Svätý Tomáš Akvinský – učiteľ cirkvi, mladík, ktorého dva roky jeho blízky väznili, aby sa nestal mníchom

Bratislava 10. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-wikipedia)

 

Jedna z tých najkrajších hviezd, ktoré v cirkvi katolíckej slovom i príkladom niekedy svietili a stále  svietia , je svätý Tomáš Akvinský. Tomáš bol syn grófa Landulfa Akvinského a narodil sa roku 1226 v zámku Roccaseeta v Kalábrii. Matka jeho menovala sa Teodora. Už ako dieťa býval vždy tichý, ale tvári pri tom veselej, mravný a mierny a nevinný ako anjel

Svätý Tomáš Akvinský – učiteľ cirkvi, mladík, ktorého dva roky jeho blízky väznili, aby sa nestal mníchom

Ako šesťročného chlapca odovzdal ho otec nábožným benediktínom na Hore Kassine k výchove a vzdelaniu. Svojimi výbornými vlohami doviedol to nezadlho tak ďaleko, že už vo svojom desiatom roku mohol odísť na vysoké školy neapolské. Ale prv, než ho ta rodičia posiali, vzali ho domov na dedičný zámok. Tu sa on neustále učil, modlil a pomáhal chudobným. Sám si utrhoval od úst a na pohodlí, len aby chudobným pomáhal, čo keď otec spozoroval, dovolil mu udeľovať almužny do vôle. Ale mladý Tomáš robil to tak štedro, že niekedy sami v dome nemali čo položiť na stôl. Preto správca domu ponosoval sa naň u jeho otca, mladý však gróf robil i potom ako predtým, a čo kde v komore našiel, odniesol chudobným. Jedného dňa stúpa Tomáš priestrannými zámockými izbami, nesúc pod plášťom pokrm pre chudobných. Tu mu otec zastane cestu a velí, aby ukázal, čo nesie. Tomáš, bledý strachom, rozvinie plášť a hľa, k udiveniu grófovmu padne mu k nohám z pod plášťa krásne kvieťa .

Za nejaký čas odobral sa Tomáš na vysoké školy do Neapolu, kde vtedy bolo mnoho vedychtivého ale spolu nemravného, rozpustného žiactva. Tomáš dosť skoro spoznal nebezpečenstvo , ktoré tu jeho nevinnosti hrozilo, a preto vyhýbal sa kdejakej spoločnosti. Najradšej bavieval sa v kostole pred Sviatosťou oltárnou na modlitbách alebo zavrúc sa doma v izbe, zaoberal sa učením. Pri tom nezabúdal nikdy na chudobných, a radšej sebe utrhol, len aby im udeliť mohol.

Toho času, keď sa sv. Tomáš v Neapole učil, najviacej rozkvital a zmáhal sa rád sv. Dominika. Jeden duchaplný rehoľník tohto rádu oboznámil sa s Tomášom a tak si ho zamiloval, že ho naklonil, aby sa i on stal dominikánom. Ale sotva že sa o tom dozvedel jeho otec, snažil sa sľubmi i hrozbami odvrátiť syna od predsavzatia. Ale sv. Tomáš pamätajúc na slová Spasiteľove:

„Kto miluje otca alebo matku viac než mňa, nie je mňa hoden.“  zotrval stály vo svojom pevnom predsavzatí. Lež  predvídal, že rodičia všetko, a treba  i násilie vynaložia, aby ho dostali z kláštora von, prosil za preloženie z Neapolu. Predstavení jeho poslali ho do Ríma, a keď  ani tu pokoja nemal, do Paríža. Dozvediac sa však o tom dva jeho starší bratia, v Toskane pri cisárskom vojsku meškajúci , číhali naň na ceste, a chytiac ho, odviedli ho na vzdialený otcovský zámok. Kto si vie predstaviť, jak veľmi tešila sa matka jeho Theodora, že syna svojho vidieť môže! I nahovárala ho láskavými  slovami , akých len materinské srdce vynájsť  môže, aby zložil rehoľné rúcho. Ale Tomáš zotrval neoblomne pri svojom úmysle, vôľa Božia išla mu nadovšetko. Matka nahnevala sa konečne naňho a zavrela ho do izby, kde ho krom dvoch sestier nikto navštíviť nesmel. Tieto mu tiež dohovárali, aby učinil rodičom po vôli. Lež sa stalo ? Tomáš im tak živými farbami líčil márnosť tohto sveta, klam a mam pozemskej slávy a rozkoše, i ony pomaly  počali celkom podobne jemu zmýšľať, čo ho veľmi tešilo. Zanedlho však hrozilo mu nové nebezpečenstvo. Celý už rok bol strávil na odľahlom zámku otcovskom v rozličných nepríjemnostiach. Tu razom prišli jeho dva starší bratia, vojenskí dôstojníci domov, a vidiac, ako sa matka rmúti, že Tomáš od svojho predsavzatia nijako upustiť nechce, oborili sa naňho po vojensky. „Čo, ty syn tak vznešenej, cisárom a kráľom príbuznej rodiny, mal by si nosiť mizernú šatu rehoľnú ? Gróf Akvinský mal by žiť z almužny a chodiť ako otrok s vyholeným temenom ? Nikdy a jakživ!“

A s tým mu strhali rehoľné rúcho z tela, tĺkli a bili ho, áno napokon zatvorili ho do hradnej veže. Sila však Ducha svätého premohla všetko násilie, Tomáš sa ani nehnul a rozdriapané rúcho považoval čo znak slávneho víťazstva. Keď teda všetko toto nič neosožilo, nemilosrdní bratia chopili sa iného, a to síce necudného a nehanebného prostriedku. Čo prosby a hrozby vykonať nestačili, to mala previesť podľa ich mienky moc telesnej žiadosti a slabosti. Zavreli teda k nemu do väzenia nehanebnú smilnicu, sľúbili jej veľké dary, ak sa jej podarí, zvábiť ho s cesty cnostného života. Nehanebná  ženština vynaložila všetko, aby nevinného mladíka dostala do svojich osídiel , ale Tomáš, nepozrúc  sa ani jediným pohľadom na ňu, vzýval neustálou modlitbou Boha o pomoc. A keď mu nijako nešla s krku, hnevom rozdráždený skočil k ohnisku, popadol žeravý ožeh a vyhnal nehanebnicu z väzenia. I učinil potom uhlíkom znamenie sv. kríža na stene, padol na kolená a pred znamením ukrižovaného Krista začal sa modliť plný vďaku a radosti a modlil sa tak dlho, až mysľou unavený tichým spánkom usnul. V tomto spánku navštívili ho sv. anjeli , obviazali mu bedrá páskou panictva a oslovili ho týmito slovami :

„Prichádzame k tebe z rozkazu Božieho, aby sme ti doniesli dar stáleho panenstva.“  Svätý Tomáš skutočne ostal čistý ako anjel po celý čas svojho života.

Dva roky sedel on tam uväznený v hradobnom žalári. Konečne dozvediac sa o tom pápež Innocent IV. a cisár Bedrich 11., prosili zaňho u matky i bratov. Títo na príhovor počali ľahšie nakladať s ním, na slobodu však pustiť ho nechceli. Matka dala sa neskôr predsa nakloniť ku tajnému  jeho prepusteniu. Keď sa o tom dozvedeli dominikáni v Neapole, poslali ta pod vežu dvoch svojich ľudí. Sestry na to spustili brata potajomky s veže v koši, prestrojení rehoľníci čakali ho dolu a utiekli s ním do kláštora. Rok na to zložil slávne sľuby rehoľné. Matka a bratia žalovali naň ešte raz potom u pápeža,  tento však presvedčil sa o jeho povolaní a dovolil mu ostať v ráde. Od týchto čias mal sv. Tomáš od rodiny pokoj.

Bol on už vtedy známy rovne tak hlbokou ako i mnohostrannou vedomosťou, ale sláva táto rozšírená mala byť po celej cirkvi. Predstavení poslali ho teda do Kolína aby sa tam pod svetochýrnym učiteľom   Albertom Veľkým docvičil. Sám generál rádu odprevadil ho ta. Tomáš, ako sa dalo očakávať, vynikal tu nad všetkých ostatných žiakov, aj keď nadmiernou pokorou ukrýval svoje pokroky. A lebo on pri svojom pokornom duchu jednostajne mlčal, držali ho spolužiaci za sprostého a zlo vtipne prezývali ho nemým volom zo Sicílie. Raz však naložil mu učiteľ Albert vysvetliť isté temné miesto zo svätého Písma, a tu Tomáš, otvoriac ústa, tak múdro hovoril , že sa všetci nad tým zadivili, a Albert sám, súc prekvapený, zvolal:

„Vy nazývate Tomáša nemým volom ale príde čas, kde sa on ozve tak mohutným hlasom, že ho celý svet uslyší.“

A to sa i v skutku tak stalo, a celá cirkev až doposiaľ ctí sv. Tomáša čo učiteľa cirkvi. Keď neskoršie, povýšený na učiteľa, sám v Paríži, v Bononii, v Kolíne a Ríme prednášal, zbiehali sa žiaci k nemu, že im v školských sieňach ani miesto nestačilo. Vykladal on tu sväté knihy a písma svätých otcov s najväčšou dôkladnosťou, prenikajúc hlboko v ducha božských učení. K duševným svojim prácam pripravoval sa vždy modlitbou, držiac sa toho že bázeň Božia má byt prameňom a česť Božia cieľom všetkej múdrosti. Celé jeho myslenie a skúmanie, všetky jeho snahy ta smerovali, aby Boha čím dokonalejšie poznať mohol.

Bol on i výborný kazateľ, rovne ako spisovateľ, áno i básnik. Keď sa ho raz sv. Bonaventúra spýtal, z ktorej knihy on svoju učenosť berie a hovoril:

„Tu hľa, ukázal na kríž moja kniha.“ Rozjímanie o umučení Pána Ježiša Krista bolo tým žriedlom, z ktorého čerpal svoju múdrosť, a to tak veľkú, že i najučenejší  muži podrobovali sa jeho výrokom. V tento čas uvedená bola slávnosť Božieho tela. Pápež Urban IV. naložil sv. Tomášovi , aby spísal modlitby ku omši svätej a do breviára o najsvätejšej Sviatosti oltárnej. S radosťou sa dal do tejto práce, ktorá až doposiaľ trvá čo večný pomník sv. viery v katolíckej Cirkvi.

Vzdor nevyrovnanému chýru, akým ho celý svet oslavoval, bol predsa skromný, pokorný a poslušný ako posledný brat rehoľný. Jedného dňa, keď podľa obyčaje rehoľníckej čítal pred obedom v jedálni sväté čítanie, skríkol naň predstavený nevrlo , aby istú slabiku ináč vyslovil. Aj keď Tomáš dobre bol čítal, ihneď  slabiku tú bez všetkého ohovárania opakoval, a keď  mu po obede bratia jeho dohovárali , že prečo to urobil, keď predtým dobre bol čítal, on odvetil:

„Na tom pramálo záleží, či ktoré slovo tak lebo inak vyslovíme, ale rehoľníkova povinnosť je, poslúchať vždycky a byť pokorným.“

Súc výborný kazateľ, kázaval tak dojímavo, že ľudia anjela slyšať sa domnievali. Raz v Ríme tak dotklivo kázal o umučení Pána Ježiša Krista, o Jeho láske k ľuďom a o nevďačnosti ľudskej oproti Nemu, že poslucháči pustili sa napospol do hlasitého plaču. Kázne jeho aj Židia radi počúvali , zvlášť rabínov obracal na vieru kresťanskú. Následkom jeho cností a veľkej jeho učenosti chceli ho pápeži na vysoké hodnosti povýšiť, on však neprijal žiadneho vyznačenia. V 37. roku veku svojho, keď  už za viacej rokov čo slávny učiteľ v Paríži a po významnejších talianskych mestách bol účinkoval, dovolili mu predstavení zostúpiť s učiteľskej stolice a žiť čo obecnému mníchovi v utiahnutí vo svojej cele kláštornej. V tejto utiahnutosti spísal on výborné dielo pod názvom: „Súbor bohoslovia“, v ktorom diele chcel všetko na bohoslovie sa vzťahujúce v jeden celok sústavne zložiť. Viac rokov pracoval na ňom, dokončiť ho však nemohol. Neustále napnutie ducha podrylo jeho telesné sily, tak že deň po dni viacej upádal. I cítiac blížiť sa hodinku smrti, odložil knihy a pero na stranu, aby sa k púti do večnosti pokojne pripravovať mohol.

Roku 1274, zvolaný bol verejný snem cirkevný do mesta Lyonu. I Tomáš, aj keď práve už chorý a slabý, nastúpil podľa žiadosti pápežovej cestu do tohto mesta. Na ceste však onemocnel v kláštore Cistercitov pri Terracine. Dobrí mnísi láskavo ho opatrovali. Keď prijal Sviatosť oltárnu, žiadal si posledné pomazanie a na modlitby sám hlasne odpovedal. Pred smrťou ďakoval opátovi a mníchom za lásku, s ktorou ho opatrovali , a keď sa ho jeden z nich spýtal čo má činiť, aby v milosti Božej vždy zotrvávať mohol, odpovedal mu:

„Drž sa neustále pod okom a pozorom Božím.“

To boli posledné jeho slová, lebo myšlienka, ktorá dušu človekovi napĺňa v živote, neopúšťa ho ani pri smrti. Zomrel 7. marca spomenutého roku, zanechajúc svetu čo závet bohaté poklady písem, meno najväčšieho bohoslovca a filozofa západnej cirkvi. Pápež Ján XXII. vyhlásil ho roku 1323 za svätého a Pius V. povýšil ho roku 1567 za učiteľa cirkvi. Telo jeho spočíva v meste Toulouse.

Posledné slovo umierajúceho Tomáša bola odpoveď na otázku: „čo máme činiť, aby sme vždy zotrvávali v milosti Božej ?“ Odpovedal na to: Musíme byť vždy pod okom a pozorom Božím.“ Lebo kto nezabúda, že Boh všade je prítomný: ten ľahko nezhreší. Keby boli Adam a Eva pomysleli na to, že Boh je všade prítomný, zaiste by neboli okúsili zo zapovedaného ovocia. Keď slyšíme, že niekto hrozne kľaje, hanebné piesne spieva, s druhými surovo nakladá, pýtajme sa ho  či by to i v kostole, pod pozdvihovaním, alebo požehnaním v stave bol učinil. Zaiste nie, lebo keď sa to i nehanbí činiť pred ľuďmi, ostýchal by sa to činiť v prítomnosti Božej. Boh je všade prítomný, ako praví Žalmista:

„Či chodím alebo ležím, Ty si pri mne a vidíš cesty moje.“

Každé miesto je teda ako chrám Boží, na ktorom, nech ti je ono akékoľvek, Ježiš Kristus je prítomný. Chovaj sa teda na každom mieste tak slušne a cnostne, ako pred všetko vidiacim okom Všemohúceho. Táto myšlienka teší nás, keď nás tajné utrpenie trápi alebo keď nám nešťastie hrozí. Tajným trápením nazývame, čo iným povedať nemôžeme, alebo nechceme. Ku príkladu , dakto nemá, komu by sa zveril, býva snáď utláčaný od tých, čo by mu pomáhať mali, ako sú predstavení a príbuzní, alebo musí krivdu trpieť, preto že nevinnosť svoju nemôže dokázať,  alebo trpí, nechce to však svojím povedať , aby im nezapríčinil starosti a strachu, alebo ho tlačí hriešne povedomie. V takýchto a podobných útrapách musíš so Žalmistom povzdychnúť:

„Pane! k Tebe sa vinú všetky žiadosti moje a vzdychanie moje nie je Ti tajné.“

Mnohý nemocný poteší sa, už len keď vidí lekára pri sebe. Ten však, ktorý pomôcť ti vždy je hotový a pomôcť i môže, všemohúci totižto Boh, vždy je pri tebe. Môžu ti ďalej nebezpečenstvá hroziť, pred ktorými sa chveješ úzkosťou. Môžu sa ku príkladu príbuzní tvoji nachádzať v nebezpečnej, nákazlivej nemoci, a ty ich musíš opatrovať, alebo snáď i sám ťažko stonáš a bojíš sa smrti, alebo vypukol v susedstve oheň,  alebo strašná búrka stojí ti nad poľom alebo vinicou, ako potešíš skormútenú dušu svoju? Ako inak, než  slovami:

„Pán Boh bdie nado mnou, všetky vlasy na hlave sú nám spočítané. Bez vôle Božej nič sa mi nestane.“

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 19:47

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie diskusiou k novele zákona o integrovanom záchrannom systéme. Vo štvrtok (2. 2.) bude 83. schôdza pokračovať od 9.00 h.

Včera 19:23

Ruské úrady zadržali a pokutovali Američanku, ktorá na moskovské Červené námestie priviedla teľa. Alicia Dayová (34) dostala pokutu 20.000 rubľov (približne 170,65 eur) za obmedzenie chodcov prostredníctvom nepovoleného protestu. Na základe iného obvinenia ju odsúdili na 13 dní „administratívneho zadržania“ za neuposlúchnutie príkazov polície, píše The Guardian.

Včera 18:44

Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti.

Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti
Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti

Včera 18:39

Bidenovo odmietnutie poskytnúť Ukrajine stíhačky F-16 vyvolalo nespokojnosť v Pentagóne.

Včera 18:22

Ukázalo sa, že trosky rakiet, ktoré sa 14. januára našli na moldavskom území, sú súčasťou ukrajinských S-300.

Uviedla to šéfka moldavského ministerstva vnútra Anna Revencová, informovala tlačová agentúra IPN.

Včera 18:17

Britský hardrockový spevák Ozzy Osbourne v stredu oznámil, že vzhľadom na svoje podlomené zdravie ukončuje koncertné vystupovanie. Spresnil, že na takéto aktivity je už „príliš slabý“.

Včera 17:50

Bosnianski policajti zrejme zadržali obžalovaného expolicajta Mariána Kučerku. Ten už sa mal niekoľkokrát postaviť pred najvyšší súd. Jedno pojednávanie bolo pôvodne určené aj na zajtra.

Marián Kučerka
Na snímke Marián Kučerka

Včera 17:24

V Krasnej Gore čistia útočné jednotky „Wagnerovcov“ strednú a východnú časť obce a postupujú aj v Paraskovievke.

Včera 17:13

Grécki záchranári v stredu našli telo druhého pilota stíhačky F-4, ktorá sa v pondelok zrútila do Iónskeho mora západne od pobrežia Grécka.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Káčer v Ríme: Taliansko je ochotné posilniť našu bezpečnosť

0 icon

Káčer v Ríme: Taliansko stojí pri Slovensku, je ochotné posilniť našu bezpečnosť

Ve stínu války

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky) Článok z kategórie Česky Ano, i o tom byly prezidentské volby. Válka a mír se celkem podrobně propíraly. Koneckonců jsou to už dva měsíce, co nám náčelík štábu Řehka řekl, že je třeba se připravovat na válku velkého rozsahu, protože v případě konfliktu NATO…

Ruskí vojaci zvyšujú tlak. Postupujú vo viacerých smeroch. „Muzikanti“ zvádzajú urputné boje

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Ruskí vojaci postúpia ešte niekoľko kilometrov, aby uzavreli obkľúčenie Artemovska - Bachmutu, povedal pre „Pervyj kanal“ vojenský expert LĽR Andrej Maročko „Naše sily zobrali mesto do „podkovy“. Aby zatvorili túto „podkovu“, musia prejsť ešte desať kilometrov,“ povedal dôstojník. Plánované stiahnutie jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny…

Mikloš, Demeš či Stanke ministrami? Čaputovej kancelária sa vyjadrila k údajnému zoznamu členov úradníckej vlády

0 icon

Bratislava 1. januára 2023 (HSP/TASR/Foto: TASR - Pavol Zachar)   Na internete sa aktuálne šíri informácia o zozname kandidátov na ministrov úradníckej vlády, ktorý oficiálne dementoval prezidentský palác. Kto sú teda tí údajní horúci kandidáti ? Na internete sa uvádza, že premiérom by mal byť bývalý minister financií za SDKÚ…

Advokát: Aktuálne prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána Kučerku na Slovensko

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Screenshot)   V Bosne a Hercegovine v súčasnosti prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána K. na základe medzinárodného zatykača na Slovensko. TASR o tom informoval jeho advokát Martin Bezák s tým, že sa na políciu dostavil dobrovoľne "Náš klient sa dostavil pred policajné orgány Bosny a…

„Ukázal sa ako hyena!“ Kotleba opísal, čo sa dialo po kolapse Beluského, či bol zaočkovaný a ako sa zachoval Naď

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Ako sme už skôr informovali, dnes priamo v pléne (rokovacej miestnosti) Národnej rady Slovenskej republiky skolaboval poslanec, predseda poslaneckého klubu a podpredseda strany ĽSNS, Martin Beluský. O incidente informoval na sociálnej sieti šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorého zarazilo správanie ministra v demisii…

Jemné zvonenie piesne, ktorú Ukrajina nechce počuť

0 icon

Kyjev 1. februára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Roman Chop)   Aj keď sa o tom nehovorí nahlas ani sa to v médiách nešíri, v niektorých kľúčových otázkach týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine možno vzniká tichý a neistý konsenzus, píše Ted Snider pre Respomsible Statecraft Predseda Zboru náčelníkov štábov generál Mark Milley 21.…

Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť, píše agentúra Bloomberg Publikácia píše, že výroba hotových kovových výrobkov vrátane zbraní, bômb a munície vzrástla v Rusku v roku 2022 o 7 %. Počítače, elektronika a optické výrobky, ktoré podľa ekonómov môžu zahŕňať súčiastky pre letecké a…

Meteorológovia varujú pred závejmi na severnom a strednom Slovensku

0 icon

Na východnom a strednom Slovensku má v stredu večer a vo štvrtok (2. 2.) snežiť. Môžu sa tiež tvoriť snehové jazyky a záveje. V niektorých okresoch sa očakáva aj silný vietor.

Vyjde puč s Hegerom? Je to dosť možné

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niekoľko mesiacov pred voľbami sa začala pripravovať nová strana Eduarda Hegera. K téme sa na sociálnej sieti vyjadril exminister Juraj Draxler Prieskumy Hegerovi zatiaľ ukazujú vysoký potenciál, vraj až dvadsať percent. To je zrejme značne prehnané, ale napriek tomu celý projekt podľa Draxlera…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavel Jacz

Moderátor TA 3 Iliev nám káže, čo si máme myslieť a čomu neveriť! Začína to byť, ako v socializme!

0icon

Relácia TA3 V politike úvodným predslovom moderátorov pred rozhovormi začala politicky ovplyvňovať názor diváka. Pokiaľ ostrieľaný Dírer sa snaží trafiť klinec po hlavičke, neskúsený Iliev si myslí, že jeho komentáre, v ktorých ako samozvaný hovorca homosexuálov (Nikdy nezabudne aspoň slovíčkom spomenúť tú jeho „veľmi utl&aac

Erik Majercak

V Rusku bude Červený projekt v spolupráci s pravoslávnou cirkvou po páde liberalizmu

0icon

Práca ako zdroj bohatstva bude opäť považovaná za hodnotu a tí, ktorí túto prácu vykonávajú budú v spoločnosti opäť vážení. Bude zavedená plánovaná ekonomika a množstvo nakradnutého majetku z privatizácie bude znárodnené. To už nie je či, ale kedy a ako Ak ste boli v Rusku, tak viete, že pamätn&iacut

Milan Šupa

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

0icon

Sily vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakom Božieho Svetla, začínajú vynucovať a vyžadovať zvýšený duchovný pohyb aj na zemi. Nič už nebude také, aké bolo predtým. Už teraz je viditeľné, a viditeľné bude stále viac a viac, ako sa všetko, čo nie je v súlade s Vôľou Stvoriteľa kolíše a…

Ivan Štubňa

Výzva na všeobecné odmietnutie vojenskej mobilizácie. A celonárodný odpor proti vláde v demisii!!!

0icon

Nedávno predstavitelia nedôveryhodnej vlády v demisii vyhlásili, že žiadna mobilizácia sa nechystá. Vláde zapredancov Slovenska sa veriť nedá. Tri roky ich bašovania zjazvili Slovensko v každom sektore života spoločnosti. Tliachanie predstaviteľov vlády,

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Nová vonkajšia expozícia drevených plastík v Botanickej záhrade v Košiciach

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Káčer v Ríme: Taliansko je ochotné posilniť našu bezpečnosť

0 icon

Káčer v Ríme: Taliansko stojí pri Slovensku, je ochotné posilniť našu bezpečnosť

Ve stínu války

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky) Článok z kategórie Česky Ano, i o tom byly prezidentské volby. Válka a mír se celkem podrobně propíraly. Koneckonců jsou to už dva měsíce, co nám náčelík štábu Řehka řekl, že je třeba se připravovat na válku velkého rozsahu, protože v případě konfliktu NATO…

Ruskí vojaci zvyšujú tlak. Postupujú vo viacerých smeroch. „Muzikanti“ zvádzajú urputné boje

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Ruskí vojaci postúpia ešte niekoľko kilometrov, aby uzavreli obkľúčenie Artemovska - Bachmutu, povedal pre „Pervyj kanal“ vojenský expert LĽR Andrej Maročko „Naše sily zobrali mesto do „podkovy“. Aby zatvorili túto „podkovu“, musia prejsť ešte desať kilometrov,“ povedal dôstojník. Plánované stiahnutie jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny…

Mikloš, Demeš či Stanke ministrami? Čaputovej kancelária sa vyjadrila k údajnému zoznamu členov úradníckej vlády

0 icon

Bratislava 1. januára 2023 (HSP/TASR/Foto: TASR - Pavol Zachar)   Na internete sa aktuálne šíri informácia o zozname kandidátov na ministrov úradníckej vlády, ktorý oficiálne dementoval prezidentský palác. Kto sú teda tí údajní horúci kandidáti ? Na internete sa uvádza, že premiérom by mal byť bývalý minister financií za SDKÚ…

Advokát: Aktuálne prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána Kučerku na Slovensko

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Screenshot)   V Bosne a Hercegovine v súčasnosti prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána K. na základe medzinárodného zatykača na Slovensko. TASR o tom informoval jeho advokát Martin Bezák s tým, že sa na políciu dostavil dobrovoľne "Náš klient sa dostavil pred policajné orgány Bosny a…

„Ukázal sa ako hyena!“ Kotleba opísal, čo sa dialo po kolapse Beluského, či bol zaočkovaný a ako sa zachoval Naď

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Ako sme už skôr informovali, dnes priamo v pléne (rokovacej miestnosti) Národnej rady Slovenskej republiky skolaboval poslanec, predseda poslaneckého klubu a podpredseda strany ĽSNS, Martin Beluský. O incidente informoval na sociálnej sieti šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorého zarazilo správanie ministra v demisii…

Jemné zvonenie piesne, ktorú Ukrajina nechce počuť

0 icon

Kyjev 1. februára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Roman Chop)   Aj keď sa o tom nehovorí nahlas ani sa to v médiách nešíri, v niektorých kľúčových otázkach týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine možno vzniká tichý a neistý konsenzus, píše Ted Snider pre Respomsible Statecraft Predseda Zboru náčelníkov štábov generál Mark Milley 21.…

Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť, píše agentúra Bloomberg Publikácia píše, že výroba hotových kovových výrobkov vrátane zbraní, bômb a munície vzrástla v Rusku v roku 2022 o 7 %. Počítače, elektronika a optické výrobky, ktoré podľa ekonómov môžu zahŕňať súčiastky pre letecké a…

Meteorológovia varujú pred závejmi na severnom a strednom Slovensku

0 icon

Na východnom a strednom Slovensku má v stredu večer a vo štvrtok (2. 2.) snežiť. Môžu sa tiež tvoriť snehové jazyky a záveje. V niektorých okresoch sa očakáva aj silný vietor.

Vyjde puč s Hegerom? Je to dosť možné

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niekoľko mesiacov pred voľbami sa začala pripravovať nová strana Eduarda Hegera. K téme sa na sociálnej sieti vyjadril exminister Juraj Draxler Prieskumy Hegerovi zatiaľ ukazujú vysoký potenciál, vraj až dvadsať percent. To je zrejme značne prehnané, ale napriek tomu celý projekt podľa Draxlera…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Moderátor TA 3 Iliev nám káže, čo si máme myslieť a čomu neveriť! Začína to byť, ako v socializme!

0icon

Relácia TA3 V politike úvodným predslovom moderátorov pred rozhovormi začala politicky ovplyvňovať názor diváka. Pokiaľ ostrieľaný Dírer sa snaží trafiť klinec po hlavičke, neskúsený Iliev si myslí, že jeho komentáre, v ktorých ako samozvaný hovorca homosexuálov (Nikdy nezabudne aspoň slovíčkom spomenúť tú jeho „veľmi utl&aac

Erik Majercak

V Rusku bude Červený projekt v spolupráci s pravoslávnou cirkvou po páde liberalizmu

0icon

Práca ako zdroj bohatstva bude opäť považovaná za hodnotu a tí, ktorí túto prácu vykonávajú budú v spoločnosti opäť vážení. Bude zavedená plánovaná ekonomika a množstvo nakradnutého majetku z privatizácie bude znárodnené. To už nie je či, ale kedy a ako Ak ste boli v Rusku, tak viete, že pamätn&iacut

Milan Šupa

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

0icon

Sily vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakom Božieho Svetla, začínajú vynucovať a vyžadovať zvýšený duchovný pohyb aj na zemi. Nič už nebude také, aké bolo predtým. Už teraz je viditeľné, a viditeľné bude stále viac a viac, ako sa všetko, čo nie je v súlade s Vôľou Stvoriteľa kolíše a…

Ivan Štubňa

Výzva na všeobecné odmietnutie vojenskej mobilizácie. A celonárodný odpor proti vláde v demisii!!!

0icon

Nedávno predstavitelia nedôveryhodnej vlády v demisii vyhlásili, že žiadna mobilizácia sa nechystá. Vláde zapredancov Slovenska sa veriť nedá. Tri roky ich bašovania zjazvili Slovensko v každom sektore života spoločnosti. Tliachanie predstaviteľov vlády,

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

Vášeň v Tebe

Pri akom hosťovi sa skúsený Karel Šíp poriadne zapotí?

0 icon

Český zabávač Karel Šíp rozosmieva ľudí už približne 18 rokov. Vo svojej relácii Všechnopárty však zažil aj momenty, pri ktorých sa poriadne zapotil. Čo mu spôsobilo stres? Bol to alkohol. „Príde vám hosť na javisko, podá vám ruku a dýchne na vás. A vy cítite, ktorá bije. Ale už nemôžete…

Ako krájať cibuľu bez sĺz? Tento trik je skvelý, aj keď budete vyzerať smiešne

0 icon

Mnohí ľudia radi varia a považujú to za mimoriadne príjemnú činnosť. A súčasťou mnohých jedál je aj cibuľa. Práve krájanie cibule sa nepovažuje za veľmi obľúbenú činnosť, keďže po jej prerezaní sa začnú uvoľňovať plyny, ktoré spôsobujú pálenie a svrbenie očí. Ako teda krájať cibuľu, aby vám oči neslzili?

Chcete sa stať milionárkou? Mali by ste sa vzdať týchto 11 vecí

0 icon

Finančný expert a autor viacerých kníh Steve Siebold tvrdí, že takmer každý má na to, aby sa stal milionárom. Podľa autora knihy Ako myslia bohatí, ak sa chcete stať milionárkou, mali by ste vo svojom živote urobiť určité zmeny. Týchto 11 vecí sa totiž bohatí ľudia vzdali, píše

Rodičovský dôchodok: Akú sumu vďaka vám dostanú vaši rodičia? Pozrite si tabuľku

0 icon

Dňa 1. januára 2023 vstúpil do platnosti nový zákon, ktorý umožňuje dôchodcom vyplácať nový rodičovský dôchodok, ktorý prvotne v médiách rezonoval pod názvom rodičovský bonus. Takže Sociálna poisťovňa bude dôchodcom okrem riadneho starobného dôchodku vyplácať aj spomínaný rodičovský dôchodok. Časť z nich si teda prilepší. Kto to bude a v akej výške bude rodičovský…

DOG FITNESS: Aj domáci miláčikovia potrebujú cvičiť

0 icon

Veterinárka Barbora Jurášová pôsobí na Liptove. Venuje sa fyzioterapii a rehabilitácii zvierat. Má vlastné fyzioterapeutické centrum pre zvieratká - Fit PET. Ponúka konzultácie zdravotného stavu a poradenstvo. Tiež ponúka komplexnú starostlivosť o pohybový aparát vášho miláčika s využitím rôznych druhov techník a pohybovej terapie. Súčasťou jej ponuky je aj fyzikálna terapia s pomocou špičkového vybavenia,…

Armádny Magazín

Ukrajinské sily za týždeň stratili stovky vojakov. Kyjev potvrdzuje postup ruských jednotiek k mestu Krasnyj Liman

0 icon

Ukrajina, 1. februára 2023 (AM) – Ukrajinský generálny štáb vo svojej rannej správe potvrdzuje informáciu, že ruské jednotky útočia západne od línie Svatovo-Kremennaja. Ozbrojené sily RF vo večerných a nočných hodinách postupovali v niekoľkých sektoroch frontu. Jednou z týchto oblastí bol smer na obec Jampolovka, ktorá je severovýchodne od

Odhalenia Scotta Rittera

0 icon

USA, 1. februára 2023 (AM) – V rozhovore pre Daily Planet sa tento bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA a zbrojný inšpektor OSN vyjadril, že sa stotožňuje s názorom ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova, vysloveným v JAR, že na Ukrajine už neprebieha proxy vojna, ale skutočná a reálna vojna. (V proxy vojne na seba bojujúce strany

Andrej Fursov: Zlovestná intelektuálna nadradenosť. Ako vyhral Západ v 20. storočí

0 icon

Slovensko, 1. februára 2023 (AM) – Víťazstvo nad ZSSR si vybojoval jediný, už globalizujúci sa Západ, jediné jadro kapitálového systému, kde vojenskú a ekonomickú moc USA opakovane posilňovala technická, ekonomická a finančná sila ich bývalých protektorátov – Japonska a Nemecka, ktoré sa začiatkom 70. rokov stali nezávislými centrami moci svetového kapitál

Dve zbrojovky sa spoja pre americký program taktického armádneho nákladného vozidla

0 icon

Nemecko, 1. februára 2023 (AM) – American Rheinmetall Vehicles (Sterling Heights, MI) a GM Defense LLC (Washington, DC) získali kontrakt na prvú fázu U.S. Program armádneho spoločného taktického nákladného vozidla (CTT). Cieľom viacfázového programu je nahradiť armádu ťažkých taktických nákladných vozidiel s výrobou

V Poľsku sa snažia zastaviť lavínu prepúšťania z armády

0 icon

Poľsko, 1. februára 2023 (AM) – Plán na vytvorenie 300-tisícovej armády je prioritou poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka. Pri jeho realizácii však nastali problémy, píše poľské vydanie Niezalezny Dziennik Polityczny. Podľa dostupných informácií v roku 2023 opustí poľskú armádu (Wojsko Polskie) až 12-tisíc profe

TopDesať

Táto zábavná zbierka fotografií ti ukáže vtipné príbehy z ciest

0 icon

Možno si vodič a možno nie. Určite si však spomínaš na vtipné a zábavné príbehy z ciest, ktoré si zažil ako vodič alebo ako spolujazdec. Nezáleží na tom, či si držiteľom vodičského preukazu alebo nie. Každý z nás sa pomerne často presúva z bodu A do bodu B pomocou rôznych…

Trápi ťa vypadávanie vlasov? Tieto triky by ti mohli pomôcť

0 icon

Trápi ťa vypadávanie vlasov? Tieto prírodné triky ti pomôžu tento problém vyriešiť. Vypadávanie vlasov je väčšinou spájané s mužmi, no v skutočnosti sa s týmto problémom počas života stretne viac ako 55% žien. V skutočnosti asi 40% žien zažije trvalú stratu vlasov počas svojho života. A hoci v tom môže…

TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

0 icon

Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život.  Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa…

Prečo by sa nemala nosiť gumička na vlasy okolo zápästia?

0 icon

Možno si už počula, že nosenie vlasových gumičiek na zápästí môže byť zlé pre tvoje zdravie, ale možno si tomu ani nevenovala veľkú pozornosť. Tento zlozvyk sa týka najmä žien, pre ktoré je gumička do vlasov dôležitá. A je dobré mať ju vždy po ruke. Ale je dobrý nápad mať…

Po prezretí týchto fotografií ťa zastihne dobrá nálada

0 icon

Máš zlý deň? Tak to si na tom správnom mieste! Po prezretí týchto skvelých fotografií ťa zastihne naozaj dobrá nálada! Je dokázané, že domáce zvieratká nám dokážu vyčarovať úsmev na tvári aj vo chvíli, keď nám príliš nie je do reči. Obyčajná hra s mačkou alebo psom počas niekoľkých hodín dokáže…

FOTO DŇA

Nová vonkajšia expozícia drevených plastík v Botanickej záhrade v Košiciach

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali