Branislav Fábry: Nová bezpečnostná stratégia: skončí premiér Fico ako rusofób?

Bratislava 6. novembra 2017 (HSP/Foto: TASR/AP-Olivier Matthys)

 

V súčasnosti sa na Slovensku pripravuje strategický dokument v oblasti bezpečnosti s názvom Bezpečnostná stratégia SR (ďalej len „BS“). Dokument už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a zdá sa, že čoskoro bude po schválení vládou predložený do Národnej rady SR.

Na snímke premiér Robert Fico

Má však množstvo nedostatkov, vnútorne si protirečí a je veľmi nediplomatický, najmä voči Rusku. V nasledujúcom texte poukážem na niektoré nedostatky pripravovaného dokumentu v jeho súčasnom znení a budem sa venovať týmto témam:

 

Čo vlastne chránime?

Podobne ako aj iné dokumenty sa návrh BS v úvodných ustanoveniach pokúša zadefinovať niektoré základné princípy a hodnoty, ktoré sa usiluje chrániť. V čl. 5 sa uvádza: „Na vrchole bezpečnostných záujmov stojí zaistenie politickej nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti, nedotknuteľnosti hraníc a identity Slovenskej republiky, udržanie a rozvoj jej demokratického  ústavného poriadku a právneho štátu, ako aj bezpečnosť všetkých jej občanov a obyvateľov, vrátane ochrany života a zdravia, individuálnych ľudských práv a občianskych slobôd.“

Predložená BS však rozhodne vymenované hodnoty nechráni a dokonca ignoruje mnohé zásadné hrozby voči nim. Pokiaľ ide o politickú nezávislosť a zvrchovanosťSR, tak hlavnou hrozbou nie je Rusko, ale skôr EÚ a NATO. Iste, že prenášanie kompetencií na Brusel môže byť zmysluplný krok pri niektorých problémoch súčasného sveta, ale prenos právomocí na orgány EÚ je aj tak veľkou výzvou pre zvrchovanosť SR. Zvrchovanosť sa síce dá definovať rôzne, ale faktom zostáva, že už v súčasnosti majú právne akty EÚ prednosť pred zákonmi SR a snaha o vstup do jadra EÚ prinesie i ďalšie výzvy.

Na druhej strane je tiež zaujímavé, že hoci sa vláda hlási k členstvu v jadre EÚ, návrh BS to úsilie príliš nereflektuje. Naopak, varuje pred „zbytočnými duplicitami“, ktoré by si EÚ mohla vytvárať. V čl. 59 sa uvádza: „Pri posilňovaní Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ bude SR vnímať NATO ako bezprostredného partnera, ktorý disponuje jedinečnými vojenskými štruktúrami a spôsobilosťami. Bude presadzovať, aby sa EÚ a NATO vyhýbali zbytočným duplicitám v oblasti obrany a bezpečnosti.“ Takýto postoj je presne tým, čo si želá NATO, pretože „vyhýbanie sa duplicitám“ by mohlo znemožniť emancipáciu EÚ v bezpečnostnej politike.

Pokiaľ ide o tému územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc z čl. 5, aj tu existujú politické hrozby – opäť však neprichádzajú z Ruska! Moskva nemá dôvod usilovať o zmenu hraníc SR, avšak niektoré politické sily v susedných štátoch áno, najmä v Maďarsku. Treba oceniť fakt, že súčasné vzťahy medzi Bratislavou a Budapešťou sú veľmi dobré a tento stav musíme podporovať, ale v bezpečnostnej stratégii nemožno ignorovať tie maďarské sily, ktoré majú záujem o zmenu situácie na južnom Slovensku. Žiaľ, v návrhu BS sa týmto otázkam nevenuje žiadna pozornosť. Naliehavosť tejto témy zvyšuje fakt, že aj Maďarsko je členom NATO a EÚ a preto sa nám tieto organizácie pri dvojstranných sporoch nemusia pomôcť.

Pokiaľ ide o bezpečnosť občanov, ich život alebo zdravie, tak návrh BS je rovnako problematický. Novým protiruským zbrojením sa bezpečnosť občanov neposilní, lebo nové zbrojenie v NATO budú Rusko či iné štáty vnímať ako hrozbu a taktiež zareagujú militaristicky. Skúsenosť ukazuje, že štáty, ktoré dlhodobo vydávali v EÚ najvyšší podiel z HDP na zbrojenie (Grécko), boli pri aktuálnych hrozbách ako napr. migračná kríza najmenej schopné reagovať. Životu a zdraviu občanov SR by zrejme viac pomohlo, keby prostriedky určené na nové zbrojenie radšej smerovali do podfinancovaného zdravotníctva.

 

Hodnotové zakotvenie?

V čl. 5 BS sa tiež hovorí o demokratickom ústavnom poriadku, právnom štátea ľudských právach, ktoré treba chrániť. Týmto hodnotám sa venuje niekoľko ďalších článkov, najmä čl. 4. Kroky navrhované v BS však právnemu štátu ani demokracii nepomáhajú. Naopak, formulácie ako „formovanie konsenzu“ (čl. 93) či postup voči „hybridným hrozbám“ vyvolávajú obavy, že v SR môže prísť obmedzenie princípov demokracie či ľudských práv. Demokratické by bolo viesť s občanmi otvorenú diskusiu o skutočných hrozbách pre SR a miesto „formovania konsenzu“ širší spoločenský konsenzus hľadať.

V čl. 4 sa ďalej uvádza: „(SR) Vyznáva, obhajuje, presadzuje a chráni hodnoty slobody, mieru, demokracie, ľudských práv a občianskych slobôd, spravodlivosti, právneho štátu, solidarity a plurality.“ Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o tradičnú formuláciu všeobecných hodnôt, ktoré sa objavujú v dokumentoch rôznych štátov. Nie každý štát však tieto hodnoty aj skutočne presadzuje a preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako vážne to s uvedenými hodnotami mysleli tvorcovia návrhu BS.

Pokiaľ ide o hodnotu spravodlivosti, je zaujímavé, že v návrhu BS sa táto spomína len v súvislosti so „spravodlivým zdieľaním bremena“ s ostatnými spojencami v NATO (čl. 18,19). Návrh spomína aj nespravodlivosť v čl. 32: „Extrémistické hnutia účelovo poukazujú na sociálnu nespravodlivosť…“ Je paradoxom, že hoci extrémisti na sociálnu nespravodlivosť poukazujú, návrh BS od sociálno-demokratickej vlády nie. Sociálna nespravodlivosť je pritom vážnou bezpečnostnou hrozbou a to nielen v rámci SR, ale celosvetovo. Pri hodnote spravodlivosti by sa BS mala zaoberať aj nespravodlivým rozdeľovaním bohatstva vo svete a nespravodlivými obchodnými vzťahmi, ktoré výrazne prispievajú k nárastu počtu migrantov.

Vo vzťahu k hodnote mieru, v čl. 6 sa hovorí o potrebe mierového riešenia vzťahov medzi štátmi, v čl. 8 o budovaní mieru a v čl. 49 o mierovom urovnávaní sporov. Je však paradoxom, že slovo vojenský sa v návrhu BS SR objavuje oveľa častejšie než slovo mierový a mier v návrhu vyznieva iba ako prázdne slovo. Pritom vláda R. Fica v minulosti dokázala vytvárať aktivity smerujúce k mieru. Zvlášť veľké uznanie si zaslúži konferencia „Cesty k mieru“ z roku 2015, keď sa vláde v spolupráci s významnými nemeckými subjektmi podarilo vytvoriť platformu pre dialóg ruskej a ukrajinskej občianskej spoločnosti. Je nepochopiteľné, že sa súčasná vláda tejto vzácnej mierovej iniciatívy vzdala a nehlási sa k nej a ani v návrhu BS.

 

Medzinárodné právo a Rusko

V návrhu BS SR sa objavujú aj úvahy o medzinárodnom systéme a o úlohe organizácií ako OSN či OBSE (čl. 8 a nasl.). Je správne, že SR vníma porušovanie princípov a noriem medzinárodného práva ako hrozbu (čl. 9), je však paradoxné, že výslovne v tejto súvislosti spomína iba konanie Ruska pri ukrajinskej kríze (čl. 10). Oslabovanie princípov medzinárodného práva však nezačalo v roku 2014 a pri otázke Krymu si nemožno nevšimnúť kosovský precedens, pri ktorom bola porušená územná celistvosť Srbska. Mimochodom, aj medzi členmi EÚ sa nachádza štát, ktorého tretinu územia okupuje susedná mocnosť (Cyprus).

Popis udalostí na Ukrajine v návrhu BS je veľmi jednostranný a tendenčný. V čl. 10 sa uvádza: „Z pohľadu ochrany bezpečnostných záujmov SR je mimoriadne znepokojujúcim prípadom porušenia základných princípov a noriem medzinárodného práva pričlenenie časti územia Ukrajiny k Ruskej federácii ozbrojenou silou na základe nelegitímneho a nelegálneho referenda na Kryme a v Sevastopole, a jej podiel na vytvorení a udržiavaní ozbrojeného konfliktu v susedstve SR, ktorý má dopad na bezpečnosť a stabilitu celého regiónu.“

Keď sa v čl. 10 hovorí o „nelegitínom a nelegálnom referende na Kryme“, bolo by vhodné spomenúť čo sa predtým stalo v Kyjeve. Vo februári 2014 bol protiústavným spôsobom zvrhnutý prezident V. Janukovyč a následne aj tretina nepohodlných ústavných sudcov. Keď však ukrajinskú ústavu nerešpektovali vzbúrenci na Majdane, vzniká otázka, prečo ju mali rešpektovať obyvatelia Krymu. Navyše, celej kríze mohli predísť traja ministri zahraničia štátov EÚ, ktorí 21. februára 2014 garantovali dohodu medzi prezidentom V. Janukovyčom a lídrami Majdanu o predčasných voľbách. Tú však predstavitelia Majdanu nedodržali.

Významnú úlohu pri deštrukcii medzinárodného práva však oveľa viac než vývoj na Ukrajine zohrávali agresie západných veľmocí na Blízkom Východe a nemožno si nespomenúť, že SR bola súčasťou tzv. koalície dobrovoľníkov v Iraku. V rozpore s medzinárodným právom je aj vojenská prítomnosť Západu v Sýrii, ktorú skresľujúco spomína i návrh BS. V čl. 25 sa poukazuje na rôzne faktory, ktoré spôsobili destabilizáciu celého regiónu, text sa však vyhýba pomenovaniu zodpovednosti západných veľmocí za agresie, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispeli ku kolapsu fungujúcich štátov Blízkeho Východu a viedli aj k nárastu počtu migrantov vo svete.

 

Extrémizmus a hybridné hrozby

Protiprávne konanie západných mocností na Blízkom Východe a súvisiaca migračná kríza významne prispeli k poklesu popularity NATO na Slovensku, je však paradoxné, že v návrhu BS sa hľadajú iné príčiny tohto poklesu. V čl. 33 sa hovorí o úlohe protizápadnej propagandy, v čl. 32 zase o narastajúcej podpore extrémistov. Pokiaľ ide o „protizápadnú propagandu“, tá je z veľkej časti dôsledkom nedôveryhodnosti západných médií. Mnohé z nich sa zdiskreditovali primitívnymi manipuláciami, ako bola napr. lož o ZHN v Iraku. Neobjektivita spravodajstva či „diskusií“ v mainstreame sa už dlho nedá prehliadnuť a tak sa nemožno diviť, že ľudia hľadajú informácie nielen v prozápadných zdrojoch.

Pokiaľ ide o nárast extrémizmu, ten by mal byť vnímaný ako hrozba, avšak s daným pojmom treba zaobchádzať zodpovedne. Za extrémizmus nemožno označovať každý odlišný názor, ako to je zlozvykom v niektorých médiách. Za zvlášť nebezpečné považujem ustanovenie čl. 98: „V oblasti represie sa Slovenská republika zameria na zvýšenie kapacít a možností na efektívne odhaľovanie a stíhanie trestných činov extrémizmu a s nimi súvisiace organizačné opatrenia.“ Čo to však znamená konkrétne? Chystá sa azda nová vlna zostrovania trestného práva? Veď len nedávno boli prijaté reštriktívne trestno-právne zákony proti extrémizmu.

Za veľmi nešťastné považujem aj spájanie pojmov extrémizmus a terorizmus v rubrike nad čl. 96: „Potláčanie extrémizmu a terorizmu“. Pod pojem extrémizmus možno voluntaristicky zaradiť rôzne nenásilné akty, zatiaľ čo pri pojme terorizmus zohráva násilie dôležitú úlohu. Tieto dva pojmy treba oddeľovať. Obavy vyvolávajú aj snahy o „strategickú komunikáciu s verejnosťou“ (čl. 92), „formovanie konsenzu“ (čl. 93) , ktoré sa môžu ľahko zvrhnúť na jednostrannú propagandu, ale napr. i „spolupráca s relevantnými mimovládnymi organizáciami“ (čl. 95). Sú relevantnými organizáciami len tie, ktoré podporujú zbrojenie alebo aj tie, ktoré vystupujú proti?

Pri identifikácii extrémistov by sme nemali ignorovať ani extrémizmus našich spojencov z NATO a EÚ. Medzi najväčších extrémistov v EÚ patria pobaltskí politici, ktorí si každoročne uctievajú pamiatku tamojších Waffen SS. Približne v čase, keď vláda SR vysielala svoje vojská do Pobaltia, oslavovali lotyšská predsedkyňa parlamentu a niekoľko ministrov „Deň legionárov“, teda sviatok lotyšských Waffen SS a to kladením vencov padlým esesákom na cintoríne v Lestene. Čosi podobné platí aj v prípade Ukrajiny, kde na rehabilitáciu banderovcov odmietavo zareagovala poľská vláda  a na diskriminačný školský zákon zase maďarská vláda. Vláda SR však mlčí.

 

Nová vlna zbrojenia

Ústredným cieľom BS je navyšovanie výdavkov na zbrojenie. V čl. 78 sa uvádza: „SR zabezpečí potrebné zdroje na obranu štátu najmä postupným zvyšovaním výdavkov na úroveň 1,6% HDP v roku 2020 a ich postupným smerovaním k úrovni 2%, v súlade s jej záväzkami.“ Ide o jasné vyjadrenie, že navýšenie výdavkov sa nezastaví ani na úrovni 1,6% HDP. Paradoxné je i to, ako alibisticky sa k tomuto faktu v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyjadril minister financií„K materiálu „Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky“ nemám pripomienky. Beriem na vedomie, že ide o strategický dokument, ktorý nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.“ Je pritom zrejmé, že na daný dokument sa zástancovia zbrojenia budú pri tvorbe budúcich rozpočtov odvolávať.

Rovnako tak je číslo 2% HDP je zavádzajúce. Väčšina HDP sa vytvára v súkromnej sfére, kde dominujú veľké ekonomické subjekty ako Penta, Volkswagen a pod. Tieto subjekty však nebudú zbrojenie platiť zo svojich rozprávkových ziskov, ale financovať sa bude zo štátneho rozpočtu. Pre porovnanie, HDP Slovenska v roku 2018 sa očakáva vo výške 84 miliárd eur, zatiaľ čo príjmy do štátneho rozpočtu len vo výške necelých 14 miliárd eur . Pri takýchto číslach by 1,6% HDP znamenalo takmer desatinu príjmov a suma 2% HDP by presiahla 12% príjmov štátneho rozpočtu. Je zrejmé, že podobný nárast zbrojenia musí obmedziť iné rozpočtové kapitoly.

Ako príčina výdavkov na zbrojenie sa už tradične uvádza Rusko (čl. 18): „Pričlenenie si územia susedného štátu ozbrojenou silou, zvyšujúca sa asertivita Ruskej federácie v zahraničnej a bezpečnostnej politike, a rastúci vojenský potenciál Ruskej federácie viedli k urýchlenej adaptácii NATO po roku 2014.“ Lenže keď štáty NATO zbroja kvôli obavám z Ruska, ako má asi zareagovať Rusko, ktoré už dnes vydáva na zbrojenie 13-krát menej než štáty NATO? Ak i v tejto situácii chystajú v NATO novú vlnu zbrojenia, treba sa empaticky zamyslieť ako asi zareaguje celý zvyšný svet, ktorý je častým cieľom agresií štátov NATO…

 

Úloha zbrojárskej lobby

Zvyšovanie výdavkov na zbrojenie bude zrejme mohutným podnetom aj pre nový rozmach korupcie na Slovensku. Zbrojné obchody sú globálne najvýznamnejším motorom korupcie a spôsobujú až 40% korupcie vo svetovom obchode. Prostredie pre korupciu je pri zbrojných obchodoch takmer ideálne: ide o transakcie mimoriadneho rozsahu, pri ktorých rozhodujú štátni funkcionári, verejnosť možno z rozhodovacích procesov ľahko vylúčiť pod zámienkou tajnosti informácií a existuje len veľmi obmedzený počet potenciálnych dodávateľov.

Zbrojárske firmy „sponzorujú“ aj rôznych predstaviteľov mimovládneho sektora a médií. Jedným z ich hlavných cieľov je presadiť vo verejnosti predstavu, že zvýšenie výdavkov na zbrojenie je nevyhnutnosťou. Nemožno si nevšimnúť, aká obrovská kampaň sa na Slovensku deje a aj nová BS zapadá do danej kampane. Zaujímavo tiež vyzerajú diskusie na tému zbrojenia v mainstreame, napr. v RTVS. Odporcovia zbrojenia sú z diskusií RTVS úplne vylúčení a naopak, účelovo sa pozývajú zbrojárski lobbyisti, ktorých moderátori vznešene predstavia ako „bezpečnostných analytikov“. Najznámejším príkladom je „bezpečnostný analytik“ J. Naď, ktorý sa na anglickom internete otvorene prezentuje ako lobbyista. Už pred časom na to upozorňovali bloggeri.

 

Vlastný gól Smeru a SNS?

Tento návrh BS je dokumentom, ktorý môže poškodiť politické ambície strán ako SNS a Smer SD. Je zrejmé, že protiruské ustanovenia v návrhu BS boli požiadavkou strany Most-Híd a vláda za tento dokument zrejme dostane pochvalu aj v Denníku N a Sme. To však nie sú médiá, ktoré by sledovali voliči Smeru SD a SNS. Prijatím dokumentu si preto veľmi poškodí aj premiér R. Fico osobne. Mnohých voličov doteraz oslovoval tým, že pôsobil ako určitý garant stability a hoci sa v Bruseli zväčša podriaďoval, prostredníctvom mierovej rétoriky si udržoval zdanie vyváženosti. Umiernené gestá ako návšteva Moskvy 9. mája 2015 boli silným argumentom pre jeho voličov.

Ak sa však premiér začne správať militaristicky a ostro protirusky, tak mu v budúcich voľbách nepomôže ani rétorika sociálneho demokrata a ani rozdávanie omrviniek z bohatého stola oligarchov. Ľavičiari totiž cítia, že Smer SD dnes nie je strana pracujúcich a nedokáže nespravodlivý ekonomický systém SR zmeniť. Každý tiež vidí, nakoľko sa deklarované úspechy slovenskej ekonomiky (ne)stali súčasťou jeho vlastného života. Pokiaľ premiér nestratil úplne svoj obvyklý politický inštinkt, mal by pochopiť, že jeho potenciálom je vystupovať ako reprezentant tých, ktorí žiadajú stabilitu a umiernenosť, nie vojnu a militarizmus. V prípade prijatia návrhu BS sa však natoľko zadefinuje ako rusofób, že sa stane nevoliteľným i pre mnohých doterajších podporovateľov. Návrh novej BS by mal preto R. Fico odmietnuť!

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Juraj A. a Nikola P. zostávajú aj naďalej vo väzbe

0 icon

Bratislava 30. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Senát Najvyššieho súdu SR (NS SR) 4T dnes zamietol sťažnosť Juraja A. a Nikolu P. proti ich vzatiu do väzby. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Obvinení sa odvolali voči uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zo 16. novembra.…

Zdravotnícke zariadenia budú mať naďalej ochranu pred exekúciami

0 icon

Bratislava 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Nemocnice budú aj naďalej chránené pred exekúciami. Pravidlá ochrany sa však zmenia, po novom sa budú týkať všetkých, ktoré sú označené ako subjekty hospodárskej mobilizácie. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová Ochrana…

O post šéfa Policajného zboru sa uchádzajú zatiaľ štyria kandidáti

0 icon

Bratislava 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   O post prezidenta Policajného zboru (PZ) sa zatiaľ uchádzajú štyria kandidáti. Pondelok je posledný deň na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania. Konkrétne mená budú známe po otvorení obálok komisiou. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová Uchádzači…

Puby a reštaurácie vo Walese budú mať zakázané predávať alkohol

0 icon

Bratislava 30. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Ben Birchall)   Puby a reštaurácie vo Walese budú mať od piatka večera zakázané predávať alkohol a zatvárať budú musieť o 18:00. Oznámil to v pondelok šéf waleskej vlády Mark Drakeford, ktorý uviedol, že počet prípadov nákazy koronavírusom v krajine stúpol na takmer 210 na 100-tisíc…

Rafaj okomentoval aktuálne rozloženie politických síl ako „debakel národnej politiky“. Tá však má podľa neho potenciál aj na 25 percent

0 icon

Bratislava 30. novembra 2020 (HSP/Foto:Facebook)   V nedeľu médiá publikovali ďalší prieskum verejnej mienky, ktorý potvrdzuje trend, že najviac priaznivcov má aktuálne nová strana Hlas-SD Petra Pellegriniho, ktorá vedie pred vládnym hnutím OĽaNO premiéra Igora Matoviča. Ak však nezoberieme do úvahy opozičnú ĽSNS s aktuálnou podporou v prieskume Focusu na…

V Univerzitnej nemocnice Bratislava je pre koronavírus v karanténe 158 zdravotníkov

0 icon

Bratislava 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   V rámci piatich nemocníc Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) je aktuálne pozitívne testovaných 158 zdravotníkov. Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Eva Kliská "Všetci zdravotníci sa nachádzajú v domácej karanténe. Najviac zaťažený personál je na COVID oddeleniach a interných oddeleniach," priblížila. Počet hospitalizovaných pacientov…

Trump odchádza hlučne. Chystajú USA útok na Irán?

0 icon

Washington 30. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Donald Trump súhlasil odovzdať moc v USA s podmienkou, ak kolégium voliteľov prizná víťazstvo Joe Bidena. Predpokladá však, že sa preukážu masívne podvody a víťazom volieb sa stane on. Bez ohľadu na to, či zostane alebo odíde, podľa médií, mieni zaútočiť na Irán.…

Šikovné triky od talianskeho odborníka alebo ako si vybrať olivový olej na základe vône

0 icon

Bratislava 30. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Kvalitný olivový olej pomáha posilňovať imunitný systém a je možné si ho vybrať podľa vône, povedal Sputniku riaditeľ talianskeho združenia pestovateľov olív Unaprol a zakladateľ školy pre ochutnávku olivového oleja Nicola Di Noia Pri príležitosti Dňa olivovníkov, ktorým v minulom roku UNESCO stanovilo 26.…

Zeman žiada od BIS mená ruských špiónov pôsobiacich v ČR

0 icon

Praha 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Gruber)   Český prezident Miloš Zeman požaduje od Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) mená ruských špiónov pôsobiacich v Česku, informoval v pondelok spravodajský portál Novinky.cz Prezidenta podľa Rádiožurnálu Českého rozhlasu zaujímajú tri okruhy informácií. Prvým okruhom sú podrobnosti o ruských vplyvových a infiltračných operáciách a ich…

Bývalý šéf NAKA zostáva vo väzbe, Najvyšší súd SR odmietol jeho sťažnosť

0 icon

Bratislava 30. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru Peter H. zostáva vo väzbe. Najvyšší súd na pondelkovom neverejnom zasadnutí zamietol jeho sťažnosť proti vzatiu do väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu (NS) SR Alexandra Važanová "Senát dospel k záveru,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Robo Bačinský

Domovníkova óda na Matoviča.

0icon

  Stručne : podporujem neprávom atakovanú rodinu Igora Matoviča. Pavlínka, Rebeka, Klárka ...Igor, sme na vašej strane a je nás oveľa viac, než tých , čo vás prišli v predvečer prvej adventnej nedele zatrašovať pred váš dom. Igor Matovič je v zahraničí príkladom víťaza volieb, ktorému sa podaril výsledok (cez…

Štefan Harabin

Moja úcta patrí i nitrianskym policajtom, lebo poznajú platný právny stav. Pokutu neuložili nikomu, ani mne.

0icon

Slovensko, Vlasť Moja, občianska iniciatíva, včera v Nitre zorganizovala verejný protest občanov proti Covid diktatúre Matoviča a spol. V prejave som poučil detailne prítomných ako sa majú správať a aj právne brániť pri celoplošnej nezákonnosti, resp. neústavnosti Covid opatrení Mikasa a Matovi

Boris Mesár

Biskupi-sekretári Byzantského katolíckeho patriarchátu poslali - Otvorený list českým biskupom ohľadom pripravovaného testovania

0icon

Autor :pravdivosť tohto listu zatiaľ neviem overiť ,dostal som ho do pošty . Vážení českí biskupi, obraciame

Miroslav Jurčo

Luxemburský kompromis o hlasovaní v roku 1966

0icon

Rada a Komisia je pod stálym tlakom prerozdelenia plánu obnovy a finančného rozpočtu na roky 2021-27. Hlavné kontúry už boli stanovené, ale ako to už pri financiách vždy je - každý by chcel zo spoločného koláča si odtrhnúť väčší kus ako mu bol pridelený. Politici si tým chcú udržať zdanie…

Ivan Štubňa

Zastavme zločinecké ťaženie USA a DEEP STATE chobotnice... a vládu národnej zrady

0icon

Bill Gates a MIT (Massachusetts Institute of Technology) vynašli kvantovú technológiu bodov na označenie detskej pokožky, aby sa dala skenovať pri  podávaní vakcín. Vedci z MIT, financovaní Nadáciou Billa a Melindy Gatesových a Národným onkologickým ústavom, prišli s totalitným značením beštiálneho systému sledovania a skenovania vakcinovaných ľudí. Táto nová technológia využíva…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Smrť Johna Lennona a konšpirácie: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o megahviezde, ktorá chystala comeback s novým albumom po piatich rokoch. Návratu sa však nedožila. Konal vrah sám, alebo dostal príkazy z vyšších miest? Výsledkom nevraživosti medzi Hooverom a Lennonom, respektíve medzi rockovou hviezdou a vládnymi úradmi USA, bolo to, že Lennonovi bola zamietnutá žiadosť o trvalý pobyt. Úrady sa potom pokúšali…

Sirény: Symbol ženského zvádzania a vášne

0 icon

V dávnej minulosti sirény vábili spevom námorníkov a požierali ich. Spolovice zvery a spolovice ľudské bytosti zvádzali chlapov a privádzali ich do záhuby. Ich mámivému spevu sa dobrovoľne oddalo mnoho z nich. Tieto morské nymfy boli napoly ženami a napoly vtákmi (nie rybami, ako sa zvykne uvádzať). Aj keď sa básnici nezhodujú na ich počte, uvádza…

Ktoré sú najviac a najmenej znečistené mestá na svete?

0 icon

Ekológia sa v poslednej dobe rieši kdekoľvek okolo nás. Spoločnosť IQ Air sleduje znečistené častice poletujúce vzduchom, ktoré môžu našim dýchacím cestám spôsobiť problémy. Aké sú podľa ich výskumu najviac a najmenej znečistené mestá sveta? Denne vymiera až 100 vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Na hraniciach Rwandy, Ugandy a Zairu…

Najdlhšie žijúce živočíchy na svete: Niektoré sú staré až 1500 rokov

0 icon

V dnešnom príspevku sa pozrieme na najdlhšie žijúce živočíchy na svete. Niektorým číslám možno nebudeš veriť a o to viac ostaneš prekvapený. Ak sa niektorý človek dožije 90 rokov, je to považované za pozoruhodnú dlhovekosť. V živočíšnom svete je však 90 rokov málo. Teda aspoň u niektorých druhov sa tento vek…

Moskovské metro: Keď je cesta zaujímavejšia ako jej cieľ

0 icon

Uznávame, krása je vo veľkej miere subjektívna. No pri pohľade na tieto fotografie sa minimálne väčšina z nás zhodne, že moskovské metro patrí medzi tie naj architektonické skvosty na svete. Výstavbu moskovského metra ruskí pohlavári prvýkrát oznámili v 30. rokoch 20. storočia. Obyvatelia boli fascinovaní tým, ako by nové moskovské metro mohlo…

Vo svete IT

Ako dlho trvá vyrobiť jeden smartfón? Huawei sa za 5 rokov posunul neuveriteľne dopredu

0 icon

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako dlho trvá vyrobiť jeden smartfón? Nuž, ako taký pohľad prináša do tejto témy viceprezident spoločnosti Huawei China Cloud and Computing, Shi Yaohong. Ten počas konferencie Changsha Cyber Security & Intelligent Manufacturing Conference in China prezradil, že jeden smartfón trvá vyrobiť len niekoľko sekúnd. Na…

Osud legendárneho Volkswagenu Passat vo verzii Sedan je spečatený. Jeho výroba bude údajne čoskoro ukončená

0 icon

Nemecká automobilka Volkswagen údaje dospela ku zásadnému rozhodnutiu, ktoré určite zraní viacerých fanúšikov legendárneho modelu  Passat vo verzii sedan.  I keď investícia 1 miliardy eur do bratislavského výrobného závodu naznačovala snahu o vývoj ďalšej generácie notoricky známeho sedanu od Volkswagenu, opak je nakoniec pravdou. Populárny zástupca strednej triedy sa má…

Xiaomi Mi 11 by mal byť predstavený o niečo skôr ako jeho predchodca

0 icon

Populárne smartfóny Mi 10 a Mi 10 Pro od čínskej spoločnosti Xiaomi sa majú tradične dočkať svojho nástupcu už začiatkom budúceho roka. Posledná generácia smartfónov zo série Mi bola svetu predstavená vo februári tohto roku, pričom na minimálne domácom trhu sa začala predávať krátko po jej predstavení. Najnovšia očakávaná generácia…

Renault spustí prvú továreň v Európe, v ktorej vdýchne nový zmysel života starým automobilom

0 icon

Spoločnosť Renault Group oznámila, že vo francúzskom meste Flins, premení svoju existujúcu továreň, na továreň zameranú na cirkulárnu ekonomiku v mobilite. Proces premeny započne v priebehu budúceho roka pričom finalizácia projektu je naplánovaná na rok 2024. Nová továreň bude organizovanou do 4 centier aktivít – Re-Trofit, Re-Energy, Re-Cycle a Re-Start.…

Projekt spoločnosti Google, „Guideline“, umožňuje nevidiacim bežcom bežať bez asistencie iných osôb

0 icon

Zatiaľ čo pre mnohých z nás je spoločnosť Google firmou, ktorá robí všetko preto, aby zvyšovala svoje príjmy, tak na druhej strane robí aj „stratové“ projekty, ktorých cieľom je širšia pomoc. Skvelým príkladom je jeden z najnovších projektov, ktorého cieľom je umožnenie behu ľuďom so zrakovým postihnutým bez toho, aby…

Armádny Magazín

Trump chce rozoštvať pred odchodom: Nové útoky na ruské zbrojovky

0 icon

USA, 30. november 2020 (AM)  - Moskva má byť potrestaná za vojenskú spoluprácu s Čínou. USA môžu uložiť nové protiruské sankcie ešte pred zmenou administratívy Bieleho domu. Návrh verzie prezidentského zákona je už pripravený. Stanovuje opatrenia proti ministerstvu obrany RF.   Tím Donalda Trumpa navrhuje zaradiť na

Americký seržant vyrozprával, ako chcel dať lekciu „ruským bastardom“: „Prebral som sa na základni ...“

0 icon

USA, 30. november 2020 (AM) - Američan, ktorý slúžil v Kosove, vyrozprával, ako sa jedného dňa s jeho druhmi, pobúrení správaním ruských spojencov, rozhodli dať malú lekciu „ruským bast

Ako Kim Philby ľahko klamal MI-6

0 icon

Veľké Británia, 30. novembra (AM) - „Kim Philby, dvojaký agent, ktorého vlastizrada na prospech ZSSR stále omračuje Britov, sa v roku 1981 nechal počuť, ako ľahko sa dala oklamať MI-6.   Philby, ktorý žil v Moskve od roku 1963 až do smrti v roku 1988 (zomrel vo veku 7

Sýria : mýtický Bayraktar stiahli z kože, na rade sú sultánove tanky

0 icon

Sýria, 30. novembra (AM) - Je čudné vidieť „turecké výdobytky“ v oblasti zbrojenia, ktoré pomohli azerbajdžanskej armáde tak ľahko zvládnuť konflikt v Náhornom Karabachu, končiť v kúdoloch dymu. Cenzúra je tvrdá v lokálnych médiách a preto nie je možné vidieť príliš veľa podobných záberov. Niečo sa predsa len dokáže dostať von,…

Wasserman: Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít

0 icon

Rusko, 29.október 2020 (AM) - Politický konzultant Anatolij Wasserman uviedol, že americký politik Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít.   Voľba hlavy štátu v USA sa nezaobišla bez škandálu. Pred očami všetkých sa objavujú početné falošné fakty zo strany spoluprac

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali