Vo veci prepustených vyšetrovateľov NAKA odborníci hodnotia stanovisko krajského súdu ako príl­iš voľ­né a nie­ke­dy až ne­lo­gic­ké

Bratislava 24. októbra 2021 (HSP/Právne listy/Foto:Pixabay)

 

Prinášame vám zaujímavý článok, ktorý pôvodne vyšiel na portály Právne listy. Napísal ho emeritný trestný sudca JUDr. Pe­ter Šam­ko star­ší. Poukazuje v ňom na niektoré nezrovnalosti v rozhodnutí krajského súdu ohľadne stíhania vyšetrovateľov NAKA, ktorí mali manipulovať výpovede univerzálnych svedkov

súd sudca paragraf
Ilustračné foto

I.

Ne­for­mál­na sku­pi­na bra­tis­lav­ských od­bor­ní­kov na tres­tné prá­vo za­re­gis­tro­va­la ap­li­ká­ciu tres­tné­ho sťaž­nos­tné­ho se­ná­tu Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve (ďa­lej len kraj­ský súd) k prí­pa­du údaj­né­ho za­ča­tia tres­tné­ho stí­ha­nia na vy­mys­le­nom skut­ko­vom zá­kla­de.

Cie­ľom to­ho prís­pev­ku je od­bor­ne dis­ku­to­vať o vý­kla­de zna­kov zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a to na za­ují­ma­vom a me­diál­ne pre­zen­to­va­nom prí­pa­de údaj­né­ho za­ča­tia tres­tné­ho stí­ha­nia na vy­mys­le­nom skut­ko­vom zá­kla­de, za kto­rý bo­li ob­vi­ne­né oso­by vza­té do väz­by a nás­led­ne kraj­ským sú­dom pre­pus­te­né na slo­bo­du. Kraj­ský súd skon­šta­to­val neo­pod­stat­ne­nosť vzne­se­né­ho ob­vi­ne­nia a to aj oh­ľad­ne skut­ku, kto­rý sa mal tý­kať vy­da­nia uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia na vy­mys­le­nom skut­ko­vom zá­kla­de. Naj­mä úva­ha kraj­ské­ho sú­du o tom, že ak by aj bo­lo za­ča­té tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci na vy­mys­le­nom skut­ko­vom zá­kla­de neš­lo by o trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa si za­slú­ži bliž­šiu po­zor­nosť.

Ne­poz­ná­me spis, tak­že pri zá­ve­re kraj­ské­ho sú­du o neo­pod­stat­ne­nos­ti tres­tné­ho stí­ha­nia oh­ľad­ne údaj­ne vy­mys­le­né­ho skut­ku sa ob­me­dzí­me iba na to, čo vy­plý­va z roz­hodnu­tia kraj­ské­ho sú­du.

 

 II.

Kraj­ský súd tu ne­vy­vo­dil neo­pod­stat­ne­nosť tres­tné­ho stí­ha­nia z ab­sen­cie dô­ka­zov (tak ako to bo­lo ne­dáv­no v inom me­diál­ne zná­mom prí­pa­de ob­vi­ne­nia Zu­za­ny Plač­ko­vej), ale ju vy­vo­dil z iné­ho hod­no­te­nia dô­ka­zov, než aké vy­ko­nal ok­res­ný súd a pred ním pro­ku­rá­tor.

Kon­krét­ne (zos­truč­ní­me) kraj­ský súd vy­vo­dil ne­dô­vod­nosť ve­de­né­ho tres­tné­ho stí­ha­nia z to­ho, že:

– od­pos­lu­chy nie je mož­né pre­ce­ňo­vať,

– vý­po­ve­de ob­vi­ne­ných osôb sú dô­ve­ry­hod­né le­bo ko­reš­pon­du­jú s úrad­ný­mi zá­zna­ma­mi, kto­ré zrej­me vy­ho­to­vi­li sa­mot­né ob­vi­ne­né oso­by a kto­ré nás­led­ne vo všeo­bec­ných ry­soch čias­toč­ne potvr­dzu­jú vy­bra­ní spolu­pra­cu­jú­ci ob­vi­ne­ní, kto­rí sa spolu­pra­cu­jú­ci­mi ob­vi­ne­ný­mi sta­li v tres­tných ve­ciach, kto­ré vy­šet­ro­va­li prá­ve ob­vi­ne­né oso­by a s kto­rý­mi ob­vi­ne­né oso­by úz­ko spolu­pra­co­va­li,

– ďa­lej je tu kraj­ským sú­dom pre­zen­to­va­ný zá­ver, že na za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci sta­čia aj dom­nien­ky, špe­ku­lá­cie, pa­ra­no­ja, či kle­be­ty (ty­pu kto s kým spá­va, kto je ko­mu blíz­ka, či pria­teľ­ská oso­ba, kto ko­ho ur­či­te ov­lá­da; čo všet­ko mu­sí ne­po­chyb­ne zna­me­nať, že ide o oso­by pre­po­je­né za úče­lom kri­mi­na­li­zá­cie ob­vi­ne­ných),

–  za vzá­jom­né do­ha­do­va­nie ob­vi­ne­ných na skut­ku a je­ho práv­nej kva­li­fi­ká­cii mô­že kraj­ská pro­ku­ra­tú­ra, kto­rá ich po­doz­re­nia neb­ra­la do úva­hy a pre­to im neos­tá­va­lo nič iné ako „dot­vá­rať“ sku­tok a nad­hod­no­tiť práv­nu kva­li­fi­ká­ciu tak, aby s ním moh­li ísť na úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry,

– ďa­lej, že je nor­mál­nou bež­nou praxou na po­lí­cii, že sa skut­ky vy­tvá­ra­jú pod­ľa to­ho, aby „se­de­li“ na vy­bra­nú práv­nu kva­li­fi­ká­ciu a aby tak bo­la za­lo­že­ná prís­luš­nosť tej správ­nej pro­ku­ra­tú­ry, do­kon­ca pod­ľa kraj­ské­ho sú­du ma­jú tak­to pra­co­vať aj od­vo­la­cie se­ná­ty na sú­doch – po­kiaľ vie­me, tak od­vo­la­cie se­ná­ty po­su­dzu­jú sku­tok a nie­ke­dy sa pri ňom dis­ku­tu­je o práv­nej kva­li­fi­ká­cii a nie nao­pak (ak to­to bo­la bež­ná pra­cov­ná de­ba­ta tak po­tom je na ško­du ve­ci, že kraj­ský súd neuvie­dol, ako by ma­la vy­ze­rať de­ba­ta ob­vi­ne­ných o skut­ku, kto­rý sa skla­dal ako mo­zai­ka pod­ľa dop­re­du vy­bra­tej práv­nej kva­li­fi­ká­cie, kto­rú by už kraj­ský súd po­va­žo­val za „ne­bež­nú“ de­ba­tu),

– tak­tiež, že je nor­mál­na prax, ak uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia kon­ci­pu­jú oso­by, kto­ré by pod­ľa je­ho zne­nia ma­li byť oso­ba­mi poš­ko­de­ný­mi, na­koľ­ko moh­li byť údaj­nou tres­tnou čin­nos­ťou dot­knu­té (ak má byť poš­ko­de­ným po­li­cajt mô­že vo ve­ci, kto­rá sa ho tý­ka pra­co­vať na tvor­be uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia?),

– ďa­lej, že neexis­tu­je in­šti­tút „zá­kon­né­ho vy­šet­ro­va­te­ľa“ a pre­to je nor­mál­ne, že po­li­caj­ti, kto­rí by údaj­nou tres­tnou čin­nos­ťou na­mie­re­nou pro­ti nim moh­li mať pro­ces­né pos­ta­ve­nie poš­ko­de­ných si vy­be­ra­jú to­ho správ­ne­ho (svoj­ho) vy­šet­ro­va­te­ľa, kto­rý pod­pí­še ni­mi vy­ho­to­ve­né uz­ne­se­nie a bu­de viesť nás­led­ne do­ka­zo­va­nie,

– a na­po­kon kraj­ský súd ozna­mu­je, že ak by aj ná­ho­dou doš­lo k za­ča­tiu tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci pre vy­mys­le­ný sku­tok, tak aj tak by neš­lo o trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa, pre­to­že ab­sen­tu­je spô­so­be­nie ško­dy inej oso­be.

 

III.

Pod­ľa náš­ho ná­zo­ru tu ide až o príl­iš voľ­né (a nie­ke­dy až ne­lo­gic­ké) hod­no­te­nie dô­ka­zov zo stra­ny kraj­ské­ho sú­du, keď si mož­no po­lo­žiť lo­gic­kú otáz­ku, či by pos­tup po­li­caj­tov, kto­rí by chce­li za­čať tres­tné stí­ha­nie pre vy­mys­le­ný sku­tok mo­hol vy­ze­rať aj inak ako bo­lo po­pí­sa­né vy­ššie.

Z uz­ne­se­nia kraj­ské­ho sú­du mož­no tak­tiež vy­vo­diť, že kraj­ský súd tak­mer bez­výh­rad­ne pri svo­jom hod­no­te­ní dô­ka­zov ak­cep­to­val prí­beh pos­kyt­nu­tý ob­ha­jo­bou, kto­rý fak­tic­ky ne­hod­no­til, ale len prev­zal. Po­kiaľ sa te­da hneď po zve­rej­ne­ní pí­som­né­ho vy­ho­to­ve­nia uz­ne­se­nia kraj­ské­ho sú­du ob­ja­vi­li v mé­diách hla­sy, že tres­tné stí­ha­nie ob­vi­ne­ných mu­sí byť za­sta­ve­né, či zru­še­né, tak ide pod­ľa náš­ho ná­zo­ru o pred­čas­né vý­zvy, na­koľ­ko, ako už bo­lo uve­de­né, neo­pod­stat­ne­nosť ob­vi­ne­nia tu kon­šta­to­val kraj­ský súd pri vä­zob­nom roz­ho­do­va­ní a aj to iba na pod­kla­de iné­ho hod­no­te­nia dô­ka­zov, pri­čom za­bez­pe­če­né dô­ka­zy v da­nej ve­ci mož­no cel­kom ur­či­te hod­no­tiť aj tak ako to uro­bil ok­res­ný súd, t. j. v pros­pech dô­vod­nos­ti vzne­se­né­ho ob­vi­ne­nia na úvod za­ča­té­ho tres­tné­ho stí­ha­nia, res­pek­tí­ve ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor (je­ho ná­mes­tník) pri zru­še­ní uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pos­tu­pom pod­ľa § 363 Tr. por.

 

IV.

Vzhľa­dom na to, že z vy­ššie po­pí­sa­né­ho je práv­ne za­ují­ma­vým hlav­ne mož­nosť po­le­mi­ky oh­ľad­ne práv­nej kva­li­fi­ká­cie, bu­de­me sa ve­no­vať otáz­ke tý­ka­jú­cej sa to­ho, či by vy­da­nie uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci pod­ľa § 199 ods. 1 Tr. por. zo stra­ny po­li­caj­ta na vy­mys­le­nom skut­ko­vom zá­kla­de (ak by sa tak sku­toč­ne sta­lo) moh­lo napĺňať zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa. Vy­ššie spo­me­nu­té uz­ne­se­nie kraj­ské­ho sú­du v tom­to sme­re mož­no brať ako učeb­nú po­môc­ku, na kto­rej mož­no de­monštro­vať niek­to­ré je­ho zjav­né hmot­nop­ráv­ne nes­práv­nos­ti.

Tú­to od­bor­nú dis­ku­siu vy­vo­lal sám kraj­ský súd, kto­rý v od­ôvod­ne­ní svoj­ho uz­ne­se­nia po­mer­ne stro­ho skon­šta­to­val, že:

 „sťaž­nost­ný súd dos­pel k zá­ve­ru, že ak by nas­ta­la si­tuácia, že z tres­tné­ho ozná­me­nia ale­bo iných sku­toč­nos­tí vy­plý­va po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, na­priek to­mu po­li­cajt tres­tné ozná­me­nie od­miet­ne, hypo­te­tic­ky mô­že spô­so­biť ško­du ozna­mo­va­te­ľo­vi. Ak ale po­li­cajt tres­tné stí­ha­nie za­čne, a sú­čas­ne nev­zne­sie ob­vi­ne­nie, s kto­rým ex le­ge spá­ja ob­me­dzenie via­ce­rých ob­čian­skych práv ob­vi­ne­né­ho, ne­nas­tá­va žia­den nás­le­dok vo vzťa­hu ku kon­krét­nej fy­zic­kej oso­be, kto­rý by mo­hol byť ško­dou či uj­mou. Ten­to nás­le­dok vy­vo­lá­va len vzne­se­nie ob­vi­ne­nia, pre­to­že prá­ve s mo­men­tom vzne­se­nia ob­vi­ne­nia zá­kon spá­ja kon­krét­ne nás­led­ky pre kon­krét­nu fy­zic­kú oso­bu, kto­ré mô­žu za­sa­ho­vať do via­ce­rých sfér jej ži­vo­ta.

Kraj­ský súd tu fak­tic­ky kon­šta­tu­je, že ak by aj bo­lo preu­ká­za­né, že po­li­cajt vy­dal uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci na vy­mys­le­nom skut­ko­vom zá­kla­de, neš­lo by o trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák., na­koľ­ko „ne­nas­tal žia­den nás­le­dok vo vzťa­hu ku kon­krét­nej fy­zic­kej oso­be, kto­rý by mo­hol byť ško­dou, či uj­mou“ a ten­to nás­le­dok by pod­ľa uz­ne­se­nia kraj­ské­ho sú­du nas­tal „až mo­men­tom vzne­se­nia ob­vi­ne­nia“ (na vy­mys­le­nom skut­ko­vom zá­kla­de). Z uve­de­né­ho ná­zo­ru kraj­ské­ho sú­du vy­plý­va aj to, že po­li­caj­ti by si v bu­dúc­nos­ti moh­li ľu­bo­voľ­ne vy­tvá­rať (vy­mýš­ľať) skut­ky a za­čí­nať si pre ne tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci a nik­dy by to ne­ma­la byť tres­tnop­ráv­na prob­le­ma­ti­ka.

Ten­to práv­ny zá­ver kraj­ské­ho sú­du je nes­práv­ny a do­vo­lí­me si tvr­diť, že je v roz­po­re so znak­mi zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa tak ako ich kon­ci­po­val zá­ko­no­dar­ca v us­ta­no­ve­ní § 326 ods. 1 Tr. zák. a s ich vý­kla­dom. Rov­na­ko tak je do ur­či­tej mie­ry proti­re­či­vý, na­koľ­ko ak by moh­lo dôjsť k napl­ne­niu všet­kých zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa vo vzťa­hu k ob­vi­ne­nej oso­be, nie je jas­né pre­čo by sa tak ne­moh­lo stať aj vo vzťa­hu k eš­te len po­doz­ri­vej oso­be, kto­rej vy­mys­le­ná tres­tná čin­nosť sa má po vy­da­ní uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci do­ka­zo­vať. A už vô­bec nie je jas­né, pre­čo kraj­ský súd vy­ža­du­je na napl­ne­nie všet­kých zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa spô­so­be­nie ne­ja­ké­ho nás­led­ku, keď spô­so­be­nie nás­led­ku (vo for­me ško­dy, či zís­ka­nia neop­ráv­ne­né­ho pros­pe­chu) sa­mot­ná zá­klad­ná skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa ne­vy­ža­du­je. A na­po­kon, kraj­ský súd vo svo­jom uz­ne­se­ní úpl­ne opo­me­nul, že zna­kom tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 326 ods. 1 Tr. zák. nie je len mož­nosť spô­so­be­nia ško­dy iné­mu, ale al­ter­na­tív­ne aj znak mož­nos­ti zís­ka­nia neop­ráv­ne­né­ho pros­pe­chu, kto­rý mô­že zís­kať tak pá­cha­teľ ako aj iná oso­ba.

Vzhľa­dom k uve­de­né­mu je vhod­né pri­po­me­núť, že pod­stat­ným pr­vkom zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 Tr. zák. je to, že ne­mu­sí byť reál­ne (sku­toč­ne) spô­so­be­ná ni­ja­kej oso­be žiad­na ško­da a ani ne­mu­sí reál­ne (sku­toč­ne) dôjsť ani k zís­ka­niu neop­ráv­ne­né­ho pros­pe­chu (pri­me­ra­ne roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du ČR sp. zn. III. ÚS/6/2000).

Trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. je tzv. pred­čas­ne do­ko­na­ným tres­tným či­nom, na­koľ­ko z hľa­dis­ka po­ru­še­nia, či ob­chá­dzania zá­kon­nej po­vin­nos­ti zo stra­ny ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa ide sí­ce o po­ru­cho­vý trest­ný čin, pre­to­že už sa­mot­né zneu­ži­tie prá­vo­mo­ci je po­ru­chou vo vý­ko­ne ve­rej­nej mo­ci, av­šak pred­čas­ne do­ko­na­ným je z dô­vo­du, že to­to zneu­ži­tie prá­vo­mo­ci zo stra­ny ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa ne­mu­sí mať vždy do­pad do sub­jek­tív­nej sfé­ry tre­tej oso­by, res­pek­tí­ve ne­mu­sí ve­rej­ný či­ni­teľ zís­kať neop­ráv­ne­ný pros­pech, pos­ta­čí po­kiaľ k to­mu je­ho úmy­sel sme­ru­je (t. j. ne­mu­sí prísť vô­bec k ško­de inej oso­by, či k zís­ka­niu neop­ráv­ne­né­ho pros­pech, pos­ta­čí, ak k to­mu sme­ro­val as­poň ne­pria­my úmy­sel ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pri zneu­ží­va­ní svo­jej prá­vo­mo­ci – pri­me­ra­ne poz­ri roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR sp. zn. 5Tdo/939/2017).

Úmy­sel ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa spô­so­biť iné­mu ško­du, či za­do­vá­žiť se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­ný pros­pech pre­to ne­mu­sí mať od­raz v ob­jek­tív­nej reali­te, pos­ta­čí ak spô­so­be­nie ško­dy, či zís­ka­nie neop­ráv­ne­né­ho pros­pe­chu ve­rej­ný či­ni­teľ za­mýš­ľal. Zá­klad­ná skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 Tr. zák. ob­sa­hu­je te­da aj tzv. úmy­sel pre­sa­hu­jú­ci ob­jek­tív­nu strán­ku tres­tné­ho či­nu (dru­hý úmy­sel). Prá­ve ten­to úmy­sel pre­sa­hu­jú­ci ob­jek­tív­nu strán­ku tak má pri tres­tnom či­ne zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa reál­ny vý­znam v tom, že z hľa­dis­ka spô­so­be­nia ško­dy ale­bo za­bez­pe­če­nia neop­ráv­ne­né­ho pros­pe­chu umož­ňu­je pred­čas­né do­ko­na­nie tres­tné­ho či­nu (pri­me­ra­ne roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR sp. zn. 5Tdo/549/2019)[1]. Zá­ro­veň nie je sta­no­ve­ná ani mi­ni­mál­na  mie­ra ško­dy, či pros­pe­chu.

Žiad­ny vznik „kon­krét­ne­ho nás­led­ku kon­krét­nej fy­zic­kej oso­be (či kon­krét­ny zá­sah do práv tre­tej oso­by)“, tak ako to tvr­dí od­ôvod­ne­nie uz­ne­se­nia kraj­ské­ho sú­du, sa pre­to pre napl­ne­nie zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa ne­vy­ža­du­je (prá­ve nao­pak, pos­ta­čí len úmy­sel k to­mu sme­ru­jú­ci) a už vô­bec sa ne­vy­ža­du­je, aby nap­rík­lad ško­da pre inú oso­bu nas­ta­la okam­ži­te po zneu­ži­tí prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa, res­pek­tí­ve ten­to úmy­sel ne­vy­lu­ču­je ani to, že nap­rík­lad k vzni­ku ško­dy inej oso­be mô­že dôjsť len za pris­pe­nia aj iných okol­nos­tí, kto­ré ve­rej­ný či­ni­teľ zneu­ží­va­jú­ci svo­ju prá­vo­moc ne­vie ale­bo ne­mô­že ov­plyv­niť, pri­čom sa tak mô­že stať nie­len v blíz­kej, ale aj po­mer­ne vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti[2].

Úmy­sel za­bez­pe­čiť se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­ný pros­pech pri­tom za­hŕňa kaž­dé neop­ráv­ne­né zvý­hod­ne­nie ma­te­riál­ne ale aj ne­ma­te­riál­ne, na kto­ré by pá­cha­teľ ale­bo iná oso­ba ne­ma­la prá­vo.

Po­kiaľ by te­da po­li­cajt ve­del, že tu nie sú spl­ne­né zá­kon­né pod­mien­ky na vy­da­nie uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci, na­koľ­ko sku­tok, kto­rý má ob­sa­ho­vať ta­ké­to uz­ne­se­nie by bol iba úče­lo­vo ním ale­bo iným po­li­caj­tom vy­tvo­re­ný (vy­mys­le­ný) a na­priek to­mu by ta­ké­to uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci vy­dal, doš­lo by zjav­ne k vy­ko­ná­va­niu prá­vo­mo­ci po­li­caj­ta ako ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa, kto­ré od­po­ru­je zá­ko­nu a to s cie­ľom (tzv. vy­ššie vy­svet­le­ným dru­hým úmys­lom) za­bez­pe­čiť se­be ale­bo aj inej oso­be neop­ráv­ne­ný pros­pech (ne­ma­te­riál­nu vý­ho­du) spo­čí­va­jú­cu v tom, že si „ot­vo­rí“ do­ka­zo­va­nie v tres­tnom ko­na­ní vo­či kon­krét­nym oso­bám, kto­ré sa ma­li vy­mys­le­nej tres­tnej čin­nos­ti do­pus­tiť a z kto­rých sa tak sta­li neop­ráv­ne­ne po­doz­ri­vé oso­by, pri­čom prá­ve to­to „ot­vo­re­nie“ do­ka­zo­va­nia mu za­bez­pe­čí, že bu­de môcť pro­ces­ne vy­ko­ná­vať nie­len do­ku­men­to­va­nie vy­mys­le­nej tres­tnej čin­nos­ti, ale prí­pad­ne bu­de môcť reali­zo­vať aj mož­né zá­sa­hy do súk­rom­ných práv tre­tích osôb (nap­rík­lad za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by v zmys­le § 85 ods. 1 Tr. por., sle­do­va­nie po­doz­ri­vej oso­by, na­sa­de­nie od­pos­lu­chov na po­doz­ri­vú oso­bu, vy­ko­ná­va­nie pre­hlia­dok a po­dob­ne, ve­do­mosť po­doz­ri­vých osôb nap­rík­lad o tom, že sa za­sa­hu­je do ich práv od­po­čú­va­ním sa ne­vy­ža­du­je). Net­re­ba snáď pri­po­mí­nať, že pre zda­nie vy­ko­ná­va­nia riad­ne­ho do­ka­zo­va­nia údaj­nej tres­tnej čin­nos­ti je vždy vhod­nej­šie (a aj lah­šie ob­há­ji­teľ­né), ak sa už ve­die tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci, ako pos­tu­po­vať dl­ho­do­bo v re­ži­me pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia, či reali­zo­vať zá­sa­hy do práv iných osôb dl­ho­do­bo pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia.

V tom­to sme­re by pre­to iš­lo o zjav­né neop­ráv­ne­né zvý­hod­ne­nie po­li­caj­ta, kto­rý ta­ké­to vy­da­nie uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia reali­zo­val, na­koľ­ko na ta­ký­to pos­tup po­li­cajt ne­mal zá­kon­né prá­vo (op­ráv­ne­nie), t. j. iš­lo by slo­va­mi zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa o „zís­ka­nie neop­ráv­ne­né­ho pros­pe­chu“ pre po­li­caj­ta. Mo­tí­vom ko­na­nia po­li­caj­ta pri fab­ri­ko­va­ní po­doz­ri­vých osôb pre vy­mys­le­né skut­ky by tu bo­la sna­ha zís­ka­vať in­for­má­cie o po­doz­ri­vých oso­bách, ich čin­nos­ti a do bu­dúc­nos­ti aj mož­nosť ich ďal­šej kri­mi­na­li­zá­cie.

Vzhľa­dom na vy­ššie uve­de­né kon­šta­to­va­nie o tom, že zá­klad­ná skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa je tzv. pred­čas­ne do­ko­na­ným tres­tným či­nom je pre jej napl­ne­nie bez vý­zna­mu, či by reál­ne (sku­toč­ne) aj k ne­ja­ké­mu pod­stat­né­mu do­ka­zo­va­niu po za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia doš­lo, res­pek­tí­ve, či by sku­toč­ne aj doš­lo k zá­sa­hom do súk­rom­nej sfé­ry po­doz­ri­vej oso­by, na­koľ­ko sta­čí úmy­sel k to­mu sme­ru­jú­ci (pos­ta­čí pre­to len mož­nosť, že sa tak sta­ne ale­bo reál­ne mô­že stať). Tu len tre­ba uviesť, že tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci sa za­čí­na z dô­vo­du, aby bo­lo mož­né do­ka­zo­vať ur­či­tú v tom­to uz­ne­se­ní vy­me­dze­nú tres­tnú čin­nosť a te­da nie je po­chyb­nosť o tom, že ak by sa po­li­cajt po­du­jal k vy­da­niu uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia s vy­mys­le­ným skut­kom ko­nal by tak s úmys­lom vy­šet­ro­vať tú­to vy­mys­le­nú tres­tnú čin­nosť po­doz­ri­vých osôb, te­da zís­ka­vať o nich in­for­má­cie pros­tred­níc­tvom vy­ko­ná­va­né­ho do­ka­zo­va­nia; je tu pre­to pria­my úmy­sel po­li­caj­ta nie­len ko­nať spô­so­bom od­po­ru­jú­cim us­ta­no­ve­niam Tres­tné­ho po­riad­ku, ale zá­ro­veň aj zís­kať pre se­ba neop­ráv­ne­nú vý­ho­du v mož­nos­ti viesť vy­šet­ro­va­nie o vy­mys­le­nej tres­tnej čin­nos­ti a to prí­pad­ne aj za po­mo­ci pros­tried­kov za­sa­hu­jú­cich do práv po­doz­ri­vých osôb. Pod­stat­ná je mož­nosť vzni­ku nás­led­ku, ku kto­ré­mu sme­ro­val úmy­sel ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa a nie to, či bol ale­bo ne­bol nás­le­dok už spô­so­be­ný po zneu­ži­tí prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa a už vô­bec nie, či sa tak sta­lo bez­pros­tred­ne po zneu­ži­tí prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa[3].

Nes­práv­ny je aj ná­zor kraj­ské­ho sú­du, že ak „z tres­tné­ho ozná­me­nia ale­bo iných sku­toč­nos­tí vy­plý­va po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, na­priek to­mu po­li­cajt tres­tné ozná­me­nie od­miet­ne, hypo­te­tic­ky mô­že spô­so­biť ško­du ozna­mo­va­te­ľo­vi“, na­koľ­ko v ta­kom­to prí­pa­de by iš­lo o sku­toč­né (nie hypo­te­tic­ké) neop­ráv­ne­né zvý­hod­ne­nie pá­cha­te­ľa tres­tné­ho či­nu je­ho nes­tí­ha­ním a nie o hypo­te­tic­ké poš­ko­de­nie ozna­mo­va­te­ľa. Kraj­ský súd tu opä­tov­ne pre­hlia­dol, že zna­kom tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 326 ods. 1 Tr. zák. je aj „úmy­sel za­do­vá­žiť se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­ný pros­pech“ a nie len úmy­sel „spô­so­biť iné­mu ško­du“.

 

V.

Po­kiaľ ide o znak skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. spo­čí­va­jú­ci v tom, že ve­rej­ný či­ni­teľ „vy­ko­ná­va svo­ju prá­vo­moc spô­so­bom od­po­ru­jú­cim zá­ko­nu“, tak ide o po­ru­šo­va­nie ale­bo ob­chá­dzanie kon­krét­ne­ho zá­ko­na ale­bo kon­krét­nej práv­nej nor­my vy­da­nej na pod­kla­de zá­ko­na. Pá­cha­teľ ko­ná úmy­sel­ne ak­tív­ne v roz­po­re so zá­ko­nom. „Od­po­ro­vať zá­ko­nu“ mož­no však aj tak, že ve­rej­ný či­ni­teľ ko­ná v roz­po­re s kon­krét­ny­mi práv­ny­mi pred­pis­mi a tie­to práv­ne pred­pi­sy v roz­po­re s kto­rý­mi ve­rej­ný či­ni­teľ ko­nal mož­no uviesť do skut­ko­vej ve­ty uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia aj len ich vý­poč­tom, od­ka­zom (pri­me­ra­ne roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR sp. zn. 5Tdo/192/2018).

Ta­ký­mi­to práv­ny­mi pred­pis­mi v roz­po­re s kto­rý­mi by ko­nal po­li­cajt, ak by vy­dal uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia na vy­mys­le­nom skut­ko­vom zá­kla­de by ne­po­chyb­ne bo­li mi­ni­mál­ne nap­rík­lad us­ta­no­ve­nie § 199 Tr. por. (za­čať tres­tné stí­ha­nie ne­mô­že po­li­cajt ve­do­me na vy­mys­le­nom skut­ko­vom zá­kla­de) a us­ta­no­ve­nie § 2 ods. 1 písm. b) zá­ko­na č. 171/1993 Z.z., pod­ľa kto­ré­ho je úlo­hou po­li­caj­né­ho zbo­ru od­ha­ľo­va­nie tres­tných či­nov a ich pá­cha­te­ľov (t. j. nie ich vy­mýš­ľa­nie). K to­mu, že ko­na­nie v roz­po­re s us­ta­no­ve­ním zá­ko­na o po­li­caj­nom zbo­re, kto­ré uk­la­dá po­lí­cii kom­pe­ten­ciu ob­jas­ňo­vať tres­tné či­ny a ich pá­cha­te­ľov mô­že byť napl­ne­ním zna­ku „vy­ko­ná­va svo­ju prá­vo­moc spô­so­bom od­po­ru­jú­cim zá­ko­nu“ mož­no pou­ká­zať pri­me­ra­ne aj na zá­ve­ry roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR sp. zn. 5Tdo/1293/2003. Úva­ha kraj­ské­ho sú­du o tom, že ko­na­nie v roz­po­re s tým­to us­ta­no­ve­ním ne­mô­že byť práv­ne re­le­van­tné je pre­to evi­den­tne nes­práv­na.

 

VI.

Na zá­ver prís­pev­ku chce­me do­dať, že ide o v praxi oje­di­ne­lú a práv­ne za­ují­ma­vú prob­le­ma­ti­ku. Žiaľ, je na ško­du ve­ci, že kraj­ský súd vo svo­jom uz­ne­se­ní uvie­dol len mi­ni­mum vlas­tných práv­nych úvah (ak vô­bec ne­ja­ké) a zväč­ša sa iba ob­me­dzil na nek­ri­tic­ké prev­za­tie (opí­sa­nie) čas­to nes­práv­nej práv­nej ar­gu­men­tá­cie jed­nej pro­ces­nej stra­ny, kto­rá tú­to ar­gu­men­tá­ciu vý­raz­ne a dl­ho­do­bo pro­pa­go­va­la aj vo „svo­jom“ me­diál­nom pries­to­re. Sú­čas­né ata­ky po­li­ti­kov na sud­cu ok­res­né­ho sú­du (že tre­ba vo­či ne­mu vy­vo­diť zod­po­ved­nosť za je­ho roz­hod­nu­tie a po­dob­ne) je nut­né dô­raz­ne od­miet­nuť, na­koľ­ko sud­cu ne­mož­no tres­tať za to, že sa nes­prá­val pri ho­do­no­te­ní dô­ka­zov ako kraj­ský súd, t. j., že bez­výh­rad­ne ne­ka­cep­to­val prí­beh pos­kyt­nu­tý jed­nou pro­ces­nou stra­nou. To pla­tí o to viac, keď práv­ne zá­ve­ry kraj­ské­ho sú­du oh­ľad­ne ne­mož­nos­ti kva­li­fi­ko­va­nia skut­ku ako tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa už te­raz mož­no ozna­čiť za nes­práv­ne; keď za­bez­pe­če­né dô­ka­zy mož­no lo­gic­ky vy­hod­niť aj tak, ako to uro­bil ok­res­ný súd (te­da, že vzne­se­né ob­vi­ne­nie je na­te­raz dô­vod­né s tým, že v príp­rav­nom ko­na­ní sa bu­de pok­ra­čo­vať vo vy­ko­ná­va­ní dô­ka­zov, kto­ré dô­vod­nosť ob­vi­ne­nia buď potvr­dia ale­bo roz­ptý­lia a ako to uro­bil ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor, keď ozna­čil sku­tok uve­de­ný v uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia za vy­mys­le­ný pri roz­ho­do­va­ní pod­ľa § 363 Tr. por.) a keď me­dzi dvo­mi rôz­ny­mi hod­no­te­nia­mi dô­ka­zov pre­vá­žil za­tiaľ ten, kto­rý za­ujal kraj­ský súd, av­šak nie pre­to, že mu­sí byť správ­ny (lo­gic­ký) ale­bo že je ko­neč­ný (me­ri­tór­ne sa eš­te ne­roz­ho­do­va­lo), ale pre­to že bol na­te­raz pos­led­ný.

JUDr. Pe­ter Šam­ko star­ší, eme­rit­ný trest­ný sud­ca Mes­tské­ho a Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve a vy­so­koš­kol­ský pe­da­góg

 

___________________________________________________________________________

[1] ten­to zá­ver nie v praxi spor­ný a vy­plý­va aj zo star­šej ju­di­ka­tú­ry, kto­rá kon­šta­to­va­la, že znak “v úmys­le spô­so­biť iné­mu ško­du ale­bo za­do­vá­žiť se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­ný pros­pech” cha­rak­te­ri­zu­je poh­nút­ku pá­cha­te­ľa, tak­že k do­ko­na­niu tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. nie je pot­reb­né, aby aj ško­da iné­mu neop­ráv­ne­ne vznik­la ale­bo aby pá­cha­teľ sku­toč­ne se­be ale­bo iné­mu za­do­vá­žil neop­ráv­ne­ný pros­pech (pri­me­ra­ne ju­di­ka­tú­ra R 25/1975).
[2] mož­no v struč­nos­ti spo­me­núť prík­la­dy z praxe, keď nap­rík­lad pri­má­tor mes­ta uzat­vo­ril rôz­ne na se­ba nad­vä­zu­jú­ce zmlu­vy s cie­ľom, aby mes­to do­sia­hlo fi­nan­čné pros­tried­ky od štá­tu pros­tred­níc­tvom neop­ráv­ne­ne vy­tvo­re­né­ho ná­ro­ku na vrá­te­nie DPH; ok­rem da­ňo­vé­ho tres­tné­ho či­nu iš­lo tak­tiež o trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa, pri­čom bo­lo bez práv­ne­ho vý­zna­mu, či sku­toč­ne k vy­pla­te­niu ná­ro­ko­va­né­ho nad­mer­né­ho od­poč­tu zo stra­ny štá­tu aj nie­ke­dy prí­de, res­pek­tí­ve, že bo­lo len ve­cou ná­ho­dy, že správ­ca da­ne neod­ha­lil to­to pod­vod­né ko­na­nie nap­rík­lad pri da­ňo­vej kon­tro­le a po­dob­ne, úmy­sel spô­so­biť v blíz­kej, či vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti mes­tu neop­ráv­ne­ný pros­pech tu už bol da­ný oka­mi­hom ko­na­nia pri­má­to­ra (a v tom­to prí­pa­de aj úmy­sel spô­so­biť štá­tu ško­du). Ďalej mož­no spo­me­núť prí­pad, v kto­rom úrad­ník mi­nis­ter­stva v roz­po­re so svo­ji­mi po­vin­nos­ťa­mi ve­do­me od­po­ru­čil na schvá­le­nie žia­dosť o do­tá­ciu, kto­rá nespĺňa­la ná­le­ži­tos­ti a pred­lo­žil ju svoj­mu na­dria­de­né­mu na schvá­le­nie spo­loč­ne aj s množ­stvom iných žia­dos­tí, pri­čom spo­lie­hal na to, že je­ho na­dria­de­ný ne­bu­de tie­to žia­dos­ti pod­rob­ne štu­do­vať, ale bu­de sa ria­diť je­ho od­po­rú­ča­ním a schvá­li ich v dôs­led­ku čo­ho dôj­de k neop­ráv­ne­né­mu vy­pla­te­niu do­tá­cie. Trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa (ok­rem aj ma­jet­ko­vé­ho tres­tné­ho či­nu) je tu napl­ne­ný bez oh­ľa­du na to, ke­dy v bu­dúc­nos­ti dôj­de k po­su­dzo­va­niu žia­dos­tí zo stra­ny na­dria­de­né­ho, či to­to pod­vod­né ko­na­nie po­dria­de­né­ho je­ho na­dria­de­ný od­ha­lí a po­dob­ne. Pos­ta­čí tu úmy­sel po­dria­de­né­ho zís­kať tak­to neop­ráv­ne­ný pros­pech.
[3] pre úpl­nosť mož­no uviesť, že ve­rej­ný či­ni­teľ, kto­rý by ko­nal ta­kým­to spô­so­bom (že by vy­dal uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia s vy­mys­le­ným skut­kom) sa ne­mô­že stať bez­tres­tným iba pre­to, že nás­led­ne ten­to je­ho krok nap­rík­lad schvá­li do­zo­ro­vý pro­ku­rá­tor tak, že ta­ké­to uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia nez­ru­ší (pri­me­ra­ne ju­di­ka­tú­ra R 43/1978)

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Už o tom hovorí aj führerka von der Leyenová: Treba očkovať nasilu. A aby členské štáty neprotestovali, o všetkom sa má rozhodovať v Bruseli!

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Brusel sa tento týždeň pokúsil ukradnúť si potajomky moc nad členskými štátmi – tentoraz pod zámienkou „krízového stavu“. Nájde sa aj nabudúce niekto, kto bude podobné svinstvo vetovať? Jedna dávka vakcíny proti Covidu-19 stojí podľa ministra Lengvarského cca 20 eur. Keby na nej…

Reakcie na Žilinku, ktorý odmieta zavedenie trestného činu šírenia dezinformácii: Podľa Gyimesiho z OĽaNO návrh „neprejde cez parlament“. Belousovová: „Kolíková by mala odstúpiť“

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v piatok večer vyjadril, že nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie, ktorú v rámci nového Trestného zákona navrhuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, je „odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti“. Žilinka otvorene hovorí o „absurdnosti, neurčitosti a…

Rozhoduje sa o predĺžení a podobe lockdownu, politici ale zase nie sú jednotní

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/Branislav Bibel)   V stredu uplynú dva týždne lockdownu. To, či je nutné ho predĺžiť, bude cez víkend riešiť konzílium odborníkov. Jednotlivé hnutia ale v tejto otázke nie sú jednotné. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si myslí, že je potrebné sledovať trend nových prípadov a tiež hospitalizácií.…

Blaha: “Zavraždiť desiatku ľudí a podieľať sa na holokauste je o jeden rok prísnejšie potrestané ako mať iný názor na očkovanie. To je Kolíkovej návrh”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v sobotu na Facebooku zareagoval na komentár v Denníku N, ktorý naznačuje, že návrh novely Trestného zákona z dielne ministerky spravodlivosti Kolíkovej je namierený na prísne postihovanie nežiaducich názorov zverejňovaných na sociálnych sieťach a v médiách. Podľa opozičného poslanca…

Šokujúce číslo narastá – v novembri skolabovalo viac ako 100 športovcov

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mnohí z nich zomreli úplne nečakane. A všetci boli dobre trénovaní, mladí ľudia – tak prečo a z akého dôvodu sa im to mohlo stať? Za necelých 10 týždňov chce rakúska vláda presadiť povinné očkovanie Pri propagácii svojho úmyslu, proti ktorému vytrvalo…

Hovorkyňa ruského Ministerstva zahraničných vecí označila nové sankcie Západu za cynické a apelovala na dialóg s Minskom

0 icon

Moskva 5. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Foreign Ministry of the Russian Federation, TASR/AP - Leonid Shcheglov/BelTA via AP)   Nové sankcie Západu voči Bielorusku sú nezákonné, nehumánne a Rusko ich odsudzuje. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí (MZV) Ruskej federácie Maria Zacharovová „Rozhodne odsudzujeme nové obmedzujúce opatrenia proti Bielorusku, ktoré synchrónne prijali…

Majú toho dosť: V sobotu proti opatreniam vo Viedni protestovalo vyše 40 000 ľudí. Do ulíc vyšli aj v Nemecku a Holandsku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v centre rakúskej metropoly Viedeň proti opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom rakúska spravodajská stanica ORF Podľa policajných zdrojov vyšlo v popoludňajších hodinách do ulíc Viedne dovedna zhruba 10.000 ľudí. Polícia označila situáciu za…

Profesorka Frauke Rostalski, členka Nemeckej Etickej Rady odmieta povinné očkovanie

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot Youtube)   Renomovaná právna expertka a profesorka trestného práva na Universität zu Köln, Frauke Rostalski kritizuje možnosť zavedenia všeobecnej povinnosti očkovania, tak ako to žiada budúci kancelár Nemecka Olaf Scholz (SPD) Rostalski v rozhovore pre Kölner Stadt-Anzeiger uviedla: „Povinné očkovanie pre tých, ktorí nepredstavujú…

Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb. Rovnako ako biskupi ani oni nepovažujú plošný zákaz verejných bohoslužieb za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie V tejto súvislosti iniciovali petíciu, ktorú zverejnili na portále www.podpisem.sk…

Lukašenko: Západ chce, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ale zlyháva

0 icon

Minsk 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko prehlásil, že Západ vyvíja tlak na Bielorusko s cieľom premeniť ho na ďalšiu Ukrajinu, čo sa ale podľa jeho slov nikdy nestane "Požadujú, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ktorú označili za demokratickú a vyspelú…

NAJNOVŠIE

BLOG

Jozef Slávik

Slovo k mojim neprajníkom ...

0icon

 Keď človek dlho žije, aj veľa prežije, veľa sa naoučí, ale sa aj mnoho poučí. Som blogerom už cez 15 rokov. Prispieval som do mnohých internetových médií - Pravda, SME 2 x, N - noviny a najnovšie som blogerom u blogu.hlavnésprávy.sk. Priznám sa, že sa mi všade ako blogerovi darilo…

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Vianočná električka v Bratislave: Tohtoročná téma vianočnej električky sa nesie v duchu detských Vianoc

Autor: TASR-Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Už o tom hovorí aj führerka von der Leyenová: Treba očkovať nasilu. A aby členské štáty neprotestovali, o všetkom sa má rozhodovať v Bruseli!

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Brusel sa tento týždeň pokúsil ukradnúť si potajomky moc nad členskými štátmi – tentoraz pod zámienkou „krízového stavu“. Nájde sa aj nabudúce niekto, kto bude podobné svinstvo vetovať? Jedna dávka vakcíny proti Covidu-19 stojí podľa ministra Lengvarského cca 20 eur. Keby na nej…

Reakcie na Žilinku, ktorý odmieta zavedenie trestného činu šírenia dezinformácii: Podľa Gyimesiho z OĽaNO návrh „neprejde cez parlament“. Belousovová: „Kolíková by mala odstúpiť“

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v piatok večer vyjadril, že nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie, ktorú v rámci nového Trestného zákona navrhuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, je „odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti“. Žilinka otvorene hovorí o „absurdnosti, neurčitosti a…

Rozhoduje sa o predĺžení a podobe lockdownu, politici ale zase nie sú jednotní

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/Branislav Bibel)   V stredu uplynú dva týždne lockdownu. To, či je nutné ho predĺžiť, bude cez víkend riešiť konzílium odborníkov. Jednotlivé hnutia ale v tejto otázke nie sú jednotné. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si myslí, že je potrebné sledovať trend nových prípadov a tiež hospitalizácií.…

Blaha: “Zavraždiť desiatku ľudí a podieľať sa na holokauste je o jeden rok prísnejšie potrestané ako mať iný názor na očkovanie. To je Kolíkovej návrh”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v sobotu na Facebooku zareagoval na komentár v Denníku N, ktorý naznačuje, že návrh novely Trestného zákona z dielne ministerky spravodlivosti Kolíkovej je namierený na prísne postihovanie nežiaducich názorov zverejňovaných na sociálnych sieťach a v médiách. Podľa opozičného poslanca…

Šokujúce číslo narastá – v novembri skolabovalo viac ako 100 športovcov

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mnohí z nich zomreli úplne nečakane. A všetci boli dobre trénovaní, mladí ľudia – tak prečo a z akého dôvodu sa im to mohlo stať? Za necelých 10 týždňov chce rakúska vláda presadiť povinné očkovanie Pri propagácii svojho úmyslu, proti ktorému vytrvalo…

Hovorkyňa ruského Ministerstva zahraničných vecí označila nové sankcie Západu za cynické a apelovala na dialóg s Minskom

0 icon

Moskva 5. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Foreign Ministry of the Russian Federation, TASR/AP - Leonid Shcheglov/BelTA via AP)   Nové sankcie Západu voči Bielorusku sú nezákonné, nehumánne a Rusko ich odsudzuje. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí (MZV) Ruskej federácie Maria Zacharovová „Rozhodne odsudzujeme nové obmedzujúce opatrenia proti Bielorusku, ktoré synchrónne prijali…

Majú toho dosť: V sobotu proti opatreniam vo Viedni protestovalo vyše 40 000 ľudí. Do ulíc vyšli aj v Nemecku a Holandsku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v centre rakúskej metropoly Viedeň proti opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom rakúska spravodajská stanica ORF Podľa policajných zdrojov vyšlo v popoludňajších hodinách do ulíc Viedne dovedna zhruba 10.000 ľudí. Polícia označila situáciu za…

Profesorka Frauke Rostalski, členka Nemeckej Etickej Rady odmieta povinné očkovanie

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot Youtube)   Renomovaná právna expertka a profesorka trestného práva na Universität zu Köln, Frauke Rostalski kritizuje možnosť zavedenia všeobecnej povinnosti očkovania, tak ako to žiada budúci kancelár Nemecka Olaf Scholz (SPD) Rostalski v rozhovore pre Kölner Stadt-Anzeiger uviedla: „Povinné očkovanie pre tých, ktorí nepredstavujú…

Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb. Rovnako ako biskupi ani oni nepovažujú plošný zákaz verejných bohoslužieb za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie V tejto súvislosti iniciovali petíciu, ktorú zverejnili na portále www.podpisem.sk…

Lukašenko: Západ chce, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ale zlyháva

0 icon

Minsk 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko prehlásil, že Západ vyvíja tlak na Bielorusko s cieľom premeniť ho na ďalšiu Ukrajinu, čo sa ale podľa jeho slov nikdy nestane "Požadujú, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ktorú označili za demokratickú a vyspelú…

Podkasty

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Slovo k mojim neprajníkom ...

0icon

 Keď človek dlho žije, aj veľa prežije, veľa sa naoučí, ale sa aj mnoho poučí. Som blogerom už cez 15 rokov. Prispieval som do mnohých internetových médií - Pravda, SME 2 x, N - noviny a najnovšie som blogerom u blogu.hlavnésprávy.sk. Priznám sa, že sa mi všade ako blogerovi darilo…

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

TopDesať

Čo ste nevedeli o jedle? Tepelná úprava jedál na 6 spôsobov

0 icon

Teplo vyvoláva v jedlách chemické a fyzikálne zmeny, vďaka ktorým sa stávajú mäkšími a stráviteľnejšími a zároveň sa z nich ľahšie uvoľňujú živiny. Pri tepelnej úprave potravín sa však niektoré živiny rozkladajú. Viete prečo a akým spôsobom sa jedlá tepelne upravujú? Pozrite sa na na prvý pohľad samozrejmé veci trošku…

Mikuláš, Mikolaj či Télapó: Kto nosí darčeky vo svete?

0 icon

Ježiška a svätého Mikuláša pozná každý. Vieme, čo sú zač a že sa na nich môžeme spoľahnúť. V čižmičkách a pod stromčekom nám stále nechajú milé prekvapenia. Rozmýšľali ste už niekedy o tom, či to takto funguje všade vo svete? Kto nosí darčeky v Grécku, Anglicku či Rusku?

10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

0 icon

Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

Santa Claus: Je len výmyslom obchodníkov? 1. časť

0 icon

V západnej Európe je Santa Claus všeobecne známy ako milá postavička, ktorá rozdáva na Vianoce darčeky. Skutočne existoval alebo sa jedná len o marketingový ťah obchodníkov? V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme, kým zrejme postava Mikuláša v skutočnom živote bola, a čo bolo pravdepodobne spúšťačom vzniku legendy o Santa Clausovi. Väčšina historikov a odborníkov na túto…

Čo sa stane s tvojím telom, ak budeš chodiť spať o 22:00?

0 icon

Kim Kardashian , Anna Wintour a Oprah Winfrey majú jednu spoločnú vec: všetky idú spať okolo 22:00. Zdá sa, že tieto ženy vedia, prečo to robia, pretože chodiť tak skoro spať môže mať veľa pozitívnych účinkov na telo a myseľ. Možno potom nie je prekvapením, že niektoré z najúspešnejších žien súčasnosti končia svoj deň tak skoro,…

Armádny Magazín

Americká rozviedka zistila termíny ruského „vpádu“ na Ukrajinu

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM, Sputnik) – Americké výzvedné služby tvrdia, že Rusko plánuje vpád na územie Ukrajiny začiatkom roku 2022. Oznámila to agentúr

Recenzia na ruský bojový film Turista (2021)

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM) – Tento rok som si v júli na dovolenke pozrel ruský bojový film Turista (2021). Film vo mne zanechal veľmi dobrý dojem a odporúčam ho všetkým, ktorí majú radi ruské bojové filmy.   Film natočila spoločnosť Paritet film, režisérom je Andrej Ščerbinin, scenár napísal Vladimir Izmailov. Premié

Francúzsko dodalo Saudom zbrane s vedomím, že sa použijú v Jemene. Vojna si vyžiadala takmer 377 000 obetí

0 icon

Francúzsko, 5. december 2021 (AM) – Podľa webovej stránky Disclose Francúzsko, ktorému v tom čase predsedal Francois Hollande, dodalo

Rusko podniklo rozsiahly útok na americké vojenské satelity

0 icon

USA, 5. december 2021 (AM) – Velenie americkej armády oznámilo, že ruská armáda podnikla bezprecedentný útok na americké vojenské vesmírne satelity. Útoky boli vykonané pomocou systémov rádio-elektronického boja neznámeho typu, trvali veľmi dlho a takéto útoky majú vážny dopad na prevádzku amerických kozmických objektov. Vo vyhlásení amerického vojenského veleni

Die Welt: „Kým sa nemecké tanky prebíjali k Moskve, Stalin organizoval luxusnú hostinu“

0 icon

Nemecko, 5.december 2021 (AM) – „Na jeseň 1941 bola situácia na východnom fronte čoraz kritickejšia: sovietske vojská trpeli porážky, nemecké hitlerovské vojská sebavedome postupovali k Moskve. V meste vládol chaos, zlodeji vykrádali opustené byty a obchody, no Stalin organizoval v Kremli skutočnú hostinu s ikrami, grilovanými prasiatkami a riek

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Vianočná električka v Bratislave: Tohtoročná téma vianočnej električky sa nesie v duchu detských Vianoc

Autor: TASR-Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali