A prišli Maďari. Jedna z kapitol knihy Reppertum. 1. časť

Bratislava 29. mája 2021 (HSP/Foto:Torden,Alan Dolog)

 

A prišli Maďari
Kniha Reppertum
Kniha Reppertum

Ak by som písal o niečom, o čom som len čítal a počul, nikto by mi neveril. Sú veci, ktoré pochopíš a nájdeš len vtedy, ak miesta navštíviš. Ale prv, než napíšem o tom, čo som našiel na svojej ceste je dobré si povedať, čo vieme z kroniky notára uhorského kráľa Belu, Annonyma – Gesta Hungarorum – Činy Maďarov.

 

Cesty cudzincov do krajiny                                                                   

Maďari – Ujguri, boli Pečenehmi donútení opustiť svoju prechodnú vlasť Etelköz (Etel = Dneper, közép = medzi riekami), a vydať sa na strastiplnú cestu na Západ cez sto kilometrové pásmo Karpatského oblúka. Maďarskí historici predpokladajú, že ich cesty viedli viacerými priesmykmi, ktoré sú od Ukrajiny, až po Rumunskú Besarábiu. Ale potvrdené sú len dve cesty. Verecký priesmyk, kade mali prejsť r. 895. Ten spomína aj Annonymus. Druhou je cesta, ktorú vyznačujú najmä rumunskí Maďari žijúci v najvýchodnejšej časti, v Harghite. Táto cesta začína pri Bacău, ide cez Comănești a Ghimes, cez dolinu v ktorej je dnes hlavné mesto Harghity Miercurea Ciuc a nakoniec prekonáva posledný val pohoria priesmykom Vlăhița (čítaj Vlahica), maďarsky Tolvaj, kde je trojkrížový pamätník s dátumom prechodu 896. Nasleduje dedina Vlăhița, ktorú pravdepodobne spomína arabský obchodník Abú Alí Ahmad bin Umar ibn Rusta (po 913) „Ketáb al-a’aláq al-nafísa“, do slovenčiny prekladané ako: Kniha vzácnych drahocenností alebo Kniha cenných drahokamov, ako Wahita, ako prvé miesto Svätoplukovej krajiny. Táto cesta je pohodlnejšia na prechod Karpatami, ale nebola asi pre Maďarov použiteľná v r. 895.

Verecký priesmyk sa považoval najmenej 1000 rokov za cestu do Ruska, bol strategický, prechádzali ním kupci, Maďari, i Mongoli (Tatári), viedli sa v ňom významné obranné boje aj v prvej a druhej svetovej vojne. Vyústenie tejto cesty bolo blízko Mukačeva, tam boli ukončené muky namáhavého cestovania. Tam sa Maďari zvrtli na Užhorod, aby dobili prvú pevnosť, Užhorodský hrad = Ungvár. Aj ďalšie cesty tohto vojska sú pomerne dobre zaznamenané na mapke, ktorú podľa Annonymovho záznamu zaznačil Nagy Béla. Túto mapku, ako verejne prístupný zdroj, som si požičal z portálu Wikipédia.

mapka
Mapka

 

Komentár k mapke zostavenej podľa Annonyma (asi r. 1200). Červená šípka vpravo naznačuje mnou spomínanú druhú hlavnú, pohodlnejšiu cestu do Karpatského „bazéna“. Zaujímavé je, že Béla Nagy pomenúva bývalú krajinu Pribinu a Koceľa ako Rímske pasienky rómaiak legelője. Vôbec mu nevadí, že Rimania túto krajinu opustili pred 800 rokmi. Menumorútova zem (Mojmír II.) je označená ako Menmarót földje. Je až neuveriteľné, že na juhovýchod Slovenska napísal Bolgár Szlávok – bulharskí Slovania. Takýchto manipulácií je v mape možno viac. Ale dal som ju sem pre zaznačenú cestu. Tá súhlasí s tým, čo píše Annonymus. Cesta Maďarov medzi riekami Tisa a Dunaj bola zrejme kľukatá, pretože na tejto zemi sa najmä rieka Tisa široko rozlievala. Na Vereckom priesmyku Maďarská vláda r. 2008 postavila na pamiatku príchodu Maďarov pamätník. Druhý pamätník, tri kríže, postavili rumunskí Maďari.

 

Pred cestou

Prv, než som konečne zasa vyrazil na cesty som si teda prečítal znovu Anonyma – Gesta Hungarorum v preklade od V. Múcsku. Zápisky notára kráľa Belu sú vzorom, ako sa história nemá písať. Ale my nemáme mnoho zdrojov z tej doby a preto by bolo nesmiernym plytvaním toto dielko striktne odmietnuť. Tu sa naozaj musíme držať českého príslovia: „Na každém šprochu pravdy trochu“. Veď netreba vnímať Annonymovo chválenkárstvo a tendenčnosť.

Abaújvár. Košice sú neďaleko

 

Cesta po stopách Maďarov

Vydal som sa na cestu do krajov, kde mali prvý krát vstúpiť straroujgurské (Maďarské) “hordy” bojovníkov na naše územie, na územie Veľkej Moravy. Pre nešťastný koronaproblém som nešiel až do karpatského Vereckého priesmyku, alebo aspoň do Mukačeva a Užhorodu, ale začal som v dedine Zemplín. Mimoriadne zaujímavá lokalita. Toto miesto bolo preukázateľne zaujímavé aj pre Keltov, Dákov, Rimanov a Maďarov. Podstatné ale je, že všetci prišelci sa usídlili, či zdržali, na vyvýšenine oproti zemnému hradisku, ktoré v dedine je, nie v ňom. Na tom istom mieste sa zastavili aj Maďari a zanechali aj hroby, ktoré vykopal p. Prof. PhDr. Vojtech Budinský Krička, DrSc. Kompletná správa z výskumu je dostupná na internete.

Vpravo hore mohyla hrobu z 9. storočia

Najzaujímavejší fakt pre honfoglalás (dobytie vlasti) v diele Gesta Hungarorum je to, že vykopal hrob veľmoža z bohatou výbavou, práve z doby príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Hrob bol mimoriadne bohato vystrojený napriek tomu, že bol už vykradnutý. Najzaujímavejšie bolo na ňom to, že hlava bola oddelená od tela. Teda muž bol pravdepodobne sťatý. Nie je ale možné vylúčiť, že bola posunutá práve v súvislosti s vykrádaním tohto hrobu. To je len môj názor.

Hrob bol najmä maďarským archeológom Nándorom Fettichom interpretovaný ako pravdepodobný hrob Álmoša, vojvodu Staromaďarov, Ujgurov, ktorý spôsobil, že po prehratej bitke s Bulharmi a vypálení Etelközu, ich vlasti (Etel = Dneper, közép = medzi) museli opustiť túto zem a strastiplnou cestou cez Karpaty prešli do “novej zeme”, kde ale podľa ich práva už nemohol byť veľvezírom on a podľa nepopulárnej povesti bol sťatý. Jeho nástupcom sa stal jeho syn Árpád.

Hrob – mohyla 21 x 18 m, je situovaná na mieste, kde po prekonaní Karpát a prebití sa v Užhorode, si mohli konečne oddýchnuť. Správa o tomto hrobe bola najprv bombastická. Najväčší záujem, samozrejme, prejavili Maďari, ale pretože to bola škvrna na ich dejinách a my sme chceli mať s Maďarmi dobré vzťahy, Budinský Krička musel správu napísať tak, aby bola ovca celá, aj vlk sýty.

Napriek tomu PhDr. Pavel Dvořák vo svojom televíznom seriáli „Stopy dávnej minulosti“ tomu venoval pozornosť a dokonca tam dal do súvisu aj 3 km vzdialenú dedinu Somotor, ktorej názov napovedá, že sa tu konal veľmi smutný kar (maď. szomorú tor). Pri osobnom stretnutí mi povedal, že to asi bol omyl. Pritom sám povedal: nedozvieme sa pravdu o dejinách. Deformuje ju politika. Túto tému sa dnes snaží oprášiť Mgr. Beáta Pintérová z UKF Nitra.

Oproti tomuto miestu je teda staré hradisko. Dnes je v ňom cintorín. Podobne, ako na mnohých iných opustených hradiskách a pevnostiach. Tieto miesta sa spravidla nedali orať, boli plné skál, črepov a kostí, boli tu zlí duchovia, preto boli a sú využívané dodnes ako cintoríny.

Zemné hradisko Zemplin nemá nič spoločné s plynom. Názov Zemlin deformoval niekto, kto nevedel, čo to znamená. Pri srbskom Belehrade je podobné hradisko Zemun.

Výška valov Zemlína (zem, hlina) je pomerne impozantná, dosahuje miestami zvonku aj 8 m, je to symetrický ovál. Jeho vnútro tvorí vyvýšená plošina so silnou kultúrnou vrstvou – zem je čierna od humusu a azda i od stôp po požiaroch. Pokračuje v ňom archeologický výskum.

Najviac ma tam zaujal fakt, že hradisko bolo pôvodne murované z kameňa kladeného do horúceho vápna. Keby hradisko malo pravé uhly, pomyslel by som si, že je pôvodne rímske. Aj tak to nemožno vylúčiť. Na toto dá odpoveď práve archeológia.

Zaujímavé je, že tento cca 2 m široký múr niekto neskôr zasypal zeminou a zrejme potom stále navyšoval. Bolo by zaujímavé pozrieť aj iné hradiská, najmä blízke, či tiež nemajú podobný vývoj.

Predo mnou zemlínsky val

 

Z vnútra mal 4 – 5 m

 

Na pôvodné hradby niekto viac krát navyšoval zeminu. Stred hradu je mierne vyvýšený

 

Szabolcs

Ďalšie zemné hradisko v smere postupu Maďarov je cca 35 km južnejšie v Maďarsku. Je to Szabolcs. Aj tu bol cintorín, je tu ešte pár zachovaných hrobov. Aj tu boli valy postupne navyšované. Anonymus síce píše, že pevnosť postavil Szabolcs, ale pravdou zrejme bude, že on mohol byť posledným, ktorý toto hradisko navyšoval.

Nebol by to prvý, ani posledný prípad, kedy Maďari píšu históriu tak, že “Arpádovci postavili”. Pravdou je, že často len obnovovali, rozširovali. Pevnosti, kostoly a pod.

Napríklad Maďari tvrdia, že kláštor v Pannonhalme postavili Arpádovci r. 955, no Svätopluk s Arnulfom sa tam stretli už r. 871 (Ommuntesperch).

Kláštor totiž založil biskup Ammand (Amadeus) približne r. 675, veď ten kopec dodnes aj Maďari volajú Ammand hegy, Ammandov kopec.

Takýchto manipulácií a klamstiev je v maďarskej histórii veľa. Ostatne, aj samotná prezentácia uhorskej histórie ako maďarskej, je manipulácia. Uhor naozaj neznamenalo pred príchodom Maďarov to isté, ako Maďar. Uhor bol každý obyvateľ Uhorska. Aj Maďari. Maďari volali Uhrov Horváth. Človek z hôr. Existuje kamenná doska v Salcburgu z r. 477, kde je jasne napísané, že boja sa tu zúčastnili aj Uhri. Udialo sa to presne 398 rokov pred tým, než Maďari prekročili prvý raz Karpaty !

Náčelník Szabolcs vás víta v hradisku

 

Hradisko Szabolcs

Hradisko Szabocs s trojuholníkovou základňou je rovnako impozantné, ako Zemlin, ale jeho výška nie je rovnomerná, kolíše od cca 10 m po 5 m. Zrejme jeho steny klesali preto, lebo posledné navýšenie nebolo armované kameňmi, drevom.

Hradisko malo okolo seba vodnú priekopu, vidieť to jasne na západnej strane. Na východ od hradiska je staručký kostol, ktorý taktiež akože postavili Arpádovci. Lenže jeho najstaršiu časť tvorí krásna rotunda, o ktorej niet pochýb, že niekedy tvorila samostatnú stavbu. Utvrdzuje ma v tom nielen stavebná odlišnosť od kostolnej lode, ale hlavne klasický ariánsky priemer – 7,3 m, azda zo 4 – 6. storočia.

Pri vchode do hradiska vás víta hrdá socha maďarského dobyvateľa s pamätnou doskou. Kiež by sme aj my mali rovnakú národnú hrdosť, ako oni! V Zemplíne nie je okrem biednej tabuľky nič, čo by bolo o hrdosti. Dokonca bývalé nálezisko spomenutých hrobov je úboho zarastené krovinami a je tam miesto na vývoz stavebného odpadu.

Niekedy mám pocit, že viem prísť na miesto v pravý čas. V Szabolcsi bol práve školský výlet. Sprievodcu im robil muž oblečený v staromaďarskej košeli so šišakom na hlave. Keď skončil produkciu, ešte naučil deti aj pokrik siedmych kmeňov. Tri krát zakričali: „HUJ BUJ, HUJ BUJ, HUJ BUJ. Vtedy som si spomenul, že na nitriansku sa hovorí človeku, ktorý niečo robí rýchlo nie halabala, ale – urobil si to hujbuj. Ledabolo.

Reformovaný kostol s rotundou vpravo

 

Rotunda v Szabolcsi

 

Huj buj

Alan Dolog

 

Druhú časť si môžete prečítať tu

Knihu si môžete kúpiť tu

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Polícia vykonala kontrolu drogovej trestnej činnosti v bratislavskom Pentagone

0 icon

Bratislava 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Bratislavskí policajti vykonali v sobotu krátko pred 17.30 h kontrolu zameranú na drogovú trestnú činnosť v tzv. Pentagone v bratislavskej Vrakuni. Konkrétne v okolí objektu na Stavbárskej ulici. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková "Výsledky tejto kontroly budú…

Podnikateľa Štefana Žigu vzali do väzby z kolúznych a preventívnych dôvodov

0 icon

Bratislava/Pezinok 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot noviny.sk)   Podnikateľ Štefan Žiga bude väzobne stíhaný. V sobotu popoludní o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Dôvodom je obava z ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba. Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR…

Z vraždy troch detí v Záhrebe je podozrivý 56-ročný Rakúšan

0 icon

Záhreb 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Chorvátska polícia v sobotu informovala, že z vraždy troch malých detí v hlavnom meste Záhreb je podozrivý 56-ročný rakúsky občan. Podľa miestnych médií ide o ich vlastného otca, píše agentúra AP Polícia predtým uviedla, že jej príslušníci našli telá detí a muža v zlom…

Tri liberálnofašistické oriešky pre slovenské popolušky. Demokracia prituhuje, držme si klobúčiky

0 icon

Bratislava 25. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V uplynulých dňoch nám na Slovensku pribudlo hneď niekoľko názorných prípadov, ktoré jasne ukazujú, že to, čo sa tvári ako demokratická zmena a tzv. „očista“ spoločnosti, nie je nič iné, iba hrubozrnný liberálny fašizmus s neľudskou totalitnou tvárou Prípad prvý: koniec diskusie v…

Šatana nezvolili za člena Rady IIHF 

0 icon

Petrohrad 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana v sobotu nezvolili za člena Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Po voľbách prezidenta, senior viceprezidenta a troch regionálnych viceprezidentov sa o zostávajúcich deväť miest uchádzalo 13 mužských kandidátov a dve ženské kandidátky. Predstavitelia IIHF zvolili…

V Chorvátsku sa zhoršuje epidemická situácia

0 icon

Bratislava 25. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V Chorvátsku sa zhoršuje epidemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Európske centrum pre prevenciu chorôb (ECDC) preto krajinu, ktorá je obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, zaradilo do červenej zóny a sever krajiny dokonca do bordovej zóny Nové zaradenie krajiny v rámci ECDC je platné…

Atletico utrpelo prvú ligovú prehru v sezóne, Alaves dosiahol prvú výhru

0 icon

Madrid 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alvaro Barrientos)   Futbalisti majstrovského Atletica Madrid utrpeli prvú prehru v tejto sezóne najvyššej španielskej súťaže. V sobotnom stretnutí 7. kola prehrali na pôde Deportiva Alaves 0:1. Domáci po piatich neúspechoch dosiahli prvé víťazstvo i body v ročníku a odlepili sa vďaka tomu z dna tabuľky…

Asociácia na ochranu práv pacientov sa bojí chaosu okolo usmernenia k testovaniu nezaočkovaných. So spoplatnením testovania nesúhlasia

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) v SR sa obáva chaosu, ktorý by mohol vzniknúť v súvislosti s usmernením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k testovaniu pacientov aj zamestnancov v nemocniciach a ambulanciách. Ako pre TASR povedala prezidentka asociácie Mária Lévyová, doplatiť naň môžu…

Pri bombovom útoku v Somálsku zahynulo najmenej 15 ľudí

0 icon

Mogadišo 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Farah Abdi Warsameh)   Najmenej 15 mŕtvych vrátane dvoch detí a ďalších 13 zranených si vyžiadal výbuch vozidla na kontrolnom stanovišti neďaleko prezidentského paláca v somálskej metropole Mogadišo. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom informovala agentúra DPA Polícia uviedla, že pri útoku zahynuli aj…

V Moskve komunisti zorganizovali protest proti výsledkom parlamentných volieb, informoval portál Meduza

0 icon

Moskva 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Približne 1000 ľudí sa v sobotu zúčastnilo protestu proti výsledkom ruských volieb, ktorý v centre Moskvy zorganizovala Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF). Moskovská polícia označila akciu za nezákonnú a žiadala, aby sa ľudia rozišli, informoval portál Meduza.io Demonštranti žiadali okrem neuznania výsledkov elektronického…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0icon

Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

Andrej Sablič

Ekonomická hlúposť Marxovho Kapitálu.

0icon

Použil som pre ekonomické ocenenie v nadpise, jemnejšie označenie „hlúposť“, ktoré platí pre Kapitál z pohľadu socializmu. Z pohľadu kapitalizmu však mu prináleží krutejší pojem „zločin“. Marx totiž na jednej strane proti kapitalizmu bojoval a pritom v Kapitále posvätil jeho zločineckú podstatu. Základ kapitalistickej spoločnosti prevzatý aj pre

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Sú prírodné potraviny a prírodná strava pre ľudské telo prospešné?

0 icon

Popularita hnutia za prírodné potraviny, ktoré vzniklo v 40. rokoch 20. storočia, stúpa aj naďalej. Ak sa sústredíme na konzumáciu nespracovaných potravín, zvýšime príjem vlákniny a mikroživín, čím si podporíme zdravie. No ak to budeme s podobným prístupom preháňať, nemusí nám to prospievať. Prinášame ďalší článok z oblasti živín a…

TOP 10: Veci, ktoré používaš každý deň, no netušíš, na čo slúžia

0 icon

Používaš ich denno denne, no nesprávne. Alebo vôbec netušíš, na čo sú. Možno nenápadné maličkosti, no keď sa naučíš, ako ich využiť vo svoj prospech, budeš ohúrený. Ukážeme ti, ako na to. Využívaj naplno všetky vychytávky, ktoré ti výrobca ponúka. Je to také jednoduché!  1. Šípka pri ukazovateli paliva Prídeš…

TOP 19 fotografií, ktoré ti vyrazia dych

0 icon

Pohľad na niektoré veci je natoľko fascinujúci, že stojí za to ho zaznamenať. Týmto heslom sa asi riadili autori fotografií, ktoré ti ukážeme v tomto článku. Aj keď sa ti možno nasledujúce obrázky zdajú spočiatku obyčajné, každý z nich je zaujímavý a fascinujúci. Ukážu ti veci, o ktorých si netušil, že sú…

TOP 25 faktov: Hitlerova invázia do Sovietskeho zväzu

0 icon

Operácia Barbarossa bolo označenie pre inváziu Nemecka do ZSSR, vďaka ktorej sa podarilo otvoriť východný front. Táto kampaň sa v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu označovala ako Veľká vlastenecká vojna. Operácia sa začala 22. júna 1941 a skončila v decembri 1941. Vojna sa natiahla, aj keď sa malo jednať o bleskový nečakaný útok. Silný odpor…

Dunkerque a 2. svetová vojna (4. časť)

0 icon

Pokračujeme štvrtou časťou článku s názvom Dunkerque a 2. svetová vojna. V rámci štvrtej časti sa spoločne pozrieme na evakuačný plán Gorta v čase, keď stratil aj posledné zvyšky nádeje na obrat situácie. Keď kategoricky odmietol uvažovať o inej možnosti než o ústupe, Weygand bol nútený sa svojho plánu vzdať.…

Armádny Magazín

Turci s podporou delostrelectva tlačia na Kurdov v Sýrii. Tí rokujú s Rusmi o autonómii

0 icon

Sýria, 25.september 2021 (AM) – Zo Sýrie prichádzajú správy, že turecké jednotky, nachádzajúce sa prakticky na celom severe a severozápade republiky, zasahujú kurdské formácie. Najaktívnejšie nepriateľské akcie prebiehajú na dvoch úsekoch diaľnice M4 na severe krajiny. Správy hovoria, že turecké delostrelectvo zasahuje

Správa OSN ukázala, kto koho na Donbase ostreľuje

0 icon

Donecká republika, 25.september 2021 (AM) – Úrad OSN pre ľudské práva zaznamenal zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv na Donbase v období od 1. februára do 31.

Nové perspektívy exportu ruských ponoriek. Vytvorenie vojenského bloku AUKUS otvára ďalšie trhy

0 icon

Austrália, 25.september 2021 (AM) – "Vytvorenie vojenského bloku AUKUS Washingtonom, Londýnom a Canberrou a prenos technológií na výrobu jadrových ponoriek Američanmi do Austrálie sa môže stať precedensom pre ostatné krajiny a signálom pre podobné akcie. Vytvorenie vojenského bloku AUKUS otvára nové perspektívy exportu ruských ponoriek."  Takto argument

Základný vojenský výcvik absolvovalo takmer 300 budúcich profesionálnych vojakov

0 icon

Slovensko, 25.september 2021 (AM, MO SR) – Základný vojenský výcvik pre čakateľov prípravnej štátnej služby, kadetov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a absolventov civilných vysokých škôl včera v priestoroch martinskej Základne výcviku a mobilizačného doplňovania ukončilo slávnostnou prísahou celkovo 292 čakateľov a kadetov, z t

Prvá ruská bezpilotná loď bola spustená na vodu v Petrohrade

0 icon

Rusko, 25.september 2021 (AM) – Prvá ruská bezpilotná loď Pioner-M bola vypustená v Petrohrade. Ceremónia sa konala v lodenici Sredne-Nevsky, informovala tlačová služba Spojenej lodiarskej korporácie (OSK).   https://twitter.com/i/status/1441384880093339651   Pre Sevastopoľskú štátnu univerzitu sa stavia malé výskumné plavidlo katamaranov

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali