Na aktuálnu tému – nezodpovedané otázky týkajúce sa povinného očkovania

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Práve listy/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)

 

Sú té­my, kto­ré po­la­ri­zu­jú spo­loč­nosť a vy­vo­lá­va­jú váš­ne. Me­dzi tie­to té­my v pos­led­nom ob­do­bí pat­rí ne­po­chyb­ne té­ma mož­nej bu­dú­cej le­gis­la­tív­nej úp­ra­vy o za­ve­de­ní po­vin­né­ho oč­ko­va­nie pre ur­či­té ka­te­gó­rie oby­va­teľ­stva

očkovanie
Ilustračné foto

Vo­lá sa po zod­po­ved­nos­ti za ochra­nu ve­rej­né­ho zdra­via, v me­ne kto­ré­ho sa uva­žu­je o ne­dob­ro­voľ­nom, štá­tom ulo­že­nom zá­sa­hu do te­les­nej in­teg­ri­ty je­din­ca.

Via­ce­rí od­bor­ní­ci ape­lu­jú na sku­toč­nosť, že oč­ko­va­nie je pre spo­loč­nosť eko­no­mic­ky a me­di­cín­sky me­nej za­ťa­žu­jú­ca ces­ta zís­ka­nia kon­tro­ly nad pan­dé­miou v po­rov­na­ní so spô­so­bom zís­ka­nia imu­ni­ty for­mou pre­ko­na­nia cho­ro­by, ľu­do­vo na­zý­va­né „pre­mo­re­nie“ oby­va­teľ­stva. Pre­to­že v prí­pa­de „pre­mo­re­nia“ hro­zí ko­laps eko­no­mi­ky a zdra­vot­níc­tva. Eko­no­mic­ké do­pa­dy a fa­tál­ne nás­led­ky pan­dé­mie už via­ce­rých pod­ni­ka­te­ľov po­lo­ži­li na lo­pat­ky. Za ich kra­chom náj­de­me neš­ťas­tné ľud­ské osu­dy, bez­ná­dej spô­so­be­nú stra­tou príj­mu, nes­chop­nosť splá­cať dl­hy.

Návr­hom ako vy­viesť spo­loč­nosť a eko­no­mi­ku z tej­to tra­gé­die von je za­viesť po­vin­nosť oč­ko­va­nia, či už z ti­tu­lu ochra­ny zdra­via vy­bra­ných sku­pín (se­nio­ri), ale­bo z ti­tu­lu zod­po­ved­nos­ti za ochra­nu ve­rej­né­ho zdra­via pre niek­to­ré ka­te­gó­rie po­vo­la­ní.

Pred­pok­la­dám, že je vo ve­rej­nom zá­uj­me pris­tú­piť k tej­to té­me s pot­reb­nou váž­nos­ťou a pl­nou zod­po­ved­nos­ťou, kto­rú no­si­te­lia ve­rej­nej mo­ci vo­či  ob­ča­nom ma­jú.

Z uve­de­né­ho dô­vo­du je úmys­lom toh­to prís­pev­ku vy­ko­nať ana­lý­zu a zod­po­ve­dať otáz­ky tý­ka­jú­ce sa  po­vin­né­ho oč­ko­va­nia pro­ti Co­vid 19. K ús­tav­nop­ráv­nym as­pek­tom sa vy­jad­ri­li via­ce­rí od­bor­ní­ci. Oh­ľa­dom pou­ka­zu na sku­toč­nosť, že po­vin­né oč­ko­va­nie už raz preš­lo tes­tom ús­tav­nos­ti v mi­nu­los­ti, by az­da bo­lo vhod­né po­lo­žiť si otáz­ku, či bol stav ve­dec­ké­ho poz­na­nia a práv­ny sta­tus oč­ko­va­cích lá­tok v ča­se roz­ho­do­va­nia na ús­tav­nom sú­de v mi­nu­los­ti rov­na­ký ale­bo as­poň  po­rov­na­teľ­ný so sta­vom, aký je te­raz, aby sme vy­lú­či­li akú­koľ­vek po­chyb­nosť o tom, či je na­mies­te pou­žiť ana­ló­giu na test ús­tav­nos­ti aj vo vzťa­hu k ak­tuál­ne zva­žo­va­nej práv­nej úp­ra­vy o po­vin­nom oč­ko­va­ní.

Ten­to prís­pe­vok si kla­die za cieľ ot­vo­riť dve té­my, kto­ré na­te­raz ne­bo­li dos­ta­toč­ným spô­so­bom za­na­ly­zo­va­né. Ot­vo­re­nie tých­to tém ne­má iný úmy­sel ako čo naj­dôk­lad­nej­ším spô­so­bom for­mou ot­vo­re­nej a ši­ro­kej dis­ku­sie, vý­me­nou ná­zo­rov, náj­sť kon­sen­zus v pál­či­vých té­mach, kto­ré trá­pia, a ako už bo­lo vy­ššie uve­de­né aj po­la­ri­zu­jú, na­šu spo­loč­nosť.

 

Té­ma 1: Aký je ak­tuál­ny práv­ny sta­tus vak­cín pro­ti co­vi­du? Jed­ná sa pri ich ap­li­ká­cii o bio­me­di­cín­sky vý­skum ale­bo nie?

Dô­le­ži­tosť zod­po­ve­da­nia tých­to otá­zok je od­ôvod­ne­ná zá­väz­ka­mi, kto­ré vy­plý­va­jú z me­dzi­ná­rod­nej zmlu­vy, kto­rou je Slo­ven­ská re­pub­li­ka via­za­ná a kto­rá má pred­nosť pred zá­kon­mi.

Člá­nok 7 od­sek 5 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky us­ta­no­vu­je, že me­dzi­ná­rod­né zmlu­vy o ľud­ských prá­vach a zá­klad­ných slo­bo­dách, me­dzi­ná­rod­né zmlu­vy, na kto­rých vy­ko­na­nie nie je pot­reb­ný zá­kon, a me­dzi­ná­rod­né zmlu­vy, kto­ré pria­mo za­kla­da­jú prá­va ale­bo po­vin­nos­ti fy­zic­kých osôb ale­bo práv­nic­kých osôb a kto­ré bo­li ra­ti­fi­ko­va­né a vy­hlá­se­né spô­so­bom us­ta­no­ve­ným zá­ko­nom, ma­jú pred­nosť pred zá­kon­mi.

Do­dat­ko­vý pro­to­kol k Do­ho­vo­ru o ľud­ských prá­vach a bio­me­di­cí­ne, tý­ka­jú­ci sa bio­me­di­cín­ske­ho vý­sku­mu, na­do­bu­dol plat­nosť pre Slo­ven­skú re­pub­li­ku 1. sep­tem­bra 2007.Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky s do­dat­ko­vým pro­to­ko­lom vy­slo­vi­la súh­las svo­jím uz­ne­se­ním č. 1493 z 9. feb­ruára 2005 a roz­hod­la o tom, že ide o me­dzi­ná­rod­nú zmlu­vu pod­ľa čl. 7 ods. 5 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rá má pred­nosť pred zá­kon­mi.

Je pot­reb­né zdô­raz­niť, že  len zo­pár kra­jín Ra­dy Euró­py je via­za­ných zne­ním uve­de­né­ho do­dat­ko­vé­ho pro­to­ko­lu. Nap­rík­lad ta­ké Fran­cúz­sko, Ta­lian­sko a Ra­kús­ko nep­ris­tú­pi­li k uve­de­nej me­dzi­ná­rod­nej zmlu­ve.

Člá­nok 4 Všeo­bec­né pra­vid­lo uve­de­né­ho pro­to­ko­lu us­ta­no­vu­je, že vý­skum sa vy­ko­ná­va slo­bod­ne pod­ľa us­ta­no­ve­ní toh­to pro­to­ko­lu a os­tat­ných zá­kon­ných us­ta­no­ve­ní, kto­ré za­bez­pe­ču­jú ochra­nu ľud­skej by­tos­ti.

Oso­by po­žia­da­né o účasť na vý­skum­nom pro­jek­te bu­dú na­vy­še in­for­mo­va­né o prá­vach a opat­re­niach, kto­ré us­ta­no­vu­je zá­kon na ich ochra­nu, a kon­krét­ne o ich prá­ve od­miet­nuť ude­le­nie súh­la­su, resp. ke­dy­koľ­vek od­vo­lať súh­las bez to­ho, aby sa sta­li ob­jek­tom dis­kri­mi­ná­cie naj­mä s oh­ľa­dom na ich prá­vo na le­kár­sku sta­ros­tli­vosť. (člá­nok 13 od­sek 3)

Od­miet­nu­tie ude­le­nia súh­la­su s účas­ťou na vý­sku­me nes­mie viesť k žiad­nej for­me dis­kri­mi­ná­cie vo­či dot­knu­tej oso­be a späť­vza­tie súh­la­su s účas­ťou na vý­sku­me nes­mie viesť k žiad­nej for­me dis­kri­mi­ná­cie vo­či dot­knu­tej oso­be naj­mä s oh­ľa­dom na prá­vo na le­kár­sku sta­ros­tli­vosť (člá­nok 14 od­sek 2).

Bio­me­di­cín­sky vý­skum za­hŕňa kaž­dú vý­skum­nú čin­nosť v ob­las­ti bio­ló­gie, me­di­cí­ny, far­má­cie, ošet­ro­va­teľ­stva, pô­rod­nej asis­ten­cie, psy­cho­ló­gie a le­kár­ske­ho ožia­re­nia, kto­rá mô­že ov­plyv­niť fy­zic­ké ale­bo psy­chic­ké zdra­vie člo­ve­ka, kto­rý sa zú­čas­tňu­je na tom­to vý­sku­me (§26 od­sek 1 zá­ko­na č. 576/2004 Z.z. o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, služ­bách sú­vi­sia­cich s pos­ky­to­va­ním zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov).

Pod­ľa od­bor­nej li­te­ra­tú­ry (Zdroj: Fe­do­ro­vá, K. Me­di­cín­ske prá­vo a od­kaz na Bri­tish Me­di­cal­Jour­nal 2017, 359, j4­530) Európ­ska ko­mi­sia mô­že roz­hod­núť aj o pod­mie­neč­nom po­vo­le­ní lie­ku. Ta­ké­to uve­de­nie lie­ku na trh je jed­nou z adap­tív­nych ciest uľah­ču­jú­cich európ­sku re­gis­trá­ciu lie­kom, kto­ré by moh­li po­môcť pa­cien­tom tr­pia­com ži­vot oh­ro­zu­jú­ci­mi zried­ka­vý­mi ocho­re­nia­mi bez iných mož­nos­tí lieč­by. Ho­ci tie­to lie­ky mô­žu reál­ne pris­pieť (a v mno­hých prí­pa­doch aj pri­ná­ša­jú) sku­toč­nú ino­vá­ciu, ich vstup na európ­sky trh nie je bez ri­zík. Pri pod­mie­neč­nom po­vo­le­ní sa up­lat­ňu­jú niž­šie ná­ro­ky na roz­sah úda­jov potvr­dzu­jú­cich účin­nosť a bez­peč­nosť lie­ku, liek mô­že byť po­vo­le­ný už po ukon­če­ní II. eta­py kli­nic­ké­ho skú­ša­nia.

Na ri­zi­ká spo­je­né s ta­kým­to pos­tu­pom upo­zor­ňu­jú napr. Da­vis a kol. „te­mer po­lo­vi­ca lá­tok, kto­ré ús­peš­ne ukon­čia fá­zu II. kli­nic­ké­ho skú­ša­nia, zly­há vo fá­ze III. pre­dov­šet­kým kvô­li ne­dos­tat­ku účin­nos­ti ale­bo bez­peč­nos­ti. Z to­ho vy­plý­va, že ak sú no­vé lie­ky schvá­le­né iba na zá­kla­de vý­sled­kov fá­zy II. skú­ša­nia, je to 50:50, že sú ne­bez­peč­né, neú­čin­né ale­bo obo­je.“

Európ­ska ko­mi­sia vy­da­la do­te­raz 4 pod­mie­neč­né po­vo­le­nia na uve­de­nie na trh vak­cín pro­ti Co­vid 19. Na strán­ke Európ­skej lie­ko­vej agen­tú­ry  sa k dneš­né­mu dňu uvá­dza, že všet­ky vak­cí­ny pro­ti Co­vid 19 sú v re­ži­me pod­mie­neč­né­ho po­vo­le­nia pou­ži­tia na tr­hu. Ta­ké­to po­vo­le­nie sa vy­dá­va na je­den rok, pri­čom mô­že byť predĺže­né. Predĺže­nie sta­tu­su pod­mie­neč­né­ho po­vo­le­nia na trh je už pri niek­to­rých vak­cí­nach po­vo­le­né. Je pot­reb­né do­dať, že pod­mie­neč­né po­vo­le­nie na trh mô­že byť kon­ver­to­va­né na štan­dar­dné po­vo­le­nie.

Z poh­ľa­du prá­va je kľú­čo­vé za­de­fi­no­vať, či sta­tus pod­mie­neč­né­ho po­vo­le­nia vak­cí­ny pro­ti co­vid na trh, ke­dy je pot­reb­né zís­kať, pred­lo­žiť a vy­hod­no­tiť do­da­toč­né dá­ta pred tým ako dôj­de ku  kon­ver­zii na štan­dar­dné po­vo­le­nie, spa­dá do de­fi­ní­cie poj­mu  bio­me­di­cín­ske­ho vý­sku­mu.

Po­kiaľ by to bo­lo tak, je nut­né na­ze­rať na otáz­ky sú­vi­sia­ce s  po­vin­ným oč­ko­va­ním lie­kom/vak­cí­nou  v bio­me­di­cín­skom vý­sku­me z hľa­dis­ka  sú­lad­nos­ti  navr­ho­va­nej práv­nej úp­ra­vy s vy­ššie uve­de­ný­mi us­ta­no­ve­nia­mi  me­dzi­ná­rod­nej zmlu­vy, kto­rá ma pred­nosť pred zá­kon­mi. A to z dô­vo­du, že me­dzi­ná­rod­ná zmlu­va umož­ňu­je od­miet­nuť ude­le­nie súh­la­su s účas­ťou v bio­me­di­cín­skom vý­sku­me s  tým, že ta­ké­to od­miet­nu­tie ude­le­nia súh­la­su ne­mô­že vy­vo­lať ne­priaz­ni­vé účin­ky pre oso­bu, kto­rá súh­las od­miet­la pos­kyt­núť.

 

Té­ma 2: Od­škod­ne­nie v prí­pa­de uj­my na zdra­ví v dôs­led­ku  oč­ko­va­nia

V Re­zo­lú­cii Parla­men­tné­ho zhro­maž­de­nia  Ra­dy Euró­py č. 2361 (2021) z 27.ja­nuá­ra 2021 s náz­vom „Co­vid-19 vak­cí­ny: etic­ké, práv­ne a prak­tic­ké as­pek­ty“ sa na­lie­ha  (v bo­de 7.1.5.) na člen­ské štá­ty Ra­dy Euró­py a Európ­sku úniu zria­diť ne­zá­vis­lé vak­ci­nač­né kom­pen­zač­né prog­ra­my na za­bez­pe­če­nie kom­pen­zá­cie za ško­dy a uj­my z vak­ci­ná­cie.  Je pot­reb­né zdô­raz­niť, že kom­pen­zač­né vak­ci­nač­né prog­ra­my sa ne­tý­ka­jú vý­slov­ne  prí­pa­dov po­vin­nej vak­ci­ná­cie, ale vak­ci­ná­cie ako ta­kej,  pre­to­že uve­de­ná re­zo­lú­cia ak­cen­tu­je zá­sa­du dob­ro­voľ­nos­ti oč­ko­va­nia a zá­kaz dis­kri­mi­ná­cie pre oso­by, kto­ré k ta­ké­mu­to dob­ro­voľ­né­mu roz­hod­nu­tiu nep­ris­tú­pia.

V kon­texte kom­plexné­ho poh­ľa­du a vy­vá­že­né­ho, spra­vod­li­vé­ho prís­tu­pu k oč­ko­va­ným ob­ča­nom, by štát mal pris­tú­piť k zria­de­niu  fon­du na náh­ra­du ško­dy spô­so­be­nej v prí­čin­nej sú­vis­los­ti s vak­ci­ná­ciou. Uve­de­ná po­žia­dav­ka je o to viac na­lie­ha­vá v prí­pa­de, ak štát na­ria­di po­vin­né oč­ko­va­nie. Pre po­ria­dok uvá­dza­me, že ne­dis­po­nu­je­me ve­rej­ný­mi in­for­má­cia­mi o tom, kto­rý štát so zria­de­ným fon­dom na od­škod­ne­nie v akej cel­ko­vej vý­ške oč­ko­va­ných od­škod­nil, koľ­ko bo­lo ta­kých­to osôb a čo kon­krét­ne sa od­škod­ňo­va­lo.

Pri preu­ka­zo­va­ní ná­ro­ku na čer­pa­nie kom­pen­zá­cie  pou­ka­zu­je­me na ju­di­ka­tú­ru Súd­ne­ho dvo­ra EU o re­le­van­cii ne­pria­mych dô­ka­zov vo vzťa­hu k preu­ká­za­niu  prí­čin­nej sú­vis­los­ti  me­dzi vak­cí­nou – v tom­to prí­pa­de iš­lo o vak­cí­nu Sa­no­fi Pas­teur pro­ti he­pa­ti­tí­de B, a nás­led­né­ho ob­ja­ve­nia sa poš­ko­de­nia zdra­via – v tom­to prí­pa­de skle­ró­zy mul­tip­lex (roz­su­dok z 21.jú­na 2017 vo ve­ci C-621/15).

Pri neexis­ten­cii ve­dec­ké­ho kon­sen­zu mož­no chy­bu vak­cí­ny a prí­čin­nú sú­vis­losť me­dzi tou­to chy­bou a ocho­re­ním preu­ká­zať sú­bo­rom zá­važ­ných, pres­ných a nav­zá­jom sa potvr­dzu­jú­cich ne­pria­mych dô­ka­zov.

Ča­so­vá blíz­kosť me­dzi po­da­ním vak­cí­ny a ob­ja­ve­ním sa ocho­re­nia, neexis­ten­cia osob­ných ale­bo ro­din­ných pre­dis­po­zí­cií za­oč­ko­va­nej oso­by, ako aj znač­ný po­čet oh­lá­se­ných prí­pa­dov ob­ja­ve­nia sa toh­to ocho­re­nia po po­da­ní tej­to vak­cí­ny mô­žu prí­pad­ne pred­sta­vo­vať dos­ta­toč­né ne­pria­me dô­ka­zy na preu­ká­za­nie ta­kej sku­toč­nos­ti.

JUDr. Da­na Je­lin­ko­vá Du­dzí­ko­vá, LL.M., sud­ky­ňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve

 

Článok pôvodne vyšiel na portáli pravnelisty.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Začína disciplinárne konanie proti Turecku

0 icon

Ankara 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Rada Európy začína disciplinárne konanie voči Turecku po tom, čo nedodržalo rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a neprepustilo z väzenia podnikateľa a filantropa Osmana Kavalu. Zriedkavý a zdĺhavý proces by mohol viesť k pozastaveniu hlasovacích práv alebo členstva Turecka v medzinárodnej organizácii,…

Heger po stretnutí s prezidentkou: Odlišné pohľady na pandémiu sú následkom toho, že situácia okolo nej je zložitá

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Odlišné pohľady na riešenia súčasnej situácie v súvislosti s pandémiou sú podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) prirodzeným následkom toho, že situácia je naozaj veľmi zložitá. Premiér to povedal po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou Hlava štátu ho vo štvrtok 2. decembra poprosila, aby…

V Poľsku sa hovorí o budovaní „štvrtej ríše“ v Európe a o nutnosti zabrániť jej vzniku

0 icon

Varšava 3. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Šéf vládnucej strany v Poľsku Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski na mimoriadnej schôdzi parlamentného klubu frakcie hovoril o údajnom budovaní "štvrtej ríše" v Európskej únii. Informuje o tom portál Wirtualna Polska Niektorých politikov udivili slová, ktoré nedávno predniesol Kaczynski. „Nemecko chce vybudovať…

Na vianočnom večierku sa desiatky zaočkovaných nakazili koronavírusom. Nórske úrady preto zavádzajú nové opatrenia

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/teraz/Foto:Pixabay)   Nórske úrady vo štvrtok oznámili zavedenie nových protipandemických opatrení v oblasti hlavného mesta Oslo po tom, čo sa desiatky zaočkovaných osôb nakazili koronavírusom na vianočnom večierku, pričom najmenej u jednej osoby zistili prítomnosť nového variantu omikron. Informovala o tom agentúra AFP. Nosenie rúšok bude…

Novým rakúskym kancelárom bude doterajší minister vnútra Nehammer

0 icon

Viedeň 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Lisa Leutner)   Novým rakúskym spolkovým kancelárom a predsedom najsilnejšej parlamentnej strany ÖVP sa stane doterajší minister vnútra Karl Nehammer (49). Rozhodlo o tom jednomyseľne predsedníctvo strany na svojom piatkovom zasadnutí, informoval portál Kurier.at Po rokovaní to médiám potvrdil štajerský hajtman Hermann Schützenhöfer. Ten…

Kéry: “Ukrajine vadí, že Rusi na svojom území zhromažďujú vojakov! Skôr mi to pripomína cielenú ukrajinskú provokáciu”

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda zahraničného parlamentného výboru poslanec Marián Kéry zo Smeru-SD sa vyjadril k najnovšiemu vývoju v bilaterálnych vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Zdôraznil, že k eskalácii napätia na rusko-ukrajinskej hranici výrazne pomáha svojimi provokáciami i samotná Ukrajina. Problém sa však podľa neho musí…

Monike Beňovej ukradli facebookový účet a nakrátko ho zmenili na nepoznanie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová rieši hackerský útok na jej konto na sociálnej sieti Facebook. Niekto sa jej nabúral do účtu a zmenil jeho názov, úvodné fotografie a popisy. Monika Beňová, ktorá je známa svojou pravidelnou aktivitou na Facebooku, musí strpieť, že jej účet…

Kiska nie je autorita pre väčšiu významnú skupinu ľudí. Výzvy exprezidentov ani aktívnych politikov očkovanie nezvýšia, upozorňuje Haulík

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Spoločná výzva troch bývalých slovenských prezidentov Rudolfa Schustera, Ivana Gašparoviča a Andreja Kisku nemá potenciál na zvýšenie zaočkovanosti ľudí proti koronavírusu. Sociológ Pavel Haulík to povedal pre agentúru SITA v súvislosti s výzvou k očkovaniu, ktorú zaslal médiám exprezident Kiska v nedeľu 28.…

Fico: Pani prezidentka, vyzvite vládu na podanie demisie a zmenu ústavy, aby sa konali predčasné voľby!

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Prezidentka Čaputová včera (2.12.) požiadala premiéra Hegera, aby prijal zodpovednosť za to, v akom stave je naša krajina. Niekto by možno uveril, že to robí pre dobro Slovenska, no v jej prípade je dôvod zjavný – stráca pôdu pod nohami a zachraňuje svoje…

Ďalší po Kurzovi: Z rakúskej politiky odchádza aj minister financií Gernot Blümel

0 icon

Viedeň 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Po tom, čo vo štvrtok napoludnie ohlásil odchod z politiky bývalý rakúsky kancelár a šéf ľudovcov (ÖVP) Sebastian Kurz, oznámil večer rovnaký krok aj minister financií Gernot Blümel. Informovala o tom agentúra DPA "Rozhodol som sa opustiť politiku," povedal 40-ročný minister, ktorý bol…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

Andrej Danko

Čaputová perfektne klame, ale pravdu nezamlčí.

0icon

Čaputová v najťažších časoch Slovenska povedala, že nerozumie svojej krajine. Asi nevie, že je prezident

Marek Brna

Čo robí Čína inak?

0icon

V súvislosti s Covidom sa akosi príliš málo v našich načisto idiotských médiách spomína už dlhodobo mega úspešná Čína. V najľudnatejšej krajine sveta už dlhšie kvôli Covidu nikto nezomiera. A ekonomika môže tým pádom prosperovať. Aj najviac zaočkované európske krajiny majú denne desiatky mŕtvych, no 1,5 miliardová Čína má

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2.

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

Andrej Biras

Boj o Európu, ktorý sa začal 20.11.21 vo Viedni pokračuje! Občianska mobilizácia, ktorá práve prebieha je historická!

0icon

20.11.2021 prebehla  vo Viedni mega demonštrácia, kde minimálne 100.000 ľudí vyjadrilo svoj názor proti povinnému očkovaniu.  Mainstream rozprával o 35.000 účastníkoch.. Pozrite tu koľko ich bolo: https://www.youtube.com/watch?v=56NrGdmWMvc V tomto videu je 1,5 hodinový sprievod zrýchlený do 19 min. Je toto 35.000 ľudí? Tvrdia to média a polícia? Hanba

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Začína disciplinárne konanie proti Turecku

0 icon

Ankara 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Rada Európy začína disciplinárne konanie voči Turecku po tom, čo nedodržalo rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a neprepustilo z väzenia podnikateľa a filantropa Osmana Kavalu. Zriedkavý a zdĺhavý proces by mohol viesť k pozastaveniu hlasovacích práv alebo členstva Turecka v medzinárodnej organizácii,…

Heger po stretnutí s prezidentkou: Odlišné pohľady na pandémiu sú následkom toho, že situácia okolo nej je zložitá

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Odlišné pohľady na riešenia súčasnej situácie v súvislosti s pandémiou sú podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) prirodzeným následkom toho, že situácia je naozaj veľmi zložitá. Premiér to povedal po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou Hlava štátu ho vo štvrtok 2. decembra poprosila, aby…

V Poľsku sa hovorí o budovaní „štvrtej ríše“ v Európe a o nutnosti zabrániť jej vzniku

0 icon

Varšava 3. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Šéf vládnucej strany v Poľsku Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski na mimoriadnej schôdzi parlamentného klubu frakcie hovoril o údajnom budovaní "štvrtej ríše" v Európskej únii. Informuje o tom portál Wirtualna Polska Niektorých politikov udivili slová, ktoré nedávno predniesol Kaczynski. „Nemecko chce vybudovať…

Na vianočnom večierku sa desiatky zaočkovaných nakazili koronavírusom. Nórske úrady preto zavádzajú nové opatrenia

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/teraz/Foto:Pixabay)   Nórske úrady vo štvrtok oznámili zavedenie nových protipandemických opatrení v oblasti hlavného mesta Oslo po tom, čo sa desiatky zaočkovaných osôb nakazili koronavírusom na vianočnom večierku, pričom najmenej u jednej osoby zistili prítomnosť nového variantu omikron. Informovala o tom agentúra AFP. Nosenie rúšok bude…

Novým rakúskym kancelárom bude doterajší minister vnútra Nehammer

0 icon

Viedeň 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Lisa Leutner)   Novým rakúskym spolkovým kancelárom a predsedom najsilnejšej parlamentnej strany ÖVP sa stane doterajší minister vnútra Karl Nehammer (49). Rozhodlo o tom jednomyseľne predsedníctvo strany na svojom piatkovom zasadnutí, informoval portál Kurier.at Po rokovaní to médiám potvrdil štajerský hajtman Hermann Schützenhöfer. Ten…

Kéry: “Ukrajine vadí, že Rusi na svojom území zhromažďujú vojakov! Skôr mi to pripomína cielenú ukrajinskú provokáciu”

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda zahraničného parlamentného výboru poslanec Marián Kéry zo Smeru-SD sa vyjadril k najnovšiemu vývoju v bilaterálnych vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Zdôraznil, že k eskalácii napätia na rusko-ukrajinskej hranici výrazne pomáha svojimi provokáciami i samotná Ukrajina. Problém sa však podľa neho musí…

Monike Beňovej ukradli facebookový účet a nakrátko ho zmenili na nepoznanie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová rieši hackerský útok na jej konto na sociálnej sieti Facebook. Niekto sa jej nabúral do účtu a zmenil jeho názov, úvodné fotografie a popisy. Monika Beňová, ktorá je známa svojou pravidelnou aktivitou na Facebooku, musí strpieť, že jej účet…

Kiska nie je autorita pre väčšiu významnú skupinu ľudí. Výzvy exprezidentov ani aktívnych politikov očkovanie nezvýšia, upozorňuje Haulík

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Spoločná výzva troch bývalých slovenských prezidentov Rudolfa Schustera, Ivana Gašparoviča a Andreja Kisku nemá potenciál na zvýšenie zaočkovanosti ľudí proti koronavírusu. Sociológ Pavel Haulík to povedal pre agentúru SITA v súvislosti s výzvou k očkovaniu, ktorú zaslal médiám exprezident Kiska v nedeľu 28.…

Fico: Pani prezidentka, vyzvite vládu na podanie demisie a zmenu ústavy, aby sa konali predčasné voľby!

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Prezidentka Čaputová včera (2.12.) požiadala premiéra Hegera, aby prijal zodpovednosť za to, v akom stave je naša krajina. Niekto by možno uveril, že to robí pre dobro Slovenska, no v jej prípade je dôvod zjavný – stráca pôdu pod nohami a zachraňuje svoje…

Ďalší po Kurzovi: Z rakúskej politiky odchádza aj minister financií Gernot Blümel

0 icon

Viedeň 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Po tom, čo vo štvrtok napoludnie ohlásil odchod z politiky bývalý rakúsky kancelár a šéf ľudovcov (ÖVP) Sebastian Kurz, oznámil večer rovnaký krok aj minister financií Gernot Blümel. Informovala o tom agentúra DPA "Rozhodol som sa opustiť politiku," povedal 40-ročný minister, ktorý bol…

Podkasty

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

Andrej Danko

Čaputová perfektne klame, ale pravdu nezamlčí.

0icon

Čaputová v najťažších časoch Slovenska povedala, že nerozumie svojej krajine. Asi nevie, že je prezident

Marek Brna

Čo robí Čína inak?

0icon

V súvislosti s Covidom sa akosi príliš málo v našich načisto idiotských médiách spomína už dlhodobo mega úspešná Čína. V najľudnatejšej krajine sveta už dlhšie kvôli Covidu nikto nezomiera. A ekonomika môže tým pádom prosperovať. Aj najviac zaočkované európske krajiny majú denne desiatky mŕtvych, no 1,5 miliardová Čína má

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2.

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

Andrej Biras

Boj o Európu, ktorý sa začal 20.11.21 vo Viedni pokračuje! Občianska mobilizácia, ktorá práve prebieha je historická!

0icon

20.11.2021 prebehla  vo Viedni mega demonštrácia, kde minimálne 100.000 ľudí vyjadrilo svoj názor proti povinnému očkovaniu.  Mainstream rozprával o 35.000 účastníkoch.. Pozrite tu koľko ich bolo: https://www.youtube.com/watch?v=56NrGdmWMvc V tomto videu je 1,5 hodinový sprievod zrýchlený do 19 min. Je toto 35.000 ľudí? Tvrdia to média a polícia? Hanba

TopDesať

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0 icon

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

TOP10: Staroveké Grécko, ako ho nepozná ani profesor dejín

0 icon

Zdá sa, že starí Gréci vymysleli mnoho vecí, ktoré dnes používame: divadlo, olympijské hry, filozofiu aj jo-jo. Staroveké Grécko je však aj plné tajomstiev a zaujímavých faktov, o ktorých možno nevedia ani samotní učitelia dejepisu. Poďme sa na nich spolu pozrieť.

Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

0 icon

Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

Stratený v dunách piesku západného ergu: 2. časť

0 icon

Nachádzame sa na Sahare, jednej z najsuchších oblastí na svete. Konkrétnejšie v neprívetivej krajine Veľkého západného ergu, ktorá pripomína more zlatých vĺn pod azúrovou oblohou, kde sa rozkladá na ploche 78 000 kilometrov štvorcových. Duny už údajne pohltili ťavie karavány, armády a celé dediny. Pokusy zastaviť ich však zlyhali. Pokračujeme…

Čo sa stane s tvojím telom, ak vyhodíš vankúš?

0 icon

Prvý vankúš, ktorý poznáme, pochádza zo starovekej Mezopotámie. Bol vyrobený z kameňa a mohli si ho dovoliť iba bohatí ľudia. Na rozdiel od starodávnych kamenných vankúšov sú dnes tie, ktoré používame, mäkké a nadýchané a veľa ľudí nemôže spať bez objatia veľkého útulného vankúša. Ale v skutočnosti nemusí byť spánok s vankúšom najlepším spôsobom odpočinku,…

Armádny Magazín

Ukrajinská armáda zverejnila video z hromadnej popravy migrantov na hraniciach s Bieloruskom

0 icon

Bielorusko, 3.december 2021 (AM) – Utečenci z Blízkeho východu sa pokúšali dostať na územie Ukrajiny cez černobyľskú zónu. Príslušník Ozbrojených síl Ukrajiny Vasyl Rumak zverejnil video popr

Ruské ozbrojené sily vytvorili prvú rotu bojových vozidiel Terminator

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Prvá jednotka ozbrojených síl RF vybavená bojovým vozidlom na podporu tankov (BMPT) "Terminátor", je vytvorená v Centrálnom vojenskom okruhu, povedal  generálplukovník Alexander Lapin.   „V súlade s rozhodnutím ministra obrany a pokynom náčelníka Generálneho š

Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Rozhodnutím vedenia Spojenej leteckej korporácie (OAK) sa v Rusku zlúčia tri veľké letecké spoločnosti. O podrobnostiach reorganizácie zlúčením dvoch veľkých spoločností sa bude rokovať na valnom zhromaždení v januári budúceho roka. Informovala o tom oficiálna stránka OAK.   Blížiace sa spojenie OAK, Suchoj a RSK Mi

Na zabezpečovaní obrany Slovenska sa podieľa čoraz viac žien

0 icon

Slovensko, 3. december 2021 (AM, MOSR) – Dáta z personálnych oddelení rezortu obrany ukazujú, že uplatnenie pri zabezpečovaní obrany Slovenska nachádza čoraz viac žien. V rámci rezortu aktuálne pracuje celkovo 4 889 žien, čo predstavuje 22,9 percent zo všetkých zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR.   „Aj keď vojenské prostredie…

Lukašenko oznámil spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie

0 icon

Bielorusko, 2.december 2021 (AM, Sputnik) – Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil v rozhovore pre RIA Novosti, že nie je vylúčené zvýšenie početného stavu bielorusk

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali