Prečo a ako obhajovať Pro-Life? Časť 11: „Ale v Biblii sa o potratoch nehovorí!“ Naozaj?

Svet 14 júla 2018 (HSP/lifesitenews.com/Foto:TASR/AP-Esteban Felix)

 

V posledných rokoch sa teológovia a kazatelia rôznych Cirkví vyjadrili, že uvedomelí kresťania môžu byť aj pro-choice. Inštitúcia Náboženská Koalícia pre Reprodukčnú Voľbu si napríklad prisvojila motto: „Za vieru. Za rodinu. Za voľbu.“ V minulosti sa táto organizácia nazývala Náboženská Koalícia pre Potratové Práva, a ich predchádzajúce motto bolo: „Pro-Choice s modlitbami.“

Ilustračné foto

Argumenty ponúkané týmito aktivistami sú plytké, nekonzistentné a porušujú najzákladnejšie princípy biblickej interpretácie. (i) „Kresťanský“ pro-choice postoj nie je nič iné ako prispôsobenie sa moderným sekulárnym názorom a rebélia voči Biblii či voči historickým výkladom Cirkvi.

Niektorí z týchto zástancov tvrdia: „nikde v Biblii sa potraty nezakazujú.“ [ii] Avšak Biblia jasne zakazuje zabíjanie nevinných ľudí (Exodus 20:13). Jediné, čo je potrebné preukázať, je to, že Biblia považuje nenarodené deti za ľudské bytosti.

 

Kedy sa stáva človek človekom – podľa Biblie

Množstvo starovekých kultúr oponovalo potratom, [iii]  ale hebrejská kultúra mala tieto pravidlá najpresnejšie, pretože ich základ vychádzal zo Svätého Písma. Biblia dáva teologickú istotu biologickým dôkazom. Učí, že muži a ženy sú utvorení na Boží obraz (Genesis 1:27). V rámci Sv. Písma, človečenstvo nikdy nezávisí na veku, stupni vývoja, mentálnych, fyzických či sociálnych zručnostiach. Človečenstvo je dané Bohom v momente stvorenia. Tento moment stvorenia nemôže byť nič iné, než moment počatia.

Hebrejské slovo používané v Starom Zákone na označenie nenarodených (Exodus 21:22-25) je yeled, slovo, ktoré „vo všeobecnosti označuje malé deti, ale môže opisovať aj tínedžerov, ba dokonca mladých dospelých.“ [iv] Židia nemali alebo nepotrebovali odlišné slovo označujúce nenarodené deti. Boli úplne rovnaké ako akékoľvek iné deti, iba mladšie. V Biblii sú odkazy na narodené deti a nenarodené deti, ale neexistuje tam zmienka o potenciálnych, zárodočných či „takmer“ deťoch.

V knihe Jób sa obrazne opisuje spôsob, akým Boh Jóba stvoril ešte predtým, ako sa narodil (Jób 10:8-12). Človek v maternici nebol niečím, čo sa mohlo stať Jóbom, ale niekým, kto už bol Jób, iba mladší a menší. Boh sa identifikuje v Izaiášovi ako „Ten, kto ťa stvoril, kto ťa vyformoval v živote matky“ (Izaiáš 44:2).

Žalm 139:13-16 ukazuje obraz blízkeho prepojenia Boha s nenarodenou osobou. David hovorí svojmu Stvoriteľovi: „Utkal si ma v živote mojej matky.“ Každý človek bol osobne utkaný Bohom. „Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.“ (Žalm 139:16).

Keď Dávid hovorí o dedičnom hriechu už od počatia, opisuje: „Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať“ (Žalm 51:7). Ako vieme, iba človek môže mať hriešnu povahu, nie sú to ani kamene, ani stromy či zvieratá, či iba orgány.

Keď Rebeka čakala Jakoba a Ezaua, Sv. Písmo hovorí: „Keď sa deti v jej živote kopali, povedala: „Ak je to tak, prečo som takáto?“ (Genesis 25:22). Nenarodené deti sú tu označované ako „deti“ v plnom zmysle slova. Boh hovorí Jeremiášovi: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ (Jeremiáš 1:5).

V Lukášovi 1:41 a 44 vidíme označenie nenarodeného – Jána Krstiteľa. Grécky preklad slova brephos  bol “dieťa.“ Je to to isté slovo, ktoré bolo použité pre už narodené dieťa Ježiša (Lukáš 2:12, 16) a pre malé deti prinášané Ježišovi, aby ich požehnal (Luke 18:15–17). Je to tiež to isté slovo použité v Skutoch Apoštolov 7:19 pre novorodencov zabitých faraónom. Pre pisateľov Nového Zákona, rovnako ako Starého Zákona, dieťa je jednoducho dieťa, či narodené alebo nenarodené.

Anjel Gabriel povedal Márii: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lukáš 1:31). V prvom storočí a v každom ďalšom storočí, byť tehotná znamená mať v sebe dieťa, nie mať v sebe niečo, čo sa ešte len stane dieťaťom.

 

Status Nenarodených

Jeden učenec hovorí: „Skúmajúc právo v Starom Zákone z kultúrneho a historického kontextu, je zjavné, že život nenarodených je položený na rovnakú úroveň ako život mimo maternice.“ [v] Exodus 21:22-25 je niekedy používaný ako dôkaz, že nenarodené dieťa je podčlovek. Avšak porozumenie pasáže ozrejmuje, že referencia nie je na spontánny potrat, ale na predčasný pôrod. Opísané „zranenie,“ ktoré je udelené ako trest za zlo sa preto udeľuje rovnako dieťaťu ako aj matke. To je teda ďaleko od „oprávnenia umožniť potraty, práve naopak, toto vyhlásenie udeľuje nenarodenému dieťaťu pred Zákonom rovnaký status ako má jeho matka.“ [vi]

Meredith Kline pozorňuje: „Najzreteľnejšou vecou osvetľujúcou potratovú legislatívu v Biblickom práve je fakt, že tam žiadna nie je. Bolo to tak nemysliteľné, aby išla izraelská žena na potrat, že neexistoval dôvod, aby to zakotvili do trestného zákona.“ [vii]  Jediné, čo bolo potrebné, aby boli zakázané potraty bol príkaz: „Nezabiješ!“ (Exodus 20:13). Každý Žid vedel, že nenarodené dieťa je skutočné dieťa. Taktiež, spontánny potrat bol vnímaný ako strata dieťaťa a potrat ako zabitie dieťaťa.

V Knihe Numeri 5:11-31 je nezvyčajná pasáž používaná na hlavný argument pro-choicerov. [viii] Citujú verziu Novej anglickej Biblie, ktorej svojrázny preklad vyznieva, akoby Boh uvalil spontánny potrat na ženu, ktorá je neverná manželovi. Iné preklady referujú túto pasáž takto: „Nech ťa Pán urobí výstrahou podľa kliatby a zariekania uprostred tvojho ľudu, nech Pán dá ochromieť tvojim bedrám a napuchnúť tvojmu lonu.“ Tento text nedáva žiadnu indikáciu či už o tehotenstve alebo o potrate, iba sa zdá, že sa stane určitý zázrak súvisiaci s vodou, ak žena spáchala cudzoložstvo.

Túto pasáž pro-choiceri vysvetľujú, že ak by Boh spôsobil spontánny potrat, bolo by to schválenie, aby ľudia tiež vyvolávali potraty. To je však príliš natiahnuté vysvetlenie, keďže ani manželka, ani manžel, ani kňaz v tejto udalosti potrat nevyvolali. Zdá sa, že pasáž v podstate vôbec nereferuje ani na spontánny potrat; no ak by aj referovala, neznamenalo by to podporu či akékoľvek schválenie, aby ľudská bytosť uskutočňovala potrat tiež.

 

Detské obete

Detské obete sú odsúdené v celom Písme. Iba úplne zdegradované spoločnosti tolerovali takéto zlo. Boli nájdené staroveké rokliny, kde boli odhodené stovky novorodencov s odtrhnutými končatinami. Je to až neskutočne podobné objavom tisícok mŕtvych novorodencov odhodených modernými potratovými klinikami. Jeden učenec zaoberajúci sa starovekým Blízkym Východom označuje obetovanie novorodencov ako „kanaánsku verziu potratu.“ [ix]

Písmo odsudzuje prelievanie nevinnej krvi (Deuterónomium 19:10; Prísl. 6:17; Izaiáš 1:15; Jeremiáš 22:17). Zatiaľ čo zabíjanie všetkých nevinných ľudských bytostí je ohavné, Biblia považuje zabíjanie detí ako špecificky odporné (Levitikus 18:21, 20:15, Deuterónomium 12:31).

 

 

Potraty a História Cirkvi

Kresťania v celej histórii Cirkvi potvrdzovali jednotným hlasom ľudskosť nenarodených. [x]

Epištola Barnabáša z druhého storočia hovorí o „vrahoch detí, ktorí potrácajú sformovanie od Boha.“ Považuje nenarodené dieťa ako akúkoľvek inú ľudskú bytosť „blížneho“ keď hovorí: „Budeš milovať svojho blížneho viac ako svoj vlastný život. Nezabiješ dieťa potratom. Nezabiješ to, čo už bolo utvorené.“ (Epištola Barnabáša 19.5).

Didaché, katechizmus pre mladých konvertitov z druhého storočia, uvádza: „Nezabiješ dieťa potratom, ani nezabiješ novorodenca“ (Didache 2.2). Klement z Alexandrie uvádzal: „tí, čo používajú medicínu vyvolávajúcu potrat, aby skryli svoje smilstvo, nezapríčiňujú iba vraždu plodu, ale rovnako tak aj vraždu celej ľudskej rasy“ (Paedagogus 2.10.96.1).

Obraňujúc kresťanov pred Marcom Aureliom r.177 nášho letopočtu, Athenagoras argumentoval: „Aký máme dôvod spáchať vraždu, keď hovoríme, že ženy, ktoré si vyvolajú potrat sú vrahyne a budú musieť vydať vyúčvovanie za svoje skutky Bohu?… Plod v maternici je žijúcou osobou, a preto, predmetom Božej starostlivosti“ (A Plea for Christians 35.137-138).

Tertullian povedal, „Nezáleží na tom, či vezmete život, ktorý je už narodený, alebo zničíte život, ktorý je ešte pred narodením. V oboch prípadoch, deštrukcia je vraždou.“ (Apology 9.4). Bazil Veľký potvrdzuje, „Tí, čo poskytujú potratové tabletky kvôli deštrukcii dieťaťa počatého v maternici sú sami vrahmi, rovnako ako tí, ktorí prijímajú tieto jedy“ (Canons 188.2). Sv. Hieronym nazval potrat „vraždou nenarodeného dieťaťa“ (Letter to Eustochium 22.13).

Augustín varoval pred otrasným zločinom „vraždy nenarodeného dieťaťa“ (On Marriage 1.17.15). Origen, Cyprián a Chryzostóm boli medzi mnohými prominentnými teológmi a významnými cirkevnými predstaviteľmi, ktorí odsúdilik potrat ako zabíjanie detí. Učenec Nového Zákona Bruce Metzger komentuje: „Je naozaj pozoruhodné, ako jednotní a ako zreteľný boli skorí kresťania v oponovaní voči potratom.“ [xi]

Počas storočí sa predstavitelia Rímskokatolíckej Cirkvi konzistentne zastávali posvätnosti ľudského života. Podobne, protestantský reformátor Ján Kalvín nasledoval Písmo a historický postoj Cirkvi, keď potvrdil:

„Plod, aj keď vložený do maternice svojej matky, je už ľudskou bytosťou, a je najhorším monštruóznym zločinom okradnúť ho o život, ktorý už začal, aby sa v ňom radoval. Keď sa zdá strašnejšie zabiť muža v jeho dome, než muža na poli, pretože muž je v dome ako v tom najbezpečnejšom útočisku, malo by iste byť považované za ohavnosť zničiť plod v maternici predtým, než uzrie svetlo.“ [xii]

Moderní teológovia so silnou orientáciou na Bibliu bežne súhlasili, že potrat je zabitie dieťaťa. Dietrich Bonhoeffer, keď bránil vražde nevinného v Nemecku tvrdil, že potrat „nie je nič iné, než vražda.“ [xiii]

Karl Barth uviedol: “Nenarodené dieťa je od prvého momentu dieťa…je to muž/žena a nie vec, nie iba časť tela matky…. Tí, ktorí žijú milosrdenstvom budú vždy praktizovať milosrdenstvo, najmä voči ľudskej bytosti, ktorá je taká závislá na milosrdenstve druhých, ako je nenarodené dieťa.“ [xiv]

 

Biblia a Deti

V Biblii je zrejmé, že každé dieťa v maternici je stvorené Bohom. Ba čo viac, Kristus to dieťa miluje a dokazuje to aj tým, že sa ním stáva – strávil deväť mesiacov v lone svojej mamy. Nakoniec, Kristus zomrel pre to dieťa, ukazujúc za aké drahocenné ho považuje.

Biblický pohľad na deti je, že sú darom od Pána (Žalm 127:3-5). Spoločnosť považuje deti stále viac a viac za bremeno. Musíme sa naučiť vidieť ich, ako ich vidí Boh, a správať sa voči nim, ako nám Boh prikazuje:

„Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným. Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika…“ (Žalm 82:3-4).

 

Preklad článku Randyho Alcorna

Viktória Dandárová

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Spojené kráľovstvo od pondelka zatvára všetky cestovné koridory

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Spojené kráľovstvo od pondelka zatvorí všetky cestovné koridory v snahe o ochranu "pred rizikom dosiaľ neidentifikovaných nových kmeňov" koronavírusu. V piatok to oznámil britský premiér Boris Johnson, podľa ktorého to bude trvať najmenej do 15. februára. Informuje o tom spravodajský portál BBC Všetci…

Celosvetový počet mŕtvych presiahol dva milióny

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Počet ľudí, ktorí vo svete zomreli v dôsledku nákazy novým koronavírusom, presiahol hranicu dva milióny. Podľa dát Johns Hopkins University, ktorá vedie štatistiky v súvislosti s vírusom, sa tak stalo v piatok Svet dosiahol tento smutný míľnik v čase, keď sa štáty…

Dav v Kapitole chcel zavraždiť zvolených predstaviteľov, tvrdia federálni prokurátori

0 icon

Phoenix 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-John Minchillo)   Dav podporovateľov dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň násilne vtrhol do sídla amerického Kongresu a spôsobil tam nepokoje, chcel "zajať a zavraždiť zvolených úradníkov". V súdnych dokumentoch týkajúcich sa prípadu jedného z účastníkov, Jacoba Chansleyho, to uvádzajú federálni prokurátori Chansley je…

Protestné hnutie v Česku plánuje na základe svojich odborníkov predložiť alternatívny plán riešenia koronakrízy. Daniel Landa: „Nie je nás málo“

0 icon

Praha 15. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Jozef Jakubčo)   Uplynulú nedeľu sa v hlavnom meste Českej republiky uskutočnilo veľké protestné zhromaždenie, na ktorom viaceré známe osobnosti kritizovali niektoré opatrenia v boji s pandémiou koronavírusu. Spevák Daniel Landa, ktorý nedávno sformuloval tzv. Blanický manifest, uviedol, že v mene českej spoločnosti chce predstaviť skupinu…

Ministerstvu sa podarilo vybaviť od hygienikov výnimku pre 400 osôb

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) vybavil od apríla 2020 do 10. januára 2021 od Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) výnimku pre 400 osôb. Ako pre agentúru SITA uviedol komunikačný odbor rezortu, Krajčí schválil a následne požiadal o výnimku pre iné osoby…

Epidemická situácia na Slovensku by sa mala mierne zlepšiť, uviedol Krajčí

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Epidemická situácia na Slovensku by sa mala mierne zlepšiť. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Odvoláva sa na to, že pozitivita testov na koronavírus za posledný týždeň klesla. Hodnota pozitívnych výsledkov z PCR testov sa za týždeň znížila z…

Šefčovič: Portugalské predsedníctvo sa zameria hlavne na obnovu Európy

0 icon

Brusel/Lisabon 15. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Aris Oikonomou)   Ekonomická obnova, digitálna transformácia a snaha o spravodlivý sociálny rozvoj budú dominovať portugalskému predsedníctvu v Rade EÚ. Uviedol to v piatok pre TASR podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý s užšou delegáciou exekutívy EÚ pod vedením…

Lavrík: Častým prekračovaním miery premiér znehodnotí aj to dobré, čo sa mu podarilo

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) prekračuje mieru tak razantne a často, že znehodnocuje aj to dobré, čo sa mu doteraz podarilo urobiť. Pre agentúru SITA to uviedol prozaik a režisér Silvester Lavrík, ktorý spolu s ďalšími predstaviteľmi kultúrnej obce spísali premiérovi otvorený list Napriek…

Čínska vakcína dosiahla účinnosť iba 50,38%. Maďarsko zvažuje jej nákup

0 icon

Peking 15. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Binsar Bakkara)   Čínska vakcína proti ochoreniu Covid-19, ktorú vyvinula spoločnosť Sinovac Biotech, dosiahla v záverečných testoch v Brazílií účinnosť iba 50,38%, uviedla vláda brazílskeho federatívneho štátu Sao Paulo Predstavitelia brazílskeho ministerstva zdravotníctva v televízii uviedli, že „účinnosť je na hranici a musíme počkať na hodnotenie…

Premiér: Stanovisko k testovaniu nemením. Chce, aby koaličný partner prestal konečne naháňať percentá

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) nemení svoje stanovisko, ktoré sa týka formy a spôsobu plošného testovania. Povedal to po piatkovom rokovaní vlády s tým, že finálne rozhodnutie príde v sobotu (16. 1.) Verí, že sobotňajšie rokovanie dospeje k spoločne akceptovanému riešeniu. Nechcel…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rastislav Slovák

Sulík je sociálny netvor

0icon

Keď niekto ako Sulík nedopraje ani len vlaky zadarmo pre dôchodcov, študentov a žiakov, dôchodcom nedopraje ani len trináste dôchodky a dokonca nedopraje ani len obedy zadarmo deťom v školách, tak takéto indivíduum ako Sulík si zaslúži pomenovanie SOCIÁLNY NETVOR! Čo tomu sociálnemu netvorovi Sulíkovi vadí na tom, že dôchodcovia majú možnosť…

Marek Brna

Chorá politická scéna

0icon

Ochorela aj naša politická scéna. Situácia je veľmi vážna. Akoby jej dochádzal kyslík. Príznačné pre túto dobu. Spoločnosť by sa mala snažiť dávať si na vedúce miesta tých najschopnejších jedincov. Čím vyššia pozícia v spoločnosti, tým väčšie schopnosti. A čo je najvyššia pozícia v spoločnosti? Exekutíva. Nie novinári, nie umelci.…

Boris Mesár

1. BBC - Covid: Ako vyťažené sú nemocnice v Anglicku?, 2, Testovanie je PSYOPS

0icon

1.) Premiér Boris Johnson pri vyhlásení národného lockdownu uviedol, že v prípade neprijatia opatrení hrozí, že NHS bude ochromená. Štatistiky však naznačujú, že podiel postelí momentálne obsadených pacientmi je v skutočnosti nižší ako obvykle. Ako môže byť teda obe veci pravdivé? Čo je tento rok iné? Zima je pre NHS…

Ivan Holek

Vakcína! Moje osobné legitímne pochybnosti

0icon

Z verejnoprávneho rozhlasu som sa dozvedel pre mňa osobne dosť znepokojivú informáciu, že priemerný čas vývoja vakcíny je dvanásť rokov. A všetky vakcíny, ktorými má byť očkované takmer celé ľudstvo boli vyvinuté za rok. Média však hovoria o ich absolútnej bezpečnosti a na dôkaz toho sa dávajú mnohí politici demonštratívne…

Slavěna Vorobelová

Spasiteľ Matovič alebo viac testov = väčší biznis

0icon

Testovanie v podaní Igora Matoviča začalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5021873/ , pokračovalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5380151/ a naďalej pokračuje. Pri tomto mega biznise pre čuduj sa svete firmičku z Trnavy, ktorá mala donedávna dlhy voči štátu, asistujeme bohužiaľ, my všetci. Akurát my asistujeme tak, že platíme a necháme si špárať donekonečna v nose, no niekto expresne

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako sa mení Zem? NASA odhalila fotografie, ako sa mení podnebie

0 icon

Prírodné katastrofy významne zasiahli milióny ľudí na celom svete. Roztrieštené povodne a zosuvy pôdy pochovali milióny domov a požiare spôsobili zničenie pozemkov. Fotografie NASA ti odhalia viac. Každoročný výskyt prírodných katastrof vyvoláva otázky a odborníci na životné prostredie neustále opakujú, že je to spôsobené ľudskými aktivitami na našej planéte. Aj keď sa…

Malajzia - zaujímavé fakty o tropickom raji 2. časť

0 icon

Malajzia sa svojho času umiestnila na 9. mieste ako najnavštevovanejšia krajina na svete z hľadiska turistických aktivít. Môžeme s istotou povedať, že táto autentická multikultúrna krajina si zaslúži aj tvoju pozornosť, pretože v Malajzii existujú jedinečné veci, ktoré nikde inde na svete nenájdeš. Za spev Despacito ti môžu dať pokutu

Halley a záhady vesmírnych telies: 1. časť

0 icon

Prinášame vám trojdielny článok o Halleyho kométe. Totiž výskumy britského astronóma menom Edmund Halley objasnili množstvo záhad ohľadom vesmírnych telies. Tie tak prestali byť vnímané ako božské znamenia a stali sa predmetom vedeckého bádania. Začíname prvou časťou článku. Kométy boli po stáročia základom vízií mnohých veštcov, priživujúcich sa na ľudovej poverčivosti. Presné…

TOP10: Toto sú tie najstrašidelnejšie a najzáhadnejšie miesta Slovenska

0 icon

Ak máš rád strašidelné príbehy, záhadné a tajomné miesta, staré legendy, si na správnom mieste. V tomto rebríčku sa pozrieme na tie najzáhadnejšie miesta Slovenska, ktoré sú miestami doslova až desivé. Nemáš náhodou jedno z nich niekde poblíž?  1. Katov dom v Trenčíne 

Princezná Diana, Michael Jackson či Kennedy. Ako by vyzerali dnes?

0 icon

Great Senior Living je platforma venovaná blahobytu starších ľudí, ktorá nedávno začala malý projekt nazvaný "Gone But Not Forgotten". Ide o vzdanie pocty ľuďom, ako princezná Diana, Michael Jackson či americký prezident John F. Kennedy, ktorí tento svet opustili predčasne.  V rámci projektu Great Senior Living sa môžeme dozvedieť, ako by vyzerali niektoré "celebrity",…

Vo svete IT

Aktualizujte si Windows 7 na novší čo najskôr. Pozrite sa prečo, a ako môžete tak spraviť lacno a rýchlo!

0 icon

Podpora operačného systému Windows 7 skončila ešte začiatkom minulého roka. V praxi to znamená, že operačný systém už nedostáva žiadne ďalšie aktualizácie s výnimkou platených aktualizácií, ktoré aktuálne využívajú hlavne firmy, ktoré neprešli na novšiu verziu Windowsu 10 z interných dôvodov. Jeden z najviac chybových softwarov podľa CVE Windows 7…

Čmeliakova gravitácia môže vyriešiť expanziu vesmíru: Vedci si ju overia tým najextrémnejším spôsobom

0 icon

Fyzici dlhú dobu predpokladali, že vesmír je rovnaký, bez ohľadu na to, ktorým smerom sa vyberiete. Túto teóriu plánujú už čoskoro overiť tým, že preskúmajú tieň okolo čiernej diery, píše portál livescience.com. Ak sa im podarí dokázať, že tieň čiernej diery je o trochu menší, než predpokladajú fyzikálne teórie, mohli by…

MediaTek ide vyplácať svojim zamestnancom tisícové odmeny! Môže za to rekordný nárast tržieb

0 icon

Taiwanský výrobca mikročipov MediaTek zaznamenal v roku 2020 nečakane prudký nárast tržieb a to hneď z viacerých dôvodov. Primárnym dôvodom bola jednoznačne popularizácia 5G smartfónov, najmä tých dostupnejších, ktorých sa v roku 2020 objavilo na trhu pomerne dosť. Veľké tržby však spoločnosť pripisuje aj ku zvýšeným dodávkam mikročipov najmä pre…

Na ťažbu vo vesmíre nepotrebujeme veľké stroje: Akú alternatívu navrhujú vedci?

0 icon

Ak si predstavíme ťažbu zdrojov, ako prvé nás napadne krompáč, alebo veľké, ťažké stroje. Nemusí to však vždy vyzerať takto. Ťažiť suroviny by sa mohlo aj pomocou mikróbov, ktoré sa už v hojnom počte nachádzajú v baniach po celom svete, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o proces, ktorý sa nazýva bioťažba (pozn.…

Europolu sa podarilo odstaviť z Deep Webu najväčšie nelegálne trhovisko na svete, DarkMarket

0 icon

Téme dark webu, či deep webu, sme sa v  minulosti venovali viackrát. Z veľkej časti ide o časť webu, ktorý nie je indexovaný bežnými vyhľadávačmi a rovnako prístup do tejto časti internetu, častokrát vyžaduje rôzne opatrenia. Inými slovami, je to časť internetu, ku ktorému sa nepripojíte, ako ku každej bežne…

Armádny Magazín

20 krajín s najvyššími vojenskými výdavkami v roku 2019

0 icon

Švédsko, 15. január 2021 (AM) - Rok 2019 bo už piaty rok po sebe čo sa globálne vojenské výdavky v zvýšili a obchod dosiahol 1,917 miliárd dolárov. Rástli o 3,6%, čo z neho robí najväčší rast desaťročia, ktorý v roku 2018 prekonal 2,6%, vyplýva z údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum…

Ako zareagoval Stalin na Trumanov oznam o atómovej bombe?

0 icon

Rusko, 15. január 2021 (AM) - Pokojná reakcia sovietskeho lídra Josifa Stalina na oznam od Harryho Trumana na Postupimskej konferencii v júli 1945, že USA otestovali atómovú bombu, si zasluhuje, aby sa dostala do učebníc svetovej diplom

Uprostred iránskych námorných cvičení sa objavila neznáma ponorka. Video

0 icon

Irán, 15. január 2021 (AM) - Iránske námorníctvo identifikovalo neznámu ponorku počas svojich vojenských cvičení v severnom Indickom oceáne, informovala tlačová agentúra Tasnim.   Pred týždńom USA jednu z nich v regióne nasadili ako varovanie pre Islamskú republiku. Ponorku spozorovali vo štvrtok iránske protiponorkové vrtuľníky, ktoré sa bl

Keby USA videli, čo USA v USA robia, USA by napadli USA, aby oslobodili USA od tyranie USA

0 icon

USA, 15. január 2021 (AM) - Takto sa zamyslela pri sledovaní situácie vo Washingtone ruská novinárka Júlia Vitazjeva na svojom twitteri. Vzápätí prichádza s otázkou: "Je mi trápne sa opýtať: budú to mať teraz takto po celé 4 roky?"   [caption id="attachment_30301" align

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali