Svätý Ján z Mathy, zakladateľ rehole

Bratislava 26. decembra 2016 (HSP/Foto:internet)

 

Slovo Pána: „Čokoľvek učinili ste najmenšiemu z mojich bratov, mne ste učinili“, vznáša sa po všetky časy a miesta, láskavo pôsobiac v Cirkvi, v život uvádzajúc tie najrozličnejšie ústavy lásky k uľaveniu ľudskej biedy vo všetkých stavoch a pomeroch, k vykúpeniu človečenstva z duševných a telesných útrap.

Svätý Ján z Mathy
Svätý Ján z Mathy

V stredoveku povstali v severnej Afrike tak zvané barbarské alebo lúpežné štáty, ktoré si za úlohu vzali drancovať kresťanské lode, po námorí Španielska, Talianska a Francúzska lúpiť a obyvateľov ich do otroctva odvádzať. Hrozný býval osud oných nešťastníkov, ktorí z milej domoviny, z lona rodiny vytrhnutí boli, vo dne i v noci museli ťažko veslovať na morských lodiach, alebo ťahať pluh po tvrdej pôde, alebo kameň a hrudy roztĺkať, z úst nemilosrdných pánov svojich neslyšali nikdy priateľského slova uznania , „džaur“  t. j. pes kresťanský, bolo ich jediné meno. Trápenia a neresti ich zväčšovať muselo i to, že nemohli účastní byť ani potešenia náboženstva, nikde nevideli skvieť sa znamenie svätého kríža, nikde neslyšali človeka uspokojujúci a pozdvihujúci hlas zvonov, nesmeli vysloviť meno Pána a ťažké srdce svoje vyliať v hlasnej modlitbe, nemali oni kostola, nie oltára, nie kňaza, ani sviatostí.  Kde tu obracali veľkodušní biskupi a súcitní veriaci časť svojho majetku k vykúpeniu týchto nešťastných, boli to sväté, lež zriedkavé skutky milosrdenstva.

Svätý Ján úbohým otrokom kresťanským prispel ku pomoci mocnými prostriedky. Narodil sa vo Faucone vo Francúzsku roku 1153. Jeho nábožná matka zasnúbila ho už čo dieťa božskému Spasiteľovi. Súc kresťansky vychovaný a vo vedách vzdelaný, vstúpil do stavu kňazského. V kaplnke biskupa Parížskeho slúžil prvú omšu svätú. Pri tejto omši svätej prihodilo sa niečo zázračného, keď totiž plný vrúcnej pobožnosti pozdvihol svätú hostiu, zjavil sa na oltári anjel v podobe krásneho mládenca, odiateho rúchom bielym, na prsiach s červeno-modrým krížom, vedľa neho kľačal z každej strany otrok, ťažkými okovy obťažený, odiaty v rúcho neznáme,  jeden sa zdal byť kresťanom a druhý pohanom. Ján vo svätom vytržení dlho díval sa na toto videnie,  keď však k sebe prišiel a omšu svätú dokonal, zjavil to biskupovi a iným priateľom, ktorí tam boli prítomní. Títo mu nemohli inej rady dať, než aby šiel do Ríma k svätému  Otcovi a slyšal z jeho úst, čo by mal.  Prv však, než by bol do Ríma išiel, odobral sa do samoty horskej, kde stretol sa s pustovníkom Felixom z Valois , ktorý tu v hustom, osamelom lese Bohu slúžil. Celé tri roky žili oba títo sluhovia Boží v najnežnejšom priateľstve, pracovali, rozjímali a modlili sa spolu, majúc jednu chalupu, jeden oltár, jeden stôl, jedno srdce a jednu dušu. Raz za krásneho večierka sedeli oba v úprimnom rozhovore  u potôčka, ktorý ľúbo okolo ich tichého domu žblnkotal. Svätý Ján po prvé vyprával Felixovi o videní, aké mal pri svojej prvej svätej omši a podotkol, že ho týmto Boh k vykúpeniu kresťanských otrokov povolal. Ako takto v tichosti rozprávali , tu videli jeleňa k potôčku prichádzať, a ten mal medzi parohami kríž červeno – modrý. Tu už nečakali viacej, lež oba vydali sa na cestu do Ríma. Toho času sedel na stolici svätého Petra jeden z najväčších pápežov, Innocent III, ktorý pustovníkov láskavo prijal, a keď mu o podivuhodnom videní všetko povedali , zvolal hneď zbor kardinálov a biskupov, aby sa s nimi poradil, zároveň ale nariadil slávne pôsty a modlitby aby zvedel vôľu Pána, deň na to slúžil svätú omšu na tento úmysel. Lež aj teraz, ako pápež pozdvihoval svätú hostiu, celému zhromaždeniu zjavil sa ten istý anjel a týmže spôsobom, ako v Paríži Jánovi pri jeho prvej omši svätej. Keď že po týchto zázrakoch nebolo pochybnosti o tom, že Ján a Félix vyvolení sú k tomu, aby založili rád k vykúpeniu zajatých, svätý Otec, ktorého srdce za všetky jeho deti, predovšetkým za nešťastné , vrele bilo, potvrdil založenie rádu najsvätejšej Trojice k vykúpeniu zajatých a odovzdal tým dvom sluhom Pána malebné rúcho rehoľné, totiž biely kabát s červeno-modrým krížom na prsiach. Ján a Félix, prijali požehnanie od svätého Otca, vrátili sa do Francúzska, kde im kráľ Filip August prvý kláštor vystaviť dovolil, šľachtici a velikáši krajinský udelili hojných prostriedkov hmotných, k tomu potrebných.

Ján sa chcel bezodkladne pustiť na cestu do Afriky, ale rozličné naloženia svätého Otca zdržovali ho doma, i vyslal ta preto dvoch bratov rehoľných so značnou sumou peňazí, aby úbohých zajatých kresťanov vykúpili.  Roku 1200 vrátili sa títo dvaja bratia rehoľní z mesta Maroka so 186. vykúpenými otrokmi späť do milovanej vlasti. Keď Ján z úst týchto dvoch bratov uslyšal jak ukrutne nakladajú pohania s úbohými otrokmi kresťanskými, zbieral peniaze po Francúzsku a Taliansku, a preplavil sa potom s jedným z bratov cez more do mesta Tunis, kde 150. kresťanov vykúpil. tom okamihu však, ako S vykúpenými na loď chcel vstúpiť , vrhli sa na neho pohania a hodili ho do okovov, pod zámienkou, že ich oklamal, v skutku ale aby od neho viacej peňazí vynútili. Ján sa tešil okovám a len tá myšlienka , že kresťanských otrokov, už vykúpených, na slobodu neprepustia. Nemal ani haliera peňazí,  v celej zemi nebolo priateľa , ktorý by mu k pomoci bol prispel. Tu padol na kolená, vytiahol zo záňadria obraz Panny Márie, ktorý sebou nosil, bozkával  ho a vrúcne sa modlil, žeby nedopustila, aby títo vykúpený kresťania znovu okovy nosiť museli. Tu sa mu zjavila panna krásy zázračnej a toľko zlata mu do rukú vložila, koľko postačilo nasýtiť lakomosť neveriacich. Ján teda smel teraz odcestovať s vykúpenými bratmi,  tu ale napadlo opäť pohanom, že on je toho hlavnou príčinou, prečo títo otroci neodpadli od svojej viery. Plní zúrivosti chystali sa loď jeho stroskotať, avšak podarilo sa mu pod zvláštnou ochranou Božou k Ostii priraziť. I kto je v stave opísať radosť obyvateľov tohto mesta. Deti , mládenci a panny, otcovia a matky vyšli im v ústrety, túžobne očakávajúc, či neprichádza otec, matka, sestra, brat alebo príbuzný, ktorých už dávno nevideli a držali za stratených. I takým vyslobodení otroci kľakali na zem a rúbali zem milej vlasti, a hneď zas vrhali sa v náručie drahých príbuzných, zatiaľ uberal sa svätý Ján v tichosti do svojho kláštora, nečakajúc, až by kto prišiel a z vďačnosti ruky mu bozkával. Sotva sa zotavil, vzal zase do ruky palicu pútnickú, cestoval z mesta do mesta, žobral almužnu, a keď dostatočných peňazí nazbieral, znovu bral sa na cestu morom do krajín pohanských, znovu dielo milosrdenstva počínal.

Raz cestoval do španielska, kde neveriaci Maurovia všemožne na tom pracovali, aby úbohých otrokov priviedli o najväčší ich poklad, totiž o vieru. Už mnoho bol vykúpil týchto nešťastlivcov, keď mu naraz vyšli peniaze, v tejto nesnádzi vzal opäť útočište k svojej premilej pomocnici Márii. Slúžiac ku jej cti omšu svätú, vrúcne ju vzýval o pomoc. Sotva ale dokončil omšu svätú, už ležalo vedľa oltára toľko peňazí, koľko len k vykúpeniu otrokov potreboval. Avšak nielen z telesného otroctva vykupoval on úbohých, lež kázal neustále hriešnikom a bludárom. I takto vykonávajúc skutky milosrdenstva, ohlasujúc slovo Božie, konečne usnul v Pánu v Ríme dňa 17. decembra 1213.

Svätý Ján z Mathy
Svätý Ján z Mathy

V Uhorsku uviedol rád najsvätejšej Trojice primas a arcibiskup blahej pamäti Juraj Szécsényi roku 1695 do Ilavy,  a onedlho potom biskup Mattyasovszky do Komárna, Kollonics, prímas a arcibiskup ostrihomský do Prešporku. Potomci ale významných rodín, ako rodiny Batthyányi, Koháry, Szirmay, Károlyi, Okolicsányi, Mártonffy,  značne podporovali tento rád. Z panovníckeho rodu v Rakúsku zaujali sa za toto spásonosné podujatie cisárovná Eleonóra, manželka cisára a kráľa Ferdinanda III., Leopold I., Jozef I., Karol III. a Maria Terézia. Cisár Jozef II. ale zrušil vo svojom mocnárstve medzi mnohými i túto spásonosnú rehoľu.

Vznešené divadlo to zaiste bolo pre anjelov a všetkých dobrých ľudí, keď  svätý Ján z Mathy úbohým otrokom okovy snímal a im vrúcne želanú slobodu oznamoval, alebo keď so svojou loďou ku brehu prirazil, a úbohých odovzdal a vrátil svojím príbuzným. Pohľad na slzy vďaky a radosti, ktoré plynuli z očú nešťastníkov, bol svätému Jánovi najväčšou odplatou za všetky jeho namáhania. On ale ani nežiadal žiadnej odplaty za svoje skutky milosrdenstva, on netúžil za úctou a pochvalou, a preto aj skryl sa do svojho tichého kláštora, aby vyhol sa oslave a vyznačeniam. Prečo to ale činil ? Preto, aby skutkami svojimi oslavoval jedine Boha, sám ale neprišiel o večnú zásluhu v nebesiach. Rozpomínal sa on totiž na slová božského Spasiteľa, že tí, ktorí preto činia dobro, aby od ľudí videní boli a úctu pred svetom získali, vezmú odplatu svoju už tu na zemi a preto v nebesiach nemajú žiadnej odmeny viacej očakávať.

Preto duša kresťanská, nedbaj pri všetkom, čo činíš, na chválu ľudskú, a spomeň, že ľudia, ktorí na Kvetnú nedeľu Kristu „Hosanna“  volali, v piatok na to kričali : „ukrižuj ho!“ Zmýšľanie ľudí mení sa ako vietor, jedine Boh sa nemení. On sľúbil odplatu za každý dobrý skutok, bárs by si ho bol vykonal v naj väčšej skrytosti, on dostojí svojmu slovu. Drahý čitateľ, známo ti je, ako vytýkal Spasiteľ Farizejom, že oni všetky svoje dobré skutky len preto konajú, aby ich ľudia videli a ako mužov pobožných ich chválili. Chceš podobným byť týmto Farizejom ? Zaiste nie. Preto nedávaj chudobným s úmyslom, aby ťa ľudia chválili. Nezachovávaj pôsty a nemodli sa preto, aby ťa predstavení videli, lebo to všetko je farizejstvo. Čiň dobre blížnemu svojmu pre Boha, čili preto, lebo to Boh prikázal a za to odplatu ti prisľúbil, pritom vyhýbaj chvále a vyznačeniam. Čokoľvek činíš, pri všetkom buď tvojím heslom :

„Všetko ku cti a chvále Božej, svet nech hovorí čo chce.“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Európska komisia predstavila kroky pre jednotný boj proti pandémii

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Európska komisia (EK) predstavila kroky potrebné na posilnenie jednotného boja proti pandémii koronavírusu. V dnes prijatom oznámení vyzýva členské štáty Európskej únie (EÚ), aby urýchlili vakcináciu v bloku Do do marca 2021 malo v každom členskom štáte dostať vakcínu prinajmenšom 80% ľudí nad…

Gazprom pripúšťa, že projekt Nord Stream 2 je ohrozený

0 icon

Moskva 19. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/DPA-Stefan Sauer)   Ruská spoločnosť Gazprom pripúšťa, že dokončenie plynovodu Nord Stream 2 je ohrozené. Dôvodom sú nové americké sankcie, ktoré môžu spôsobiť, že projekt bude pozastavený alebo zrušený, oznámil v utorok Gazprom Plynovod Nord Stream 2 má prepravovať ruský zemný plyn cez Baltské more do…

Očkovanie by mohlo byť pre niektorých seniorov dostupné tento týždeň, avizuje minister Krajčí

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Registrovať sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa možno budú môcť už na konci tohto týždňa v niektorých okresoch aj seniori nad 85 rokov. V utorok to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v relácii TV Markíza Na telo Plus Krajčí…

Prezident Zeman dostane vakcínu v stredu, v nemocnici zostane aspoň dva dni

0 icon

Praha 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexey Vitvitsky)   Český prezident Miloš Zeman sa dá v stredu zaočkovať proti koronavírusu. Tohto prominentného hosťa privíta pražská Ústredná vojenská nemocnica. Informáciu oznámil denníku MF DNES samotný prezident v utorok počas rozsiahleho rozhovoru, ktorý vyjde v papierovom vydaní vo štvrtok Zeman v rámci utorkového interview…

Demokracia sa voči extrémizmu musí brániť aktívne, zdôrazňujú poslanci

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Demokracia sa musí voči extrémizmu brániť aktívne. Množiace sa extrémistické útoky, a to či už fyzické alebo verbálne, je dôležité potláčať už v zárodku. Uvádza sa to v stanovisku, pod ktoré je podpísaných 26 koaličných poslancov Národnej rady SR (NR SR). Reagujú tak…

Migranti prekonali plot v snahe vstúpiť do španielskej enklávy

0 icon

Madrid 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:ay)   Viac ako 80 migrantom sa podarilo v utorok prekonať dvojitý plot pri pokuse dostať sa z Maroka do severoafrickej španielskej enklávy Melilla. S odvolaním sa na španielsku tlačovú agentúru EFE a miestne médiá to uviedla agentúra AP Plot sa ráno o 7.30 h pokúsilo…

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky potvrdzuje výskyt vtáčej chrípky v januári 2021 na Slovensku a vyzýva chovateľov k obozretnosti. Nákaza bola diagnostikovaná v Bratislave a v Košiciach. Chovatelia musia byť obozretní a podozrivé prípady okamžite hlásiť veterinárnej správe. Vtačia chrípka sa…

Slovenská lekárska komora žiada rezort zdravotníctva o zmenu v systéme vydávania potvrdení o prekonaní COVID-19

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenská lekárska komora (SLK) žiada Ministerstvo zdravotníctva SR, aby okamžite vydalo jasné usmernenie o potvrdení pre pacientov, ktorí za posledné tri mesiace prekonali COVID-19 Komora považuje súčasný stav, keď pacienti musia osobne prísť do ambulancie všeobecného lekára pre potvrdenie o prekonaní COVID-19,…

EÚ kritizuje Bosnu za nedostatočnú starostlivosť o migrantov

0 icon

Brusel 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Najvyššia predstaviteľka EÚ pre otázky migrácie kritizovala v utorok Bosnu a Hercegovinu za to, že sa nedostatočne stará o stovky migrantov, ktorí žijú aktuálne na jej území v mínusových teplotách. Balkánsku krajinu eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová zároveň upozornila, že ak chce…

Prezidentka si pripomenula 15. výročie havárie slovenského vojenského lietadla pri maďarskej obci Hejce

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Kancelária prezidenta SR)   V dnešný deň si pripomíname 15. výročie najväčšieho leteckého nešťastia v dejinách Slovenska, havárie slovenského vojenského lietadla pri maďarskej obci Hejce. Táto tragédia si vyžiadala 42 obetí Toto smutné výročie si dnes pripomenula prezidentka Zuzana Čaputová spolu s ministrom obrany…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Robo Bačinský

Toto platím zo svojich daní? Čaputovej ,,uhlíkové“ farizejstvo, a Mikulca s Naďom, ako prototyp papalášstva???

0icon

V dobe, keď sa priamo pred očami Čaputovej rúca chod štátu, keď západu otrocky oddaní politickí diletanti demontujú demokraciu a z vlastnej krajiny si urobili s.r.o – čku, keď dochádza k úmrtiu nevinného generála v Kolíkovej base a tá sa z toho rehoce, keď reprezentanti štátu ignorujú vlastné nariadenia, keď…

Rastislav Slovák

Sociálny netvor a cynický sociopat Sulík patrí na smetisko politických dejín, samozrejme aj s psychopatom Matovičom a úchylom Kollárom

0icon

Matovič a Kollár sú pravdepodobne ešte horší ako Sulík, ale to, že títo dvaja sú ešte horší od sociálneho netvora Sulíka, to ešte nie je dôvod na to, aby si sociálny netvor Sulík za to niečo zasluhoval! Je nezmysel, keď niekto chce Sulíka ľutovať kvôli konfliktom s Matovičom. Tie ich…

Štefan Harabin

S „vyšetrovateľmi“ ako Kotleba a Radačovský Kolíková zodpovednosti unikne. Kolíková sa správa ako posledná prériová hyena.

0icon

Už pri nominovaní Kotlebu do vyšetrovacej komisie vznikla pochybnosť, či bude mať schopnosti, ale hlavne záujem niečo vyšetriť. Kotleba je odsúdený Špecializovaným trestným súdom na vyše štvorročný nepodmienečný trest, ktorý môže zvrátiť už len Najvyšší súd. Vzhľadom na politické ovládnutie justície súčasnou vládou, nemožno vylúčiť, že rozhodnutie v jeho kauze…

Marek Brna

Médiá, neurážajte stále premiéra!

0icon

Blázon z Trnavy, mali by ho riešiť pracovníci v bielych plášťoch, ľudia sú zvedaví na jeho psychotest, kreslené politické karikatúry, kde si tlmočník do posunkovej reči klope na čelo. Čo to má znamenať? Takáto arogancia na adresu tretieho najvyššieho ústavného činiteľa! Veď sa trochu vcíťte do role radového občana, ktorý…

Iva Vranská Rojková

Testovanie testov a miery nášho zotročenia

0icon

  Do neba volajúci škandál vedeckej štúdie ministra zdravotníctva Krajči a spol., ktorý porušil všetky etické kritériá tvorby vedeckých prác, sa vyparil z mediálno-spoločensko-politického priestoru, akoby sa nechumelilo. A keďže sa ministrovi zdravotníctva a spol. prepiekol, na chvíľu pozastavený buldozér antigénového testovania sa rozbieha zhŕňať ďalšie obete. Možno nekompetentní kompetentní chvíľu čakali so zatajeným…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Draky: Je ich bájna existencia realita alebo mýtus? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnych tvoroch, ktoré sa zobrazujú v kultúre krajín po celom svete. Ako sme si povedali v rámci prvej časti, iný význam stelesňuje drak v západnej kultúre, a iný vo východnej. Dokonca je rozdiel aj v okrídlení týchto majestátnych tvorov. Pozrime sa teraz na jednotlivé draky v Japonsku, na mýtické draky či rozdiel…

Ako v Európe vznikal naftový raj? Máme na výber z 5 možností – 3. časť

0 icon

Všetko sa to začalo Volkswagenom TDI a všetko sa to mohlo skončiť Volkswagenom TDI. Takéto silné vyhlásenie si vyžaduje nevyvrátiteľné dôkazy. Ako v Európe rástol naftový prežitok? Prečo sa nafta stala obľúbeným palivom v Európe? V poslednej časti článku sa pozrieme na to, ako pomohli nafte rôzne dotácie, úľavy z daní a na to, ako sa európsky priemysel…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 1. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 1. Záhady monolitov neznámeho pôvodu

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Vo svete IT

Explózia väčšia než akákoľvek supernova: Čo presne sú hypernovy a ako vznikajú?

0 icon

V galaxii, ktorá sa od nás nachádza 25-miliónov svetelných rokov, objavili astronómovia zvláštny úkaz, ktorý poukazuje na explóziu hviezdy. Ide o takzvanú hypernovu, najsilnejší typ explózie vo vesmíre, od čias veľkého tresku, hovorí YouTube kanál Insane Curiosity. Hypernovy sú vysoko energetické supernovy, ktoré vznikajú dôsledkom extrémneho kolapsu hviezdneho jadra. Vzniká, keď sa…

Takto vyzerá aktuálny prehľad platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete zadarmo. Vyberiete si dačo?

0 icon

Google Play opäť raz ponúka niekoľko platených aplikácií a hier kompletne zadarmo. Nižšie na zozname nájdete 20 aplikácií, z ktorých vám dávame extra do pozornosti Simple App Locker a Everifit!. V prvom prípade ide o aplikáciu, ktorá je schopnou obmedziť prístup k aplikáciám nainštalovaným v telefóne. Službu oceníte v prípadoch,…

Google Telefón: Ktoré funkcie robia z tejto aplikácie jednu z najžiadanejších aplikácií svojho druhu?

0 icon

V súčasnosti väčšina výrobcov smartfónov ponúka vo svojich zariadeniach predinštalovanú aplikáciu Telefón, ktorá plní svoj účel – telefonovanie. Jedna z aplikácií tohto druhu však vyčnieva nad ostatnými. Je ňou aplikácia Google Telefón. Tá bola po dlhú dobu dostupnou len pre hŕstku smartfónov, najmä pre telefóny Pixel a zariadenia zapojené v…

Pozrite sa, ako vidia naši domáci miláčikovia svet naokolo v porovnaní s nami

0 icon

Zaujímali ste sa niekedy, ako vidia svet naokolo naši domáci miláčikovia? Hneď v úvode treba povedať, že každý živočíšny druh vidí rozdielne. Zatiaľ čo my môžeme pokladať svet za vcelku farebným, tak mnoho zvierat vidí len malý podiel farieb. Na druhej strane treba povedať, že to platí vo viacerých prípadoch…

Fitbit už patrí pod Google. Čo to bude znamenať pre používateľov?

0 icon

Rick Osterloh, viceprezident divízie zariadení a služieb, ešte v novembri 2019 prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámil, že podpísali so spoločnosťou Fitbit dohodu, ktorej cieľom je akvizícia tohto giganta na poli s nositeľnou elektronikou. Looking forward to working with @parkjames & the really talented team @fitbit, excited about what we can…

Armádny Magazín

Minister obrany Naď: „Rektorka im nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo…“

0 icon

Slovensko, 19. január 2021 (AM) Na Akadémii policajného zboru v roku 2021 už ako pedagógovia nebudú pôsobiť poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a politológ Eduard Chmelár. Obaja známi akademici sa ako jedni z mála pravidelne kriticky vyjadrujú na adresu politikov súčasnej vládnej koalície.

Lavrov prehovoril o nebezpečenstve cenzúry v USA pre celý svet

0 icon

Rusko, 19. január 2021 (AM) - "Moskva dúfa, že americká spoločnosť nedovolí americkým elitám použiť cenzúru v ich vzájomnom boji," uviedol počas tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Varoval, že ak sa tak nestane, „následky budú veľmi vážne“ nielen pre USA, ale pre celý svet, informovala agentúra RIA Novosti. Ruský minister

Francúzsko : Nepriateľské Rusko vynieslo nový špionážny satelit na orbit

0 icon

Francúzsko, 19. január 2021 (AM) - Tento nový satelit umiestnený na nízkej obežnej dráhe vo výške 480 kilometrov bude schopný poskytovať snímky vo vysokom rozlíšení vo dne aj v noci.     Bolo to na palube rakety Sojuz, ktorá vy

Uživia nás moria a oceány po atómovej vojne?

0 icon

Nemecko, 19. január 2021 (AM) - „Ak nastane atómová zima, svetová produkcia potravín sa razantne zníži. Vedci zisťovali do akej miery sa to dotkne lovu rýb,“ píše rakúsky list Der Standard.   „V súčasnosti vlastní atómovú zbraň deväť štátov. Podľa Medzinárodnej kampane za zrušenie atómových zbraní (International Campa

Delenie USA pokračuje: Bidenovci vyštvali z New Yorku najstaršie americké združenie vlastníkov palných zbraní

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM)  - "Joe Biden sľubuje, že „porazí NRA“. Kamala Harris kričí: „NRA musí

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali