Generálna audiencia: O pravde evanjelia nemožno vyjednávať

Vatikán 5. augusta 2021 (HSP/TKKBS/Foto:SITA/AP-Riccardo De Luca,Pixabay)

 

Pápež František sa v stredu 4. augusta po júlovej prestávke opäť stretol s pútnikmi z celého sveta pri generálnej audiencii, tentokrát v Aule Pavla VI. Svätý Otec pokračoval v cykle o Liste Galaťanom. V tretej katechéze sa zameral na stať, v ktorej Pavol spomínanú komunitu kresťanov vyzýva, aby neschádzali z cesty a nenasledovali „nových“ kazateľov ohlasujúcich iné evanjelium, než je to, ktoré im hlásal on. Dnešnej časti cyklu katechéz dal pápež názov: Evanjelium je len jedno

Pápež František
Na snímke pápež František

Ako vysvetlil pápež, Pavlovo hlásanie, kerygma, sa dá vyjadriť štyrmi slovesami:

„Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; bol pochovaný, bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem a zjavil sa Kéfasovi. Toto je Pavlovo ohlasovanie, hlásanie, ktoré nám všetkým dáva život. Toto evanjelium je naplnením prísľubov a spásou, ponúknutou všetkým ľuďom.“

Pavlovi nepriatelia, noví misionári, budia dojem, že sú vedení vernosťou k tradícii otcov a tvrdia, že pravá viera spočíva v dodržiavaní Zákona. Pavla považujú za málo pravoverného. „O evanjeliu nemožno vyjednávať“ a dôležité je rozlišovanie, zdôraznil Svätý Otec, pričom dodal:

„O evanjeliu nemožno vyjednávať. Nemožno sa znižovať ku kompromisom: viera v Ježiša nie je tovarom na zjednávanie: je to spása, je to stretnutie, je to vykúpenie. Nemožno ju lacno predávať.“

—————————————————————-

Apel pri prvom výročí ničivej explózie v Libanonskom Bejrúte

Svätý Otec v závere generálnej audiencie pripomenul smutné prvé výročie ničivej explózie v libanonskom Bejrúte zo 4. augusta 2020, pri ktorom zahynulo 200 osôb a ďalších 7 tisíc bolo zranených. Medzinárodné spoločenstvo vyzval pomôcť Libanonu postaviť sa na nohy a opäť vyjadril silnú túžbu navštíviť túto ťažko sužovanú krajinu.

„Rok po strašnom výbuchu v prístave v Bejrúte, hlavnom meste Libanonu, ktorý spôsobil smrť a ničenie, myslím na túto drahú krajinu, najmä na obete, ich rodiny, mnohých zranených a tých, ktorí prišli o svoje domovy a o prácu. Mnohí stratili ilúziu života.

V Deň modlitby a reflexie za Libanon 1. júla sme spolu s kresťanskými náboženskými predstaviteľmi privítali túžby a očakávania unaveného a sklamaného libanonského ľudu a vzývali Boha ako svetlo nádeje na prekonanie ťažkej krízy. Dnes sa obraciam aj na medzinárodné spoločenstvo a žiadam ho, aby pomohlo Libanonu nastúpiť cestu „vzkriesenia“, a to nielen slovami, ale aj konkrétnymi gestami.

Pevne verím, že v tomto zmysle bude konferencia, ktorá práve prebieha za podpory Francúzska a Organizácie Spojených národov, plodná.

Drahí Libanončania, moja túžba prísť vás navštíviť je veľká a nikdy sa neunavím modliť sa za vás, aby sa Libanon opäť stal posolstvom bratstva, posolstvom pokoja pre celý Blízky východ.“

—————————————————————-

Výzva na modlitbu za kňazov v deň sv. farára z Arsu

Na dnešnú liturgickú spomienku svätého farára z Arsu pápež upozornil v pozdrave francúzsky hovoriacim pútnikom:

„Bratia a sestry, modlime sa za všetkých duchovných pastierov, aby podľa príkladu svätého Jána Máriu Vianneyho prinášali svojim bratom a sestrám v ťažkostiach živé evanjelium svedectva lásky, milosrdenstva a solidarity.“


 

kriz
Ilustračné foto

Katechéza o Liste Galaťanom (3): Evanjelium je len jedno

Katechéze predchádzal nasledovný úryvok z Listu Galaťanom:

«Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! » (Gal 1,6-8).

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokiaľ ide o tému evanjelia a evanjelizačného poslania, Pavol sa nadchýna, stráca hlavu. Zdá sa, že nevidí nič iné ako poslanie, ktoré mu zveril Pán. Všetko v ňom je zamerané na toto ohlasovanie a nemá iný záujem, než evanjelium. Je to Pavlova láska, Pavlov záujem, Pavlovo povolanie: ohlasovať. Dokonca prichádza až k tvrdeniu: «Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium» (1 Kor 1,17). Pavol celú svoju existenciu chápe ako povolanie evanjelizovať, dať ľudom spoznať Kristovo posolstvo, oznamovať evanjelium. Hovorí: «Beda mi, keby som evanjelium nehlásal» (1 Kor 9,16). A keď píše kresťanom v Ríme, predstavuje sa jednoducho takto: «Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium» (Rim 1, 1). To je jeho povolanie. Skrátka, uvedomuje si, že bol „vyčlenený“ na to, aby prinášal evanjelium všetkým, a nemôže robiť nič iné, než sa tomuto poslaniu venovať zo všetkých síl.

Preto možno pochopiť smútok, sklamanie, ba až trpkú iróniu apoštola prejavenú Galaťanom, ktorí sa v jeho očiach vydali na nesprávnu cestu, ktorá ich dovedie do bodu bez možnosti návratu: vydali sa na nesprávnu cestu. Opornou osou, okolo ktorej sa všetko točí, je evanjelium. Pavol nemyslí na „štyri evanjeliá“, ako je to pre nás prirodzené. V skutočnosti , v dobe, keď posiela tento list, ešte nebolo napísané žiadne zo štyroch evanjelií. Evanjelium je pre neho to, čo hlása, to čo sa nazýva kerygma, teda ohlasovanie. A ohlasovanie čoho? Ježišovej smrti a vzkriesenia ako zdroja spásy. Evanjelium, ktoré je vyjadrené štyrmi slovesami: Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; bol pochovaný, bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem a zjavil sa Kéfasovi (porov. 1 Kor 15, 3-5). Toto je Pavlovo ohlasovanie, hlásanie, ktoré nám všetkým dáva život. Toto evanjelium je naplnením prísľubov a spásou, ponúknutou všetkým ľuďom. Ten, kto ho prijme, je zmierený s Bohom, je prijatý ako skutočný syn a získava dedičstvo večného života.

Tvárou v tvár takému veľkému daru, aký dostali Galaťania, si apoštol nevie vysvetliť, ako je možné, že uvažujú o prijatí iného „evanjelia“, možno sofistikovanejšieho, intelektuálnejšieho… iného „evanjelia“. Treba však poznamenať, že títo kresťania sa ešte nevzdali evanjelia, ktoré ohlasoval Pavol. Apoštol vie, že ešte majú čas, aby neurobili chybný krok, ale dôrazne, veľmi dôrazne ich varuje. Jeho prvý argument priamo poukazuje na skutočnosť, že kázanie, ktoré vykonávajú noví misionári – tí, ktorí kážu o novostiach – nemôže byť evanjeliom. Naopak, je to ohlasovanie, ktoré prekrúca pravé evanjelium, pretože im bráni dosiahnuť slobodu – kľúčové slovo – získanú priľnutím k viere. Galaťania sú ešte len „začiatočníkmi“ a ich dezorientácia je pochopiteľná. Ešte nepoznajú komplexnosť Mojžišovho zákona a ich nadšenie z prijímania viery v Krista ich podnecuje k počúvaniu týchto nových kazateľov a namýšľajú si, že ich posolstvo dopĺňa to Pavlovo. Ale to nie je tak.

Apoštol však nemôže riskovať kompromisy na tak rozhodujúcej pôde. Evanjelium je len jedno a to práve to, ktoré hlásal on; iné nemôže existovať. Pozor! Pavol nehovorí, že pravé evanjelium je jeho, pretože to on ho ohlasoval, to nie! Nehovorí to. To by bola opovážlivosť, to by bola domýšľavosť. Predovšetkým potvrdzuje, že „jeho“ evanjelium, to isté, ktoré ostatní apoštoli hlásali aj inde, je jediné autentické, pretože je to evanjelium Ježiša Krista. Píše takto: «Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista» (Gal 1,11-12). Dá sa teda pochopiť, prečo Pavol používa tak tvrdé výrazy. Dvakrát používa výraz „prekliaty“, ktorý poukazuje na požiadavku držať ďaleko od spoločenstva to, čo ohrozuje jeho základy. A toto nové „evanjelium“ ohrozuje základy spoločenstva. V skratke, v tomto bode apoštol nenecháva priestor na vyjednávanie: nemožno vyjednávať.

O pravde evanjelia nemožno vyjednávať. Buď prijmeš evanjelium také, aké je, ako bolo hlásané, alebo prijmeš niečo iné. O evanjeliu však nemožno vyjednávať. Nemožno sa znižovať ku kompromisom: viera v Ježiša nie je tovarom na zjednávanie: je to spása, je to stretnutie, je to vykúpenie. Nemožno ju lacno predávať.

Táto situácia opísaná na začiatku Listu sa javí ako paradoxná, pretože sa zdá, že všetci zainteresovaní sú vedení dobrými úmyslami. Galaťania, ktorí počúvajú nových misionárov, si myslia, že prostredníctvom obriezky budú ešte oddanejší Božej vôli, a tak budú Pavlovi ešte milší. Zdá sa, že Pavlovi nepriatelia sa riadia vernosťou tradícii prijatej od otcov a veria, že pravá viera spočíva v zachovávaní Zákona. Zoč-voči tejto najvyššej vernosti dokonca ospravedlňujú svoje narážky a podozrenia na účet Pavla, ktorý je považovaný za málo ortodoxného – pravoverného vo vzťahu k tradícii. Sám apoštol si je dobre vedomý, že jeho poslanie má Božskú povahu – zjavil mu ho sám Kristus! – a preto ho vedie totálne nadšenie pre novosť evanjelia, ktoré je radikálnou a nie nejakou prechodnou novosťou: neexistujú „módne“ evanjeliá, evanjelium je vždy nové, je to novosť. Jeho pastoračná dychtivosť ho vedie k prísnosti, pretože vidí veľké riziko, ktoré hrozí mladým kresťanom. Skrátka, je potrebné sa vymaniť z tohto labyrintu dobrých úmyslov, aby sme mohli uchopiť najvyššiu pravdu, ktorá sa predstavuje ako najsúdržnejšia s osobou a kázaním Ježiša a jeho zjavením Otcovej lásky. Toto je dôležité: vedieť rozlišovať. Mnohokrát sme v dejinách videli, a vidíme to aj dnes – niektoré hnutia, ktoré hlásajú evanjelium svojím vlastným spôsobom, niekedy s pravými, vlastnými charizmami; potom však celé evanjelium zveličujú a redukujú na „hnutie“. A to nie je Kristovo evanjelium: je to evanjelium zakladateľa, zakladateľky, a to na začiatku môže pomôcť, áno, ale nakoniec to neprináša ovocie, pretože nemá hlboké korene. Z tohto dôvodu bolo Pavlovo jasné a rozhodné slovo pre Galaťanov spásonosné a je spásonosné aj pre nás. Evanjelium je Kristov dar pre nás, on sám ho zjavuje. Práve to nám dáva život.

 

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prezidentka: O aktuálnej situácii na Slovensku budem diskutovať aj s Ficom, Pellegrinim a Kollárom

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok diskutovala v Prezidentskom paláci s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) o aktuálnej situácii v bezpečnostných zložkách. K rovnakej téme sa plánuje stretnúť aj s predsedom opozičného Smeru-SD Robertom Ficom, ale aj predsedom parlamentu a koaličného hnutia Sme rodina Borisom…

Korčok: Náš multilaterálny systém je v defenzíve

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Náš multilaterálny systém je v defenzíve. Hľadajú sa skôr individuálne ako spoločné riešenia a výsledkom je to, že prehrávame všetci. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave to povedal slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok AKTUALIZUJEME  

Hamáček: Nebolo ľahké vyhostiť toľko Rusov, ale našli sme odvahu

0 icon

Praha 27. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Predseda ČSSD Jan Hamáček v novom predvolebnom videu vytiahol svoj legendárny červený sveter a prehovoril k voličom. Nebolo pre neho jednoduché vyhodiť z krajiny toľko ruských diplomatov a udržiavať núdzový chod štátu, oznámil ČSSD na svojom kanáli na sociálnych sieťach publikovala nový…

Slová – svedkovia aj našej histórie

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:Archív)   Na svojich potulkách po okolitých krajinách myslievam na profesora Jána Stanislava. Najmä, keď som v Rumunsku. Ako rád by som práve jemu porozprával o svojich zisteniach, ktoré priamo potvrdzujú aj jeho predpoklady o tom, aká bola slovenská zem veľká v ranom stredoveku. Asi by…

Pekári: Rast cien energií môže spôsobiť zastavenie výroby. Vláda musí nájsť okamžité riešenie situácie

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Situácia s neudržateľne stúpajúcimi cenami elektrickej energie a plynu ťažko dolieha na pekárov, cukrárov aj cestovinárov. Výroba chleba či pečiva je totiž energeticky veľmi náročná a po nákladoch na pracovnú silu a suroviny tvoria práve ceny energie tretiu najvýznamnejšiu nákladovú položku. Ak štát nepristúpi…

ZMOS: Samosprávy požiadali ministra financií o predĺženie voľnejšieho využívania rezervného fondu

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadalo listom ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) o predĺženie možnosti voľnejšieho využívania rezervného fondu. ZMOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák Výnimka umožňuje obciam a vyšším územným…

Matica slovenská odhalí historicky prvú bustu Štefana Boleslava Romana na Slovensku

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:screenshot)   Historicky prvú bustu Štefana Boleslava Romana na Slovensku odhalí Matica slovenská 4. októbra pred svojím sídlom v Martine. Významnú krajanskú osobnosť v súčasnosti pripomína len malá pamätná tabuľa v jeho rodisku v Novom Ruskove „Štefan Boleslav Roman bol národne a kresťansky zmýšľajúci demokrat. Bez…

Šéfka YouTube obhajovala zablokovanie Navaľného aplikácie na taktické hlasovanie

0 icon

Washington 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko,Pixabay)   Generálna riaditeľka internetovej platformy YouTube Susan Wojcická považuje slobodu slova za "základnú hodnotu" tohto internetového servera na zdieľanie videosúborov Wojcická to uviedla v reakcii na zablokovanie kanála YouTube, ktorý pred nedávnymi voľbami v Rusku propagoval projekt Chytré hlasovanie z dielne tímu okolo ruského…

Matovičova a Lipšicova „skupinka“: Kto presne je zodpovedný za rozvrat právneho štátu na Slovensku?

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian,Martin Baumann,Jakub Kotian,Facebook M. T.)   Za súčasnej vlády, ktorá začala ako Matovičova a pokračuje ako vláda Eduarda Hegera, sme sa stali  svedkami bezprecedentného pošliapavania práv občanov a potláčania právneho štátu   Spoločne rozvracajú právny štát V mene očisty spoločnosti a boja proti „mafii“…

Nemecké voľby: Porážka „extrémneho centrizmu“ CDU/CSU a nevýrazné víťazstvo SPD. O slovo sa hlásia Zelení, autentickí ľavičiari a konzervatívci

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber, TASR/AP-Wolfgang Kumm, Thilo Schmuelgen)   Nemecké parlamentné voľby sú za nami. Dozvedeli sme sa, že tesne zvíťazila SPD, ktorá by tak mala mať po dlhšom čase svojho kancelára. Získala 25,7 percenta hlasov Večný status quo liberálnej demokracie Voľby ukázali niekoľko podstatných vecí, o ktorých sa…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Ivermektin do lekární bez predpisu!

0icon

Prihováram sa našim politikom. Pôvodne som chcel v texte začať každú vetu nejakou škaredou nadávkou, ale rozmyslel som si to. Politici, na Ivermektin pri liečbe Covidu som vo svojom okolí počul len chválu. A dokonca aj o tom určenom pre kone či ovce. Politici, Ivermektin je podľa odborných štúdií najbezpečnejší…

Gustáv Murín

Očkovacia propaganda pritvrdzuje - až do absurdna

0icon

Od počiatku tejto umelo zdramatizovanej (napr. aj falošne pozitívnymi testami a manipuláciou so štatistikami hospitalizovaných) pandemickej situácie registrujeme u nás absenciu verejnej odbornej diskusie a následné bezradné, agresívne, neúspešné zásahy do života celej spoločnosti vedenej bandou plagiátorov. Nevedomosť vedie ku katastrofickým následkom. A tie sa dostavili. Len si stručne zhrňme,…

Andrej Sablič

Komu niet rady, tomu niet ani pomoci!!!

0icon

Spravil som vše, preto, aby si táto spoločnosť uvedomila kam smeruje a, čo je tomu na príčine. Žiaľ spoločenská hlúposť, ktorej začínajú podliehať aj jedinci derúci sa k moci sa množí exponenciálne tak ako, aj prázdne peniaze, ktoré sú nositeľom tejto hlúposti. Nuž a tak na záver tohoto seriálu článkov…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Dunkerque a 2. svetová vojna (5. časť)

0 icon

 Aj napriek hrdinstvu preukázanom v Dunkerquu a úspešnou evakuáciou prevažnej väčšiny spojeneckých vojsk išlo o potupnú porážku. Hitler nariadil, aby na oslavu vyzváňali tri dni zvony a Churchill pochmurne poznamenal: „Evakuáciou sa vojny nevyhrávajú“. Pokračujeme v poradí piatou časťou článku o situácii vo francúzskom meste Dunkerque počas druhej svetovej vojny.…

Čo sa stane s tvojim telom, ak budeš piť len čistú vodu?

0 icon

Všetci dobre vieme, aké zdravotné ťažkosti nám môžu spôsobiť rôzne sladené nápoje - od obezity až po cukrovku a srdcovo-cievne problémy. Avšak ako bude naše telo reagovať, ak tieto nápoje kompletne vyradíme z nášho "jedálnička" a začneme piť výhradne čistú vodu? 1. Schudneš

Prečo na svete existujú len 4 farby pasov a aký majú význam?

0 icon

Je jasné a celkom logické, že každá krajina na svete má svoj vlastný pas a jeho vyhotovenie. Čo však majú všetky pasy spoločné, je farba obalu. Existujú iba štyri základné farby, ktoré sa používajú na cestovných pasoch po celom svete. Každá krajina má svoje vlastné dôvody pre výber jednej z týchto štyroch farieb,…

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

Armádny Magazín

Šéf ruskej rozviedky Naryškin vysvetlil údajné akustické útoky na americkú ambasádu na Kube

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin v komentári k informáciám o záhadnom „kubánskom syndróme“ odhalil podrobnosti o niektorých tajných experimentoch USA, ktoré sa uskutočnili v sovietskych časoch. Americkí experti podľa Naryškina skúmali spôsoby, akými elektromagnetické žiarenie ovplyvňuje ľudský mozog, aby sa

Alijev odtajnil neznáme podrobnosti o Putinovi a Karabachu

0 icon

Azerbajdžan, 27.september 2021 (AM) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev odtajnil neznáme podrobnosti súvisiace s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a konfliktom v Náhornom Karabachu. Alijev poznamenal, že komunikácia s arménskym vedením prebehla cez Putina: sprostredkoval správy Pašinjanovi. Putin bol o vojne i

Ako to je v naozaj s Wagnerovcami? Šéf ruskej diplomacie Lavrov aj premiér Mali vysvetľujú

0 icon

Mali, 27.september 2021 (AM) – Predseda vlády republiky Mali Shogel Kokalla Maiga reagoval na obvinenia Francúzska, že krajina sa uchýlila k pomoci ruskej armády prostredníctvom agentúry Wagner. Podľa politika si za to môžu sami Francúzi: „Boli sme do určitej miery opustení uprostred letu.“   Francúzsky m

Zverejnené zábery Putina a Šojgua v tajge

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Médiá zverejnili zábery ruského prezidenta Vladimira Putina a ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v tajge - hlava štátu a vedúci ministerstva obrany tam boli začiatkom septembra. Na záberoch je vidieť Putina počas jeho dovolenky s udicou v ruke, na prechádzke v horách, plavbe loďou po rieke. Putin…

Podpora operácií vo vzdialených a drsných prostrediach. Pentagon začal vyvíjať mobilné jadrové reaktory

0 icon

USA, 26.september 2021 (AM) – Program na výrobu mobilných jadrových reaktorov pre armádu, ktorý bol spustený v USA, naberá na obrátkach. Podľa Miltary.com bude väčšina prác vykonaná v jadrovom laboratóriu v Idahu.  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali