KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Devastačné dôsledky extrémistického feminizmu

Bratislava 19. decembra 2019 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Neraz som si kládol otázku, či volebné právo pre ženy ovplyvnilo volebné preferencie. Tam, kde mali slobodné voľby, s vyváženou mediálnou podporou aktérov, s možnosťou výberu bez cenzúry a hlúpych zákonov, obmedzujúcich slobodu vyjadrovania

Ilustračné foto

Nie v totalitách, aké tu máme práve z dôvodu totality mediálneho priestoru. Potom je iste otázka, ako rozlíšiť totalitu od skutočnej demokracie. Okre iného práve tým. Viem, že nasledujúcimi riadkami vyprovokujem emócie mnohých. Idem pritom písať o bezpečnosti v tej najkoncentrovanejšej forme.

Múdrosť žien je v provokovaní a inšpirovaní mužov. Každého muža prinajmenšom na svet priviedla žena. A v prípade drvivej väčšiny mužov mali na nich vplyv najmä ženy: matky a staré mamy, neraz tety, ujčiné, alebo sestry a sesternice, neskôr učiteľky. Mužský element otca, starého otca, občas prastarého otca, ujkov, svákov, bratov, bratancov, neskôr hŕstky učiteľov mužského pohlavia a drvivo-väčšinovej orientácie, sa v tradičnej zdravej rodine začal prejavovať až v určitom veku.

Ak tomu z emotívnych dôvodov ženský element nebránil a mužské mláďa malo šťastie, že aspoň časť mužského elementu bola normálna a vyvážená, dostal do života obrovský dar. Podobne ženské mláďatá mali šťastie, ak sa na ich formovaní aspoň čiastočne podieľal zdravý mužský element. Neraz vzory pozitívnej mužskosti, s ktorými mali len sporadický alebo vzdialený, prípadne sprostredkovaný kontakt. Zvyšku, ako dúfam u nás ešte stále menšinového, je mi ľúto. Čosi im bude po celý život chýbať.

Faktom je, že neexistuje ani škola materstva, ani škola otcovstva. Či už v zvieracej ríši, alebo v ľudskej spoločnosti, jedinou školou materstva a otcovstva je pozorovanie vzorov v najbližšom bezprostrednom okolí. Tak zrelých, normálnych a pozitívnych, ako aj tých nezrelých, vyosených a negatívnych. Ako sa potom výsledok formovania prejavuje? V bežnom živote neraz v hrubých chybách výchovy, v únikoch z rodiny, v nenávisti, v zatrpknutosti, v zlom výbere partnera, v rozvodoch a v cyklickom zlyhávaní. V ideálnom prípade naopak: pokračovaním formovania zdravých nasledujúcich generácií. Ako sa to prejavuje vo volebných preferenciách?

Z pozorovania pomerne nemalej vzorky známych a priateľov som dlhodobo vypozoroval určité trendy. Zrelí muži s prejavmi „Alfa samcov“ sú ako celok menej náklonní tomu, aby podľahli cielenej manipulačnej propagande skorumpovaných tzv. mienkotvorných médií. Práve tie médiá sú nositeľmi cenzúry a manipulácie, ale zároveň prijímateľmi obrovských korupčných zdrojov z rôznych zdrojov, vrátane eurofondov. Každý z nás žil v sieti Alfa samcov, vedecky povedané, v systéme systémov: prastarí rodičia, starí rodičia, otec, ujkovia a svákovia. A každý vedel vycítiť, kde je hranica.

Mnohé zo žien, o ktorých viem, a ktoré sa o svoje myslenie podelili, volia emotívnejšie, ľahšie sa do ich hláv zasadzuje strach z predpokladanej a manipulátormi priživovanej nestability. V politike a vo voľbách sa rozhodujú, alebo sú prinajmenšom náklonnejšie sa rozhodovať, podľa nenápadne podsúvaných šablón „štandardného správania“. Práve ony sú dobrým objektom reklamných kampaní, aj manipulácie. Na mňa reklamy pôsobia presne opačne: to, čo mi v reklamách podsúvajú, vždy odmietam. Ak sú doma na Slovensku v cudzej reči, čiže ak urážajú moju reč, v prvej sekunde ich prepínam.

Tradiční muži, skutoční „Alfa samci“, tí schopní sa postarať o rodinu, brániť ju, zrelí, neraz úspešní v tom, čo robia, majú tendenciu voliť racionálnejšie, používajú dlhodobejšie kritériá. Na rozdiel napríklad od poženštených mužov, ale aj od nevyzretej mládeže, ktorá ešte do spoločnosti ničím neprispela, zatiaľ len brala a už má svoj rovnocenný podiel na rozhodovaní. A zrelí „Alfa samcisi nadovšetko vážiaAlfa samice“, vyhľadávajú ich, držia sa ich. Lebo ony vytvárajú DOMOV, rodinný kozub.

Sfeminizované rodiny bez vzorov v „Alfa samcoch“ dnes produkujú mužov, ktorí si namiesto vhodných vzorov (otec, starí otcovia…) osvojujú vzory neraz agresívnej, alebo zakomplexovanej, prípadne sklamanej, zákernej ženskosti. Takíto muži sa potom stávajú bábovkami, snehovými vločkami. Už ich nedokáže formovať ani vojenčina, ktorá bola z pochopiteľných dôvodov zrušená, ale nebola nahradená alternatívnymi riešeniami. Ale bábovky si už pred zrušením povinnej vojenskej služby dokázali nájsť cestu vyhnutia sa formujúcemu prostrediu: modré knižky, výhrady svedomia, oslobodzovanie od telesnej výchovy, a podobne.

Je to všetko dôsledok plazivého aj otvoreného feminizmu, presadzovaného liberalizmom. Najzvrátenejším extrémizmom feminizovaného emotívneho liberalizmu je agresívny feminizmus presadzujúci dominanciu ženského rodu nad mužským. Ženy, s hrdosťou presadzujúce „girls power“ (babskú moc) „girls supremacy“ (nadvládu báb). Len si predstavme, za akého extrémistu by bol označený muž, ktorý by vybľakoval heslá o „boys power“ (chlapskej moci), alebo „boys supremacy“ (nadvláde chlapov). Prvú facku by schytal od vlastnej matky a hneď nato druhú od svojej baby. V skutočnosti, v tradičných vyvážených spoločnostiach interného matriarchátu, teda kde v domácnosti vládne žena-Alfa samica, ide feminizmu o obsadenie aj posledných zvyškov externého patriarchátu, teda kde mimo domácnosti vládne muž–Alfa samec.

Všetko je to výsledok údajného oslobodenia a zrovnoprávnenia žien, presadzovaného liberalizmom. Tento neoslobodzuje ženy, naopak. Kladie na nich dodatočné nároky. So všetkými dôsledkami dodatočných stresov, z ktorých prvým je vyrovnávanie sa mužom v očakávanej dĺžke života. Kratšej. V tradičnom systéme sú ženy v skutočnosti chránené, aj pred negatívnymi stresormi, sú istým spôsobom hýčkané, zbožňované.

V našej a mnou preferovanej tradičnej spoločnosti sú ženy nad mužmi, sú viac ako rovnoprávne. Liberalizmom presadený opak má potom devastačné dôsledky najmä pre malé a zraniteľné spoločenstvá, etniká a národy. Liberálne hodnoty si práve preto zaslúžia čo najnižšiu úctu a rešpekt od ľudstva ako takého, ale o to skôr od malých spoločenstiev, čiže malých národov. Neosvieteného „iqváča“ z kategórie báboviek rozpoznáme už podľa toho, že každému tyká, nedá prednosť ani tehotnej žene, ani starkej. Veď sme si rovní. A neosvietená „iqváčka“ tiež každému tyká, tiež nedá presnosť, ale navyše má slovník rozzúreného baníka.

Nositeľmi extrémistického agresívneho feminizmu sú často latentné feministky vychované v uni-genderových rodinách (dnes už v aj v homosexuálnych), formujúcich nenávisť k tradicionalistickému mužskému elementu, ako protikladu a najmä doplnku ženského elementu. Namiesto tradicionalistickej komplementárnej výchovy tak dostávajú uni-genderovú výchovu, ktorá je v drvivej väčšine vo svojej podstate ženská výchova (matka, stará matka, tety) s výrazne manipulatívnymi prvkami.

Už v prvotnej línii výchovy ide čiastočne o ženy, ktoré nie sú schopné si racionálne vybrať muža, ktorý bude schopný kontrolovať svoje prejavy a správať sa zodpovedne, s citom pre vyváženosť úloh v párovom vzťahu. Čiastočne ide o ženy, ktoré v slepote zaľúbenosti podľahnú podvodníkom a manipulátorom na strane mužov. Následne mnohé takéto ženy (a o to skôr liberálne alebo uni-genderovo vychované) nie sú schopné si vytvoriť a zachovať stabilný a vyvážený párový vzťah. Už vôbec nemajú cit pre formovanie atmosféry rodinného kozuba, do ktorého sa všetci, vrátane muža, radi vracajú. Čiže si nedokážu založiť a udržať normálnu rodinu. Nie sú a nedokážu byť „Alfa samicami“, len sa tak tvária a cítia.

Historicky nie je model jednorodičovskej rodiny vôbec unikátny. Muži hynuli po založení rodiny vo vojnách, ženy podliehali chorobám, alebo podľahli dôsledkom pôrodu. Lenže úlohu dvojgenderovej rodiny hravo prebral žijúci zvyšok rodiny. V dnešnom tzv. globalizovanom svete je najzreteľnejším trendom širší rodinný separatizmus. Neraz jediné dieťa žije ďaleko od krajiny pôvodu, nieto ešte od rodiny. Vnuci sa neraz nedokážu dohovoriť v reči starých rodičov, nemajú k nim žiadny vzťah.

Zásadný problém má korene v skutočnosti, že na rozdiel od sveta zvierat, v ľudskom rode z uvedeného dôvodu potom nikto nepripravuje ľudské mláďatá na prevzatie úlohy rodiča. Jedinou školou je už spomenuté pozorovanie v rodine, ktoré separatizmom absentuje. Vo svete zvrátených liberálnych hodnôt, kde extrémistický feminizmus zdôrazňuje potrebu oslobodenia, sa ženy aktívne dištancujú od, pre extrémistické liberálne feministky dehonestujúcej, úlohy nositeliek života a pokračovania ľudského rodu. To priamo súvisí s bezpečnosťou v tej najkoncentrovanejšej forme.

Oficiálna politika podlieha týmto extrémistickým ultra-menšinovým politickým postojom. Vonkajším prejavom je trend zrovnoprávňovania všetkých foriem spolužitia ľudí, aj a najmä tých, ktoré diskriminujú normálnosť, odmietajú tradičné úlohy ženy a muža, teda tie, bez ktorých ľudský rod ako celok degeneruje a dlhodobo nemá šancu prežiť. Už vôbec nie v krízových časoch.

Paradoxne, práve liberalizmus sa vyznačuje hľadaním zvrátených riešení stavu, ktorý spôsobil: v pozývaní migrantov s tradičnými hodnotami na vyplnenie deficitu, spôsobeného presadzovaním extrémistických liberálnych hodnôt. Toto nie je cesta. Ak, tak len cesta rozkladu, vedúca do pekla.

Nemám sa prečo hanbiť za to, že v mojom tradicionalistickom svete majú ženy privilegované postavenie. Že sú inšpirátorkami, ale aj držiteľkami rodinného kozuba. Že zdravé ľudské priateľské siete ženského elementu sú v tradičnom svete spojivom a nositeľom budúcnosti. Že muži sme v tomto svete oporou slabších, že preberáme tie nepríjemnejšie zodpovednosti. Nie je dôležité, že preto žijeme kratšie. Čo je dôležité je fakt, že zanechávame stopu. Stopu normálnosti a vyváženosti.

Liberalizmus je anti-strategický, lebo z dlhodobého hľadiska likviduje ľudstvo ako také a ľudskosť vo svojej hlbokej podstate. Je preto aj anti-humánny. Je anti-demokratický, pretože záujmy drvivej väčšiny obetuje pre záujmy mikromenšín. Preto voľme múdro a odmietnime liberalizmus vo všetkých jeho formách, aj vo forme ohavného extrémistického feminizmu. Ide totiž proti záujmom žien. Likviduje základy spoločnosti.

Liberalizmus je hĺbkovou podstatou totalitný a anti-demokratický, je nebezpečný. Liberalizmus je sám osebe bezpečnostným ohrozením predovšetkým žien, ženskosti, aj mužskosti, rodinných hodnôt a celého ľudstva. Slúži len manipulátorom a ovládateľom. Ľudí a národov. Nebojme sa toho, že časť národa unikne, emigruje, teda pôjde tam, kde si splnia svoje liberálne sny. Prežívali sme, keď nás bolo 3,5 milióna, aj vtedy, keď nás boli 2 milióny, aj keď nás bolo pár stoviek tisíc. S podmienkou. Prežívali sme, keď jadro nášho národa tvorili prevažne kombinácie Alfa samcov s Alfa samicami. Ak to odstránime, vtedy skončíme a zanikneme. Nebudeme prví, nebudeme ani poslední. Ale prečo by tak mal skončiť práve náš národ.

Práve ženy sú prvé, ktoré by mali absolútne striktne odmietať liberalizmus. Pretože hrá sa o budúcnosť zachovania ženskosti a teda o budúcnosť národa, ba ľudstva. Budem považovať za obrovskú česť, ak moje úvahy privedú agresívne feministky do zúrivosti. Ostatní sa môžu aspoň zamyslieť.

Ing. Peter Švec, bezpečnostno-obranný analytik

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Trump informoval o nezhodách vo vzťahoch s WHO. Čo za nimi stojí?

Washington 30. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump informoval o rozporoch vo vzťahoch medzi USA a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Čo ďalšie prezradil? A v čom problém spočíva? Americký líder zdôvodnil svoje rozhodnutie tým, že WHO odmietla vykonať reformy, ktoré požadoval Washington. Šéf Bieleho domu dodal, že…

Skutočná premiéra to bude až v súťažnom súboji a na Tehelnom poli, vraví Weiss ml. po debute vo farbách Slovana

Bratislava 30. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss mladší sa dočkal debutu v drese ŠK Slovan Bratislava po svojom februárovom príchode do klubu. Absolvoval ho v piatkovom prípravnom zápase "belasých" proti Seredi (2:0), v ktorom prišiel na hraciu plochu 20 minút pred koncom. Účastník MS 2010…

Tenista Roger Federer je podľa magazínu Forbes najlepšie zarábajúcim športovcom za uplynulý rok

New York 30. mája 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   Švajčiarsky tenista Roger Federer je najlepšie plateným športovcom na svete za uplynulých 12 mesiacov. Na základe rebríčka magazínu Forbes zarobil takmer 96 miliónov eur Na čelo hodnotenia sa dostal ako prvý tenista od roku 1990, kedy tento rebríček začali zostavovať. Víťaz dvadsiatich…

Mníchov zakázal na „korona“ protestoch nosenie žltej Dávidovej hviezdy

Mníchov 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Felix Hörhager)   Nemecké mesto Mníchov zakázalo ľuďom na demonštráciách proti obmedzeniam zavedeným z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nosiť žltú Dávidovu hviezdu - symbol označujúci židov v období vlády nacizmu -, ktorú niektorí účastníci protestov nosili ako znak odporu proti prípadnej všeobecnej očkovacej povinnosti vzhľadom na…

Odborníci skúmali dopad 18 životných udalostí na pocit šťastia človeka

Bratislava 30. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dôležité životné udalosti, ako napríklad svadba, smrť blízkej osoby alebo bankrot, vplývajú na pocit pohody človeka. Vedci z University of Technology Sydney (UTS) a University of Sydney v najnovšej štúdii po prvý raz porovnali rôzny dopad udalostí na šťastie a pocit spokojnosti človeka, a…

Izraelská polícia zastrelila v Starom meste neozbrojeného Palestínčana

Jeruzalem 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Izraelská polícia zastrelila v sobotu v jeruzalemskom Starom meste neozbrojeného Palestínčana, ktorý neposlúchol jej výzvy, aby zastal a podrobil sa výsluchu. Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na spravodajstvo palestínskej televízie Arab - obyvateľ východného Jeruzalema vo veku 30-40 rokov -…

Microsoft vymení novinárov za umelú inteligenciu

Bratislava 30. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Jeff Chiu)   Spoločnosť Microsoft sa chystá nahradiť desiatky novinárov, ktorí pracujú pre webstránku MSN, automatickým systémom na výber správ, informujú americké a britské médiá Správu článkov od spravodajských organizácií a výber titulkov a fotografií pre portál MSN majú v súčasnosti na starosti novinári. Po novom…

Guvernér Minnesoty mobilizoval v súvislosti s nepokojmi Národnú gardu

Los Angeles 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Minchillo)   Guvernér amerického štátu Minnesota Tim Walz nariadil v sobotu v súvislosti s protestmi proti smrti Afroameričana Georgea Floyda "plnú mobilizáciu" Národnej gardy. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že ide o prvú aktiváciu tejto zložky ozbrojených síl počas jej 164-ročnej histórie…

Dobrý signál: Poľský LGBT škandál skončí na súde. Manažér firmy IKEA sa bude za prepustenie zamestnanca zodpovedať

Krakov 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Frank Rumpenhorst/dpa via AP)   Manažér firmy IKEA v Poľsku bol obvinený z náboženskej diskriminácie za prepustenie zamestnanca, ktorý nazval na internej webovej stránke spoločnosti homosexualitu „ohavnosťou“  Zamestnanec v krakovskom obchode IKEA bol prepustený minulý rok po tom, čo citoval pasáže z Biblie týkajúce sa homosexuality na…

Premiér: Buďme naďalej ostražití, hrozba koronavírusu naďalej číha

Bratislava 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Bratislav Bibel)   Slovensko je aktuálne jednou z najslobodnejších rozvinutých krajín vo svete z pohľadu obmedzení pre ochorenie COVID-19. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽaNO). Ako však podotkol, treba mať na pamäti, že hrozba naďalej číha "Slovensko je po zdravotnej stránke európskou 1*, ale celosvetovo vírus…

Merkelová: Nemecko skladá skúšku z koronavírusu zatiaľ celkom dobre

Berlín 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber, Pool)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu vyhlásila, že jej krajina "skladá" zatiaľ skúšky z koronavírusu celkom dobre, ale aj tak ešte čaká Nemecko kus ťažkej práce, kým sa s pandémiou choroby COVID-19 úplne poráta. Píše o tom agentúra DPA "Zatiaľ tie skúšky…

Tomanová: Vláda by mala umožniť styk rodičov zamestnaných v zahraničí s deťmi

Bratislava 30. mája 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Komisárka pre deti Viera Tomanová vyzvala vládu Slovenskej republiky, aby nebránila styku detí s rodičmi, ktorí sú zamestnaní v zahraničí. Žiada, aby vláda v spolupráci s Ústredným krízovým štábom a Úradom verejného zdravotníctva bezodkladne prijala opatrenia, ktoré odstránia prekážky styku detí s…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Nie som rasista, ale...

Materiál pod týmto názvom bol spracovaný Mgr. Irenou Bihariovou, realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom, intolerancie. V úvode autorka konštatuje, že materiál je reakciou na antirómsky diskurz, vyplývajúci z nedostatku informácií o živote Rómov. Je právnička, špecializovaná na…

KTO MÁ ŠTÁTY VO VRECKU .

Dnes je najdôležitejším problém, najdôležitejšou otázkou a obavou pre celé ľudstvo COVID-19. Nechcem rozvíjať túto tému , pretože dvadsaťštyri hodín denne táto ilúzia utočí na nás zo všetkých mainstreámových médií. Vytvorilo sa množstvo teórií, názorov , riešení a konšpirácií. Svet nebol na takúto situáciu pripravený (náhoda ?). Začali sa rýchlo…

Faloš prezidentky

Istanbulský dohovor pre Slovensko nekončí. Pani prezidentka si z ľudí, vrátane poslancov NR SR, urobila bláznov. Poslala list bez právnych účinkov a možno očakávala, že nikomu nenapadne zisťovať to na Rade Európy. Keď sme tak urobili, jej hovorca priznal farbu. Aliancia za rodinu vyzvala

E-protest: inteligentný protest proti neinteligentnej štátnej karanténe -aktualizácia.

Jedno ráno som sa ešte vo vynútenom exile v Anglicku prebudil a hovorím si: idem si zabrechať spoza plota. Ani by človek neveril, aká je z toho radosť. Aspoň podľa videnia takých zadubených narcistických a sadistických „géniov“, akými sú nulovým rizikom posadnutý Mikas s jeho hovorcom Matovičom. Oni prišli s riešením hodným IQ môjho obľúbeného zvieratka,…

Ako ďalej ? ...

Dozrel čas na rozhýbanie ekonomiky. Tak ako ďalej ?! Včera túto tému rozhýbala tlačovka Pellegriniho, ktorý vcelku oprávnene kritizoval súčasnú vládu za jej nečinnosť / či skôr neschopnosť / rýchlejšie reagovať na zmenu medicínskej krízy koronavírusu na krízu ekonomickú. A mal pravdu. Ak pomaly končia obmedzujúce opatrenia a vcelku rýchlo…

Dnešný protest proti Matovičovi v B. Bystrici

Ako jeden z tých, čo sa už nemôžu pozerať na nezmyselné rozhodnutia, primitívne pubertálne facebookové statusy a urážky občanov zo strany nášho (aj sa mi to zle píše) premiéra, som sa dnes rozhodol prísť na protestné zhromaždenie, ktoré sa konalo o 17:00 na námestí SNP v Banskej Bystrici. Nasleduje moje…

TopDesat

Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

0

Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

0

Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

Najväčšie sopky na svete sú sotva viditeľné

0

Dva malé ostrovy, ktoré vykukujú nad vlnami v strednom severnom Tichom oceáne, sú iba špičkami najväčšieho vulkánu na svete. Sopky sa ukrývajú pod hladinou. Pūhāhonu je havajský výraz pre korytnačku vyskakujúcu z vody, ktorá leží asi 1100 kilometrov severozápadne od Honolulu. Je to sopka so širokou kupolou, ktorá sa týči…

Prečo je také ťažké nedotýkať sa vlastnej tváre? Sme na to predurčení?

0

A prečo ťa vždy začne svrbieť nos, keď sa pokúsiš nechytať tváre? Máme na to predurčené gény alebo v čom je problém? Výnimiek nie je veľa. V čase svetovej pandémie si si aj ty možno uvedomil, ako často sa za deň chytáš svojej tváre, mrvíš ruky vo vlasoch a podobne.…

Svet chutí: Počuli ste už o chuti umami?

0

Pokrmy jeme nielen z dôvodu, že to je potrebné, ale aj preto, lebo si ich vychutnávame. Sčasti to je možné vysvetliť ich chuťou. V praxi sa uplatňuje kombinácia chute a arómy jedál, ku ktorým sa pridávajú signály z ďalších zmyslov. Vzniká tak príjemný zážitok z konzumácie pokrmov. Prinášame vám trochu oddychového čítania o strave. Čo dodáva…

Vyvinula sa brada mužom, aby absorbovala nárazy do čeľuste?

0

Hustá a luxusná brada je pre muža korunou krásy podobne, ako pre ženu zdravé a dlhé vlasy. Je síce pekná na pohľad, ale môže mať tiež praktickejší účel. Počas celej histórie oslavujú niektoré kultúry dlhú bradu ako symbol spoločenskej dominancie a mužnosti podobne, ako to má lev so svojou obrovskou…

Vo svete IT

Ako je možné, že na hranici pozorovateľného vesmíru miznú galaxie?

0

Vo vzdialených kútoch vesmíru miznú celé galaxie  a všetky hviezdy, planéty, alebo život, ktorý sa na nich ukrýva, miznú. Samozrejme že sa len tak nevyparia, no sú vymrštené do neznámeho priestoru, ktorý vedci nazývajú nepozorovateľný vesmír. Aby sme túto záhadu dokázali pochopiť, musíme sa pozrieť na dva najzarážajúcejšie vesmírne objavy.…

Facebook: Nechceme byť „rozhodcom pravdy“. Radšej verifikujeme osoby spravujúce veľké stránky

0

Americký prezident spravil v priebehu posledných dní vcelku veľký humbug okolo vymazaných a označených statusov špeciálnym znakom naznačujúcim nepravdivosť tvrdení na sociálnej sieti Twitter. Celá situácia vyústila dokonca v to, že americké úrady prijali Výkonný príkaz na zabránenie online cenzúre, ktorého cieľom je posilniť slobodu prejavu. Facebook nechce byť „rozhodcom…

Prototyp vesmírnej lode Starship SN4 včera explodoval. Pozrite si video!

0

Spoločnosť SpaceX si môže na svoj účet pripísať neúspešný test prototypu  vesmírnej lode Starship SN4, ktorý sa odohral v priebehu včerajšie dňa (29. mája). Vesmírna loď Starship SN4 skončila v plameňoch Ako môžete vidieť nižšie na videu, tak posledný prototyp vesmírnej lode Starship (pozn. redakcie: SN4) explodoval krátko po teste…

Huawei sprístupňuje Android 10 pre ďalšie staršie modely smartfónov

0

Spoločnosť Huawei začala s distribúciou najnovšej verzie Androidu v kombinácii s nadstavbou EMUI 10 pre ďalšie populárne modely smartfónov. Reč je konkrétne o 2 roky starom smartfóne P20 Pro a o 3 roky starom zariadení Mate 10. Android 10 zavítal na ďalšie zariadenia Na dostupnosť aktualizácie upozorňuje portál xda-developers.com, ktorý…

Google ruší plánované predstavenie Androidu 11, ktoré sa malo konať 3. júna. Odsúva ho na neskôr

0

Ešte začiatkom mája spoločnosť Google verejnosť informovala, že predstavenie Androidu 11 sa uskutoční v priebehu 3. júna, teda v najbližšiu stredu. Bohužiaľ, nestane sa tak. Predstavenie Androidu 11 sa posúva Spoločnosť len pred niekoľkými hodinami oficiálne informovala verejnosť, že predstavenie Androidu 11 sa odsúva na neskôr. V statuse, ktorý spoločnosť zverejnila,…

WiFi 6E: Qualcomm predstavuje nové čipy s podporou 6GHz spektra

0

Spoločnosť Qualcomm, ktorá dodáva svoje čipy pre mnohých výrobcov smartfónov, predstavila nove čipy s podporou technológie WiFi 6E. FastConnect 6900 a FastConnect 6700: prvé čipy s podporou nového štandardu FastConnect 6900 a FastConnect 6700 sú prvými čipmi z kuchyne spoločnosti Qualcomm, ktoré podporujú nový WiFi 6E štandard. Vo svojej podstate…

KAMzaKRÁSOU

TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

2

Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

0

Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

RECEPT: Grilovaný syrový sendvič s klobáskou a jarnou cibuľkou

1

Grilovačka sa nezaobíde bez grilovanej klobásky alebo grilovaného syra, no skúšali ste ich so sendičom? Grilovaný syrový sendvič vrelo odporúčame!

Prirodzene dlhé riasy? Máme pre teba 3 skvelé domáce recepty!

3

Každá z nás po nich túži. Prirodzene dlhé riasy nie sú len snom, ale aj realitou. A to ani nemusíte kupovať drahé prípravky. My máme pre vás niekoľko tipov!

Kedy a ako čistiť dioptrické okuliare? Nosia nebezpečné baktérie!

2

Neustále šmuhy na sklách dokážu človeka poriadne obmedzovať vo vykonávaní úplne bežných činností. Zistite, ako čistiť dioptrické okuliare! 

Video 7-dňové cvičenie pre ploché bruško: Cviky, ktoré sa oplatí vyskúšať!

2

Najlepšie 7-dňové cvičenie pre ploché bruško, ktoré môžete vyskúšať aj v pohodlí domova. Ak sa na to cítite a veríte si, tak sa pridajte k nám a schudnite!

Svetlo sveta

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

0

Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

Armádny Magazín

Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

0

USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

Ďalší prototyp rakety spoločnosti SpaceX - Elona Muska explodoval na testovacej rampe. Video

0

USA, 30.máj 2020 ( AM  ) - Nehoda údajne nesúvisí s chystaným dnešným štartom lode Crew Dragon. Prototyp kozmickej lode Starship pre medziplanetárne lety vyvinutý spoločnosťou SpaceX explodoval včera počas testov v Texase, keď bol naložený tekutým dusíkom. Zničená raketa vyletela do výšky

Ukrajinský prezident Zelenský nebol pozvaný na prehliadku Víťazstva v Rusku

0

Rusko, 30.máj 2020 ( AM ) - Moskovské plány pozvať Zelenského na sprievod víťazstva sa stali známymi v auguste minulého roka. Potom však ukrajinský prezident podporil pozíciu Poľska, ktoré obviňovalo ZSSR zo sprisahania s nacistickým Nemeckom a z rozpútania druhej svetovej vojny.  

Pri Kyjeve po sebe strieľali znepriatelené gangy taxikárov. Video

0

Ukrajina, 30.máj 2020 ( AM ) - Asi stovka páchateľov sa v piatok ráno zúčastnila prestrelky na parkovisku kyvadlovej dopravy v meste Brovary neďaleko Kyjeva. Očití svedkovia nahlásili desiatky výstrelov na mieste. Podľa informácií ide o zúčtovanie konkurenčných skupín súperiacich o kontrolu lukratívnych trás do Kyjeva. Polícia pr

Slovenskí vojaci plnia úlohy v mierových silách OSN vo svete už 27 rokov

0

Slovensko, 29.máj 2020 ( AM, MO SR ) - Príslušníci Ozbrojených síl SR sa od vzniku samostatnej Slovenskej republiky podieľajú na spoločných úlohách a cieľoch v prospech mieru a bezpečnosti vo svete v rámci mierových síl OSN. V súčasnosti pôsobí pod hlavičkou OSN v mierových misiách celkovo 243 slovenských vojakov a vojačiek.   „Dnes si

Najväčšie elektrické lietadlo na svete uskutočňuje svoj prvý let. Video

0

USA, 29.máj 2020 ( AM ) - Vo štvrtok vo Washingtone DC vzlietlo najväčšie úplne elektrické lietadlo na svete. Lietadlo vytvorené z modelu Cessna Grand Caravan je dielom spoločností MagniX a AeroTEC. Skúšobný let trval tridsať minút.  

Tvoja Svadba

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

1

Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol v hodnote 84 €

0

Budúce nevesty musia myslieť na všetko aj na líčenie, ktoré podčiarkne ich krásu. Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol je tu pre všetky nevesty!

Tvoje Zdravie

Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

0

Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

0

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

0

Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

0

Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

0

V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…

Najlepšie bylinky na zvýšenie libida: Ktoré pomôžu ženám i mužom?

0

Ženy a rovnako i mužov môže trápiť zníženie libida či jeho úplná, a teda strata sexuálnej túžby. Ako to napraviť? Skúste overené bylinky na zvýšenie libida!