbore mať nebudeme. Toto rozhodnutie kompetentných sme vnímali ako prekvapujúce”, uviedol hovorca Martin Kramara.

Reklama

 

Interpelácia poslancov

Vo vzniknutej situácií sa angažuje aj poslanci hnutia OĽaNO Richard Vašečka, Eduard Heger, Jozef Lukáč a Marek Krajčí, ktorí vyzvali ministra Richtera, aby do Výboru pre deti a mládež zaradil aj zástupcov katolíckych mimovládnych združení.

„Žiadna z prihlásených katolíckych organizácii, ktoré sa dlhodobo venujú deťom a mládeži, nebola prijatá do Výboru pre deti a mládež. Preto sa pýtame ministra, aký bol postup pri vyberaní jednotlivých členov do výboru,“ uviedol poslanec Vašečka, ktorý podal na ministra práce v týchto otázkach aj interpeláciu.

 

 

Reklama
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

08:33

Americký prezident Joe Biden označil v stredu šéfa Kremľa Vladimira Putina za sukinho syna.

Biden sa takto o Putinovi vyjadril počas krátkeho príhovoru na podujatí v San Franciscu, ktoré sa konalo v rámci jeho predvolebnej kampane, keď hovoril o klimatickej kríze.

08:23

Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne vzrástli, už druhý deň po sebe. Trhy totiž očakávajú, že dopyt v USA, ktoré sú najväčším spotrebiteľom ropy na svete, sa zlepší, keď sa rafinérie pokúsia vrátiť do prevádzky po výpadkoch tento mesiac a oslabení dolára.

08:17

Prinajmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalší traja sú nezvestní po nehode nákladnej lode, ktorá narazila vo štvrtok ráno do mosta v provincii Kuang-tung na juhu Číny. Most sa čiastočne zrútil.

08:08

Americký prezident Joe Biden v stredu oznámil, že federálna vláda automaticky ruší federálne študentské pôžičky pre takmer 153.000 dlžníkov. Informovala agentúra AP.

Joe Biden
Americký prezident Joe Biden gestikuluje v knižnici v kalifornskom Culver City v rámci svojej trojdňovej predvolebnej kampane v Kalifornii
07:58

Najmenej 16 ľudí prišlo o život pri zrútení nelegálnej povrchovej bane na zlato v strednej časti Venezuely.

K nešťastiu došlo v utorok v bani zvanej Bulla loca v štáte Bolívar. Regionálna vláda informovala, že tragédia si vyžiadala prinajmenšom 16 obetí na životoch.

Hernandez
Tridsaťštyriročného baníka Yorvisa Hernandeza ošetrujú v stane, ktorý úrady postavili pri zrútenej nelegálnej povrchovej bani na zlato v obci La Paragua
07:50

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala v stredu ekonomicky najvyspelejšie krajiny sveta združené v skupine G20, aby sa snažili o vyriešenie konfliktov na Ukrajine a Blízkom východe. Informovala agentúra DPA.

07:39

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa poďakoval vzdušným silám svojej krajiny za to, že v uplynulých dňoch zostrelili dovedna sedem ruských stíhačiek. Informovala agentúra DPA.

07:31

Minister izraelského vojnového kabinetu Benny Ganc registruje prvotné náznaky, že by mohlo dôjsť k dosiahnutiu dohody o prímerí s Hamasom. Ganc sa takto vyjadril v stredu neskoro večer.

07:20

Iracký najvyšší súd nariadil v stredu vláde, aby začala v autonómnom regióne Kurdistan vyplácať mzdy zamestnancom verejného sektora, ktorí sú už celé mesiace bez príjmu. Informovala agentúra AFP.

07:08

Vyše 95 percent Sudáncov si nemôže dovoliť ani jedno jedlo denne a v krajine hrozí humanitárna katastrofa, vyhlásil v stredu šéf sudánskej pobočky Svetového potravinového programu OSN (WFP) Eddie Rowe. Informovala agentúra AFP.

07:01

Britský kráľ Karol III. sa v stredu prvýkrát od oznámenia, že mu diagnostikovali rakovinu, osobne stretol v Buckinghamskom paláci s britským premiérom Rishim Sunakom. Sprostredkoval mu želanie skorého uzdravenia od parlamentu a ubezpečil ho, že celá krajina ho podporuje.

Karol III.
Britský kráľ Karol III. (vpravo) a britský premiér Rishi Sunak sa vítajú počas stretnutia v Buckinghamskom paláci
06:51

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v stredu obvinila Britskú radu (British Council), inštitúciu zodpovednú vzdelávanie a kultúru, zo zhromažďovania informácií pre ukrajinské tajné služby. Informovala agentúra AFP.

06:40

Ruskom podporovaný líder bosnianskych Srbov Milorad Dodik sa v stredu stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Na schôdzke v ruskom meste Kazaň hovorili o posilnení spolupráce medzi Ruskom a bosnianskou Republikou srbskou (RS).

Vladimir Putin
Na snímke sprava ruský prezident Vladimir Putin a vodca bosniackych Srbov Milorad Dodik počas stretnutia v Kazani
06:35

Posledné externé záložné elektrické vedenie do ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne je nefunkčné. Uviedla to v stredu televízia Sky News s odvolaním sa na oznámenie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

06:30

Britský Najvyšší súd v stredu ukončil dvojdňové pojednávanie v prípade žiadosti o vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea na stíhanie do USA, počas ktorého si sudcovia vypočuli argumenty oboch strán. Verdikt sa očakáva najskôr v marci.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Rybár si pripravuje udicu na brehu južného Atlantického oceánu v Monte Hermoso v Argentíne

Autor: AP/Natacha Pisarenko

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Marian Kotleba

Erik Majercak

Gustáv Murín

Pavel Jacz

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali