Marek: Slovensko je svetová špička v oblasti rozpočtovania

Bratislava 2. júla (TASR/HSP/Foto:Pixabay)

 

Slovensko je svetovou špičkou v oblasti rozpočtovania verejných financií. Chrbtovou kosťou je Rozpočtový informačný systém (RIS), ktorý už viac ako dve desaťročia dodáva kľúčové podklady pre zostavovanie, zmeny štátneho rozpočtu a pre odborné argumenty politikov

Generálny riaditeľ spoločnosti PosAm Marián Marek v rozhovore pre TASR v rámci multimediálneho cyklu Osobnosti: tváre, myšlienky hovorí, že skúsenosti Slovenska by mohli prevziať aj iné transformujúce sa štáty, ako je napríklad Ukrajina.

-História RIS sa začala písať v roku 1996. Dovtedy sa na Ministerstve financií (MF) SR rozpočtovalo klasickým spôsobom s papiermi, ceruzkami a gumou. Ako vznikla potreba to zmeniť?-

Okrem klasiky, ktorú ste spomenuli, už mali k dispozícii aj program Excel. Fungoval tak, že to, čo napísali na papierové hárky, potom prepisovali do tabuliek v počítači. Excel im slúžil na kontrolu správnosti. Z dlhodobého hľadiska však išlo o neudržateľné postupy. My sme už v tom čase používali platformu na zdieľanie informácií a komunikáciu, Lotus Notes. Bol to taký malý predchodca dnešného Facebooku pre korporátne prostredie. Zhodou okolností si MF SR vybralo do budúcnosti túto platformu a vyhlásilo výberové konanie na dodávateľa softwarových licencií a následne aj služieb pre vytvorenie aplikácií v tomto prostredí. Na Slovensku boli vtedy traja dodávatelia, vrátane nás. Mali sme šťastie, že sme ponúkli najnižšiu cenu a získali tento kontrakt. MF SR vtedy identifikovalo, že najväčšiu pomoc potrebuje v oblasti rozpočtu, kde muselo spolu komunikovať a zdieľať informácie viacero pracovísk. Časom sa ukázalo, že platforma Lotus Notes nie je ideálna na zostavovanie rozpočtu. Postupne sme túto platformu opúšťali a využívali inú, vhodnejšiu.

-Kedy nastal zlom, ktorý rozpočtovanie výrazne posunul dopredu?-

Zlomom bol projekt Štátnej pokladnice. Vtedajšia ministerka financií Brigita Schmögnerová pochopila, že verejné zdroje by sa dali oveľa efektívnejšie spravovať, keby ich štát a jeho organizácie neukladali individuálne do komerčných bánk, ale  boli na jednom spoločnom účte verejného rozpočtu. Štátna pokladnica má dve časti, bankovú a rozpočtovú. Keď sa o nej diskutovalo a na MF SR boli s nami spokojní, rozhodli sa, že rozpočtovú časť nebudú obstarávať, ale dostali sme možnosť ju výrazne rozšíriť, tak, aby spĺňala všetky potrebné požiadavky.

-Celý systém rokmi rozšíril svoju funkčnosť. Má vďaka nemu v súčasnosti minister financií a jeho spolupracovníci v ktoromkoľvek momente prehľad o situácii v rozpočte?-

Áno. Celý systém funguje online a je dostupný centrálne pre všetky subjekty štátnej správy. Dá sa pozrieť na to, ako je rozpočet nastavený a je možné veľmi rýchlo ho operatívne meniť v priebehu roka. Keď sa objaví nejaká disproporcia, spustí sa proces riadenej zmeny v rozpočte. Je to veľmi živý a dynamický systém.

-Existuje nejaká notifikácia, ktorá upozorní na neželaný vývoj v nejakej časti štátneho rozpočtu?-

Existuje veľmi tvrdá bariéra, keď na dané položky už nie je možné čerpať viac peňazí.

-Rozpočtový informačný systém zastrešuje praktický celý okruh verejných financií. Kde vidíte jeho ďalšiu perspektívu?-

Chceme ho naďalej zlepšovať, zvyšovať jeho transparentnosť, zjednodušiť jeho používanie a posunúť ho k tomu, aby sa dal využívať ako prognostický nástroj. Stále sú príležitosti na jeho skvalitnenie. Okrem iného RIS slúži ako zdrojová báza údajov pre interaktívny portál www.rozpocet.sk, prostredníctvom ktorého sú verejné rozpočty štátnych i samosprávnych organizácií zrozumiteľne vizualizované. Zároveň  by sme chceli, aby sa tento systém presadil aj v iných krajinách. Má na to dobré šance, pretože úroveň rozpočtového procesu je na Slovensku na vysokej úrovni a to ide ruka v ruke s úrovňou IT podpory.

-Sme teda v tomto smere svetovou špičkou?-

Áno, o tom som presvedčený.

-Napríklad Čechov v oblasti bankovníctva mnohé krajiny uznávajú ako expertov na inflačné cielené politiky centrálnej banky. Môže teda Slovensko byť uznávané vo svete v oblasti systému rozpočtovania?-

Slovensko by mohlo byť v tejto sfére veľmi užitočné. Robíme v tomto smere praktické kroky, napríklad na Ukrajine, kde je vôľa, aby MF SR dalo tamojším partnerom právo na užívanie príslušného softwarového kódu. Potom by nasledovala už len lokálna implementácia systému. Mohlo by im to pomôcť lepšie manažovať ich verejné zdroje.

-Slovensko v posledných rokoch konsoliduje verejné financie a speje k vyrovnanému rozpočtu. Dokáže byť zdrojom úspor aj informačný systém?-

Absolútne kľúčová je v tomto smere politická vôľa. Ak existuje, informačný systém dokáže podporiť alokačnú efektivitu verejných financií. Čiže dávať ich tam, kde daná vláda vidí svoje priority. Vidíme zmysel v tom, aby politici dostali do rúk perfektné vstupné informácie, ktoré im umožnia spraviť odborne správne rozhodnutia. Dôležitá je v tomto smere profesionálna spolupráca s MF SR, ktoré je, podľa nášho názoru, najlepšie fungujúcim rezortom na Slovensku.

-Podnikáte už viac ako dve desaťročia, prakticky počas celej histórie samostatného Slovenska. Ako sa zmenilo podnikateľské prostredie počas tohto obdobia? Kde sa nachádza v súčasnosti?-

Sme už v plne trhovom prostredí. Na rozdiel od obdobia spred 15-20 rokov cítiť na každom kroku väčšiu konkurenciu. Predovšetkým v IT sektore výrazne narástla a klienti si môžu vyberať z veľkého počtu možností.

-Kde vidíte najväčší problém v podnikateľskom prostredí?-

Jednoznačne vo zvyšovaní odvodovej záťaže podnikateľov. Za posledných päť rokov narástla asi o 20 %, čo je dosť veľa.

-Limituje to vašu konkurencieschopnosť?-

Deformuje to trh. Kým v minulosti bola snaha, aby sa vyrovnalo postavenie živnostníkov a zamestnancov, tak, aby bolo jedno, či firma robí software so živnostníkmi alebo so zamestnancami, za posledný rok sa to veľmi zmenilo. Pre firmy je výhodnejšie najať si živnostníkov. No nemyslím si, že by to malo fungovať tak, že je očividne zvýhodnený jeden či druhý spôsob. Najmä mladí ľudia však začínajú v oblasti IT uprednostňovať živnosti.

-Prichádzate tým o kvalitných ľudí?-

Áno, je to riziko a nabúra to férovosť prostredia. Ak sa prihlásime do tendra s desiatimi zamestnancami a konkurencia má desať živnostníkov, tak to nie je férová súťaž.

-Súčasným problémom slovenskej ekonomiky je nedostatok kvalitných ľudí na trhu. Pociťuje tento problém?-

Áno. Problémom je nevhodná štruktúra vzdelávania a jej dôsledkom je jeho zlá kvalita. Myslím, že príliš veľa ľudí študuje na vysokých školách päť rokov. Štatistické údaje, ktoré charakterizujú slovenský vzdelávací systém, sú výrazne odlišné od toho, ako to vyzerá vo svete.

-Potrebujeme viac bakalárov?-

Nielen viac bakalárov, ale skôr širšiu ponuku kratších študijných odborov. Celý problém vznikol niekedy okolo roku 2000. Na Slovensku bola vysoká nezamestnanosť a vznikla doktrína, že radšej mať študentov ako nezamestnaných. Pomohli tomu aj do určitej miery skreslené štatistiky OECD, z ktorých vyplynulo, že vyspelé krajiny majú až 70 % obyvateľov terciárne vzdelaných, kým Slovensko iba 15-20 %. Hovorilo sa, že je to hrozivá štatistika, ktorá Slovensku nedáva žiadnu šancu, aby sa presadilo vo svete v ére znalostnej ekonomiky. Z toho vyplynul záver, že musíme dramaticky zvýšiť počet študentov na vysokých školách. Bola to veľmi chybná úvaha. Do štruktúry terciárneho vzdelávania vo vyspelých krajinách sa započítavajú aj kratšie špecializované programy, ktoré zodpovedajú napríklad aj našim bývalým dvojročným nadstavbám po stredných školách. Do našich štatistík sa však tieto formy vzdelávania nedostali. To napokon viedlo len k vzniku nových vysokých škôl rôzneho zamerania bez toho, že by sa niekto pýtal, v akej dĺžke a v akých odboroch je potrebné vzdelávať ľudí pre potreby trhu práce. Výsledkom je, že veľké percento absolventov nenachádza uplatnenie v tom, čo vyštudovali.

-Ako vnímate snahu vlády i časti zamestnávateľov posilniť technické vzdelávanie na stredných a vysokých školách?-

Pokiaľ je štúdium na vysokých školách vysoko inflačné a robí sa naň priam nábor, tak si stredné odborné školy nevyberie dostatok kvalitných študentov. Na zatraktívnenie odborného stredoškolského vzdelávania by bolo potrebné sťažiť prístup k vysokoškolskému štúdiu. Máme priveľa vysokoškolákov, no nemáme dosť financií, aby sme k nim zaplatili aj adekvátny počet kvalitných pedagógov. Jednoducho produkujeme zbytočne veľa zle pripravených vysokoškolákov pre trh práce. Myslím si, že keby sme mali len polovicu vysokoškolákov na päťročných odboroch a druhú polovicu na kratších študijných programoch, tak by sme vedeli lepšie zaplatiť pedagógov a celé školstvo by malo lepšie výsledky. Takáto zmena by mohla pomôcť aj trhu práce, pretože namiesto posledných dvoch rokov štúdia by tisíce mladých ľudí mohli skôr pracovať. To by sa dalo urobiť relatívne rýchlo. Slovensko by potrebovalo vytvoriť aj akúsi prognostickú entitu, ktorá by jasne povedala, akým smerom sa má štruktúra vzdelávania uberať do budúcnosti, aby sme držali krok so svetom a na základe jej výstupov aj meniť a prispôsobovať vzdelávací systém. To sa dá riešiť len na makroúrovni a nie na úrovni jednotlivých podnikov.

-Slovenská ekonomika má vysoký podiel živej práce, ktorá môže byť nahradená automatizáciou alebo robotmi, napríklad v automobilkách. Nie je potrebné s tým už niečo začať robiť?-

Vysoký podiel automobilového priemyslu na slovenskej ekonomike nepovažujem za chybu, skôr naopak. Je to veľká výzva, aby sme k výrobe dokázali nabaľovať čím viac pridanej hodnoty.

-Darí sa to?-

Nedokážeme príležitosti využívať tak intenzívne, ako by sme mohli. Prvým problémom je štruktúra vzdelávacieho systému, ktorý negeneruje dostatočný počet kvalitných ľudí. Druhým je nedostatočné využívanie štrukturálnych fondov na výskum a vývoj a vytvorenie takejto základne v rámci ekonomiky. Toto by som videl ako poistku, aby sme boli pre automobilky atraktívni aj naďalej. Len ponuka lacnej pracovnej sily pre ne nemusí byť dlhodobo atraktívna.

-V roku 2011 ste iniciovali celoslovenskú kampaň Nemaj na saláme, ktorej cieľom bolo podnietiť mladých ľudí, aby sa zodpovednejšie zamýšľali nad výberom vysokej školy. Aké máte v tomto smere výsledky?-

Keď sa mladí ľudia rozhodujú o štúdiu, neberú vždy do úvahy aj aspekt uplatniteľnosti v budúcnosti. Často uprednostnia skôr  blízkosť školy alebo nízku náročnosť štúdia. Robíme si štatistiky a snažíme sa mladých ľudí upozorňovať na to, aby už pri výbere školy mysleli na svoje budúce uplatnenie.

-Čo by ste im odporučili v súčasnosti?-

Oblasť informačných technológií, ktorá je ešte stále na Slovensku nenasýtená. Dopyt na trhu prevyšuje ponuku a táto práca je zaujímavá i nadštandardne ocenená.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k rozhovoru zvukový záznam

Rozhovor s Mariánom Marekom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Vojna medzi Rolling Stones a Beatles stále trvá. Mick Jagger vrátil úder Paulovi McCartneymu

0 icon

Londýn 18. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Chris Pizzello, TASR/AP - Scott Audette)   Rivalita medzi skupinami The Beatles a The Rolling Stones trvá už dlhšiu dobu. V rozhovore z minulého roka The Howard Stern Show, McCartney uviedol, že The Beatles boli lepší Frontman skupiny Rollilng Stones Mick Jagger sa však…

Francúzsky premiér Castex sa stretol s pápežom Františkom

0 icon

Vatikán 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alessandra Tarantino)   Francúzsky premiér Jean Castex sa v pondelok vo Vatikáne stretol s pápežom Františkom. K schôdzke došlo v čase, keď francúzska katolícka cirkev čelí kritike v súvislosti so sexuálnym zneužívaním detí a tvrdeniami o nadradenosti spovedného tajomstva nad zákonom republiky. Informovala o tom agentúra…

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2022 v Pekingu, ovplyvnil ho protest proti politike Číny

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)   Ani slávnostné zapálenie pochodne s olympijským ohňom určeným pre ZOH 2022 v čínskom Pekingu sa nezaobišlo bez komplikácií. Tradičný ceremoniál vzplanutia olympijského ohňa sa uskutočnil v pondelok 18. októbra v starovekej gréckej Olympii a narušili ho traja aktivisti Tí vnikli do areálu Hérinho…

Viac ako 600-tisíc ľudí žije na Slovensku pod hranicou príjmovej chudoby

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Riziku chudoby čelí na Slovensku relatívne nízky počet obyvateľov. Tí sú však podľa Národnej banky Slovenska koncentrovaní v určitých typoch domácností ako sú osamelí rodičia alebo viacpočetné rodiny. Rizikom chudoby na Slovensku je podľa štatistického úradu ohrozených približne 615-tisíc osôb, resp.…

Oficiálnym víťazom maďarských opozičných primárok je Márki-Zay, oznámila komisia

0 icon

Budapešť 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Druhé kolo primárok, v ktorých Maďari volili kandidáta opozície na post predsedu vlády do parlamentných volieb 2022, vyhral Péter Márki-Zay pred Klárou Dobrevovou. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov primárok, ktoré oznámila v pondelok Celoštátna predvolebná komisia (OEB) na webovej stránke elovalasztas2021.hu Za Márkiho-Zaya…

Ministerstvo vnútra vyhlásilo výberové konanie na prezidenta Policajného zboru

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo výberové konanie na prezidenta Policajného zboru (PZ). Uchádzači o post sa môžu prihlasovať do 30. novembra. Informovalo o tom na webovej stránke Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po odchode Petra Kovaříka. Funkcie sa vzdal k 15. septembru. Odišiel…

FC Barcelona začal kľúčový týždeň sezóny víťazstvom, mladík Ansu Fati mal na ňom veľký podiel

0 icon

Madrid 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Joan Monfort)   Mladý futbalista Ansu Fati smeruje do pozície, ktorá roky patrila v FC Barcelona Lionelovi Messimu. Je to odvážne tvrdenie, ale vedenie katalánskeho veľkoklubu verí, že 18-ročný Španiel s rodiskom v západoafrickom štáte Guinea-Bissau by raz mohol nahradiť argentínsku legendu V nedeľňajšom zápase proti…

EÚ zaznamenala nárast počtu žiadostí o azyl

0 icon

Brusel 18. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Dmitriy Vinogradov)   Európsky azylový úrad (EASO) v roku 2021 zaznamenáva vzostupný trend migrácie do EÚ, počet žiadostí o azyl takmer dosiahol predcovidovú úroveň, uviedla to výkonná riaditeľka úradu Nina Gregory "Tento rok sme svedkami vzostupného trendu migrácie do EÚ... V auguste 2021 krajiny EÚ zaznamenali…

„Viesť políciu do konfliktu s občanmi sa nikdy nikomu nevyplatilo,“ odkazuje Uhrík prezidentovi PZ Hamranovi

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Líder opozičnej strany Republika europoslanec Milan Uhrík kritizuje dočasného prezidentka Policajného zboru Štefana Hamrana za jeho ostré vyjadrenia pred nedeľným protestom Smeru-SD v Rimavskej Sobote. Hamran si dokonca podľa Uhríka zrejme pomýlil políciu s Gestapom, keď chce tvrdé zásahy proti nespokojným a protestujúcim…

IOM: Obchodovanie s ľuďmi je tretím najvýnosnejším nelegálnym obchodom na svete

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Trestný čin obchodovania s ľuďmi je po zbraniach a drogách tretím najvýnosnejším nelegálnym obchodom na svete. TASR o tom v pondelok informovali z Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Apelujú na prevenciu a šírenie povedomia,…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Umelo škandalizovaný Kažimír zažíva vlastnú "medicínu"

0icon

Rozhľadenejším je dávno jasné, že sa tu k moci dostala politická zberba na čele s Psychopatovičom, ktorá nemá zábrany porušovať nielen všetko čo nasľubovali, ale prekračovať aj elementárne hranice politickej etiky a zásad demokracie. Takže tu máme už nimi osvedčené divadielko, kedy potrebujú dostať „svojho človeka“ na vyhliadnuté miesto a tak to miesto „vyčistia“. Technológia…

Marek Tencer

Cenzúra už zasiahla aj mňa a to za posledný mesiac až dvakrát.

0icon

Ako to celé začalo? Dňa 26.4.2020 som na Sme napísal článok "Prečo moje rúško neochráni teba a tvoje mňa." V diskusii pod článkom bolo 100 percent negatívnych reakcii a tak môj blog po niekoľkých hodinách od napísania presunuli na vedlajšiu stránku Sme čo sa rovnalo cca pätinovej čítanosti oproti čítanosti…

Peter Štrba

Jordan Peterson a ďalšia tvrdá feministka

0icon

Prinášam vám ďalší výborný rozhovor, v ktorom sa kanadský profesor psychológie Jordan Peterson rozpráva tentoraz s redaktorkou magazínu GQ Helen Lewisovou. O zaujímavosti tejto diskusie svedčí aj fakt, že v počte pozretí na YouTube (42 miliónov) prekonala ešte aj tú známejšiu s Kathy Newmanovou z Channel 4 (33 miliónov). Témami…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0icon

Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

Ivan Holek

Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

0icon

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

0 icon

V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

0 icon

Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

0 icon

Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

0 icon

Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa nedokáže…

Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

0 icon

Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

Armádny Magazín

Signum laudis, najvyššie vojenské vyznamenanie Rakúsko-Uhorska

0 icon

Slovensko, 18. október 2021 (AM) –  Signum laudis je najvýznamnejším vojenským vyznamenaním Rakúsko-Uhorska. Tvorcom tohto vysokého vojenského vyznamenania bol v roku 1890 rakúsky cisár František Jozef I. a vyznamenanie predstavovalo formu cisárskeho uznania za obzvlášť hrdinský vojenský čin. Existov

Politológ Satanovskij varuje pred rizikom 3.svetovej vojny v dôsledku japonského revanšizmu

0 icon

Rusko, 18. október 2021 (AM) – Politológ sa vyjadril k vyhláseniam japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý považoval za potrebné v blízkej budúcnosti zrevidovať obrannú stratégiu krajiny, pričom v nej položil možnosť preventívneho úderu na nepriateľské vojenské ciele.   Najnovšie vyhlásenia japonských úradov naznačujú, že sa krajin

Odpoveď amerického herca Deana Reeda na Solženicynove klamstvá o ZSSR

0 icon

USA, 18. október 2021 (AM) – Pred 50 rokmi dal populárny americký spevák a herec Dean Reed slušnú odpoveď na ohováranie Sovietskeho zväzu disidentovi Alexandrovi Solženicynovi. Hercove slová po polstoročí nestratili na aktuálnosti.   Myslím si, že mnohí budú súhlasiť, že nikto zo spisovateľov sovietskej éry nespôsobil tak obrovské škody na…

Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

0 icon

Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

Americké spravodajské služby „zaspali“ vývoj novej čínskej hypersonickej rakety

0 icon

USA, 17. október 2021 (AM) – Americká rozviedka "zaspala" čínsky vývoj novej hypersonickej rakety, ktorá je schopná dosiahnuť na územie USA a súčasne nosiť jadrové zbrane. Čína testovala hypersonickú jadrovú raketu, ktorá obehla zemeguľu a zasiahla cieľ, čo veľmi prekvapilo americké spravodajské služby. "Nevieme, ako to urobili," Informuje o tom denní

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali