Vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu vo svete: Európa potrebuje dušu

Vatikán 14. novembra 2017 (HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)

 

Osobitný vyslanec Európskej únie pre náboženskú slobodu vo svete Ján Figeľ v rozhovore pre vatikánsku agentúru CNA vyjadruje svoje názory na najdôležitejšie hodnoty, ktorých sa má Európska únia držať. Hovorí o nedávnej konferencii „Premyslime Európu“, o práci na poli náboženskej slobody na kontinente i vo svete a o úlohe kresťanov v prinášaní novej zanietenosti pre dobro všetkých.

Na snímke osobitný vyslanec Európskej únie pre náboženskú slobodu vo svete Ján Figeľ

Ako by ste vysvetlili termín „zodpovedná sloboda“? Kedy nie je sloboda zodpovedná?

Sloboda je veľkým darom a fenoménom človeka. Ale bez zodpovednosti je neudržateľná, ba môže sa aj vytratiť. Sloboda potrebuje zrelosť vo forme aktívneho občianstva. Môžeme si slobodne vyberať a rozhodovať sa, ale svoju slobodu posilňujeme len hľadaním spoločného dobra. Ak volíme rozhodnutia v protiklade so slobodami a základnými právami iných, oslabujeme či dokonca ničíme celkovú slobodu v spoločnosti. Zodpovedná sloboda spolu s právami tiež uznáva a uskutočňuje povinnosti a záväzky. Moderné trendy jednostrannej mentality, ktoré sa orientujú iba na práva, podkopávajú a narúšajú celkovú slobodu spoločnosti. Moje práva sú možné a dosiahnuteľné iba tak, že budem dodržiavať svoje povinnosti voči ostatným a voči komunite, v ktorej žijem. Tento vyvážený prístup predstavuje zrelé konanie a buduje zodpovednú slobodu. Tento výrok použil vo svojom príhovore na záver konferencie Rethinking Europe – Premyslime Európu kardinál Reinhard Marx, predseda Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva COMECE. Pozvanie zúčastniť sa tejto konferencie mi pripomenulo skutočnosť, že aj zriadenie tejto novej pozície pri Európskej únii, a tým aj moje súčasné poslanie, oznámil tiež práve vo Vatikáne predseda komisie Juncker pri príležitosti udelenia Ceny Karola Veľkého pápežovi Františkovi v máji 2016. Tento fakt symbolizuje historické prepojenie mojej agendy s Rímom a medzinárodnými snaženiami o budovanie mostov.

Ste osobitným vyslancom Európskej únie pre náboženskú slobodu. Ako by mala Európa viac posilňovať náboženskú slobodu vo svete?

Európa veľmi dôverne pozná dve línie vývoja, o ktorých ju poučili lekcie 20. storočia  – línia mieru a slobody a línia vojny a totality. Preto by sa mala aktívnejšie držať základnej hodnoty slobody vyznania a presvedčenia, a to vo svete i vo svojom vnútri. Tá totiž zahŕňa slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a presvedčenia, ktoré sú vzácne a dôležité pre život a dôstojnosť každej osoby. Je lakmusovým testom všetkých ľudských práv, pretože ak sa nerešpektuje, tak sa okliešťujú aj iné politické a občianske práva. Bolo by možné o tom veľa hovoriť zo skúseností v komunistickom Československu a v krajinách sovietskeho bloku. V čase zlej globálnej situácie a zhoršujúcich sa trendov v mnohých krajinách a regiónoch sveta by mala Európa šíriť povedomie o dôležitosti slobody vyznania a náležitým spôsobom podporovať túto agendu. Znamená to vlastne výzvu konať proti prenasledovaniu a diskriminácii, zastaviť vojnové konflikty a pracovať na spravodlivejšom a rovnejšom prístupe k rôznym náboženským menšinám a komunitám. Je to naša zodpovednosť aj náš spoločný záujem.

 

Konferencia sa uskutočnila pod názvom „Premyslime Európu“. Ako to dosiahnuť? Aké dojmy máte po tomto zhromaždení?

Zhromaždenie bolo veľmi užitočné a časovo aktuálne, pretože mnoho ľudí má opodstatnené obavy o budúcnosť európskej integrácie. Dôvera v projekt Európskej únie bola oslabená brexitom, rastúcou nestabilitou na kontinente a v jeho susedstve, prechádzaním cez desaťročie viacerých kríz – menovej, finančnej, ekonomickej, migračnej i politickej. Kresťania boli veľmi aktívni v procese európskej integrácie. Ich politický prínos je nespochybniteľný, dokonca rozhodujúci prostredníctvom lídrov ako Schuman, Adenauer, De Gasperi, Monet a iní. Kresťania by ani dnes nemali ostať bokom alebo lamentovať nad situáciou, ale naopak – opäť prinášať to, čo chýba a čo je potrebné  pre obnovu Európy: základné hodnoty, osobnú zanietenosť a ducha jednoty. Toto nedokáže dodať trh, euro ani geografia. Je to ovocie zodpovednej slobody, zmyslu pre solidaritu, dobrej vôle a rozumných, skutočných riešení problémov.

 

Vašou úlohou je presadzovať a obhajovať náboženskú slobodu mimo hraníc EÚ. Sú správy – mám teraz na mysli napríklad nedávnu správu ACN (Pomoc trpiacej Cirkvi) – ktoré zdôrazňujú ohrozenosť náboženskej slobody v rámci Európy. Akým spôsobom môže vaša činnosť pomôcť Európe prehodnotiť právo jej obyvateľov na náboženskú slobodu?

Vnútorné a vonkajšie politiky EÚ sú dvoma časťami rovnakej komunitnej agendy. Preto viac pozornosti a väčšia vonkajšia, medzinárodná angažovanosť, čo sa týka náboženskej slobody, môže pomôcť obnoviť európsku oddanosť náboženskej slobode doma. Toto je jeden z dôvodov, prečo je môj mandát osobitného vyslanca EÚ pre náboženskú slobodu vo svete orientovaný na krajiny mimo EÚ, ale zároveň prepojený s vnútorným dialógom s cirkvami podľa čl. 17 Zmluvy o EÚ.Ostatné kolo vysokého pravidelného, transparentného a otvoreného dialógu s cirkvami a náboženskými komunitami na vysokej úrovni prebehlo 7. novembra v Bruseli. Zvolávateľom je prvý podpredseda Európskej komisie Franz Timmermans. Rovnako  sa konajú stretnutia s nekonfesnými organizáciami. Zintenzívnila sa tiež angažovanosť Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v týchto záležitostiach, a to nielen kvôli nárastu migrácie. Viaceré krajiny nominovali osobitných  predstaviteľov a vyslancov alebo založili observatóriá na posilnenie ochrany a podpory náboženskej slobody – napríklad Nórsko, Fínsko, Dánsko, Taliansko. Veľmi oceňujem tieto novovzniknuté záväzky.

 

Dialóg, inklúzia, solidarita, rozvoj a mier sú piatimi piliermi, na ktorých treba postaviť Európu, hovorí pápež František. Súhlasíte s ním? Existuje pilier, ktorý by ste pridali?

Hoci pápež František pochádza z Latinskej Ameriky, jasne rozumie dôležitosti spoločnej európskej budúcnosti pre starý kontinent, ale aj pre globálny rozvoj. Rád by som zdôraznil dôstojnosť, spravodlivosť, subsidiaritu, solidaritu a dialóg. Vo svojej súčasnej pozícii a ako bývalý európsky komisár pre vzdelanie, kultúru a mládež zblízka pozorujem rastúcu dôležitosť týchto princípov a pilierov pre Európu a tiež pre svet. Ľudská dôstojnosť je prvou a najdôležitejšou hodnotou pre ľudí kdekoľvek, zvlášť po storočí genocíd,  počnúc genocídou Arménov pred sto rokmi až po masové vraždy vykonávané bojovníkmi ISIS na kresťanoch, jezídoch a ďalších menšinách na Blízkom východe v posledných rokoch. Mier je ovocím spravodlivosti, preto zlepšenie a zintenzívnenie úsilia pre spravodlivosť, vrátane a najmä v inštitúciách Organizácie spojených národov, je najlepšou prevenciou vojnových konfliktov. Subsidiarita je alternatívnym menom pre slobodu a dobre organizovanú vnútroštátnu a medzištátnu spoluprácu. Je to aj kľúčový princíp cirkevného sociálneho učenia. EÚ sa musí učiť tomuto princípu lepšie, ako tomu bolo v nedávnej minulosti. Princíp subsidiarity je dôležitý pre obnovu vzájomnej dôvery  – medzi štátmi a inštitúciami EÚ a jej občanmi. Solidarita predstavuje spojivo v múroch nášho európskeho domu. Bez solidarity sa tento dom rozpadne. Rozumná, efektívna solidarita prichádza po subsidiarite. Solidarita so zraniteľnými a tými, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, je vzájomne výhodnou  investíciou proti chudobe, rozdeleniu a extrémizmu. Tieto princípy reprezentujú základ spoločného dobra, ktorého podpora dnes tak často chýba v medzinárodných a národných politikách. A napokon, dialóg reprezentuje kultúru otvorenosti, učenie sa o ostatných a súcit s ľuďmi a svetom. Tieto princípy sú potrebné, ak sa má Európa v 21. storočí stať naozajstným držiteľom svojho osudu, lídrom ľudskosti, ochrancom demokracie a príkladom všeobecnej solidarity. A takáto Európa bude slúžiť ako zdroj nádeje a integrálneho humanizmu pre svojich ľudí i pre svet. Toto je odkaz Roberta Schumana a otcov – zakladateľov EÚ našej generácii. Zdieľam s nimi tento sen a víziu.

 

Po dvoch dňoch stretnutí je na mieste otázka: Čo bude ďalej? A osobne, čo budete robiť vy, aby ste postupne implementovali ciele, ktoré ste si počas týchto stretnutí stanovili?

Takéto zhromaždenia a dialógy by sa mali organizovať pravidelne, a to na európskej i národnej úrovni, napríklad raz za dva roky. Túto iniciatívu by mali prevziať národní politickí lídri a lídri cirkví, experti a laici. Európa nie je dôležitá len v Bruseli, Štrasburgu alebo Vatikáne; je dôležitá pre perspektívu našich krajín, regiónov a predovšetkým pre všetkých svojich občanov. EÚ začala ako projekt elít; dnes je viac a viac v rukách ľudí. Preto budúcnosť tohto bezprecedentného projektu by mala byť aj viac prítomná v mysliach a srdciach ľudí. My tu nie sme ako turisti na návšteve Európskej únie, sme jej občanmi so svojimi právami a slobodami, no i povinnosťami a zodpovednosťami. Zmysel integrácie sa  realizuje prostredníctvom férovej participácie, teda účasti na jej chode. Chvályhodná iniciatíva biskupskej komisie COMECE podporená Svätou stolicou pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv nemôže ostať izolovanou a príležitostnou. Dôležitosť miesta, času a obsahu bola potvrdená i prítomnosťou Svätého Otca Františka a vysokého počtu účastníkov z krajín a inštitúcií EÚ. Teraz potrebujeme diskutovať o týchto problémoch aj na národnej úrovni a sústrediť sa na riešenia pre sektory, ako sú životné prostredie, bezpečnosť, migrácia, rozvoj a podobne.
Európa potrebuje dušu, nemôže byť naďalej len ekonomickou alebo technickou komunitou. Kultúrne korene, základne hodnoty, evanjeliová inšpirácia a zmysel pre bratstvo by mali inšpirovať naše rozhodnutia a skutky pre spoločné dobro. Sú potrebnejšie a prinášajú aj viac ovocia než lamentovanie nad vývojom alebo opakujúce sa polemiky. Deficit jednoty a slabá duchovná dimenzia Európskeho spoločenstva je pozvaním pre všetkých kresťanov a ostatných veriacich, aby prispeli a boli jeho aktívnymi účastníkmi so svojimi talentami, potenciálmi, vedomosťami, skúsenosťami a zodpovednosťou na rôznych úrovniach.

 

Otázkou doby nie je viacrýchlostná Únia alebo jej rozmanitá geometria. Problémom je jej orientácia – Quo vadis, Európa? Keď si jasne zadefinujeme orientáciu a budeme ju konsenzuálne zdieľať, potom musia nasledovať rozumné reformy a stratégie, eliminujúce priestor pre dnešnú vlnu frustácie, populizmu a extrémizmu.

Dozrel čas na zmenu a posun od politiky identít k etike zodpovednosti bez toho, aby sme prestali uznávať dôležitosť akejkoľvek identity, bez spochybňovania rozmanitosti našich kultúr, národov a náboženstiev. Jednota, ale nie uniformita, založená na rovnakej dôstojnosti všetkých ľudí je šľachetnou víziou aj praktickou potrebou. Kresťania a Cirkev nadobudli počas histórie nesmiernu duchovnú inšpiráciu, bohatstvo skúseností a vhodné nástroje na budovanie a šírenie takéhoto zmiereného ľudského spoločenstva (Zdroje. Cestaplus.sk / CNA).

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ľudia v supermarkete zápasili o akciové respirátory ako diví po tom, čo ich odporučil používať minister Krajčí

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) na nedávnej tlačovej konferencii vyhlásil, že v prípade cestovania v hromadnej doprave či pri akejkoľvek väčšej koncentrácii osôb odporúča ako epidemiologickú ochranu respirátor. Podotkol, že túto ochrannú pomôcku zatiaľ nechce zavádzať ako povinnú, aby predišiel náporu na lekárne…

OSN vyjadrila znepokojenie v súvislosti so sexuálnym násilím v Etiópii

0 icon

Kapské Mesto 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Organizácia Spojených národov (OSN) vo štvrtok vyjadrila "značné znepokojenie" v súvislosti s vážnymi obvineniami zo sexuálneho násilia v etiópskom regióne Tigraj, informovala agentúra DPA "Prichádzajú znepokojivé správy o jednotlivcoch, ktorí sú pod hrozbou bezprostredného násilia údajne nútení znásilňovať členov svojej vlastnej rodiny,"…

Karahuta: Pracovná skupina pre ochranu zvierat včera zasadala prvýkrát

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Včera sa uskutočnilo prvé zasadnutie pracovnej skupiny v oblasti veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) Ako uviedol, hlavnou úlohou skupiny bude zvýšiť…

Krajčí: V Bratislave je najväčsí záujem o očkovanie. Bratislavčania viac čítajú médiá, zaujímajú sa o život. Na východnejšie regióny musíme cieliť našu kampaň. Ľudia sa tam málo očkujú kvôli dezinformáciám

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) sa pokúsil vysvetliť, prečo je najväčší záujem o očkovanie v hlavnom meste. Podľa Krajčího je to preto, že ľudia žijúci v Bratislave viac čítajú a zaujímajú sa o život. Naopak, čím ďalej na východ, tým je…

Albánsko vyhostilo ruského diplomata za porušenie pandemických opatrení

0 icon

Tirana 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Albánske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok informovalo, že vyhostilo z krajiny ruského diplomata, a to za údajné nedodržiavanie opatrení zavedených v boji proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2. Píše o tom agentúra AP Rezort albánskej diplomacie označil za nežiaducu osobu ruského diplomata Alekseja Krivošejeva, ktorý…

Biden navrhol Rusku predĺženie zmluvy Nový START

0 icon

Washington 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden vo štvrtok Rusku navrhol predĺžiť zmluvu Nový START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní, o ďalších päť rokov. Potvrdila to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP "Spojené štáty sa plánujú usilovať o päťročné predĺženie…

Externý poradca premiéra po škandále s dotáciou končí vo funkcii. Ladislav Kamenický upozorňuje na rodinkárstvo v strane OĽANO. Kto sú Kalinský, Miškovič a Kaňka?

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) upozornil na to, že externý poradca premiéra Pavol Kalinský získal pre svoje environmentálne občianske združenie dotáciu 390.000 €. Odklepol mu ju minister Budaj, ktorý je na svoj post nominovaný stranou OĽANO. Kalinský sa bráni tým, že o dotáciu žiadal…

Korčok: Udelil najvyššie ocenenie rezortu diplomacie Antonovi Neuwirthovi in memoriam

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) udelil najvyššie ocenenie rezortu diplomacie Antonovi Neuwirthovi in memoriam Ocenenie Neuwirtha, osobnosti spoločenského života a prvého veľvyslanca SR pri Svätej stolici, sa uskutočnilo pri príležitosti nadchádzajúceho 100. výročia jeho narodenia. Najvyššie…

Eve K. obvinenej v rámci akcie Plevel 2 navrhujú väzbu

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Policajný vyšetrovateľ spracoval a podal podnet prokurátorovi na vzatie do väzby Evy K., ktorá bola obvinená v rámci akcie Plevel 2. Ako ďalej informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka, polícia sa v jej prípade obáva ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti Druhá obvinená…

Lídri EÚ zvažujú viac obmedzení na hraniciach. „Od každej nepotrebnej cesty treba odrádzať“

0 icon

Brusel 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet, Pool)   Lídri krajín EÚ vo štvrtok večer počas mimoriadneho summitu formou videokonferencie hovorili o potrebe prijať viac opatrení na boj proti šíreniu nových a infekčnejších variantov koronavírusu a o stratégii očkovania Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Béla

Drevený rebriniak

0icon

V posledných rokoch sú mojou veľkou záľubou starožitnosti. Najzaujímavejšie sú pre mňa rôzne starobylé vozy, sane, rebriniaky, krhly a podobne. Drevený rebriniak  Dnes sa starý drevený rebriniak / voz z dávnych čias repatrioval do záhrad, aby sa z neho stal mega plantážnik. Určite upúta pozornosť. Zdobený nádhernými trblietavými kvetmi skrášli záhradu,…

Rastislav Slovák

1 304 268 občanov SR volilo strany týchto štyroch (Matovič, Kollár, Sulík, Kiska) a teraz všetci občania SR musíme niesť následky tejto ich voľby a musíme znášať to, že šialený psychopat, podvodník a zločinec Matovič je predsedom vlády SR

0icon

Ja neviem čo teraz týchto 1 304 268 občanov SR očakáva, že sa bude diať, keď v takom obrovskom počte volili strany týchto štyroch (Matovič, Kollár, Sulík, Kiska). 1 304 268 občanov SR ich volilo a výsledok je vláda šialeného psychopata podvodníka a zločinca Matoviča. Čo iné aj týchto 1 304…

Robo Bačinský

Krajniak – ty nazývaš iného farizejom? Ako pokus o anekdotu do Roháča dobré...

0icon

,,Megakauza“ Pellegriniho oblek, zodvihol zo stoličky aj dvoch najpoctivejších politikov - Matoviča s Krajniakom. Obaja sa museli okamžite duševne ukojiť na svojich FB stránkach a ukázať prstom na papaláša Pellegriniho. Tentokrát však nie s matkou všetkých argumentov ,,lebo Fico“, ale vynovenou verziou ,,lebo oblek.“

Peter Švec

Záložníci odmietajú slúžiť kolaborantom a cudzím záujmom.

0icon

Kolaborantskému ministrovi pripravovanému a dosadenému cudzími protištátkami sa podarilo za celých 9 mesiacov vlády osloviť 60 záložníkov. Potrebujeme tisícky. Údajných záložníkov, v skutočnosti pozbieral kadetov. Vo svojom diletantstve ani netuší, čo sú to aktívne a pasívne zálohy, čo treba robiť. Vo svojej zapredaneckej kolaborantskej hlave nikdy nepochopí, že výzvy do služby vlasti nemôžu…

Pavel Pakoš

Sedem hlavných hriechov mainstreamu

0icon

Nedávno nám hovorca KBS odporučil, aby sme boli zvýšene opatrní pri sledovaní alternatívnych médií na internete. Keďže tým zhodil snahu stoviek občanov, medzi ktorými pôsobím tiež, mal by som dať ku tomu vyjadreniu objasnenie. Hranica medzi pravdou a lžou sa vôbec nestotožňuje s hranicou medzi hlavným mediálnym prúdom a tzv.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Ako trávili čas deti v dobe, keď telefóny ešte neexistovali? Rozhodne sa nenudili!

0 icon

Dnešným deťom sa asi ťažko bude veriť, že existovalo obdobie, kedy telefóny a smartfóny vôbec neboli. A že to bolo naozaj najlepšie detstvo, potvrdí každý, kto to zažil. Problém dnešných detí je v tom, že si deň bez mobilu a internetu ani nevedia predstaviť. Áno, dnešné chytré telefóny majú naozaj…

Wolfgang Amadeus Mozart: Záhadná smrť zázračného dieťaťa

0 icon

Hudobný génius napriek všetkým úspechom, ktoré počas života zažil, bol pochovaný do hrobu 3. triedy. Hrob 3. triedy je podľa pohrebného poriadku vydaného cisárom Jozefom tým najjednoduchším a najlacnejším. Smútočné obecenstvo nejde k hrobu. To je zvyk. Veď uloženie mŕtveho do hrobu je úlohou hrobára, nie? Tak sa skončil život zázračného dieťaťa…

Bojovníci Katalaunských polí: 2. časť

0 icon

Prinášame vám pokračovanie pravdivého príbehu o ťažení Attilu ako vodcu Hunov, ktoré vyčíňalo naprieč celou Európou v prvej polovici 5. storočia. V prvej časti článku sme sa pozreli na históriu odporu, ktorý dokázali vždy vyvinúť obyvatelia Gálie. V druhej časti sa pozrieme na prívlastok Attilu, ktorý je mnohým z Vás známy ešte z čias dejepisu či…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 2. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 5. Stopy obrovského tvora v sýrskom chráme patria medzi najväčšie záhady sveta

Vo svete IT

NORTH EDGE NL03 – parádne inteligentné hodinky vhodné pre športovcov s atraktívnou cenovkou

0 icon

Inteligentných hodiniek je dnes na trhu toľko, že si z nich bežný zákazník ledva dokáže vybrať. Preto vám viac menej pravidelne prinášame exkluzívne akcie na množstvo inteligentných hodiniek, častokrát od menej známych výrobcov. Tí však nijako nezaostávajú za viac známymi konkurentmi, práve naopak. Veľká časť menej známych výrobcov sa snaží…

Čo sú to gravitačné vlny a ako ich vieme pozorovať?

0 icon

Gravitačné vlny sú deformácie časopriestoru. Ak si predstavíme vesmír ako obrovskú gumenú plachtu, zistíme, že každý objekt s hmotou túto plachtu ohýba. Čím väčšiu má objekt hmotu, tým viac deformuje plachtu okolo seba, tvrdí YouTube kanál Piled Higher and Deeper (PHD Comics). Dôvodom, prečo obiehame okolo Slnka je jeho masívna…

Podarilo sa astronómom odhaliť tajomstvo najzáhadnejšej hviezdy vo vesmíre?

0 icon

Už od jej objavenia bola Tabby’s Star vesmírnou senzáciou. Hviezda má totiž obdobia, kedy výrazne stráca svoj jas. Astronómovia si toto tmavnutie nedokážu vysvetliť, čo vyvolalo množstvo špekulácií. Istá skupina ľudí si myslela, že za to môžu mimozemšťania, ktorý postavili okolo hviezdy megastavbu, známu ako Dysonova sféra. Ak by niekto…

iPhone zariadenia si držia svoju cenu dlhšie v porovnaní s Android smartfónmi

0 icon

Dlhodobo je známe, že produkty Apple si v porovnaní s konkurenciou držia svoju cenu o niečo dlhšie. Najnovšie dáta z kuchyne spoločnosti BankMyCell, tieto slová potvrdzujú a zároveň poukazuje na to, že cena porovnateľných Android zariadení padá výrazne rýchlejšie, ako je to v prípade iPhone telefónov. Spoločnosť sa konkrétne pozrela…

Americká NASA sa vzdáva! Ani po niekoľkých pokusoch sa im nepodarilo pokoriť marťanskú pôdu

0 icon

V roku 2018 pristála na povrchu Marsu sonda americkej NASA, s názvom InSight. Na palube niesla tepelnú sondu, ktorá čelila viacerým problémom. Sonda sa mala dostať pod povrch Marsu a skúmať tepelné zdroje, ktoré pochádzajú z vnútra planéty. Po pár neúspešných pokusoch sa však vzdáva, píše portál Space.com Hneď po pristátí čelila tepelná sonda…

Armádny Magazín

Armádne letectvo USA chce nové stíhacie lietadlo, pretože náklady na životný cyklus lietadla F-35 sú veľmi vysoké

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) – Program vývoja stíhacieho lietadla 6. generácie NGAD (Next Generation Air Dominance) predstavuje šancu navrhnúť lietadlo, ktoré bude lepšie zodpovedať

USA zmenili stratégiu v boji o prevahu na mori

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americké vojenské námorníctvo vsadilo na automatické bezposádkové lode. Niekoľko veľkých spoločností začalo aktívne vyvíjať hladinové a podvodné útočné drony. Podľa dlhodobého plánu Pentagon do roku 2045 dostane flotilu 120 h

Pakistan vykonal úspešný test balistickej rakety Shaheen-III. India ide odpovedať svojimi testami. Video

0 icon

Pakistan, 22. január 2021 (AM) - Pakistan včera vykonal úspešný letový test balistickej rakety zem-zem Shaheen-III s doletom 2750 kilometrov. Testovací let bol zameraný na opätovné overenie rôznych konštrukčných a technických parametrov zbraňového systému.    

Odovzdali všetko, okrem zlata, valút a majstrovských diel. Nemecké reparácie: fabriky, lode a všetko ostatné

0 icon

Nemecko, 22. január 2021 (AM) - Na parížskej konferencii 21. 12. 1946 si víťazné štáty podelili medzi sebou nemecký majetok, ktorý sa dal považovať za

S Petrom Švecom o obrane štátu: Generálny štáb 3

0 icon

Slovensko, 22. január 2021 (AM) - O téme obrany štátu sa málo hovorí. V predošlých dieloch našej rozhlasovej relácie ste si mohli vypočuť napríklad o nutnosti záloh, ktoré Slovensko už vôbec nemá. Schopnosť Slovenska sa ubrániť klesla na veľmi nebezpečné minimum vďaka politickým rozhodnutiam, ktoré sú

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali