Branislav Fábry: Nová bezpečnostná stratégia: skončí premiér Fico ako rusofób?

Bratislava 6. novembra 2017 (HSP/Foto: TASR/AP-Olivier Matthys)

 

V súčasnosti sa na Slovensku pripravuje strategický dokument v oblasti bezpečnosti s názvom Bezpečnostná stratégia SR (ďalej len „BS“). Dokument už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a zdá sa, že čoskoro bude po schválení vládou predložený do Národnej rady SR.

Na snímke premiér Robert Fico

Má však množstvo nedostatkov, vnútorne si protirečí a je veľmi nediplomatický, najmä voči Rusku. V nasledujúcom texte poukážem na niektoré nedostatky pripravovaného dokumentu v jeho súčasnom znení a budem sa venovať týmto témam:

 

Čo vlastne chránime?

Podobne ako aj iné dokumenty sa návrh BS v úvodných ustanoveniach pokúša zadefinovať niektoré základné princípy a hodnoty, ktoré sa usiluje chrániť. V čl. 5 sa uvádza: „Na vrchole bezpečnostných záujmov stojí zaistenie politickej nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti, nedotknuteľnosti hraníc a identity Slovenskej republiky, udržanie a rozvoj jej demokratického  ústavného poriadku a právneho štátu, ako aj bezpečnosť všetkých jej občanov a obyvateľov, vrátane ochrany života a zdravia, individuálnych ľudských práv a občianskych slobôd.“

Predložená BS však rozhodne vymenované hodnoty nechráni a dokonca ignoruje mnohé zásadné hrozby voči nim. Pokiaľ ide o politickú nezávislosť a zvrchovanosťSR, tak hlavnou hrozbou nie je Rusko, ale skôr EÚ a NATO. Iste, že prenášanie kompetencií na Brusel môže byť zmysluplný krok pri niektorých problémoch súčasného sveta, ale prenos právomocí na orgány EÚ je aj tak veľkou výzvou pre zvrchovanosť SR. Zvrchovanosť sa síce dá definovať rôzne, ale faktom zostáva, že už v súčasnosti majú právne akty EÚ prednosť pred zákonmi SR a snaha o vstup do jadra EÚ prinesie i ďalšie výzvy.

Na druhej strane je tiež zaujímavé, že hoci sa vláda hlási k členstvu v jadre EÚ, návrh BS to úsilie príliš nereflektuje. Naopak, varuje pred „zbytočnými duplicitami“, ktoré by si EÚ mohla vytvárať. V čl. 59 sa uvádza: „Pri posilňovaní Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ bude SR vnímať NATO ako bezprostredného partnera, ktorý disponuje jedinečnými vojenskými štruktúrami a spôsobilosťami. Bude presadzovať, aby sa EÚ a NATO vyhýbali zbytočným duplicitám v oblasti obrany a bezpečnosti.“ Takýto postoj je presne tým, čo si želá NATO, pretože „vyhýbanie sa duplicitám“ by mohlo znemožniť emancipáciu EÚ v bezpečnostnej politike.

Pokiaľ ide o tému územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc z čl. 5, aj tu existujú politické hrozby – opäť však neprichádzajú z Ruska! Moskva nemá dôvod usilovať o zmenu hraníc SR, avšak niektoré politické sily v susedných štátoch áno, najmä v Maďarsku. Treba oceniť fakt, že súčasné vzťahy medzi Bratislavou a Budapešťou sú veľmi dobré a tento stav musíme podporovať, ale v bezpečnostnej stratégii nemožno ignorovať tie maďarské sily, ktoré majú záujem o zmenu situácie na južnom Slovensku. Žiaľ, v návrhu BS sa týmto otázkam nevenuje žiadna pozornosť. Naliehavosť tejto témy zvyšuje fakt, že aj Maďarsko je členom NATO a EÚ a preto sa nám tieto organizácie pri dvojstranných sporoch nemusia pomôcť.

Pokiaľ ide o bezpečnosť občanov, ich život alebo zdravie, tak návrh BS je rovnako problematický. Novým protiruským zbrojením sa bezpečnosť občanov neposilní, lebo nové zbrojenie v NATO budú Rusko či iné štáty vnímať ako hrozbu a taktiež zareagujú militaristicky. Skúsenosť ukazuje, že štáty, ktoré dlhodobo vydávali v EÚ najvyšší podiel z HDP na zbrojenie (Grécko), boli pri aktuálnych hrozbách ako napr. migračná kríza najmenej schopné reagovať. Životu a zdraviu občanov SR by zrejme viac pomohlo, keby prostriedky určené na nové zbrojenie radšej smerovali do podfinancovaného zdravotníctva.

 

Hodnotové zakotvenie?

V čl. 5 BS sa tiež hovorí o demokratickom ústavnom poriadku, právnom štátea ľudských právach, ktoré treba chrániť. Týmto hodnotám sa venuje niekoľko ďalších článkov, najmä čl. 4. Kroky navrhované v BS však právnemu štátu ani demokracii nepomáhajú. Naopak, formulácie ako „formovanie konsenzu“ (čl. 93) či postup voči „hybridným hrozbám“ vyvolávajú obavy, že v SR môže prísť obmedzenie princípov demokracie či ľudských práv. Demokratické by bolo viesť s občanmi otvorenú diskusiu o skutočných hrozbách pre SR a miesto „formovania konsenzu“ širší spoločenský konsenzus hľadať.

V čl. 4 sa ďalej uvádza: „(SR) Vyznáva, obhajuje, presadzuje a chráni hodnoty slobody, mieru, demokracie, ľudských práv a občianskych slobôd, spravodlivosti, právneho štátu, solidarity a plurality.“ Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o tradičnú formuláciu všeobecných hodnôt, ktoré sa objavujú v dokumentoch rôznych štátov. Nie každý štát však tieto hodnoty aj skutočne presadzuje a preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako vážne to s uvedenými hodnotami mysleli tvorcovia návrhu BS.

Pokiaľ ide o hodnotu spravodlivosti, je zaujímavé, že v návrhu BS sa táto spomína len v súvislosti so „spravodlivým zdieľaním bremena“ s ostatnými spojencami v NATO (čl. 18,19). Návrh spomína aj nespravodlivosť v čl. 32: „Extrémistické hnutia účelovo poukazujú na sociálnu nespravodlivosť…“ Je paradoxom, že hoci extrémisti na sociálnu nespravodlivosť poukazujú, návrh BS od sociálno-demokratickej vlády nie. Sociálna nespravodlivosť je pritom vážnou bezpečnostnou hrozbou a to nielen v rámci SR, ale celosvetovo. Pri hodnote spravodlivosti by sa BS mala zaoberať aj nespravodlivým rozdeľovaním bohatstva vo svete a nespravodlivými obchodnými vzťahmi, ktoré výrazne prispievajú k nárastu počtu migrantov.

Vo vzťahu k hodnote mieru, v čl. 6 sa hovorí o potrebe mierového riešenia vzťahov medzi štátmi, v čl. 8 o budovaní mieru a v čl. 49 o mierovom urovnávaní sporov. Je však paradoxom, že slovo vojenský sa v návrhu BS SR objavuje oveľa častejšie než slovo mierový a mier v návrhu vyznieva iba ako prázdne slovo. Pritom vláda R. Fica v minulosti dokázala vytvárať aktivity smerujúce k mieru. Zvlášť veľké uznanie si zaslúži konferencia „Cesty k mieru“ z roku 2015, keď sa vláde v spolupráci s významnými nemeckými subjektmi podarilo vytvoriť platformu pre dialóg ruskej a ukrajinskej občianskej spoločnosti. Je nepochopiteľné, že sa súčasná vláda tejto vzácnej mierovej iniciatívy vzdala a nehlási sa k nej a ani v návrhu BS.

 

Medzinárodné právo a Rusko

V návrhu BS SR sa objavujú aj úvahy o medzinárodnom systéme a o úlohe organizácií ako OSN či OBSE (čl. 8 a nasl.). Je správne, že SR vníma porušovanie princípov a noriem medzinárodného práva ako hrozbu (čl. 9), je však paradoxné, že výslovne v tejto súvislosti spomína iba konanie Ruska pri ukrajinskej kríze (čl. 10). Oslabovanie princípov medzinárodného práva však nezačalo v roku 2014 a pri otázke Krymu si nemožno nevšimnúť kosovský precedens, pri ktorom bola porušená územná celistvosť Srbska. Mimochodom, aj medzi členmi EÚ sa nachádza štát, ktorého tretinu územia okupuje susedná mocnosť (Cyprus).

Popis udalostí na Ukrajine v návrhu BS je veľmi jednostranný a tendenčný. V čl. 10 sa uvádza: „Z pohľadu ochrany bezpečnostných záujmov SR je mimoriadne znepokojujúcim prípadom porušenia základných princípov a noriem medzinárodného práva pričlenenie časti územia Ukrajiny k Ruskej federácii ozbrojenou silou na základe nelegitímneho a nelegálneho referenda na Kryme a v Sevastopole, a jej podiel na vytvorení a udržiavaní ozbrojeného konfliktu v susedstve SR, ktorý má dopad na bezpečnosť a stabilitu celého regiónu.“

Keď sa v čl. 10 hovorí o „nelegitínom a nelegálnom referende na Kryme“, bolo by vhodné spomenúť čo sa predtým stalo v Kyjeve. Vo februári 2014 bol protiústavným spôsobom zvrhnutý prezident V. Janukovyč a následne aj tretina nepohodlných ústavných sudcov. Keď však ukrajinskú ústavu nerešpektovali vzbúrenci na Majdane, vzniká otázka, prečo ju mali rešpektovať obyvatelia Krymu. Navyše, celej kríze mohli predísť traja ministri zahraničia štátov EÚ, ktorí 21. februára 2014 garantovali dohodu medzi prezidentom V. Janukovyčom a lídrami Majdanu o predčasných voľbách. Tú však predstavitelia Majdanu nedodržali.

Významnú úlohu pri deštrukcii medzinárodného práva však oveľa viac než vývoj na Ukrajine zohrávali agresie západných veľmocí na Blízkom Východe a nemožno si nespomenúť, že SR bola súčasťou tzv. koalície dobrovoľníkov v Iraku. V rozpore s medzinárodným právom je aj vojenská prítomnosť Západu v Sýrii, ktorú skresľujúco spomína i návrh BS. V čl. 25 sa poukazuje na rôzne faktory, ktoré spôsobili destabilizáciu celého regiónu, text sa však vyhýba pomenovaniu zodpovednosti západných veľmocí za agresie, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispeli ku kolapsu fungujúcich štátov Blízkeho Východu a viedli aj k nárastu počtu migrantov vo svete.

 

Extrémizmus a hybridné hrozby

Protiprávne konanie západných mocností na Blízkom Východe a súvisiaca migračná kríza významne prispeli k poklesu popularity NATO na Slovensku, je však paradoxné, že v návrhu BS sa hľadajú iné príčiny tohto poklesu. V čl. 33 sa hovorí o úlohe protizápadnej propagandy, v čl. 32 zase o narastajúcej podpore extrémistov. Pokiaľ ide o „protizápadnú propagandu“, tá je z veľkej časti dôsledkom nedôveryhodnosti západných médií. Mnohé z nich sa zdiskreditovali primitívnymi manipuláciami, ako bola napr. lož o ZHN v Iraku. Neobjektivita spravodajstva či „diskusií“ v mainstreame sa už dlho nedá prehliadnuť a tak sa nemožno diviť, že ľudia hľadajú informácie nielen v prozápadných zdrojoch.

Pokiaľ ide o nárast extrémizmu, ten by mal byť vnímaný ako hrozba, avšak s daným pojmom treba zaobchádzať zodpovedne. Za extrémizmus nemožno označovať každý odlišný názor, ako to je zlozvykom v niektorých médiách. Za zvlášť nebezpečné považujem ustanovenie čl. 98: „V oblasti represie sa Slovenská republika zameria na zvýšenie kapacít a možností na efektívne odhaľovanie a stíhanie trestných činov extrémizmu a s nimi súvisiace organizačné opatrenia.“ Čo to však znamená konkrétne? Chystá sa azda nová vlna zostrovania trestného práva? Veď len nedávno boli prijaté reštriktívne trestno-právne zákony proti extrémizmu.

Za veľmi nešťastné považujem aj spájanie pojmov extrémizmus a terorizmus v rubrike nad čl. 96: „Potláčanie extrémizmu a terorizmu“. Pod pojem extrémizmus možno voluntaristicky zaradiť rôzne nenásilné akty, zatiaľ čo pri pojme terorizmus zohráva násilie dôležitú úlohu. Tieto dva pojmy treba oddeľovať. Obavy vyvolávajú aj snahy o „strategickú komunikáciu s verejnosťou“ (čl. 92), „formovanie konsenzu“ (čl. 93) , ktoré sa môžu ľahko zvrhnúť na jednostrannú propagandu, ale napr. i „spolupráca s relevantnými mimovládnymi organizáciami“ (čl. 95). Sú relevantnými organizáciami len tie, ktoré podporujú zbrojenie alebo aj tie, ktoré vystupujú proti?

Pri identifikácii extrémistov by sme nemali ignorovať ani extrémizmus našich spojencov z NATO a EÚ. Medzi najväčších extrémistov v EÚ patria pobaltskí politici, ktorí si každoročne uctievajú pamiatku tamojších Waffen SS. Približne v čase, keď vláda SR vysielala svoje vojská do Pobaltia, oslavovali lotyšská predsedkyňa parlamentu a niekoľko ministrov „Deň legionárov“, teda sviatok lotyšských Waffen SS a to kladením vencov padlým esesákom na cintoríne v Lestene. Čosi podobné platí aj v prípade Ukrajiny, kde na rehabilitáciu banderovcov odmietavo zareagovala poľská vláda  a na diskriminačný školský zákon zase maďarská vláda. Vláda SR však mlčí.

 

Nová vlna zbrojenia

Ústredným cieľom BS je navyšovanie výdavkov na zbrojenie. V čl. 78 sa uvádza: „SR zabezpečí potrebné zdroje na obranu štátu najmä postupným zvyšovaním výdavkov na úroveň 1,6% HDP v roku 2020 a ich postupným smerovaním k úrovni 2%, v súlade s jej záväzkami.“ Ide o jasné vyjadrenie, že navýšenie výdavkov sa nezastaví ani na úrovni 1,6% HDP. Paradoxné je i to, ako alibisticky sa k tomuto faktu v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyjadril minister financií„K materiálu „Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky“ nemám pripomienky. Beriem na vedomie, že ide o strategický dokument, ktorý nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.“ Je pritom zrejmé, že na daný dokument sa zástancovia zbrojenia budú pri tvorbe budúcich rozpočtov odvolávať.

Rovnako tak je číslo 2% HDP je zavádzajúce. Väčšina HDP sa vytvára v súkromnej sfére, kde dominujú veľké ekonomické subjekty ako Penta, Volkswagen a pod. Tieto subjekty však nebudú zbrojenie platiť zo svojich rozprávkových ziskov, ale financovať sa bude zo štátneho rozpočtu. Pre porovnanie, HDP Slovenska v roku 2018 sa očakáva vo výške 84 miliárd eur, zatiaľ čo príjmy do štátneho rozpočtu len vo výške necelých 14 miliárd eur . Pri takýchto číslach by 1,6% HDP znamenalo takmer desatinu príjmov a suma 2% HDP by presiahla 12% príjmov štátneho rozpočtu. Je zrejmé, že podobný nárast zbrojenia musí obmedziť iné rozpočtové kapitoly.

Ako príčina výdavkov na zbrojenie sa už tradične uvádza Rusko (čl. 18): „Pričlenenie si územia susedného štátu ozbrojenou silou, zvyšujúca sa asertivita Ruskej federácie v zahraničnej a bezpečnostnej politike, a rastúci vojenský potenciál Ruskej federácie viedli k urýchlenej adaptácii NATO po roku 2014.“ Lenže keď štáty NATO zbroja kvôli obavám z Ruska, ako má asi zareagovať Rusko, ktoré už dnes vydáva na zbrojenie 13-krát menej než štáty NATO? Ak i v tejto situácii chystajú v NATO novú vlnu zbrojenia, treba sa empaticky zamyslieť ako asi zareaguje celý zvyšný svet, ktorý je častým cieľom agresií štátov NATO…

 

Úloha zbrojárskej lobby

Zvyšovanie výdavkov na zbrojenie bude zrejme mohutným podnetom aj pre nový rozmach korupcie na Slovensku. Zbrojné obchody sú globálne najvýznamnejším motorom korupcie a spôsobujú až 40% korupcie vo svetovom obchode. Prostredie pre korupciu je pri zbrojných obchodoch takmer ideálne: ide o transakcie mimoriadneho rozsahu, pri ktorých rozhodujú štátni funkcionári, verejnosť možno z rozhodovacích procesov ľahko vylúčiť pod zámienkou tajnosti informácií a existuje len veľmi obmedzený počet potenciálnych dodávateľov.

Zbrojárske firmy „sponzorujú“ aj rôznych predstaviteľov mimovládneho sektora a médií. Jedným z ich hlavných cieľov je presadiť vo verejnosti predstavu, že zvýšenie výdavkov na zbrojenie je nevyhnutnosťou. Nemožno si nevšimnúť, aká obrovská kampaň sa na Slovensku deje a aj nová BS zapadá do danej kampane. Zaujímavo tiež vyzerajú diskusie na tému zbrojenia v mainstreame, napr. v RTVS. Odporcovia zbrojenia sú z diskusií RTVS úplne vylúčení a naopak, účelovo sa pozývajú zbrojárski lobbyisti, ktorých moderátori vznešene predstavia ako „bezpečnostných analytikov“. Najznámejším príkladom je „bezpečnostný analytik“ J. Naď, ktorý sa na anglickom internete otvorene prezentuje ako lobbyista. Už pred časom na to upozorňovali bloggeri.

 

Vlastný gól Smeru a SNS?

Tento návrh BS je dokumentom, ktorý môže poškodiť politické ambície strán ako SNS a Smer SD. Je zrejmé, že protiruské ustanovenia v návrhu BS boli požiadavkou strany Most-Híd a vláda za tento dokument zrejme dostane pochvalu aj v Denníku N a Sme. To však nie sú médiá, ktoré by sledovali voliči Smeru SD a SNS. Prijatím dokumentu si preto veľmi poškodí aj premiér R. Fico osobne. Mnohých voličov doteraz oslovoval tým, že pôsobil ako určitý garant stability a hoci sa v Bruseli zväčša podriaďoval, prostredníctvom mierovej rétoriky si udržoval zdanie vyváženosti. Umiernené gestá ako návšteva Moskvy 9. mája 2015 boli silným argumentom pre jeho voličov.

Ak sa však premiér začne správať militaristicky a ostro protirusky, tak mu v budúcich voľbách nepomôže ani rétorika sociálneho demokrata a ani rozdávanie omrviniek z bohatého stola oligarchov. Ľavičiari totiž cítia, že Smer SD dnes nie je strana pracujúcich a nedokáže nespravodlivý ekonomický systém SR zmeniť. Každý tiež vidí, nakoľko sa deklarované úspechy slovenskej ekonomiky (ne)stali súčasťou jeho vlastného života. Pokiaľ premiér nestratil úplne svoj obvyklý politický inštinkt, mal by pochopiť, že jeho potenciálom je vystupovať ako reprezentant tých, ktorí žiadajú stabilitu a umiernenosť, nie vojnu a militarizmus. V prípade prijatia návrhu BS sa však natoľko zadefinuje ako rusofób, že sa stane nevoliteľným i pre mnohých doterajších podporovateľov. Návrh novej BS by mal preto R. Fico odmietnuť!

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

„Okupácia sovietskymi vojskami priniesla veľké hospodárske škody.“ Korčok zdôraznil, že garantom bezpečnosti a suverenity Slovenska sú Európska únia a NATO

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Okupácia sovietskymi vojskami priniesla veľké hospodárske škody, zničené budovy, cesty, ale aj významné ekologické znečistenie. Pri príležitosti 30. výročia odchodu sovietskych vojsk z územia Československa to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Posledný transport so sovietskymi vojakmi a technikou opustil…

Erdogan: Prvé rokovanie s Bidenom otvorilo „novú éru“

0 icon

Ankara 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency, Patrick Semansky)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok uviedol, že jeho prvé stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom otvorilo "novú éru" konštruktívnych väzieb. Informuje o tom agentúra AFP Erdogan a Biden sa ako hlavy štátov stretli minulý týždeň v rámci summitu NATO…

Pokuta, ktorú udelil Úrad pre verejné obstarávanie, je dôsledkom nečinnosti bývalého vedenia

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pokuta, ktorú udelil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) Ministerstvu vnútra (MV) SR, je dôsledkom nečinnosti predchádzajúceho vedenia. Služby spojené s realizáciou letov neobstaralo v súlade so zákonom a neuskutočnilo ani žiadne kroky pri príprave verejného obstarávania. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Kancelácie…

Úrad vlády: Smer-SD chce klamstvami pomýliť občanov a vytvoriť si podmienky na návrat

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Opozičná strana Smer-SD je politické krídlo organizovaného zločinu. Svojimi klamstvami chce pomýliť občanov a vytvoriť si podmienky na opätovný návrat k moci a starým poriadkom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu vlády (ÚV) SR Ľubica Janíková Reagovala tak na Smer-SD, ktorý tvrdí, že…

Krištáľové krídlo si prevzal aj úspešný olympionik Michal Martikán

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Dvojnásobný olympijský šampión Michal Martikán po boku vedcov Borisa Klempu a Pavla Čekana sa stali laureátmi 24. ročníka cien Krištáľové krídlo. Spolu s ďalšími desiatimi osobnosťami ich ocenili na galavečeri v priestoroch historického Šimák Zámku Pezinok Osobnosti spoločenského, kultúrneho, športového, hospodárskeho a verejného…

Prezidentka a Leyenová sa na jednom zhodli: Popri hospodárskej obnove sa treba zamerať na demokratické hodnoty

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Európska únia potrebuje popri hospodárskej obnove zamerať svoju pozornosť aj na demokratické hodnoty. Tie európske spoločenstvo spájajú a ostávajú predpokladom spolupráce. Zhodli sa na tom prezidentka SR Zuzana Čaputová a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na stretnutí v Prezidentskom paláci v…

Veľvyslanec USA sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy

0 icon

Washington 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Veľvyslanec Spojených štátov v Rusku John Sullivan sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy. V pondelok o tom informovala agentúra Interfax s odvolaním sa nemenovaný zdroj Sullivan odišiel z Moskvy koncom apríla po tom, ako Rusko vypovedalo desať zamestnancov americkej ambasády…

Advokát Šabík prevzal neznámy predmet, dopustil sa disciplinárneho previnenia

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Advokát Andrej Šabík sa dopustil disciplinárneho previnenia v súvislosti s tým, že prevzal od klienta neznámy predmet. Informovala o tom Slovenská advokátska komora (SAK), ktorá odmietla, že by šlo o "motáky" Ako opisuje komora, Šabík mal od svojho klienta prevziať neznámy predmet tak,…

Cestovanie mimo hraníc Slovenska sa zatiaľ obmedzovať nebude, tvrdí Lengvarský: „Vstupenkou bude očkovanie, alebo…“ Tak bude, či nebude?! A tí, čo chorobu prekonali, majú smolu

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Cestovanie mimo hraníc Slovenskej republiky sa zatiaľ obmedzovať nebude. Povedal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) po rokovaní Ústredného krízového štábu a v zápätí informoval o obmedzeniach doterajšieho cestovania. Možno si vôbec nevšimnúť protirečivosť týchto tvrdení?  Hovoria, že sa nebude obmedzovať,…

Aj Slováci žijúci v zahraničí sa môžu dať zaočkovať v SR

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí, sa môžu dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku. Ak sú poistení v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ), náklad na očkovanie slovenskej zdravotnej poisťovni, ktorá očkovanie uhradila na Slovensku, vráti zdravotná poisťovňa štátu, v ktorom sú poistení.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Pôvodne Igor Matovič chcel, aby sa vysťahoval z domu Fico. Dnes sa chce vysťahovať on sám. Dokonca zo Slovenskej republiky

0icon

Igor Matovič, v prípade že prejde referendum reálne uvažuje nad tým, že sa vystahuje zo Slovenska kvôli Róbertovi Ficovi a jeho ďalšiemu pôsobeniu v politike. Povedal to aktuálne v interview pre korporátne médium “Dostal som tip na doplnenie programu vlády: “Obchody otvárať, smerákov zatvárať.” Dokelu, škoda, že už je programko…

Ivan Lehotský st.

Niečo tu nesedí

0icon

Z oficiálnych celoeurópskych štatistík sa možno dozvedieť, že ku dňu 8. 6. 2021 došlo v Európskej únii po očkovaní proti Covidu-19 k 13 867 úmrtiam a ťažkým poškodeniam zdravia. Menované sú tam všetky štyri západné druhy očkovania. Z celkového počtu 448 miliónov obyvateľov EÚ je to 0,0031 %. Štatistika Slovenskej…

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Zrod atómovej bomby: Keď výnalezcov desí ich vlastný výtvor

0 icon

Keď prvýkrát vyskúšali tvorcovia atómovej bomby jej silu v praxi – v púšti, zostali zhrození. Výbuch bol oveľa mocnejší, ako predpokladali. Ale poďme pekne po poriadku. Vedci, ktorí za druhej svetovej vojny v supertajnom americkom výskumnom centre, sedeli na pušnom prachu. Pušnom prachu... teda to je iba zlomok pravdy, na čom skutočne sedeli. A to…

6 výchovných tajomstiev, ktoré vaše dieťa v budúcnosti ocení

0 icon

Starostliví rodičia chcú, aby z ich deti vyrástli úspešné, šťastné a bohaté osobnosti. Na to nie je vôbec potrebné nútiť dieťa, aby študovalo od rána do večera, a cez víkendy, aby ho vzali do všetkých krúžkov v meste. Od detstva je oveľa dôležitejšie vštepovať dieťaťu správne finančné a životné návyky a…

Rúška na tvár a latexové rukavice sú novým environmentálnym problémom

0 icon

Pandémia Covid-19 dala našej planéte dočasnú možnosť dýchať, keďže sa počas tejto doby znížili emisie skleníkových plynov. Rovnako sme ale vytvorili novú environmentálnu pohromu - pláže plné latexových rukavíc a kanály upchaté rúškami na tvár. Niekoľko organizácií vyjadrilo obavy, že oceány, rieky a kanalizácie sú čoraz viac zaplavené jednorázovými rúškami…

Záhada nacistických pokladov: Kde je zlato? 5. časť

0 icon

Všetko, čo sa vykopalo, bolo poslané do Frankfurtu a tam uložené v budove ríšskej banky, ale i behom ukladania sa niečo niekde „mimovoľne“ ukradlo. Stráže v budove evidentne neboli tak dôsledné, ako byť mali. Nikto ani nespísal všetko, čo sa tam ukladá. Vitajte pri v poradí piatej časti série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov. Úlohu…

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Vo svete IT

Študent „pomocou origami“ vyriešil jeden z najväčších problémov laparoskopickej chirurgie

0 icon

Laparoskopia je operačná metóda, pri ktorej je do tela zavedený tenký nástroj, ktorý má na svojom konci kameru. Tá umožňuje lekárom nahliadnuť do ľudského tela počas operácie. Zároveň je to metóda, ktorá uľahčuje priebeh operácie nielen pre doktorov, ale aj pre samotných pacientov, píše portál BYU. Laparoskopia má ale jednu…

Xiaomi pracuje na zaujímavej technológii, ktorá by umožnila nabíjať smartfón s nabíjačkou, ktorá nie je pripojená k zdroju energie

0 icon

Xiaomi v priebehu posledných mesiacov viackrát pútalo pozornosť médií v súvislosti s technológiou nabíjania zariadení. Jednou z najviac inovatívnych technológií, ktorú spoločnosť v nedávnej minulosti ukázala svetu, je Xiaomi Mi Air Charge. Ide o technológiu, ktorá umožňuje bezdrôtové nabíjanie zariadenia na väčšie vzdialenosti niekoľko metrov (zatiaľ) pri výkone 5W. Neskôr…

Mi 10T Lite dostáva MIUI 12.5 nadstavbu. Ktoré ďalšie Xiaomi smartfóny sú teraz na rade?

0 icon

O aktualizácii na MIUI 12.5 sme už pár dní nepočuli. Xiaomi sa však znovu ozýva s aktualizáciou pre ďalší smartfón, ktorý bol predstavený necelý rok dozadu. Mi 10T Lite ako dostupný 5G smartfón na trhu so 120Hz displejom tak získava aktualizáciu krátko potom, ako Xiaomi začalo distribuovať aktualizáciu pre zariadenia…

Nová metóda recyklácie batérií z elektromobilov by mohla byť nielen účinnejšou, ale hlavne ekologickejšou. O čo presne ide?

0 icon

Elektromobilita je v súčasnosti jednou z najhorúcejších tém. Má ísť o jeden z hlavných nástrojov, ako môžeme znížiť emisie produkované spaľovaním fosílnych palív. Podľa odhadov analytikov zo začiatku mesiaca, už v roku 2024 až 2025 by elektromobily mohli byť cenovo porovnateľné s konvenčnými vozidlami. Analytici tvrdia, že to umožňuje hlavne…

AKTUÁLNE: Telekom rozširuje pokrytie 5G signálom už aj mimo Bratislavy. Ste v pokrytí aj vy?

0 icon

Len pár dní dozadu mobilný operátor Telekom oznamoval, že rozširuje pokrytie 5G signálom o ďalšie lokality naprieč Bratislavou. Išlo konkrétne o oblasť Dúbravky a Lamaču. Najnovšie spoločnosť oznamuje, že rozširuje pokrytie už aj mimo Bratislavy, kde aktuálne pokrýva 17 oblastí. 5G už nie je „exkluzivitou“ hlavného mesta Slovak Telekom najnovšie…

Armádny Magazín

Video: Výbuchy vedľa lietadlovej lode - americké námorníctvo uskutočnilo nárazové testy USS Gerald Ford

0 icon

USA, 21. júna 2021 (AM) – V USA sa uskutočnili ďalšie testy lietadlovej lode Gerald R. Ford (CVN-78) prvej lietadlovej lode novej triedy v americkom námorníctve. Pentagón uvádza, že testy boli spojené s kontrolou stability lode v prípade silných morských vĺn v dôsledku pravdepodobného nepriateľského útoku. Za týmto účelom došlo v blízkosti lietadlovej l

Čím chcú v Rusku nahradiť medzikontinentálne rakety Topol?

0 icon

Rusko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský jadrový potenciál má byť zrejme vážne obnovený. Budeme sa o tom môcť dozvedieť už v druhej polovici roka 2021, kedy sa začnú letové skúšky novej rakety. Hlavná otázka spočíva v tom, či nahradí Jarsy, alebo sa bude používať spolu s nimi ...   V…

Putin napísal článok pre nemecký denník k 80. výročiu útoku nacistov na Sovietsky zväz

0 icon

Nemecko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin pripravil špeciálny článok pri príležitosti 80. výročia od útoku nacistického Nemecka na Sovietsky zväz, čo znamenalo začiatok Veľkej vlasteneckej vojny. Článok bude publikovaný v jednom z veľkých nemeckých vydaní, informovali v programe Moskva. Kremeľ.

Mäsiar z Teheránu: Izrael kritizuje nového Iránskeho vodcu

0 icon

Izrael, 21. júna 2021 (AM) – Predstaviteľ izraelského ministerstva zahraničia  Lior Hayat označil Ibrahima Raisiho, ktorý bol 19. júna zvolený za prezidenta Iránu, za „mäsiara z Teheránu“. O iránskom vodcovi to napísal na svojej stránke na Twitteri. Poznamenal, že

The Guardian: Čína nepredstavuje tú najväčšiu hrozbu pre USA

0 icon

Veľká Británia, 21. júna 2021 (AM) –Počas povojnovej histórie Spojených štátov sa Washington snažil obviňovať ostatných za svoje problémy a démonizovať súperiace krajiny, uviedol v článku pre denník The Guardian politický komentátor profesor Robert Reich.   Reich pripomenul, že pred viac ako 60 rokmi viedli obavy USA o to, že Soviets

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali