Menšinová strana Most chce revíziu (hraníc Slovenskej republiky)?

Bratislava 18. januára 2020 (HSP/Matica/Foto:Facebook)

 

Názov nového volebného programu reVízia 2020 menšinovej maďarskej politickej strany Most je nielen pochybná a amatérska gramatická skomolenina slov vízia a revízia, ale aj drzá a agresívna provokácia. Historická pamäť slovenského národa pojmu revízia nemôže odkázať na nič iné, len na revíziu južných hraníc Slovenska, o ktoré sa od Trianonskej mierovej zmluvy usiluje Maďarsko a menšinoví politici v Slovenskej republike. Sami sa prezrádzajú svojim správaním a politickými programami

Ilustračné foto

4. júna v tomto roku bude 100. výročie jej podpísania. Podobnosť čisto náhodná. Alebo chce strana kontrolovať, zmeniť, upraviť (význam pojmu revízia) svoj predchádzajúci volebný program? To asi nie, keď sa vo svojej podstate nijako od neho neodlišuje. Okrem toho, pojem vízia, ktorý sa tak s obľubou dnes používa významovo predstavuje prelud, vidinu, mylnú, zmätenú predstavu, zmyslový klam, halucináciu, fatamorgánu, ilúziu (slovenské slovníky), skrátka, nič dobré, seriózne a zodpovedné do budúcnosti.

Podstatou všetkých menšinových volebných programov v Slovenskej republike je nasmerovať čo najviac kompetencií štátu do rúk politickým zástupcom maďarskej menšiny, najmä tým, ktorí ešte pôsobia v južných samosprávach a čo najviac ich prepojiť s materským štátom – Maďarskom. Ich agendou je predovšetkým cielený, ale od štátu izolovaný hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj južných okresov SR, obchodné siete (podpora maďarsky hovoriacich podnikateľov), dopravná infraštruktúra (najmä cez slovensko-maďarské hranice, výstavbu všetkých slovensko-maďarských cezhraničných mostov a kômp iniciovala maďarská menšia v SR alebo Maďarsko), spárovanie ponuky a dopytu maďarských podnikateľov v neexistujúcej tzv. Karpatskej kotline, podpora duálneho vzdelávania (juh SR je väčšinou vidiecka oblasť a žije tu najmenej vzdelaných obyvateľov v SR), pochopiteľne v materinskom maďarskom jazyku, silné samosprávy podporujúce myšlienku budúcich menšinových maďarských (autonómnych) samospráv, zmenu územného členenia južných okresov a krajov SR, územné alebo regionálne samosprávy so špecifickým právnym postavením, maďarčinu ako druhý štátny jazyk, dve štátne občianstva a kolektívne práva menšín (reVízia 2020, volebný program MKS).

Sedem maďarských obchodných agentúr na juhu SR (celkovo 22 na územiach ôsmich štátov s maďarskou menšinou, Vyšná, M., SNN, 25/2017 ) a štedré finančné dotácie maďarskej vlády cez fondy a nadácie (fond G. Bethlena, nadácia Baross (Gabriel Baroš) a desiatky ďalších) pre „maďarských“ podnikateľov v SR a menšinové školy majú za úlohu ekonomicky „posilniť“ slovenský juh. Je naivné myslieť si, že to bude zadarmo.

 

„Prirodzené“ etnické regióny

Súčasné krajské členenie je potrebné zmeniť, ako inak, na „prirodzené“ kultúrne regióny (reVízia 2020, s. 8), teda podľa rozloženia príslušníkov maďarskej menšiny, resp. podľa pôvodných uhorských žúp. Slováci, ktorí tiež žijú v týchto oblastiach a to vo väčšine a na absolútnej väčšine slovenského juhu (takmer 70 % Slovákov v 18 južných okresoch SR) sú nepodstatní. Veď pre menšinových predstaviteľov je slovenský národ len tí, druhí, ktorí žijú s maďarskou menšinou (G. Bárdos, TA3, V politike, 12. 1. 2020).

Kto vie, aká je kritická situácia na juhu štátu v oblasti uplatňovania základných ľudských práv – účasti štátotvorného národa na riadení verejných záležitostí, vzdelávania v materinskom jazyku detí slovenských rodičov, obmedzovania prístupu k zamestnaniu obyvateľov s podmienkou ovládania menšinového jazyka v samosprávach, orgánoch štátnej správy, školách a podnikateľskej obci, nesprístupňovania informácií v štátnom jazyku samosprávami, sústavné ignorovanie štátneho jazyka a provokačné porušovania jazykového zákona musí považovať akékoľvek ďalšie menšinové požiadavky za obludnú provokáciu, vyvolávanie nenávisti, národnostného napätia a medzinárodných konfliktov.

Problém so zakladaním základných škôl s výučbou v štátnom jazyku v okrese Dunajská Streda nie je jediným prípadom, tento problém sa dotýka pravdepodobne až 30 tisíc Slovákov v južných okresoch, kde v samosprávach dominujú menšinoví poslanci. Prístup k účasti na riadení a chodu obcí a teda aj škôl s výchovným a vyučovacím slovenským jazykom (MŠ s VJS, ZŠ s VJS) dlhodobo nemajú zástupcovia slovenských záujmov vinou väčšinového volebného systému. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o nezanedbateľný počet, približne až 500 obcí, čo tvorí zhruba polovicu obcí na juhu štátu (celkom 1012 obcí, čo je cca 1/3 územia SR). Od roku 1993, teda už jednu generáciu slovenských detí v materských a základných školách s VJS na slovenskom juhu tak vychovali menšinové politické strany v duchu veľkomaďarstva prostredníctvom zriaďovateľov – územných samospráv.

Na revíziu to asi nestačí, treba presadiť rovnosť (rozumej nadradenosť) autochtónnych národností so štátotvorným národom  (ide najmä o samosprávy, kde nedominujú menšinové strany), zákon o postavení národnostných menšín (s novými menšinovými právami), školskú autonómiu, resp. „osobitné inštitúcie pre rozvoj národnostného školstva“ (reVízia 2020, s. 8,9). Školská autonómia je nevyhnutná najmä v tých samosprávach, v ktorých dominuje slovenské politické zastúpenie. Je všeobecne známou skutočnosťou, že presný počet takýchto obcí, rodín a detí maďarskej národnosti je pod dohľadom a pravidelne aktualizovaný.

Forum inštitút pre výskum národnostných menšín so sídlom v Šamoríne a nielen ten, dlhodobo pracuje na programoch a argumentoch na dosiahnutie najvyšších menšinových práv. V Maďarsku existuje štátna nadácia Teleki László Alapítvány, ktorá sa zaoberá výskumom a obnovovaním maďarského dedičstva za hranicami Maďarska, vyhľadávaním slabín a právnych medzier v slovenskom legislatívnom systéme a napokon aj riadením maďarskej menšiny na Slovensku (určuje napr. aj metodiku vyučovania na menšinových maďarských školách v SR, napr.. Na túto skutočnosť upozorňoval už pred rokmi náš historik Ladislav Deák a navrhoval zriadiť podobnú inštitúciu na Slovensku.

 

Viacnásobná identita a rozšírenie dvojjazyčnosti

Keďže počet príslušníkov hlásiacich sa k maďarskej národnosti prirodzene, ale nie rapídne klesá (o 1 % medzi rokmi 2001 a 2011, počet Slovákov klesol o 5 % v tom istom období) a menšinové politické strany by tak strácali svoju agendu je potrebné zmeniť určovanie menšinových práv na základe príslušnosti k materinskému jazyku (reVízia 2020, s.9). Počet občanov hlásiacich sa k maďarskej národnosti môže byť v najbližšom sčítaní zhruba 7,5 %, na základe materinského jazyka o 1 % viac. Problémom však môže byť viac ako 20 právnych noriem SR, ktoré prisudzujú nárok na menšinové práva na základe príslušnosti k národnosti. V nasledujúcom sčítaní obyvateľstva v roku 2021 si budú môcť občania priznať viac ako jednu národnosť a materinský jazyk. Ten, kto bude mať silnejšiu propagandu, bude mať aj viac príslušníkov k svojej národnosti. Revízia chce pripraviť širokú informačnú kampaň (reVízia 2020, s. 9).

Na juhu Slovenska je v 482 obecných úradoch zamestnaných takmer 90 % zamestnancov ovládajúcich jazyk menšiny, maďarčinu. Až 82 % zamestnancov obecnej polície ovláda menšinový maďarský jazyk. Z poslancov a starostov ovláda menšinový jazyk vyše 80 % (Stav podpory národnej identity… 16. 1. 2020). Aj tieto údaje jasne ukazujú, že kto neovláda menšinový jazyk, nemá prístup do samosprávy. Správy ministerstva kultúry o stave používania štátneho jazyka na území SR dokladajú, že najčastejšími porušovateľmi jazykového zákona sú práve samosprávy. Doposiaľ sa pokuta za porušenie zákona neudelila, postačili upozornenia, počet porušení sa však zvyšuje a situácia sa nezlepšuje.

Viacero právnych názorov upozorňuje, že názvy železničných staníc v maďarskom jazyku môžu byť uplatnené až po druhom sčítaní obyvateľstva, teda v roku 2021 a s menším počtom označených staníc. Politická svojvôľa sa uplatňuje aj pri neopodstatnenom násilnom presadzovaní dobrovoľnej dvojjazyčnosti v krajských samosprávach. Zo zákona vyplývajúce dobrovoľné používanie menšinového jazyka je už také prísne, že neobíde ani označenie verejných toaliet a smetiarskych nádob. Dvojjazyčné nádoby či úradné dokumenty sa tak nátlakovo a bez vyžiadania adresátov dostávajú aj do súkromia slovenských rodín na juhu štátu. V tejto anarchickej jazykovej situácii, kedy sú sústavne diskriminovaní príslušníci väčšinovej kultúry na základe jazyka, národnosti ba častokrát aj politického presvedčenia a štátny jazyk už dávno nemá prednosť pred ostatnými jazykmi bezočivo žiada „demokratická a občianska“ strana Most (rovnako ako MKS) dvojjazyčnosť a uzákonenie maďarčiny ako druhého štátneho jazyka. Samotní príslušníci maďarskej menšiny evidentne nemajú záujem o tieto nadpráva (správy splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny), napriek tomu maďarizácia bez zákonnej podpory alebo len na základe dobrovoľnosti pokračuje aj v absolútne slovenskom prostredí.

 

Ešte viac obohacujúcej kultúry na úkor slovenskej

Regionálna kultúra na juhu SR je už len malou drobnosťou v zamotanom klbku problémov na juhu. V obciach ovládaných menšinovými stranami je akútny nedostatok slovenskej kultúry. Kiná premietajú už len 30 % filmov v slovenskej verzii, väčšina filmov sa premieta v maďarskej verzii, kultúrne podujatia prostredníctvom samosprávnych organizácií (múzeá, galérie, kultúrne domy) obohacujú jazykovo zmiešané obyvateľstvo väčšinou v menšinovom jazyku častokrát s iredentistickým a provokujúcim obsahom. Riešením by mohli byť napr. štátne, účelovo viazané dotácie pre obce na slovenskú kultúru. Požiadavky volebného dokumentu Most by však mali ešte viac posilniť postavenie a rozpočet pre dotáciu maďarskej kultúry.

Menšinová strana Most považuje úroveň rešpektovania a ochrany ľudských práv za známku úrovne demokracie (reVízia 2020, s. 18). Sama však svojou „reVizionistickou“ politikou nabáda, realizuje a spolupracuje pri porušovaní základných ľudských práv a diskriminácii štátotvorného národa na južných územiach Slovenskej republiky. Bez vlastnej koncepčnej národnostnej politiky Slovenska a s ďalším pôsobením menšinových politických strán v Národnej rade SR či vo Vláde SR bude rozklad územnej súdržnosti a integrity takmer jednej tretiny územia Slovenskej republiky aj naďalej pokračovať.

Margaréta Vyšná

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Parlament ukončil rozpravu o skrátenom konaní k zavedeniu trinástych dôchodkov

Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Národná rada SR vo štvrtok ukončila rozpravu k návrhu na skrátené legislatívne konanie o zavedení trinástych dôchodkov. Zákonodárcovia tak prerokovali prvý bod zo sedembodového programu 58. schôdze parlamentu. Parlament o tomto bode diskutoval od 09:00. Poslanci za stranu SaS počas rozpravy vo svojich…

Jurzyca: Problémom súčasného eurozpočtu je jeho neefektívnosť

Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-/Branislav Bibel)   Európska únia stratila odchodom Veľkej Británie nielen jedného zo svojich najväčších členov, ale aj druhého najväčšieho čistého prispievateľa do svojho rozpočtu. Tento rozpočtový výpadok komplikuje aj rokovania o dlhodobom európskom rozpočte na roky 2021-2027. Vo svojej reakcii to uviedla strana Sloboda a Solidarita…

Macíková: Kritika PS-Spolu vychádza z nepochopenia procesu rokovaní o rozpočte EÚ

Bratislava 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Kritika predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) mimoparlamentnou koalíciou PS-Spolu pri eurofondoch vychádza z nepochopenia procesu rokovaní o rozpočte EÚ. Uviedla to pre TASR hovorkyňa premiéra Patrícia Macíková v reakcii na štvrtkový brífing progresívcov Predseda vlády SR podľa Macíkovej veľmi pozorne monitoruje rokovania…

V mešite v centre Londýna pobodali muezína, polícia zatkla podozrivého

Londýn 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Victoria Jones)   Polícia zatkla vo štvrtok muža, ktorý údajne v mešite v centre Londýna pobodal počas popoludňajších modlitieb muezína - sedemdesiatnika. Zraneného previezli do nemocnice. Zadržaný je podozrivý z pokusu o vraždu, napísala agentúra DPA Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že incident jej nahlásili približne o…

VideoZbiňovský vyzval poslancov, aby sa postavili jasne na stranu hodnôt a aby nebránili tomu, aby NR SR Istanbulský dohovor definitívne odmietla

Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu (SDZR) Erik Zbiňovský vydal prostredníctvom videa na sociálnej sieti vyjadrenie k zvolaniu mimoriadnej schôdze NR SR a k "aktivite" niektorých "kresťanských" poslancov Zbiňovský v úvode hovorí, že keďže postoj niektorých kresťanských poslancov nebol pri hlasovaní o otvorení mimoriadnej schôdza…

Čína oznámila ďalší spôsob, ktorým sa prenáša koronavírus

Peking 20. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay) - V už šiestom zverejnenom vydaní plánu pre diagnostiku a liečbu pneumónie, spôsobenej novým typom koronavírusu, sa uvádza, že hlavnými spôsobmi prenosu vírusu je...

Aliancia za rodinu: Nový dohovor s gender ideológiou na stole z EÚ a Slovensko má byť splnomocnencom!

Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:Screenshot podpisem.sk)   "Ešte sme nevyhodili Istanbulský dohovor a už máme na stole novú salámovú metódu presadzovania gender ideológie, ako inak zas cez ďalší dohovor o násilí a obťažovaní, tentoraz z Medzinárodnej organizácie práce. Európska únia pripravila Návrh rozhodnutia a chce Slovenskú republiku splnomocniť na podpis, lebo nemôže podpísať dohovor sama,"…

Slovenská legislatíva týkajúca sa ochrany práv národnostných menšín je rozdrobená a neprehľadná, tvrdí splnomocnenec Bukovszky

Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Súčasná slovenská legislatíva týkajúca sa ochrany práv národnostných menšín je rozdrobená a neprehľadná. Uviedol to splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky na medzinárodnej konferencii, ktorú organizoval jeho úrad O jej priebehu agentúru SITA informoval vedúci sekretariátu Úradu splnomocnenca vlády SR pre…

Za slabé čerpanie peňazí EÚ podľa koalície PS/SPOLU môžu posledné dve vlády na čele so Smerom

Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Za slabé čerpanie eurofondov v súčasnom programovom období 2014 až 2020 môžu podľa koalície Progresívne Slovensko (PS)/SPOLU posledné dve vlády na čele so Smerom-SD. Mimoparlamentný opozičný subjekt za tým vidí obrovské manažérske zlyhanie premiéra Petra Pellegriniho a podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu…

Netanjahu sľubuje tisícky nových bytov vo východnom Jeruzaleme

Jeruzalem 20. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Debbie Hill)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok oznámil, že naďalej podporuje výstavbu viac než 5 000 nových bytových jednotiek pre Židov v oblastiach východného Jeruzalema, kde by podľa kritikov ďalšie budovy mohli odrezať palestínskych obyvateľov od zvyšku Západného brehu Počas návštevy štvrte Har Homa…

Fico: Smer-SD už s Mostom-Híd neráta, prajem mu 2,99 percenta

Bratislava 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Smer-SD na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR a ani do budúcna neráta s hlasmi Mosta-Híd. Vo štvrtok to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico. Odmieta tvrdenia svojho koaličného partnera, že koalícia so Smerom-SD strane poškodila. Mostu-Híd podľa jeho slov uškodila lenivosť predsedu strany…

Pre obyvateľov Mukačevskej ulice sa vyzbieralo viac ako 5,1 milióna eur

Prešov 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/HaZZ Prešov)   Pre obyvateľov výbuchom plynu zničeného bytového domu na Mukačevskej ulici 7 v Prešove sa po zrátaní všetkých finančných darov vyzbieralo na verejnom účte 5 117 269,51 eura. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, verejná zbierka vyhlásená bezprostredne po výbuchu bytovky…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Liberálno progresívna cesta do pekiel! Slovenský národ, spamätaj sa! Nevoľ rozvrat!

V predvolebnej kampani uzavreli niektoré opozičné strany dohodu o vzájomnom neútočení, čo ale znamená, že voči ostatným mimo tohto paktu sa útočiť môže. A aj sa útočí, a to so snahou zraziť na kolená a poškodiť v očiach voličov.

Radšej stokrát SMER ako tortová banda

Iba krátko... nikdy som nevolil SMER a netvrdím, že nerobia chyby (v každej strane sa nájdu zradcovia), ale po tomto, čo predvádza opozícia a jej "demokratické" blokovanie poslancov v parlamente, tie neskutočné útoky VŠETKÝCH médií len a iba na stranu SMER, pričom zahladzujú špinavosti mafiána Kisku, Matoviča, Sulíka, Kollára, som…

Ekonomické a iné opatrenia, ktoré budem presadzovať v politike za stranu Vlasť

Po 107 blogoch som sa rozhodol namiesto ďalších teórií urobiť taký menší sumár v tom čo treba urobiť v politike, spojiť to s doteraz blogovanými článkami a poprosiť o názor a podporu pri jeho presadzovaní vo voľbách 2/2020. Moje číslo na kandidátke je síce vysoké – 137 a „prekrúžkovanie“ bude ťažké, napriek tomu, ak ma viete…

Extempore progresívnych pokračuje a vrcholí! Demokracia sa mení na anarchiu!

Nová doba anarchie. Drsný výraz tváre, vyholená hlava, zelená bombera, potetovaná ruka a bejzbalka v nej. Nie, to nie je žiadny futbalový výtržník z hnutia skinheads. To len slniečkári pritvrdili a ukazujú svoju pravú tvár. Takto sa dnes prezentuje šéf koalície Progresívne Slovensko – Spolu Michal Truban. Presne ten Truban, ktorý…

Lipschitzova kliatba

Úryvok z knihy: Leo Rosten, „Jidiš pro radost“ (Academia Praha, 1998) poviedka k téme: manzl – hebrejsky „šťastie“, resp. „Veľa šťastia!“ Na dobročinnom plese budila pozornosť blondína s obrovským diamantom: „Náhodou to je tretí najslávnejší diamant na svete,“ chválila sa. „Prvý je Diamant nádeje, druhý je Kohinoor a tretí je tento môj – nazýva…

Beblavého slušnokratom už nie je nič sväté.

Stále dookola si hovorím, že nižšie už niektorí politici klesnúť nemôžu. A stále dookola zisťujem, že sa hrozne mýlim. Väčšinou za moje sklamanie a znechutenie môže osoba Igora Matoviča. Neustále osočovanie, klamstvá, cirkusové vystúpenia na pôde NR SR, či dokonca bitky. To všetko a ešte viacej (z tých zábavnejších môžem…

TopDesat

Je Bigfoot skutočný? Aký príbeh sa skrýva za jeho hľadaním?

0

Zrnité video dlhé skoro tri a pol minúty rozpútalo kedysi konšpiračné teórie o tom, či niekto alebo niečo ako Bigfoot môže skutočne existovať. ,,Boli sme práve na koňoch pri potoku, jazdili sme krajinou a užívali si slnečný deň, a zrazu sa Bigfoot len tak vynoril z lesa. Všetko sa stalo tak…

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch: Títo ľudia o tom vedia svoje

0

Vravieva sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Musíme uznať, že trocha pravdy na tom vidíme aj my v redakcii. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako vyzerá skutočné nešťastie. Samozrejme, nemôžeme to porovnávať s obrovskými tragédiami. Preto by si celý tento príspevok mal brať trocha s úsmevom na tvári.…

Vitamín A: Kedy ho tvoje telo nutne potrebuje?

0

Všetky vitamíny sú nevyhnutné pre telo, aby bolo schopné vykonať neuveriteľné množstvo každodenných funkcií. Za dobrým zrakom, zdravým reprodukčným systémom a zdravou pokožkou hľadaj vitamín A. Je prítomný v širokej škále potravín, ale existuje riziko, že ho budeš mať nedostatok. Toto riziko je vyššie hlavne u tehotných žien, dojčiat a detí v skorých…

Prekliatie cintorínu Pri čiernej nádeji 3. Časť

0

Po sérii dvoch článkov z edície Prekliatie cintorínu Pri čiernej nádeji, sme sa spoločne dostali k tomu, že nie len jedna rodina zažíva nadprirodzené javy, ale aj ďalších najmenej tucet. Spočívajú predovšetkým v druhoch aktivít, ako sú napríklad samovoľné otváranie a zatváranie dverí až po podivné zjavenia. Poďme sa pozrieť, aká tragédia rodiny spomínané…

Jarný detox: 6 skvelých tipov, ako si naštartovať metabolizmus

0

Aj Vy chcete mať v lete krásne telo do plaviek? Už teraz je ten najvyšší čas začať! Prinášame Vám skvelé tipy, ako naštartovať metabolizmus a odštartovať tak Vaše zdravé stravovanie. Ako vyzerá správny jarný detox?   1. Jarný detox a hrubé črevo Ak sa chcete vo zvýšenej miere zbavovať rizikových látok, mali by…

Tieto vynálezy spravia tvoj život oveľa jednoduchším

0

Nové vynálezy a vychytávky sa na internete objavujú snáď každý deň. Nie všetky nás však dokážu dostatočne zaujať. A tie vynálezy, ktoré nás naozaj zaujali už tak ľahko z hlavy nepustíme, a preto sa pomerne často stáva, že takúto vychytávku musíme vlastniť. Podľa Forbes, vynálezy z minulého roka sa poväčšine…

Vo svete IT

Huawei už má takmer 100 kontraktov na budovanie 5G infraštruktúry

0

Spoločnosť Huawei je v súčasnosti jedným z najväčších hráčov v segmente 5G, a to aj napriek konfliktu s Američanmi. Portál Gizmochina.com prišiel so správami, ktoré hovoria o progrese spoločnosti Huawei v procese získavania nových zákazníkov. Podľa zverejnených informácií odvolávajúcich sa na výkonného riaditeľa spoločnosti Ding Yun, Huawei má aktuálne podpísaných…

Microsoft sprístupňuje novú mobilnú aplikáciu Office 365 pre Android a iOS zariadenia

0

Microsoft sprístupnil pred niekoľkými chvíľami novú mobilnú aplikáciu Office 365 pre Android a iOS platformu. Aplikácia prináša viacero vylepšení vrátanie kombinácie kancelárskych programov ako sú Word, Excel a PowerPoint pod jednou „strechou“. Vďaka tomu aplikácia vyžaduje oveľa menej úložného priestoru a prináša známe prostredie z počítačov aj do mobilných zariadení.…

AnTuTu: Xiaomi je kráľom výkonnosti smartfónov strednej triedy. Má 6 telefónov medzi TOP 10

0

Keď príde reč na smartfóny, tak v mnohých oblastiach Xiaomi je ďaleko pred konkurenciou. Obzvlášť v prípade pomeru cena : výkon. Spoločnosť AnTuTu zverejnila rebríček 10-najvýkonnejších smartfónov v kategórii vlajkových lodí a smartfónov strednej triedy. Spoločnosti Xiaomi sa obzvlášť darilo v rámci kategórie smartfónov strednej triedy, kde je jednoznačne dominantným…

Drobné meteority, ktoré sa ku nám dostanú, môžu pochádzať z mŕtvych hviezd

0

Nie je tajomstvom, že sa k nám z času na čas dostanú úlomky skál z vesmíru, ktoré buď zhoria v atmosfére, alebo vrazia do povrchu planéty. Taktiež na našej planéte možno pozorovať meteorický dážď, keď sa naša obežná dráha stretne s väčšími zoskupeniami kamenistých úlomkov. Zistilo sa však, že Zem…

Android 11: Google sprístupňuje náhľad novej verzie Androidu

0

Začiatkom týždňa sme Vám priniesli správy, v ktorých sme písali, že predstavenie nového Androidu 11 je na spadnutie. Dôvodom bolo, že spoločnosť Google pravdepodobne omylom na krátko publikovala stránku, v rámci ktorej bol sprístupnený náhľad novej verzie Androidu. V priebehu dnešného dňa spoločnosť opäť sprístupnila túto stránku, z ktorej je…

POTVRDENÉ: Huawei 24. februára usporiada online konferenciu. Predstaví nové produkty a novú víziu spoločnosti

0

V prvej polovici februára obehli technologický svet správy, že MWC 2020 v Barcelone sa ruší. Dôvodom sú obavy zo šíriaceho sa koronavírusu. Počas tejto udalosti malo byť predstavených viacero nových technologických noviniek vrátane smartfónov. Jednou zo spoločnosti, ktorá mala v pláne predstaviť nové produkty bol aj čínsky Huawei. Začiatkom týždňa…

TopSpeed

Škoda Fabia Combi prežije. Automobilka ju nakoniec vráti do hry

1

S príchodom štvrtej generácie modelu Fabia sa mala po jej kombi verzii zľahnúť zem. Na scéne ju nahradila Scala a pre kombi údajne nezostalo miesto. Obrovský záujem zákazníkov a ošiaľ spôsobený oznámením o ukončení jej produkcie však spôsobil, že fabrika prehodnotila svoj postoj. Škoda Fabia Combi sa znova vracia do hry,…

Elektrická Dacia sa ukáže už v Ženeve. Zabojuje nízkou cenou

2

Elektrifikácia modelovej ponuky je dnes pre automobilky jedinou cestou, ako znížiť flotilové emisie a úspešne eliminovať pokuty za nadlimitnú produkciu oxidu uhličitého. S rovnakým problémom dnes pritom bojujú všetci výrobcovia, od prémiových až po cenovo dostupné značky, akou je napríklad aj Dacia. Výroba elektromobilu v blízkej budúcnosti preto neminie ani…

Jazdené Porsche 911, typ 997 je za "smiešne" sumy. A čo potom?

2

Sen o vlastníctve Porsche je pre mnohých veľmi špecifický a vo väčšine prípadov aj nedosiahnuteľný. Avšak nie vždy je to tak a niektorým šťastlivcom sa to podarí. Jazdené Porsche 911? Bláznovstvo? Možno. Veď čítajte ďalej. Čo tak generácia 997, o ktorej sa donedávna hovorilo ako o minulej generácii s vysokou cenovkou? Ako sú na tom…

Zberateľ áut odhalil výdavky za ich údržbu. Lacné hobby to nie je

2

Autá sú vášňou väčšiny tých, ktorí na náš web zavítajú. O garáži plnej superšportov snívame od detstva. Pre väčšinu ľudí na celom svete je to takmer nesplniteľný sen. No svet pozná pár šťastlivcov, ktorí si garáž plnú superšportov môžu dovoliť. Zberanie áut je samo o sebe neuveriteľne drahý koníček, no mnoho z nás…

Práve testujeme Opel Astra ST 1,5 D - čo vás zaujíma?

2

Máme na test typického zástupcu nižšej strednej triedy, známeho segmentu C. Astra bojuje o priazeň zákazníkov desaťročia (samozrejme, nie jednou generáciou). Toto je už piate pokračovanie auta, ktoré svet predtým dlho poznal ako Opel Kadett. Preto má súčasná Astra typové označenie K, keďže v písmenách abecedy nadväzuje na predchodcu. Opel má v triede, ktorej sme kedysi hovorili…

Ďalšie Maserati SUV príde v roku 2021

0

Nastala doba, kedy aj tradiční výrobcovia superšportov ponúkajú SUV. Tie aktuálne vládnu svetu. Dopyt je obrovský a každá automobilka sa chce s vidinou zisku zviesť na tejto vlne. Výnimkou nie je ani Maserati, ktoré malo v portfóliu skvelé autá ako MC12, GranTurismo či Quattroporte. Teraz však pripravuje v poradí už druhý…

KAMzaKRÁSOU

Čo pomáha na svalovicu? Poznáme 5 účinných tipov na jej zmiernenie

0

Ak po cvičení máte svalovicu a tento nekomfort spôsobuje u vás úvahy, či radšej so všetkým neseknúť, tak je tento článok pre vás. Čo pomáha na svalovicu?

Netradičné ingrediencie na pizzi: Už nielen ananás, ale aj iné bizarnosti!

2

Stretli ste sa s niečim podivnejším ako sú netradičné ingrediencie na pizzi? Napríklad ochutnali by ste pizzu s čučoriedkami, kivi, banánom či morskými plodmi?

Vyhraj 2-krát ENVY Therapy® Mezo Stamp v hodnote 24 €

0

Skúšali ste už niekedy mezoterapiu? Ak ste sa na pichanie ihličkami nikdy neodhodlali, tak to zmeňte. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte ENVY Therapy® Mezo Stamp

Video Dula Lucia Vančo: Cvičenie v tehotenstve – áno či nie?!

1

Cvičenie v tehotenstve je viac než vítané, i keď mnohé nastávajúce mamičky sa ho obávajú. Prečo by však tehotná žena vždy mala myslieť aj na pravidelný pohyb?

Ako sa prejavuje brušný týfus? Zisti, čo ho spôsobuje a ako sa lieči!

0

Brušný týfus predstavuje infekčné horúčkovité ochorenie, ktoré postihuje tráviaci trakt človeka. Bežne je táto choroba označovaná ako brušná horúčka. Jej pôvodcom je baktéria Salmonella enterica, ktorá spôsobuje spomínanú salmonelózu, no konkrétne jej sérotyp typhi. Je patogénny iba pre človeka. Táto baktéria je odolná voči mrazom, no pri vyšších teplotách zakrátko hynie. Zdrojom…

Sprievodca denimom: Ako si vybrať džínsy podľa typu postavy?

2

Je čas na nákupy a hlavne na nákup rifľových módnych kúskov. Ako si vybrať džínsy podľa typu postavy, ktoré by lichotili vašim krivkám? Poradíme vás!

Svetlo sveta

Marián Tkáč: ĽSNS nie je fašistická. Najväčším priateľom pravdy je čas.

0

Svetlo Sveta: Boli ste sedem rokov predsedom Matice slovenskej a teraz ste na kandidátke strany, ktorej neprajníci dávajú prívlastok „fašistická“. Ako tomu mame rozumieť? Marián Tkáč: Je tu jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, že ĽS Naše Slovensko fašistická strana nie je. Za štyri roky v parlamente sme zaznamenali veľa pozitívnych aktivít…

V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

0

Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

0

Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

0

Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

Kňaz, ktorý Boha poprosil o utrpenie, dostal rakovinu mozgu

0

Katolícky kňaz John Hollowell, ktorý patrí k popredným kňazom aktívnym aj na sociálnych sieťach, požiadal nedávnom Boha o zaslanie utrpenia, ktoré by vedel obetovať za obete sexuálneho násilia spôsobené kňazmi. Podľa najnovších informácií bol kňazovi diagnostikovaný nádor na mozgu. John Hollowell danú informáciu zverejnil na svojom portáli včera. Zároveň uviedol,…

V Devíne si pripomenú 1151. výročie úmrtia Konštantína – sv. Cyrila

0

V piatok 14. februára sa v Bazilike sv. Klementa v Ríme stretnú veriaci slovanských národov pri tradičnej slávnosti ku cti sv. Cyrila a Metoda. V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda bude slávnostná svätá omša ku cti spolupatrónov Európy v nedeľu 16. februára o 16.30. Už 1151. výročie smrti Konštantína – sv. Cyrila si pripomenú aj na…

Armádny Magazín

Bitka o "Moskvu": Politika bráni vráteniu historického názvu slovenskej lode

0

Česko 20. februára 2020 (Sputniknews) - Nové meno pre rekreačné plavidlo, ktoré bude po rekonštrukcii spustené v českom meste Brno, vyvolalo polemiku medzi miestnymi úradmi. Zástupcovia magistrátu z Pirátov a KDU-ČSL nesúhlasili s výsledkami prieskumu, podľa ktorého si obyvatelia mesta priali vrátiť historický n

USA na ponorky triedy Virginia mienia inštalovať hypersonické rakety

0

USA, 20. februára 2020 (zdroj: Sputniknews) - USA do roku 2028 plánujú nainštalovať hypersonické rakety na viacúčelové útočné ponorky triedy Virginia, informuje o tom portál Námorného inštitútu Spojených štátov amerických s odkazom na návrh obranného rozpočtu na finančný rok 2021.  

Obete amerického bombardovania Prahy. Tam kroky vzácnych hostí nepovedú

0

Česko 20. februára 2020 (Jana Petrova, Sputniknews) - Históriu neprepíšeš, ale pripomínať niektoré momenty je pre spojencov nepríjemné. V tomto roku na tradičné oslavy pri príležitosti oslobodenia Plzne je pozvaný americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. To je logické, veď

NATO si narobilo do gatí? Americká vplyvová organizácia v Bulharsku chce zastaviť dodávku ruského systému Pancir S1 do Srbska

0

Bulharsko, 20. februára 2020 (zdroj: Sputnik ) - Rusko do konca týždňa dodá Srbsku prvý zo šiestich protivzdušných systémov Pancir S1, zaznelo v bulharskej Atlantickej rade. Organizácia vyjadrila znepokojenie ohľadom toho, že dodanie týchto zbraní opäť prebehne cez bulharský vzdušný priestor.  

Juhoafrické obrnené vozidlo Rooikat takmer zvalcovalo komisárov na tribúne. Video

0

Južná Afrika, 20. februára 2020 (AM) - Žiadni členovia Juhoafrických ozbrojených síl neboli zranení po tom, čo ľahké obrnené vozidlo Rooikat takmer zrámovalo tribúnu s hodnotiteľmi.   Počas tréningu pred každoročnými spomienkami na deň ozbrojených síl v Polokwane v pondelok, kolesové obrnené vozidlo počas demonštrácie spôsobilosti SANDF AFD 2020 -

Rusko dodá Srbsku protiraketový systém Pancir S1 v tomto týždni - Srbskí vojaci sú už trénovaní

0

Srbsko, 20. februára 2020 (AM) - Prvý protilietadlový raketový kanón Pancir S1 bude dodaný do Srbska pred koncom týždňa. Podľa správ kanála RTS  to bude prvý zo šiestich komplexov.   Skutočnosť, že Srbsko objednalo protilietadlové raketové systémy z Ruska oznámil po dohode m

Tvoja Svadba

Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

2

Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

2

Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

1

Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

1

Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

5

Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

1

Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

Tvoje Zdravie

Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

0

Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

0

Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

0

Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

0

Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

0

Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…

Trápia vás vo dne aj v noci? Zistite, aké sú príčiny svalových kŕčov!

0

V mnohých prípadoch je za svalové kŕče zodpovedný nedostatok minerálov a stopových prvkov. Problematický je hlavne deficit horčíka, draslíka, sodíka či vápnika. Je treba myslieť na to, že pri zvýšenej fyzickej námahe telo stráca potením nielen vodu. Pri nadmernom potení je potrebné doplniť aj stratu minerálov a solí. Okrem toho…