Medzigeneračné vzťahy a problém kritéria v rozvoji spoločnosti

Bratislava 26. mája 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)

 

Problém odchodu do dôchodku má širšie zázemie. Týka sa aj medzigeneračných vzťahov.

Ilustračné foto

V problematike medzi generačných vzťahov sa prelína problematika  psychologická, filozofická, náboženská , sociologická, právna, historická. Nie je jednoduché ju popísať.  Pokúsime sa naznačiť niektoré  témy tejto problematiky.  Neraz sa táto problematika ignoruje, alebo zjednodušuje . Ale vždy ostáva v rozličnej podobe. V súčasnosti aj ako možný sociálny konflikt medzi generáciami. Medzi generáciou starších, tretieho veku a mladšími generáciami, ktoré sú početné slabšie pre oslabenie významu rodiny sexuálnou revolúciou. Tá vytvára ilúziu večnej mladosti. Preto aj pri určovaní odchodu veku do dôchodku treba rozlišovať či ide o  ideológiu, alebo o vedu a jej  poznatky.

Vek dožitia sa zvyšuje a robí ilúziu akoby tu neboli stropy. Rozdelenie staroby na tretí vek, ďaleko za sedemdesiatku, pre ktorý sa rezervujú pojmy ako aktívne starnutie, produktívne starnutie, normálne starnutie, úspešné starnutie veľa sľubujú, ale aj  veľa zakrývajú. Nie sú dopracované. Štvrtý vek nastupujúceho záveru života a smrť,  akoby tretí vek skrýval, ako potrebnú starosť o potrebu žiť diferencovane, žiť duševne zmysluplne. Pretože starnutie a prijatie konca života závisí aj od toho ako vnútorný život človek žil. Ako zmysluplne  človek žil. Dôležitým prepojením medzi generáciami by mala byť  generativita. V najbežnejšom význame slova môže  znamenať hľadania povzbudenia mladšími u starších generácii. Môže znamenať snahu prihlásiť sa k niečomu čo pretrváva ľudský život. Nesú staršie generácie toto posolstvo mladším? Obsahuje tretí vek, okrem prirodzenej snahy zachovať si zdravie a tým aj nezávislosť na pomoci iným, aj záujem o potrebné životné témy? Vedia mladšie generácie správne pochopiť snahu starších ľudí po tom aby si zachovali  čo najdlhšie dobrý zdravotný a mentálny stav?

Nepochybne zmysluplný život v starobe je možný a určite nie je výlučne spojený iba s tými, ktorým sa darí udržať istú fyzickú kondíciu. S pribúdajúcim vekom v období starších dospelých sa  zväčšuje rozbiehavosť medzi tými , ktorí sú zdraví a tými ktorí zdravie strácajú. Zmysluplný život môže mať aj senior so zdravotnými ťažkosťami. Kvalita života sa chce vzťahovať aj na tých to seniorov. V kvalite života sa sledujú také ukazovatele, ako  dobré sociálne vzťahy s rodinou, priateľmi,  možnosť užitočnej aktivity, mať isté ciele,  záujmy, hobby, funkčnú spôsobilosť, zdravie, , isté pozitívne výhľady,  možnosť dosiahnuť psychologickú, emocionálnu pohodu, adekvátny dôchodkový príjem, dostupnosť pomáhajúcich služieb, pocit hodnoty a rešpektu. Treba tu povedať, že tento pocit vlastnej hodnoty nie je určený iba vonkajšími mierami, ale aj vnútorne, starostlivosťou o svoj duševný a duchovný život.

Generativita je súčasťou medzi generačných vzťahov. Znamená  uvedomenie  si, že život má pokračovanie, čo obsahuje aj symboliku nesmrteľnosti.  V kresťanskom spôsobe života  potom aj vedomie predelu medzi týmto a oným životom.   Generativita obsahuje  aj pohnútku, že je treba byť užitočný aj pre iných. Je kultivovaná v kresťanstvom  zmysle, že k Bohu sa  ide cez náš vzťah s  iným človekom. S vedomým pokračovania života súvisí aj záujem o budúce generácie, potom starostlivosť o mladšie generácie,  ako súčasť generativity.    Pre mladšie generácie môže generativita znamenať hľadanie povzbudenie v ťažkostiach u minulých generácii. To čo sa osvedčilo v ich živote a o čo usilovali. A čo pretrváva ako kultúra a jej hodnoty. Takto sa aj ustaľuje a pretrváva kultúra  aj medzi generačnými vzťahmi.

Medzi generačné vzťahy zo svojej povahy smerujú skôr k harmonizácii ako ku konfliktom. Konflikty môžu byť založené na pocite mladších, že budú musieť veľa pracovať aby vytvorili materiálne predpoklady pre podmienky dožitia, keďže demografická krivka klesá. Až démonické odmietanie rodiny proti náboženskými silami , spôsobuje tento problém. Staršie generácie boli vychovávané ešte rodinou, školou, náboženstvom, tradíciou oproti mladším, ktorých  nadmieru ovplyvňuje svet médií. Okrem toho vedomie reciprocity, ktoré kedysi mladší mali, že ak sa starám o svojich starých, tak sa aj o mňa postarajú, sa stráca.  Ale sú tu aj predpoklady pre harmonizáciu medzi generáciami mladších a starších. Starší majú istý náhľad na životné javy, životnú filozofiu. Predstava toho, čo považujú za dobrý život, zahŕňa aj skúsenosť so zvládaním drámy v živote.

Mladšia generácia môže mať  oprávnené očakávania, že dobro bude prirodzenou podmienkou ich života. Môžu sa pýtať prečo je dobro spojené s drámou? Poľský filozof Tischner v knihe Filozofia drámy  vysvetľuje,  je to preto, že sa jedno dobro postaví  proti inému dobru. A to robia jednotlivci. Napríklad dobro sveta práce , kariéra oproti dobrám spojenými s rodinným životom. Dobro veľkorysosti oproti dobru spravodlivosti. Alebo dobro slobody proti dobru zodpovednosti. Pomedzi to ide zlo a ničí dobra. Sú to aj iné situácie. Senior môže pôsobiť ako „ vankúš“ pri týchto konfrontáciách mladých s drámou v živote. Senior svoje emócie spriemerňuje, tak radosť ako aj smútok. Môže byť sieťou ktorá zachytáva mladších pri ich sklamaniach. Senior sa naučil staršie, zle udalosti vnímať kladne, v zmysle slov , bol som silný, vydržal som. Môže takto pomáhať pri stresoch.  Podobne v práci je senior síce výkonný, ale zaraďuje prácu medzi iné hodnoty. Môže takto vyvažovať jednostrannosti v pracovnom živote, tlak systémov a udržať vedomie významu existencie,  oproti iba fungovaniu, pretože iba s existenciou je spojený zmysel života. Medzigeneračné vzťahy môžu ovplyvňovať kritéria rozvoja spoločnosti, ale sú aj nimi ovplyvňované v rôznej kvalite.

Preto je dôležité postaviť si otázku po kritériách rozvoja spoločnosti. Má rozvoj spoločnosti dostatočne axiologický, hodnotový základ?  Aká je pozícia človeka v tomto rozvoji spoločnosti? Ako vlastne definovať spoločenský rozvoj?  Ako v ňom definovať hospodársky rozvoj?  Akú sú jeho kritéria? Môžeme uviesť kritéria poľských ekonómov J. Hausnera a F. Pionteka. Hausner rozvoj chápe ako   riadenú zmena, ktorá sa uskutočňuje v hospodárstve a kultúre, ale v zhodne s prijatými axiologickými, hodnotovými kritériami. Teda rešpektujúca  vymedzené zásady hodnôt. Piontek definuje rozvoj s ohľadom na ľudskú osobu, ktorú chápe ako kritérium rozvoja. Píše, že rozvoj je prechod do stavov zložitejších, ale dokonalejších, ktoré sú podriadené hodnote ľudskej osoby a ktoré spĺňajú kritéria nezrelativizovaných  hodnôt. Postavenie seniorov v spoločnosti je obrazom o jej úrovni. A o tom čo je kritériom v jej rozvoji.

V minulých desaťročiach bolo v povedomí mladšej generácie, že tak ako ona sa stará o svojich starých, aj o nich bude recipročne postarané. Toto sa zásadne zmenilo. Vystupuje nový fenomén a to sú opatrovateľské domy pre dôchodcov. Domovy dôchodcov. Bývanie v bytových domoch veľmi sťažuje možnosť postarať sa o svojho starého člena. Tiež zamestnanosť žien a praktický zánik „ veľkej“ rodiny. Mnohokrát títo starší ľudia konštatujú, že to, že prijali domov dôchodcov, vlastne pomáhajú svojim deťom, nezaťažujú ich. Sú príklady, kedy mladšia generácia pomáha starším vo financovaní pobytu. Ale aj príklady migrovania seniorov po domovoch, ktorý je lacnejší. Dôležité sú kritéria podmienok v týchto zariadeniach. V literatúre sa uvádzajú požiadavky na dobré prostredie domova, ktoré má garantovať tieto požiadavky: aby starší človek vnímal prostredie ako bezpečné, predpovedateľné, čo do pravidiel. Poznám prípad seniora, ktorý sa bál ísť nahlásiť výmenu posteľného prádla pre arogantnú pracovníčku.  Takou doménou je aj fyzické pohodlie.  V zariadení pre seniorov majú byť príležitosti pre príjemné aktivity, hobby, spoločenské stretnutia, čo je  podmienkou spokojnosti seniora v zariadení.  Zmysluplné aktivity seniora. Psychologické výskumy ukázali, že ľudia v domovoch kde také aktivity boli žili dlhšie a zdravšie ako v domovoch, kde bolo materiálne zabezpečenie, ale ináč bola pasivita.

Dôstojnosť človeka a napĺňanie potreby po súkromí sú ďalšie domény ktoré je treba splniť.  Vnímanie osobitosti každého seniora, netypizovať starých ľudí a možnosť robiť nejaké výbery, napríklad stravy. Významné sú  spirituálne potreby seniorov, spojené s ich náboženským životom.  Ako sa v spoločnosti formujú kritéria spoločenského rozvoja to ovplyvňuje aj charakter jej inštitúcii , včítanie seniorských domovov. Preto by podnikanie v tejto oblasti malo byť viazané na istú kvalifikáciu. Dôležitý je stav inštitúcii, ktoré sú zázemím pre tie najviac zraniteľné skupiny. Najmä inštitúcia rodiny. Napríklad potreba budovania viacej generačných bytových domov, ktoré by umožňovali žiť generáciám vedľa seba. Tieto inštitúcie sú   obrazom spoločnosti a jej úrovne. Ako si spoločnosť uvedomuje kritéria toho čo udržuje civilizáciu. Vzťah staršej a mladšej generácie je obrazom toho akú úroveň má spoločnosť. Aké konštanty uznáva. Takou konštantou  je nenahraditeľnosť tradičnej rodiny. Konštantou je aj nevyhnutné povedomie spoločenského konsenzu v spoločnosti, národe. Konštantou je vedomie nutnosti istej nevyhnutnej prosociálnosti vo vzťahoch v spoločnosti. Iba v týchto a iných konštantách sa môže vyvíjať integrovaná osobnosť, ktorá odolá aj prípadným konkurenčným tlakom. Tento konsenzus vo vnútri spoločnosti vytvára predpoklady aby národ, alebo spoločnosť vedeli čeliť tlakom zvonku. Nazdávam sa, že konzervatívne názorové spektrum môže spoločnosti sprostredkovať kritéria jej rozvoja lepšie v súčasnosti ako liberálne. Liberálne má tendenciu vo vývoji hľadať variability a zmeny a ťažko určovať ich hranice . Konzervatívne názorové spektrum uznáva vo vývine človeka a vývoji spoločnosti konštanty. Tie s v súčasnosti spoločnosti chýbajú. Vyvolá táto ich absencia presvedčivý konzervatívny prúd v našej spoločnosti?  Bude  zahmlený niektorými médiami, alebo rozpoznaný občanmi? Môžeme si želať aj so seniormi, aby život na Slovensku zažil benefity takého vývoja.

Stanislav Hvozdík

Článok pôvodne vyšiel na portáli Slovenské slovo.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Očakáva sa rozsudok v prípade Kováčika. Bývalý špeciálny prokurátor trvá na svojej nevine, svedkovia v jeho procese boli obvinení z krivej výpovede, jeden z nich bol už aj odsúdený

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian, TASR - Jaroslav Novák)   V pondelok (20. 9.) má byť vynesený rozsudok v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý je obžalovaný z prijatia úplatku 50 000 eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry nepodá sťažnosť proti prepusteniu údajného šéfa takáčovcov…

Brutálny útok: Známy trenčiansky transsexuál dobodal 17-ročné dievča

0 icon

Trenčín 18. septembra 2021 (HSP/Foto:Polícia SR)   Transsexuál – muž prezliekajúci sa za ženu – ktorý má byť Trenčanom známy, včera večer dobodal iba 17-ročné dievča, informuje portál tvnoviny.sk Transsexuál mal útočiť večer pred 21.00 hodinou na Električnej ulici. Podľa dostupných informácií vybehol z kríkov a dievča trikrát bodol zo…

Systém treba nastaviť tak, aby sa inštitúcie nedostali do konfliktu v rámci trestného konania, tvrdí Kolíková. Vytvorí sa ďalšia “nezávislá” inštitúcia?

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   V záujme obnovy dôvery v právny štát sa musíme pozrieť na systém ako taký. Riešením je nastavenie systému tak, aby sa inštitúcie nedostali do konfliktu v rámci trestného konania. Na sociálnej sieti to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) v…

Austrálska senátorka odkazuje nezaočkovaným: Ešte vám bude horúco!

0 icon

Canberra 18. septembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Austrália, ktorú „preslávili“ prísne lockdowny i masívna výstavba karanténnych centier, má ďalšiu hviezdu „covidového neba“ – tentoraz sa ňou stala senátorka za Tasmániu Jacqui Lambie, ktorá vyhlásila vojnu nezaočkovaným Austrálčanom Vlnu pobúrenia len nedávno vyvolala premiérka Nového Južného Walesu Gladys Berejiklian, ktorá občanom…

Panel amerických odborníkov prevažnou väčšinou odmietol plán na masové očkovanie treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti koronavírusu

0 icon

Washington 18. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Tibor Rosta/MTI via AP)   Panel amerických odborníkov, ktorý dáva odporúčania vláde, prevažnou väčšinou odmietol plán na masové očkovanie treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti koronavírusu v prípade všetkých obyvateľov USA vo veku nad 16 rokov. Členovia panelu uviedli, že nemajú dostatok údajov o bezpečnosti dodatočnej dávky…

Posolstvo kapitána, ktorý sa búri proti povinnému očkovaniu: Austrália, zobuď sa!

0 icon

Canberra 18. septembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Po kapitánovi hasičov Cristianovi Granuccim, ktorý sa verejne vzoprel nariadeniu, zavádzajúcemu povinné očkovanie zamestnancov mesta Los Angeles, pozná svet meno ďalšieho rebela. Je ním kapitán najväčšej austrálskej leteckej spoločnosti Qantas Graham Hood. Vo videu, ktoré obletelo planétu, striktne odmietol povinnú vakcináciu - svojmu…

Grécko uvádza do prevádzky svoj prvý “uzavretý” tábor pre imigrantov

0 icon

Atény 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Petros Giannakouris, File)   Grécko uvádza v priebehu soboty do prevádzky prvý z piatich nových "uzavretých" táborov pre imigrantov. Podľa agentúry AFP ide však o krok kritizovaný ľudskoprávnymi organizáciami, ktoré tvrdia, že možnosť prístupu do zariadení takéhoto typu bude mať pre utečencov príliš reštriktívne…

Prvýkrát v histórii: Francúzsko reaguje na strategickú spoluprácu a povoláva svojich veľvyslancov z USA a Austrálie

0 icon

Paríž 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar, TASR/AP-Evan Vucci)   Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v piatok večer oznámil, že krajina okamžite povoláva svojich veľvyslancov z USA a Austrálie na konzultácie. Francúzsko tak reaguje na novú strategickú spoluprácu USA, Británie a Austrálie, v dôsledku ktorej Canberra zrušila…

182. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   „Som zvedavá veľmi, a či lepšie povedané priam zmieram zvedavosťou dozvedieť sa kto si, odkiaľ pochádzaš, ale predovšetkým chcem vedieť, odkiaľ máš ten neobyčajne zvláštny amulet, čo ti visí na krku, lebo musíš vedieť, že tento amulet je...“ Prv však ako mohla…

Most-Híd a SMK majú cez víkend snemy, rozhodnúť majú aj o spájaní

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Maďarské mimoparlamentné strany Most-Híd a SMK organizujú cez víkend snemy. Rozhodnúť majú na nich aj o tom, či sa spolu so stranou Spolupatričnosť definitívne spoja do spoločného projektu s názvom Aliancia. Most-Híd má snem v sobotu v Tvrdošovciach, SMK ho má…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

451° Fahrenheita ...

0icon

Ide o rovnomenný román od spisovateľa Raymonda Bradburyho z roku 1953, v ktorom popisuje súboj medzi antiutopistickou spoločnosťou, kde víťazí technokratická a povrchná kultúra médií nad vzdelanou spoločnosťou, ktorá uznáva hodnotu kníh. tento román bol aj úspešne sfilmovaný. Vo veľkom je tento román podobný aj súčasnému dianiu nielen vo svete,…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 2. časť: Symboly majú svoj veľký význam

0icon

Pokračujeme v poznámkach súvisiacich s udalosťou, ktorá sa udiala od 12. do 15. septembra. Bola to pastoračná návšteva hlavy katolíckej cirkvi, ktorá ako taká je mimoriadnou udalosťou a „postretla“ novodobé Slovensko po štvrtý raz, pričom je málo takých štátov/krajín, ktoré Petrov nástupca navštívi viackrát. A ak vezmeme do úvahy aj…

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

Peter Lipták

Ako sa proti kovidu profesionálne chránime v našej ambulancii prvého kontaktu

0icon

Jednak čístíme a dekovidizujeme vzduch a to kontinuálne tromi spôsobmi súčasne, vo všetkých priestoroch našej ambulancie od čakárne, cez jej jednotlivé ordinácie, až po vrátane aj WC. 1. V každej miestnosti, vrátane vstupnej čakárne, máme filter TherapyAir- päťvrstvový veľkokapacitný s hepa zložkou a ionizáciou vzduchu. 2. Všade kontinuálne bežia

Boris Mesár

Ďalší ťažký podvod ,,matovičových" fašistov pri covid semafore !

0icon

BM : dnes som už nechcel písať blog ,ale keď som si prečítal tento článok musel som tak urobiť ! Na pochybnosti ohľadne PCR testov upozorňujú rôzni experti už od samotného začiatku pandémie. Ich hlavným nedostatkom je to, že ak sú nastavené na príliš vysoký cyklus amplifikácie, tak ukazujú extrémne veľa „falošne…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Dunkerque a 2. svetová vojna 2. časť

0 icon

Spojenci si boli až príliš istý tým, že Nemci povedú útok po nevydarenom vzore z prvej svetovej vojny. Akoby ani nezvážili, že bude útok vedený inou cestou. Boli vydané rozkazy vyslať prevažnú časť francúzskej armády do Belgicka a tam zahájiť útok na nemecké pozície. Pokračujeme druhou časťou článku s názvom…

10 najväčších architektonických zlyhaní, ktoré si kedy videl

0 icon

Správnym architektonickým návrhom môže architekt zožať obrovský úspech a vyraziť dych zopár ľudom. Ale keď sa architekt vyberie zlým smerom, vyznie to ako škvrna od kečupu na krásnom novom bielom tričku. Dnes ti ukážeme rôzne úkazy od škaredých hotelov po zle navrhnuté budovy. Do rebríčka sa dokonca dostala aj budova, ktorú…

10 ľudí, ktorí majú zaručene horší deň ako ty

0 icon

Každý z nás zažil naozaj otrasný deň, na ktorý by najradšej ihneď zabudol. Možno si sa prebudil na nesprávnej strane postele. Možno si zmeškal  autobus a musel si ísť do školy či do práce pešo. Možno si sa počas tejto nechcenej prechádzky potkol a rozlial celú kávu, ktorú si mal pripravenú na…

TOP 10 tajomstiev najznámejších značiek. Čo skrývajú vo svojich logách?

0 icon

Všade kam sa pohneme, nás prenasledujú známe logá značiek. Môžeme ich vidieť v televíznych reklamách, na ceste do práce, na tričkách a na internete. V 90% prípadoch však nemáme ani len tušenie, aký skrytý význam sa v týchto zdanlivo abstraktných obrázkoch nachádza. Dnes ti preto ukážeme, význam týchto desiatich známych…

Armádny Magazín

V Austrálii sa môžu objaviť nové americké základne. USA rozširujú svoju vojenskú prítomnosť

0 icon

Austrália, 18.september 2021 (AM, Sputnik) –USA posilní svoju vojenskú prítomnosť v Austrálii, uvažuje sa o rozmiestnení stálych amerických vojenských základní na juhu kontinentu, oznámil v piatok v relácii Today televíznej stanice 9News austrálsky minister obrany Peter Dutton.   "Niektoré z nich budú stále, prerokúvame ich počet.

AUKUS - najnovšia vojenská aliancia USA, Veľkej Británie a Austrálie. Francúzsko zúri. EÚ chce svoju armádu

0 icon

USA, 18.september 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden s austrálskym a britským premiérom Scottom Morrisonom a Borisom Johnsonom oznámili vytvorenie nového trojstranného bezpečnostného partnerstva — AUKUS, uvádza agentúra „Interfax“.   „Partnerstvo Austrálie, Veľkej Británie a USA — AUKUS – znie síce pri všetkých týchto skratkách zvláštn

Objektívne o 17. septembri 1939

0 icon

Poľsko, 18.september 2021 (AM) – Červená armáda prekročila 17. septembra 1939 východnú hranicu vtedajšieho Poľska a oslobodila takmer rovnaké územia bývalého cárskeho Ruska, ktoré Sovietskemu zväzu odobral okrem iných aj poľský revolucionár a zakladateľ poľskej armá

Dva smery amerického útoku: Izraelský analytik Kedmi komentuje najnovšiu západnú vojenskú alianciu

0 icon

Izrael, 18.september 2021 (AM) – Bývalý vedúci izraelskej tajnej služby Nativ - Jakov Kedmi vysvetlil, prečo Spojené štáty vlastne potrebujú novú vojensko-politickú alianciu.   Americký prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson a austrálsky premiér Scott Morrison oznámili vytvorenie novej vojenskej aliancie. Alia

Česko: Od Francúzska dostaneme kanóny za miliardy. Bez munície? Delá si čiastočne aj sami vyrobíme ...

0 icon

Česko, 17.september 2021 (AM, Sputnik) – Česká republika má značný schodok štátneho rozpočtu. Napriek tomu kúpi francúzske kanóny, trochu sa nerozmyslelo, kto dodá muníciu. Nie sú cudzie húfnice polenom našim zbrojný

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali