Pápež František zriadil laické ministérium katechétu listom Antiquum ministerium

Vatikán 12. mája 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-Pixabay)

 

Včera publikovaným Apoštolským listom motu proprio Antiquum ministerium Svätý Otec František zriadil laické ministérium katechétu. Službe, ktorá existuje v Cirkvi v rôznych podobách od prvopočiatkov, sa tým priznáva osobitná dôležitosť v duchu Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý vyzdvihol aktívnu úlohu laikov, mužov i žien

Pápež František
Ilustračné foto

O konkrétne kritériá pre kandidátov na prijatie ministéria katechétu sa postarajú miestne biskupské konferencie, obrad ich ustanovenia vydá Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Apoštolský list motu proprio pápeža Františka Antiquum ministerium, ktorým sa zriaďuje ministérium katechétu, predstavili v utorok 11. mája v strímingovom prenose z Tlačového strediska Svätej stolice predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella a delegát pre katechézu Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst.

 

Obsah listu motu proprio Antiquum ministerium

Ministérium katechétu je v Cirkvi veľmi starobylé,“ píše Svätý Otec v úvode apoštolského listu s poukázaním na biblické zmienky u sv. Pavla, ktorý vo svojom opise Cirkvi ako Kristovho tela s rozličnými údmi, ktoré sú si navzájom potrebné, spomína na treťom mieste „učiteľov“: «A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov» (1 Kor 12, 28).

„Celé dejiny evanjelizácie týchto dvoch tisícročí ukazujú s veľkou jasnosťou, ako veľmi bolo účinné poslanie katechétov. Biskupi, kňazi a diakoni, spolu s početnými mužmi a ženami v zasvätenom živote, venovali svoj život katechetickému vzdelávaniu, aby viera bola platnou oporou pre osobný život každej ľudskej bytosti. … Nemožno zabúdať na nespočetné množstvo laikov a laičok, ktorí sa priamo podieľali na šírení evanjelia cez katechetické vyučovanie. … Počnúc II. vatikánskym koncilom Cirkev vnímala s obnoveným vedomím dôležitosť angažovanosti laikátu v diele evanjelizácie.“ (porov. Antiquum ministerium, č. 3-4).

Posledné desaťročia sme svedkami veľkej obnovy v katechéze, konštatuje pápež František s poukázaním na početné dokumenty ako Katechizmus katolíckej cirkvi, apoštolskú exhortáciu Catechesi tradendae, Všeobecné direktórium pre katechézu a ďalšie podobné dokumenty, vrátane katechizmov, vydávaných na národnej, regionálnej a diecéznej úrovni. Svätý Otec ďalej píše:

Bez toho, že by sa niečo ubralo z vlastného poslania biskupa ako prvého katechétu vo svojej diecéze spolu s kňazským zborom, ktorý s ním zdieľa tú istú pastoračnú starostlivosť, ani zo špeciálnej zodpovednosti rodičov týkajúcej sa kresťanského formovania ich detí, je nevyhnutné uznať prítomnosť laikov a laičok, ktorí sa v sile svojho krstu cítia byť povolanými spolupracovať na službe katechézy“ (č. 5).

Svätý Otec v motu proprio pripomína špecifickú úlohu laikov, opierajúc sa o koncilovú konštitúciu o Cirkvi Lumen gentium (31 a 33) i ďalšie viaceré cirkevné dokumenty, ktoré hovoria o apoštoláte laikov. Špecifickú úlohu tu majú práve katechéti: „Katechéta je súčasne svedkom viery, učiteľom i mystagógom, sprievodcom i pedagógom, ktorý vyučuje v mene Cirkvi. Je to totožnosť, ktorá sa môže s dôslednosťou a zodpovednosťou rozvíjať len prostredníctvom modlitby, štúdia a priamej účasti na živote spoločenstva“ (Páp. Rada pre novú evanjelizáciu, Direktórium pre katechézu, 113).

Pápež František hovorí aj o prezieravosti sv. Pavla VI., ktorý v roku 1972 vydal apoštolský list Ministeria quaedam „s úmyslom nielen prispôsobiť zmenenej dobe ministérium lektora a akolytu, ale aj povzbudiť biskupské konferencie, aby sa stali podporovateľmi iných ministérií, medzi ktorými je aj katechéta. … Tohto druhu sú napr. úrady ostiára, exorcistu a katechétu“ (č. 7).

Ako ďalej pokračuje pápež František, ministérium katechétu má veľkú silu v zmysle povolania a vyžaduje si rozlišovanie zo strany biskupa, čo sa stáva zreteľným v obrade ustanovenia do tejto stabilnej služby miestnej cirkvi podľa pastoračných požiadaviek vyšpecifikovaných miestnym ordinárom. O požiadavkách na osobu katechétu v motu proprio čítame:

„Je dobré, aby sa do ustanoveného ministéria katechétu povolávali mužovia a ženy hlbokej viery a ľudskej zrelosti, ktorí majú aktívnu účasť na živote kresťanského spoločenstva, ktorí sú schopní vľúdnosti, veľkodušnosti a života v bratskom spoločenstve, ktorí dostanú potrebnú biblickú, teologickú, pastoračnú a pedagogickú formáciu, aby mohli byť komunikátormi pozornými na pravdy viery, a ktorí už vyzreli v predchádzajúcej skúsenosti katechézy. Žiada sa, aby boli vernými spolupracovníkmi kňazov a diakonov, odhodlaní vykonávať ministérium tam, kde je to potrebné a vedení opravdivým apoštolským nadšením“ (č. 8).

Po tejto vysvetľujúcej časti Svätý Otec v motu proprio s apoštolskou autoritou ustanovuje „laické ministérium katechétu“. Ako ďalej dodáva, „Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí sa v krátkom čase postará o vydanie Rítu ustanovenia do laického ministéria katechétu. Pozývam teda biskupské konferencie, aby uviedli do praxe ministérium katechétu určením potrebnej formačnej cesty a normatívnych kritérií prístupu k nemu“ (č. 8-9). Svätý Otec pamätá aj na východné cirkvi sui iuris, ktoré môžu toto rozhodnutie uplatniť na základe ich vlastného práva.
Motu proprio nesie dátum 10. mája, v deň liturgickej spomienky sv. Jána z Ávily, kňaza a učiteľa Cirkvi.

 

Prezentácia nového dokumentu vo vatikánskom Tlačovom stredisku

Pri dnešnej tlačovej konferencii Mons. Rino Fisichella pripomenul nadväznosť zriadenia laického ministéria katechétu na nedávno ustanovené laické ministériá akolytátu a lektorátu. Objasnil aj otázku, koho sa ministérium katechétu bude prednostne týkať, keď uviedol:

„Je zrejmé, že nie všetci, ktorí dnes sú katechétmi a katechétkami, budú môcť pristúpiť k ministériu katechétu. Toto ministérium je vyhradené tým, ktorí budú zodpovedať niekoľkým požiadavkám, ktoré vymenúva Motu proprio. Prvým zo všetkých je dimenzia povolania slúžiť Cirkvi tam, kde to biskup považuje za najkvalifikujúcejšie. Ministérium sa neudeľuje ako osobná odmena, ale ako služba miestnej Cirkvi a tam, kde biskup považuje prítomnosť katechétu za nevyhnutnú. Netreba zabudnúť na to, že v rozličných regiónoch, kde prítomnosť kňazov chýba alebo je zriedkavá, je katechéta tým, kto predsedá komunite a udržiava ju zakorenenú vo viere.“

Delegát pre katechézu v rámci Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst pri tlačovej konferencii pripomenul, že „pápež František sa týmto Motu proprio podujal posilniť profil katechétu v Cirkvi neodkláňajúc ho od ministéria hierarchie, ale orientujúc ho smerom k hierarchii“. Ako uviedol, „ministérium katechétu je v protiklade ku klerikalizácii laikov i k akejsi laicizácii kléru“. Ministérium katechétu sa opiera o duchovný život s rozmerom komunity a modlitby a je to služba, ku ktorej sa dospieva príslušnou solídnou formáciou, zdôraznil Mons. Tebartz-van Elst.

 

Kontext v komentári od Andreu Tornielliho

Na historické pozadie ustanovenia laického ministéria katechétu sa vo svojom komentári pozrel edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornielli. Ako píše, je ovocím dlhej cesty začatej už pápežom Piom XII., potvrdenej Druhým vatikánskym koncilom a synodami biskupov, osobitne Synodou o Amazónii. Ide o službu, ktorá je čoraz viac potrebná pre evanjelizáciu.

Dôležitú úlohu laikov v Cirkvi, i tých, ktorí sú v manželskom stave a spolupracujú s cirkevnou hierarchiou na šírení Božieho kráľovstva, spomína už Pius XII. v encyklike Tajomné telo Mystici corporis vydanú v priebehu Druhej svetovej vojny, v roku 1944.

Do tejto intuície Pia XII. zapadá rozhodnutie pápeža Františka ustanoviť laické ministérium katechétu. Predchádzalo mu otvorenie možnosti ministéria akolytátu a lektorátu pre ženy, a to listom Motu proprio z januára tohto roku. Ako píše Andrea Tornielli, „osobitne v našich časoch úloha dosvedčovať a odovzdávať vieru novým generáciám prislúcha otcom a matkám rodín. Už počas stáročí a ešte aj dnes v rozličných krajinách, sa počas nedostatku kňazov viera udržiavala živou vďaka otcom a matkám, katechétom, ktorí strávili a častokrát pre to obetovali svoj život. Dnes je zapojenie, uznanie a plné docenenie laikov urgentnosťou a často nevyhnutnosťou v sekularizovaných spoločnostiach.“

List o ustanovení laického ministéria katechétu Antiquum ministerium vychádza z koncilového dekrétu Ad gentes, v ktorom otcovia Druhého vatikánskeho koncilu potvrdzujú: «Chvályhodný je aj zástup tých, ktorí sa tak veľmi zaslúžili o misijné dielo medzi národmi, to jest katechéti, muži a ženy, ktorí preniknutí apoštolským duchom, za cenu veľkých námah poskytujú jedinečnú a nevyhnutnú pomoc pri šírení viery a Cirkvi. V našich časoch, keď nie je dosť duchovných, ktorí by hlásali evanjelium toľkým zástupom a vyvíjali pastoračnú činnosť, služba katechétov je zvrchovane dôležitá.» Toto vedomie v priebehu nasledujúcich rokov vzrastalo a vyvrcholilo apoštolským listom sv. Pavla VI. Evangelii nuntiandi.

O otázke ustanovenia nových laických ministérií, ako odpovede na nové požiadavky doby, sa hovorilo aj na nedávnej Synode biskupov o Amazónii, odvolávajúc sa osobitne na Motu proprio Ministeria quaedam. Ide o dokument, ktorým sv. Pavol VI. v roku 1972 reformoval ministériá v Cirkvi. „V perspektíve, ktorá vzišla z koncilu, synod a magistéria Petrových nástupcov a osobitne toho súčasného, laici nie sú povolaní len vykonávať akési suplovanie pre nedostatok povolaní do kňazstva. Nejde o suplovanie, ale o plne uznanú činnosť, zapojenie a spoluzodpovednosť: ich prítomnosť je skutočne nevyhnutná, aby Cirkev bola spoločenstvom a aby bola misionárskou“, píše edičný riaditeľ vatikánskych médií a dodáva:

„Ustanovením ministéria zo strany Cirkvi je zrejmé, že osoba s touto charizmou uskutočňuje autentickú cirkevnú službu kresťanskému spoločenstvu pre rast jeho života a pre dosvedčovanie viery. Ustanovenie laického ministéria teda nie je na to, aby „klerikalizovala“ laikov. Treba dúfať, že tento ďalší krok pomôže v boji proti tomu návratu klerikalizmu, ktorý viackrát verejne odsúdil pápež František. Ten pripomínajúc nám častokrát úlohu svätého Božieho ľudu, rolu starých mám a matiek pri odovzdávaní viery, robí aktuálnymi slová Pia XII. o „otcoch a matkách rodín i krstných rodičoch“ povolaných šíriť Božie kráľovstvo.“

Viac článkov s náboženskou tematikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Na západe Slovenska bude cez víkend platiť druhý stupeň výstrahy pred horúčavami

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Na západe Slovenska bude cez víkend platiť druhý stupeň výstrahy pred horúčavami. Informoval o tom Slovenský hydrometorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. Teplota vzduchu sa v niektorých oblastiach môže vyšplhať aj na 35 stupňov „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické…

Verstappen dosiahol najlepší čas v piatkových tréningoch na VC Francúzska

0 icon

Le Castellet 18. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   Holandský jazdec Max Verstappen dosiahol najlepší čas v piatkových tréningoch na Veľkú cenu Francúzska, siedme podujatie tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta F1. Pilot Red Bullu a líder šampionátu zvládol okruh v Le Castellet za 1:32,872 min. a v druhom tréningu o osem tisícin…

Slováci už môžu od pondelka cestovať do Chorvátska bez obmedzení – bez testu či očkovania

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátsko na začiatku letnej turistickej sezóny úplne uvoľňuje podmienky pre príchod do krajiny. Slovensko je podľa rozhodnutia Chorvátska od piatkovej polnoci na zozname tzv. zelených krajín Ako pre portál NašaDoprava.sk potvrdilo Chorvátske turistické združenie, znamená to, že Slováci môžu do Chorvátska vstupovať bez potvrdenia…

Szijjártó: Maďarsko chce posilniť vzťahy s Tureckom

0 icon

Budapešť 18. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/MTI-Zoltan Balogh)   Maďarská vláda považuje z hospodárskych i bezpečnostných dôvodov za mimoriadne dôležité posilňovanie maďarsko-tureckých vzťahov, vyhlásil v piatok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó po schôdzke s tureckým ministrom obchodu Mehmetom Mušom Podľa agentúry MTI šéf maďarskej diplomacie…

Po úniku chemikálií v čističke v Plzni sú štyria ľudia v kritickom stave

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Vo firme na spracovanie priemyselného odpadu v českej Plzni v piatok unikli chemikálie, pravdepodobne sírovodík. Na mieste zasahujú záchranári, policajti aj hasiči. Zdravotníci odviezli do nemocnice štyroch zamestnancov v kritickom stave, dvaja neskôr zomreli, informuje spravodajský portál TN.cz Hasiči pôvodne informovali, že chemikálie…

Ak UEFA nezíska od Britov výnimku, finále ME možno presunú z Londýna do Budapešti

0 icon

Londýn 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Futbalové majstrovstvá Európy sú už v plnom prúde, no ešte nie je isté, že vyvrcholenie turnaja bude 11. júla hostiť anglický Londýn. Európska futbalová únia (UEFA) totiž stále rokuje s britskou vládou o udelení výnimky pre zahraničných fanúšikov, aby po príchode do krajiny…

Liberáli v OĽANO primitívne atakovali socialistov za ich zdržanlivý prístup k očkovaniu detí. Sú v koalícii ešte nejakí konzervatívci?

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Liberálni poslanci hnutia OĽANO dnes na tlačovom brífingu vyzvali opozičné strany, aby prestali hazardovať so zdravím ľudí, prejavili aspoň základnú mieru zodpovednosti za štát a pridali sa k podpore vakcinácie obyvateľstva Poslanec Kristián Čekovský prístup opozície ostro skritizoval. „Aj v uplynulých dňoch na…

Korčok víta opätovné vymenovanie Antónia Guterresa za generálneho tajomníka OSN

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Kirsty Wigglesworth)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) víta opätovné vymenovanie Antónia Guterresa za generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal komunikačný odbor rezortu. Guterres bol do druhého funkčného obdobia menovaný dnes.…

Generálna prokuratúra rozhodla o zrušení obvinenia voči Rudolfovi Kusému

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Generálna prokuratúra SR rozhodla o zrušení obvinenia voči starostovi bratislavského Nového Mesta Rudolfovi Kusému. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval starosta Kusý s advokátkou Evou Mišíkovou „Generálny prokurátor vyhovel nášmu návrhu na zrušenie právoplatného uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré sa týkalo troch…

Belgický súd nariadil firme AstraZeneca dodať vakcíny EÚ

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Bruselský súd dnes rozhodol o predbežnom opatrení v spore medzi britsko-švédskou farmaceutickou firmou AstraZeneca a Európskou komisiou. EK o tom informovala prostredníctvom svojej webstránky Súd spoločnosti AstraZeneca nariadil urgentne dodať únii 50 miliónov dávok vakcíny do 27. septembra 2021. Dodržať by pritom mali…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

Pavel Jacz

Minister zdravia Lengvarský chce kupčiť so zdravím. Za očkovanie chce ponúkať peniaze na ruku, alebo lotériu.

0icon

Zostal som ako prikovaný, keď sa minister zdravotníctva Lengvarský vyjadril, že chcú zvýšiť percentá zaočkovania Slovákov štátnym úplatkom - finančnou odmenou, alebo lotériou. Aj týmto spôsobom sa chceme opičiť po Američanoch (max 100 USD) a Srboch (25 €)? Lenže všeobecná vzdelanostná úroveň Slovákov je o mnoho percent vyššia, ako našich…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Záhada nacistických pokladov: Presťahovanie rezerv. 3. časť

0 icon

Správa, že Američania uchmatli nacistické rezervy ríšskej banky v Merkerse, nacistickými pohlavármi riadne otriasla. Prezident banky Walther Frank naliehavo požiadal Hitlera, aby dal zvyšné rezervy previezť z Berlína niekam inam. Ruské vojsko neustále postupovalo, a tak Nemci nemali na záchranu ostávajúcich prostriedkov čas nazvyš. Pokračujeme treťou časťou série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov.…

Ak chceš byť šťastný, nechaj si svoj život pre seba

0 icon

Mať nablízku svojich priateľov a rodinu je dôležité, no tí skutoční a oddaní priatelia sú vzácni. Mnohí z nás však zabúdajú, že svet nie je úplne ideálnym miestom, a tak by sme si mali nechávať svoj osobný život pre seba. Každý z nás je obklopený negatívnymi vibráciami a nie každý,…

Prečo je také ťažké prestať si chytať tvár?

0 icon

Niekedy chceme ovládať naše gestá a pohyby, ale keďže mnohé z nich sú neúmyselné, napríklad pomocou rúk vyjadrujeme svoje pocity, môže to byť zložitejšie, ako by sa očakávalo. Zamysli sa napríklad nad tým, že sa dotýkaš svojej tváre, čo je jednou z najbežnejších reakcií ľudského tela. Mohlo by ťa prekvapiť, koľkokrát…

Umelec strávil 3000 hodín úpravou historických fotografií

0 icon

Každého zaujíma, aké by to bolo, žiť v rôznych historických obdobiach a prežiť na vlastnej koži historické udalosti.  Možno by sa ti páčila príležitosť spoznať niektorých známych ľudí minulosti, ktorí už bohužiaľ medzi nami nie sú, a tak si ich nemohol stretnúť osobne. Napríklad, nás by potešilo zoznámiť sa s osobnosťami,…

Môže cvičenie pred spaním ovplyvniť tvoj spánok?

0 icon

Pravidelné cvičenie má mnoho výhod, vrátane lepšieho spánku. Môže podporovať relaxáciu, znižovať úzkosť a normalizovať tvoje vnútorné hodnoty. Cvičenie tiež zvyšuje teplotu tela a keď začne klesať, cítiš sa ospalo. Dlho sa verilo, že cvičenie pred spaním sťažuje zaspávanie. Podľa nedávneho výskumu to však nemusí byť pravda. Štúdie zistili, že…

Vo svete IT

Google začal uvoľňovať pre aplikáciu Správy funkciu, ktorá vám pomôže mať dôležité konverzácie po ruke

0 icon

Aplikácia Správy patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejších klientov na spravovanie SMS, či četov. V priebehu včerajšieho dňa vyplávali na povrch informácie, že Google začal s distribúciou funkcie End-to-end šifrovania. Najnovšie portál xda-developers.com poukazuje na to, že v rámci BETA programu, aplikácia Správy vo verzii 8.3.026 dostáva ďalšiu užitočnú funkciu. Určite…

Telekom rozširuje pokrytie 5G signálom! Už ste sa skúšali pripojiť do 5G siete? Tieto smartfóny sú kompatibilné!

0 icon

5G technológia pomaly, ale isto napreduje dopredu a to aj v našom regióne. Druhým dychom treba dodať, že výhody 5G siete môžu v súčasnosti využívať najmä obyvatelia nášho hlavného mesta, kde operátori postupne rozširujú pokrytie 5G siete. Začiatkom tohto mesiaca sme vám priniesli správy, že Telekom rozširuje pokrytie 5G signálom…

Fotoaparát umiestnený pod displejom zatiaľ nie je úplne dokonalý. Oslavy sú zrejme predčasné

0 icon

Technológia selfie fotoaparátu umiestneného pod displejom smartfónov by mala zažiť veľký rozmach ešte v tomto roku, aspoň to pred niekoľkými mesiacmi predpovedali viacerí analytici, leakeri, ale i samotní výrobcovia zariadení. Aktuálne sa však na trhu nachádza iba jeden smartfón s touto technológiou, konkrétne ZTE Axon 20 5G. Technológiu môžeme v…

Rok 2021 bude možno prvým, kedy Huawei nepredstaví smartfón z produktovej rady Mate. Prečo sa tak možno stane?

0 icon

Huawei ešte vo februári 2013 predstavil prvú generáciu smartfónu z produktovej rady Mate. Bol to rok, ktorý započal jednu veľkú epochu tejto produktovej rady, ktorá sa teší veľkej obľube do týchto dní. Najnovšie správy, na ktoré poukazuje portál cnbeta však naznačujú, že Huawei si možno dá „nechcenú“ prestávku pri predstavovaní…

Niektoré Poco telefóny hlásia problémy: Môže za to posledná aktualizácia!

0 icon

Aktualizácie a stabilita systému sú achilovou pätou čínskej spoločnosti Xiaomi. Práve problémy so systémom priniesli spoločnosti nepekné renomé, ktoré sa s Xiaomi tiahne už dlhšiu dobu. I napriek tomu, že nám Xiaomi sľúbilo stabilnejší systém do budúcna a odstránenie chýb v systéme, najnovšie portál Piunikaweb.com eviduje problémy hneď u dvoch…

Armádny Magazín

Poľsko na východných hraniciach rozmiestňuje americké raketové systémy Javelin. Prvé testy už prebehli

0 icon

Poľsko, 18. júna 2021 (AM) – Poľsko na východe svojej krajiny rozmiestni protitankové raketové systémy FGM-148F Javelin. Vo štvrtok to novinárom povedal poľský minister národnej obrany Mariusz Błaszczak. Minister informoval, že sa vo štvrtok zúčastnil ukážkových cvičení na polyg

Ruské ministerstvo obrany informovalo o novej verzii stíhačky SU-57

0 icon

  Rusko, 18. júna 2021 (AM) – Ruské ministerstvo obrany a konštrukčná kancelária Suchoj plánujú vyvinúť pre export dvojmiestnu verziu stíhačky Su-57, informoval podpredseda vlády Jurij Borisov počas pracovnej cesty do Prímorského kraja. Podľa jeho slov takáto úprava zvýši dopyt v zahraničí.   "O tento stroj je záujem a podľa môjh

Klamali vám: Napoleona a Hitlera neporazili nízke teploty

0 icon

Nemecko, 17. júna 2021 (AM) – Zvyčajne sa uvádza, že Napoleon a Hitler boli v Rusku porazení surovými teplotami ruskej zimy, hoci vedeli o zložitosti vojenskej kampane v takýchto podmienkach. Španielsky autor Manuel P. Villatoro v tomto článku analyzuje, na čo sa obaja agresori spoliehali a čo ich zničilo.   Napoleon Bonaparte a Adolf

Rusi priviezli pre amerického prezidenta Joe Bidena aj jedno nepríjemné prekvapenie - generála Gerasimova

0 icon

Rusko, 18.jún 2021 (AM) – Rusi pripravili pre amerického prezidenta Joe Bidena prekvapenie, ktoré „Američania zjavne neočakávali“. V rámci delegácie bol na rokovanie s prezidentom vyslaný aj generál Valerij Gerasimov.   „Naše posledné varovanie,“ uviedol

Po čistkách v armáde Bielorusko začalo všeobecnú vojenskú mobilizáciu

0 icon

Bielorusko, 18.jún 2021 (AM) – Bieloruský prezident Alexander Lukašenko podľa viacerých údajov na pozadí hromadného prepúšťania v radoch dôstojníkov ozbrojených síl a „vojakov na kontrakt“ kvôli augustovým udalostiam minulého roka vyhlásil všeobecnú vojenskú mobilizáciu. Inform

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali