Svätý Ján z Mathy, zakladateľ rehole

Bratislava 26. decembra 2016 (HSP/Foto:internet)

 

Slovo Pána: “Čokoľvek učinili ste najmenšiemu z mojich bratov, mne ste učinili”, vznáša sa po všetky časy a miesta, láskavo pôsobiac v Cirkvi, v život uvádzajúc tie najrozličnejšie ústavy lásky k uľaveniu ľudskej biedy vo všetkých stavoch a pomeroch, k vykúpeniu človečenstva z duševných a telesných útrap.

Svätý Ján z Mathy
Svätý Ján z Mathy

V stredoveku povstali v severnej Afrike tak zvané barbarské alebo lúpežné štáty, ktoré si za úlohu vzali drancovať kresťanské lode, po námorí Španielska, Talianska a Francúzska lúpiť a obyvateľov ich do otroctva odvádzať. Hrozný býval osud oných nešťastníkov, ktorí z milej domoviny, z lona rodiny vytrhnutí boli, vo dne i v noci museli ťažko veslovať na morských lodiach, alebo ťahať pluh po tvrdej pôde, alebo kameň a hrudy roztĺkať, z úst nemilosrdných pánov svojich neslyšali nikdy priateľského slova uznania , „džaur“  t. j. pes kresťanský, bolo ich jediné meno. Trápenia a neresti ich zväčšovať muselo i to, že nemohli účastní byť ani potešenia náboženstva, nikde nevideli skvieť sa znamenie svätého kríža, nikde neslyšali človeka uspokojujúci a pozdvihujúci hlas zvonov, nesmeli vysloviť meno Pána a ťažké srdce svoje vyliať v hlasnej modlitbe, nemali oni kostola, nie oltára, nie kňaza, ani sviatostí.  Kde tu obracali veľkodušní biskupi a súcitní veriaci časť svojho majetku k vykúpeniu týchto nešťastných, boli to sväté, lež zriedkavé skutky milosrdenstva.

Svätý Ján úbohým otrokom kresťanským prispel ku pomoci mocnými prostriedky. Narodil sa vo Faucone vo Francúzsku roku 1153. Jeho nábožná matka zasnúbila ho už čo dieťa božskému Spasiteľovi. Súc kresťansky vychovaný a vo vedách vzdelaný, vstúpil do stavu kňazského. V kaplnke biskupa Parížskeho slúžil prvú omšu svätú. Pri tejto omši svätej prihodilo sa niečo zázračného, keď totiž plný vrúcnej pobožnosti pozdvihol svätú hostiu, zjavil sa na oltári anjel v podobe krásneho mládenca, odiateho rúchom bielym, na prsiach s červeno-modrým krížom, vedľa neho kľačal z každej strany otrok, ťažkými okovy obťažený, odiaty v rúcho neznáme,  jeden sa zdal byť kresťanom a druhý pohanom. Ján vo svätom vytržení dlho díval sa na toto videnie,  keď však k sebe prišiel a omšu svätú dokonal, zjavil to biskupovi a iným priateľom, ktorí tam boli prítomní. Títo mu nemohli inej rady dať, než aby šiel do Ríma k svätému  Otcovi a slyšal z jeho úst, čo by mal.  Prv však, než by bol do Ríma išiel, odobral sa do samoty horskej, kde stretol sa s pustovníkom Felixom z Valois , ktorý tu v hustom, osamelom lese Bohu slúžil. Celé tri roky žili oba títo sluhovia Boží v najnežnejšom priateľstve, pracovali, rozjímali a modlili sa spolu, majúc jednu chalupu, jeden oltár, jeden stôl, jedno srdce a jednu dušu. Raz za krásneho večierka sedeli oba v úprimnom rozhovore  u potôčka, ktorý ľúbo okolo ich tichého domu žblnkotal. Svätý Ján po prvé vyprával Felixovi o videní, aké mal pri svojej prvej svätej omši a podotkol, že ho týmto Boh k vykúpeniu kresťanských otrokov povolal. Ako takto v tichosti rozprávali , tu videli jeleňa k potôčku prichádzať, a ten mal medzi parohami kríž červeno – modrý. Tu už nečakali viacej, lež oba vydali sa na cestu do Ríma. Toho času sedel na stolici svätého Petra jeden z najväčších pápežov, Innocent III, ktorý pustovníkov láskavo prijal, a keď mu o podivuhodnom videní všetko povedali , zvolal hneď zbor kardinálov a biskupov, aby sa s nimi poradil, zároveň ale nariadil slávne pôsty a modlitby aby zvedel vôľu Pána, deň na to slúžil svätú omšu na tento úmysel. Lež aj teraz, ako pápež pozdvihoval svätú hostiu, celému zhromaždeniu zjavil sa ten istý anjel a týmže spôsobom, ako v Paríži Jánovi pri jeho prvej omši svätej. Keď že po týchto zázrakoch nebolo pochybnosti o tom, že Ján a Félix vyvolení sú k tomu, aby založili rád k vykúpeniu zajatých, svätý Otec, ktorého srdce za všetky jeho deti, predovšetkým za nešťastné , vrele bilo, potvrdil založenie rádu najsvätejšej Trojice k vykúpeniu zajatých a odovzdal tým dvom sluhom Pána malebné rúcho rehoľné, totiž biely kabát s červeno-modrým krížom na prsiach. Ján a Félix, prijali požehnanie od svätého Otca, vrátili sa do Francúzska, kde im kráľ Filip August prvý kláštor vystaviť dovolil, šľachtici a velikáši krajinský udelili hojných prostriedkov hmotných, k tomu potrebných.

Ján sa chcel bezodkladne pustiť na cestu do Afriky, ale rozličné naloženia svätého Otca zdržovali ho doma, i vyslal ta preto dvoch bratov rehoľných so značnou sumou peňazí, aby úbohých zajatých kresťanov vykúpili.  Roku 1200 vrátili sa títo dvaja bratia rehoľní z mesta Maroka so 186. vykúpenými otrokmi späť do milovanej vlasti. Keď Ján z úst týchto dvoch bratov uslyšal jak ukrutne nakladajú pohania s úbohými otrokmi kresťanskými, zbieral peniaze po Francúzsku a Taliansku, a preplavil sa potom s jedným z bratov cez more do mesta Tunis, kde 150. kresťanov vykúpil. tom okamihu však, ako S vykúpenými na loď chcel vstúpiť , vrhli sa na neho pohania a hodili ho do okovov, pod zámienkou, že ich oklamal, v skutku ale aby od neho viacej peňazí vynútili. Ján sa tešil okovám a len tá myšlienka , že kresťanských otrokov, už vykúpených, na slobodu neprepustia. Nemal ani haliera peňazí,  v celej zemi nebolo priateľa , ktorý by mu k pomoci bol prispel. Tu padol na kolená, vytiahol zo záňadria obraz Panny Márie, ktorý sebou nosil, bozkával  ho a vrúcne sa modlil, žeby nedopustila, aby títo vykúpený kresťania znovu okovy nosiť museli. Tu sa mu zjavila panna krásy zázračnej a toľko zlata mu do rukú vložila, koľko postačilo nasýtiť lakomosť neveriacich. Ján teda smel teraz odcestovať s vykúpenými bratmi,  tu ale napadlo opäť pohanom, že on je toho hlavnou príčinou, prečo títo otroci neodpadli od svojej viery. Plní zúrivosti chystali sa loď jeho stroskotať, avšak podarilo sa mu pod zvláštnou ochranou Božou k Ostii priraziť. I kto je v stave opísať radosť obyvateľov tohto mesta. Deti , mládenci a panny, otcovia a matky vyšli im v ústrety, túžobne očakávajúc, či neprichádza otec, matka, sestra, brat alebo príbuzný, ktorých už dávno nevideli a držali za stratených. I takým vyslobodení otroci kľakali na zem a rúbali zem milej vlasti, a hneď zas vrhali sa v náručie drahých príbuzných, zatiaľ uberal sa svätý Ján v tichosti do svojho kláštora, nečakajúc, až by kto prišiel a z vďačnosti ruky mu bozkával. Sotva sa zotavil, vzal zase do ruky palicu pútnickú, cestoval z mesta do mesta, žobral almužnu, a keď dostatočných peňazí nazbieral, znovu bral sa na cestu morom do krajín pohanských, znovu dielo milosrdenstva počínal.

Raz cestoval do španielska, kde neveriaci Maurovia všemožne na tom pracovali, aby úbohých otrokov priviedli o najväčší ich poklad, totiž o vieru. Už mnoho bol vykúpil týchto nešťastlivcov, keď mu naraz vyšli peniaze, v tejto nesnádzi vzal opäť útočište k svojej premilej pomocnici Márii. Slúžiac ku jej cti omšu svätú, vrúcne ju vzýval o pomoc. Sotva ale dokončil omšu svätú, už ležalo vedľa oltára toľko peňazí, koľko len k vykúpeniu otrokov potreboval. Avšak nielen z telesného otroctva vykupoval on úbohých, lež kázal neustále hriešnikom a bludárom. I takto vykonávajúc skutky milosrdenstva, ohlasujúc slovo Božie, konečne usnul v Pánu v Ríme dňa 17. decembra 1213.

Svätý Ján z Mathy
Svätý Ján z Mathy

V Uhorsku uviedol rád najsvätejšej Trojice primas a arcibiskup blahej pamäti Juraj Szécsényi roku 1695 do Ilavy,  a onedlho potom biskup Mattyasovszky do Komárna, Kollonics, prímas a arcibiskup ostrihomský do Prešporku. Potomci ale významných rodín, ako rodiny Batthyányi, Koháry, Szirmay, Károlyi, Okolicsányi, Mártonffy,  značne podporovali tento rád. Z panovníckeho rodu v Rakúsku zaujali sa za toto spásonosné podujatie cisárovná Eleonóra, manželka cisára a kráľa Ferdinanda III., Leopold I., Jozef I., Karol III. a Maria Terézia. Cisár Jozef II. ale zrušil vo svojom mocnárstve medzi mnohými i túto spásonosnú rehoľu.

Vznešené divadlo to zaiste bolo pre anjelov a všetkých dobrých ľudí, keď  svätý Ján z Mathy úbohým otrokom okovy snímal a im vrúcne želanú slobodu oznamoval, alebo keď so svojou loďou ku brehu prirazil, a úbohých odovzdal a vrátil svojím príbuzným. Pohľad na slzy vďaky a radosti, ktoré plynuli z očú nešťastníkov, bol svätému Jánovi najväčšou odplatou za všetky jeho namáhania. On ale ani nežiadal žiadnej odplaty za svoje skutky milosrdenstva, on netúžil za úctou a pochvalou, a preto aj skryl sa do svojho tichého kláštora, aby vyhol sa oslave a vyznačeniam. Prečo to ale činil ? Preto, aby skutkami svojimi oslavoval jedine Boha, sám ale neprišiel o večnú zásluhu v nebesiach. Rozpomínal sa on totiž na slová božského Spasiteľa, že tí, ktorí preto činia dobro, aby od ľudí videní boli a úctu pred svetom získali, vezmú odplatu svoju už tu na zemi a preto v nebesiach nemajú žiadnej odmeny viacej očakávať.

Preto duša kresťanská, nedbaj pri všetkom, čo činíš, na chválu ľudskú, a spomeň, že ľudia, ktorí na Kvetnú nedeľu Kristu „Hosanna“  volali, v piatok na to kričali : „ukrižuj ho!“ Zmýšľanie ľudí mení sa ako vietor, jedine Boh sa nemení. On sľúbil odplatu za každý dobrý skutok, bárs by si ho bol vykonal v naj väčšej skrytosti, on dostojí svojmu slovu. Drahý čitateľ, známo ti je, ako vytýkal Spasiteľ Farizejom, že oni všetky svoje dobré skutky len preto konajú, aby ich ľudia videli a ako mužov pobožných ich chválili. Chceš podobným byť týmto Farizejom ? Zaiste nie. Preto nedávaj chudobným s úmyslom, aby ťa ľudia chválili. Nezachovávaj pôsty a nemodli sa preto, aby ťa predstavení videli, lebo to všetko je farizejstvo. Čiň dobre blížnemu svojmu pre Boha, čili preto, lebo to Boh prikázal a za to odplatu ti prisľúbil, pritom vyhýbaj chvále a vyznačeniam. Čokoľvek činíš, pri všetkom buď tvojím heslom :

„Všetko ku cti a chvále Božej, svet nech hovorí čo chce.“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

SHMÚ: V noci sa môže na väčšine Slovenska vyskytnúť prízemný mráz

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V noci z utorka na stredu (5. 10.) sa môže na väčšine Slovenska vyskytnúť prízemný mráz. Meteorológovia varujú, že môže ohroziť vegetáciu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) "Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus…

Prezidentka: Úcta k starším by mala byť súčasťou našej každodennosti celý rok

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Úcta k starším by mala byť súčasťou našej každodennosti po celý rok. Október ako mesiac venovaný tejto téme si to však pýta ešte o čosi viac. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Čaputová po utorkovej návšteve v petržalskej klubovni aktívnych seniorov v…

Naomi Osaková vydá v decembri svoju prvú knihu

0 icon

Tokio 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rick Rycroft)   Japonská tenistka Naomi Osaková vydá svoju prvú knihu. Uzavrela zmluvu s vydavateľstvom Harper Collins a pôjde o detskú obrázkovú knihu s názvom The Way Champs Play. Vyjsť má 6. decembra Knihu ilustrovala Kamala Nairová a je založená na základe príbehov v organizácii Play…

Talianske úrady požiadali Brazíliu o vydanie Robinha

0 icon

Rím 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nelson Antoine)   Talianske úrady požiadali Brazíliu o vydanie futbalistu Robinha. Bývalý útočník AC Miláno bol na Apeninskom polostrove odsúdený na deväťročné väzenie za hromadné znásilnenie Obeťou bola 23-ročná Albánka v nočnom klube v Miláne ešte 22. januára 2013. Rozsudok potvrdil aj Najvyšší súd. V súvislosti…

Jaroslav Naď si s pozostalými uctil pamiatku obetí leteckej nehody v Hejciach

0 icon

Šajkovac/Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Vladimír Miček)   Pozostalí po obetiach leteckej nehody v Hejciach 16 rokov po tragédii po prvý raz navštívili miesta v Kosove, kde slúžili ich blízki. Pamiatku 42 zosnulých vojakov si v utorok pripomenuli spoločne s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) na pietnej spomienke pri pamätníku na…

Premiér sa v utorok stretol s novým americkým veľvyslancom na Slovensku Gautamom Ranom

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) a nový veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Gautam Rana sa zhodli, že vzťahy medzi našimi krajinami sú bezproblémové. Urobili tak v rámci utorkového stretnutia na Úrade vlády (ÚV) SR. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor úradu Hovorili…

Možnosti návštev a telefonovania väzobne stíhaných sa majú rozšíriť

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Väzobne stíhaní budú môcť častejšie telefonovať a prijímať dlhšie návštevy. Vyplýva to z novely zákona o výkone väzby, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelizáciou sa majú zlepšiť podmienky vo výkone väzby, a to aj cez zníženie uplatňovania jednotlivých obmedzení väznených…

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu rokoval o dejisku finále Slovenského pohára a aj o umelých hracích plochách

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v utorok rokovali o dejisku finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2022/2023 a o umelých hracích plochách. Správu zverejnila stránka futbalsfz.sk Predstavitelia najvyššieho výkonného orgánu SFZ vzali na vedomie informáciu o záujme predstaviteľov FK DAC 1904 Dunajská…

Výpadky energie a ešte väčšie výpadky energie. Európska komisia hľadá riešenia problémov podľa dvoch scenárov

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (HSP/reuters/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Členovia Európskej únie sa pripravujú na možnosť, že v dôsledku pretrvávajúcich obmedzení dodávok energie bude túto zimu nedostatok energie Vyplýva to zo správ, ktoré citujú vysokopostaveného bruselského predstaviteľa, ktorý uviedol, že blok pracuje na dvoch scenároch výpadkov, napísala dnes agentúra Reuters. Prvý scenár…

Štátna ochrana prírody: Na Slovensku je takmer 200 druhov živočíchov kriticky ohrozených

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Na Slovensku je chránených vyše 800 druhov voľne žijúcich živočíchov. Z toho takmer 200 druhov patrí medzi kriticky ohrozené. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v súvislosti so Svetovým dňom zvierat, ktorý pripadá na 4. októbra. Jeho cieľom je upozorniť na…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

SHMÚ: V noci sa môže na väčšine Slovenska vyskytnúť prízemný mráz

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V noci z utorka na stredu (5. 10.) sa môže na väčšine Slovenska vyskytnúť prízemný mráz. Meteorológovia varujú, že môže ohroziť vegetáciu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) "Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus…

Prezidentka: Úcta k starším by mala byť súčasťou našej každodennosti celý rok

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Úcta k starším by mala byť súčasťou našej každodennosti po celý rok. Október ako mesiac venovaný tejto téme si to však pýta ešte o čosi viac. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Čaputová po utorkovej návšteve v petržalskej klubovni aktívnych seniorov v…

Naomi Osaková vydá v decembri svoju prvú knihu

0 icon

Tokio 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rick Rycroft)   Japonská tenistka Naomi Osaková vydá svoju prvú knihu. Uzavrela zmluvu s vydavateľstvom Harper Collins a pôjde o detskú obrázkovú knihu s názvom The Way Champs Play. Vyjsť má 6. decembra Knihu ilustrovala Kamala Nairová a je založená na základe príbehov v organizácii Play…

Talianske úrady požiadali Brazíliu o vydanie Robinha

0 icon

Rím 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nelson Antoine)   Talianske úrady požiadali Brazíliu o vydanie futbalistu Robinha. Bývalý útočník AC Miláno bol na Apeninskom polostrove odsúdený na deväťročné väzenie za hromadné znásilnenie Obeťou bola 23-ročná Albánka v nočnom klube v Miláne ešte 22. januára 2013. Rozsudok potvrdil aj Najvyšší súd. V súvislosti…

Jaroslav Naď si s pozostalými uctil pamiatku obetí leteckej nehody v Hejciach

0 icon

Šajkovac/Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Vladimír Miček)   Pozostalí po obetiach leteckej nehody v Hejciach 16 rokov po tragédii po prvý raz navštívili miesta v Kosove, kde slúžili ich blízki. Pamiatku 42 zosnulých vojakov si v utorok pripomenuli spoločne s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) na pietnej spomienke pri pamätníku na…

Premiér sa v utorok stretol s novým americkým veľvyslancom na Slovensku Gautamom Ranom

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) a nový veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Gautam Rana sa zhodli, že vzťahy medzi našimi krajinami sú bezproblémové. Urobili tak v rámci utorkového stretnutia na Úrade vlády (ÚV) SR. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor úradu Hovorili…

Možnosti návštev a telefonovania väzobne stíhaných sa majú rozšíriť

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Väzobne stíhaní budú môcť častejšie telefonovať a prijímať dlhšie návštevy. Vyplýva to z novely zákona o výkone väzby, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelizáciou sa majú zlepšiť podmienky vo výkone väzby, a to aj cez zníženie uplatňovania jednotlivých obmedzení väznených…

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu rokoval o dejisku finále Slovenského pohára a aj o umelých hracích plochách

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v utorok rokovali o dejisku finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2022/2023 a o umelých hracích plochách. Správu zverejnila stránka futbalsfz.sk Predstavitelia najvyššieho výkonného orgánu SFZ vzali na vedomie informáciu o záujme predstaviteľov FK DAC 1904 Dunajská…

Výpadky energie a ešte väčšie výpadky energie. Európska komisia hľadá riešenia problémov podľa dvoch scenárov

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (HSP/reuters/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Členovia Európskej únie sa pripravujú na možnosť, že v dôsledku pretrvávajúcich obmedzení dodávok energie bude túto zimu nedostatok energie Vyplýva to zo správ, ktoré citujú vysokopostaveného bruselského predstaviteľa, ktorý uviedol, že blok pracuje na dvoch scenároch výpadkov, napísala dnes agentúra Reuters. Prvý scenár…

Štátna ochrana prírody: Na Slovensku je takmer 200 druhov živočíchov kriticky ohrozených

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Na Slovensku je chránených vyše 800 druhov voľne žijúcich živočíchov. Z toho takmer 200 druhov patrí medzi kriticky ohrozené. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v súvislosti so Svetovým dňom zvierat, ktorý pripadá na 4. októbra. Jeho cieľom je upozorniť na…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Vášeň v Tebe

O hrôzach pri tragickej dopravnej nehode v Bratislave prehovorila aj misska Podmanická: „Bol tam aj môj brat so svojím kamarátom...“

0 icon

V nedeľu večer zasiahla Slovensko tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomreli piati mladí ľudia. O tom, čo sa dialo po náraze auta, ktoré viedol opitý vodič prehovorila aj 1. vicemiss a modelka Viktória Podmanická. Jednou z obetí je len 19-ročný študent. Bol to kamarát jej brata. „Na zastávke Zochova bol aj môj brat. Bol…

Dominika Cibulková ukázala svoju rutinu, ktorej sa niektoré tehotné ženy vzdajú ihneď. Ona nie! Môže to?

0 icon

Bývalá slovenská tenistka 33-ročná Dominika Cibulková pred niekoľkými dňami oznámila radostnú správu. Je opäť tehotná. Spolu s manželom Michalom Navarom sa teda stanú dvojnásobnými rodičmi. Dominika Cibulková informovala o krásnej novinke na sociálnej sieti: „Jakubko z nás urobil rodinu, ale TY nás doplníš. Naša rodina sa rozrastá a my nemôžeme byť…

5 manželských "červených vlajok", ktoré by ste nemali ignorovať

0 icon

Existujú určité manželské problémy, ktoré jednoducho nemôžete ignorovať: podvádzanie, klamstvo alebo dlhá pauza vo vašom sexuálnom živote, ktorej príčinou nie sú zdravotné problémy jedného alebo oboch z partnerov. Niektoré problémy sa však vkrádajú do manželstva záludnejším spôsobom. Odborníci ich nazývajú červené vlajky, informuje portál

Sajfa a Veronika oslavovali narodeniny dcérky vo veľkom štýle. Ktoré známe ženy nazval moderátor Sudičkami?

0 icon

Dcérka známej moderátorskej dvojice – Mateja Sajfa Cifru a Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej – oslávila svoje tretie narodeniny. Rodičia jej pripravili krásnu oslavu. Na oslave nechýbala ani modro-ružovo-zlatá torta s jednorožcom a Sárkiným menom. Oslávenkyňa mala na sebe šaty Snehulienky. Deti, a ako ukázal Sajfa aj rodičia, sa mohli vyšantiť na trampolíne či bazéne plnom…

Vedeli ste, že aj váš malý športovec môže prežívať syndróm vyhorenia?

0 icon

Syndróm vyhorenia sa už netýka len dospelých. A vôbec sa už netýka len zamestnania a určitej pracovnej pozície. Počuli ste už o vyhorení detí v športe? Aj to je už realitou životov niektorých detí. Doktor Chris Stankovich vysvetľuje, že hoci je športové vyhorenie reálny stav, nejde o 

Armádny Magazín

Kto hovorí ústami miliardára a mierotvorcu Elona Muska

0 icon

Rusko, 4.október 2022 (AM) – Na sieti sa aktívne diskutuje o publikácii amerického inžiniera, investora a miliardára Elona Muska, ktorý ponúka kompromisnú možnosť ukončenia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Na ukončenie nepriateľských akcií je podľa Muska potrebných niekoľko podmienok.   Prvou podmienkou, ktorú vyslovil jeden z najbohatších

Bratislavčan Jozef Kiss bol najlepším stíhacím pilotom rakúsko-uhorského letectva

0 icon

Slovensko, 4.október 2022 (AM) – Pred niekoľkými týždňami sme uverejnili článok o stíhacom pilotovi Františkovi Vognarovi z Trnavy, ktorý patril k leteckým esám rakúsko-uhorského letectva. Ďalší

Alexander Rogers: "všetko je stratené lebo "LIIIIIMAAAAAN!"

0 icon

Rusko, 4.október 2022 (AM) –  Mal som veľmi dobrých učiteľov filozofie (možno aj tých najlepších). A naučili ma, že najdôležitejšou zručnosťou človeka, ktorá okrem iného rozhoduje o jeho prežití, blahobyte a mieste v hierarchii (a neexistujú spoločnosti bez hierarchií, môžete hystericky bojovať a snažiť sa dokázať, že to tak nie je),…

Akú zámienku si Hitler zvolil na prepad ZSSR?

0 icon

Slovensko, 4.október 2022 (AM) – Počas Norimberského tribunálu zaznelo medzi slovami obhajujúcimi nacistických pohlavárov aj tvrdenie, že Hitlerovo prepadnutie ZSSR bolo „vynúteným opatrením“, preventívnym úderom proti agresii sovietskeho vedenia, ktoré sa vraj ako prvé chystalo zaútočiť na Tretiu ríšu a to napriek podpísanému paktu o neútočení.   Táto

Prvé vrtuľníky SUBARU Bell pre Európu

0 icon

FortWorth, 4.október 2022 (AM) – Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska firma Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že s Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky podpísala zmluvu na dodávku dvoch vrtuľníkov SUBARU Bell 412EPX. V kontexte európskeho regiónu ide o významný úspech, pretože ide o

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali