Svätý Tomáš Akvinský – učiteľ cirkvi, mladík, ktorého dva roky jeho blízky väznili, aby sa nestal mníchom

Bratislava 10. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-wikipedia)

 

Jedna z tých najkrajších hviezd, ktoré v cirkvi katolíckej slovom i príkladom niekedy svietili a stále  svietia , je svätý Tomáš Akvinský. Tomáš bol syn grófa Landulfa Akvinského a narodil sa roku 1226 v zámku Roccaseeta v Kalábrii. Matka jeho menovala sa Teodora. Už ako dieťa býval vždy tichý, ale tvári pri tom veselej, mravný a mierny a nevinný ako anjel

Svätý Tomáš Akvinský – učiteľ cirkvi, mladík, ktorého dva roky jeho blízky väznili, aby sa nestal mníchom

Ako šesťročného chlapca odovzdal ho otec nábožným benediktínom na Hore Kassine k výchove a vzdelaniu. Svojimi výbornými vlohami doviedol to nezadlho tak ďaleko, že už vo svojom desiatom roku mohol odísť na vysoké školy neapolské. Ale prv, než ho ta rodičia posiali, vzali ho domov na dedičný zámok. Tu sa on neustále učil, modlil a pomáhal chudobným. Sám si utrhoval od úst a na pohodlí, len aby chudobným pomáhal, čo keď otec spozoroval, dovolil mu udeľovať almužny do vôle. Ale mladý Tomáš robil to tak štedro, že niekedy sami v dome nemali čo položiť na stôl. Preto správca domu ponosoval sa naň u jeho otca, mladý však gróf robil i potom ako predtým, a čo kde v komore našiel, odniesol chudobným. Jedného dňa stúpa Tomáš priestrannými zámockými izbami, nesúc pod plášťom pokrm pre chudobných. Tu mu otec zastane cestu a velí, aby ukázal, čo nesie. Tomáš, bledý strachom, rozvinie plášť a hľa, k udiveniu grófovmu padne mu k nohám z pod plášťa krásne kvieťa .

Za nejaký čas odobral sa Tomáš na vysoké školy do Neapolu, kde vtedy bolo mnoho vedychtivého ale spolu nemravného, rozpustného žiactva. Tomáš dosť skoro spoznal nebezpečenstvo , ktoré tu jeho nevinnosti hrozilo, a preto vyhýbal sa kdejakej spoločnosti. Najradšej bavieval sa v kostole pred Sviatosťou oltárnou na modlitbách alebo zavrúc sa doma v izbe, zaoberal sa učením. Pri tom nezabúdal nikdy na chudobných, a radšej sebe utrhol, len aby im udeliť mohol.

Toho času, keď sa sv. Tomáš v Neapole učil, najviacej rozkvital a zmáhal sa rád sv. Dominika. Jeden duchaplný rehoľník tohto rádu oboznámil sa s Tomášom a tak si ho zamiloval, že ho naklonil, aby sa i on stal dominikánom. Ale sotva že sa o tom dozvedel jeho otec, snažil sa sľubmi i hrozbami odvrátiť syna od predsavzatia. Ale sv. Tomáš pamätajúc na slová Spasiteľove:

„Kto miluje otca alebo matku viac než mňa, nie je mňa hoden.“  zotrval stály vo svojom pevnom predsavzatí. Lež  predvídal, že rodičia všetko, a treba  i násilie vynaložia, aby ho dostali z kláštora von, prosil za preloženie z Neapolu. Predstavení jeho poslali ho do Ríma, a keď  ani tu pokoja nemal, do Paríža. Dozvediac sa však o tom dva jeho starší bratia, v Toskane pri cisárskom vojsku meškajúci , číhali naň na ceste, a chytiac ho, odviedli ho na vzdialený otcovský zámok. Kto si vie predstaviť, jak veľmi tešila sa matka jeho Theodora, že syna svojho vidieť môže! I nahovárala ho láskavými  slovami , akých len materinské srdce vynájsť  môže, aby zložil rehoľné rúcho. Ale Tomáš zotrval neoblomne pri svojom úmysle, vôľa Božia išla mu nadovšetko. Matka nahnevala sa konečne naňho a zavrela ho do izby, kde ho krom dvoch sestier nikto navštíviť nesmel. Tieto mu tiež dohovárali, aby učinil rodičom po vôli. Lež sa stalo ? Tomáš im tak živými farbami líčil márnosť tohto sveta, klam a mam pozemskej slávy a rozkoše, i ony pomaly  počali celkom podobne jemu zmýšľať, čo ho veľmi tešilo. Zanedlho však hrozilo mu nové nebezpečenstvo. Celý už rok bol strávil na odľahlom zámku otcovskom v rozličných nepríjemnostiach. Tu razom prišli jeho dva starší bratia, vojenskí dôstojníci domov, a vidiac, ako sa matka rmúti, že Tomáš od svojho predsavzatia nijako upustiť nechce, oborili sa naňho po vojensky. „Čo, ty syn tak vznešenej, cisárom a kráľom príbuznej rodiny, mal by si nosiť mizernú šatu rehoľnú ? Gróf Akvinský mal by žiť z almužny a chodiť ako otrok s vyholeným temenom ? Nikdy a jakživ!“

A s tým mu strhali rehoľné rúcho z tela, tĺkli a bili ho, áno napokon zatvorili ho do hradnej veže. Sila však Ducha svätého premohla všetko násilie, Tomáš sa ani nehnul a rozdriapané rúcho považoval čo znak slávneho víťazstva. Keď teda všetko toto nič neosožilo, nemilosrdní bratia chopili sa iného, a to síce necudného a nehanebného prostriedku. Čo prosby a hrozby vykonať nestačili, to mala previesť podľa ich mienky moc telesnej žiadosti a slabosti. Zavreli teda k nemu do väzenia nehanebnú smilnicu, sľúbili jej veľké dary, ak sa jej podarí, zvábiť ho s cesty cnostného života. Nehanebná  ženština vynaložila všetko, aby nevinného mladíka dostala do svojich osídiel , ale Tomáš, nepozrúc  sa ani jediným pohľadom na ňu, vzýval neustálou modlitbou Boha o pomoc. A keď mu nijako nešla s krku, hnevom rozdráždený skočil k ohnisku, popadol žeravý ožeh a vyhnal nehanebnicu z väzenia. I učinil potom uhlíkom znamenie sv. kríža na stene, padol na kolená a pred znamením ukrižovaného Krista začal sa modliť plný vďaku a radosti a modlil sa tak dlho, až mysľou unavený tichým spánkom usnul. V tomto spánku navštívili ho sv. anjeli , obviazali mu bedrá páskou panictva a oslovili ho týmito slovami :

„Prichádzame k tebe z rozkazu Božieho, aby sme ti doniesli dar stáleho panenstva.“  Svätý Tomáš skutočne ostal čistý ako anjel po celý čas svojho života.

Dva roky sedel on tam uväznený v hradobnom žalári. Konečne dozvediac sa o tom pápež Innocent IV. a cisár Bedrich 11., prosili zaňho u matky i bratov. Títo na príhovor počali ľahšie nakladať s ním, na slobodu však pustiť ho nechceli. Matka dala sa neskôr predsa nakloniť ku tajnému  jeho prepusteniu. Keď sa o tom dozvedeli dominikáni v Neapole, poslali ta pod vežu dvoch svojich ľudí. Sestry na to spustili brata potajomky s veže v koši, prestrojení rehoľníci čakali ho dolu a utiekli s ním do kláštora. Rok na to zložil slávne sľuby rehoľné. Matka a bratia žalovali naň ešte raz potom u pápeža,  tento však presvedčil sa o jeho povolaní a dovolil mu ostať v ráde. Od týchto čias mal sv. Tomáš od rodiny pokoj.

Bol on už vtedy známy rovne tak hlbokou ako i mnohostrannou vedomosťou, ale sláva táto rozšírená mala byť po celej cirkvi. Predstavení poslali ho teda do Kolína aby sa tam pod svetochýrnym učiteľom   Albertom Veľkým docvičil. Sám generál rádu odprevadil ho ta. Tomáš, ako sa dalo očakávať, vynikal tu nad všetkých ostatných žiakov, aj keď nadmiernou pokorou ukrýval svoje pokroky. A lebo on pri svojom pokornom duchu jednostajne mlčal, držali ho spolužiaci za sprostého a zlo vtipne prezývali ho nemým volom zo Sicílie. Raz však naložil mu učiteľ Albert vysvetliť isté temné miesto zo svätého Písma, a tu Tomáš, otvoriac ústa, tak múdro hovoril , že sa všetci nad tým zadivili, a Albert sám, súc prekvapený, zvolal:

„Vy nazývate Tomáša nemým volom ale príde čas, kde sa on ozve tak mohutným hlasom, že ho celý svet uslyší.“

A to sa i v skutku tak stalo, a celá cirkev až doposiaľ ctí sv. Tomáša čo učiteľa cirkvi. Keď neskoršie, povýšený na učiteľa, sám v Paríži, v Bononii, v Kolíne a Ríme prednášal, zbiehali sa žiaci k nemu, že im v školských sieňach ani miesto nestačilo. Vykladal on tu sväté knihy a písma svätých otcov s najväčšou dôkladnosťou, prenikajúc hlboko v ducha božských učení. K duševným svojim prácam pripravoval sa vždy modlitbou, držiac sa toho že bázeň Božia má byt prameňom a česť Božia cieľom všetkej múdrosti. Celé jeho myslenie a skúmanie, všetky jeho snahy ta smerovali, aby Boha čím dokonalejšie poznať mohol.

Bol on i výborný kazateľ, rovne ako spisovateľ, áno i básnik. Keď sa ho raz sv. Bonaventúra spýtal, z ktorej knihy on svoju učenosť berie a hovoril:

„Tu hľa, ukázal na kríž moja kniha.“ Rozjímanie o umučení Pána Ježiša Krista bolo tým žriedlom, z ktorého čerpal svoju múdrosť, a to tak veľkú, že i najučenejší  muži podrobovali sa jeho výrokom. V tento čas uvedená bola slávnosť Božieho tela. Pápež Urban IV. naložil sv. Tomášovi , aby spísal modlitby ku omši svätej a do breviára o najsvätejšej Sviatosti oltárnej. S radosťou sa dal do tejto práce, ktorá až doposiaľ trvá čo večný pomník sv. viery v katolíckej Cirkvi.

Vzdor nevyrovnanému chýru, akým ho celý svet oslavoval, bol predsa skromný, pokorný a poslušný ako posledný brat rehoľný. Jedného dňa, keď podľa obyčaje rehoľníckej čítal pred obedom v jedálni sväté čítanie, skríkol naň predstavený nevrlo , aby istú slabiku ináč vyslovil. Aj keď Tomáš dobre bol čítal, ihneď  slabiku tú bez všetkého ohovárania opakoval, a keď  mu po obede bratia jeho dohovárali , že prečo to urobil, keď predtým dobre bol čítal, on odvetil:

„Na tom pramálo záleží, či ktoré slovo tak lebo inak vyslovíme, ale rehoľníkova povinnosť je, poslúchať vždycky a byť pokorným.“

Súc výborný kazateľ, kázaval tak dojímavo, že ľudia anjela slyšať sa domnievali. Raz v Ríme tak dotklivo kázal o umučení Pána Ježiša Krista, o Jeho láske k ľuďom a o nevďačnosti ľudskej oproti Nemu, že poslucháči pustili sa napospol do hlasitého plaču. Kázne jeho aj Židia radi počúvali , zvlášť rabínov obracal na vieru kresťanskú. Následkom jeho cností a veľkej jeho učenosti chceli ho pápeži na vysoké hodnosti povýšiť, on však neprijal žiadneho vyznačenia. V 37. roku veku svojho, keď  už za viacej rokov čo slávny učiteľ v Paríži a po významnejších talianskych mestách bol účinkoval, dovolili mu predstavení zostúpiť s učiteľskej stolice a žiť čo obecnému mníchovi v utiahnutí vo svojej cele kláštornej. V tejto utiahnutosti spísal on výborné dielo pod názvom: „Súbor bohoslovia“, v ktorom diele chcel všetko na bohoslovie sa vzťahujúce v jeden celok sústavne zložiť. Viac rokov pracoval na ňom, dokončiť ho však nemohol. Neustále napnutie ducha podrylo jeho telesné sily, tak že deň po dni viacej upádal. I cítiac blížiť sa hodinku smrti, odložil knihy a pero na stranu, aby sa k púti do večnosti pokojne pripravovať mohol.

Roku 1274, zvolaný bol verejný snem cirkevný do mesta Lyonu. I Tomáš, aj keď práve už chorý a slabý, nastúpil podľa žiadosti pápežovej cestu do tohto mesta. Na ceste však onemocnel v kláštore Cistercitov pri Terracine. Dobrí mnísi láskavo ho opatrovali. Keď prijal Sviatosť oltárnu, žiadal si posledné pomazanie a na modlitby sám hlasne odpovedal. Pred smrťou ďakoval opátovi a mníchom za lásku, s ktorou ho opatrovali , a keď sa ho jeden z nich spýtal čo má činiť, aby v milosti Božej vždy zotrvávať mohol, odpovedal mu:

„Drž sa neustále pod okom a pozorom Božím.“

To boli posledné jeho slová, lebo myšlienka, ktorá dušu človekovi napĺňa v živote, neopúšťa ho ani pri smrti. Zomrel 7. marca spomenutého roku, zanechajúc svetu čo závet bohaté poklady písem, meno najväčšieho bohoslovca a filozofa západnej cirkvi. Pápež Ján XXII. vyhlásil ho roku 1323 za svätého a Pius V. povýšil ho roku 1567 za učiteľa cirkvi. Telo jeho spočíva v meste Toulouse.

Posledné slovo umierajúceho Tomáša bola odpoveď na otázku: „čo máme činiť, aby sme vždy zotrvávali v milosti Božej ?“ Odpovedal na to: Musíme byť vždy pod okom a pozorom Božím.“ Lebo kto nezabúda, že Boh všade je prítomný: ten ľahko nezhreší. Keby boli Adam a Eva pomysleli na to, že Boh je všade prítomný, zaiste by neboli okúsili zo zapovedaného ovocia. Keď slyšíme, že niekto hrozne kľaje, hanebné piesne spieva, s druhými surovo nakladá, pýtajme sa ho  či by to i v kostole, pod pozdvihovaním, alebo požehnaním v stave bol učinil. Zaiste nie, lebo keď sa to i nehanbí činiť pred ľuďmi, ostýchal by sa to činiť v prítomnosti Božej. Boh je všade prítomný, ako praví Žalmista:

„Či chodím alebo ležím, Ty si pri mne a vidíš cesty moje.“

Každé miesto je teda ako chrám Boží, na ktorom, nech ti je ono akékoľvek, Ježiš Kristus je prítomný. Chovaj sa teda na každom mieste tak slušne a cnostne, ako pred všetko vidiacim okom Všemohúceho. Táto myšlienka teší nás, keď nás tajné utrpenie trápi alebo keď nám nešťastie hrozí. Tajným trápením nazývame, čo iným povedať nemôžeme, alebo nechceme. Ku príkladu , dakto nemá, komu by sa zveril, býva snáď utláčaný od tých, čo by mu pomáhať mali, ako sú predstavení a príbuzní, alebo musí krivdu trpieť, preto že nevinnosť svoju nemôže dokázať,  alebo trpí, nechce to však svojím povedať , aby im nezapríčinil starosti a strachu, alebo ho tlačí hriešne povedomie. V takýchto a podobných útrapách musíš so Žalmistom povzdychnúť:

„Pane! k Tebe sa vinú všetky žiadosti moje a vzdychanie moje nie je Ti tajné.“

Mnohý nemocný poteší sa, už len keď vidí lekára pri sebe. Ten však, ktorý pomôcť ti vždy je hotový a pomôcť i môže, všemohúci totižto Boh, vždy je pri tebe. Môžu ti ďalej nebezpečenstvá hroziť, pred ktorými sa chveješ úzkosťou. Môžu sa ku príkladu príbuzní tvoji nachádzať v nebezpečnej, nákazlivej nemoci, a ty ich musíš opatrovať, alebo snáď i sám ťažko stonáš a bojíš sa smrti, alebo vypukol v susedstve oheň,  alebo strašná búrka stojí ti nad poľom alebo vinicou, ako potešíš skormútenú dušu svoju? Ako inak, než  slovami:

„Pán Boh bdie nado mnou, všetky vlasy na hlave sú nám spočítané. Bez vôle Božej nič sa mi nestane.“

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Podľahnú tlakom? Amnesty International chce preveriť svoju správu o Ukrajine, ktorú ostro kritizoval Zelenský

0 icon

Kyjev 13. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-AP)    Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v sobotu uviedla, že chce preveriť svoju štúdiu týkajúcu sa Ukrajiny. Tvrdila v nej, že ukrajinská armáda ohrozuje civilistov tým, že si vytvára základne a manipuluje so zbraňami v obývaných oblastiach. Táto správa vyvolala vlnu reakcií, zástancovia Ukrajiny sa…

Budúci týždeň čaká Slovensko ďalšia vlna horúčav

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Budúci týždeň čaká Slovensko ďalšia vlna horúčav, ktorú zapríčiní prílev veľmi teplého tropického vzduchu od juhozápadu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Podľa predpovedných materiálov sa už dá podľa meteorológov rozpoznať aj jej vrchol. "S najväčšou pravdepodobnosťou bude vo štvrtok…

Americký denník informoval o neschopnosti AFU začať protiofenzívu

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Ukrajina v súčasnosti nie je schopná začať protiofenzívu, najmä v Chersonskej oblasti. Uviedol to poradca ukrajinskej vlády pre obranu a spravodajské služby 12. augusta pod podmienkou zachovania anonymity pre denník The Washington Post "Musíme byť čestní a otvorení - v súčasnosti Ukrajina nemá dostatok…

Pobaltské krajiny hazardujú so svojou existenciou: Estónsko sa chystá blokovať ruskú flotilu v Baltskom mori a Lotyšsko sa blyslo ešte agresívnejšími nápadmi

0 icon

Talin 13. augusta 2022 (HSP/Foto: TASR - Laetitia Notarianni)   Ak ste si mysleli, že ide o nejaký žart, veľmi ste sa mýlili. Estónske ministerstvo obrany v súčasnosti aktívne rokuje s Fínskom o vytvorení jednotného systému protiraketovej obrany Okrem toho sa estónske ministerstvo obrany domnieva, že Fínsky záliv musí byť…

Súrodenci Solymosyovci získali v mixoch historický bronz. Šulek: “Je to odmena za ich prácu”

0 icon

Rím 13. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Slovenskí reprezentanti v synchronizovanom plávaní súrodenci Jozef a Silvia Solymosyovci získali na ME v Ríme historickú bronzovú medailu vo voľných miešaných pároch. Vo finále obsadili vo Foro Italcio tretie miesto so ziskom 77,0333 b. Zlato vybojovali domáci Taliani Giorgio Minisini s Lucreziou Ruggierovou…

Naď: Štyri kusy húfnic Zuzana 2 boli bezpečne dodané na Ukrajinu. Ďalšie štyri pošleme čoskoro

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 (HSP/Foto:FB)   Minister obrany Jaroslav (OĽaNO) v sobotu na sociálnej sieti informoval, že štyri kusy samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 boli bezpečne dodané na Ukrajinu. Ďalšie štyri poputujú na Ukrajinu čoskoro "Štyri kusy samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 boli bezpečne dodané na Ukrajinu. Ďalšie štyri poputujú…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Rusi môžu začať protiofenzívu s cieľom obsadiť celé územie Chersonskej oblasti

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-David Goldman, Telegram, Screenshot, TASR/AP-Piotr Molecki)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 19:21 - V Rusku je nápor na schengenské víza. Dôvod je zrejmý…

Matovič prezradil niečo z kuloárov včerajšieho rokovania. My s ním vo vláde byť odmietame, reaguje SaS

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Igor Matovič si nedá pokoj, na Facebooku uverejnil ďalší status. Pripomeňme, že ten ranný, ktorým útočil na investíciu Volva a ministra hospodárstva, medzičasom vymazal. V tom aktuálnom vyvracia tvrdenia SaS Matovič opakovane tvrdí, že SaS chce úmyselne povaliť ďalšiu protikorupčnú…

Sky News: Západné médiá zašli pri glorifikácii Zelenského priďaleko

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Corey Bernardi, populárny moderátor britskej televízie Sky News, otvorene vyhlásil, že obraz ukrajinského prezidenta Zelenského "v skutočnosti nie je taký, ako ho vykresľujú západné médiá” Podľa Bernardiho európske média vytvorili mýtus o Zelenskom ako o "druhom Winstonovi Churchillovi". Z nejakého dôvodu je "nájomník" bunkra…

Kazachstan si vymieňa vojenské spravodajské informácie s Tureckom. Možno bude vylúčený zo Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Takéto rozhodnutie kazašských orgánov ako člena ODKB, vyvoláva veľmi vážne obavy, pretože existuje riziko, že dôležité informácie by sa mohli dostať k tureckým spravodajským službám a odtiaľ ďalej do reťazca NATO Ako vyplýva z poskytnutých informácií, dohody uzavreté medzi Kazachstanom a Tureckom poskytujú NATO…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Golfský prúd sa skutočne spomaľuje - vlna horúčav v EÚ je práve o tom

0icon

"Klíma",  "CO2" a tak ďalej sú určite dobré témy, ale je potrebné pátrať po príčine . Už dávnejšie som si všimol, že v zahraničnej tlači je téma spomalenia Golfského prúdu málo diskutovaná, hoci sa v eurosektore a najmä na ,,ostrove" odohráva toho oveľa, oveľa zábavnejšie ako teplota (mimochodom, nikto nevie prečo),…

Marek Brna

Poďakovanie čitateľom

0icon

V týchto dňoch dosahujú moje blogy najvyššie priečky pokiaľ ide o čítanosť aj hodnotenie za posledných 7 dní. Ďakujem za priazeň! Viem, že na Slovensku je väčšina ľudí so zdravým zmýšľaním a vedia oceniť talent. Veľmi ma to teší a zároveň motivuje. Samozrejme popritom ďakujem aj redakcii Hlavných správ, je…

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke obrovský kvetinový koberec na bruselskom námestí Grand\' Place

Autor: TASR/AP-Virginia Mayo

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Podľahnú tlakom? Amnesty International chce preveriť svoju správu o Ukrajine, ktorú ostro kritizoval Zelenský

0 icon

Kyjev 13. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-AP)    Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v sobotu uviedla, že chce preveriť svoju štúdiu týkajúcu sa Ukrajiny. Tvrdila v nej, že ukrajinská armáda ohrozuje civilistov tým, že si vytvára základne a manipuluje so zbraňami v obývaných oblastiach. Táto správa vyvolala vlnu reakcií, zástancovia Ukrajiny sa…

Budúci týždeň čaká Slovensko ďalšia vlna horúčav

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Budúci týždeň čaká Slovensko ďalšia vlna horúčav, ktorú zapríčiní prílev veľmi teplého tropického vzduchu od juhozápadu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Podľa predpovedných materiálov sa už dá podľa meteorológov rozpoznať aj jej vrchol. "S najväčšou pravdepodobnosťou bude vo štvrtok…

Americký denník informoval o neschopnosti AFU začať protiofenzívu

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Ukrajina v súčasnosti nie je schopná začať protiofenzívu, najmä v Chersonskej oblasti. Uviedol to poradca ukrajinskej vlády pre obranu a spravodajské služby 12. augusta pod podmienkou zachovania anonymity pre denník The Washington Post "Musíme byť čestní a otvorení - v súčasnosti Ukrajina nemá dostatok…

Pobaltské krajiny hazardujú so svojou existenciou: Estónsko sa chystá blokovať ruskú flotilu v Baltskom mori a Lotyšsko sa blyslo ešte agresívnejšími nápadmi

0 icon

Talin 13. augusta 2022 (HSP/Foto: TASR - Laetitia Notarianni)   Ak ste si mysleli, že ide o nejaký žart, veľmi ste sa mýlili. Estónske ministerstvo obrany v súčasnosti aktívne rokuje s Fínskom o vytvorení jednotného systému protiraketovej obrany Okrem toho sa estónske ministerstvo obrany domnieva, že Fínsky záliv musí byť…

Súrodenci Solymosyovci získali v mixoch historický bronz. Šulek: “Je to odmena za ich prácu”

0 icon

Rím 13. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Slovenskí reprezentanti v synchronizovanom plávaní súrodenci Jozef a Silvia Solymosyovci získali na ME v Ríme historickú bronzovú medailu vo voľných miešaných pároch. Vo finále obsadili vo Foro Italcio tretie miesto so ziskom 77,0333 b. Zlato vybojovali domáci Taliani Giorgio Minisini s Lucreziou Ruggierovou…

Naď: Štyri kusy húfnic Zuzana 2 boli bezpečne dodané na Ukrajinu. Ďalšie štyri pošleme čoskoro

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 (HSP/Foto:FB)   Minister obrany Jaroslav (OĽaNO) v sobotu na sociálnej sieti informoval, že štyri kusy samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 boli bezpečne dodané na Ukrajinu. Ďalšie štyri poputujú na Ukrajinu čoskoro "Štyri kusy samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 boli bezpečne dodané na Ukrajinu. Ďalšie štyri poputujú…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Rusi môžu začať protiofenzívu s cieľom obsadiť celé územie Chersonskej oblasti

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-David Goldman, Telegram, Screenshot, TASR/AP-Piotr Molecki)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 19:21 - V Rusku je nápor na schengenské víza. Dôvod je zrejmý…

Matovič prezradil niečo z kuloárov včerajšieho rokovania. My s ním vo vláde byť odmietame, reaguje SaS

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Igor Matovič si nedá pokoj, na Facebooku uverejnil ďalší status. Pripomeňme, že ten ranný, ktorým útočil na investíciu Volva a ministra hospodárstva, medzičasom vymazal. V tom aktuálnom vyvracia tvrdenia SaS Matovič opakovane tvrdí, že SaS chce úmyselne povaliť ďalšiu protikorupčnú…

Sky News: Západné médiá zašli pri glorifikácii Zelenského priďaleko

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Corey Bernardi, populárny moderátor britskej televízie Sky News, otvorene vyhlásil, že obraz ukrajinského prezidenta Zelenského "v skutočnosti nie je taký, ako ho vykresľujú západné médiá” Podľa Bernardiho európske média vytvorili mýtus o Zelenskom ako o "druhom Winstonovi Churchillovi". Z nejakého dôvodu je "nájomník" bunkra…

Kazachstan si vymieňa vojenské spravodajské informácie s Tureckom. Možno bude vylúčený zo Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti

0 icon

Bratislava 13. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Takéto rozhodnutie kazašských orgánov ako člena ODKB, vyvoláva veľmi vážne obavy, pretože existuje riziko, že dôležité informácie by sa mohli dostať k tureckým spravodajským službám a odtiaľ ďalej do reťazca NATO Ako vyplýva z poskytnutých informácií, dohody uzavreté medzi Kazachstanom a Tureckom poskytujú NATO…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Golfský prúd sa skutočne spomaľuje - vlna horúčav v EÚ je práve o tom

0icon

"Klíma",  "CO2" a tak ďalej sú určite dobré témy, ale je potrebné pátrať po príčine . Už dávnejšie som si všimol, že v zahraničnej tlači je téma spomalenia Golfského prúdu málo diskutovaná, hoci sa v eurosektore a najmä na ,,ostrove" odohráva toho oveľa, oveľa zábavnejšie ako teplota (mimochodom, nikto nevie prečo),…

Marek Brna

Poďakovanie čitateľom

0icon

V týchto dňoch dosahujú moje blogy najvyššie priečky pokiaľ ide o čítanosť aj hodnotenie za posledných 7 dní. Ďakujem za priazeň! Viem, že na Slovensku je väčšina ľudí so zdravým zmýšľaním a vedia oceniť talent. Veľmi ma to teší a zároveň motivuje. Samozrejme popritom ďakujem aj redakcii Hlavných správ, je…

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Armádny Magazín

Čo čaká sľubovaný vojenský závod Bayraktar na Ukrajine

0 icon

Ukrajina, 13.august 2022 (AM) - Sergej Cekov, člen výboru Rady federácie pre medzinárodné záležitosti, uviedol, čo čaká závod Bayraktar na výrobu tureckých bezpilotných lietadiel, ktorý sa začal stavať na Ukrajine. Ukrajincov vyzval, aby sa z tureckej pomoci príliš neradovali.   Rusko nepovolí výstavbu závodu Bayraktar n

Ruské jednotky prelomili obranu v oblasti New York. Záporožskú jadrovú elektráreň ostreľuje 44. delostrelecká brigáda Ukrajiny

0 icon

Ukrajina, 13.august 2022 (AM) – Ruské jednotky prerazili ďalšiu medzeru v obrane Ozbrojených síl Ukrajiny v Doneckej ľudovej republike. Tentoraz sa to spolu s jednotkami Republikánskej ľudovej milície stalo v oblasti osady Novgorodskoye. Pripomeňme, že nedávno kyjevský režim premenoval toto sídlisko mestského typu na New York.   Správy z frontov nazn

Izrael podozrieva Irán z dodávok zbraní Rusku. Uskutočnil viac ako 40 transportov počas konfliktu na Ukrajine

0 icon

Izrael, 13.august 2022 (AM) – Po začatí operácie na Ukrajine sa z Iránu do Ruska uskutočnili asi štyri desiatky letov nákladných lietadiel, z ktorých väčšina bola na moskovské letiská. Informuje o tom izraelský blog Gerjon. Zoznam izraelského zdroja zahŕňa iránske letecké spoločnosti Iran Air Cargo, Pouya Air a Qeshm Fars Air. Prvý…

Čím chcú Spojené štáty nahradiť bojové delfíny?

0 icon

USA, 13.august 2022 (AM) – Vraj ponorkovými dronmi, na vývoj ktorých treba mať 130 miliónov USD.   V júli tohto roku sa objavila v médiách informácia, že Pentagon znížil objem plánovaných prostriedkov na vydržiavanie a výcvik delfínov zo 6,5 milióna $ na 1 milión $ v roku 2023. Tí, ktorí toto rozhodnutie prijali, boli…

Taiwanská kríza zblížila Čínu a Rusko. Čo bude nasledovať?

0 icon

Rusko, 13.august 2022 (AM) – Kremeľ analyzoval všetky rozhodnutia Si Ťin-pchinga a Bidena s rovnakou starostlivosťou, s akou čínske vedenie a Biely dom sledovali začiatok ruskej operácie na Ukrajine. Silu vôle vedenia a súdržnosť tímu, mieru prepracovanosti jeho osudových rozhodnutí, jeho prezieravosť, schopnosť nepodľahnúť hystérii spolitizova

FOTO DŇA

Na snímke obrovský kvetinový koberec na bruselskom námestí Grand\' Place

Autor: TASR/AP-Virginia Mayo

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali