Rešpektovanie práva na život – Analýza súčasného stavu vykonávania umelých potratov na Slovensku

Bratislava 6. februára 2019 (HSP/Foto:Martin Dilong, Piyabay)

 

Dedičstvo zo socializmu

Ešte z čias socializmu platí u nás Zákon č. 73/1986 Zb. Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov. Hoci po roku 1989 sa veľa zákonov u nás zmenilo v rôznych oblastiach, tento platí dodnes.  Od roku 1990 bolo viacero legislatívnych návrhov, ktoré sa snažili zásadne zmeniť legislatívu, ktorá sa týka potratov. Ku komplexnej zmene, ktorá by zrušila socialistický zákon, však nedošlo. Avšak nedá sa povedať, že by nedošlo k pozitívnym zmenám, ktoré mali významný vplyv na pokles počtu umelých potratov. O aké zmeny išlo?

Ilustračné foto

 

I.                 Nenarodené dieťa je ľudskou bytosťou 

 

Otvorenie verejnej diskusie o potratoch. Zvýšenie povedomia o hodnote počatého ľudského života. Po roku 1990 sa otvorila verejná diskusia. Pokračovala intenzívne aj po roku 2000. Významnú rolu v nej zohrali mnohé mimovládne organizácie, cirkvi, aktívni bioetici, aktivisti  a právnici, ktorí začali poukazovať na  fakt, že ľudský život začína počatím. Profesor Jerome Lejenue,  na otázku,  či môžeme v hovoriť o ľudskej bytosti v prípade ľudského oplodneného vajíčka, odpovedal jednoznačne: „Samozrejme. Plod je ľudskom bytosťou. Geneticky kompletnou. To nie je objav, to je fakt.“  Dostupnosť internetu umožnila, že mnohé ženy si začali hľadať iné informácie o potratoch, než aké im dovtedy ponúkali niektorí pro-potratoví lekári.  V tejto oblasti vykonalo veľmi veľa od roku 1990 Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a po roku 2000 Fórum života, ktoré pod vedením jej dlhoročnej predsedníčky Marcely Dobešovej dokázalo spojiť mnohých, ktorým na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť záleží.

 

II.               Významnejšie legislatívne aktivity a rozhodnutie ústavného súdu

 

Najmä predstavitelia KDH podali viacero legislatívnych návrhov, ktoré sa snažili zmeniť prax vykonávania umelých potratov na Slovensku. Tieto návrhy hľadali spojencov aj v iných politických stranách a hnutiach. Tak sa napríklad poslancovi Miroslavovi Mikolášikovi v spolupráci s inými podarilo v 90-tych  rokoch presadiť do platnej legislatívy zákonnú povinnosť pri potratoch na žiadosť zaplatiť finančnú úhradu. V nasledujúcom roku prišlo k výraznému poklesu  umelých potratov. Táto prax bola po slovenskom príklade zavedená aj v Českej republike. Poslankyňa Ľudmila Mušková spolu s  poslancom Štefanom Zelníkom predložili novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá bola schválená. Podľa nej má  žena na rozmyslenie 48 hodín, či skutočne podstúpi umelý potrat, alebo nie. 31 poslancov NR SR, zastúpených Danielom Lipšicom, predložilo v roku 2001 podnet na Ústavný súd SR, aby bol zákon o umelom prerušení tehotenstva vyhlásený za neústavný. 4.12. 2007 (PL. ÚS 12/01)  tesná väčšina ústavných sudcov 7:5 rozhodla, že zákon o umelom prerušení tehotenstva je v súlade s Ústavou SR, pokiaľ ide o potrat na žiadosť v prvých 12 týždňoch tehotenstva. K tomuto rozhodnutiu ústavného súdu sa žiada dôkladnejšia právna analýza, ktorá by poukázala na vážne ústavne otázniky, ktoré obsahuje stanovisko  väčšiny ústavného súdu. Bolo by potrebné tiež detailnejšie rozobrať názor tesnej menšiny piatich ústavných sudcov: Jána Auxta, Petra Brňáka, Rudolfa Tkáčika, Jána Lubyho a Lajosa Mészároša, ktorí jednoznačnej poukázali, že Zákon o umelom prerušení tehotenstva, ktorý umožňuje umelý potrat na žiadosť je v rozpore s čl. 15  Ústavy SR a vážnym spôsobom zasahuje do základného ľudského práva nenarodeného dieťaťa na život.  Podľa uvedených piatich sudcov súčasná prax vykonávania potratov je zlyhaním štátu v oblasti ochrany nenarodeného života.   Pokiaľ mi to čas umožní, pokúsim sa uvedené rozhodnutie ústavného súdu analyzovať osobitne, ale v tejto analýze si dovolím poukázať aspoň na niektoré právne argumenty piatich ústavných sudcov, s ktorými plne súhlasím.

Na snímke Martin Dilong

 

III.             V čom sú hlavné nedostatky súčasného zákona o umelom prerušení tehotenstva?

           Názov zákona

Samotný názov zákona je právny nezmysel. Zákon o umelom prerušení tehotenstva… Prerušenie je činnosť, ktorá sa zastaví na určitú dobu a potom môže znova nerušene pokračovať. Napríklad prerušenie zápasu počas hokeja, keď padne gól. A jeho opätovné pokračovanie keď rozhodca hodí puk medzi súperov v strede ľadového ihriska. V tejto súvislosti mi napadá aj nápis, ktorý bol umiestnený nad nacistickými  koncentračnými tábormi: „Arbeit macht frei“,

práca oslobodzuje.  V skutočnosti to bol iba nadpis na zakrytie zverstiev, ktoré sa v koncentračných táboroch odohrávali – mučenie, neľudské zaobchádzanie a masové popravy nevinných ľudí. Každý človek, ktorý má čo len trochu cit pre  slovenčinu, by tento zákon nazval inak, napríklad –   Zákon o umelom ukončení tehotenstva… Nejde teda o žiadne prerušenie, ale o ukončenie života.

 

Účel zákona

 

Pozrime sa na účel platného zákona, tak ako je definovaný v § 1:

“ Zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie.“

Takýto účel zákona sa možno dá ešte odôvodniť socializmom, pretože historicky prvé legálne potraty v 20. storočí zaviedol V.I. Lenin v r. 1920 a do roku 1989 Slovensko ako súčasť Československa patrilo do sovietskeho bloku. Kto však dnes môže zodpovedne tvrdiť, že vykonávanie potratu je v záujme zodpovedného rodičovstva? Alebo či potrat predstavuje spôsob ako chrániť život a zdravie ženy? Nie je často skôr matka druhou obeťou potratu? Dnes, keď je dostupných tak veľa hodnoverných informácií a osobných svedectiev žien o traumách, aké prežili po potrate – tzv. postaborčný syndróm? Nebol by skôr presný takýto účel zákona: „Zákon umožňuje umelé ukončenie tehotenstva iba vo výnimočných prípadoch. “

 

 

Nerešpektovanie práva na život 

 

Najvážnejšou výhradou, na ktorú poukázali aj vyššie uvedení piati ústavní sudcovia, predstavuje možnosť svojvoľného  zbavenia života ľudskej bytosti, ktorá ešte nedosiahla vek 12 týždňov od počatia bez akéhokoľvek dôvodu. Ústavní sudcovia Ján Auxt, Peter Brňák a Rudol Tkáčik zhodne tvrdia, že tesná väčšina ústavného súdu vyslovila „ ….súhlas s extrémne liberálnou a ústavne neakceptovateľnou verziou zákona o interrupciách…“ , uvedené je v rozpore: „ … s čl. 15 ods. 1 ústavy, z obsahu ktorého nenarodený ľudský život treba považovať za mimoriadnu ústavnú hodnotu požívajúcou osobitnú zákonnú ochranu…“ a pokračujú: „Podľa nášho názoru namietaná zákonná úprava….neposkytuje nenarodenému životu (do 12. týždňa svojho vývoja) ….žiadnu relevantnú ochranu.“

Ústavný sudca Lajos Mészároš vo svojom stanovisku konštatuje: „ Právo na život je vstupnou bránou a pilierom celého systému ochrany základných práv a slobôd. Účinná ochrana práva na život je nevyhnutnou (i keď nie dostatočnou) podmienkou reálnych záruk telesnej a duševnej integrity osoby a tým aj všetkých jej ostatných práv a slobôd.“ A ďalej uvádza:“ Kľúčovým a východiskovým princípom musí byť princíp rovnakej hodnoty ľudského života bez ohľadu na jeho vývinovú fázu …“  Za všetko hovorí táto časť jeho vyjadrenia:“ ….zákonodarca (parlament) svojvoľne rozlišuje medzi nenarodeným  životom kratším ako 12 týždňov a dlhším ako 12 týždňov.“ Ústavný sudca Ján Luby vo svojom stanovisku zdôrazňuje:“ Článok  15 ods. 1 druhá veta ústavy najprv uznáva, že aj pred narodením existuje ľudský život. Táto ústavná hodnota sa podľa ústavného príkazu v tejto veci musí chrániť.“ A na inom mieste pokračuje:“ Rovnako je však isté, že zákon o umelom prerušení tehotenstva vecne zasahuje do pôsobnosti čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy. Ústava má na mysli ochranu v tom najširšom slova zmysle – od prijímania ústavne súladných právnych predpisov zasahujúcich do ľudského života pred jeho narodením až po administratívnu prax orgánov zdravotníctva  v tejto oblasti.“

 

IV.            Komplexný pohľad – ochrana života nenarodených a pomoc matkám  

 

Dnes sú pred poslancami dva legislatívne návrhy, ktoré sledujú cieľ zásadnej legislatívnej zmeny  vykonávania potratov. Je potrebné, aby pri diskusii, ktorá prebehne v parlamente, zaznievalo menej politiky a viac právnych, sociálnych a ekonomických opatrení, ako chrániť nenarodené deti a pomáhať ich matkám. Z môjho pohľadu sa však žiada urobiť podstatne viac, ako iba zásadným spôsobom obmedziť vykonávanie umelých potratov na Slovensku. Je potrebné vykonať viac hĺbkových zmien v oblasti sociálnej a rodinnej politiky. Dovolím si aj uviesť niektoré z vhodných sociálno-ekonomických opatrení:

 

·       zvýšiť odpočítateľnú položku z daňového základu na deti a  na rodiča,  ktorý sa stará o dieťa, aspoň o 30% oproti stavu platnému k 1.1. 2019,

·       umožniť pre rodinu s dieťaťom odpočítanie aspoň  časti splátky  hypotéky  (minimálne 150 EUR mesačne) z daňového základu pracujúceho rodiča,

·       zaviesť vyplácanie prídavku na dieťa už od dátumu, kedy je matke potvrdené tehotenstvo lekárom, nečakať až kým sa dieťa narodí a dostane rodný list,

·       poskytnúť  rýchlu pomoc pre matky, ktoré sa v súvislosti s tehotenstvom ocitli v ťažkej sociálnej a ekonomickej situácii,

·       ekonomicky motivovať zamestnávateľov formou výhodného odpočítania z daňového základu na vyplácanie  bonusu pre rodiča, ktorý sa stará o dieťa,

·       v prípade komplikácie tehotenstva poskytnúť matke rýchlo maximálnu lekársku starostlivosť, vrátane možnosti lekárskeho vyšetrenia a pomoci pre ňu v zahraničí, ktorá by bola plne hradená zdravotnou poisťovňou,

·       poskytovať platenú dovolenku v trvaní 2 týždňov pre otca dieťaťa pri narodení dieťaťa, nad rámec zákonnej dovolenky,

·       daňový bonus pre novomanželov aspoň vo výške 7000 eur pre  manželský pár.

 

Záver:

 

Na záver tejto právnej analýzy by som rád vyjadril svoje presvedčenie.

Ochrana života by nemala byť nikdy priestorom na politický boj. Mala by byť skôr cestou, ako spájať čím viacerých bez ohľadu na politickú, náboženskú či etnickú príslušnosť.  Ochrana života nenarodeného dieťaťa a pomoci pre každú matku nemôže byť vecou iba určitých skupín v spoločnosti alebo  aktívnych jednotlivcov. Mala by byť pozvaním pre všetkých, aby bolo rešpektované právo na život pre každého. Tak, ako požaduje aj ústavný imperatív článku 15, druhej vety Ústavy SR: „Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“

 

Martin Dilong, autor je právnik

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Špeciálny prokurátor Dušan K. bude stíhaný väzobne

0 icon

Bratislava 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Obvinený špeciálny prokurátor Dušan K. a bývalý vysoký policajný funkcionár Norbert P. budú väzobne stíhaní. Rozhodla o tom v nedeľu neskoro večer sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS). TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. "Sudkyňa pre prípravné konanie…

Sociológ Hampl: Všetky krajiny, ktoré sa dostanú do americkej sféry vplyvu, sú na tom rovnako

0 icon

Praha/Varšava 25. októbra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vladimír Franta)   Český sociológ Petr Hampl sa na sociálnej sieti venuje informáciám o tom, že v susednom Poľsku bola nájdená cínová a strieborná rudu v množstve skoro miliardy ton "Skvelá správa. Pre nadnárodnú korporáciu Lumina Capital so sídlom v Kanade. Poliaci z toho budú mať…

Súd začal rozhodovať o väzbe pre Dušana Kováčika a vysokého policajného funkcionára Norberta P., ktorý sa rozhodol spolupracovať. Podľa Galka je čas rozpútať nie búrku, ale rovno uragán

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v nedeľu o 09.00 h rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať vysokého policajného funkcionára Norberta P Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22.10.)…

Brit Geoghegan Hart nečakaným víťazom Giro d’Italia. Záverečná časovka pre Gannu, Sagan na 52. mieste

0 icon

Miláno 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Britský cyklista Tao Geoghegan Hart sa stal nečakaným víťazom 103. ročníka pretekov Giro d'Italia. Dvadsaťpäťročnému jazdcovi tímu Ineos Grenadiers stačila na celkový triumf aj trinásta priečka v cieli záverečnej 21. etapy, ktorou bola individuálna časovka na 15,7 km s dojazdom v Miláne Hart…

Rusko prekročilo hranicu 1,5 milióna potvrdených prípadov

0 icon

Moskva 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Počet potvrdených prípadov koronavírusu v Rusku v nedeľu prekročil hranicu 1,5 milióna po tom, ako úrady nahlásili 16 710 nových infekcií. Celkový počet nákaz v krajine je štvrtý najvyšší na svete Od začiatku pandémie v Rusku na ochorenie COVID-19 zomrelo viac ako 26…

Veľvyslanectvo USA svojim občanom v Bielorusku odporučilo, aby sa zásobili potravinami

0 icon

Minsk 25. októbra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP)   Veľvyslanectvo Spojených štátov Amerických v Minsku s ohľadom na "ultimátum" vyhlásené bývalou kandidátkou na prezidenta Sviatlanou Cichanovskou bieloruským úradom odporučilo svojim občanom, aby sa vyhli masovým akciám a zabezpečili si zásoby jedla, vody a liekov aspoň na tri dni V nedeľu vyprší termín "národného…

Podľa Čarnogurského st. sa Šeliga posledným hlasovaním pri Záborskej zákone o potratoch ukázal ako „najväčší podvodník v slovenskej politike“

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Bývalý predseda vlády a minister Ján Čarnogurský st. na svojich osobných internetových stránkach publikoval komentár ku nedávno v NR SR prerokúvanému návrhu zákona o interupciách, ktorý predkladala skupina vládnych poslancov okolo Anny Záborskej. Čarnogurský konštatuje, že návrh poslankyne Záborskej na "kozmetickú"…

Hamilton 92. víťazstvom prekonal Schumachera: „Skvelé a ďakujem“

0 icon

Portimao 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jorge Guerrero, Pool via AP)   Britský automobilový jazdec Lewis Hamilton na Mercedese dosiahol na Veľkej cene Portugalska rekordné 92. víťazstvo v seriáli F1. Prekonal tým doterajší zápis Michaela Schumachera z Nemecka. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Fín Vallteri Bottas, tretí skončil…

Nedôvera voči Matovičovi sa podľa prieskumu vyšplhala na 67%. Z vlády verí najviac ľudí Sulíkovi

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Televízia Markíza v rámci diskusnej relácie Na telo publikovala prieskum agentúry Focus, ktorý sa zameral na dôveryhodnosť popredných politikov z vlády počas vrcholiacej druhej vlny pandémie koronavírusu. Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom…

Kmotrík ml. na lavičke prežíval aj vyvolal emócie

0 icon

Dunajská Streda 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik)   Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. prežíval stretnutie futbalistov bratislavského Slovana v Dunajskej Strede priamo na lavičke. V zápise figuroval ako vedúci mužstva, hosťujúcich hráčov počas celého duelu burcoval pri postrannej čiare. Skúsenosť, ku ktorej "belasých" donútilo rozšírenie koronavírusu v ich tábore,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Aj Matovičovi ponúkli úplatok 940 milión dolárov, tí istí, ktorí ho ponúkli Lukašenkovi za koróna opatrenia?

0icon

Ľudia spamätajte sa! Veď ide o Vaše zdravie. Nenechajte zo seba pre grázla Matoviča robiť pokusných králikov. Ani každý deň minimálne jeden test nemusí podľa Matoviča stačiť, aby naďalej podvodne zarábal na kúpe stále nových a nových testov. Ako môžete veriť daňovému kriminálnikovi a korupčno-podvodnému plagiátorovi?

Boris Mesár

Prejav prezidenta Putina na Valdajskom klube 2020

0icon

Valdajský klub v roku 2020 sa uskutočnil v pozadí s ,,pandémiou" COVID-19. V Rusku sme postavili na prvé miesto život a bezpečnosť ľudí . Pamätáme si katastrofickú situáciu v 90. rokoch čo sa týka demografie .( Tá bola horšia ako počas 2 SV ,zaslúžili sa o to liberálni neomarxisti )…

Ivan Štubňa

Opatrenia vlády Igora Matoviča sú chaotické...

0icon

Opatrenia vlády Igora Matoviča sú chaotické a sú výrazným znakom činnosti celej chaotickej vlády. Premiér označil tých občanov, ktorí sa dajú otestovať za zodpovedných. Tých, čo nemajú v úmysle sa dať otestovať, označil za nezodpovedných. Dovolím si tvrdiť, že v prvom rade je nezodpovedná celá vláda aj s Matovičom. Matovič totiž pozabudol na to,…

Ladislav Kováčik

Odpoveď na mediálne zavádzanie v prípade demonštrácií

0icon

Myslím si, že by sa už mali skončiť tendenčné praktiky v médiách o prezentovaní rôznych protestných akcií či demonštrácií. Keď demonštrujú "naši", tak tam dáme krásne, pozitívne fotky, korektne a detailne napíšeme o zámeroch toho zhromaždenia a hnutia, poskytneme rozhovor s jeho predstaviteľom bez útočných otázok.

Peter Švec

Stratég ohrozí zopár hrdinov za záchranu národa, tupoň ohrozí milióny za svoju chiméru. Koncepčná prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 6. časť.

0icon

Nasledujúcu časť venujem tomu najdôležitejšiemu typu prevahy, ktorým je koncepčná prevaha. Táto využíva tvorivosť nejakým spôsobom mysliaceho tvora. A vonkoncom sa netýka len ľudí. V nasledujúcom blogu sa budem venovať výlučne aktuálnym súvislostiam potvrdzujúcim tieto teoretické poznatky. Aby sme pochopili, či môže fungovať stratégia úplnej paralyzácie štátu namiesto cieleného prístupu a aké…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

0 icon

Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

Zimné pneumatiky: Otázka bezpečnosti, ak jazdíme pri teplotách pod 7°C

0 icon

Či chceme či nie, postupne sa blíži časť roka, kedy začnú v ranných a nočných hodinách pribúdať na teplomeroch mínusové teploty. Už vopred by sme mali dbať o to, aby naše vozidlo bolo prispôsobené aj na horšie podmienky na vozovke. Ideálnym začiatkom sú práve zimné pneumatiky. Pneumatiky sú pre niekoho možno nie príliš…

Neznámy lietajúci objekt v Rendleshamskom lese (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o afére, ktorá sa odohrala v Rendleshamskom lese. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo sa dialo hneď na druhý deň po tom, čo príslušníci letectva zvestovali to, čo videli, svojim nadriadeným. Rozbehli sa forénzne testy. Tie priniesli zaujímavé výsledky. Po prvé, na zemi sa mali…

Kresťanská viera ako terč konšpiračných teórií (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o kresťanskej viere ako terči konšpiračných teórií – a že ich bolo neúrekom. V rámci druhej časti sa pozrieme na Máriu Magdalénu a Priorstvo Siona. Podľa tejto teórie mal Ježiš dve deti, plody utajovaného manželstva s Máriou Magdalénou. Tieto deti potom mali byť práve Máriou Magdalénou…

Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

0 icon

Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

Vo svete IT

Ako pomohol Mesiac ešte sa formujúcej Zemi?

0 icon

Pred 4.5-miliardami rokov Zem vyzerala úplne inak ako dnes. Naša planéta bola horúcim zlepencom s nepredstaviteľnými teplotami a toxickým vzduchom. Navyše Slnko bombardovalo našu Zem dávkami radiácie, prostredníctvom výronov hmoty. Tie ohrozovali našu atmosféru, píše NASA. Mali sme však pomoc, akýsi ochranný štít. Vďaka nemu sa mohla na našej planéte…

Dni inovácií EIT Health 2020 – Ste pripravení zmeniť budúcnosť? Mladí inovátori zo Slovenska sa teraz môžu prihlásiť na podujatie EIT Health i-Days!

0 icon

Zúčastnite sa tohtoročných Dní inovácií, ktorých cieľom je zlepšiť zručnosti mladých študentov v oblasti zdravotnej starostlivosti a inovácií zo Slovenska a z 21 ďalších krajín. Na 1- až 2-dňových podujatiach Dní inovácií študenti dostanú skutočné výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré budú riešiť v multidisciplinárnych tímoch. Tieto podujatia prinášajú školenia…

Mi Band náramky by mohli dostať novú a veľmi užitočnú funkciu, ktorú ocenia mnohí z nás

0 icon

Niekoľko týždňov dozadu sa objavili v aplikácii Mi Fit známky po kóde, ktorý naznačoval, že Xiaomi pracuje na prinesení funkcie merania telesnej teploty. Najnovšie portál androidtr.es poukazuje na prvé náhľady z rozhrania aplikácie, ktoré sa podarilo „vytiahnuť“ z aplikácie. Mi Band budú schopné odmerať telesnú teplotu Ako môžete vidieť nižšie,…

Vývojár priniesol aplikáciu, ktorá nainštaluje Mobilné služby Google aj do nepodporovaných zariadení Huawei

0 icon

Bez ohľadu na to, čo si myslíme o sankciách zo strany USA voči spoločnosti Huawei, tak mnohým používateľom tieto obmedzenia znepríjemňujú život. Hlavne v prípade nových zariadení, kde chýba množstvo aplikácií, a to aj napriek tomu, že existuje mnoho alternatívnych obchodov s aplikáciami. Aplikácia Googlefier vám vyrieši problémy Známy portál xda-developers.com poukazuje na…

Šéf Huaweiu sľubuje ďalšie inovácie a to aj napriek nepriaznivej situácii

0 icon

Pár dní dozadu sme mohli byť svedkami predstavenia novej produktovej rady smartfónov Mate 40, ktorá v pozitívnom slova zmysle prekvapila vo viacerých oblastiach. Od procesora Kirin 9000, ktorý je vyrobený 5nm výrobným procesom, až po kameru zariadenia, ktorá aktuálne nemá konkurenciu. Spoločnosti Huawei sa podarilo predstaviť zariadenia, ktoré majú vo…

Armádny Magazín

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

0 icon

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí

Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

0 icon

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

0 icon

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?     [caption id="" align="alignnone"…

Svetlo sveta

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

icon FOTO DŇA