Morálny teológ: Spovednica nie je vyšetrovacia miestnosť

Košice 11. apríla 2017 (HSP/Foto: RL)

 

V jednej z melodických piesní Poliaka Piotra Rubika „Świat się nie kończy“ sa spieva: „svet sa nekončí, svet sa začína, láska je príčinou i zmyslom sveta“. Uvedené slová možno prirovnať k spovedi – naším hriechom sa vzťah medzi nami a Bohom definitívne nekonči, pretože on ľudí, ktorých stvoril, tak miluje, že jeho láska je príčinou i zmyslom sveta. Preto nám Boh daroval sviatosť zmierenia a pokánia, kde skrze spovedníka odpúšťa všetky naše hriechy, ktoré vyznáme a oľutujeme.

Na snímke ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Práve problematiku spytovania svedomia a samotnej spovede nám ozrejmil ThDr. Radoslav Lojan PhD., rímskokatolícky kňaz  a odborný asistent na Katedre systematickej teológie v Košiciach, ktorý zároveň pri jednotlivých otázkach priblížil aj stanovisko Katechizmu katolíckej cirkvi.

 

Ako by si mali veriaci spytovať svedomie, aby sa čo najlepšie pripravili na predveľkonočnú spoveď?

Pre platné a hodné vyslúženie musí sviatosť zmierenia obsahovať tieto časti: spytovanie svedomia, ľútosť nad hriechmi, pevné predsavzatie viac nehrešiť, samotná spoveď a zadosťučinenie po sv. spovedi.

Sviatosti zmierenia má predchádzať dobré spytovanie svedomia. Časté, denné i niekoľkokrát denne spytovanie svedomia stáva sa liekom, posilou duše. Nielen skôr odoláme pokušeniu, ale vieme čo najskôr zvrátiť stav duše k Bohu. Časté spytovanie svedomia pomáha nemať strach pred Bohom. Časté spytovanie svedomia pomáha pozerať na hriech nie z pohľadu, že budeme Bohom trestaní, ale že my sme urazili Boha, ktorý je Láska, ktorého odprosujeme za svoju absenciu lásky voči nemu, blížnemu i sebe samým. Kto si často spytuje svedomie, nemá strach pred spoveďou. Stav hanby sa mení na prostriedok odpúšťania.

Prakticky to znamená, že vo svetle Božieho slova rozmýšľame, aké hriechy sme spáchali. Najvhodnejšie texty na spytovanie sú treba hľadať v Desatore, v morálnej katechéze evanjelií a listov apoštolov – v reči na vrchu a v ponaučeniach apoštolov. (porov. Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC)  1454).

 

Čo by podľa vás nemali ľudia na spovedi hovoriť?

Kvalita spovede nespočíva v dĺžke rozprávania. Spoveď dáva veriacemu človeku toľko, koľko do nej vloží on sám. Ak je to preňho nepríjemná povinnosť, ktorú musí raz za čas vykonať, odchádza síce s odpustením, ale bez perspektívy zmeny. Pritom podstatou spovede je práve zmena života k lepšiemu.

Vyznaním sa človek: 1) postaví zoči-voči hriechom, ktorými sa previnil, 2) berie za ne zodpovednosť, 3) znovu sa otvára Bohu a spoločenstvu Cirkvi. Podľa prikázania Cirkvi, každý veriaci, ktorí dosiahol vek usudzovania, je povinný úprimné sa vyspovedať zo svojich ťažkých hriechov aspoň raz do roka. (porov. KKC  1457)

 

Ako by mali ľudia prekonať hanbu a strach, aby vyznali tie hriechy, kvôli ktorým sú v rozpakoch?

Spovednica nie je vyšetrovacia miestnosť, ale dom Otca, kde sa človek môže vrátiť a pocítiť milosrdenstvo a objatie. Poslúžiť tu môžu evanjeliá, kde čítame o hriešnikoch, ktorí prichádzali k Ježišovi aby im odpustil, i hoci možno boli aj v rozpakoch. Ani cudzoložnej ženy, ktorú chceli Židia ukameňovať, sa Ježiš nevypytoval, s kým bola, koľkokrát, kde… Jej hriech bol zrejmý, rovnako ako bola zrejmá jej ľútosť. Ani Zacheja na strome nepodrobil dôslednému vypočúvaniu. Márnotratný syn, keď sa vrátil k svojmu otcovi, mal pripravenú presnú formuláciu, ktorú mu povie. Ale on ho nenechal ani dopovedať a objal ho. Ak sa aj niečo kňaz povypytuje, tak nie kvôli sebe, ale kvôli dotyčnému človeku, aby svoj hriech nahlas pomenoval a nemusel sa potom k nemu neustále vracať.

 

Čo odporúčate ľuďom, ktorí sa spoliehajú, že na niektoré hriechy sa ich opýta kňaz?

Každý kňaz má aj isté psychologické vzdelanie, ktoré sa mu zíde, keďže ľudia prichádzajú a odkrývajú svoje vnútro. Boh nám chce všetko odpustiť, máme kam ísť, máme liek, ktorý je stopercentný na naše choroby. Kňaz nám môže pomôcť pomocnými otázkami pri vyznaní našich hriechov, ale dobrá príprava na sviatosť zmierenia je stále dobrým začiatkom.

 

Človek hreší nielen skutkami a slovami, ale aj myšlienkami. Ako sa dá nevhodným myšlienkam vyhnúť?

Príčinou hriešnych myšlienok je pokúšanie od diabla. Myšlienka nie je hriechom, pokiaľ sa ňou dlhodobo nezaoberáme, nevyhľadávame v nej potešenie, nevenujeme sa jej… Ideálne je v takýchto ťažkých chvíľach pokušenia sa modliť a snažiť sa týchto myšlienok zbaviť. Nie je to jednoduché, ale dá sa to… Chce to len odvahu a vytrvalosť.

 

Viera v čiernu mágiu či okultizmus je hriechom. Ako cirkev nazerá na bielu mágiu a tzv. ľudových liečiteľov? Páchajú kresťania hriech ak využívajú pomoc týchto ľudí?

Mágia je základná forma poverčivosti. Tam, kde dochádza k úpadku pravej viery, nastupuje rozmach povery a pochopiteľne tiež magických praktík. Základné dôvody, prečo sa človek zveruje do rúk mágov, môžeme zhrnúť do troch slov: strach, zvedavosť, požadovaná moc.

Biela mágia je veštenie rôzneho druhu – karty, numerológia, astrológia, automatické (anjelské) písmo, horoskopy, talizmany, ovládanie či prenos energie. Ide o získanie nadprirodzených síl pre „dobro“. Nebezpečenstvo je aj v tom, že veštica má často kríž, obrazy svätých, prežehná sa a tým niekedy aj pomýli veriaceho človeka.

Čierna mágia sa snaží komunikovať priamo so zlými duchmi a spôsobiť tak zlo iným osobám, alebo ich dokonca vystaviť diabolskej posadnutosti. Práve proti tejto mágii Biblia veľmi ostro vystupuje. Biela aj čierna mágia sú v podstate zlé, lebo je to jasný prejav nedôvery v Boha.

Okultizmus je dôvera v iné nadprirodzené sily, ktoré nepochádzajú od Boha. Patrí tu aj veštenie, „vyvolávanie duchov“, satanizmus, mágia, povery. Tak mágia ako aj okultizmus sú poverou a modloslužbou, pretože človek pri takomto konaní celkom a jednoznačne opúšťa Boha a jeho zákony. Je to znamením odpadu od živého Boha, na neho sa človek neobracia v modlitbe, keď sa nachádza v ťažkostiach. Ide o  prejav nedôvery v Boha zo strany človeka. Človek si volí cestu, ktorá sa na prvý pohľad javí ako ľahšia a príjemnejšia, ale v skutočnosti je to cesta krivolaká a veľmi nebezpečná. KKC o tom hovorí v článku 2117: “Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie – vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte viac odsúdenia hodné, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými praktikami. Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili.

Uchyľovanie sa k tzv. tradičným spôsobom liečenia, neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani zneužívanie dôverčivosti iných.“ Taktiež, v článku 2116 KKC sa vyslovene tvrdí: „Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť. Používanie horoskopov, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti.“

Každý kresťan by si mal teda dať pozor pre okultizmom a vyhýbať sa mu ako aj mágií, ľudovým liečiteľom a iným praktikám. Ďalej je dôležité nedať sa nikdy pomýliť, nenechať sa zmanipulovať a najmä zachovať si skutočnú vieru v pravého Boha, lebo len tá prináša človeku pravý pokoj a šťastie.

 

Ako je to s nepravdou, ktoré môže pomôcť človeku? Ak matka napríklad povie svojmu dieťaťu, ktoré nechce jesť, že na tanieri má rozkrájaný menší kúsok mäsa, hoci mu tam dala ten väčší, má hriech?

Klamstvo je hriechom samo osebe a nie na základe následkov. Nemožno posudzovať morálnosť skutkov na základe toho, či spôsobia dobrý, alebo zlý účinok. Žiadny, ani dobrý cieľ nesvätí prostriedky, a teda nikdy sa nemožno skutkom, ktorý je zlý, usilovať o dobré výsledky. Preto je potrebné hovoriť stále radšej pravdu a neklamať ani v malých veciach. V spomenutom príklade je skôr potrebné zvoliť lepšie vysvetlenie dieťaťu ako mu hneď klamať.

 

Akým spôsobom môžu ľudia diskutovať o politickej situácii na Slovensku, aby sa vyhli ohováraniu?

O hriechu ohovárania hovoríme vtedy, ak rozprávame skutočné pravdivé udalosti o niekom, kto nie je pri rozhovore prítomný, čiže hovoríme o ňom „poza jeho chrbát“. Ak by sme si nejaké udalosti vymýšľali a podávali takéto informácie ďalej vtedy by išlo o osočovanie a to je ťažký hriech. Rozprávať sa formálne pri kuchynskom stole o politickej situácii na Slovensku ešte nemusí byť hriechom ohovárania.

 

Je dobré opakovať pri spovedi predošlé, už vyznané, hriechy, ktoré však človeka naďalej ťažia?

Staré hriechy, z ktorých sme sa už raz úprimne vyspovedali, nemusíme viac opakovať. Pri spovedi je ale nutné vyznať všetky smrteľné hriechy, ktorých si je človek vedomý po dôkladnom spytovaní svedomia. Tieto smrteľné hriechy treba vyznať každý osobitne. Všetky ostatné hriechy sú takzvané „ľahké hriechy“, ktoré nazývame aj „všednými“. Aj z tých sa môžeme a mali by sme sa spovedať.

 

Majú sa ľudia spovedať aj zo skrytých hriechov, t.j. ak napríklad človek pod vplyvom alkoholu pohoršuje svojich blízkych?

Treba sa z nich spovedať, a to z niekoľkých dôvodov. Po prvé, hriech, ktorý je skrytý v našich očiach, môže byť ťažkým hriechom. Po druhé, vo sviatosti pokánia možno oveľa ľahšie získať odpustenie týchto hriechov. Po tretie, spovedanie sa nás povzbudzuje k väčšej bdelosti. Po štvrté, napomenutia spovedníka sa môžu pričiniť o našu nápravu. Po piate, rozhrešenie, ktoré dostávame, nám dodáva síl, aby sme sa mohli vyhýbať hriechom v budúcnosti. Je jasné, že tieto „skryté“ hriechy treba tiež ľutovať a treba sa usilovať z nich polepšiť.

 

Aký je váš názor na postoj „lepšie sa nespovedať, ako sa spovedať zle“?

Treba sa riadiť tým, čo si o mne myslí Boh ako ma on hodnotí. Sviatosť zmierenia je dar. Darca je sám Boh. S darom nezvykneme pohŕdať. Dar si zaslúži čestné miesto. U nás ľudí platí zásada, že čím väčší darca, čím vzácnejší dar, tým viac pozornosti darcovi venujeme. Boh nás nielen obdaroval, ale si aj praje, aby sme dar prijali a mali z neho čo najväčší úžitok. Preto sviatosť zmierenia si zasluhuje, aby sme jej venovali primeranú pozornosť a stále sa dobre pripravili na sviatosť zmierenia a vyspovedali sa.

 

Po akom čase odporúčate absolvovať generálnu spoveď?

Generálna svätá spoveď nebýva v živote často. Pre koho je užitočná ?
1.     pre takých, ktorí sa už dlhší čas nespovedali
2.     pre vstupujúcich do nového stavu  napr. kňazského, manželského
3.     v čase nebezpečnej choroby, ako  príprava na smrť.
4.     generálna spoveď je užitočná pre tých, ktorým hrozí nebezpečie smrti: pred nastúpením nebezpečnej cesty, matky pred prvým pôrodom, v čase nákazlivej choroby, vo vojne a pod.
5.     konečne generálna  spoveď je veľmi osožná pre všetkých tých, ktorí ju neodbavovali. Lebo ak sa pozrieme na minulosť nášho života, vidíme, ako často sme upadali do hriechov, koľkokrát sme sa spovedali zo zvyku alebo naša ľútosť a predsavzatie  boli nedostatočné.

 

Je lepšie ak má človek stáleho spovedníka alebo pri každej spovedi ide k inému kňazovi?

Stály spovedník, tak ako stály lekár, lepšie pozná duchovný stav penitenta – ľahšie môže prostredníctvom kontroly vnútornej činnosti napomáhať jeho duchovnému rozvoju. Poznajúc vzlety a pády penitenta dokáže zatriasť jeho vnútrom, niekedy odramatizovať jeho ťažkosti. Bolo by to naozaj „nezdravé“ spovedať sa u stáleho spovedníka z menších hriechov a z väčších  sa spovedať u náhodného, anonymného spovedníka.

 

Aké sú pocity kňaza po niekoľkohodinovej spovedi? Je to radosť, že prostredníctvom neho Boh odpustil mnohým ľuďom ich hriechy, alebo pociťuje skôr únavu a vyčerpanie?

Každý kňaz, ktorý svoje povolanie berie zodpovedne si uvedomuje, že odpustenie hriechov nie je jeho špeciálnou schopnosťou, ale službou, ktorú prijal od Boha. Preto prežíva radosť, že prostredníctvom neho Boh odpustil mnohým ľuďom ich hriechy. Samozrejme ako človek najmä pred vianočnými alebo veľkonočnými sviatkami pociťuje aj únavu a vyčerpanie. Veriaci si kňazov zvyknú aj idealizovať, nemali by ale zabúdať, že kňaz je rovnako hriešnou osobou ako oni. Byzantská liturgia vo formule rozhrešenia obsahuje slová, ktoré túto skutočnosť stále pripomínajú: „…Boh nech ti skrze mňa hriešneho odpustí v tomto i v budúcom živote…“.

Na záver ešte myšlienka pápeža Františka o sviatosti zmierenia: „Spovednica nie je mučiarňou. Boh nečaká na to, aby ma zbil, ale aby ma prijal so všetkou vľúdnosťou.“

 

ThDr. Radoslav Lojan, PhD., je rímskokatolícky kňaz Arcidiecézy Košice a pedagóg na Katedre systematickej teológie, Teologickej fakulty v  Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vysvätený bol v roku 2002 v Košiciach. Do roku 2006 bol kaplánom rímskokatolíckej farnosti v Prešove, neskôr pôsobil v Košiciach.

V roku 2008 získal na Univerzite sv. Pavla v Ottawe licenciát a o štyri roky neskôr doktorát z katolíckej teológie a bioetiky na štátnej Univerzite v Ottawe, Kanada. Prednáša katolícku morálnu teológiu, bioetiku a vybrané kapitoly v odbore sociálna práca. Je členom viacerých filozofických, teologických a bioetických spoločností a inštitútov. Od roku 2014 pôsobí ako tajomník TF KU v Košiciach.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska

0 icon

Ľvov 2. júla 2022 (HSP/Foto:pixabay) Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska. Na svojom kanáli Telegram o tom informoval primátor mesta Andrij Sadovoj, ktorý dnes zvolal operatívnu poradu s vojenským a civilným vedením mesta. "V každom okrese mesta bude zriadený štáb obrany a bude sa vykonávať…

Matovič tvrdí, že „kazia plán“ a preto ich chcú dostať preč z vlády: „Vedia, že OĽANO je chyba v systéme a skutočne nekradneme“

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB-Igor Matovič)   Pandémia koronavírusu a situácia na Ukrajine obyvateľom ukázali, že v súčasnej vláde sú amatéri, ktorí našu krajinu ničia. Ľudia preto začali volať po páde súčasnej vlády a predčasných voľbách, čoho sa okamžite chytila aj opozícia. Líder vládnej strany OĽaNO Igor Matovič v najnovšom…

Keď Putin poslal vojská do Kyjeva, plánovačom sankcií stačilo stlačiť tlačidlo. EÚ pripravovala sankcie proti Rusku už dlho predtým, píšu v zahraničí

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Hospodársky konflikt s Ruskom sa zmenil na pozičnú vojnu. Krajiny G7 si pochvaľujú svoje bezprecedentné sankcie. Moskva zároveň predpovedá, že zvyšovanie cien energií povedie k chudobe vo veľkej časti Európy. Tento boj zatiaľ nemá jasného víťaza. Rusko nemôže dlho odolávať technologickému odpojeniu od Západu,…

Heger partnerom predstavil reformu koaličnej rady. „Nemôžeme si dovoliť skrátiť volebné obdobie, rozpad vlády,“ vyhlásil

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB- Heger)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) predstavil koaličným partnerom reformu fungovania koaličnej rady. Chce ňou sprehľadniť procesy a priniesť viac pokoja. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Heger nechcel viac svoj návrh konkretizovať. Povedal, že o ňom rokuje v koalícii. S blížiacou sa…

Poľský generál Koziej: Po víťazstve na Ukrajine ruská armáda prerazí tento koridor

0 icon

Varšava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Ďalším cieľom Ruska nebude Moldavsko alebo Estónsko, ako sa obávajú európski analytici, ale pozemné spojenie s Kaliningradom, je presvedčený poľský generál Koziej Podľa bývalého šéfa Národného bezpečnostného úradu generála Stanisława Kozieja sa vzťahy medzi Ruskom a NATO v dôsledku ukrajinskej krízy zhoršili, a preto…

Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli „zlaté“

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli "zlaté". Občas sa objavia problematické položky, ktorých ceny lámu všetky rekordy Napríklad nedávno sa mladé zemiaky v niektorých sieťach predávali po 140 hrivien za kilogram, cenovky mladého cesnaku dosahovali 100-120 hrivien za kilogram, cibuľa vo…

Ukrajinské ozbrojené sily začnú od októbra registrovať ženy na vojenskú službu

0 icon

Kyjev. 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Ukrajinské ozbrojené sily začnú od 1. októbra registrovať ženy na vojenskú službu Ženy budú v zálohách AFU a NSU, budú sa zúčastňovať výcvikových táborov a budú povolávané do služby. Matky s deťmi mladšími ako tri roky a tehotné ženy budú oslobodené. Ostatným hrozí pokuta…

Čínsky veľvyslanec: Máme len jednu zahraničnú vojenskú základňu. USA majú oficiálne 823 vojenských základní po celom svete. Kto teda predstavuje skutočnú hrozbu?

0 icon

Washington 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Vašich 823 vojenských základní okupovalo celý svet, upozornil čínsky veľvyslanec v USA Qin Gang na výrazný nepomer  "Pozorne sme si preštudovali novú koncepciu NATO, ktorá implicitne označuje Čínu za potenciálnu hrozbu na nasledujúcich 10 rokov," začal veľvyslanec. "Dovoľte mi uviesť niekoľko čísel a položiť…

Pribudnú ďalšie horúce miesta? Toto si myslí plukovník generálneho štábu ruských ozbrojených síl

0 icon

Moskva 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Podľa Michaila Chodarjonka, plukovníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl vo výslužbe, môžu USA po "špeciálnej operácii" urobiť z Bieloruska a Kazachstanu ďalšie horúce miesta Po prípadnom víťazstve Ruska na Ukrajine sa USA takticky stiahnu a obvinia z toho Bidena. A potom prejdú k novému…

Lysyčansk dobyli ruské jednotky nečakane rýchlo

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Proruskí separatisti v sobotu oznámili, že "kompletne" obkľúčili mesto Lysyčansk v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Ukrajinská strana tieto tvrdenia poprela "Dnes sa spoločným úsilím podarilo Národnej milícii Luhanskej ľudovej republiky a ozbrojeným silám Ruskej federácie obsadiť posledné strategicky dôležité vyvýšeniny. To nám umožňuje…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

Boris Mesár

Dr. David Martin : Do roku 2028 zomrie na celom svete 700 miliónov ľudí na vakcínu CV19

0icon

Dr. David Martin má bohatý lekársky a investičný životopis. Dr. Martin tiež vedie spoločnosť (M-CAM International), ktorá financuje špičkové inovácie na celom svete.  Je tiež jedným z kľúčových ľudí usilujúcich sa o spravodlivosť v súdnych sporoch žalujúcich zdravotnícke spoločnosti a federálnu vládu, ktoré sa podieľajú na dodávaní tzv.

Pavel Pakoš

Sloboda prejavu by nám mala byť posvätná

0icon

V Ústave SR je jasne napísané, že cenzúra sa zakazuje.Kôli vojenskekej operácii na Ukrajine boli vypnuté viaceré weby. Čiže naši papaláši nám predviedli ukážkové bezprávie. A čo na to tí silní vrajkresťania? Čušia a spolupracujú aj s inými podpásovkami ? To, že sa takto spoľahlivo premieňajú na neviestkárov je im…

Juraj Tušš

Dnešná situácia vo svete - Kritický okamih

0icon

Žiaľ, udalosti sa vo svete vyvíjajú neustále po špirále stupňujúceho napätia medzi konkurenčnými riadiacimi skupinami. Môj optimizmus z minuloročných predikcii (predpovedí) sa vôbec neodzrkadľuje vo svetových udalostiach a preto som dnes skrátka nútený tvrdiť, že čelíme najhor&scaro

Ján Droppa

Európa v americkej pasci

0icon

     Nebudem rozoberať severoamerickú históriu. Isté je , že boju a majetku chtiví európania podrobili (zlikvidovali všetkých pôvodných), aby stvorili USA.  Bohaté a silné, to USA, čo do poslednej chvíle čakalo na vývoj WWW II, otvorenie druhého frontu proti fašistickému Nemecku.     Po porazení Hit

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska

0 icon

Ľvov 2. júla 2022 (HSP/Foto:pixabay) Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska. Na svojom kanáli Telegram o tom informoval primátor mesta Andrij Sadovoj, ktorý dnes zvolal operatívnu poradu s vojenským a civilným vedením mesta. "V každom okrese mesta bude zriadený štáb obrany a bude sa vykonávať…

Matovič tvrdí, že „kazia plán“ a preto ich chcú dostať preč z vlády: „Vedia, že OĽANO je chyba v systéme a skutočne nekradneme“

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB-Igor Matovič)   Pandémia koronavírusu a situácia na Ukrajine obyvateľom ukázali, že v súčasnej vláde sú amatéri, ktorí našu krajinu ničia. Ľudia preto začali volať po páde súčasnej vlády a predčasných voľbách, čoho sa okamžite chytila aj opozícia. Líder vládnej strany OĽaNO Igor Matovič v najnovšom…

Keď Putin poslal vojská do Kyjeva, plánovačom sankcií stačilo stlačiť tlačidlo. EÚ pripravovala sankcie proti Rusku už dlho predtým, píšu v zahraničí

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Hospodársky konflikt s Ruskom sa zmenil na pozičnú vojnu. Krajiny G7 si pochvaľujú svoje bezprecedentné sankcie. Moskva zároveň predpovedá, že zvyšovanie cien energií povedie k chudobe vo veľkej časti Európy. Tento boj zatiaľ nemá jasného víťaza. Rusko nemôže dlho odolávať technologickému odpojeniu od Západu,…

Heger partnerom predstavil reformu koaličnej rady. „Nemôžeme si dovoliť skrátiť volebné obdobie, rozpad vlády,“ vyhlásil

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB- Heger)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) predstavil koaličným partnerom reformu fungovania koaličnej rady. Chce ňou sprehľadniť procesy a priniesť viac pokoja. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Heger nechcel viac svoj návrh konkretizovať. Povedal, že o ňom rokuje v koalícii. S blížiacou sa…

Poľský generál Koziej: Po víťazstve na Ukrajine ruská armáda prerazí tento koridor

0 icon

Varšava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Ďalším cieľom Ruska nebude Moldavsko alebo Estónsko, ako sa obávajú európski analytici, ale pozemné spojenie s Kaliningradom, je presvedčený poľský generál Koziej Podľa bývalého šéfa Národného bezpečnostného úradu generála Stanisława Kozieja sa vzťahy medzi Ruskom a NATO v dôsledku ukrajinskej krízy zhoršili, a preto…

Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli „zlaté“

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli "zlaté". Občas sa objavia problematické položky, ktorých ceny lámu všetky rekordy Napríklad nedávno sa mladé zemiaky v niektorých sieťach predávali po 140 hrivien za kilogram, cenovky mladého cesnaku dosahovali 100-120 hrivien za kilogram, cibuľa vo…

Ukrajinské ozbrojené sily začnú od októbra registrovať ženy na vojenskú službu

0 icon

Kyjev. 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Ukrajinské ozbrojené sily začnú od 1. októbra registrovať ženy na vojenskú službu Ženy budú v zálohách AFU a NSU, budú sa zúčastňovať výcvikových táborov a budú povolávané do služby. Matky s deťmi mladšími ako tri roky a tehotné ženy budú oslobodené. Ostatným hrozí pokuta…

Čínsky veľvyslanec: Máme len jednu zahraničnú vojenskú základňu. USA majú oficiálne 823 vojenských základní po celom svete. Kto teda predstavuje skutočnú hrozbu?

0 icon

Washington 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Vašich 823 vojenských základní okupovalo celý svet, upozornil čínsky veľvyslanec v USA Qin Gang na výrazný nepomer  "Pozorne sme si preštudovali novú koncepciu NATO, ktorá implicitne označuje Čínu za potenciálnu hrozbu na nasledujúcich 10 rokov," začal veľvyslanec. "Dovoľte mi uviesť niekoľko čísel a položiť…

Pribudnú ďalšie horúce miesta? Toto si myslí plukovník generálneho štábu ruských ozbrojených síl

0 icon

Moskva 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Podľa Michaila Chodarjonka, plukovníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl vo výslužbe, môžu USA po "špeciálnej operácii" urobiť z Bieloruska a Kazachstanu ďalšie horúce miesta Po prípadnom víťazstve Ruska na Ukrajine sa USA takticky stiahnu a obvinia z toho Bidena. A potom prejdú k novému…

Lysyčansk dobyli ruské jednotky nečakane rýchlo

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Proruskí separatisti v sobotu oznámili, že "kompletne" obkľúčili mesto Lysyčansk v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Ukrajinská strana tieto tvrdenia poprela "Dnes sa spoločným úsilím podarilo Národnej milícii Luhanskej ľudovej republiky a ozbrojeným silám Ruskej federácie obsadiť posledné strategicky dôležité vyvýšeniny. To nám umožňuje…

Podkasty

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Všetko, čoho sa dotkne táto garnitúra, je v ohrození. Sú na rade kultúrne pamiatky?

icon

Bratislava 23. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Človek ani nestačí sledovať, čo všetko osvedčené a v mnohých ohľadoch aj z európskeho pohľadu špičkové, idú terajší vládcovia Slovenska za každú cenu zmeniť. Akoby všetko, čo tu bolo doteraz bolo zlé, a treba ho reformovať, často vlastne deformovať. A chcú to urobiť čo najrýchlejšie, v zásade bez diskusií...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

Boris Mesár

Dr. David Martin : Do roku 2028 zomrie na celom svete 700 miliónov ľudí na vakcínu CV19

0icon

Dr. David Martin má bohatý lekársky a investičný životopis. Dr. Martin tiež vedie spoločnosť (M-CAM International), ktorá financuje špičkové inovácie na celom svete.  Je tiež jedným z kľúčových ľudí usilujúcich sa o spravodlivosť v súdnych sporoch žalujúcich zdravotnícke spoločnosti a federálnu vládu, ktoré sa podieľajú na dodávaní tzv.

Pavel Pakoš

Sloboda prejavu by nám mala byť posvätná

0icon

V Ústave SR je jasne napísané, že cenzúra sa zakazuje.Kôli vojenskekej operácii na Ukrajine boli vypnuté viaceré weby. Čiže naši papaláši nám predviedli ukážkové bezprávie. A čo na to tí silní vrajkresťania? Čušia a spolupracujú aj s inými podpásovkami ? To, že sa takto spoľahlivo premieňajú na neviestkárov je im…

Juraj Tušš

Dnešná situácia vo svete - Kritický okamih

0icon

Žiaľ, udalosti sa vo svete vyvíjajú neustále po špirále stupňujúceho napätia medzi konkurenčnými riadiacimi skupinami. Môj optimizmus z minuloročných predikcii (predpovedí) sa vôbec neodzrkadľuje vo svetových udalostiach a preto som dnes skrátka nútený tvrdiť, že čelíme najhor&scaro

Ján Droppa

Európa v americkej pasci

0icon

     Nebudem rozoberať severoamerickú históriu. Isté je , že boju a majetku chtiví európania podrobili (zlikvidovali všetkých pôvodných), aby stvorili USA.  Bohaté a silné, to USA, čo do poslednej chvíle čakalo na vývoj WWW II, otvorenie druhého frontu proti fašistickému Nemecku.     Po porazení Hit

TopDesať

Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

0 icon

Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

0 icon

Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

0 icon

Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

0 icon

Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

0 icon

Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

Armádny Magazín

Pentagon: Ukrajina úspešne využíva systémy HIMARS na Donbase

0 icon

USA, 2.júla 2022 (AM) – Ukrajinská armáda dosiahla "významný úspech" s použitím amerických viacnásobných odpaľovacích raketových systémov HIMARS na bojisku, povedal v piatok novinárom nemenovaný vysoký predstaviteľ Pentagonu. „Pretože ide o vysoko presný systém s dlhým dosahom, Ukrajinci sú schopní systematicky vykonávať presné údery proti starostlivo vybran

Izrael opäť útočil v Sýrii

0 icon

Sýria, 2.júla 2022 (AM) – Izrael podľa sýrskeho ministerstva obrany spustil dnes ráno raketový útok na sýrsku provinciu Tartus. V dôsledku ostreľovania boli zranení dvaja civilisti. Ráno približne o 06:30 vykonal leteckú agresiu niekoľkými raketami vypálenými zo Stredoze

Kadyrov: Lisičansk je úplne obkľúčený spojeneckými silami

0 icon

Ukrajina, 2.júla 2022 (AM) – Ramzan Kadyrov napísal na svojom telegramovom kanáli s odvolaním sa na operačné informácie, ktoré dostal od veliteľa špeciálneho pluku Achmat - Zamida Chalajeva, že Lisičansk je úplne obkľúčený spojeneckými silami. Šéf Čečenska povedal, že pre nacionalistov a ukrajinskú armádu nebolo možné z mesta ujsť. "Nepriateľ zase…

Kissinger kritizuje detskú naivitu Západu voči Rusku

0 icon

USA, 1.júla 2022 (AM) – Henry Kissinger (99) v utorok v rozhovore s britskými reportérmi v Corriere della Sera povedal, že ruského vodcu Vladimira Putina vníma ako "inteligentného analytika, ktorý chápe medzinárodnú situáciu z ruskej perspektívy". "Zostane to tak a treba to vziať do úvahy, keď sa vojna skončí," povedal Kissinger. &

Šéf ruskej rozviedky: "Poľsko je pripravené rozdeliť Ukrajinu"

0 icon

Rusko, 1.júla 2022 (AM) – Udalosti okolo Ukrajiny sa začínajú rýchlo vyvíjať a nie v prospech obyvateľstva tejto krajiny, ktorá považuje obyvateľov západných krajín a konkrétne Poliakov za svojich priateľov. Zistilo sa, že Varšava začala a

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali