Branislav Fábry: Nová bezpečnostná stratégia: skončí premiér Fico ako rusofób?

Bratislava 6. novembra 2017 (HSP/Foto: TASR/AP-Olivier Matthys)

 

V súčasnosti sa na Slovensku pripravuje strategický dokument v oblasti bezpečnosti s názvom Bezpečnostná stratégia SR (ďalej len „BS“). Dokument už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a zdá sa, že čoskoro bude po schválení vládou predložený do Národnej rady SR.

Na snímke premiér Robert Fico

Má však množstvo nedostatkov, vnútorne si protirečí a je veľmi nediplomatický, najmä voči Rusku. V nasledujúcom texte poukážem na niektoré nedostatky pripravovaného dokumentu v jeho súčasnom znení a budem sa venovať týmto témam:

 

Čo vlastne chránime?

Podobne ako aj iné dokumenty sa návrh BS v úvodných ustanoveniach pokúša zadefinovať niektoré základné princípy a hodnoty, ktoré sa usiluje chrániť. V čl. 5 sa uvádza: „Na vrchole bezpečnostných záujmov stojí zaistenie politickej nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti, nedotknuteľnosti hraníc a identity Slovenskej republiky, udržanie a rozvoj jej demokratického  ústavného poriadku a právneho štátu, ako aj bezpečnosť všetkých jej občanov a obyvateľov, vrátane ochrany života a zdravia, individuálnych ľudských práv a občianskych slobôd.“

Predložená BS však rozhodne vymenované hodnoty nechráni a dokonca ignoruje mnohé zásadné hrozby voči nim. Pokiaľ ide o politickú nezávislosť a zvrchovanosťSR, tak hlavnou hrozbou nie je Rusko, ale skôr EÚ a NATO. Iste, že prenášanie kompetencií na Brusel môže byť zmysluplný krok pri niektorých problémoch súčasného sveta, ale prenos právomocí na orgány EÚ je aj tak veľkou výzvou pre zvrchovanosť SR. Zvrchovanosť sa síce dá definovať rôzne, ale faktom zostáva, že už v súčasnosti majú právne akty EÚ prednosť pred zákonmi SR a snaha o vstup do jadra EÚ prinesie i ďalšie výzvy.

Na druhej strane je tiež zaujímavé, že hoci sa vláda hlási k členstvu v jadre EÚ, návrh BS to úsilie príliš nereflektuje. Naopak, varuje pred „zbytočnými duplicitami“, ktoré by si EÚ mohla vytvárať. V čl. 59 sa uvádza: „Pri posilňovaní Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ bude SR vnímať NATO ako bezprostredného partnera, ktorý disponuje jedinečnými vojenskými štruktúrami a spôsobilosťami. Bude presadzovať, aby sa EÚ a NATO vyhýbali zbytočným duplicitám v oblasti obrany a bezpečnosti.“ Takýto postoj je presne tým, čo si želá NATO, pretože „vyhýbanie sa duplicitám“ by mohlo znemožniť emancipáciu EÚ v bezpečnostnej politike.

Pokiaľ ide o tému územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc z čl. 5, aj tu existujú politické hrozby – opäť však neprichádzajú z Ruska! Moskva nemá dôvod usilovať o zmenu hraníc SR, avšak niektoré politické sily v susedných štátoch áno, najmä v Maďarsku. Treba oceniť fakt, že súčasné vzťahy medzi Bratislavou a Budapešťou sú veľmi dobré a tento stav musíme podporovať, ale v bezpečnostnej stratégii nemožno ignorovať tie maďarské sily, ktoré majú záujem o zmenu situácie na južnom Slovensku. Žiaľ, v návrhu BS sa týmto otázkam nevenuje žiadna pozornosť. Naliehavosť tejto témy zvyšuje fakt, že aj Maďarsko je členom NATO a EÚ a preto sa nám tieto organizácie pri dvojstranných sporoch nemusia pomôcť.

Pokiaľ ide o bezpečnosť občanov, ich život alebo zdravie, tak návrh BS je rovnako problematický. Novým protiruským zbrojením sa bezpečnosť občanov neposilní, lebo nové zbrojenie v NATO budú Rusko či iné štáty vnímať ako hrozbu a taktiež zareagujú militaristicky. Skúsenosť ukazuje, že štáty, ktoré dlhodobo vydávali v EÚ najvyšší podiel z HDP na zbrojenie (Grécko), boli pri aktuálnych hrozbách ako napr. migračná kríza najmenej schopné reagovať. Životu a zdraviu občanov SR by zrejme viac pomohlo, keby prostriedky určené na nové zbrojenie radšej smerovali do podfinancovaného zdravotníctva.

 

Hodnotové zakotvenie?

V čl. 5 BS sa tiež hovorí o demokratickom ústavnom poriadku, právnom štátea ľudských právach, ktoré treba chrániť. Týmto hodnotám sa venuje niekoľko ďalších článkov, najmä čl. 4. Kroky navrhované v BS však právnemu štátu ani demokracii nepomáhajú. Naopak, formulácie ako „formovanie konsenzu“ (čl. 93) či postup voči „hybridným hrozbám“ vyvolávajú obavy, že v SR môže prísť obmedzenie princípov demokracie či ľudských práv. Demokratické by bolo viesť s občanmi otvorenú diskusiu o skutočných hrozbách pre SR a miesto „formovania konsenzu“ širší spoločenský konsenzus hľadať.

V čl. 4 sa ďalej uvádza: „(SR) Vyznáva, obhajuje, presadzuje a chráni hodnoty slobody, mieru, demokracie, ľudských práv a občianskych slobôd, spravodlivosti, právneho štátu, solidarity a plurality.“ Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o tradičnú formuláciu všeobecných hodnôt, ktoré sa objavujú v dokumentoch rôznych štátov. Nie každý štát však tieto hodnoty aj skutočne presadzuje a preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako vážne to s uvedenými hodnotami mysleli tvorcovia návrhu BS.

Pokiaľ ide o hodnotu spravodlivosti, je zaujímavé, že v návrhu BS sa táto spomína len v súvislosti so „spravodlivým zdieľaním bremena“ s ostatnými spojencami v NATO (čl. 18,19). Návrh spomína aj nespravodlivosť v čl. 32: „Extrémistické hnutia účelovo poukazujú na sociálnu nespravodlivosť…“ Je paradoxom, že hoci extrémisti na sociálnu nespravodlivosť poukazujú, návrh BS od sociálno-demokratickej vlády nie. Sociálna nespravodlivosť je pritom vážnou bezpečnostnou hrozbou a to nielen v rámci SR, ale celosvetovo. Pri hodnote spravodlivosti by sa BS mala zaoberať aj nespravodlivým rozdeľovaním bohatstva vo svete a nespravodlivými obchodnými vzťahmi, ktoré výrazne prispievajú k nárastu počtu migrantov.

Vo vzťahu k hodnote mieru, v čl. 6 sa hovorí o potrebe mierového riešenia vzťahov medzi štátmi, v čl. 8 o budovaní mieru a v čl. 49 o mierovom urovnávaní sporov. Je však paradoxom, že slovo vojenský sa v návrhu BS SR objavuje oveľa častejšie než slovo mierový a mier v návrhu vyznieva iba ako prázdne slovo. Pritom vláda R. Fica v minulosti dokázala vytvárať aktivity smerujúce k mieru. Zvlášť veľké uznanie si zaslúži konferencia „Cesty k mieru“ z roku 2015, keď sa vláde v spolupráci s významnými nemeckými subjektmi podarilo vytvoriť platformu pre dialóg ruskej a ukrajinskej občianskej spoločnosti. Je nepochopiteľné, že sa súčasná vláda tejto vzácnej mierovej iniciatívy vzdala a nehlási sa k nej a ani v návrhu BS.

 

Medzinárodné právo a Rusko

V návrhu BS SR sa objavujú aj úvahy o medzinárodnom systéme a o úlohe organizácií ako OSN či OBSE (čl. 8 a nasl.). Je správne, že SR vníma porušovanie princípov a noriem medzinárodného práva ako hrozbu (čl. 9), je však paradoxné, že výslovne v tejto súvislosti spomína iba konanie Ruska pri ukrajinskej kríze (čl. 10). Oslabovanie princípov medzinárodného práva však nezačalo v roku 2014 a pri otázke Krymu si nemožno nevšimnúť kosovský precedens, pri ktorom bola porušená územná celistvosť Srbska. Mimochodom, aj medzi členmi EÚ sa nachádza štát, ktorého tretinu územia okupuje susedná mocnosť (Cyprus).

Popis udalostí na Ukrajine v návrhu BS je veľmi jednostranný a tendenčný. V čl. 10 sa uvádza: „Z pohľadu ochrany bezpečnostných záujmov SR je mimoriadne znepokojujúcim prípadom porušenia základných princípov a noriem medzinárodného práva pričlenenie časti územia Ukrajiny k Ruskej federácii ozbrojenou silou na základe nelegitímneho a nelegálneho referenda na Kryme a v Sevastopole, a jej podiel na vytvorení a udržiavaní ozbrojeného konfliktu v susedstve SR, ktorý má dopad na bezpečnosť a stabilitu celého regiónu.“

Keď sa v čl. 10 hovorí o „nelegitínom a nelegálnom referende na Kryme“, bolo by vhodné spomenúť čo sa predtým stalo v Kyjeve. Vo februári 2014 bol protiústavným spôsobom zvrhnutý prezident V. Janukovyč a následne aj tretina nepohodlných ústavných sudcov. Keď však ukrajinskú ústavu nerešpektovali vzbúrenci na Majdane, vzniká otázka, prečo ju mali rešpektovať obyvatelia Krymu. Navyše, celej kríze mohli predísť traja ministri zahraničia štátov EÚ, ktorí 21. februára 2014 garantovali dohodu medzi prezidentom V. Janukovyčom a lídrami Majdanu o predčasných voľbách. Tú však predstavitelia Majdanu nedodržali.

Významnú úlohu pri deštrukcii medzinárodného práva však oveľa viac než vývoj na Ukrajine zohrávali agresie západných veľmocí na Blízkom Východe a nemožno si nespomenúť, že SR bola súčasťou tzv. koalície dobrovoľníkov v Iraku. V rozpore s medzinárodným právom je aj vojenská prítomnosť Západu v Sýrii, ktorú skresľujúco spomína i návrh BS. V čl. 25 sa poukazuje na rôzne faktory, ktoré spôsobili destabilizáciu celého regiónu, text sa však vyhýba pomenovaniu zodpovednosti západných veľmocí za agresie, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispeli ku kolapsu fungujúcich štátov Blízkeho Východu a viedli aj k nárastu počtu migrantov vo svete.

 

Extrémizmus a hybridné hrozby

Protiprávne konanie západných mocností na Blízkom Východe a súvisiaca migračná kríza významne prispeli k poklesu popularity NATO na Slovensku, je však paradoxné, že v návrhu BS sa hľadajú iné príčiny tohto poklesu. V čl. 33 sa hovorí o úlohe protizápadnej propagandy, v čl. 32 zase o narastajúcej podpore extrémistov. Pokiaľ ide o „protizápadnú propagandu“, tá je z veľkej časti dôsledkom nedôveryhodnosti západných médií. Mnohé z nich sa zdiskreditovali primitívnymi manipuláciami, ako bola napr. lož o ZHN v Iraku. Neobjektivita spravodajstva či „diskusií“ v mainstreame sa už dlho nedá prehliadnuť a tak sa nemožno diviť, že ľudia hľadajú informácie nielen v prozápadných zdrojoch.

Pokiaľ ide o nárast extrémizmu, ten by mal byť vnímaný ako hrozba, avšak s daným pojmom treba zaobchádzať zodpovedne. Za extrémizmus nemožno označovať každý odlišný názor, ako to je zlozvykom v niektorých médiách. Za zvlášť nebezpečné považujem ustanovenie čl. 98: „V oblasti represie sa Slovenská republika zameria na zvýšenie kapacít a možností na efektívne odhaľovanie a stíhanie trestných činov extrémizmu a s nimi súvisiace organizačné opatrenia.“ Čo to však znamená konkrétne? Chystá sa azda nová vlna zostrovania trestného práva? Veď len nedávno boli prijaté reštriktívne trestno-právne zákony proti extrémizmu.

Za veľmi nešťastné považujem aj spájanie pojmov extrémizmus a terorizmus v rubrike nad čl. 96: „Potláčanie extrémizmu a terorizmu“. Pod pojem extrémizmus možno voluntaristicky zaradiť rôzne nenásilné akty, zatiaľ čo pri pojme terorizmus zohráva násilie dôležitú úlohu. Tieto dva pojmy treba oddeľovať. Obavy vyvolávajú aj snahy o „strategickú komunikáciu s verejnosťou“ (čl. 92), „formovanie konsenzu“ (čl. 93) , ktoré sa môžu ľahko zvrhnúť na jednostrannú propagandu, ale napr. i „spolupráca s relevantnými mimovládnymi organizáciami“ (čl. 95). Sú relevantnými organizáciami len tie, ktoré podporujú zbrojenie alebo aj tie, ktoré vystupujú proti?

Pri identifikácii extrémistov by sme nemali ignorovať ani extrémizmus našich spojencov z NATO a EÚ. Medzi najväčších extrémistov v EÚ patria pobaltskí politici, ktorí si každoročne uctievajú pamiatku tamojších Waffen SS. Približne v čase, keď vláda SR vysielala svoje vojská do Pobaltia, oslavovali lotyšská predsedkyňa parlamentu a niekoľko ministrov „Deň legionárov“, teda sviatok lotyšských Waffen SS a to kladením vencov padlým esesákom na cintoríne v Lestene. Čosi podobné platí aj v prípade Ukrajiny, kde na rehabilitáciu banderovcov odmietavo zareagovala poľská vláda  a na diskriminačný školský zákon zase maďarská vláda. Vláda SR však mlčí.

 

Nová vlna zbrojenia

Ústredným cieľom BS je navyšovanie výdavkov na zbrojenie. V čl. 78 sa uvádza: „SR zabezpečí potrebné zdroje na obranu štátu najmä postupným zvyšovaním výdavkov na úroveň 1,6% HDP v roku 2020 a ich postupným smerovaním k úrovni 2%, v súlade s jej záväzkami.“ Ide o jasné vyjadrenie, že navýšenie výdavkov sa nezastaví ani na úrovni 1,6% HDP. Paradoxné je i to, ako alibisticky sa k tomuto faktu v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyjadril minister financií„K materiálu „Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky“ nemám pripomienky. Beriem na vedomie, že ide o strategický dokument, ktorý nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.“ Je pritom zrejmé, že na daný dokument sa zástancovia zbrojenia budú pri tvorbe budúcich rozpočtov odvolávať.

Rovnako tak je číslo 2% HDP je zavádzajúce. Väčšina HDP sa vytvára v súkromnej sfére, kde dominujú veľké ekonomické subjekty ako Penta, Volkswagen a pod. Tieto subjekty však nebudú zbrojenie platiť zo svojich rozprávkových ziskov, ale financovať sa bude zo štátneho rozpočtu. Pre porovnanie, HDP Slovenska v roku 2018 sa očakáva vo výške 84 miliárd eur, zatiaľ čo príjmy do štátneho rozpočtu len vo výške necelých 14 miliárd eur . Pri takýchto číslach by 1,6% HDP znamenalo takmer desatinu príjmov a suma 2% HDP by presiahla 12% príjmov štátneho rozpočtu. Je zrejmé, že podobný nárast zbrojenia musí obmedziť iné rozpočtové kapitoly.

Ako príčina výdavkov na zbrojenie sa už tradične uvádza Rusko (čl. 18): „Pričlenenie si územia susedného štátu ozbrojenou silou, zvyšujúca sa asertivita Ruskej federácie v zahraničnej a bezpečnostnej politike, a rastúci vojenský potenciál Ruskej federácie viedli k urýchlenej adaptácii NATO po roku 2014.“ Lenže keď štáty NATO zbroja kvôli obavám z Ruska, ako má asi zareagovať Rusko, ktoré už dnes vydáva na zbrojenie 13-krát menej než štáty NATO? Ak i v tejto situácii chystajú v NATO novú vlnu zbrojenia, treba sa empaticky zamyslieť ako asi zareaguje celý zvyšný svet, ktorý je častým cieľom agresií štátov NATO…

 

Úloha zbrojárskej lobby

Zvyšovanie výdavkov na zbrojenie bude zrejme mohutným podnetom aj pre nový rozmach korupcie na Slovensku. Zbrojné obchody sú globálne najvýznamnejším motorom korupcie a spôsobujú až 40% korupcie vo svetovom obchode. Prostredie pre korupciu je pri zbrojných obchodoch takmer ideálne: ide o transakcie mimoriadneho rozsahu, pri ktorých rozhodujú štátni funkcionári, verejnosť možno z rozhodovacích procesov ľahko vylúčiť pod zámienkou tajnosti informácií a existuje len veľmi obmedzený počet potenciálnych dodávateľov.

Zbrojárske firmy „sponzorujú“ aj rôznych predstaviteľov mimovládneho sektora a médií. Jedným z ich hlavných cieľov je presadiť vo verejnosti predstavu, že zvýšenie výdavkov na zbrojenie je nevyhnutnosťou. Nemožno si nevšimnúť, aká obrovská kampaň sa na Slovensku deje a aj nová BS zapadá do danej kampane. Zaujímavo tiež vyzerajú diskusie na tému zbrojenia v mainstreame, napr. v RTVS. Odporcovia zbrojenia sú z diskusií RTVS úplne vylúčení a naopak, účelovo sa pozývajú zbrojárski lobbyisti, ktorých moderátori vznešene predstavia ako „bezpečnostných analytikov“. Najznámejším príkladom je „bezpečnostný analytik“ J. Naď, ktorý sa na anglickom internete otvorene prezentuje ako lobbyista. Už pred časom na to upozorňovali bloggeri.

 

Vlastný gól Smeru a SNS?

Tento návrh BS je dokumentom, ktorý môže poškodiť politické ambície strán ako SNS a Smer SD. Je zrejmé, že protiruské ustanovenia v návrhu BS boli požiadavkou strany Most-Híd a vláda za tento dokument zrejme dostane pochvalu aj v Denníku N a Sme. To však nie sú médiá, ktoré by sledovali voliči Smeru SD a SNS. Prijatím dokumentu si preto veľmi poškodí aj premiér R. Fico osobne. Mnohých voličov doteraz oslovoval tým, že pôsobil ako určitý garant stability a hoci sa v Bruseli zväčša podriaďoval, prostredníctvom mierovej rétoriky si udržoval zdanie vyváženosti. Umiernené gestá ako návšteva Moskvy 9. mája 2015 boli silným argumentom pre jeho voličov.

Ak sa však premiér začne správať militaristicky a ostro protirusky, tak mu v budúcich voľbách nepomôže ani rétorika sociálneho demokrata a ani rozdávanie omrviniek z bohatého stola oligarchov. Ľavičiari totiž cítia, že Smer SD dnes nie je strana pracujúcich a nedokáže nespravodlivý ekonomický systém SR zmeniť. Každý tiež vidí, nakoľko sa deklarované úspechy slovenskej ekonomiky (ne)stali súčasťou jeho vlastného života. Pokiaľ premiér nestratil úplne svoj obvyklý politický inštinkt, mal by pochopiť, že jeho potenciálom je vystupovať ako reprezentant tých, ktorí žiadajú stabilitu a umiernenosť, nie vojnu a militarizmus. V prípade prijatia návrhu BS sa však natoľko zadefinuje ako rusofób, že sa stane nevoliteľným i pre mnohých doterajších podporovateľov. Návrh novej BS by mal preto R. Fico odmietnuť!

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Grendel: Zatiaľ nevieme počet pozitívnych poslancov, komunikujeme s klubmi

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Národná rada (NR) SR zatiaľ nedisponuje celkovým počtom poslancov, ktorí mali pozitívne testy na ochorenie COVID-19. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO), ktorý je dočasne poverený vedením NR SR Grendel dodal, že aj pri ústavných činiteľoch platí lekárske…

Na Slovensku pribudlo v pondelok 901 nakazených z 5899 testovaných

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na Slovensku v pondelok (26. 10.) pribudlo 901 nakazených novým koronavírusom z 5899 testov. Pribudlo 11 nových úmrtí. Z ochorenia sa za pondelok vyliečilo ďalších 878 ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk Správu aktualizujeme.  

Moniku Jankovskú priviezli na Úrad špeciálnej prokuratúry do Pezinka. Začala spolupracovať?

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú previezli z banskobystrickej väznice na Úrad špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Informáciu priniesol spravodajský portál TV Markíza Tvnoviny.sk. Monika J., ktorá je v súčasnosti obvinená z korupcie a marenia spravodlivosti, by podľa portálu mohla začať spolupracovať s…

Irán si predvolal francúzskeho diplomata, protestoval proti urážaniu Mohameda

0 icon

Teherán 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Iránske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo francúzskeho diplomata, aby protestovalo proti údajným urážkam zakladateľa islamu, proroka Mohameda. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu Predstaviteľ iránskeho rezortu diplomacie francúzskemu charge d’affaires počas pondelkového stretnutia povedal, že Teherán…

Drucker vyzýva Matoviča, aby sa zameral sa na skutočný boj s nákazou: Mnohých nakazených sme nedokázali otestovať, lebo ich tieto testy nezachytia, ich falošne označia za “zdravých”

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto: SITA/Ľudovít Vaniher)   Exminister Tomáš Drucker (Dobrá voľba) upozorňuje, že s celoplošným testovaním antigénovými testami sú spojené obrovské riziká. Premiéra Igora Matoviča vyzýva, aby sa radšej zameral sa na skutočný boj s nákazou Drucker na úvod poznamenal, že nerozumie, prečo sa premiér teší, že sa…

Poslanci prerušili aktuálnu schôdzu pre pandémiu do 3. novembra

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Októbrová schôdza Národnej rady (NR) SR je po dohode na poslaneckom grémiu prerušená do 3. novembra do 9.00 h. V pléne to vyhlásil podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO), ktorý je dočasne poverený vedením parlamentu. Schôdzu prerušili v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Viacerí…

Oblasť pri Los Angeles muselo pre požiare opustiť najmenej 60.000 ľudí

0 icon

Los Angeles 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Približne 60.000 ľudí muselo opustiť v pondelok oblasť neďaleko mesta Los Angeles v americkom štáte Kalifornia, kde sa rozšíril lesný požiar rozdúchavaný silným vetrom. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AFP Požiar vypukol skoro ráno v meste Irvine, približne 60…

Proti pandémii sa veriaci, kňazi a biskupi zjednotili modlitbou a pôstom

0 icon

Prešov 27. októbra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)   Slovenskí gréckokatolícki biskupi vyhlásili 23. október za spoločný deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie Covid-19 Pozvanie bolo adresované všetkým veriacim a vôbec všetkým ľudom dobrej vôle, duchovne sa spojiť v modlitbe na tento úmysel. Formu a spôsob modlitby a pôstu si…

Kollárova spolujazdkyňa prehovorila o tom, prečo sa s ním viezla v aute

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto: Instagram/TASR - Jakub Kotian)   Predseda parlamentu Boris Kollár mal počas víkendu vážnu autonehodu. Jeho spolujazdkyňa Miroslava Fabušová sa snažila vysvetliť, prečo sa s ním viezla v aute  Podľa prvotných informácií bol okrem Kollára zranený aj šofér a ochrankár. Neskôr sa v médiách objavila informácia, že…

Korčok vyzdvihol dôležitosť regionálnej koordinácie a spolupráce pri boji s pandémiou

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) vyzdvihol počas panelovej diskusie s ministrami zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky (V4) organizovanom Atlantickou radou USA (ACUS) dôležitosť regionálnej koordinácie a spolupráce pri boji s pandémiou. Informoval o tom Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Roman Huťa

Sv. Michal Archanjel velí do boja

0icon

Snívali sa mi dva sny, druhý bol prorocký. V prvom som bol účastníkom veľkej slávnosti, všetci boli oblečení v slávnostných róbach a pili omamné nápoje z krištáľových čiaš. Kráčal som medzi nimi v montérkach. Ponúkali mi omamný mok aj dievčatá, a ja som odmietal. Všetci boli krásne poobliekaní, len tváre mali zohavené. Boli obrazom ich…

Pavol Kleban

Slovenské kráľovstvo: prorocké slová určené Slovákom a Slovensku

0icon

Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata cnostných ľudských hodnôt v spoločnosti čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií. Súčasný spoločenský systém túto skutočnosť buď nerieši dostačujúco, alebo potreby občanov aj naďalej prehliada úplne. Aj z toho dôvodu nastáva u mnohých ľudí…

Peter Košík

AKO SI IGORKO S JARKOM NA TESTOCH IDU VRECKA NAPCHAT. DO KEDY IM TO BUDEME TOLEROVAT???

0icon

Plačlavým hlasom by Igorko škriekal, keby si minulé vlády 50 milionový kšeft na testoch dohodli u pochybnej firmy. Veľmi dobre si tie jeho psychopatické prejavy pamätáme. A teraz čuduj sa svete, vodu kázal a víno pije. Aj s jeho súputnikom Jarkom teraz zavádzajú na Slovensku psychický teror, len aby sa…

Peter Švec

Vrchol vojenskej zručnosti: víťazstvo bez obetí. Robia z nás ovce, vedené ovcami. Pôsobenie proti prevahe: 7. časť.

0icon

Ovce vedené ovcami, zahnané do košiara, sú predurčené na to, aby ich susediaca vlčia svorka vykántrila. Naši nevládcovia už vírusu obetovali sociálno-ekonomickú bezpečnosť. V tomto pokračovaní, ktoré sa v prenesenom zmysle výsostne týka premiérovej vojny s koronavírusom, v skutočnosti so strachom z neho, sa pobavíme o procese, ktorý možno popísať ako mentálny presun od relatívneho…

Marek Danko

EÚ nie je charitatívna organizácia a nie bankomat pre Ukrajinu

0icon

Ukrajina chce oveľa viac, než jej môže EÚ ponúknuť. Chce sa stať súčasťou Európy v každom zmysle, ale Brusel na to nie je pripravený. Okrem toho čoraz viac vo vzťahoch medzi stranami dominuje pozícia, že „EÚ nie je charitatívna organizácia a nie bankomat“. Finančné pôžičky, ktoré Európa poskytuje Ukrajine, sa využívajú neefektívne.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Veci, ktorými nás filmy a seriály klamú, pričom v skutočnosti neexistujú 1. časť

0 icon

Seriály a filmy majú niekedy jednoduchý dej, často sprevádzaný istými scénami, ktoré sa veľa krát opakujú. Čo z toho sú ale úplné hlúposti, ktoré sa v reálnom živote nikdy nestanú? Do výroby jedného filmu a seriálov sa často zapájajú stovky technikov, hercov a kameramanov, ale režisér  rozhoduje, čo bude vidieť na plátne. On určí ako bude všetko nakrútené.…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0 icon

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…

Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií (3. časť)

0 icon

Ako sme sľúbili, v tretej časti článku, ktorá je zároveň poslednou s názvom Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií, sa pozrieme na vyhlásenie Thomasa Jeffersona a aj mimozemské plazy. Jefferson vyhlásil, že celkom chápe, prečo sa Ilumináti uchýlili do utajenia: Weishaupt žil pod nadvládou tyranie zo strany despotu a kňazov.…

Vypadávanie vlasov: Môžu za to gény alebo ovzdušie?

0 icon

Vypadávanie vlasov nie je vôbec príjemným javom. Bez rozdielu postihuje mužov aj ženy a spôsobuje mierne depresívne stavy. Vypadávanie vlasov sa odborne nazýva alopécia – tento názov je odvodený z gréckeho slova alopekia, čo označuje líšku, u ktorej sa vyskytuje „škvrnitá plešivosť“. Alopécia je pre väčšinu postihnutých nepríjemným hendikepom, a…

Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

0 icon

Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

Vo svete IT

Je možné preletieť stredom Zeme a „vyskočiť“ na druhej strane?

0 icon

Cesta do stredu Zeme je vedecko-fantastický román slávneho francúzskeho autora, Julesa Verna, z roku 1864. Autor zachytáva skupinku ľudí, ktorí sa rozhodli vydať sa do útrob našej planéty a podarilo sa im objaviť nový svet, plný záhadných tvorov. Dnes už s istotou vieme, že v jadre našej modrej planéty sa…

Pozrite sa, ako môžete zamedziť smartfónu, aby vás neustále počúval

0 icon

Možno to ani netušíte, ale naše smartfóny nás neustále počúvajú. Dôvodom, ktorý sa za týmto skrýva, sú hlasoví asistenti, ktorí reagujú na zvuk. Najlepším príkladom je pravdepodobne služba Google Asistent, ktorá reaguje na hlasové povely „Hey Google“ alebo „Ok Google“. Inými slovami, na to, aby sa funkcia zapla, tak potrebuje…

Rusko ako samostatná planéta? Toto video vám ukáže nový pohľad na tie najväčšie krajiny sveta

0 icon

Ľudí fascinuje porovnávanie veľkostí. Dôkazom je množstvo videí na YouTube, ktoré nám ukazuje veľkosti mesiacov, planét, hviezd, alebo čiernych dier, či galaxií. Práve takýto typ videí nám ukazuje nepredstaviteľnú rozlohu vesmíru a dáva nám akýsi pocit malosti. Porovnávacie video používateľa MetaBallStudios sa však pozerá na našu Zem a vesmír z…

Stropné svetlo Xiaomi Yeelight je aktuálne dostupné v neodolateľnej akcii, ktorej sa ťažko odoláva

0 icon

Číňania opäť prichádzajú s neodolateľnou akciou, ktorá navnadí každého fanúšika spoločnosti Xiaomi. E-shop Cafago.com totižto tentokrát prichádza opäť s akciovou ponukou na stropné led svetlo Xiaomi Yeelight s výkonom až 28W, ktorý je momentálne dostupný v nemeckom sklade, pričom za expresnú dopravu si priplatíš iba pár eur navyše! Tentokrát je …

Farby vzdialených exoplanét: Modrá nemusí vždy znamenať život

0 icon

Naša Zem je známa aj ako modrá guľôčka. Pomenoval ju tak slávny astronóm Carl Sagan, na počesť zverejnenia rovnomennej fotografie, ktorá bola v roku 1990 zachytená sondou Voyager 1. Táto fotografia zachytáva Zem zo vzdialenosti 6-miliárd km, píše portál Universe Today. Naša planéta sa už neodmysliteľne spája s modrou farbou. Zároveň…

Armádny Magazín

Peklo z neba: Ruský nálet na výcvikovú základňu v Sýrii zabil takmer 80 pro-tureckých teroristov

0 icon

Sýria, 27.október 2020 (AM) - V marci, po niekoľkých týždňoch bojov medzi sýrskymi vojakmi a rebelmi podporovanými Ankarou v provincii Idlib (po začatí operácie Jarný štít), Ruský prezident Vladimir Putin a jeho Turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan sa dohodli na zásade prímeria, ako aj na zriadení spoločných rusko-tureckých hliadok pozdĺž diaľnice…

Americký Bell dodal polícii Poľskej republiky tri vrtuľníky Bell 407 GXis

0 icon

Fort Worth, USA, 27. októbra 2020 (AM) – Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že dodala Polícii Poľskej republiky tri stroje Bell 407 GXis. Poľská polícia je viac než 20 rokov tradičným zákazníkom Bellu. Úlohou týchto vrtuľníkov je pomáhať a chrániť obyvateľov, udržiavať verejný poriadok a bezpečnosť…

Ďalší incident v Sýrii: Američanmi podporovaní ozbrojenci v Sýrii spustili streľbu na civilistov

0 icon

Sýria, 27.október 2020 (AM) - Na webe sa objavilo video, ktoré ukazuje, ako proamerické sily SDF ("Sýrske demokratické sily") začali strieľať na civilistov v Sýrii. Incident sa stal včera v malom meste na východe krajiny - Garanij. Nespokojní s okupačným režimom SDF sa priazni

Veliteľ legendárneho Luhanského práporu „Prízrak“ - Alexej Markov zahynul. Video

0 icon

Luhansk, 26. októbra (AM) -  Pri nehode zahynul veliteľ 14. práporu územnej obrany „Duch“ podplukovník Ľudových milícií LPR, člen rady veliteľov Zväzu dobrovoľníkov Donbasu Alexej Markov (volacia značka „Dobry“).   Sibírčan, rodák z Omsku, absolvent školy fyziky a matematiky a univerzity v Novosibirsku, vyštudovaný jadrový fyzik, žil v

Cudzinecká Légia: Ako je to so zmenou identity pri vstupe

0 icon

Francúzsko, 27.október 2020 (AM) - Pre doplnenie znalosti francúzštiny, slovo "Légion" znamená vo francúzštine "MNOŽSTVO". Čiže skutočný, doslovný preklad názvu Légion étrangère by mal byť skôr "Množstvo Cudzincov" a nie Cudzinecká légia. Avšak Légia je už zaužívané pomenovanie a preto zostanem v tomto zaužívanom spôsobe.   Táto armáda vznikla už v…

Svetlo sveta

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

icon FOTO DŇA