Orosz: Parlament a prezident sú tlačení do kúta potrebou sfunkčniť ústavný súd

Bratislava 21. marca 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)

 

Národná rada (NR) SR aj prezident Andrej Kiska sú pri aktuálnom výbere nových sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR tlačení do kúta potrebou znovu sfunkčniť túto inštitúciu. Na margo časových lehôt na zvolenie kandidátov a vymenovanie nových sudcov to 20. marca pre Tablet.tv povedal vysokoškolský pedagóg, ústavný právnik a zároveň bývalý sudca ÚS Ladislav Orosz

Na snímke Ladislav Orosz

„Ústavný súd je už vyše mesiaca nefunkčný, nie je schopný zabezpečovať plnenie všetkých svojich úloh, zvlášť najdôležitejších rozhodovacích právomocí, a to sú právomoci pléna ÚS,“ upozornil Orosz.

Národná rada si podľa neho v prvej tohoročnej voľbe nesplnila svoju povinnosť riadne a včas zvoliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu tak, aby prezident mohol v primeranom čase sudcov vymenovať. Dôsledkom toho plénum ÚS, ktoré na uznášaniaschopnosť potrebuje minimálne sedem členov, nie je schopné prijímať rozhodnutia.

„Ústava presne ustanovuje, v ktorých veciach rozhoduje plénum ÚS a v ktorých trojčlenný senát. V pléne rozhoduje ÚS o najdôležitejších veciach, napríklad o súlade právnych predpisov s ústavou, o všeobecne záväznom výklade ústavy a rovnako o ústavnosti a zákonnosti volieb. Je to práve aktuálne, lebo máme za sebou prvé kolo prezidentských volieb,“ uviedol Orosz.

„Aj rozhodovanie senátov je veľmi sťažené, lebo štyria sudcovia môžu vytvoriť maximálne jeden senát. Dôjde k prieťahom v činnosti ÚS, lebo štvorica sudcov nemôže byť schopná riešiť veľkú agendu ústavných sťažností v primeranom čase,“ upozornil.

Ústavný súd má aktuálne štyroch z trinástich sudcov, nie je vymenovaný predseda ani podpredseda súdu. „Zákon o ústavnom súde to rieši, hovorí o tom, že ak nie je ustanovený predseda ani podpredseda súdu, ich funkcie vykonáva funkčne najstarší sudca, čo je v tomto prípade pani doktorka Baricová,“ reagoval Orosz. „Nie je to akútne, rozhodnúť o tom, kto bude vymenovaný za predsedu ÚS, viem si predstaviť, že pán prezident Kiska čaká, kým bude mať väčší výber. V tejto chvíli to nie je vážny problém, ale do ukončenia funkčného obdobia pána prezidenta Kisku by bolo potrebné tento menovací akt urobiť.“

Vo štvrtok sa začalo vypočúvanie takmer troch desiatok uchádzačov o posty ústavných sudcov na ústavnoprávnom výbore parlamentu, malo by pokračovať do piatku 22. marca. Voľba kandidátov sa potom uskutoční na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.

„Zákon o ústavnom súde taxatívnym spôsobom vymenúva, kto môže navrhovať kandidátov na sudcov, je to poslanec NR SR, vláda SR, predseda ÚS, predseda Najvyššieho súdu, generálny prokurátor, verejný ochranca práv, ďalej sú to profesijné organizácie právnikov ako Slovenská advokátska komora, Slovenská notárska komora, Komora exekútorov a v neposlednom rade majú právo navrhovať kandidátov vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva, teda Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied a právnické fakulty,“ vymenoval Orosz.

Na technickú otázku, ako by novinári mali označovať ľudí nominovaných zodpovednými inštitúciami pred tým, ako ich plénum NR SR zvolí za „kandidátov“ na post sudcu ÚS Orosz reagoval, že ústava ani zákon o ústavnom súde tieto osoby presne nepomenúva. Myslí si, že vhodný výraz by bol „uchádzač“.

Vypočutie na ústavnoprávnom výbore je podľa Orosza nový inštitút v našom ústavnom práve, zaviedol sa koncom minulého roka. „Tento inštitút poznajú tradičné demokracie, veľmi známe sú vypočutia v Kongrese Spojených štátov, kde tých, ktorých vypočúvajú, naozaj vyzlečú až donaha. Z tohto pohľadu je náš inštitút celkom porovnateľný. Musí sa, samozrejme, trocha utriasť, musí prebehnúť nejaká prax,“ povedal. Híring na výbore podľa neho prispieva k vyššej transparentnosti voľby kandidátov.

„Osobne to nehodnotím zle. Uvedomujem si, že niektoré otázky (počas prvej voľby, pozn. TASR) išli do citlivých sfér, niektoré boli nedôstojné. To všetko je otázka politickej a právnej kultúry, s ktorou na Slovensku, žiaľ, musíme zápasiť. Ale je to pozitívny inštitút.“

Na otázku, či môže uchádzač vypočutie na výbore odmietnuť, Orosz vysvetlil, že zákon v tomto smere nie je celkom jednoznačný. „Ja by som to interpretoval tak, že je to jeho povinnosť. Ale sankcia toho typu, že by nebol pripustený pred voľbu Národnou radou, ak splní všetky podmienky, podľa mňa nepripadá do úvahy.“

Zmyslom vypočutia pred ústavnoprávnym výborom podľa neho nie je urobiť záver, koho má Národná rada zvoliť za kandidátov. „Je to proces, ktorý má ukázať, kto sa o funkciu uchádza a preveriť, či osoba spĺňa ústavou stanovené podmienky pre kandidatúru, teda, či kandidát dosiahol 40 rokov veku, či má pätnásťročnú prax v právnickom povolaní a či je občanom SR,“ zhrnul Orosz.

Na otázku, či môže plénum hlasovať aj o uchádzačovi, ku ktorému výbor nezaujal stanovisko, odpovedal Orosz kladne. „Teoreticky a prakticky takáto situácia môže nastať. Ja by som sa k tomu postavil tak, že ústava definuje výbory, a teda aj ústavnoprávny výbor, ako poradné a iniciatívne orgány parlamentu. Teda stanovisko alebo neexistencia stanoviska ústavnoprávneho výboru má pre plénum NR SR len poradný význam,“ skonštatoval.

Na otázku, či je vhodnejšia tajná alebo verejná voľba kandidátov, Orosz odpovedal, že on osobne by v podmienkach politickej a právnej kultúry na Slovensku uprednostnil verejnú voľbu, ale poslanci majú právo rozhodnúť sa aj inak. „Platný zákon o rokovacom poriadku NR SR preferuje verejnú voľbu s tým, že umožňuje aj voľbu tajnú, ale musí o tom rozhodnúť na návrh 15 poslancov plénum NR SR.“

„Zákonodarca vyjadril záujem, aby sa preferovala voľba verejná. Prirodzene, tajná aj verejná voľba majú svoje výhody. Treba povedať, že v tradičných demokraciách sa vo väčšine prípadov pri personálnych otázkach hlasuje tajne. Tajné hlasovanie má svoj význam v tom, že sa poslanec môže cítiť slobodnejší vo vzťahu k svojej politickej strane, ktorá mu môže chcieť niečo prikázať,“ poznamenal Orosz. „Aj verejná voľba má svoj profit, predovšetkým vo vzťahu k občanom, ktorí vedia, ako nimi zvolení poslanci v parlamente volili. Verejná voľba je prekážkou aj v prípade snáh o znefunkčnenie hlasovania. Môže sa stať, že sa silný poslanecký klub rozhodne spôsobiť, že voľba bude vo svojej podstate neplatná, a potom sa budú vyhovárať, že to neurobili,“ zhrnul ústavný právnik.

V prvej tohoročnej voľbe v prvom ani druhom kole parlament nedokázal zvoliť ani jedného kandidáta na sudcu ÚS. Preto predseda NR SR Andrej Danko (SNS) vypísal v tomto čase voľbu druhú. V prípade opätovného neúspechu sa celý proces podľa Orosza môže opakovať.

„Parlament musí voliť dovtedy, kým nezvolí dostatočný počet kandidátov. Vyhlásia sa voľby, keď v prvej fáze nie je zvolený dostatočný počet kandidátov, v rámci tejto voľby sa hlasovanie opakuje. A potom je potrebné vypísať nové voľby, k čomu v súčasnosti došlo,“ doplnil.

Ak parlament zvolí v tejto voľbe určitý počet kandidátov, ale nie všetkých 18, vznikne predsedovi parlamentu ústavná dilema. „Doterajšia prax bola taká, že predseda NR SR predložil návrhy kandidátov na sudcov ÚS prezidentovi len vtedy, keď bol zvolený dvojnásobný počet kandidátov na počet voľných miest na ÚS,“ poznamenal Orosz.

„Veľa sa momentálne diskutuje o tom, či by mohol byť na vymenovanie prezidentovi predložený aj menší počet ako 18 kandidátov. Je to zodpovednosť predsedu NR SR. Treba zobrať do úvahy dve otázky. Jedna z nich je čistý ústavný postup, a ten je nespochybniteľný len vtedy, keď sa predloží taký počet kandidátov, aký ústava vyžaduje, teda dvojnásobný oproti počtu voľných miest na ÚS. A na druhej strane, je tu problém nefunkčnosti ÚS, ktorý môže narastať,“ vysvetlil. „Viem si predstaviť aj odôvodnenie postupu predložiť prezidentovi aj menej kandidátov a vytvoriť tak prezidentovi priestor, aby vymenoval sudcov z tých kandidátov, ktorí mu budú predložení,“ dodal Orosz.

Nesúhlasí však s názormi, podľa ktorých môže prezident odmietnuť viac ako polovicu kandidátov zvolených parlamentom alebo, naopak, vymenovať na posty sudcov viac ako presnú polovicu zo zvolených kandidátov.

„Pravidlá postupu prezidenta vyplývajú jednak z ústavy, ale v súčasnosti už aj z rozhodnutí ústavného súdu, ktoré boli prijaté v súvislosti s nevymenovaním sudcov na tri voľné miesta. Ústavný súd jednoznačne vyslovil záver, že prezident musí z predložených kandidátov polovicu vymenovať za sudcov. Možno o tomto rozhodnutí diskutovať, ale to rozhodnutie platí,“ vyhlásil.

„Je vhodné vychádzať aj z toho, čo povedala Benátska komisia. V reakcii na žiadosť prezidenta o zaujatie stanoviska vyslovila záver, že aj keď výklad, ktorý podalo plénum ÚS v konaní o návrhu prezidenta nie je celkom plnohodnotný, lebo ho neprijal v rozhodovaní o veci samej, ale pri predbežnom prerokovaní, mal by platiť a mal by sa uplatniť.“

„Z dvoch kandidátov musí prezident vymenovať jedného vtedy, keď je jedno voľné miesto. Keby teoreticky bolo NR SR navrhnutých šesť kandidátov, môže podľa mňa vymenovať len troch sudcov. Keby vymenoval viacerých, bol by to podľa mňa veľmi avantgardný postup a mohol by byť v budúcnosti vážne spochybňovaný,“ zdôraznil Orosz.

Na otázku, aký čas má prezident na vymenovanie sudcov z kandidátov zvolených parlamentom, Orosz odpovedal, že by s tým nemal príliš otáľať. „Samozrejme, treba mu vytvoriť priestor na to, aby mohol kandidátov posúdiť. Prezident je ústavou viazaný. Ústava hovorí o tom, že musí svojim rozhodovaním zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Aj NR SR aj prezident sú tlačení do kúta tým, že by mali sfunkčniť ústavný súd. Z tohto pohľadu, by to mal prezident urobiť naozaj bez zbytočného odkladu. Iná otázka je, či súčasný prezident túto možnosť dostane. Chcel by som byť miernym optimistom, že sa ten proces podarí v primeranom čase dotiahnuť na úrovni NR SR aj prezidenta,“ uzavrel.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Klimatickú aktivistku Grétu Thunbergovú vyobrazili na novej poštovej známke vo Švédsku

0 icon

Švédsko 17. januára 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Vo Švédsku vydali známku zobrazujúcu Grétu Thunbergovú. Ilustrácia na známke zobrazuje osemnásťročnú aktivistku ako stojí na útese v žltom pršiplášti, so zapleteným vrkočom vanúcim vo vetre Známka je súčasťou série piatich známok s tématikou „Valuable Nature" - Hodnotná príroda". Podľa agentúry Associated Press…

Pellegrini pripúšťa referendovú kampaň pri testovaní, Kolíková namieta

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Ak vláda spraví celoplošné testovanie na nový koronavírus naraz na celom Slovensku počas jedného víkendu, expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) a jeho strana zrejme budú počas toho zbierať podpisy na referendum za predčasné voľby. Hovorí, že ak vláda spraví testovanie takýmto spôsobom, majú právo…

Bude aj „nepovinne povinné“ očkovanie? Von der Leyenová hovorí, že očkovací preukaz je „zo zdravotného hľadiska potrebný“

0 icon

Brusel 17. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)   Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok 14. januára privítala iniciatívu gréckej vlády, ktorá by umožnila očkovaným osobám slobodne cestovať. Tak isto požaduje, aby boli očkovacie preukazy vo všetkých krajinách Európskej únie vzájomne uznávané "Je to zo zdravotného hľadiska potrebné, aby…

Kolíková pripustila možné rozloženie plošného testovania na viac dní

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Celoplošné testovanie Slovenska na nový koronavírus by sa mohlo "rozložiť v priestore a čase" tak, aby ľudia neboli nútení ho absolvovať v jeden či dva dni. Rovnako by sa mohli vyňať z povinnosti testovania napríklad ľudia nad 65 rokov, deti alebo tí, ktorí…

Z poslancov hnutia OĽANO sa prednostne očkovať nebude nikto

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Z poslancov Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽANO sa prednostne nebude očkovať nikto. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie OĽANO "Ponuku predsedu NR SR Borisa Kollára na očkovanie organizované NR SR nevyužijú ani poslanci z klubu OĽANO nad 65 rokov či poslanci…

Vlhová ôsma po 1. kole druhého obrovského slalomu v Kranjskej Gore, líderkou Shiffrinová

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prvé kolo nedeľňajšieho obrovského slalomu žien v slovinskej Kranjskej Gore vyhrala Američanka Mikaela Shiffrinová. Úradujúca olympijská víťazka v tejto disciplíne má náskok 30 stotín sekundy pred sobotňajšou víťazkou Taliankou Martou Bassinovou a 44 stotín pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou. Slovenka Petra Vlhová je ôsma…

Kotlebovci chcú upraviť zákon o slobode prejavu, politologička za tým vidí snahu o zrušenie viacerých trestných činov

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičná politická strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) predkladá do parlamentu novelu Trestného zákona, ktorou chcú zaviesť „ochranu úplnej slobody prejavu obyvateľov”. Politologička Lucia Laczkó z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za tým vidí snahu o zrušenie viacerých…

O prípadnej novej vláde je Pellegrini pripravený rokovať aj so stranami súčasnej vládnej koalície

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Koniec súčasnej vládnej koalície by nemusel znamenať návrat tej minulej. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda mimoparlamentnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini. V prípade predčasného konca súčasnej vládnej koalície by bol Pellegrini pripravený rokovať o vzniku…

B. Kollár verí, že vláda prijme kroky, P. Pellegrini hovorí o telenovele

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Najefektívnejším spôsobom testovania je robiť ho lokálne v najpostihnutejších regiónoch. Predseda Národnej rady SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár to uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike Prihovára sa tiež za prísny lockdown, ktorý prináša výsledky v znižovaní šírenia nákazy novým…

Čaputová: Posun k lepšiemu nenastal. „Keď som počula premiéra hovoriť o tom, ako budú zdravotníci, samosprávy, dobrovoľníci potiť krv, bolo to pre mňa mrazivé.“

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že v komunikácii a manažovaní pandémie zo strany vlády neprišlo k pozitívnemu posunu. Priznala to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 Čaputová zdôraznila, že vláda urobila aj dobré kroky, ukazuje sa však, že v niektorých…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Slovenské mamičky ,dokedy necháte Matovičovu fašistickú chuntu ,aby terorizovala a poškodzovala Vaše deti ( aj Vás) ?

0icon

Masky poškodzujú fyzické a duševné zdravie detí Nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé údaje, ktoré by poukazovali na výhody používania masiek na prevenciu chorôb prenášaných vzduchom, skôr naopak. Existuje však dostatočný dôvodov domnievať sa, že poškodenie zdravia  nosením masiek , najmä u starších ľudí, osôb trpiacich kardiovaskulárnymi chorobami a c

Štefan Paulov

My nič, my muzikanti

0icon

  My nič, my muzikanti.   Dostali sme odpoveď z Úradu pre dohľad na náš podnet, ktorý si môžete prečítať: https://blog.hlavnespravy.sk/24817/podnet-na-presetrenie-opakovaneho-porusenia-zakonov-medicinskych-postupov-a-zasad-

Robo Bačinský

Boli ste účastníkom celoplošného testovania? Ste pravidelne testovaný? Máte nárok na finančnú odmenu. Výšku Vám určí znalec.

0icon

Už sa teším na to kvílenie médiami ohlúpnutých ovečiek, na to škrípanie zubami zástancov domnelej pandémie, na zaťaté päste záchrancov tých ,,najohrozenejších“ a na vytreštené oči všetkých, ktorí rozprávku o nutnosti testovania a samozrejme celosvetového očkovania spapali nie len s navijákom, ale aj s rybárom.

Peter Košík

DILETANT NAĎ ZNOVU „ZAHVIEZDIL“

0icon

Keď som 30.septembra 2020 zverejnil BLOG o Naďovej „ARMÁDE SPÁSY“ aktívnych záloh, ani som netušil, že za necelé štyri mesiace príde na moje slová. Potemkinovský projekt tohto diletanta, ktorý armáde rozumie „ako koza petržlenu“ veľmi rýchlo skolaboval, keď sa mu prihlásilo ani nie 60 ľudí!!! Trochu primálo prívržencov OLAJNO na celú…

Peter Štrba

Jordan Peterson: Psychologická významnosť biblických príbehov – 13. prednáška

0icon

Prinášam trinástu časť zo seriálu prednášok, v ktorej kanadský profesor Jordan Peterson vykladá Bibliu moderným jazykom psychológie. Aký je obsah tejto prednášky? Na začiatku Peterson rozoberá fakt, že postavy v biblických príbehoch sa nedajú považovať iba za dobré alebo iba za zlé a platí to hlavne na bratov Ezaua a…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

0 icon

Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu 1. časť

0 icon

Slovné spojenie „uvidieť svetlo“ ako synonymum prestúpenia na inú vieru má dvoch slávnych pôvodcov: svätého Pavla a rímskeho cisára Konštantína, ktorý žil v rokoch 274 až 337 po Kristovi. Práve druhému menovanému znamenie na nebi v podobe kríža ukázalo cestu, po ktorej sa má vydať, aby porazil svojho soka Marca Aurelia Maxentia. Keď…

Migréna? Tieto potraviny s ňou zatočia!

0 icon

Migréna je ako neželaný hosť, ktorý sa vopred neohlásil a ťažko sa ho zbaviť. Ak často trpíš bolesťami hlavy, vieš, aké ťažké môže byť žiť s týmto problémom normálny život. Iste, môžeš si vziať tabletky alebo cvičiť, aby si sa pokúsili obmedziť svoju bolesť, ale tieto prostriedky sú dočasné, čo znamená, že…

Najnapínavejšie vesmírne misie roku 2021: Mesiac, Mars aj vesmírny ďalekohľad

0 icon

Pokiaľ ide o skúmanie vesmíru ľudstvom, 2021 vyzerá, že to bude vzrušujúci rok s mnohými začiatkami, trpko-sladkým koncom a jeho súčasťou budú aj niektoré misie, pri ktorých budeme zatínať zuby. Po mnohých a mnohých oneskoreniach (začiatkom misie sa plánoval na rok 2007), by tento rok mohol byť skutočne rokom, kedy bude konečne…

2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

0 icon

Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

Vo svete IT

Nielen Galaxy S21, ale aj ďalšie modely smartfónov od Samsungu budú dodávané bez nabíjacieho adaptéra

0 icon

Zatiaľ čo po predstavení nových iPhone 12 zariadení ešte v októbri minulého roka, sa mnoho technologických gigantov, vrátane Xiaomi, či Samsungu, spoločnosti vysmievali a odsudzovali, že nové smartfóny sú dodávane bez nabíjacieho adaptéra, tak dnes sa karta obracia. Výrobcovia smartfónov postupne odstraňujú nabíjací adaptér z balení nových zariadení. V minulosti sme mohli vidieť…

Z YouTubu sa môže čoskoro stať nákupná platforma. Spoločnosť začala testovať novú funkciu

0 icon

YouTube platforma, ktorá je aktuálne najväčším video serverom na svete, by mohla v budúcnosti ponúknuť novú službu, ktorá by ju čiastočne premenila na nákupnú platformu. Spoločnosť totiž začala aktívne testovať novú funkciu, ktorá umožňuje pomocou videí realizovať nákupy. Spoločnosť na svojom blogu oznámila, že začala s testovaním novej možnosti nakupovania. „Testujeme…

„Súkromie je cool“ hovorí zakladateľ DuckDuckGo. Služba dosiahla nový historický míľnik v dennom počte vyhľadávaní

0 icon

V posledných mesiacoch, až rokoch, čoraz viac je pre používateľov internetu ochrana ich súkromia dôležitejšou. Aktuálne najväčšími „žrútmi“ dát a informácií sú Google, či Facebook. Obe spoločnosti zbierajú mnoho dát, o ktorých možno ani nevieme, že produkujeme. Je to spôsobené hlavne tým, že ich služby sú natoľko populárne, že odchod ku…

Xiaomi uvoľnilo zoznam 27 smartfónov, pre ktoré plánuje uvoľniť nadstavbu MIUI 12.5

0 icon

Xiaomi ešte koncom decembra 2020 predstavila nielen smartfón Mi 11, ale aj nadstavbu MIUI 12.5, ktorá priniesla mnoho noviniek a vylepšení. Pôvodne malo ísť o malú aktualizáciu, ale vskutku pôjde o významný update. MIUI 12.5 nadstavba dorazí na tieto modely zariadení Najnovšie spoločnosť zverejnila prostredníctvom sociálnej siete Weibo zoznam 27…

Lenovo LivePods LP40 – bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 12 hodín s cenovkou, z ktorej ti padne sánka

0 icon

Pokukávaš po nových bezdrôtových slúchadlách, ktoré by naplnili tvoje očakávania vo všetkých smeroch, no zároveň za ne nechceš „vysoliť“ nehorázne peniaze? V tom prípade by si určite nemal prehliadnuť akciu na slúchadlá Lenovo LivePods LP40, ktoré ponúkajú naozaj špičkové technické špecifikácie, no zároveň stoja naozaj až nehorázne málo peňazí. Na…

Armádny Magazín

V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

0 icon

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

0 icon

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriest

Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

0 icon

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí americké

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

0 icon

[caption id="attachment_30343" align="alignnone" width="640"] Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštro

Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

0 icon

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali