Kardinál Burke, ktorý čoskoro pricestuje na Slovensko: Napomínať pápeža je výrazom poslušnosti voči Kristovi

Bratislava, 19. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Tom Gannam)

 

Na Slovensko pricestuje kardinál Raymond Leo Burke, patrón Suverénneho rádu maltézskych rytierov a emeritný prefekt Apoštolskej signatúry. Za kardinála ho vymenoval Benedikt XVI. v roku 2010. Kardinál Burke je známy svojím zanieteným postojom v otázkach pro-life. Opakovane verejne kritizoval politikov, ktorí verejne zastávajú potraty, napriek tomu, že sa hlásia ku katolíckej viere. Ako diecézny biskup im odoprel prijímanie Eucharistie a požadoval od nich verejné pokánie. Je nositeľom viacerých ocenení za ochranu ľudského života. Kardinál pred pár dňami priniesol zaujímavý rozhovor pre noviny La Nuova bussola quotidiana tesne pred významným sympóziom na tému „Kam kráča Cirkev“, ktoré sa konalo 7. apríla v Ríme a na ktorom bol kardinál Burke jedným z rečníkov.

Na snímke Raymond Burke

Niektorí ľudia obviňujú z neposlušnosti tých, ktorí vyjadrujú pochybnosti, otázky a kritiku činnosti pápeža, ale „náprava zmätku či omylu nie je aktom neposlušnosti, ale skôr výrazom poslušnosti voči Kristovi, a teda aj voči jeho pozemskému námestníkovi,“ povedal kardinál Raymond Leo Burke v tomto rozhovore.

Konferencia si pripomenula kardinála Carla Caffarru, ktorý zomrel minulý rok v septembri, jedného zo signatárov „dubií“ – piatich otázok adresovaných pápežovi Františkovi, ktoré usilovali o jasné vyjadrenie kontinuity s predchádzajúcim magistériom, vzhľadom na zmätok vzniknutý v dôsledku rôznych a občas si priamo protirečiacich interpretácií posynodálnej apoštolskej exhortácie „Amoris laetitia“. Na dubia, ktoré podpísal aj kardinál Burke, nikdy nikto neodpovedal. Pápež František rovnako nereagoval na opakované žiadosti kardinálov, ktorí list podpísali, o audienciu.

Vaša Eminencia, ste jedným z hlavných rečníkov na konferencii 7. apríla a tá sa bude s odkazom na kardinála Caffarru pýtať na smerovanie Cirkvi. Názov naznačuje obavy nad tým, kam sa Cirkev uberá. Aké sú dôvody týchto obáv?

V Cirkvi sa stále viac šíri zmätok a rozdelenie v najzásadnejších a najdôležitejších otázkach – manželstvo a rodina, sviatosti a správna dispozícia na ich prijímanie, zvnútra zlé skutky, večný život a posledné veci. Pápež nielenže odmieta ich objasniť potvrdením trvalej náuky a zdravej disciplíny Cirkvi, čo je zodpovednosť vlastná jeho úradu nástupca svätého Petra, ale zmätok ešte zväčšuje.

Tým máte na mysli množiace sa súkromné výroky pápeža, o ktorých hovoria ľudia, s ktorými hovoril?

To, k čomu došlo v súvislosti s posledným rozhovorom, ktorý pápež vo Veľkom týždni poskytol Eugeniovi Scalfarimu a ktorý bol zverejnený na Zelený štvrtok, je za hranicou znesiteľnosti. Skutočnosť, že známy ateista predstiera, že oznamuje revolúciu v náuke Katolíckej cirkvi, tvrdí, že hovorí menom pápeža a popiera nesmrteľnosť ľudskej duše a existenciu pekla, bola zdrojom hlbokého pohoršenia nielen pre katolíkov, ale aj pre mnohých iných, ktorí rešpektujú Katolícku cirkev a jej učenie, hoci s ním nesúhlasia. Zelený štvrtok je naviac jedným z najposvätnejších dní roka, keď náš Pán ustanovil sviatosti Eucharistie a kňazstva, aby nám ich prostredníctvom stále poskytoval plody svojho spásonosného utrpenia a smrti pre našu večnú spásu.

Odpoveď Svätého stolca na pohoršené reakcie, ktoré prichádzali z celého sveta, bola rovnako úplne neadekvátna. Namiesto toho, aby Svätý stolec jasne potvrdil pravdu o nesmrteľnosti ľudskej duše a o pekle, v jeho vyhlásení sa len uvádzalo, že niektoré citované slová pápež nepovedal. Nestálo v ňom, že mylné a dokonca heretické myšlienky, ktoré tieto slová vyjadrujú, pápež nezdieľa a zavrhuje idey odporujúce katolíckej viere. Toto pohrávanie sa s vierou a s náukou na najvyššej úrovni Cirkvi vedie k pohoršeniu pastierov a veriacich, a to právom.

Ak sú tieto výroky veľmi vážne mylné a pre Cirkev sú zdrojom rozpakov, je prekvapivé, koľko pastierov k nim mlčí.

Situáciu iste zhoršuje mlčanie mnohých biskupov a kardinálov, ktorí sa spolu s rímskym pápežom podieľajú na starostlivosti o univerzálnu Cirkev. Niektorí proste nehovoria nič. Iní tvrdia, že sa nič vážne nedeje. Ďalší šíria predstavy o „novej Cirkvi“, ktorá sa vydá úplne iným smerom než v minulosti, a fantazírujú napríklad o „novej paradigme“ pre Cirkev, či o radikálnom zvrate v pastoračnej praxi Cirkvi, ktorá by ju úplne zmenila. A potom sú to nadšení propagátori takzvanej revolúcie v Cirkvi. U veriacich, ktorí chápu vážnosť situácie, vyvoláva nedostatočné vieroučné a disciplinárne vedenie zo strany ich pastierov pocit opustenosti. Veriaci, ktorí vážnosť situácie nechápu, sa ocitajú v zmätku a nakoniec sa stávajú obeťami omylov, ktoré ohrozujú ich duše. Mnoho ľudí, ktorí boli pokrstení v protestantských spoločenstvách, no neskôr vstúpili do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi, pretože ich komunity opustili apoštolskú vieru, v tejto situácii intenzívne trpia – majú dojem, že sa Katolícka cirkev vydala po rovnakej ceste opúšťania viery.

To, čo popisujete, je apokalyptická situácia …

Zdá sa mi, že presnejšie povedané celá táto situácia odráža posolstvo Panny Márie vo Fatime, ktorá varovala pred zlom ešte vážnejším, ako sú vážne hrôzy plynúce zo šírenia ateistického komunizmu, a to je odpad od viery vo vnútri Cirkvi. Článok 675 Katechizmu Katolíckej cirkvi učí, že „pred Kristovým príchodom musí Cirkev prejsť záverečnou skúškou, ktorá otrasie vierou mnohých veriacich,“ a že „prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie po zemi, odhalí ,tajomstvo neprávostiʻ v podobe náboženského podvodu, prinášajúceho ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy“.

V takej situácii majú biskupi a kardináli povinnosť hlásať pravú náuku Cirkvi. Zároveň majú viesť veriacich k zadosťučineniu za urážky Krista a za zranenia spôsobované jeho tajomnému telu, Cirkvi, keď jej pastieri správne ľud nestrážia a nepresadzujú jej vieru a disciplínu. Veľký kánonista z 13. storočia Enrico da Susa (alebo z Ostie), ktorý sa zaoberal ťažkou otázkou, ako korigovať rímskeho pápeža, ak koná v rozpore so svojím úradom, tvrdí, že kolégium kardinálov predstavuje de facto poistku proti omylu pápeža.

Dnes sa nepochybne veľa diskutuje o osobe pápeža Františka. Názory sa pohybujú od nekritického nadšenia nad každou maličkosťou, ktorú urobí, až po nemilosrdnú kritiku každého jeho nejednoznačného gesta. Do istej miery však problém, aký vzťah má mať Cirkev k pápežovi, platí pre každý pontifikát. Niektoré veci treba vysvetliť. Čím je teda pre Cirkev pápež?

Podľa trvalej náuky Cirkvi je pápež z výslovnej vôle samotného Krista „stálym a viditeľným zdrojom a základom jednoty biskupov i všetkých veriacich“ (Lumen gentium, 23). Základnou úlohou pápeža je strážiť pravdu a hlásať poklad viery, pravú náuku a zdravú disciplínu zodpovedajúcu pravdám, ktorým veríme. V rozhovore s Eugeniom Scalfarim pápeža chvália ako „revolucionára“. Ale úrad Petrovho nástupcu nemá nič, absolútne nič spoločného s revolúciou. Naopak, existuje výhradne na uchovanie a šírenie nemennej katolíckej viery, ktorá vedie duše k obráteniu a celé ľudstvo k jednote založenej na poriadku, ktorý Boh vpísal do stvorení a predovšetkým do srdca človeka, jediného tvora na zemi stvoreného na Boží obraz. Je to poriadok, ktorý Kristus obnovil veľkonočným tajomstvom, ktoré v týchto dňoch slávime. Sláva vykúpenia z jeho prebodnutého Srdca prúdi do Cirkvi a do sŕdc jej členov a dáva im silu žiť podľa tohto poriadku, to znamená v spoločenstve s Bohom a s blížnymi.

Pápež nie je absolútny vládca, avšak dnes sa tak na neho často hľadí. „Keď to povedal pápež … “ je obvyklý spôsob, ako ukončiť akúkoľvek otázku či pochybnosť o ktoromkoľvek pápežovom tvrdení. Je to akýsi druh papolatrie. Ako by ste na to reagovali?

Pojem plnosti moci rímskeho pápeža jasne vyložil pápež sv. Lev Veľký v 5. storočí. K prehĺbeniu chápania moci, ktorá je vlastná úradu Petrovho nástupcu, veľmi prispeli stredovekí kánonisti. Ich prínos zostáva trvale platný a dôležitý. Tento pojem je dosť jednoduchý. Pápež má z Božej vôle všetku moc nutnú na uchovávanie a šírenie pravej viery, pravej bohoslužby a nevyhnutnej zdravej disciplíny. Táto moc nenáleží jemu ako osobe, ale jeho úradu nástupcu svätého Petra. V minulosti pápeži svoje osobné kroky a názory obvykle nezverejňovali, aby neriskovali, že budú veriaci zmätení tým, čo nástupca svätého Petra osobne robí a čo si myslí. V súčasnosti existuje nebezpečné a dokonca škodlivé zamieňanie osoby pápeža a jeho úradu, čo vedie k znejasňovaniu pápežského úradu a k svetskému a politickému chápaniu služby pápeža v Cirkvi.

Cirkev existuje pre spásu duší. Akýkoľvek pápežov krok, ktorý Kristovo spásne poslanie v Cirkvi podkopáva, či je to čin heretický, alebo krok, ktorý je sám o sebe hriešny, je z hľadiska pápežského úradu proste prázdny. Rovnako pokiaľ nejaký pápežov čin vážne škodí dušiam, nevyžaduje poslušnosť pastierov a veriacich. Vždy musíme odlišovať človeka, ktorý je rímskym pápežom, od pápeža ako takého, to jest človeka, ktorý vykonáva úrad nástupcu svätého Petra v Cirkvi. Nerobiť tento rozdiel je papolatria, ktorá vedie k strate viery v pápežský úrad zriadený a udržovaný Bohom.

Čo by mali katolíci vo vzťahu k pápežovi pokladať za najdôležitejšie?

Katolík musí vždy absolútne rešpektovať pápežský úrad, ktorý je základnou  súčasťou Cirkvi založenej Kristom. Akonáhle katolík prestane rešpektovať úrad pápeža, smeruje k schizme alebo k odpadu od viery. Katolík musí zároveň rešpektovať človeka zastávajúceho úrad pápeža, čo znamená venovať pozornosť jeho náuke a pastierskemu vedeniu. Tento rešpekt zahrňuje aj povinnosť oznámiť pápežovi úsudok správne formovaného svedomia, pokiaľ sa pápež odchyľuje od pravej náuky a zdravej disciplíny, alebo neplní povinnosti vlastné jeho úradu. Podľa prirodzeného zákona, podľa Evanjelia, aj podľa trvalej tradície disciplíny Cirkvi majú veriaci svojim pastierom oznamovať svoje obavy  o stav Cirkvi. Tejto povinnosti zodpovedá právo dostať od pastierov odpoveď.

Je teda možné kritizovať pápeža? Za akých podmienok?

Ak pápež neplní svoj úrad pre dobro všetkých duší, je nielen možné, ale aj nutné ho kritizovať. Kritika sa má držať Kristovej náuky o bratskom napomenutí v Evanjeliu: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to Cirkvi. A keby ani Cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi (Matúš 18,15-18). Veriaci alebo pastieri majú kritiku najprv vyjadriť súkromne, čo pápežovi umožní, aby sa sám opravil. Pokiaľ však odmieta napraviť svoj vážne chybný spôsob učenia či konania, treba kritiku zverejniť, lebo sa týka spoločného dobra v Cirkvi aj vo svete. Niektorí kritizujú tých, ktorí verejne vyjadrili kritiku pápeža, ako by šlo o prejav vzbury či neposlušnosti. Avšak žiadať – s úctou náležiacou jeho úradu – nápravu zmätku či omylu nie je aktom neposlušnosti, ale výrazom poslušnosti voči Kristovi, a teda i voči jeho pozemskému námestníkovi.   Riccardo Cascioli  – Preklad Lucie Cekotov

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Čína otvorila severnú stranu Mount Everestu pre otestovaných horolezcov

0 icon

Peking 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Čína otvorila severnú stranu Mount Everestu pre necelé štyri desiatky horolezcov, ktorí musia absolvovať testy na koronavírus a pri zdolávaní najvyššieho vrchu sveta dodržiavať odstup Tridsaťosem ľudí, ktorí dostali v Číne povolenie, musia prísť z častí Číny, kde je nízke riziko nákazy a musia…

Ukrajinské bezpečnostné úrady zadržali alkohol vyrobený v okolí Černobyľu

0 icon

Kyjev 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube/Stories Of The World)   Ukrajinské úrady zadržali prvé fľaše "remeselného liehu" vyrobeného z jabĺk vypestovaných v blízkosti odstavenej atómovej elektrárne Černobyľ. Informovala o tom v piatok stanica BBC Spoločnosť Chernobyl Spirit Company uviedla, že 1500 fliaš alkoholického nápoja Atomik bolo zhabaných 19. marca a…

Na Slovensku pribudlo 362 prípadov COVID-19, počet obetí sa zvýšil o 26

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Prostredníctvom 6995 vykonaných RT-PCR testov odhalili vo štvrtok (6. 5.) na Slovensku 362 nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 26. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk Za uplynulý deň tiež pribudlo…

Kolíková: Považujem za prirodzené prísť na poslanecké kluby a vyjadriť sa k dôvodom v návrhu na odvolanie

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za prirodzené prísť na poslanecké kluby a vyjadriť sa k dôvodom uvádzaným v návrhu na jej odvolanie. Uviedla to v stanovisku pre agentúru SITA, ktoré poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti Šéfka rezortu…

Už vieme, prečo testovanie nikdy neskončí. Nový štátny tajomník rezortu zdravotníctva prevádzkuje 20 odberných miest, mesačne za to môže inkasovať 300 až 500 tisíc eur

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (HSP/Foto:Facebook)   V médiách na konci tohto týždňa rezonuje správa o novom štátnom tajomníkovi Ministerstva zdravotníctva SR Kamilovi Százovi, ktorý sa výrazne podieľa na biznise s testami na koronavírus. Nový štátny tajomník Kamil Száz prišiel na ministerstvo koncom apríla z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave,…

Podľa odhadu Washingtonskej univerzity pandémii globálne podľahlo 6,9 milióna ľudí

0 icon

New York 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Amit Sharma)   Globálny počet obetí pandémie koronavírusu je podľa nového odhadu Lekárskej fakulty Washingtonskej univerzity na úrovni 6,9 milióna. Je to dvojnásobne viac v porovnaní s oficiálnymi údajmi. Z odhadov výskumníkov tejto fakulty vyplýva, že v USA ochoreniu COVID-19 podľahlo viac ako…

V škole v americkom štáte Idaho strieľala šiestačka, zranila troch ľudí

0 icon

Washington 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - John Roark /The Idaho Post-Register via AP)   Traja ľudia utrpeli zranenia pri štvrtkovej streľbe v škole v meste Rigby v americkom štáte Idaho. Strieľala len 11- až 12-ročná žiačka šiesteho ročníka základnej školy, informuje televízia BBC a agentúra AFP Zranení sú dvaja žiaci…

Slovensko už dostalo z Maďarska výsledky testov vakcíny Sputnik V, sú šokujúce

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovensko vo štvrtok dostalo mailom z Maďarska výsledky testov vakcíny Sputnik V  A sú v poriadku. Ako ďalej na piatkovej tlačovej besede o aktuálnych opatreniach v súvislosti s COVID-19 uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, o vakcíne budú ďalej komunikovať so slovenskými odborníkmi, ako…

Na poslancov čaká správa o činnosti ombudsmanky či komisárky pre deti

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na poslancov Národnej rady SR (NR SR) dnes čakajú správy o činnosti ombudsmanky, komisárky pre deti, ale aj komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020. Ako prvá by mala v pléne vystúpiť verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová Zo správy o jej…

Čierne skrinky okrem lietadiel nájdeme už aj vo vlakoch

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Z projektu v hodnote 5 miliónov eur nainštaluje do regionálnych vlakov Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 54 rádiostaníc a 88 tzv. BlackBoxov. Zariadenia zvýšia bezpečnosť, zlepšia komunikáciu medzi rušňovodičom a dispečingom a v prípade nehody zrýchlia jej odstránenie, vyšetrenie a znížia meškania ďalších…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Radovan Hrádek

Kto to so Slovenskom myslí naozaj vážne

0icon

Včera, t.j. 06.05.2021 sa v NRSR hlasovalo o 4 návrhov zmeny zákonov predložených politickou stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Jednalo sa o nasledovné návrhy zmien zákonov: zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších…

Ivan Holek

O čo ide farmaceutickému priemyslu v prvom rade?

0icon

Môžete trikrát hádať! Predsa o zisky tak, ako každému priemyslu. Ide mu o „o peniaze až v prvom rade“, ako sa zvykne ironicky hovoriť. A pretože je to úplne rovnaké ako v každom inom druhu priemyslu, porovnajme si to napríklad so zbrojárskym priemyslom, ktorý generuje obrovské zisky podobne, ako priemysel…

Slavěna Vorobelová

Matovičov „Veľký tresk“ a ľuďom daňový preplesk

0icon

Pozerať Matovičove tlačovky je ako pozerať katastrofický film, no bohužiaľ s reálnym dopadom na naše každodenné bytie. Kto sledoval jeho poslednú tlačovku, musel sa začať báť o svoju ďalšiu existenciu. Igor Matovič, súčasný minister financi, uznaný daňový podvodník, plagiátor, novodobý symbol deštrukcie Slovenskej republiky a kat nevinných obetí pôsobil ako vodca sekty…

Viktor Pondělík

Velmi rychle zapomněli

0icon

Před pár dny jsme oslavili první máj. A jak už tomu v České republice, a nejen tady, bývá, nebyl to jenom lásky čas. Protože první máj tu už od dob Československa rádi využívají i komunisté jako svátek pracujících. Který se jim náramně hodí do krámu. A ani letos tomu nebylo jinak.…

Erik Majercak

Čo môže poraziť náboženstvo zlatého teľaťa? Dá sa vykoreniť korupcia a nastaviť spravodlivejšia a efektívnejšia spoločnosť?

0icon

Náboženstvo zlatého teľaťa svojim spôsobom nie je myšlienkovým náboženstvom, ale spôsobom ekonomického riadenia spoločnosti. Využíva nízke ľudské pudy ako lenivosť, závisť, chamtivosť,  podlosť, klamstvo, to všetko s cieľom zisku. Že to vo svojej práci nerobíte? Ale vo vašej firme niekto áno, musí to robiť, alebo to niekto už spravil a všetci z toho…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Cintoríny lietadiel: Čo sa stane, keď sú už lietadlá zastarané?

0 icon

Množstvo peňazí, ktoré letecké spoločnosti investujú do svojich lietadiel, je ohromujúce. Čo sa ale s nimi stane, ak prestanú slúžiť danému účelu? Ceny lietadiel nie sú vôbec zanedbateľné. Napríklad Boeing 787-9 Dreamliner sa predáva za 265 miliónov dolárov, Airbus A38 stojí zasa 432,6 milióna dolárov. Takže aby sa leteckej spoločnosti…

Tipy, ako sa zbaviť tmavých kruhov pod očami

0 icon

Tmavé kruhy pod očami vytvárajú často jedinu prekážku k tvojej bezchybnej kráse. Nedostatok vitamínu K je ich hlavnou príčinou, preto je ideálne ich začať liečiť čo najskôr. Keď hovoríme o kráse, tmavé kruhy pod očami k nej určite nezaraďuješ ani ty. Prečo sa vlastne objavujú? Existuje hneď niekoľko dôvodov a ak sa ich chceš natrvalo…

Bitka o Los Angeles - Najpravdepodobnejšie vysvetlenie 6. časť

0 icon

Predtým, ako sa v poradí šiestej časti minisérie Bitka o Los Angeles dostaneme k najpravdepodobnejšiemu vysvetleniu, sa spoločne pozrime na obľúbené mýty, ktoré v súvislosti s bizarnou bitkou vzišli. Teraz však už poďme na poslednú časť minisérie. Jedným z najobľúbenejších mýtov o udalostiach toho dňa je, že predmet na oblohe pripomínal obrieho motýľa. Pôvodne vraj pramenil z článku…

Atentát na Hitlera (Konal Elser na vlastnú päsť?) časť 6

0 icon

Prinášame záverečný - šiesty - článok z minisérie Atentát na Hitlera. Ďalšia teória totiž hovorí o tom, že Elser bol jedným z troch členov bunky komunistickej strany. Niet pochýb, že bol straníkom a vždy volil komunistov. Na druhej strane mal povesť samotára a na úlohu, akú plánoval, by bolo mimoriadne nebezpečné zháňať spojencov. Vzhľadom k svojej…

Ľudia, ktorí zmenili naše životy 2. časť

0 icon

Ľudia ako Thomas Edison a Dr. Martin Luther King sú pamätaní po celom svete pre ich úžasné počiny. Ich činy zmenili spôsob, akým myslíme a vidíme náš svet a spôsob, akým žijeme svoje životy. Existujú však ľudia, ktorých činy a životy nie sú dostatočne spomenuté, aj keď boli ohromne priekopnícke. Jedným z príkladov…

Vo svete IT

Internet bude bezpečnejším miestom! Google zavádza novinku, ktorá súvisí s dvojfaktorovou autentifikáciou

0 icon

Spoločnosť z Mountain View ohlásila niekoľko zmien, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti v súvislosti s užívateľskými účtami. „Možno si to ani neuvedomujeme, ale heslá sú najväčšou hrozbou pre online bezpečnosť“ píše Google v publikovanom blogu. Spoločnosť hovorí, že heslá je v mnohých prípadoch ľahké ukradnúť, a v mnohých prípadoch si…

Windows 10 čoskoro prejde výraznými dizajnovými zmenami. Vytratia sa aj niektoré legendárne ikony

0 icon

Najpoužívanejší desktopový operačný systém Windows 10 prejde už v najbližších mesiacoch výraznejšími dizajnovými zmenami. Veľké zmeny sa tentokrát majú týkať vybraných ikon, pričom niektoré sú ešte pozostatkom z legendárnej verzie Windows 95. Nový vzhľad niektorých ikon má byť súčasťou „rozsiahleho dizajnového omladenia“, ktoré je súčasťou projektu Sun Valley. Aktualizáciu môžeme…

Vedci po analýze snímok z roverov americkej NASA a projektu HiRISE naznačujú, že na Marse našli známky po živote

0 icon

Dnes podľa vedomostí, ktoré máme, život je prítomným len na našej planéte, Zemi. Doposiaľ sa nám ho nepodarilo nikde inde nájsť, hoci po ňom aktívne pátrame. Preto jednou z otázok je, sme vo vesmíre sami? Mnohí tvrdia, že áno. Na túto tému vzniklo aj veľa teórii. Jednou z nich je…

AnTuTu rebríček za apríl 2021: Ako sa darilo prémiovému Mi 11 Ultra? Výsledok vás prekvapí!

0 icon

Rebríček AnTuTu nám pravidelne prináša výkonnostné poradie smartfónov, ktoré sú momentálne na trhu. Mesiac apríl však priniesol neskutočné prekvapenie v poradí. Ako sa darilo novopredstavenému Mi 11 Ultra, ktoré má byť kráľom Androidov? A ktoré spoločnosti sa prebojovali do top desiatky? Pozrite sa na prehľad najlepších smartfónov na trhu! AnTuTu…

Poteš sa pred začiatkom leta novými inteligentnými hodinkami. Tieto kvalitné modely za pár desiatok eur rozhodne stoja za to

0 icon

Inteligentné hodinky vhodné pre bežného používateľa, no i nadšenca športov nemusia stáť zbytočné stovky eur. Na trhu sú stovky modelov, ktorých cena začína nad úrovňou 10 eur, no nie všetky kúsky stoja za pozornosť. Dnes by sme ti preto chceli dať pozornosti našich dvoch favoritov, športovejšie ladené hodinky Zeblaze Ares…

Armádny Magazín

Londýn poslal dva krížniky do Lamanšského prielivu kvôli francúzskym hrozbám

0 icon

Francúzsko, 7.máj 2021 (AM) – Veľká Británia vyslala k ostrovu Jersey (korunný majetok Veľkej Británie v Lamanšskom prielive) dve hliadkové lode potom, čo Francúzsko pohrozilo vypnutím elektriny na ostrove na znak protestu proti zmenám pravidiel rybolovu po brexite, povedal hovorca kancelárie premiéra Spojeného kráľovstva. Britský

Savčenková prekvapivo o blokáde Donbasu: „Celé to bolo zlé od samého začiatku". Video

0 icon

Ukrajina, 7.máj 2021 (AM) – Bývalá poslankyňa Najvyššej rady Nadežda Savčenková považuje blokádu Donbasu za fatálnu chybu Kyjeva. „Celé to bolo zlé od samého začiatku… a treba si uvedomiť, že to začalo rozhodnutiami Najvyššej rady v rokoch 2014, 2015, 2016, keď sme spustili takýto proces,“ tvrdí Savčenková pre Kanál 4. Poznamenala tiež,…

Nové dokumenty vyjavili ako sa Hitler stal nacistom

0 icon

Nemecko, 7.máj 2021 (AM) – „Život Adolfa Hitlera bol neustále hodnotený zo všetkých možných i nemožných strán. Zatiaľ sa to však nedotklo jedného človeka, jeho otca Aloisa. Túto medzeru vyplnil rakúsky historik Roman Sandgruber, ktorý pri tom vychádzal aj z doposiaľ neznámych zdrojov,“ napísal nemecký časo

20 rokov väzenia. V Česku začali proces s obrancom Donbasu

0 icon

Ukrajina, 7.máj 2021 (AM) – Mestský súd v Prahe sa začal zaoberať prípadom českého občana, ktorý sa zúčastnil ozbrojeného konfliktu na Donbase na strane ľudových republík. 32-ročný Martin Kantor, ktorý bojoval proti ukrajinskej agresii, sa stal v Českej republike „teroristickým komplicom“. Muž je súdený v neprítomnosti, pretože je údajne na Donbase. Zárov

Chorvátsko zriaďuje vojenský tábor v Kosove

0 icon

Chorvátsko, 7.máj 2021 (AM) – Chorvátsky minister zahraničia Gordan Grlić-Radman oznámil , že Chorvátsko zriadi vojenský tábor v Kosove a Metochiji kvôli zvýšeniu bezpečnosti. Včera tiež v Prištine vyhlásil, že Chorvátsko podporuje dialóg medzi Belehradom a Prištinou

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali