Svätý Otec: Ťažiskový prínos synody o Amazónii spočíva v diagnóze

Vatikán 30. októbra 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS-SpC-Vatican)

 

V Záverečnom dokumente Špeciálnej synody biskupov pre Amazóniu sú najväčším prínosom časti venované diagnostike situácie. Uviedol to Svätý Otec v sobotu 26. októbra pred plénom synody po skončení hlasovania o každom zo 120 odstavcov dokumentu. Zároveň povzbudil novinárov, aby nezostali len pri povrchnom záujme o niektoré čiastkové otázky disciplinárneho charakteru, na ktoré sa neraz zužuje pozornosť polemických médií

Ťažiskový prínos synody o Amazónii spočíva v diagnóze

Záverečný dokument synody s podnadpisom „Amazónia: Nové cesty pre Cirkev a pre integrálnu ekológiu“ vo svojich piatich kapitolách postupne hovorí o potrebe „integrálnej konverzie“. Naznačuje „nové cesty“ pre túto konverziu z pastoračného, kulturálneho, ekologického a cirkevno-synodálneho aspektu.

Text odhlasovaný vo všetkých bodoch vyše trojštvrtinovou väčšinou synodálni otcovia odovzdali pápežovi Františkovi, ktorému poslúži ako podnety pre prípravu magisteriálneho textu posynodálnej apoštolskej exhortácie. Ako ešte v ten večer naznačil Svätý Otec, mohlo by sa tak stať už pred záverom kalendárneho roka.

V synodálnej aule sa po záverečných vystúpeniach predsedajúceho delegáta kardinála Porrasa Cardozu z Venezuely a generálneho sekretára synody kardinála Lorenza Baldisseriho ujal záverečného slova pápež František. Vo vyše dvadsaťminútovom príhovore poďakoval všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu synody podieľali a vydali tým svoje svedectvo.

Potom pápež stručne zhrnul hlavné výsledky synodálnej práce, no najprv pripomenul myšlienku Gustava Mahlera, že „tradícia je strážením budúcnosti, a nie uchovávaním popola, je ako koreň, z ktorého prichádza miazga, ktorá dáva stromu rásť, aby prinášal ovocie“. Svätý Otec zároveň pripomenul aj tézu o pokračujúcom vývoji tradície v duchu starocirkevného spisovateľa Vincenta Lérinského.
Posyndálna exhortácia už koncom roka 

Celý prepis záverečného príhovoru Svätého Otca bol publikovaný vatikánskym Tlačovým strediskom. Ohľadom časového horizontu, v ktorom možno očakávať posynodálny pápežský dokument sa Svätý Otec vyjadril týmito slovami:

„K posynodálnej exhortácii: nie je povinnosťou, aby ju pápež napísal. Tou najľahšou vecou by bolo povedať: „tu je dokument, teraz je to na vás“. V každom prípade, slovo pápeža o tom, čo zažil na Synode, môže byť dobrá vec a chcel by som to urobiť ešte pred koncom roka, aby neubehlo príliš veľa času. Všetko závisí od toho, koľko času budem mať na to, aby som mohol premýšľať.“ [aplauz]

Svätý Otec sa už ďalej zameral na zhrnutie a zhodnotenie obsahu práve skončenej synody. Pripomenul štyri rozmery, ktoré synoda preberala. Prvou je rozmer kulúrny, ktorého súčasťou sú otázky inkulturácie a docenenia kultúry. Pápež v tejto súvislosti spomenul, že počiatky tohto prístupu boli už na kontinentálnej konferencii latinskoamerického episkopátu CELAM v mexickej Pueble (v roku 1979).

Druhá dimenzia, ktorú synoda sledovala, je ekologická. Pápež spomenul ako „pioniersku osobnosť“ v tomto smere konštantínopolského patriarchu Bartolomeja. Ako momenty vývoja ekologického povedomia zbežne pripomenul Parížsku klimatickú konferenciu, encykliku Laudato si´ a manifestácie mladých, pričom spomenul aj hnutie švédskej tínedžerky Grety Thunbergovej a ich slogan: „Budúcnosť je naša“. Svätý Otec rozšíril obzor záberu synody a pripomenul, že táto dimenzia sa týka nielen Amazónie, ale aj Konga a ďalších miest, ako napr. argentínska pralesná oblasť Chaco.

Tretí rozmer preberaný na synode bol sociálny. Tu pápež spomenul, že obeťou drancovania nie je len príroda, ale ľudia, trpiaci nespravodlivosťami, osobnou deštrukciou, vykorisťovaním na každej úrovni a ničením kultúrnej identity. Najvyššia úroveň korupcie sa podľa jeho slov prejavuje v obchodovaní s ľuďmi.
Pastoračná analýza synody   

„Štvrtá dimenzia, ktorá zahŕňa všetky a ktorá, povedal by som, že je najhlavnejšia, je tá pastorálna: pastoračný rozmer. Hlásanie Evanjelia je urgentné, skutočne urgentné. Avšak tak, aby bolo týmito kultúrami pochopené, osvojené a porozumené. Hovorilo sa o laikoch, kňazoch, stálych diakonoch, rehoľníkoch a rehoľníčkach… Treba sa zamerať práve na tento bod. A hovorilo sa o tom, čo robia: žiada sa to i posilniť.

Hovorilo sa o nových ministériách, inšpirovaných dokumentom Ministeria Quaedam od Pavla VI., o kreativite v tomto smere. Ide o kreativitu v nových ministériách, a treba vidieť, kam sa až môže zájsť. Hovorilo sa o seminároch pre domorodcov, a s veľkým dôrazom. Som vďačný za odvahu kardinála O´Malleyho v tomto smere, pretože priamo poukázal na boľavé miesto v niečom, čo je skutočnou sociálnou nespravodlivosťou, keď sa pôvodným obyvateľom neumožní seminárna formácia a príprava na kňazstvo. Ide o kreatívnosť, vo všetkých týchto nových službách.

Prijímam žiadosť zvolať túto komisiu alebo ju znovuotvoriť s novými členmi,  aby sa pokračovalo v skúmaní toho, ako existoval v prvotnej Cirkvi stály diakonát. Vy viete, že sa všetci zhodli na tom, že to nie je jasné. Odovzdal som výsledok rehoľníčkam, Generálnej únii rehoľníčok – to oni ma požiadali o vykonanie výskumu. Im som to odovzdal a teraz každý teológ robí výskum vo svojej línii. Budem sa snažiť urobiť to spolu s Kongregáciou pre náuku viery a prijať tiež nové osoby do tejto komisie. Preberám výzvu, ktorá tu bola položená: „Aby sme boli vypočuté“… prijímam túto výzvu. [aplauz]

Ukázalo sa niekoľko vecí, ktoré je treba zreformovať. Cirkev vždy pokračuje vo svojom reformovaní, v kňazskej formácii v danej krajine… Sú niektoré krajiny, podľa toho, čo som počul – v jednej skupine sa to raz náhodou spomenulo, počul som to -, že bolo známe, že chýba isté nadšenie u klerikov neamazonskej oblasti, oproti tej amazonskej.

S kardinálom Filonim sme mali ťažkosti, keď nejaká rehoľná kongregácia opustí vikariát, nájsť kňazov tej krajiny, ktorí by sa toho vikariátu ujali: „Ja sa na to nehodím“. Toto treba zreformovať. Kňazská formácia v nejakej krajine je univerzálna a je tu istá zodpovednosť za riešenie všetkých problémov – hovorím o krajinách geograficky patriacich k biskupskej konferencii. A teda, treba zreformovať to, že chýba nadšenie.

A podobne niektorí – myslím, že dvaja – avizovali tému, že možno je tu tento nedostatok horlivosti – či už silný, alebo nie – u mladých rehoľníkov, ako vec, ktorú treba mať na vedomí. Mladí rehoľníci majú veľké povolanie a treba ich formovať v tejto apoštolskej horlivosti, aby šli do hraničných oblastí. Bolo by dobré, aby formačné programy rehoľníkov obsahovali skúsenosť jedného či dvoch rokov v pohraničných regiónoch.

To isté platí – a toto je návrh, ktorý som tiež dostal (písomne, no poviem to) – aby v diplomatických službách Svätej stolice, vo formačnom programe tejto diplomatickej služby mladí kňazi strávili aspoň jeden rok na misijnom území [aplauz], avšak nie ako stáž na nunciatúre, ako sa to robí teraz a je to veľmi osožné, ale jednoducho v službe biskupa nejakého misijného územia. Toto sa bude skúmať, no je to tiež reforma, ktorú treba vidieť.

A ohľadom prerozdelenia kléru v samotnej krajine sa tiež hovorilo, odvolávajúc sa na istú situáciu, že veľké množstvo kňazov istej krajiny je v tzv. „prvom svete“, čiže v USA či v Európe, no niet koho poslať do amazonskej zóny týchto krajín. Je treba tieto veci zhodnotiť, nuž som za: týka sa to kňazov „fidei donum“ [pozn.: ide o diecéznych kňazov vyslaných do misií na istý čas podľa dohody s tamojším biskupom].

Je pravda, že občas – stalo sa mi to ako biskupovi v inej diecéze – niekto, kto bol niekam poslaný študovať, sa zamiluje do toho miesta a zostáva na ňom s tým všetkým, čo ponúka ten „Prvý svet“ a nechce sa vrátiť do svojej diecézy. Je jasné, že pre záchranu povolania sa ustúpi, no treba tu byť veľmi pozorní, aby sa neuprednostňovalo…

Som vďačný opravdivým kňazom „fidei donum“, ktorí prichádzajú do Európy z Afriky, Ázie a Ameriky, ale sú naozaj „darom viery“, vracajú ten „dar viery“, ktorý Európa prv prejavila voči nim. Je to však nebezpečenstvo, že tí, čo prichádzajú, už zostanú – to je trochu smutné.

Jeden biskup z Talianska mi povedal, že tam sú traja z takýchto kňazov, ktorí tu zostali, no nepôjdu slúžiť svätú omšu do horských dedín, ak im najprv nedajú milodar. Je to je určitá dobová vec tu a teraz. Musíme si na tieto veci dávať pozor a musíme byť odvážni v konaní tých reforiem prerozdeľovania kňazov v samotnej krajine.

A jeden z bodov pastoračnej časti sa týka žien. Istotne, so ženou, ako sa hovorí v dokumente, sa málo ráta pri odovzdávaní viery a v uchovávaní kultúry. Chcel by som len zdôrazniť toto: my si neuvedomujeme to, čo znamená žena v Cirkvi. Hľadíme len na funkčnú časť, ktorá je dôležitá, že má byť prítomná v radách, s tým všetkým, čo bolo povedané. Avšak rola ženy v Cirkvi ďaleko presahuje funkčnosť [aplauz] a na tomto treba ďalej pracovať… je to niečo oveľa viac.

Ďalej sa hovorilo o reorganizáciách – myslím že v závere dokumentu – a videl som podľa hlasovania, že viacerým sa to nepáčilo. Organizmus služby, v duchu REPAM-u (Celoamazonská cirkevná sieť): napríklad aby dostal REPAM väčšiu konzistenciu, istý druh amazonskej tváre, pokročilo sa v organizačnej stránke, v čiastkových biskupských konferenciách –  takým spôsobom, že v krajine je jedna biskupská konferencia a potom parciálne konferencie, pre istú zónu. Toto sa robí všade. V Taliansku je Lombardská biskupská konferencia. Sú krajiny, ktoré majú sektorové biskupské konferencie. Prečo by nemali mať krajiny Amazónie malé amazonské biskupské konferencie, ktoré tvoria súčasť tej všeobecnej, ale konajú svoju prácu? Treba teda organizovať tieto štruktúry ako REPAM, ako CELAM, otvárať ich.

Hovorilo sa aj o reforme rituálnej, o otvorení sa voči rítom. Toto spadá do kompetencie Kongregácie pre Boží kult, a možno tak robiť držiac sa istých kritérií, a ja viem, že sa to dá veľmi dobre, a dať potrebné návrhy na inkulturáciu. Avšak treba vždy trochu viac, nielen rituálnu organizáciu, ale organizáciu iného druhu, neviem, nech to vnukne Duch Svätý. Medzi 23 cirkvami s vlastným rítom, ktoré sú uvádzané v dokumente – aj v predpripravenom dokumente boli – najmenej 18 alebo 19 z nich sú cirkvami sui iuris, a začínali od maličkých… A potom vybudovať určitú tradíciu, kam nás až Pán povedie. Nemajme strach z organizácií, ktoré uchovávajú osobitý život: vždy s pomocou Svätej Matky Cirkvi, ktorá je matkou všetkých, ktorá nás vedie na tejto ceste, aby sme sa neoddelili. Nemajte strach.“
Vo Vatikáne bude sekcia pre Amazóniu

Po týchto slovách Svätý Otec oznámil, že je presvedčený o tom, že v Rímskej kúrii je potrebné v rámci Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj otvoriť amazonskú sekciu. Synodálne zhromaždenie na tieto slová reagovalo potleskom.

Pápež ešte raz poďakoval všetkým, ktorí zabezpečovali synodu aj po organizačnej a technickej stránke a boli v úzadí a v skrytosti Osobitnými slovami sa napokon Svätý Otec obrátil na pracovníkov médií, ktorí zabezpečovali informovanie:

„Poďakovanie patrí aj komunikačným prostriedkom. Myslel som si, že tu budú aj pri hlasovaní, aby si ho vypočuli, keďže je verejné. Ďakujem im za vykonanú prácu, že napomohli šíreniu myšlienok Synody. Chcel by som ich poprosiť o láskavosť: aby sa  pri šírení záverečného dokumentu pridŕžali predovšetkým časti, ktorá je „diagnózou“, to je tá náročnejšia časť, a je to skutočne časť, v ktorej sa synoda vyjadrila najviac: diagnóza kultúrna, sociálna, pastorálna, ekologická, pretože spoločnosť sa musí ujať zodpovednosti za toto všetko.

Nebezpečenstvom by mohlo byť, že azda budú analyzovať predovšetkým to, po čom sa neraz spoločnosť dopytuje: čo rozhodli v otázke disciplinárnej?  Ako rozhodli v tej a onej veci? Zvíťazila tamtá strana, tá ďalšia prehrala? V malých disciplinárnych veciach, ktoré majú svoj význam, ale nepriniesli by to dobro, ktoré majú priniesť tejto synode. Kiež sa spoločnosť starostlivo postaví k tej diagnóze, ktorú sme urobili v štyroch dimenziách. A chcel by som požiadať médiá, aby to urobili.

Je tu vždy určitá skupina „elitárskych“ kresťanov, ktorým sa páči navážať sa do takéhoto typu diagnózy, ako keby to bolo niečo univerzálne. Do tých najväčších drobností, alebo do toho druhu disciplinárnych vnútrocirkevných rozhodnutí – nehovorím medzicirkevných, ale vnútrocirkevných – a vravieť, že vyhrala tá či oná skupina. Nie, vyhrali sme všetci s diagnózou, ktorú sme urobili a kam sme až dospeli v pastoračných i vnútrocirkevných otázkach. Ale neuzavrime sa v tomto.

Mysliac dnes na tieto katolícke „elity“, a niekedy kresťanské, ale predovšetkým katolícke, ktoré chcú ísť k tomu drobnému a zabúdajú na to veľké, prišla mi na myseľ jedna veta od Péguyho a vyhľadal som si ju. Pokúsim sa ju správne preložiť, myslím si, že by nám mohla pomôcť na opísanie týchto skupín, ktorým ide o drobnosť a zabúdajú na samotnú vec: «Keďže nemajú odvahu byť so svetom, veria, že sú s Bohom. Keďže nemajú odvahu zaangažovať sa v životných voľbách človeka, veria, že bojujú za Boha.

Keďže nemilujú nikoho, veria, že milujú Boha.

Veľmi sa mi páčilo, že sme nepadli do zajatia týchto selektívnych skupín, ktoré zo synody chcú vidieť len čo sa rozhodlo v tomto alebo v onom vnútrocirkevnom bode, a negujú podstatu synody, ktorou sú diagnózy, ktoré sme urobili v štyroch dimenziách.
Ďakujem zo srdca, odpusťte mi, ak som bol zanovitý a prosím, modlite sa za mňa. Ďakujem.“

Ako jednu z možných tém budúcej synody naznačil pápež František tému samotnej „synodality“. Budúca synoda by pravdepodobne mala mať charakter riadneho zhromaždenia, a nie špecificky vymedzeného, ako to bolo v prípade synody pre Amazóniu.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Branislav Gröhling: Nastáva reformný skok, cieľom je posunúť školstvo do 21. storočia

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Od štvrtka nastáva reformný školský skok, cieľom je posunúť školstvo do 21. storočia. Počas štvrtkovej tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že základom zmien v školstve sú tri hlavné zákony, ktoré schválila Národná…

Ministerstvo vnútra navrhuje odvolať výhradu SR k dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje odvolať jednu z výhrad SR k Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu. Slovensko by si tak ďalej nemuselo vyhradzovať právo nepostupovať podľa dohovoru v časti…

Moskva posilňuje obranné vzťahy s Bieloruskom

0 icon

Moskva 21. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Ilyin, Sputnik, Kremlin)   Rusko posilňuje vzťahy v oblasti obrany so susedným Bieloruskom. Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu oznámil, že spolu so svojím bieloruským rezortným kolegom predĺžili dohody o dvoch vojenských zariadeniach v Bielorusku. O akú dobu dohody o radare včasnej výstrahy v…

Kovačič odpovedá na Ficovu výzvu a hádže mu rukavicu. Zároveň tvrdí, že otázky už boli zodpovedané v minulosti. Naozaj?

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Včera sme vás informovali o stávke Roberta Fica, ktorý sa s opozičnými politikmi stavil, že moderátor tv Markíza Michal Kovačič nepoloží ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej v diskusnej relácii žiadnu nepríjemnú otázku. Stávku vyhral a chcel ju využiť na spoločný obed s moderátorom Kovačičom. Ten jeho verejnú výzvu zachytil…

Na Slovensku pribudlo 3091 prípadov nákazy novým koronavírusom a 11 obetí

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prostredníctvom 14.273 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (20. 10.) na Slovensku 3091 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 11 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová priblížila, že z pozitívne…

Dolná komora francúzskeho parlamentu odobrila predĺženie používania covidpasov

0 icon

Paríž 21. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Dolná komora francúzskeho parlamentu odobrila predĺženie používania covidpasov v krajine do 31. júla 2022. Urobila tak v čase, keď sa mnohé európske vlády snažia zabezpečiť zvládnutie pandémie koronavírusu v zimnom období. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters Zákon, ktorý nariaďuje používanie covidpasov, prijali…

Za nebezpečné vyhrážanie svojej matke si 25-ročný muž posedí sedem mesiacov

0 icon

Trenčín 21. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Okresný súd v Trenčíne odsúdil 25-ročného muža z Dubnice nad Váhom za domáce násilie voči svojej matke. S prokurátorom sa obvinený dohodol na nepodmienečnom treste odňatia slobody za prečin nebezpečného vyhrážania v trvaní sedem mesiacov a ochrannom protitoxikologickom liečení ambulantnou formou. Ako informoval hovorca…

Dobrá partia a vysoké ciele. Boris Vlha sa teší na spoluprácu s novým trénerom Pinim

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,SITA-Ivana Jánošová)   Pred novou sezónou Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní prešiel tím Petry Vlhovej rozsiahlymi zmenami. Tou najväčšou je výmena hlavného trénera, keď Taliana Livia Magoniho nahradil Švajčiar Mauro Pini Odišiel aj taliansky servisman Pierluigi Parravicini a prišiel jeho krajan Bruno Grandi. Na plný…

Zlepšovaním bezpečnosti na cestách začalo plénum rokovací deň

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR-Michal Svítok, SITA-Branislav Bibel)   Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú vo štvrtok ráno v rokovaní o novele zákona o cestnej premávke, ktorej cieľom je zlepšiť bezpečnosť na cestách. Úprava má jasne definovať a spresniť bočný odstup pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky Konkrétne ide…

Odborník na výživu upozornil na produkt, ktorý zabíja ľudský mozog

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Nadmerná konzumácia niektorých potravín môže viesť k zápalovým procesom v mozgu a problémom s pamäťou, povedal odborník na výživu Michail Ginzburg pre televízny kanál Zvezda. Jedna z takýchto nebezpečných potravín je cukor Odborník pripomenul negatívne účinky cukru na všetky cicavce. "Faktom je, že v…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Danko

Vládnu nám neznalí lokaji Bruselu.

0icon

Dnešná koalícia likviduje všetko slovenské. Čím ďalej tým viac, bruselský valec ničí v európskych štátoch všetko pronárodné. Likviduje čokoľvek a kohokoľvek, kto chráni národné záujmy. Je len otázka času, kedy zlikvidujú v Poľsku cez Tuska Kaczynského a v Maďarsku cez Kláru Dobrev Orbána. Zažili sme to aj my na Slovensku,…

Boris Mesár

1. USA : Štúdia vedcov z Harvardu zistila, že krajiny s najnižšou mierou očkovania proti COVID-19 majú menej prípadov COVID ako krajiny s úplným očkovaním 2. RUSKO :Vplyv očkovania proti COVID-19 na zvýšenie chorobnosti a úmrtnosti na koronavírus

0icon

1. Nová štúdia publikovaná v Európskom vestníku epidemiológie dokazuje, čo sme my „konšpirační teoretici“ po celý čas hovorili o výstreloch COVID-19: Spôsobujú symptómy vedúce k diagnóze COVID-19, a nie im predchádzajú ! Štúdiu Prírastky COVID-19 nesúvisí s úrovňou očkovania v 68 krajinách a 2947 krajoch v USA, vykonal SV Subramanian,…

Petr Koval

Co je kyberšikana?

0icon

Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Je to tedy jedna z forem šikany. Problémem však je, že děti a mladí lidé za těmito projevy šikanu vůbec nemusí vidět. A protože nepoznají, že…

Juraj Tušš

DNEŠNÁ SITUÁCIA VO SVETE. FINÁLNA FÁZA – DOPUSTENIE.

0icon

Ako som vo svojom januárovom článku predpokladal (https://www.projektz.sk/news/a13/ ), udalosti v Amerike (okolo volieb) ukázali na smerovanie a stratégiu globálnej elity, ktorou chcú uriadiť dnešnú napätú situáciu v ekonomicky kolabujúcom sa svete. Tou stratégiou je dopustenie. Nepriamo ju avizoval reprezentant globálnych síl D.Trump, keď po voľbách povedal (približne): ,,... ak stojíte proti súperovi za…

Pavel Jacz

Vidíte rozdiely medzi statusom poslanca Tarabu a reláciou Smotánka v Markíze?

0icon

Slovensko ovládla jedna veľká aféra ohľadom dcéry našej prezidentky, ktorá začala svoju éru modelky, vehementne podporovanú svojou matkou prezidentkou Čaputovou, čo je pochopiteľné. Niektoré média Emmu pohanili, ale i ocenili, a ocenil ju aj poslanec Taraba, keď napísal vo svojom príspevku: „"Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 3. časť

0 icon

Zvláštne na svetelných démonoch - okrem iného - je to, akým spôsobom sa vymykajú bežnej náboženskej viere svojej doby. „Pýtal som sa ich na nesmrteľnosť duše a oni povedali, že neprežije nič. Povedali, že svet sa tvorí každým okamihom, a ak by Boh stratil odvahu, svet by okamžite zahynul,“ poznamenal…

Zimné pneumatiky: Otázka bezpečnosti, ak jazdíme pri teplotách pod 7°C

0 icon

Či chceme či nie, postupne sa blíži časť roka, kedy začnú v ranných a nočných hodinách pribúdať na teplomeroch mínusové teploty. Už vopred by sme mali dbať o to, aby naše vozidlo bolo prispôsobené aj na horšie podmienky na vozovke. Ideálnym začiatkom sú práve zimné pneumatiky. Pneumatiky sú pre niekoho možno nie príliš…

Takto by vyzerali moderné technológie v 80. rokoch

0 icon

Svet by už zrejme bez internetu nedokázal existovať. Internet je jednoducho našou každodennou súčasťou. Rovnako sú súčasťou nášho života aj moderné technológie - počítače, mobily a rôzne ďalšie výdobytky doby. Napadlo ti niekedy, ako by to asi vyzeralo v 80. rokoch minulého storočia, ak by už vtedy boli dostupné moderné…

Vypadávanie vlasov: Môžu za to gény alebo ovzdušie?

0 icon

Vypadávanie vlasov nie je vôbec príjemným javom. Bez rozdielu postihuje mužov aj ženy a spôsobuje mierne depresívne stavy. Vypadávanie vlasov sa odborne nazýva alopécia – tento názov je odvodený z gréckeho slova alopekia, čo označuje líšku, u ktorej sa vyskytuje „škvrnitá plešivosť“. Alopécia je pre väčšinu postihnutých nepríjemným hendikepom, a…

5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

0 icon

Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

Armádny Magazín

Akademik Kozin: Západ nedokáže prinútiť Rusko opustiť systém "Mŕtva ruka"

0 icon

Rusko, 21. október 2021 (AM) – \"Západné vojensko -politické elity šíria zámerne nepravdivé informácie o ruských strategických zbraniach - najmä o systéme zaručených  odvetných úderov.\" Uviedol člen ruskej Akadémie vojenských vied Vladimir Kozin.   \"Systém Perimeter j

Video: Kalašnikov ukázal novú verziu samopalu PPK-20 pre ozbrojené sily Ruskej federácie

0 icon

Rusko, 21. október 2021 (AM) – Pred rokom na veľtrhu Armija 2020 predstavil Kalašnikov novú karabínu na pištoľové náboje – PPK-20 ( Pistolet Pulemet Kalašnikova). Karabína je pokračovaním 9mm pušky Viťaz-MO. Aj keď je Viťaz z veľkej časti založený na ikonickej puške Michaila Kalašnikova, je dielom jeho syna – Viktora Kalašnikova. V…

Varovanie ruského ministra obrany Sergeja Šojgu pre "kolektívny Západ"

0 icon

Rusko, 21. október 2021 (AM) – Vojenský analytik Viktor Baranec tvrdí, že Kyjev využil dieru v ústave, aby zaplavil krajinu tajnými základňami NATO. Hoci Ukrajina nie je členom NATO, na jej území už existujú skryté základne Severoatlantickej aliancie. Ukrajinská ústava však ustanovuje, že vytváranie vojenských základní a prítomnosť cudzích ozbrojen

Dohoda aliancie AUKUS: Námorníctvo USA dostane viacúčelové malé prieskumné lode z Austrálie

0 icon

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Americká námorná pechota potrebuje dopravný prostriedok, s ktorým môže vojenský personál ako prvý spozorovať a zasiahnuť nepriateľa. Na splnenie tejto potreby dostanú americkí námorníci z Austrálie viacúčelové malé prieskumné člny (MMRC).   Výrobcom tohto plavidla je austrálska spoločnosť Aries Defense. Loď má nízky ra

Rheinmetall predstavil austrálske bojové vozidlo Lynx

0 icon

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall, najväčší dodávateľ vojenských vozidiel pre austrálske obranné sily, dnes vo svojom stredisku MILVHECO v Redbanku (Queensland) prvýkrát v Austrálii predstavila nové vozidlo bojovej podpory Lynx (CSV – Combat Support Vehicle).  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali