Príhovor otca Mariána Kuffu k udalostiam na Slovensku, veľká výzva Šefčovičovi

Bratislava 20. marca 2019 (HSP/Svetlosveta/Foto:Screenshot Youtube)

 

Prinášame vám v plnom znení zásadný príhovor katolíckeho kňaza k politickým udalostiam na Slovensku

Na snímke kňaz Marián Kuffa

Milí bratia a sestry v Kristovi.

Majme v úcte Bohom ustanovených pastierov Svätej rímskej Cirkvi. Túto Cirkev nám Boh dal nie preto, že sme dokonalí, ale preto, že sme hriešni. Ani Ježiš Kristus, ani Panna Mária na zemi pre seba Cirkev nepotrebovali. Ježiš je Boh a Panna Mária bola svätá od momentu počatia a na zemi nikdy nezhrešila.

Cirkev potrebujeme my hriešnici, aby sme mali prístup k sviatostiam, bez ktorých pokrstený veriaci človek nevie tento svet opustiť zmierený s Bohom. Boh je nekonečne milosrdný do momentu kedy žijeme a nekonečne spravodlivý po smrti. Diabol do ľudských sŕdc zasial obrátenú ideu. Hovoríme, že keby Boh bol spravodlivý, neboli by vojny, ktoré zabúdame, že sú následkom konania hriešného človeka a taktiež radi hovoríme, že Božie milosrdenstvo je tak nekonečné, že je jedno v akom stave opustíme tento svet. Verme radšej Bohu a toto nám Boh nezvestuje.

Veľa útokov sa dostáva Cirkvi v dnešnom svete. Diabol proti nej obracia aj hriechy a skutky tých, čo slúžia jemu. Sú to predpovedaní vlci v baránkovom rúchu. Prosím Vás, zostaňte Cirkvi verní za každých okolností, pretože ona je tou loďkou, ktorú v zjaveniach svätého Dona Bosca nebesia zjavili ako istotu na rozbúrenom mori. Chráňte ju ako svoju matku. Tí ju zneužívajú na svoje ciele, ktorí nazývajú jej autority bludármi len preto, že nezdieľajú nimi naordinovanú personálnu politiku. Beda kňazovi, ktorý by mlčal, keď treba hovoriť. Dobrý pastier nie je ten, ktorý dobre pasie, keď sa ovce samy pasú. Dobrý pastier je ten, ktorý ovce chráni, keď sa blížia vlci a aj biskup Orosch je týmto dobrým pastierom.

Veľa sa hovorí o politickom boji proti zlu a z tohto hesla sa stal aj politický slogan. Každý vidí zlo inde. Inde videl zlo Sovietsky zväz, inde ho vidí dnešný predstaviteľ Severnej Kórei. Kresťan vie, čo je a kde je zlo. Je to prekročenie proti Desatoru Božích prikázaní. V Božom pláne je hierarchia hodnôt a hierarchia autority. Aj Desatoro Božích prikázaní je zoradených hierarchicky, kedy od porušovania vyššieho zákonite prerážame nižšie. V Božích prikázaniach nám Boh chcel povedať, že človek a spoločnosť, ktorá sa od Neho odvráti, zákonite sa postaví proti matkám a otcom, životu a majetku blížneho. Prečo totiž mať v úcte majetok blížneho, keď ani život blížneho nemá žiadnú hodnotu?

Nenechajte sa znechutiť a zastrašiť v snahe o dosiahnutie lepšej spoločnosti, ale ako Božie deti nenaleťme diablovej ponuke vybudovať spoločnosť a spravodlivosť bez Boha. Takáto spravodlivosť je totiž vždy nespravodlivosťou voči najslabším. Preto svätý Ján Pavol II. povedal, že buď bude Európa kresťanská alebo nebude. Ak Slovensko prestane byť kresťanské, tiež nebude.

Boh chce vidieť našu aktivitu, naše nasadenie. Opľúvaný, bičovaný, vysmievaný Kristus sa nachádza medzi nami aj dnes. On je Cirkev. Aj dnes tak ako to počul Šavol pred Damaškom platí, že kto ide proti Jeho Cirkvi, ide proti Nemu. Niet väčšieho útoku na biskupa ako nazvať ho bludárom, teda niekým, kto vykonáva svoj úrad v rozpore s učením Cirkvi. Aj dnes tak ako na ceste na Golgotu pozerá, kto mu podá šatku, kto mu pomôže niesť kríž. Nenarodili sme sa náhodou do tejto doby. Boh vie, prečo nechcel, aby sme žili počas Prvej alebo Druhej svetovej vojny, ale teraz. Už pri stvorení sveta Boh vedel, že Ty sa narodíš do tejto doby. Nie preto, aby sme si my dnes užívali blahobyt a zatvárali oči. V každej vojne sú aj takí, ktorých sa utrpenie netýka a majú sa dobre, pretože zavreli oči. Boh nás na tento svet povolal, aby sme mali oči otvorené a pretvárali jeho spoločnosť na jeho obraz.

Kristus je ten istý včera, dnes a zajtra. Taký je však aj najväčší nepriateľ ľudstva – diabol. Každá doba pociťuje jeho účinky a Boh ho trpí len preto, aby sa prejavilo zmýšľanie ľudí. Len na pokušení a v boji sa vie prejaviť udatnosť jemu verných. Aj dnešná doba má pred sebou nástrahy alebo biblicky tomu hovoríme znamenia doby, na ktoré musíme reagovať. Aj Boh očakával od vyvoleného židovského národa, že spozná znamenie doby a spásu, ktorú mu Boh v osobe Ježiša Krista priniesol.

Nič to nemení na tom, že tí, čo si mysleli, že sú dokonalí, poväčšine za Ježišom nešli. Aj preto sa Ježiš musel obklopiť verejnými hriešnikmi. Vtedajšia „elita“ na zanemenia doby nevedela reagovať a bola to vtedajšia elita, ktorá Ježiša ukrižovala. Vyhýbajme sa preto aj dnes označovaniu, že niekto z nás patrí medzi „súčasnú kresťanskú elitu.“ Kresťanstvo nie je náboženstvom elitárov, ale hriešneho ľudu. Keď sa Šavol stal Pavlom, zostúpil z trónu elitárstva. Ako predstaviteľ elity naháňal rannú Cirkev. Aj Krista dala ukrižovať vtedajšia elita židovského národa a vyhovel im elitár Pilát. Kristovi zostali k dispozícii hriešnici, ktorí však reagovali na Božie volanie. Aký pohľad elitárov to musel byť, keď pod ukrižovaným Ježišom kľačala pobehlica s Ježišovou Matkou? Aké reči a klebety o Ježišovi púšťali elitári, keď videli, že chodí za verejne známymi podvodníkmi a zločincami do ich domovov, nechá sa nimi hostiť a dokonca ich povoláva za svojich učeníkov teda tých, ktorí ho na zemi mali zastupovať? Koľkí z nás  by dali plnú moc rôznym zlodejom a vrahom? Ježiš to urobil a urobil to preto, lebo videl, že u týchto ľudí prišlo k pravému obráteniu.

Pravé obrátenie je totiž spojené s horlivosťou slúžiť Bohu a za dobro v Božom pláne bojovať. Každý z Vás má v tomto pláne miesto. Ak nezabojujete, za Vás musí bojovať ešte väčšmi niekto druhý, pretože Vaša pomoc chýba.

Veľa ľudí si zamieňa obrátenie sa s ospravedlnením sa. Keby Boh považoval ospravedlnenie za skutočne potrebný akt nápravy, Duch Svätý by nám to zjavil vo Svätom písme. Faktom zostáva, že takéto slovo v evanjeliu sotva nájdeme. Pravé pokánie je totiž postojom a novým životným štýlom v súlade s Bohom. Nie ten sa obráti, kto sa ospravedlní, ale ten kto zmení správanie. Zachej vrátil štvornásobne to, čo nakradol. Neuspokojil sa s tým, že prestal kradnúť. Pavol začal hlásať evanjelium, ktoré ako Šavol prenasledoval a udúšal. Nemáme zmienku o tom, že by Pavol prišiel k rodičom sv. Štefana a ospravedlnil sa im, že im zabil syna. Nikde ani nenájdeme zmienku o tom, že by sv. Peter povedal sv. Pavlovi, že sa k ním môže pridať, ak sa predtým pôjde ospravedlniť. Takto ani ja ako kňaz nemôžem neprijať nikoho, kto mi povie, že chce bojovať za Božie veci. Môžem ho len povzbudiť. Aj politika, aj takého človeka, o ktorom elitári hovoria, že bol zlý.

Preto aj v tomto náročnom období posudzujme ľudí tak, že majú právo slúžiť Bohu bez ohľadu na to, ako žili a konali. Predpokladajme, že aj dnes môžu aj verejne známi ľudia konať pokánie tak, že obetujú svoju kariéru, svoju energiu, svoju povesť za Božie veci. Odmietnime Ducha elitarizmu, ktorý diabol chce vniesť do naších sŕdc, aby sme sa stali neprístupní druhým, aby sme pohŕdali kýmkoľvek, o kom máme pocit, že nedorástol na našu úroveň. Pestujme v sebe službu obety a ochoty obetovať sa.

V kontexte prezidentských volieb som sa vyjadril, že Slovensko potrebuje buldozér a tento výraz média zaujal. Presne v tomto pojme som obsiahol to, čo som napísal vyššie. Buldozér nie je vyvoňané elitárske autíčko, ktorým sa odvezieme do divadla. Buldozér je nepríťažlivý, častokrát neohrabaný, ale silný stroj. Totalita genderizmu, ktorá sa valí na Slovensko je tak ako každá totalita podceňovaná na začiatku. Aj totalita komunizmu vznikala vo vyvoňaných elitárskych salónikoch. Napriek tomu sú na Slovensku státisíce ľudí, ktorí sú ochotní sa jej postaviť na odpor. V cykle Zastavme zlo z Istanbulu vidím po slovenských mestečkách a dedinách plné kostoly oddaných a bohabojných ľudí.

Tí, ktorí útočia na Cirkev sú častokrát citliví na to, aby sa Cirkev nezaťahovala do politiky. Cirkev ste vy všetci veriaci a preto Cirkev je plne zatiahnutá do politiky cez kresťanov v politike. Problém nastáva, ak títo veriaci nehlásajú a nepresadzujú to, čo je učením Cirkvi.

Takýchto veriacich budeme v láske napomínať. Je potrebné, aby tí, čo sú vtiahnutí do systému korupcie si boli vedomí, že majú neplatné spovede ak vedia, že v momente rozhrešenia ich čaká o pár dní ďalší úplatok. Je potrebné, aby vedeli, že bez ohľadu na to, čo cez korupciu nakradli, stojí pred ich smrťou úloha nakradnuté vrátiť ako to urobil Zachej. Táto duchovná osveta je ten najsilnejší antikorupčný program, ktory Slovensko potrebuje. Spoločnosť, ktorá sa nebojí Boha, nebojí sa totiž ani zákonov.

Je potrebné, aby politici vedeli, že ich prvou úlohou a poslaním je chrániť najzraniteľnejších a mať odvahu sa postaviť za nenarodené deti. Žiadna recyklácia fliaš nemá pred touto úlohou prednosť.

Ak niekto hlása, že Boh stvoril muža, aby sa rozhodol byť ženou, stavia sa proti Božiemu stvoriteľskému plánu a teda priamo proti Bohu. Boh je trpezlivý, ale nenadŕža nikomu. Ani v odmene, ani v treste. Nikto nemá väčšie právo robiť si z Boha posmech a znevažovať ho. Boh si vyrovná chodníky. Dovtedy však chce vidieť, na akú stranu cesty sa postaví každý jeden z nás. Tak ako nie každý má poslanie byť futbalistom, spevákom či umelcom, nie každý má poslanie byť politikom. Kto to však ako poslanie cíti, bude sa zodpovedať aj za všetok chaos, ktorý vďaka nemu ako politikovi na národ doľahol.

Nedávno ma navštívili reportéri televízie a chceli vedieť, koho budem voliť vo voľbách v druhom kole. Pokúsil som sa Vám vysvetliť, ako rozmýšľa kňaz, keď rozmýšľa o politike. Ako kňaz nikdy nebránim a nebudem brániť žiadnému politikovi a politickej strane sa prihlásiť k tomu, čo Cirkev hlása. Žiaden veriaci človek nemôže podporovať politiku presadzujúcu potraty a spochybňujúcu Boží stvoriteľský plán, ktorý je postavený na stvorení muža a ženy. O tom je totalita genderizmu. Na Slovensku veľa zla narobili politici, čo sú liberálmi a tvária sa pred ľuďmi, že sú kresťanskí. Je dobré, že takýto politici strácajú v spoločnosti podporu. Na nich platia Kristové slová: beda ak si vlažný, vypľujem ťa z úst. Svoj nedostatok odhodlania a svoj morálny relativizmus dlhé roky predávali ľuďom ako snahu o dosiahnutí zmierenia a tolerancie.

Kristus samotný prišiel na zem a povedal, že v duchovne zásadných veciach sa otec postaví proti synovi a syn proti otcovi. Jednota sa nebuduje na názvoch, ale na spoločne vyznávanej Bohom danej morálke. Aj spájanie strán má zmysel len vtedy, ak je to na pevných hodnotách a vôli ich presadiť. Ak chýba jedno z toho, zjednotenie je falošné.

Ak som v televízii na otázku odpovedal, že pani Čaputovú voliť nebudem, neznamená to, že budem voliť pána Šefčoviča. Ak pán Šefčovič chce môj hlas, musí jasne povedať, že zruší Istanbulský dohovor, pretože to ako prezident má v právomoci. Očakávam, že to ako prezident urobí bezodkladne. Očakávam, že povie, že bude podporovať politiku ochrany života, pretože z pozície autority prezidenta dokáže na takúto politiku pozitívne vplývať. Ak toto nedokáže pán Šefčovič prehlásiť, voliť pôjdem, aby som vyslal odkaz, že mi na Slovenskú záleží, ale na volebnom lístku nezaškrtnem nikoho.

Majme na pamäti, že Boh je tak dobrotivý, že nám dáva istotu, že kto je na jeho strane, je vždy na víťaznej strane. Takúto istotu dáva iba Boh, nie svet.

Nech dobrotivý Boh požehná Vás, Vaše rodiny a celé Slovensko!

Marián Kuffa

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Oznam o niektorých zatvorených očkovacích miestach vo februári môže mať viacero dôvodov

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Niektoré očkovacie miesta budú od februára zatvorené. Avizujú na stránke korona.gov.sk, kde sa môžu ľudia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prihlasovať Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, dôvodov môže byť viacero. „Aktuálne máme na Slovensku 37 vakcinačných centier…

Vypočutie kandidátov na špeciálneho prokurátora bude na budúci týždeň

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Vypočúvanie kandidátov do funkcie špeciálneho prokurátora sa na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR (NR SR) uskutoční v pondelok 1. a v utorok 2. februára Informoval o tom Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR. O post sa uchádzajú prokurátori…

Prezidentka: Povýšila a vymenovala som generálov Ozbrojených síl SR

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes v Prezidentskom paláci povýšila do vyšších vojenských generálskych hodností troch dôstojníkov Ozbrojených síl SR (OS SR) a piatich ďalších vymenovala do prvej vojenskej generálskej hodnosti Hlava štátu do vojenskej hodnosti generálporučíka povýšila Ľubomíra Svobodu a povýšenými do vojenskej…

USA pozastavili predaj stíhačiek F-35 arabským krajinám

0 icon

Washington 28. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Staff Sgt. Chris Thornbury/U.S. Air Force)   Vláda amerického prezidenta Joea Bidena pozastavila predaj bojových lietadiel F-35 do Spojených arabských emirátov (SAE) a Saudskej Arábie. V stredu to uviedol predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA, ktorého cituje agentúra AFP Americký rezort diplomacie chce tieto kúpne zmluvy prehodnotiť…

Matovič vypovedá na NAKA

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Yves Herman)   Podľa informácií TV Markíza sa premiér Igor Matovič vo štvrtok ráno dostavil na políciu, kde podáva svedectvo ku jeho údajnému sledovaniu. Spoločne s Matovičom mal byť pred piatimi rokmi sledovaný aj advokát Daniel Lipšic. Sledovanie súvisí s kauzou Očistec, kde Matovič figuruje ako…

Štátna aj mestská polícia v Košiciach budú na Luníku IX dohliadať na dodržiavanie karanténnych opatrení

0 icon

Košice 28. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Milan Kapusta)   Štátna polícia v spolupráci s Mestskou políciou mesta Košice budú v mestskej časti Luník IX od stredy dohliadať na dodržiavanie vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia. Na brífingu o tom informoval primátor mesta…

SNS: Nie je číslo ako číslo, pán premiér

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Skríning, ktorý zas prevalcoval celé Slovensko, mal ukázať, ako sme na tom v boji proti pandemickej hnusobe. To, že si vlastne testovanie a lockdown protirečia, netreba asi spomínať Zákony platia v každej normálnej a demokratickej krajine. Na Slovensku si zvykáme na účelové ohýbanie…

Gröhling: Materské školy sa do výzvy na nákup pomôcok môžu zapojiť do konca tohto týždňa

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Materské školy sa môžu do výzvy „Múdre hranie“ zapojiť do konca tohto týždňa. Ako informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti, termín podávania žiadostí je do pondelka 1. februára Výzva by mala materským…

V Bratislavskom kraji je podľa výsledkov celoplošného skríningu 0,81 percenta pozitívnych

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Lukáš Grinaj)   V Bratislavskom kraji je na základe aktuálnych údajov z celoplošného skríningu 0,81 percenta pozitívnych „Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zozbieral dáta zo všetkých miest a mestských častí kraja a identifikoval štatisticky významné odchýlky, tak v počte testovaných, ako aj v podiele pozitívne…

Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami aj slabé sneženie

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na Slovensku prevažne veľká, na strednej a východnej časti spočiatku malá oblačnosť. Ráno sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť Neskôr, v západnej polovici územia miestami aj slabé sneženie, na juhozápade večer dážď so snehom alebo dážď s možnosťou tvorby…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Neuveriteľne pravdivé klamstvá ...

0icon

Už aj tí menej sčítanejší a hlavne tí, čo tak bezmyšlienkovito naleteli tomu tiežreferendu Matoviča tesne pred voľbami pochopili, kde nás vďaka nim a ich naivita a pasivita v myslení dostala. Stále viac a viac sa presviedčame o tom, že sa akosi dlhodobo nevieme vymaniť z toho začarovaného kruhu, keď…

Boris Mesár

1. Lockdownový extrémismus -posadnutosť bláznov a fašistov 2. Spravodajské metódy používané na rozvrátenie vlasteneckých scén v EÚ 3. Navaľnyj je židovský produkt univerzity v Yale

0icon

1. Lockdownový extrémizmus - to je tak, keď existujú jasné dôkazy o tom, že Lockdowny nijako na šírenie vírusu nefungujú, a vy toto opatrenie stále presadzujete. BM- Eistein povedal peknú myšlienku ( voľný preklad) - ,, Robiť tú vec stále rovnako a čakať iný výsledok je debilizmus !" Posledný rok…

Rastislav Slovák

Republika v rozvrate! Kriminálnik, mafián, podvodník a psychopat Matovič predsedom vlády SR! Hanba!!! Uvedomuje si tých 721 166 občanov SR, ktorí volili Matoviča akú sprostosť vykonali?

0icon

Tých 721 166 občanov SR, ktorí volili Matoviča sa svojim spôsobom postavili za kriminálnika, mafiána, podvodníka a psychopata Matoviča. Osobne nechápem ako sa nejaký normálny človek môže nejakým spôsobom (napríklad hlasovaním vo voľbách) postaviť za nejakého kriminálnika, mafiána, podvodníka a psychopata Matoviča. Nonsens! Ja by som nikdy nič také neučinil a…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť III.

0icon

IX. Spisovateľ Michail Gus sa v svojej knihe „Ošiaľ hákového kríža“ dotkol otázky najlepšieho politického zriadenia pre Nemecko, o ktorom sa písalo v novinách New York Times v roku 1932. Z politickej situácie v Nemecku pre korešpondenta z Berlína vyplynulo, že

Marek Danko

„Najsilnejšia“ armáda v Európe pľujúca na svojich občanov

0icon

5. novembra 2020 prijala Verchovna rada Ukrajiny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. Návrh bol prijatý na pozadí vážneho poklesu priemyselnej výroby a zložitej ekonomickej situácie. Plánovaný rozpočet na obranu sa navyše stal najväčším od získania nezávislosti Ukrajiny. Na vojenské potreby sa vyčlení 5,93% HDP. To je viac…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Budú záhrady a polia budúcnosti vyzerať takto?

0 icon

Treba sa pohrávať s myšlienkou, ktorá by mohla vyriešiť nedostatok ornej pôdy a výrazne by dopomohla znížiť spotrebu vody pri obrábaní pôdy. Vertikálne záhrady nie sú novým konceptom, ale prototyp, ktorý nedávno predstavila spoločnosť Plenty so sídlom v San Franciscu, prináša niektoré revolučné riešenia, ktoré by mohli znamenať globálnu budúcnosť poľnohospodárstva. Podľa…

Tibetské orákulum a veštby 1. časť

0 icon

Veštenie je v Tibete veľmi rozšírené. Jestvuje však jeden prorok - Ctihodný Thubten Ngodup - a tomu dôveruje pri rozhodovaní o transcendentálnych otázkach aj sám dalajláma. Veštenie je jedným z najtradičnejších tibetských zvykov. Aj sám dalajláma, ktorý sa v roku 2011 vzdal politickej funkcie, aby ostal len duchovným a náboženským vodcom, dodržuje túto dávnu a záhadnú tradíciu.…

TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel 1. časť

0 icon

Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

0 icon

Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

Malachiáš - prvý svätý z Írska 1. Časť

0 icon

V rámci dvojdielneho článku o svätom Malachiášovi, ktorý bol zároveň prvým svätým z Írska, sa pozrieme na jeho svetoznáme predpovede. Malachiáš bol dlho predlho považovaný za autora prorockého spisu Proroctvo o pápežoch. Historici však zistili, že dielo je apokryf a vzniklo v 16. storočí. Svätý Malachiáš ( 1094 až 1148) je dôležitou postavou cirkevnej histórie. Viac…

Vo svete IT

Microsoft Edge dostal funkciu, ktorú mu môže závidieť aj internetový prehliadač Chrome

0 icon

Jedna z najväčších výčitiek mnohých internetových prehliadačov na čele s prehliadačom Chrome, je v tom, že neprimerane vyťažujú nielen operačnú pamäť RAM, ale aj výkon zariadenia, ktorý má dopad na batériu notebookov. Mnoho internetových prehliadačov preto pracuje na optimalizácii chodu prehliadača. Najnovšie, významný krok vpred robí prehliadač Microsoft Edge. Microsoft…

Robotický vysávač 360 S5 s laserovou navigáciou aktuálne kúpiš za skvelú cenu. Nepremeškaj to!

0 icon

Výrobcov kvalitných robotických vysávačov je dnes na trhu už niekoľko desiatok a z portfólia všetkých výrobcov je naozaj ťažké vybrať si ten správny model do svojej domácnosti. Práve preto ti dnes dávame od pozornosti ďalší zaujímavý robotický vysávač 360 S5, ktorý rozhodne zaujme nie len svojimi špecifikáciami, ale aj funkciami…

Pomocou týchto troch objektov môžeme nahliadnuť do minulosti vesmíru

0 icon

Ak sa pozrieme na všetko, čo sme my ľudia poslali do vesmíru, zistíme že vôbec nejde o malé číslo. Sondy, ktoré sa dostali až na kraj našej sústavy, nespočetné množstvo satelitov, obiehajúcich okolo našej planéty, spolu s použitými časťami rakiet. Do vesmíru sme dokonca poslali aj nás, ľudí. Ešte zaujímavejšou môže byť…

Objavujú sa prvé zásadné informácie o náramku Mi Band 6. Čo všetko zatiaľ vieme?

0 icon

Po viac ako pol roku od predstavenia populárneho fitness náramku Xiaomi Mi Band 5 sa dozvedáme prvé zásadné detaily o nadchádzajúcom modeli Mi Band 6. Ako informoval francúzsky portál portál Logger, prvé zásadné informácie boli objavené priamo v aplikácii Zepp, ktorá ešte na jeseň minulého roka oficiálne nahradila aplikáciu Amazfit.…

Ako vyzerala Slnečná sústava vo svojich začiatkoch? Títo vedci sa pokúšajú nájsť odpoveď zaujímavým spôsobom

0 icon

Už pomerne dlhú dobu astronómovia vedia, že planéty našej Slnečnej sústavy nevznikali v takom zoradení, v akom ich môžeme vidieť dnes. To ako boli presne zoradené sa snažia vysvetliť rôzne vedecké hypotézy, ako napríklad Grand Tack, alebo model Nice. Vedci sa však snažia prísť na nový spôsob, akým by mohli pochopiť vznik…

Armádny Magazín

National interest: Spôsoby odhalenia neviditeľných lietadiel na príklade F-35 a F-22

0 icon

USA, 28. január 2021 (AM) - "Neviditeľné" stíhacie lietadlá sú jedným z najvýznamnejších úspechov leteckého priemyslu, práve na nich kladie dôraz Letectvo USA. Nehľadiac na ich bojové možnosti však tieto stroje nie sú neviditeľné a nie sú ani víťazné. Spravodajca The National Interest Ma

Prvé sériové elektrické torpédo Ruska

0 icon

Rusko, 28. január 2021 (AM) - Korporácia „Taktická raketová výzbroj“ dokončila štátne skúšky prvého torpéda s elektrickým pohonom, ktoré bolo skonštruované v postsovietskom Rusku. Generálny riaditeľ spoločnosti Boris Obnosov informoval, že prvé kusy zo sériovej výroby sú už zaraďované do výzbroje.   „V roku 2020 sme dokončili

Maršal Konev pred 76 rokmi oslobodil Osvienčim. Ale kto si to dnes pamätá?

0 icon

Česko, 28. január 2021 (AM) - 27. januára 1945 vojská maršala Ivana Stepanoviča Koneva oslobodili Osvienčim, ​​najväčšiu nemeckú továreň na smrť. Z niekoľkých miliónov nacistických otrokov prežilo posledných 7 650 ľudských trosiek. Slzy tiekli osloboditeľom aj zachráneným. Svet sa nad touto hrôzou otriasol.  

Peking avizoval vojenské cvičenia v Juhočínskom mori. Urobil tak po tom, čo vstúpila do regiónu americká lietadlová loď

0 icon

Čína, 28. január 2021 (AM) - V pondelok Peking obvinil Washington z "ukazovania sily" potom, čo americké námorníctvo vyslalo do Juhočínskeho mora lietadlovú loď Theodore Roosevelt, a to "v záujme posilnenia námornej bezpečnosti". Čínska armáda by mala počas tohto týždňa organizovať cvičenia v  Juh

Grand Power rozširuje výrobu. Kuracina kúpil skrachovaný areál Elka, kde plánuje zamestnať desiatky ľudí

0 icon

Slovensko, 27. január 2021 (AM) - Roky nevyužívaný areál niekdajšieho výrobcu elektrických radiátorov a kovového nábytku Elka v Kremnických Baniach má nového majiteľa. Areál kúpil výrobca zbraní Jaroslav Kuracina. V areáli závodu teraz nový majiteľ plánuje výrobu komponentov pre zbrane. Starosta verí, že tam nájdu prácu miestni ľudia.   Vlastníkom výrobných hál, skla

Svetlo sveta

Do kín ide film znázorňujúceho Krista ako homosexuála. Vystupujú v ňom aj katolícki kňazi

0 icon

Provokatívny film, ktorý má za úlohu napadnúť učenie katolíckej Cirkvi pod názvom LGBTQ+ Catholics, ktorý príde do kín tento rok, našiel aktérov aj v radoch katolíckych kňazoch. V škandalóznom filme vystupuje James Martin, známy jezuita homosexuálny aktivista, ktorý sa „preslávil“ tým, že Ducha Svätého nazýva ženským rodom (Ona) čim z Panny Márie, ktorá…

Arcibiskup Fulton J. Sheen – Hnev

0 icon

“Pane odpusť im, lebo nevedia čo činia.” (Lk 23,34) Prvé slovo, ktoré Ježiš povedal na kríži malo za cieľ odčiniť hriechy prameniace z hnevu. Hnev a rozum vedia konať vo veľkom súzvuku. Rozum dáva argumenty a odôvodnenie pre hnev. Rozum vie pomenovať krivdu, ktorá sa udiala a vie odvážiť váhu…

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali