Odborná konferencia „Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia“ a „Sedem predobrazov Milana Rastislava Štefánika v kontexte súčasnej doby“

Nitra 11. novembra 2019 (HSP/Foto:Drahotín Šulla)

 

V rámci spomienky na 100 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika pripravili Dom Matice slovenskej v Nitre a Pedagogický odbor Matice slovenskej doplňujúce vzdelávanie pre pedagógov – odbornú konferenciu pod názvom „M. R. Štefánik – 100. výročie úmrtia“

Na snímke Milan Rastislav Štefánik

V Roku Milana Rastislava Štefánika mali školy možnosť so svojimi žiakmi a študentmi navštíviť mnoho zaujímavých podujatí. Odborná konferencia M. R. Štefánik – 100. výročie úmrtia je však upriamená práve na  pedagógov. Cieľom organizátorov bolo vytvoriť priestor, ktorý poskytne nové poznatky v oblasti skúmania a výučby významnej osobnosti slovenského národa a európskeho formátu – generála Milana Rastislava Štefánika.

Ďalším dôležitým cieľom konferencie bolo odovzdanie praktických poznatkov pedagógov, historikov, umelcov a študentských výstupov. Prednášali zástupcovia vzdelávacích a umenovedných inštitúcií, a to Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Spolku slovenských spisovateľov.

Prednášajúci poskytli aj diskurz netradičného spôsobu ako priblížiť danú tému žiakom, ale aj dospelým poslucháčom či pohľad známeho spisovateľa Jozefa Banáša. Prednášky poukázali na rôzne aspekty pôsobenia M. R. Štefánika a taktiež na stálu aktuálnosť jeho odkazu. Cieľom konferencie bolo  rovnako vyzdvihnúť Štefánikovu osobnosť ako Európana s nadčasovým pohľadom na svet a jeho dianie.

Odborná konferencia bola určená pre pedagógov základných škôl a stredných škôl a pre poslucháčov Pedagogickej a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Otvorená bola však aj záujmu širšej verejnosti.
Súčasťou podujatia bol aj zaujímavý sprievodný program:

⁕ Historický dokument Matice slovenskej „Milan Rastislav Štefánik – symbol slobody slovenského národa“
⁕ Kufor legionára – výstava predmetov z I. svetovej vojny, skladanie tangramov zo Sibírskej magistrály
⁕ Výstava mapujúca osudy legionárov mikroregiónu Cabajského potoka
⁕ Výstava a prezentácia medzinárodného študentského projektu na tému I. svetovej vojny a osobnosť generála M. R. Štefánika očami študentov a ich interaktívnych a tvorivých výstupov
⁕ Filatelistická výstava
⁕ Prezentácia Vydavateľstva Matice slovenskej

V programe konferencie upútal pozornosť príspevok PeadDr., Roberta Žilíka „Sedem predobrazov Milana Rastislava Štefánika v kontexte súčasnej doby“.

 

Sedem predobrazov Milana Rastislava Štefánika

Milan Rastislav Štefánik aj po sto rokoch inšpiruje literátov, historikov, či filmárov. V poslednom čase sa s nimi roztrhlo vrece. Len škoda, že niektorí autori neprekročia „materiálny svet“ Štefánika a jeho doby. Škoda, že menej pozornosti sa venuje Štefánikovmu duchu  filozofa, vizionára, vlastenca, filantropa. Obraz jeho podoby poznáme najmä ako hlavu s generálskou čiapkou. A pritom on o kariéru vojaka – generála vôbec nestál. Vojna ho zaskočila ako milióny jeho rovesníkov. Keďže bol odvážny a šľachetný, cítiaci s obyčajným trpiacim človekom, obetoval pohodlie, riskoval, strádal. Trpel aj za svojich spolubratov. Škoda, že tvorcovia Štefánikovho obrazu vyťahujú a stavajú svoje diela na „pikoškách, záhadách“, aby dráždili zvedavosť čitateľa. Je to materialistický svetonázorový prežitok. Napríklad stále polemizovať o tom, či tragédiu posledného letu Štefánika niekto úmyselne zapríčinil, alebo išlo o „náhodu“, nie je to, čo nás má stále inšpirovať. Štefánik by bol radšej, keby náš národ aj celá občianska pospolitosť „premenila dušu“. Ako vizionár upozorňoval, že: „Hromadenie majetku je škodlivé, nemravné“. Jeho myšlienka „dávame časť svojej slobody, aby sme ostatnú slobodu zachránili“ asi dnes nepoteší mnohých politikov, egoistov a develotrov!

M.R. Štefánik dovidel za hranice našej dnešnej optiky -sme veľa dlžní jeho odkazu, ktorý musíme osvetľovať našim deťom. V dnešnej dobe apelovať na akési morálne princípy  a vôbec už na ideály je niekedy ako hádzať hrach na stenu. Svet hľadí do seba, je „znudený“, presýtený. V dobe keď  Štefánik žil, bol veľký nedostatok všetkého: slobody, chleba, bezpečia, vzdelania, materiálnych statkov. Bola vojna, ktorá oberala človeka aj o holý život. Silná bolatúžba prežiť. Dnes zažívame túžbu zbohatnúť. My žijeme vo svete presýtenom informáciami, máme stále menej času na city. Hľadáme zážitky, príbehy. Aj v školách bez zážitkovej praxe neobstojíme. Ja som si zvolil namiesto powerpointu „kufor legionára“, ktorého obsahom sú rôzne predmety legionárov zo sibírskej magistrály (osobné veci, karty, dopisnice, fotografie, denníček , repliky, zbrane…).

Knižka Fialky v okne, vôňa kuchyne, ktorú som napísal ku 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny, je nasýtená textom i obrazom zo života vojakov pochádzajúcich z konkrétneho nitrianskeho regiónu. Emócie posilňujem spevom piesní a balád. Aby som osobnosť Milana Rastislava Štefánika názorne priblížil, zvolil som si sedem predobrazov, sedem kvalít, ktoré sú stále živé, inšpiratívne a dobre zrozumiteľné aj deťom.

Z knihy vyberám: „O tom, že osobnosť M. R. Štefánika je nasledovaniahodným vzorom pre mládež, ale aj pre tých skôr narodených, dnes málokto pochybuje. Každá kultúra má svojich hrdinov, v ktorých zosobňuje ideály a cnosti, hľadá v nich vzory. Podľa nich sa mení správanie jednotlivcov v kultúrnej obci. Hrdina prináša hodnoty, pod vplyvom ktorých jednotlivec koná.“

To sú mravné prastaré „kony“, ktoré sú nad normatívami a zákonmi. Štefánikov „obraz“ sa rodí zo siedmych predobrazov.

Prvým predobrazom je antický Ikaros,  či náš Cyprián snívajúci o slobode. Dynamika Štefánikovho života bola ako vietor na oblohe, čo poháňa krídla nebeského vtáctva, opájajúceho sa slobodným lietaním.

Druhým predobrazom  Štefánika je slavianský mučeník knieža Rastislav. Otec vybral Milanovi meno Rastislav. Čo znamená toto meno pre Štefánika? Je to kvalita spravodlivosti a vernosti, ktorá ho sprevádzala po celý život. Ťažko znášal útlak Maďarov a Nemcov na vlastnej koži, ale aj na osudoch svojho národa. Tak ako o slobodu, aj o spravodlivosť treba neustále zvádzať zápas, nevynímajúc sebažertvu.

Tretím predobrazom Štefánika je slávny okcitánsky trubadúr BernartdeVertadorn z 12. storočia. Jeho verše patria Štefánikovi: „Keď zriem škovránka vyletieť, trepotať krielce až k nebesiam, stŕpať a padať strmhlav späť skrz sladký môj v srdci šrám, ach, závisťou len tak horím, za šťastím vzlietnuť ku hviezdam, od túžby bývam chorý, pokým sa moje srdce nevzdá.“V kraji trubadúrov  mestečku Paulhan stojí bronzová socha Štefánika.

Vo štvrtom predobraze magistra Donča, rytiera kráľa Karola Róberta je zosobnená múdrosť a diplomacia Štefánika. Donč pripravoval stretnutie troch kráľov vo Višegráde v roku 1335. Diplomatické kroky Štefánika menili mapu Európy v mene stability a prosperity Európy.

Piatym predobrazom Štefánika je Ján Amos Komenský, narodený v roku 1592. Bol vyznávačom pansofie—univerzálneho poznania, učenia o všejednote sveta. Múdrosť – Sofia, celostné ľudské „vedenie“je predpokladom pre reformu celej spoločnosti, jej všenápravy. Sníval o harmónii ovládajúcej celý kozmos. Štefánik sa hlási k Sofii Komenského aj vo svojom odkaze: „ Teraz ide o to, premeniť duše, a to bude nové víťazstvo, ktoré musíme dobyť, pretože akýkoľvek ďalší pokrok závisí odtejto činnosti“.

Šiestym predobrazom Štefánika je Samuel Mikovíni, narodený v 1686-tom roku v Ábelovej. Bol inžinier, zememerač, polyhistor, kartograf. Meral, zakresľoval, využíval astronomické pozorovania,zriadil prvé observatórium v Uhorsku. V roku 1728 sa začal venovať astronómii. Ako medirytec a kresliar vytvoril napríklad panorámu Bratislavy. V osobnosti Samuela Mikovíniho sa stretol vynálezca, konštruktér, umelec, cestovateľ a vlastenec, ktorý zasvätil svoj život pomoci a rozvoju svojej krajiny.

Siedmym predobrazom Milana Rastislava Štefánika je ĽudevítVelislav Štúr. Vedec, pedagóg, politik, politológ, filozof, buditeľ sa narodil v 1815-tom roku v Uhrovci. Celý svoj život zasvätil zápasu za slobodu nášho národa. Vo svojom diele Slovanstvo a svet budúcnosti z roku 1851 kritickým pohľadom charakterizuje historickú minulosť Slovanstva, analyzuje politické, morálne a občianske procesy v Európe, podáva prehľad stavu západnej Európy podľa jednotlivých krajín. Osobitne cenný je Štúrov pohľad na fenomén Slovanstva s cieľom pozdvihnúť jeho kvality, nevynímajúc aj kritický tón do vlastných radov.ĽudevítVelislav Štúrvedomec, znalec, vizionár predpovedá veľkú éru Slovanstva.

Vážené auditórium, poďme si zhrnúť kľúčové slová, ktorých obsah nám jasne priblíži osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Nachádzame tu antického Ikara, túžiaceho po slobode, šľachetnosť, spravodlivosť a vernosť dobrého vladára Rastislava až po sebažertvu, noblesutrubadúra-básnika, túžiaceho po osudovej láske, nadčasového politika a diplomata, vidiaceho za hranice nášho horizontu, filozofa, ovenčeného múdrou Sofiou, ovládajúcou celý vesmír (ako astronóm ju celý čas sledoval na oblohe – rozprával sa s hviezdami),  kresliar, konštruktér, vynálezca, cestovateľ, ktorý všetku svoju snahu obetoval pre dobro svojho národa (nie pre svoju kariéru a pôžitky). Silným odkazom je aj Štefánikova sebavedomá viera v slovanstvo, v zdravé sily svojho národa, rodu, rodiny. Jeho mravný a duchovný apel „premeniť duše“ je dnes aktuálnejší, ako kedykoľvek inokedy!

Vážené auditórium, Štefánikov odkaz nás oprávňuje k výzve prehodnotiť obsah vzdelávania a formácie detí.  Vzhľadom na spoločenské a klimatické zmeny prioritou už v blízkom čase bude survivalistická gramotnosť, ktorá predstavuje súhrn zručností prežiť v súlade s prírodou v uvedomelej skromnosti. Bude nutné prehodnotiť náš „spotrebný kôš“, našu „environmentálnu stopu“. Treba prehodnotiť aj naše stravovanie, z ktorého pochádza zlý zdravotný stav  mnohých ľudí. Bude treba prebudiť vedomie duše (vedomostí a informácií je už dosť). Bude treba vyvážiť disproporciu medzi rozumom a srdcom. Vlastníctvo vecí treba zameniť za vlastníctvo Ducha. Budeme musieť oživiť „zručnosti všedného dňa“ a virtuálny život v mobiloch a tabletoch nezamieňať za skutočný (aj v školách!), lebo stále žijeme v predmetnom svete – nie na displeji! Potom sa bude môcť idividuálne sebectvo rozpustiť a nastane čas zdieľania, svojpomoci a nezávislosti (skutočnej slobody) jednotlivca, ale aj komunity, regiónu, spoločenstva. Uvedomujem si, že porovnávať to , čo bolo pred sto rokmi, a čo máme dnes, je neporovnateľné. Každý deň sa v mysli vraciam k odkazu Milana Rastislava Štefánika:“ Teraz ide o to, premeniť duše, a to bude nové víťazstvo, ktoré musíme dobyť, pretože akýkoľvek ďalší pokrok závisí odtejto činnosti“.V tomto výroku nenájdete návod na kariéru, súťaživosť, popularitu, pseudovedu, politikárčenie, vraždenie svojich oponentov, pýchu, nadradenosť mocných, prznenie svojho rodného jazyka cudzími zbytočnými slovami, zatracovanie všeslovanskej jednoty.

Bratia a sestry, uvedomujem si, že sme vo fáze oddeľovania zrna od pliev (posledné kauzy tomu nasvedčujú), že viac  sa hovorí o HDP ako o premene duše. Napriek tomu, že naše myšlienky zanikajú v pralese mediálnych káuz, ďakujem predsedovi MS Dr. Mariánovi Gešperovi, Domu MS v Nitre, Veronike Bilicovej i vám za to, že môžeme spomínať na tisíce vojakov a na nášho výtečníka  Milana Rastislava Štefánika.

 

A jemu venujem  i tieto verše:

Zaletel sokol do krajov všetkých,

vo svete stratené hľadal  dietky,

v krehúčkom tele – dušička čistá,

na rodnom vrchu, tam našiel prístav.

Na Bradlo vysoké zleteli vrany,

Poďme že Sloveni sokola brániť!

Nedajme zahynúť ideám svätým,

pokým ten sokolík nad nami letí!

V pamäti majme ten krásny let,

pod jeho krídlami zrodil sa svet,

svet  pravdy, lásky a slobody

pre všetky veľké i malé národy.

 

Róbert Žilík

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bieloruská polícia zatkla 100 demonštrantov, ktorí vytvorili ľudskú reťaz

0 icon

Minsk 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/BelTA-Nikolai Petrov)   Bieloruská polícia zadržala v sobotu približne 100 demonštrantov, ktorí v hlavnom meste Minsk tvorili ľudské reťaze a požadovali odstúpenie dlhoročného autoritatívneho lídra Alexandra Lukašenka. Informovala o tom agentúra AP Podľa bieloruskej polície vytvorili demonštranti v Minsku viacero živých reťazí, v rámci ktorých sa…

Provizórne premostenie Hornádu je poškodené, nutná je oprava

0 icon

Košice 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR–František Iván)   Provizórne premostenie cez rieku Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou na mieste zrúteného mosta je poškodené a potrebná je jeho oprava. Ak k nej v krátkom čase nedôjde, premostenie bude uzavreté a autá budú musieť opätovne využívať obchádzku. Informoval o tom v sobotu…

EÚ odsúdila rozsiahle zatýkanie na protestoch v Rusku

0 icon

Brusel 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Hoslet)   Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vyjadril znepokojenie nad "rozsiahlym zatýkaním" a "neprimeraným použitím sily" počas sobotňajších protestov v Rusku, ktoré zorganizovali stúpenci opozičného lídra Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP Demonštrácie za prepustenie Navaľného z väzby sa v sobotu konali v desiatkach…

Podľa prezidentky budú v boji s pandémiou kľúčovú úlohu zohrávať mobilné odberové miesta

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Pokiaľ nebude zaočkované dostatočné množstvo ľudí, bude testovanie súčasťou ľudských životov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v piatok 22. januára navštívila jedno z mobilných odberných miest v Bratislave. Kľúčovú úlohu v boji s pandémiou koronavírusu…

V Českej republike otvorili stovky reštaurácií a barov na protest proti reštrikciám

0 icon

Praha 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V Česku otvorili v sobotu svoje prevádzky reštaurácie a pohostinstvá, ktoré podporujú iniciatívu Chcípl PES. Spravili tak na protest proti epidemiologickým opatreniam, ktoré otvorenie takýchto podnikov nepovoľujú. Cieľom protestu nie je na pandémii zarábať, ale prežiť, uviedol podľa portálu Novinky.cz spoluorganizátor protestu Jakub Olbert…

Na kandidatúru na špeciálneho prokurátora je potrebná previerka NBÚ. Lipšicovi ju pomohol získať jeho známy – minister práce Milan Krajniak

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Médiá v piatok informovali o tom, že advokát a bývalý minister Daniel Lipšic kandidujúci na post šéfa špeciálnej prokuratúry, donedávna nemal previerku NBÚ na stupeň prísne tajné a získal ju údajne "narýchlo" vďaka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka…

Sudkyňa ukončila výsluch sudkyne Evy K., rozhodnutie bude známe večer

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v sobotu ráno rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať sudkyňu Krajského súdu v Žiline Evu K. Výsluch obvinenej sa začal približne o 9.00 h, keď krátko predtým…

Lekári radia Francúzom, aby sa nerozprávali vo verejnej doprave

0 icon

Paríž 23. januára (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Francúzska lekárska akadémia vydala v piatok usmernenie, podľa ktorého by sa ľudia mali vyhnúť „rozhovorom alebo telefonovaniu“ v metre, autobusoch alebo kdekoľvek na verejnosti, kde nie je možné dodržiavať spoločenské rozostupy. Napriek tomu, že vo Francúzsku obyvatelia musia nosiť rúška, cestujúci si ich pri telefonovaní…

Služobný odev pre jedného policajta vyjde približne na 1000 eur

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/Polícia SR)   Hodnota služobného odevu pre jedného príslušníka Policajného zboru SR predstavuje 1033,70 eura. Vyplýva to z Opatrenia Ministerstva vnútra SR o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021 Do výstroje sú podľa dokumentu zahrnuté napríklad zimná čiapka, šiltovka,…

Žilinka uložil Úradu špeciálnej prokuratúry, aby preveril združenie Pre lepšiu budúcnosť bývalého premiérovho poradcu Kalinského

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka uložil zástupcovi špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Alexandrovi Bíróvi preveriť, či v súvislosti s poskytnutím podpory občianskemu združeniu Pre lepšiu budúcnosť nedošlo k spáchaniu trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie alebo niektorého z…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Mária Šamierová

HNUSOBA a JA

0icon

Nie    som  opica ,ovca, mudrosráč ,idiot ,lúza, politik ani politológ ,nepatrím medzi plagiátorov, mafiánov, donášačov ani milionárov. Som   len normálna, slovenská žena, ktorá získala vzdelanie a všetko čo s tým súviselo, poctivo, zodpovedne a s veľkou skromnosťou.Patrím do skupiny „nerozhodnutých“ (moja chyba),  bola som dlho ticho. Konečne som si uvedomila, že…

Rastislav Slovák

Nejaká osoba menom Pavlína Matovičová vlastní majetok v hodnote desiatok možno až stoviek miliónov €

0icon

Mimochodom táto osoba menom Pavlína Matovičová je manželkou Matoviča. Matovič sa sám aj pochválil, že všetok svoj majetok prepísal na jeho manželku Pavlínu Matovičovú. Nahonobili toho dosť, otázka je len či zákonným spôsobom. Matovič vo všetkých svojich predvolebných kampaniach sľuboval  zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Je podozrivé, že Matovič je…

Ivan Holek

A je to tu! Čo predpovedali proroci sa napĺňa!

0icon

Doba, o ktorej sa hovorilo už pred stáročiami nadchádza! Hovorili o nej proroci, hovoril o nej Kristus a po ňom ešte mnohí iní. Našej zeme sa dotkol prvý lúč Pánovho Svetla a udalosti sa dali do pohybu. Súd nad ľudstvom započal!

Boris Mesár

Čo všetko už stihla napáchať Matovičova fašistická chunta na Slovensku za necelý rok !

0icon

Fašistický puč vo februári 2020 (novinárskymi prostitútkami milne označovaný za voľby 2020 ) bol vlastne zavŕšením prevzatia moci na Slovensku americkou ambasádou , Sorosovými mimovládkami a tajnými službami USA a GB. Prvá časť puču bolo zvolenie sorošovej handry za prezidentku . O tom ,že Matovič je ťažký psychopat a notorický…

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Lego predstavilo špeciálne kocky pre milovníkov záhrady a kvetov

0 icon

Spoločnosť Lego predstavila novú kolekciu, ktorá zaujme predovšetkým milovníkov kvetov a záhrady, ako aj tých, ktorí chcú mať doma vždy „čerstvé“ kvety. Kocky lega nikdy nevyschnú a neumrú. Nová sada pre všetkých dospelých milovníkov kociek lega sa volá Lego Botanical Collection. Obsahuje súčiastky na zostavenie kytice kvetov a stromu bonsai. V krabici…

Ktoré produkty sa dajú využiť aj po dátume spotreby?

0 icon

Možno to nie je najchutnejšia vec, ale existujú produkty, ktoré môžete dobre využiť, a to aj po uplynutí dátumu spotreby. Od starostlivosti o pokožku po varenie, tieto alternatívne spôsoby použitia môžu byť práve to, čo si hľadal. 1. Avokádo

5 spôsobov, ako môžeš pomôcť zvieratkám prežiť zimu

0 icon

Zima je pre zvieratá žijúce vonku najťažším obdobím v roku, ale s trochou ochoty a snahy im to môžeš troška uľahčiť. Ako na to? Keď teploty začnú klesať k jednociferným číslam, pre divoké zvieratá sa začína boj o prežite. Ak napadne sneh a zamrznú vodné zdroje v okolí, majú ešte menej zdrojov potravy. Čo môžeš spraviť? Minimálne…

Ploštice: Ako zistíš, či sú aj v tvojej posteli?

0 icon

Aj keď ploštice v posteli neprinášajú žiadne infekčné choroby, stále môžu byť nepríjemné a dokonca spôsobiť určité zdravotné problémy. Od fyzických reakcií, ako sú vyrážky alebo alergie, až po psychologické účinky, ako sú úzkosť, stres a nespavosť - tieto dôvody sú viac než dostatočné na to, aby sa ploštice stali nevítanými hosťami v tvojej…

Neuveriteľné miesta: Svojou krásou ti vyrazia dych

0 icon

Na Zemi je množstvo úžasných miest. Tie boli vytvorené prirodzene alebo umelo. Dnes ti takéto neuveriteľné miesta ukážeme na týchto zaujímavých fotografiách. Tieto neuveriteľné miesta ti najskôr svojou krásou vyrazia dych. Niektoré sú naozaj nádherné a ty len ťažko uveríš, že sa nachádzajú na našej planéte. Napríklad taká "Brána do…

Vo svete IT

Záhadný patent Microsoftu môže naznačovať nepeknú budúcnosť

0 icon

Portál inputmag.com získal informácie o niekoľkých technologických patentoch. Tie nám dávajú lepší obraz o tom, čo nás môže v budúcnosti čakať. Tieto patenty hovoria o dlhšej životnosti batérií pre hodinky Apple Watch, alebo o personalizovaných správach od Googlu. Prekvapila však spoločnosť Microsoft, ktorá si dala patentovať niečo naozaj zvláštne. Patent…

Ako Einstein vymyslel teóriu relativity, ktorá navždy zmenila chápanie vesmíru?

0 icon

Einstein po prvýkrát publikoval svoju teóriu relativity v roku 1905. V tej dobe však bol buď zosmiešnený, alebo ignorovaný. Jeho teórie boli pre ľudí tej doby príliš zvláštne, či radikálne na to, aby mohli byť pravdivé, hovorí YouTube kanál Arvin Ash. Teória relativity napádala Newtonove teórie, ktoré boli overené a…

Málo známe, ale aj napriek tomu šikovné funkcie v Messengeri, ktoré mnohí nepoznajú

0 icon

V súčasnosti jednou z najpopulárnejších komunikačných platforiem na svete je Messenger. Ide o službu, ktorá je automaticky aktivovanou pre všetkých používateľov sociálnej siete Facebook.  Paradoxom je, že hoci túto službu používa väčšina z nás, tak aj napriek tomu nepoznáme mnoho funkcií, ktoré ponúka. End-to-end šifrovanie Súkromie je čoraz viac frekventovanejšou…

Google mení vzhľad výsledkov vyhľadávania pre smartfóny. Pozrite sa, ako bude vyzerať

0 icon

Nový rok je pre mnohých z nás začiatkom niečoho nového. Dávame si predsavzatia, že dačo chceme zmeniť a pokúšame sa tieto ciele naplniť. Rovnako, ako ľudia, tak aj spoločnosti robia razantné rozhodnutia a zmeny. Jednou z takýchto spoločností je aj Google, ktorý upravuje vzhľad výsledkov vyhľadávania pre mobilné vyhľadávanie. Informuje…

Už čoskoro si budeme môcť vypočuť, ako znie Mars: Vedci tvrdia, že zvuk bude iný ako na Zemi

0 icon

Rover americkej vesmírnej agentúry, NASA, Perseverance, má na červenej planéte pristáť 18. februára. Misia sa zameriava primárne na zber pôdy, no rover nám prinesie aj ďalšie dychberúce zábery Marsu. Okrem toho by nám však mohol priniesť aj zvuky červenej planéty, píše portál NASA. Rover si totiž so sebou nesie pár…

Armádny Magazín

Naživo z Moskvy: Demonštrácie na podporu zatknutého Navaľného

0 icon

Rusko, 23. január 2021 (AM) - Navaľného zadržali 17. januára po návrate z Nemecka do Ruska, kde sa takmer päť mesiacov zotavoval a rehabilitoval po údajnej otrave. V pondelok bol uväznený na 30 dní za porušenie podmienok podmienečného prepustenia na základe podmienečného odsúdenia za spreneveru z roku 2014:

Šéf Pentagonu skritizoval stíhací bombardér F-35

0 icon

USA, 23. január 2021 (AM) - Úradujúci minister obrany USA Christopher Miller krátko pred svojou demisiou označil stíhacie lietadlo piatej generácie F-35 za "kus ...". Stenogram tlačovej konferencie bol zverejnený na webových stránkach Pentagonu. V priebehu tlačovej konferencie Miller pre

Geostrategický partner: Rusko dodá do Mjanmarska - Pancire , drony Orlan-10E“ a radary

0 icon

Mjanmarsko, 23. január 2021 (AM) - Ozbrojené sily Mjanmarska prejavujú záujem o ďalšie moderné ruské modely vojenskej techniky. Rusko dodá do Mjanmarska raketové systémy protivzdušnej obrany Pantsir-S1, drony Orlan-10E a radarové stanice.   Dokument bol podpísaný za prítomnosti ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, ktorý bol v Mjanmarsku na oficiálnej

Tajný palác Alexeja Navaľného. Vyšetrovanie

0 icon

Rusko, 23. január 2021 (AM) - V reakcii na posledné „vyšetrovanie“ Navaľného a jeho fanúšikov, pri ktorom sa pokúsili vydávať  penzión v Gelendžiku za „Putinov palác“, som vykonal vlastné „vyšetrovanie“, zhruba to isté.   Vážne, niekto skutočne verí, že človek navrhne svoj domov ako sanatórium hotelového typu? Alebo niekto váž

FRANCÚZSKO : Nexter úspešne testoval riadené 155mm delostrelecké granáty KATANA

0 icon

Francúzsko, 23. január 2021 (AM) - CAESAr je špičkové 155 mm delo a patrí do skupiny najmodernejších zariadeniam francúzskej armády. Bol použitý vo viacerých konfliktoch a skúsenosti priamo z boja sú starostlivo analyzované.   Výrazne sa mohol preukázať v službách Francúzskej armády v bojoch proti DAESH (Islamský štát) v Iraku. Francúzsky…

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali