Michelko, obvinený z pokusov o rehabilitáciu Tisa, dostal priestor na svoju obranu, paradoxne, v židovskom časopise

Bratislava 25. júna 2015 (HSP/Delet/Foto:HSP)

 

Mediálne vody rozvírila nedávno kauza Romana Michelka, kandidáta vlády na post člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, z ktorého ho nakoniec vláda pod mediálnym tlakom, ktorý vytvorili najmä média Denník N a SME stiahla.

Na snímke Roman Michelko
Na snímke Roman Michelko

Proti Romanovi Michelkovi sa postavila aj židovská organizácia B’nai B’rith Tolerancia. Predseda B’nai B’rith Tolerancia Peter Werner zaslal predsedovi vlády Ficovi list v ktorom tvrdí: „Považujeme tohto kandidáta za absolútne neprijateľného vzhľadom na to, že je dlhodobo známy svojimi pokusmi o spoločenskú rehabilitáciu Jozefa Tisa, zodpovedného za najhoršie zločiny spáchané na židovskom obyvateľstve Slovenska počas druhej svetovej vojny.“

Zaujímavé preto je, že židovský časopis DELET umožnil Romanovi Michelkovi vysvetliť obvinenia, ktoré proti nemu vzniesli niektoré média ako aj vyššie spomínaná židovská organizácia. Prinášame vám preto tento rozhovor v plnom znení.

DELET: Vaša nominácia do Správnej rady ÚPN spôsobila až nečakaný rozruch.

ROMAN MICHELKO: Najprv sa moji neprajníci pokúšali šíriť zvesti, že som absolventom marxizmu-leninizmu. Keď som  médiám vysvetlil, že je to z princípu nemožné, keďže históriu a filozofiu som začal študovať až v roku 1990, keď sa v Československu už nič také študovať ani nedalo, tak horúčkovito hľadali čokoľvek  bez ohľadu na realitu. Keď pokus urobiť zo mňa „kovaného“ marxistu či nedajbože komunistu vďaka absolútnej absencii akýchkoľvek faktov zlyhal, skúsili ísť opačnou cestou. Nakoniec sa im z celej mojej publicistickej činnosti, ktorá predstavuje vyše osemsto článkov, komentárov a esejí podarilo vytrhnúť jednu vetu z kontextu istej  prednášky a pokúšajú sa z toho urobiť megakauzu.

DELET:  Nielen Židov však šokoval váš výrok o dekriminalizácii Tisa.

ROMAN MICHELKO: Tento výrok bol úplne vytrhnutý z kontextu. Približne z pätnásťminútového prejavu o úlohe národných síl v spoločnosti bola vytrhnutá jedna veta a z nej potom umelo vyrobená táto kauza. Pritom som chcel povedať, že úlohou inteligencie je nenechať si vnútiť akékoľvek ideologické interpretácie dejín, ale vnímať ich „sine ira et studio“, teda bez akýchkoľvek ideologických predpojatostí a nálepiek.

Keďže tento výrok vytrhnutý z kontextu sa stal základom pre vykonštruovanie celej kauzy, musím ho vysvetliť v širších súvislostiach. Celý prejav bol o tom, že je najvyšší čas nájsť v sebe odvahu pomenovať veci pravým menom, nenechať sa zviazať sterilnou, politicky korektnou „hantírkou“, vďaka ktorej sa veci neriešia, ale len odsúvajú. Jediná vytrhnutá vetička z kontextu bola myslená tak, že retribučné súdnictvo, ktoré sme tu mali po roku 1945, bolo všetko iné, len nie spravodlivé, objektívne a nestranné.

Na rozdiel od mojich kritikov, ja som totiž protokoly z Národného súdu čítal a paradoxne Tisovi sa viac vyčítalo rozbitie Československa než iné negatívne veci, ktoré sa na Slovensku v diali v rokoch 1939 – 1945. Myslím si, že myšlienkové stereotypy, ktoré ideologické vnímanie našich dejín zafixovali niekde na úrovni interpretácie spred roka 1989, treba prekonať – to je esencia toho, čo som chcel povedať.

DELET: Takže ako vnímate Tisa a jeho zodpovednosť?

Tiso bol bez pochýb plne politicky zodpovedný za to, čo sa dialo v čase jeho vlády, pravdepodobne bol aj trestnoprávne zodpovedný za niektoré udalosti, ktoré mohol ovplyvniť a vďaka rôznym okolnostiam tak neurobil. Takéto pohľady sú plne legitímne a verím, že v slobodnom štáte je možné diskutovať aj na podobné témy. Tento výrok teda v širšom kontexte znamená výzvu nenechať sa zviazať jedinými „záväznými“ interpretáciami dejín, ale tam, kde je to potrebné, mať právo vysloviť svoj názor.

Chcel som vyzvať na diskusiu o interpretácii dejín, keďže mnohí historici staršej generácie, „marxistickí“ historici, majú ešte z minulosti utkvelú predstavu, že historik nemá poskytovať informácie o celom spektre danej udalosti, to znamená podať  svetový, dobový či domáci kontext, nemusí dať sumár všetkých informácií, ktoré by mali vysvetliť, prečo sa konkrétni historickí aktéri rozhodli v tom ktorom čase tak, ako sa rozhodli, ale má ich „nálepkovať“ – títo sú klérofašisti, títo zlí a títo dobrí. Môj zásadný spor s takýmito historikmi je v tom, že si nemyslím, že historik má dejiny ideologicky hodnotiť. Má ich do hĺbky pochopiť a interpretovať, nie nálepkovať.

Ukazuje sa však, že takýto názor je v istých kruhoch, možno v hlavnom mediálnom mainstreame, ktorý sa navonok oháňa liberálnou rétorikou, absolútne neprijateľný a jeho nositelia, teda „nepriatelia ideologizácie dejín“ musia byť mediálne popravení. Práve tým však nositelia „zvestovaných a nemenných právd“ len dokazujú svoje vlastné totalitné myslenie.

DELET: V utorok pätnásteho júna prezident humanitárnej organizácie B´nai B´rith Tolerancia Peter Werner  poslal premiérovi list, v ktorom tvrdil: Považujeme tohto kandidáta za absolútne neprijateľného vzhľadom na to, že je dlhodobo známy svojimi pokusmi o spoločenskú rehabilitáciu Jozefa Tisa, zodpovedného za najhoršie zločiny spáchané na židovskom obyvateľstve Slovenska počas druhej svetovej vojny.“ Ako to vnímate?

ROMAN MICHELKO: Moji neprajníci mohli prelúskať stovky strán mojich kníh, esejí, štúdií či komentárov a nič také tam nemohli nájsť. Zároveň toto lživé tvrdenie  vyvolalo  odozvu u historikov s nespochybniteľným profesijným a osobnostným kreditom, ktorí moju prácu, názory a postoje poznajú a ktorí sa ma zastali vydaním podporného vyhlásenia. Desí ma však, do akých krajnosti sú niektorí ľudia ochotní zájsť, ak chcú odstaviť pre nich nepohodlného človeka. Napriek tomu som dúfal, že „psie hlasy nepôjdu do neba“.

Nie som totiž človek, ktorého ktosi kdesi našiel z boku a nič sa o ňom nevie. Už takmer dvadsať rokov som publicisticky či odborne činný, moje názory sú všeobecne známe. V ľavicovom prostredí sa pohybujem dlhodobo a rozhodne nie som „tabula rasa“, preto ma do istej miery prekvapilo, že tieto krajne nedôveryhodné a tendenčné útoky mohli mať šancu na úspech.

DELET: Aký teda máte názor na Slovenský štát v rokoch 1939 – 1945?

ROMAN MICHELKO: Samozrejme, je veľmi ťažké na túto otázku odpovedať jednou vetou alebo na ploche jednej otázky, bolo by to najmenej na jeden obsiahly rozhovor, ale pokúsim sa. Moje názory na tuto tému sú viac menej zhrnuté v nedávno vydanej knihe Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945 – štúdie. Ak mám byť však telegrafický – režim tohto štátu bol jednoznačne autokratický,  postupne sa vyvíjal a mal viacero fáz. Ústava prijatá v júli 1939 síce obsahovala isté prvky kontinuity s prvou a predovšetkým druhou republikou, ale obsahovala už aj isté prvky korporatívneho, resp. stavovského štátu, čo bola jasná inšpirácia talianskym modelom, ale aj pápežskými sociálnymi encyklikami.

Potom tu bol zásadný prelom. Takzvané salzburské porady, na ktorých padol Ďurčanského koncept akejsi nezávislej či dokonca neutrálnej politiky, čo bolo politicky naivné, keďže  tu bola ochranná zmluva s Nemeckou ríšou, ktorá z definície samostatnú zahraničnú politiku vylučovala. Neuvedomenie si tejto skutočnosti v konečnom dôsledku viedlo k pádu Ďurčanského. To čo nasledovalo po Salzburgu, teda po júli 1940, je už temné obdobie našich dejín. Boli tam pokusy o zavedenie prvkov národného socializmu v ideológii štátu a, samozrejme, aj o presadenie vodcovského systému. To sa aj podarilo – hoci len čiastočne. Nakoniec však radikáli nezískali také pozície v štáte, v aké dúfali. Obdobie po SNP je už len obdobím agónie tohto štátu.

DELET: Aký však názor máte na holokaust?

ROMAN MICHELKO: Už samotná táto otázka čitateľom podsúva, že by som ho mal vnímať akosi neštandardne. Nie je to tak. Holokaust vnímam ako všetci normálni ľudia – ako jednu z najväčších tragédií v dejinách ľudstva. Porovnateľná je hádam len s genocídou Arménov v roku 1915 alebo s tým, čo sa dialo v Rwande v roku 1994. Samozrejme, holokaust alebo šoa bola o to obludnejšia, že popri nej vznikol celý priemysel smrti a vyhladzovanie sa stalo neosobným vraždením v obrovských rozmeroch. Zároveň som presvedčený, že neexistuje jediný môj výrok spochybňujúci, zľahčujúci či, nedajbože, popierajúci holokaust.

DELET: Ste vzdelaním historik, zaoberali ste sa témou najnovších dejín a konkrétne obdobím neslobody systematickejšie?

ROMAN MICHELKO: Okrem toho, že som historik, ktorý sa naozaj zaoberá  najnovšími dejinami dlhodobo a systematicky, som aj politológ, a preto sa zaoberám aj fenoménom moci a ovládania ako, takpovediac, antropologickým princípom. Najpregnantnejšie som to urobil v eseji Antropologické predpoklady diktatúr, ktorá potom vyšla, aj pod názvom Moc a sacrum (Moc a  posvätno).

Okrem toho som vydal viacero monografií na túto tému, predovšetkým Medzivojnové európske diktatúry, ale aj knihu Slovenská republika v rokoch 1939 1945 – štúdie, v ktorej, okrem iného, analyzujem ústavný systém prvej Slovenské republiky, vývoj od autonómie po vznik Slovenského štátu, ale aj Úrad propagandy, ktorý bol v autokratických systémoch významným mocenským, resp. ideologickým pilierom režimu.

Samozrejme, zaoberám sa aj obdobím neslobody po roku 1948, predovšetkým obdobím stalinizmu a priebežne sledujem literatúru, ktorá k tomuto obdobiu vychádza. Pravidelne chodím na konferencie, ktoré organizuje ÚPN či iné inštitúcie k obdobiu najnovších dejín, takže týmto témam sa dlhodobo a systematicky venujem.

DELET: Čo by bolo Vašou hlavnou ambíciou, ak by Vás vláda predsa len nominovala do Správnej rady ÚPN?

ROMAN MICHELKO: Predovšetkým chcem zdôrazniť, že funkcia, na ktorú som bol nominovaný, nie je exekutívna, to znamená, že ak by som aj bol menovaný do Správnej rady ÚPN, bol by som len jedným z jej deviatich členov, a teda moje možnosti ovplyvňovať smerovanie ÚPN by boli závislé od mojej schopnosti argumentmi presvedčiť svojich kolegov o rozumnosti mojich návrhov.

Mojou hlavnou ambíciou v tomto orgáne by však bolo maximálne podporiť výskumnú zložku ÚPN. Myslím si, že vytvorenie Sekcie vedeckého výskumu tohto ústavu bolo veľmi dobrým krokom. Bohužiaľ, v poslednom čase bola táto činnosť utlmovaná. Poznám väčšinu kníh či monografií, ale aj zborníkov z konferencií, ktoré ÚPN vydalo a verím, že toto je tá správna cesta. No a samozrejme, maximálne by som sa snažil, aby historici, ktorí pracujú v ÚPN a ktorých odbornosť si vysoko cením, mali čo najväčší priestor pre slobodu bádania a čo najlepšie podmienky pre ich náročné poslanie.

Rozhovor viedol Peter Meravý pre časopis Delet
Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Do nového tábora na Lesbose presunuli už približne 9000 migrantov

0 icon

Atény 19. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)   Grécke úrady už do nového dočasného tábora na ostrove Lesbos premiestnili väčšinu z viac ako 12.000 migrantov, ktorí po požiari utečeneckého tábora Moria zostali bez strechy nad hlavou. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na grécke ministerstvo pre migráciu…

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici rozhoduje o väzbe Ľudovíta M.

0 icon

Banská Bystrica 19. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici rozhoduje o väzobnom stíhaní bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M. Obvinený je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu obmedzovania osobnej slobody a obzvlášť závažného zločinu vydierania Návrh na väzobné stíhanie…

Minsk odsúdil raňajky Cichanovskej s Borrellom a šéfmi diplomacií štátov EÚ: „Je to bezočivé zasahovanie do našej politiky“

0 icon

Minsk 19. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis, Francois Lenoir)   Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí označilo možnú účasť bývalej kandidátky prezidentských volieb Sviatlany Cichanovskej na pracovných raňajkách s ministrami zahraničných vecí členských krajín EÚ za "bezočivé zasahovanie do vnútorných záležitostí Bieloruskej republiky" Podľa agentúry TASS to v sobotu uviedol tlačový tajomník bieloruského…

Ochrankár šéfa britskej diplomacie si zbraň zabudol v lietadle

0 icon

Londýn 19. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR/AP-Nicholas Kamm)   Ochrankára britského ministra zahraničných vecí Dominica Raaba postavili mimo služby po tom, čo svoju pištoľ nechal v lietadle, ktorým britská delegácia priletela zo Spojených štátov. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP Britský denník The Sun uviedol, že pracovník upratovacej služby našiel…

Irán chce dolapiť každého, kto má niečo spoločné so smrťou generála Solejmáního

0 icon

Teherán 19. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi, SITA/AP-Andrew Harnik)   Veliteľ iránskych revolučných gárd Hosejn Salámí v sobotu pohrozil, že jeho polovojenské oddiely pôjdu po každom, kto hral nejakú úlohu pri zabití generála Kásema Solejmáního, ktorý zahynul v januári pri útoku americkým dronom. Píše o tom agentúra AFP "Pán Trump! Naša…

Branislav Gröhling ráta s tým, že školy zatvoria svoje brány aj tento školský rok. V roku 2022 chce už online maturitu

0 icon

Bratislava 19. septembra 2020  AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Martina Kriková, Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) dúfa, že v roku 2022 sa uskutočnia online maturity, uviedol to v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Poznamenal, že v budúcnosti sa chce rezort školstva venovať…

Trump očakáva, že v apríli budúceho roka bude dostatok vakcín pre každého Američana

0 icon

Washington 19. septembra 2020 (SITA/AFP/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump v piatok vyslovil očakávanie, že do apríla budúceho roka bude vyrobených dostatok vakcín proti ochoreniu COVID-19 tak, aby boli dostupné pre všetkých občanov Spojených štátov. Podotkol, že prvé dávky budú distribuovať ešte v tomto roku po schválení liekov Trump…

Súdna rada má opätovne voliť dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ, rozhodnúť má aj o obsadení postu podpredsedu Najvyššieho súdu SR

0 icon

Bratislava 19. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Tomáš Halász)   Súdna rada SR má na zasadnutí v pondelok 21. septembra voliť kandidátov na viaceré významné súdne funkcie. Prvou z nich je post kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Kandidátkou v tomto prípade je Martina Jánošíková, ktorú do funkcie navrhla…

V prístave v Bejrúte našli a zlikvidovali 1,3 tony zábavnej pyrotechniky

0 icon

Bejrút 19. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hussein Malla)   Pri obhliadke prístavu v Bejrúte, ktorý bol pred vyše mesiacom zničený obrovským výbuchom, sa našlo 120 škatúľ s 1300 kilogramami zábavnej pyrotechniky. Armádni ženisti ju následne zneškodnili. O náleze z piatku v sobotu informovala agentúra Reuters Zábavná pyrotechnika sa našla pri obhliadke prístavu,…

Tisíce ľudí odmietajú zaplatiť za povinnú štátnu karanténu. Ministerstvo vnútra: „Toľkoto nám dlhujete!“

0 icon

Bratislava 19. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Poplatok za pobyt v štátnom karanténnom zariadení ešte neuhradili všetci občania. Ministerstvo vnútra (MV) SR stále priebežne vystavuje faktúry. Dlžná suma predstavuje aktuálne viac ako 674.600 eur z celkovej výšky pohľadávok vyše 1,4 milióna eur. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Výzva poškodeným, ktorým boli uložené pokuty policajtom za nenosenie rúšok: „Neplaťte ich žiadajte doručiť rozhodnutie o uložení pokuty písomne a okamžite podajte trestné oznámenia na autora uloženej pokuty za zneužívanie právomoci verejného činiteľa.“

0icon

To čo som tvrdil v nepriestrelnej analýze viažucej sa na právnu nulitu všetkých Mikasových opatrení, okrem iného i toho v určení nezákonnej povinnosti nosiť rúška pre nenakazených ľudí (video zo 7. septembra 2020 https://www.youtube.com/watch?v=JJZ5fwFP_uM&t=59s) a tiež to, že tí ktorí dostanú pokutu ju nemusia zaplatiť, lebo by bola ulož

Viktor Pondělík

Kdo by tady zasloužil?

0icon

V České republice se kvapem blíží volby. A tak vláda ANO a sociálních demokratů s podporou od komunistů, jak je již dobrým zvykem, korumpuje voliče. I když je vlastně jedno, že se volby blíží, protože by tato vláda voliče korumpovala, i kdyby byly volby daleko za horami. A jestli se dá něco…

Peter Švec

Ako sme zachránili leteckú školu a zabránili plánovanej likvidácii? 8. časť seriálu.

0icon

Pokračujem v publikovaní série blogov, ktorých zámerom je prispieť do eliminácie nepodloženého a nemúdreho sebapodceňovania malých národov a odstránenia šírenia klamstiev, neraz manipulácie. V procese preformátovania systému formovania dôstojníkov pred spustením profesionalizácie, bolo nutné doriešiť a často vymyslieť spôsob výcviku a prípravy niektorých skupín úzkych špecialistov, ktorí boli dovtedy pripravovaní „zdedeným“ spôsobom. Celý balík problémov…

Peter Lipták

Obráťte sa na svojho praktického lekára so žiadosťou o pomoc

0icon

Ak trpíte Vy, Vaše deti, rodičia, starí rodičia zdravotnými následkami z nosenia rúška obráťte sa na svojho praktického lekára a požiadajte ho o vystavenie potvrdenia.

Gabriel Dragon

Monopoly pre dospelých - Srbsko III - Slovenský preklad Washingtonskej dohody Srbska a Kosova

0icon

Po nedávnych rokovaniach srbského prezidenta Alexandra Vučiča, kosovského Hotiho a amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone, sa situácia vo vzťahoch Srbsko-Kosovo dostáva do inej roviny. Dohoda, ktorá bola srbskej a kosovskej strane predložená prináša posun skôr v hospodárskych otázkach a po podrobnejšom preštudovaní je výhodnejšia pre Srbsko /ak neberieme do úvahy, že toto…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10+ dôkazov, že ľudská hlúposť naozaj nepozná hranice

0 icon

Všetci máme tie okamihy, kedy sa náš rozum s logikou vyberú na spoločnú dovolenku. Výsledkom je krátkodobá debilita, ktorú si ale väčšinou rýchlo uvedomíme a robíme veci tak, ako by sa mali. No tento dočasný stav nie je to isté, čo permanentná ľudská hlúposť.  Einstein mal pravdu. Už sme to poznamenali…

8 potravín, ktoré majú naozaj pozitívny vplyv na tvoje zdravie!

0 icon

V dnešnej dobe sa medicína rozvíja naozaj veľmi rýchlo. Lieky na všetky možné choroby máme k dispozícii v rôznych formách prípadne aj príchutiach. Kedykoľvek čelíme zdravotným problémom, rozmýšľame, aké kapsule by bolo najvhodnejšie užiť. Nech sme čím skôr fit! So zdravím sa však spájajú aj potraviny ako špenát, cesnak či banány.…

Svet a konšpirácie - 2. časť

0 icon

Čo sú vlastne tie konšpiračné teórie? V rámci druhej časti článku sa spoločne pozrieme na konšpiračné teórie trochu z iného uhla. Samotné slovo konšpirácia pochádza z latinského slova conspirare, čo doslova znamená „dýchať spolu“. V skutočnosti to označuje dvoch alebo viac ľudí, ktorí spriadajú plány, o ktorých nikomu inému nehovoria. Takýto plán mohol byť teoreticky…

Hlboké fotografie, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0 icon

Aj bežná fotografia ťa niekedy môže vyviesť z rovnováhy a prinútiť ťa pozrieť sa na veci z iného uhla pohľadu. Pretože s okolitými situáciami zaobchádzame ako s bežnými udalosťami, neprikladáme im väčšiu váhu a neuvedomujeme si ich dôležitosť pre náš život. Často považujeme našu prácu za nudnú a za zlé počasie…

TOP10: Zdravotné triky, ktoré neuveriteľne zlepšia tvoj život!

0 icon

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, pitie kávy spôsobuje spavosť. Aj napriek tomu, že existuje veľa známych zdravotných trikov, mnohé triky sú stále relatívne neznáme a na prvý pohľad sa zdajú neúčinné. Aby bol tvoj život úžasný, zozbierali sme pre vás tieto menej známe triky v dnešnom príspevku. Niektoré sa môžu zdať neuveriteľné,…

Vo svete IT

Takto vyzerá víkendová nádielka platených Android aplikácií a hier, ktoré z Google Play stiahnete zadarmo!

0 icon

Víkend máme v plnom prúde a spolu s ním vám prinášame víkendovú nádielku platených Android aplikácií a hier, ktoré môžete stiahnuť po obmedzený čas zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 8 aplikácií, z ktorých vám dávame do pozornosti Crypt-It – Encrypt, Share, Decrypt. Ide o aplikáciu, pomocou ktorej si môžete…

Amazfit Band 5 je predstavený. Ide o dvojičku Mi Band 5 náramku s funkciami, ktoré staršiemu súrodencovi chýbajú

0 icon

Globálne predstavenie náramku Mi Band 5 bolo pre mnohých z nás sklamaním. Dôvodom je, že náramok postrádal viacero funkcionalít v porovnaní s jeho čínskou verziou. Neskôr sa objavili správy, že by mohol byť neskôr predstavený nový Amazfit Band náramok, ktorý by dostal chýbajúce funkcie. Tak sa aj stalo. Amazfit Band 5:  vylepšený Mi…

Nová nádej pre Huawei? AMD dostalo od USA licenciu, je tam však ešte jedno „ALE“

0 icon

Huawei smartfóny patria medzi najpopulárnejšie zariadenia na svete. Ich budúcnosť je však v súčasnosti na vážkach. Dôvodom sú sankcie zo strany americkej vlády, ktoré obmedzili dostupnosť jednotlivých komponentov, ktoré sú vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že spoločnosti vyrábajúce jednotlivé komponenty, napríklad procesory, americkými technológiami, ich nemôžu predávať čínskemu gigantovi.…

Pre ktoré Samsung smartfóny a kedy môžeme očakávať One UI 3.0 v kombinácii s Androidom 11?

0 icon

Predstavenie Androidu 11 sa odohralo relatívne nedávno. Konkrétne 8. septembra. Spolu s jeho predstavením používatelia smartfónov sa logicky začali pýtať, kedy a pre koho bude dostupný. Nie tak dávno sme sa venovali Xiaomi, či Huawei smartfónom, tentokrát sme sa pozreli na Samsung zariadenia vrátane nadstavby One UI 3.0, ktorá bola…

Ako Elon Musk mení svet, v ktorom žijeme? #1

0 icon

Elon Musk, šéf automobilovej spoločnosti Tesla a súkromnej vesmírnej spoločnosti SpaceX, je muž s jasnou víziou. Okrem plánu kolonizovať Mars prináša aj zariadenie Neuralink, ktoré by mohlo byť „liekom“ pre ľudí trpiacich paralýzou, rôznymi závislosťami a podobne.  Jeho spoločnosti prinášajú revolučné inovácie v oblastiach využitia energie, cestovania, či komunikácie. Dnes…

Armádny Magazín

Prichádza doba keď americká armáda bude musieť doháňať druhých

0 icon

USA, 19. september 2020 (AM) - Otázka modernizácie Amerického námorníctva a vôbec jeho objemu sa dostáva na pretras na tie najvyššie miesta. Len samotný počet 355 lodí, ktoré chce Donald Trump poslať na vodu nebude stačiť Čínskej presile. Minister ozbrojenýc

Úspech českého letectva: Stíhačka L-39NG získala typový certifikát

0 icon

Česko, 19. september 2020 (AM) - Lietadlo L-39NG získalo typový certifikát. Na základe pozitívnych výsledkov pozemných a letových certifikačných skúšok ho vydal Odbor dohľadu nad vojenským letectvom Ministerstva obrany ČR.   Jedná sa o zavŕšenie 13 rokov pôsobenia Penty v najväčšom českom leteckom výrobcovi Aero Vod

Boj o Arktídu: Spojené štáty hrozia Rusku na Aljaške stovkou stíhačiek F-35

0 icon

USA, 20. september 2020 (AM)  - "USA dajú jasne najavo, že budú spochybňovať právo Ruska na ovládnutie Arktídy. Na Aljaške môžeme umiestniť až 100 stíhačiek F-35." uviedol republikánsky senátor Dan Sullivan v podcaste Medzinárodného vedeckého centra Woodrowa Wilsona. Podľa jeho slov, budú F-35 koexistovať s F-22, ktoré sú dlho v služ

Politológ Satanovskij: Krym v očiach USA už bol vojenskou základňou NATO

0 icon

Rusko, 19. september 2020 (AM) - Nedávno si americké úrady mädlili ruky v očakávaní, ako „berú Rusko pod krk“ a v ich očiach bol Krym už základňou NATO, ale plány amerického vedenia boli zničené rozhodnou reakciou Moskvy. Toto stanovisko týkajúce sa vzťahov medzi oboma krajinami vyslovil vedec a ekonóm Jevgenij Satanovskij -…

Osvedčené nemecké samopaly Heckler & Koch neuspeli v domácom tendri - vyhral východonemecký Haenel

0 icon

Nemecko, 19. september 2020 (AM) - Prekvapivým krokom je, že Nemecko plánuje vyradiť svoju pušku Heckler & Koch G36 v prospech novej zbrane od menej známeho miestneho výrobcu C.G. Haenel. Rozhodnutie o budúcej útočnej puške zverejnilo 14. septembra 2020 nemecké ministerstvo obrany počas rokovania v berlínskom federálnom parlamente.   Zbraňou

Svetlo sveta

Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

0 icon

Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

0 icon

Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

0 icon

Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

Prečo mal Páter Pio stigmy?

0 icon

Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

0 icon

Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

icon FOTO DŇA