Ministerstvo obrany SR a jeho snaha potlačiť slobodu prejavu

Bratislava 7. júna 2021 (HSP/Foto:TASR – Martin Baumann)

 

Analytický útvar Ministerstva obrany SR v komentári – cena za (dez) informácie – Výnosy z reklám webov s tzv. „problematickým“ obsahom uviedol, že Hlavné správy majú podľa jeho prepočtov mesačné výnosy až 14 794.- Eur. Denník N mal v roku 2019 príjmy 4 179 000.- Eur, čo je 348 000.- Eur, čo predstavuje mesačný rozdiel 333 206 Eur v prospech Denníka N

Naď
Na snímke minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO)

Boli časy, ale sa minuli, keď ministerstvo obrany ako rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet, do ktorého prispieva každý občan Slovenskej republiky, plnilo svoje úlohy tak ako mu vyplývajú z čl. 3 ods. Štatútu, v ktorom je uvedené: Ministerstvo obrany je ústredný orgán štátnej správy SR pre zabezpečenie obrany Slovenskej republiky, výstavbu a riadenie Armády SR, koordináciu činnosti verejnej správy, orgánov územnej samosprávy a právnických osôb pri príprave na obranu SR, zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou prevádzkou, riadenie Vojenského spravodajstva a pre správu vojenských obvodov a vojenských lesov a civilnej služby.

S takto vymedzeným predmetom svojej činnosti ministerstvo v predmetnom komentári uvádza:

„Rezort obrany odporúča motivovať inzerujúce spoločnosti k tvorbe zodpovedných reklamných stratégií a zamedzovaniu zverejňovania reklám na stránkach s „problematickým“ obsahom.“

Limitovali  by tak príjem z týchto foriem podnikania. Cenzúra alebo už diktatúra ? Aký bude spôsob „motivácie“ reklamných agentúr, aby sa docielila likvidácia médií, ktoré nie sú provládne?

 

Vytváranie zdravého informačného prostredia

Ministerstvo obrany navrhuje tiež vytvoriť medzirezortný koordinačný mechanizmus, v ktorom budú štátne zložky spolupracovať so súkromnými firmami a neziskovými organizáciami (s tými samozrejme prednostne aj s príslušnými odplatnými zmluvami, treba im vyjadriť vďačnosť v akejkoľvek forme a na hocijaký projekt, s niektorými sme už mali možnosť oboznámiť a vieme, že fantázii sa medze nekladú) na vytváraní zdravého  informačného prostredia.

Nakoľko silové zložky v demokratických a právnych štátoch nemajú kompetencie zasahovať a rozhodovať o zásahoch do slobody slova a prejavu, takýto precedens by bol v našich súčasných podmienkach zneužívania práva práve z týchto rezortov nebezpečnou hrou s ohňom.

Podľa čl. 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv: „Každý má právo na slobodu názoru a prejavu vrátane práva, aby nebol obťažovaný za svoj názor a aby hľadal, prijímal a šíril informácie a myšlienky všetkými prostriedkami a bez ohľadu na hranice“.

Sloboda tlače je nevyhnutnosťou pre každú demokratickú spoločnosť, je najvyššou hodnotou slobody, ľudským právom a je to práve sloboda tlače, ktorú musí zaručiť každý právny štát svojim občanom. „Každý má právo slobodne vyjadriť svoje myšlienky slovom, písaním a akýmikoľvek inými prostriedkami šírenia. Tlač nesmie podliehať povoleniu alebo cenzúre“.

Právo na slobodnú tlač zahŕňa aj členov novinárskych agentúr s ich publikáciami, tlačovinami a rozširuje sa aj na právo na prístup k informáciám a ich zhromažďovanie, ako aj na postupy získavania informácií, ktoré sa majú oznamovať verejnosti.

V štátoch založených na zásadách právneho  štátu zásada slobody tlače znamená, že všetky osoby musia mať právo vyjadriť sa prostredníctvom písomného alebo iného spôsobu vyjadrovania osobných názorov.

 

Novinár má informácie interpretovať, nie sám vytvárať

Princíp žurnalistiky je podľa všeobecne prijatých zásad jednoduchý: Informácie majú byť zodpovedné, nestranné, úplné, presné a pravdivé, novinár má správy interpretovať a nie sám si ich vytvárať. Na Slovensku je zvykom, že novinári nejdú za politikmi za účelom získavať informácie a v takejto podobe ich sprostredkovať svojim odberateľom, ale naopak, oni sa priamo stavajú do role politikov a politiku si robia na svoj obraz alebo na obraz majiteľov vydavateľstiev, od ktorých berú mzdu.

Mainstreamoví novinári sa často správajú tak, akoby na Slovensku nemuseli vynaložiť žiadne úsilie na to, aby si získali a udržali dôveru svojich čitateľov, nejde im o pravdu a už vôbec nie o to, aby sa táto pravda dostala k ich čitateľom. Slovensko posledného obdobia nie je žiadnym majákom pravdy a nezávislosti novinárov. Sila novín so sebou prináša špecifické povinnosti, ktoré sa u nás neplnia: Prvou misiou a poslaním novín je povedať pravdu. Noviny musia, resp. by mali povedať v prvom rade pravdu, pretože ich úlohou je slúžiť svojim čitateľom a širokej verejnosti, nie súkromným záujmom vlastníkov.

Komu slúžia novinári, ktorí oznámia jednému z parlamentných politických subjektov, že neuverejnia ich tlačovku, lebo sa dotýka nedotknuteľnej osoby – mediálneho mecenáša a donora vlastníkov ich vydavateľstiev? Je v právnom štáte v poriadku, ak ministerka spravodlivosti na pôdu ministerstva spravodlivosti, ktorá nie je jej súkromným majetkom, pozýva k sebe vo veciach verejných iba vybraných novinárov na základe pozvánok? Všetci občania majú rovnaké právo na poskytnutie informácií, ktoré keď podáva minister, sú predmetom verejného záujmu, takže tu neplatí hra na „našich dobrých a vašich zlých novinárov“. To predsa nebol Novoročný ples smotánky iba pre vyvolených pozvaných.

Podľa rady Európy: „Informácie sa musia šíriť v súlade so zásadou pravdivosti po tom, ako boli predmetom dôkladného overovania a musia byť vystavené, opísané a prezentované nestranne. Len správne a slobodné informácie sú základom správneho a slobodného formovania verejnej mienky, a teda demokratického a pluralistického systému“.

 

Ignorácia dôkazov

Na Slovensku môžete predložiť istej časti novinárov nespochybniteľne preukázané a nenapadnuteľné listinné dôkazy, oni ich odignorujú a zostane po nich iba veľké ticho, vec pre nich proste neexistuje a tým ani pre čitateľov, takže keď sami dobrovoľne rezignujú na svoje poslanie, občan siahne po iných médiách, ktoré sa nesprofanovali a majú jeho dôveru.

Sledovaním našich tlačoviek sa človek dostáva do stavu, kedy tŕpne viac ako novinár, pretože aj na diaľku cíti jeho vnútorné obavy položiť „svojim politikom“ priamu otázku a keď ju aj položí, tak iba jemnučko ako letný závan, pričom z tónu jeho hlasu cítiť vnútornú sebakontrolu, aby náhodou pre boha živého „neprestrelil“. Najlepšie je však nepoložiť žiadnu otázku na spôsob „prísť – odísť“, niečo ako odfajknutá povinná jazda alebo odškrtnutý zápočet na vysokej škole. Informácie sa predsa podávajú iba z jedného súdka.

 

Informácie z vyšetrovacích spisov

Slovenská mainstreamová obec má svoju ďalšiu „delikatesu“, ktorou sa spreneveruje svojmu poslaniu, a tou je šírenie informácií priamo z vyšetrovacích spisov, súdnych spisov a osvojovanie si predbežných úsudkov niektorých prokurátorov ako už vyhláseného odsudzujúceho rozsudku, čo je hrubým porušovaním zásady prezumpcie neviny, pričom takéto výsady patria iba vybraným novinárom, ktorých ľahostajnosť však v mnohých prípadoch hraničí s cynizmom a nikto nemá záujem takéto flagrantné porušovanie práva a základných ľudských práv a slobôd zastaviť, ani zistiť úniky, hoci by to bolo technicky možné.

Vyšetrovacie spisy
Ilustračné foto

Novinári určitých vybraných skupín by mali dodržiavať vlastné etické normy a nesprávať sa tak, že len ich pravda je pravdou a vnucovať ju ako dominantnú pravdu. O tom, ktorú a akú pravdu prijme čitateľ za svoju, je jeho slobodné rozhodnutie, a to bez zásahu cenzúry, diktátu a trestnoprávnych sankcií, tie časy už máme za sebou a nikomu nebolo dané právo vyvolávať duchov minulosti. Moc chutí, ale v prípade ohrozovania slobody slova a tlače by to bolo ako „jazdiť na tigrovi“.

Istý americký mecenáš sa vyjadril: „Všetky noviny patria majstrovi a režiséri mu musia slúžiť, ak chcú žiť ako hviezdy. Dobré výplaty, kreditné karty redakčnej spoločnosti, šoférované autá, dovolenky, benefity. Od novinára sa vyžaduje, aby vedel, ako pokorne slúžiť svojmu pánovi tým, že mu uvedie všetky klamstvá, ktoré mu navrhne. Ah, áno, zabudol som – absolútnym pánom nie je vydavateľ, ale politická strana, ktorá zasa slúži na jeho pohodlie alebo aj opačne, ale v oboch prípadoch to platí rovnako. A že predá niekam svoje myšlienky, svoju dôstojnosť, svoju dušu? Žijete len raz, peklo neexistuje a raj sa dosiahne len na tejto zemi“.

Z uvedeného vyplýva, že súčasná doba je výzvou na osobnú zodpovednosť každého novinára akú formu odkomunikovania  pravdy si so svojimi čitateľmi vyberie.

 

Obmedzenie slobody prejavu

Európska komisia si vytvorila iniciatívu rozšírenia zoznamu trestných činov, spočívajúcu v obmedzení práva na slobodu prejavu a možnosť uložiť trest aj za názor. V rámci verejnej diskusie to však všetci diskutujúci považovali za priame ohrozenie slobody slova, navyše s takouto „stratégiou“ musí jednomyseľne súhlasiť aj Európska rada, v ktorej zatiaľ platí právo veta, takže aj keď sa Slovensko obidvom orgánom úslužne podriadi, už dnes sú známe štáty, ktoré s takýmto diktátom obmedzenia základných ľudských práv a slobôd absolútne nebudú súhlasiť, takže sa „zvezieme“ na zdravom rozume iných, zasa nie na vlastnom.

Ministerstvo obrany však predbehlo aj Európsku komisiu – vydalo „Komunikačnú stratégiu rezortu obrany“, v ktorom sa okrem iného uvádza: „Komunikačná stratégia je kľúčovým nástrojom rezortu pre nastavenie a budovanie dlhodobo udržateľného vzťahu s verejnosťou. Ide o rámcový dokument, ktorý obsahuje opis a hodnotenie východiskového prostredia, hlavné piliere prístupu rezortu ku komunikácii s verejnosťou a jej ciele.

Východiskom z pohľadu rezortu obrany sú univerzálne a nemenné hodnotové piliere štátnosti SR, a to predovšetkým jej demokratické zriadenie, nedotknuteľnosť ľudských práv a individuálnych slobôd, princípy právneho štátu a štátna suverenita postavená na princípoch multilateralizmu a medzinárodnej spolupráce. Hlavný naratív KS predstavuje víziu rezortu obrany ako moderného, kompetentného a do najvyššej možnej miery transparentného garanta obrany a spolugaranta euroatlantického ukotvenia Slovenskej republiky.

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 kladie dôraz na boj proti dlhodobo prítomným hybridným hrozbám a explicitne vyzdvihuje problém šírenia lživých informácií. V súlade s týmto záväzkom sa KS sústredí na opatrenia proti produkcii a šíreniu dezinformácií, a to v prostredí poznačenom prudkým rozmachom decentralizovaných komunikačných kanálov v kyberpriestore, ktoré nepodliehajú tradičným regulačným mechanizmom, a na ktoré sa presunula značná časť verejného a politického diskurzu.

Mimoriadne vysoká produkcia a šírenie informácií, ktoré aktívne podmývajú hodnoty a piliere štátnosti SR pre ňu môžu predstavovať bezprostrednú bezpečnostnú hrozbu. Rezort obrany je preto pripravený v tejto doméne pôsobiť tými najmodernejšími postupmi, v medziach zákona a právneho štátu. KS je otvoreným dokumentom, ktorý bude podľa aktuálnych potrieb a vývoja dopĺňaný o konkrétne interné komunikačné plány a čiastkové stratégie, čím si zabezpečí schopnosť rezortu mimoriadne flexibilne a rýchlo reagovať na aktuálne a ťažko predvídateľné komunikačné výzvy“. V Slovenskej republike sú však medze zákona neobmedzené a bez mantinelov, takže pronárodné sily, spojte sa, inej cesty niet.

Eva Zámocká

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Blinken: USA chcú posilniť energetickú bezpečnosť Európy. Nemajú lepšieho priateľa, ako je Nemecko

0 icon

Berlín 23. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   USA a Nemecko budú stáť bok po boku, aby zabránili akýmkoľvek "nebezpečným a provokačným akciám" Ruska voči Ukrajine, uviedol v stredu v Berlíne americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. V tejto súvislosti spomenul aj kauzu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného a "šírenie…

Za nedodržiavanie protiepidemických opatrení uložili policajti v minulom týždni 21 pokút

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook Polície SR)   Za nedodržiavanie protiepidemických opatrení uložila polícia v uplynulom týždni 21 pokút v hodnote 1020 eur. Ako ďalej informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová, policajti v období od 14. do 20. júna v rámci kontroly takmer 30 000 osôb zaznamenali 53 prípadov porušenia…

Vakcinácia v Anglicku vraj zachránila 14-tisíc životov. Prečo nie všetkých zaočkovaných?

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Britský program vakcinácie proti koronavírusu už zachránil viac ako 14-tisíc životov len v samotnom Anglicku. Povedal to v stredu minister zodpovedný za očkovanie Nadhim Zahawi, ktorý zároveň uviedol, že vakcinácia v Anglicku predišla 44 500 hospitalizáciám, vrátane 2 500 hospitalizáciám v uplynulých dvoch týždňoch.…

Poslanci v závere dňa rokovali o návrhoch na obmedzenie interrupcií

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR-Michal Svítok)   Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere stredajšieho rokovania aktuálnej 32. schôdze rokovali o návrhoch noviel na sprísnenie vykonávania interrupcií Poslanci rokovali o návrhu poslanca Martina Čepčeka (OĽANO), ako aj o návrhu poslancov za ĽSNS. Oba návrhy hovoria o tom, aby sa…

Orbán pre DPA: Maďarsko záujmy homosexuálov aktívne chráni. Maďarský prezident Áder podpísal ostro kritizovaný zákon

0 icon

Budapešť 23. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh, Francisco Seco, TASR/AP-Michael Kappeler)   Za osvetu detí v každom prípade zodpovedajú rodičia, avšak boj proti pedofílii je úlohou štátu. Vyhlásil to v stredu v rozhovore pre nemeckú agentúru DPA predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý na margo kritiky zákona o pedofílii tiež…

Pápež František sa na týždennej audiencii stretol so Spidermanom

0 icon

Vatikán 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Pápež František mal na stredajšej audiencii nezvyčajné stretnutie – s imitátorom Spidermana, ktorý sa často oblieka do tohto kostýmu, aby zabavil choré deti. Informovala o tom tlačová agentúra AFP Talian Mattia Villardita (28) vystupuje posledné štyri roky v detských nemocniciach oblečený ako tento…

Bučková: Pre Rómov je ospravedlnenie sa vlády za zásah v Moldave silným symbolickým gestom

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Pre Rómky a Rómov je ospravedlnenie sa vlády SR za zásah ozbrojených zložiek v Moldave nad Bodvou silným symbolickým gestom. Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslal Michal Šľachta z kancelárie splnomocnenkyne. Reagovala tak na dnešné…

Poslanci pôsobiaci v Hlase chcú odvolávať Matoviča, kritizujú ho za Sputnik

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, SITA-Branislav Bibel, Alexandra Čunderlíková)   Poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD začínajú zbierať podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chcú odvolávať ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) Dôvodom sú podľa nezaradeného poslanca Richarda Rašiho okolnosti využitia ruskej vakcíny Sputnik…

Grécko deportuje aj registrovaných žiadateľov o azyl, tvrdí Amnesty International

0 icon

Brusel 23. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Medzinárodná mimovládna organizácia presadzujúca dodržiavanie ľudských práv Amnesty International uviedla, že praktiky Grécka na potláčanie prichádzajúcich migrantov sú mimoriadne zlé. Medzi zadržiavanými a deportovanými sú údajne aj také osoby, ktoré požiadali o azyl a v Grécku už nejaký čas žijú Charitatívne organizácie i médiá…

Nemecko, USA a OSN žiadajú odchod zahraničných vojakov z Líbye a nerušené voľby

0 icon

Berlín 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hannibal Hanschke, Martial Trezzini/Keystone)   Nemecko a ďalší účastníci druhej mierovej konferencie o Líbyi v stredu zdôraznili význam plánovaných decembrových volieb v mierovom procese v tejto severoafrickej krajine. Informovala o tom agentúra DPA Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas a jeho americký náprotivok Antony Blinken žiadali…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

„Super špeciál turbo“ charakter Sulíka. Je neuveriteľné, že v sebe nemá kúsok cti, hrdosti a charakteru!

0icon

Ani o chrbtovej kosti nemá predseda SaS ani páru. Je to cudzie slovo, ktoré sa Sulík za celý život nenaučil. Začínam veriť, že jeho vzpriamenosť má na starosti nejaký umelý skelet, inak by musel chodiť ohnutý s ovisnutou hlavou na úrovni lýtok. Prečo to konštatujem? Všetci majú v pamäti to,…

Miro Majerník

Československé spartakiády neboli iba komunistický výmysel

0icon

Články o slovenskej politike presýtenej nenávisťou medzi stranami, pandémiou Kovid 19, politický boj medzi koalíciou a opozíciou, každodennými aférami o zatýkaní nepohodlných politikov začínajú nás bežných ľudí už unavovať. Ako bloger sa už dlhšiu dobu sa snažím vyhnúť týmto nechutným témam ktoré nám bežným ľuďom prinášajú iba stres a neistotu.…

Boris Mesár

1. Stoja globalisti za problémami s vodou v Kalifornii ? Hroziaca katastrofa v zásobovaní potravinami 2. Veľké farmaceutické spoločnosti a médiá vlastnia rovnakí pochybní ľudia

0icon

Dnes to budú dva dlhšie články ,ale verím ,že vám niečo objasnia  1. V posledných mesiacoch rastie krízová situácia v USA v zásobovaní potravinami, ktorá má nadobudnúť alarmujúce rozmery, ktoré by sa mohli stať katastrofou . Na vrchole existujúceho koronakrízy a nezamestnanosti v súvislosti s koronovou pandémiou by mohla hroziaca…

Gabriel Dragon

Z Lisabonu po Vladivostok

0icon

Na margo Putinovho článku pre Die Zeit, uverejneného na portáli Hlavné správy v ktorom ruský prezident spomína spoločný priestor od Lisabonu po Vladivostok, som si spomenul na svoj starší blog z roku 2019, ktorý je malou analýzou práve tohto projektu. Článok treba vnímať v kontexte roku 2019, ale dovolil som si doplniť…

Slavěna Vorobelová

Podobnosť s nacistickou praxou nie je asi náhoda

0icon

Pred cca mesiacom sa skončil núdzový stav, o ktorého ústavnosti doposiaľ existujú mnohé pochybnosti. Samozrejme, pri dnešnom stave nášho právneho štátu sa niet ani čomu čudovať. Veď podľa súčasnej praxe kajúcnikov, teda univerzálnych hoaxerov a konšpirátorov, v podstate stačí, keď Heger a jeho psovod Matovič vymyslia nejaké krivé svedectvo, ktoré…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Posledné slová celebrít: Čo povedal pred smrťou Jobs, Hendrix či Mozart?

0 icon

Vraví sa, že pred smrťou ti prebehne pred očami celý život. Všetko dobré aj zlé, čo si spravil. Všetky výnimočné momenty a chvíle. Možno práve posledné slová budú mať omnoho väčšiu váhu ako tie miliardy prázdnych viet, ktoré si vypovedal počas celého života. Či už vieš, že sa blíži koniec,…

Dôkaz, že úsmev zmení tvár na nepoznanie

0 icon

Predstav si svet, v ktorom ťa pozdraví a venuje ti úsmev každý, koho stretneš. Austrálsky fotograf a cestovný sprievodca, Jay Weinstein, nám prostredníctvom svojho projektu s názvom „ Tak som ich požiadal o úsmev “ nahliadol so toho, ako by takýto svet vyzeral. To, čo sa začalo ako náhodná fotografia v roku  2013, rozkvitlo do bohatej galérie…

Fastfood: TOP10 šokujúcich faktov o rýchlom občerstvení

0 icon

Fastfood je rýchly, pohodlný a často aj chutný spôsob, ako si naplniť žalúdok. Dokonca ani nemusíš variť. Ako rastie fastfoodový trh, tak sa množia aj šokujúce fakty okolo tohto spôsobu stravovania. TOP10 ti prináša rebríček tých našokujúcejších faktov o fastfoode. Niektoré ťa znechutia! 10. Milkshake – Mliečne kokteily obsahujú viac chemikálií ako…

Let Nemcov do New Yorku a Michiganu 1. časť

0 icon

Podľa niektorých správ letel 27. augusta 1943 Junkers Ju-390 z Nórska plniť prieskumnú úlohu až do Severnej Ameriky. Miesto druhého pilota údajne zastávala Anna Kreislingová, prezývaná „biela vlčica luftwaffe“, pretože mala plavé vlasy a prenikavo modré oči. Prinášame ďalší záhadný príbeh druhej svetovej vojny. Leteli Nemci do Severnej Ameriky? Pozrite sa s nami…

Sprchovanie: Chyby pri sprchovaní, ktoré ovplyvňujú naše zdravie

0 icon

Ak sa chceš cítiť vo svojom tele sviežo a čisto, potrebuješ zo sebou spraviť niekoľko vecí, aby si tento efekt dosiahol. Čistenie zubov, umývanie rúk a sprchovanie. Hlavným a najdôležitejším očisťovacím procesom je jednoznačne sprchovanie. Niektorí ľudia uprednostňujú sprchu, zatiaľ čo iní si radšej užívajú čas ponorení vo vani. Kúpanie aj sprcha odstraňujú…

Vo svete IT

Rusko a Čína sa „stavajú“ proti USA: Oznámili svoje plány spolupráce pri prieskume Mesiaca

0 icon

V nasledujúcich rokoch bude na Mesiaci naozaj rušno. Po prvýkrát od skončenia vesmírneho programu Apollo sa našu prirodzenú družicu chystá navštíviť viacero vesmírnych agentúr, píše portál Universe Today. Najvýraznejším hráčom je americká vesmírna agentúra NASA. Tá momentálne pracuje na svojom programe Artemis, ktorý hlási ich návrat na povrch Mesiaca. Spojené…

To trvalo! Xiaomi uvoľňuje MIUI 12.5 spolu s Androidom 11 pre 2 roky starý smartfón. Evidujete už aktualizáciu?

0 icon

Len pred pár dňami sme vás informovali o prebiehajúcom beta testovaní nadstavby MIUI 12.5 pre Xiaomi smartfóny, ktoré neboli na zozname aktualizačných vĺn. Toto beta testovanie malo odhaliť všetky chyby v systéme a vo chvíli, keď bol systém bezproblémový, malo Xiaomi vypustiť aktualizáciu medzi používateľov týchto modelov. Tejto chvíle sme…

iPhone 13 je údajne na ceste! Začalo sa hovoriť o dátume jeho predstavenia. Kedy sa tak stane?

0 icon

Rok čo rok spoločnosť Apple predstavuje novú generáciu smartfónov iPhone. Naposledy bolo tomu tak ešte v októbri minulého roka, kedy americký technologický gigant, predstavil produktovú radu zariadení iPhone 12. K samotnému predstaveniu zariadení došlo neskôr, ako bolo doposiaľ zvykom. Dôvodom bola pandémia, ktorá dnes je už v mnohých regiónoch sveta…

Mikročipová kríza sa ešte viac prehlbuje. Čakacie doby na dodávky procesorov sa opäť predlžujú

0 icon

Pred niekoľkými týždňami sa vravelo o ustupujúcej polovodičovej kríze, no opak je pravdou. Nedostatok mikročipov sa v posledných mesiacoch stále rapídne zhoršuje, pričom v máji sa čakacie doby natiahli až na neuveriteľných 18 týždňov. Agentúra Bloomberg informuje, že objednávok mikročipov stále pribúda, no skrátenie dodacích lehôt je v nedohľadne. Dodacie…

Poznáme rebríček najhodnotnejších značiek na svete. Takto dopadli známy výrobcovia smartfónov

0 icon

Ktoré značky sú najcennejšími na svete? Pravdepodobne každý z nás bude mať na túto tému iný názor. Ako taký ucelený odhad o cene značiek nám najnovšie prináša spoločnosť Kantar BrandZ, ktorá  vyhodnotilo hodnotu značiek na základe približne 4-miliónov spotrebiteľských rozhovorov naprieč 512 kategóriami a 51 trhmi. Výsledkom ich práce je…

Armádny Magazín

NATO provokuje. Ruské lode a stíhačky museli zahájiť paľbu na britský torpédoborec pri pobreží Krymu

0 icon

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Hliadková loď ruskej FSB vykonala varovnú streľbu v smere na britský torpédoborec „ Defender “ neďaleko pobrežia Krymu. Vedľa lode bola uskutočnená aj streľba z armádnej stíhačky Su-24. Informovala o tom štátna agentúra 

Izrael nariadil urýchliť prípravy na vojnu s Iránom. Problémom je nový prezident islamskej republiky

0 icon

Izrael, 23. júna 2021 (AM) – Nový iránsky prezident, ktorý je považovaný za tvrdého konzervatívca, vyprovokoval u náčelníka štábu izraelských obranných síl generálporučíka Aviva Kohaviho urýchlenie prípravy možného ozbrojeného konfliktu s Iránom.   Jedným z f

NATO pritiahne k ruským hraniciam 40 vojnových lodí

0 icon

Ukrajina, 23.jún 2021 (AM) – Tlačová služba šiestej flotily amerického námorníctva oznámila svoju účasť na cvičeniach Sea Breeze-2021 organizovaných spoločne s Ukrajinou, ktoré sa začnú budúci týždeň v čiernomorskom regióne. Ako uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA, účelom cvičení je zvýšiť

Putin schválil vypracovanie štátneho programu implantácie mikročipov do mozgu

0 icon

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Ruská vláda vyčlení 54 miliárd rubľov na vývoj programu na implantáciu mikročipov do mozgu. Návrh federálneho programu „Mozog, zdravie, inteligencia, inovácie“ sa začal pripravovať na ministerstve školstva a vedy. Schválil to prezident Putin a s projektom môže mať niečo spoločné aj jeho dcéra.   Pra

USA dodajú cez svoje nastrčené firmy sýrskym teroristom zbrane v hodnote 350 miliónov dolárov

0 icon

Sýria, 23. júna 2021 (AM) – Bulharskí novinári magazínu Armswatch skúmali dodávky zbraní Pentagónom do celého sveta. Ukázalo sa, že USA nakupujú zbrane z celého sveta, aby zásoboval

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali