Morálny teológ: Spovednica nie je vyšetrovacia miestnosť

Košice 11. apríla 2017 (HSP/Foto: RL)

 

V jednej z melodických piesní Poliaka Piotra Rubika „Świat się nie kończy“ sa spieva: „svet sa nekončí, svet sa začína, láska je príčinou i zmyslom sveta“. Uvedené slová možno prirovnať k spovedi – naším hriechom sa vzťah medzi nami a Bohom definitívne nekonči, pretože on ľudí, ktorých stvoril, tak miluje, že jeho láska je príčinou i zmyslom sveta. Preto nám Boh daroval sviatosť zmierenia a pokánia, kde skrze spovedníka odpúšťa všetky naše hriechy, ktoré vyznáme a oľutujeme.

Na snímke ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Práve problematiku spytovania svedomia a samotnej spovede nám ozrejmil ThDr. Radoslav Lojan PhD., rímskokatolícky kňaz  a odborný asistent na Katedre systematickej teológie v Košiciach, ktorý zároveň pri jednotlivých otázkach priblížil aj stanovisko Katechizmu katolíckej cirkvi.

 

Ako by si mali veriaci spytovať svedomie, aby sa čo najlepšie pripravili na predveľkonočnú spoveď?

Pre platné a hodné vyslúženie musí sviatosť zmierenia obsahovať tieto časti: spytovanie svedomia, ľútosť nad hriechmi, pevné predsavzatie viac nehrešiť, samotná spoveď a zadosťučinenie po sv. spovedi.

Sviatosti zmierenia má predchádzať dobré spytovanie svedomia. Časté, denné i niekoľkokrát denne spytovanie svedomia stáva sa liekom, posilou duše. Nielen skôr odoláme pokušeniu, ale vieme čo najskôr zvrátiť stav duše k Bohu. Časté spytovanie svedomia pomáha nemať strach pred Bohom. Časté spytovanie svedomia pomáha pozerať na hriech nie z pohľadu, že budeme Bohom trestaní, ale že my sme urazili Boha, ktorý je Láska, ktorého odprosujeme za svoju absenciu lásky voči nemu, blížnemu i sebe samým. Kto si často spytuje svedomie, nemá strach pred spoveďou. Stav hanby sa mení na prostriedok odpúšťania.

Prakticky to znamená, že vo svetle Božieho slova rozmýšľame, aké hriechy sme spáchali. Najvhodnejšie texty na spytovanie sú treba hľadať v Desatore, v morálnej katechéze evanjelií a listov apoštolov – v reči na vrchu a v ponaučeniach apoštolov. (porov. Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC)  1454).

 

Čo by podľa vás nemali ľudia na spovedi hovoriť?

Kvalita spovede nespočíva v dĺžke rozprávania. Spoveď dáva veriacemu človeku toľko, koľko do nej vloží on sám. Ak je to preňho nepríjemná povinnosť, ktorú musí raz za čas vykonať, odchádza síce s odpustením, ale bez perspektívy zmeny. Pritom podstatou spovede je práve zmena života k lepšiemu.

Vyznaním sa človek: 1) postaví zoči-voči hriechom, ktorými sa previnil, 2) berie za ne zodpovednosť, 3) znovu sa otvára Bohu a spoločenstvu Cirkvi. Podľa prikázania Cirkvi, každý veriaci, ktorí dosiahol vek usudzovania, je povinný úprimné sa vyspovedať zo svojich ťažkých hriechov aspoň raz do roka. (porov. KKC  1457)

 

Ako by mali ľudia prekonať hanbu a strach, aby vyznali tie hriechy, kvôli ktorým sú v rozpakoch?

Spovednica nie je vyšetrovacia miestnosť, ale dom Otca, kde sa človek môže vrátiť a pocítiť milosrdenstvo a objatie. Poslúžiť tu môžu evanjeliá, kde čítame o hriešnikoch, ktorí prichádzali k Ježišovi aby im odpustil, i hoci možno boli aj v rozpakoch. Ani cudzoložnej ženy, ktorú chceli Židia ukameňovať, sa Ježiš nevypytoval, s kým bola, koľkokrát, kde… Jej hriech bol zrejmý, rovnako ako bola zrejmá jej ľútosť. Ani Zacheja na strome nepodrobil dôslednému vypočúvaniu. Márnotratný syn, keď sa vrátil k svojmu otcovi, mal pripravenú presnú formuláciu, ktorú mu povie. Ale on ho nenechal ani dopovedať a objal ho. Ak sa aj niečo kňaz povypytuje, tak nie kvôli sebe, ale kvôli dotyčnému človeku, aby svoj hriech nahlas pomenoval a nemusel sa potom k nemu neustále vracať.

 

Čo odporúčate ľuďom, ktorí sa spoliehajú, že na niektoré hriechy sa ich opýta kňaz?

Každý kňaz má aj isté psychologické vzdelanie, ktoré sa mu zíde, keďže ľudia prichádzajú a odkrývajú svoje vnútro. Boh nám chce všetko odpustiť, máme kam ísť, máme liek, ktorý je stopercentný na naše choroby. Kňaz nám môže pomôcť pomocnými otázkami pri vyznaní našich hriechov, ale dobrá príprava na sviatosť zmierenia je stále dobrým začiatkom.

 

Človek hreší nielen skutkami a slovami, ale aj myšlienkami. Ako sa dá nevhodným myšlienkam vyhnúť?

Príčinou hriešnych myšlienok je pokúšanie od diabla. Myšlienka nie je hriechom, pokiaľ sa ňou dlhodobo nezaoberáme, nevyhľadávame v nej potešenie, nevenujeme sa jej… Ideálne je v takýchto ťažkých chvíľach pokušenia sa modliť a snažiť sa týchto myšlienok zbaviť. Nie je to jednoduché, ale dá sa to… Chce to len odvahu a vytrvalosť.

 

Viera v čiernu mágiu či okultizmus je hriechom. Ako cirkev nazerá na bielu mágiu a tzv. ľudových liečiteľov? Páchajú kresťania hriech ak využívajú pomoc týchto ľudí?

Mágia je základná forma poverčivosti. Tam, kde dochádza k úpadku pravej viery, nastupuje rozmach povery a pochopiteľne tiež magických praktík. Základné dôvody, prečo sa človek zveruje do rúk mágov, môžeme zhrnúť do troch slov: strach, zvedavosť, požadovaná moc.

Biela mágia je veštenie rôzneho druhu – karty, numerológia, astrológia, automatické (anjelské) písmo, horoskopy, talizmany, ovládanie či prenos energie. Ide o získanie nadprirodzených síl pre „dobro“. Nebezpečenstvo je aj v tom, že veštica má často kríž, obrazy svätých, prežehná sa a tým niekedy aj pomýli veriaceho človeka.

Čierna mágia sa snaží komunikovať priamo so zlými duchmi a spôsobiť tak zlo iným osobám, alebo ich dokonca vystaviť diabolskej posadnutosti. Práve proti tejto mágii Biblia veľmi ostro vystupuje. Biela aj čierna mágia sú v podstate zlé, lebo je to jasný prejav nedôvery v Boha.

Okultizmus je dôvera v iné nadprirodzené sily, ktoré nepochádzajú od Boha. Patrí tu aj veštenie, „vyvolávanie duchov“, satanizmus, mágia, povery. Tak mágia ako aj okultizmus sú poverou a modloslužbou, pretože človek pri takomto konaní celkom a jednoznačne opúšťa Boha a jeho zákony. Je to znamením odpadu od živého Boha, na neho sa človek neobracia v modlitbe, keď sa nachádza v ťažkostiach. Ide o  prejav nedôvery v Boha zo strany človeka. Človek si volí cestu, ktorá sa na prvý pohľad javí ako ľahšia a príjemnejšia, ale v skutočnosti je to cesta krivolaká a veľmi nebezpečná. KKC o tom hovorí v článku 2117: “Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie – vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte viac odsúdenia hodné, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými praktikami. Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili.

Uchyľovanie sa k tzv. tradičným spôsobom liečenia, neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani zneužívanie dôverčivosti iných.“ Taktiež, v článku 2116 KKC sa vyslovene tvrdí: „Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť. Používanie horoskopov, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti.“

Každý kresťan by si mal teda dať pozor pre okultizmom a vyhýbať sa mu ako aj mágií, ľudovým liečiteľom a iným praktikám. Ďalej je dôležité nedať sa nikdy pomýliť, nenechať sa zmanipulovať a najmä zachovať si skutočnú vieru v pravého Boha, lebo len tá prináša človeku pravý pokoj a šťastie.

 

Ako je to s nepravdou, ktoré môže pomôcť človeku? Ak matka napríklad povie svojmu dieťaťu, ktoré nechce jesť, že na tanieri má rozkrájaný menší kúsok mäsa, hoci mu tam dala ten väčší, má hriech?

Klamstvo je hriechom samo osebe a nie na základe následkov. Nemožno posudzovať morálnosť skutkov na základe toho, či spôsobia dobrý, alebo zlý účinok. Žiadny, ani dobrý cieľ nesvätí prostriedky, a teda nikdy sa nemožno skutkom, ktorý je zlý, usilovať o dobré výsledky. Preto je potrebné hovoriť stále radšej pravdu a neklamať ani v malých veciach. V spomenutom príklade je skôr potrebné zvoliť lepšie vysvetlenie dieťaťu ako mu hneď klamať.

 

Akým spôsobom môžu ľudia diskutovať o politickej situácii na Slovensku, aby sa vyhli ohováraniu?

O hriechu ohovárania hovoríme vtedy, ak rozprávame skutočné pravdivé udalosti o niekom, kto nie je pri rozhovore prítomný, čiže hovoríme o ňom „poza jeho chrbát“. Ak by sme si nejaké udalosti vymýšľali a podávali takéto informácie ďalej vtedy by išlo o osočovanie a to je ťažký hriech. Rozprávať sa formálne pri kuchynskom stole o politickej situácii na Slovensku ešte nemusí byť hriechom ohovárania.

 

Je dobré opakovať pri spovedi predošlé, už vyznané, hriechy, ktoré však človeka naďalej ťažia?

Staré hriechy, z ktorých sme sa už raz úprimne vyspovedali, nemusíme viac opakovať. Pri spovedi je ale nutné vyznať všetky smrteľné hriechy, ktorých si je človek vedomý po dôkladnom spytovaní svedomia. Tieto smrteľné hriechy treba vyznať každý osobitne. Všetky ostatné hriechy sú takzvané „ľahké hriechy“, ktoré nazývame aj „všednými“. Aj z tých sa môžeme a mali by sme sa spovedať.

 

Majú sa ľudia spovedať aj zo skrytých hriechov, t.j. ak napríklad človek pod vplyvom alkoholu pohoršuje svojich blízkych?

Treba sa z nich spovedať, a to z niekoľkých dôvodov. Po prvé, hriech, ktorý je skrytý v našich očiach, môže byť ťažkým hriechom. Po druhé, vo sviatosti pokánia možno oveľa ľahšie získať odpustenie týchto hriechov. Po tretie, spovedanie sa nás povzbudzuje k väčšej bdelosti. Po štvrté, napomenutia spovedníka sa môžu pričiniť o našu nápravu. Po piate, rozhrešenie, ktoré dostávame, nám dodáva síl, aby sme sa mohli vyhýbať hriechom v budúcnosti. Je jasné, že tieto „skryté“ hriechy treba tiež ľutovať a treba sa usilovať z nich polepšiť.

 

Aký je váš názor na postoj „lepšie sa nespovedať, ako sa spovedať zle“?

Treba sa riadiť tým, čo si o mne myslí Boh ako ma on hodnotí. Sviatosť zmierenia je dar. Darca je sám Boh. S darom nezvykneme pohŕdať. Dar si zaslúži čestné miesto. U nás ľudí platí zásada, že čím väčší darca, čím vzácnejší dar, tým viac pozornosti darcovi venujeme. Boh nás nielen obdaroval, ale si aj praje, aby sme dar prijali a mali z neho čo najväčší úžitok. Preto sviatosť zmierenia si zasluhuje, aby sme jej venovali primeranú pozornosť a stále sa dobre pripravili na sviatosť zmierenia a vyspovedali sa.

 

Po akom čase odporúčate absolvovať generálnu spoveď?

Generálna svätá spoveď nebýva v živote často. Pre koho je užitočná ?
1.     pre takých, ktorí sa už dlhší čas nespovedali
2.     pre vstupujúcich do nového stavu  napr. kňazského, manželského
3.     v čase nebezpečnej choroby, ako  príprava na smrť.
4.     generálna spoveď je užitočná pre tých, ktorým hrozí nebezpečie smrti: pred nastúpením nebezpečnej cesty, matky pred prvým pôrodom, v čase nákazlivej choroby, vo vojne a pod.
5.     konečne generálna  spoveď je veľmi osožná pre všetkých tých, ktorí ju neodbavovali. Lebo ak sa pozrieme na minulosť nášho života, vidíme, ako často sme upadali do hriechov, koľkokrát sme sa spovedali zo zvyku alebo naša ľútosť a predsavzatie  boli nedostatočné.

 

Je lepšie ak má človek stáleho spovedníka alebo pri každej spovedi ide k inému kňazovi?

Stály spovedník, tak ako stály lekár, lepšie pozná duchovný stav penitenta – ľahšie môže prostredníctvom kontroly vnútornej činnosti napomáhať jeho duchovnému rozvoju. Poznajúc vzlety a pády penitenta dokáže zatriasť jeho vnútrom, niekedy odramatizovať jeho ťažkosti. Bolo by to naozaj „nezdravé“ spovedať sa u stáleho spovedníka z menších hriechov a z väčších  sa spovedať u náhodného, anonymného spovedníka.

 

Aké sú pocity kňaza po niekoľkohodinovej spovedi? Je to radosť, že prostredníctvom neho Boh odpustil mnohým ľuďom ich hriechy, alebo pociťuje skôr únavu a vyčerpanie?

Každý kňaz, ktorý svoje povolanie berie zodpovedne si uvedomuje, že odpustenie hriechov nie je jeho špeciálnou schopnosťou, ale službou, ktorú prijal od Boha. Preto prežíva radosť, že prostredníctvom neho Boh odpustil mnohým ľuďom ich hriechy. Samozrejme ako človek najmä pred vianočnými alebo veľkonočnými sviatkami pociťuje aj únavu a vyčerpanie. Veriaci si kňazov zvyknú aj idealizovať, nemali by ale zabúdať, že kňaz je rovnako hriešnou osobou ako oni. Byzantská liturgia vo formule rozhrešenia obsahuje slová, ktoré túto skutočnosť stále pripomínajú: „…Boh nech ti skrze mňa hriešneho odpustí v tomto i v budúcom živote…“.

Na záver ešte myšlienka pápeža Františka o sviatosti zmierenia: „Spovednica nie je mučiarňou. Boh nečaká na to, aby ma zbil, ale aby ma prijal so všetkou vľúdnosťou.“

 

ThDr. Radoslav Lojan, PhD., je rímskokatolícky kňaz Arcidiecézy Košice a pedagóg na Katedre systematickej teológie, Teologickej fakulty v  Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vysvätený bol v roku 2002 v Košiciach. Do roku 2006 bol kaplánom rímskokatolíckej farnosti v Prešove, neskôr pôsobil v Košiciach.

V roku 2008 získal na Univerzite sv. Pavla v Ottawe licenciát a o štyri roky neskôr doktorát z katolíckej teológie a bioetiky na štátnej Univerzite v Ottawe, Kanada. Prednáša katolícku morálnu teológiu, bioetiku a vybrané kapitoly v odbore sociálna práca. Je členom viacerých filozofických, teologických a bioetických spoločností a inštitútov. Od roku 2014 pôsobí ako tajomník TF KU v Košiciach.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 19:47

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie diskusiou k novele zákona o integrovanom záchrannom systéme. Vo štvrtok (2. 2.) bude 83. schôdza pokračovať od 9.00 h.

Včera 19:23

Ruské úrady zadržali a pokutovali Američanku, ktorá na moskovské Červené námestie priviedla teľa. Alicia Dayová (34) dostala pokutu 20.000 rubľov (približne 170,65 eur) za obmedzenie chodcov prostredníctvom nepovoleného protestu. Na základe iného obvinenia ju odsúdili na 13 dní „administratívneho zadržania“ za neuposlúchnutie príkazov polície, píše The Guardian.

Včera 18:44

Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti.

Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti
Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti

Včera 18:39

Bidenovo odmietnutie poskytnúť Ukrajine stíhačky F-16 vyvolalo nespokojnosť v Pentagóne.

Včera 18:22

Ukázalo sa, že trosky rakiet, ktoré sa 14. januára našli na moldavskom území, sú súčasťou ukrajinských S-300.

Uviedla to šéfka moldavského ministerstva vnútra Anna Revencová, informovala tlačová agentúra IPN.

Včera 18:17

Britský hardrockový spevák Ozzy Osbourne v stredu oznámil, že vzhľadom na svoje podlomené zdravie ukončuje koncertné vystupovanie. Spresnil, že na takéto aktivity je už „príliš slabý“.

Včera 17:50

Bosnianski policajti zrejme zadržali obžalovaného expolicajta Mariána Kučerku. Ten už sa mal niekoľkokrát postaviť pred najvyšší súd. Jedno pojednávanie bolo pôvodne určené aj na zajtra.

Marián Kučerka
Na snímke Marián Kučerka

Včera 17:24

V Krasnej Gore čistia útočné jednotky „Wagnerovcov“ strednú a východnú časť obce a postupujú aj v Paraskovievke.

Včera 17:13

Grécki záchranári v stredu našli telo druhého pilota stíhačky F-4, ktorá sa v pondelok zrútila do Iónskeho mora západne od pobrežia Grécka.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Káčer v Ríme: Taliansko je ochotné posilniť našu bezpečnosť

0 icon

Káčer v Ríme: Taliansko stojí pri Slovensku, je ochotné posilniť našu bezpečnosť

Ve stínu války

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky) Článok z kategórie Česky Ano, i o tom byly prezidentské volby. Válka a mír se celkem podrobně propíraly. Koneckonců jsou to už dva měsíce, co nám náčelík štábu Řehka řekl, že je třeba se připravovat na válku velkého rozsahu, protože v případě konfliktu NATO…

Ruskí vojaci zvyšujú tlak. Postupujú vo viacerých smeroch. „Muzikanti“ zvádzajú urputné boje

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Ruskí vojaci postúpia ešte niekoľko kilometrov, aby uzavreli obkľúčenie Artemovska - Bachmutu, povedal pre „Pervyj kanal“ vojenský expert LĽR Andrej Maročko „Naše sily zobrali mesto do „podkovy“. Aby zatvorili túto „podkovu“, musia prejsť ešte desať kilometrov,“ povedal dôstojník. Plánované stiahnutie jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny…

Mikloš, Demeš či Stanke ministrami? Čaputovej kancelária sa vyjadrila k údajnému zoznamu členov úradníckej vlády

0 icon

Bratislava 1. januára 2023 (HSP/TASR/Foto: TASR - Pavol Zachar)   Na internete sa aktuálne šíri informácia o zozname kandidátov na ministrov úradníckej vlády, ktorý oficiálne dementoval prezidentský palác. Kto sú teda tí údajní horúci kandidáti ? Na internete sa uvádza, že premiérom by mal byť bývalý minister financií za SDKÚ…

Advokát: Aktuálne prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána Kučerku na Slovensko

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Screenshot)   V Bosne a Hercegovine v súčasnosti prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána K. na základe medzinárodného zatykača na Slovensko. TASR o tom informoval jeho advokát Martin Bezák s tým, že sa na políciu dostavil dobrovoľne "Náš klient sa dostavil pred policajné orgány Bosny a…

„Ukázal sa ako hyena!“ Kotleba opísal, čo sa dialo po kolapse Beluského, či bol zaočkovaný a ako sa zachoval Naď

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Ako sme už skôr informovali, dnes priamo v pléne (rokovacej miestnosti) Národnej rady Slovenskej republiky skolaboval poslanec, predseda poslaneckého klubu a podpredseda strany ĽSNS, Martin Beluský. O incidente informoval na sociálnej sieti šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorého zarazilo správanie ministra v demisii…

Jemné zvonenie piesne, ktorú Ukrajina nechce počuť

0 icon

Kyjev 1. februára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Roman Chop)   Aj keď sa o tom nehovorí nahlas ani sa to v médiách nešíri, v niektorých kľúčových otázkach týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine možno vzniká tichý a neistý konsenzus, píše Ted Snider pre Respomsible Statecraft Predseda Zboru náčelníkov štábov generál Mark Milley 21.…

Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť, píše agentúra Bloomberg Publikácia píše, že výroba hotových kovových výrobkov vrátane zbraní, bômb a munície vzrástla v Rusku v roku 2022 o 7 %. Počítače, elektronika a optické výrobky, ktoré podľa ekonómov môžu zahŕňať súčiastky pre letecké a…

Meteorológovia varujú pred závejmi na severnom a strednom Slovensku

0 icon

Na východnom a strednom Slovensku má v stredu večer a vo štvrtok (2. 2.) snežiť. Môžu sa tiež tvoriť snehové jazyky a záveje. V niektorých okresoch sa očakáva aj silný vietor.

Vyjde puč s Hegerom? Je to dosť možné

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niekoľko mesiacov pred voľbami sa začala pripravovať nová strana Eduarda Hegera. K téme sa na sociálnej sieti vyjadril exminister Juraj Draxler Prieskumy Hegerovi zatiaľ ukazujú vysoký potenciál, vraj až dvadsať percent. To je zrejme značne prehnané, ale napriek tomu celý projekt podľa Draxlera…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavel Jacz

Moderátor TA 3 Iliev nám káže, čo si máme myslieť a čomu neveriť! Začína to byť, ako v socializme!

0icon

Relácia TA3 V politike úvodným predslovom moderátorov pred rozhovormi začala politicky ovplyvňovať názor diváka. Pokiaľ ostrieľaný Dírer sa snaží trafiť klinec po hlavičke, neskúsený Iliev si myslí, že jeho komentáre, v ktorých ako samozvaný hovorca homosexuálov (Nikdy nezabudne aspoň slovíčkom spomenúť tú jeho „veľmi utl&aac

Erik Majercak

V Rusku bude Červený projekt v spolupráci s pravoslávnou cirkvou po páde liberalizmu

0icon

Práca ako zdroj bohatstva bude opäť považovaná za hodnotu a tí, ktorí túto prácu vykonávajú budú v spoločnosti opäť vážení. Bude zavedená plánovaná ekonomika a množstvo nakradnutého majetku z privatizácie bude znárodnené. To už nie je či, ale kedy a ako Ak ste boli v Rusku, tak viete, že pamätn&iacut

Milan Šupa

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

0icon

Sily vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakom Božieho Svetla, začínajú vynucovať a vyžadovať zvýšený duchovný pohyb aj na zemi. Nič už nebude také, aké bolo predtým. Už teraz je viditeľné, a viditeľné bude stále viac a viac, ako sa všetko, čo nie je v súlade s Vôľou Stvoriteľa kolíše a…

Ivan Štubňa

Výzva na všeobecné odmietnutie vojenskej mobilizácie. A celonárodný odpor proti vláde v demisii!!!

0icon

Nedávno predstavitelia nedôveryhodnej vlády v demisii vyhlásili, že žiadna mobilizácia sa nechystá. Vláde zapredancov Slovenska sa veriť nedá. Tri roky ich bašovania zjazvili Slovensko v každom sektore života spoločnosti. Tliachanie predstaviteľov vlády,

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Nová vonkajšia expozícia drevených plastík v Botanickej záhrade v Košiciach

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Káčer v Ríme: Taliansko je ochotné posilniť našu bezpečnosť

0 icon

Káčer v Ríme: Taliansko stojí pri Slovensku, je ochotné posilniť našu bezpečnosť

Ve stínu války

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky) Článok z kategórie Česky Ano, i o tom byly prezidentské volby. Válka a mír se celkem podrobně propíraly. Koneckonců jsou to už dva měsíce, co nám náčelík štábu Řehka řekl, že je třeba se připravovat na válku velkého rozsahu, protože v případě konfliktu NATO…

Ruskí vojaci zvyšujú tlak. Postupujú vo viacerých smeroch. „Muzikanti“ zvádzajú urputné boje

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Ruskí vojaci postúpia ešte niekoľko kilometrov, aby uzavreli obkľúčenie Artemovska - Bachmutu, povedal pre „Pervyj kanal“ vojenský expert LĽR Andrej Maročko „Naše sily zobrali mesto do „podkovy“. Aby zatvorili túto „podkovu“, musia prejsť ešte desať kilometrov,“ povedal dôstojník. Plánované stiahnutie jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny…

Mikloš, Demeš či Stanke ministrami? Čaputovej kancelária sa vyjadrila k údajnému zoznamu členov úradníckej vlády

0 icon

Bratislava 1. januára 2023 (HSP/TASR/Foto: TASR - Pavol Zachar)   Na internete sa aktuálne šíri informácia o zozname kandidátov na ministrov úradníckej vlády, ktorý oficiálne dementoval prezidentský palác. Kto sú teda tí údajní horúci kandidáti ? Na internete sa uvádza, že premiérom by mal byť bývalý minister financií za SDKÚ…

Advokát: Aktuálne prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána Kučerku na Slovensko

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Screenshot)   V Bosne a Hercegovine v súčasnosti prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána K. na základe medzinárodného zatykača na Slovensko. TASR o tom informoval jeho advokát Martin Bezák s tým, že sa na políciu dostavil dobrovoľne "Náš klient sa dostavil pred policajné orgány Bosny a…

„Ukázal sa ako hyena!“ Kotleba opísal, čo sa dialo po kolapse Beluského, či bol zaočkovaný a ako sa zachoval Naď

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Ako sme už skôr informovali, dnes priamo v pléne (rokovacej miestnosti) Národnej rady Slovenskej republiky skolaboval poslanec, predseda poslaneckého klubu a podpredseda strany ĽSNS, Martin Beluský. O incidente informoval na sociálnej sieti šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorého zarazilo správanie ministra v demisii…

Jemné zvonenie piesne, ktorú Ukrajina nechce počuť

0 icon

Kyjev 1. februára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Roman Chop)   Aj keď sa o tom nehovorí nahlas ani sa to v médiách nešíri, v niektorých kľúčových otázkach týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine možno vzniká tichý a neistý konsenzus, píše Ted Snider pre Respomsible Statecraft Predseda Zboru náčelníkov štábov generál Mark Milley 21.…

Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť, píše agentúra Bloomberg Publikácia píše, že výroba hotových kovových výrobkov vrátane zbraní, bômb a munície vzrástla v Rusku v roku 2022 o 7 %. Počítače, elektronika a optické výrobky, ktoré podľa ekonómov môžu zahŕňať súčiastky pre letecké a…

Meteorológovia varujú pred závejmi na severnom a strednom Slovensku

0 icon

Na východnom a strednom Slovensku má v stredu večer a vo štvrtok (2. 2.) snežiť. Môžu sa tiež tvoriť snehové jazyky a záveje. V niektorých okresoch sa očakáva aj silný vietor.

Vyjde puč s Hegerom? Je to dosť možné

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niekoľko mesiacov pred voľbami sa začala pripravovať nová strana Eduarda Hegera. K téme sa na sociálnej sieti vyjadril exminister Juraj Draxler Prieskumy Hegerovi zatiaľ ukazujú vysoký potenciál, vraj až dvadsať percent. To je zrejme značne prehnané, ale napriek tomu celý projekt podľa Draxlera…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Moderátor TA 3 Iliev nám káže, čo si máme myslieť a čomu neveriť! Začína to byť, ako v socializme!

0icon

Relácia TA3 V politike úvodným predslovom moderátorov pred rozhovormi začala politicky ovplyvňovať názor diváka. Pokiaľ ostrieľaný Dírer sa snaží trafiť klinec po hlavičke, neskúsený Iliev si myslí, že jeho komentáre, v ktorých ako samozvaný hovorca homosexuálov (Nikdy nezabudne aspoň slovíčkom spomenúť tú jeho „veľmi utl&aac

Erik Majercak

V Rusku bude Červený projekt v spolupráci s pravoslávnou cirkvou po páde liberalizmu

0icon

Práca ako zdroj bohatstva bude opäť považovaná za hodnotu a tí, ktorí túto prácu vykonávajú budú v spoločnosti opäť vážení. Bude zavedená plánovaná ekonomika a množstvo nakradnutého majetku z privatizácie bude znárodnené. To už nie je či, ale kedy a ako Ak ste boli v Rusku, tak viete, že pamätn&iacut

Milan Šupa

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

0icon

Sily vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakom Božieho Svetla, začínajú vynucovať a vyžadovať zvýšený duchovný pohyb aj na zemi. Nič už nebude také, aké bolo predtým. Už teraz je viditeľné, a viditeľné bude stále viac a viac, ako sa všetko, čo nie je v súlade s Vôľou Stvoriteľa kolíše a…

Ivan Štubňa

Výzva na všeobecné odmietnutie vojenskej mobilizácie. A celonárodný odpor proti vláde v demisii!!!

0icon

Nedávno predstavitelia nedôveryhodnej vlády v demisii vyhlásili, že žiadna mobilizácia sa nechystá. Vláde zapredancov Slovenska sa veriť nedá. Tri roky ich bašovania zjazvili Slovensko v každom sektore života spoločnosti. Tliachanie predstaviteľov vlády,

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

Vášeň v Tebe

Požiadal Kate Middleton o selfie. „Som v strese,“ priznal. Takúto odpoveď určite nečakal

0 icon

Kate Middleton v utorok navštívila britské mesto Leeds. Jeden z fanúšikov nabral odvahu a požiadal princeznú z Walesu o selfie. Priznal však, že je nervózny. Takúto odpoveď asi nečakal. Princezná z Walesu je známa tým, že sa rada fotografuje s fanúšikmi kráľovskej rodiny. Takže, keď jeden z fanúšikov nabral odvahu a požiadal ju, či by si…

Jedzte dúhu, radí známy slovenský gastroenterológ. Prečo?

0 icon

Medzi súčasť črevnej mikroflóry patria prospešné i škodlivé baktérie. Zloženie mikróbiómu môže ovplyvniť vaše zdravie. Ako dosiahnuť, aby vaše črevá boli zdravé? Päť jednoduchých rád poskytol na sociálnej sieti uznávaný slovenský gastroenterológ Ladislav Kužela. Jedzte minimálne 30 rastlín za týždeň „Výskum v rámci American Gut Project uká

Pri akom hosťovi sa skúsený Karel Šíp poriadne zapotí?

0 icon

Český zabávač Karel Šíp rozosmieva ľudí už približne 18 rokov. Vo svojej relácii Všechnopárty však zažil aj momenty, pri ktorých sa poriadne zapotil. Čo mu spôsobilo stres? Bol to alkohol. „Príde vám hosť na javisko, podá vám ruku a dýchne na vás. A vy cítite, ktorá bije. Ale už nemôžete…

Ako krájať cibuľu bez sĺz? Tento trik je skvelý, aj keď budete vyzerať smiešne

0 icon

Mnohí ľudia radi varia a považujú to za mimoriadne príjemnú činnosť. A súčasťou mnohých jedál je aj cibuľa. Práve krájanie cibule sa nepovažuje za veľmi obľúbenú činnosť, keďže po jej prerezaní sa začnú uvoľňovať plyny, ktoré spôsobujú pálenie a svrbenie očí. Ako teda krájať cibuľu, aby vám oči neslzili?

Chcete sa stať milionárkou? Mali by ste sa vzdať týchto 11 vecí

0 icon

Finančný expert a autor viacerých kníh Steve Siebold tvrdí, že takmer každý má na to, aby sa stal milionárom. Podľa autora knihy Ako myslia bohatí, ak sa chcete stať milionárkou, mali by ste vo svojom živote urobiť určité zmeny. Týchto 11 vecí sa totiž bohatí ľudia vzdali, píše

Armádny Magazín

Ukrajinské sily za týždeň stratili stovky vojakov. Kyjev potvrdzuje postup ruských jednotiek k mestu Krasnyj Liman

0 icon

Ukrajina, 1. februára 2023 (AM) – Ukrajinský generálny štáb vo svojej rannej správe potvrdzuje informáciu, že ruské jednotky útočia západne od línie Svatovo-Kremennaja. Ozbrojené sily RF vo večerných a nočných hodinách postupovali v niekoľkých sektoroch frontu. Jednou z týchto oblastí bol smer na obec Jampolovka, ktorá je severovýchodne od

Odhalenia Scotta Rittera

0 icon

USA, 1. februára 2023 (AM) – V rozhovore pre Daily Planet sa tento bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA a zbrojný inšpektor OSN vyjadril, že sa stotožňuje s názorom ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova, vysloveným v JAR, že na Ukrajine už neprebieha proxy vojna, ale skutočná a reálna vojna. (V proxy vojne na seba bojujúce strany

Andrej Fursov: Zlovestná intelektuálna nadradenosť. Ako vyhral Západ v 20. storočí

0 icon

Slovensko, 1. februára 2023 (AM) – Víťazstvo nad ZSSR si vybojoval jediný, už globalizujúci sa Západ, jediné jadro kapitálového systému, kde vojenskú a ekonomickú moc USA opakovane posilňovala technická, ekonomická a finančná sila ich bývalých protektorátov – Japonska a Nemecka, ktoré sa začiatkom 70. rokov stali nezávislými centrami moci svetového kapitál

Dve zbrojovky sa spoja pre americký program taktického armádneho nákladného vozidla

0 icon

Nemecko, 1. februára 2023 (AM) – American Rheinmetall Vehicles (Sterling Heights, MI) a GM Defense LLC (Washington, DC) získali kontrakt na prvú fázu U.S. Program armádneho spoločného taktického nákladného vozidla (CTT). Cieľom viacfázového programu je nahradiť armádu ťažkých taktických nákladných vozidiel s výrobou

V Poľsku sa snažia zastaviť lavínu prepúšťania z armády

0 icon

Poľsko, 1. februára 2023 (AM) – Plán na vytvorenie 300-tisícovej armády je prioritou poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka. Pri jeho realizácii však nastali problémy, píše poľské vydanie Niezalezny Dziennik Polityczny. Podľa dostupných informácií v roku 2023 opustí poľskú armádu (Wojsko Polskie) až 12-tisíc profe

TopDesať

Práčka naozaj kradne tvoje ponožky! Ako to robí?

0 icon

Opäť sa to stalo! Vyložil si práčku, vyberieš čistú bielizeň a ponožku nenájdeš, hoci si pamätáš, že si ju dával dovnútra. Na tvojej pamäti nie je nič zlé, iba práčka ti... kradne ponožky. Ako sa ukázalo, ponožky a iné drobné predmety sa môžu jednoducho zaseknúť v častiach práčky a nie je to…

Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

0 icon

Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

10 divných faktov o jedle, o ktorých si doteraz pravdepodobne netušil

0 icon

Jedlo. Jeme ho každý deň, no koľko o ňom v skutočnosti vieme? A práve to sa teraz pokúsime napraviť. Existuje veľa zaujíamvostí o jedle, o ktorých sme doteraz ani my v redakcii nevedeli! Pokúsili sme sa to trochu zamiešať. Niektoré fakty, ktoré sme uviedli, sú zaujímavé, niektoré sú divné a niektoré sa…

Táto zábavná zbierka fotografií ti ukáže vtipné príbehy z ciest

0 icon

Možno si vodič a možno nie. Určite si však spomínaš na vtipné a zábavné príbehy z ciest, ktoré si zažil ako vodič alebo ako spolujazdec. Nezáleží na tom, či si držiteľom vodičského preukazu alebo nie. Každý z nás sa pomerne často presúva z bodu A do bodu B pomocou rôznych…

Trápi ťa vypadávanie vlasov? Tieto triky by ti mohli pomôcť

0 icon

Trápi ťa vypadávanie vlasov? Tieto prírodné triky ti pomôžu tento problém vyriešiť. Vypadávanie vlasov je väčšinou spájané s mužmi, no v skutočnosti sa s týmto problémom počas života stretne viac ako 55% žien. V skutočnosti asi 40% žien zažije trvalú stratu vlasov počas svojho života. A hoci v tom môže…

FOTO DŇA

Nová vonkajšia expozícia drevených plastík v Botanickej záhrade v Košiciach

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali