Kardinál Burke, ktorý čoskoro pricestuje na Slovensko: Napomínať pápeža je výrazom poslušnosti voči Kristovi

Bratislava, 19. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Tom Gannam)

 

Na Slovensko pricestuje kardinál Raymond Leo Burke, patrón Suverénneho rádu maltézskych rytierov a emeritný prefekt Apoštolskej signatúry. Za kardinála ho vymenoval Benedikt XVI. v roku 2010. Kardinál Burke je známy svojím zanieteným postojom v otázkach pro-life. Opakovane verejne kritizoval politikov, ktorí verejne zastávajú potraty, napriek tomu, že sa hlásia ku katolíckej viere. Ako diecézny biskup im odoprel prijímanie Eucharistie a požadoval od nich verejné pokánie. Je nositeľom viacerých ocenení za ochranu ľudského života. Kardinál pred pár dňami priniesol zaujímavý rozhovor pre noviny La Nuova bussola quotidiana tesne pred významným sympóziom na tému „Kam kráča Cirkev“, ktoré sa konalo 7. apríla v Ríme a na ktorom bol kardinál Burke jedným z rečníkov.

Na snímke Raymond Burke

Niektorí ľudia obviňujú z neposlušnosti tých, ktorí vyjadrujú pochybnosti, otázky a kritiku činnosti pápeža, ale „náprava zmätku či omylu nie je aktom neposlušnosti, ale skôr výrazom poslušnosti voči Kristovi, a teda aj voči jeho pozemskému námestníkovi,“ povedal kardinál Raymond Leo Burke v tomto rozhovore.

Konferencia si pripomenula kardinála Carla Caffarru, ktorý zomrel minulý rok v septembri, jedného zo signatárov „dubií“ – piatich otázok adresovaných pápežovi Františkovi, ktoré usilovali o jasné vyjadrenie kontinuity s predchádzajúcim magistériom, vzhľadom na zmätok vzniknutý v dôsledku rôznych a občas si priamo protirečiacich interpretácií posynodálnej apoštolskej exhortácie „Amoris laetitia“. Na dubia, ktoré podpísal aj kardinál Burke, nikdy nikto neodpovedal. Pápež František rovnako nereagoval na opakované žiadosti kardinálov, ktorí list podpísali, o audienciu.

Vaša Eminencia, ste jedným z hlavných rečníkov na konferencii 7. apríla a tá sa bude s odkazom na kardinála Caffarru pýtať na smerovanie Cirkvi. Názov naznačuje obavy nad tým, kam sa Cirkev uberá. Aké sú dôvody týchto obáv?

V Cirkvi sa stále viac šíri zmätok a rozdelenie v najzásadnejších a najdôležitejších otázkach – manželstvo a rodina, sviatosti a správna dispozícia na ich prijímanie, zvnútra zlé skutky, večný život a posledné veci. Pápež nielenže odmieta ich objasniť potvrdením trvalej náuky a zdravej disciplíny Cirkvi, čo je zodpovednosť vlastná jeho úradu nástupca svätého Petra, ale zmätok ešte zväčšuje.

Tým máte na mysli množiace sa súkromné výroky pápeža, o ktorých hovoria ľudia, s ktorými hovoril?

To, k čomu došlo v súvislosti s posledným rozhovorom, ktorý pápež vo Veľkom týždni poskytol Eugeniovi Scalfarimu a ktorý bol zverejnený na Zelený štvrtok, je za hranicou znesiteľnosti. Skutočnosť, že známy ateista predstiera, že oznamuje revolúciu v náuke Katolíckej cirkvi, tvrdí, že hovorí menom pápeža a popiera nesmrteľnosť ľudskej duše a existenciu pekla, bola zdrojom hlbokého pohoršenia nielen pre katolíkov, ale aj pre mnohých iných, ktorí rešpektujú Katolícku cirkev a jej učenie, hoci s ním nesúhlasia. Zelený štvrtok je naviac jedným z najposvätnejších dní roka, keď náš Pán ustanovil sviatosti Eucharistie a kňazstva, aby nám ich prostredníctvom stále poskytoval plody svojho spásonosného utrpenia a smrti pre našu večnú spásu.

Odpoveď Svätého stolca na pohoršené reakcie, ktoré prichádzali z celého sveta, bola rovnako úplne neadekvátna. Namiesto toho, aby Svätý stolec jasne potvrdil pravdu o nesmrteľnosti ľudskej duše a o pekle, v jeho vyhlásení sa len uvádzalo, že niektoré citované slová pápež nepovedal. Nestálo v ňom, že mylné a dokonca heretické myšlienky, ktoré tieto slová vyjadrujú, pápež nezdieľa a zavrhuje idey odporujúce katolíckej viere. Toto pohrávanie sa s vierou a s náukou na najvyššej úrovni Cirkvi vedie k pohoršeniu pastierov a veriacich, a to právom.

Ak sú tieto výroky veľmi vážne mylné a pre Cirkev sú zdrojom rozpakov, je prekvapivé, koľko pastierov k nim mlčí.

Situáciu iste zhoršuje mlčanie mnohých biskupov a kardinálov, ktorí sa spolu s rímskym pápežom podieľajú na starostlivosti o univerzálnu Cirkev. Niektorí proste nehovoria nič. Iní tvrdia, že sa nič vážne nedeje. Ďalší šíria predstavy o „novej Cirkvi“, ktorá sa vydá úplne iným smerom než v minulosti, a fantazírujú napríklad o „novej paradigme“ pre Cirkev, či o radikálnom zvrate v pastoračnej praxi Cirkvi, ktorá by ju úplne zmenila. A potom sú to nadšení propagátori takzvanej revolúcie v Cirkvi. U veriacich, ktorí chápu vážnosť situácie, vyvoláva nedostatočné vieroučné a disciplinárne vedenie zo strany ich pastierov pocit opustenosti. Veriaci, ktorí vážnosť situácie nechápu, sa ocitajú v zmätku a nakoniec sa stávajú obeťami omylov, ktoré ohrozujú ich duše. Mnoho ľudí, ktorí boli pokrstení v protestantských spoločenstvách, no neskôr vstúpili do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi, pretože ich komunity opustili apoštolskú vieru, v tejto situácii intenzívne trpia – majú dojem, že sa Katolícka cirkev vydala po rovnakej ceste opúšťania viery.

To, čo popisujete, je apokalyptická situácia …

Zdá sa mi, že presnejšie povedané celá táto situácia odráža posolstvo Panny Márie vo Fatime, ktorá varovala pred zlom ešte vážnejším, ako sú vážne hrôzy plynúce zo šírenia ateistického komunizmu, a to je odpad od viery vo vnútri Cirkvi. Článok 675 Katechizmu Katolíckej cirkvi učí, že „pred Kristovým príchodom musí Cirkev prejsť záverečnou skúškou, ktorá otrasie vierou mnohých veriacich,“ a že „prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie po zemi, odhalí ,tajomstvo neprávostiʻ v podobe náboženského podvodu, prinášajúceho ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy“.

V takej situácii majú biskupi a kardináli povinnosť hlásať pravú náuku Cirkvi. Zároveň majú viesť veriacich k zadosťučineniu za urážky Krista a za zranenia spôsobované jeho tajomnému telu, Cirkvi, keď jej pastieri správne ľud nestrážia a nepresadzujú jej vieru a disciplínu. Veľký kánonista z 13. storočia Enrico da Susa (alebo z Ostie), ktorý sa zaoberal ťažkou otázkou, ako korigovať rímskeho pápeža, ak koná v rozpore so svojím úradom, tvrdí, že kolégium kardinálov predstavuje de facto poistku proti omylu pápeža.

Dnes sa nepochybne veľa diskutuje o osobe pápeža Františka. Názory sa pohybujú od nekritického nadšenia nad každou maličkosťou, ktorú urobí, až po nemilosrdnú kritiku každého jeho nejednoznačného gesta. Do istej miery však problém, aký vzťah má mať Cirkev k pápežovi, platí pre každý pontifikát. Niektoré veci treba vysvetliť. Čím je teda pre Cirkev pápež?

Podľa trvalej náuky Cirkvi je pápež z výslovnej vôle samotného Krista „stálym a viditeľným zdrojom a základom jednoty biskupov i všetkých veriacich“ (Lumen gentium, 23). Základnou úlohou pápeža je strážiť pravdu a hlásať poklad viery, pravú náuku a zdravú disciplínu zodpovedajúcu pravdám, ktorým veríme. V rozhovore s Eugeniom Scalfarim pápeža chvália ako „revolucionára“. Ale úrad Petrovho nástupcu nemá nič, absolútne nič spoločného s revolúciou. Naopak, existuje výhradne na uchovanie a šírenie nemennej katolíckej viery, ktorá vedie duše k obráteniu a celé ľudstvo k jednote založenej na poriadku, ktorý Boh vpísal do stvorení a predovšetkým do srdca človeka, jediného tvora na zemi stvoreného na Boží obraz. Je to poriadok, ktorý Kristus obnovil veľkonočným tajomstvom, ktoré v týchto dňoch slávime. Sláva vykúpenia z jeho prebodnutého Srdca prúdi do Cirkvi a do sŕdc jej členov a dáva im silu žiť podľa tohto poriadku, to znamená v spoločenstve s Bohom a s blížnymi.

Pápež nie je absolútny vládca, avšak dnes sa tak na neho často hľadí. „Keď to povedal pápež … “ je obvyklý spôsob, ako ukončiť akúkoľvek otázku či pochybnosť o ktoromkoľvek pápežovom tvrdení. Je to akýsi druh papolatrie. Ako by ste na to reagovali?

Pojem plnosti moci rímskeho pápeža jasne vyložil pápež sv. Lev Veľký v 5. storočí. K prehĺbeniu chápania moci, ktorá je vlastná úradu Petrovho nástupcu, veľmi prispeli stredovekí kánonisti. Ich prínos zostáva trvale platný a dôležitý. Tento pojem je dosť jednoduchý. Pápež má z Božej vôle všetku moc nutnú na uchovávanie a šírenie pravej viery, pravej bohoslužby a nevyhnutnej zdravej disciplíny. Táto moc nenáleží jemu ako osobe, ale jeho úradu nástupcu svätého Petra. V minulosti pápeži svoje osobné kroky a názory obvykle nezverejňovali, aby neriskovali, že budú veriaci zmätení tým, čo nástupca svätého Petra osobne robí a čo si myslí. V súčasnosti existuje nebezpečné a dokonca škodlivé zamieňanie osoby pápeža a jeho úradu, čo vedie k znejasňovaniu pápežského úradu a k svetskému a politickému chápaniu služby pápeža v Cirkvi.

Cirkev existuje pre spásu duší. Akýkoľvek pápežov krok, ktorý Kristovo spásne poslanie v Cirkvi podkopáva, či je to čin heretický, alebo krok, ktorý je sám o sebe hriešny, je z hľadiska pápežského úradu proste prázdny. Rovnako pokiaľ nejaký pápežov čin vážne škodí dušiam, nevyžaduje poslušnosť pastierov a veriacich. Vždy musíme odlišovať človeka, ktorý je rímskym pápežom, od pápeža ako takého, to jest človeka, ktorý vykonáva úrad nástupcu svätého Petra v Cirkvi. Nerobiť tento rozdiel je papolatria, ktorá vedie k strate viery v pápežský úrad zriadený a udržovaný Bohom.

Čo by mali katolíci vo vzťahu k pápežovi pokladať za najdôležitejšie?

Katolík musí vždy absolútne rešpektovať pápežský úrad, ktorý je základnou  súčasťou Cirkvi založenej Kristom. Akonáhle katolík prestane rešpektovať úrad pápeža, smeruje k schizme alebo k odpadu od viery. Katolík musí zároveň rešpektovať človeka zastávajúceho úrad pápeža, čo znamená venovať pozornosť jeho náuke a pastierskemu vedeniu. Tento rešpekt zahrňuje aj povinnosť oznámiť pápežovi úsudok správne formovaného svedomia, pokiaľ sa pápež odchyľuje od pravej náuky a zdravej disciplíny, alebo neplní povinnosti vlastné jeho úradu. Podľa prirodzeného zákona, podľa Evanjelia, aj podľa trvalej tradície disciplíny Cirkvi majú veriaci svojim pastierom oznamovať svoje obavy  o stav Cirkvi. Tejto povinnosti zodpovedá právo dostať od pastierov odpoveď.

Je teda možné kritizovať pápeža? Za akých podmienok?

Ak pápež neplní svoj úrad pre dobro všetkých duší, je nielen možné, ale aj nutné ho kritizovať. Kritika sa má držať Kristovej náuky o bratskom napomenutí v Evanjeliu: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to Cirkvi. A keby ani Cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi (Matúš 18,15-18). Veriaci alebo pastieri majú kritiku najprv vyjadriť súkromne, čo pápežovi umožní, aby sa sám opravil. Pokiaľ však odmieta napraviť svoj vážne chybný spôsob učenia či konania, treba kritiku zverejniť, lebo sa týka spoločného dobra v Cirkvi aj vo svete. Niektorí kritizujú tých, ktorí verejne vyjadrili kritiku pápeža, ako by šlo o prejav vzbury či neposlušnosti. Avšak žiadať – s úctou náležiacou jeho úradu – nápravu zmätku či omylu nie je aktom neposlušnosti, ale výrazom poslušnosti voči Kristovi, a teda i voči jeho pozemskému námestníkovi.   Riccardo Cascioli  – Preklad Lucie Cekotov

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Belousovová na adresu Zelenského: Uvedomuje si vôbec tento treťotriedny herec, aké dôsledky môžu mať jeho slová?!

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ozvučuje želania a zámery politiky USA. Potvrdilo sa to už neraz, na sociálnej sieti to uviedla bývalá poslankyňa Anna Belousovová Belousovovú zarazilo vyjadrenie ukrajinské prezidenta, aby NATO preventívne udrelo na Rusko, aby nemohli použiť jadrové zbrane. "Uvedomuje si vôbec…

MV: Možnosť elektronicky požiadať o občiansky preukaz sa zruší

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Možnosť elektronickej žiadosti o vydanie občianskeho preukazu v prípade zmeny pobytu či vypršania platnosti dokladu sa najneskôr od začiatku budúceho roka zruší. Ministerstvo vnútra (MV) SR preto neuvažuje o rozšírení služby o elektronické požiadanie aj pre koniec platnosti certifikácie čipu. Vzhľadom na krátkosť…

Čo chystá AFU? Zahraniční žoldnieri sa chystajú na útok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Ruské ozbrojené sily sa pripravujú na obranu Svatova a Kreminnej. Zahraniční žoldnieri chcú zaútočiť na mestá, informuje ruský vojenský analytik Jurij Podoljaka V poludňajších hodinách 7. októbra zostáva situácia v okolí Svatova a Kremennej napätá, ale pod kontrolou. Jednotky Ozbrojených síl RF a…

V pomyselných volebných pretekoch do NR SR by dnes Hlas a Smer pretrhli cieľovú pásku skoro súčasne. Dve koaličné strany mimo parlamentu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto: FB VOX politico)   Agentúra Vox politico včera zverejnila aktuálny prieskum volebných preferencií pre NR SR. Keby sa voľby konali včera, Hlas SD a Smer SD by získali takmer zhodný počet hlasov: 19,4 % a 19,1 %. V parlamente by mali zhodne po 34 poslancov.…

Vláda v ohrození. Plénum nebolo pri rozpočte uznášaniaschopné. Smer sľubuje obštrukciu aj v utorok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR nebolo ani na druhý pokus uznášaniaschopné pri hlasovaní o posunutí novely zákona o štátnom rozpočte do druhého čítania. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár preto prerušil schôdzu a pokračovať bude v utorok (11. 10.)…

Elity cúvajú od podpory Ukrajiny. Ich dôvod sa dá pochopiť

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Musk navrhol "mierový plán" pre Ukrajinu. Keďže tento vyzeral skoro ako keby ho predložila Moskva, vyvolal priam hysterickú reakciu Kyjeva, bežných Ukrajincov a ich podporovateľov Musk však v svojej línii pokračuje aj po tejto zdrvujúcej kritike. Naposledy tak reagoval na článok v Kyivpost a…

Nadrogovaný vodič tancoval v lese, tvrdil, že je elf a pán sveta

0 icon

Trenčín 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Motorizovaná hliadka trenčianskej polície spozorovala ráno na Hasičskej ulici špinavý automobil jazdiaci zo strany na stranu. Polonahý a bosý vodič jazdil pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti Po zastavení automobilu z neho vystúpil 18-ročný mladík, na sebe mal iba…

Lipšic v súvislosti s prípadom Kučerku bráni prokurátorov Repu a Šúreka

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Bývalý príslušník Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Marián Kučerka je aktuálne ako obvinený trestne stíhaný v troch samostatných trestných konaniach, ktoré sú vedené na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Takmer vo všetkých prípadoch ide o korupčnú trestnú činnosť, ktorá mala súvisieť s jeho postavením príslušníka…

Používatelia Facebooku by mali byť na pozore

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Tony Avelar)   Údaje najmenej milióna používateľov Facebooku mohli byť ukradnuté, ak si stiahli jednu zo stoviek škodlivých mobilných aplikácií, uvádza Axios s odvolaním sa na správu bezpečnostného tímu spoločnosti Meta Používatelia, ktorých údaje by mohli byť ohrozené, dostanú od spoločnosti Meta špeciálne oznámenie. Viac ako…

80 % Francúzov verí, že existuje protibelošský rasizmus

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Rmx/Foto:Pixabay)   Francúzske ženy aj muži sú takmer rovnako presvedčení, že v ich krajine existuje protibelošský rasizmus, informuje REMIX News Hoci mnohí ľavičiari tvrdia, že protibelošský rasizmus neexistuje, nový prieskum verejnej mienky ukazuje, že takmer všetci vo Francúzsku s nimi nesúhlasia. Z prieskumu, ktorý pre CNews…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Belousovová na adresu Zelenského: Uvedomuje si vôbec tento treťotriedny herec, aké dôsledky môžu mať jeho slová?!

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ozvučuje želania a zámery politiky USA. Potvrdilo sa to už neraz, na sociálnej sieti to uviedla bývalá poslankyňa Anna Belousovová Belousovovú zarazilo vyjadrenie ukrajinské prezidenta, aby NATO preventívne udrelo na Rusko, aby nemohli použiť jadrové zbrane. "Uvedomuje si vôbec…

MV: Možnosť elektronicky požiadať o občiansky preukaz sa zruší

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Možnosť elektronickej žiadosti o vydanie občianskeho preukazu v prípade zmeny pobytu či vypršania platnosti dokladu sa najneskôr od začiatku budúceho roka zruší. Ministerstvo vnútra (MV) SR preto neuvažuje o rozšírení služby o elektronické požiadanie aj pre koniec platnosti certifikácie čipu. Vzhľadom na krátkosť…

Čo chystá AFU? Zahraniční žoldnieri sa chystajú na útok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Ruské ozbrojené sily sa pripravujú na obranu Svatova a Kreminnej. Zahraniční žoldnieri chcú zaútočiť na mestá, informuje ruský vojenský analytik Jurij Podoljaka V poludňajších hodinách 7. októbra zostáva situácia v okolí Svatova a Kremennej napätá, ale pod kontrolou. Jednotky Ozbrojených síl RF a…

V pomyselných volebných pretekoch do NR SR by dnes Hlas a Smer pretrhli cieľovú pásku skoro súčasne. Dve koaličné strany mimo parlamentu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto: FB VOX politico)   Agentúra Vox politico včera zverejnila aktuálny prieskum volebných preferencií pre NR SR. Keby sa voľby konali včera, Hlas SD a Smer SD by získali takmer zhodný počet hlasov: 19,4 % a 19,1 %. V parlamente by mali zhodne po 34 poslancov.…

Vláda v ohrození. Plénum nebolo pri rozpočte uznášaniaschopné. Smer sľubuje obštrukciu aj v utorok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR nebolo ani na druhý pokus uznášaniaschopné pri hlasovaní o posunutí novely zákona o štátnom rozpočte do druhého čítania. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár preto prerušil schôdzu a pokračovať bude v utorok (11. 10.)…

Elity cúvajú od podpory Ukrajiny. Ich dôvod sa dá pochopiť

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Musk navrhol "mierový plán" pre Ukrajinu. Keďže tento vyzeral skoro ako keby ho predložila Moskva, vyvolal priam hysterickú reakciu Kyjeva, bežných Ukrajincov a ich podporovateľov Musk však v svojej línii pokračuje aj po tejto zdrvujúcej kritike. Naposledy tak reagoval na článok v Kyivpost a…

Nadrogovaný vodič tancoval v lese, tvrdil, že je elf a pán sveta

0 icon

Trenčín 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Motorizovaná hliadka trenčianskej polície spozorovala ráno na Hasičskej ulici špinavý automobil jazdiaci zo strany na stranu. Polonahý a bosý vodič jazdil pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti Po zastavení automobilu z neho vystúpil 18-ročný mladík, na sebe mal iba…

Lipšic v súvislosti s prípadom Kučerku bráni prokurátorov Repu a Šúreka

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Bývalý príslušník Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Marián Kučerka je aktuálne ako obvinený trestne stíhaný v troch samostatných trestných konaniach, ktoré sú vedené na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Takmer vo všetkých prípadoch ide o korupčnú trestnú činnosť, ktorá mala súvisieť s jeho postavením príslušníka…

Používatelia Facebooku by mali byť na pozore

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Tony Avelar)   Údaje najmenej milióna používateľov Facebooku mohli byť ukradnuté, ak si stiahli jednu zo stoviek škodlivých mobilných aplikácií, uvádza Axios s odvolaním sa na správu bezpečnostného tímu spoločnosti Meta Používatelia, ktorých údaje by mohli byť ohrozené, dostanú od spoločnosti Meta špeciálne oznámenie. Viac ako…

80 % Francúzov verí, že existuje protibelošský rasizmus

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Rmx/Foto:Pixabay)   Francúzske ženy aj muži sú takmer rovnako presvedčení, že v ich krajine existuje protibelošský rasizmus, informuje REMIX News Hoci mnohí ľavičiari tvrdia, že protibelošský rasizmus neexistuje, nový prieskum verejnej mienky ukazuje, že takmer všetci vo Francúzsku s nimi nesúhlasia. Z prieskumu, ktorý pre CNews…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Vášeň v Tebe

10 statusov, ktorým sa na sociálnych sieťach určite vyhnite

0 icon

Sociálne siete umožnili okamžite zdieľať to, čo aktuálne prežívame. Ale niektoré situácie nie sú veľmi vhodné (sú priam nevhodné), aby ste ich zdieľali s celým svetom, respektíve so širokým okolím ľudí, ktorých máte medzi priateľmi. Odborníčka na spoločenskú etiketu upozornila na 10 situácií, pri ktorých ženy postupujú na sociálnych sieťach nesprávne.…

Košický maratón vyhral nielen Keňan Kerio, ale aj Slovák Maroš Kudlík, ktorému zákerná choroba vzala nohu

0 icon

Uplynulý víkend sa v Košiciach uskutočnil 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším v Európe. Svoj post víťaza s časom 2:07:16 h obhájil kenský vytrvalec Reuben Kerio. V metropole východného Slovenska tak Keňan triumfoval už po tretí raz. Zo Slovákov sa najlepším bežcom stal Marián Zimmermann s čašom 2:28:19 h.

Wau, to je rozdiel! Ženy sa najprv nalíčili samy, a potom sa zverili do rúk vizážistky

0 icon

Vlastnosťou každej ženy je túžba a snaha byť krásna. Ak máte malú dcéru, určite sa vám už stalo, že ste ju prichytili pri používaní vášho rúžu či špirály. Na zahodenie nie je ani lícenka či ceruzka na obočie. Ku kráse, ktorú je vidieť aj navonok, nám teda pomáha líčenie. Make-up…

Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

0 icon

Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

0 icon

Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

Armádny Magazín

Šéf Wagnerovcov: Patríme do strany "Vojna až do konca za každú cenu, aby sme neurobili hanbu Veľkému Rusku"

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.V kupjanskom smere sa Kyjev so silami až troch práporových taktických skupín neúspešne pokúsil obnoviť ofenzívu na Peršotravnevoje, Kislovku a Berestov

Celému svetu odľahlo a Kyjev sa ospravedlňuje - Zelenský nemyslel jadrový útok na Rusko ale sankcie

0 icon

Ukrajina, 7.október 2022 (AM) – Zelenského vyjadrenia pre Austrálsky Lowey Institute o potrebe, aby NATO zahájilo preventívny úder proti Rusku, vyvolali ostrú reakciu logicky na ruskej strane, ale mimoriadne negatívne hodnotenia Zelenského výrokov sa prejavili aj v zahraničí. V tureckých médiách sa objavili materiály, ktoré hovoria, že slová u

Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, ban

Hlavné tajomstvo nacistickej svastiky

0 icon

Nemecko, 7.október 2022 (AM) – Ani jedna ideológia, ani jedna politická strana, ani jedna armáda, ani jeden štát... sa nikdy nezaobídu bez symbolov. Zástavy, erby, pečate, štandardy, rukávnikové pásiky, dokumenty – toto všetko a mnohé ďalšie ľudia potrebujú, aby mali pocit príslušnosti k nejakému systému. Svojho času veľkú pozornosť venovalo názornej propagan

Ako môže Rusko reagovať na ukrajinské obrnené „džihád-mobily“

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Špeciálna operácia na Ukrajine odhalila ďalšiu nuansu moderných vojen – aktívne využitie ľahkých obrnených vozidiel v bojových operáciách. Je rýchle a manévrovateľné, dlhé vzdialenosti prekonáva rýchlejšie ako tanky, okrem automatických kanónov a guľometov môže byť vybavené protitankovými a protilietadlovými strelami. Prečo i

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali