OTS: Reakcia Slovenskej národnej knižnice na článok Jána Kováča "Návrat…

OTS: Reakcia Slovenskej národnej knižnice na článok Jána Kováča „Návrat Širokého itečkárov„ v týždenníku Trend

Bratislava/Martin 8. novembra (TASR-OTS) – Slovenská národná knižnica (SNK) sa dôrazne ohradzuje voči viacerým tendenčným tvrdeniam redaktora Jána Kováča, ktoré uviedol v týždenníku Trend v jeho najnovšom vydaní číslo 44 zo 7. novembra 2013 v článku pod názvom Návrat Širokého itečkárov. Verejná súťaž na predmet zákazky Softvér pre spracovanie a správu dokumentov, pre riadenie procesov digitalizácie a pre digitalizáciu knižničných dokumentov prebehla plne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. SNK v predmetnej verejnej súťaži neobstarávala konkrétny produkt konkrétneho výrobcu, ale riešenie, ktoré spĺňa definované požiadavky na predmet zákazky. Z princípov verejného obstarávania vyplýva, že zmluvu na nadlimitnú zákazku môže verejný obstarávateľ uzavrieť len s uchádzačom, ktorý sa zúčastnil verejnej súťaže a predložil cenovo najvýhodnejšiu ponuku. Zmluva nemôže byť uzavretá so subjektom, ktorý v rámci procesu verejného obstarávania ponuku nepredložil. Redaktor týždenníka Trend svoj „bombastický„ článok postavil na tvrdení, že predmetnú verejnú súťaž vyhrala spoločnosť bit-Studio zo skupiny podnikateľa Juraja Širokého napriek tomu, že „nemecká spoločnosť CCS ponúkala takýto systém pred dvoma rokmi, keď navyše stáli podobné systémy viac, zhruba o 400-tisíc eur lacnejšie„. SNK však nedisponuje žiadnou ponukou od spoločnosti CCS z roku 2011, žiadna takáto ponuka sa v oficiálnej dokumentácii SNK nenachádza. Pýtame sa preto pána redaktora, o akej ponuke to hovorí, keď vedenie SNK žiadnu vedomosť o nej nemá. Nepochybujeme o tom, že pán redaktor si je isto vedomý faktu, že vo verejnej súťaži a v elektronickej aukcii sa posudzujú len ponuky od spoločností, ktoré sa do verejného obstarávania oficiálne prihlásili. Spoločnosť CCS sa predmetnej verejnej súťaže nezúčastnila. Ešte raz zdôrazňujeme, že v predmetnej súťaži, v ktorej si súťažné podklady prebralo 29 záujemcov a ponuku predložilo 5 uchádzačov (žiadna ponuka nebola zo súťaže vylúčená), bola úspešná ponuka s najnižšou cenou, ktorá vzišla z elektronickej aukcie. Redaktor týždenníka Trend sa vo svojom článku opieral o tvrdenia bývalého generálneho riaditeľa SNK Dušana Katuščáka, a to napriek tomu, že mal k dispozícii informáciu, že generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová ešte v januári 2013 podala na Okresný súd v Martine žalobu na Dušana Katuščáka za zverejňovanie a šírenie vymyslených, lživých, nedôstojných a urážlivých tvrdení na jej adresu, čím zasiahol do jej práv na ochranu osobnosti. Súdny spor na ochranu osobnosti stále prebieha. Redaktor týždenníka Trend Ján Kováč dostal zo SNK obsiahlu odpoveď na svoje otázky ohľadom predmetnej verejnej súťaže, ktoré pre ilustráciu pripájame nižšie. Z odpovedí však nepoužil skoro nič a svoj článok založil len na tvrdení Dušana Katuščáka, o ktorom v SNK neexistujú žiadne oficiálne záznamy.

Odpoveď SNK na otázky Jána Kováča:

Vážený pán redaktor, posielame Vám odpoveď na Vaše otázky, ktorá je pre Vašu lepšiu predstavu zasadená do širšieho kontextu problematiky masovej digitalizácie objektov písomného kultúrneho dedičstva, fungovania SNK ako štátnej rozpočtovej organizácie a spôsobu implementácie národných projektov Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Softvér pre spracovanie a správu dokumentov, pre riadenie procesov digitalizácie a pre digitalizáciu knižničných dokumentov, teda tzv. digitalizačný workflow, je kľúčovým nástrojom každého projektu masovej digitalizácie, ktorý vysoko automatizovaným spôsobom komplexne zabezpečuje nielen všetky operácie spracovania digitálneho dokumentu ako sú napr. image treatment, tvorba štrukturálnych metadát či vytvorenie výstupného PSP (producer submission package) balíčku, ale aj sledovanie pohybu dokumentov v produkčnej linke, a najmä riadenie všetkých procesov, potrebných zdrojov a úloh, ktoré sa v rámci produkcie digitálnych objektov uplatňujú.

V rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok na národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív SNK z roku 2011, ktorú predložila SNK pod vedením pána Katuščáka, sa na zabezpečenie komplexného riadenia procesov a logistiky digitalizácie a spracovania digitalizovaných objektov (vrátane OCR – optického rozpoznávania znakov) počítalo s nasadením samostatného softvéru pre automatizované rozpoznávanie textu (OCR) ABBYY Recognition Server (48 jadier) v hodnote 420 480 EUR, 3 druhov softvéru na image treatment (spracovanie digitalizovaného obrazu) v celkovej hodnote 490 851 EUR, databázových softvérov v hodnote 293 704 EUR, operačných systémov v hodnote 55 760 EUR a softvéru pre riadenie procesov a logistiky digitalizácie v hodnote 990 000 EUR (väčšina nezrealizovaných objednávok pána Katuščáka na tieto softvéry je v prílohe), pričom v tomto prípade malo ísť o generický softvérový produkt na business process management, logistiku a skladové hospodárstvo, ktorý bude dovyvíjaný pre potreby nasadenia v SNK.

Táto koncepcia bola vyhodnotená ako neefektívna a nehospodárna jednak vzhľadom na jej celkové náklady, ktoré by predstavovali 2 250 795 EUR, ale najmä vzhľadom na riziko, ktoré predstavoval zámer samostatne vyvíjať hlavný manažment nástroj (v hodnote 990 000 EUR), nakoľko ide o časovo a finančne mimoriadne náročnú a komplikovanú záležitosť, ktorá vyžaduje rozsiahle skúsenosti s digitalizáciou knižničných fondov a znalosť štandardov, ktorými dodávatelia generických softvérov nedisponujú (ak teda vylúčime špekuláciu, že by vývoj zabezpečovali zamestnanci knižnice, ktorých by za túto činnosť dodávateľ platil z peňazí, ktoré by mu knižnica za dodávku zaplatila). Ako riziková z hľadiska implementácie sa vyhodnotila tiež koncepcia, podľa ktorej malo ísť o spojenie nezávislých softvérových komponentov (image treatment, OCR, tvorba všetkých druhov štandardných metadát pod.), nakoľko by hrozili problémy v komunikácii jednotlivých softvérových nástrojov medzi sebou navzájom, čo môže spôsobovať zníženie priechodnosti dát a tým spomalenie produkčnej linky, ale aj vznik kompetenčných sporov medzi dodávateľmi jednotlivých nástrojov v prípade problémov (tzv. „prehadzovanie„ zodpovednosti). Úskalia vývoja informačných systémov pre špecializované účely dobre ilustruje príklad kolapsu Finančnej správy z prelomu rokov 2011 a 2012.

Vzhľadom na vyššie uvedené dospelo nové vedenie SNK k záveru, že pre úspešné splnenie ambicióznych cieľov projektu je nevyhnutné obstarať sofistikované existujúce komerčné riešenie, ktoré je okamžite nasaditeľné a overené v praxi pri knižničných digitalizačných projektoch obdobných rozmerov. Musí ísť o stabilné riešenie, za ktorým stojí profesionálny tím špecializovaných programátorov, ktorí sú okamžite schopní reagovať na individuálne potreby akéhokoľvek digitalizačného centra (čo vylučuje aj tzv. open source riešenia), pričom jednotlivé moduly, ktoré slúžia na realizáciu všetkých definovaných operácií (image treatment, OCR, tvorba metadát, sledovanie pohybu fyzických i digitálnych objektov v produkčnej linke pod.), musia byť plne integrované do jedného nástroja. Analýzou trhu dostupných riešení, ktoré tieto charakteristiky spĺňajú, bolo identifikovaných niekoľko vhodných existujúcich riešení (napr. docWorks, Zissor, Sirius; obstaranie produktu docWorks SNK pritom zvažovala už od roku 2008, ako je zrejmé z prezentácie Martina Katuščáka na https://www.dropbox.com/s/joxu2dpvxs8oe4u/digitalizácia%20textových%2 0materiálovJasná.ppt) a boli spracované funkčné technologické požiadavky, ktorých splnenie je pre účely efektívneho nasadenia pre potreby národného projektu potrebné.

SNK tieto požiadavky vo verejnom obstarávaní definovala tak, že predmetom zákazky Softvér pre spracovanie a správu dokumentov, pre riadenie procesov digitalizácie a pre digitalizáciu knižničných dokumentov (ďalej len Systém) má byť dodávka licencií informačného systému a súvisiacich služieb pre nasadenie a údržbu Systému (softvérového riešenia), ktorého úlohou je zabezpečiť vysoko automatizovaným spôsobom celý proces digitalizácie knižničných dokumentov, počínajúc zaevidovaním fyzických objektov do Systému a sledovaním ich pohybu v rámci celého procesu digitalizácie, cez následné načítanie metadát z existujúceho katalógu knižnice k danému objektu prostredníctvom rozhrania Z39.50, spracovanie prvotných výstupov zo skenovania – pre-procesing, automatizované spracovania skenov a dát zo skenov vrátane OCR, post-procesing až po export získaných dát vo forme PSP balíčkov (pozn. bez nasadenia digitalizačného workflow možno PSP balíčky, z ktorých sa vytvárajú tzv. SIP balíčky na uloženie a dlhodobú archiváciu v Centrálnom dátovom archíve v zmysle generickej dohody medzi UKB a SNK http://crz.gov.sk/index.php?ID=789564&l=sk, vytvárať len s použitím neprimeraného množstva ľudských a finančných zdrojov, a to v nepomerne dlhšom čase). Systém musí byť schopný importovať obrazové súbory (surové digitálne kópie dokumentov) z rôznych typov skenerov, vykonať ich automatické spracovanie a úpravy, hlavne vyrovnanie natočenia a orezávanie, zabezpečiť automatizované optické rozpoznávania textu s výstupom do formátov TXT a ALTO XML, vytváranie popisných metaúdajov (MODS, Dublin Core), štrukturálnych metaúdajov (XML, METS) a administratívnych metaúdajov (MIX, PREMIS), automatizované vytváranie hierarchie dokumentov a jednotlivých strán, automatizovanú detekciu elementov strán (textov, tabuliek, ilustrácií, vertikálnych textov, vzorcov, čísiel strán, logická postupnosť strán), automatizovanú detekciu a rozdeľovanie rámcov dvojstránok a na výstupe poskytovať digitálne objekty v podobe PSP balíčku vo formáte METS. Systém musí byť schopný vytvárať PSP balíčky do dedikovaného priestoru úložiska, pre potreby štandardných LTP systémov. Systém musí pritom z hľadiska výkonu zabezpečiť spracovanie minimálne 630 000 objektov za obdobie dĺžky jedného kalendárneho roka. Z hľadiska rozsahu a trvania licencie na použitie softvéru musí ísť o licenciu na neobmedzený čas, ktorá nie je obmedzená počtom objektov, súborov a strán, t.j. po zaplatení kúpnej ceny bude môcť SNK Systém používať nielen počas doby trvania a na účely realizácie národného projektu, ale neobmedzene na akýkoľvek účel v súlade s jeho funkčným určením. Rovnaké podmienky sa pritom musia vzťahovať aj na integrované softvérové aplikácie tretích strán a operačných systémov. Súčasťou dodávky musí byť nielen samotný Systém a všetky jeho komponenty, ale aj kompletné prostredie, na v ktorom bude inštalovaný, resp. ktoré pre svoju funkcionalitu potrebuje, t.j. súborový server systému a servery pre systémové služby (min. 13 licencií), databázový systém a licencie pre serverový operačný systém, na ktorom bude bežať Systém, v takom počte, ktorý je nutný pre jeho 100% funkčnosť v stanovenej konfigurácii (tieto požiadavky sú výňatkom zo súťažných podkladov). Dodávka teda musí zahŕňať komplexné riešenie, ktoré bude inštalované na definovaný hardvér bez potreby prípravy systémového prostredia a akýchkoľvek aplikácií tretích strán zo strany SNK ako obstarávateľa (zjednodušene povedané, ide o analogickú situáciu, ako keď máte k dispozícii počítač bez operačného systému – ak na ňom chcete používať kancelársky balík MS Office, musíte rátať nielen s cenou licencie na jeho používanie, ale aj s cenou licencie operačného systému MS Windows, na ktorom beží). Od úspešného uchádzača SNK očakáva, že realizáciu takto definovanej komplexnej zákazky, vrátane požadovaného servisu a údržby s vysokou dostupnosťou, kompletne technicky a manažérsky zabezpečí. Na základe uvedených požiadaviek a analýzy cenovej hladiny všetkých súčastí takéhoto riešenia (t.j. nielen samotného softvéru, ale aj všetkých potrebných systémových, databázových a iných softvérov, ktoré pre svoju prevádzku potrebuje) bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky (predpokladáme, že pod pojmom „vyvolávacia cena softvéru„ máte na mysli práve toto) na dodávku kompletného Systému, t.j. vrátane všetkých licencií softvéru tretích strán a licencií pre operačný systém, nutných na plnohodnotné 100% fungovanie systému s kompletnou funkcionalitou, jeho inštalácie a servisnej údržby a podpory v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je určujúca pre druh použitého postupu verejného obstarávania. Vzhľadom na to, že bola stanovená vo výške presahujúcej najvyšší finančný limit podľa zákona o verejnom obstarávaní, išlo o nadlimitnú zákazku a SNK ako verejný obstarávateľ realizovala najvyššiu formu verejnej súťaže, ktorá sa zverejňuje nielen vo Vestníku verejného obstarávania v SR, ale aj v Úradnom vestníku Európskej únie (v prípade tejto súťaže išlo teda o tzv. európsky tender).

SNK ako štátna rozpočtová organizácia musí pri obstarávaní tovarov, služieb a prác postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. V zmysle vyššie uvedeného vo verejnej súťaži neobstarávala konkrétny produkt konkrétneho výrobcu, ale riešenie, ktoré spĺňa definované požiadavky na predmet zákazky. Z princípov verejného obstarávania vyplýva, že zmluvu na nadlimitnú zákazku môže verejný obstarávateľ uzavrieť len s uchádzačom, ktorý sa zúčastnil verejnej súťaže a predložil cenovo najvýhodnejšiu ponuku. Zmluva nemôže byť uzavretá so subjektom, ktorý v rámci procesu verejného obstarávania ponuku nepredložil. V tejto súvislosti môže SNK len konštatovať, že spoločnosť CCS sa predmetnej verejnej súťaže nezúčastnila. Na odpoveď na otázku, prečo sa akýkoľvek subjekt rozhodne do verejnej súťaže zapojiť alebo nie, nie je príslušný verejný obstarávateľ, ale tento konkrétny subjekt. Pokiaľ máte záujem zistiť bližšie informácie o obchodnej, resp. distribučnej politike subjektov, ktoré uvádzate vo svojich otázkach, musíme Vás odporučiť na nich, nakoľko SNK takýmito informáciami nedisponuje, ani disponovať nemôže.

Vo verejnej súťaži o súťažné podklady požiadalo 29 záujemcov, 5 z nich predložilo ponuku, spĺňajúcu podmienky v nich uvedené, pričom žiadny uchádzač nebol z verejnej súťaže vylúčený. Uchádzači, ktorí predložili ponuky, súťažili v elektronickej aukcii. Informáciu o úspešnom uchádzačovi SNK v súlade so zákonom zverejní vo Vestníku verejného obstarávania a v Centrálnom registri zmlúv po podpise zmluvy.

Na záver dovoľte ešte jedno konštatovanie a podnet na zamyslenie: o verejnom obstarávaní na digitalizačný workflow na svojom blogu píše aj pán Katuščák (http://katuscak.blog.sme.sk/c/333730/Kauza-digitalizacia-Klinec-do-r akvy-najvacsieho-projektu-OPIS2.html). Z niektorých informácií, ktoré na ňom uvádza, je pravdepodobné, že mal k dispozícii súťažné podklady. Tento fakt je zaujímavý z toho dôvodu, že súťažné podklady boli sprístupnené elektronicky len záujemcom, ktorí sa zaregistrovali v systéme elektronického verejného obstarávania EVO. Medzi subjektmi, ktoré si súťažné podklady prevzali, pán Katuščák nefiguroval. Mal ich k dispozícii od niektorého zo záujemcov (napr. od spoločnosti microform, s.r.o.)? A prečo má s akoukoľvek IT spoločnosťou, ktorá sa chce uchádzať o zákazku v SNK, také blízke vzťahy, že mu poskytuje súťažné podklady? Prečo nepravdivo uvádza informáciu o „priamej požiadavke na prepojenie na český systém Kramerius„, ktorá sa nikde neuvádza? To všetko odhliadnuc od toho, že celý jeho text je zmesou nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení a poloprávd, ktoré sú jednoducho vyvrátiteľné a ktorých účelom je poškodiť SNK a národný projekt, ktorý aj tu vyhlasuje za „svoj„, hoci pre jeho realizáciu, okrem vystavenia objednávok na hardvér a softvér za cca. 17 mil. EUR, neurobil nič ani vtedy, keď zaň bol zodpovedný (http://www.sme.sk/c/6532919/digitalizacia-v-narodnej-kniznici-je-ohr ozena.html). V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii, naše pozvanie do SNK stále platí.

Miriam Michaela Štefková

manažér pre styk s verejnosťou

Slovenská národná knižnica

Nám. J.C.Hronského 1

036 01 Martin

Tel.: +421 43 245 12 25

Email: miriam.stefkova@snk.sk

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

mš ed

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Španielsko omilostilo väznených lídrov katalánskych separatistov, opozícia žiada zdôvodnenie

0 icon

Madrid 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Borja Puig de la Bellacasa/Spanish Government via AP)   Španielska vláda udelila v utorok milosť deviatim katalánskym separatistom, ktorí si odpykávajú väzenské tresty za prípravu nezákonného referenda o nezávislosti v roku 2017. Oznámil to španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorého citovala agentúra AFP Úrad španielskeho…

Únia miest Slovenska apeluje na efektívnu komunikáciu a zrozumiteľnú očkovaciu kampaň

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Milan Kapusta)   Únia miest Slovenska (ÚMS) apeluje na efektívnejšiu a progresívnejšiu komunikáciu a zrozumiteľnú očkovaciu kampaň proti ochoreniu COVID-19 zo strany vlády SR. Mestá zároveň deklarujú pripravenosť zapojiť sa do aktivít, ktoré majú predísť tretej vlne pandémie. Zhodli sa na tom v utorok…

Vzali do väzby bývalú zamestnankyňu Daňového úradu v Košiciach, jej konaním vznikla škoda vyše 130-tisíc eur

0 icon

Košice 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - František Iván)   V súčasnosti už bývalú zamestnankyňu daňového úradu v Košiciach obvinili zo spáchania zločinu zneužitia právomocí verejného činiteľa a zločinu podvodu. Spolu s ďalšou osobou ju na príkaz sudcu umiestnili do vyšetrovacej väzby. Ako TASR informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská, konaním…

Smer chce na mimoriadnej schôdzi riešiť zmluvu pošty so strážnou službou

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Opozičný Smer-SD avizuje iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce od Slovenskej pošty žiadať odstúpenie od zákazky pre spoločnosť Lama SK. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf Smeru-SD Robert Fico. Hovorí, že na spoločnosť je prepojený tzv. kajúcnik a bývalý šéf…

Vatikán podal protest proti návrhu talianskeho zákona proti homofóbii

0 icon

Vatikán 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Luca Bruno, File)   Vatikán v utorok potvrdil, že podal diplomatický protest proti návrhu talianskeho zákona proti homofóbii. Médiá tento krok označili za "bezprecedentný" zásah Vatikánu do talianskych vnútorných záležitostí Návrh zákona o "opatreniach na predchádzanie a na boj proti diskriminácii a násiliu na…

Ani v Čechách sa opozícia nedokáže spojiť. Prečo je to tak? A čo sa dá proti tomu urobiť?

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (HSP/Foto:Facebook, Pixabay)   Prečo sa nezjednotia všetci, ktorí sa usilujú o opozíciu voči globalistickým silám? A prečo je to tak všade, nielen u nás? Môžu aj napriek nejednotnosti nájsť opozičné sily riešenie a dosiahnuť svoj cieľ: nedovoliť globalistom ukradnúť štát? V Českej republike vyšla zaujímavá úvaha…

Bielorusko: Nové sankcie EÚ hraničia s vyhlásením ekonomickej vojny

0 icon

Moskva 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Ramil Nasibulin/BelTA pool photo via AP)   Bielorusko tvrdí, že najnovšie ekonomické sankcie, ktoré naňho uvalila EÚ v reakcii na májový incident s odklonom lietadla a zatknutím bieloruského novinára Ramana Prataseviča, hraničia s vyhlásením ekonomickej vojny. Uviedlo to v utorok tamojšie ministerstvo zahraničných vecí,…

Začiatok nových pomerov sa v ZSS zatiaľ nekoná, tvrdia Ján Mazák a Miloš Kolek

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Začiatok nových pomerov sa v Združení sudcov Slovenska (ZSS) zatiaľ nekoná. Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák a podpredseda Miloš Kolek to uviedli v reakcii na kritiku ZSS k výberu sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR na Najvyšší správny súd…

Behom jedného týždňa náhle zomreli štyria piloti British Airways v najlepších rokoch. Má to súvis s očkovaním?

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP - Miroslav Lelas, British Airways)   Na sociálnych sieťach sa šíri správa o úmrtí najprv troch, teraz už štyroch pilotov leteckej spoločnosti British Airways. Ani overovateľ faktov agentúry Reuters tieto úmrtia v krátkom čase nepopiera. Zverejnil túto správu s odkazmi na zdroje, no bez uvedenia…

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií zastavil konanie voči prezidentke SR

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Michal Svítok, TASR - Martin Baumann, SITA-Alexandra Čunderlíková)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií v utorok zastavil konanie voči prezidentke Zuzane Čautovej pre možné porušenie zákazu reklamy. Informovali o tom predseda výboru Boris Susko (Smer-SD) a člen výboru Ondrej Dostál…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Susedia a vzťahy

0icon

Susedia a vzťahy. Dobré vzťahy robia dobrých susedov. Každý vlastník nehnuteľnosti vie, ako mu zlý sused dokáže znepríjemniť život. Nárokuje si na kus pozemku, kradne ovocie, požičia si vec a odmieta ju vrátiť, na cudzej lúke usporiada svoju zábavu, po cudzích poliach rozhadzuje svoje pripomienky, ohovára. Ak v záujme dobrých…

Štefan Harabin

Dnešná dislokácia vojsk NATO na hraniciach Ruska iba opakuje situáciu pred 22. júnom roku 1941.  

0icon

Celý personálny, zbrojársky, ekonomicko-energeticko-zdrojový potenciál kontinentálnej Európy bol 22. júna 1941 nasadený na likvidáciu Slovanov. Nepripomína Vám to aj momentálny stav v Európe, keď vojská štátov NATO boli dislokované na hraniciach Ruska pod vymyslenými zámienkami. S cieľom genocídy Slovanov bez vyhlásenia vojny pred 80 rokmi, 22. júna 1941 zaútočilo Nemecko na Sovietsky…

Andrej Sablič

Ľudstvo sa nepoučilo.

0icon

Dnes so slzami v očiach celosvetová spoločnosť si pripomíname začiatok II. Svetovej vojny. V tejto súvislosti chcem len upozorniť, že II. Svetová vojna to nie je o Nemecku a Hitlerovi, ale o ekonomických vzťahoch vo svete po I. Svetovej vojne! Bolo to obdobie charakterizované menovým chaosom v podobe inflácii, ciel,…

Tony Belohorec

Pôvodne Igor Matovič chcel, aby sa vysťahoval z domu Fico. Dnes sa chce vysťahovať on sám. Dokonca zo Slovenskej republiky

0icon

Igor Matovič, v prípade že prejde referendum reálne uvažuje nad tým, že sa vystahuje zo Slovenska kvôli Róbertovi Ficovi a jeho ďalšiemu pôsobeniu v politike. Povedal to aktuálne v interview pre korporátne médium “Dostal som tip na doplnenie programu vlády: “Obchody otvárať, smerákov zatvárať.” Dokelu, škoda, že už je programko…

Ivan Lehotský st.

Niečo tu nesedí

0icon

Z oficiálnych celoeurópskych štatistík sa možno dozvedieť, že ku dňu 8. 6. 2021 došlo v Európskej únii po očkovaní proti Covidu-19 k 13 867 úmrtiam a ťažkým poškodeniam zdravia. Menované sú tam všetky štyri západné druhy očkovania. Z celkového počtu 448 miliónov obyvateľov EÚ je to 0,0031 %. Štatistika Slovenskej…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Ani zvieratá niekedy nemajú svoj deň - zachytené na fotografiách

0 icon

Niektoré dni sú horšie ako tie ostatné. Akokoľvek sa snažíš si dvihnúť náladu, niekedy jednoducho nemáš svoj deň. Svoje o tom vedia aj títo domáci miláčikovia, ktorí boli našťastie pre teba zachytený fotoaparátom. Nestrácaj nádej - ak meškáš do práce, ak je pondelok, ak hneď ráno vyleješ na seba kávu…

Prečo by si radšej nemal jesť pleseň na jedle?

0 icon

Predstavte si to: konečne si môžeš dať prvé sústo svojho obľúbeného sendviča a uvedomíš si, že na chliebe sa rozrastá pleseň! Pravdepodobne sa ti to už niekedy a pravdepodobne si sa obával možných dôsledkov. A existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako na to môže telo reagovať. Aké sú teda negatívne účinky plesne na…

Záhada nacistických pokladov: Kto si privlastnil nacistické zlato? 6. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí šiestou časťou článku s podtitulom Záhada nacistických pokladov. Celý náš cyklus minisérie článkov sa pomaly ale isto blíži k svojmu záveru. Pre všetkých fanúšikov máme však skvelú správu - v tematike druhej svetovej vojny aj jej záhad rozhodne nekončíme! Po nacistickom zlate pátrali nielen Spojenci, ale aj bežní ľudia. Pozrite sa…

5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

0 icon

Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu. 1. Ponožky ti pomôžu rýchlejši

Zrod atómovej bomby: Keď výnalezcov desí ich vlastný výtvor

0 icon

Keď prvýkrát vyskúšali tvorcovia atómovej bomby jej silu v praxi – v púšti, zostali zhrození. Výbuch bol oveľa mocnejší, ako predpokladali. Ale poďme pekne po poriadku. Vedci, ktorí za druhej svetovej vojny v supertajnom americkom výskumnom centre, sedeli na pušnom prachu. Pušnom prachu... teda to je iba zlomok pravdy, na čom skutočne sedeli. A to…

Vo svete IT

Redmi Note 11 údajne prekvapí výkonom technológie rýchleho nabíjania, hovorí známy leaker informácií

0 icon

Rýchle nabíjanie je technológia, ktoré je zo strany používateľov stále viac žiadanou. Reagujú na to aj výrobcovia smartfónov, najmä spoločnosť Xiaomi. Tá rok čo rok je lídrom v tejto oblasti. Dôkazom toho je aj nedávno predstavená technológie HyperCharge, ktorá ponúka nabíjanie pri výkone 200W. Rovnako sa objavili informácie aj o…

Táto aplikácia dokáže vdýchnuť svieži vietor do vzhľadu upozornení vo vašom Androide. Určite ju neprehliadnite!

0 icon

Operačný systém Android vo všeobecnosti patrí medzi operačné systémy, ktoré si môžu používatelia vo veľkej miere upraviť podľa svojho gusta. Umožňuje zmeniť nielen vzhľad, ale aj pridávať rôzne extra funkcie. Napríklad nedávno sme vám ukázali, ako si môžete pridať do rozhrania notifikačnej lišty skratky na rôzne aplikácie. Prípadne, ako si…

„Dobrý deň, je tento inzerát stále platný?…“ Polícia upozorňuje na nový modus operandi online podvodníkov!

0 icon

Podvody v online priestore sú čoraz častejšími. Zatiaľ čo v minulosti prebiehali prevažne cez e-mailové správy, tak v súčasnosti sú čoraz interaktívnejšie. Podvodníci sa už totiž neštítia aktívne komunikovať prostredníctvom rôznych komunikačných platforiem, či dokonca zavolať a predstierať, že volajú napríklad v mene banky. V minulosti sme napríklad upozorňovali na…

Redmi prvýkrát spomína pripravovaný Redmi K50: Čo má získať vlajkový model spoločnosti?

0 icon

Od predstavenia modelov Redmi K40 ubehlo len pár mesiacov, dcérska spoločnosť Xiaomi však určite nelení. Po nedávnom predstavení modelov z vlajkovej línie už zrejme plánuje vývoj vlajkových smartfónov pre budúci rok, ktoré majú prísť pod názvom Redmi K50. Potvrdil to priamo generálny riaditeľ spoločnosti Redmi, Lu Weibing, keď sa prostredníctvom…

Google Správy dostali novú funkciu. Oceníte ju v prípade, ak máte problém vidieť drobné písmo. Pozrite sa, ako funguje!

0 icon

Posledné dni môžeme v súvislosti s aplikáciou Správy od spoločnosti Google čítať viacero správ. Jednou z noviniek, ktorú spoločnosť zakomponovala niekoľko dní dozadu do aplikácie, je End-to-end šifrovanie, ktorá je aktuálne distribuovanou naprieč globálnym trhom. Rovnako sa spomínala aj funkcia  Špendlíka, ktorá umožňuje pripnúť jednotlivé konverzácie do vrchnej časti rozhrania…

Armádny Magazín

"Krok k posilneniu námorníctva“. Ukrajina nakupuje britské mínolovky

0 icon

Ukrajina, 22. júna 2021 (AM) - Tento rok má Ukrajina v úmysle kúpiť dve britské minové vyhľadávače triedy Sandown. Prezident Vladimir Zelenský dnes pricestuje do Odesy, aby podpísal zmluvu o kúpe vojnových lodí.   Na začiatku 90. rokov vstúpilo do služby kráľovského námorníctva 15 mínoloviek Sandown. Tri z týchto lodí boli…

Minister obrany: Účasť Slovenska v bojovej skupine V4 Európskej únie ostáva jednou z našich priorít

0 icon

Slovensko, 22. júna 2021 (AM, MOSR) - Vyšehradská skupina má potenciál a tiež záujem rozširovať spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti. Okrem prípravy spoločnej bojovej skupiny, perspektív spoločného obstarávania, či koordinácie postojov v transatlantických štruktúrach chce prehĺbiť spoluprácu aj v oblasti strategickej komunikácie. Po rokovaní ministrov obran

Aj Gruzínsko postupne sťahuje svoje jednotky z Afganistanu

0 icon

Gruzínsko, 22. júna 2021 (AM) - Posledná gruzínska jednotka umiestnená v Afganistane sa postupne vráti do svojej vlasti. Informovala o tom tlačová služba gruzínskeho ministerstva obrany.   „Prvá časť 32. práporu 3. pešej brigády dorazila do Gruzínska. Na medzinárodnom letisku Tbilisi sa s gruzínskymi mierovými jednotkami stretli ve

(Ne)známa Veľká vlastenecká vojna. K 80. výročiu prepadnutia Sovietskeho zväzu hitlerovským Nemeckom

0 icon

Slovensko, 22. júna 2021 (AM) - Vojenský historik Igor Baka v práci „Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945“ uvádza, že čo sa týka samotného útoku proti ZSSR, nacistické Nemecko naň spočiatku nerátalo s účasťou iných štátov okrem Rumunska a Fínska, ktoré mali voči ZSSR územné požiadavky. Avšak aj i

Republika Srbská nedovolí Bosne a Hercegovine vstúpiť do NATO

0 icon

  Bosna, 22. júna 2021 (AM) - Banja Luka nemení svoj postoj k vojenskej neutralite Bosny a Hercegoviny (BiH) a naďalej vystupuje proti vstupu krajiny do NATO. Takéto vyhlásenie urobil predseda prezídia Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik.   Minister obrany Bosn

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali