Právnik Ruhig: Už zajtra sa bude rozhodovať o tom, či sa sloboda prejavu a názoru môže pretransformovať do trestného činu extrémizmu

Slovensko 31. januára 2017 (HSP/Foto: HSP)

 

Štyridsať mesiacov nepodmienečne. To je rozsudok revúckeho okresného sudcu za statusy na Facebooku. Odsúdeným je Rudolf Steigauf, člen Slovenskej ľudovej strany (SĽS), ktorý sa voči rozhodnutiu okresného súdu odvolal (viac TU). O jeho prípade bude zajtra pojednávať Krajský súd v Banskej Bystrici.

Na snímke Roman Ruhig
Na snímke Roman Ruhig

Roman Ruhig, právnik, ktorý sa v prípade odsúdenia pána Steigaufa angažuje, nám ozrejmil začiatok a presné miesto pojednávania. Vysvetlil aj odôvodnenia, ktoré sú základom odvolania. Odpovedal tiež na otázku, čo to bude znamenať pre slobodu prejavu, ak Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdí rozsudok Okresného súdu v Revúcej.

 

Dňa 1. februára sa uskutoční súdne konanie na Krajskom súde v Banskej Bystrici proti Rudolfovi Steigaufovi, ktorý za kritiku na sociálnej sieti Facebook dostal 40 mesiacov nepodmienečne. O koľkej sa pojednávanie začne? Môžu prísť na súd aj bežní občania?

Pojednávanie sa začína o 09:20 h. na Krajskom súde v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, miestnosť č. 140.  V trestnom konaní sa trestné veci prejednávajú súdom verejne. Z hlavného pojednávania alebo z verejného zasadnutia môže byť verejnosť vylúčená len v prípadoch ustanovených v Trestnom poriadku, avšak v tomto prípade je občianska verejnosť vítaná. Týmto sa sleduje výchovné pôsobenie trestného stíhania na verejnosť. Verejnosť môže byť vylúčená len vtedy, keď verejné prejednávanie ohrozuje tajomstvo chránené napr. osobitným zákonom, verejný poriadok, mravnosť alebo bezpečnosť, alebo keď si to vyžaduje iný dôležitý záujem obžalovaného, poškodeného, jemu blízkych osôb alebo svedkov.

 

Aké odôvodnenia sú základom pre odvolanie?

Časť odôvodnenia odvolania, JUDr. Adriana Krajníková, obhájkyňa obžalovaného:

Predmetom konania sú trestné činy kvalifikované ako § 424 ods. 1, 3 písm. b/ Tr. zák. – proti tomu, kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, a § 423 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. – proti tomu, kto verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, za čo obžalovaný dostal trest odňatia slobody v rozsahu 40 mesiacov nepodmienečne. Objektom posudzovaných skutkov je národ, národnosť, rasa a etnikum. Nie jednotlivec, alebo skupina pre svoju príslušnosť k národu, národnosti, rase, alebo etniku, čo je podstatný právny rozdiel. Výroky obžalovaného sa týkajú zákazu maďarských politických strán na Slovensku, a taktiež politických, základných a sociálnych práv, ktoré prináležia jednotlivcovi a občanovi, a tieto výroky sa týchto jednotlivcov netýkajú pre ich príslušnosť k národu, národnosti, rase a etniku, ale pre ich konanie v rozpore so zákonom a morálkou, a z tohto dôvodu obžalovaný vyjadruje ich príslušnú legislatívnu zmenu a úpravu. Teda vyjadrenia obžalovaného na facebookovom profile sú v súlade so zákonom a sú využitím jeho ústavného práva podľa Čl.26 Ústavy SR na slobodu prejavu.

Základom odvolania sú fakty a právne skutočnosti, kde obvinený okrem svojho osobného názoru v súlade so slobodou prejavu a v súlade so zákonmi SR, sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania, ktoré by bolo možné sankcionovať a už vôbec nie trestať Trestným zákonom. V prvom rade súd prvého stupňa porušil viacero princípov trestného konania, a to od práva na obhajobu, kde v odôvodnení rozsudku sa nevysporiadal s obranou obžalovaného, až po skutočnosť samotnej absencie riadneho odôvodnenia, kde z 11 strán rozsudku sa dôvodom uznania viny venuje troma vetami. V kontraste s týmto, súd prvého stupňa zameriava pozornosť na fyzický výzor obžalovaného a konkrétne na jeho tetovanie na krku, čo nemá s vecou žiaden relevantný súvis.

Právne pochybenie súdu prvého stupňa je v tom, že pri skutku, kde obžalovaný mal podnecovať na zakázanie činnosti maďarskej strany na Slovensku, sa vlastne nedopustil žiadneho trestného konania, naopak, vylúčenie existencie a činnosti zahraničnej, a teda aj maďarskej politickej strany na území SR, je dané zák. č. 85/2005 Z.z.. o politických stranách a hnutiach. Iba orgány činné v trestnom konaní, vrátane Okresného súdu Revúca to nevedia a preto občan SR si musí odpykať trest odňatia slobody v rozsahu takmer 3, 5 roka (!). V ostatných skutkoch, kde obžalovaný mal podnecovať proti právam cigánskeho etnika a hanobiť cigánske etnikum, súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil jeho konanie ako trestné, pretože na jeho výroky uverejnené na facebookovom profile, vo vzťahu k jednotlivcom a skupine z cigánskeho etnika, nesprávne aplikoval Ústavu SR, v rámci ktorej nerozlíšil jednotlivé ústavné práva podľa objektu ich ochrany (v danom prípade osobné, občianske a menšinové práva, ktoré každé chráni iný objekt), a jeho výroky ústavou chránené ako voči jednotlivcovi, alebo občanovi, považoval za útoky voči objektu v zákone vymedzenom ako národ, národnosť, rasa alebo etnikum, ktorý objekt ale nepožíva ústavnú ochranu osobných a občianskych práv (voči jednotlivcovi, alebo občanovi), a z takto nesprávne právneho východiskového názoru vlastnou „kombinatorikou“ vyvodil neexistujúcu trestno-právnu zodpovednosť, so sankciou v rozsahu takmer 3, 5 roka (!).

Súd prvého stupňa pri odôvodnení trestnosti poukazuje naviac na ústavou chránené práva a slobody maďarskej menšiny a cigánskeho etnika s odkazom na Čl. 12 ods. 1- 4 Ústavy SR, a Čl. 19 ods. 1 Ústavy SR, avšak pri Čl. 12 ods. 1- 4 ústavy ide o ustanovenia, z ktorých je povinný orgán verejnej moci, a nie sú normou pre konanie subjektu posudzovaného trestného činu (obžalovaného). Čl. 19 ods. 1 ústavy sa zas týka ochrany jednotlivca, nie národnosti a etnika.

V konaní došlo aj k veľmi vážnemu procesnému pochybeniu orgánov činných v trestnom konaní, ktoré je samo o sebe dôvodom na osobitné konanie a vyvodenie zodpovednosti. Ide o to, že v tomto procese bol na posúdenie právnej otázky poverený inak nepríslušný subjekt, a to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, vypracovaním „odborného vyjadrenia“. Toto stredisko má kompetenciu danú podľa zák. č. 308/1993 Z.z., avšak nie na podávanie vyjadrení do trestného konania, ale iba na vyjadrenia vyžiadané fyzickou, alebo právnickou osobou v oblasti občiansko-právnych záležitostí (§ 1 ods. 2 písm. f/ zák. č. 308/1993 Z.z.). Orgány činné v trestnom konaní však nie sú fyzickou, ani právnickou osobou, a teda v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, orgány činné v trestnom konaní hrubo prekročili svoju právomoc, pokiaľ do konania pribrali označené stredisko. Došlo teda k tomu, že policajný orgán vydal opatrenie na vyhotovenie vyjadrenia, teda zodpovedania vlastne právnej otázky, či konanie obžalovaného má znaky posudzovaných trestných činov, ktorú otázku mal ale policajný orgán poznať sám a ešte pred vznesením obvinenia. Došlo následne k tomu, že policajný orgán vydal časť vyšetrovacieho spisu – informáciu z neho tpv. „tretej osobe z ulice“, ktorá nemá žiadne právo zasahovať do trestného konania, ba ani len poznať vyšetrovací spis. Túto „maličkosť“ si nevšimol ani dozorujúci prokurátor a súd prvého stupňa tento absolútne nezákonný dokument prevzal do trestného rozsudku. To aj napriek tomu, že samotné stredisko oznámilo orgánom činným v trestnom konaní, že k uvedenému nemá ani odbornú, ani vecnú kompetenciu sa vyjadrovať, napriek čomu to urobilo (cit. z vyjadrenia strediska): „Hoci na stredisku v súčasnosti nepôsobí expert na problematiku európskej histórie 20 storočia, ani na súčasné pravicové extrémistické hnutia a extrémistické materiály, pri jednotlivých zdôvodneniach vychádzame zo všeobecných a voľne dostupných zdrojov“. Zo samotného vyjadrenia vyberám, cit.: „z odborného vyjadrenia tiež vyplýva, že adresáta posudzovaného príspevku presviedča o potrebe obmedzenia politických práv príslušníkov maďarskej národnosti a autor textu dáva aj konkrétne riešenie situácie a to zastavením činnosti maďarských politických strán ústavným zákonom. Posudzovaný text sa dotýka pasívneho volebného práva občanov, ktorí sú zároveň príslušníkmi inej národnosti ako slovenskej a preto predmetný text podnecuje k obmedzovaniu politických práv príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny v podobe nepriamej výzva na podporu zrušenia pasívneho volebného práva tejto skupiny ľudí“. Takže takéto „odborné“ vyjadrenie nekompetentného subjektu, ktoré sa nedá nazvať inak ako právne absurdum, ktoré opovrhuje zákonom č. 85/2005 Z.z. o politických stranách, ktorý nedovoľuje činnosť maďarským politickým stranám na Slovensku, a za reprodukovanie zákona SR, stredisko označí občana za tpv. „extrémistu“, a súd SR ho odsúdi.

 

Pán Steigauf pred časom podstúpil operáciu. Aký je jeho aktuálny zdravotný stav? Umožňuje mu zúčastniť sa pojednávania?

Je pravdou, že obvinený pred nedávnom postúpil ťažkú operáciu, keď daroval časť svojho orgánu, aby zachránil život inému človeku. Obvinený nechce o tomto svojom (hrdinskom) čine hovoriť a preto nemôžem ani ja, v zmysle jeho priania, túto tému rozvádzať. Súčasný zdravotný stav Rudolfa Steigaufa je obdobím rekonvalescencie a stav po operácii znáša dobre. On sám sa chce zúčastniť na pojednávaní, kde sa bude rozhodovať o tom, či sa sloboda prejavu a názoru môže pretransformovať do trestného činu extrémizmu. Súdne konanie sa bude konať tak či onak, aj v jeho prípadnej neprítomnosti. Keď sa bude Rudolf Steigauf cítiť dobre a neskomplikuje sa jeho súčasný zdravotný stav určite na pojednávanie príde.Čo by to podľa vás znamenalo pre slobodu prejavu, keby Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil rozsudok Okresného súdu v Revúcej?

O tom si vie urobiť každý človek v demokratickej krajine svoj úsudok aj sám. Bol by to absolútny koniec demokracie a právneho štátu a naša budúcnosť by sa ocitla na vrchole diktátorského režimu. Zákaz slobodného prejavu je aj zákazom pre slobodný a otvorený dialóg. Dialóg, ktorý môže generovať pravdivý záver, konsenzus, ktorý môže spoločnosť posúvať vpred. Bez vypočutia názorov ľudí, bez dialógu ich myšlienok a obáv, akákoľvek moc, ktorá si myslí, že má patent na pravdu, na morálku, dozaista smeruje k totalite.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

14:22

Cyperská vládnuca pravicová strana DISY v stredu vyhlásila, že v druhom kole prezidentských volieb by jej priaznivci mali hlasovať podľa vlastného uváženia medzi bývalým členom strany, ktorý vedie v prieskumoch verejnej mienky, a nezávislým kandidátom podporovaným ľavicou, ktorý je tesne za ním.

14:04

Rakúsky kancelár Karl Nehammer uviedol, že je pripravený zablokovať spoločné vyhlásenie lídrov Európskej únie v závere nadchádzajúceho summitu, ak sa nedosiahne konkrétna dohoda o riešení nelegálnej migrácie.

13:57

Rada Európy by mala zohrávať vedúcu úlohu pri zriaďovaní registra na zaznamenávanie a dokumentovanie dôkazov a tvrdení o škodách, stratách alebo zraneniach, ku ktorým došlo v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine.

13:56

Po takmer roku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je isté, že Moskva tam nedosiahne svoje ciele, uviedol v stredu nemecký kancelár Olaf Scholz v prejave v Spolkovom sneme (Bundestagu).

13:55

Sýria v stredu oficiálne požiadala Európsku úniu o pomoc po ničivom zemetrasení, ktoré ju a Turecko zasiahlo tento týždeň.

13:19

Britská vláda oznámila nový balík sankcií voči Rusku.

13:09

Joe Pesci, známy z filmu Mafiáni či z komédií Sám doma, má 80 rokov.

13:09

Zelenskyj prišiel do Británie, aby osobne poďakoval Britom za pomoc.

12:59

Erdogan navštívil oblasť zasiahnutú zemetrasením.

12:43

Delbosová-Corfieldová: Maďarsko je vďaka ruskému vplyvu hrozbou pre EÚ.

12:24

Francúzski farmári v stredu ráno prišli na stovkách traktorov do Paríža, protestujúc proti obmedzeniu používania pesticídov a ďalším environmentálnym predpisom, ktoré podľa nich ohrozujú poľnohospodársku výrobu v krajine.

12:24

Použitie taktických jadrových zbraní vo vojne na Ukrajine je „nepravdepodobné“ z dôvodu, že by mali nízku vojenskú efektivitu, uviedli v stredu estónske tajné služby vo výročnej správe.

12:21

Európska únia a Moldavsko sa v utorok na zasadnutí Asociačnej rady EÚ – Moldavsko v Bruseli dohodli na ďalšom posilňovaní spolupráce v niekoľkých kľúčových oblastiach, čo by malo pomôcť Moldavsku napĺňať jeho európske integračné ambície.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Západ chce stíhať Putina. Tentokrát ho obvinili zo zostrelenia MH-17

0 icon

Moskva 8. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   Rozhodnutie odovzdať raketový systém zem-vzduch Buk, ktorý bol použitý na zostrelenie malajzijského boeingu nad Donbasom v roku 2014, Doneckej ľudovej republike možno prijal Putin osobne Uvádza sa to vo výsledkoch vyšetrovania havárie lietadla MH-17 spoločným vyšetrovacím tímom. Vychádzajú z toho, že v zaznamenaných…

O štandardných postupoch pri osobách s transsexualizmom sa má ešte diskutovať

0 icon

Bratislava 8. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Komisia v piatok (3. 2.) schválila štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0). Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) však chce pred podpísaním dokumentu s členmi komisie ešte raz rokovať. Dôvodom má byť tesný…

Milan Krajniak: Hoci nebude platiť koaličná zmluva, dobré veci by mali prechádzať

0 icon

Bratislava 8. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na Slovensku je štandardom, že pol roka pred voľbami prestáva platiť koaličná zmluva. Aj potom však treba rokovať v rámci vlády i v parlamente o tom, aby dobré veci prechádzali a boli schválené. Po stredajšom zasadnutí vlády to povedal dočasne poverený minister práce…

Ako sa o Zelenského „tajnej“ ceste do Bruselu začalo hovoriť

0 icon

Bratislava 8. februára 2023 (HSP/Politico/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Úniky informácií, tweet a obviňovanie Bruselu odhalili tajný plán a ohrozili cestu ukrajinského lídra, informuje POLITICO Keď sa Volodymyr Zelenskyj vydal na dramatickú cestu do Washingtonu, bola niekoľko hodín pred jeho príchodom utajená. Keď ukrajinský prezident tento týždeň plánoval podobnú návštevu Bruselu, na…

Páchateľ ukradol vyše 1200 eur z parkovacieho automatu v Bratislave

0 icon

Bratislava 8. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Neznámy páchateľ ukradol z parkovacieho automatu na Bajkalskej ulici v Bratislave 1261,80 eura. Bratislavská polícia okolnosti prípadu vyšetruje. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková "Na parkovisku pred predajňou potravín sa neznámy páchateľ nezisteným spôsobom vlámal do parkovacieho automatu a…

Naď označil InfoVojnu za odpad a pýta sa komu slúži. Zbiera argumenty na obmedzenie slobody slova

0 icon

Bratislava 8. februára 2023 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák; Facebook JN)   Takzvané demokratické sily, ktoré zápasia o hlasy "demokratických voličov", čoraz častejšie samé seba usvedčujú z toho, že o demokracii nevedia vôbec nič, len na túto tému mlátia prázdnu slamu, aby zaplnili ľúbivými slovami mediálny priestor. Ich praktické kroky sú presne…

Zlato v super-G získala Bassinová, striebro Shiffrinová

0 icon

Courchevel/Meribel 8. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Marco Trovati) Aktualizované 8. februára 2023 14:08. Talianska lyžiarka Marta Bassinová sa v stredu vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel stala novou majsterkou sveta v super-G. Američanku Mikaelu Shiffrinovú zdolala o 11 stotín sekundy. Za už 12-násobnou medailistkou z MS a celkovo 15-násobnou z vrcholných podujatí skončili zhodne…

My chceme mier! Občianske pochody za mier a neutralitu Slovenska pokračujú

0 icon

Bratislava 8. februára 2023 (HSP/Foto:screenshot)   Aj napriek prísnemu informačnému embargu, ktoré na Pochody za mier a neutralitu Slovenska uvalili slovenské médiá i sociálne siete sa v Košiciach stretlo približne 800 občanov. Mierové zhromaždenie sa uskutočnilo na Hlavnej ulici. Ľudia opäť spievali slovenskú hymnu a v diskusii vystúpili viacerí obyvatelia…

Zomrel tréner chorvátskych bronzových medailistov z MS 1998 Blaževič

0 icon

Vo veku 87 rokov zomrel bývalý futbalový tréner Miroslav Blaževič, ktorý doviedol Chorvátsko k zisku bronzových medailí na MS v roku 1998. Známy chorvátsky kouč skonal v Záhrebe po dlhom boji s rakovinou.

Pre dostatok snehu sú v prevádzke lyžiarske strediská na severovýchode

0 icon

Bardejov 8. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Pre dobré snehové podmienky sú v prevádzke alebo sa na ňu pripravujú viaceré lyžiarske strediská na východnom Slovensku. V okolí Bardejova, Bardejovských Kúpeľov a Svidníka je i viacero zasnežených poľných ciest a "singletrackov" vhodných na bežky. Podľa riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

štefan Michalík

všehochuť

0icon

Zbohom koruna – vitaj(? ) Euro?         S prvými min&uacut

Pavel Jacz

Infekčne nákazlivá hlúposť sa na Slovensku poriadne rozrastá. Dobiehame západnú Európu a USA.

0icon

Do médií a do politiky sa dostalo už mnoho školákov z éry nového porevolučného školského systému. Staré kádre vymierajú a tak sa vytráca aj múdrosť, rozvaha, skúsenosť, logika a predvídavosť. Mladí si myslia, že sú najmúdrejší a s istotou bohov dokážu trepať hlúposti jedna radosť. Denno denne sme

Slavěna Vorobelová

Bárdy z Aktualít ako etalón vlastenectva a morálky

0icon

Opäť som sa dostala do hľadáčika liberálnych ultras zo známeho propagandistického portálu Aktuality, ktorému šéfuje istý „novinár“ Bárdy, ktorý zjavne žije v presvedčení, že len ten jeho názor a pohľad na svet je jediný správny, spravodlivý a objektívny, resp. vychádzajúci z nespochybniteľných faktov a filozofickej excelentnosti a

René Pavlík

Zatuchnutá mrvenica

0icon

Našou národnou vlastnosťou je atomizácia. Mali by sme si to priznať a hľadať nápravu. Miesto toho sa drobíme ako mrvenica (posýpka na koláč). Narastá počet rozdelených rodín, počet politických strán, počet antagonistických médií, dokonca sa štiepia právnici aj policajti. To je fakt. Rovnako je fakt, že ryba smrdí od hlavy.

Vášeň v Tebe

Rodičia pozor! Pri lieku pre vaše deti dochádza k podstatnej zmene

0 icon

Detský sirup Nurofen patrí medzi najčastejšie používané sirupy pri liečbe horúčky a bolestí u detí. Určite ste po ňom mnohí siahli, keď vaše dieťatko počas noci alebo dňa trápila vysoká teplota. Práve v súvislosti s týmto sirupom dochádza k podstatnej zmene. Pediatri sa tešia. „Moje pediatrické srdiečko dnes zaplesalo veľkou radosťou, keď mi do práce…

Rozprávajú v spánku viac muži alebo ženy? Ktoré slovo je najčastejšie?

0 icon

Asi sa vám už ako rodičom stalo, že uprostred noci vás zobudilo rozprávanie. Rozprávanie vášho dieťaťa, ktoré však spalo. Odborne sa rozprávanie v spánku nazýva - . Lekárka Verena Elson vysvetľuje, že počas spánku rozpráva asi každé druhé dieťa. S príchodom pu

Eva Medusa si dala odstrániť ušnice a nosné dierky. Chce vyzerať ako mýtická bytosť. Prečo?

0 icon

Sú ľudia, ktorým sa určité zviera páči natoľko, že sa ním túžia stať. Veria totiž, že nie sú ľudia a patria do iného tela. Tiamat Eva Medusa sa narodila ako Richard Hernandez a tvrdí o sebe, že srdom je dračica. Eva Medusa svojmu presvedčeniu prispôsobuje aj svoj vonkajší vzhľad, aby sa čo najviac…

360 Live Studio Session #3 Jana Krištof Lehotská pokračuje v live verziách svojich piesní

0 icon

Country stále žije! Aj tak by sa dal začať článok o tretej skladbe, ktorú Jana vydala ako tretiu v poradí v rámci predstavovania svojich piesní v živom prevedení zo svojho štúdia. „Táto pesnička je pre mňa špeciálna. Vystihuje ma pravdepodobne najviac, aj keď každá pieseň som vlastne ja a moje myšlienky. K tejto pesničke máme…

Podradné a absolútne neprípustné? Braňo Mojsej búra mýty

0 icon

Spevák a bývalý manžel košickej podnikateľky Nory – Braňo Mojsej – zmenil svoj život. Kým v minulosti zapĺňal stránky webových portálov, novín a časopisov vďaka svojim škandálom, dnes sa o ňom píše v súvislosti s osvetou, ktorú začal uskutočňovať. Spevák si prešiel obdobím svojho života, kedy bol závislý od alkoholu. Drinky a ďalšie alkoholické nápoje vymenil za…

Armádny Magazín

Čína: Európa len získa ak prestane byť bábkou USA. Napriek vojne aj sankciám Rusko posilňuje?

0 icon

Čína, 8. februára 2023 (AM) – Nie je žiadnym tajomstvom, že sankcie EÚ a USA často zasiahnu aj samotné krajiny a koalíciu G7. V tomto prípade existujú dva spôsoby, ako minimalizovať škody – zrušiť obmedzenia, čo je z politických a imidžových dôvodov nemožné, alebo urobiť zo sankcií formalitu. Presne to robí…

Ako Kolčak a Denikin bojovali za záujmy kolektívneho Západu

0 icon

Slovensko, 8. februára 2023 (AM) –  Pri príležitosti 100. výročia ukončenia občianskej vojny a intervencie v Sovietskom Rusku   Každý dospelý človek vie, že v rokoch 1918 až 1922 sa v dejiná

Aké nové zbrane Pentagon testuje na Ukrajine

0 icon

Ukrajina, 8. februára 2023 (AM) – Rozsiahle prezbrojenie svojej armády, predovšetkým pozemných síl a námornej pechoty, uskutočňujú Spojené štáty keď poskytujú Kyjevu rozsiahlu vojenskú pomoc. Proces sa začal ešte pred konfliktom na Ukrajine, no od jeho začiatku sa výrazne zrýchlil. Keďže staré zásoby zbraní sa vo v

Americké námorníctvo spustilo na svojich vojenských základniach cvičenia proti sabotážam. Problémom sú budúce výsadkové plavidlá

0 icon

USA, 8. februára 2023 (AM) – Spojené štáty spustili námorné protiteroristické cvičenie zamerané na prípravu čeliť potenciálnym bezpečnostným hrozbám vo vojenských zariadeniach. Manévre sa budú konať od 6. do 17. februára s kódovým označením „Citadel Shield – Solid Curtain 2023“.   Na základe tlačovej správy amerického námorníc

Šéf Čečenska Kadyrov: Po Ukrajine je na mape Poľsko

0 icon

Ukrajina, 7. februára 2023 (AM) – Šéf Čečenska sa vyjadril k množiacim sa rusofóbnym a protiruským útokom predstaviteľov poľských politických elít. Pripomeňme, že len v posledných dňoch predstavitelia poľských úradov urobili niekoľko protiruských vyhlásení, vrátane potreby „vytvoriť železnú oponu do neba, aby sa ohradili pred Ruskom“. A exprezident Poľska Lech

TopDesať

Fotky, ktoré vyvedú z miery nielen perfekcionistov

0 icon

Nasledujúce fotky ti ukážu, že nie všetko vždy vyjde podľa tvojich predstáv. Veľmi dôležité však je nenechať sa vyviesť z miery. Ako sa vraví: nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Tieto fotky sú dôkazom toho, že ľudská kreativita je občas veľmi nevyspytateľná. A práve vďaka nej potom vznikajú nápady,…

V 32 rokoch zarába 39 000 dolárov mesačne, pracuje iba 30 minút denne

0 icon

Vždy ho priťahoval luxus, no predpokladal, že vstupná bariéra je neprekonateľná a mimo jeho možností. Dnes zarába 39 000 dolárov mesačne a navyše pracuje iba 30 minút denne. Znie to ako sen? Vidíš tam háčik? Zdá sa ti to ako lacná reklama, ktorú vídavaš denne na internete? Môžeme ťa ubezpečiť,…

Chceš ušetriť? Nikdy nemíňaj svoje peniaze na nasledujúce veci

0 icon

Chceš ušetriť peniaze? Nikdy nemíňaj svoje peniaze na nasledujúce veci a možno sa ti podarí trocha ušetriť. Hlavne v týchto ťažkých časoch sú tieto rady prospešné. Veľa ľudí v poslednom období zostalo bez práce, alebo má obmedzenú možnosť chodiť pracovať za normálnu plácu. Hold, zúfalé situácie si vyžadujú zúfalé riešenia. V týchto…

Včely: 5 zaujímavostí o našich lietajúcich kamarátoch

0 icon

Včely sú pre náš ekosystém najdôležitejšie a preto by sme sa o nich mali zaujímať oveľa viac. V žiadnom prípade by sme ich nemali brať ako otravný hmyz (na rozdiel od komárov - ble). Pozri sa teda s nami na 5 fascinujúcich zaujímavosti o našich lietajúcich kamarátoch. 5. Existuje 25…

Týmito vecami muži priviedli ženy do šialenstva

0 icon

Muži niekedy dávajú svojím ženám poriadne zabrať! Ich návyky sú niekedy zvláštne a ženy tak privádzajú do šialenstva. Často sa stáva, že z páru je neporiadnejší práve muž. Ženy tak často musia svojim chlapom prízvukovať, že oblečenie by malo byť zavesené, špinavé oblečenie zasa patrí do koša na prádlo a…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali