Prečo a ako obhajovať Pro-Life? Časť 11: „Ale v Biblii sa o potratoch nehovorí!“ Naozaj?

Svet 14 júla 2018 (HSP/lifesitenews.com/Foto:TASR/AP-Esteban Felix)

 

V posledných rokoch sa teológovia a kazatelia rôznych Cirkví vyjadrili, že uvedomelí kresťania môžu byť aj pro-choice. Inštitúcia Náboženská Koalícia pre Reprodukčnú Voľbu si napríklad prisvojila motto: „Za vieru. Za rodinu. Za voľbu.“ V minulosti sa táto organizácia nazývala Náboženská Koalícia pre Potratové Práva, a ich predchádzajúce motto bolo: „Pro-Choice s modlitbami.“

Ilustračné foto

Argumenty ponúkané týmito aktivistami sú plytké, nekonzistentné a porušujú najzákladnejšie princípy biblickej interpretácie. (i) „Kresťanský“ pro-choice postoj nie je nič iné ako prispôsobenie sa moderným sekulárnym názorom a rebélia voči Biblii či voči historickým výkladom Cirkvi.

Niektorí z týchto zástancov tvrdia: „nikde v Biblii sa potraty nezakazujú.“ [ii] Avšak Biblia jasne zakazuje zabíjanie nevinných ľudí (Exodus 20:13). Jediné, čo je potrebné preukázať, je to, že Biblia považuje nenarodené deti za ľudské bytosti.

 

Kedy sa stáva človek človekom – podľa Biblie

Množstvo starovekých kultúr oponovalo potratom, [iii]  ale hebrejská kultúra mala tieto pravidlá najpresnejšie, pretože ich základ vychádzal zo Svätého Písma. Biblia dáva teologickú istotu biologickým dôkazom. Učí, že muži a ženy sú utvorení na Boží obraz (Genesis 1:27). V rámci Sv. Písma, človečenstvo nikdy nezávisí na veku, stupni vývoja, mentálnych, fyzických či sociálnych zručnostiach. Človečenstvo je dané Bohom v momente stvorenia. Tento moment stvorenia nemôže byť nič iné, než moment počatia.

Hebrejské slovo používané v Starom Zákone na označenie nenarodených (Exodus 21:22-25) je yeled, slovo, ktoré „vo všeobecnosti označuje malé deti, ale môže opisovať aj tínedžerov, ba dokonca mladých dospelých.“ [iv] Židia nemali alebo nepotrebovali odlišné slovo označujúce nenarodené deti. Boli úplne rovnaké ako akékoľvek iné deti, iba mladšie. V Biblii sú odkazy na narodené deti a nenarodené deti, ale neexistuje tam zmienka o potenciálnych, zárodočných či „takmer“ deťoch.

V knihe Jób sa obrazne opisuje spôsob, akým Boh Jóba stvoril ešte predtým, ako sa narodil (Jób 10:8-12). Človek v maternici nebol niečím, čo sa mohlo stať Jóbom, ale niekým, kto už bol Jób, iba mladší a menší. Boh sa identifikuje v Izaiášovi ako „Ten, kto ťa stvoril, kto ťa vyformoval v živote matky“ (Izaiáš 44:2).

Žalm 139:13-16 ukazuje obraz blízkeho prepojenia Boha s nenarodenou osobou. David hovorí svojmu Stvoriteľovi: „Utkal si ma v živote mojej matky.“ Každý človek bol osobne utkaný Bohom. „Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.“ (Žalm 139:16).

Keď Dávid hovorí o dedičnom hriechu už od počatia, opisuje: „Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať“ (Žalm 51:7). Ako vieme, iba človek môže mať hriešnu povahu, nie sú to ani kamene, ani stromy či zvieratá, či iba orgány.

Keď Rebeka čakala Jakoba a Ezaua, Sv. Písmo hovorí: „Keď sa deti v jej živote kopali, povedala: „Ak je to tak, prečo som takáto?“ (Genesis 25:22). Nenarodené deti sú tu označované ako „deti“ v plnom zmysle slova. Boh hovorí Jeremiášovi: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ (Jeremiáš 1:5).

V Lukášovi 1:41 a 44 vidíme označenie nenarodeného – Jána Krstiteľa. Grécky preklad slova brephos  bol “dieťa.“ Je to to isté slovo, ktoré bolo použité pre už narodené dieťa Ježiša (Lukáš 2:12, 16) a pre malé deti prinášané Ježišovi, aby ich požehnal (Luke 18:15–17). Je to tiež to isté slovo použité v Skutoch Apoštolov 7:19 pre novorodencov zabitých faraónom. Pre pisateľov Nového Zákona, rovnako ako Starého Zákona, dieťa je jednoducho dieťa, či narodené alebo nenarodené.

Anjel Gabriel povedal Márii: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lukáš 1:31). V prvom storočí a v každom ďalšom storočí, byť tehotná znamená mať v sebe dieťa, nie mať v sebe niečo, čo sa ešte len stane dieťaťom.

 

Status Nenarodených

Jeden učenec hovorí: „Skúmajúc právo v Starom Zákone z kultúrneho a historického kontextu, je zjavné, že život nenarodených je položený na rovnakú úroveň ako život mimo maternice.“ [v] Exodus 21:22-25 je niekedy používaný ako dôkaz, že nenarodené dieťa je podčlovek. Avšak porozumenie pasáže ozrejmuje, že referencia nie je na spontánny potrat, ale na predčasný pôrod. Opísané „zranenie,“ ktoré je udelené ako trest za zlo sa preto udeľuje rovnako dieťaťu ako aj matke. To je teda ďaleko od „oprávnenia umožniť potraty, práve naopak, toto vyhlásenie udeľuje nenarodenému dieťaťu pred Zákonom rovnaký status ako má jeho matka.“ [vi]

Meredith Kline pozorňuje: „Najzreteľnejšou vecou osvetľujúcou potratovú legislatívu v Biblickom práve je fakt, že tam žiadna nie je. Bolo to tak nemysliteľné, aby išla izraelská žena na potrat, že neexistoval dôvod, aby to zakotvili do trestného zákona.“ [vii]  Jediné, čo bolo potrebné, aby boli zakázané potraty bol príkaz: „Nezabiješ!“ (Exodus 20:13). Každý Žid vedel, že nenarodené dieťa je skutočné dieťa. Taktiež, spontánny potrat bol vnímaný ako strata dieťaťa a potrat ako zabitie dieťaťa.

V Knihe Numeri 5:11-31 je nezvyčajná pasáž používaná na hlavný argument pro-choicerov. [viii] Citujú verziu Novej anglickej Biblie, ktorej svojrázny preklad vyznieva, akoby Boh uvalil spontánny potrat na ženu, ktorá je neverná manželovi. Iné preklady referujú túto pasáž takto: „Nech ťa Pán urobí výstrahou podľa kliatby a zariekania uprostred tvojho ľudu, nech Pán dá ochromieť tvojim bedrám a napuchnúť tvojmu lonu.“ Tento text nedáva žiadnu indikáciu či už o tehotenstve alebo o potrate, iba sa zdá, že sa stane určitý zázrak súvisiaci s vodou, ak žena spáchala cudzoložstvo.

Túto pasáž pro-choiceri vysvetľujú, že ak by Boh spôsobil spontánny potrat, bolo by to schválenie, aby ľudia tiež vyvolávali potraty. To je však príliš natiahnuté vysvetlenie, keďže ani manželka, ani manžel, ani kňaz v tejto udalosti potrat nevyvolali. Zdá sa, že pasáž v podstate vôbec nereferuje ani na spontánny potrat; no ak by aj referovala, neznamenalo by to podporu či akékoľvek schválenie, aby ľudská bytosť uskutočňovala potrat tiež.

 

Detské obete

Detské obete sú odsúdené v celom Písme. Iba úplne zdegradované spoločnosti tolerovali takéto zlo. Boli nájdené staroveké rokliny, kde boli odhodené stovky novorodencov s odtrhnutými končatinami. Je to až neskutočne podobné objavom tisícok mŕtvych novorodencov odhodených modernými potratovými klinikami. Jeden učenec zaoberajúci sa starovekým Blízkym Východom označuje obetovanie novorodencov ako „kanaánsku verziu potratu.“ [ix]

Písmo odsudzuje prelievanie nevinnej krvi (Deuterónomium 19:10; Prísl. 6:17; Izaiáš 1:15; Jeremiáš 22:17). Zatiaľ čo zabíjanie všetkých nevinných ľudských bytostí je ohavné, Biblia považuje zabíjanie detí ako špecificky odporné (Levitikus 18:21, 20:15, Deuterónomium 12:31).

 

 

Potraty a História Cirkvi

Kresťania v celej histórii Cirkvi potvrdzovali jednotným hlasom ľudskosť nenarodených. [x]

Epištola Barnabáša z druhého storočia hovorí o „vrahoch detí, ktorí potrácajú sformovanie od Boha.“ Považuje nenarodené dieťa ako akúkoľvek inú ľudskú bytosť „blížneho“ keď hovorí: „Budeš milovať svojho blížneho viac ako svoj vlastný život. Nezabiješ dieťa potratom. Nezabiješ to, čo už bolo utvorené.“ (Epištola Barnabáša 19.5).

Didaché, katechizmus pre mladých konvertitov z druhého storočia, uvádza: „Nezabiješ dieťa potratom, ani nezabiješ novorodenca“ (Didache 2.2). Klement z Alexandrie uvádzal: „tí, čo používajú medicínu vyvolávajúcu potrat, aby skryli svoje smilstvo, nezapríčiňujú iba vraždu plodu, ale rovnako tak aj vraždu celej ľudskej rasy“ (Paedagogus 2.10.96.1).

Obraňujúc kresťanov pred Marcom Aureliom r.177 nášho letopočtu, Athenagoras argumentoval: „Aký máme dôvod spáchať vraždu, keď hovoríme, že ženy, ktoré si vyvolajú potrat sú vrahyne a budú musieť vydať vyúčvovanie za svoje skutky Bohu?… Plod v maternici je žijúcou osobou, a preto, predmetom Božej starostlivosti“ (A Plea for Christians 35.137-138).

Tertullian povedal, „Nezáleží na tom, či vezmete život, ktorý je už narodený, alebo zničíte život, ktorý je ešte pred narodením. V oboch prípadoch, deštrukcia je vraždou.“ (Apology 9.4). Bazil Veľký potvrdzuje, „Tí, čo poskytujú potratové tabletky kvôli deštrukcii dieťaťa počatého v maternici sú sami vrahmi, rovnako ako tí, ktorí prijímajú tieto jedy“ (Canons 188.2). Sv. Hieronym nazval potrat „vraždou nenarodeného dieťaťa“ (Letter to Eustochium 22.13).

Augustín varoval pred otrasným zločinom „vraždy nenarodeného dieťaťa“ (On Marriage 1.17.15). Origen, Cyprián a Chryzostóm boli medzi mnohými prominentnými teológmi a významnými cirkevnými predstaviteľmi, ktorí odsúdilik potrat ako zabíjanie detí. Učenec Nového Zákona Bruce Metzger komentuje: „Je naozaj pozoruhodné, ako jednotní a ako zreteľný boli skorí kresťania v oponovaní voči potratom.“ [xi]

Počas storočí sa predstavitelia Rímskokatolíckej Cirkvi konzistentne zastávali posvätnosti ľudského života. Podobne, protestantský reformátor Ján Kalvín nasledoval Písmo a historický postoj Cirkvi, keď potvrdil:

„Plod, aj keď vložený do maternice svojej matky, je už ľudskou bytosťou, a je najhorším monštruóznym zločinom okradnúť ho o život, ktorý už začal, aby sa v ňom radoval. Keď sa zdá strašnejšie zabiť muža v jeho dome, než muža na poli, pretože muž je v dome ako v tom najbezpečnejšom útočisku, malo by iste byť považované za ohavnosť zničiť plod v maternici predtým, než uzrie svetlo.“ [xii]

Moderní teológovia so silnou orientáciou na Bibliu bežne súhlasili, že potrat je zabitie dieťaťa. Dietrich Bonhoeffer, keď bránil vražde nevinného v Nemecku tvrdil, že potrat „nie je nič iné, než vražda.“ [xiii]

Karl Barth uviedol: “Nenarodené dieťa je od prvého momentu dieťa…je to muž/žena a nie vec, nie iba časť tela matky…. Tí, ktorí žijú milosrdenstvom budú vždy praktizovať milosrdenstvo, najmä voči ľudskej bytosti, ktorá je taká závislá na milosrdenstve druhých, ako je nenarodené dieťa.“ [xiv]

 

Biblia a Deti

V Biblii je zrejmé, že každé dieťa v maternici je stvorené Bohom. Ba čo viac, Kristus to dieťa miluje a dokazuje to aj tým, že sa ním stáva – strávil deväť mesiacov v lone svojej mamy. Nakoniec, Kristus zomrel pre to dieťa, ukazujúc za aké drahocenné ho považuje.

Biblický pohľad na deti je, že sú darom od Pána (Žalm 127:3-5). Spoločnosť považuje deti stále viac a viac za bremeno. Musíme sa naučiť vidieť ich, ako ich vidí Boh, a správať sa voči nim, ako nám Boh prikazuje:

„Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným. Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika…“ (Žalm 82:3-4).

 

Preklad článku Randyho Alcorna

Viktória Dandárová

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Na kandidatúru na špeciálneho prokurátora je potrebná previerka NBÚ. Lipšicovi ju pomohol získať jeho známy – minister práce Milan Krajniak

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Médiá v piatok informovali o tom, že advokát a bývalý minister Daniel Lipšic kandidujúci na post šéfa špeciálnej prokuratúry, donedávna nemal previerku NBÚ na stupeň prísne tajné a získal ju údajne "narýchlo" vďaka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka…

Koalícia navrhuje umožniť vzdelávanie „doma“ aj žiakom na druhom stupni ZŠ

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR–Henrich Mišovič, Erik Mader)   S cieľom umožniť individuálne vzdelávanie všetkým žiakom základných škôl (ZŠ) bez rozdielu veku navrhujú koaliční poslanci v novele školského zákona umožniť individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni ZŠ. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania…

Kotleba reaguje na rozhodnutie Uhríka, Mazureka a Ďuricu nebyť vo vedení strany: „Môžem povedať len jedno“

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Predseda strany Kotlebovci - Ľudová straná Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba berie na vedomie rozhodnutie jeho straníckych kolegov nebyť súčasťou predsedníctva strany. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Poslanci Národnej rady SR (NR SR) Milan Mazurek, Miroslava Suja a Ondreja Ďurica a…

Andrej Danko žiada premiéra Igora Matoviča o stretnutie k ruskej vakcíne

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko žiada premiéra Igora Matoviča (OĽANO) o stretnutie k ruskej vakcíne proti ochoreniu COVID-19. Podľa neho môže prísť čas, že množstvo západných vakcín nebude stačiť a bude treba nakupovať vakcínu z východu. Danko tvrdí, že vie pomôcť, odvoláva sa…

Na Ďalekom východe zadržali desiatky demonštrantov požadujúcich prepustenie Navaľného

0 icon

Moskva 23. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Pavel Golovkin)   Ruská polícia na Ďalekom východe zatýka demonštrantov požadujúcich prepustenie lídra tamojšej opozície Alexeja Navaľného. Vo Vladivostoku, Chabarovsku a ďalších mestách zadržali najmenej 48 ľudí. Protesty pravdepodobne budú pokračovať v priebehu soboty v Moskve i niekoľkých ďalších veľkých mestách Najväčšieho kritika Kremľa uväznili do…

Polícia zverejnila fotky, ako prebieha plošné testovanie. Pomáhajú aj zdravotníci z Poľska. Raši ďakuje starostom, že napriek mnohým povinnostiam realizujú „Matovičovu obsesiu“

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:Facebook, TASR-Jaroslav Novák, Pavol Zachar, Erika Ďurčová, Lukáš Grinaj)   V rámci plošného skríningu bolo v mestách a obciach v sobotu k 9.00 h otvorených 3622 z 3657 plánovaných odberných miest. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR "V rámci skríningu pôsobí v…

Spoločnosť AstraZeneca v počiatočnej fáze dodá Európskej únii menej vakcín oproti pôvodnému plánu

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Owen Humphreys)   Po konzorciu Pfizer a BioNTech upozornil na problémy s dodávaním vakcín proti ochoreniu COVID-19 do Európskej únie ďalší výrobca - spoločnosť AstraZeneca, ktorá očkovaciu látku vyvinula v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Informoval o tom spravodajský portál BBC Ako uviedli predstavitelia firmy AstraZeneca, problémy…

Beňovú pristihli médiá na prechádzke bez správne nasadeného rúška: „Blba pozdravujem a odkazujem, že bonzákov naozaj nikto nemá rád,“ reagovala

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (HSP/Foto:Instagram)   Europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová sa počas pandémie už druhý raz dostala do situácie, keď ju novinári odfotili v exteriéri bez epidemiologickej ochrany tváre, resp. s nesprávne nasadeným rúškom. Tento raz si známa politička neodpustila poznámku na adresu novinára, ktorý ju odfotil. "Volali mi,…

Fico žiada Remišovú, aby kvôli relácii Pumpa „urobila poriadok“ s ministerkou Kolíkovou. „Bola veľmi korektná a racionálna,“ obhajuje stranícku kolegyňu vicepremiérka

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vicepremiérka pre investície, informatizáciu a regionálny rozvoj Veronika Remišová (Za ľudí) a predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico diskutovali v relácie Rádia Slovensko Sobotné dialógy V úvode diskusnej relácie RTVS predseda Smeru-SD Fico vyzval predsedníčku strany Za ľudí Veroniku Remišovú, aby "urobila…

Prieskum: Ak by sa voľby konali tento víkend, zvíťazil by Hlas-SD, Obyčajní ľudia až na treťom mieste

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia. Ak by sa voľby do Národnej rady SR (NR SR) konali tento víkend, vyhrala by ich strana Hlas - sociálna…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Čo všetko už stihla napáchať Matovičova fašistická chunta na Slovensku za necelý rok !

0icon

Fašistický puč vo februári 2020 (novinárskymi prostitútkami milne označovaný za voľby 2020 ) bol vlastne zavŕšením prevzatia moci na Slovensku americkou ambasádou , Sorosovými mimovládkami a tajnými službami USA a GB. Prvá časť puču bolo zvolenie sorošovej handry za prezidentku . O tom ,že Matovič je ťažký psychopat a notorický…

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

Gustáv Murín

Vláda politickej mafie

0icon

Mafiáni predbiehajú zákony. Tie existujúce a tak štát urýchlene prijíma nové, aby sa bránil. Preto sa rozhľadenejší mafiánski bossovia vždy pokúšali zaviazať si politikov, aby tie zákony mohli ovplyvňovať. Matovičova zločinná klika to prekonala – oni si tie zákony prispôsobujú tak, aby ich zlé činy boli perfektne kryté. Veď zákonodarnému…

Martin Borguľa

Slovenské opatrovateľky: všetci o nich hovoria, ale nikto sa o ne nezaujíma

0icon

Práca opatrovateliek patrí na Slovensku medzi povolania s najnižším platovým ohodnotením a najmenším spoločenským statusom. Realita na Slovensku je taká, že tí, ktorí sa starajú o zvieratá, zarábajú viac ako tí, ktorí sa starajú o ľudí. V našich zariadeniach sociálnych služieb a v teréne je alarmujúci nedostatok opatrovateliek. Chýba nám cca 20 000 žien a mužov,…

Jozef Slávik

Cenzúra ? ...

0icon

Nedá mi reagovať na niektoré nenávistné diskusné príspevky, ale aj na to, že sa stále stretávam s obmedzovaním slobody vyjadrovania. I keď do bodky a do písmena dodržiavam etický kódex blogera či diskutéra, stáva sa mi pravidelne, že som určitým spôsobom umelo bojkotovaný a dokonca, ak som príliš adresný a…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ploštice: Ako zistíš, či sú aj v tvojej posteli?

0 icon

Aj keď ploštice v posteli neprinášajú žiadne infekčné choroby, stále môžu byť nepríjemné a dokonca spôsobiť určité zdravotné problémy. Od fyzických reakcií, ako sú vyrážky alebo alergie, až po psychologické účinky, ako sú úzkosť, stres a nespavosť - tieto dôvody sú viac než dostatočné na to, aby sa ploštice stali nevítanými hosťami v tvojej…

Neuveriteľné miesta: Svojou krásou ti vyrazia dych

0 icon

Na Zemi je množstvo úžasných miest. Tie boli vytvorené prirodzene alebo umelo. Dnes ti takéto neuveriteľné miesta ukážeme na týchto zaujímavých fotografiách. Tieto neuveriteľné miesta ti najskôr svojou krásou vyrazia dych. Niektoré sú naozaj nádherné a ty len ťažko uveríš, že sa nachádzajú na našej planéte. Napríklad taká "Brána do…

TOP10: Čo sa stane, ak prestaneš úplne jesť cukor? 1. časť

0 icon

"Face Sugar", fúzy nad hornou perou, a dokonca aj neplodnosť  - to sú len niektoré účinky, ktoré sú spojené s konzumáciou zákernej bielej kryštalickej látky, ktorá sa volá cukor. Keď ho dáme preč z našich tanierov a pohárov, nemusí sa z nás stať superhrdina, ale určite to môže zlepšiť náš život a zdravie. A tak sme…

Halley a záhady vesmírnych telies (3. časť)

0 icon

Prinášame vám záverečné pokračovanie trojdielneho článku s názvom Halley a záhady vesmírnych telies. Nebudeme zdržiavať a vrhnime sa spoločne naspäť medzi vesmírne telesá. Až v roku 1472 pozoroval nemecký astronóm Johann Muller (žil v rokoch 1436 až 1476) kométu ako kozmický jav a nie ako božské znamenie. V jeho šľapajách pokračovali Talian Girolamo Fracastoro (1483 až 1553)…

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Vo svete IT

Google mení vzhľad výsledkov vyhľadávania pre smartfóny. Pozrite sa, ako bude vyzerať

0 icon

Nový rok je pre mnohých z nás začiatkom niečoho nového. Dávame si predsavzatia, že dačo chceme zmeniť a pokúšame sa tieto ciele naplniť. Rovnako, ako ľudia, tak aj spoločnosti robia razantné rozhodnutia a zmeny. Jednou z takýchto spoločností je aj Google, ktorý upravuje vzhľad výsledkov vyhľadávania pre mobilné vyhľadávanie. Informuje…

Už čoskoro si budeme môcť vypočuť, ako znie Mars: Vedci tvrdia, že zvuk bude iný ako na Zemi

0 icon

Rover americkej vesmírnej agentúry, NASA, Perseverance, má na červenej planéte pristáť 18. februára. Misia sa zameriava primárne na zber pôdy, no rover nám prinesie aj ďalšie dychberúce zábery Marsu. Okrem toho by nám však mohol priniesť aj zvuky červenej planéty, píše portál NASA. Rover si totiž so sebou nesie pár…

Je výroba iPhone 12 nákladnejšou, ako výroba iPhone 11 smartfónov?

0 icon

Rok čo rok nové modely smartfónov prinášajú nielen nové funkcie, ale v ruka v ruke aj vyššiu cenu. Je však vyššia cena opodstatnenou? Counterpointresearch.com najnovšie publikovalo celkom zaujímavú analýzu, ktorá poukazuje na náklady spojené s výrobou zariadenia iPhone 12 a iPhone 11. Zároveň však treba dodať, že náklady pokrývajú len…

Ako môžete vypnúť, aby sa váš Facebook profil indexoval aj mimo stránok sociálnej siete?

0 icon

Sociálna sieť Facebook je obrovským žrútom dát, ktorý čerpá údaje aj z mimo rozhrania svojich stránok, či aplikácií. Nie tak dávno sme vám ukázali, ako sa môžete dostať ku dátam, ktoré o vás sociálna sieť ukladá. Rovnako sme vám dali do pozornosti osobnosti z technologického odvetvia, ktoré sa so sociálnou sieťou rozlúčili. Dôvodom…

Desiatky aplikácií a hier, za ktoré by ste inak platili, môžete aktuálne stiahnuť z Google Play zadarmo! Ktoré si vyberiete?

0 icon

Víkend sa nám začal a spolu s jeho začiatkom vám prinášame aktuálny prehľad platených hier a aplikácií, ktoré môžete po obmedzený čas stiahnuť kompletne zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 24 aplikácií, z ktorých vyčnievajú Simple App Locker, či OnSite Checklist. Prvá aplikácia umožňuje obmedziť prístup do jednotlivých aplikácií v…

Armádny Magazín

Šéf Pentagonu skritizoval stíhací bombardér F-35

0 icon

USA, 23. január 2021 (AM) - Úradujúci minister obrany USA Christopher Miller krátko pred svojou demisiou označil stíhacie lietadlo piatej generácie F-35 za "kus ...". Stenogram tlačovej konferencie bol zverejnený na webových stránkach Pentagonu. V priebehu tlačovej konferencie Miller pre

Geostrategický partner: Rusko dodá do Mjanmarska - Pancire , drony Orlan-10E“ a radary

0 icon

Mjanmarsko, 23. január 2021 (AM) - Ozbrojené sily Mjanmarska prejavujú záujem o ďalšie moderné ruské modely vojenskej techniky. Rusko dodá do Mjanmarska raketové systémy protivzdušnej obrany Pantsir-S1, drony Orlan-10E a radarové stanice.   Dokument bol podpísaný za prítomnosti ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, ktorý bol v Mjanmarsku na oficiálnej

Tajný palác Alexeja Navaľného. Vyšetrovanie

0 icon

Rusko, 23. január 2021 (AM) - V reakcii na posledné „vyšetrovanie“ Navaľného a jeho fanúšikov, pri ktorom sa pokúsili vydávať  penzión v Gelendžiku za „Putinov palác“, som vykonal vlastné „vyšetrovanie“, zhruba to isté.   Vážne, niekto skutočne verí, že človek navrhne svoj domov ako sanatórium hotelového typu? Alebo niekto váž

FRANCÚZSKO : Nexter úspešne testoval riadené 155mm delostrelecké granáty KATANA

0 icon

Francúzsko, 23. január 2021 (AM) - CAESAr je špičkové 155 mm delo a patrí do skupiny najmodernejších zariadeniam francúzskej armády. Bol použitý vo viacerých konfliktoch a skúsenosti priamo z boja sú starostlivo analyzované.   Výrazne sa mohol preukázať v službách Francúzskej armády v bojoch proti DAESH (Islamský štát) v Iraku. Francúzsky…

K 70. výročiu porážky US Air Force nad Kóreou

0 icon

Kórea, 23. január 2021 (AM) - Dňa 12. apríla 1951 sovietske vzdušné sily spôsobili na kórejskom nebi americkým bombardérom „čierny štvrtok“. Ideu nasadiť letectvo proti štátom a režimom, ktoré nesúhlasia s anglosaskou nadvládou verejne prezentoval W. Churchill počas vystúpenia vo Fult

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali