Svätý Ján z Boha, zakladateľ rehole, až do svojej smrti chodil po uliciach a prosil o almužnu pre chorých, ktorých opatroval

Brastislava 17. septembra 2017 (HSP/Foto:wikipedia)

 

Mnohí ľudia vrtia nad tým hlavou, že Cirkev svätá nám ľuďom porúča k nasledovaniu život Ježiša Krista, vteleného Boha živého, a čudujúc sa nad týmto, vravia:

„To je krásna vec a pravdivá, že Ježiš Kristus je príkladom a zrkadlom najvyššej dokonalosti, ale on je Boh, my naopak hriešni a krehkí ľudia.“

Svätý Ján z Boha, zakladateľ rehole, až do svojej smrti chodil po uliciach a prosil o almužnu pre chorých, ktorých opatroval

Keby však podobne zmýšľajúci ľudia prečítali si pozorne život jedného alebo druhého svätého, keby povážili ako svätí, vzdor svojej svätosti, museli zápasiť, a koľké obete donášali oni za blaho nie len vlastnej duše, lež rovno tak za blaho pokolenia ľudského, to by oni svoju vlažnosť v plnení povinností náboženských, alebo občianskych nemohli ani pred Bohom ani pred vlastným svedomím vyhovárať  ľudskou krehkosťou. Ako teda máme nasledovať Spasiteľa Ježiša Krista v živote našom, ako máme účinkovať ku prospechu vlastnej duše a za blaho svojich blížnych, toho vznešený príklad dáva nám svätý Ján z Boha.

Ján bol syn chudobných rodičov a narodil sa roku 1495 v Portugalsku v obci Montemajor. Rodičia vediac, že mu nemôžu zanechať iného dedičstva, vychovávali synáčika od útlej mladosti v bázni Božej a priúčali ho zvlášť k úcte k blahoslavenej Panne Márii. Keď bol osem rokov starý, prišiel istý cudzí kňaz do domu, a vyprával veľmi mnoho o kráse španielského mesta Madridu. Chlapec zatúžil, toto mesto vidieť, a deň na to vydal sa potajomky s cudzím kňazom na cestu z rodičovského domu. Náhle  chlapcovo zmiznutie vzala si však matka tak veľmi k srdcu, onemocnela žiaľom, po troch týždňoch zomrela, a ovdovelý otec vstúpil do rádu sv. Františka, kde po rokoch bohabojný život dokonal.

Radosť chlapcova z cesty netrvala dlho. Po krátkej dobe prišlo horko oplakať ľahkomyseľný svoj krok, ktorým sa tak ťažko prehrešil proti povinnej úcte a poslušnosti k svojim rodičom. Cudzí totižto kňaz, keď prišli na španielské hranice do mesta Estremadury, milého chlapca opustil, tak že tento, aby neumrel hladom, musel za pastiera vstúpiť do služby. Ale Ján bol chlapec veľmi usilovný, verný a spoľahlivý, gazda si ho srdečne zamiloval, a keď dorástol, zveril mu k výchove svoje vlastné deti, ba zaumienil si v srdci, oženiť ho s vlastnou dcérou v dome. Ale Ján z úcty k blahoslavenej Panne Márii, ktorej sa už pred tým k večnej panenskej čistote zasľúbil, počestné toto ponúknutie neprijal.

Roku 1522 vypukla krutá vojna medzi vtedajším rímskym cisárom a španielským Karlom V. a z druhej strany medzi Františkom kráľom francúzskym. Ján, zvedavý sveta skúsiť, stal sa vojakom. Po skončenej vojne tiahol opäť s cisárskymi prápory proti Turkom, ktorí tentokrát hranice našej uhorskej vlasti krvavo napádali. Pri čase pokoja vrátil sa Ján domov, navštíviť po tridsiatich rokoch svojich drahých. Lež jak veľmi sa tu medzitým všetko premenilo. Otec a matka dávno zomreli a on o tom ničoho nevedel. Vyplakal sa teda na hrobe matkinom a pustil sa opäť na cestu. Neďaleko mesta vstúpil znovu za pastiera u jednej grófky. Avšak ani tu nevytrval. Služba sa mu skoro znechutila, cítil sa k niečomu inému byť určeným a tak opustil po krátkom čase službu. Chcel sa preplaviť za more do Afriky a tam úbohým kresťanským otrokom poskytovať potešenie a opateru alebo keď by ukrutní mohamedáni pre kresťanské meno naň zanevreli, zomrieť smrťou mučeníckou. V  Gibraltare, morskom to prístave, stretol sa s istým portugalským šľachticom, ktorý pre akési prečiny odsúdený vyhnanstva, poberal sa do mesta Centy v Afrike. Aby teda svojho cieľa dôjsť  mohol, vstúpil k nemu do služby.

Sotva však dorazili do Afriky, šľachtic ťažko onemocnel a spolu i so svojimi dcérami do najväčšej biedy upadol. Verný sluha Ján, majúc utrpenie so svojím pánom a jeho rodinou, predal napred, čo mal, a keď sa peniaze minuli, pracoval ako nádenník pri zámockých stavbách. Každodenne večer donášal svedomite svoju mzdu domov, aby nakúpil úbohej rodine chleba k obžive.

Raz sa medzitým stalo, že jeden z jeho krajanov, pracujúc spolu s ním pri španielskej pevnosti, zutekal z práce a pridajúc sa k mohamedánom, odpadol od viery. Toto sa Jána tak bolestne dotklo, že si zaumienil vynaložiť všetko, aby odpadlíka priviedol ku kresťanstvu naspäť. Ale prozreteľnosť božská mala s ním iné úmysly.

Svätý Ján z Boha, zakladateľ rehole, až do svojej smrti chodil po uliciach a prosil o almužnu pre chorých, ktorých opatroval

Odhodlaný teda pustiť sa za odpadlíkom medzi pohanov, kde sviatosti môcť prijímať nebude, chcel sa ešte napred vyspovedať, aby sa telom Božím na cestu posilniť mohol. Ale mních, ktorému sa spovedal, radil mu nepúšťať sa do nebezpečenstva, lež vrátiť sa radšej domov do Španielska. Ján mu rozpovedal svoj dávny úmysel, s ktorým do Afriky prišiel, aby totiž uľavoval v trpkom osude kresťanom, v otroctve trpiacim, ale spovedník mu vyložil, že medzi lakomými mohamedánmi i s najlepším úmyslom nič nevykoná bez peňazí, a preto urobí lepšie, keď sa vráti len domov. Medzitým však i šľachtic, s ktorým prišiel do Afriky, ozdravel a dostal dovolenie, vrátiť sa do vlasti. Ján teda vrátil sa s ním do Portugalska. Meškajúc za čas v Gibraltáre vyrobil si usilovnou prácou toľko, že si za to obrázkov, modlitebných a iných nábožných knižiek nakúpiť a s nimi malý obchod začať mohol. S batohom na chrbte putoval z domu do domu, z mesta do mesta, Hospodin požehnal mu v jeho podujatí, a Ján krátkym časom natoľko sa zobral, že sa v meste Granade osadiť, a tam sklad založiť mohol. Ľudia veľmi radi od neho kupovali, lebo nepreťahoval a pritom vedel vždy niečo pekného vyprávať.  Často vysvetľoval obsah kníh, ktoré predával a vždy dokladal, jak pekná a užitočná to vec, keď kto čítať zná. I neodchádzal od neho žiadny bez toho, žeby nebol kúpil nejakú knižočku alebo obrázok.

Roku 1539 dňa 20. januára mal kázať v Granade najznámejší španielsky kazateľ toho času, Ján Avillanský. Ľud sa hrnul odvšadiaľ do chrámu a túto príležitosť nechcel zameškať ani kníhkupec Ján. Mohutné slová chýrneho kazateľa učinili na jeho srdce taký dojem a predovšetkým keď slyšal, jak hrozná ohavnosť pred očami Božími je smrteľný hriech a jak hrôzy plná je pokuta zaň v pekle, že trasúc sa na celom tele pustil sa do hlasitého plaču a bežal domov, volajúc na hlas o milosrdenstvo, a bradu i vlasy si trhajúc, hodil sa konečne na zem a plakal. Ktorí ho cestou videli, domnievali sa najprv, že sa neborák zbláznil a nezvedené deti hádzali po ňom kamením. Prišiel konečne celý zaprášený domov, našiel predo dvermi mnoho zhromaždeného ľudu. Pretlačiac sa do izby, zobral knihy svetského obsahu  a jednu za druhou rozdriapal ich. Knihy však modlitebné a sväté obrázky rozdal chudobným. Rovne tak rozdal i hotové a odev. Nemajúc napokon už čo rozdať, pustil sa len v bielych šatách a bosý ulicami a prosil, sa s kýmkoľvek sa stretol, o zmilovanie a príhovor u Boha. Svetská vrchnosť dala ho za to zavrieť do blázinca. Počujúc o tom Ján Avillanský, navštívil úbohého, a našiel  ho raneného a temer bez seba ležať na snope slamy, napomínal ho, aby prijal to všetko s kajúcim duchom od Boha, varoval sa podobných výstredností a vyvolil si stav, osožný sebe a i blížnym. Múdre naučenie účinkovalo na utrápeného Jána tak, že vstúpiac do seba upokojil a utíšil sa celkom. Po tejto zmene dovolili mu chodiť po dome bez prekážky, a on použil svojej slobody k tomu, že opatroval ostatných nemocných a konal všelijaké služby, kým ho po krátkom čase neprepustili z blázinca na duši i na tele zdravého.

Takto hľa, vyvolil si Boh človeka neurčeného k zahanbeniu múdrych. Vyvoleného sluhu svojho poslal najprv so šľachtickou rodinou do Afriky, aby ju tam potom v  nemoci opatroval a vlastnou prácou živil. Sotva sa navrátil naspäť, poslal ho do blázinca, aby v tomto ústave, ktorý milosrdná láska vystavila úbohým, učil sa milosrdenstvu, ktoré ku blahu a šťastiu núdzneho pokolenia ľudského neskôr vykonávať mal. Ján totižto zaumienil si od tejto doby venovať život svoj službám nemocných a šialených. Ale najprv chcel ešte vykonať púť do Quadeloup. Prišiel ta po mnohých ťažkostiach, pocítil pred obrazom Bohorodičky silu a mal tú pevnú nádej, že ho Matka Božia vezme pod svoju ochranu, aby dielo milosrdenstva vykonal. Stade prišiel jedného rána v zime naspäť do Granady, nemajúc ničoho len dve ruky, a srdce plné vrelej lásky. Každodenne chodil najprv na omšu svätú, a potom do hôr, tam nazbieral suchého haluzia a predal ho. Za utŕžené peniaze kúpil si chleba pre seba a ostatné rozdal chudobným. Takto robieval deň čo deň. Ľudia sa mu najprv smiali, ale potom, sa jeho tichosti, pokore poznajúc v ňom otca chudobných, divili sa jeho tichosti, pokore a útrpnej láske.

Toho času bol v Španielsku a Portugalsku veľký hlad a núdza. Úbohý ľud nemal práce ani chleba, mnohí umierali hladom. Ján pomáhal kde ako mohol, ale skromné jeho prostriedky nestačili. Pán Boh však ho neopustil v jeho svätom podujatí, naopak prispel jeho útrpnej láske na pomoc sám. Bohatí počali mu dávať almužny pre chudobných a tieto dary dochádzali vždy početnejšie, tak že napokon zariadil dom, v ktorom nemocných i chudobných opatroval. Raz ho videli, ako sám na chrbte znáša ta úbohých a opustených, ktorí chodiť nevládali. Istý kňaz daroval mu značnú sumu peňazí, za ktoré on ihneď nakúpil postelí, šiat a potrebného náradia. Tým spôsobom položil on prvý základ svojmu rádu milosrdenstva. A aby ešte väčší počet nemocných  všetkým potrebným opatriť mohol, obrátil sa k Bohu o pomoc,  a nebol sklamaný v nádeji. Vynakladajúc všetok čas vo dne k obsluhovaniu biednych, večer zbieral almužnu. Chodieval on ulicami s veľkým košom na chrbte, a dva veľké hrnce majúc zavesené na pleciach, volával hlasom prenikavým:

„Bratia drahí! pre Boha vás prosím, čiňte dobre pre spasenie duše svojej!“

Neobyčajný tento spôsob, ktorým on almužnu vyberal, dojímavý jeho hlas, vzbudili zvedavosť u mnohých. Ľudia pribiehali k oknám, vidieť, čo to za človeka. Z počiatku málo dostával, ale jeho hlas prenikol napokon i najtvrdšie srdce, tak že neskôr veľmi mnoho almužny mu udeľovali. Takto robil  deň čo deň až do svojej smrti. Bol pri tom vždy veselej  mysli, a všetci, ktorí jeho nemocnicu navštívili, divili sa poriadku a dobrému opatrovaniu, aké tam panovalo, nemohli pochopiť len to jedno, že ako vládze jediný človek tak veľké veci vykonať. Jedného dňa pozval Jána ku stolu i biskup Don Sebastián z Tuy. Keď sa Ján pred obedom biskupovi predstavil, pýtal sa ho tento, ako sa menuje.

„Ja sa menujem Ján“, odvetil mu svätý. Biskup na to:

„Odo dneška bude ti meno: Ján z Boha.“

„Ó áno, ak sa to Bohu ľúbi“, doložil na to Ján a od tých čias ostalo mu to meno u ľudu až po dnes.

A Ján skutočne i zaslúžil toho pekného mena. Lebo Hospodin prebýval s ním, a Duch Boží ho riadil a rozširoval skrze v neho požehnanie ďaleko široko. On nemal úmyslu založiť nový rád, a stalo sa to a predsa, lebo to Boh chcel. Biskup, ktorý mu dal meno, dal mu i zvláštne rúcho. Ján totiž každý deň nosil druhé a to vždy horšie a horšie rúcho, lebo lepšie daroval vždy chudobným. Čo vidiac biskup, povedal mu, že cnosť nezáleží v špinavom a roztrhanom rúchu, i dal mu preto habit a plášť šedej farby, a požehnajúc to rúcho, obliekol ním Jána vlastnou rukou. Takto sa on stal prvým milosrdným bratom, otcom výnimočného rádu, ktorý pod menom milosrdných bratov toľko dobrého po svete. Nezadlho pridružilo sa k nemu viacero pomocníkov, a on ich skutočne i potreboval, lebo počet chudobných a nemocných vždy sa rozmáhal. Nebolo biedy ľudskej, ktorej by Ján nebol chcel uľaviť. Navštevoval väzňov, zajímal sa o siroty a vdovy, vyhľadával hriešnikov, snažil sa obrátiť zlopovestných ľudí, a obrátených umiestniť v kláštore. Pri tom neštítil sa práce, ani posmechu, potupy a hany, ba ani prenasledovania. Takto účinkujúc ku cti Božej a k blahu núdzneho ľudu, strávil život svoj, ako svieca, ktorá, pokým iným slúži seba samú zožiera. Starosti, neustále práce a súženia podlomili konečne jeho telesné sily. Začal chorieť a lén ťažko mohol zbierať almužnu. Napokon zachvátila ho ostrá zimnica. Nemocný kráčal raz pomaly po brehu rozvodnenej rieky a zbadal vo vlnách malé dieťa zápasiť so smrťou. V tomže okamihu skočil do studenej vody, a dieťa síce vyslobodil, ale sebe pritiahol nemoc smrteľnú. Na smrteľnej posteli musel mnoho trpieť, ale znášal všetko trpezlivo, ako i nemocným svojim trpezlivosť vždy odporúčal. Lebo v nemocnici pre mnohé starosti nemal pokoja, preniesli ho na radu lekárovu do susedného domu. Ešte však raz chcel vidieť svojich nemocných, museli ho teda na nosidlách vniesť do izby, kde nemocní ležali, a dajúc sa nosiť od jednej postele k druhej, zajakavým plačom odobral sa od svojich miláčikov. Dňa 8. marca r. 1550. prijal sv. sviatosti a poprosil okolostojacich, aby ho na chvíľu nechali samého. Títo na jeho žiadosť vystúpili z komôrky, kde ležal, a čakali predo dvermi. Tu razom slyšali ho volať. Vstúpili dnu, a našli ho oblečeného kľačať pred posteľou, obraz Ukrižovaného v rukách ale telo mŕtve. Bol on u Boha.

Pri jeho pohrebe prítomný bol arcibiskup so všetkými kňazmi. Telo jeho niesli kňazi, za nimi stúpali svetské vrchnosti. To boli prvé vyznačenia, akých účastným stal sa pokorný sluha Boží; čakali ho však ešte väčšie, vďačné totižto oslavovanie od tých tisícerých a pratisícerých núdznych, ktorí v nemocniciach rádu jeho našli a nachádzajú opateru a uzdravenie.

Dvadsať rokov po jeho smrti spojili sa učeníci jeho v rehoľu, prijali tri rehoľné sľuby a zaviazali sa k bezplatnému opatrovaniu nemocných, akéhokoľvek náboženstva boli. Pápež Pius V potvrdil túto rehoľu bratov milosrdných. Pápež Pavel V. dal im stanovy sv. Augustína, podľa ktorých žijúc mnísi  tohto rádu, ku blahu ubiedeného ľudu účinkujú v našej vlasti v mnohých mestách.

„Bratia, buďte milosrdní k sebe samým a hľaďte byť dobročinnými.“

Takto hovorieval sv. Ján z Boha, keď zbieral almužnu. Chcel on týmto poukázať na to, že kto almužnu dáva, sebe samému činí dobre a sebe samému osoží, teda milosrdný oproti druhým, milosrdný je proti sebe samému podľa slov Písma svätého:

„Človek milosrdný dobre činí svojej vlastnej duši.“

Je to ale veľavýznamná a stará pravda, o ktorej sv. Vazul za prastarých časov nasledovne píše:

„Ako obilie k osohu je tomu, kto ho zasial, tak dar, ktorý dávame chudobným, osoží tomu, kto ho dáva.“

Človek dobročinný má ešte i väčší osoh, než chudobný, ktorý almužnu prijíma, lebo tomuto dostáva sa almužnou len časného, telesného a malého úžitku, človeku však dobročinnému poskytuje Boh požehnanie nie len na statkoch pozemských, lež i na statkoch duševných vo večnosti, ako praví Písmo:

„Udeľuj hojne almužnu chudobným a poistíš si poklady v nebesiach.“

Spasiteľ Ježiš Kristus povie raz tiež svojim vyvoleným:

„Poďte požehnaní Otca môjho! Vládnite kráľovstvom, ktoré je vám pripravené od počiatku sveta, lebo som bol hladný a vy ste ma nasýtili.“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Šutaj-Eštok z Hlasu obvinil Hollého že míňa štátne peniaze na luxusné auto. Ukázalo sa však, že používa svoje vlastné auto, ktoré prenajal ministerstvu bezplatne. Kollár označil Eštokove výroky za hlupáctvo

0 icon

Bratislava 8. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   „Vicepremiér Štefan Holý je bez diskusií najzbytočnejším členom slovenskej vlády. No úspešne sa uchádza aj o ďalší superlatív – najväčší vládny papaláš,“ zamýšľal sa Šutaj-Eštok na sociálnej sieti „A dnes, v čase, keď sa všetci majú uskromňovať a Igor Matovič nám hrozí drastickým…

Pri požiari v laboratóriu zahynul jeden človek a traja sa zranili

0 icon

Rím 8. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vigili del Fuoco)   Jeden muž prišiel o život, jedna žena je nezvestná a tri ďalšie osoby utrpeli zranenia pri požiari, ktorý v piatok vypukol v malom laboratóriu v strednej časti Talianska. S odvolaním sa na vyjadrenie talianskeho hasičského zboru o tom informovala agentúra AP Požiar…

Radačovský položil otázku v súvislosti s protiruskými postojmi Korčoka: „Musí pán minister takto konať alebo chce takto konať?“

0 icon

Bratislava 8. mája 2021 (HSP/Foto:Archív M.R.)   Europoslanec a bývalý sudca Miroslav Radačovský zo strany Patriot na sociálnej sieti komentoval opakujúce sa antiruské komentáre súčasného šéfa slovenskej diplomacia Ivana Korčoka (nom. SaS). JUDr. Miroslav Radačovský informoval, že vo štvrtok sa uskutočnil na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí SR pracovný obed a…

Hampl: „Ak chcel Hamáček vyrokovať dodávky ruskej vakcíny Sputnik V, tak postupoval v záujme českého ľudu“

0 icon

Praha 8. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vladimír Franta)   Ak chcel šéf ČSSD Jan Hamáček vyrokovať dodávky ruskej vakcíny Sputnik V, tak by postupoval v záujme českého ľudu. V rozhovore pre portál ParlamentníListy.cz to uviedol český sociológ Petr Hampl. Publicista sa ďalej tvrdo pustil do českých novinárov Respektu a vyslovil domnienku, že…

Vicepremiérka Remišová: Na záchranu kaštieľa Draškovičovcov v Čachticiach ide 800 000 €

0 icon

Bratislava 8. mája (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Nový impulz pre legendárne Čachtice. Obec, ktorú preslávila najmä „krvavá grófka“ Alžbeta Bátoriová, má okrem známeho hradu aj ďalšie vzácne pamiatky. Vďaka grantom Európskeho hospodárskeho priestoru sa živým miestom histórie, kultúry a vzdelávania v obci stane Draškovičovský kaštieľ zo 17. storočia „Vzácna pamiatka je…

Grendel z OĽaNO krotí vášne: „Opozícia ministerku určite neodvolá.“ V celom spore sa bude čakať na verdikt premiéra Hegera. Remišová: „Vznikli sme, aby sme priniesli transparentnosť, boj proti korupcii a vyššiu politickú kultúru“

0 icon

Bratislava 8. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Koncom aktuálneho týždňa sa hlavnou témou domácej politiky stalo odvolávanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Tá v súvislosti s viacerými kauzami okolo jej blízkych firiem presvedčila vládne strany SaS aj Sme rodina, no niektorí poslanci z hnutia OĽaNO považovali obvinenia za "závažné". V piatok…

Nikto na svete nezaplatil takú daň v 2. svetovej vojne ako Rusi – 27 miliónov mŕtvych, 8 miliónov s trvalými následkami – pán štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

0 icon

Bratislava 8. mája 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Status štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí zo dňa 7. mája nemohol nechať nikoho ľahostajným. Na výrazy hybridných vojen, hybridných zbrani a teraz už aj hybridných hrôz na kolesách sme si od liberálnych politikov zvykli ako na každodennú abstraktnú „odrhovačku“, ktorej ani oni sami nerozumejú…

Médiá v EÚ zatajili skutočný dôvod príchodu amerického ministra Blinkena na Ukrajinu – možno ho ale nepoznali. Zelenskyj bude mať krátku životnosť

0 icon

Kyjev 8. mája 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky, Pool)   A preto sa len okrajovo – ak vôbec – o jeho návšteve v Kyjeve zmieňovali. Ukrajinské médiá však o príchode ministra zahraničia Blinkena informovali podrobne Ten spoločne s Victoriou Nuland (hovorí veľmi dobre rusky a je expertkou pre východnú Európu v…

Slováci v generálke na MS nestačili na Česko. Ramsay: „Frustrujúci večer.“ K tímu sa v pondelok pridajú dve posily zo zámoria

0 icon

Praha 8. mája 2021 (HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v piatkovej generálke na MS v Rige s domácim Českom 1:2. V záverečnom prípravnom stretnutí v Prahe dokázal na úvodný zásah domáceho Adama Musila odpovedať v 29. minúte premiérovým reprezentačným gólom Martin Faško-Rudáš, ale favorit v tretej tretine strhol…

A toto nám pchajú do nosa? Pohádzané výterové tyčinky po zemi, žiadne hygienické štandardy, aj takto vyzerá balenie tyčiniek na PCR testovanie

0 icon

Bratislava 8. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   V Indii bola odhalená neštandardná "baliareň" nosových tyčiniek, ktorými sa robia výtery pri testovaní pozitivity na koronavírus. Tyčinky boli porozhadzované po zemi, balili ich aj deti a neboli doržané žiadne hygienicé štandardy Takmer všetci ľudia na Slovensku už absolvovali PCR , alebo antigénové…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Matej Kečkéš

Moje výroky

0icon

"Jedine život pre lepšiu budúcnosť vytvorí budúcnosť pre lepší život." "Každý človek je vyvolený, vyvolený svojou dušou." "Najvyššia forma viery a jej najvyšší praideál je viera v seba samého!" "Jadro múdrosti spočíva v správnosti rozhodovania sa." "Vnútorná rovnováha je najvyššia múdrosť, pretože vychádza z najväčších hlbín vnútra ľudskej duše." "Meditácia…

Peter Štrba

Black Lives Matter na slovenský spôsob alebo ako nám už horí cigánska otázka

0icon

Je už takmer skalopevným pravidlom, že všetky zvrátenosti, ktoré sa objavia na západe, sa s nejakým časovým odstupom objavia aj u nás. Ako človek, ktorý dlhodobo sleduje dianie za morom, som nadobudol dojem, že rasizmus v USA je prítomný len v absolútne minimálnej miere, a aj to len u niektorých…

Pavel Jacz

Zábavné odstúpenie Šeligu a Žitňanskej z funkcií je na hurónsky smiech. Droba však vyložil vyššie eso!

0icon

Nebudem spomínať Šeligove silné slová o SMER-áckej mafii, o zločincoch z tejto partie a dodržiavaní predpisov, nariadení a zákonov. To všetci poznajú. Tento politický zelenáč dostal hneď na úvod vysokú politickú funkciu a má len sebavedomé silné plamenné reči o morálke, ktoré si doniesol z tribún. A po tom, čo…

Radovan Hrádek

Kto to so Slovenskom myslí naozaj vážne

0icon

Včera, t.j. 06.05.2021 sa v NRSR hlasovalo o 4 návrhov zmeny zákonov predložených politickou stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Jednalo sa o nasledovné návrhy zmien zákonov: zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších…

Ivan Holek

O čo ide farmaceutickému priemyslu v prvom rade?

0icon

Môžete trikrát hádať! Predsa o zisky tak, ako každému priemyslu. Ide mu o „o peniaze až v prvom rade“, ako sa zvykne ironicky hovoriť. A pretože je to úplne rovnaké ako v každom inom druhu priemyslu, porovnajme si to napríklad so zbrojárskym priemyslom, ktorý generuje obrovské zisky podobne, ako priemysel…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako si mäsožravé rastliny vyvinuli chuť na mäso?

0 icon

Ako si rastlina môže vyvinúť chuť na mäso? V živote to trvá omnoho dlhšie, než by sme si mohli myslieť. Štúdia troch úzko príbuzných mäsožravých rastlín teraz naznačuje, že obratné genetické miešanie im pomohlo vyvinúť si schopnosť ochutnávať a stráviť jedlo bohaté na bielkoviny - medzi ktoré patrí aj mäso.…

TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 1. časť

0 icon

Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

Smrť herca menom Leslie Howard: 3. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie - v poradí už tretej časti článku s názvom Smrť herca menom Leslie Howard. V druhej časti spomínaní iní pasažieri, ako Howard či britský ministerský predseda, však nie sú jediní, kto mohol byť nacistickým terčom. Ďalší možný cieľ nacistov predstavoval Ivan Sharp, priemyselník poverený britskou vládou skúpiť za premrštené ceny volfrám,…

Prečo by si nemala nechať vlasy počas spánku rozpustené?

0 icon

Vlasy potrebujú spánok rovnako ako tvoja pokožka. A hoci investujeme veľa času a úsilia do správnej starostlivosti o pokožku pred spaním, naše vlasy si zaslúžia rovnakú pozornosť. Možno si si to nikdy neuvedomila, ale spánok s rozpustenými vlasmi môže spôsobiť viac škody, ako len ranný chaotický vzhľad. 1. Môžeš sa zobudiť so…

Cintoríny lietadiel: Čo sa stane, keď sú už lietadlá zastarané?

0 icon

Množstvo peňazí, ktoré letecké spoločnosti investujú do svojich lietadiel, je ohromujúce. Čo sa ale s nimi stane, ak prestanú slúžiť danému účelu? Ceny lietadiel nie sú vôbec zanedbateľné. Napríklad Boeing 787-9 Dreamliner sa predáva za 265 miliónov dolárov, Airbus A38 stojí zasa 432,6 milióna dolárov. Takže aby sa leteckej spoločnosti…

Vo svete IT

Hovorca Facebooku naznačuje, že Signal nielenže hrubo klame, ale aj zavádza

0 icon

Dva dni dozadu svet obehla správa o kampani spoločnosti Signal naprieč sociálnou sieťou Facebook, ktorú mala sociálna sieť zastaviť ešte v zárodku. Išlo konkrétne o kampaň, kde Signal zobrazoval používateľom dôvod, prečo vidia reklamu. Napríklad, keď používateľ videl reklamu, tak bolo na nej zobrazené „Túto reklamu vidíte, pretože ste vegan alebo máte…

Bezpečnostní odborníci Microsoftu poukazujú na nový prešpekulovaný phishingový útok

0 icon

Odborníci na kybernetickú bezpečnosť zo spoločnosti Microsoft upozorňujú na novú formu nedávno odhaleného phishingového útoku, ktorá využíva falošné emailové adresy veľkých známych spoločností. Nový podvod je označovaný skratkou BEC (business email compromise), pričom samotní útočníci využívajú pokročilé a naozaj prešpekulované praktiky, aby v očiach napadnutých používateľov vzbudili dojem, že komunikujú…

RECENZIA: Bezdrôtové slúchadlá LAMAX NoiseComfort ANC. Kto z nich bude mať radosť, a koho sklamú?

0 icon

Bezdrôtové slúchadlá LAMAX NoiseComfort ANC vyzerajú pôsobivo a elegantne, navyše prichádzajú v štýlovo vyzerajúcom plastovom obale, ktorý vám ich ochráni. Slúchadlá som si mohol vyskúšať a pokúsim sa odpovedať na tú najdôležitejšiu otázku, akú si pravdepodobne kladiete: Sú tieto slúchadlá dobrou voľbou? Technické špecifikácie LAMAX NoiseComfort ANC prichádzajú s cestovným…

Takto môžete vymazať staré príspevky z vašej nástenky na Facebooku pomocou pár klikov

0 icon

Sociálna sieť Facebook je bohatým zdrojom informácií a to nielen pre samotnú spoločnosť, ale aj pre naše okolie. V priebehu rokov sa tam väčšine z nás nakopili desiatky, ak nie stovky fotografií, statusov a ďalšieho obsahu. V priebehu času, ako sa naše názory vyvíjajú, tak mnohé veci by sme povedali…

Neprehliadnite ponuku na Windows 10 kľúče, či Office. Môžete ich získať v atraktívnej cene vďaka kupónu VS20!

0 icon

Už viac ako rok nepodporovaný Windows 7 je stále „vareným pečeným“ medzi používateľmi. Naprieč našim regiónom, ho aktuálne nájdeme približne v 13 počítačoch zo 100. Ďalších približne 5% používateľov má iný Windows, ako je 10. Ukazujú to štatistiky spoločnosti Statcounter. Windows 7, ako sme už vyššie spomínali, hoci aj naďalej…

Armádny Magazín

Bilancia Euromajdanu: Za 7 rokov boja s oligarchami stratila Ukrajina 7 rokov

0 icon

Ukrajina, 8.máj 2021 (AM) – Šéf amerického ministerstva zahraničia Anthony Blinken na návšteve Ukrajiny uviedol, že hlavnými problémami Ukrajiny sú Rusko, korupcia a oligarchovia: „Ukrajinské úrady sa musia zamerať na boj proti korupcii a oligarchom, ktoré sú vnútornou hrozbou pre rozvoj krajiny. Vnútornou hrozbou pre Ukrajinu je korupcia a oligar

Minister obrany Naď navštívil v Granade slovensko-španielsku muničnú fabriku

0 icon

Dubnica nad Váhom, 7. mája 2021 – Španielsku spoločnosť FM Granada, ktorá je súčasťou slovenskej skupiny MSM GROUP, koncom apríla navštívil Minister obrany SR Jaroslav Naď pri príležitosti spustenia významnej spolupráce v oblasti obranného priemyslu. MSM GROUP v Španielsku komplet

Postrach NATO: Ďalšia jadrová ponorka sa stala súčasťou ruského námorníctva. Video

0 icon

Rusko, 8.máj 2021 (AM) – Kazaň - raketová ponorka s jadrovým pohonom (typu Jaseň-M) sa stala súčasťou ruskej flotily. Loď mala byť odovzdaná flotile v roku 2019, ale vzhľadom na zistené konštrukčné chyby, ako z dôvodu potreby opätovného dovybavenia plavidla o možnosť vystreľovania rakiet Zirkon, sa proces sa natiahol do mája

76. výročie Dňa víťazstva nad nemeckým fašizmom: Päť spomienok na hrdinstvo našich vojakov

0 icon

Piatimi spomienkami si pripomíname hrdinstvo našich vojakov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorými potvrdzujeme, že na Slovensko prišla sloboda len z východu (1. UF maršala I. S. Koneva) a z juhovýchodu (2. UF Rodiona J. Malinovského).   Viete, že...? ...dňa 17. mája 1945 sa v Prahe na Staromestskom námestí sa konala slávnostná voje

Kto dokáže mínovať vzdušný priestor?

0 icon

Rusko, 8.máj 2021 (AM) – Hlavný konštruktér skupiny spoločností ZALA Aero (patrí do skupiny spoločností „Kalašnikov“ ruskej štátnej spoločnosti „Rostech“) Alexander Zacharov oznámil, že ruskí špecialisti ako prví na svete vytvorili proti dronom systém „vzdušného mínovania“. Základom tohto systému sa stanú drony-kamikadze „Lancet“: sú dvakrát rýchlejšie ako drony potenciálny

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali