Menšinová strana Most chce revíziu (hraníc Slovenskej republiky)?

Bratislava 18. januára 2020 (HSP/Matica/Foto:Facebook)

 

Názov nového volebného programu reVízia 2020 menšinovej maďarskej politickej strany Most je nielen pochybná a amatérska gramatická skomolenina slov vízia a revízia, ale aj drzá a agresívna provokácia. Historická pamäť slovenského národa pojmu revízia nemôže odkázať na nič iné, len na revíziu južných hraníc Slovenska, o ktoré sa od Trianonskej mierovej zmluvy usiluje Maďarsko a menšinoví politici v Slovenskej republike. Sami sa prezrádzajú svojim správaním a politickými programami

Ilustračné foto

4. júna v tomto roku bude 100. výročie jej podpísania. Podobnosť čisto náhodná. Alebo chce strana kontrolovať, zmeniť, upraviť (význam pojmu revízia) svoj predchádzajúci volebný program? To asi nie, keď sa vo svojej podstate nijako od neho neodlišuje. Okrem toho, pojem vízia, ktorý sa tak s obľubou dnes používa významovo predstavuje prelud, vidinu, mylnú, zmätenú predstavu, zmyslový klam, halucináciu, fatamorgánu, ilúziu (slovenské slovníky), skrátka, nič dobré, seriózne a zodpovedné do budúcnosti.

Podstatou všetkých menšinových volebných programov v Slovenskej republike je nasmerovať čo najviac kompetencií štátu do rúk politickým zástupcom maďarskej menšiny, najmä tým, ktorí ešte pôsobia v južných samosprávach a čo najviac ich prepojiť s materským štátom – Maďarskom. Ich agendou je predovšetkým cielený, ale od štátu izolovaný hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj južných okresov SR, obchodné siete (podpora maďarsky hovoriacich podnikateľov), dopravná infraštruktúra (najmä cez slovensko-maďarské hranice, výstavbu všetkých slovensko-maďarských cezhraničných mostov a kômp iniciovala maďarská menšia v SR alebo Maďarsko), spárovanie ponuky a dopytu maďarských podnikateľov v neexistujúcej tzv. Karpatskej kotline, podpora duálneho vzdelávania (juh SR je väčšinou vidiecka oblasť a žije tu najmenej vzdelaných obyvateľov v SR), pochopiteľne v materinskom maďarskom jazyku, silné samosprávy podporujúce myšlienku budúcich menšinových maďarských (autonómnych) samospráv, zmenu územného členenia južných okresov a krajov SR, územné alebo regionálne samosprávy so špecifickým právnym postavením, maďarčinu ako druhý štátny jazyk, dve štátne občianstva a kolektívne práva menšín (reVízia 2020, volebný program MKS).

Sedem maďarských obchodných agentúr na juhu SR (celkovo 22 na územiach ôsmich štátov s maďarskou menšinou, Vyšná, M., SNN, 25/2017 ) a štedré finančné dotácie maďarskej vlády cez fondy a nadácie (fond G. Bethlena, nadácia Baross (Gabriel Baroš) a desiatky ďalších) pre „maďarských“ podnikateľov v SR a menšinové školy majú za úlohu ekonomicky „posilniť“ slovenský juh. Je naivné myslieť si, že to bude zadarmo.

 

„Prirodzené“ etnické regióny

Súčasné krajské členenie je potrebné zmeniť, ako inak, na „prirodzené“ kultúrne regióny (reVízia 2020, s. 8), teda podľa rozloženia príslušníkov maďarskej menšiny, resp. podľa pôvodných uhorských žúp. Slováci, ktorí tiež žijú v týchto oblastiach a to vo väčšine a na absolútnej väčšine slovenského juhu (takmer 70 % Slovákov v 18 južných okresoch SR) sú nepodstatní. Veď pre menšinových predstaviteľov je slovenský národ len tí, druhí, ktorí žijú s maďarskou menšinou (G. Bárdos, TA3, V politike, 12. 1. 2020).

Kto vie, aká je kritická situácia na juhu štátu v oblasti uplatňovania základných ľudských práv – účasti štátotvorného národa na riadení verejných záležitostí, vzdelávania v materinskom jazyku detí slovenských rodičov, obmedzovania prístupu k zamestnaniu obyvateľov s podmienkou ovládania menšinového jazyka v samosprávach, orgánoch štátnej správy, školách a podnikateľskej obci, nesprístupňovania informácií v štátnom jazyku samosprávami, sústavné ignorovanie štátneho jazyka a provokačné porušovania jazykového zákona musí považovať akékoľvek ďalšie menšinové požiadavky za obludnú provokáciu, vyvolávanie nenávisti, národnostného napätia a medzinárodných konfliktov.

Problém so zakladaním základných škôl s výučbou v štátnom jazyku v okrese Dunajská Streda nie je jediným prípadom, tento problém sa dotýka pravdepodobne až 30 tisíc Slovákov v južných okresoch, kde v samosprávach dominujú menšinoví poslanci. Prístup k účasti na riadení a chodu obcí a teda aj škôl s výchovným a vyučovacím slovenským jazykom (MŠ s VJS, ZŠ s VJS) dlhodobo nemajú zástupcovia slovenských záujmov vinou väčšinového volebného systému. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o nezanedbateľný počet, približne až 500 obcí, čo tvorí zhruba polovicu obcí na juhu štátu (celkom 1012 obcí, čo je cca 1/3 územia SR). Od roku 1993, teda už jednu generáciu slovenských detí v materských a základných školách s VJS na slovenskom juhu tak vychovali menšinové politické strany v duchu veľkomaďarstva prostredníctvom zriaďovateľov – územných samospráv.

Na revíziu to asi nestačí, treba presadiť rovnosť (rozumej nadradenosť) autochtónnych národností so štátotvorným národom  (ide najmä o samosprávy, kde nedominujú menšinové strany), zákon o postavení národnostných menšín (s novými menšinovými právami), školskú autonómiu, resp. „osobitné inštitúcie pre rozvoj národnostného školstva“ (reVízia 2020, s. 8,9). Školská autonómia je nevyhnutná najmä v tých samosprávach, v ktorých dominuje slovenské politické zastúpenie. Je všeobecne známou skutočnosťou, že presný počet takýchto obcí, rodín a detí maďarskej národnosti je pod dohľadom a pravidelne aktualizovaný.

Forum inštitút pre výskum národnostných menšín so sídlom v Šamoríne a nielen ten, dlhodobo pracuje na programoch a argumentoch na dosiahnutie najvyšších menšinových práv. V Maďarsku existuje štátna nadácia Teleki László Alapítvány, ktorá sa zaoberá výskumom a obnovovaním maďarského dedičstva za hranicami Maďarska, vyhľadávaním slabín a právnych medzier v slovenskom legislatívnom systéme a napokon aj riadením maďarskej menšiny na Slovensku (určuje napr. aj metodiku vyučovania na menšinových maďarských školách v SR, napr.. Na túto skutočnosť upozorňoval už pred rokmi náš historik Ladislav Deák a navrhoval zriadiť podobnú inštitúciu na Slovensku.

 

Viacnásobná identita a rozšírenie dvojjazyčnosti

Keďže počet príslušníkov hlásiacich sa k maďarskej národnosti prirodzene, ale nie rapídne klesá (o 1 % medzi rokmi 2001 a 2011, počet Slovákov klesol o 5 % v tom istom období) a menšinové politické strany by tak strácali svoju agendu je potrebné zmeniť určovanie menšinových práv na základe príslušnosti k materinskému jazyku (reVízia 2020, s.9). Počet občanov hlásiacich sa k maďarskej národnosti môže byť v najbližšom sčítaní zhruba 7,5 %, na základe materinského jazyka o 1 % viac. Problémom však môže byť viac ako 20 právnych noriem SR, ktoré prisudzujú nárok na menšinové práva na základe príslušnosti k národnosti. V nasledujúcom sčítaní obyvateľstva v roku 2021 si budú môcť občania priznať viac ako jednu národnosť a materinský jazyk. Ten, kto bude mať silnejšiu propagandu, bude mať aj viac príslušníkov k svojej národnosti. Revízia chce pripraviť širokú informačnú kampaň (reVízia 2020, s. 9).

Na juhu Slovenska je v 482 obecných úradoch zamestnaných takmer 90 % zamestnancov ovládajúcich jazyk menšiny, maďarčinu. Až 82 % zamestnancov obecnej polície ovláda menšinový maďarský jazyk. Z poslancov a starostov ovláda menšinový jazyk vyše 80 % (Stav podpory národnej identity… 16. 1. 2020). Aj tieto údaje jasne ukazujú, že kto neovláda menšinový jazyk, nemá prístup do samosprávy. Správy ministerstva kultúry o stave používania štátneho jazyka na území SR dokladajú, že najčastejšími porušovateľmi jazykového zákona sú práve samosprávy. Doposiaľ sa pokuta za porušenie zákona neudelila, postačili upozornenia, počet porušení sa však zvyšuje a situácia sa nezlepšuje.

Viacero právnych názorov upozorňuje, že názvy železničných staníc v maďarskom jazyku môžu byť uplatnené až po druhom sčítaní obyvateľstva, teda v roku 2021 a s menším počtom označených staníc. Politická svojvôľa sa uplatňuje aj pri neopodstatnenom násilnom presadzovaní dobrovoľnej dvojjazyčnosti v krajských samosprávach. Zo zákona vyplývajúce dobrovoľné používanie menšinového jazyka je už také prísne, že neobíde ani označenie verejných toaliet a smetiarskych nádob. Dvojjazyčné nádoby či úradné dokumenty sa tak nátlakovo a bez vyžiadania adresátov dostávajú aj do súkromia slovenských rodín na juhu štátu. V tejto anarchickej jazykovej situácii, kedy sú sústavne diskriminovaní príslušníci väčšinovej kultúry na základe jazyka, národnosti ba častokrát aj politického presvedčenia a štátny jazyk už dávno nemá prednosť pred ostatnými jazykmi bezočivo žiada „demokratická a občianska“ strana Most (rovnako ako MKS) dvojjazyčnosť a uzákonenie maďarčiny ako druhého štátneho jazyka. Samotní príslušníci maďarskej menšiny evidentne nemajú záujem o tieto nadpráva (správy splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny), napriek tomu maďarizácia bez zákonnej podpory alebo len na základe dobrovoľnosti pokračuje aj v absolútne slovenskom prostredí.

 

Ešte viac obohacujúcej kultúry na úkor slovenskej

Regionálna kultúra na juhu SR je už len malou drobnosťou v zamotanom klbku problémov na juhu. V obciach ovládaných menšinovými stranami je akútny nedostatok slovenskej kultúry. Kiná premietajú už len 30 % filmov v slovenskej verzii, väčšina filmov sa premieta v maďarskej verzii, kultúrne podujatia prostredníctvom samosprávnych organizácií (múzeá, galérie, kultúrne domy) obohacujú jazykovo zmiešané obyvateľstvo väčšinou v menšinovom jazyku častokrát s iredentistickým a provokujúcim obsahom. Riešením by mohli byť napr. štátne, účelovo viazané dotácie pre obce na slovenskú kultúru. Požiadavky volebného dokumentu Most by však mali ešte viac posilniť postavenie a rozpočet pre dotáciu maďarskej kultúry.

Menšinová strana Most považuje úroveň rešpektovania a ochrany ľudských práv za známku úrovne demokracie (reVízia 2020, s. 18). Sama však svojou „reVizionistickou“ politikou nabáda, realizuje a spolupracuje pri porušovaní základných ľudských práv a diskriminácii štátotvorného národa na južných územiach Slovenskej republiky. Bez vlastnej koncepčnej národnostnej politiky Slovenska a s ďalším pôsobením menšinových politických strán v Národnej rade SR či vo Vláde SR bude rozklad územnej súdržnosti a integrity takmer jednej tretiny územia Slovenskej republiky aj naďalej pokračovať.

Margaréta Vyšná

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

V Londýne zaútočili nožom na ženu v tričku s potlačou Charlie Hebdo

0 icon

Londýn 26. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   Terčom útoku nožom sa v nedeľu v centre Londýna stala 39-ročná žena, ktorá mala oblečené tričko s potlačou s názvom francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo známeho najmä kontroverznými karikatúrami proroka Mohameda. Na tričku bol aj slogan "Láska je silnejšia ako nenávisť" Ako informovala…

Viac ako 40 percent dospelých Angličanov počas pandémie pribralo

0 icon

Bratislava 26. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Viac ako 40 percent dospelých obyvateľov Anglicka počas pandémie pribralo. Ich hmotnosť sa v priemere zvýšila o viac ako tri kilogramy, informuje v pondelok portál bbc.com Zistenie sa opiera o výsledky prieskumu, ktorý uskutočnila vládna agentúra Public Health England (PHE) na vzorke päťtisíc ľudí.…

EK upozornila na pomalosť pri implementácii pravidiel v oblasti autorských práv

0 icon

Brusel 26. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Francúzsko, Španielsko, Taliansko a 20 ďalších krajín EÚ by sa mohli dostať pred súd pre svoju pomalosť pri implementácii pravidiel EÚ v oblasti autorských práv do ich vnútroštátneho právneho priadku. Uviedla to v pondelok Európska komisia, ktorá inkriminované štáty požiadala o vysvetlenie tohto omeškania…

Ruská opozícia žiada zrušenie volebnej registrácie šéfa Dumy Volodina

0 icon

Moskva 26. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP)   Kolegyňa ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, Ľubov Soboľová, žiada Ústrednú volebnú komisiu (ÚVK) o zrušenie registrácie predsedu dolnej komory parlamentu Viačeslava Volodina v nadchádzajúcich voľbách do Štátnej dumy Podľa spravodajského webu Meduza.io o…

Washington vyzýva Peking na spoluprácu pri riešení globálnych výziev

0 icon

Peking 26. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Valentin Flauraud,Pool)   USA v pondelok vyzvali Čínu, aby konala ako zodpovedná globálna mocnosť a so Spojenými štátmi spolupracovala pri riešení zložitých otázok, akými sú klimatická zmena a pandémia koronavírusu Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová reagovala na vyjadrenia námestníka šéfa čínskej diplomacie Sie Fenga.…

Východ Českej republiky zasiahnu veľmi silné búrky

0 icon

Bratislava 26. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Východ Českej republiky v pondelok zasiahnu veľmi silné búrky. Už popoludní hrozia v Juhočeskom a Královohradeckom kraji a na Vysočine, varujú českí meteorológovia Večer sa podľa nich búrky presunú na Moravu a do Sliezska. Hrozia prívalové dažde, krúpy a nárazy vetra. Informuje…

V Nemecku dvaja hlavní kandidáti na post kancelára čelia kritike za nevhodné správanie

0 icon

Bratislava 26. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Tobias Schwarz/Pool via AP,Michael Sohn, pool)   Iba dva mesiace pred parlamentnými voľbami v Nemecku čelia dvaja poprední kandidáti silnej kritike za nevhodné správanie. Informuje o tom v pondelok portál euronews.com Armin Laschet, ktorý sa uchádza o zvolenie ako kandidát konzervatívneho bloku, sa znova ospravedlnil za…

Pri poškodení skladovacieho vaku uniklo z bioplynovej stanice v Budči 500 metrov kubických digestátu

0 icon

Bratislava 26. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-KR PZ Banská Bystrica)   Pri poškodení skladovacieho vaku uniklo z bioplynovej stanice v Budči (okres Zvolen) 500 metrov kubických digestátu. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal Slavomír Held z odboru komunikácie rezortu Únik digestátu nastal po tom, ako…

V Teheráne sa konal ďalší protest proti výpadkom elektriny

0 icon

Teherán 26. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Vahid Salemi)   V centre iránskeho hlavného mesta Teherán sa v pondelok opäť konal protest proti odstávkam dodávok elektriny. Iránska štátna televízie vo svojom spravodajstve informovala, že niektorí demonštranti vykrikovali aj "politické heslá" Podľa vládnej tlačovej agentúry FARS sa na proteste zúčastnilo údajne iba asi 50…

Prokuratúra v Bielorusku pracuje na vyhlásení vlajky opozície za extrémistickú

0 icon

Minsk 26. júla 201 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Generálna prokuratúra v Bielorusku pripravuje materiály, na ktorých základe by sa  bielo-červeno-biela vlajka stala symbolom extrémizmu. Podľa agentúry Interfax o tom v pondelok informoval bieloruský prokurátor Andrej Šved Bielo-červeno-biela vlajka bola uznaná ako oficiálny symbol bieloruského hnutia za nezávislosť v roku 1917, potom sa v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Danko

Ako sa Ukrajina stala problémom pre všetkých

0icon

Všetko, čo sa na Ukrajine deje v posledných rokoch, pripomína anekdotu. Nie vždy je zábavná, ale vždy absurdná. Logickým vyvrcholením toho, čo sa v skutočnosti deje, bolo zvolenie komika Volodymyra Zelenského za prezidenta krajiny. A ak pred voľbami Zelensky hral rolu „človeka z ľudu“, ktorý bol unavený z politiky ukrajinských…

Gustáv Murín

Delta-strašiak, či ozajstná hrozba?

0icon

Vláda plagiátorov sa rozhodla doraziť turistický priemysel na Slovensku odradením cudzincov pred dovolenkou u nás a občanom Slovenska zhnusiť zahraničné dovolenky. Dôvod je prostý – neposlušnosť. Áno, sme neposlušní a to koalícia zla vedená Psychopatovičom jednoducho neznáša. Preto nezmyselne „tlačia na pílu“ a opäť raz sme jediní široko-ďaleko s extrémnymi opatreniami. Rovnako nás

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť III.

0icon

V tejto časti si dovolím uviesť jednu z rôznych možných hypotéz, prečo môže byť „pandémia“ koronavírusu globálnym podvodom. Zároveň naznačím, že podľa politického liberalizmu sa politické konanie globálnej a národnej moci úplne vzdialilo od konania klasického obdobia kapitalizmu. Boj proti „pandémii“ koronavírusu je dostatočným príkladom toho, ako sa spoločnosť nemá…

Marián Tkáč

Komu slúži cirkev rímska i grécka? Kristovi či štátu, riadenému vakcínatormi?

0icon

Aj dnes – je nedeľa 25. júla – odzneli spoza ambón (to sú tie „kecpulty“ v kostoloch) výzvy, aby sa veriace ovečky ešte stihli zavakcínovať, aby neprepásli šancu byť blízko Františka. (Už dlhšie som nebol v bratislavskej Katedrále sv. Martina, a tak neviem, či na tamojšej ambone ešte stále svieti niečo na spôsob…

Boris Mesár

Tieto fašistické curvy hlasovali za APARTHEID

0icon

Mgr. Anna Andrejuvová Ing. Martin Fecko Ján Kerekréti Mgr. Peter

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Komunizmus aj vo vesmíre? Žiaden problém! Takto si ho predstavovali súdruhovia

0 icon

Je všeobecne známe, že v 50. a 60. rokoch minulého storočia prebiehali takzvané kozmické preteky medzi dvoma najväčšími mocnosťami sveta: Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Prvú etapu vyhrali sovietski kozmonauti, ktorým sa ako prvým podarilo dostať človeka na obežnú dráhu: bol ním Jurij Gagarin 12. apríla 1961. Druhú etapu však…

Pearl Harbor: Prekvapenie? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalšiu mini sériu článkov z obdobia druhej svetovej vojny, ktorá sa bude zaoberať jednou z najdôležitejších udalostí nielen druhej svetovej vojny. Tentokrát sa pozrieme na Pearl Harbor. Aj keď sme si istí o tom, že ste o tomto prístave a udalosti, ktorá sa v roku 1941 stala, počuli viac než dosť, predsa len sme presvedčení,…

TOP10+: Ako veľmi sa filmové hviezdy zmenili od svojej prvej úlohy?

0 icon

Keď hollywoodski herci začínajú svoju kariéru, sú plní nádeje a snívajú o sláve. Niektoré filmové hviezdy majú také jedinečné črty, že ich niekedy zbadáš aj v naozaj starých filmoch ešte ako deti. A aj keď ubehne niekoľko desaťročí, naši obľúbenci z filmových pláten vyzerajú temer rovnako. Alebo sa nám to…

Prečo je potrebné, aby si si pravidelne čistil tvár?

0 icon

Tvár sa poškodzuje viac ako ktorákoľvek iná časť tela. Preto je potrebné, aby si sa o ňu staral dodržiavaním dvoch jednoduchých krokov. Ak chceš, aby aj tvoja pleť bola žiarivá a mala všetky prvky dokonalosti, je potrebné ju pravidelne čistiť. Ale pozor! Očista tváre neznamená, že si teraz budeš drhnúť pokožku mydlom…

Cap Arcona: Veľká ľudská tragédia 2. sv. vojny: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie druhej časti o veľkej ľudskej tragédii 2. svetovej vojny s názvom Cap Arcona. Cap Arcona bol názov jednej z nemeckých lodí, ktoré tesne pred kapituláciou Nemecka potopili spojenecké bombardéry v domnení, že posádku tvoria nemeckí vojaci. Opak bol však pravdou. Posádku tvorili zajatci z koncentračných táborov v počte asi 4 500. Poďme sa spoločne pozrieť…

Armádny Magazín

The Saker: Zaujímavý vývoj udalostí v Rusku za posledný týždeň

0 icon

Rusko, 26.júl 2021 (AM) – Uplynulý týždeň bol v Rusku, čo sa týka vývoja viacerých udalostí, vcelku intenzívny a dnes by som sa chcel zmieniť o troch z nich: 1) Putin napísal veľmi zaujímavý

Z Bundeswehru sa tajne stáva Wehrmacht

0 icon

Nemecko, 26.júl 2021 (AM) – Tisíce vojakov a dôstojníkov nemeckých ozbrojených síl vyznávajú lásku k nacistickej minulosti. V jednotkách boli odhalené fakty o homosexuálnom násilí a nenávisti k „čiernym“ a dokonca aj fakty o príprave teroristických útokov. „Malo by ísť o prob

Rusko elektronicky ruší ukrajinské vojnové lode v Azovskom mori

0 icon

Rusko, 26.júl 2021 (AM) – Neznámy ruský rádio-elektronický komplex „zasekáva“ ukrajinské lode v Azovskom mori. Ukrajinské vojnové lode nachádzajúce sa vo vodách Azovského mora čelia pomerne vážnym ťažkostiam v dôsledku neznámeho komplexu rádio-elektronického boja (REB) rozmiestneného pri Rostove na Done, ktorý aktívne využíva Rusko.

Skupinové znásilňovanie, šikanovanie a zneužívanie. Poslanci odhalili, čomu čelia ženy v britskej armáde

0 icon

Veľká Británia, 26.júl 2021 (AM) – Takmer dve tretiny žien v britskej armáde sa potýkali so šikanovaním, zneužívaním, a dokonca aj so znásilňovaním. Nadriadení dôstojníci sa snažili ich výpovede zamiesť pod koberec. Odhalila to správa britského parlamentného obranného výboru.   Správa zhromaždila svedectvo 4 1

Ako to bolo s Golianom a Viestom?

0 icon

Slovensko, 26.júl 2021 (AM) – Všetci vedia, že slovenského divízneho generála Rudolfa Viesta a brigádneho generála Jána Goliana Nemci zajali 3. novembra 1944 v Pohronskom Bukovci.   Na webovej stránke tejto obce sa píše aj toto: Nie je pravda, že boli zradení občanmi – partizánmi. Od pamätníkov obce, ktorí už, bohužiaľ,…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali