Svätý Tomáš Akvinský – učiteľ cirkvi, mladík, ktorého dva roky jeho blízky väznili, aby sa nestal mníchom

Bratislava 10. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-wikipedia)

 

Jedna z tých najkrajších hviezd, ktoré v cirkvi katolíckej slovom i príkladom niekedy svietili a stále  svietia , je svätý Tomáš Akvinský. Tomáš bol syn grófa Landulfa Akvinského a narodil sa roku 1226 v zámku Roccaseeta v Kalábrii. Matka jeho menovala sa Teodora. Už ako dieťa býval vždy tichý, ale tvári pri tom veselej, mravný a mierny a nevinný ako anjel

Svätý Tomáš Akvinský – učiteľ cirkvi, mladík, ktorého dva roky jeho blízky väznili, aby sa nestal mníchom

Ako šesťročného chlapca odovzdal ho otec nábožným benediktínom na Hore Kassine k výchove a vzdelaniu. Svojimi výbornými vlohami doviedol to nezadlho tak ďaleko, že už vo svojom desiatom roku mohol odísť na vysoké školy neapolské. Ale prv, než ho ta rodičia posiali, vzali ho domov na dedičný zámok. Tu sa on neustále učil, modlil a pomáhal chudobným. Sám si utrhoval od úst a na pohodlí, len aby chudobným pomáhal, čo keď otec spozoroval, dovolil mu udeľovať almužny do vôle. Ale mladý Tomáš robil to tak štedro, že niekedy sami v dome nemali čo položiť na stôl. Preto správca domu ponosoval sa naň u jeho otca, mladý však gróf robil i potom ako predtým, a čo kde v komore našiel, odniesol chudobným. Jedného dňa stúpa Tomáš priestrannými zámockými izbami, nesúc pod plášťom pokrm pre chudobných. Tu mu otec zastane cestu a velí, aby ukázal, čo nesie. Tomáš, bledý strachom, rozvinie plášť a hľa, k udiveniu grófovmu padne mu k nohám z pod plášťa krásne kvieťa .

Za nejaký čas odobral sa Tomáš na vysoké školy do Neapolu, kde vtedy bolo mnoho vedychtivého ale spolu nemravného, rozpustného žiactva. Tomáš dosť skoro spoznal nebezpečenstvo , ktoré tu jeho nevinnosti hrozilo, a preto vyhýbal sa kdejakej spoločnosti. Najradšej bavieval sa v kostole pred Sviatosťou oltárnou na modlitbách alebo zavrúc sa doma v izbe, zaoberal sa učením. Pri tom nezabúdal nikdy na chudobných, a radšej sebe utrhol, len aby im udeliť mohol.

Toho času, keď sa sv. Tomáš v Neapole učil, najviacej rozkvital a zmáhal sa rád sv. Dominika. Jeden duchaplný rehoľník tohto rádu oboznámil sa s Tomášom a tak si ho zamiloval, že ho naklonil, aby sa i on stal dominikánom. Ale sotva že sa o tom dozvedel jeho otec, snažil sa sľubmi i hrozbami odvrátiť syna od predsavzatia. Ale sv. Tomáš pamätajúc na slová Spasiteľove:

„Kto miluje otca alebo matku viac než mňa, nie je mňa hoden.“  zotrval stály vo svojom pevnom predsavzatí. Lež  predvídal, že rodičia všetko, a treba  i násilie vynaložia, aby ho dostali z kláštora von, prosil za preloženie z Neapolu. Predstavení jeho poslali ho do Ríma, a keď  ani tu pokoja nemal, do Paríža. Dozvediac sa však o tom dva jeho starší bratia, v Toskane pri cisárskom vojsku meškajúci , číhali naň na ceste, a chytiac ho, odviedli ho na vzdialený otcovský zámok. Kto si vie predstaviť, jak veľmi tešila sa matka jeho Theodora, že syna svojho vidieť môže! I nahovárala ho láskavými  slovami , akých len materinské srdce vynájsť  môže, aby zložil rehoľné rúcho. Ale Tomáš zotrval neoblomne pri svojom úmysle, vôľa Božia išla mu nadovšetko. Matka nahnevala sa konečne naňho a zavrela ho do izby, kde ho krom dvoch sestier nikto navštíviť nesmel. Tieto mu tiež dohovárali, aby učinil rodičom po vôli. Lež sa stalo ? Tomáš im tak živými farbami líčil márnosť tohto sveta, klam a mam pozemskej slávy a rozkoše, i ony pomaly  počali celkom podobne jemu zmýšľať, čo ho veľmi tešilo. Zanedlho však hrozilo mu nové nebezpečenstvo. Celý už rok bol strávil na odľahlom zámku otcovskom v rozličných nepríjemnostiach. Tu razom prišli jeho dva starší bratia, vojenskí dôstojníci domov, a vidiac, ako sa matka rmúti, že Tomáš od svojho predsavzatia nijako upustiť nechce, oborili sa naňho po vojensky. „Čo, ty syn tak vznešenej, cisárom a kráľom príbuznej rodiny, mal by si nosiť mizernú šatu rehoľnú ? Gróf Akvinský mal by žiť z almužny a chodiť ako otrok s vyholeným temenom ? Nikdy a jakživ!“

A s tým mu strhali rehoľné rúcho z tela, tĺkli a bili ho, áno napokon zatvorili ho do hradnej veže. Sila však Ducha svätého premohla všetko násilie, Tomáš sa ani nehnul a rozdriapané rúcho považoval čo znak slávneho víťazstva. Keď teda všetko toto nič neosožilo, nemilosrdní bratia chopili sa iného, a to síce necudného a nehanebného prostriedku. Čo prosby a hrozby vykonať nestačili, to mala previesť podľa ich mienky moc telesnej žiadosti a slabosti. Zavreli teda k nemu do väzenia nehanebnú smilnicu, sľúbili jej veľké dary, ak sa jej podarí, zvábiť ho s cesty cnostného života. Nehanebná  ženština vynaložila všetko, aby nevinného mladíka dostala do svojich osídiel , ale Tomáš, nepozrúc  sa ani jediným pohľadom na ňu, vzýval neustálou modlitbou Boha o pomoc. A keď mu nijako nešla s krku, hnevom rozdráždený skočil k ohnisku, popadol žeravý ožeh a vyhnal nehanebnicu z väzenia. I učinil potom uhlíkom znamenie sv. kríža na stene, padol na kolená a pred znamením ukrižovaného Krista začal sa modliť plný vďaku a radosti a modlil sa tak dlho, až mysľou unavený tichým spánkom usnul. V tomto spánku navštívili ho sv. anjeli , obviazali mu bedrá páskou panictva a oslovili ho týmito slovami :

„Prichádzame k tebe z rozkazu Božieho, aby sme ti doniesli dar stáleho panenstva.“  Svätý Tomáš skutočne ostal čistý ako anjel po celý čas svojho života.

Dva roky sedel on tam uväznený v hradobnom žalári. Konečne dozvediac sa o tom pápež Innocent IV. a cisár Bedrich 11., prosili zaňho u matky i bratov. Títo na príhovor počali ľahšie nakladať s ním, na slobodu však pustiť ho nechceli. Matka dala sa neskôr predsa nakloniť ku tajnému  jeho prepusteniu. Keď sa o tom dozvedeli dominikáni v Neapole, poslali ta pod vežu dvoch svojich ľudí. Sestry na to spustili brata potajomky s veže v koši, prestrojení rehoľníci čakali ho dolu a utiekli s ním do kláštora. Rok na to zložil slávne sľuby rehoľné. Matka a bratia žalovali naň ešte raz potom u pápeža,  tento však presvedčil sa o jeho povolaní a dovolil mu ostať v ráde. Od týchto čias mal sv. Tomáš od rodiny pokoj.

Bol on už vtedy známy rovne tak hlbokou ako i mnohostrannou vedomosťou, ale sláva táto rozšírená mala byť po celej cirkvi. Predstavení poslali ho teda do Kolína aby sa tam pod svetochýrnym učiteľom   Albertom Veľkým docvičil. Sám generál rádu odprevadil ho ta. Tomáš, ako sa dalo očakávať, vynikal tu nad všetkých ostatných žiakov, aj keď nadmiernou pokorou ukrýval svoje pokroky. A lebo on pri svojom pokornom duchu jednostajne mlčal, držali ho spolužiaci za sprostého a zlo vtipne prezývali ho nemým volom zo Sicílie. Raz však naložil mu učiteľ Albert vysvetliť isté temné miesto zo svätého Písma, a tu Tomáš, otvoriac ústa, tak múdro hovoril , že sa všetci nad tým zadivili, a Albert sám, súc prekvapený, zvolal:

„Vy nazývate Tomáša nemým volom ale príde čas, kde sa on ozve tak mohutným hlasom, že ho celý svet uslyší.“

A to sa i v skutku tak stalo, a celá cirkev až doposiaľ ctí sv. Tomáša čo učiteľa cirkvi. Keď neskoršie, povýšený na učiteľa, sám v Paríži, v Bononii, v Kolíne a Ríme prednášal, zbiehali sa žiaci k nemu, že im v školských sieňach ani miesto nestačilo. Vykladal on tu sväté knihy a písma svätých otcov s najväčšou dôkladnosťou, prenikajúc hlboko v ducha božských učení. K duševným svojim prácam pripravoval sa vždy modlitbou, držiac sa toho že bázeň Božia má byt prameňom a česť Božia cieľom všetkej múdrosti. Celé jeho myslenie a skúmanie, všetky jeho snahy ta smerovali, aby Boha čím dokonalejšie poznať mohol.

Bol on i výborný kazateľ, rovne ako spisovateľ, áno i básnik. Keď sa ho raz sv. Bonaventúra spýtal, z ktorej knihy on svoju učenosť berie a hovoril:

„Tu hľa, ukázal na kríž moja kniha.“ Rozjímanie o umučení Pána Ježiša Krista bolo tým žriedlom, z ktorého čerpal svoju múdrosť, a to tak veľkú, že i najučenejší  muži podrobovali sa jeho výrokom. V tento čas uvedená bola slávnosť Božieho tela. Pápež Urban IV. naložil sv. Tomášovi , aby spísal modlitby ku omši svätej a do breviára o najsvätejšej Sviatosti oltárnej. S radosťou sa dal do tejto práce, ktorá až doposiaľ trvá čo večný pomník sv. viery v katolíckej Cirkvi.

Vzdor nevyrovnanému chýru, akým ho celý svet oslavoval, bol predsa skromný, pokorný a poslušný ako posledný brat rehoľný. Jedného dňa, keď podľa obyčaje rehoľníckej čítal pred obedom v jedálni sväté čítanie, skríkol naň predstavený nevrlo , aby istú slabiku ináč vyslovil. Aj keď Tomáš dobre bol čítal, ihneď  slabiku tú bez všetkého ohovárania opakoval, a keď  mu po obede bratia jeho dohovárali , že prečo to urobil, keď predtým dobre bol čítal, on odvetil:

„Na tom pramálo záleží, či ktoré slovo tak lebo inak vyslovíme, ale rehoľníkova povinnosť je, poslúchať vždycky a byť pokorným.“

Súc výborný kazateľ, kázaval tak dojímavo, že ľudia anjela slyšať sa domnievali. Raz v Ríme tak dotklivo kázal o umučení Pána Ježiša Krista, o Jeho láske k ľuďom a o nevďačnosti ľudskej oproti Nemu, že poslucháči pustili sa napospol do hlasitého plaču. Kázne jeho aj Židia radi počúvali , zvlášť rabínov obracal na vieru kresťanskú. Následkom jeho cností a veľkej jeho učenosti chceli ho pápeži na vysoké hodnosti povýšiť, on však neprijal žiadneho vyznačenia. V 37. roku veku svojho, keď  už za viacej rokov čo slávny učiteľ v Paríži a po významnejších talianskych mestách bol účinkoval, dovolili mu predstavení zostúpiť s učiteľskej stolice a žiť čo obecnému mníchovi v utiahnutí vo svojej cele kláštornej. V tejto utiahnutosti spísal on výborné dielo pod názvom: „Súbor bohoslovia“, v ktorom diele chcel všetko na bohoslovie sa vzťahujúce v jeden celok sústavne zložiť. Viac rokov pracoval na ňom, dokončiť ho však nemohol. Neustále napnutie ducha podrylo jeho telesné sily, tak že deň po dni viacej upádal. I cítiac blížiť sa hodinku smrti, odložil knihy a pero na stranu, aby sa k púti do večnosti pokojne pripravovať mohol.

Roku 1274, zvolaný bol verejný snem cirkevný do mesta Lyonu. I Tomáš, aj keď práve už chorý a slabý, nastúpil podľa žiadosti pápežovej cestu do tohto mesta. Na ceste však onemocnel v kláštore Cistercitov pri Terracine. Dobrí mnísi láskavo ho opatrovali. Keď prijal Sviatosť oltárnu, žiadal si posledné pomazanie a na modlitby sám hlasne odpovedal. Pred smrťou ďakoval opátovi a mníchom za lásku, s ktorou ho opatrovali , a keď sa ho jeden z nich spýtal čo má činiť, aby v milosti Božej vždy zotrvávať mohol, odpovedal mu:

„Drž sa neustále pod okom a pozorom Božím.“

To boli posledné jeho slová, lebo myšlienka, ktorá dušu človekovi napĺňa v živote, neopúšťa ho ani pri smrti. Zomrel 7. marca spomenutého roku, zanechajúc svetu čo závet bohaté poklady písem, meno najväčšieho bohoslovca a filozofa západnej cirkvi. Pápež Ján XXII. vyhlásil ho roku 1323 za svätého a Pius V. povýšil ho roku 1567 za učiteľa cirkvi. Telo jeho spočíva v meste Toulouse.

Posledné slovo umierajúceho Tomáša bola odpoveď na otázku: „čo máme činiť, aby sme vždy zotrvávali v milosti Božej ?“ Odpovedal na to: Musíme byť vždy pod okom a pozorom Božím.“ Lebo kto nezabúda, že Boh všade je prítomný: ten ľahko nezhreší. Keby boli Adam a Eva pomysleli na to, že Boh je všade prítomný, zaiste by neboli okúsili zo zapovedaného ovocia. Keď slyšíme, že niekto hrozne kľaje, hanebné piesne spieva, s druhými surovo nakladá, pýtajme sa ho  či by to i v kostole, pod pozdvihovaním, alebo požehnaním v stave bol učinil. Zaiste nie, lebo keď sa to i nehanbí činiť pred ľuďmi, ostýchal by sa to činiť v prítomnosti Božej. Boh je všade prítomný, ako praví Žalmista:

„Či chodím alebo ležím, Ty si pri mne a vidíš cesty moje.“

Každé miesto je teda ako chrám Boží, na ktorom, nech ti je ono akékoľvek, Ježiš Kristus je prítomný. Chovaj sa teda na každom mieste tak slušne a cnostne, ako pred všetko vidiacim okom Všemohúceho. Táto myšlienka teší nás, keď nás tajné utrpenie trápi alebo keď nám nešťastie hrozí. Tajným trápením nazývame, čo iným povedať nemôžeme, alebo nechceme. Ku príkladu , dakto nemá, komu by sa zveril, býva snáď utláčaný od tých, čo by mu pomáhať mali, ako sú predstavení a príbuzní, alebo musí krivdu trpieť, preto že nevinnosť svoju nemôže dokázať,  alebo trpí, nechce to však svojím povedať , aby im nezapríčinil starosti a strachu, alebo ho tlačí hriešne povedomie. V takýchto a podobných útrapách musíš so Žalmistom povzdychnúť:

„Pane! k Tebe sa vinú všetky žiadosti moje a vzdychanie moje nie je Ti tajné.“

Mnohý nemocný poteší sa, už len keď vidí lekára pri sebe. Ten však, ktorý pomôcť ti vždy je hotový a pomôcť i môže, všemohúci totižto Boh, vždy je pri tebe. Môžu ti ďalej nebezpečenstvá hroziť, pred ktorými sa chveješ úzkosťou. Môžu sa ku príkladu príbuzní tvoji nachádzať v nebezpečnej, nákazlivej nemoci, a ty ich musíš opatrovať, alebo snáď i sám ťažko stonáš a bojíš sa smrti, alebo vypukol v susedstve oheň,  alebo strašná búrka stojí ti nad poľom alebo vinicou, ako potešíš skormútenú dušu svoju? Ako inak, než  slovami:

„Pán Boh bdie nado mnou, všetky vlasy na hlave sú nám spočítané. Bez vôle Božej nič sa mi nestane.“

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nišikori a Osaková majú pochybnosti o bezpečnosti hier v Tokiu

0 icon

Tokio 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Paul White)   Japonskí tenisti Kei Nišikori a Naomi Osaková majú pochybnosti o bezpečnosti tohtoročných olympijských hier v Tokiu. V Japonsku sa už dlhšie ozývajú hlasy, ktoré volajú po ďalšom odklade alebo zrušeniu Situácia s koronavírusom sa stále nezlepšuje a v piatok predĺžili núdzový stav v…

Rumunský prezident: Vo východnej Európe je potrebná väčšia prítomnosť NATO

0 icon

Bukurešť 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexandru Dobre)   Východoeurópske členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) by si želali väčšiu prítomnosť spojeneckých vojenských síl na východnom krídle tohto bloku. Uviedol to rumunský prezident Klaus Iohannis v pondelok po skončení videosummitu prezidentov krajín Bukureštskej deviatky (B9), s ktorými sa spojil aj americký prezident Joe…

Dozorný orgán pre etiku preveruje Johnsonovu dovolenku v Karibiku

0 icon

Londýn 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Dozorný orgán britského parlamentu pre etické správanie v pondelok potvrdil, že vyšetruje premiéra Borisa Johnsona v súvislosti s financovaním dovolenky v Karibiku na prelome rokov 2019-20 - krátko pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AP Kathryn Stoneová, ktorá je na…

Borrell oznámil, že EÚ chystá nové kolo sankcií voči bieloruskému režimu

0 icon

Brusel 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Pool via AP)   Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v pondelok v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli vyhlásil, že euroblok pripravuje v poradí už štvrté kolo sankcií proti bieloruskému vládnemu režimu. Dôvodom sú pokračujúce represie voči opozícii Borrell podľa…

Koniec biznisu? Štátny tajomník rezortu zdravotníctva končí s prevádzkou mobilných odberových miest

0 icon

Bratislava 10. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Kamil Száz končí s prevádzkou mobilných odberových miest (MOM). O jeho stanovisku informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová Štátny tajomník považuje za dôležité predísť akýmkoľvek podozreniam z konfliktu záujmov. Poukázal na to, že verejnosť nezavádzal a otvorene priznal,…

„Tešte sa, ktorí sa tešiť chcete.“ Matovič hovorí o výborných výsledkoch z laboratória v Maďarsku, Sputnikom sa možno začne očkovať už v najbližších dňoch. Čo na to ruská strana?

0 icon

Bratislava 10. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Na Slovensku by sa mohlo začať očkovať ruskou vakcínou Sputnik V už v najbližších dňoch. Ako na sociálnej sieti uviedol minister financií Igor Matovič, k očkovaniu sa schyľuje „po výborných výsledkoch testov v certifikovanom OMCL laboratóriu v Maďarsku a po 3-mesačných všemožných obštrukciách…

Hamas vypálil rakety na Jeruzalem

0 icon

Jeruzalem 10. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Palestínska militantná organizácia Hamas, ktorá vládne v Pásme Gazy, vypálila v pondelok rakety na izraelské hlavné mesto Jeruzalem. Jedna raketa dopadla na západné predmestie, ľahko poškodila dom a spôsobila požiar krovia Izraelská armáda uviedla, že na Jeruzalem bolo vypálených sedem rakiet, pričom…

V USA šesťročné dievčatko smrteľne postrelili na zraze automobilového klubu

0 icon

San Antonio 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-KSAT via AP)   Šesťročné dievčatko smrteľne postrelili počas hádky na zraze automobilového klubu v meste San Antonio v americkom štáte Texas, informovala v pondelok polícia. Správu priniesla tlačová agentúra AP V nedeľu krátko pred 23.00 h miestneho času vypukla roztržka a dievčatko zasiahla streľba…

OĽaNO: Kolíkovú si opäť zavoláme na poslanecký klub a definitívne to rozlúskneme

0 icon

Bratislava 10. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, SITA-Kancelária Národnej rady SR, TASR-Jaroslav Novák,Jakub Kotian)   V pléne Národnej rady (NR) SR sa začala diskusia k návrhu na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí). Záujem zapojiť sa do diskusie prejavili zatiaľ 16 písomne prihlásení poslanci. Z nich traja sú…

EÚ: Celkové stimuly únie zamerané na zotavenie ekonomiky sú v sume 5,85 bilióna dolárov

0 icon

Brusel 10. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq, Pool via AP)   Opatrenia na zotavenie ekonomiky z pandémie, ktoré uplatnila Európska únia a jej 27 členských štátov, sú v celkovej sume zhruba 5,85 bilióna dolárov. Povedal to v pondelok eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni Vo výbore Európskeho parlamentu uviedol, že ak sa…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Rusi sa zmietajú v bolestiach. Poďme si do nich kopnúť aj my

0icon

Strávil som analýzou ľudskej povahy takmer celý život a nemyslím si, že neexistuje ľudské konanie, ktoré by ma prekvapilo, v zmysle - ohúrilo preto, lebo som sa s ním alebo podobným typom dodnes nestretol. Na druhej strane, je pravda, že veľa ľudských vzruchov dnes ľuďom ubližuje natoľko, že potrebujú terapiu.…

Ivan Lehotský st.

O vlastenectve trochu ináč

0icon

Dennodenne nás naša vláda, „najlepšia“ v histórii, kŕmi hoaxmi (používam jej súčasnú terminológiu) o agresívnom Rusku, o strašnej pandémii, o úžasných perspektívach obnovy štátu, atď. Nepočul som však, že by sa táto skvelá vláda niekedy venovala inej veľkej a potrebnej téme – vlastenectvu. Od roku 2011 je v Organizácii spojených…

Gustáv Murín

Sociálna poisťovňa – fabrika na problémy

0icon

Na úvod treba povedať, že táto dôležitá štátna inštitúcia je masívne prezamestnaná. Len im známym organizačným zauzlením sa podarilo, že v niektorých prípadoch riešia jedného klienta v konkrétnom prípade tri až štyri pracovníčky (vrátane vedúcich), ktoré spolu ale nekomunikujú! Takže pravá ruka netuší, čo robí ľavá a obeťou je občan Slovenska. Ďalšou ich…

Marek Brna

Čo prinesie Slovensku plán obnovy?

0icon

Slovensko sa v roku 2021 ocitlo s dlhom 61% k hdp. Náš štát sa za prvý rok tejto vlády takto masívne zadĺžil a vláda plánuje pokračovať ďalšie tri roky. Ako súčasť NATO kupujeme americké a izraelské zbrane a systémy, dávame 750 miliónov eur na výsledkami pochybné antigénové testovania (testovalo sa…

Matej Kečkéš

Divoký údiv

0icon

Zišli sa tie kmene, kmene nesúrodých druhov, v krásu sfarbené, o niečo ako pocit prosiace. Prebývajú všade vôkol, cítia ich aj koníky slnečných lúčov, lúčov, ktoré vypaľujú medzery do našich životov. Musíme skákať, lietať, sa aj jašiť a tie temné tiene do jadra Zeme splašiť. Idea prebývajúca v tých čo…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Jazero smrti Karačaj je najznečistenejším miestom na svete

0 icon

V Čejlabinskej oblasti Ruska nájdeš jazero Karačaj, ktoré je tak rádioaktívne, že stačí na jeho brehu stráviť 10 minút a dostaneš smrteľnú dávku radiácie. Ak by si na brehu strávil hodinku, máš takmer 100 % istotu, že nachytané žiarenie ťa do niekoľkých hodín zabije. Prečo ľudia Karačaj vôbec vytvorili? Pritom sa na…

Odkiaľ pochádza pojem karanténa a pri akej príležitosti vznikol?

0 icon

Aby sme našli pôvod slova, musíme sa obzrieť späť až do polovice 14. storočia. V tom čase mor neslávne známy ako Čierna smrť brázdil Ázijský a Európsky kontinent. Ako tam vznikla karanténa? Čierna smrť zničila odhadom jednu tretinu európskej populácie počas rokov 1347-1350. Výsledok tohto moru spôsobil jedno z najvyšších úmrtí v dejinách ľudstva.…

Kamerun a jeho krásy očami cestovateľského fotografa

0 icon

Ziya Akturer je turecký cestovateľský fotograf, ktorý kombinuje umelecké postupy. V roku 2006 si po návšteve Filipín kúpil prvý profesionálny fotoaparát. Čoskoro si uvedomil, že cestovateľská fotografia je to, čomu chce venovať svoj život. O niekoľko rokov neskôr opustil hlavné zamestnanie, aby viac cestoval a spoznával svet objektívom svojho fotoaparátu. Inšpirujte sa jeho…

Tragédia tunelu smrti - 1. časť

0 icon

Tretieho marca roku 1944 sa obec Balvano v Apeninách na juhu talianska premenila v dejisko hrôzostrašnej tragédie. Deň predtým o šiestej večer vyrazil zo Salerna vlak č. 8017 so 47 vagónmi a pomaly ukrajoval kilometre zo svojej trasy. Teoreticky to bol čisto nákladný vlak, ale častokrát prevážal vojakov a taktiež húfy šmelinárov. V ten večer sa…

Malbork: Hromadné hroby - 1. časť

0 icon

Mesto Malbork v Poľsku bolo po stáročie známe pod nemeckým názvom Marienburg. Bolo to v podstate nemecké „koloniálne“ mesto a stovky rokov spadalo pod Prusko. Behom sovietskeho postupu v roku 1945 väčšina civilného obyvateľstva utiekla, ale asi 4 000 sa buď rozhodlo ostať, alebo nemohlo utiecť do bezpečia. V meste prebiehali urputné boje medzi nemeckými a sovietskymi…

Vo svete IT

Vedci zaznamenali obrovský záblesk od susednej hviezdy: Čo to znamená pre život na planéte Proxima b?

0 icon

Hviezda Proxima Centauri je najbližšou hviezdou pri Slnku, vo vzdialenosti približne 4 svetelné roky, píše portál Scitech Daily. Hviezda je pod pozorovaním vedcov, pretože okolo nej obieha planéta, ktorá je len o trošku väčšia, ako naša Zem. Nazýva sa Proxima b a nachádza sa v obývateľnej zóne okolo hviezdy. Keď…

WhatsApp: „Ak nepotvrdíte nové podmienky používania služby, tak vám účet neodstránime“. Kde je však háčik?

0 icon

15. máj sa nezastaviteľne blíži a spolu s príchodom tohto dátumu, používatelia služby WhatsApp musia potvrdiť nové podmienky používanie. Tie v mnohých prípadoch vzbudzujú vášne. Dôvodom je, že služba chce zbierať údaje, ktoré budú môcť byť následne spracovávané a využité napríklad na lepšie cielenie reklamy. Treba však dodať, že ide…

Lei Jun zo Xiaomi: „V Európe sme už číslo 2.“ Čínsky gigant predbehuje Apple a brúsi si zuby na Samsung!

0 icon

Nedávno spoločnosť Strategy Analtics zverejnila globálne štatistiky predaja smartfónov za prvý kvartál tohto roka. Dobrou správou je, že o smartfóny vzrástol záujem a trh sa viac menej dostal do starých koľají. Dáta rovnako odhalili, že s výnimkou spoločnosti Huawei, trh dobýjajú čínski výrobcovia smartfónov. Xiaomi sa stalo 3. najväčším globálnym…

Hodnota digitálneho zlata dosiahla historický míľnik. Presiahla hodnotu amerických dolárov v obehu

0 icon

Digitálne zlato, alebo digitálne meny sú v posledných mesiacoch horúcou témou. Dôvodom nie je len Bitcoin, ktorý je vo viacerých médiách „varený pečený“, ale aj rast ďalších mien na čele so známou menou Doge Coin, ktorá mimochodom vznikla z recesie. Najnovšie portál futurism.com upozorňuje na to, že sumárna hodnota digitálnych…

WhatsApp pracuje na kľúčovej funkcii pre webovú aplikáciu pre desktopy. Bezpochyby ju uvítate aj vy!

0 icon

Používatelia populárnej aplikácie WhatsApp a jej desktopovej chatovacej verzie, či už vo webovom prehliadači alebo priamo aplikácie WhatsApp Web, sa zrejme môžu tešiť na zásadné vylepšenie. Už v najbližšej dobe by sa totižto z týchto desktopových verzií mohla stať naozajstná chatovacia aplikácia bez nutnosti neustáleho prepojenia so smartfónom. Zásadné vylepšenie…

Armádny Magazín

Luboš Blaha: Naši osloboditelia si zaslúžia večnú vďaku a úctu! Video

0 icon

Slovensko, 10.máj 2021 (AM) – Slovenský poslanec Ľuboš Blaha vo svojom videu hovorí o úlohe Červenej armády pri oslobodení Slovenska:  

Izraelský analytik Kedmi povedal, aký osud čaká Bielorusko po nadchádzajúcej rezignácii Lukašenka

0 icon

Bielorusko, 10.máj 2021 (AM) – Bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi nezostáva veľa času na vedenie krajiny, uviedol bývalý šéf izraelskej služby „Nativ“ Jakov Kedmi.   Oficiálny Minsk čelil v auguste minulého roka novým problémom zahraničnej politiky. USA a európske krajiny, medzi ktorými boli zvlášť pobaltské pobaltské r

Silný prejav Vladimíra Putina počas oslavy Víťazstva. Video

0 icon

Rusko, 10.máj 2021 (AM) –  V nedeľu 9. mája sa v Moskve konala tradičná vojenská prehliadka na počesť 76. výročia Veľkého víťazstva. Spomienka na hrdinov, ktorí oslobodili svet od útlaku fašizmu počas Veľkej vlasteneckej vojny je dostupná vo video prenose. Pripájame prejav ruského prezidenta z tejto prehliadky:  

Ruská armáda prijala 19 nových modelov zariadení rádio-elektronického boja

0 icon

Rusko, 10.máj 2021 (AM) – Do výzbroje ruských ozbrojených síl postúpilo 19 nových modelov zariadení rádio-elektronického boja (REB) vrátane leteckých. Oznámil to v nedeľu 9. mája podpredseda vlády Ruskej federácie Jurij Borisov. „Spoločným úsilím ruského ministerstva obrany, vedeckými a obranno-priemyselnými komplexmi sa od roku 2015 vytvorili moderné rušiace

Okamura: Vyhladenie či oslobodenie? TOPka chybne porovnáva 68.rok s II. svetovou vojnou

0 icon

Česko, 9.máj 2021 (AM) – Na Klárove 8. 5. 2021 kládli vence pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny v Európe. Akcie sa zúčastnil aj predseda českej SPD Tomio Okamura. Pýtali sme sa ho, čo sa to teraz zase deje okolo miesta, kde stál

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali