Medzigeneračné vzťahy a problém kritéria v rozvoji spoločnosti

Bratislava 26. mája 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)

 

Problém odchodu do dôchodku má širšie zázemie. Týka sa aj medzigeneračných vzťahov.

Ilustračné foto

V problematike medzi generačných vzťahov sa prelína problematika  psychologická, filozofická, náboženská , sociologická, právna, historická. Nie je jednoduché ju popísať.  Pokúsime sa naznačiť niektoré  témy tejto problematiky.  Neraz sa táto problematika ignoruje, alebo zjednodušuje . Ale vždy ostáva v rozličnej podobe. V súčasnosti aj ako možný sociálny konflikt medzi generáciami. Medzi generáciou starších, tretieho veku a mladšími generáciami, ktoré sú početné slabšie pre oslabenie významu rodiny sexuálnou revolúciou. Tá vytvára ilúziu večnej mladosti. Preto aj pri určovaní odchodu veku do dôchodku treba rozlišovať či ide o  ideológiu, alebo o vedu a jej  poznatky.

Vek dožitia sa zvyšuje a robí ilúziu akoby tu neboli stropy. Rozdelenie staroby na tretí vek, ďaleko za sedemdesiatku, pre ktorý sa rezervujú pojmy ako aktívne starnutie, produktívne starnutie, normálne starnutie, úspešné starnutie veľa sľubujú, ale aj  veľa zakrývajú. Nie sú dopracované. Štvrtý vek nastupujúceho záveru života a smrť,  akoby tretí vek skrýval, ako potrebnú starosť o potrebu žiť diferencovane, žiť duševne zmysluplne. Pretože starnutie a prijatie konca života závisí aj od toho ako vnútorný život človek žil. Ako zmysluplne  človek žil. Dôležitým prepojením medzi generáciami by mala byť  generativita. V najbežnejšom význame slova môže  znamenať hľadania povzbudenia mladšími u starších generácii. Môže znamenať snahu prihlásiť sa k niečomu čo pretrváva ľudský život. Nesú staršie generácie toto posolstvo mladším? Obsahuje tretí vek, okrem prirodzenej snahy zachovať si zdravie a tým aj nezávislosť na pomoci iným, aj záujem o potrebné životné témy? Vedia mladšie generácie správne pochopiť snahu starších ľudí po tom aby si zachovali  čo najdlhšie dobrý zdravotný a mentálny stav?

Nepochybne zmysluplný život v starobe je možný a určite nie je výlučne spojený iba s tými, ktorým sa darí udržať istú fyzickú kondíciu. S pribúdajúcim vekom v období starších dospelých sa  zväčšuje rozbiehavosť medzi tými , ktorí sú zdraví a tými ktorí zdravie strácajú. Zmysluplný život môže mať aj senior so zdravotnými ťažkosťami. Kvalita života sa chce vzťahovať aj na tých to seniorov. V kvalite života sa sledujú také ukazovatele, ako  dobré sociálne vzťahy s rodinou, priateľmi,  možnosť užitočnej aktivity, mať isté ciele,  záujmy, hobby, funkčnú spôsobilosť, zdravie, , isté pozitívne výhľady,  možnosť dosiahnuť psychologickú, emocionálnu pohodu, adekvátny dôchodkový príjem, dostupnosť pomáhajúcich služieb, pocit hodnoty a rešpektu. Treba tu povedať, že tento pocit vlastnej hodnoty nie je určený iba vonkajšími mierami, ale aj vnútorne, starostlivosťou o svoj duševný a duchovný život.

Generativita je súčasťou medzi generačných vzťahov. Znamená  uvedomenie  si, že život má pokračovanie, čo obsahuje aj symboliku nesmrteľnosti.  V kresťanskom spôsobe života  potom aj vedomie predelu medzi týmto a oným životom.   Generativita obsahuje  aj pohnútku, že je treba byť užitočný aj pre iných. Je kultivovaná v kresťanstvom  zmysle, že k Bohu sa  ide cez náš vzťah s  iným človekom. S vedomým pokračovania života súvisí aj záujem o budúce generácie, potom starostlivosť o mladšie generácie,  ako súčasť generativity.    Pre mladšie generácie môže generativita znamenať hľadanie povzbudenie v ťažkostiach u minulých generácii. To čo sa osvedčilo v ich živote a o čo usilovali. A čo pretrváva ako kultúra a jej hodnoty. Takto sa aj ustaľuje a pretrváva kultúra  aj medzi generačnými vzťahmi.

Medzi generačné vzťahy zo svojej povahy smerujú skôr k harmonizácii ako ku konfliktom. Konflikty môžu byť založené na pocite mladších, že budú musieť veľa pracovať aby vytvorili materiálne predpoklady pre podmienky dožitia, keďže demografická krivka klesá. Až démonické odmietanie rodiny proti náboženskými silami , spôsobuje tento problém. Staršie generácie boli vychovávané ešte rodinou, školou, náboženstvom, tradíciou oproti mladším, ktorých  nadmieru ovplyvňuje svet médií. Okrem toho vedomie reciprocity, ktoré kedysi mladší mali, že ak sa starám o svojich starých, tak sa aj o mňa postarajú, sa stráca.  Ale sú tu aj predpoklady pre harmonizáciu medzi generáciami mladších a starších. Starší majú istý náhľad na životné javy, životnú filozofiu. Predstava toho, čo považujú za dobrý život, zahŕňa aj skúsenosť so zvládaním drámy v živote.

Mladšia generácia môže mať  oprávnené očakávania, že dobro bude prirodzenou podmienkou ich života. Môžu sa pýtať prečo je dobro spojené s drámou? Poľský filozof Tischner v knihe Filozofia drámy  vysvetľuje,  je to preto, že sa jedno dobro postaví  proti inému dobru. A to robia jednotlivci. Napríklad dobro sveta práce , kariéra oproti dobrám spojenými s rodinným životom. Dobro veľkorysosti oproti dobru spravodlivosti. Alebo dobro slobody proti dobru zodpovednosti. Pomedzi to ide zlo a ničí dobra. Sú to aj iné situácie. Senior môže pôsobiť ako „ vankúš“ pri týchto konfrontáciách mladých s drámou v živote. Senior svoje emócie spriemerňuje, tak radosť ako aj smútok. Môže byť sieťou ktorá zachytáva mladších pri ich sklamaniach. Senior sa naučil staršie, zle udalosti vnímať kladne, v zmysle slov , bol som silný, vydržal som. Môže takto pomáhať pri stresoch.  Podobne v práci je senior síce výkonný, ale zaraďuje prácu medzi iné hodnoty. Môže takto vyvažovať jednostrannosti v pracovnom živote, tlak systémov a udržať vedomie významu existencie,  oproti iba fungovaniu, pretože iba s existenciou je spojený zmysel života. Medzigeneračné vzťahy môžu ovplyvňovať kritéria rozvoja spoločnosti, ale sú aj nimi ovplyvňované v rôznej kvalite.

Preto je dôležité postaviť si otázku po kritériách rozvoja spoločnosti. Má rozvoj spoločnosti dostatočne axiologický, hodnotový základ?  Aká je pozícia človeka v tomto rozvoji spoločnosti? Ako vlastne definovať spoločenský rozvoj?  Ako v ňom definovať hospodársky rozvoj?  Akú sú jeho kritéria? Môžeme uviesť kritéria poľských ekonómov J. Hausnera a F. Pionteka. Hausner rozvoj chápe ako   riadenú zmena, ktorá sa uskutočňuje v hospodárstve a kultúre, ale v zhodne s prijatými axiologickými, hodnotovými kritériami. Teda rešpektujúca  vymedzené zásady hodnôt. Piontek definuje rozvoj s ohľadom na ľudskú osobu, ktorú chápe ako kritérium rozvoja. Píše, že rozvoj je prechod do stavov zložitejších, ale dokonalejších, ktoré sú podriadené hodnote ľudskej osoby a ktoré spĺňajú kritéria nezrelativizovaných  hodnôt. Postavenie seniorov v spoločnosti je obrazom o jej úrovni. A o tom čo je kritériom v jej rozvoji.

V minulých desaťročiach bolo v povedomí mladšej generácie, že tak ako ona sa stará o svojich starých, aj o nich bude recipročne postarané. Toto sa zásadne zmenilo. Vystupuje nový fenomén a to sú opatrovateľské domy pre dôchodcov. Domovy dôchodcov. Bývanie v bytových domoch veľmi sťažuje možnosť postarať sa o svojho starého člena. Tiež zamestnanosť žien a praktický zánik „ veľkej“ rodiny. Mnohokrát títo starší ľudia konštatujú, že to, že prijali domov dôchodcov, vlastne pomáhajú svojim deťom, nezaťažujú ich. Sú príklady, kedy mladšia generácia pomáha starším vo financovaní pobytu. Ale aj príklady migrovania seniorov po domovoch, ktorý je lacnejší. Dôležité sú kritéria podmienok v týchto zariadeniach. V literatúre sa uvádzajú požiadavky na dobré prostredie domova, ktoré má garantovať tieto požiadavky: aby starší človek vnímal prostredie ako bezpečné, predpovedateľné, čo do pravidiel. Poznám prípad seniora, ktorý sa bál ísť nahlásiť výmenu posteľného prádla pre arogantnú pracovníčku.  Takou doménou je aj fyzické pohodlie.  V zariadení pre seniorov majú byť príležitosti pre príjemné aktivity, hobby, spoločenské stretnutia, čo je  podmienkou spokojnosti seniora v zariadení.  Zmysluplné aktivity seniora. Psychologické výskumy ukázali, že ľudia v domovoch kde také aktivity boli žili dlhšie a zdravšie ako v domovoch, kde bolo materiálne zabezpečenie, ale ináč bola pasivita.

Dôstojnosť človeka a napĺňanie potreby po súkromí sú ďalšie domény ktoré je treba splniť.  Vnímanie osobitosti každého seniora, netypizovať starých ľudí a možnosť robiť nejaké výbery, napríklad stravy. Významné sú  spirituálne potreby seniorov, spojené s ich náboženským životom.  Ako sa v spoločnosti formujú kritéria spoločenského rozvoja to ovplyvňuje aj charakter jej inštitúcii , včítanie seniorských domovov. Preto by podnikanie v tejto oblasti malo byť viazané na istú kvalifikáciu. Dôležitý je stav inštitúcii, ktoré sú zázemím pre tie najviac zraniteľné skupiny. Najmä inštitúcia rodiny. Napríklad potreba budovania viacej generačných bytových domov, ktoré by umožňovali žiť generáciám vedľa seba. Tieto inštitúcie sú   obrazom spoločnosti a jej úrovne. Ako si spoločnosť uvedomuje kritéria toho čo udržuje civilizáciu. Vzťah staršej a mladšej generácie je obrazom toho akú úroveň má spoločnosť. Aké konštanty uznáva. Takou konštantou  je nenahraditeľnosť tradičnej rodiny. Konštantou je aj nevyhnutné povedomie spoločenského konsenzu v spoločnosti, národe. Konštantou je vedomie nutnosti istej nevyhnutnej prosociálnosti vo vzťahoch v spoločnosti. Iba v týchto a iných konštantách sa môže vyvíjať integrovaná osobnosť, ktorá odolá aj prípadným konkurenčným tlakom. Tento konsenzus vo vnútri spoločnosti vytvára predpoklady aby národ, alebo spoločnosť vedeli čeliť tlakom zvonku. Nazdávam sa, že konzervatívne názorové spektrum môže spoločnosti sprostredkovať kritéria jej rozvoja lepšie v súčasnosti ako liberálne. Liberálne má tendenciu vo vývoji hľadať variability a zmeny a ťažko určovať ich hranice . Konzervatívne názorové spektrum uznáva vo vývine človeka a vývoji spoločnosti konštanty. Tie s v súčasnosti spoločnosti chýbajú. Vyvolá táto ich absencia presvedčivý konzervatívny prúd v našej spoločnosti?  Bude  zahmlený niektorými médiami, alebo rozpoznaný občanmi? Môžeme si želať aj so seniormi, aby život na Slovensku zažil benefity takého vývoja.

Stanislav Hvozdík

Článok pôvodne vyšiel na portáli Slovenské slovo.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Grécke ostrovy v Egejskom mori zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,3

0 icon

Atény 1. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Bandic)   Séria zemetrasení zasiahla v nedeľu grécke Dodekanéske súostrovie v juhovýchodnej časti Egejského mora. Informovala o tom tlačová agentúra DPA Najsilnejšie otrasy mali magnitúdu 5,3. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo pri Nisyrose, osem kilometrov dlhom sopečnom ostrove s približne 1000 obyvateľmi, oznámilo Národné observatórium v…

Českí meteorológovia varujú, že búrky a dažde zdvihnú hladiny riek

0 icon

Bratislava 1. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Českí meteorológovia v nedeľu spresnili výstrahu pred búrkami a rizikom vzostupu vodných hladín. Silné a veľmi silné búrky, ktoré môžu sprevádzať prívalové zrážky, krupobitie a vietor, budú ohrozovať východ Česka. Najsilnejšie búrky očakávajú v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom kraji a v častiach Olomouckého kraja. Informuje…

V Mexiku sa koná referendum o stíhaní bývalých prezidentov za korupciu

0 icon

Mexiko 1. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Marco Ugarte)   Obyvatelia Mexika v nedeľu rozhodujú v celoštátnom referende, presadzovanom prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom, o tom, či sa majú vyšetrovať a stíhať jeho predchodcovia v úrade za údajnú korupciu López Obrador, podľa tlačovej agentúry AFP samozvaný bojovník proti korupcii, tvrdí, že verejná diskusia…

Väčšina lesných požiarov v Turecku je už pod kontrolou

0 icon

Ankara 1. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Satellite image Maxar Technologies)   Už viac ako 100 lesných požiarov v Turecku sa podarilo dostať pod kontrolu. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov Turecký minister poľnohospodárstva Bekir Pakdemirli uviedol, že v turistický obľúbených provinciách Antalya a Mugla stále…

V Tokiu za celý júl odhalili v súvislosti s olympijskými hrami 259 nakazených, z toho 24 športovcov

0 icon

Tokio 1. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Už 259 prípadov koronavírusu zaznamenali organizátori olympijských hier v Tokiu v súvislosti s konaním najväčšieho športového sviatku. Tieto štatistiky sa vedú od 1. júla 2021, čiže aktuálne ich vyhodnotili po dobu celého jedného mesiaca. V nedeľu k nim pribudlo 18 nakazených. Jeden z…

Novinár Daniš: „Heslo vakcína je sloboda treba prehodnotiť. Samozrejme, ak nám nejde o buzeráciu neočkovaných“

0 icon

Bratislava 1. augusta 2021 (HSP/Foto:Screenshot TV Markíza)   Známy politický komentátor Dag Daniš vo svojom príspevku na sociálnej sieti okomentoval včerajšiu správu agentúry Reuters o čerstvo publikovanej štúdií amerického Centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (CDC) o nakazených v meste Cape Cod v štáte Massachusetts, kde tri štvrtiny nakazených delta…

Slovenskí chodci už trénujú v Sappore. Pocitová teplota je nižšia ako v Tokiu, hovorí Tóth

0 icon

Bratislava 1. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Atletické súťaže na olympijských hrách v Tokiu sa síce už dávno rozbehli, ale chodecká časť slovenskej výpravy je ešte v plnom tréningovom nasadení pred svojimi vystúpeniami pod piatimi kruhmi. Rozdiel je len v tom, že štvorica slovenských reprezentantov sa už presunula do dejiska…

Domácnosti by mali za dodávky tepla v tomto roku zaplatiť menej ako vlani

0 icon

Bratislava 1. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Domácnosti odoberajúce teplo od veľkých výrobcov by mali v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne zaplatiť za teplo menej. Spoločnosť Veolia Energia Slovensko predpokladá, že domácnosti zaplatia za teplo odobrané v roku 2021 v priemere o 8 % menej ako v minulom roku „A to i napriek…

Zdražovanie na benzínkach sa nateraz skončilo, ceny by sa nemali zvyšovať ani nasledujúci týždeň

0 icon

Bratislava 1. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach sa nateraz skončilo. Po niekoľkých týždňoch rastu sa ceny na našich benzínkach ostatné dva týždne v podstate nemenia. Zvyšovať ceny pohonných látok by sa podľa analytičky nemali ani v nasledujúcom týždni „Vzhľadom na aktuálny vývoj na ropnom trhu predpokladáme,…

Počet nových infekcií v Česku v sobotu klesol

0 icon

Bratislava 1. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   České laboratória v sobotu odhalili 117 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo bolo o 10 menej ako pred siedmimi dňami. Za posledný týždeň podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva v krajine pripadalo 11 nových potvrdených infekcií na 100-tisíc obyvateľov. Informuje o tom spravodajský portál…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Záverečná časť.

0icon

Vládna moc v podmienkach SR oficiálne realizuje globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu. Tento príbeh bol nastolený z úrovne nadnárodných štruktúr a zástupcov globálneho kapitalizmu aj za pomoci ich spoločných prisluhovačov. Najdôležitejšiu úlohu na strane globáln

Ján Droppa

TV Covid (TA3)

0icon

Voľakedy mala TA3 hlavnú náplň info – správy. Zdesil som sa, že za posledné týždne má náplň Covid. Prepnem sem-tam a stále covid, nič iné. Mal by som podať trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, Ale médiá sa bránia – vraj prevzaté z objektívnych svetových spravodajstiev. Kedy, a ako sa…

Pavol Lazar

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami.

0icon

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami. 1. "Generálny štrajk".

Marián Moravčík

Riadenie pandémie sa čoraz viac podobá na systematický zločin proti ľudskosti

0icon

Keď sa pred necelým rokom začali distribuovať prvé „vakcíny“ proti Covid-19, sprevádzali ich informácie o tom, že ich účinnosť je viac ako 90 %. Ak by to bola pravda, ich použitie by veľmi rýchlo redukovalo šírenie vírusu a napríklad už pri súčasnom percente zaočkovanosti slovenskej populácie by sme mohli s…

Ivan Holek

Poznajme pravdu o záplavách v Nemecku a spamätajme sa!

0icon

Očista zeme od negatívnych ľudských mentálnych energií pokračuje! O prepojení týchto negatívnych energií so vznikom prírodných katastrof som hovoril už v súvislosti s tornádom na Morave, čo ale mnohí nechcú akceptovať. Avšak pri apokalyptických záplavách v Nemecku je toto prepojenie ešte očividnejšie.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Pearl Harbor: Vyprovokoval útok sám Roosevelt? 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku z mini série Pearl Harbor. Vyprovokoval svojimi opatreniami a čoraz vzrastajúcim bojovým postojom voči Japonsku útok na Pearl Harbor sám Roosevelt? Jedným z dôvodov prečo sa americká verejnosť zdráhala nechať priamo zasiahnuť do európskeho konfliktu, bola spomienka na 4-ročnú patovú situáciu na západnom fronte. V roku 1939 ľudia na oboch…

Čo sa stane s tvojimi vlasmi, keď obmedzíš kofeín?

0 icon

Väčšina z nás premýšľala o tom, že v určitom období svojho života s kávou prestane a obmedzí kofeín. Ale okrem toho, že sa snažíš čeliť dňu bez svojej rannej šálky kávy, možno prichádzaš o niektoré výhody pre zdravie a krásu vašich vlasov. Ako sa ukázalo, káva dokáže oveľa viac, ako pomôcť ráno…

Fotografia: TOP10 najzaujímavejších faktov

0 icon

Fotografia je tu s nami približne od roku 1816, kedy sa istý Francúz rozhodol skúsiť fotografovanie. Prvý pokus síce nebol najlepší, no to nebránilo fotografii, aby sa stala fenoménom. Top 10 ti prináša 10 zaujímavých faktov o fotografovaní. 1. Každé dve minúty urobíme viac fotografií ako celé ľudstvo v roku…

Sny môžu byť fascinujúce. Tieto fakty ti to dokážu

0 icon

Sny môžu byť fascinujúce, vzrušujúce, desivé alebo aj jednoducho divné. Hoci nieje jednoznačné prečo snívame, tak s určitosťou vieme, že sníva každý z nás. Pravda je taká, že aj dokonca tí, ktorí tvrdia, že v noci sa im nesníva nič, tak snívajú priemerne dve hodiny. Väčšina ľudí ma niekoľko snov počas jednej noci.…

Pláž je pre teba to najlepšie! Prečo je to tak?

0 icon

Pláž môže byť pre nás veľmi prospešná , emocionálne i fyzicky. Je to najlepší liek, keď sa cítime nahnevaní, úzkostní alebo vystresovaní. Okrem toho, že zlepšuje naše celkové duševné zdravie, môže tiež liečiť kožné ochorenia a dokonca nám pomáha spáliť pár kalórií. Čo je na pláži najlepšie? Voda

Armádny Magazín

Izrael vyvinul novú kolesovú húfnicu s vlastným pohonom SIGMA, ktorá má nahradiť americkú M109

0 icon

Izrael, 1.August 2021 (AM) – Izraelské obranné sily čoskoro získajú novú 155 mm kolesovú húfnicu SIGMA. Jej zavedenie ACS do služby plánované od roku 2023.   Novú húfnicu vyvinula izraelská spoločnosť Elbit Systems ako súčasť zmluvy prijatej od izraelského ministerstva obrany v roku 2019. Kolesové samohybné delo je navrhnuté tak, aby nahradi

Tragická udalosť: Šéf ruskej rozviedky Naryškin hovoril o zradcovi v spravodajstve

0 icon

Rusko, 1.August 2021 (AM) – Riaditeľ Ruskej zahraničnej spravodajskej služby (SVR) Sergej Naryškin hovoril o prípade zrady v spravodajských službách a o zradcovi, s ktorým sa osobne stretol. Podľa znalca je zrada „tragickou udalosťou a je to mimoriadna situácia v spravodajskej s

Rusko obnovuje park lietadiel "súdneho dňa". Prečo to potrebuje?

0 icon

Rusko, 1.August 2021 (AM) –   Lietadlá tohto typu majú len dve krajiny. V určitom zmysle je ich úlohou riadiť priebeh apokalypsy. Je jasné, že k ničomu takému nedôjde, treba ale také lietadlo mať - pre každý prípad.   V Rusku bol zahájený vývoj nového lietadla riadenia vojsk v prípade jadrovej v

Na zahraničné misie budú chodiť iba vojaci očkovaní proti covidu

0 icon

Slovensko, 1.August 2021 (AM) – "Do zahraničných operácií budú vysielaní iba vojaci očkovaní proti ochoreniu covid-19." Médiám to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď. Rezort obrany dodal vakcínu do očkovacích schém. Povinná bude pred odchodom na misiu kdekoľvek na svete.   "Každý vojak, ktorý odchádza do operácií a misií, musí už dnes povinne…

Skončia americkí vojaci v kotli? Tisícky Talibancov chcú zaútočiť na vojenskú základňu v Afganistane

0 icon

Afganistan, 31.júl 2021 (AM) – Taliban pred niekoľkými hodinami zahájil ofenzívu na Gozarech a Karoch a plánoval do niekoľkých hodín zahájiť útok na mesto Herát, odkiaľ budú mať militanti priamy prístup na americkú základňu v Šindande, kde je niekoľko stoviek amerických vojakov a stále môžu byť rozmiestnené rôzne druhy zbraní. 

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali