Svätý Ján z Mathy, zakladateľ rehole

Bratislava 26. decembra 2016 (HSP/Foto:internet)

 

Slovo Pána: “Čokoľvek učinili ste najmenšiemu z mojich bratov, mne ste učinili”, vznáša sa po všetky časy a miesta, láskavo pôsobiac v Cirkvi, v život uvádzajúc tie najrozličnejšie ústavy lásky k uľaveniu ľudskej biedy vo všetkých stavoch a pomeroch, k vykúpeniu človečenstva z duševných a telesných útrap.

Svätý Ján z Mathy
Svätý Ján z Mathy

V stredoveku povstali v severnej Afrike tak zvané barbarské alebo lúpežné štáty, ktoré si za úlohu vzali drancovať kresťanské lode, po námorí Španielska, Talianska a Francúzska lúpiť a obyvateľov ich do otroctva odvádzať. Hrozný býval osud oných nešťastníkov, ktorí z milej domoviny, z lona rodiny vytrhnutí boli, vo dne i v noci museli ťažko veslovať na morských lodiach, alebo ťahať pluh po tvrdej pôde, alebo kameň a hrudy roztĺkať, z úst nemilosrdných pánov svojich neslyšali nikdy priateľského slova uznania , „džaur“  t. j. pes kresťanský, bolo ich jediné meno. Trápenia a neresti ich zväčšovať muselo i to, že nemohli účastní byť ani potešenia náboženstva, nikde nevideli skvieť sa znamenie svätého kríža, nikde neslyšali človeka uspokojujúci a pozdvihujúci hlas zvonov, nesmeli vysloviť meno Pána a ťažké srdce svoje vyliať v hlasnej modlitbe, nemali oni kostola, nie oltára, nie kňaza, ani sviatostí.  Kde tu obracali veľkodušní biskupi a súcitní veriaci časť svojho majetku k vykúpeniu týchto nešťastných, boli to sväté, lež zriedkavé skutky milosrdenstva.

Svätý Ján úbohým otrokom kresťanským prispel ku pomoci mocnými prostriedky. Narodil sa vo Faucone vo Francúzsku roku 1153. Jeho nábožná matka zasnúbila ho už čo dieťa božskému Spasiteľovi. Súc kresťansky vychovaný a vo vedách vzdelaný, vstúpil do stavu kňazského. V kaplnke biskupa Parížskeho slúžil prvú omšu svätú. Pri tejto omši svätej prihodilo sa niečo zázračného, keď totiž plný vrúcnej pobožnosti pozdvihol svätú hostiu, zjavil sa na oltári anjel v podobe krásneho mládenca, odiateho rúchom bielym, na prsiach s červeno-modrým krížom, vedľa neho kľačal z každej strany otrok, ťažkými okovy obťažený, odiaty v rúcho neznáme,  jeden sa zdal byť kresťanom a druhý pohanom. Ján vo svätom vytržení dlho díval sa na toto videnie,  keď však k sebe prišiel a omšu svätú dokonal, zjavil to biskupovi a iným priateľom, ktorí tam boli prítomní. Títo mu nemohli inej rady dať, než aby šiel do Ríma k svätému  Otcovi a slyšal z jeho úst, čo by mal.  Prv však, než by bol do Ríma išiel, odobral sa do samoty horskej, kde stretol sa s pustovníkom Felixom z Valois , ktorý tu v hustom, osamelom lese Bohu slúžil. Celé tri roky žili oba títo sluhovia Boží v najnežnejšom priateľstve, pracovali, rozjímali a modlili sa spolu, majúc jednu chalupu, jeden oltár, jeden stôl, jedno srdce a jednu dušu. Raz za krásneho večierka sedeli oba v úprimnom rozhovore  u potôčka, ktorý ľúbo okolo ich tichého domu žblnkotal. Svätý Ján po prvé vyprával Felixovi o videní, aké mal pri svojej prvej svätej omši a podotkol, že ho týmto Boh k vykúpeniu kresťanských otrokov povolal. Ako takto v tichosti rozprávali , tu videli jeleňa k potôčku prichádzať, a ten mal medzi parohami kríž červeno – modrý. Tu už nečakali viacej, lež oba vydali sa na cestu do Ríma. Toho času sedel na stolici svätého Petra jeden z najväčších pápežov, Innocent III, ktorý pustovníkov láskavo prijal, a keď mu o podivuhodnom videní všetko povedali , zvolal hneď zbor kardinálov a biskupov, aby sa s nimi poradil, zároveň ale nariadil slávne pôsty a modlitby aby zvedel vôľu Pána, deň na to slúžil svätú omšu na tento úmysel. Lež aj teraz, ako pápež pozdvihoval svätú hostiu, celému zhromaždeniu zjavil sa ten istý anjel a týmže spôsobom, ako v Paríži Jánovi pri jeho prvej omši svätej. Keď že po týchto zázrakoch nebolo pochybnosti o tom, že Ján a Félix vyvolení sú k tomu, aby založili rád k vykúpeniu zajatých, svätý Otec, ktorého srdce za všetky jeho deti, predovšetkým za nešťastné , vrele bilo, potvrdil založenie rádu najsvätejšej Trojice k vykúpeniu zajatých a odovzdal tým dvom sluhom Pána malebné rúcho rehoľné, totiž biely kabát s červeno-modrým krížom na prsiach. Ján a Félix, prijali požehnanie od svätého Otca, vrátili sa do Francúzska, kde im kráľ Filip August prvý kláštor vystaviť dovolil, šľachtici a velikáši krajinský udelili hojných prostriedkov hmotných, k tomu potrebných.

Ján sa chcel bezodkladne pustiť na cestu do Afriky, ale rozličné naloženia svätého Otca zdržovali ho doma, i vyslal ta preto dvoch bratov rehoľných so značnou sumou peňazí, aby úbohých zajatých kresťanov vykúpili.  Roku 1200 vrátili sa títo dvaja bratia rehoľní z mesta Maroka so 186. vykúpenými otrokmi späť do milovanej vlasti. Keď Ján z úst týchto dvoch bratov uslyšal jak ukrutne nakladajú pohania s úbohými otrokmi kresťanskými, zbieral peniaze po Francúzsku a Taliansku, a preplavil sa potom s jedným z bratov cez more do mesta Tunis, kde 150. kresťanov vykúpil. tom okamihu však, ako S vykúpenými na loď chcel vstúpiť , vrhli sa na neho pohania a hodili ho do okovov, pod zámienkou, že ich oklamal, v skutku ale aby od neho viacej peňazí vynútili. Ján sa tešil okovám a len tá myšlienka , že kresťanských otrokov, už vykúpených, na slobodu neprepustia. Nemal ani haliera peňazí,  v celej zemi nebolo priateľa , ktorý by mu k pomoci bol prispel. Tu padol na kolená, vytiahol zo záňadria obraz Panny Márie, ktorý sebou nosil, bozkával  ho a vrúcne sa modlil, žeby nedopustila, aby títo vykúpený kresťania znovu okovy nosiť museli. Tu sa mu zjavila panna krásy zázračnej a toľko zlata mu do rukú vložila, koľko postačilo nasýtiť lakomosť neveriacich. Ján teda smel teraz odcestovať s vykúpenými bratmi,  tu ale napadlo opäť pohanom, že on je toho hlavnou príčinou, prečo títo otroci neodpadli od svojej viery. Plní zúrivosti chystali sa loď jeho stroskotať, avšak podarilo sa mu pod zvláštnou ochranou Božou k Ostii priraziť. I kto je v stave opísať radosť obyvateľov tohto mesta. Deti , mládenci a panny, otcovia a matky vyšli im v ústrety, túžobne očakávajúc, či neprichádza otec, matka, sestra, brat alebo príbuzný, ktorých už dávno nevideli a držali za stratených. I takým vyslobodení otroci kľakali na zem a rúbali zem milej vlasti, a hneď zas vrhali sa v náručie drahých príbuzných, zatiaľ uberal sa svätý Ján v tichosti do svojho kláštora, nečakajúc, až by kto prišiel a z vďačnosti ruky mu bozkával. Sotva sa zotavil, vzal zase do ruky palicu pútnickú, cestoval z mesta do mesta, žobral almužnu, a keď dostatočných peňazí nazbieral, znovu bral sa na cestu morom do krajín pohanských, znovu dielo milosrdenstva počínal.

Raz cestoval do španielska, kde neveriaci Maurovia všemožne na tom pracovali, aby úbohých otrokov priviedli o najväčší ich poklad, totiž o vieru. Už mnoho bol vykúpil týchto nešťastlivcov, keď mu naraz vyšli peniaze, v tejto nesnádzi vzal opäť útočište k svojej premilej pomocnici Márii. Slúžiac ku jej cti omšu svätú, vrúcne ju vzýval o pomoc. Sotva ale dokončil omšu svätú, už ležalo vedľa oltára toľko peňazí, koľko len k vykúpeniu otrokov potreboval. Avšak nielen z telesného otroctva vykupoval on úbohých, lež kázal neustále hriešnikom a bludárom. I takto vykonávajúc skutky milosrdenstva, ohlasujúc slovo Božie, konečne usnul v Pánu v Ríme dňa 17. decembra 1213.

Svätý Ján z Mathy
Svätý Ján z Mathy

V Uhorsku uviedol rád najsvätejšej Trojice primas a arcibiskup blahej pamäti Juraj Szécsényi roku 1695 do Ilavy,  a onedlho potom biskup Mattyasovszky do Komárna, Kollonics, prímas a arcibiskup ostrihomský do Prešporku. Potomci ale významných rodín, ako rodiny Batthyányi, Koháry, Szirmay, Károlyi, Okolicsányi, Mártonffy,  značne podporovali tento rád. Z panovníckeho rodu v Rakúsku zaujali sa za toto spásonosné podujatie cisárovná Eleonóra, manželka cisára a kráľa Ferdinanda III., Leopold I., Jozef I., Karol III. a Maria Terézia. Cisár Jozef II. ale zrušil vo svojom mocnárstve medzi mnohými i túto spásonosnú rehoľu.

Vznešené divadlo to zaiste bolo pre anjelov a všetkých dobrých ľudí, keď  svätý Ján z Mathy úbohým otrokom okovy snímal a im vrúcne želanú slobodu oznamoval, alebo keď so svojou loďou ku brehu prirazil, a úbohých odovzdal a vrátil svojím príbuzným. Pohľad na slzy vďaky a radosti, ktoré plynuli z očú nešťastníkov, bol svätému Jánovi najväčšou odplatou za všetky jeho namáhania. On ale ani nežiadal žiadnej odplaty za svoje skutky milosrdenstva, on netúžil za úctou a pochvalou, a preto aj skryl sa do svojho tichého kláštora, aby vyhol sa oslave a vyznačeniam. Prečo to ale činil ? Preto, aby skutkami svojimi oslavoval jedine Boha, sám ale neprišiel o večnú zásluhu v nebesiach. Rozpomínal sa on totiž na slová božského Spasiteľa, že tí, ktorí preto činia dobro, aby od ľudí videní boli a úctu pred svetom získali, vezmú odplatu svoju už tu na zemi a preto v nebesiach nemajú žiadnej odmeny viacej očakávať.

Preto duša kresťanská, nedbaj pri všetkom, čo činíš, na chválu ľudskú, a spomeň, že ľudia, ktorí na Kvetnú nedeľu Kristu „Hosanna“  volali, v piatok na to kričali : „ukrižuj ho!“ Zmýšľanie ľudí mení sa ako vietor, jedine Boh sa nemení. On sľúbil odplatu za každý dobrý skutok, bárs by si ho bol vykonal v naj väčšej skrytosti, on dostojí svojmu slovu. Drahý čitateľ, známo ti je, ako vytýkal Spasiteľ Farizejom, že oni všetky svoje dobré skutky len preto konajú, aby ich ľudia videli a ako mužov pobožných ich chválili. Chceš podobným byť týmto Farizejom ? Zaiste nie. Preto nedávaj chudobným s úmyslom, aby ťa ľudia chválili. Nezachovávaj pôsty a nemodli sa preto, aby ťa predstavení videli, lebo to všetko je farizejstvo. Čiň dobre blížnemu svojmu pre Boha, čili preto, lebo to Boh prikázal a za to odplatu ti prisľúbil, pritom vyhýbaj chvále a vyznačeniam. Čokoľvek činíš, pri všetkom buď tvojím heslom :

„Všetko ku cti a chvále Božej, svet nech hovorí čo chce.“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Novinár a režisér Viktor Baroš: Problémy po očkovaní nie sú tabu, budeme o nich hovoriť. Každý z nás by mal v dnešnej dobe odmietnuť návrat totality. Máme moc, tak nemlčme!

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:HSP,Pixabay)   Novinári by podľa jeho slov mali byť pilierom demokracie, novinárska obec má však voči občanom dlh. Nahromadil sa jej počas „pandémie“. Redakcia nezávislých žurnalistov vznikla, aby sa pokúsila vyrovnať misky váh. Už viac ako rok hľadá odpovede na „nepohodlné“ otázky, snaží sa podnietiť  neexistujúcu…

Nenávidí TA3 Slovensko?

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Richard Dírer 7.VIII.2022 na TA3 v relácii „ V politike“ nazval I. Slovenskú republiku pejoratívne „Slovákštát“. Prečo sa bál nazvať I. Slovenskú republiku jej oficiálnym názvom? Nesmie sa to? Ak sa to nesmie, kto to zakázal?  A ak to niekto zakázal, tak prečo? A ak to niekto…

Komu vyhovuje Trussovej agresívny nástup k moci

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/PA-Jacob King,Matt Dunham,Facebook)   V boji o post britského premiéra je jasná favoritka. Ak sa nestane niečo mimoriadne, ministerka zahraničných vecí Liz Trussová sa presťahuje na Downing Street Hoci šéfka ministerstva zahraničných vecí, zaregistrovala svoju webovú stránku ako kandidátka Konzervatívnej strany už mesiac pred pádom jej…

Sabbatini na turnaji PGA Wyndham Championship 61., zvíťazil Kim Joo-hyung

0 icon

Greensboro 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carlos Osorio)   Slovenský golfista Rory Sabbatini obsadil na turnaji PGA Tour Wyndham Championship 61. miesto s bilanciou 4 nad par Na podujatí v americkom štáte Severná Karolína zvíťazil Kim Joo-hyung z Kórejskej republiky, ktorý zahral 20 úderov pod par a dosiahol prvý triumf na PGA…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Zelenskyj: Ak Rusko usporiada referendá o pripojení, rozhovory nebudú

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Kostiantyn Liberov, screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 8:58 - Ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne Ukrajinou označila dokonca aj OSN za "samovražedný čin". "Plne…

Smutná správa: V Ríme zomrel kardinál Jozef Tomko

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatican)   S bolesťou srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v Ríme v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdal svoju šľachetnú dušu Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko, informuje Tlačová…

The Telegraph: Peking sa bude snažiť obsadiť ostrov “bleskovou 48-hodinovou ofenzívou

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/telegraph/Foto:Pixabay)   Keď sa Čína rozhodne obsadiť Taiwan silou, bude sa to snažiť urobiť v bleskovej 48-hodinovej ofenzíve, aby Západ nemal čas reagovať, uviedli diplomatické zdroje pre The Telegraph Zjednotenie Taiwanu s pevninou je súčasťou stratégie prezidenta Si Ťin-pchinga na "oživenie" čínskeho národa do roku 2050…

Presvedčí Západ Ukrajinu k ústupkom?

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:ASR/AP-Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office via AP)   Americké mainstreamové médiá v posledných dňoch aktívne publikujú názory, že mnohí na Západe by chceli presvedčiť Ukrajinu, aby urobila územné ústupky Rusku Borrellova bývalá poradkyňa Natalie Tocci v článku pre magazín…

Heger sa pustil do Fica a Blahu: Po zuby ozbrojení dezinformátori prehrávajú

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Premiér Eduard Heger (OĽaNO) zverejnil v nedeľu na sociálnej sieti status, v ktorom spochybnil niekoľko výrokov Ľuboša Blahu a Roberta Fica (obaja Smer-SD) "Keď hovorím, že mojou prioritou je udržanie štvorkoalície, myslím tým aj na postavenie Slovenska v Európe a…

V Nemecku hrozí, že mnohé domácnosti nebudú schopné pokryť náklady na vykurovanie

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Kvôli prudkému nárastu cien plynu domácnosti nebudú v Nemecku podľa nemeckého združenia nájomcov schopné pokryť náklady na vykurovanie Podľa šéfa organizácie Lukasa Siebenkottena prudkým nárastom cien plynu najviac utrpia tí, ktorých príjmy sú len o málo vyššie ako hranica stanovená na úrovni štátnej pomoci.…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Politická scéna potrebuje totálny prerod

0icon

Doba nám jasne ukazuje, že systém liberálnej demokracie nám nesvedčí, demokratické voľby nám pravidelne prinášajú trpké ovocie. Na vysoké miesta dosadzujú jedincov s nie pevným charakterom, jedincov často nečestných, zbohatlíkov, ktorí prišli k majetkom pochybným, nečestným, bezcharakterným spôsobom. Na náš úkor, samozrej

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Andrej Sablič

Pracovné teórie sú historickým paškvilom!

0icon

Verejne prehlasujem, že pracovné teórie počnúc od Adama Smitha

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke účastníci pred začiatkom festivalu Fontanka v surfovaní na doske po stojačky (SUP) čakajú na rieke Moyka v Petrohrade

Autor: TASR/AP-Dmitri Lovetsky)

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Novinár a režisér Viktor Baroš: Problémy po očkovaní nie sú tabu, budeme o nich hovoriť. Každý z nás by mal v dnešnej dobe odmietnuť návrat totality. Máme moc, tak nemlčme!

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:HSP,Pixabay)   Novinári by podľa jeho slov mali byť pilierom demokracie, novinárska obec má však voči občanom dlh. Nahromadil sa jej počas „pandémie“. Redakcia nezávislých žurnalistov vznikla, aby sa pokúsila vyrovnať misky váh. Už viac ako rok hľadá odpovede na „nepohodlné“ otázky, snaží sa podnietiť  neexistujúcu…

Nenávidí TA3 Slovensko?

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Richard Dírer 7.VIII.2022 na TA3 v relácii „ V politike“ nazval I. Slovenskú republiku pejoratívne „Slovákštát“. Prečo sa bál nazvať I. Slovenskú republiku jej oficiálnym názvom? Nesmie sa to? Ak sa to nesmie, kto to zakázal?  A ak to niekto zakázal, tak prečo? A ak to niekto…

Komu vyhovuje Trussovej agresívny nástup k moci

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/PA-Jacob King,Matt Dunham,Facebook)   V boji o post britského premiéra je jasná favoritka. Ak sa nestane niečo mimoriadne, ministerka zahraničných vecí Liz Trussová sa presťahuje na Downing Street Hoci šéfka ministerstva zahraničných vecí, zaregistrovala svoju webovú stránku ako kandidátka Konzervatívnej strany už mesiac pred pádom jej…

Sabbatini na turnaji PGA Wyndham Championship 61., zvíťazil Kim Joo-hyung

0 icon

Greensboro 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carlos Osorio)   Slovenský golfista Rory Sabbatini obsadil na turnaji PGA Tour Wyndham Championship 61. miesto s bilanciou 4 nad par Na podujatí v americkom štáte Severná Karolína zvíťazil Kim Joo-hyung z Kórejskej republiky, ktorý zahral 20 úderov pod par a dosiahol prvý triumf na PGA…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Zelenskyj: Ak Rusko usporiada referendá o pripojení, rozhovory nebudú

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Kostiantyn Liberov, screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 8:58 - Ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne Ukrajinou označila dokonca aj OSN za "samovražedný čin". "Plne…

Smutná správa: V Ríme zomrel kardinál Jozef Tomko

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatican)   S bolesťou srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v Ríme v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdal svoju šľachetnú dušu Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko, informuje Tlačová…

The Telegraph: Peking sa bude snažiť obsadiť ostrov “bleskovou 48-hodinovou ofenzívou

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/telegraph/Foto:Pixabay)   Keď sa Čína rozhodne obsadiť Taiwan silou, bude sa to snažiť urobiť v bleskovej 48-hodinovej ofenzíve, aby Západ nemal čas reagovať, uviedli diplomatické zdroje pre The Telegraph Zjednotenie Taiwanu s pevninou je súčasťou stratégie prezidenta Si Ťin-pchinga na "oživenie" čínskeho národa do roku 2050…

Presvedčí Západ Ukrajinu k ústupkom?

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:ASR/AP-Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office via AP)   Americké mainstreamové médiá v posledných dňoch aktívne publikujú názory, že mnohí na Západe by chceli presvedčiť Ukrajinu, aby urobila územné ústupky Rusku Borrellova bývalá poradkyňa Natalie Tocci v článku pre magazín…

Heger sa pustil do Fica a Blahu: Po zuby ozbrojení dezinformátori prehrávajú

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Premiér Eduard Heger (OĽaNO) zverejnil v nedeľu na sociálnej sieti status, v ktorom spochybnil niekoľko výrokov Ľuboša Blahu a Roberta Fica (obaja Smer-SD) "Keď hovorím, že mojou prioritou je udržanie štvorkoalície, myslím tým aj na postavenie Slovenska v Európe a…

V Nemecku hrozí, že mnohé domácnosti nebudú schopné pokryť náklady na vykurovanie

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Kvôli prudkému nárastu cien plynu domácnosti nebudú v Nemecku podľa nemeckého združenia nájomcov schopné pokryť náklady na vykurovanie Podľa šéfa organizácie Lukasa Siebenkottena prudkým nárastom cien plynu najviac utrpia tí, ktorých príjmy sú len o málo vyššie ako hranica stanovená na úrovni štátnej pomoci.…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Politická scéna potrebuje totálny prerod

0icon

Doba nám jasne ukazuje, že systém liberálnej demokracie nám nesvedčí, demokratické voľby nám pravidelne prinášajú trpké ovocie. Na vysoké miesta dosadzujú jedincov s nie pevným charakterom, jedincov často nečestných, zbohatlíkov, ktorí prišli k majetkom pochybným, nečestným, bezcharakterným spôsobom. Na náš úkor, samozrej

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Andrej Sablič

Pracovné teórie sú historickým paškvilom!

0icon

Verejne prehlasujem, že pracovné teórie počnúc od Adama Smitha

Armádny Magazín

Väčšina zbraní, ktoré Západ poskytuje Ukrajine končí na čiernom trhu. Švédski inštruktori sa pridávajú

0 icon

Ukrajina, 8.august 2022 (AM) –  Darcovské krajiny nemôžu kontrolovať, či s

Ako Irán predpovedal Gorbačovovu globálnu chybu

0 icon

Rusko, 8.august 2022 (AM) – Rusko sa čoraz viac približuje k Iránu – od riešenia problémov globálnej politiky až po spoluprácu v oblasti letectva – čo opäť prinútilo diskutovať o možnosti rusko-iránskej strategickej aliancie. Táto téma je pomerne stará. A za daných okolností a pri súčasných štátnych úlohách by rusko-iránska aliancia…

Zelensky pripravuje Európe druhý Černobyľ. Ukrajinská armáda neprestáva v ostreľovaní jadrovej elektrárne

0 icon

Ukrajina, 8.august 2022 (AM) – Ukrajinské ozbrojené formácie pokračujú v úderoch na jadrovú elektráreň Záporožie, po včerajších delostreleckých úderoch bolo na zariadenie strieľané z raketometov Uragan. Podľa správy Energodaru sa ukázalo, že v postihnutej oblasti sa nachádza sklad vyhoreného jadrového paliva.   Ozbrojené sily Ukrajiny odpálili n

Izrael zlikvidoval v Gaze veliteľa Islamského džihádu. Vojna s Palestínou pokračuje

0 icon

Izrael, 8.august 2022 (AM) – Izraelské obranné sily oznámili likvidáciu Khaleda Mansura, jedného z vojenských veliteľov skupiny Islamský džihád, v pásme Gazy. Mansur bol považovaný za druhého najdôležitejšieho veliteľa v skupine. Mal na starosti aktivity skupiny v južnej časti pásma Gazy. Taysir al-Jabari, ktorý bol zabitý v piatok, mal na sta

Ukrajinskí výsadkári utrpeli ťažké straty pri nálete. Ruská armáda sa pripravuje na obkľúčenie Nikolaeva

0 icon

Ukrajina, 7.august 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany hlási, že ak bude ukrajinská armáda pokračovať v ostreľovaní Záporožských jadrových elektrární, môže dôjsť ku katastrofe. „V prípade havárie v Záporožskej jadrovej elektrárne dojde ku globálnej technologickej katastrofe, ktorá rozsahom rádioaktívnej kontaminácie výrazne prevýši následky havárie v

FOTO DŇA

Na snímke účastníci pred začiatkom festivalu Fontanka v surfovaní na doske po stojačky (SUP) čakajú na rieke Moyka v Petrohrade

Autor: TASR/AP-Dmitri Lovetsky)

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali