Vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu vo svete: Európa potrebuje dušu

Vatikán 14. novembra 2017 (HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)

 

Osobitný vyslanec Európskej únie pre náboženskú slobodu vo svete Ján Figeľ v rozhovore pre vatikánsku agentúru CNA vyjadruje svoje názory na najdôležitejšie hodnoty, ktorých sa má Európska únia držať. Hovorí o nedávnej konferencii „Premyslime Európu“, o práci na poli náboženskej slobody na kontinente i vo svete a o úlohe kresťanov v prinášaní novej zanietenosti pre dobro všetkých.

Na snímke osobitný vyslanec Európskej únie pre náboženskú slobodu vo svete Ján Figeľ

Ako by ste vysvetlili termín „zodpovedná sloboda“? Kedy nie je sloboda zodpovedná?

Sloboda je veľkým darom a fenoménom človeka. Ale bez zodpovednosti je neudržateľná, ba môže sa aj vytratiť. Sloboda potrebuje zrelosť vo forme aktívneho občianstva. Môžeme si slobodne vyberať a rozhodovať sa, ale svoju slobodu posilňujeme len hľadaním spoločného dobra. Ak volíme rozhodnutia v protiklade so slobodami a základnými právami iných, oslabujeme či dokonca ničíme celkovú slobodu v spoločnosti. Zodpovedná sloboda spolu s právami tiež uznáva a uskutočňuje povinnosti a záväzky. Moderné trendy jednostrannej mentality, ktoré sa orientujú iba na práva, podkopávajú a narúšajú celkovú slobodu spoločnosti. Moje práva sú možné a dosiahnuteľné iba tak, že budem dodržiavať svoje povinnosti voči ostatným a voči komunite, v ktorej žijem. Tento vyvážený prístup predstavuje zrelé konanie a buduje zodpovednú slobodu. Tento výrok použil vo svojom príhovore na záver konferencie Rethinking Europe – Premyslime Európu kardinál Reinhard Marx, predseda Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva COMECE. Pozvanie zúčastniť sa tejto konferencie mi pripomenulo skutočnosť, že aj zriadenie tejto novej pozície pri Európskej únii, a tým aj moje súčasné poslanie, oznámil tiež práve vo Vatikáne predseda komisie Juncker pri príležitosti udelenia Ceny Karola Veľkého pápežovi Františkovi v máji 2016. Tento fakt symbolizuje historické prepojenie mojej agendy s Rímom a medzinárodnými snaženiami o budovanie mostov.

Ste osobitným vyslancom Európskej únie pre náboženskú slobodu. Ako by mala Európa viac posilňovať náboženskú slobodu vo svete?

Európa veľmi dôverne pozná dve línie vývoja, o ktorých ju poučili lekcie 20. storočia  – línia mieru a slobody a línia vojny a totality. Preto by sa mala aktívnejšie držať základnej hodnoty slobody vyznania a presvedčenia, a to vo svete i vo svojom vnútri. Tá totiž zahŕňa slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a presvedčenia, ktoré sú vzácne a dôležité pre život a dôstojnosť každej osoby. Je lakmusovým testom všetkých ľudských práv, pretože ak sa nerešpektuje, tak sa okliešťujú aj iné politické a občianske práva. Bolo by možné o tom veľa hovoriť zo skúseností v komunistickom Československu a v krajinách sovietskeho bloku. V čase zlej globálnej situácie a zhoršujúcich sa trendov v mnohých krajinách a regiónoch sveta by mala Európa šíriť povedomie o dôležitosti slobody vyznania a náležitým spôsobom podporovať túto agendu. Znamená to vlastne výzvu konať proti prenasledovaniu a diskriminácii, zastaviť vojnové konflikty a pracovať na spravodlivejšom a rovnejšom prístupe k rôznym náboženským menšinám a komunitám. Je to naša zodpovednosť aj náš spoločný záujem.

 

Konferencia sa uskutočnila pod názvom „Premyslime Európu“. Ako to dosiahnuť? Aké dojmy máte po tomto zhromaždení?

Zhromaždenie bolo veľmi užitočné a časovo aktuálne, pretože mnoho ľudí má opodstatnené obavy o budúcnosť európskej integrácie. Dôvera v projekt Európskej únie bola oslabená brexitom, rastúcou nestabilitou na kontinente a v jeho susedstve, prechádzaním cez desaťročie viacerých kríz – menovej, finančnej, ekonomickej, migračnej i politickej. Kresťania boli veľmi aktívni v procese európskej integrácie. Ich politický prínos je nespochybniteľný, dokonca rozhodujúci prostredníctvom lídrov ako Schuman, Adenauer, De Gasperi, Monet a iní. Kresťania by ani dnes nemali ostať bokom alebo lamentovať nad situáciou, ale naopak – opäť prinášať to, čo chýba a čo je potrebné  pre obnovu Európy: základné hodnoty, osobnú zanietenosť a ducha jednoty. Toto nedokáže dodať trh, euro ani geografia. Je to ovocie zodpovednej slobody, zmyslu pre solidaritu, dobrej vôle a rozumných, skutočných riešení problémov.

 

Vašou úlohou je presadzovať a obhajovať náboženskú slobodu mimo hraníc EÚ. Sú správy – mám teraz na mysli napríklad nedávnu správu ACN (Pomoc trpiacej Cirkvi) – ktoré zdôrazňujú ohrozenosť náboženskej slobody v rámci Európy. Akým spôsobom môže vaša činnosť pomôcť Európe prehodnotiť právo jej obyvateľov na náboženskú slobodu?

Vnútorné a vonkajšie politiky EÚ sú dvoma časťami rovnakej komunitnej agendy. Preto viac pozornosti a väčšia vonkajšia, medzinárodná angažovanosť, čo sa týka náboženskej slobody, môže pomôcť obnoviť európsku oddanosť náboženskej slobode doma. Toto je jeden z dôvodov, prečo je môj mandát osobitného vyslanca EÚ pre náboženskú slobodu vo svete orientovaný na krajiny mimo EÚ, ale zároveň prepojený s vnútorným dialógom s cirkvami podľa čl. 17 Zmluvy o EÚ.Ostatné kolo vysokého pravidelného, transparentného a otvoreného dialógu s cirkvami a náboženskými komunitami na vysokej úrovni prebehlo 7. novembra v Bruseli. Zvolávateľom je prvý podpredseda Európskej komisie Franz Timmermans. Rovnako  sa konajú stretnutia s nekonfesnými organizáciami. Zintenzívnila sa tiež angažovanosť Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v týchto záležitostiach, a to nielen kvôli nárastu migrácie. Viaceré krajiny nominovali osobitných  predstaviteľov a vyslancov alebo založili observatóriá na posilnenie ochrany a podpory náboženskej slobody – napríklad Nórsko, Fínsko, Dánsko, Taliansko. Veľmi oceňujem tieto novovzniknuté záväzky.

 

Dialóg, inklúzia, solidarita, rozvoj a mier sú piatimi piliermi, na ktorých treba postaviť Európu, hovorí pápež František. Súhlasíte s ním? Existuje pilier, ktorý by ste pridali?

Hoci pápež František pochádza z Latinskej Ameriky, jasne rozumie dôležitosti spoločnej európskej budúcnosti pre starý kontinent, ale aj pre globálny rozvoj. Rád by som zdôraznil dôstojnosť, spravodlivosť, subsidiaritu, solidaritu a dialóg. Vo svojej súčasnej pozícii a ako bývalý európsky komisár pre vzdelanie, kultúru a mládež zblízka pozorujem rastúcu dôležitosť týchto princípov a pilierov pre Európu a tiež pre svet. Ľudská dôstojnosť je prvou a najdôležitejšou hodnotou pre ľudí kdekoľvek, zvlášť po storočí genocíd,  počnúc genocídou Arménov pred sto rokmi až po masové vraždy vykonávané bojovníkmi ISIS na kresťanoch, jezídoch a ďalších menšinách na Blízkom východe v posledných rokoch. Mier je ovocím spravodlivosti, preto zlepšenie a zintenzívnenie úsilia pre spravodlivosť, vrátane a najmä v inštitúciách Organizácie spojených národov, je najlepšou prevenciou vojnových konfliktov. Subsidiarita je alternatívnym menom pre slobodu a dobre organizovanú vnútroštátnu a medzištátnu spoluprácu. Je to aj kľúčový princíp cirkevného sociálneho učenia. EÚ sa musí učiť tomuto princípu lepšie, ako tomu bolo v nedávnej minulosti. Princíp subsidiarity je dôležitý pre obnovu vzájomnej dôvery  – medzi štátmi a inštitúciami EÚ a jej občanmi. Solidarita predstavuje spojivo v múroch nášho európskeho domu. Bez solidarity sa tento dom rozpadne. Rozumná, efektívna solidarita prichádza po subsidiarite. Solidarita so zraniteľnými a tými, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, je vzájomne výhodnou  investíciou proti chudobe, rozdeleniu a extrémizmu. Tieto princípy reprezentujú základ spoločného dobra, ktorého podpora dnes tak často chýba v medzinárodných a národných politikách. A napokon, dialóg reprezentuje kultúru otvorenosti, učenie sa o ostatných a súcit s ľuďmi a svetom. Tieto princípy sú potrebné, ak sa má Európa v 21. storočí stať naozajstným držiteľom svojho osudu, lídrom ľudskosti, ochrancom demokracie a príkladom všeobecnej solidarity. A takáto Európa bude slúžiť ako zdroj nádeje a integrálneho humanizmu pre svojich ľudí i pre svet. Toto je odkaz Roberta Schumana a otcov – zakladateľov EÚ našej generácii. Zdieľam s nimi tento sen a víziu.

 

Po dvoch dňoch stretnutí je na mieste otázka: Čo bude ďalej? A osobne, čo budete robiť vy, aby ste postupne implementovali ciele, ktoré ste si počas týchto stretnutí stanovili?

Takéto zhromaždenia a dialógy by sa mali organizovať pravidelne, a to na európskej i národnej úrovni, napríklad raz za dva roky. Túto iniciatívu by mali prevziať národní politickí lídri a lídri cirkví, experti a laici. Európa nie je dôležitá len v Bruseli, Štrasburgu alebo Vatikáne; je dôležitá pre perspektívu našich krajín, regiónov a predovšetkým pre všetkých svojich občanov. EÚ začala ako projekt elít; dnes je viac a viac v rukách ľudí. Preto budúcnosť tohto bezprecedentného projektu by mala byť aj viac prítomná v mysliach a srdciach ľudí. My tu nie sme ako turisti na návšteve Európskej únie, sme jej občanmi so svojimi právami a slobodami, no i povinnosťami a zodpovednosťami. Zmysel integrácie sa  realizuje prostredníctvom férovej participácie, teda účasti na jej chode. Chvályhodná iniciatíva biskupskej komisie COMECE podporená Svätou stolicou pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv nemôže ostať izolovanou a príležitostnou. Dôležitosť miesta, času a obsahu bola potvrdená i prítomnosťou Svätého Otca Františka a vysokého počtu účastníkov z krajín a inštitúcií EÚ. Teraz potrebujeme diskutovať o týchto problémoch aj na národnej úrovni a sústrediť sa na riešenia pre sektory, ako sú životné prostredie, bezpečnosť, migrácia, rozvoj a podobne.
Európa potrebuje dušu, nemôže byť naďalej len ekonomickou alebo technickou komunitou. Kultúrne korene, základne hodnoty, evanjeliová inšpirácia a zmysel pre bratstvo by mali inšpirovať naše rozhodnutia a skutky pre spoločné dobro. Sú potrebnejšie a prinášajú aj viac ovocia než lamentovanie nad vývojom alebo opakujúce sa polemiky. Deficit jednoty a slabá duchovná dimenzia Európskeho spoločenstva je pozvaním pre všetkých kresťanov a ostatných veriacich, aby prispeli a boli jeho aktívnymi účastníkmi so svojimi talentami, potenciálmi, vedomosťami, skúsenosťami a zodpovednosťou na rôznych úrovniach.

 

Otázkou doby nie je viacrýchlostná Únia alebo jej rozmanitá geometria. Problémom je jej orientácia – Quo vadis, Európa? Keď si jasne zadefinujeme orientáciu a budeme ju konsenzuálne zdieľať, potom musia nasledovať rozumné reformy a stratégie, eliminujúce priestor pre dnešnú vlnu frustácie, populizmu a extrémizmu.

Dozrel čas na zmenu a posun od politiky identít k etike zodpovednosti bez toho, aby sme prestali uznávať dôležitosť akejkoľvek identity, bez spochybňovania rozmanitosti našich kultúr, národov a náboženstiev. Jednota, ale nie uniformita, založená na rovnakej dôstojnosti všetkých ľudí je šľachetnou víziou aj praktickou potrebou. Kresťania a Cirkev nadobudli počas histórie nesmiernu duchovnú inšpiráciu, bohatstvo skúseností a vhodné nástroje na budovanie a šírenie takéhoto zmiereného ľudského spoločenstva (Zdroje. Cestaplus.sk / CNA).

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Maďarská vláda darovala nemocniciam na juhu Slovenska dýchacie prístroje

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Maďarská vláda darovala na pomoc zahraničnej maďarskej komunite a nemocniciam na južnom Slovensku 17 dýchacích prístrojov. Dar prijali zástupcovia občianskeho združenia (OZ) Kukkonia v pondelok v Dunajskej Strede, kam poputuje prvých šesť z nich. Ostatné prístroje bude združenie distribuovať medzi jednotlivé nemocnice v…

Volko zbiera medaily a stúpa v rebríčku: „Snáď si to niekto všimne“

0 icon

Toruň 7. marca 2021 (TASRHSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Šprintér Ján Volko sa už vo veku 24 rokov stal jedným z najúspešnejších predstaviteľov "kráľovny športu" na Slovensku. Bronzom z Torune doplnil svoju medailovú zbierku z halových majstrovstiev Európy, na šesťdesiatke nechýbal na stupňoch víťazov na troch šampionátoch za sebou. Predtým získal zlato…

Hamšík po podpise zmluvy s Göteborgom: „Rokovania boli rýchle“

0 icon

Göteborg 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík sa stal oficiálne hráčom IFK Göteborg. Informáciu o podpise kontraktu priniesla facebooková stránka Šport v RTVS. Švédsky klub mal Hamšíka ešte v pondelok večer po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky predstaviť ako svoju novú posilu na tlačovej konferencii…

Prezidentka sa rok po konaní parlamentných volieb stretla s exprezidentom Kiskom. On má byť ten nový premiér?

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok v Prezidentskom paláci stretla s exprezidentom Andrejom Kiskom. Stretnutie sa uskutočnilo rok po konaní sa parlamentných volieb a hovoriť mali o tom, čím si Slovensko za toto obdobie prešlo. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu…

Turecký parlament zriadi výbor, ktorý bude skúmať násilie na ženách

0 icon

Ankara 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency)   V tureckom parlamente vznikne nový výbor, ktorý sa bude zaoberať prípadmi násilia na ženách. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien to v pondelok oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, píše agentúra AFP Jeho vyjadrenie v televíznom prejave prišlo po tom, čo sa na sociálnych…

Aktivisti v Londýne žiadali okamžitý návrat Zaghariovej-Ratcliffovej z Iránu

0 icon

Londýn 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Family Handout, SITA/AP/PA-Ian West)   Pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne sa v pondelok zišla skupina ľudí, ktorí žiadali okamžitý návrat Britky iránskeho pôvodu zadržiavanej v Teheráne napriek tomu, že jej vypršal trest vymeraný iránskymi súdmi. Informovala o tom agentúra AFP Nazanin Zaghariová-Ratcliffová bola v Iráne odsúdená…

Zaočkovaní ľudia sa podľa amerického CDC môžu stretávať bez rúšok

0 icon

Washington 8. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/The Dallas Morning News-Smiley N. Pool)   Ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 sa podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) môžu bez rúška stretávať s osobami, pre ktoré koronavírus predstavuje malé riziko. Na verejnosti by však naďalej mali mať horné dýchacie cesty zakryté. Dlho…

Minister Ivan Korčok odovzdal rezortné ocenenia piatim mimoriadnym ženám

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) udelil rezortné ocenenia piatim mimoriadnym ženám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj medzinárodnej spolupráce a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Urobil tak pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa žien (MDŽ) a otvorenia série podujatí…

Plán obnovy Slovenska ide do medzirezortného pripomienkovania. Europoslanec Wiezik: Stále má veľa neznámeho a nejasností

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Plán obnovy Slovenska ide do medzirezortného pripomienkovania. Slovenský europoslanec Michal Wiezik upozorňuje, že aj po mesiacoch príprav má plán stále veľa neznámeho a nejasností Zatiaľ poznáme prerozdelenie prostriedkov do hlavných kapitol - 34% pôjde na zelenú ekonomiku, ostatné prostriedky sa sú…

Vláda podľa ZMOSu neraz nedodržiava vlastné programové vyhlásenie

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR–Milan Kapusta)   Vláda neraz nedodržiava vlastné programové vyhlásenie. Pre agentúru SITA to uviedol ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák Nová vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Kristian Keller

Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty

0icon

Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty   Antipápež František „požehnáva“ nahú modlu, Pačamamu – pohanský symbol bohyne zeme. (Zdroj: vatikankatolicky.com, z článku

Pavol Lazar

Blíži sa eskalácia napätia USA s Ruskom?

0icon

MIEROVÉ ČASY A 17 PRESUNOV VOJENSKÝCH KONVOJOV CEZ SLOVENSKO SMERUJÚCICH DO VÝCHODNEJ EURÓPY. 👉 Na mierové časy sú takéto presuny vojenskej techniky naozaj nezvyčajné. Najmä pokiaľ si uvedomíme fakt, že Naďov rezort sa neodvoláva na žiadne plánované vojenské cvičenie spojeneckých armád, ako tomu bývalo v minulosti. 🤔 👉 Absencia akéhokoľvek…

Slavěna Vorobelová

Sulík precitol žiaľ neskoro

0icon

V nedeľnej diskusnej relácii na TA3 sa nechal Richard Sulík, zatiaľ ešte stále vicepremiér vlády a minister hospodárstva počuť, že vládny „laboratórny“ pokus na ľuďoch, teda celoplošné testovanie, boli zbytočne vyhodené peniaze daňových poplatníkov (280 miliónov EUR). Vraj za peniaze, ktoré doteraz vláda minula na celoplošné testovanie by sa dali postaviť 4…

René Pavlík

Reciprocita

0icon

Reciprocita. Cudzie slovo. Jeho význam by sa možno dal prirovnať k významu slova rovnováha. Mnohým, najmä mladým, je význam tohto slova povedomý, ale reálne vzdialený. Je to pochopiteľné. Je tu iná, nová doba a s ňou prišli aj nové časy. Vyžadovať od dcérenky, aby umyla riady a od junáčika vyniesť…

Ladislav Kováčik

Spomienka na kauzu únosu Vietnamca

0icon

Ku kauze únosu Vietnamca. Toto som si napísal do denníka 9. 8. 2018, keď bol brannobezpečnostný výbor NR SR k tejto téme: Predtým, než si prečítam niečo sprostredkované z nejakého média, napíšem svoj vlastný umelecký dojem z "grilovania" ministerky Sakovej (Sme

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovné hračky: TOP10 najlepších karikatúr slovenského jazyka

0 icon

Slovenčina je krásny jazyk. Jej rozmanitosť je fascinujúca. Núti nás premýšľať a uvažovať. Vymýšľať stále nové a nové slovné hračky. Jej ľubozvučnosť je priam predurčená na tento druh zábavy. Tu je TOP10 slovných hračiek za mesiac január. Slovenský jazyk je plný prenesených významov. Čo sa stane, ak sa s nimi…

Ako na opar? Vďaka týmto tipom sa ho zbavíš raz-dva!

0 icon

Asi dve tretiny dospelého obyvateľstva na svete prenášajú vírus, ktorý spôsobuje opar. Bohužiaľ, akonáhle sa tento vírus dostane do tela, nezmizne, jednoducho žije v tvojich nervových bunkách. Dobrá správa je, že väčšine z týchto "nakazených" ľudí sa nikdy neukážu žiadne príznaky. Avšak tí, ktorí nemajú také šťastie vedia, ako bolestivé a nepríjemné môžu byť tieto…

Nápad za nápadom: Aj takto sa dajú využiť nepotrebné veci

0 icon

Mať dobrý nápad je občas na nezaplatenie. Výtvory na nasledujúcich fotografiách sú dôkazom toho, že ľudia sú schopní sa vynájsť v každej situácii. Nápad vytvoriť z veci, ktorá by sa inak stala nepotrebným odpadom, niečo s novým využitím, je skvelý. Hlavne v dobe, kedy má naša planéta problém s nadmernou…

Michael Jackson: najdivnejšie sochy kráľa popu

0 icon

Michael Jackson, kráľ popu, je uctievaným aj po smrti. Ľudia si ho často pripomínajú hudbou, ale spomienku naňho môžeš oživiť aj návštevou jednej z jeho netradičných sôch. Michael Jackson je osoba, ktorej meno je aj po rokoch od jeho smrti skloňované často v médiách. Pravdou je, že jeho hudba a…

10+ vecí, ktoré vyzerajú ako niečo úplne iné

0 icon

Definícia pareidólie je dosť široká. Je to psychologický jav, ktorý spôsobuje, že ľudia vidia alebo počujú nejasný obraz alebo zvuk a v hlave si ho spoja s niečim úplne iným. Typickým príkladom je "zjavenie" tváre v kresbe dreva. Alebo týchto 10 vecí...  :) Ale bolo by to zločin proti našej zvedavosti, ak…

Vo svete IT

Elektrická kolobežka KUGOO M2 Pro s dojazdom 30 km je opäť dostupná za cenu, akej sa ťažko odoláva

0 icon

Ďalšia neodolateľná akcia pre fanúšikov elektrických kolobežiek je tu! Lukratívny kúsok M2 Pro od overeného výrobcu KUGOO, ktorý je v tejto oblasti najväčším konkurentom pre spoločnosť Xiaomi, totižto aktuálne zoženieš za cenu, aká tu ešte nikdy nebola. Pri jeho kúpe na e-shope Geekbuying.com aktuálne ušetríš viac ako 150 eur. Pre zrazenie cenovky na minimum stačí pri…

Kedy a kde boli podmienky pre život v našej galaxii najlepšie? Odpoveď je prekvapujúca

0 icon

Vedci sa neustále snažia prísť na to, ako mohol vzniknúť život vo vesmíre, či išlo o niečo výnimočné, čo sa udeje len zriedka, alebo naša galaxia prekypuje životom, ktorý sme ešte neobjavili. Objavujú sa ale dôkazy, ktoré môžu poukazovať na to, že vznik života na Zemi bolo dielom náhody a veľkej dávky…

Xiaomi pripravuje smartfón s 200W rýchlym nabíjaním. Prísť by mohol už o pár mesiacov

0 icon

Čínska spoločnosť Xiaomi patrí už roky medzi popredných výrobcov čo sa týka najmodernejších inovácií v oblasti nabíjania. Posledné roky sa o technológiu najrýchlejšieho nabíjania doťahuje s viacerými čínskymi výrobcami a nie je tomu inak ani v tomto roku. Najnovšie správy zverejnené známym a relevantným leakerom TheDigitalChatStation totižto poukazujú na vývoj…

Takto si v Xiaomi smartfóne môžete zmeniť predvolený typ písma bez ROOT-u zariadenia! Idete do toho?

0 icon

Xiaomi smartfóny patria medzi najpopulárnejšie zariadenia vo viacerých regiónoch sveta. Dôvodom okrem samotného hardwaru, je aj software, ktorý je skvelo optimalizovaný a ponúka viacero dodatočných funkcií. Nie tak dávno sme vám napríklad priniesli článok, v ktorom sme vám ukázali, ako môžete zapnúť tmavý režim aj v aplikáciách, ktoré ho oficiálne…

Čínska misia Tianwen-1 priniesla nové zábery na červenú planétu Mars

0 icon

Čínska misia Tianwen-1 sa momentálne nachádza na obežnej dráhe okolo Marsu. Už na začiatku februára sa ku nám dostali zábery z červenej planéty, avšak nedávno vydala čínska vesmírna agentúra CNSA (pozn. redakcie: Chinese National Space Administration) sériu záberov s vysokým rozlíšením, ktoré nám ukazujú krásy tejto planéty, píše portál IFLScience.…

Armádny Magazín

Satanovskij: Prečo USA uvalili sankcie na ukrajinského oligarchu Igora Kolomojského

0 icon

USA, 9.marec 2021 (AM) – Uloženie sankcií Spojenými štátmi proti Dnepropetrovskému oligarchovi Igorovi Kolomoiskému a jeho rodinným príslušníkom je veľmi kurióznou, symptomatickou zápletkou a zaslúži si osobitnú pozornosť.   Kolomojskij je jednou z najväčších postáv modernej Ukrajiny, je absolútne bezohľadný, zákerný a neschopný vyjed

Útočiace roje: V Rusku pracujú na nezvyčajnej zbrani

0 icon

Rusko, 8.marec 2021 (AM) – Ďalekonosné, rýchle a miniatúrne. V týchto dňoch bola uverejnená správa, že v Rusku vyvíjajú unikátny útočný systém z prúdových bezpilotných strojov schopných štartovať z paluby lietadla. Na projekte Molnija (Blesk) pracuje z vlastnej iniciatívy spoločnosť Kronštadt, ktorá vyvinula prieskumný út

MDŽ: Venované hrdinkám i obetiam vojen, skrátka spomienka na ženy inak

0 icon

Slovensko, 8.marec 2021 (AM) –  Viete, že...? ...počet zdravotných sestier sa vstupom USA do vojny znásobil 60 krát?

Ruské pozorovacie lietadlo Tu-214ON vykonalo prvý let v novej funkcii

0 icon

Rusko, 8.marec 2021 (AM) – Lietadlo Tu-214ON vykonalo let v novej funkcii a skontrolovalo maskovanie vojenských objektov na pobreží Krymu a Krasnodarského kraja, rovnako ako otestovalo možnosti systému PVO týchto regiónov.   P

Predbehne hypersonické rakety: USA testujú novú útočnú zbraň

0 icon

USA, 8.marec 2021 (AM) – Bezkonkurenčná presnosť, útok rýchlosťou svetla, ničenie rakiet a dronov - v Spojených štátoch bola vyrobená maketa laserového vzdušného dela. Na rozdiel od iných podobných projektov majú byť s

Svetlo sveta

Dovolili by sme Panne Márii nosiť šatku na hlave keby žila dnes?

0 icon

Je moderné v Západnej Európe biť na poplach proti noseniu šatiek. Už menej sa hovorí o tom, že politici, ktorí útočia na to, aby ženy nemohli nosiť šatku sú presne tí istí, ktorí v rovnakom zákone zakazujú nosiť aj iné náboženské symboly, teda krížiky na krku na viditeľnom mieste. Kým…

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali