A prišli Maďari. Jedna z kapitol knihy Reppertum. 1. časť

Bratislava 29. mája 2021 (HSP/Foto:Torden,Alan Dolog)

 

A prišli Maďari
Kniha Reppertum
Kniha Reppertum

Ak by som písal o niečom, o čom som len čítal a počul, nikto by mi neveril. Sú veci, ktoré pochopíš a nájdeš len vtedy, ak miesta navštíviš. Ale prv, než napíšem o tom, čo som našiel na svojej ceste je dobré si povedať, čo vieme z kroniky notára uhorského kráľa Belu, Annonyma – Gesta Hungarorum – Činy Maďarov.

 

Cesty cudzincov do krajiny                                                                   

Maďari – Ujguri, boli Pečenehmi donútení opustiť svoju prechodnú vlasť Etelköz (Etel = Dneper, közép = medzi riekami), a vydať sa na strastiplnú cestu na Západ cez sto kilometrové pásmo Karpatského oblúka. Maďarskí historici predpokladajú, že ich cesty viedli viacerými priesmykmi, ktoré sú od Ukrajiny, až po Rumunskú Besarábiu. Ale potvrdené sú len dve cesty. Verecký priesmyk, kade mali prejsť r. 895. Ten spomína aj Annonymus. Druhou je cesta, ktorú vyznačujú najmä rumunskí Maďari žijúci v najvýchodnejšej časti, v Harghite. Táto cesta začína pri Bacău, ide cez Comănești a Ghimes, cez dolinu v ktorej je dnes hlavné mesto Harghity Miercurea Ciuc a nakoniec prekonáva posledný val pohoria priesmykom Vlăhița (čítaj Vlahica), maďarsky Tolvaj, kde je trojkrížový pamätník s dátumom prechodu 896. Nasleduje dedina Vlăhița, ktorú pravdepodobne spomína arabský obchodník Abú Alí Ahmad bin Umar ibn Rusta (po 913) „Ketáb al-a’aláq al-nafísa“, do slovenčiny prekladané ako: Kniha vzácnych drahocenností alebo Kniha cenných drahokamov, ako Wahita, ako prvé miesto Svätoplukovej krajiny. Táto cesta je pohodlnejšia na prechod Karpatami, ale nebola asi pre Maďarov použiteľná v r. 895.

Verecký priesmyk sa považoval najmenej 1000 rokov za cestu do Ruska, bol strategický, prechádzali ním kupci, Maďari, i Mongoli (Tatári), viedli sa v ňom významné obranné boje aj v prvej a druhej svetovej vojne. Vyústenie tejto cesty bolo blízko Mukačeva, tam boli ukončené muky namáhavého cestovania. Tam sa Maďari zvrtli na Užhorod, aby dobili prvú pevnosť, Užhorodský hrad = Ungvár. Aj ďalšie cesty tohto vojska sú pomerne dobre zaznamenané na mapke, ktorú podľa Annonymovho záznamu zaznačil Nagy Béla. Túto mapku, ako verejne prístupný zdroj, som si požičal z portálu Wikipédia.

mapka
Mapka

 

Komentár k mapke zostavenej podľa Annonyma (asi r. 1200). Červená šípka vpravo naznačuje mnou spomínanú druhú hlavnú, pohodlnejšiu cestu do Karpatského „bazéna“. Zaujímavé je, že Béla Nagy pomenúva bývalú krajinu Pribinu a Koceľa ako Rímske pasienky rómaiak legelője. Vôbec mu nevadí, že Rimania túto krajinu opustili pred 800 rokmi. Menumorútova zem (Mojmír II.) je označená ako Menmarót földje. Je až neuveriteľné, že na juhovýchod Slovenska napísal Bolgár Szlávok – bulharskí Slovania. Takýchto manipulácií je v mape možno viac. Ale dal som ju sem pre zaznačenú cestu. Tá súhlasí s tým, čo píše Annonymus. Cesta Maďarov medzi riekami Tisa a Dunaj bola zrejme kľukatá, pretože na tejto zemi sa najmä rieka Tisa široko rozlievala. Na Vereckom priesmyku Maďarská vláda r. 2008 postavila na pamiatku príchodu Maďarov pamätník. Druhý pamätník, tri kríže, postavili rumunskí Maďari.

 

Pred cestou

Prv, než som konečne zasa vyrazil na cesty som si teda prečítal znovu Anonyma – Gesta Hungarorum v preklade od V. Múcsku. Zápisky notára kráľa Belu sú vzorom, ako sa história nemá písať. Ale my nemáme mnoho zdrojov z tej doby a preto by bolo nesmiernym plytvaním toto dielko striktne odmietnuť. Tu sa naozaj musíme držať českého príslovia: „Na každém šprochu pravdy trochu“. Veď netreba vnímať Annonymovo chválenkárstvo a tendenčnosť.

Abaújvár. Košice sú neďaleko

 

Cesta po stopách Maďarov

Vydal som sa na cestu do krajov, kde mali prvý krát vstúpiť straroujgurské (Maďarské) “hordy” bojovníkov na naše územie, na územie Veľkej Moravy. Pre nešťastný koronaproblém som nešiel až do karpatského Vereckého priesmyku, alebo aspoň do Mukačeva a Užhorodu, ale začal som v dedine Zemplín. Mimoriadne zaujímavá lokalita. Toto miesto bolo preukázateľne zaujímavé aj pre Keltov, Dákov, Rimanov a Maďarov. Podstatné ale je, že všetci prišelci sa usídlili, či zdržali, na vyvýšenine oproti zemnému hradisku, ktoré v dedine je, nie v ňom. Na tom istom mieste sa zastavili aj Maďari a zanechali aj hroby, ktoré vykopal p. Prof. PhDr. Vojtech Budinský Krička, DrSc. Kompletná správa z výskumu je dostupná na internete.

Vpravo hore mohyla hrobu z 9. storočia

Najzaujímavejší fakt pre honfoglalás (dobytie vlasti) v diele Gesta Hungarorum je to, že vykopal hrob veľmoža z bohatou výbavou, práve z doby príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Hrob bol mimoriadne bohato vystrojený napriek tomu, že bol už vykradnutý. Najzaujímavejšie bolo na ňom to, že hlava bola oddelená od tela. Teda muž bol pravdepodobne sťatý. Nie je ale možné vylúčiť, že bola posunutá práve v súvislosti s vykrádaním tohto hrobu. To je len môj názor.

Hrob bol najmä maďarským archeológom Nándorom Fettichom interpretovaný ako pravdepodobný hrob Álmoša, vojvodu Staromaďarov, Ujgurov, ktorý spôsobil, že po prehratej bitke s Bulharmi a vypálení Etelközu, ich vlasti (Etel = Dneper, közép = medzi) museli opustiť túto zem a strastiplnou cestou cez Karpaty prešli do “novej zeme”, kde ale podľa ich práva už nemohol byť veľvezírom on a podľa nepopulárnej povesti bol sťatý. Jeho nástupcom sa stal jeho syn Árpád.

Hrob – mohyla 21 x 18 m, je situovaná na mieste, kde po prekonaní Karpát a prebití sa v Užhorode, si mohli konečne oddýchnuť. Správa o tomto hrobe bola najprv bombastická. Najväčší záujem, samozrejme, prejavili Maďari, ale pretože to bola škvrna na ich dejinách a my sme chceli mať s Maďarmi dobré vzťahy, Budinský Krička musel správu napísať tak, aby bola ovca celá, aj vlk sýty.

Napriek tomu PhDr. Pavel Dvořák vo svojom televíznom seriáli „Stopy dávnej minulosti“ tomu venoval pozornosť a dokonca tam dal do súvisu aj 3 km vzdialenú dedinu Somotor, ktorej názov napovedá, že sa tu konal veľmi smutný kar (maď. szomorú tor). Pri osobnom stretnutí mi povedal, že to asi bol omyl. Pritom sám povedal: nedozvieme sa pravdu o dejinách. Deformuje ju politika. Túto tému sa dnes snaží oprášiť Mgr. Beáta Pintérová z UKF Nitra.

Oproti tomuto miestu je teda staré hradisko. Dnes je v ňom cintorín. Podobne, ako na mnohých iných opustených hradiskách a pevnostiach. Tieto miesta sa spravidla nedali orať, boli plné skál, črepov a kostí, boli tu zlí duchovia, preto boli a sú využívané dodnes ako cintoríny.

Zemné hradisko Zemplin nemá nič spoločné s plynom. Názov Zemlin deformoval niekto, kto nevedel, čo to znamená. Pri srbskom Belehrade je podobné hradisko Zemun.

Výška valov Zemlína (zem, hlina) je pomerne impozantná, dosahuje miestami zvonku aj 8 m, je to symetrický ovál. Jeho vnútro tvorí vyvýšená plošina so silnou kultúrnou vrstvou – zem je čierna od humusu a azda i od stôp po požiaroch. Pokračuje v ňom archeologický výskum.

Najviac ma tam zaujal fakt, že hradisko bolo pôvodne murované z kameňa kladeného do horúceho vápna. Keby hradisko malo pravé uhly, pomyslel by som si, že je pôvodne rímske. Aj tak to nemožno vylúčiť. Na toto dá odpoveď práve archeológia.

Zaujímavé je, že tento cca 2 m široký múr niekto neskôr zasypal zeminou a zrejme potom stále navyšoval. Bolo by zaujímavé pozrieť aj iné hradiská, najmä blízke, či tiež nemajú podobný vývoj.

Predo mnou zemlínsky val

 

Z vnútra mal 4 – 5 m

 

Na pôvodné hradby niekto viac krát navyšoval zeminu. Stred hradu je mierne vyvýšený

 

Szabolcs

Ďalšie zemné hradisko v smere postupu Maďarov je cca 35 km južnejšie v Maďarsku. Je to Szabolcs. Aj tu bol cintorín, je tu ešte pár zachovaných hrobov. Aj tu boli valy postupne navyšované. Anonymus síce píše, že pevnosť postavil Szabolcs, ale pravdou zrejme bude, že on mohol byť posledným, ktorý toto hradisko navyšoval.

Nebol by to prvý, ani posledný prípad, kedy Maďari píšu históriu tak, že “Arpádovci postavili”. Pravdou je, že často len obnovovali, rozširovali. Pevnosti, kostoly a pod.

Napríklad Maďari tvrdia, že kláštor v Pannonhalme postavili Arpádovci r. 955, no Svätopluk s Arnulfom sa tam stretli už r. 871 (Ommuntesperch).

Kláštor totiž založil biskup Ammand (Amadeus) približne r. 675, veď ten kopec dodnes aj Maďari volajú Ammand hegy, Ammandov kopec.

Takýchto manipulácií a klamstiev je v maďarskej histórii veľa. Ostatne, aj samotná prezentácia uhorskej histórie ako maďarskej, je manipulácia. Uhor naozaj neznamenalo pred príchodom Maďarov to isté, ako Maďar. Uhor bol každý obyvateľ Uhorska. Aj Maďari. Maďari volali Uhrov Horváth. Človek z hôr. Existuje kamenná doska v Salcburgu z r. 477, kde je jasne napísané, že boja sa tu zúčastnili aj Uhri. Udialo sa to presne 398 rokov pred tým, než Maďari prekročili prvý raz Karpaty !

Náčelník Szabolcs vás víta v hradisku

 

Hradisko Szabolcs

Hradisko Szabocs s trojuholníkovou základňou je rovnako impozantné, ako Zemlin, ale jeho výška nie je rovnomerná, kolíše od cca 10 m po 5 m. Zrejme jeho steny klesali preto, lebo posledné navýšenie nebolo armované kameňmi, drevom.

Hradisko malo okolo seba vodnú priekopu, vidieť to jasne na západnej strane. Na východ od hradiska je staručký kostol, ktorý taktiež akože postavili Arpádovci. Lenže jeho najstaršiu časť tvorí krásna rotunda, o ktorej niet pochýb, že niekedy tvorila samostatnú stavbu. Utvrdzuje ma v tom nielen stavebná odlišnosť od kostolnej lode, ale hlavne klasický ariánsky priemer – 7,3 m, azda zo 4 – 6. storočia.

Pri vchode do hradiska vás víta hrdá socha maďarského dobyvateľa s pamätnou doskou. Kiež by sme aj my mali rovnakú národnú hrdosť, ako oni! V Zemplíne nie je okrem biednej tabuľky nič, čo by bolo o hrdosti. Dokonca bývalé nálezisko spomenutých hrobov je úboho zarastené krovinami a je tam miesto na vývoz stavebného odpadu.

Niekedy mám pocit, že viem prísť na miesto v pravý čas. V Szabolcsi bol práve školský výlet. Sprievodcu im robil muž oblečený v staromaďarskej košeli so šišakom na hlave. Keď skončil produkciu, ešte naučil deti aj pokrik siedmych kmeňov. Tri krát zakričali: „HUJ BUJ, HUJ BUJ, HUJ BUJ. Vtedy som si spomenul, že na nitriansku sa hovorí človeku, ktorý niečo robí rýchlo nie halabala, ale – urobil si to hujbuj. Ledabolo.

Reformovaný kostol s rotundou vpravo

 

Rotunda v Szabolcsi

 

Huj buj

Alan Dolog

 

Druhú časť si môžete prečítať tu

Knihu si môžete kúpiť tu

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:07

Joe Biden súhlasil s radou šéfa Pentagónu, že zostrelenie čínskeho balóna by sa nemalo uskutočniť kvôli riziku pre ľudí na zemi. Uviedol to Biely dom.

19:14

Európska únia plánuje zvýšiť úsilie s cieľom dosiahnuť, aby sa zmrazený ruský majetok použil na náhradu škôd spôsobených vojnou na Ukrajine. Uviedli to predstavitelia Únie v piatok po skončení summitu EÚ-Ukrajina v Kyjeve.

18:16

Ukrajina v piatok oznámila, že začala nahrádzať milióny bežných žiaroviek úspornejšími LED žiarovkami, ktoré jej darovala Európska únia.

18:11

Ak západní partneri urýchlia dodávky zbraní dlhého doletu, Ukrajina začne oslobodzovať územia Donbasu, ktoré boli obsadené v roku 2014. Prezident Volodymyr Zelenskyj to povedal na tlačovej konferencii po samite Ukrajina – EÚ.

18:10

Donald Trump vyzval na zostrelenie čínskej sondy zaznamenanej na oblohe nad kontinentom USA. “Zostreľte ten balón!” napísal na sociálnej sieti Truth.

17:06

Čínske ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že balón pohybujúci sa nad územím Spojených štátov je civilné zariadenie používané na výskum, najmä na meteorologické účely. Podľa USA ide o čínsky špionážny balón.

15:57

Vstup Ukrajiny do Európskej únie bude závisieť od toho, ako úspešne sa na tento krok pripraví, pričom nie sú stanovené žiadne pevné termíny na vstup, ba dokonca ani na začatie rokovaní, uviedla šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na samite Ukrajina – EÚ v Kyjeve.

15:40

Pápež František pricestoval na trojdňovú návštevu Južného Sudánu. Cieľom jeho cesty je podpora mieru a zmierenia v krajine.

14:45

Chcel zabiť Alžbetu II. kušou. Muž sa na súde priznal k vlastizrade. Od roku 1981 sa stane prvou osobou v Británii usvedčenou z tohto trestného činu.

14:37

V Južnom Sudáne vypukli násilnosti, pri ktorých prišlo o život 28 ľudí. Udialo sa tak v predvečer návštevy pápeža Františka.

12:57

Nemecká vláda potvrdila, že Berlín schválil presun tankov Leopard 1 na Ukrajinu.

12:41

Turecký minister vnútra vyzval veľvyslanca USA v Ankare, aby “dal svoje špinavé paprče preč” od krajiny, a obvinil ho zo snahy “rozvracať” Turecko

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Ronaldo dal prvý gól za Al-Nassr, z penalty zariadil remízu

0 icon

Rijád 3. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo strelil v piatok svoj premiérový gól v drese Al-Nassr. V zápase 15. kola najvyššej súťaže v Saudskej Arábii premenil v tretej minúte nadstaveného času druhého polčasu pokutový kop a zariadil tak remízu 2:2 na pôde tímu Al-Fateh Al-Nassr vedie po…

Maďarsko a Rakúsko sa dohodli, že nebudú dodávať zbrane Ukrajine

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (HSP/Europeanconservative/Foto:Telegram)   Podľa ministrov obrany nekonečné dodávky zbraní len predlžujú konflikt a hrozí jeho eskalácia, píše Tamás Orbán pre The European Conservative Ministri obrany Rakúska a Maďarska sa po stretnutí v Budapešti v pondelok 30. januára dohodli, že nebudú dodávať zbrane na Ukrajinu, aby sa zabránilo…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Kam dosiahnu rakety dlhého doletu, ktoré USA poskytujú Ukrajine?

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Yevgen Honcharenko, Telegram, Screenshot) Aktualizované 3. februára 2023 20:23 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:22 - Ukrajina by mala dostať námornú flotilu zo Západu. V…

Fico: Brusel akútne potrebuje počuť aj iný názor na vojnu na Ukrajine, ako len ten, ktorý znie z USA

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Prinášame vám reakciu predsedu strany SMER - slovenská sociálna demokracia Roberta Fica zo stretnutia s veľvyslancami USA, Veľkej Británie a viac ako 20 krajín EÚ, ktoré sa uskutočnilo v stredu 1. februára 2023 "Ďakujem veľvyslancom z viac ako 20-tich členských štátov EÚ, USA…

Za pomoci Západu dokonáva Ukrajina eutanáziu

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Ukrajina umiera. Dobrovoľne, za pomoci Západu. Krváca z tisícich rán, no Západ, namiesto toho, aby donútil Ukrajinu uzavrieť mier bez podmienok, dodávkami zbraní vlastne asistuje pri jej eutanázii. Akokoľvek rôzni pseudoanalytici špekulujú o tom, že Ukrajina ešte môže v súčasnom konflikte s Ruskom zaznamenať…

V dome Igora Matoviča nahlásili bombu, prípadom sa zaoberá polícia

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Aktualizované 3. februára 2023 19:30 V dome lídra OĽANO Igora Matoviča v piatok nahlásili bombu, prípadom sa zaoberá polícia. Pre TASR to potvrdil Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Upozornil na to týždenník Plus 7 dní "Túto informáciu môžeme potvrdiť. Prípadom sa zaoberá polícia,…

Šéfovia parlamentov V4 zdôraznili podporu Ukrajiny i potrebu ochrany hraníc

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Miloš Vystrčil)   Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) by mali aj naďalej pomáhať Ukrajine vojensky, humanitárne aj politicky. Zhodli sa na tom predsedovia parlamentov V4 počas piatkového rokovania v priestoroch Bratislavského hradu. Za dôležitý považujú aj spoločný postup pri ochrane vonkajšej hranice schengenského priestoru. Témou rokovania bola…

Napätie medzi USA a Čínou sa zvyšuje

0 icon

Washington 3. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Twitter) Aktualizované 3.2.2023 18:00 Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken odloží plánovanú návštevu Pekingu v nadchádzajúcich dňoch, informuje ABC. Dôvodom je čínsky balón Hovorca Pentagónu Pat Ryder uviedol, že nad severnou časťou kontinentálnych Spojených štátov bol zistený a sledovaný výškový prieskumný balón, ktorý pravdepodobne vypustila…

Slováci sa brodia snehom: Na severe vyhlásili kalamitu, obmedzenia platia aj pod Tatrami

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák) Aktualizované 3. februára 2023 20:14 Na Orave, Liptove, Kysuciach a Hornom Považí vyhlásili cestári pre sneženie kalamitu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Sneženie komplikuje dopravu aj na ďalších úsekoch ciest na Slovensku. Obmedzenia, najmä pre kamióny, platia už…

Generál Pavel odhadzuje masku. Je to súčasť niečoho, čo sa týka aj nás?

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vyhral voľbu prezidenta tým, že sa tváril extrémne pokojne a zmierlivo. Okamžite po zvolení však zmenil štýl – áno, je to opäť vojak. Na čelo štátu sa dostal práve vo chvíli, keď parlament hovorí o uľahčení mobilizácie. A čo je horšie, nielen český,…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Andrej Sablič

Pravda o vojnách II.

0icon

Verejná žaloba voči zločineckej, makroekonomickej teórii a praxi na základe, ktorej žiadam

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

Gustáv Murín

Kauza Budaj a ŠtB? Búrka v šerbli...

0icon

Je bizarné, že akurát Robert Fico, člen Komunistickej strany, ktorej verne slúžil, platil známky a nijako neprotestoval proti metódam ŠtB, a ktorý si November vraj ani nevšimol, má tú drzosť navážať sa do Jana Budaja, ktorý ho organizovaním VPN pripravil o komunistickú kariéru? Keby mal pán Fico v sebe aspoň toľko studu a…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Pracovníci dolaďujú posledné prípravy na zápas amerického futbalu NFL Super Bowl pred štadiónom State Farm v americkom meste Glendale

Autor: TASR/AP-Matt York

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ronaldo dal prvý gól za Al-Nassr, z penalty zariadil remízu

0 icon

Rijád 3. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo strelil v piatok svoj premiérový gól v drese Al-Nassr. V zápase 15. kola najvyššej súťaže v Saudskej Arábii premenil v tretej minúte nadstaveného času druhého polčasu pokutový kop a zariadil tak remízu 2:2 na pôde tímu Al-Fateh Al-Nassr vedie po…

Maďarsko a Rakúsko sa dohodli, že nebudú dodávať zbrane Ukrajine

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (HSP/Europeanconservative/Foto:Telegram)   Podľa ministrov obrany nekonečné dodávky zbraní len predlžujú konflikt a hrozí jeho eskalácia, píše Tamás Orbán pre The European Conservative Ministri obrany Rakúska a Maďarska sa po stretnutí v Budapešti v pondelok 30. januára dohodli, že nebudú dodávať zbrane na Ukrajinu, aby sa zabránilo…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Kam dosiahnu rakety dlhého doletu, ktoré USA poskytujú Ukrajine?

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Yevgen Honcharenko, Telegram, Screenshot) Aktualizované 3. februára 2023 20:23 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:22 - Ukrajina by mala dostať námornú flotilu zo Západu. V…

Fico: Brusel akútne potrebuje počuť aj iný názor na vojnu na Ukrajine, ako len ten, ktorý znie z USA

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Prinášame vám reakciu predsedu strany SMER - slovenská sociálna demokracia Roberta Fica zo stretnutia s veľvyslancami USA, Veľkej Británie a viac ako 20 krajín EÚ, ktoré sa uskutočnilo v stredu 1. februára 2023 "Ďakujem veľvyslancom z viac ako 20-tich členských štátov EÚ, USA…

Za pomoci Západu dokonáva Ukrajina eutanáziu

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Ukrajina umiera. Dobrovoľne, za pomoci Západu. Krváca z tisícich rán, no Západ, namiesto toho, aby donútil Ukrajinu uzavrieť mier bez podmienok, dodávkami zbraní vlastne asistuje pri jej eutanázii. Akokoľvek rôzni pseudoanalytici špekulujú o tom, že Ukrajina ešte môže v súčasnom konflikte s Ruskom zaznamenať…

V dome Igora Matoviča nahlásili bombu, prípadom sa zaoberá polícia

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Aktualizované 3. februára 2023 19:30 V dome lídra OĽANO Igora Matoviča v piatok nahlásili bombu, prípadom sa zaoberá polícia. Pre TASR to potvrdil Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Upozornil na to týždenník Plus 7 dní "Túto informáciu môžeme potvrdiť. Prípadom sa zaoberá polícia,…

Šéfovia parlamentov V4 zdôraznili podporu Ukrajiny i potrebu ochrany hraníc

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Miloš Vystrčil)   Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) by mali aj naďalej pomáhať Ukrajine vojensky, humanitárne aj politicky. Zhodli sa na tom predsedovia parlamentov V4 počas piatkového rokovania v priestoroch Bratislavského hradu. Za dôležitý považujú aj spoločný postup pri ochrane vonkajšej hranice schengenského priestoru. Témou rokovania bola…

Napätie medzi USA a Čínou sa zvyšuje

0 icon

Washington 3. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Twitter) Aktualizované 3.2.2023 18:00 Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken odloží plánovanú návštevu Pekingu v nadchádzajúcich dňoch, informuje ABC. Dôvodom je čínsky balón Hovorca Pentagónu Pat Ryder uviedol, že nad severnou časťou kontinentálnych Spojených štátov bol zistený a sledovaný výškový prieskumný balón, ktorý pravdepodobne vypustila…

Slováci sa brodia snehom: Na severe vyhlásili kalamitu, obmedzenia platia aj pod Tatrami

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák) Aktualizované 3. februára 2023 20:14 Na Orave, Liptove, Kysuciach a Hornom Považí vyhlásili cestári pre sneženie kalamitu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Sneženie komplikuje dopravu aj na ďalších úsekoch ciest na Slovensku. Obmedzenia, najmä pre kamióny, platia už…

Generál Pavel odhadzuje masku. Je to súčasť niečoho, čo sa týka aj nás?

0 icon

Bratislava 3. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vyhral voľbu prezidenta tým, že sa tváril extrémne pokojne a zmierlivo. Okamžite po zvolení však zmenil štýl – áno, je to opäť vojak. Na čelo štátu sa dostal práve vo chvíli, keď parlament hovorí o uľahčení mobilizácie. A čo je horšie, nielen český,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Andrej Sablič

Pravda o vojnách II.

0icon

Verejná žaloba voči zločineckej, makroekonomickej teórii a praxi na základe, ktorej žiadam

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

Gustáv Murín

Kauza Budaj a ŠtB? Búrka v šerbli...

0icon

Je bizarné, že akurát Robert Fico, člen Komunistickej strany, ktorej verne slúžil, platil známky a nijako neprotestoval proti metódam ŠtB, a ktorý si November vraj ani nevšimol, má tú drzosť navážať sa do Jana Budaja, ktorý ho organizovaním VPN pripravil o komunistickú kariéru? Keby mal pán Fico v sebe aspoň toľko studu a…

Vášeň v Tebe

Lyžiarka Mikaela Shiffrinová zverejnila fotografiu plnú lásky, ale aj obrovskej bolesti

0 icon

Lyžiarka Mikaela Shiffrinová, najväčšia súperka našej úžasnej Petry Vlhovej, včera na sociálnej sieti Instagram zverejnila dojímavú fotografiu. Fotografia zobrazuje lyžiarku, ako v nemocnici drží svojho otca za ruku. Druhého februára totiž uplynuli tri roky od kedy zomrel jej otec. Nešťastne totiž spadol zo strechy rodinného domu v mestečku Edwards. Žiaľ,…

Simona Krainová prehovorila o milostnom trojuholníku: Ona – Sagvan Tofi – Dara Rolins

0 icon

Slovenská speváčka Dara Rolins mala pred niekoľkými dňami v O2 aréne v Prahe svoj doteraz najväčší koncert. Ľudia sú z neho nadšení. Zúčastnila sa ho aj modelka Simona Krainová, ktorá aktuálne prehovorila o trojuholníku so Sagvanom Tofim. Speváčka Dara Rolins v sobotu 28. januára odspievala svoj doteraz najväčší koncert, ktorý si dala ako darček…

Prečo ľudia tlieskajú v lietadle?

0 icon

Známy cestovateľ, bloger, autor knihy Influencer – Milan Bez Mapy – vo svojom aktuálnom krátkom videu vysvetľuje zvyk tlieskať v lietadle po pristáti. Tlieskate aj vy? „Tlieskanie v lietadle, pravdepodobne, začalo ešte v časoch, keď lietanie nebolo tak široko dostupné, bezpečné a lacné ako je dnes,“ vysvetľuje v úvode cestovateľ. Dodáva, že tiež záleží od…

Preplachujete cestoviny alebo nie? Uvarte si ich podľa Jamieho Olivera

0 icon

Cestoviny patria medzi jedno z najobľúbenejších jedál, ak o nich hovoríme v súvislosti s rýchlosťou prípravy. Po uvarení ich preplachujete alebo nie? Ako to robí Jamie Oliver? Svetoznámy britský kuchár pri varení cestovín postupuje podľa jednoduchých krokov. Osvojte si jeho postup  a 

Neviditeľná hrozba, ktorá môže zničiť vaše manželstvo

0 icon

Manželský vzťah môžu zničiť rôzne závislosti. Niektoré sú viditeľné – alkoholizus, drogová závislosť či patologické hráčstvo - gamblerstvo. Iné sú neviditeľné a v mnohých prípadoch považované aj za cenné či hodné obdivu. Práve do druhej skupiny patrí workoholizmus. Workoholizmus je však zabijak. Ničí totiž zdravie - fyzické a duševné, pohodu, potešenie a…

Armádny Magazín

„Situácia sa každým dňom zhoršuje“: Ukrajinský pilot oznámil, že stíhačky na Ukrajine končia

0 icon

Ukrajina, 3. februára 2023 (AM) – Ukrajina v blízkej budúcnosti môže zostať úplne bez bojových lietadiel , počet lietadiel vo vzdušných silách ozbrojených síl Ukrajiny sa rýchlo znižuje. Povedal to ukrajinský pilot s volacím znakom „Juice“ v rozhovore pre britské vydanie denníka The Financial Ti

Maďarsko vykonalo rozsiahle čistky v armáde. Orbán zatrhol členstvo Ukrajiny v EÚ

0 icon

Maďarsko, 3. februára 2023 (AM) – Maďarský premiér opäť vylial vedro ľadovej vody na horúce hlavy ukrajinských úradov, ktoré dnes prejavili potešenie v súvislosti s návštevou predstaviteľov EÚ v Kyjeve. Pripomeňme, že v Kyjeve sa otvoril summit Ukrajina-NATO, kam vlakom pricestovali predstavitelia EÚ rôznych úrovní

Čoho sa boja americkí vojaci?

0 icon

USA, 3. februára 2023 (AM) – V januári bola Pentagonom uverejnená správa o UFO, z ktorej vyplynulo, že v roku 2022 nedokázal identifikovať 171 neznámych leteckých objektov. Prípady „vzdušných javov“ sa tým v USA vyostrili.   So záhadným oneskorením, no nakoniec predsa len, vydali americké úrady správu o tom, ktoré z minuloročných javov na nebi zatiaľ

Rusko poslalo na Ukrajinu vojenské roboty na ničenie západných „Leopardov“ a „Abramsov“

0 icon

Rusko, 3. februára 2023 (AM) – Ruské bojové roboty "Marker" dorazili do zóny špeciálnej operácie na Donbas. Tam ich otestujú v reálnych bojových podmienkach. Odborníci plánujú vypracovať algoritmy na vedenie boja v rámci skupiny s robotmi, “hovoria experti. V zóne špeciálnej vojenskej operácie budú testované dve verzie Markera naraz. Jeden z…

Vyjadrenia ruského prezidenta Putina, šéfa zahraničných vecí Lavrova a šéfa rozviedky Naryškina

0 icon

Rusko, 3. februára 2023 (AM) – Prinášame prehľad najnovších vyjadrení čelných predstaviteľov Ruskej Federácie k operácii na Ukrajine a k situácii vo svete.   Hlavné tézy prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina na galavečere na počesť víťazstva v bitke o Stalingrad: ▪️Ideológia

TopDesať

30+ dokonale načasovaných fotografií z celého sveta

0 icon

Tie najlepšie životné momenty sú neopakovateľné. Preto ľudstvo vymýšľalo rôzne spôsoby, ako ich zachytiť a uchovať naveky. Práve z toho dôvodu vznikli fotoaparáty, či videokamery. Tie nám slúžia už niekoľko desiatok rokov a za tú dobu sa určite podarilo zachytiť nespočetné množstvo vzácnych okamihov. Avšak fotografie v tomto článku sú…

TOP10: Tieto fakty ti jedného dňa zachránia život!

0 icon

Mnohým zraneniam a dokonca aj úmrtiam by sa dalo predísť, keby ľudia vedeli, ako sa v kritických situáciách správne zachovať. Niekedy poznanie jednoduchej skutočnosti môže zvýšiť tvoje šance na prežitie alebo pomôcť zachrániť život niekoho iného. A tieto fakty by ťa mali naučiť, ako sa správať v život ohrozujúcich situáciách. [the_ad…

Práčka naozaj kradne tvoje ponožky! Ako to robí?

0 icon

Opäť sa to stalo! Vyložil si práčku, vyberieš čistú bielizeň a ponožku nenájdeš, hoci si pamätáš, že si ju dával dovnútra. Na tvojej pamäti nie je nič zlé, iba práčka ti... kradne ponožky. Ako sa ukázalo, ponožky a iné drobné predmety sa môžu jednoducho zaseknúť v častiach práčky a nie je to…

Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

0 icon

Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

10 divných faktov o jedle, o ktorých si doteraz pravdepodobne netušil

0 icon

Jedlo. Jeme ho každý deň, no koľko o ňom v skutočnosti vieme? A práve to sa teraz pokúsime napraviť. Existuje veľa zaujíamvostí o jedle, o ktorých sme doteraz ani my v redakcii nevedeli! Pokúsili sme sa to trochu zamiešať. Niektoré fakty, ktoré sme uviedli, sú zaujímavé, niektoré sú divné a niektoré sa…

FOTO DŇA

Pracovníci dolaďujú posledné prípravy na zápas amerického futbalu NFL Super Bowl pred štadiónom State Farm v americkom meste Glendale

Autor: TASR/AP-Matt York

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali