Občianske združenie Slavica zorganizovalo spomienkové podujatie v Hornej Lehote pri príležitosti výročia narodenia Sama Chalupku

Horná Lehota 28. februára 2019 (HSP/Foto:Miloš Zverina)

 

Včera členovia občianskeho združenia Slavica /Nitra/ zorganizovali spomienkové podujatie v Hornej Lehote (okres Brezno), kde si spolu so svojimi sympatizantmi pripomenuli výročie narodenia významného slovenského básnika, spoluautora Memoranda slovenského národa Sama Chalupku

Členovia občianskeho združenia Slavica

Prvé kroky viedli do miestneho múzea, kde je venovaná tomuto významnému rodákovi pamätná izba, v ktorej sa mali možnosť návštevníci zoznámiť z jeho tvorbou a životom. Dozvedeli sme sa, že Samo Chalupka zvykol nosiť vo vrecku kriedu a pokiaľ ho napadla nejaká zaujímavá myšlienka, tak si ju hneď zapísal na najbližšie vhodné miesto. Raz to bol včelín, ktorý stával pred jeho rodným domom a inokedy to bola podlaha v spálni, pokiaľ mu niečo napadlo v noci.

Po prehliadke pamätnej izby sme prešli k neďalekému pamätníku, kde sme položili venčeky a kytice. Poslednou zastávkou bol miestny cintorín, kde sme s radosťou zistili, že jeho hrob je už čiastočne zrenovovaný. Ešte posledné foto a potom už nasledovala cesta domov…

Miloš Zverina

 

SAMO CHALUPKA

“Pravde žil som, krivdu bil som – verne národ môj ľúbil som.“

Narodil sa v Hornej Lehote v roku 1812 v rodine evanjelického farára Adama Chalupku. Samo Chalupka pochádzal zo starej literátskej rodiny, o ktorej máme už správy zo 16. storočia. Bol mladším bratom dramatika Jána Chalupku ktorý bol prvým významným autorom veselohier, v ktorých zosmiešnil zaostalosť malomešťanov a odsúdil panštenie sa a odrodilstvo.

Základné vzdelanie získaval u otca – učiteľa a kazateľa, neskôr navštevoval od roku 1821 gymnázium v Gemerskej Teplici a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Tam naňho vplývali národne uvedomelí profesori Ján Benedikti a Matej Slavkovský, priatelia a spolupracovníci Jána Kollára. Od roku 1824 študoval v Rožňave, od roku 1827 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave filozofiu a teológiu.

Vtedy boli stredné školy ešte latinské, k národnému vedomiu nevychovávali. Preto slovenská mládež na lýceu v Bratislave utvorila študentskú spoločnosť, ktorej programom bolo poznávať a pestovať československú literatúru, teda nie už len náboženskú a staršiu literatúru, písanú v biblickej češtine, ale súdobú modernú literatúru, preniknutú národným a slovenským duchom. Samo Chalupka sa stal jedným zo zakladateľov študentského samovzdelávacieho spolku Společnost česko-slovanská (1829), v rokoch 1831-32 jej podpredsedom, kde začal prednášať výklad Kollárovej Slávy dcéry.

Členovia spoločnosti sa nevenovali len literatúre, ale zaujímali sa i o dejiny, osud národov a ich zápas za slobodu. Preto sa po vypuknutí povstania poľskej šľachty v roku 1830 proti cárskej nadvláde vydal do Poľska ako dobrovoľník, v nasledujúcom roku bol zranený v bojoch pri Haliči. Po rokoch v básni Všeslav nazval toto povstanie „nešťastnou vojnou“, záhubou slovanskej slobody, keď bojoval brat proti bratovi.

Po uzdravení dokončil štúdium a pôsobil najprv ako vychovávateľ v Demänovej, no už v roku 1833 pokračoval v štúdiu na evanjelickej teologickej fakulte vo Viedni. V roku 1834 uverejnil vo Fejérpatakyho kalendári tri básne, ktoré prevzal Kollár do druhého zväzku svojich Národných spievaniek, keďže ich pokladal za vydarenú napodobeninu ľudových piesní. Popri ročnom štúdiu teológie vo Viedni sa Chalupka zúčastňoval tajných schôdzok poľskej mládeže, odkiaľ pôsobil na činnosť slovenského krúžku v Bratislave. Spriatelil sa aj s radikálne zmýšľajúcim Alexandrom Bolleslavínom Vrchovským, ktorý sa stal vedúcou osobnosťou Mladého Slovenska. V roku 1834 presvedčil listom Ľudovíta Štúra, ktorý pol roka pôsobil ako pisár v Uhrovci, aby sa neodkladne vrátil na lýceum.

Celý tento pohyb súvisel s pohybom utláčaných národov v Európe a s bojom proti zvyškom feudálneho poriadku v Rakúskej ríši, s bojom za úplné zrušenie poddanstva, za občiansku rovnoprávnosť. A súvisel aj s maďarským národným hnutím, ktorého cieľom bolo zbaviť sa nadvlády Viedne a zabezpečiť v samotnom Uhorsku vedúcu úlohu maďarskému národu. A v tomto zápolení národov a národností chcel Samo Chalupka a po ňom celá štúrovská mládež literárnou, organizačnou a osvetovou činnosťou uplatňovať aj práva Slovákov.

Samo Chalupka prispel aj do prvého zborníka bratislavskej mládeže v tridsiatych rokoch, almanachu Plody (1836). Bol členom spolkov Vzájomnosť (1837) a Tatrín (1844). Stál pri vzniku Matice slovenskej a bol spoluautorom Memoranda slovenského národa. Študoval slovanské dejiny a ľudovú epiku, zbieral slovenské ľudové povesti a piesne.

Najplodnejším bol v rokoch šesťdesiatych, ale v porovnaní s inými básnikmi Štúrovskej školy písal málo a po dlhých prestávkach. Iste nie preto, že nechcel alebo nemohol, ale preto, že si kládol veľmi náročnú úlohu – preniknúť medzi ľud tak, aby jeho poéziu prijal ako svoju vlastnú. Chalupka vedel, že okrem literatúry pre vzdelané vrstvy, je potrebná i literatúra, ktorá by národné vedomie a zároveň aj boj proti feudálnemu poriadku vnášala priamo do najširších ľudových vrstiev. Každá sloha Chalupkovej básne hovorila k súčasnosti a nietila priam revolučne vôľu bojovať za slobodu.

Za revolúcie, keď došlo k povstaniu na západnom Slovensku ( po tom, čo uhorská revolučná vláda odmietla spravodlivé požiadavky Slovákov), Chalupka opustil svoju faru a v Liptove a na Orave pomáhal verbovať dobrovoľníkov. Po revolúcii sa nezúčastňoval na literárnom živote, bol sklamaný viedenským diktátorstvom a nadŕžaním starej uhorskej aristorakcii. Nové a vlastne najplodnejšie obdobie jeho tvorby nastalo po roku 1860, po obnovení ústavnej vlády, po memorandovom zhromaždení (1861) a založení Matice slovanskej (1863).

Samo Chalupka pôsobil ako evanjelický kaplán v Chyžnom, od roku 1836 bol farárom v Jelšavskej Teplici. Po smrti svojho otca v roku 1840 prevzal faru v Hornej Lehote, kde pôsobil až do svojej smrti. Ešte pred svojím skonom určil, aby na jeho náhrobok dali vyryť dvojveršie z Branka:

“Pravde žil som, krivdu bil som – verne národ môj ľúbil som.“

Pamätná izba Sama Chalupku bola zriadená v roku 1995 vďaka Nadácii Sama Chalupku a za odbornej pomoci Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Nachádza sa v budove bývalej evanjelickej školy blízko evanjelickej fary, rodného domu Sama Chalupku, kde je jeho pamätná tabuľa a pomník z roku 1974 od akademického sochára Stanislava Biroša.

Expozícia pamätnej izby je rozdelená na dve časti. V prvej časti je prezentovaný etnografický materiál, ktorý približuje život obyvateľov Hornej Lehoty a okolia. Druhá časť zoznamuje s životom a dielom Sama Chalupku – ukážkami jeho rukopisov, knižnými vydaniami jeho prác a niektorými osobnými vecami tohto popredného štúrovského básnika. Nachádzajú sa tu aj písomné dokumenty o chalupkovskom rode a o živote dramatika Jána Chalupku, staršieho brata Sama Chalupku.

 

Tvorba

Lásku k literatúre si vybudoval už počas štúdií v Rožňave. Jeho prvé literárne pokusy vznikali v biblickej češtine pod vplyvom Jána Hollého už v dobe, keď študoval na bratislavskom lýceu. Z r.1829 sa zachoval rukopis Repertorium dispositionum s básnickými náčrtmi a veršami, v ktorých vychádzal z antickej básnickej kultúry. Platí to aj o jeho básňach uverejnených v almanachu Plody(1836). No už v týchto veršoch preráža obraz slovenskej prírody, Slovenska a jeho krajov. Ide najmä o básne Večer pod Tatrou, Při návratu do vlasti, Smutek, Toužba po vlasti, Má vlast. V jeho dielach sa objavuje zobrazovanie slovenskej prírody, Slovenska a jeho krajov, ale tiež jeho vlastenectvo, vernosť rodnej krajine a ľudu a uvedomenie si neslobodného postavenia jeho krajanov. Vo svojej tvorbe však, podobne ako napr. Ján Botto, využíval ľudové piesne a slovenskú ľudovú poéziu všeobecne.

Gašpar Fejérpataky-Belopotocký uverejnil vo svojom Novom i starom vlasteneckom kalendári na rok 1834 tri Chalupkove básne, ktoré predznamenali ďalší umelecký vývin nielen Sama Chalupku, ale aj časti slovenskej romantickej poézie. Boli to básne Koníku moj vrany, Nářek slovenský a Píseň vojenská. Ich pravopis je síce český, ale dikcia a slovník slovenský. Štefan Krčméry o týchto básňach právom konštatoval, že znamenali „prielom strednej slovenčiny“ do slovenskej literatúry. Samo Chalupka tu rozvinul tendencie, ktoré podnietil Ján Kollár vydaním „Národných spievaniek“, t. j. ľudových piesní, a vykročil vlastnou cestou za aktívnym využitím umeleckej skúsenosti ľudovej piesne a za jej príkladom, ako sa zmocňovať tém zo života ľudu a čerpať z jeho citových fondov. Týmito básňami anticipoval vývin štúrovskej umeleckej praxe a štúrovskej estetickej teórie, vyjadrenej neskôr v názoroch Ľudovíta Štúra.

Ako člen tajného spolku Vzájomnosť prevzal na seba úlohu napísať ľudu prístupné dejiny Slovákov, v nich poukázať na príčiny poroby a vzbudiť vôľu bojovať proti útlaku. Dejiny síce nenapísal, ale sledovaný cieľ dosiahol svojimi básňami. Chalupkova poézia odráža hlboké vlastenecké cítenie späté s nadšením pre boj za národnú slobodu a za dôstojné postavenie človeka zbaveného akéhokoľvek útlaku. Hrdinovia jeho básní stelesňujú vlastenecké cítenie celej štúrovskej generácie. Sú to statoční junáci, ktorí bojujú za slobodu, proti útlaku a nespravodlivosti a preto musia trpieť alebo zomrieť.

Samo Chalupka sa v 40. rokoch 19. storočia pripojil k Štúrovmu jazykovému hnutiu, no trval na väčšom uznaní nárečia svojho kraja, v čom ostal celé roky neústupný, aj keď už bola uzákonená nová slovenská gramatika a pravopis v 50. rokoch. Aj vydanie Spevov z roku 1868 je poznamenané autorovým postojom.

Svoje prvotiny síce autor uverejnil už v roku 1836 (v almanachu Plody), no v štyridsiatych rokoch sa prejavil iba výnimočne – dvoma básňami v časopise Orol tatránsky (Syn vojny – v Spevoch vyšla pod názvom Kozák; Jánošíkova náumka, známa ako Likavský väzeň) a jednou vo Fejerpatakyho Pozorníku (Hroby milencov – v Spevoch pod názvom Zabitý).
Samo Chalupka – Valibuk

Ďalšie publikoval časopisecky až v šesťdesiatych rokoch (Valibuk, Junák, Boj pri Jelšave). V roku 1868 vydal jedinú zbierku svojej poézie pod názvom Spevy. Zahrnul sem celú svoju tvorbu, vrátane viacerých variantov pôvodne českých piesní (Smutek, Hore hájom, dolu hájom, Žiaľ a i.).

Žánrovo-tematická skladba je zbierky je pomerne pestrá, zahŕňa básne s ľúbostnou tematikou (Sen), vojenské, hrdinské a zbojnícke témy (Kráľohoľská, Junák), v ktorých nachádzame ohlas na slovenské folklórne piesne i ukrajinské a srbské junácke piesne, historické a baladické témy (Muráň, Turčín Poničan).

Samo Chalupka je tvorcom historickej epiky a historického spevu. Zrod tohto žánru možno nájsť už v jeho českých začiatkoch ( v básni Naumburg o husitskom obkľúčení mesta ), no naplno ho rozvinul až v tvorbe písanej po slovensky. Upútala ho jánošíkovská téma, téma protitureckých bojov a motívy minulosti Slovákov. V básni Likavský väzeň uväznený Jánošík uvažuje o svojom osude, ani v ťažkej situácii neupadá do beznádeje, verí, že sa mu podarí dostať sa na slobodu, aby opäť mohol zhromaždiť okolo seba junákov-bojovníkov. Do Jánošíkovej viery preniká viera Chalupkova, viera štúrovskej generácie.

Vo svojich básňach sa stretneme s Chalupkovov monumentalitou – lokalizovanie básne do úzkej súvislosti so statickým úkazom (hrad, rieka, bralo). Často využíva motív vatry ako symbol slobody pre ľud. Jánošíkovský motív spojený s ťažkým položením slovenského národa spracoval aj v básni Kráľohoľská, v ktorej apeluje na svojich rovesníkov, aby povstali proti krivde. Podobne vyznieva báseň Junák, ktorý má znaky ľudového hrdinu v súlade s podobou, akú mu dali ľudové piesne a povesti.

Aj v básňach s historickou tematikou sa vyskytuje hrdinu z rodu Jánošíkovho (v básni Branko). Jeho zmýšľanie a presvedčenie je výrazom štúrovských postojov. Idey a pocity generácie sú výrazné i v básni Kozák (pôvodné Syn vojny), kde zobrazil mladého bojovníka, ktorý neváha položiť život za slobodu svojej krajiny. Chalupka vychádzal z ľudových povestí, z citového vzťahu, ktorý ľud prechovával k svojim hrdinom. Hrdinský zápas ľudových bojovníkov a odpor k násiliu zobrazil v básňach Turčín Poničan, Bitka pri Jeľšave a Odboj Kupov (1875) čerpajúcich z obdobia tureckých nájazdov na južné Slovensko. Chalupka však neznázorňoval len hrdinské činy, ale v súlade s ľudovým poňatím vykreslil aj zradcu, ktorý musí trpieť za svoj zločin v básni Väzeň.

Najznámejšou veršovanou povesťou z tureckých čias je Turčín Poničan. Je to dojímavá ľudská dráma jednoduchej slovenskej ženy, ktorú odvlečú do otroctva. V únoscovi spoznáva vlastného syna. On žiada, aby zostala pri ňom a svojom vnúčati. Ona odmieta a chce sa vrátiť do vlasti. Patriotizmus tu víťazí nad bohatstvom, princíp pospolitosti k slovenskému ľudu nad materinskými citmi.

Takmer všetky Chalupkove básne majú historické pozadie, čo pre autorových súčasníkov znamenalo, že oživovali (dnes by sme povedali skôr „projektovali“) dávnu a slávnu minulosť – boje Slovanov i Slovákov proti nepriateľom (reprezentovaným Rimanmi, Tatármi a Turkami), ktoré sú dokladom statočnosti, odbojnosti a sily (národnej i mravnej) národa. Chalupkove skladby však nemali byť zveršovanými historickými poviedkami, povesťami či rozprávkami, ale hrdinskými spevmi, čo znamená, že autor kládol dôraz na skoncentrovaný dej a „úderný“ výraz s prenikavým ideovým posolstvom — posolstvom slobody aj za cenu straty života.

Básnikovo majstrovstvo nepochybne spočíva i v tom, že údaje, z ktorých vychádzal, zväčša výrazne torzovité, dokázal umelecky dotvoriť a spracovať do podoby pôsobivého príbehu – básne. Napríklad Turčín Poničan vznikol na základe zlomku uspávanky, ktorú počul, a aj svoje najznámejšie dielo – skladbu Mor ho! – napísal na základe strohých údajov o bojoch Slovanov s Rimanmi v 4. storočí.

Chalupkovo básnické dielo sa v slovenskej romantickej literatúre vyznačuje viacerými „naj“: považuje sa za neobyčajne ucelené, vyhranené, tvárne jednotné a umelecky vyrovnané; hoci je rozsahom neveľké kontinuálne sa rodilo v priestore takmer piatich desaťročí; vyniká zvláštnym spôsobom básnickej tvorby.
Samo Chalupka – zbierka básní Spevy

Poézia Sama Chalupku odráža hlboké vlastenecké cítenie späté s nadšením pre boj za národnú slobodu a za dôstojné postavenie človeka, zbaveného akéhokoľvek útlaku. Jeho zbierka básní Spevy (1868) mala veľký úspech najmä medzi mládežou. Základný tón Spevov je výzva do boja proti národnému a sociálnemu útlaku, proti odrodilstvu a za uplatnenie demokratických zásad vo vzťahu medzi jednotlivcami a národmi.

Spevom sa zvykne pripisovať isté „oneskorenie“ za literárnym vývinom, no prijatie zbierky a jej význam v dobovom literárnom kontexte ukazujú opak: významová jednoznačnosť a výrazný heroický tón poézie aktuálne odrážali pocity nových národných ideí tohto obdobia a súčasne pripomínali revolučné nálady zo štyridsiatych rokov. Pomalá a zdĺhavá „básnická genéza“ jednotlivých básní súvisí s Chalupkovou netradičnou tvorivou metódou: námety dlho nosil a spracovával v hlave, zhromažďoval k nim početný materiál a až v konečnej podobe ich položil na papier. Všetky svoje básne preto vedel naspamäť a s obľubou ich pri rôznych príležitostiach recitoval.

Forma a jazyk jeho básní vychádzajú z ľudovej poézie. Verše majú dramatický spád, zrozumiteľnú, lahodnú spevnosť a citovú vrúcnosť a ovplývajú množstvom zvukových figúr. Najvýznamnejším dielom je spev Mor ho! (Sokol 1864). Napísal ju v čase novej aktivizácie národného života po memorandovom zhromaždení (1861) a založení Matice slovanskej (1863). Námet našiel v Šafárikových Dejinách slovenskej reči a literatúry.

V 172 veršoch, ktoré tvoria dej hrdinského eposu, zobrazuje slovenský kraj rozprestierajúci sa od Tatier k Dunaju, tábor Rimanov, pyšného cisára s jeho vojskom a družinu hrdých slovenských poslov, ktorí mu prišli ponúknuť mier. Slovenskí junáci zomierajú za vznešené ideály – mier, slobodu, rovnosť, ale morálne víťazia, kým víťaz na bojisku zostáva s hanbou otrokára. Odsúdil tu amorálnosť utláčateľov, ich pokusy o podmanenie menších národov a vyzdvihol pokusy o podmanenie menších národov a vyzdvihol morálnu silu utláčaných. Veril v silu ľudu, ktorý je schopný postaviť sa proti útočníkom a vie si slobodu aj ubrániť.

Báseň Mor Ho! svojím ideovým vyznením mobilizovala do boja proti utláčateľom pred prvou svetovou vojnou i v protifašistickom Slovenskom národnom povstaní. Mor ho! bol pozdrav partizánov a úryvkom z básne začínal svoje relácie Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici. Slová Mor ho! sa stali heslom bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní.

A ty mor ho! – hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

Básne s. Chalupku v 60. rokoch budili takú pozornosť, že ich ctitelia vydali vlastným nákladom. Tak vyšli roku 1868 ako Spevy Sama Chalupku v Banskej Bystrici. O pozitívnom dobovom ohlase Chalupkovej poézie svedčí i skutočnosť, že v čase, kedy iba málo kníh vychádzalo v reedícii, boli Spevy vydané ešte dvakrát, v roku 1898 a v roku 1912. No nielen čitateľský záujem reflektuje kvalitu tohto diela — poézia Sama Chalupku sa považuje za trvalú hodnotu v slovenskej literatúre.

Chalupkovi sa dokonale podarilo uskutočniť cieľ, ktorý sledoval od tridsiatych rokov, totiž poéziu vzniesť do vedomia širokých vrstiev základné idey národného hnutia, informácie o historickej existencie národa a vzbudiť vôľu bojovať proti útlaku, a to spôsobom básnicky zvrchovane účinným. Chalupkova básnická cesta bola víťazná.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

„Okupácia sovietskymi vojskami priniesla veľké hospodárske škody.“ Korčok zdôraznil, že garantom bezpečnosti a suverenity Slovenska sú Európska únia a NATO

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Okupácia sovietskymi vojskami priniesla veľké hospodárske škody, zničené budovy, cesty, ale aj významné ekologické znečistenie. Pri príležitosti 30. výročia odchodu sovietskych vojsk z územia Československa to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Posledný transport so sovietskymi vojakmi a technikou opustil…

Erdogan: Prvé rokovanie s Bidenom otvorilo „novú éru“

0 icon

Ankara 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency, Patrick Semansky)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok uviedol, že jeho prvé stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom otvorilo "novú éru" konštruktívnych väzieb. Informuje o tom agentúra AFP Erdogan a Biden sa ako hlavy štátov stretli minulý týždeň v rámci summitu NATO…

Pokuta, ktorú udelil Úrad pre verejné obstarávanie, je dôsledkom nečinnosti bývalého vedenia

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pokuta, ktorú udelil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) Ministerstvu vnútra (MV) SR, je dôsledkom nečinnosti predchádzajúceho vedenia. Služby spojené s realizáciou letov neobstaralo v súlade so zákonom a neuskutočnilo ani žiadne kroky pri príprave verejného obstarávania. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Kancelácie…

Úrad vlády: Smer-SD chce klamstvami pomýliť občanov a vytvoriť si podmienky na návrat

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Opozičná strana Smer-SD je politické krídlo organizovaného zločinu. Svojimi klamstvami chce pomýliť občanov a vytvoriť si podmienky na opätovný návrat k moci a starým poriadkom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu vlády (ÚV) SR Ľubica Janíková Reagovala tak na Smer-SD, ktorý tvrdí, že…

Krištáľové krídlo si prevzal aj úspešný olympionik Michal Martikán

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Dvojnásobný olympijský šampión Michal Martikán po boku vedcov Borisa Klempu a Pavla Čekana sa stali laureátmi 24. ročníka cien Krištáľové krídlo. Spolu s ďalšími desiatimi osobnosťami ich ocenili na galavečeri v priestoroch historického Šimák Zámku Pezinok Osobnosti spoločenského, kultúrneho, športového, hospodárskeho a verejného…

Prezidentka a Leyenová sa na jednom zhodli: Popri hospodárskej obnove sa treba zamerať na demokratické hodnoty

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Európska únia potrebuje popri hospodárskej obnove zamerať svoju pozornosť aj na demokratické hodnoty. Tie európske spoločenstvo spájajú a ostávajú predpokladom spolupráce. Zhodli sa na tom prezidentka SR Zuzana Čaputová a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na stretnutí v Prezidentskom paláci v…

Veľvyslanec USA sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy

0 icon

Washington 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Veľvyslanec Spojených štátov v Rusku John Sullivan sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy. V pondelok o tom informovala agentúra Interfax s odvolaním sa nemenovaný zdroj Sullivan odišiel z Moskvy koncom apríla po tom, ako Rusko vypovedalo desať zamestnancov americkej ambasády…

Advokát Šabík prevzal neznámy predmet, dopustil sa disciplinárneho previnenia

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Advokát Andrej Šabík sa dopustil disciplinárneho previnenia v súvislosti s tým, že prevzal od klienta neznámy predmet. Informovala o tom Slovenská advokátska komora (SAK), ktorá odmietla, že by šlo o "motáky" Ako opisuje komora, Šabík mal od svojho klienta prevziať neznámy predmet tak,…

Cestovanie mimo hraníc Slovenska sa zatiaľ obmedzovať nebude, tvrdí Lengvarský: „Vstupenkou bude očkovanie, alebo…“ Tak bude, či nebude?! A tí, čo chorobu prekonali, majú smolu

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Cestovanie mimo hraníc Slovenskej republiky sa zatiaľ obmedzovať nebude. Povedal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) po rokovaní Ústredného krízového štábu a v zápätí informoval o obmedzeniach doterajšieho cestovania. Možno si vôbec nevšimnúť protirečivosť týchto tvrdení?  Hovoria, že sa nebude obmedzovať,…

Aj Slováci žijúci v zahraničí sa môžu dať zaočkovať v SR

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí, sa môžu dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku. Ak sú poistení v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ), náklad na očkovanie slovenskej zdravotnej poisťovni, ktorá očkovanie uhradila na Slovensku, vráti zdravotná poisťovňa štátu, v ktorom sú poistení.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Pôvodne Igor Matovič chcel, aby sa vysťahoval z domu Fico. Dnes sa chce vysťahovať on sám. Dokonca zo Slovenskej republiky

0icon

Igor Matovič, v prípade že prejde referendum reálne uvažuje nad tým, že sa vystahuje zo Slovenska kvôli Róbertovi Ficovi a jeho ďalšiemu pôsobeniu v politike. Povedal to aktuálne v interview pre korporátne médium “Dostal som tip na doplnenie programu vlády: “Obchody otvárať, smerákov zatvárať.” Dokelu, škoda, že už je programko…

Ivan Lehotský st.

Niečo tu nesedí

0icon

Z oficiálnych celoeurópskych štatistík sa možno dozvedieť, že ku dňu 8. 6. 2021 došlo v Európskej únii po očkovaní proti Covidu-19 k 13 867 úmrtiam a ťažkým poškodeniam zdravia. Menované sú tam všetky štyri západné druhy očkovania. Z celkového počtu 448 miliónov obyvateľov EÚ je to 0,0031 %. Štatistika Slovenskej…

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Zrod atómovej bomby: Keď výnalezcov desí ich vlastný výtvor

0 icon

Keď prvýkrát vyskúšali tvorcovia atómovej bomby jej silu v praxi – v púšti, zostali zhrození. Výbuch bol oveľa mocnejší, ako predpokladali. Ale poďme pekne po poriadku. Vedci, ktorí za druhej svetovej vojny v supertajnom americkom výskumnom centre, sedeli na pušnom prachu. Pušnom prachu... teda to je iba zlomok pravdy, na čom skutočne sedeli. A to…

6 výchovných tajomstiev, ktoré vaše dieťa v budúcnosti ocení

0 icon

Starostliví rodičia chcú, aby z ich deti vyrástli úspešné, šťastné a bohaté osobnosti. Na to nie je vôbec potrebné nútiť dieťa, aby študovalo od rána do večera, a cez víkendy, aby ho vzali do všetkých krúžkov v meste. Od detstva je oveľa dôležitejšie vštepovať dieťaťu správne finančné a životné návyky a…

Rúška na tvár a latexové rukavice sú novým environmentálnym problémom

0 icon

Pandémia Covid-19 dala našej planéte dočasnú možnosť dýchať, keďže sa počas tejto doby znížili emisie skleníkových plynov. Rovnako sme ale vytvorili novú environmentálnu pohromu - pláže plné latexových rukavíc a kanály upchaté rúškami na tvár. Niekoľko organizácií vyjadrilo obavy, že oceány, rieky a kanalizácie sú čoraz viac zaplavené jednorázovými rúškami…

Záhada nacistických pokladov: Kde je zlato? 5. časť

0 icon

Všetko, čo sa vykopalo, bolo poslané do Frankfurtu a tam uložené v budove ríšskej banky, ale i behom ukladania sa niečo niekde „mimovoľne“ ukradlo. Stráže v budove evidentne neboli tak dôsledné, ako byť mali. Nikto ani nespísal všetko, čo sa tam ukladá. Vitajte pri v poradí piatej časti série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov. Úlohu…

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Vo svete IT

Študent „pomocou origami“ vyriešil jeden z najväčších problémov laparoskopickej chirurgie

0 icon

Laparoskopia je operačná metóda, pri ktorej je do tela zavedený tenký nástroj, ktorý má na svojom konci kameru. Tá umožňuje lekárom nahliadnuť do ľudského tela počas operácie. Zároveň je to metóda, ktorá uľahčuje priebeh operácie nielen pre doktorov, ale aj pre samotných pacientov, píše portál BYU. Laparoskopia má ale jednu…

Xiaomi pracuje na zaujímavej technológii, ktorá by umožnila nabíjať smartfón s nabíjačkou, ktorá nie je pripojená k zdroju energie

0 icon

Xiaomi v priebehu posledných mesiacov viackrát pútalo pozornosť médií v súvislosti s technológiou nabíjania zariadení. Jednou z najviac inovatívnych technológií, ktorú spoločnosť v nedávnej minulosti ukázala svetu, je Xiaomi Mi Air Charge. Ide o technológiu, ktorá umožňuje bezdrôtové nabíjanie zariadenia na väčšie vzdialenosti niekoľko metrov (zatiaľ) pri výkone 5W. Neskôr…

Mi 10T Lite dostáva MIUI 12.5 nadstavbu. Ktoré ďalšie Xiaomi smartfóny sú teraz na rade?

0 icon

O aktualizácii na MIUI 12.5 sme už pár dní nepočuli. Xiaomi sa však znovu ozýva s aktualizáciou pre ďalší smartfón, ktorý bol predstavený necelý rok dozadu. Mi 10T Lite ako dostupný 5G smartfón na trhu so 120Hz displejom tak získava aktualizáciu krátko potom, ako Xiaomi začalo distribuovať aktualizáciu pre zariadenia…

Nová metóda recyklácie batérií z elektromobilov by mohla byť nielen účinnejšou, ale hlavne ekologickejšou. O čo presne ide?

0 icon

Elektromobilita je v súčasnosti jednou z najhorúcejších tém. Má ísť o jeden z hlavných nástrojov, ako môžeme znížiť emisie produkované spaľovaním fosílnych palív. Podľa odhadov analytikov zo začiatku mesiaca, už v roku 2024 až 2025 by elektromobily mohli byť cenovo porovnateľné s konvenčnými vozidlami. Analytici tvrdia, že to umožňuje hlavne…

AKTUÁLNE: Telekom rozširuje pokrytie 5G signálom už aj mimo Bratislavy. Ste v pokrytí aj vy?

0 icon

Len pár dní dozadu mobilný operátor Telekom oznamoval, že rozširuje pokrytie 5G signálom o ďalšie lokality naprieč Bratislavou. Išlo konkrétne o oblasť Dúbravky a Lamaču. Najnovšie spoločnosť oznamuje, že rozširuje pokrytie už aj mimo Bratislavy, kde aktuálne pokrýva 17 oblastí. 5G už nie je „exkluzivitou“ hlavného mesta Slovak Telekom najnovšie…

Armádny Magazín

Video: Výbuchy vedľa lietadlovej lode - americké námorníctvo uskutočnilo nárazové testy USS Gerald Ford

0 icon

USA, 21. júna 2021 (AM) – V USA sa uskutočnili ďalšie testy lietadlovej lode Gerald R. Ford (CVN-78) prvej lietadlovej lode novej triedy v americkom námorníctve. Pentagón uvádza, že testy boli spojené s kontrolou stability lode v prípade silných morských vĺn v dôsledku pravdepodobného nepriateľského útoku. Za týmto účelom došlo v blízkosti lietadlovej l

Čím chcú v Rusku nahradiť medzikontinentálne rakety Topol?

0 icon

Rusko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský jadrový potenciál má byť zrejme vážne obnovený. Budeme sa o tom môcť dozvedieť už v druhej polovici roka 2021, kedy sa začnú letové skúšky novej rakety. Hlavná otázka spočíva v tom, či nahradí Jarsy, alebo sa bude používať spolu s nimi ...   V…

Putin napísal článok pre nemecký denník k 80. výročiu útoku nacistov na Sovietsky zväz

0 icon

Nemecko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin pripravil špeciálny článok pri príležitosti 80. výročia od útoku nacistického Nemecka na Sovietsky zväz, čo znamenalo začiatok Veľkej vlasteneckej vojny. Článok bude publikovaný v jednom z veľkých nemeckých vydaní, informovali v programe Moskva. Kremeľ.

Mäsiar z Teheránu: Izrael kritizuje nového Iránskeho vodcu

0 icon

Izrael, 21. júna 2021 (AM) – Predstaviteľ izraelského ministerstva zahraničia  Lior Hayat označil Ibrahima Raisiho, ktorý bol 19. júna zvolený za prezidenta Iránu, za „mäsiara z Teheránu“. O iránskom vodcovi to napísal na svojej stránke na Twitteri. Poznamenal, že

The Guardian: Čína nepredstavuje tú najväčšiu hrozbu pre USA

0 icon

Veľká Británia, 21. júna 2021 (AM) –Počas povojnovej histórie Spojených štátov sa Washington snažil obviňovať ostatných za svoje problémy a démonizovať súperiace krajiny, uviedol v článku pre denník The Guardian politický komentátor profesor Robert Reich.   Reich pripomenul, že pred viac ako 60 rokmi viedli obavy USA o to, že Soviets

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali