Svätej Kataríne určil ženícha zbožný pustovník

Bratislava 3. februára 2019 (HSP/Foto:Karol Jerguš)

 

Svätý Augustín povedal: „ Miluj vedu, ale ešte viac cnosť.“  Túto radu učiteľa cirkevného plnila dávno pred ním skvele svätá Katarína, ktorú Gréci nazývajú povždy čistou

Svätá Katarína narodila sa okolo roku 290 a pochádzala z rodu kráľovského, otec jej mal byť kráľ Kontos. Ona bola vzdelaná vo všetkých vedách, podivnej krásy a veľmi bohatá. Žila za časov ukrutného a nemravného cisára Maximina Daju v meste Alexandrii v Egypte. V mladšom veku bola pohankou. Keď vyrástla na prekvitajúcu pannu, uchádzali sa o ruku vznešenej, čarokrásnej, učenej a bohatej panny mnohí mládenci z vysokého rodu, ale odbila každého a riekla, že nepodá ruku svoju nikomu, leda by bol urodenejším než ona, bohatším, učenejším a múdrejším. I stalo sa raz, že vyšla na blízku púšť a zišla sa tam so zbožným pustovníkom. Dala sa s ním do reči a keď sa jej pýtal, prečo žije v slobodnom stave, odpovedala mu, čo požaduje od budúceho manžela svojho. Pustovník riekol:

„Keď uveríš v Ježiša Krista a keď dáš sa pokrstiť nájdeš ženícha, ktorý má všetky tie vlastnosti. On je z najvyššieho rodu, najbohatším, najučenejším a najmúdrejším.“

Tieto slová dojali vznešenú pannu. A keď to zbadal pustovník, dal jej obrázok Matky Božej, ktorá držala na ramenách Ježiška. A riekol jej:

„Toho ženícha nedostaneš bez pomoci Matky jeho. Vzývaj o pomoc Matku milosti, slúž pravému Bohu modlitbami, pôstom a rozjímaním nočným, i pros tú Matku Božiu, aby ukázala ti ženícha, po ktorom túži duša tvoja.“

Katarína vrátila sa zamyslená do Alexandrie a rozvažovala slová pustovníkove. Cítila veľký nepokoj v srdci svojom a rozmýšľala celé noci. Konečne vzývala s veľkou vrúcnosťou Matku Božiu, ako predstavoval ju obrázok, a vedľa nej Syna Božieho, ale on odvracal sa od Kataríny, že nemohla uzrieť tvár Jeho. I zarmútila sa a prosila Matku Božiu, aby ukázala jej milostivú tvár Syna svojho. Panna Maria oznámila jej, že keď chce videť tvár Syna jej, treba je najprv, aby poznala pravého Boha a dala sa pokrstiť. Katarína nemala pokoja po tomto zjavení, vyhľadala kresťanského kňaza, dala sa vyučiť vo svätej viere a bola pokrstená. I zjavila sa jej zase preblahoslavená Panna Maria vo snoch v nevýslovnej kráse a predstavila jej Syna svojho, Pána Ježiša Krista, ktorý priblížil sa k nej a podal jej ako snúbenici Svojej prsteň, i predpovedal jej muky, ktoré podstúpi za svätú vieru. Keď ráno sa prebudila, uzrela na prste svojom červený pruh do okola.

Od toho času žila sväto. I prišiel, ako rozpráva cirkevný dejepisec Eusebius, cisár Maximin Daja do Alexandrie. Bol to surový a nemravný človek. V mladosti býval pastierom, pokrvný jeho, cisár Galerius, povolal ho k sebe, zveril opatere jeho kone svoje a neskôr vymenoval ho za generála pri vojsku a konečne za spolucisára. Ako podcisár spravoval Áziu a Egypt. Žil nemravne a krvavo prenasledoval úbohých kresťanov. Za panovania jeho žili pohania veľmi rozpustilo a sužovali cnostných kresťanov. Svätá Katarína, v Alexandrii vynikala popri kráse svojej veľkou láskou k Spasiteľovi Božiemu, zriedkavou čistotou srdca panenského a túžbou po dokonalosti kresťanskej ako všetky kresťanské panny. Cisár Maximin Daja vydal rozkaz, aby všetci ľudia bez výminky obetovali verejne modlám.

Mnohí vlažní kresťania naľakali sa hrozných nástrojov, ktoré prichystané boly k mučeniu neposlušných poddaných, zapierali svätú vieru a dľa vôle tyranovej obetovať hotoví boli modlám. Svätá Katarína videla so zhrozením zradu, spáchanú na svätej viere mnohými nešťastníkami, trnula bolesťou a nemohla prekaziť ju, a zachrániť pred večnou záhubou slabých bratov a sestry. Keď jedného dňa veľké množstvo ľudu hrnulo sa k pohanským chrámom, aby obetovali modlám, nemohla sa zdržať svätá Katarina, vyšla z nádherného domu svojho na námestie, predrala sa zástupami k cisárovi, ktorý poberal sa ku slávnosti a výmluvnosťou nadzemskou vytýkala mu neprávosť jeho. Medzi iným hovorila:

„Je to bláznovstvom pohŕdať Stvoriteľom a obetovať nemým a hluchým modlám, ktoré nemôžu ani sebe pomôcť, nie to ešte druhým! Cisár, ty prehrešuješ sa proti povinnostiam svojím, keď odvádzaš ľud príkladom svojím a rozkazmi od cesty večného pasenia. I ty máš poznať Ježiša Krista, Syna Božieho a klaňať sa Mu, ktorý prijíma milostivo i tých, ktorí oľutujú hriechy svoje.“

Cisár Maximin Daja pozeral zadivený na vznešenú prekrásnu pannu, potlačil náhly hnev svoj a riekol, že chce počuť ju v paláci svojom, keď bude po slávnosti, i vyzval ju, aby prišla k nemu. Po obetách išla neohrozená svätá panna do paláca cisárovho a dľa vysokého rodu svojho prepustená bola sluhami pred mocného tyrana. Keď svätá Katarína pred ukrutným cisárom zastala, hovorila nadšenosťou nebeskou:

„Cisáru, mohol si poznať sám zo seba, že väzíš vo veľkom blude, keď obetúvaš ľuďom a sochám akoby bohom, a už dávno mal si zakázať toto bohaprázdné bláznovstvo! Ale keď slúžiš bedárskym démonom , zlým duchom, a túto počestnosť konáš ešte i s okázalosťou verejne, nuž mal povedať pravdu tebe aspoň obľúbený mudrc tvoj, a bolo by to bývalo vecou Diodora, ktorý predsa zná, akí sú bohovia vaši a akými boli, a že pomenovaní boli iba pre niektoré dobrodenia nesmrteľnými. Veď on tiež píše, že tí samí mali mená ľudské a panovali nad zemami a krajinami, že ľudia v bláznovstve vriadili ich do počtu nesmrteľných bohov. A zase jeden z tak zvaných mudrcov vašich písal, že nejaký Sarrus prvý uviedol pohanstvo medzi ľuďmi. Áno, i sám mudrc váš Plutarch Cheroneus karhá tých, ktorí priviedli ľudí k bláznovstvu modiel, ktorému nútený si veriť i ty, ó cisáru! Daj sa presvedčiť, a uznaj jedného pravého Boha, ktorý doprial ti túto krajinu a k tomu darúva tebe i život. Ten istý večný a nesmrteľný Boh stal sa človekom pre nás, a vyvolil si za podiel kríž a smrť! Jemu ďakujeme vzkriesenie zo smrti neposlušnosti, on stará sa o spasenie naše. On je Spasiteľom i tých, ktorí blúdia, a keď pociťujú opravdivú ľútosť, prijíma ich rád na milosť.“

Cisár počúval zamyslený učenú krásnu pannu a pýtal sa:

„Povedz, kto si a skadiaľ znáš to, čo si predniesla?“  A neohrozená svätá panna odpovedala:

„Či neznáš, cisár, kto som? Ja som dcéra kráľovská a menujem sa Katarína a takou ostanem vždy. Zbehlá som v rečníctve, v ľubomudrctve a vo všetkých iných vedách. Ale toto všetko považujem za ničomné, a vyhľadávam slávu svoju v tom, aby som dostať sa mohla k nesmrteľnému Ženíchovi, Kristovi, ktorý hovoril skrze prorokov: „Hľa, zahynie múdrosť múdrych jeho a rozum rozumných jeho bude skrytý.“

Na to vykladala svätá Katarína dôvody svätej viery s takou zručnosťou, silou a dôkladnosťou, že neučený panovník, ktorý nemal žiadnej vzdelanosti vôbec a najmenej vyznal sa vo veciach náboženstva, bol ohromený a zahanbený. Áno, zmyselný, zverský necudník neopovážil sa ani pohliadnuť do cudných očí múdrej svätej panny, i cítil nevedomosť svoju a netrúfal si odpovedať jej niečo. I vymyslel si prostriedok, aby zahanbil učenú vyznavačku.

Hovoril, že nesluší sa mu ako cisárovi dohadovať sa so slabou ženskou osobou, ale povolá učencov, aby hovorila s nimi. Prepustil ju, ale dal strážiť dobre nad ňou, aby neušla. I vydal rozkaz na mudrcov a učencov pohanských, ktorý znel takto:

„Cisár Maximin praje šťastie všetkým poddaným svojim! Všetci, ktorí ctíte múdreho boha Merkura a vzývate Múzy jako pramene všetkého poznania, príďte ku mne, aby ste vyvrátili tvrdenie ženy, ktorá napáda bohov našich, aby neopovrhovala božstvami našimi ako prázdnymi výtvormi bájok, ktoré vraj nemajú ani odtieň pravdy. Tým oslávte vlasť svoju a múdrosť svoju, a ja sám ohlasovať budem chválu učenosti vašej a odmením vás bohato.“

Na vyzvanie cisárovo zhromaždilo sa päťdesiat mudrcov a učencov pohanských v Alexandrii a cisár oslovil ich:

„Poznali ste z písma môjho, prečo som vás povolal. Pripravte sa dobre na učený súboj. Ako presvedčil som sa, táto ženská je skrze vedu novým Platónom, a iste je lepšie, keď pripravíte sa proti väčšiemu odporcovi, než skutočne objaví sa vám, než by ste potom ho za väčšieho a silnejšieho, než ste mysleli a očakávali.“

I povstal zpomedzi nich ten, ktorý považoval sa za najlepšieho učenca, a riekol:

„Možno je, že i je rozumná a ostrovtipná. Ale neverím, že bude takou výrečnou, aby mohla zvíťaziť otázkami a odpovedaní nad zručným rečníkom. Veď čože môže počať si proti zbehlým v umení rečníkom? Preto ráč dovoliť, aby prišla; uvidíme, čo vie.“ Tak chystali sa učenci pohanskí na rozhovor so svätou pannou.

V noci pred rozhovorom zjavil sa anjel svätej Kataríne vo väzení a riekol:

„Neboj sa dcéra nebies! Všemohúci Boh popraje tebe zajtra múdrosti, ktorou zvíťazíš nad tými päťdesiatimi pohanmi a privedieš ich k poznaniu pravdy, že prijmú vieru Kristovu, za ňu položia život svoj a s nimi i mnohí iní. Iba potom príjmeš dľa vôle Božej korunu mučenícku a budeš spojená na veky s nesmrteľným Ženíchom tvojím.“  Po týchto slovách zmizol anjel.

Na druhý deň ráno zhromaždili sa v paláci cisárovom prišlí päťdesiati mudrci a veľké množstvo zvedavých poslucháčov. Svätá Katarína dovedená bola z vezenia do zboru mudrcov pohanských. Poneváč cisár sľúbil im veľkú odmenu napínali všetky sily svoje, aby premohli učenosť svätej panny. Ale márne sa namáhali, aby podchytili ju v reči. Svätá Katarína, osvietená Duchom Svätým, premohla ich ústnou zbraňou a dokázala im, že reči ich sú nerozumné.  I prevzal slovo ten, ktorý považoval sa za najlepšieho a riekol:

„Teda ty si tá ženská, ktorá sa opovažuje rúhať bezočivo božstvám našim a s veľkopanským znevažovaním?“  Svätá Katarína odpovedala ticho a rozvážne:

„Áno, ja som tá, ale niesom bezočivá a namyslená, ako si riekol. Veď hovorila som s pokojom a s rozvahou pravdu.“

Mudrc pohanský riekol:

„Keď najväčší básnici menujú tak často a hlasno bohov našich vyvýšenými a veľkými, ako že sa opovažuješ hovoriť proti ním len slovíčko a brojiť proti ním tak opovržlivo, a to tým viac, keď si okúsila, ako sa hovorí, múdrosť ich a skúsila milostnosť ich?“ Svätá panna odpovedala:

„Múdrosť, ktorú mám, je milostivým darom Boha môjho, ktorý je pravda a život. A počiatok každej pravej múdrosti je, keď kto bojí sa Ho a plní príkazy Jeho. To, čo hovorí sa o božstvách vašich, je smiešne a plné zjavných klamstiev, ktoré posiaľ náležíte neboli privedené na svetlo. A povedz mi, odkiaľ znali veľkí básnici bohov a ako menovali ich?“

Mudrc pohanský odpovedal:

„Prvý z básnikov je Homér, ktorý vzýval Jupitera takto:

„Ó Jupiter, ty najslávnejší a najväčší medzi všetkými inými nesmrteľnými bohmi! Potom Orfeus, ktorý v Theogonii svojej oslavuje boha Apolla takto:

„Ó kráľu, synu Vatona, ktorý z diaľky trafíš! O mohutná Jobe, ktorá vidíš všetko, rozdávaš rozkazy smrteľným a nesmrteľným! Ó slnce, ktoré povznášaš sa hore vysoko zlatými peruťami!“

Takto a podobne vyjadrujú sa najvýbornejší básnici o bohoch. A k tomu si oklamaná, keď považuješ Ukrižovaného za Boha, ktorého neznal žiaden starý mudrc, ani neznal niečo o Ňom, že by bol Bohom.“

Keď pohanský mudrc dokonal reč svoju, hovorila oduševnene svätá panna:

„Že básnici vaši niekedy tak hovorievajú, nezapieram najmenej, ale iba dokladám, že sám Homér, ktorého označil si ako najlepšieho básnika, predstavuje Jupitera, najväčšieho medzi bohmi vašimi, i ako obťaženého veľkým množstvom neprávostí. Veď nazval ho luhárom, prevrátencom, pretvárencom, klamárom, a opisuje, ako Juno, Neptún a Minerva skoro by boli bývali sputnali ho bez príčiny okovami. A keby nebola Thetis vystríhala jeho a keby nebol ustanovil Angunna strážnikom a ochrancom svojim, nuž by bol býval poviazaný a vysmiaty ten otec tvoj bohov a ľudí skrze tie ženy a Neptúna. A ako, že zrovnáva sa toto s dôstojnosťou božstva? Áno, Sofokles váš hovorí sám :

„Boh je jeden, ktorý učinil nebo a zem, hučiace vlny morské a silné búrky. Smrteľní ľudia blúdia veľmi v srdci svojom, keď učinili si za bohov potvory a sochy božstva, podoby, zhotovené z dreva, zo skaly alebo zlata, a týmto obetujú, k úcte vydržiavajú slávnosti a preto považujú sa za nábožných. Že predkovia naši nespomenuli ani meno Ukrižovaného, nemáš sa čo pozastaviť nad tým, lebo človek sám zo seba nemôže znať a vedieť to,  lebo On sám mal zjaviť to nám, že On je opravdivý Boh, Stvoriteľ neba, zeme, mora, mesiaca, hviezd a celého pokolenia ľudského, nepochopiteľný, nevyspytateľný, nekonečný a nevysloviteľný. I aby som upevnila tvrdenie svoje tiež skrze svedoctvo učencov vašich, nuž máš počuť, čo oznamovala múdra Sybila, ktorá zjavne preukázala narodenie Jeho dľa tela a prozreteľnosť i nevyslovnú starostlivosť o nás, keď riekla:

„Príde konečne na túto rozmanito náboženskú zem a stane sa telom bez poškvrny. Sníme nekonečnou mocou Božou nešťastnú zkazu náchyľností. Za podiel dostane sa Mu zlovoľnosť neveriaceho ľudu, zavesený bude vo výške, ako taký, ktorý zaslúžil smrť. A znášať bude to všetko s dobrotivosťou.“

Takto vysvetľovala svätá panna, osvietená Duchom Svätým, učenie svätej Cirkve, že je jeden pravý Boh v troch osobách, a jedna viera, ktorá zodpovedá rozumu ľudskému a blaží srdce, zastávala s takou silou a múdrosťou vieru v druhú osobu Božskú, Pána Ježiša Krista, i dokazovala zo spisov učencov a mudrcov pohanských tak neodolateľne smiešnu nepravdu a lož modloslužby, že nadutí prítomní učenci a mudrci pohanskí uznali sami, že sú premožení, presvedčení o pôvode Božskom náboženstva kresťanského, i ohlasovali výmluvne, že i oni chcú byť kresťanmi, klesali k nohám svätej Kataríny a prosili ju o príhovor u milostivého Boha.

Surový neučený cisár rozpálil sa nad tým takým neskroteným hnevom, že rozkázal vojakom naklásť veľkú hranicu drevenú a pohádzať do zapálenej vatry všetkých pätdesiatich mudrcov. Svätá Katarína padla na kolená svoje, ďakovala Bohu za divotvorné obrátenie mudrcov, i tešila ich milosťou Božou a uisťovala, že budú pokrstení namiesto vody ohňom a stanú sa účastnými smrti Spasiteľovej i dosiahnu korunu večnej slávy. Poznamenala ich znamením svätého kríža a oni vystupovali hrdinsky na horiacu hranicu. Plamene objali telá mučeníkov, ktorí hlasne zvelebovali Boha, kým nevypustili duše svoje. Mnohí pohania uverili v Pána Ježiša Krista. Cisár Maximin Daja kypel hnevom, ale ešte neublížil vznešenej panne. Predvolal ju pred seba, zaliečal sa jej, sľuboval jej skvelé vyznačenie, keby bola po vôli jemu a obetovala modlám, ba zachvátený velikou krásou jej a učenosťou hovoril, že vezme si ju za manželku. Ale nevinná zbožná panna nedbala na prosby jeho. Necudník hrozil jej mučením a smrťou. Svätá Katarína nedala sa nastrašiť hrozbami, ale radšej priala si smrť mučenícku. Ukrutný smilník nemohol sa premôcť, i dal bičovať svätú pannu a hodiť do žalára, kde bola trápená hladom, kým by nevyplnila zverskú vôľu Maximovu. Milostivý Boh posilňoval vernú služobnicu Svoju v ťažkom utrpení a zachránil ju zázračným spôsobom neporušenú a pri živote.

Medzitým dozvedela sa cisárovná Augusta Justina o utrpení vznešenej, prekrásnej, nevinnej panny a hnaná neodolateľnou túžbou chcela videť svätú Katarínu. Jedného dňa prišiel v neprítomnosti cisárovej do paláca Porfyrius, vodca vojenský. Cisárovná, ktorá chcela previesť úmysel svoj, oslovila tajne Porfyra, aby zaprisahal sa k mlčanlivosti ohľadom toho, čo mu zdeliť má. Vodca prisahal a cisárovná zdelila mu, že by dopomohol jej k tomu, aby mohla zhovárať sa so svätou Katrrúiou. Porfyrius riekol:

„Dopomôžem ti, ó cisárovná, k tomu, po čom túžiš. Prichystaj sa.“

I prišiel večerom s dvesto vernými vojakmi k väzeniu s cisárovnou, podplatil stráž a voviedol cisárovnu do žalára. Keď cisárovná uzrela svätú Katarínu, že je uzdravená a živá, padla pred ňou, vylievala hojné slzy a riekla:

„Teraz som celá blažená, keď vidím vyplnenú túžbu srdca svojho! Veď už dávno túžila som ťa videť a slyšať. Ty si šťastlivá a blahoslavená, že slúžiš Synu Božiemu, ktorý udelil ti toľké dary a milosti.“  Sv. Katarína riekla slávnostne:

„I ty si šťastná, ó cisárovná! Vidím v rukách anjelov korunu, ktorá skoro má okrašľovať hlavu tvoju. O tri dni pôjdeš k opravdivému Kráľovi a budeš panovať tam večne.“

Cisárovná riekla malomyseľne:

„Ale ja som bojazlivá a hrozím sa mučenia, a najviac cisára, ktorý je neúprosný a ukrutný.“

Svätá panna tešila ju:

„Uspokoj sa. Keď budeš mať v srdci Krista, Spasiteľa, nebudeš malomyseľnou pri žiadnom mučení. Muky trýznia telo iba za krátky čas, a potom ono bude žiť večne po vzkriesení.“

Porfyrius poslúchal pozorne tieto reči a potom riekol svätej Kataríne:

„Prosím ťa, čo dá mne Kristus, keď uverím v Neho? Hneď vstúpil by som do služby Jeho.“

Svätá Katarína pýtala sa:

„Či nečítal si spisy kresťanské, alebo aspoň nepočul si čítať ich? Porfyrius odpovedal:

„Akože mal som poznať tie spisy, keď som od malička vojakom?“

Svätá panna vysvetlila Porfyriovi sväté Písmo a zasľúbenie, ktoré dal milostivý Boh služobníkom Svojím. Porfyrius bol tak oduševnený učením svätej Kataríny, že stal sa kresťanom, ako i cisárovná a dvesto vojakov, ktorí boli s ním. Cisár Maximin Daja vrátil sa po troch dňoch do Alexandrie. A keď počul, čo sa stalo, dal ukrutník povolať Porfyria a vojakov pred súdnu stolicu svoju. Neohrožení bojovníci Boží vyznávali vytrvale pravého Boha a bezbožný cisár dal ukrutne mučiť všetkých a povraždiť. I predvolal si svätú Katarínu. Keď uzrel pred sebou svätú pannu v celej cudnej kráse, zahorel znovu k nej náruživosťou svojou a ponúkal jej korunu cisársku. Svätá Katarína dokazovala necudnému cisárovi, že krása telesná nie je stála a že iba pravda a krása duše ostáva na veky. I s rozžiarenou tvárou vyznala, že ona miluje iba Boha a hotová je za Neho pretrpeť i najväčšie muky. Tyran a nízky smilník rozzlobil sa. I pristúpil k nemu jeden zo zverských dvoranov a radil mu, aby dal priviazať hlavatú vraj kresťanku na koleso, opatrené končitými ostrými klinmi.

To sa i stalo. Sotva katovia priviazali svätú Katarínu na koleso a chceli ho obracať, aby roztrhalo telo svätej mučenice, rozpadlo sa koleso na kusy na prosbu svätej Kataríny. I predstúpila cisárovná, aby poprosila tyrana, aby viac nemučil svätú pannu, ktorú milostivý Boh takým divotvorným spôsobom zachránil pred trýznením. A keď i zhromaždení pohania nad týmto zázrakom zvolali:

„Veľký je Boh kresťanský!“ rozzlobil sa ešte väčšmi tyran, dal mučiť i manželku svoju a zoťať. Mnohí pohania zhrozili sa nad touto ukrutnosťou cisárovou a stali sa kresťanmi. Konečne rozkázal krvavý tyran zoťať i svätú Katarínu. Vznešená kresťanská panna zvelebovala milostivého Boha, pokľakla s a kat zoťal svätú hlavu jej dňa 25. novembri roku 311. Hovorí sa v najstarších spisoch, že z rany vyprúdilo sa mlieko miesto krvi. Anjeli, dľa iných zbožní pustovníci, ktorých pre čistotu menovali prví kresťania i anjelmi, vzali telo svätej mučenice, zaniesli ho na vrch Sinaj a pochovali na tajnom mieste. V ôsmom storočí objavili kresťania hrob svätej Kataríny na vrchu Sinaj a preniesli ostatky jej do chrámu kláštora, ktorý bola dala vystaviť svätá Helena, matka cisár Konštantína I, na tom vrchu, a ktorý ozdobil a obdaroval cisár Justinian mnohýn statkami.

Pri hrobe svätej Kataríny v chráme kláštorskom na vrchu Sinaj diali sa mnohé divy. A podnes prechováva sa tam väčši časť ostatkov jej. V jedenástom storočí doniesol mních Simeon s vrchu Sinaj čiastku ostatkov svätej Kataríny do mesta francúzskeho Rouen k veľkej radosti veriacich, keď bol prišiel vyberať almužnu pre kláštor svoj k vodcovi Richardovi do Normandie.

Svätá Katarína náleží do počtu štrnástich svätých pomocníkov a ctená býva i ako zvláštna patrónka študentov a filozofov, ako i kolárov a mlynárov. Vzývaná býva o primluvu najmä od hriešnikov, aby vyprosila im u Boha milosť kajúcnosti a šťastlivú hodinku smrti. Slávna univerzita parížska vyvolila si ju za patrónku svoju. I u nás je úcta svätej Kataríny veľmi rozšírená, mnohé chrámy majú meno jej. Až do r. 1771 bol deň jej na mnohých miestach zasväteným sviatkom. Svätá Katarína vyobrazuje sa v skvostnom rúchu ako krásna panna, s korunou na hlave, v ruke meč a pri boku rozsypané koleso, alebo ako kľačí pred Matkou Božou a Synáčkoin jej, ktorý podáva na ruku jej prsteň, v druhej drží ratolesť palmovú, u nôh jej leží pohodené roztrepané oklincované koleso.

Telo svätej Kataríny pochované bolo na vrchu Sinaj, kde milostivý Boh dal pri bleskoch a hrmení zákony Svoje ľudu Izraelskému a oznámil svetu, že On je jediný Boh, Stvoriteľ neba i zeme, ktorému klaňať sa máme. Za túto pravdu Božiu položila i svätá Katarína život svoj. Vrch Sinaj leží v Arabii. Keď človek cestuje od mesta Suezu v Egypte pieskovými a skalnatými desnými púšťami, ukáže sa mu odrazu na ďalekom obzore vrchovec Sinai a vrchy, rozložené okolo neho.

Keď cestovateľ prekročí vysoký hrebeň, vidí sa na rovine, ktorá spúšťa sa pomaly dolu. Okolo sú velikánske vrchy. Na tejto rovinke, asi v dvoch tretinách vysokého vrchu, stojí pamätný kláštor svätej Kataríny, nad ktorým vypína sa vrchovec Sinai ešte na 600 metrov. Celý kláštor má podobu štvorhrannej obdlžnej pevnosti, ohradenej vysokými stenami a baštami, ktoré stavané sú z veľkých kresaných skál vážiacich i osem metrických centov.

Výška hradieb obnáša asi 30 metrov. Do kláštora vedie veľká brána, ktorá je vždy zatvorená, preto, aby mnísi boli bezpečnými pred nájazdami lúpeživých Arabov, iba patriarcha z Carihradu vchodí otvorenou bránou dnu, keď niekedy navštívi kláštor. Kto z cestovateľov dostať sa chce do kláštora, treba mu sadnúť do koša a býva povrazom vytiahnutý do okna. Za kláštorom je priestranná záhrada, ohradená vysokými hradbami.

Chrám, ktorý vystavila svätá Helena a opravil cisár Justinián, je najhlavnejším staviskom v kláštore,  on vykladaný je granitom a mramorom. V chráme je hrob svätej Kataríny, v ktorom nachádzajú sa ostatky jej.Pri chráme je kaplnka, vystavená na tom mieste, kde stál ker, ktorý zapálil sa pred Mojžišom, lebo tu začína sa vyzdvihovať z úžlabiny vrch Horeb.

Hrob svätej Kataríny strážia grécki mnísi počtom šesťdesiati, k obsluhe kláštorskej žije tu ešte asi tristo ľudí, ktorí zaoberajú sa prácami vo veľkej záhrade. Po hradbách kláštora vinú sa révy. V záhrade, očistenej od skál, rastú citróny, pomaranče, datle, broskyne, jablone, olivy, zelené veci a iné potraviny, po bokoch rozkladajú sa veľké stromy cyprusové, pod ktorými zvykli odpočívať v chládku robotníci, ustatí od práce a horúčosti.

Pravidlá života v kláštore sú prísné, každý mních prinútený je znať nejaké remeslo, aby vyhotoviť sa mohlo doma všetko. Knihovňa kláštorská má 1500 gréckych kníh a 700 arabských rukopisov, ktoré čítavajú mnísi vo chvíľach slobodných od bohoslužieb a práce. Mnísi odbavujú spoločne modlitby svoje dva razy vo dne a dva razy v noci.

Život v tomto kláštore trvá pre jednotlivých mníchov iba za päť rokov, potom navracajú sa do vlasti svojej a počitujú si za veľkú zásluhu, že žili na vrchu Sinai. Keď niekto z cestovateľov chce vstúpiť na vrchovec Sinai, dá mu kvardián za sprievodcu mnícha alebo sluhu. Cesta je obťiažna, pokrytá veľkými skalami, okolie je holá pustatina bez všetkého bylinstva.

Rozhľad s vrchovca je čarokrásny, na tri strany sveta rozkladá sa holá púšť, skalnatými vrchami najdivnejšej podoby pretrhnutá, a na Západe objavuje sa na ďalekom obzore tmavomodrý pás — Červené more, ktorým previedol Mojžiš divotvorným spôsobom Israelitov ku vrchu Sinai. Okolo vrchovca sú pozostatky kaplniek a chyžiek, ktoré obývali v dávnovekosti zbožní pustovníci.

Duch Človeka cíti sa byť povýšený nad všetky veci pozemské na tomto mieste, ktoré pripomína veľké veci Božie. Na susednom vrchu Horebe ukazuje sa bralo , na ktorom Mojžiš divotvorným spôsobom otvoril prútom svojím prameň vody. Videť možno na ňom od vrchu dolu žlabinu, asi 6 palcov hlbokú, ktorá ukazuje, že iba tekúca voda mohla vymyť ju.

Ku týmto posvätným miestam putúva každoročne mnoho veriacich, a zaslúži to najmä hrob svätej Kataríny, ktorá použila vysokú učenosť svoju a výmluvnosť, aby obrátila množstvo pohanov na pravú vieru, ktorá zachránila krásu tela svojho i duše Spasiteľovi svojmu a v zápase s neverou a necudnosťou položila život svoj pozemský, aby dosiahla korunu večnej slávy.Kresťan, používaj i ty učenosť svoju ku sláve Božej; „miluj vedu, ale ešte viac cnosť“,  miluj nevinnosť tela i duše! Veď svätý Cyprián hovorí:

„Nevinnosť krotí žiadosti, povznáša ducha, podmaňuje zmyselnosť, oslabuje náruživosti a uvádza telo v službu ducha.“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Ďalšia pandémia môže byť ešte horšia, varuje vedkyňa stojaca za vývojom vakcíny od AstraZeneca žiadajúc viac finančných prostriedkov

0 icon

Londýn 6. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Steve Parsons)   Britská vedkyňa Sarah Gilbertová upozorňuje, že budúca pandémia môže byť nákazlivejšia a smrteľnejšia, ak sa na výskum a prípravy na boj proti novým vírusovým hrozbám nevyčlení viac finančných prostriedkov „Nie je to poslednýkrát, čo vírus ohrozuje naše životy a živobytie. Pravdou je, že…

Refundácia sanácie envirozáťaže sa zavedie aj napriek vetu prezidentky

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Mechanizmus na refundáciu nákladov sanácie envirozáťaže sa zavedie aj bez podpisu prezidentky Zuzany Čaputovej. Hlava štátu totiž opäť nepodpísala novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorú poslanci opätovne schválili Právna norma zavádza mechanizmus, ktorým bude zabezpečená pohľadávka štátu v prípade…

Maximálna výška náhradného výživného sa zruší, novelu podpísala prezidentka. Do platnosti tak vstúpi viacero zmien

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Maximálna výška poskytovaného náhradného výživného sa zruší. Momentálne obmedzuje sumu poskytovaného náhradného výživného pre oprávnenú osobu maximálne na 3,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo je aktuálne 368,37 eura. Vyplýva to z novely, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová Takéto obmedzenie súdom určeného…

Prezidentka podpísala zvýšenie príspevkov na poskytovanie sociálnej služby

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Finančné príspevky na poskytovanie sociálnej služby sa zvýšia. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová Novela má za cieľ vytvoriť právne podmienky na zvýšenie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnej služby a zaviesť valorizáciu tejto…

Prokurátori vyšetrujú násilnosti na predvolebnom zhromaždení Érica Zemmoura

0 icon

Le Pecq 6. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Rafael Yaghobzadeh)   Francúzski prokurátori začali vyšetrovanie násilností na prvom predvolebnom zhromaždení krajne pravicového kandidáta na prezidenta Érica Zemmoura. Prokuratúra informovala, že polícia zadržala zhruba 60 ľudí po tom, čo Zemmourovi podporovatelia hádzali stoličky a bili sa s bojovníkmi proti rasizmu na podujatí, ktoré sa konalo…

Obyvatelia únie sú za prijatie digitálnych práv a zásad

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Veľká väčšina, a to až 82 %, občanov Európskej považuje za užitočné, aby únia vymedzila a podporovala spoločnú európsku víziu digitálnych práv a zásad Napríklad 90 % občanov je za stanovenie zásady, že všetci vrátane osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb, ktorým hrozí vylúčenie,…

EMA odporúča schváliť protizápalový prípravok RoActemra na liečbu ľudí s ťažkou formou ochorenia COVID-19

0 icon

Haag 6. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   Európska lieková agentúra (EMA) v pondelok odporučila schváliť použitie protizápalového prípravku RoActemra na liečbu dospelých pacientov hospitalizovaných s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 Rozhodnutie agentúry musí ešte potvrdiť Európska komisia (EK). Liek, ktorý vyrába švajčiarsky farmaceutický gigant Roche, sa v súčasnosti používa na liečbu…

Ideálna búrka. Európe predpovedali špičku energetickej krízy

0 icon

Moskva 6. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Igor Zarembo,Pixabay)   Ceny plynu v Európe klesli takmer na dvojnásobok od špičkových ukazovateľov v októbri. Ale to negatívne ešte môže prísť. Zásob v nádržiach je minimum, zima už nastala. Prvé mrazy zvýšia ceny palív a elektriny, niektorým krajinám hrozí energetická blokáda Ticho pred búrkou Európsky…

Erdogan tvrdí, že útoky na mešity na Cypre nezostanú bez odozvy

0 icon

Ankara 6. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mustafa Kamaci/Presidential Press Service)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok povedal, že útoky na moslimské mešity na Cypre „nezostanú bez odozvy“. Erdoganovo vyhlásenie prišlo v nadväznosti na správy o pokuse o podpaľačský útok v južnej, medzinárodnej uznávanej časti tohto rozdeleného stredomorského ostrova Turecké provládne…

Von der Leyenová: EÚ pošle ešte viac vakcín chudobnejším štátom sveta

0 icon

Brusel 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Johanna Geron/Pool Photo via AP)   EÚ je pripravená zintenzívniť svoje doterajšie úsilie a podeliť sa s proticovidovými vakcínami s chudobnejšími krajinami sveta. Uviedla to v pondelok v oficiálnom vyhlásení predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová Pripomenula, že Európska únia je stále najväčším darcom…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Štubňa

Po Pfizeri ideme grilovať Modernu – firmu, zaoberajúcu sa aj vývojom experimentálnych látok spojených so softvérom a DARPA

0icon

Moderna vychádza z predpokladu, že ak použitie mRNA platí pre jednu chorobu, mala by účinkovať aj pre iné choroby. Treba povedať, že táto cesta je nedostatočné prebádaná a v súčasnosti s výskytom covidu sme svedkami celosvetového experimentu &ua

Boris Mesár

1. Štatistický trik: Ako môže Omicron prejsť z "mierneho" na "smrtiaci" ! 2. Strach z Omicronu by mohol úplne zničiť globálnu ekonomiku 3. 10 predpovedí pre Omicron v roku 2022: príručka globalistov odhalená

0icon

1.Skôr než sa dostaneme k Omicronu, je potrebné zdôrazniť dve dôležité veci súvisiace s COVID Šialenstvom :Za prvé - Ak je váš test COVID pozitívny v teste PCR (kde ja falošná pozitivita vysoká) , máte viac ako 99 % šancu ,že sa  vyliečite. Toto platí od začiatku existencie programu COVID Šialenstva.

Gustáv Murín

Boľševici (v novej koži) sa vracajú

0icon

Nová doba a radikálne nové pomery si vyžadujú nové pojmy, aby sme sa ľahšie, skratkou takéhoto nového pojmu ľahšie dorozumeli. Nikomu z nás po roku 1989 nenapadlo, že sa Globalizačná klika rozhodne umelo vyvolať novú Studenú vojnu. Ale už vieme

Marek Brna

Referendum treba hlavne o vystúpení z EÚ

0icon

Už dávno presakujú kuloárne informácie, že pravdepodobne celý Brusel fičí na kokaíne. Po informáciách, že EÚ plánuje členským štátom nariadiť povinné očkovanie, sa v plnej nahote ukazuje, že to je ozaj diablov spolok. Tak v najzaočkovanejších krajinách už dlhšie zreteľne stúpajú počty infikovaných a úmrtí, čo jasne dokazuje, že

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozsvietila vianočný stromček na nádvorí Prezidentského paláca

Autor: TASR-Pavol Zachar

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ďalšia pandémia môže byť ešte horšia, varuje vedkyňa stojaca za vývojom vakcíny od AstraZeneca žiadajúc viac finančných prostriedkov

0 icon

Londýn 6. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Steve Parsons)   Britská vedkyňa Sarah Gilbertová upozorňuje, že budúca pandémia môže byť nákazlivejšia a smrteľnejšia, ak sa na výskum a prípravy na boj proti novým vírusovým hrozbám nevyčlení viac finančných prostriedkov „Nie je to poslednýkrát, čo vírus ohrozuje naše životy a živobytie. Pravdou je, že…

Refundácia sanácie envirozáťaže sa zavedie aj napriek vetu prezidentky

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Mechanizmus na refundáciu nákladov sanácie envirozáťaže sa zavedie aj bez podpisu prezidentky Zuzany Čaputovej. Hlava štátu totiž opäť nepodpísala novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorú poslanci opätovne schválili Právna norma zavádza mechanizmus, ktorým bude zabezpečená pohľadávka štátu v prípade…

Maximálna výška náhradného výživného sa zruší, novelu podpísala prezidentka. Do platnosti tak vstúpi viacero zmien

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Maximálna výška poskytovaného náhradného výživného sa zruší. Momentálne obmedzuje sumu poskytovaného náhradného výživného pre oprávnenú osobu maximálne na 3,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo je aktuálne 368,37 eura. Vyplýva to z novely, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová Takéto obmedzenie súdom určeného…

Prezidentka podpísala zvýšenie príspevkov na poskytovanie sociálnej služby

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Finančné príspevky na poskytovanie sociálnej služby sa zvýšia. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová Novela má za cieľ vytvoriť právne podmienky na zvýšenie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnej služby a zaviesť valorizáciu tejto…

Prokurátori vyšetrujú násilnosti na predvolebnom zhromaždení Érica Zemmoura

0 icon

Le Pecq 6. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Rafael Yaghobzadeh)   Francúzski prokurátori začali vyšetrovanie násilností na prvom predvolebnom zhromaždení krajne pravicového kandidáta na prezidenta Érica Zemmoura. Prokuratúra informovala, že polícia zadržala zhruba 60 ľudí po tom, čo Zemmourovi podporovatelia hádzali stoličky a bili sa s bojovníkmi proti rasizmu na podujatí, ktoré sa konalo…

Obyvatelia únie sú za prijatie digitálnych práv a zásad

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Veľká väčšina, a to až 82 %, občanov Európskej považuje za užitočné, aby únia vymedzila a podporovala spoločnú európsku víziu digitálnych práv a zásad Napríklad 90 % občanov je za stanovenie zásady, že všetci vrátane osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb, ktorým hrozí vylúčenie,…

EMA odporúča schváliť protizápalový prípravok RoActemra na liečbu ľudí s ťažkou formou ochorenia COVID-19

0 icon

Haag 6. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   Európska lieková agentúra (EMA) v pondelok odporučila schváliť použitie protizápalového prípravku RoActemra na liečbu dospelých pacientov hospitalizovaných s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 Rozhodnutie agentúry musí ešte potvrdiť Európska komisia (EK). Liek, ktorý vyrába švajčiarsky farmaceutický gigant Roche, sa v súčasnosti používa na liečbu…

Ideálna búrka. Európe predpovedali špičku energetickej krízy

0 icon

Moskva 6. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Igor Zarembo,Pixabay)   Ceny plynu v Európe klesli takmer na dvojnásobok od špičkových ukazovateľov v októbri. Ale to negatívne ešte môže prísť. Zásob v nádržiach je minimum, zima už nastala. Prvé mrazy zvýšia ceny palív a elektriny, niektorým krajinám hrozí energetická blokáda Ticho pred búrkou Európsky…

Erdogan tvrdí, že útoky na mešity na Cypre nezostanú bez odozvy

0 icon

Ankara 6. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mustafa Kamaci/Presidential Press Service)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok povedal, že útoky na moslimské mešity na Cypre „nezostanú bez odozvy“. Erdoganovo vyhlásenie prišlo v nadväznosti na správy o pokuse o podpaľačský útok v južnej, medzinárodnej uznávanej časti tohto rozdeleného stredomorského ostrova Turecké provládne…

Von der Leyenová: EÚ pošle ešte viac vakcín chudobnejším štátom sveta

0 icon

Brusel 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Johanna Geron/Pool Photo via AP)   EÚ je pripravená zintenzívniť svoje doterajšie úsilie a podeliť sa s proticovidovými vakcínami s chudobnejšími krajinami sveta. Uviedla to v pondelok v oficiálnom vyhlásení predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová Pripomenula, že Európska únia je stále najväčším darcom…

Podkasty

Zlikviduje Matovič v mene jeho „revolúcie“ strednú vrstvu ako prvý na svete?

icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel) Noty, vlastne „návod na postup“, ako to prezradil na tlačovej besede v polovici októbra minister Lengvarský, sú rozoslané a vlády ich strmhlav plnia. Jednou z úloh v rámci zavedenia nového svetového poriadku je likvidácia strednej vrstvy. Matovič svoju daňovú revolúciu, reformu, či „atómovú bombu“ začal prezentovať 17. novembra, práve...

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Po Pfizeri ideme grilovať Modernu – firmu, zaoberajúcu sa aj vývojom experimentálnych látok spojených so softvérom a DARPA

0icon

Moderna vychádza z predpokladu, že ak použitie mRNA platí pre jednu chorobu, mala by účinkovať aj pre iné choroby. Treba povedať, že táto cesta je nedostatočné prebádaná a v súčasnosti s výskytom covidu sme svedkami celosvetového experimentu &ua

Boris Mesár

1. Štatistický trik: Ako môže Omicron prejsť z "mierneho" na "smrtiaci" ! 2. Strach z Omicronu by mohol úplne zničiť globálnu ekonomiku 3. 10 predpovedí pre Omicron v roku 2022: príručka globalistov odhalená

0icon

1.Skôr než sa dostaneme k Omicronu, je potrebné zdôrazniť dve dôležité veci súvisiace s COVID Šialenstvom :Za prvé - Ak je váš test COVID pozitívny v teste PCR (kde ja falošná pozitivita vysoká) , máte viac ako 99 % šancu ,že sa  vyliečite. Toto platí od začiatku existencie programu COVID Šialenstva.

Gustáv Murín

Boľševici (v novej koži) sa vracajú

0icon

Nová doba a radikálne nové pomery si vyžadujú nové pojmy, aby sme sa ľahšie, skratkou takéhoto nového pojmu ľahšie dorozumeli. Nikomu z nás po roku 1989 nenapadlo, že sa Globalizačná klika rozhodne umelo vyvolať novú Studenú vojnu. Ale už vieme

Marek Brna

Referendum treba hlavne o vystúpení z EÚ

0icon

Už dávno presakujú kuloárne informácie, že pravdepodobne celý Brusel fičí na kokaíne. Po informáciách, že EÚ plánuje členským štátom nariadiť povinné očkovanie, sa v plnej nahote ukazuje, že to je ozaj diablov spolok. Tak v najzaočkovanejších krajinách už dlhšie zreteľne stúpajú počty infikovaných a úmrtí, čo jasne dokazuje, že

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

TopDesať

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 2. časť

0 icon

Západné vetry vanú nad pariacimi sa dažďovými lesmi v povodí Konga a zbierajú vlahu. Pohorie Ruwenzori ich donúti stúpať vyššie a skondenzovať sa na dážď a kryštáliky ľadu. Výsledkom sú mraky, ktoré takmer ustavične zahaľujú vrcholky Ruwenzori. Ako správne tušíte, práve tento proces má za následok, že rastliny rastú do…

TOP15 dôvodov, prečo sa jednoducho nedá nemilovať Slovensko

0 icon

Veríš v lásku na prvý pohľad? Ak áno, tak potom by si mal čítať ďalej. Možno sa to bude zdať neuveriteľne, no tieto fotografie boli nafotené na Slovensku, v samotnom srdci Európy. Naša krajina má skutočne čo ponúknuť, príroda odhaľuje krásu všade, kam sa pozrieme. Či už si spravíš výlet medzi majestátne…

Pluckley je najstrašidelnejšia dedina v Anglicku, v ktorej sa oficiálne nachádzajú duchovia

0 icon

Malá a krásna dedinka s počtom obyvateľov približne 1000, ktorá sa nachádza v blízkosti Ashford v Kente. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je to typická anglická dedinka podobná všetkým iným, nedaj sa oklamať. Pluckley je najstrašidelnejšia dedina v celom Anglicku. Samotná obec je naozaj krásna a obklopená je…

Reálna podobizeň historických osobností: Tak vyzerali Bach či Nefertiti!

0 icon

V dobe, keď ešte neexistovali fotoaparáty, sa ľudia nechávali zvečniť maliarom na plátno. Nie každý maliar bol však natoľko talentovaný, aby dokázal človeka zobraziť do detailov presne. Alebo sa len ponáhľal alebo mal radšej abstraktné diela. Možno dostal príkazom obraz trocha vylepšiť. Doteraz sme podobizeň slávnych historických osobností mohli vidieť…

Čo ste nevedeli o jedle? Tepelná úprava jedál na 6 spôsobov

0 icon

Teplo vyvoláva v jedlách chemické a fyzikálne zmeny, vďaka ktorým sa stávajú mäkšími a stráviteľnejšími a zároveň sa z nich ľahšie uvoľňujú živiny. Pri tepelnej úprave potravín sa však niektoré živiny rozkladajú. Viete prečo a akým spôsobom sa jedlá tepelne upravujú? Pozrite sa na na prvý pohľad samozrejmé veci trošku…

Armádny Magazín

Rusko má odpoveď na tanky NATO. Je to Chryzantéma-S

0 icon

Rusko, 6.december 2021 (AM, Sputnik) – Najnebezpečnejším tankovým smerom je pre Rusko ten západný. Na rast počtu tankov je logické reagovať vyzbrojením novými sys

Posledná vojna NATO

0 icon

Rusko, 6.december 2021 (AM) – Čím viac Západ vybičováva hystériu okolo údajne blížiacej sa ruskej invázie na Ukrajinu, tým intenzívnejšie sa sami západní politici začínajú vrtieť na svojich mäkkých stoličkách.   Ako informovali nórske noviny „Verdens Gang“, vláda kráľovstva sa zrazu postavila proti rozmiestneniu vojenských

Kto si je istý, že pozná históriu generálov Lukina, Vlasova, Jefremova?

0 icon

Rusko, 6.december 2021 (AM) – Rusi majú nielen maršalov a generálov víťazstva, ale aj ústupov. Kam by ste zaradili generálov Michaila Fjodoroviča Lukina, Andreja Andrejeviča Vlasova a Michaila Grigorieviča Jefremova? Ako by ste oceňovali ich bojové schopnosti? Lebo na Veľkú vl

Ukrajina presunula na Donbas už 125-tisíc vojakov. Všetci obyvatelia Donecka dostanú ruské pasy

0 icon

Doneck, 6.december 2021 (AM) – Prezident Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin povedal, že všetci obyvatelia separatistami kontrolovaných území Doneckej oblasti na Ukrajine dostanú ruské pasy. Podľa Pušilina, ktorý v nedeľu vystúpil v Moskve, už viac ako 350 000 obyvateľov „DĽR“ dostalo ruské občianstvo. "Každý ho dostane," povedal separatistický vodca o p

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozsvietila vianočný stromček na nádvorí Prezidentského paláca

Autor: TASR-Pavol Zachar

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali