KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Rešpektovanie práva na život – Analýza súčasného stavu vykonávania umelých potratov na Slovensku

Bratislava 6. februára 2019 (HSP/Foto:Martin Dilong, Piyabay)

 

Dedičstvo zo socializmu

Ešte z čias socializmu platí u nás Zákon č. 73/1986 Zb. Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov. Hoci po roku 1989 sa veľa zákonov u nás zmenilo v rôznych oblastiach, tento platí dodnes.  Od roku 1990 bolo viacero legislatívnych návrhov, ktoré sa snažili zásadne zmeniť legislatívu, ktorá sa týka potratov. Ku komplexnej zmene, ktorá by zrušila socialistický zákon, však nedošlo. Avšak nedá sa povedať, že by nedošlo k pozitívnym zmenám, ktoré mali významný vplyv na pokles počtu umelých potratov. O aké zmeny išlo?

Ilustračné foto

 

I.                 Nenarodené dieťa je ľudskou bytosťou 

 

Otvorenie verejnej diskusie o potratoch. Zvýšenie povedomia o hodnote počatého ľudského života. Po roku 1990 sa otvorila verejná diskusia. Pokračovala intenzívne aj po roku 2000. Významnú rolu v nej zohrali mnohé mimovládne organizácie, cirkvi, aktívni bioetici, aktivisti  a právnici, ktorí začali poukazovať na  fakt, že ľudský život začína počatím. Profesor Jerome Lejenue,  na otázku,  či môžeme v hovoriť o ľudskej bytosti v prípade ľudského oplodneného vajíčka, odpovedal jednoznačne: „Samozrejme. Plod je ľudskom bytosťou. Geneticky kompletnou. To nie je objav, to je fakt.“  Dostupnosť internetu umožnila, že mnohé ženy si začali hľadať iné informácie o potratoch, než aké im dovtedy ponúkali niektorí pro-potratoví lekári.  V tejto oblasti vykonalo veľmi veľa od roku 1990 Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a po roku 2000 Fórum života, ktoré pod vedením jej dlhoročnej predsedníčky Marcely Dobešovej dokázalo spojiť mnohých, ktorým na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť záleží.

 

II.               Významnejšie legislatívne aktivity a rozhodnutie ústavného súdu

 

Najmä predstavitelia KDH podali viacero legislatívnych návrhov, ktoré sa snažili zmeniť prax vykonávania umelých potratov na Slovensku. Tieto návrhy hľadali spojencov aj v iných politických stranách a hnutiach. Tak sa napríklad poslancovi Miroslavovi Mikolášikovi v spolupráci s inými podarilo v 90-tych  rokoch presadiť do platnej legislatívy zákonnú povinnosť pri potratoch na žiadosť zaplatiť finančnú úhradu. V nasledujúcom roku prišlo k výraznému poklesu  umelých potratov. Táto prax bola po slovenskom príklade zavedená aj v Českej republike. Poslankyňa Ľudmila Mušková spolu s  poslancom Štefanom Zelníkom predložili novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá bola schválená. Podľa nej má  žena na rozmyslenie 48 hodín, či skutočne podstúpi umelý potrat, alebo nie. 31 poslancov NR SR, zastúpených Danielom Lipšicom, predložilo v roku 2001 podnet na Ústavný súd SR, aby bol zákon o umelom prerušení tehotenstva vyhlásený za neústavný. 4.12. 2007 (PL. ÚS 12/01)  tesná väčšina ústavných sudcov 7:5 rozhodla, že zákon o umelom prerušení tehotenstva je v súlade s Ústavou SR, pokiaľ ide o potrat na žiadosť v prvých 12 týždňoch tehotenstva. K tomuto rozhodnutiu ústavného súdu sa žiada dôkladnejšia právna analýza, ktorá by poukázala na vážne ústavne otázniky, ktoré obsahuje stanovisko  väčšiny ústavného súdu. Bolo by potrebné tiež detailnejšie rozobrať názor tesnej menšiny piatich ústavných sudcov: Jána Auxta, Petra Brňáka, Rudolfa Tkáčika, Jána Lubyho a Lajosa Mészároša, ktorí jednoznačnej poukázali, že Zákon o umelom prerušení tehotenstva, ktorý umožňuje umelý potrat na žiadosť je v rozpore s čl. 15  Ústavy SR a vážnym spôsobom zasahuje do základného ľudského práva nenarodeného dieťaťa na život.  Podľa uvedených piatich sudcov súčasná prax vykonávania potratov je zlyhaním štátu v oblasti ochrany nenarodeného života.   Pokiaľ mi to čas umožní, pokúsim sa uvedené rozhodnutie ústavného súdu analyzovať osobitne, ale v tejto analýze si dovolím poukázať aspoň na niektoré právne argumenty piatich ústavných sudcov, s ktorými plne súhlasím.

Na snímke Martin Dilong

 

III.             V čom sú hlavné nedostatky súčasného zákona o umelom prerušení tehotenstva?

           Názov zákona

Samotný názov zákona je právny nezmysel. Zákon o umelom prerušení tehotenstva… Prerušenie je činnosť, ktorá sa zastaví na určitú dobu a potom môže znova nerušene pokračovať. Napríklad prerušenie zápasu počas hokeja, keď padne gól. A jeho opätovné pokračovanie keď rozhodca hodí puk medzi súperov v strede ľadového ihriska. V tejto súvislosti mi napadá aj nápis, ktorý bol umiestnený nad nacistickými  koncentračnými tábormi: „Arbeit macht frei“,

práca oslobodzuje.  V skutočnosti to bol iba nadpis na zakrytie zverstiev, ktoré sa v koncentračných táboroch odohrávali – mučenie, neľudské zaobchádzanie a masové popravy nevinných ľudí. Každý človek, ktorý má čo len trochu cit pre  slovenčinu, by tento zákon nazval inak, napríklad –   Zákon o umelom ukončení tehotenstva… Nejde teda o žiadne prerušenie, ale o ukončenie života.

 

Účel zákona

 

Pozrime sa na účel platného zákona, tak ako je definovaný v § 1:

“ Zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie.“

Takýto účel zákona sa možno dá ešte odôvodniť socializmom, pretože historicky prvé legálne potraty v 20. storočí zaviedol V.I. Lenin v r. 1920 a do roku 1989 Slovensko ako súčasť Československa patrilo do sovietskeho bloku. Kto však dnes môže zodpovedne tvrdiť, že vykonávanie potratu je v záujme zodpovedného rodičovstva? Alebo či potrat predstavuje spôsob ako chrániť život a zdravie ženy? Nie je často skôr matka druhou obeťou potratu? Dnes, keď je dostupných tak veľa hodnoverných informácií a osobných svedectiev žien o traumách, aké prežili po potrate – tzv. postaborčný syndróm? Nebol by skôr presný takýto účel zákona: „Zákon umožňuje umelé ukončenie tehotenstva iba vo výnimočných prípadoch. “

 

 

Nerešpektovanie práva na život 

 

Najvážnejšou výhradou, na ktorú poukázali aj vyššie uvedení piati ústavní sudcovia, predstavuje možnosť svojvoľného  zbavenia života ľudskej bytosti, ktorá ešte nedosiahla vek 12 týždňov od počatia bez akéhokoľvek dôvodu. Ústavní sudcovia Ján Auxt, Peter Brňák a Rudol Tkáčik zhodne tvrdia, že tesná väčšina ústavného súdu vyslovila „ ….súhlas s extrémne liberálnou a ústavne neakceptovateľnou verziou zákona o interrupciách…“ , uvedené je v rozpore: „ … s čl. 15 ods. 1 ústavy, z obsahu ktorého nenarodený ľudský život treba považovať za mimoriadnu ústavnú hodnotu požívajúcou osobitnú zákonnú ochranu…“ a pokračujú: „Podľa nášho názoru namietaná zákonná úprava….neposkytuje nenarodenému životu (do 12. týždňa svojho vývoja) ….žiadnu relevantnú ochranu.“

Ústavný sudca Lajos Mészároš vo svojom stanovisku konštatuje: „ Právo na život je vstupnou bránou a pilierom celého systému ochrany základných práv a slobôd. Účinná ochrana práva na život je nevyhnutnou (i keď nie dostatočnou) podmienkou reálnych záruk telesnej a duševnej integrity osoby a tým aj všetkých jej ostatných práv a slobôd.“ A ďalej uvádza:“ Kľúčovým a východiskovým princípom musí byť princíp rovnakej hodnoty ľudského života bez ohľadu na jeho vývinovú fázu …“  Za všetko hovorí táto časť jeho vyjadrenia:“ ….zákonodarca (parlament) svojvoľne rozlišuje medzi nenarodeným  životom kratším ako 12 týždňov a dlhším ako 12 týždňov.“ Ústavný sudca Ján Luby vo svojom stanovisku zdôrazňuje:“ Článok  15 ods. 1 druhá veta ústavy najprv uznáva, že aj pred narodením existuje ľudský život. Táto ústavná hodnota sa podľa ústavného príkazu v tejto veci musí chrániť.“ A na inom mieste pokračuje:“ Rovnako je však isté, že zákon o umelom prerušení tehotenstva vecne zasahuje do pôsobnosti čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy. Ústava má na mysli ochranu v tom najširšom slova zmysle – od prijímania ústavne súladných právnych predpisov zasahujúcich do ľudského života pred jeho narodením až po administratívnu prax orgánov zdravotníctva  v tejto oblasti.“

 

IV.            Komplexný pohľad – ochrana života nenarodených a pomoc matkám  

 

Dnes sú pred poslancami dva legislatívne návrhy, ktoré sledujú cieľ zásadnej legislatívnej zmeny  vykonávania potratov. Je potrebné, aby pri diskusii, ktorá prebehne v parlamente, zaznievalo menej politiky a viac právnych, sociálnych a ekonomických opatrení, ako chrániť nenarodené deti a pomáhať ich matkám. Z môjho pohľadu sa však žiada urobiť podstatne viac, ako iba zásadným spôsobom obmedziť vykonávanie umelých potratov na Slovensku. Je potrebné vykonať viac hĺbkových zmien v oblasti sociálnej a rodinnej politiky. Dovolím si aj uviesť niektoré z vhodných sociálno-ekonomických opatrení:

 

·       zvýšiť odpočítateľnú položku z daňového základu na deti a  na rodiča,  ktorý sa stará o dieťa, aspoň o 30% oproti stavu platnému k 1.1. 2019,

·       umožniť pre rodinu s dieťaťom odpočítanie aspoň  časti splátky  hypotéky  (minimálne 150 EUR mesačne) z daňového základu pracujúceho rodiča,

·       zaviesť vyplácanie prídavku na dieťa už od dátumu, kedy je matke potvrdené tehotenstvo lekárom, nečakať až kým sa dieťa narodí a dostane rodný list,

·       poskytnúť  rýchlu pomoc pre matky, ktoré sa v súvislosti s tehotenstvom ocitli v ťažkej sociálnej a ekonomickej situácii,

·       ekonomicky motivovať zamestnávateľov formou výhodného odpočítania z daňového základu na vyplácanie  bonusu pre rodiča, ktorý sa stará o dieťa,

·       v prípade komplikácie tehotenstva poskytnúť matke rýchlo maximálnu lekársku starostlivosť, vrátane možnosti lekárskeho vyšetrenia a pomoci pre ňu v zahraničí, ktorá by bola plne hradená zdravotnou poisťovňou,

·       poskytovať platenú dovolenku v trvaní 2 týždňov pre otca dieťaťa pri narodení dieťaťa, nad rámec zákonnej dovolenky,

·       daňový bonus pre novomanželov aspoň vo výške 7000 eur pre  manželský pár.

 

Záver:

 

Na záver tejto právnej analýzy by som rád vyjadril svoje presvedčenie.

Ochrana života by nemala byť nikdy priestorom na politický boj. Mala by byť skôr cestou, ako spájať čím viacerých bez ohľadu na politickú, náboženskú či etnickú príslušnosť.  Ochrana života nenarodeného dieťaťa a pomoci pre každú matku nemôže byť vecou iba určitých skupín v spoločnosti alebo  aktívnych jednotlivcov. Mala by byť pozvaním pre všetkých, aby bolo rešpektované právo na život pre každého. Tak, ako požaduje aj ústavný imperatív článku 15, druhej vety Ústavy SR: „Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“

 

Martin Dilong, autor je právnik

 

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Kollár má podať vlastný návrh na odvolanie z funkcie šéfa parlamentu

Bratislava 7. júla 2020 (HSP/Foto:SITA/Kancelária NR SR)   Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) by mal dnes podať vlastný návrh na odvolanie z funkcie šéfa parlamentu kvôli kauze okolo svojej diplomovej práce Informoval o tom denník SME po skončení koaličnej rady v pondelok večer. Denníku túto informáciu potvrdila šéfka poslaneckého…

Fanúšikovia z tvrdého jadra Ultras Slovan ako aj klub ŠK Slovan Bratislava poskytli stanovisko ku transparentu, ktorý rozpútal vášne na sociálnych sieťach

Bratislava 7. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V pondelok sme informovali o transparente s nápisom  „White Lives Matter“, ktorý sa objavil na sobotnom futbalovom zápase Fortuna ligy medzi Slovanom Bratislava a Michalovcami. Reakciu fanúšikov na celosvetové médiami podporované hnutie BLM (Black Lives Matter) tento raz médiá označili za "rasizmus". Samotný…

Brazílsky prezident Bolsonaro má príznaky COVIDu-19, čaká na výsledky testu

Rio de Janeiro 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eraldo Peres)   Brazílsky prezident Jair Bolsonaro vykazuje príznaky ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus SARS-CoV-2. Informovala o tom televízia CNN Brasil s tým, že hlava štátu čaká na výsledky testu Bolsonaro, ktorý mal v marci 65 rokov, uviedol, že má teplotu 38 stupňov…

Vo veku 74 rokov zomrel egyptský minister pre vojenskú výrobu

Káhira 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Egyptian Presidency)   Vo veku 74 rokov zomrel v pondelok egyptský minister pre vojenskú výrobu Muhammad Asár. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu prezidenta Abdala Fattáha Sísího Generálporučík Asár zomrel na bližšie nešpecifikované zdravotné problémy desať dní po tom, ako mu Sísí…

Pellegriniho „teplá vlna“: Deň pred voľbami schválila vláda dotácie za vyše 700 000 eur na podporu LGBTI agendy, islamu na Slovensku, či pomoc utečencom

Bratislava 7. júla 2020 (HSP/Foto:SITA/Kancelária podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky)   Napriek tomu, že v súčasnosti sa Slovensko pasuje s ekonomickou krízou spôsobenou tvrdými opatreniami voči koronavírusu, státisíce eur zo štátnej kasy poputujú na účty rôznych mimovládnych organizácii na podporu LGBTI agendy a ďalších skvostov. Dotácie týmto liberálnym mimovládkam schválila…

Afganec zabil manželku v autobuse v Obergünzburgu pred očami cestujúcich

Obergünzburg 7. júla 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Pixabay)   Stalo sa tak v pondelok na obed v bavorskom meste Obergünzburg. 37-ročný azylant ju zavraždil nožom. Jeho 27-ročná manželka od neho pred nejakým časom odišla a bývala sama Po spáchaní brutálnej vraždy ušiel z miesta činu. Polícii sa ho však v priebehu hodiny…

Peter Pellegrini: Výber prednostov OÚ je čistá politizácia a výsmech voličom OĽaNO

Bratislava 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky)   Vládne hnutie OĽaNO predstavilo nové politické jatky, potiera všetky svoje slová spred volieb o transparentnosti a odpolitizovaní štátnej správy. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal expremiér Peter Pellegrini v súvislosti s výberom prednostov okresných úradov (OÚ). Výber prednostov označil…

Novoprišelec nedostal v Domove azylantov vreckové, tak ho podpálil

Kirchheim 7. júla 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/DPA-Sven Kohls)   Je to len jeden ďalší z nespočetných podobne „milých a vďačných“ hostí kancelárky Merkelovej Podľa policajnej správy z Heidelbergu-Kirchheimu: Keďže nový 31-ročný azylant v stredu poobede 1. júla po príchode do Domovu azylantov v Patrick-Henry-Village v Kirchheime nedostal okamžite vreckové (momentálne bola…

Rada RTVS: Večera s Havranom je elitárska relácia s liberálnym propagandistickým zameraním

Bratislava 6. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   To, čo mnohí ľudia hovoria už dlhodobo, najnovšie potvrdila aj Rada RTVS. Vo svojom stanovisku, kde hodnotí svoju činnosť za rok 2019, označila kontroverznú reláciu RTVS "Večera s Havranom" za elitársku s liberálnym propagandistickým zameraním. Liberálni poslanci z OĽaNO a Za ľudí sa…

Rusko zváži, či ostane signatárom Zmluvy o otvorenom nebi

Viedeň 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergey Ponomarev)   Rusko ešte zváži, či ostane signatárom Zmluvy o otvorenom nebi, keďže rozhodnutie USA odstúpiť od nej sa javí byť konečné. Po pondelkovom virtuálnom rokovaní signatárov vedenom z viedenského sídla Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) to uviedol námestník ruského ministra zahraničných…

Kollár: „Firma nemusí byť podozrivá len preto, že je z Cypru.“ Otázkou je, či by to platilo aj keby to povedal Fico alebo Danko

Bratislava 6. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária NR SR)   Firma, ktorej v minulosti predal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) svoj podiel v spoločnosti, nemusí byť podozrivá len preto, že je z Cypru. Kollár to uviedol v reakcii na podozrenia mimoparlamentnej strany Spolu, že firma BSSC, v ktorej bol spoločníkom, je…

Zrážka dvoch menších lietadiel v americkom štáte Idaho si vyžiadala najmenej osem obetí

Los Angeles 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Photo/AP video)   Najmenej osem obetí si vyžiadala víkendová zrážka dvoch menších lietadiel v americkom štáte Idaho. Informovala o tom v utorok agentúra AFP Ku kolízii došlo v nedeľu popoludní nad jazerom Coeur d'Alene nachádzajúcim sa zhruba 560 kilometrov od mesta Boise, ktoré je metropolou…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ževraj pohlavne zneužívam pacientky

V našej spoločnosti už musí byť niečo celkom choré keď je možné takto zaútočiť na lekára, ktorý sa ničoho zlého nedopustil iba riadne vykonával svoje lekárske povolanie a neublížil, naopak pomohol mnohým pacientom. Áno v moslimských krajinách, kde menejcennosť žien oproti mužom je zakotvená v zákone, sa na majetok muža, na ženu,…

Moc a peniaze

Motto:  „Slobodný človek túži po slobode, otrok po vlastných otrokoch.“     Pod posledným článkom sa objavila celkom obsiahla polemika. Chcel by som k tomu niečo povedať. Ak chceme realizovať systémové zmeny v spoločnosti, rozhodne to nebude možné prostredníctvom politických strán. Toto by si mali všetci občania

Najvyšší čas ponúknuť poctivú nacionalistickú stranu

Slovensko znovu zaspalo dobu. A uniká mu svetový trend nástupu nacionalizmu a odmietania ultraliberálneho globalizmu. O čo išlo v parlamentných voľbách? Išlo v nich o racionálne videnie reality a možností radikálnej zmeny zastavením trendu nástupu progresívno-liberálneho teroru, teda mikro-menšinového terorizmu. Išlo v nich o návrat drvivo-väčšinovej normálnosti, teda o návrat demokracie. Išlo o návrat podstaty demokracie, ktorá je reprezentáciou…

Ukazuje sa, že vládny kabinet I. Matoviča sa v oblasti zahraničnej politiky postavil jednoznačne na pozíciu obhajcu záujmov NATO a USA.

Minister obrany SR Jaroslav Naď, známi svojim obdivom k USA, vystupujúci ako bezvýhradný podporovateľ nášho členstva v aliancii NATO, ktorú považuje za ten najlepší spôsob a jedinú možnú garanciu našej bezpečnosti a prezentujúci sa ako nekompromisný kritik všetkého, čo nejakým spôsobom súvisí z aktivitami Ruskej federácie a jeho predstaviteľmi, nedávno, počas svojej návštevy Českej republiky…

Ako Kollárová kauza odhalila skutočný charakter protikorupčnej koalície.

V uplynulom týždni Slovenskom otriasla ďalšia plagiátorska kauza. A ako na potvoru, zase sa jedná o pochybne získaný titul predsedom národnej rady. Tento krát to však už nie je Andrej Danko, ale najznámejší slovenský ochranca “tradičnej” rodiny, Boris Kollár. Na obranu svojho koaličného partnera, už krátko po vypuknutí kauzy,

Sú v pláne predčasné parlamentné voľby?

Začalo to oblepením Slovenska bilboardami neúspešnej mimoparlamentnej strany Spolu (to je tá strana pána Beblavého, čo si myslela že spolu s Trubanovým Progresívnym Slovenskom vyhrá voľby, teda ak ich nevyhrá pán Kiska:). Načo toľká kampaň za desaťtísíce eur pár mesiacov po voľbách? Dačo sa deje. V zákulisí.  Potom nevydarený ťah…

TopDesat

Umelec vytvára šialene realistické balónové sochy!

0

Možno si už zažil oslavu či párty, na ktorej sa klaun pokúšal z dlhých balónov vytvárať rôzne sochy a nakoniec výsledok vyzeral, ako pes krížený s mačkou. Masayoshi Matsumoto je umelec, ktorý žije v Japonsku a ktorý pomocou bežných balónikov a vytvára neuveriteľné realistické sochy. Ich skutočnosť je taká prekvapivá, že budeš…

Bol Leonardo da Vinci obdarovaný rýchlym okom, a tak zachytil úsmev Mony Lisy?

0

Známy renesančný umelec Leonardo da Vinci mohol byť požehnaný rovnakým syndrómom rýchleho oka, aký majú najlepší tenisoví a baseballoví hráči. V Leonardovom prípade táto "super-vízia" mohla znamenať, že dokázal vidieť a zároveň zaznamenať prchavé momenty vo svojich obrazoch - napríklad aj záhadný úsmev Mony Lisy. Táto schopnosť vidieť detaily aj v…

Rasputin: 3 zaujímavosti, ktoré si zrejme nevedel

0

O Grigorijovi Rasputinovi sme ti v minulosti už priniesli samostatný článok. Avšak o osobnosti, akým bol Grigorij Jefimovič Rasputin, sa toho dá písať skutočne veľa. Niektorí ho dokonca považujú za svätého muža, ktorý dokázal svojou takmer nadprirodzenou silou ovládať mysle a vôľu ľudí. Podmanil si aj celý cársky dvor a rodinu posledného ruského cára. V rámci…

Mestská hromadná doprava je plná prekvapení

0

Mestská hromadná doprava je niekedy naozaj zvláštna. Na jednom mieste sa stretáva obrovské množstvo ľudí, ktorí sú odlišní. Títo ľudia majú svoj štýl obliekania, svoje zvyky a mnoho ďalších vecí. Veľmi často sa tak stáva, že práve mestská hromadná doprava je dejiskom rôznych konfliktov. Dosť často sa proti sebe postavia…

Najfascinujúcejšie fotografie z celej planéty

0

Svet nás nikdy neprestane fascinovať - ​​a my o tom máme dôkaz! Možno sa vydáš na prechádzku do lesa a potuluješ sa po stopách dinosaura starých asi 150 miliónov rokov alebo po dúhovom bazéne. Toto sú dôvody, prečo vždy potrebujeme vidieť a zažiť viac z našej planéty, ktorá je, samozrejme, vzácna, úžasná…

Kráľ Artuš: Panovník hradu Kamelot. 1. časť

0

V Británii 5. a 6. storočia, pustošenej nájazdmi Sasov a rozdelenej do nespočetného množstva malých kráľovstiev, vládol kráľ Artuš hradu Kamelot. Rozprávanie o jeho živote a dejinách jeho kráľovstva sa však zakladá viac na legendách než na skutočných historických faktoch. V roku 407, po vyše troch storočiach okupovania, odišla z Britských ostrovov aj posledná rímska légia. Po…

Vo svete IT

Ťažba mesačných zdrojov by sa mohla rozbehnúť už do niekoľkých rokov

0

Nedávno odhalili vedci z americkej vesmírnej agentúry NASA, že náš prirodzený satelit môže mať pod povrchom väčšie zásoby kovov, než sa predpokladalo. „Lov“ po mesačnom ľade odhalil viac informácií o štruktúre Mesiaca V apríli podpísal americký prezident, Donald Trump, nariadenie, ktoré je podkladom preto, aby Spojené štáty vrátane súkromných spoločností,…

Pri kúpe domáceho FullHD projektoru VIVIBRIGHT F40UP aktuálne ušetríš desiatky eur

0

Hľadáš vhodný projektor do menšej kancelárie, či do domácnosti, ktorý by pohodlne postačoval na premietanie videí, fotografií, či prezentácií? Projektor VIVIBRIGHT F40UP s FullHD rozlíšením je v tom prípade skvelou voľbou, keďže môže byť momentálne tvoj už za 172,92 eur s expresným dodaním z nemeckého skladu bez ďalších poplatkov.  LED…

Google údajne platí Apple nemalé peniaze za to, aby bol v prehliadači Safari predvoleným vyhľadávačom

0

Hoci Google a Apple sa javia ako dvaja rivali, tak opak je pravdou. V mnohých oblastiach spolu kooperujú, pričom obe strany z tejto spolupráce profitujú. Aktuálne britská agentúra Competition and Markets Authority prešetruje dohodu medzi spoločnosťami Apple a Google, ktorá spočíva v tom, že v iPhone telefónoch je prednastavený vyhľadávač…

Pozrite sa, ako môžete vypnúť notifikácie zo stránok, ktoré Vás neprimerane obťažujú

0

Notifikácie sú vcelku užitočným nástrojom obzvlášť keď chcete zostať nepretržite informovaný. Niektoré webové stránky to s ich rozosielaním však preháňajú. Vzhľadom na to, že viackrát ste nám písali s týmto problémom, tak by sme Vám chceli ukázať jednoduchý postup, ako môžete tieto notifikácie obmedziť, alebo vypnúť. Pozrite sa, ako môžete…

Ruský kozmonaut zdieľal fotografiu kométy C/2020 F3 zachytenej z ISS, ktorá je najjasnejšou kométou za posledné roky

0

Ruský kozmonaut Ivan Vagner, ktorý sa aktuálne nachádza na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) zdieľal prostredníctvom sociálnej siete Twitter fotografiu kométy C/2020 F3. Najjasnejšia kométa za posledných niekoľko rokov Ide o kométu, ktorá bola pôvodne objavená vesmírnym teleskopom NEOWISE v marci tohto roka, kedy sa pohybovala vo vzdialenosti približne 312 miliónov…

Google vymazal 25 populárnych aplikácií z obchodu Play, ktoré kradli prihlasovacie údaje k Facebooku

0

Boj so škodlivým softwarom je ako nekonečný príbeh. Odstránite jednu škodlivú aplikácie,  ale medzičasom sa objavia ďalšie dva. Najnovšie bezpečnostná spoločnosť Evina objavila vcelku „bohatú“ nádielku škodlivých aplikácií, ktoré obsahujú malware, ktorého účelom je získanie prihlasovacích údajov do sociálnej siete Facebook. 25 škodlivých aplikácií Aplikácie, na ktoré poukazujú analytici sú…

KAMzaKRÁSOU

STOP poteniu! Vyskúšaj účinné prírodné prostriedky proti poteniu!

0

Potenie je prirodzenou reakciou tela, ktoré sa vylučovaním potu ochladzuje. Avšak, ako potenie zastaviť? Skúste prírodné prostriedky proti poteniu!

Najtrendovejšie letné potlače na oblečení: Čo je hitom tohto leta?

0

Aké sú trendy letné potlače na oblečení pre rok 2020? Po akých módnych kúskoch sa poobzerať v obchodoch a čo doplniť do svojho letného šatníka?

Efektívny tréning na nohy bez náčinia: Cvič doma, ušetri za posilku!

0

Chcete spevniť nohy, no do posilky vás to akosi neláka? Vyskúšajte efektívny tréning na nohy z našej galérie, na ktorý nepotrebujete vôbec žiadne náčinie.

Domáce masky na spálenú pokožku: Aká je SOS záchrana?

0

Slnkom spálená pokožka môže spôsobiť začervenanie, pálenie i svrbenie. Skúste preto masky na spálenú pokožku, ktoré ju dokáže upokojiť. Čo na ňu aplikovať?

Kedy vzniká reumatická horúčka? Pozor na rôzne príznaky ochorenia!

0

Pojmom reumatická horúčka, odborne febris rheumatica, môžeme označiť zápalové multisystémové ochorenie. To znamená, že postihuje viaceré systémy ľudského tela, pričom ide hlavne o kĺby a srdce, taktiež môže byť zasiahnutá koža či nervový systém. Reumatická horúčka sa objavuje spravidla po prekonaní infekcie horných dýchacích ciest, ktorej pôvodcom sú v tomto…

Roztoče v posteli: Najlepšie tipy, ako bojovať s votrelcami v matraci

0

Sú malé a také neviditeľné, že o nich ani nevieme. Roztoče v posteli sa však priživujú na odumretých kožných bunkách či vlasoch. Ako ich odstrániť?

Svetlo sveta

Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

0

Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

0

Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

Armádny Magazín

Rusko nemá lietadlové lode ktoré by sme mohli topiť - Ukrajinský kontraadmirál odmieta dostavbu krížnika „Ukrajina“

0

Ukrajina, 6. júl 2020 (AM) - Veliteľ ukrajinského námorníctva kontra-admirál Alex Neižpapa v rozhovore pre denník „ Dumskaja “ uviedol, že odmietnutie dokončenia krížnika „Ukrajina“ v Kyjeve je spojené s nedostatkom ru

Smer-SD navrhuje ďalšie zbraňovú amnestiu

0

Slovensko, 6. júl 2020 (AM) - Poslanci opozičného Smeru-SD navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu. Platiť by mala od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Do Národnej rady (NR) SR predložili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní

Vražda iránskeho generála Sulejmáního bola najväčším darom pre terorizmus

0

Irán, 5. júl 2020 (AM) - Tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránu Ali Shamkhani v sobotu uviedol, že atentát na generála Kásima Sulajmáního bola "najväčším darom" Spojených štátov pre terorizmus. Slová Shamkhaniho zdieľala agentúra

Ruský tank Armata testovali v bezpilotnom režime

0

Rusko, 6. júl 2020 (AM) - Sputnik uviedol, že Ruský tank Armata tretej generácie T-14, ktorého digitálna architektúra je základom robotizovanej obrnenej techniky, bol testovaný v bezpilotnom režime. Testy prebehli v ruskom vojensko-priemyselnom komplexe.   Už v roku 2016 bývalý vedúci obrneného oddelenia ruského

Ako prežila sovietska pilotka-robinson Marina Raskovová v tajge

0

Rusko, 5. júl 2020 (AM, russian7) – V roku 1938 bola sovietska verejnosť šokovaná neuveriteľným príbehom pilotky – navigátorky Mariny Raskovovej. Počas diaľkového preletu na Ďaleký východ bola uprostred tajgy donútená zoskočiť s padákom z lietadla. Žena-robinson" sa potom dlhých desať dní predierala le

V Rakúsku bol neďaleko Viedne zastrelený ruský občan - páchateľa zadržala jednotka Cobra na diaľnici

0

Rakúsko, 5. júl 2020 (AM) - Ruský žiadateľ o azyl bol v sobotu večer zastrelený na Brünner Straße (B7) v Gerasdorfe pri Viedni. Podozrivý zo spáchania trestného činu bol bezodkladne zadržaný. Polícia bola o trestnom čine informovaná približne o 19:30.   V Rakúsku bol zastrelený ž

Tvoja Svadba

Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

0

Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

0

Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

0

Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

0

Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

0

Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

Tvoje Zdravie

Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

0

Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…

Aké sú časté prejavy hypertyreózy? Pri týchto signáloch spozornite!

0

Medzi najčastejšie sprievodné príznaky spomínaného ochorenia radíme aj rôzne problémy so srdcom, respektíve so srdcovo-cievnym systémom. Obehová sústava na nadprodukciu hormónov štítnej žľazy neraz reaguje zvýšením tlaku. Bežné je zrýchlenie srdcovej frekvencie, jedinec môže pociťovať búšenie srdca. Objaviť sa môžu poruchy srdcového rytmu, čiže arytmie. Človek sa v súvislosti s…

Poznáte írsky mach? Zistite, prečo ho privítať aj vo svojej kuchyni!

0

Írsky mach je druh červenej riasy s latinským pomenovaním Chondrus crispus. Táto riasa sa hojne vyskytuje najmä pozdĺž skál a útesov v pobrežných oblastiach Atlantického oceána, či už v Severnej Amerike alebo aj v Európe. Tu vo veľkom množstve rastie hlavne v moriach okolo Írska, na základe čoho dostala riasa i svoje pomenovanie.…

Poznáte lyofilizované ovocie? Jeho prednosti môžete ochutnať napríklad na Mixit.sk

0

Ako uchovať ovocie pre neúrodné časy? Odpoveďou je lyofilizácia. Akékoľvek lyofilizované ovocie si uchováva všetky vitamíny a hlavne svoju chuť. Ochutnajte!

Preháňadlo ako tajomstvo štíhlosti? Na čaj Senna si dajte pozor!

0

Možno čaj Senna poznáte ako prírodné preháňadlo a možno ste o ňom počuli ako o tajomstve štíhlej postavy. Pozor, tento čaj však môže byť nebezpečný!

Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

0

Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!