Mazák: Novú ústavu by som privítal, zatiaľ to však nevidím reálne

Bratislava 1. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Ján Mazák

Ústava SR má niekoľko nedostatkov. “Nie je dostatočne programová a všeobecne formulovaná,” povedal v exkluzívnom rozhovore pre TASR bývalý predseda Ústavného súdu (ÚS) SR a generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu Ján Mazák. Privítal by novú ústavu, nevidí to však reálne. Okrem iného by bol rád, keby sa po viacerých zmenách a výkladoch ústavy vyjasnilo, “aká sme vlastne republika, prezidentská alebo parlamentná”. Kauzy týkajúce sa ústavnosti ako Gaulieder či Čentéš sú podľa Mazáka síce rozdielne, avšak rovnako nebezpečné “pre riadne fungujúci právny štát”. Rozhovor vydáva TASR v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky.

-Ústava SR má už 21 rokov. Za ten čas prešla viacerými zmenami. Nedávno sa objavili aj názory, že už bola toľkokrát novelizovaná, že by bolo na mieste napísať novú ústavu. Je to aj váš názor?-

Privítal by som novú ústavu z jednoduchého dôvodu. Za vyše dvadsať rokov účinnosti terajšieho základného zákona sa získali dostatočné skúsenosti, poznatky a vyskytli viaceré omyly pri jeho výklade a používaní. Dohromady by sa to mohlo politicky i ústavne vhodne zúročiť pri formulovaní novej ústavy. Nevidím to však reálne. Prijatie novej ústavy vyžaduje celospoločenský konsenzus a ten tu momentálne chýba a asi hodnú chvíľu bude nedosiahnuteľný.

-Čo sú, podľa vás, najväčšie problémy slovenskej ústavy, ktoré by bolo skutočne treba riešiť?-

Základným problémom našej ústavy je to, že nie je dostatočne programová a všeobecne formulovaná. Chýba v nej aj dôsledné definovanie vzťahov k Európskej únii, ktorá je pre nás životne dôležitá. Napokon, treba si vyjasniť, po posledných peripetiách s výkladom ústavy, aká sme my vlastne republika, prezidentská alebo parlamentná.

-Ozývajú sa názory, že slovenská ústava by potrebovala zmodernizovať. Aktuálna je napríklad otázka práv homosexuálov. Mala by sa táto skupina ľudí v ústave osobitne spomínať?-

Ak sa niekto nazdáva, že modernizovať základný zákon štátu znamená spomenúť v ňom homosexuálov, tak sa mýli. Napokon, tí sú nepriamo spomenutí. Stačí vziať do úvahy text čl. 12 ods. 2 ústavy, v ktorom sa zakazuje akákoľvek diskriminácia na základe iného postavenia. A iné postavenie je aj odlišná sexuálna orientácia, tak, ako to napokon výslovne uvádza čl. 21 Charty základných práv EÚ. Modernizáciou rozumiem skôr jasnú odpoveď na základné otázky našej štátnej existencie v zložitých geopolitických súvislostiach a v 21. storočí.

-Slovensko je súčasťou EÚ. Už dlhší čas sa hovorí o väčšej integrácii. Nemala by slovenská ústava obsahovať nejaké záruky na udržanie si istej národnej integrity a obhajobu národnoštátnych záujmov?-

Slovensko je suverénny štát. Aj po vstupe do Európskej únie. Nespochybňujme to. Preto jeho členstvo v únii nepotrebuje žiadne záruky pre národné záujmy. V Bruseli predsa rozhodujú aj naši zástupcovia. Stačí spomenúť, po Lisabonskej zmluve, ozaj posilnené postavenie Európskeho parlamentu, hlasovanie v Rade Európskej únie aj v Európskej rade. Aj naši politici rozhodujú o prípadnej užšej spolupráci pri riešení krízy v eurozóne a všeobecne i o posilnení politickej a ekonomickej integrácie. Viac integrovaná únia ako výsledok aj nášho hlasu preto skôr posilní ochranu národných záujmov, než by ich poškodzovala.

-Ústava rieši aj štátne občianstvo. Podľa nej ho nemožno “nikomu odňať proti jeho vôli”. Práve pre túto vetu je dnes na Ústavnom súde SR zákon o štátnom občianstve, ktorý pripravuje o slovenský pas ľudí, ktorí prijmú občianstvo iného štátu. Dochádza podľa vás k odoberaniu občianstva na základe tohto zákona protiústavne? Nemala by sa ústava dôslednejšie zaoberať otázkou občianstva?-

Odpoviem na obe otázky naraz. Každý štát, nielen členský štát únie, si sám upravuje otázky občianstva. V tom mu nemožno žiadnym spôsobom brániť. Je však pravdou, že Slovenská republika ako členský štát musí túto svoju výlučnú právomoc vykonávať v zmysle judikatúry Súdneho dvora v súlade s právom únie. Na tomto mieste však treba poznamenať, že ESĽP tento rok rozhodol vo veci Fehér a Dolník proti Slovensku tak, že obaja požiadali o maďarské občianstvo na základe vlastnej vôle, v čase, kedy boli účinné ustanovenia zákona o štátnom občianstve, ktorými strácali ex lege slovenské občianstvo a urobili tak s vedomím si následkov svojho rozhodnutia podľa práva Slovenskej republiky. Preto im nebolo odmietnuté slovenské občianstvo svojvoľne. Z toho vychádza, že úprava občianstva v našej ústave zásadne postačuje a zákon, ktorý bol prijatý na vykonanie príslušného článku ústavy, zatiaľ požíva výhodu prezumpcie ústavnosti. Až kým inak nerozhodne Ústavný súd.

-Problémom sú aj čierne stavby na cudzích pozemkoch. Pri riešení tohto problému dochádza ku kolízii vlastníckeho práva a práva na bývanie. Ktoré z týchto práv je nadradené? Ako sa dá táto situácia riešiť? Nebolo by na mieste aj v tomto prípade ústavu upraviť?-

Nuž, vidíte, to je tá otázka všeobecnosti textu ústavy. Položenú otázku musia najprv riešiť základné predpisy súkromného práva, predovšetkým Občiansky zákonník. Až vo výnimočných prípadoch treba siahnuť k ústavnému textu. Zbytočne sa uvažuje o nadradenosti uvedených práv. Každé má iný obsah, právo na ochranu sa líši so zreteľom na právne vzťahy, ktoré pri uplatňovaní týchto práv vznikajú a tak by sa dalo pokračovať. Inak povedané, dajte mi konkrétny prípad a ja vám poviem, ktoré z týchto dvoch práv je v danej veci akože “nadradené”, t.j. zasluhuje si viac ochrany.

-V ústave je tiež zmienka o nerastnom bohatstve. “Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.” Je toto dostatočná záruka na to, aby štát neprišiel o svoje bohatstvo. Nemôže dôjsť napríklad k rozpredaju tohto bohatstva?-

Áno, podľa mňa je to dostatočná záruka. Ale pri tejto otázke sa pristavím. Ak sa výkladu tohto ústavného textu zmocnia ľudia, ktorým pôjde o osobný prospech a budú pri moci, tak nič nezabráni rozpredaju, aj keby sa tieto záruky strojnásobili. Preto záruky vidím len v tom, že pri moci budú politici, ktorí toto vlastníctvo Slovenskej republiky chápu ako nedotknuteľný zdroj blahobytu a uspokojovania potrieb každého občana.

-Doteraz bola ústava novelizovaná minimálne 10-krát. Je to veľa či málo v porovnaní s inými štátmi? Ak je to veľa, nesvedčí to o tom, že ústava nie je veľmi kvalitná?-

Je problémom, ak sa aj urobí nevyhnutný softvér, ale stále ho treba dolaďovať? Nie je. A tak to bolo aj s našou ústavou. Prijali sme ju ako základ našej svojbytnosti, suverénnosti a nezávislosti. No, a ukázalo sa, že niektoré časti bolo treba doladiť, doplniť, spresniť. Niečo z toho sa podarilo, napríklad priama voľba prezidenta, iné zásahy neboli také úspešné. Hovoríme o kvalite ústavy, ale tú možno merať len kvalitou politickej debaty a dohody o jej obsahu spojenej aj so širšou celospoločenskou diskusiou.

-Boli tu napríklad pokusy o zrušenie kvóra pre referendum, maďarské strany by si zas želali zmeniť preambulu, ktorá hovorí o národe a nie o občanoch, KDH by chcelo lepšiu ochranu rodiny a života. SaS zas vzniesla otázku, či je naša preambula preambulou modernej ústavy 21. storočia. Čo hovoríte napríklad na tieto problémy?-

Zoberme si to po poradí. Zrušenie kvóra pre referendum by prinieslo infláciu referendier, na ktoré nemáme dostatočne vyvinuté právne a ekonomické prostredie a niet ani dostatok historických skúseností. Nie sme Švajčiarsko. Zmena preambuly. V skutočnosti ide o úvod, ktorý je aj výsostne občiansky. Lepšia ochrana rodiny a života sú fenomény, na ktorých je vždy čo zlepšovať. Otázka je, či na to stačí len zmena ústavy, alebo je viac potrebná reálna, ekonomická, podpora rodiny a ochrana života vytvorením dôstojných podmienok na jeho ochranu aj pred narodením. Nerozumiem výrazu “preambula modernej ústavy”, myslím, že niektoré moderné ústavy dokonca preambulu ani nemajú.

-Problematická je tiež otázka výsledkov platného referenda. Mali by sa pretaviť do prijatia zákonov. Tu ale prichádza problém. Zákony prijíma parlament. Takže aj keď občania v referende povedia napríklad, že počet poslancov NRSR sa má znížiť na 100, tak sa tak nemusí stať, lebo na to treba prijať zákon a o ňom rozhodujú poslanci. A podľa ústavy hlasuje každý poslanec podľa svojho svedomia a presvedčenia, čiže nikto mu nemôže prikázať hlasovať tak, ako povedali občania v referende. Ako sa vyrovnať s týmto? Čo sledoval zákonodarca takouto zákonnou úpravou? Bol to zámer?-

Sú rôzne výklady tejto spornej otázky. Pre mňa je základom to, že poslanec Národnej rady podľa čl. 73 ods. 2 ústavy svoj mandát vykonáva osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. Z článkov ústavy o referende nevyplýva, že pri platnom referende sa neuplatní citovaný článok ústavy. Riešením tohto problému je jedine zmena ústavy.

-Je vôbec problém ústava ako taká, alebo skôr politici, ktorí neraz prijali protiústavné rozhodnutia, zákony (zákaz zisku poisťovní, vyvlastňovanie pozemkov pod diaľnicami, zbavenie poslaneckého mandátu Františka Gauliedera…).-

Z vytvárania problémov môžeme občas viniť text ústavy a nezriedka politické rozhodnutia, pretavené do zákonov, ktoré nie sú v súlade so základným zákonom. Ozaj si niekto vážne myslí, že zdravotná starostlivosť je u nás bezplatná? Tak, ako to ustanovuje článok 40 ústavy? Tu problémy generuje text ústavy, lebo málokto si všíma, že bezplatnosť je limitovaná podmienkami, ktoré ustanoví zákon. Ďalej, podmienky vyvlastnenia sú jasné, ale politické rozhodnutia stabilne narážajú na ich mantinely a končia ako legislatívne nedorobky na Ústavnom súde.

-Podľa ústavy je Slovensko parlamentná demokracia. Za posledné roky však došlo k niekoľkým zmenám či rozhodnutiam, ktoré posilnili prezidentské právomoci. Napríklad novelizácia po páde vlády Ivety Radičovej, ktorá umožnila dovládnuť Radičovej kabinetu pod dohľadom prezidenta SR. Prezidentské právomoci posilnil aj výklad Ústavného súdu, podľa ktorého prezident nemusí vymenovať parlamentom zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora. Aký je dnes vlastne vzťah medzi parlamentnou a prezidentskou mocou?-

Zmena ústavy po páde vlády Ivety Radičovej sa nedá porovnávať s výkladom Ústavného súdu v prípade Čentéš. Zmenu základného zákona odobril jediný ústavodarný orgán, Národná rada. A bez ohľadu na jeho kritiku je plne legitímna. Výklad Ústavného súdu je však viac ako sporný. Priradil ku kompetenciám prezidenta, ktorý je súčasťou výkonnej moci, oprávnenia typické pre kancelársky systém a pozmenil tak charakter štátu. Napriek tomu zostávame parlamentnou republikou a prezident zostáva tzv. slabou hlavou štátu. Prezident je preto zásadne povinný rešpektovať rozhodnutia Národnej rady ako jediného ústavodarného a zákonoradného orgánu a jeho kontrola sa musí obmedziť len na previerku zákonných kritérií, za ktoré zodpovedá prijímaním zákonov výlučne Národná rada.

-Ústavu podpisoval aj súčasný prezident SR Ivan Gašparovič, vtedy predseda Slovenskej národnej rady. Počas jeho šéfovania parlamentu došlo k protiústavnému odobratiu poslaneckého mandátu Františkovi Gauliederovi z HZDS. V súčasnosti rezonuje kauza Jozefa Čentéša, ktorého prezident odmietol vymenovať za generálneho prokurátora. Opozícia v týchto dvoch kauzách vidí paralelu. Ako to vidíte vy?-

Oba prípady by sa mali vnímať v kontexte konkrétnej historickej situácie. Pozbavenie mandátu poslanca Gauliedera bolo v danom momente nesmierne vážnym signálom o poruche vo vnútri ústavného systému a poriadku. Republika začínala a takýto protiústavný počin, konštatovaný aj Ústavným súdom, bol vlastne šokom a zároveň otázkou, kam sa vlastne uberáme. Nevymenovanie kandidáta na generálneho prokurátora sa stalo po 20 rokoch existencie ústavy a úzko súviselo s pádom vlády Ivety Radičovej a mocenským bojom o tento ústavný post, v ktorom rozhodujúca politická sila získala podporu najprv od Ústavného súdu a potom aj od hlavy štátu. To robí tento prípad odlišným od kauzy Gaulieder, nerobí ho však menej nebezpečný pre riadne fungujúci právny štát.

-Konal, podľa vás, prezident v Čentéšovom prípade správne a v súlade s ústavou?-

Jeho rozhodnutie o nevymenovaní Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora je odôvodnené svojvoľným, ba nepreskúmateľným spôsobom. Preto je v rozpore s výkladom Ústavného súdu, ktorý svojvoľnosť dôvodov zakazuje, ako aj s rozhodnutím jeho senátu, podľa ktorého voľba Jozefa Čentéša bola v súlade so zákonom a ústavou. Iste, uznávam, že konečné slovo patrí senátu Ústavného súdu, ale odobriť rozhodnutie prezidenta o nevymenovaní bude tvrdý oriešok, ktorý bude, navyše, preskúmateľný aj medzinárodnou súdnou mocou.

-V súčasnosti pôsobíte v zahraničí. Ako vnímate udalosti posledných rokov okolo ústavy na Slovensku?-

Posledné roky som strávil ako generálny advokát na Súdnom dvore a dodnes pôsobím v určitých pozíciách na úrovni únie. Problémy s ústavou som sledoval a vnímal ako daň za politické rozpory, ktoré viedli k pádu vlády I. Radičovej, ale aj ako prirodzené dôsledky rozchodu politických ambícií s požiadavkami ochrany ústavnosti v Slovenskej republike. Na ich zosúladenie tu máme Ústavný súd. A práve Ústavný súd sa ukázal ako činiteľ, ktorý skôr “prilial olej do ohňa”, než aby disciplinoval politické prostredie rozhodnutiami, ktoré by mali oporu v jeho predošlej judikatúre, v európskom právnom priestore a v judikatúre Súdneho dvora a ESĽP.

Rozhovor s bývalým predsedom ÚS SR a generálnym advokátom Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu Jánom Mazákom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

zf

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

18:34

Rozhodnutie spustiť program rozvoja maďarského zbrojárskeho priemyslu bolo dobrým rozhodnutím.

18:30

Vo francúzskej metropole Paríž sa v pondelok uskutoční medzinárodné stretnutie v snahe priniesť riešenie politickej patovej situácie v Libanone.

17:58

Európsky parlament vo svojom uznesení vyzval členské štáty EÚ, aby začali rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ.

17:12

Izraelská polícia zadržala vo štvrtok amerického turistu, ktorý v kostole v jeruzalemskom Starom meste údajne zhodil a rozbil sochu Ježiša Krista.

17:11

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok označil kritické vyjadrenia veľvyslanca USA v Budapešti Davida Pressmana k politike vlády premiéra Viktora Orbána za úplne nezaujímavé.

17:09

Fínsko a Švédsko sú aj naďalej odhodlané vstúpiť do NATO spoločne v tom istom čase, a to aj napriek námietkam Turecka proti kandidatúre Švédska.

17:08

Taliansko musí zrušiť alebo prepísať nový protiimigračný dekrét. Je zameraný na zaobchádzanie s humanitárnymi loďami mimovládnych organizácií v Stredozemnom mori.

17:05

Novozvolený český prezident Petr Pavel nechce pracovať v priestoroch Pražského hradu dovtedy, kým neprejdú bezpečnostnou kontrolou.

16:26

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli diskutovali o situácii bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho, ktorého zdravotný stav sa v gruzínskom väzení drasticky zhoršil.

16:14

Pobaltské krajiny a Poľsko žiadajú medzinárodné športové organizácie, aby zakázali športovcom z Ruska a Bieloruska súťažiť na olympijských hrách a ďalších športových podujatiach počas vojny na Ukrajine.

15:55

Srbský prezident Aleksandar Vučič srbskému parlamentu predstavil počas štvrtkového zasadnutia nový plán pre Kosovo.

15:45

Polícia v Nemecku, Holandsku a Belgicku vo štvrtok počas série razií v 16 areáloch zatkla deväť ľudí. Spoločná policajná akcia súvisela so sériou explózií bankomatov, ktoré gangu vyniesli 5,2 milióna eur.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Poslanci posunuli novelu Trestného poriadku do druhého čítania

0 icon

Bratislava 2. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Postup orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) pri dočasnom umiestňovaní obvineného do zdravotníckeho zariadenia by sa mohol upraviť. Vyplýva to z novely Trestného poriadku, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania Novela by mala upraviť postup orgánov pri obvinenom,…

Kaliňák: Kauza Vietnamec? Všetko je inak. A vrchol je, ako do toho zatiahli Žilinku

0 icon

Bratislava 2. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Robert Kaliňák)   Slovenský mainstream, pobočka globálneho mediálneho mlynčeka na lži, opäť vytiahol prípad Vietnamca z roku 2017, v ktorom vraj malo byť zaangažované aj Slovensko. A ako zvyčajne, to podstatné ostalo zamlčané Vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh bol z Nemecka, kde žiadal o politický…

Primátor Spišskej Novej Vsi verí, že podozrenia, pre ktoré zasahovala NAKA, sú nepravdivé

0 icon

NAKA zasahuje od ranných hodín na mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi.

Robert Fico: NAKA napĺňa politickú objednávku Matoviča na kriminalizáciu opozície ďalším nezmyselným obvinením predstaviteľa Smeru

0 icon

Bratislava 2. februára 2023 (HSP/Foto:screenshot)   Predstavitelia strany SMER – slovenská sociálna demokracia, predseda strany Robert Fico, podpredsedovia strany a člen predsedníctva Robert Kaliňák dnes reagovali na politické zásahy NAKA. Čo sa dnes podľa slov R. Fica deje, to sú metódy typické pre fašizmus a autokratický režim. Po ostatných voľbách…

Prečo bol Stoltenbergov prejav v Tokiu taký nehorázny

0 icon

Bratislava 2. februára 2023 (HSP/Globaltimes/Foto:TASR/AP-Takashi Aoyama/Pool Photo via AP)   Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg predniesol v stredu prejav na univerzite Keio v Japonsku. Ak by sme mali tento prejav charakterizovať, označil by sa za "zlú úroveň, zlý vplyv a zákerné úmysly". Nestál za zmienku, ale negatívne trendy NATO a…

Skrátiť volebné obdobie by sa mohlo dať okrem uznesenia aj referendom

0 icon

Skrátiť volebné obdobie by sa mohlo dať aj referendom. Predpokladá to návrh novely Ústavy SR z dielne poslancov Sme rodina Jozefa Hlinku a Petra Pčolinského

PSG v prvom osemfinále proti Bayernu bez Mbappeho

0 icon

Útočník Kylian Mbappe nepomôže futbalistom Paríža St. Germain v úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov.

Auto po nehode pri Detve vyletelo z cesty, dopadlo na železničnú trať

0 icon

Detva 2. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Auto po dopravnej nehode pri obci Vígľaš-Pstruša v Detvianskom okrese vyletelo z cesty a z Čierneho mosta dopadlo na železničnú trať. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že do auta narazil rýchlik Neznámy vodič osobného auta jazdil v noci…

Ukrajinské ozbrojené sily opustili mobilizovaných mužov pri Pavlovke – podrobnosti

0 icon

Kyjev 2. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Leo Correa)   27. januára sa jednotky 128. brigády teritoriálnej obrany a 68. pešej brigády ukrajinských ozbrojených síl pokúsili zaútočiť na pozície ruských ozbrojených síl pri obci Pavlovka. Na ceste medzi Prečistovkou a Pavlovkou bol konvoj obrnených vozidiel MaxxPro a Humvee odhalený ruským dronom Orlan-30 a…

Polícia vyšetruje okolnosti fyzického útoku v bratislavskom nákupnom centre

0 icon

Bratislava 2. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Polícia vyšetruje okolnosti fyzického útoku v bratislavskom nákupnom centre na ulici Mlynské nivy. Muž mal napadnúť tínedžera, čím mu spôsobil zlomeninu nosovej kosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková "Dňa 4. januára v čase okolo…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

Gustáv Murín

Kauza Budaj a ŠtB? Búrka v šerbli...

0icon

Je bizarné, že akurát Robert Fico, člen Komunistickej strany, ktorej verne slúžil, platil známky a nijako neprotestoval proti metódam ŠtB, a ktorý si November vraj ani nevšimol, má tú drzosť navážať sa do Jana Budaja, ktorý ho organizovaním VPN pripravil o komunistickú kariéru? Keby mal pán Fico v sebe aspoň toľko studu a…

Miro Majerník

Všetko je vraj v najlepšom poriadku...

0icon

  Slovenský rozhlas RTVS dnes ráno 2.2.2023 priniesol informáciu: Od včera 1.2.2023 Rusko prestalo exportovať ropu a následne ropné produkty do štátov ktoré uzákonili tzv. „cenový strop“ na tieto produkty.

Pavel Jacz

Moderátor TA 3 Iliev nám káže, čo si máme myslieť a čomu neveriť! Začína to byť, ako v socializme!

0icon

Relácia TA3 V politike úvodným predslovom moderátorov pred rozhovormi začala politicky ovplyvňovať názor diváka. Pokiaľ ostrieľaný Dírer sa snaží trafiť klinec po hlavičke, neskúsený Iliev si myslí, že jeho komentáre, v ktorých ako samozvaný hovorca homosexuálov (Nikdy nezabudne aspoň slovíčkom spomenúť tú jeho „veľmi utl&aac

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Pracovníci dolaďujú posledné prípravy na zápas amerického futbalu NFL Super Bowl pred štadiónom State Farm v americkom meste Glendale

Autor: TASR/AP-Matt York

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poslanci posunuli novelu Trestného poriadku do druhého čítania

0 icon

Bratislava 2. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Postup orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) pri dočasnom umiestňovaní obvineného do zdravotníckeho zariadenia by sa mohol upraviť. Vyplýva to z novely Trestného poriadku, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania Novela by mala upraviť postup orgánov pri obvinenom,…

Kaliňák: Kauza Vietnamec? Všetko je inak. A vrchol je, ako do toho zatiahli Žilinku

0 icon

Bratislava 2. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Robert Kaliňák)   Slovenský mainstream, pobočka globálneho mediálneho mlynčeka na lži, opäť vytiahol prípad Vietnamca z roku 2017, v ktorom vraj malo byť zaangažované aj Slovensko. A ako zvyčajne, to podstatné ostalo zamlčané Vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh bol z Nemecka, kde žiadal o politický…

Primátor Spišskej Novej Vsi verí, že podozrenia, pre ktoré zasahovala NAKA, sú nepravdivé

0 icon

NAKA zasahuje od ranných hodín na mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi.

Robert Fico: NAKA napĺňa politickú objednávku Matoviča na kriminalizáciu opozície ďalším nezmyselným obvinením predstaviteľa Smeru

0 icon

Bratislava 2. februára 2023 (HSP/Foto:screenshot)   Predstavitelia strany SMER – slovenská sociálna demokracia, predseda strany Robert Fico, podpredsedovia strany a člen predsedníctva Robert Kaliňák dnes reagovali na politické zásahy NAKA. Čo sa dnes podľa slov R. Fica deje, to sú metódy typické pre fašizmus a autokratický režim. Po ostatných voľbách…

Prečo bol Stoltenbergov prejav v Tokiu taký nehorázny

0 icon

Bratislava 2. februára 2023 (HSP/Globaltimes/Foto:TASR/AP-Takashi Aoyama/Pool Photo via AP)   Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg predniesol v stredu prejav na univerzite Keio v Japonsku. Ak by sme mali tento prejav charakterizovať, označil by sa za "zlú úroveň, zlý vplyv a zákerné úmysly". Nestál za zmienku, ale negatívne trendy NATO a…

Skrátiť volebné obdobie by sa mohlo dať okrem uznesenia aj referendom

0 icon

Skrátiť volebné obdobie by sa mohlo dať aj referendom. Predpokladá to návrh novely Ústavy SR z dielne poslancov Sme rodina Jozefa Hlinku a Petra Pčolinského

PSG v prvom osemfinále proti Bayernu bez Mbappeho

0 icon

Útočník Kylian Mbappe nepomôže futbalistom Paríža St. Germain v úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov.

Auto po nehode pri Detve vyletelo z cesty, dopadlo na železničnú trať

0 icon

Detva 2. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Auto po dopravnej nehode pri obci Vígľaš-Pstruša v Detvianskom okrese vyletelo z cesty a z Čierneho mosta dopadlo na železničnú trať. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že do auta narazil rýchlik Neznámy vodič osobného auta jazdil v noci…

Ukrajinské ozbrojené sily opustili mobilizovaných mužov pri Pavlovke – podrobnosti

0 icon

Kyjev 2. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Leo Correa)   27. januára sa jednotky 128. brigády teritoriálnej obrany a 68. pešej brigády ukrajinských ozbrojených síl pokúsili zaútočiť na pozície ruských ozbrojených síl pri obci Pavlovka. Na ceste medzi Prečistovkou a Pavlovkou bol konvoj obrnených vozidiel MaxxPro a Humvee odhalený ruským dronom Orlan-30 a…

Polícia vyšetruje okolnosti fyzického útoku v bratislavskom nákupnom centre

0 icon

Bratislava 2. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Polícia vyšetruje okolnosti fyzického útoku v bratislavskom nákupnom centre na ulici Mlynské nivy. Muž mal napadnúť tínedžera, čím mu spôsobil zlomeninu nosovej kosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková "Dňa 4. januára v čase okolo…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

Gustáv Murín

Kauza Budaj a ŠtB? Búrka v šerbli...

0icon

Je bizarné, že akurát Robert Fico, člen Komunistickej strany, ktorej verne slúžil, platil známky a nijako neprotestoval proti metódam ŠtB, a ktorý si November vraj ani nevšimol, má tú drzosť navážať sa do Jana Budaja, ktorý ho organizovaním VPN pripravil o komunistickú kariéru? Keby mal pán Fico v sebe aspoň toľko studu a…

Miro Majerník

Všetko je vraj v najlepšom poriadku...

0icon

  Slovenský rozhlas RTVS dnes ráno 2.2.2023 priniesol informáciu: Od včera 1.2.2023 Rusko prestalo exportovať ropu a následne ropné produkty do štátov ktoré uzákonili tzv. „cenový strop“ na tieto produkty.

Pavel Jacz

Moderátor TA 3 Iliev nám káže, čo si máme myslieť a čomu neveriť! Začína to byť, ako v socializme!

0icon

Relácia TA3 V politike úvodným predslovom moderátorov pred rozhovormi začala politicky ovplyvňovať názor diváka. Pokiaľ ostrieľaný Dírer sa snaží trafiť klinec po hlavičke, neskúsený Iliev si myslí, že jeho komentáre, v ktorých ako samozvaný hovorca homosexuálov (Nikdy nezabudne aspoň slovíčkom spomenúť tú jeho „veľmi utl&aac

Vášeň v Tebe

Neviditeľná hrozba, ktorá môže zničiť vaše manželstvo

0 icon

Manželský vzťah môžu zničiť rôzne závislosti. Niektoré sú viditeľné – alkoholizus, drogová závislosť či patologické hráčstvo - gamblerstvo. Iné sú neviditeľné a v mnohých prípadoch považované aj za cenné či hodné obdivu. Práve do druhej skupiny patrí workoholizmus. Workoholizmus je však zabijak. Ničí totiž zdravie - fyzické a duševné, pohodu, potešenie a…

Viete, ako vyprážať šišky, aby nenasiakli takmer žiadny tuk?

0 icon

Chutné múčne jedlo – šišky – milujú nielen deti, ale aj dospelí. Ako ich však vyprážať, aby nenasiakli takmer žiadny tuk? Prinášame niekoľko odporúčaní. Recept na šišky Ak chcete upiecť šišky, ktoré by boli čo najmenej nasiaknuté tukom, je potrebné niektoré ingrediencie pridať už do cesta. Šišky si môže pripraviť…

Požiadal Kate Middleton o selfie. „Som v strese,“ priznal. Takúto odpoveď určite nečakal

0 icon

Kate Middleton v utorok navštívila britské mesto Leeds. Jeden z fanúšikov nabral odvahu a požiadal princeznú z Walesu o selfie. Priznal však, že je nervózny. Takúto odpoveď asi nečakal. Princezná z Walesu je známa tým, že sa rada fotografuje s fanúšikmi kráľovskej rodiny. Takže, keď jeden z fanúšikov nabral odvahu a požiadal ju, či by si…

Dokážete zjesť za týždeň 30 rastlín? Áno, dokážete. Neveríte?

0 icon

Medzi súčasť črevnej mikroflóry patria prospešné i škodlivé baktérie. Zloženie mikróbiómu môže ovplyvniť vaše zdravie. Ako dosiahnuť, aby vaše črevá boli zdravé? Päť jednoduchých rád poskytol na sociálnej sieti uznávaný slovenský gastroenterológ Ladislav Kužela. Jedzte minimálne 30 rastlín za týždeň „Výskum v rámci American Gut Project ukázal,

Pri akom hosťovi sa skúsený Karel Šíp poriadne zapotí?

0 icon

Český zabávač Karel Šíp rozosmieva ľudí už približne 18 rokov. Vo svojej relácii Všechnopárty však zažil aj momenty, pri ktorých sa poriadne zapotil. Čo mu spôsobilo stres? Bol to alkohol. „Príde vám hosť na javisko, podá vám ruku a dýchne na vás. A vy cítite, ktorá bije. Ale už nemôžete…

Armádny Magazín

Ukrajina bude mobilizovať aj zdravotne obmedzených mužov. Pokusy o prekonanie Dnepra končia zničením každej jednotky

0 icon

Ukrajina, 3. februára 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny utrpeli značné straty, keď sa pokúšali prekonať Dneper. Informoval o tom úradujúci guvernér Chersonskej oblasti Volodymyr Saldo. V komentári pre RIA Novosti poznamenal, že ruská armáda odráža všetky pokusy o prechod a pristátie na ľavom brehu Dnepra, pričom ničí živú silu a…

Poľsko dúfa že si odhryzne z Ruska? Konferencia ruských separatistov v Európskom parlamente

0 icon

Poľsko, 2. februára 2023 (AM) – „Rozdelenie Ruska je jadrom poľskej politiky na východe... Preto sa naša možná pozícia zredukuje na nasledujúci vzorec: kto sa zúčastní rozdelenia. Poľsko nesmie zostať v tomto pozoruhodnom historickom momente pasívne. Úlohou je pripraviť sa v dostatočnom predstihu fyzicky aj duchovne... Hlavným cieľom je oslabenie a…

Ruské sily uzatvárajú kruh okolo Artemovska. Americká bojová skupina Mozart radšej odchádza z Ukrajiny

0 icon

Nemecko, 1. februára 2023 (AM) – Situácia v okolí Artemovska (Bachmut), o ktorý sa v posledných mesiacoch vedú zúrivé boje, sa postupne blíži k svojmu logickému vyústeniu. Oficiálni predstavitelia Doneckej ľudovej republiky informujú o vážnych úspechoch ozbrojených síl RF v tej

Člen Izborského klubu vysvetlil informačnú moc médií

0 icon

Rusko, 3. februára 2023 (AM) – Chcel by som sa zamyslieť nad pojmom "národná televízia". Keďže v médiách pracujem už viac ako 30 rokov z odborného hľadiska by som mal najprv hovoriť o domácom mediálnom systéme. Ale kvôli pochopeniu si zoberiem len televíziu, keďže v nej pracujem a veľa jej rozumiem. To…

Ukrajinské sily za týždeň stratili stovky vojakov. Kyjev potvrdzuje postup ruských jednotiek k mestu Krasnyj Liman

0 icon

Ukrajina, 1. februára 2023 (AM) – Ukrajinský generálny štáb vo svojej rannej správe potvrdzuje informáciu, že ruské jednotky útočia západne od línie Svatovo-Kremennaja. Ozbrojené sily RF vo večerných a nočných hodinách postupovali v niekoľkých sektoroch frontu. Jednou z týchto oblastí bol smer na obec Jampolovka, ktorá je severovýchodne od

TopDesať

Práčka naozaj kradne tvoje ponožky! Ako to robí?

0 icon

Opäť sa to stalo! Vyložil si práčku, vyberieš čistú bielizeň a ponožku nenájdeš, hoci si pamätáš, že si ju dával dovnútra. Na tvojej pamäti nie je nič zlé, iba práčka ti... kradne ponožky. Ako sa ukázalo, ponožky a iné drobné predmety sa môžu jednoducho zaseknúť v častiach práčky a nie je to…

Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

0 icon

Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

10 divných faktov o jedle, o ktorých si doteraz pravdepodobne netušil

0 icon

Jedlo. Jeme ho každý deň, no koľko o ňom v skutočnosti vieme? A práve to sa teraz pokúsime napraviť. Existuje veľa zaujíamvostí o jedle, o ktorých sme doteraz ani my v redakcii nevedeli! Pokúsili sme sa to trochu zamiešať. Niektoré fakty, ktoré sme uviedli, sú zaujímavé, niektoré sú divné a niektoré sa…

Táto zábavná zbierka fotografií ti ukáže vtipné príbehy z ciest

0 icon

Možno si vodič a možno nie. Určite si však spomínaš na vtipné a zábavné príbehy z ciest, ktoré si zažil ako vodič alebo ako spolujazdec. Nezáleží na tom, či si držiteľom vodičského preukazu alebo nie. Každý z nás sa pomerne často presúva z bodu A do bodu B pomocou rôznych…

Trápi ťa vypadávanie vlasov? Tieto triky by ti mohli pomôcť

0 icon

Trápi ťa vypadávanie vlasov? Tieto prírodné triky ti pomôžu tento problém vyriešiť. Vypadávanie vlasov je väčšinou spájané s mužmi, no v skutočnosti sa s týmto problémom počas života stretne viac ako 55% žien. V skutočnosti asi 40% žien zažije trvalú stratu vlasov počas svojho života. A hoci v tom môže…

FOTO DŇA

Pracovníci dolaďujú posledné prípravy na zápas amerického futbalu NFL Super Bowl pred štadiónom State Farm v americkom meste Glendale

Autor: TASR/AP-Matt York

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali