Občan SR bol doživotne vypnutý z Youtube. Štát za tým nie je. Kto nám vládne?

Občan SR bol doživotne vypnutý z Youtube. Štát za tým nie je. Kto nám vládne?

Washington 11. júna 2024 (HSP/Foto:screenshot)

 

Nadnárodný internetový gigant Google so sídlom v USA bezprecedentne zrušil doživotne účet na svojej platforme slovenskému youtuberovi s 80 tisíc sledovateľmi bez udania dôvodu. Navyše sa tak stalo 5 dní pred voľbami do Európskeho parlamentu

Zmazaný Youtuber - Vygenerované AI
Na snímke zmazaný Youtuber – Vygenerované AI

Hoci je Google súkromná firma a má právo si určovať pravidlá fungovania, jej platforma Youtube sa stala aj na Slovensku miestom, v ktorom prostredníctvom vlogov, videí prebieha verejná diskusia. Arénou, kde vedú politické subjekty súboj o slovenského voliča. Takýto mediálny priestor, aby bola politická diskusia férová je na Slovensku upravený ústavou a mediálnymi zákonmi tak, aby v ňom mohli zaznieť  všetky relevantné názory, aby v ňom nemohli byť žiadne názory, ktoré nenabádajú na násilie, obmedzenie základných práv niekoho iného, či skupiny, cenzurované.

Reklama

Pri vzniku Slovenskej republiky uzatvorili občania so štátom Slovenskou republikou základnú zmluvu, Ústavu Slovenskej republiky. Na jej základe je nositeľom štátnej moci občan. Moc vykonáva v zastúpení alebo priamo (čl.2).

Ústava zaručuje každému občanovi okrem základných ľudských práv aj politické práva. Jedným z týchto práv je v štáte Slovenská republika zaručená sloboda prejavu a právo na informácie. Toto právo umožňuje každému občanovi SR vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Štát a teda občania SR priamo alebo prostredníctvom svojich zvolených zástupcov môže Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Kľúčovým ustanovením je, že Cenzúra sa zakazuje (čl. 26).

Reklama

Moc je v Slovenskej republike zjednodušene vykonávaná tromi navzájom nezávislými mocami. Zákonodárna moc zodpovedá za tvorbu pravidiel (zákonov), noriem správania občanov a štátu, ktoré umožňujú naše spolužitie. Výkonná moc, ktorá vykonáva moc zverenú prezidentovi a vláde občanmi, zabezpečuje realizáciu politík definovaných v Programovom vyhlásení vlády. A súdna moc interpretuje zákony, kontroluje dodržiavanie zákonov, rozhoduje o právach a povinnostiach.

 

Možný dôvod vypnutia

2. júna 2024 vo večerných hodinách uskutočnil Danny Kollar na platforme youtube živý rozhovor s Tiborom Eliotom Rostasom. V rozhovore, ktorý sa aj dnes dá zhliadnuť napr. na Radou pre mediálne služby neregulovanej video platforme „odysee“, je hosťom občan, šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor Eliot Rostas, ktorý bol právoplatne odsúdený Špecializovaným Trestným Súdom za hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Súd v rozhodnutí konštatoval, že Rostas svojím článkom v časopise Zem a Vek hanobil židovskú komunitu v Slovenskej republike. V rozhovore s Dannym Kollárom okrem iného rozoberali aj túto skutočnosť. Významná časť rozhovoru sa venovala rôznym témam, ktoré regulátor „Rada pre mediálne služby“ zvykne považovať za nelegálny obsah, resp. za dezinformácie.

Sám Danny Kollar v rozhovore pre TVOTV uviedol, že to bol „výbušný, explozívny, myslím, že aj riskantný, odvážny rozhovor s Tiborom Rostasom, dlhá trojhodinová vec, kde sa spomínali rôzne nepoznané fakty“

„Na druhý deň ráno bolo video demonetizované, nebolo stiahnuté, bolo vidno, že niekto má problém“, pokračoval Danny Kollár.

Reklama

Následne 3.5 v popoludňajších hodinách natočil ďalšie video s Jánom Baránkom. To sa mu ešte bez problémov podarilo na Youtube uložiť.  Ešte v ten deň dostal mail od Google, že mu „odstránili kanál“. Od tohoto momentu už sa k ničomu v spojitosti s Youtube nedostal. Dôvod svojho doživotného vypnutia na platforme Youtube sa nedozvedel.

V rozhovore odznela informácia, že aj slovenský štátny regulačný orgán Rada pre mediálne služby disponuje kompetenciami, ktoré jej umožňujú komunikovať s adminmi veľkých mediálnych platforiem a upovedomovať ich na nežiadúci obsah na ich platforme zverejnený, ako aj na nežiadúci účet.

 

Kto občana SR vypol?

Zákon, ktorý umožňuje občana doživotne vypnúť z možnosti uplatňovať slobodu prejavu v Slovenskej republike na platforme šíriacej video obsah nemáme. Vláda nenariadila doživotné vypnutie občana na platforme šíriacej video obsah. Vo finále neexistuje súdne rozhodnutie o doživotnom vypnutí občana na platforme šíriacej video obsah.

Ak za vypnutím neboli tieto tri zložky, kto porušil ústavné práva občana SR? Kto okrem ústavou definovaných zložiek moci má moc v Slovenskej republike moc obmedziť doživotne politické práva ktoréhokoľvek občana SR a bez udania dôvodu?

Reklama

 

Kompetencie Rady pre mediálne služby

Disponuje Rada pre mediálne služby (Rada) kompetenciou „vypnúť občana“? Rada sa ako štátny orgán riadi zákonom č. 264/2022 Z. z. Zákon o mediálnych službách. V súlade s týmto zákonom Rada rozhoduje o podnetoch na preverenie porušenia tohto zákona, na zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu na platforme na zdieľanie obsahu. Toto rozhodovanie vykonáva na pôde senátu. Z toho vyplýva, že by musel existovať podnet, aby o ňom mohla rada rozhodnúť.

Pod nelegálny obsah sa radí aj obsah, ktorý napĺňa znaky trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Podnet na preverenie musí byť podaný písomne alebo elektronickou formou a musí obsahovať odôvodnenie, prečo môže predmetný obsah predstavovať nelegálny obsah. Zároveň z neho musí byť zrejmé, o aký konkrétny obsah ide, preto musí obsahovať aj dátum poskytnutia obsahu a názov platformy na zdieľanie obsahu alebo inej obsahovej služby, v rámci ktorej bol nelegálny obsah poskytnutý.

Mediálna rada má zriadenú stránku na príjem podnetov. Na nej môže prijať podnet aj voči obsahu zverejnenom na platforme Youtube:

Podanie podnetu týkajúceho sa neelgalného obsahu
Podanie podnetu týkajúceho sa neelgalného obsahu

Podnety na preverenie Rada zaeviduje do piatich pracovných dní od doručenia, o čom upovedomí podávateľa spravidla rovnakou formou, akou bol podnet doručený. Senát Rady sa s obsahom podnetu oboznamuje a na svojom zasadnutí ho prerokúva najneskôr do 90 dní od dátumu jeho zaevidovania. O výsledku preverenia podávateľa upovedomí.

Podľa plánu zasadnutí rady, najbližšie zasadnutie Rady má je plánované na 5. júna:

Plán zasadnutí
Plán zasadnutí

V prípade, že rada vyhodnotí podnet ako opodstatnený, štartuje správne konanie voči tomu, na koho bol podnet podaný. Nakoľko sa na žiadnom tohtoročnom zasadnutí Rada nezaoberala podnetom voči akémukoľvek videu zverejnenom na kanáli Dannyho Kollára na platforme Youtube, je len málo pravdepodobné, že by bol občan SR vypnutý na základe záverov zasadnutia Rady pre mediálne služby v súlade s nejakým prijatým podnetom.

 

Samoregulácia

Na stránke Regulátora (Rady pre mediálne služby) je samostatná časť venovaná samoregulácii a koregulácii. Regulátor uvádza, že v prípade, že Rada zaeviduje podnet na preverenie týkajúci sa poskytovateľa obsahových služieb, ktorý sa zaviazal dodržiavať kódex presadzovaný samoregulačným orgánom, postúpi tento podnet príslušnému samoregulačnému orgánu. O veci, o ktorej rozhodol samoregulačný orgán zapísaný v evidencii, Rada pre mediálne služby nekoná.

Reklama

Samoregulačný orgán je iniciatíva alebo orgán samoregulácie pôsobiaci na území Slovenskej republiky presadzujúci samoregulačný mechanizmus uplatňovaný na základe kódexu správania sa alebo obdobného samoregulačného systému pravidiel správania sa v oblasti poskytovania obsahových služieb.

Jediným zaevidovaným samoregulačným orgánom zaevidovaným Radou pre mediálne služby je Rada pre reklamu.

Zoznam samoregulačných orgánov
Zoznam samoregulačných orgánov

Nie je pravdepodobné, že by vypnutie nastalo na základe konania evidovaného samoregulátora.

 

Centrum transparentnosti

V tlačových správach Rady som našiel správu z 9.2.2023 o tom, že signatári Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií založili Centrum transparentnosti. V správe sa ďalej uvádza, že Kódex prijatý v roku 2022 je samoregulačným nástrojom a predstavuje významný míľnik v oblasti boja za vyššiu transparentnosť digitálnych platforiem. Jeho signatári, medzi ktorých patria aj poskytovatelia najznámejších platforiem na zdieľanie obsahu akými sú Facebook, YouTube, Twitter či TikTok, dnes po prvýkrát zverejnili správy, v ktorých popisujú, ako jednotlivé záväzky kódexu zavádzajú do praxe. Kódex 16.6.2022 podpísalo 34 signatárov. Zahŕňa veľmi veľké platformy (YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter a LinkedIn) a veľmi veľké online vyhľadávače (Google a Bing), ale aj menšie platformy (napr. Twitch a Vimeo), výskumné organizácie (napr. Avaaz, Globsec, Global Disinformation Index), fact-checkerov (napr. Maldita.es) a organizácie občianskej spoločnosti (napr. Reportéri bez hraníc).

Reklama

Ďalej sa v správe uvádza, že Rada pre mediálne služby bola už od roku 2021 aktívne zapojená aj do tvorby a implementácie samotného Kódexu, viedla procesy zacielené zvýšenie jeho efektivity. „Kódex v aktuálnej podobe obsahuje 44 záväzkov a 128 konkrétnych opatrení, týkajúcich sa demonetizácie pre šíriteľov dezinformácií a transparentnosti politickej reklamy či obmedzovania manipulatívneho správania realizovaného prostredníctvom falošných účtov, botov a deep fake technológií. Sústredí sa aj na posilnenie postavenia používateľov a lepší prístup k dátam pre výskumníkov sledujúcich a analyzujúcich šírenie nebezpečného obsahu v online priestore, čo je prínosné aj pre výkon našich zákonných kompetencií,“ priblížil obsah a význam Kódexu Stanislav Matějka, vedúci analytického odboru Kancelárie Rady pre mediálne služby.

 

Kódex podpísal aj Google (Youtube)

Každý zo signatárov si z kódexu vyberie oblasti, ktoré sa podpisom kódexu zaviaže splniť. V dokumente podpísanom Googlom definuje platformu Yuotube, ako  otvorenú platformu pre videá, na ktorú môže ktokoľvek nahrať video a zdieľať ho s celým svetom. S touto otvorenosťou sa spájajú neuveriteľné príležitosti, ale aj výzvy – preto sa vždy snažíme nájsť rovnováhu medzi kreatívnym vyjadrením a našou zodpovednosťou chrániť komunitu pred škodlivým obsahom.

Medzi zásadami, ktorými sa riadi pri ochrane komunity je uvádza, že obsah, ktorý porušuje naše zásady, odstraňujeme čo najrýchlejšie čo najrýchlejšie, znižujeme šírenie škodlivých dezinformácií a obsahu, ktorý naráža na naše zásady.

Pokyny pre komunitu na Youtube
Pokyny pre komunitu na Youtube

Súčasťou zásad komunity sú aj pravidlá proti nenávistným prejavom. Tie nie sú na platforme Youtube povolené. Youtube nepovoľuje nenávistný obsah voči jednotlivcom alebo skupinám, ktoré definujú taxatívne vymenované atribúty. Je medzi nimi uvedené aj náboženstvo.

Reklama

Na masové odhaľovanie potenciálne problematického obsahu využíva Youtube kombináciu ľudí a strojového učenia. Okrem toho sa spolieha na komunitu YouTube, ako aj na odborníkov v ich vlastnom programe „Trusted Flagger“, ktorí Youtube pomáhajú odhaliť potenciálne problematický obsah tým, že nám ho priamo nahlasujú.

Takto nahlásený obsah posúdia ľudskí hodnotitelia obsahu, či porušuje zásady komunity. Ak áno, obsah Youtube odstráni a použije ho na trénovanie programov na lepšie automatizované (strojové) posudzovanie v budúcnosti.

Jednou z vecí, ku ktorej sa zaviazal aj Google je vzájomná spolupráca medzi signatármi kódexu pri odhaľovaní a zabránení šírenia dezinformácií. Zároveň sa zaviazal k vytvoreniu potrebných nástrojov pre zefektívnenie tejto činnosti. Zároveň sa Google zaviazal zamedziť virálnemu šíreniu nebezpečného obsahu (dezinformácií).

 

Akým mechanizmom mohlo k vypnutiu dôjsť

Presnú informáciu ako mohlo tak promptne dôjsť k doživotnému vypnutiu z platformy Youtube, môžeme len odhadnúť. Ale dá sa predpokladať, že ak zverejnenie škodlivého, rizikového obsahu nahlási jeden so signatárov (napr. overovateľ faktov) inému signatárovi (Google), na ktorého platforme bol tento zverejnený, na báze dôvery medzi signatármi, začne tento okamžite konať.

Ak by išiel podnet cez Radu pre mediálne služby, musel by o ňom rozhodnúť senát Rady na najbližšom zasadnutí. Takže k tak promptnému konaniu mohlo dôjsť len na základe podnetu, ktorý prišiel od dôveryhodného nahlasovateľa (signatára kódexu) priamo platforme Youtube.

Vzhľadom na výbušnosť informácií zverejnených vo videu v kombinácii s dosahom (80 000 sledovateľov) používateľa zamedzil Google virálnemu šíreniu okamžitým zmazaním kanála aj s celým jeho obsahom (cca 700 videí). O tom, že informácie boli vyhodnotené ako dezinformácie svedčí skutočnosť, že došlo veľmi rýchlo po jeho zverejnení videa k jeho demonetizácii.

Reklama

 

Kto nám vládne?

Na celej veci nie je zarážajúce to, že Youtube takto v rámci komunity signatárov Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií konal. Oveľa viac ma vyrušuje fakt, že nová vládna moc sa zavzdušňuje nad faktom, že nám tu nadnárodné platformy na zverejňovanie obsahu vykonávajú cenzúru a pritom máme na Slovensku zo zákona pôsobiaci orgán „Radu pre mediálne služby“, ktorý bol iniciátorom vytvorenia a implementácie kódexu, samoregulačného nástroja, už v roku 2021. Vytvorením samoregulačného nástroja Slovensko odovzdalo cenzúru, ktorá je na Slovensku ústavne zakázaná, do rúk signatárov kódexu, ktorí ju vykonávajú autonómne, podľa vlastných pravidiel, automaticky a s požehnaním Európskej únie.

Kompetentní by mali prestať horekovať nad tým ako im môže Facebook, či Google blokovať, mazať obsah, či celé účty. Naopak mali by dať hlavy dokopy a prísť s riešením, ako takémuto protiústavnému konaniu na občanoch SR zabrániť. A začal by som tým, že by som sa porozprával s členmi Rady pre mediálne služby na tému samoregulačných mechanizmov implementovaných na základe kódexu Radou. Inak, nakoľko súčasná koalícia nemá dosah na signatárov kódexu, nie je vylúčené, že ich sekera zotne hlavu na platformách na zverejňovanie obsahu skôr či neskôr aj im.

 

Prečítajte si tiež:

 

 

Reklama

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

18:00

Irán a Bahrajn sa v pondelok dohodli, že začnú rokovať o obnovení bilaterálnych diplomatických vzťahov. Tie krajiny prerušili v roku 2016.

17:59

Európska únia (EÚ) nie je dostatočne pripravená na krízu dodávok plynu, varoval v pondelok Európsky dvor audítorov (EDA).

17:59

Tlačová služba dagestanského ministerstva zdravotníctva v pondelok korigovala bilanciu nedeľných útokov na pravoslávne chrámy, synagógy a stanovište dopravnej polície v Dagestanskej republike na ruskom severnom Kaukaze, keď uviedla, že priamo pod paľbu útočníkov sa dostalo 46 ľudí, z nich 20 zraneniam podľahlo. Medzi obeťami sú policajti aj civilisti. Pôvodná informácia udávala 20 mŕtvych a 46 zranených.

17:43

Poľský prezident Andzej Duda v pondelok počas oficiálnej návštevy v Pekingu podpísal päť dohôd o obchode so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Poliaci budú zároveň môcť vycestovať do Číny bez víz na 15 dní.

17:43

Spoločné vojenské cvičenie krajín tzv. Weimarského trojuholníka sa v roku 2025 bude konať v Poľsku. Oznámil to poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po pondelkovom stretnutí ministrov obrany Poľska, Francúzska a Nemecka.

17:43

Senegalské úrady zaviedli dobrovoľné skríningové testy na chorobu COVID-19 pre pútnikov vracajúcich sa z výročnej moslimskej púte do Mekky v Saudskej Arábii. Na medzinárodnom letisku v Dakare okrem toho opätovne zaviedli aj nosenie rúšok.

17:42

Spoločná európska mena na začiatku nového týždňa vzrástla. Dolár sa totiž oslabil po tom, čo sa v minulom týždni dostal takmer na 8-týždňové maximum. Euro sa v pondelok popoludní okolo 16.40 h SELČ obchodovalo s plusom 0,40 % po 1,0735 USD. Európska centrálna banka stanovila v pondelok popoludní referenčný kurz eura na 1,0730 (v piatok: 1,0688) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9319 (0,9356) eura.

17:27

Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do 2. kola kvalifikácie na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V pondelkovom zápase zdolal ako 26. nasadený Američana Tristana Boyera v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (5). V nasledujúcom stretnutí ho čaká Kazach Timofej Skatov.

16:59

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) priznal, že konsolidácia verejných financií je potrebná, no nevie, ako ju dosiahnuť. Avizované šetrenie vo verejnej správe a zlepšenie výberu daní hnutie považuje za populistické. Uviedol to poslanec Národnej rady SR za PS Štefan Kišš v pondelok na brífingu. Reagoval tak na pondelkovú tlačovú besedu ministra financií Kamenického a prezidenta finančnej správy (FS) Jozefa Kissa o efektívnejšom výbere daní ako jednom z konsolidačných opatrení.

16:58

Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck sa vyslovil za zásadné reformy Európskej únie (EÚ). Európa potrebuje odbúrať byrokraciu, aby sa stala silnejšou a odolnejšou, povedal v pondelok na stretnutí so zástupcami priemyslu v Berlíne.

16:57

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil novému šéfovi Správy štátnej bezpečnosti Ukrajiny, aby “vyčistil” jej rady od ľudí, ktorí ju diskreditujú. Stalo sa tak po tom, ako boli dvaja jej dôstojníci obvinení zo sprisahania s cieľom zavraždiť vysokých ukrajinských predstaviteľov.

16:57

V balónoch s odpadkami, ktoré smerom na južnú časť Kórejského polostrova opäť poslala Severná Kórea (KĽDR), sa úradom podarilo identifikovať v pribalenej pôde parazity z ľudských výkalov vrátane hlíst a zvyšky západného oblečenia. Oznámila to juhokórejská armáda.

16:56

Prinajmenšom dvaja ľudia zahynuli pri požiari, ktorý v pondelok vypukol v budove výskumného inštitútu elektroniky v meste Frjazino ležiacom neďaleko Moskvy. Oznámil to gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov aj miestni záchranári.

16:56

Európska únia (EÚ) schválila plán na uvoľnenie prvej časti ziskov zo zmrazených ruských aktív na financovanie vojenskej pomoci Ukrajine, čím súčasne obišla námietky Maďarska, uviedli v pondelok pre agentúru Reuters nemenované diplomatické zdroje.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke invazívny a obzvlášť nebezpečný druh rastliny Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) pri meste Sobrance

Autor: FOTO TASR-Roman Hanc

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Šupa

Ivan Štubňa

Gustáv Murín

Andrej Sablič

Erik Majercak

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali