Rešpektovanie práva na život – Analýza súčasného stavu vykonávania umelých potratov na Slovensku

Bratislava 6. februára 2019 (HSP/Foto:Martin Dilong, Piyabay)

 

Dedičstvo zo socializmu

Ešte z čias socializmu platí u nás Zákon č. 73/1986 Zb. Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov. Hoci po roku 1989 sa veľa zákonov u nás zmenilo v rôznych oblastiach, tento platí dodnes.  Od roku 1990 bolo viacero legislatívnych návrhov, ktoré sa snažili zásadne zmeniť legislatívu, ktorá sa týka potratov. Ku komplexnej zmene, ktorá by zrušila socialistický zákon, však nedošlo. Avšak nedá sa povedať, že by nedošlo k pozitívnym zmenám, ktoré mali významný vplyv na pokles počtu umelých potratov. O aké zmeny išlo?

Ilustračné foto

 

I.                 Nenarodené dieťa je ľudskou bytosťou 

 

Otvorenie verejnej diskusie o potratoch. Zvýšenie povedomia o hodnote počatého ľudského života. Po roku 1990 sa otvorila verejná diskusia. Pokračovala intenzívne aj po roku 2000. Významnú rolu v nej zohrali mnohé mimovládne organizácie, cirkvi, aktívni bioetici, aktivisti  a právnici, ktorí začali poukazovať na  fakt, že ľudský život začína počatím. Profesor Jerome Lejenue,  na otázku,  či môžeme v hovoriť o ľudskej bytosti v prípade ľudského oplodneného vajíčka, odpovedal jednoznačne: „Samozrejme. Plod je ľudskom bytosťou. Geneticky kompletnou. To nie je objav, to je fakt.“  Dostupnosť internetu umožnila, že mnohé ženy si začali hľadať iné informácie o potratoch, než aké im dovtedy ponúkali niektorí pro-potratoví lekári.  V tejto oblasti vykonalo veľmi veľa od roku 1990 Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a po roku 2000 Fórum života, ktoré pod vedením jej dlhoročnej predsedníčky Marcely Dobešovej dokázalo spojiť mnohých, ktorým na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť záleží.

 

II.               Významnejšie legislatívne aktivity a rozhodnutie ústavného súdu

 

Najmä predstavitelia KDH podali viacero legislatívnych návrhov, ktoré sa snažili zmeniť prax vykonávania umelých potratov na Slovensku. Tieto návrhy hľadali spojencov aj v iných politických stranách a hnutiach. Tak sa napríklad poslancovi Miroslavovi Mikolášikovi v spolupráci s inými podarilo v 90-tych  rokoch presadiť do platnej legislatívy zákonnú povinnosť pri potratoch na žiadosť zaplatiť finančnú úhradu. V nasledujúcom roku prišlo k výraznému poklesu  umelých potratov. Táto prax bola po slovenskom príklade zavedená aj v Českej republike. Poslankyňa Ľudmila Mušková spolu s  poslancom Štefanom Zelníkom predložili novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá bola schválená. Podľa nej má  žena na rozmyslenie 48 hodín, či skutočne podstúpi umelý potrat, alebo nie. 31 poslancov NR SR, zastúpených Danielom Lipšicom, predložilo v roku 2001 podnet na Ústavný súd SR, aby bol zákon o umelom prerušení tehotenstva vyhlásený za neústavný. 4.12. 2007 (PL. ÚS 12/01)  tesná väčšina ústavných sudcov 7:5 rozhodla, že zákon o umelom prerušení tehotenstva je v súlade s Ústavou SR, pokiaľ ide o potrat na žiadosť v prvých 12 týždňoch tehotenstva. K tomuto rozhodnutiu ústavného súdu sa žiada dôkladnejšia právna analýza, ktorá by poukázala na vážne ústavne otázniky, ktoré obsahuje stanovisko  väčšiny ústavného súdu. Bolo by potrebné tiež detailnejšie rozobrať názor tesnej menšiny piatich ústavných sudcov: Jána Auxta, Petra Brňáka, Rudolfa Tkáčika, Jána Lubyho a Lajosa Mészároša, ktorí jednoznačnej poukázali, že Zákon o umelom prerušení tehotenstva, ktorý umožňuje umelý potrat na žiadosť je v rozpore s čl. 15  Ústavy SR a vážnym spôsobom zasahuje do základného ľudského práva nenarodeného dieťaťa na život.  Podľa uvedených piatich sudcov súčasná prax vykonávania potratov je zlyhaním štátu v oblasti ochrany nenarodeného života.   Pokiaľ mi to čas umožní, pokúsim sa uvedené rozhodnutie ústavného súdu analyzovať osobitne, ale v tejto analýze si dovolím poukázať aspoň na niektoré právne argumenty piatich ústavných sudcov, s ktorými plne súhlasím.

Na snímke Martin Dilong

 

III.             V čom sú hlavné nedostatky súčasného zákona o umelom prerušení tehotenstva?

           Názov zákona

Samotný názov zákona je právny nezmysel. Zákon o umelom prerušení tehotenstva… Prerušenie je činnosť, ktorá sa zastaví na určitú dobu a potom môže znova nerušene pokračovať. Napríklad prerušenie zápasu počas hokeja, keď padne gól. A jeho opätovné pokračovanie keď rozhodca hodí puk medzi súperov v strede ľadového ihriska. V tejto súvislosti mi napadá aj nápis, ktorý bol umiestnený nad nacistickými  koncentračnými tábormi: „Arbeit macht frei“,

práca oslobodzuje.  V skutočnosti to bol iba nadpis na zakrytie zverstiev, ktoré sa v koncentračných táboroch odohrávali – mučenie, neľudské zaobchádzanie a masové popravy nevinných ľudí. Každý človek, ktorý má čo len trochu cit pre  slovenčinu, by tento zákon nazval inak, napríklad –   Zákon o umelom ukončení tehotenstva… Nejde teda o žiadne prerušenie, ale o ukončenie života.

 

Účel zákona

 

Pozrime sa na účel platného zákona, tak ako je definovaný v § 1:

“ Zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie.“

Takýto účel zákona sa možno dá ešte odôvodniť socializmom, pretože historicky prvé legálne potraty v 20. storočí zaviedol V.I. Lenin v r. 1920 a do roku 1989 Slovensko ako súčasť Československa patrilo do sovietskeho bloku. Kto však dnes môže zodpovedne tvrdiť, že vykonávanie potratu je v záujme zodpovedného rodičovstva? Alebo či potrat predstavuje spôsob ako chrániť život a zdravie ženy? Nie je často skôr matka druhou obeťou potratu? Dnes, keď je dostupných tak veľa hodnoverných informácií a osobných svedectiev žien o traumách, aké prežili po potrate – tzv. postaborčný syndróm? Nebol by skôr presný takýto účel zákona: „Zákon umožňuje umelé ukončenie tehotenstva iba vo výnimočných prípadoch. “

 

 

Nerešpektovanie práva na život 

 

Najvážnejšou výhradou, na ktorú poukázali aj vyššie uvedení piati ústavní sudcovia, predstavuje možnosť svojvoľného  zbavenia života ľudskej bytosti, ktorá ešte nedosiahla vek 12 týždňov od počatia bez akéhokoľvek dôvodu. Ústavní sudcovia Ján Auxt, Peter Brňák a Rudol Tkáčik zhodne tvrdia, že tesná väčšina ústavného súdu vyslovila „ ….súhlas s extrémne liberálnou a ústavne neakceptovateľnou verziou zákona o interrupciách…“ , uvedené je v rozpore: „ … s čl. 15 ods. 1 ústavy, z obsahu ktorého nenarodený ľudský život treba považovať za mimoriadnu ústavnú hodnotu požívajúcou osobitnú zákonnú ochranu…“ a pokračujú: „Podľa nášho názoru namietaná zákonná úprava….neposkytuje nenarodenému životu (do 12. týždňa svojho vývoja) ….žiadnu relevantnú ochranu.“

Ústavný sudca Lajos Mészároš vo svojom stanovisku konštatuje: „ Právo na život je vstupnou bránou a pilierom celého systému ochrany základných práv a slobôd. Účinná ochrana práva na život je nevyhnutnou (i keď nie dostatočnou) podmienkou reálnych záruk telesnej a duševnej integrity osoby a tým aj všetkých jej ostatných práv a slobôd.“ A ďalej uvádza:“ Kľúčovým a východiskovým princípom musí byť princíp rovnakej hodnoty ľudského života bez ohľadu na jeho vývinovú fázu …“  Za všetko hovorí táto časť jeho vyjadrenia:“ ….zákonodarca (parlament) svojvoľne rozlišuje medzi nenarodeným  životom kratším ako 12 týždňov a dlhším ako 12 týždňov.“ Ústavný sudca Ján Luby vo svojom stanovisku zdôrazňuje:“ Článok  15 ods. 1 druhá veta ústavy najprv uznáva, že aj pred narodením existuje ľudský život. Táto ústavná hodnota sa podľa ústavného príkazu v tejto veci musí chrániť.“ A na inom mieste pokračuje:“ Rovnako je však isté, že zákon o umelom prerušení tehotenstva vecne zasahuje do pôsobnosti čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy. Ústava má na mysli ochranu v tom najširšom slova zmysle – od prijímania ústavne súladných právnych predpisov zasahujúcich do ľudského života pred jeho narodením až po administratívnu prax orgánov zdravotníctva  v tejto oblasti.“

 

IV.            Komplexný pohľad – ochrana života nenarodených a pomoc matkám  

 

Dnes sú pred poslancami dva legislatívne návrhy, ktoré sledujú cieľ zásadnej legislatívnej zmeny  vykonávania potratov. Je potrebné, aby pri diskusii, ktorá prebehne v parlamente, zaznievalo menej politiky a viac právnych, sociálnych a ekonomických opatrení, ako chrániť nenarodené deti a pomáhať ich matkám. Z môjho pohľadu sa však žiada urobiť podstatne viac, ako iba zásadným spôsobom obmedziť vykonávanie umelých potratov na Slovensku. Je potrebné vykonať viac hĺbkových zmien v oblasti sociálnej a rodinnej politiky. Dovolím si aj uviesť niektoré z vhodných sociálno-ekonomických opatrení:

 

·       zvýšiť odpočítateľnú položku z daňového základu na deti a  na rodiča,  ktorý sa stará o dieťa, aspoň o 30% oproti stavu platnému k 1.1. 2019,

·       umožniť pre rodinu s dieťaťom odpočítanie aspoň  časti splátky  hypotéky  (minimálne 150 EUR mesačne) z daňového základu pracujúceho rodiča,

·       zaviesť vyplácanie prídavku na dieťa už od dátumu, kedy je matke potvrdené tehotenstvo lekárom, nečakať až kým sa dieťa narodí a dostane rodný list,

·       poskytnúť  rýchlu pomoc pre matky, ktoré sa v súvislosti s tehotenstvom ocitli v ťažkej sociálnej a ekonomickej situácii,

·       ekonomicky motivovať zamestnávateľov formou výhodného odpočítania z daňového základu na vyplácanie  bonusu pre rodiča, ktorý sa stará o dieťa,

·       v prípade komplikácie tehotenstva poskytnúť matke rýchlo maximálnu lekársku starostlivosť, vrátane možnosti lekárskeho vyšetrenia a pomoci pre ňu v zahraničí, ktorá by bola plne hradená zdravotnou poisťovňou,

·       poskytovať platenú dovolenku v trvaní 2 týždňov pre otca dieťaťa pri narodení dieťaťa, nad rámec zákonnej dovolenky,

·       daňový bonus pre novomanželov aspoň vo výške 7000 eur pre  manželský pár.

 

Záver:

 

Na záver tejto právnej analýzy by som rád vyjadril svoje presvedčenie.

Ochrana života by nemala byť nikdy priestorom na politický boj. Mala by byť skôr cestou, ako spájať čím viacerých bez ohľadu na politickú, náboženskú či etnickú príslušnosť.  Ochrana života nenarodeného dieťaťa a pomoci pre každú matku nemôže byť vecou iba určitých skupín v spoločnosti alebo  aktívnych jednotlivcov. Mala by byť pozvaním pre všetkých, aby bolo rešpektované právo na život pre každého. Tak, ako požaduje aj ústavný imperatív článku 15, druhej vety Ústavy SR: „Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“

 

Martin Dilong, autor je právnik

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Hojsík: Europarlament urobil dobrý krok smerom k ochrane zvierat v EÚ

0 icon

Brusel 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Týranie zvierat počas prepravy sa musí skončiť. Rozhodol o tom vo štvrtok Vyšetrovací výbor Európskeho parlamentu pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT). V záverečnom hlasovaní výbor, ktorého podpredsedom bol slovenský europoslanec Martin Hojsík (PS), schválil nielen záverečnú správu, ale aj odporúčania na lepšiu…

Macron chce nadnárodné zoznamy kandidátov a legislatívnu iniciatívu EP

0 icon

Brusel/Štrasburg 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frederick Florin, Pool Photo via AP)   Európsky parlament (EP) by mal mať podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona legislatívnu iniciatívu pri navrhovaní celoeurópskych zákonov rovnako, ako ju má Európska komisia, pričom voliči v eurovoľbách by mali mať právo voliť cez nadnárodné zoznamy kandidátov Macron to uviedol…

Pred sídlom OSN v New Yorku sa pohyboval podozrivý muž, budovu museli uzavrieť

0 icon

New York 2. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-John Minchillo)   Sídlo Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku museli vo štvrtok na niekoľko hodín uzavrieť po tom, ako pred jedným z hlavných vstupov zbadali muža, ako sa prechádza s niečím, čo podľa polície vyzeralo ako brokovnica Ako uviedla newyorská polícia, jej vyjednávači…

Poľský parlament zamietol návrh na úplný zákaz interrupcií

0 icon

Varšava 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Poslanci dolnej komory poľského parlamentu (Sejm) zamietli vo štvrtok veľkou väčšinou hlasov návrh zákona, ktorý by v krajine úplne zakázal možnosť podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. V prípade prijatia normy navrhnutej občianskou iniciatívou by za interrupciu hrozil rovnaký trest ako za vraždu. Informovala o…

Bratislavský primátor s kolegami z V4 diskutovali s americkými kongresmanmi

0 icon

Bratislava/Washington 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Primátor Bratislavy Matúš Vallo spoločne s primátormi ďalších hlavných miest V4 (Praha, Budapešť, Varšava), združenými v Pakte slobodných miest diskutovali online s americkými kongresmanmi Počas híringu pred členmi Podvýboru pre Európu, energetiku, životné prostredie a kybernetiku poskytli prehľad toho, akú prácu vykonávajú na…

Najdrahším mestom pre život je izraelský Tel Aviv, prekonal Paríž i Singapur

0 icon

Tel Aviv 2. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Izraelská metropola Tel Aviv je najdrahším mestom pre život na svete. Vyplýva to z najnovšej správy Economist Intelligence Unit, výskumnej a analytickej divízie mediálnej spoločnosti Economist Group Uvedené izraelské finančné a kultúrne centrum na brehu Stredozemného mora sa predtým v rebríčku nachádzalo na…

Minister práce odovzdal za rezort krabičky plné lásky

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:MPSVR SR)   Do tohtoročného 4. ročníka celoslovenskej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ sa zapojili aj zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Počas štyroch dní pripravili s láskou 76 krabičiek, ktoré dnes minister práce Milan Krajniak odovzdal zakladateľkám projektu Kozmetika,…

EÚ, USA, Kanada aj Británia oznámili nové sankcie proti Lukašenkovmu režimu

0 icon

Washington 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrei Stasevich/Pool Photo via AP)   Spojené štáty, Kanada, Británia aj EÚ oznámili vo štvrtok uvalenie nových sankcií proti režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v súvislosti s migračnou krízou na hraniciach Bieloruska s členskými krajinami EÚ. Informovala o tom agentúra AFP USA a ich spojenci obviňujú…

Rakúsky kancelár Schallenberg odstupuje

0 icon

Viedeň 2. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo, Pool)   Rakúsky spolkový kancelár Alexander Schallenberg vo štvrtok oznámil, že odstupuje z funkcie. Informoval o tom portál heute.at Schallenberg tak reagoval na predchádzajúce oznámenie jeho predchodcu vo funkcii a šéfa ľudovcov Sebastiana Kurza o odchode z politiky, údajne pre narodenie potomka. "Nemám…

OSN: Potreba humanitárnej pomoci vo svete budúci rok stúpne

0 icon

Ženeva 2. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-/Pavel Golovkin)   V roku 2022 bude v krajinách ako Afganistan, Etiópia, Mjanmarsko, Sýria či Jemen potrebovať núdzovú humanitárnu pomoc rekordných 274 miliónov ľudí Vo svojom ročnom prehľade budúcich potrieb to odhaduje Úrad Organizácie Spojených národov pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), podľa ktorého projekcií počet ľudí…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Hoax

0icon

Hoax Hoax

Marek Brna

Súčasnosť je ako zlý sen

0icon

Je to však neúprosná realita. Žneme plody našej sejby. Takí sme boli a preto k nám prichádzajú dnešné okolnosti. Rozhliadnime sa okolo seba a priznajme, či naozaj si dnešné ľudstvo zaslúži dajakú slnečnú realitu, život v zdraví a radosti, spokojnosti. Usiluje sa v dnešnej dobe vôbec niekto o naozaj cnostný,…

Jozef Kuzma

Úctivá žiadosť arcibiskupom a biskupom

0icon

Drahé Eminencie a Exelencie, Otcovia arcibiskupi a biskupi, chcel by som vás úcti

Marek Danko

Sú Slováci prívrženci nacizmu?

0icon

Migračná kríza, ktorá sa už niekoľko mesiacov odohráva na hraniciach Európskej únie a Bieloruska, a napätie medzi Ruskom a Ukrajinou naďalej prispievajú k eskalácii konfliktu v regióne. Po vykonaní auditu rozmiestnenia svojich ozbrojených s&

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Zamestnanci inštalujú model prehistorického žraloka veľkozubého (Megalodon) v Americkom prírodovednom múzeu v New Yorku

Autor: TASR/AP-Richard Drew

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Hojsík: Europarlament urobil dobrý krok smerom k ochrane zvierat v EÚ

0 icon

Brusel 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Týranie zvierat počas prepravy sa musí skončiť. Rozhodol o tom vo štvrtok Vyšetrovací výbor Európskeho parlamentu pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT). V záverečnom hlasovaní výbor, ktorého podpredsedom bol slovenský europoslanec Martin Hojsík (PS), schválil nielen záverečnú správu, ale aj odporúčania na lepšiu…

Macron chce nadnárodné zoznamy kandidátov a legislatívnu iniciatívu EP

0 icon

Brusel/Štrasburg 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frederick Florin, Pool Photo via AP)   Európsky parlament (EP) by mal mať podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona legislatívnu iniciatívu pri navrhovaní celoeurópskych zákonov rovnako, ako ju má Európska komisia, pričom voliči v eurovoľbách by mali mať právo voliť cez nadnárodné zoznamy kandidátov Macron to uviedol…

Pred sídlom OSN v New Yorku sa pohyboval podozrivý muž, budovu museli uzavrieť

0 icon

New York 2. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-John Minchillo)   Sídlo Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku museli vo štvrtok na niekoľko hodín uzavrieť po tom, ako pred jedným z hlavných vstupov zbadali muža, ako sa prechádza s niečím, čo podľa polície vyzeralo ako brokovnica Ako uviedla newyorská polícia, jej vyjednávači…

Poľský parlament zamietol návrh na úplný zákaz interrupcií

0 icon

Varšava 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Poslanci dolnej komory poľského parlamentu (Sejm) zamietli vo štvrtok veľkou väčšinou hlasov návrh zákona, ktorý by v krajine úplne zakázal možnosť podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. V prípade prijatia normy navrhnutej občianskou iniciatívou by za interrupciu hrozil rovnaký trest ako za vraždu. Informovala o…

Bratislavský primátor s kolegami z V4 diskutovali s americkými kongresmanmi

0 icon

Bratislava/Washington 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Primátor Bratislavy Matúš Vallo spoločne s primátormi ďalších hlavných miest V4 (Praha, Budapešť, Varšava), združenými v Pakte slobodných miest diskutovali online s americkými kongresmanmi Počas híringu pred členmi Podvýboru pre Európu, energetiku, životné prostredie a kybernetiku poskytli prehľad toho, akú prácu vykonávajú na…

Najdrahším mestom pre život je izraelský Tel Aviv, prekonal Paríž i Singapur

0 icon

Tel Aviv 2. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Izraelská metropola Tel Aviv je najdrahším mestom pre život na svete. Vyplýva to z najnovšej správy Economist Intelligence Unit, výskumnej a analytickej divízie mediálnej spoločnosti Economist Group Uvedené izraelské finančné a kultúrne centrum na brehu Stredozemného mora sa predtým v rebríčku nachádzalo na…

Minister práce odovzdal za rezort krabičky plné lásky

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:MPSVR SR)   Do tohtoročného 4. ročníka celoslovenskej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ sa zapojili aj zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Počas štyroch dní pripravili s láskou 76 krabičiek, ktoré dnes minister práce Milan Krajniak odovzdal zakladateľkám projektu Kozmetika,…

EÚ, USA, Kanada aj Británia oznámili nové sankcie proti Lukašenkovmu režimu

0 icon

Washington 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrei Stasevich/Pool Photo via AP)   Spojené štáty, Kanada, Británia aj EÚ oznámili vo štvrtok uvalenie nových sankcií proti režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v súvislosti s migračnou krízou na hraniciach Bieloruska s členskými krajinami EÚ. Informovala o tom agentúra AFP USA a ich spojenci obviňujú…

Rakúsky kancelár Schallenberg odstupuje

0 icon

Viedeň 2. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo, Pool)   Rakúsky spolkový kancelár Alexander Schallenberg vo štvrtok oznámil, že odstupuje z funkcie. Informoval o tom portál heute.at Schallenberg tak reagoval na predchádzajúce oznámenie jeho predchodcu vo funkcii a šéfa ľudovcov Sebastiana Kurza o odchode z politiky, údajne pre narodenie potomka. "Nemám…

OSN: Potreba humanitárnej pomoci vo svete budúci rok stúpne

0 icon

Ženeva 2. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-/Pavel Golovkin)   V roku 2022 bude v krajinách ako Afganistan, Etiópia, Mjanmarsko, Sýria či Jemen potrebovať núdzovú humanitárnu pomoc rekordných 274 miliónov ľudí Vo svojom ročnom prehľade budúcich potrieb to odhaduje Úrad Organizácie Spojených národov pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), podľa ktorého projekcií počet ľudí…

Podkasty

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Hoax

0icon

Hoax Hoax

Marek Brna

Súčasnosť je ako zlý sen

0icon

Je to však neúprosná realita. Žneme plody našej sejby. Takí sme boli a preto k nám prichádzajú dnešné okolnosti. Rozhliadnime sa okolo seba a priznajme, či naozaj si dnešné ľudstvo zaslúži dajakú slnečnú realitu, život v zdraví a radosti, spokojnosti. Usiluje sa v dnešnej dobe vôbec niekto o naozaj cnostný,…

Jozef Kuzma

Úctivá žiadosť arcibiskupom a biskupom

0icon

Drahé Eminencie a Exelencie, Otcovia arcibiskupi a biskupi, chcel by som vás úcti

Marek Danko

Sú Slováci prívrženci nacizmu?

0icon

Migračná kríza, ktorá sa už niekoľko mesiacov odohráva na hraniciach Európskej únie a Bieloruska, a napätie medzi Ruskom a Ukrajinou naďalej prispievajú k eskalácii konfliktu v regióne. Po vykonaní auditu rozmiestnenia svojich ozbrojených s&

TopDesať

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0 icon

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

TOP10: Staroveké Grécko, ako ho nepozná ani profesor dejín

0 icon

Zdá sa, že starí Gréci vymysleli mnoho vecí, ktoré dnes používame: divadlo, olympijské hry, filozofiu aj jo-jo. Staroveké Grécko je však aj plné tajomstiev a zaujímavých faktov, o ktorých možno nevedia ani samotní učitelia dejepisu. Poďme sa na nich spolu pozrieť.

Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

0 icon

Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

Stratený v dunách piesku západného ergu: 2. časť

0 icon

Nachádzame sa na Sahare, jednej z najsuchších oblastí na svete. Konkrétnejšie v neprívetivej krajine Veľkého západného ergu, ktorá pripomína more zlatých vĺn pod azúrovou oblohou, kde sa rozkladá na ploche 78 000 kilometrov štvorcových. Duny už údajne pohltili ťavie karavány, armády a celé dediny. Pokusy zastaviť ich však zlyhali. Pokračujeme…

Čo sa stane s tvojím telom, ak vyhodíš vankúš?

0 icon

Prvý vankúš, ktorý poznáme, pochádza zo starovekej Mezopotámie. Bol vyrobený z kameňa a mohli si ho dovoliť iba bohatí ľudia. Na rozdiel od starodávnych kamenných vankúšov sú dnes tie, ktoré používame, mäkké a nadýchané a veľa ľudí nemôže spať bez objatia veľkého útulného vankúša. Ale v skutočnosti nemusí byť spánok s vankúšom najlepším spôsobom odpočinku,…

Armádny Magazín

Lukašenko oznámil spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie

0 icon

Bielorusko, 2.december 2021 (AM, Sputnik) –Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil v rozhovore pre RIA Novosti, že nie je vylúčené zvýšenie početného stavu bieloruske

Jedinečný pohľad: Na video bolo natočené testovanie lietajúceho granátometu

0 icon

Nórsko, 2.december 2021 (AM, Sputnik) – Nórska spoločnosť Nammo aktuálne testuje dron s nainštalovaným protitankovým granátometom M72. Výrobca uvádza, že tieto nové zbrane môžu pôsobiť v húfo

Abcházski vojnoví veteráni odmietajú integráciu s Ruskou federáciou

0 icon

Abcházsko, 2. december 2021 (AM) – Zjednotená rada abcházskych veteránov kritizovala prezidenta samozvanej Abcházskej republiky Aslana Bžaniu. Veteráni tvrdia, že sú proti integrácii s Ruskou federáciou.   „Občania Abcházska! Prezident našej krajiny Aslan Bžania na stretnutí s vedeckou a tvorivou inteligenciou 22. nove

Elon Musk varoval pred hrozbou bankrotu SpaceX

0 icon

USA, 2. december 2021 (AM) – Súkromná vesmírna spoločnosť SpaceX čelí reálnemu riziku bankrotu v dôsledku výrobnej krízy s novou raketou Starship. Jej zakladateľ a generálny riaditeľ Elon Musk o tom napísal v liste zamestnancom víkend po Dni vďakyvzdania (26. novembra)

Posledný žijúci český pilot RAF - generál Emil Boček ocenil morálne autority Česka aj Slovenska

0 icon

Česko, 2. december 2021 (AM, MOČR) – Posledný žijúci český stíhací pilot RAF, armádny generál Emil Boček, dnes ôsmim osobnostiam a dvom inštitúciám odovzdal v Arcibiskupskom paláci cenu „Morálna autorita“. Udeľuje ju od roku 2019. Počas slávnostného večera vyznamenal dve osobnosti aj minister obrany Lubomír Metnar

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Zamestnanci inštalujú model prehistorického žraloka veľkozubého (Megalodon) v Americkom prírodovednom múzeu v New Yorku

Autor: TASR/AP-Richard Drew

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali