Kardinál Burke, ktorý čoskoro pricestuje na Slovensko: Napomínať pápeža je výrazom poslušnosti voči Kristovi

Bratislava, 19. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Tom Gannam)

 

Na Slovensko pricestuje kardinál Raymond Leo Burke, patrón Suverénneho rádu maltézskych rytierov a emeritný prefekt Apoštolskej signatúry. Za kardinála ho vymenoval Benedikt XVI. v roku 2010. Kardinál Burke je známy svojím zanieteným postojom v otázkach pro-life. Opakovane verejne kritizoval politikov, ktorí verejne zastávajú potraty, napriek tomu, že sa hlásia ku katolíckej viere. Ako diecézny biskup im odoprel prijímanie Eucharistie a požadoval od nich verejné pokánie. Je nositeľom viacerých ocenení za ochranu ľudského života. Kardinál pred pár dňami priniesol zaujímavý rozhovor pre noviny La Nuova bussola quotidiana tesne pred významným sympóziom na tému „Kam kráča Cirkev“, ktoré sa konalo 7. apríla v Ríme a na ktorom bol kardinál Burke jedným z rečníkov.

Na snímke Raymond Burke

Niektorí ľudia obviňujú z neposlušnosti tých, ktorí vyjadrujú pochybnosti, otázky a kritiku činnosti pápeža, ale „náprava zmätku či omylu nie je aktom neposlušnosti, ale skôr výrazom poslušnosti voči Kristovi, a teda aj voči jeho pozemskému námestníkovi,“ povedal kardinál Raymond Leo Burke v tomto rozhovore.

Konferencia si pripomenula kardinála Carla Caffarru, ktorý zomrel minulý rok v septembri, jedného zo signatárov „dubií“ – piatich otázok adresovaných pápežovi Františkovi, ktoré usilovali o jasné vyjadrenie kontinuity s predchádzajúcim magistériom, vzhľadom na zmätok vzniknutý v dôsledku rôznych a občas si priamo protirečiacich interpretácií posynodálnej apoštolskej exhortácie „Amoris laetitia“. Na dubia, ktoré podpísal aj kardinál Burke, nikdy nikto neodpovedal. Pápež František rovnako nereagoval na opakované žiadosti kardinálov, ktorí list podpísali, o audienciu.

Vaša Eminencia, ste jedným z hlavných rečníkov na konferencii 7. apríla a tá sa bude s odkazom na kardinála Caffarru pýtať na smerovanie Cirkvi. Názov naznačuje obavy nad tým, kam sa Cirkev uberá. Aké sú dôvody týchto obáv?

V Cirkvi sa stále viac šíri zmätok a rozdelenie v najzásadnejších a najdôležitejších otázkach – manželstvo a rodina, sviatosti a správna dispozícia na ich prijímanie, zvnútra zlé skutky, večný život a posledné veci. Pápež nielenže odmieta ich objasniť potvrdením trvalej náuky a zdravej disciplíny Cirkvi, čo je zodpovednosť vlastná jeho úradu nástupca svätého Petra, ale zmätok ešte zväčšuje.

Tým máte na mysli množiace sa súkromné výroky pápeža, o ktorých hovoria ľudia, s ktorými hovoril?

To, k čomu došlo v súvislosti s posledným rozhovorom, ktorý pápež vo Veľkom týždni poskytol Eugeniovi Scalfarimu a ktorý bol zverejnený na Zelený štvrtok, je za hranicou znesiteľnosti. Skutočnosť, že známy ateista predstiera, že oznamuje revolúciu v náuke Katolíckej cirkvi, tvrdí, že hovorí menom pápeža a popiera nesmrteľnosť ľudskej duše a existenciu pekla, bola zdrojom hlbokého pohoršenia nielen pre katolíkov, ale aj pre mnohých iných, ktorí rešpektujú Katolícku cirkev a jej učenie, hoci s ním nesúhlasia. Zelený štvrtok je naviac jedným z najposvätnejších dní roka, keď náš Pán ustanovil sviatosti Eucharistie a kňazstva, aby nám ich prostredníctvom stále poskytoval plody svojho spásonosného utrpenia a smrti pre našu večnú spásu.

Odpoveď Svätého stolca na pohoršené reakcie, ktoré prichádzali z celého sveta, bola rovnako úplne neadekvátna. Namiesto toho, aby Svätý stolec jasne potvrdil pravdu o nesmrteľnosti ľudskej duše a o pekle, v jeho vyhlásení sa len uvádzalo, že niektoré citované slová pápež nepovedal. Nestálo v ňom, že mylné a dokonca heretické myšlienky, ktoré tieto slová vyjadrujú, pápež nezdieľa a zavrhuje idey odporujúce katolíckej viere. Toto pohrávanie sa s vierou a s náukou na najvyššej úrovni Cirkvi vedie k pohoršeniu pastierov a veriacich, a to právom.

Ak sú tieto výroky veľmi vážne mylné a pre Cirkev sú zdrojom rozpakov, je prekvapivé, koľko pastierov k nim mlčí.

Situáciu iste zhoršuje mlčanie mnohých biskupov a kardinálov, ktorí sa spolu s rímskym pápežom podieľajú na starostlivosti o univerzálnu Cirkev. Niektorí proste nehovoria nič. Iní tvrdia, že sa nič vážne nedeje. Ďalší šíria predstavy o „novej Cirkvi“, ktorá sa vydá úplne iným smerom než v minulosti, a fantazírujú napríklad o „novej paradigme“ pre Cirkev, či o radikálnom zvrate v pastoračnej praxi Cirkvi, ktorá by ju úplne zmenila. A potom sú to nadšení propagátori takzvanej revolúcie v Cirkvi. U veriacich, ktorí chápu vážnosť situácie, vyvoláva nedostatočné vieroučné a disciplinárne vedenie zo strany ich pastierov pocit opustenosti. Veriaci, ktorí vážnosť situácie nechápu, sa ocitajú v zmätku a nakoniec sa stávajú obeťami omylov, ktoré ohrozujú ich duše. Mnoho ľudí, ktorí boli pokrstení v protestantských spoločenstvách, no neskôr vstúpili do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi, pretože ich komunity opustili apoštolskú vieru, v tejto situácii intenzívne trpia – majú dojem, že sa Katolícka cirkev vydala po rovnakej ceste opúšťania viery.

To, čo popisujete, je apokalyptická situácia …

Zdá sa mi, že presnejšie povedané celá táto situácia odráža posolstvo Panny Márie vo Fatime, ktorá varovala pred zlom ešte vážnejším, ako sú vážne hrôzy plynúce zo šírenia ateistického komunizmu, a to je odpad od viery vo vnútri Cirkvi. Článok 675 Katechizmu Katolíckej cirkvi učí, že „pred Kristovým príchodom musí Cirkev prejsť záverečnou skúškou, ktorá otrasie vierou mnohých veriacich,“ a že „prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie po zemi, odhalí ,tajomstvo neprávostiʻ v podobe náboženského podvodu, prinášajúceho ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy“.

V takej situácii majú biskupi a kardináli povinnosť hlásať pravú náuku Cirkvi. Zároveň majú viesť veriacich k zadosťučineniu za urážky Krista a za zranenia spôsobované jeho tajomnému telu, Cirkvi, keď jej pastieri správne ľud nestrážia a nepresadzujú jej vieru a disciplínu. Veľký kánonista z 13. storočia Enrico da Susa (alebo z Ostie), ktorý sa zaoberal ťažkou otázkou, ako korigovať rímskeho pápeža, ak koná v rozpore so svojím úradom, tvrdí, že kolégium kardinálov predstavuje de facto poistku proti omylu pápeža.

Dnes sa nepochybne veľa diskutuje o osobe pápeža Františka. Názory sa pohybujú od nekritického nadšenia nad každou maličkosťou, ktorú urobí, až po nemilosrdnú kritiku každého jeho nejednoznačného gesta. Do istej miery však problém, aký vzťah má mať Cirkev k pápežovi, platí pre každý pontifikát. Niektoré veci treba vysvetliť. Čím je teda pre Cirkev pápež?

Podľa trvalej náuky Cirkvi je pápež z výslovnej vôle samotného Krista „stálym a viditeľným zdrojom a základom jednoty biskupov i všetkých veriacich“ (Lumen gentium, 23). Základnou úlohou pápeža je strážiť pravdu a hlásať poklad viery, pravú náuku a zdravú disciplínu zodpovedajúcu pravdám, ktorým veríme. V rozhovore s Eugeniom Scalfarim pápeža chvália ako „revolucionára“. Ale úrad Petrovho nástupcu nemá nič, absolútne nič spoločného s revolúciou. Naopak, existuje výhradne na uchovanie a šírenie nemennej katolíckej viery, ktorá vedie duše k obráteniu a celé ľudstvo k jednote založenej na poriadku, ktorý Boh vpísal do stvorení a predovšetkým do srdca človeka, jediného tvora na zemi stvoreného na Boží obraz. Je to poriadok, ktorý Kristus obnovil veľkonočným tajomstvom, ktoré v týchto dňoch slávime. Sláva vykúpenia z jeho prebodnutého Srdca prúdi do Cirkvi a do sŕdc jej členov a dáva im silu žiť podľa tohto poriadku, to znamená v spoločenstve s Bohom a s blížnymi.

Pápež nie je absolútny vládca, avšak dnes sa tak na neho často hľadí. „Keď to povedal pápež … “ je obvyklý spôsob, ako ukončiť akúkoľvek otázku či pochybnosť o ktoromkoľvek pápežovom tvrdení. Je to akýsi druh papolatrie. Ako by ste na to reagovali?

Pojem plnosti moci rímskeho pápeža jasne vyložil pápež sv. Lev Veľký v 5. storočí. K prehĺbeniu chápania moci, ktorá je vlastná úradu Petrovho nástupcu, veľmi prispeli stredovekí kánonisti. Ich prínos zostáva trvale platný a dôležitý. Tento pojem je dosť jednoduchý. Pápež má z Božej vôle všetku moc nutnú na uchovávanie a šírenie pravej viery, pravej bohoslužby a nevyhnutnej zdravej disciplíny. Táto moc nenáleží jemu ako osobe, ale jeho úradu nástupcu svätého Petra. V minulosti pápeži svoje osobné kroky a názory obvykle nezverejňovali, aby neriskovali, že budú veriaci zmätení tým, čo nástupca svätého Petra osobne robí a čo si myslí. V súčasnosti existuje nebezpečné a dokonca škodlivé zamieňanie osoby pápeža a jeho úradu, čo vedie k znejasňovaniu pápežského úradu a k svetskému a politickému chápaniu služby pápeža v Cirkvi.

Cirkev existuje pre spásu duší. Akýkoľvek pápežov krok, ktorý Kristovo spásne poslanie v Cirkvi podkopáva, či je to čin heretický, alebo krok, ktorý je sám o sebe hriešny, je z hľadiska pápežského úradu proste prázdny. Rovnako pokiaľ nejaký pápežov čin vážne škodí dušiam, nevyžaduje poslušnosť pastierov a veriacich. Vždy musíme odlišovať človeka, ktorý je rímskym pápežom, od pápeža ako takého, to jest človeka, ktorý vykonáva úrad nástupcu svätého Petra v Cirkvi. Nerobiť tento rozdiel je papolatria, ktorá vedie k strate viery v pápežský úrad zriadený a udržovaný Bohom.

Čo by mali katolíci vo vzťahu k pápežovi pokladať za najdôležitejšie?

Katolík musí vždy absolútne rešpektovať pápežský úrad, ktorý je základnou  súčasťou Cirkvi založenej Kristom. Akonáhle katolík prestane rešpektovať úrad pápeža, smeruje k schizme alebo k odpadu od viery. Katolík musí zároveň rešpektovať človeka zastávajúceho úrad pápeža, čo znamená venovať pozornosť jeho náuke a pastierskemu vedeniu. Tento rešpekt zahrňuje aj povinnosť oznámiť pápežovi úsudok správne formovaného svedomia, pokiaľ sa pápež odchyľuje od pravej náuky a zdravej disciplíny, alebo neplní povinnosti vlastné jeho úradu. Podľa prirodzeného zákona, podľa Evanjelia, aj podľa trvalej tradície disciplíny Cirkvi majú veriaci svojim pastierom oznamovať svoje obavy  o stav Cirkvi. Tejto povinnosti zodpovedá právo dostať od pastierov odpoveď.

Je teda možné kritizovať pápeža? Za akých podmienok?

Ak pápež neplní svoj úrad pre dobro všetkých duší, je nielen možné, ale aj nutné ho kritizovať. Kritika sa má držať Kristovej náuky o bratskom napomenutí v Evanjeliu: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to Cirkvi. A keby ani Cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi (Matúš 18,15-18). Veriaci alebo pastieri majú kritiku najprv vyjadriť súkromne, čo pápežovi umožní, aby sa sám opravil. Pokiaľ však odmieta napraviť svoj vážne chybný spôsob učenia či konania, treba kritiku zverejniť, lebo sa týka spoločného dobra v Cirkvi aj vo svete. Niektorí kritizujú tých, ktorí verejne vyjadrili kritiku pápeža, ako by šlo o prejav vzbury či neposlušnosti. Avšak žiadať – s úctou náležiacou jeho úradu – nápravu zmätku či omylu nie je aktom neposlušnosti, ale výrazom poslušnosti voči Kristovi, a teda i voči jeho pozemskému námestníkovi.   Riccardo Cascioli  – Preklad Lucie Cekotov

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Maďarsko predĺžilo kontroly hraníc do 23. mája

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Maďarsko predĺžilo kontroly hraníc do nedele 23. mája. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska pre iných, ako maďarských občanov. Rezort diplomacie pripomína, že do…

Ministerstvo kultúry predstaví projekt finančnej podpory pre nezamestnaných na obnove hradov

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerstvo kultúry SR (MK SR) predstaví v najbližších dňoch ďalšiu finančnú podporu na obnovu slovenských hradov. Rezort o tom informoval v tlačovej správe, ktorú zaslal Michal Hajtol z kancelárie štátnej tajomníčky ministerstva Šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO) dnes predstavila novú možnosť podpory…

SIS venuje pozornosť aj aktivitám príslušníkov cudzích spravodajských služieb

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-SIS)   Slovenská informačná služba (SIS) venuje pozornosť aj aktivitám príslušníkov cudzích spravodajských služieb, ktorí na Slovensku vykonávajú aktivity rôznou formou. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa SIS Katarína Némová v súvislosti s otázkou, či služba monitoruje diplomatov iných štátov Podotkla, že táto spravodajská pozornosť SIS…

Vyvolajú Česi konflikt medzi NATO a RF? Smer-SD vyzýva na opatrnosť voči „kategorickým“ vyhláseniam k Rusku. Ak sa podozrenia nepotvrdia, tak…

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Opozičný Smer-SD vyzýva na opatrnosť voči "kategorickým" vyhláseniam k Rusku. Zároveň strana hovorí, že Slovensko musí poskytnúť Českej republike všetku pomoc, aby sa podozrenia súvisiace s výbuchom muničného skladu v roku 2014 v českých Vrběticiach riadne vyšetrili Pokiaľ sa podozrenia potvrdia, ide podľa…

Kandidátkou Zelených na post kancelárky je Annalena Baerbocková

0 icon

Berlín 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Bernd von Jutrczenka)   Nemecká strana Zelených nominovala v pondelok za kandidátku na funkciu kancelárky spolupredsedníčku strany Annalenu Baerbockovú. Stala sa historicky prvou kandidátkou zelených na post spolkového kancelára a zároveň doteraz najmladšou uchádzačkou o túto pozíciu. Informovala o tom agentúra DPA Baerbocková (40) bude spoločne…

Kremeľ odsúdil vyhostenie pracovníkov ruského veľvyslanectva v Prahe

0 icon

Moskva 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Kremeľ v pondelok slovne odsúdil kroky Česka, ktoré v sobotu oznámilo vyhostenie 18 pracovníkov ruského veľvyslanectva v Prahe v spojitosti s obvineniami zo špionáže. Informovala o tom agentúra AFP "Kategoricky nesúhlasíme s týmito závermi," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý kroky Českej republiky…

Atény rušia povinnú karanténu pre cestujúcich z EÚ

0 icon

Atény 19. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)   Grécko v pondelok zrušilo povinnú karanténu pre cestujúcich z väčšiny európskych štátov a ďalších krajín. Vláda v Aténach chce na budúci mesiac napriek zložitej pandemickej situácii otvoriť turistickú sezónu Povinnosť absolvovania sedemdňovej karantény odpadá cestujúcim leteckou dopravou zo všetkých členských štátov Európskej únie,…

Ministerstvo dopravy spustí druhú etapu pomoci pre cestovný ruch hneď po doručení peňazí z rezortu financií

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerstvo dopravy a výstavby spustí druhú etapu schémy finančnej pomoci pre domáci cestovný ruch vrátane gastrosektoru hneď, ako dostane vládou schválených 120 miliónov eur z ministerstva financií. Informoval o tom dnes prostredníctvom sociálnych sietí minister dopravy Andrej Doležal s tým, že schému…

Pripravujú sa na prípadnú vojnu. Technika OS SR, ktorá mala z Nitry smerovať na Ukrajinu, je údajne hoax. „Smerovala na Lešť, slovenskí vojaci musia byť pripravení zabezpečiť bezpečnosť Slovenska“

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerstvo obrany SR upozorňuje na hoax s fotografiami techniky Ozbrojených síl SR (OS SR) zo železničnej stanice v Nitre, ktorý naznačuje, že technika smeruje na východ, prípadne na Ukrajinu. Falošná správa sa šíri na sociálnych sieťach Ako vysvetlil rezort obrany, v skutočnosti išlo…

Volkswagen Slovakia potvrdil možný dopad nedostatku čipov na výrobu v Bratislave

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Celosvetový nedostatok čipov sa podľa všetkého dotkne aj výroby automobilov na Slovensku. Volkswagen Slovakia potvrdil možný dopad na výrobu vozidiel v Bratislave Automobilka podľa vyjadrenia jej hovorkyne Lucie Kovarovič Makayovej situáciu pozorne sleduje a na dennej báze nanovo vyhodnocuje. „Vďaka flexibilnému riadeniu výrobného…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Polák

Naša svetlá budúcnosť. Časť II

0icon

Globálne vojnové napätie    Médiá a administrácia USA sa zameriavajú na zvyšovanie napätia po celom svete. Schválne používam termín administrácia, pretože ten nešťastný starček, trpiaci stareckou demenciou a ktovie, čím ešte dosadený škandalóznym volebným podvodom globálnych elít do kresla najmocnejšej krajiny sveta americkú politiku iste neriadi. Vidíme tu zvyšovanie napätie na hranici…

Slavěna Vorobelová

Progresívne čivavy treba zavrieť

0icon

Slovensko sa cez zapredané progersívno-liberálne postavičky pridáva k eskalácii napätia voči Ruskej federácii a bez dôkazov ju obviňuje a označuje za vrahov. Stávame sa tak postupne rukojemníkmi vo vlastnom štáte proti našej vôli. Naši „múdri“ vládni politici, okupanti prezidentského paláca a extrémistická progresívna sekta so zatemnenými mysľami, ktorých prozápadná, euroatlantická zahranično-politická…

Gustáv Murín

Matovič končí! Sklamal amerických chlebodarcov...

0icon

Je to typický dejinný paradox, ale v okamihu, kedy Matovič, ako sociopat páchajúci celé mesiace toľko zla, urobil jednu jedinú užitočnú vec – získanie vakcíny Sputnik V – práve na tu jednu vec doplatí. A nerozhodlo sa o tom na Slovensku. Nezabúdajme, že tu máme „verných spojencov“. A tí spoza oceánu si nás tak…

Ivan Štubňa

Správa z uniknutého sledovacieho spisu– výber piata časť

0icon

23.05.2017 O 09.49 h. bol manžel Moniky Tódovej,  Mirek Tóda spozorovaný vo vestibule budovy na Jarošovej č. l. (Denník N) Rýchlou chôdzou budovu opustil a pešo pokračoval Hálkovou ulicou takmer až na roh s Riazanskou ulicou, kde vošiel do bistra - "Chlebičkáreň" - caffe. Ide o malú prevádzku, s piatimi stolmi…

Pavol Lazar

Jarné upratovanie v Rajeckej doline

0icon

JARNÉ UPRATOVANIE V RAJECKEJ DOLINE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

0 icon

Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

10 hlúpych každodenných vecí, pri ktorých sa pozastavuje zdravý rozum. Robíš ich aj ty?

0 icon

Zdravý rozum je niečo, čím sa nemôže pýšiť ktorýkoľvek človek. V každej skupine existuje jedna osoba, ktorá robí tak hlúpe veci, že nad nimi ostáva iným rozum stáť. Kýchnutie si bez zakrytia úst dlaňou, zaberanie dvoch miest v prostriedkoch MHD, ... Tu je desať jednoduchých príkladov vecí, ktoré mnohí z nás robia…

Druhá svetová vojna - prológ do jej záhad

0 icon

Druhá svetová vojna patrí k najlepšie zdokumentovaným obdobím ľudstva. Od tej doby sa otvorili tajné archívy a vrhli nové svetlo na doposiaľ neznáme skutočnosti. Testovanie DNA dnes umožňuje spoľahlivo určiť i neúplné pozostatky, a tak neznámych faktov o celosvetovom konflikte vcelku ubudlo. Napriek rozsiahlym vedomostiam o danom období je ešte stále veľa epizód, ktoré ostávajú nejasné. Značné…

Čo o tebe prezradí meno tvojho miláčika?

0 icon

Bella, Cindy, Snowflake, George - existuje toľko mien na výber. Vybrať meno pre svoje malé stvorenie je náročná úloha, ale akonáhle je vybraté, môžeš svojho miláčika hrdo volať jeho menom a rád vyslovuješ každé jeho písmeno. Ver tomu alebo nie, ale meno tvojho domáceho miláčika o tebe môže veľa prezradiť. Názov jedla

Protestant v psom tele ukazuje ľuďom, čo ho najviac vytáča

0 icon

Ak je niečo rozkošnejšie ako samotný pes, je to pes, ktorý ti má čo povedať. Zoznámte sa - tento protestant každý deň nosí v ústach kartónové poslanie s nevinným výrazom. Zabávať sa treba stále. Niekto pozerá televízor, iný zasa číta knihy a niekto pridáva do ohňa svojej závislosti tým, že hľadá…

Vo svete IT

Podarilo sa, 19. apríl sa zapíše do histórie ľudstva! Dron Ingenuity vzlietol v atmosfére Marsu

0 icon

Dron Ingenuity je aktuálne horúcou témou, dôvodom je, že ide o prvý lietajúci objekt, s ktorým sa nám podaril zrealizovať kontrolovaný let v atmosfére inej planéty. Samotný let bol viackrát odložený. Najprv bol naplánovaný na 11. apríla a v dôsledku chyby v časovaní úloh, bol presunutý na neskôr, konkrétne na 13. apríla. Americkej NASA sa však…

Android 12 by mohol dostať funkciu, ktorú ocenia najmä menej zdatní používatelia v cudzích jazykoch

0 icon

Android 12 je v posledných týždňoch široko a často diskutovanou témou. Dôvodom je, že Google oznámil termín udalosti Google I/O 2021, počas ktorej sa očakáva oficiálne predstavenie vývojárskej verzie nového Androidu. Po uvedení nového Androidu, hoci v BETA zostavení, by sme mali poznať viac menej všetky hlavné zmeny vrátane funkcií,…

Populárne nadstavby MIUI a OneUI chýbajú v rebríčku najlepších systémov, čo sa stalo?

0 icon

Technologickí giganti akými sú Samsung a Xiaomi si dávajú veľmi záležať na spokojnosti svojich zákazníkov, či už po hardvérovej, alebo softvérovej stránke. O to viac prekvapilo hodnotenie Master Lu, ktoré štvrťročne oceňuje najlepšie nadstavby pre operačný systém Android, keď vynechalo obľúbené MIUI a OneUI. Nie je však tajomstvom, prečo tomu…

WhatsApp vám môže zablokovať účet v rôznych situáciách, pričom mnohé z nich robíme na dennej báze. Pozor na to!

0 icon

Služba WhatsApp, hoci posledné týždne zažíva masívny odchod používateľov na konkurenčné platformy, tak aj napriek tomu, ide stále o jednu z najpopulárnejších komunikačných platforiem. Nie tak dávno sme upozorňovali na to, že viac menej hocikto je schopným vám zablokovať účet, ak pozná vaše mobilné číslo. Dnes sme sa pozreli na…

Mi Band 6: Xiaomi hovorí o hlavnom dôvode, prečo sa oplatí prechod na tento náramok! Súhlasíte?

0 icon

Koncom marca tohto roka spoločnosť Xiaomi uviedla počas konferencie  Xiaomi Mega Launch na trh fitness náramok Mi Band 6. Ten zožal veľký úspech, hoci mnoho funkcií, o ktorých sa dlhšie špekulovalo, neboli v novom náramku prítomnými. Ale aj napriek tomu, náramok ako taký, priniesol viacero inovácií v porovnaní s Mi Band 5. Xiaomi: Toto…

Armádny Magazín

Senátor Puškov: Biden nechápe moderný svet, ak si myslí, že Západná aliancia predstavuje celý svet

0 icon

Rusko, 18.apríl 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden je presvedčený, že Rusko sa ocitlo „mimo svetového spoločenstva“. Oznámila to tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psaki. „Prezident verí, že Rusko je v mnohých ohľadoch mimo svetového spoločenstva. Teraz máme formát G7, nie G8… Návrh usporiadať samit je mostom späť. Verí, že je…

Biden varuje: USA sú pripravené použiť na ochranu Japonska jadrové zbrane

0 icon

USA, 19.apríl 2021 (AM) – 16. apríla sa vo Washingtone uskutočnili rozhovory medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a japonským premiérom Jošihidom Sugom. Biden počas rozhovoru potvrdil, že USA sú pripravené brániť Japonsko všetkými prostr

Vojenské lietadlá nad Krymom budú zostrelené bez varovania

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Ruské vojenské velenie včera oznámilo, že v prípade narušenia vzdušného priestoru Krymu lietadlami NATO budú použité systémy protivzdušnej obrany. Informuje o tom portál „avia.pro“.   Ukrajina pritom vyhlásila, že umožňuje členom Severoatlantickej aliancie využívať vzdušný priestor Krymu na vojenské operácie vrátane útoku na

Deväť ruských vojnových lodí zablokovalo ukrajinskej flotile vstup do Azovského mora. Británia vysiela dve bojové lode

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Najmenej deväť ruských vojnových lodí vstúpilo do vôd Azovského mora, čím zablokovali prístup ukrajinskej flotily k moru. V skutočnosti obkľúčilo niekoľko významných prístavov, v ktorých kotvia vojnové lode ukrajinského námorníctva. Podľa údajov, ktoré má portál „Avia.pro“ k dispozícii, ide o lode Kaspickej flotily ruského námorn

Hybridná loď. Čo je známe o vyvíjanej ruskej ponorke Straž

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Ruský exotický projekt by mal zvládnuť kontrolu lodí a kontrolu pobrežia, ale v prípade potreby môže spustiť torpédo. Je určený pre zahraničného zákazníka, ale môže byť tiež užitočný pre školenie ruských námorníkov. Čo je to, ponorka alebo hliadkovacia loď? Všetko dohromady!

Svetlo sveta

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali