Podpredseda PSN Emil Vestenický: Vstup do NATO spôsobil viac škody ako úžitku

Bratislava 3. júla 2019 (HSP/extraplus/Foto:Jana Birošová/archív)

 

Rodák z Turej pri Leviciach minulý rok v júli oslávil sedemdesiate narodeniny. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval v armáde, v ktorej prešiel prevažne veliteľskými, ale aj štábnymi pozíciami cez veliteľa roty až po veliteľa pozemného vojska Armády SR. Do generálskej hodnosti ho vymenoval prezident SR v roku 1994. V rokoch 2006 – 2010 bol poslancom slovenského parlamentu. Mnohí ho poznajú ako prísneho, ale spravodlivého chlapa kladúceho dôraz na morálku a pravdu. Jeho analytické a prezieravé myslenie je obdivuhodné. Verejnosť, ale aj odborné kruhy ho považujú za autoritu v oblasti armády a bezpečnosti štátu. Osud SR mu nie je ľahostajný, a preto sa v roku 2014 pridal k Romanovi Stopkovi a spoločne založili politickú stranu Práca slovenského národa (PSN), v ktorej je podpredsedom. Emil Vestenický

Na snímke Emil Vestenický

Slovenská republika si pripomenie 30. výročie zmeny politicko-spoločenských pomerov, ktoré priniesli novoty v obrane i bezpečnosti štátu. Pred 15 rokmi vstúpila SR do NATO. Považujete tento krok za správny?

Nepovažujem to za správne z hľadiska vnútornej, ale ani zahraničnej politiky. Obzvlášť ak si pripomenieme, že rozširovanie NATO prijímaním štátov bývalej Varšavskej zmluvy nielenže destabilizovalo bezpečnostnú situáciu, ale podnietilo mnohé živly pod rúškom nacionalizmu (pozor, nie vlastenectva) k agresivite. Vytvoril sa tiež zlý precedens na úrovni veľmocenských vzťahov, keď záväzok daný ešte silnému partnerovi možno po jeho oslabení pokojne narúšať. Mám na mysli pôvodné vzťahy USA a ZSSR a potom aroganciu USA k jeľciniádou oslabenému Rusku. Spomenutý postup narúša dôveryhodnosť štátnikov, autoritu medzinárodných zmlúv a postupne vedie k ľahkovážnosti. To všetko sa odrazilo v konaní aj našich predstaviteľov. Slovenská republika prevzala na seba záväzky, ktoré oslabili armádu. Urobili ju nekritickou k predstaviteľom Západu. Zbytočne vyvolávajú nepriateľské postoje k Číne a Rusku, na škodu našej prosperite.

Na snímke podpredseda PSN Emil Vestenický s predsedom PSN Romanom Stopkom a podpredsedom Ľubošom Masárom.

Ak aj opomeniem časť oblastí podmieňujúcich obranyschopnosť republiky a budem sa ďalej zaoberať len vojenstvom, chcem-nechcem, musím priznať, že vstup do NATO spôsobil viac škody ako úžitku. Nepriniesol nám sľubovaný progres, ale úpadok štátnej vojenskej kultúry. Zmenil sa napríklad vzťah medzi bojovou a zabezpečovacou zložkou armády. Bojové prvky, div sa svet, zabezpečujú potreby tých, ktorí zabezpečovanie majú v pracovnej náplni a služba je zmyslom ich existencie. Vytratilo sa fundované dlhodobé plánovanie a perspektívny pohľad na zmysel realizovaných opatrení z pozície štátneho záujmu. Rozptýlením na mnohé západné školy bola dezorientovaná a napokon likvidovaná naša vojenská inteligencia. Výdajmi na nezmyselnosti zbavili armádu peňazí. Priebežná modernizácia výzbroje a munície bola zavrhnutá. Domáci výskum, vývoj a produkcia prešli do rúk ziskom posadnutých obchodníkov, na škodu vojska a štátu. Je potláčaný, a chybne, nadnárodne motivovaný záujem vojaka o obranu štátu. Vôľa národa brániť svoje záujmy upadá. Akoby tí, ktorí riadia štát, mali poznanie o jeho plánovanej deštrukcii, a teda nevidia zmysel vo zveľaďovaní niečoho, čo je aj tak odsúdené na zánik.

 

Slovensko malo dobre rozbehnutý zbrojársky priemysel, ten po Novembri 89 dostal zásadnú ranu. Dnes sa niektorí podnikatelia snažia tento priemysel oživiť, ale vládni predstavitelia dávajú prednosť americkým firmám. Považujete to za normálne?

Máte pravdu, aj keď to znie až okupačne, ale domáca slovenská produkcia sa zmenila na cudziu produkciu zo Slovenska. Využíva sa naša pracovná sila, naše priestory, len zisky plynú z republiky von. Na zachovanie zvrchovanosti SR, pracovných a podnikateľských možností našich občanov aj uplatnenie ich tvorivosti to pôsobí veľmi deštruktívne. Je to však jedna z mnohých ciest, ako politikou a cudzím ekonomickým tlakom ovládať náš štát a navyše prostredníctvom našich vlastných ľudí. Pre tých zvonka je to normálne, ale pre našinca je to číra hrôza a protištátny skutok. Úsilie schopných a nepoddajných malovýrobcov v oblasti proarmádnej produkcie sa stalo objektom šikanovania, korupcie a nerozpakujem sa tvrdiť, že aj vydierania. Boli zlikvidované štruktúry výskumu, vývoja, zberu a vyhodnocovania informácií z praxe, umožňujúce modernizáciu zavedených typov za minimálne ceny. Slúži ku cti riadiacich predstaviteľov takých firiem, ako je napríklad EVPÚ v Dubnici, Grand Power v Slovenskej Ľupči, že zvádzajú nerovný boj s domácou byrokraciou, ale hlavne s amerikomániou zodpovedných politikov a nimi riadených štátnych štruktúr. Pre mňa títo smelci predstavujú iskričky budúcnosti našej zbrojariny a dobre reprezentujú domácu konštruktérsku kvalitu.

 

Je to dané záväzkami SR voči NATO alebo záujmami predstaviteľov štátu?

Je to viac nepevnosť charakteru a ziskuchtivosť domácich predstaviteľov, na ktorých v danom čase spočíva právomoc rozhodovať. Však aj záväzky voči NATO prijímali, preberali a potvrdzovali práve politickí predstavitelia SR. Hoci boli nominovaní na základe výsledkov volieb s periodicitou len štyri roky, predurčili svojimi podpismi záväzky štátu a národa na desaťročia. Tu sa treba zamyslieť nad zmyslom takej inštitúcie, akou je referendum, a zodpovednosťou voliča za dianie v štáte vôbec. Zatiaľ sa ešte väčšina našich voličov neprispôsobila ani významu volieb do NR SR a neinovovala svoj prístup k nim. Každý skutok má svoj následok.

 

V súčasnosti SR realizuje najväčšiu modernizáciu armády. Je to potrebné pre SR, alebo ide o vopred dohodnuté, ekonomicky výhodné obchody pre USA?

Prebiehajúci proces „modernizácie“ by som ani modernizáciou nenazval. To, čo dnes do armády nakupujú, s modernosťou veľa spoločného nemá. Veď napríklad pre letectvo berieme výbehové typy techniky a, žiaľ, i munície, ktoré sú už vysoko prekonané. Tak je to dnes, čo potom bude nasledovať zajtra? Armáda pretrpela dlhodobé zaostávanie v aktualizácii materiálneho vybavenia. Avšak to, čo získava terajším zaobstarávaním, problém nerieši, skôr prehlbuje. Navyše sa nám rysujú negatívne politické kontúry. Všemocné NATO upadá v progresívnej postupnosti a rozsýpa sa ľuďom pred očami. Prečo potrebujeme starinu spoza oceána, keď sa tak vehementne držíme perspektív EÚ? Aj na to by mali odpovedať politici chystajúci sa do budúcoročných parlamentných volieb.

 

Kritici NATO hovoria, že ide o agresívnu organizáciu a členské štáty sú ohrozované v dôsledku vojenských záujmov USA. Aký postoj má k takýmto vyjadreniam PSN?

Nami zorganizovaná politická strana Práca slovenského národa má veľmi všímavých pozorovateľov i dobrých analytikov. Síce v slovných vyjadreniach víťazia politickí pragmatici so sklonom vyjadrovať sa diplomaticky, ale napokon tak je to aj správne. Riešiť vyhrotenú situáciu vyvolávaním ešte ostrejšieho konfliktu býva málokedy prínosom. Dnes je však nezávislému pozorovateľovi jasné, že USA sa v každej významnejšej situácii po celom svete usilujú presadzovať svoje politické záujmy prostredníctvom vojenských a propagandistických kampaní NATO. Možno mám divné kritériá, ale ani ja som takú, ktorá by agresívna nebola, nenašiel.

 

V relácii Extra téma v roku 2015 ste povedali, že v roku 2019 NATO svoje 70. výročie neoslávi a mali ste pravdu, nijaké pompézne oslavy sa nekonali. Aká bola príčina? Aký ďalší vývoj čaká NATO?

Každá oslava je pozitívny prejav vzťahu k hodnotám, ktorých sa dotýka. Jej absencia pri guľatom výročí je viac než dostatočný signál skazonosnej budúcnosti celej organizácie. Nejde teda len o oslavy, ale o oficiálne ohlásenie úpadku. Príčin je tu viac než dosť. Povrchnému pozorovateľovi možno povedať, že prvý krok sa začal v roku 2016, keď Demokratická strana v USA, so svojou kandidátkou Hillary Clintonovou, neuspela v prezidentských voľbách.

Na snímke generálmajor Emil Vestenický na návšteve u pápeža Jána Pavla II.​

Svet takúto jednostrannú monopolnú mašinériu nepotrebuje, pretože dosiahol technologickú úroveň, keď je už deštrukcia civilizácie uskutočniteľná ľahšie ako ulovenie mamuta v kamennej dobe. Sme v etape, keď sa každý národ i štát usiluje chopiť príležitosti uplatniť svoje kvality v mierovom živote. Tvorcovia NATO takú možnosť odmietajú, a tak prebudili sily na ich rozloženie a deaktiváciu. Vnútorné dispozície takých štátov ako Čína, India, Rusko, ale aj iných, nastoľujú potrebu chrániť ich záujmy. Majú na to dostatok zdrojov, ľudských a materiálnych prostriedkov i duchovných síl. Egocentrické predstavy o budúcej forme usporiadania sveta tvorcov NATO zastarali. Premárnili aj príležitosť pretransformovať ho na ozbrojenú moc OSN. NATO zaniká.

 

V rámci politického spektra sú strany, ktoré hovoria, že by sme mali z tohto spolku vystúpiť. Považujete to za reálne?

Reálne to je, len realizačné podmienky musia dozrieť. To chce svoj čas a mocenskopolitickú prípravu. Zrýchľovanie dozrievania tohto procesu je síce mimo dosahu možností hovorcov týchto strán, ale vonkoncom to nie je len bezpredmetné, propagandistické a populistické mámenie. Varujem však pred jeho degradáciou len na úroveň nejakého direktívneho administratívneho opatrenia.

 

Môže si Slovensko dovoliť byť neutrálne?

Spravidla sa na Slovensku presadzuje všetko, čo mu môže škodiť. Bude tak dovtedy, kým drvivá väčšina našich občanov nezačne žiť pre svoj vlastný štát a dôsledne si neuvedomí možnosti a výhody jeho rozvoja až do vzdialených perspektív. Ak si občania zvolia politickú moc, ktorá odmietne fungovať ako kontingentový prispievateľ nejakej nadnárodnej štruktúry a bude bytostne spätá so záujmami vlastného štátu, nebudeme mať problémy hľadať a nachádzať výhodné formy vlastnej štátnej existencie. Tento fenomén sa masovo prejavil v nedávnych voľbách do európskeho parlamentu nárastom pronárodne orientovaných politických síl po celej EÚ, dokonca aj u nás. Len treba byť vytrvalý a dôsledný v hľadaní vlastnej cesty. Predčasný pôrod škodí dieťaťu i matke.

 

Takmer všetky štáty EÚ sú v NATO. Má v takom prípade opodstatnenie pripravovaná armáda EÚ? Dokázala by ochrániť Európu?

Výstižná otázka. Aj v nej spočíva ten podivný paradox ukazujúci, komu pri svojej „nezávislosti“ celá EÚ slúži. Dobre si to uvedomil v 1967 roku francúzsky prezident generál De Gaulle, keď zvýšil tlak na odstránenie závislosti od USA. Žiaľ, jeho domáci následníci si z neho príklad, úmerný ním podstúpeným obetiam, nevzali. Jeho pád, zorganizovaný prostredníctvom ľahko radikalizovateľných študentov, by mal byť dôkladne skúmaný aj u nás a začlenený do domácich učebníc technológie moci, ako v ostatnom kultúrnom svete. EÚ nemôže budovať armádu na princípoch využívaných Napoleonom, starým Rakúsko-Uhorskom či USA, ako kamuflážne teoretizujú propagandisti.

Únia, bez dostatočnej koncentrácie politickej moci, má mizivé šance sformovať silovú organizáciu schopnú účinne fungovať v podmienkach dnešných technológií ničenia a z toho plynúceho časového napätia a rizík. Tu vôbec nejde o ochranu Európy, ktorú treba, mimochodom, nielen chrániť, ale aj brániť. Ak však máte na mysli ohrozenie štátov EÚ pred nekontrolovaným prílivom migrantov, tak samozrejme áno, ale na takú úlohu pri normálnej funkcii štátnych politických štruktúr armáda EÚ vôbec nie je potrebná. Ako náhradný medzičlánok je to však pozitívna konštrukcia na likvidáciu amerického svetového žandárstva v podobe NATO.

 

Nie je čas na vlastnú armádu a zavedenie vojenskej služby? Čo považuje PSN z hľadiska obrany a bezpečnosti za najsprávnejšie riešenie?

Či je, alebo nie je čas na obnovenie toho, čo tu už raz bolo a na solídnej úrovni, by mali zhodnotiť tí, na čích pleciach spočíva zodpovednosť za obranu SR. Mali by dať jasnú odpoveď pred voľbami a občania by sa jej mali dožadovať. Demokracia je aj o nesení zodpovednosti, nielen o prázdnych rečiach. Ináč sú voľby do NR SR, od ktorých sa odvíja aj obranná politika, kupovaním mačky vo vreci.

Na snímke podpredseda PSN Emil Vestenický s otcom Ignácom na spomienke 74. výročia skončenia 2. svetovej vojny na Slavíne 9. mája 2019. ​

Ak väčšina občanov chce zachovať svoj štát ako zvrchovanú, do prospešnej miery nezávislú, suverénnu SR s nedotknuteľnými hranicami, potom musia dbať, aby ich predstavitelia viedli aj tomu primeranú vnútornú i zahraničnú politiku, ktorá odpovedajúco vyústi tiež v oblasti budovania armády ako nenahraditeľnej súčasti obranných spôsobilostí SR. Naša politická strana je zástancom dobrovoľnej vojenskej základnej služby. V aktuálnej situácii nepoznáme jediný významný dôvod, odporujúci záujmom našej republiky a jej štátotvorných občanov, prečo majú existovať administratívne prekážky znemožňujúce občanovi SR, aby sa na obranu svojej vlasti mohol aj riadne pripraviť.

 

Pred pár týždňami rezonovala na verejnosti informácia o odmietnutí 105 miliónov dolárov od USA na obnovu letísk Malacky-Kuchyňa a Sliač, pretože SNS mala podozrenie, že sa SR zaviaže vybudovať americké vojenské základne na našom území. O čo podľa vás v skutočnosti išlo?

Koalične takmer nekontrolované, pod krídlami Smeru bujnejúce Lajčákovo ministerstvo zahraničných vecí sa z jemu známych, ale pred verejnosťou i poslancami NR SR skrývaných dôvodov svojvoľne rozhodlo vyjsť v ústrety snahe militantných stúpencov americkej zahraničnej politiky. Pre USA tak vytvárali výhodnejšie podmienky na prípadnú vojenskú kampaň proti Rusku, ako aj nátlakové rokovania s ním. Zároveň však preniesli následky možnej vojenskej odvety Ruska na územie Slovenska. Pekne podľa porekadla: Daj čertovi prst a hneď chce celú ruku.

 

Myslíte si, že je táto téma uzavretá, alebo bude pod rúškom tichosti uzavretá? Čo to bude znamenať pre SR?

Uzavretá ešte nie je, ale čoskoro bude. Odpor našej verejnosti pomohol dotvárať zahraničnej politike prezidenta Trumpa aj domácu verejnú mienku v USA na podporu likvidácie amerického svetového žandárstva. Myslím si, že sa postupne budú zbavovať zahraničných vojenských základní, pretože ich ekonomické bremeno je aj pre nich nadmerné. Aj keď to podľa priebežných sprievodných udalostí tak nevyzerá, americké prezidentské voľby v roku 2016 umožnili svetu prejsť na cestu k bezpečnejším medzinárodným vzťahom a likvidácia vojenských základní na cudzom území bude ich sprievodným javom. Spomínaný postup prospeje celosvetovým mierovým hodnotám a obzvlášť obmedzí hrozby použitia zbraní hromadného ničenia. Našu republiku to zbaví priamej hrozby ničenia objektov na našom území.

 

Nedá sa to považovať za provokáciu Ruskej federácie?

Kvalifikácia tejto akcie samej osebe na provokáciu takého ekonomicko-vojenského kolosu, ako je Rusko, je neprimeraná. Ale keďže nie je osamotená a zapadá do vytrvalo pokračujúceho, na malé kroky rozdeleného, a teda zámerne rozplánovaného vojenského vylepšovania nástupného priestoru proti Rusku, tak je otázka oprávnená. Pripomeňme si, len v našom bližšom okolí, posilňovanie prítomnosti vojsk NATO v pobaltských štátoch, leteckú základňu v Maďarsku, protiraketové základne v Rumunsku a Poľsku. Po skúsenostiach z 1941 roka musia byť Rusi opatrní, aj keby nechceli. Takže plány na odvetné opatrenia z ich strany určite existujú. Rozhodne majú drvivý charakter a naše územie nesúce prvky ich ohrozenia nebude výnimkou. Za chyby a nemiestne ambície politikov platia vojaci a dnes, v podmienkach zbraní hromadného ničenia s dosahom na celé územie, už všetci občania svojimi životmi, biedou a krvou. Taká je cena za ľahkovážny výber politikov.

 

V tejto súvislosti mi nedá, aby som sa neopýtala, aký postoj má PSN k sankciám zavedeným proti RF.

Horší poturčenec ako Turek. To je slovenské porekadlo z časov vojen s Osmanskou ríšou a stále platí. Demagogické postoje niektorých našich politikov k protiruským sankciám, ak ich postavíme do svetla reality, sú naozaj smiešne. Prezident Putin na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre 7. júna 2019 prezradil, že aj v podmienkach týchto sankcií vzrástol obchod Ruska s USA, teda iniciátorom sankcií, o päť miliárd dolárov. Nechcem lekárničiť, ale keby boli sankcie naozaj také, ako ich chcel vidieť odídený prezident Kiska, tak ani medzinárodná kozmická stanica ISS by nemohla pracovať. Pravda, niektoré firmy sankciami utrpeli, ale iné veľmi prosperujú. Z hľadiska celkových výsledkov možno tvrdiť, že hra na sankcie má iné pozadie, než ukazuje propaganda.

 

Ako vnímate návštevy predsedu SNS a NR SR Andreja Danka v Ruskej federácii? Aký význam to má pre SR?

Napriek búrlivej a osočujúcej kritike v našich masmédiách vnímam jeho návštevy pozitívne a očakávam z ich následkov veľký prínos. Konečne našiel politik koalície odvahu prejaviť štátnickú múdrosť a konať v záujme SR. Vytvoril veľmi a dávno potrebný prienik do tvorby našich štátnych perspektív. Kiež by si zachoval jasnú myseľ na všetkých svojich verejných vystúpeniach a bol dôsledný.

 

V priebehu jedného mesiaca navštívil premiér Peter Pellegrini Biely dom i Kremeľ. Aký je váš pohľad na tieto dve návštevy?

Sú následkom reálneho diania vo svete, o ktorom domáce masmédiá informujú povrchne. Je len škoda, že sme sa dostali, v porovnaní s našimi susedmi, za Česko a Maďarsko, ktorých politici boli rýchlejší a reprezentovaným prostredím aj lepšie nachystaní. Nezabúdajme, že rozhodujúce voľby na budúci rok prebehnú nielen u nás, ale aj pre Biely dom a ich výsledky sa chystajú teraz.

 

Predseda vlády sa počas návštevy RF zúčastnil na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre, ktoré je z hľadiska rozsahu i obsahu po Davose druhé najdôležitejšie, s počtom viac ako 17-tisíc účastníkov. Slovenský premiér dostal priestor v paneli, v ktorom vystúpil prezident RF Vladimir Putin, ale aj prezident Číny Si Ťin-pching. Aký je to signál pre SR?

Nemám v úmysle byť exaltovaný, ale signál je to úžasný a pre SR veľmi pozitívny. Ak ho spojíme s predchádzajúcimi, iste nie náhodnými a opakovanými návštevami predsedu NR SR u najvyšších predstaviteľov ruskej politiky, tak naznačuje reálnejšie chápanie chodu sveta našimi politickými predstaviteľmi. Zdá sa, že personálne vzaté, budú Andrej Danko a Peter Pellegrini tie osobnosti našej politiky, ktoré budú historicky spájané s prelomom kultúrnej i ekonomickej bariéry umelo zavedenej medzi Slovenskú republiku a Rusko po amerikanizácii našich zahraničných prepojení. Tieto udalosti si treba zapamätať.

 

Ako vnímate rusko-americké, rusko-čínske a americko-čínske vzťahy?

Dosiahnutá technologická úroveň núti svet k ostrým zmenám vzájomných vzťahov. Každý zo spomenutých objektov sa usiluje o realizáciu svojej predstavy o usporiadaní sveta a úlohe národných štátov v ňom. Na silovej výslednici vzťahov týchto troch subjektov spočíva rozhodnutie o ďalšom smerovaní celej civilizácie. Pripojil by som však ešte Indiu s jej obrovskými duchovnými kapacitami a historickými hodnotami. Obrazne povedané, v rukách týchto štátov je vaňa s vodou, v ktorej sa plaví aj naša štátna loď. Rozhodujúca na zachovanie perspektívy mierového spolužitia na princípe vzájomnej výhodnosti zúčastnených národných štátov je prevaha spolupráce tvorivých potenciálov, výrobných kapacít a vojenských síl Číny a Ruska. Som presvedčený, že oni sú tí, ktorí konfliktom predchádzajú.

 

Aký možno predpokladať svetový vývoj z hľadiska bezpečnosti v súvislosti s Blízkym východom – Sýriou, Iránom, ale aj s napätou situáciou v Pobaltí i na Ukrajine?

Vo všetkých prípadoch ide o konflikt sférických záujmov Ruska a USA prebiehajúci v tieni Číny. V podstate ide o presadzovanie práva národov na sebaurčenie, bez chamtivého a nekontrolovateľného pohlcovania ich zdrojov. Slúži na česť Rusku, že ich politické postoje sú pre národy sveta prijateľnejšie a budú prijímané so stúpajúcou ústretovosťou väčšiny obyvateľstva. S rastúcou medzinárodnou autoritou Ruska bude svet stabilnejší.

 

PSN presadzuje nedotknuteľnosť hraníc, no menšinový politik Zsolt Simon navrhuje zmeniť preambulu Ústavy SR. Čo tým sleduje? Nie náhodou územnú autonómiu?

Územnú autonómiu už de facto majú. Veď sa pozrite, len napríklad, na politické strany na národnostnom princípe, spravodajstvo, školstvo a jeho programy, územnú správu a samosprávu obcí, šport, súkromné aj miestne bezpečnostné služby… Neviem, prečo je politickým predstaviteľom nášho štátu ľahostajné, že symboly národnostnej menšiny sa bežne zamieňajú za symboly s nami susediaceho štátu a ohlodáva sa tak naša zvrchovanosť a suverenita pri hocakej, aj umelo vytváranej, príležitosti. Prečo im je ľahostajné, že sa touto cestou pripravujú podmienky na revíziu výsledkov prvej svetovej vojny zakotvené v rozhodnutiach z Trianonu? Čo máta Zsolta Simona, to sa každému vnímavému človeku jasnejšie ukáže, ak porovnáme náš domáci stav s ekvivalentnými hodnotami v Maďarsku. V príprave demontáže SR tento parlamentný politik nie je ojedinelý, veď sa pozrite na postoje poslancov SaS k štátnemu jazyku, a to sa táto strana chystá na prevzatie moci v štáte. „Na počiatku bolo slovo…“ pripomína Biblia.

 

SR sa osamostatnila pred 26 rokmi, no vo verejnosti čoraz dôraznejšie cítiť novodobý čechoslovakizmus a tvrdé náznaky spájania. Hrozí nám strata suverenity vznikom nového Československa?

Nie je žiadne tajomstvo, že vytváranie podmienok a usmerňovanie verejnej mienky na prospech obnovenia Československa už dávno beží. Zástancovia tejto idey veľmi dobre vedia, že je to beh na dlhšie trasy a úspech sa musí dôsledne pripraviť po všetkých stránkach doma i v zahraničí. Potrebujú dotvoriť klišé, aby ho mohli predhodiť občanom a tak získať podporu.

Len si pozrite rôzne spoločné televízne programy, filmovú tvorbu, vystúpenia našich historikov, aktivity našej politickej reprezentácie, keď sa napríklad predseda SNS Andrej Danko vyjadruje slovami: „Prepáčte nám, ak sme pri svojich povahách, my Slováci, niekedy zdravo prejavili túžbu po svojom štáte.“ Tisíce našich študentov na českých školách sú zdôvodňované ich kvalitou, nie náhodou upadá domáca veda a výskum. Napokon aj ľudová tvorivosť Zsolta Simona môže, ak budeme ľahostajní a ignorantskí, vyústiť do bezpečnostnej situácie, v ktorej budeme stáť pred obmedzenou a vopred naprogramovanou voľbou. Dať sa ošklbať alebo obnoviť ČSR, inak nebude situácia zvládnuteľná. Pre šikovných plánovačov, v podmienkach spolupracujúcich zákonodarcov, to nie je problém. Formovanie verejnej mienky má svoje zákonitosti a tie sa dajú ľahko zneužiť.

 

PSN má vo svojich programových cieľoch zachovanie a posilnenie zvrchovanosti, suverenity, nezávislosti SR a nedotknuteľnosti jej hraníc. Dokáže štát tieto ciele udržať v dôsledku prichádzajúcich pohybov vo svete?

Isteže dokáže, a to práve vďaka novovznikajúcim podmienkam. Mal by sa však aj sám, prinajmenšom prostredníctvom svojich štátnikov, aktívne pričiniť o formovanie vzťahov vo svete a vniesť do nich záujmy SR a jej občanov, ináč budeme vytesnení na okraj diania a dostaneme len to, čo nám predpíšu aktívnejší. Nie je jednoduché žiť v pravde, ak ste odhodlaní, máte dvere v PSN otvorené. www.psn.sk

Lenka Mayerová, šéfredaktorka Extra plus

Článok pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus, www.extraplus.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Bratislavčanov budú testovať aj rakúski armádni zdravotníci. Taraba reaguje: „Bude aj pozývací list? A ktoré armády bez súhlasu parlamentu ešte pozývate?“

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Premiér Igor Matovič prostredníctvom Facebooku uviedol, že slovenským lekárom a sestrám pri celonárodnom testovaní vypomôžu aj desiatky zdravotníkov zo zahraničia "Rakúsko pomôže Slovensku. Rakúska vláda schválila nasadenie 50 medikov Rakúskych Ozbrojených síl pri celoplošnom testovaní na Slovensku," informoval v piatok predpoludním premiér…

Pre Cirkev na Slovensku platí oddnes pôst za odvrátenie koronavírusu

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:Pixabay)   Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko" "Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst…

O väzbe obvinených z akcie Víchrica sa bude rozhodovať v sobotu

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   O väzbe obvinených v rámci akcie Víchrica bude rozhodovať Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v sobotu 31. októbra ráno o 8:00. Informuje o tom portál televízie Joj Noviny.sk. Zároveň pripomína, že na zasadnutí 29. októbra dal Ústavný súd SR súhlas na väzobné stíhanie sudcov…

Mexickí imigranti budú mať za Bidena pokojnejší spánok, tvrdí Haman

0 icon

Mexiko/Washington/Praha 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Santiago Billy)   S nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami v Spojených štátoch vyvstáva otázka, ako by ich výsledok ovplyvnil bilaterálne vzťahy medzi USA a Mexikom. Mexiko je spomedzi krajín Latinskej Ameriky hlavným obchodným partnerom Spojených štátov, preto je vzťah budúceho amerického prezidenta s južným susedom svojej krajiny kľúčový,…

Hattas upozorňuje: Aktuálne dokážeme otvoriť len tretinu odberových miest

0 icon

Nitra 30. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mesto Nitra dokáže podľa primátora Mareka Hattasa momentálne otvoriť len približne každé tretie z pripravených 64 odberových miest Dôvodom je nedostatok lekárov a zdravotníkov na vykonávanie odberov pre testovanie na COVID-19. „Výzva na prihlasovanie sa lekárov je stále aktuálna, potrebujeme každého lekára,“ povedal…

Pozitívne testovaní z pilotného testovania sa na plošnom nezúčastnia

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–František Iván)   Ľudia, ktorí boli počas minulotýždňového pilotného testovania antigénovými testami pozitívne testovaní, sa nezúčastnia na plošnom testovaní najbližší víkend. Musia sa izolovať doma, aby eliminovali riziko nákazy ďalších osôb. Informuje o tom stránka ministerstva obrany somzodpovedny.sk Ak bola osoba pri pilotnom testovaní negatívna na…

Rozpadne sa CDU? Založí Friedrich Merz novú „CDU“? A bez moslimov?

0 icon

Berlín 30. októbra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/DPA-Kay Nietfeldd)   Z konzervatívneho krídla CDU, kde je viacero členov, ktorí majú protimerkelovské nastavenie, sa čoraz viac ozývajú hlasy po odtrhnutí sa od CDU Aké by mal šance Friedrich Merz, ak by sa prestal „podlizovať“ politickým dvoranom kancelárky a založil si vlastnú stranu, napr.…

Iba 200 kusov rukavíc pre zdravotníkov, ktorí majú otestovať viac ako 2000 ľudí. Podmanický upozorňuje: „Je úplne kľúčové, aby si zdravotník po odobratí vzorky rukavice vymenil a novú vzorku odoberal s novými rukavicami“

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR - Henrich Mišovič)   Starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický, ktorý je zároveň nezaradeným poslancom, upozorňuje na nedostatky a problémy, ktoré musia obce riešiť kvôli víkendovému plošnému testovaniu. Jedným z problémov, na ktorý poukázal, je nedostatočné množstvo ochranných rukavíc  Podmanický v utorok v relácii TA3…

Na Slovensku pribudlo vo štvrtok 3363 nakazených zo 16.556 testovaných

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-UNLP Košice)   Na Slovensku vo štvrtok (29. 10.) pribudlo 3363 nakazených novým koronavírusom zo 16.556 testov. Pribudlo 12 nových úmrtí. Z ochorenia sa za štvrtok vyliečilo ďalších 281 ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk Najviac pozitívnych prípadov pribudlo v…

Minsk uzatvára hranice so všetkými susedmi okrem Ruska, podľa Cichanovskej to signalizuje oslabenie Lukašenkovej autority

0 icon

Kyjev 30. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Helms/Ritzau Scanpix)   Bieloruské úrady vo štvrtok oznámili uzavretie hraničných priechodov s niekoľkými susednými štátmi Tamojší výbor pre hraničnú kontrolu uviedol, že uzavretie hraníc s Lotyšskom, Litvou, Poľskom a Ukrajinou má zabrániť šíreniu koronavírusu. Tento krok však nadväzuje na nedávne tvrdenia bieloruských predstaviteľov, že práve spomenutí…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Švec

Na konci októbra 1918 boli etnickí Sloveni/Slováci väčšinovým etnikom vznikajúceho Česko-Slovenska. Máme čo oslavovať?

0icon

Šokujúce tvrdenie, ale faktické. Vtedy sme to strategicky prehrali. Boli sme ogabaní, prekabátení. Pred rokom som presne na výročie, ktoré má byť prečo významné pre našich západných susedov, publikoval blog s názvom: „Začiatok utrpenia státisícov Slovákov ako dôvod na oslavu?“. Máme výročie Martinskej deklarácie, príležitosť na hodnotenie. Múdri sa z histórie poučia.…

Robo Bačinský

Nové koronanáboženstvo a jeho trojjediný boh bohov Igor.

0icon

Dlho som nič nenapísal, ale pena na papuli v mojom prípade znamená, že sú isté veci, nad ktoré sa nedokážem a nechcem povzniesť. Bude to trošku dlhšie, takže kto nerád číta, nech ani nepokračuje. Mám v živej pamäti posledných desať rokov, počas ktorých náš Igor zvaný Tupý sedel v opozičnej poslaneckej lavici a nebol deň,…

Gustáv Murín

Goebelsovská Matovičova propaganda - aj cez mŕtvoly!

0icon

Už vieme, že tento štát vedie nebezpečný sociopat. A je neúnavný. Ako to už pri takejto diagnóze býva. Jeho odmenou je stála pozornosť verejnosti, pretože on stále mení svoje vyhlásenia. Drží nás v strehu. Vďaka tomu už dnes takmer nikto nevie, čo vlastne platí. Dal vytlačiť státisíce letáčikov k jeho mánii plošného testovania,…

Marián Tkáč

Apartheid na Slovensku: ja zrejme budem občanom II. kategórie, akými boli donedávna černosi v Južnej Afrike

0icon

Vláda Igora Matoviča 28. októbra, zhodou okolností (?) v deň 102. výročia vzniku Česko-Slovenska, prijala uznesením č. 693/2020 rozšírenie opatrení v rámci núdzového stavu. A TERAZ SA PODRŽTE: odporúča hlavnému hygienikovi vydať vyhlášku, ktorou uloží povinnosť relevantným subjektom (zamestnávateľom, prevádzkovateľom, atď.) vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný…

Marián Tkáč

OĽaNO. Sekta s prejavmi obscénneho fašizmu už prekročila Rubikon. Vzoprieme sa.

0icon

Vážení spolutrpiaci, už je más mnoho veľmi, veľmi nespokojných. Mužov, žien i trpiacich detí - o našich starých rodičoch, onáhubkovaných pod zámkami starobincov ani nehovoriac. Ustráchaní, skutoční "obyčajní ľudia"  - nie tí v "strane" už stratili reč, hovoria za nich len vyplašené oči, smútok, či paradoxne hnev a zlosť. Veď…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane s tvojím telom, ak prestaneš jesť soľ?

0 icon

Mnoho z nás sa zameriava na to, aby sme jedli menej soli, a v niektorých prípadoch ju úplne vyradíme z nášho jedálnička, pretože soľ sa považuje za zdraviu škodlivú. Nie je to však všetko úplne pravda, koniec koncov, soľ je dôležitý elektrolyt, ktorý pomáha nášmu telu normálne fungovať. Ak si sa rozhodol vyhnúť…

Fotografie z minulosti, ktoré ťa zaručene šokujú!

0 icon

Naši predkovia môžu hovoriť, že naše moderné časy sú šialené, ale my máme rovnaký názor na minulosť. Podivné súťaže o krásu, demonštrácie a zvláštne druhy zábavy nám ukazujú nezodpovednú časť minulých čias. Je trochu vzrušujúce zistiť, že životy našich rodičov neboli až také nudné. Dokazujú to aj nasledujúce fotografie, ktoré možno zmenia…

TOP10+: Veci, ktorými nás filmy a seriály klamú, pričom v skutočnosti neexistujú 2. časť

0 icon

Seriály a filmy majú niekedy jednoduchý dej, často sprevádzaný istými scénami, ktoré sa veľakrát opakujú. Čo z toho sú ale úplné hlúposti, ktoré sa v reálnom živote nikdy nestanú? Do výroby jedného filmu a seriálu sa často zapájajú stovky technikov, hercov a kameramanov, ale režisér rozhoduje, čo budeš vidieť na plátne. On určí, ako bude všetko nakrútené. Veľakrát…

Kruhy v obilí a mimozemšťania (3. časť)

0 icon

Prinášame tretie a zároveň posledné pokračovanie série článkov s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Nebudeme vás už však napínať a tak poďme rovno tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Doug a Dave patrili k šibalom, ktorí sa ku kruhom v obilí priznali. Povedali, že ich všetky vyrobili…

TOP10: Slávni Američania, ktorí vlastne nie sú Američanmi

0 icon

Keď počuješ niektoré zvučné mená slávnych osobností, automatický si k ním priradíš rodnú krajinu. Nie je to však vždy správne priradenie. V dnešnom príspevku ti ukážeme 10 slávnych Američanov, ktorí vlastne nie sú Američania, aj keď si si to o nich celý život myslel.  10. Henry Kissinger

Vo svete IT

Huawei zverejnil zoznam 37 smartfónov, ktoré dostanú EMUI 11. Je medzi nimi aj váš?

0 icon

Nadstavba EMUI 11 založená na verzii Androidu 10 bola oficiálne predstavená ešte začiatkom septembra pričom priniesla viacero vylepšení v porovnaní s EMUI 10. Huawei prekopal funkciu Always On Display, kde pribudlo viacero nových DIY štýlov, úprav sa dočkala aj vstavaná aplikácia Galérie, pribudli živé ikony, podpora funkcie Multi-Screen, ktorá umožňuje…

Ktoré smartfóny spoločnosti Motorola dostanú v dohľadnej dobe Android 10 a 11?

0 icon

Spoločnosť Motorola v tomto roku zažíva vcelku „vzrušujúce obdobie“. Dôvodom je predstavenie viacerých nových zariadení na čele so smartfónom Motorola Razr, ktorá „ťaží“ z dobrého mena „žiletky“ predstavenej ešte v roku 2004. Rovnako ako vtedy, tak aj teraz ide o výnimočné zariadenie.  Motorola prostredníctvom tlačovej správy informuje, ktoré smartfóny spoločnosti dostanú v…

Predaje smartfónov Xiaomi v 3. kvartáli 2020 dosiahli nový míľnik. Takéto výsledky nečakal ani Apple!

0 icon

Spoločnosť IDC (International Data Corporation) publikovala najnovší štatistický report, ktorý odhaľuje počet predaných smartfónov za uplynulý kvartál podľa výrobcov. Publikované dáta prinášajú hneď niekoľko prekvapení.  Prekvapený Apple Ako môžete vidieť nižšie, tak globálne predaje smartfónov sa pomaly, ale isto dostávajú do „starých koľají“. Pri medzikvartálnom porovnaní, v 3. kvartáli tohto…

Huawei má dôvod na radosť. Pravdepodobne nestratí svoju hlavnú konkurenčnú výhodu

0 icon

Huawei má v priebehu posledných dní ako taký dôvod na úsmev. Dôvodom je, že by mali pocítiť zo strany USA mierne uvoľňovanie sankcií. Včera technologický svet obehla informácia, že dodávky procesorov s výnimkou 5G procesorov, by mohli byť v dohľadnej dobe obnovené. Spoločnosť bude tak môcť naštartovať výrobne linky so…

Geologické inžinierstvo ako kľúč k záchrane našej planéty?

0 icon

Čo ak sa v priebehu nasledujúcich rokov zvýšia následkom globálneho otepľovania teploty, ktoré povedú k dlhým obdobiam sucha? Žatva môže byť rok od roka menšia a v ohrievajúcich sa oceánoch bude rok čo rok menej rýb. Momentálne je to len jeden z hypotetických scenárov, ktorý by mohol nastať, ak sa…

Armádny Magazín

Zásadná pripomienka k pripravovanej novele zákona o strelných zbraniach

0 icon

Slovensko, 30.október 2020 (AM) - Dňa 15.10.2020 bol oficiálne zverejnený návrh novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, ktorým sa má do právneho poriadku SR prevziať Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017. Našu analýzu tohto návrhu nájdete tu: 

Čína si s útokom na Trumpa počkala na najlepší čas - týždeň pred voľbami: Odmena za dodávky zbraní Taiwanu

0 icon

Čína, 30.október 2020 (AM) - Čína oznámila bezprostredné uvalenie sankcií na najväčšie americké spoločnosti. Je pozoruhodné, že sa tak stalo týždeň pred americkými prezidentskými voľbami. Je nepravdepodobné, že by Donald Trump mal čakať, že Čína, ktorú Trump všemožne démonizoval počas svojej predvolebnej kampane na prezidenta USA, ne

Českí vojaci v Mali: Budú bojovať proti teroristom alebo za francúzske neokoloniálne záujmy ?

0 icon

Česko, 30.október 2020 (AM) - Počas včerajšieho zasadnutia v Českej Snemovni iba 20 poslancov zo 133 prítomných nepodporilo vládny návrh na vyslanie elitného oddielu špeciálnych síl z Prostějova do Mali, ktorých úlohou by nebola len úloha poradcov tamojším vojakom, ale vyrážali by s nimi

Korotčenko: Arménsko sa útokmi na civilistov snaží zatiahnuť Rusko do vojny v Náhornom Karabachu

0 icon

Rusko, 30.október 2020 (AM) - Vojenský expert Igor Korotčenko vysvetlil význam raketových útokov Arménska na azerbajdžanské mestá. Je presvedčený, že konečným cieľom je zatiahnuť Rusko do konfliktu v Náhornom Karabachu. Vojenský expert, šéfredaktor časopisu Národná obrana Igor Korotčenko vysvet

Nasadzuje Turecko špeciálne sily na hranice Arménska?

0 icon

Turecko, 30.október 2020 (AM) - V pondelok 26. októbra, ruské vzdušné sily so sídlom v Sýrii podľa niekoľkých súbežných zdrojov ťažko zasiahli výcvikové základne a povstalecké sily podporované Ankarou na severe Sýrie, pričom zabili niekoľko desiatok povstalcov a asi ďalších sto zranili. Tieto útoky, podľa zdrojov blízkych tureckej moc

Svetlo sveta

Pre Cirkev na Slovensku platí oddnes pôst za odvrátenie koronavírusu

0 icon

Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne “Modlitbu za Slovensko”. “Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a…

“Za túto vieru som pripravený zomrieť”

0 icon

“Chcem Vás povzbudiť, aby ste boli hrdí na našu Katolícku vieru, ktorá je tým najväčším a najkrajším darom, ktorý nám Boh udelil,” povedal na konferencii o ochrane katolíckej identity kazašský biskup Athanasius Schneider. Biskup Schneider patrí medzi popredných obhajcov vernosti učenia Magistéria Cirkvi a kritizuje snahu vykladať dogmy Cirkvi v…

Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

0 icon

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr, uviedol. “Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou…

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

icon FOTO DŇA