Právnik Ruhig: Už zajtra sa bude rozhodovať o tom, či sa sloboda prejavu a názoru môže pretransformovať do trestného činu extrémizmu

Slovensko 31. januára 2017 (HSP/Foto: HSP)

 

Štyridsať mesiacov nepodmienečne. To je rozsudok revúckeho okresného sudcu za statusy na Facebooku. Odsúdeným je Rudolf Steigauf, člen Slovenskej ľudovej strany (SĽS), ktorý sa voči rozhodnutiu okresného súdu odvolal (viac TU). O jeho prípade bude zajtra pojednávať Krajský súd v Banskej Bystrici.

Na snímke Roman Ruhig
Na snímke Roman Ruhig

Roman Ruhig, právnik, ktorý sa v prípade odsúdenia pána Steigaufa angažuje, nám ozrejmil začiatok a presné miesto pojednávania. Vysvetlil aj odôvodnenia, ktoré sú základom odvolania. Odpovedal tiež na otázku, čo to bude znamenať pre slobodu prejavu, ak Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdí rozsudok Okresného súdu v Revúcej.

 

Dňa 1. februára sa uskutoční súdne konanie na Krajskom súde v Banskej Bystrici proti Rudolfovi Steigaufovi, ktorý za kritiku na sociálnej sieti Facebook dostal 40 mesiacov nepodmienečne. O koľkej sa pojednávanie začne? Môžu prísť na súd aj bežní občania?

Pojednávanie sa začína o 09:20 h. na Krajskom súde v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, miestnosť č. 140.  V trestnom konaní sa trestné veci prejednávajú súdom verejne. Z hlavného pojednávania alebo z verejného zasadnutia môže byť verejnosť vylúčená len v prípadoch ustanovených v Trestnom poriadku, avšak v tomto prípade je občianska verejnosť vítaná. Týmto sa sleduje výchovné pôsobenie trestného stíhania na verejnosť. Verejnosť môže byť vylúčená len vtedy, keď verejné prejednávanie ohrozuje tajomstvo chránené napr. osobitným zákonom, verejný poriadok, mravnosť alebo bezpečnosť, alebo keď si to vyžaduje iný dôležitý záujem obžalovaného, poškodeného, jemu blízkych osôb alebo svedkov.

 

Aké odôvodnenia sú základom pre odvolanie?

Časť odôvodnenia odvolania, JUDr. Adriana Krajníková, obhájkyňa obžalovaného:

Predmetom konania sú trestné činy kvalifikované ako § 424 ods. 1, 3 písm. b/ Tr. zák. – proti tomu, kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, a § 423 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. – proti tomu, kto verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, za čo obžalovaný dostal trest odňatia slobody v rozsahu 40 mesiacov nepodmienečne. Objektom posudzovaných skutkov je národ, národnosť, rasa a etnikum. Nie jednotlivec, alebo skupina pre svoju príslušnosť k národu, národnosti, rase, alebo etniku, čo je podstatný právny rozdiel. Výroky obžalovaného sa týkajú zákazu maďarských politických strán na Slovensku, a taktiež politických, základných a sociálnych práv, ktoré prináležia jednotlivcovi a občanovi, a tieto výroky sa týchto jednotlivcov netýkajú pre ich príslušnosť k národu, národnosti, rase a etniku, ale pre ich konanie v rozpore so zákonom a morálkou, a z tohto dôvodu obžalovaný vyjadruje ich príslušnú legislatívnu zmenu a úpravu. Teda vyjadrenia obžalovaného na facebookovom profile sú v súlade so zákonom a sú využitím jeho ústavného práva podľa Čl.26 Ústavy SR na slobodu prejavu.

Základom odvolania sú fakty a právne skutočnosti, kde obvinený okrem svojho osobného názoru v súlade so slobodou prejavu a v súlade so zákonmi SR, sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania, ktoré by bolo možné sankcionovať a už vôbec nie trestať Trestným zákonom. V prvom rade súd prvého stupňa porušil viacero princípov trestného konania, a to od práva na obhajobu, kde v odôvodnení rozsudku sa nevysporiadal s obranou obžalovaného, až po skutočnosť samotnej absencie riadneho odôvodnenia, kde z 11 strán rozsudku sa dôvodom uznania viny venuje troma vetami. V kontraste s týmto, súd prvého stupňa zameriava pozornosť na fyzický výzor obžalovaného a konkrétne na jeho tetovanie na krku, čo nemá s vecou žiaden relevantný súvis.

Právne pochybenie súdu prvého stupňa je v tom, že pri skutku, kde obžalovaný mal podnecovať na zakázanie činnosti maďarskej strany na Slovensku, sa vlastne nedopustil žiadneho trestného konania, naopak, vylúčenie existencie a činnosti zahraničnej, a teda aj maďarskej politickej strany na území SR, je dané zák. č. 85/2005 Z.z.. o politických stranách a hnutiach. Iba orgány činné v trestnom konaní, vrátane Okresného súdu Revúca to nevedia a preto občan SR si musí odpykať trest odňatia slobody v rozsahu takmer 3, 5 roka (!). V ostatných skutkoch, kde obžalovaný mal podnecovať proti právam cigánskeho etnika a hanobiť cigánske etnikum, súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil jeho konanie ako trestné, pretože na jeho výroky uverejnené na facebookovom profile, vo vzťahu k jednotlivcom a skupine z cigánskeho etnika, nesprávne aplikoval Ústavu SR, v rámci ktorej nerozlíšil jednotlivé ústavné práva podľa objektu ich ochrany (v danom prípade osobné, občianske a menšinové práva, ktoré každé chráni iný objekt), a jeho výroky ústavou chránené ako voči jednotlivcovi, alebo občanovi, považoval za útoky voči objektu v zákone vymedzenom ako národ, národnosť, rasa alebo etnikum, ktorý objekt ale nepožíva ústavnú ochranu osobných a občianskych práv (voči jednotlivcovi, alebo občanovi), a z takto nesprávne právneho východiskového názoru vlastnou „kombinatorikou“ vyvodil neexistujúcu trestno-právnu zodpovednosť, so sankciou v rozsahu takmer 3, 5 roka (!).

Súd prvého stupňa pri odôvodnení trestnosti poukazuje naviac na ústavou chránené práva a slobody maďarskej menšiny a cigánskeho etnika s odkazom na Čl. 12 ods. 1- 4 Ústavy SR, a Čl. 19 ods. 1 Ústavy SR, avšak pri Čl. 12 ods. 1- 4 ústavy ide o ustanovenia, z ktorých je povinný orgán verejnej moci, a nie sú normou pre konanie subjektu posudzovaného trestného činu (obžalovaného). Čl. 19 ods. 1 ústavy sa zas týka ochrany jednotlivca, nie národnosti a etnika.

V konaní došlo aj k veľmi vážnemu procesnému pochybeniu orgánov činných v trestnom konaní, ktoré je samo o sebe dôvodom na osobitné konanie a vyvodenie zodpovednosti. Ide o to, že v tomto procese bol na posúdenie právnej otázky poverený inak nepríslušný subjekt, a to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, vypracovaním „odborného vyjadrenia“. Toto stredisko má kompetenciu danú podľa zák. č. 308/1993 Z.z., avšak nie na podávanie vyjadrení do trestného konania, ale iba na vyjadrenia vyžiadané fyzickou, alebo právnickou osobou v oblasti občiansko-právnych záležitostí (§ 1 ods. 2 písm. f/ zák. č. 308/1993 Z.z.). Orgány činné v trestnom konaní však nie sú fyzickou, ani právnickou osobou, a teda v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, orgány činné v trestnom konaní hrubo prekročili svoju právomoc, pokiaľ do konania pribrali označené stredisko. Došlo teda k tomu, že policajný orgán vydal opatrenie na vyhotovenie vyjadrenia, teda zodpovedania vlastne právnej otázky, či konanie obžalovaného má znaky posudzovaných trestných činov, ktorú otázku mal ale policajný orgán poznať sám a ešte pred vznesením obvinenia. Došlo následne k tomu, že policajný orgán vydal časť vyšetrovacieho spisu – informáciu z neho tpv. „tretej osobe z ulice“, ktorá nemá žiadne právo zasahovať do trestného konania, ba ani len poznať vyšetrovací spis. Túto „maličkosť“ si nevšimol ani dozorujúci prokurátor a súd prvého stupňa tento absolútne nezákonný dokument prevzal do trestného rozsudku. To aj napriek tomu, že samotné stredisko oznámilo orgánom činným v trestnom konaní, že k uvedenému nemá ani odbornú, ani vecnú kompetenciu sa vyjadrovať, napriek čomu to urobilo (cit. z vyjadrenia strediska): „Hoci na stredisku v súčasnosti nepôsobí expert na problematiku európskej histórie 20 storočia, ani na súčasné pravicové extrémistické hnutia a extrémistické materiály, pri jednotlivých zdôvodneniach vychádzame zo všeobecných a voľne dostupných zdrojov“. Zo samotného vyjadrenia vyberám, cit.: „z odborného vyjadrenia tiež vyplýva, že adresáta posudzovaného príspevku presviedča o potrebe obmedzenia politických práv príslušníkov maďarskej národnosti a autor textu dáva aj konkrétne riešenie situácie a to zastavením činnosti maďarských politických strán ústavným zákonom. Posudzovaný text sa dotýka pasívneho volebného práva občanov, ktorí sú zároveň príslušníkmi inej národnosti ako slovenskej a preto predmetný text podnecuje k obmedzovaniu politických práv príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny v podobe nepriamej výzva na podporu zrušenia pasívneho volebného práva tejto skupiny ľudí“. Takže takéto „odborné“ vyjadrenie nekompetentného subjektu, ktoré sa nedá nazvať inak ako právne absurdum, ktoré opovrhuje zákonom č. 85/2005 Z.z. o politických stranách, ktorý nedovoľuje činnosť maďarským politickým stranám na Slovensku, a za reprodukovanie zákona SR, stredisko označí občana za tpv. „extrémistu“, a súd SR ho odsúdi.

 

Pán Steigauf pred časom podstúpil operáciu. Aký je jeho aktuálny zdravotný stav? Umožňuje mu zúčastniť sa pojednávania?

Je pravdou, že obvinený pred nedávnom postúpil ťažkú operáciu, keď daroval časť svojho orgánu, aby zachránil život inému človeku. Obvinený nechce o tomto svojom (hrdinskom) čine hovoriť a preto nemôžem ani ja, v zmysle jeho priania, túto tému rozvádzať. Súčasný zdravotný stav Rudolfa Steigaufa je obdobím rekonvalescencie a stav po operácii znáša dobre. On sám sa chce zúčastniť na pojednávaní, kde sa bude rozhodovať o tom, či sa sloboda prejavu a názoru môže pretransformovať do trestného činu extrémizmu. Súdne konanie sa bude konať tak či onak, aj v jeho prípadnej neprítomnosti. Keď sa bude Rudolf Steigauf cítiť dobre a neskomplikuje sa jeho súčasný zdravotný stav určite na pojednávanie príde.Čo by to podľa vás znamenalo pre slobodu prejavu, keby Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil rozsudok Okresného súdu v Revúcej?

O tom si vie urobiť každý človek v demokratickej krajine svoj úsudok aj sám. Bol by to absolútny koniec demokracie a právneho štátu a naša budúcnosť by sa ocitla na vrchole diktátorského režimu. Zákaz slobodného prejavu je aj zákazom pre slobodný a otvorený dialóg. Dialóg, ktorý môže generovať pravdivý záver, konsenzus, ktorý môže spoločnosť posúvať vpred. Bez vypočutia názorov ľudí, bez dialógu ich myšlienok a obáv, akákoľvek moc, ktorá si myslí, že má patent na pravdu, na morálku, dozaista smeruje k totalite.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Jednotné Rusko obsadí v Dume 324 z celkových 450 kresiel

0 icon

Moskva 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Strana Jednotné Rusko obsadí v Štátnej dume, dolnej komore parlamentu, 324 z celkových 450 kresiel a zachová si tak ústavnú väčšinu Komunistickej strane Ruskej federácie (KPRF) pripadne na základe výsledkov volieb zo 17. až 19. septembra 57 kresiel. O rozdelení mandátov informoval web…

Útočníkovi na univerzite v meste Perm amputovali nohu

0 icon

Moskva 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Anastasia Yakovleva)   Študentovi, ktorý v pondelok spustil paľbu v budove ruskej štátnej univerzity v meste Perm ležiacom na východe európskej časti Ruska, amputovali ľavú nohu od kolena. Informoval o tom kanál Shot na platforme Telegram Túto informáciu pre web 59.ru potvrdil aj nemenovaný zdroj z…

Klus: Slovensko navrhlo EÚ spoločný postup proti dezinformáciám o očkovaní

0 icon

Brusel 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko požiadalo krajiny EÚ o dobré rady ohľadom očkovania proti koronavírusu a vyzvalo na spoločný boj proti dezinformáciám šíriacim sa na internete a týkajúcich sa vakcín a očkovania. Uviedol to štátny tajomník slovenského ministerstva zahraničných vecí Martin Klus po skončení utorňajšieho zasadnutia Rady…

IOM a UNHCR žiadajú prístup k migrantom na hraniciach Bieloruska a EÚ

0 icon

Varšava 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) požiadali v utorok o získanie "okamžitého prístupu" k uchádzačom o azyl, ktorí uviazli na hraniciach Bieloruska s Poľskom a Litvou. Došlo k tomu niekoľko dní po tom, ako sa v…

Kosovsko-srbská hranica je stále zablokovaná

0 icon

Priština 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Visar Kryeziu)   Kosovsko-srbské hranice v utorok naďalej blokujú kosovskí Srbi, ktorí takto už od pondelka protestujú voči zákazu vstupu áut so srbskými poznávacími značkami do Kosova. Informovala o tom agentúra AP Protestujúci zatarasili cesty vedúce k hraničným priechodom Jarinje a Brnjak kamiónmi, pričom malé skupiny…

Predstaviteľ ministerstva obrany označil dohodu AUKUS za zlú správu pre Austrálčanov

0 icon

Paríž 21. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mass Communication Specialist 1st Class Michael B. Zingaro/U.S. Navy via AP)   Hovorca francúzskeho ministerstva obrany v utorok energicky obhajoval schopnosti svojej krajiny pri výrobe ponoriek a vystupňoval kritiku na adresu Austrálie, ktorá sa rozhodla vybrať si za partnera v rozsiahlej obrannej dohode Spojené štáty „Francúzsko…

V dome Igora Matoviča nahlásili bombu

0 icon

Trnava 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V dome ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nahlásili v utorok popoludní bombu. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová, išlo o planý poplach. Upozornil na to portál noviny.sk "Môžeme potvrdiť, že polícia prijala oznámenie, že v objekte…

Počas návštevy pápeža potreboval jeden veriaci prevoz vrtuľníkom, uviedlo Ministerstvo zdravotníctva

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Spomedzi viac ako 100.000 veriacich, ktorí sa zúčastnili na podujatiach so Svätým Otcom v Bratislave, Prešove, Košiciach a Šaštíne, potrebovalo pomoc zdravotníkov spolu 75 osôb, jeden pacient si vyžiadal urgentný zásah a prevoz vrtuľníkom do špecializovaného zariadenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva…

Poľská vláda odporúča tretiu dávku pre zdravotníkov a ľudí nad 50 rokov

0 icon

Varšava 21. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Poľská vláda odporúča podávanie tretích dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 zdravotníckym pracovníkom a ľuďom nad 50 rokov Námestník ministra zdravotníctva Waldemar Kraska informoval, že posilňujúcu dávku odporúčajú po šiestich mesiacoch od úplného zaočkovania, čo platí aj pre jednodávkovkú vakcínu od spoločnosti Johnson &…

Sú Tódová a Čikovský „nadľudia“ alebo pre nich platia zákony ako pre ostatných občanov? Odpoveďou môže byť prakticky okamžité zrušenie ich obvinenia

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook, TASR-Jakub Kotian, TASR - Martin Baumann)   Po obvinení novinárov Denníka N Moniky Tódovej a Konštantína Čikovského z vyzradenia utajovanej skutočnosti nasledovala celkom očakávaná reakcia. Na stranu žurnalistov sa prakticky okamžite postavili ich kolegovia zo Slovenska aj z medzinárodnej scény. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

Pavel Jacz

Remišová: „Samozrejme, že to viem. DPH je 21%.“ Hotová úžasnosť!

0icon

Televízia Markíza nám v relácii Na telo s účasťou Veroniky opäť ponúkla zábavný programový bonbónik Kabaret Remišová. Možno by výstižnejší názov relácie pri účasti bojovnej buldočky bolo lepšiezmeniť na názov Na uterák! Po dlhšom čase som sa opäť zabával na tom, že naša sladká Veronika zo zásady neodpovedá priamo na…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 3. časť: Čo sme počuli a čo nie?

0icon

Posol z Ríma sa stretol so všeobecným nadšením médií, skoro ako tzv. pandémia. Návštevu pápeža Františka považujú takmer všetci naši europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy, a zviditeľnila spoločenské témy, ktoré politici prehliadajú. Na počudovanie sa…

Ivan Holek

Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

0icon

„Keď raz príde Syn Človeka ...“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

5 miest na svete, kde je zákaz fotografovania

0 icon

Dovolenka je dlho očakávaný (zvyčajne rok ťažkej práce) čas cestovania a voľného času. Počas tejto doby by sme si mali zanechať čo najviac spomienok a samozrejme k tomu patria aj fotografie. Avšak v niektorých krajinách platia určité zákony. Medzi ne patrí aj napríklad zákaz fotografovania. Ten sa vzťahuje na ľudí,…

20 ľudí našlo svojho dvojníka v múzeu. Nemohli uveriť vlastným očiam

0 icon

Obľúbená webová stránka Boredpanda zhromaždila týchto 20 fotografií, na ktorých môžeš vidieť obyčajných ľudí, spoločne so svojimi neobyčajnými dvojníkmi. Zbytočne ti to budeme opisovať, tú podobu musíš jednoducho vidieť. Tomu sa teda povie poriadna náhoda! Tvárou tvár v múzeu

Ako vyzerali najznámejšie produkty kedysi?

0 icon

Dnes sa nájde zrejme minimálne množstvo ľudí, ktorí nevedia ako vyzerá zariadenie od Applu alebo Samsungu. Avšak tieto ale aj ostatné značky a ich produkty vyzerali kedysi úplne inak. Dnes si preto ukážeme, ako vyzerali kedysi tie najznámejšie produkty. A takto vyzerali najznámejšie produkty kedysi: Prvý počítač Apple 1

Toto sú krajiny s najvyšším priemerným IQ. Je medzi nimi aj Slovensko?

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aká inteligentná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta? Mnoho ľudí sa túto  otázku pýta a počas mnohých rokov sa uskutočnilo hneď niekoľko prieskumov priemerného IQ. Jeden z najnovších a najkomplexnejších výskumov IQ vykonal v roku 2016 štatistický výskumný ústav Statistic Brain Research Institute, medzinárodný vzdelávací…

Armádny Magazín

Americká armáda zaútočila na jedného z vodcov al-Kájdy

0 icon

USA, 21. septembra 2021 (AM, Sputnik) – Americkí vojaci na severozápade Sýrie zaútočili na jedného z vodcov teroristickej skupiny al-Kájda, povedal na briefingu tlačový hovorca Pentagonu

Štyri krajiny EÚ sa odmietajú zúčastňovať cvičení NATO v blízkosti ruských hraníc

0 icon

Nemecko, 21. septembra 2021 (AM) – 20. septembra, sa začali ukrajinsko-americké vojenské cvičenia, ktoré budú trvať do 1. októbra. Cieľom cvičení je pripraviť sa na spoločné akcie ako súčasť mnohonárodných síl počas koaličných operácií. Cvičenia sa zúčastní 6 tisíc vojakov

Náklady na údržbu presiahnu kúpnu cenu: V Česku kritizujú akvizíciu izraelských systémov protivzdušnej obrany SPYDER

0 icon

Česko, 21. septembra 2021 (AM) – V Českej republike sa minulý víkend zdvihla vlna kritiky po oznámení podmienok nákupu izraelského protilietadlového raketového systému SPYDER. Prevádzkové náklady boli napriek predpokladanej relatívne krátkej životnosti výrazne vyššie ako obstarávacia cena systému.   Ako infor

Ako na začiatku vojny Sovieti 9-krát bombardovali Berlín?

0 icon

Rusko, 21.september 2021 (AM) – Viete, že mesiac po nemeckom útoku proti ZSSR uskutočnilo 195 lietadiel Luftwaffe v noci z 21. na 22. 7. 1941 prvý masový nálet na Moskvu?   Sovietska PVO ho však úspešne odrazila a tak Nemci vážne poškodenia Moskve nespôsobili. Podpísalo sa pod to aj cvičenie moskovskej PVO, ktoré…

V Argentíne budú mať zrejme opäť stíhacie letectvo, vybrali si JF-17 Thunder

0 icon

Argentína, 20. septembra 2021 (AM) – V 70. rokoch disponovalo Vojenské letectvo Argentíny na tú dobu jednými z najmodernejších bojových lietadiel, mali: záchytné stíhačky Mirage III, stíhačky IAI Dagger (izraelská verzia francúzskej stíhačky Dassault Mirage V), b

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali