Gustáv Husák – prvý Slovák na vrchole pyramídy československej moci

Bratislava 17. apríla 2019 (HSP/Foto:TASR-K. Mevald)

 

Slovensko a Slováci sa v minulom storočí dvakrát ocitli v súradniciach kontroverzných veľmocenských záujmov, v rokoch 1938-1939 a rokoch 1968-1969. Tieto osudové chvíle nášho národa zrodili politikov, ktorí boli ochotní obetovať sa za slovenské národné a štátne záujmy a to aj s vedomím, že nasledujúce generácie ich nepochopia, podľahnú propagande a ideológii víťazov a budú ich odsudzovať. A práve v sebaobetovaní spočíva ich veľkosť a historický význam.

Na snímke Gustáv Husák

Jediným reálnym východiskom z nepriaznivej situácie sa stala politika menšieho zla. Gustáv Husák, ako komunistický politik, urobil, čo sa v daných historických podmienkach urobiť dalo, aby vyviedol slovenský a český národ z hlbokej spoločenskej krízy, aká nastala po okupácii ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Dňa 17. apríla uplynie päťdesiat rokov od voľby Gustáva Husáka za prvého tajomníka ÚV KSČ. Zaujímavým spôsobom priblížil túto rozporuplnú dobu historik Ján Bobák v článku Doba, v ktorej neexistovalo dobré riešenie (Literárny týždenník, č. 13-14/2008), ktorý uverejňujeme v neskrátenej podobe.

 

Doba, v ktorej neexistovalo dobré riešenie

(Historický exkurz pri príležitosti 50. výročia voľby Gustáva Husáka za prvého tajomníka ÚV KSČ a začiatku normalizácie)

V auguste 1968 prežívalo socialistické Česko-Slovensko jednu z najväčších kríz vo svojich dejinách, ktorá poznamenala aj osud socializmu a medzinárodného komunistického hnutia. Okupáciou Česko-Slovenska Moskva otvorene demonštrovala, že jej prioritou sú predovšetkým vlastné veľmocenské záujmy a nie deklarovaný socialistický internacionalizmus. Po XX. zjazde KSSZ (1956) strácal ZSSR pozíciu svetového centra medzinárodného komunistického hnutia. Po debakli politiky Nikitu S. Chruščova – dobehnúť a predstihnúť USA, s víziou skorého vybudovania komunistickej spoločnosti – sa ZSSR ocitol v hlbokej a vleklej kríze. Moskvou kanonizovaný a naoktrojovaný model socializmu očividne zlyhával a aj v komunistickom hnutí sa stával predmetom všeobecnej kritiky.

Po krátkom chruščovovskom období „otepľovania“ nastúpila v roku 1964 v ZSSR dvadsaťročná éra neostalinizmu. Výrazný vplyv na formovanie politiky KSSZ získali predstavitelia vojensko-priemyselného komplexu, ktorý sa stal jednou z hlavných  opôr Brežnevovho režimu. Okrem snahy rehabilitovať J. V. Stalina začalo politbyro ÚV KSSZ presadzovať internacionalizmus z 20. – 30. rokov minulého storočia, ktorý nadraďoval veľmocenské záujmy ZSSR nielen nad záujmy socialistických štátov, ale aj nad záujmy medzinárodného komunistického hnutia. Nositeľmi tejto politiky sa v 60. – 80. rokoch stali „komunisti – internacionalisti“, ktorých si Moskva cieľavedome pripravovala a dosadzovala na vedúce posty v straníckom a štátnom aparáte. Prostredníctvom týchto nomenklatúrnych kádrov si zabezpečovala svoj mocenský vplyv a kontrolu v jednotlivých socialistických štátoch.

Z radov česko-slovenských komunistov to boli vo vedení KSČ predovšetkým „komunisti – internacionalisti“ na čele s Aloisom Indrom, Drahomírom Kolderom, Antonínom Kapekom, Oldřichom Švestkom, Vasilom Biľakom, ktorí spolupracovali s Moskvou už pri príprave okupačnej akcie piatich štátov Varšavskej zmluvy a následne aj pri presadzovaní politiky normalizácie podľa moskovských predstáv. Základným dokumentom normalizácie sa stal Moskovský protokol (26. 8. 1968), ktorý stanovil jej rámec a obsah. Moskovský protokol bol výsledkom  spoločných rokovaní Predsedníctva ÚV KSČ a politbyra ÚV KSSZ. Na rokovaniach sa aktívne podieľal aj prezident L. Svoboda a niektorí členovia vlády (G. Husák, M. Dzúr a B. Kučera). Jedným z najdôležitejších výsledkov rokovaní bolo  vyhlásenie mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ za neplatný, vrátane prijatých uznesení. Tendenčné názory, ktoré sa často objavujú v našej historiografii a rezonujú najmä  v publicistike, že vraj mimoriadny zjazd KSS anuloval výsledky mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ nielenže nezodpovedajú objektívnej realite, ale zjazd KSS na to nemal ani žiadne kompetencie.

Po návrate česko-slovenskej „delegácie“ do Prahy prezentovali signatári   Moskovského protokolu uzavretú dohodu ako „Dubčekovu koncepciu“ východiska z krízovej situácie, v ktorej sa ČSSR ocitlo po 21. auguste 1968. Takto prezentoval moskovskú dohodu na mimoriadnom zjazde KSS aj Gustáv Husák: „Ja stojím plne za Dubčekovou koncepciou [Moskovský protokol], ja som bol pri jej tvorbe [v Moskve], ja ho [Dubčeka] budem plne podporovať, alebo s ním budem stáť, alebo s ním odídem.“ Toto jasné stanovisko Gustáva Husáka na zjazde KSS sa často účelovo dezinterpretuje ako jeho údajná zrada Dubčeka a celého obrodného procesu. Ignoruje sa pritom základný fakt, že Husák nebol do augusta 1968 členom ÚV KSČ a ani ÚV KSS, teda objektívne sa ani nemohol po januári 1968 podieľať na vypracovaní programových zásad a koncepcií KSČ. Protokol mimoriadneho zjazdu KSS (26.-29. 8. 1968) nedáva za pravdu týmto nekvalifikovaným a tendenčným tvrdeniam.

Predsedníctvo ÚV KSČ sa v Moskve zaviazalo, že mimoriadny zjazd KSČ zvolá až po normalizácii situácie v KSČ a v ČSSR. Zároveň sa zaviazalo, že najneskôr do desiatich dní zvolá Ústredný výbor KSČ, ktorý posúdi situáciu v KSČ a v ČSSR a z hľadiska plnenia prijatých záväzkov prijme konkrétne opatrenia. Jednou z úloh, na ktorej sa v Moskve zhodli obe delegácie, sa stali aj politické čistky vo vedení KSČ a socialistického štátu. Podľa vyjadrenia Dubčeka: „Neobejdeme se zřejmě bez mimořádných opatření. Bude třeba, tak jako tomu bylo v Maďarsku i v Polsku, pověřit řadou funkcí nové lidi, kteří budou s to úkoly [vyplývajúce z Moskovského protokolu] plnit.“ Otvorenou otázkou zostával len rozsah personálnych čistiek.

Hlavnými garantmi normalizácie boli signatári Moskovského protokolu na čele s prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom. Keďže Dubček stratil dôveru Moskvy, pripadla ústredná úloha pri plnení záväzkov prijatých v Moskve prezidentovi Ludvikovi Svobodovi, ktorému politbyro ÚV KSSZ prejavovalo najväčšiu dôveru. Hneď na prvom zasadnutí ÚV KSČ (31. 8. 1968) bol prezident Svoboda kooptovaný do ústredného výboru a zároveň bol zvolený aj za člena Predsedníctva ÚV KSČ. Kooptácia sa uskutočnila v rozpore s platnými Stanovami KSČ. Na tomto prvom normalizačnom zasadnutí Ústredného výboru KSČ si Predsedníctvo ÚV KSČ dalo schváliť svoj postup na moskovských rokovaniach a zaviazalo funkcionárov KSČ dôsledne plniť všetky záväzky vyplývajúce z Moskovského protokolu. Už v polovici septembra 1968 prijalo Národné zhromaždenie zákon, ktorý obnovil cenzúru a následne aj zákon obmedzujúci základné práva a slobody občanov.

Na nátlak Moskvy súhlasilo vedenie KSČ aj s revíziou Akčného programu ÚV KSČ, ktorý sa po auguste 1968 paradoxne stával programom politickej opozície. Na rozdiel od signatárov Moskovského protokolu sa občianske hnutie postavilo nielen na obranu Akčného programu, ale dožadovalo sa aj uznania výsledkov mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ. Stanoviská a postoje občianskeho hnutia, reprezentovaného najmä študentským a odborovým hnutím, ako aj intelektuálnymi kruhmi, oslovovali aj členskú základňu KSČ a vyvolávali vo vedení KSČ značnú nervozitu. Napätie v spoločnosti eskalovalo až v takej miere, že Predsedníctvo ÚV KSČ bolo nútené vyzvať svoj politický aktív a stranícke organizácie, aby otvorene podporovali „zdravé sily v KSČ“ (signatárov Moskovského protokolu) a politiku normalizácie vytýčenú na novembrovom pléne ÚV KSČ.

Rezolúcia, prijatá na novembrovom pléne ÚV KSČ (14.-17. 11. 1968), bola prvým pokusom o komplexné zhodnotenie pojanuárového vývoja.  V porovnaní s Moskovským protokolom bol v rezolúcii evidentný posun v hodnotení pojanuárového vývoja. Vedenie KSČ začalo oficiálne pripúšťať existenciu pravicových a oportunistických síl aj v KSČ, čo vyvolalo všeobecný nesúhlas a odpor. V reakcii na občianske hnutie proti politike normalizácie Dubček na zasadnutí ÚV KSČ vyhlásil: „Najväčším úskalím konsolidačného procesu sú však postoje, ktoré priamo obviňujú politické vedenie z kapitulantstva a zrady a vyvolávajú protisovietsku psychózu, ktoré v snahe hnať ľudí do katastrofy cieľavedome vystupujú proti záverom bratislavského prehlásenia a Moskovského protokolu.“ Cesty reformných komunistov a občianskej spoločnosti sa začali evidentne rozchádzať.

Ratifikáciou zmluvy o „dočasnom pobyte“ sovietskych vojsk na území ČSSR (18. 10. 1968) a schválením rezolúcie novembrového pléna ÚV KSČ splnil Dubček úlohu, ktorú od neho Moskva očakávala. Následne sa začala pripravovať pôda na jeho odvolanie z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ. Napriek doznievajúcim prejavom sympatií verejnosti bola pozícia Dubčeka vo vedení KSČ veľmi labilná. Rozpoltení reformní komunisti si uvedomovali, že Dubček nemá podporu Moskvy, čo bolo nevyhnutnou podmienkou pre výkon tejto funkcie v štátoch sovietskej sféry vplyvu. Naviac, Dubček nedokázal zjednotiť nielen vedenie KSČ, ale ani reformných komunistov. Namiesto očakávanej konsolidácie vnútropolitická kríza čoraz viac eskalovala – spory okolo obsadenia funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia, hroziace generálnym štrajkom a protesty proti okupácii formou sebaupaľovania, vybičovali emócie do krajnosti. Protisovietske demonštrácie, v marci 1969, ako reakcia na víťazstvo česko-slovenského hokejového družstva nad zbornou, stali sa poslednou kvapkou, ktorá prispela k odvolaniu Dubčeka z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ. Verejným tajomstvom bolo, že na provokáciách proti sovietskym inštitúciám a okupačným jednotkám sa aktívne podieľali aj príslušníci Štátnej bezpečnosti, ktorí sa infiltrovali medzi demonštrantov.

V snahe stabilizovať vnútropolitickú situáciu začali reformní komunisti hľadať alternatívu za Dubčeka, ktorý vo funkcii očividne zlyhával. Postupne sa čoraz viac zjednocovali na podpore predstaviteľa slovenských reformných komunistov, Gustáva Husáka, najmä keď, podobne ako predtým Novotný alebo Dubček, mal aj podporu Moskvy, ktorá bola pri voľbe prvého tajomníka ÚV KSČ nevyhnutná. Na zasadnutí Ústredného výboru KSČ (17. 4. 1969) požiadal Dubček o uvoľnenie z funkcie a  do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ navrhol Gustáva Husáka. Zo 182 členov ÚV KSČ podporilo v tajných voľbách Gustáva Husáka 156 členov, proti boli 22 a 4 členovia nehlasovali. Došlo aj k reorganizácii výkonných orgánov ÚV KSČ. Zrušený bol výkonný výbor a v novozvolenom 11-člennom Predsedníctve ÚV KSČ získali prevahu reformní komunisti. Alexander Dubček naďalej zostal členom predsedníctva.  Ústredný výbor KSČ odporučil Ústrednému výboru Národného frontu, aby navrhol Dubčeka do funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia.

Personálna výmena vo vedení KSČ nevyvolala v komunistickej strane a ani v česko-slovenskej spoločnosti žiadne reakcie, ktoré by vzbudzovali pozornosť. V zahraničných médiách prevažovali komentáre, ktoré pozitívne hodnotili zmenu vo vedení KSČ. Reformní komunisti očakávali od Husáka, že zjednotí KSČ a skonsoliduje spoločnosť, najmä vzťahy so ZSSR. Vo všeobecnosti totiž prevažovala obava, že okupačné vojská zasiahnu do chaotického vnútropolitického vývoja a vedenia KSČ sa zmocnia promoskovskí „internacionalisti“ . To bol jeden z hlavných dôvodov prečo podporili Gustáva Husáka, ktorý dostal na aprílovom pléne ÚV KSČ mandát vyviesť Česko-Slovensko z hlbokej spoločenskej krízy. Vo svojom   improvizovanom prejave sa Husák zameral na riešenie dvoch základných úloh: politickú konsolidáciu a  ekonomické problémy. Neopomenul pritom ani prípravu mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ, ustanovujúceho zjazdu Komunistickej strany českých krajín (v tejto súvislosti zvažoval aj opätovné zvolanie zjazdu KSS) a prípravu volieb. Gustáv Husák presadzoval nielen federalizáciu politického systému, ale aj federalizáciu komunistickej strany. V očiach Moskvy bola federalizácia komunistickej strany v zásadnom rozpore s leninskými princípmi výstavby  strany marxisticko-leninského typu a hodnotila to ako prejav nacionalizmu a revizionizmu.

Od nástupu do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ Husák odmietal politické procesy a represie. Voči oponentom presadzoval metódu dialógu a dohody. V polemike s členom ÚV KSČ, K. Kosíkom, vyhlásil: „o trestoch a vylučovaniach, keď to bude treba, budeme hovoriť vtedy, keď nebude žiadnej inej pomoci.“ Podstatu Husákovej politiky vyjadrovalo biblické: „kto nie je proti nám, je s nami!“ Jeho programom bolo: plniť moskovské dohody a zároveň, v podmienkach okupácie, pokračovať v demokratizácii a reforme socialistického systému. Odmietal návrat k 50. rokom. Snahou Husáka bolo zabrániť hromadným politickým čistkám a predovšetkým dosiahnuť úplný odchod sovietskych vojsk z územia ČSSR. Toto bola jeho osobná ambícia s ktorou nastupoval do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ. Spoliehal sa pritom aj na sľuby Leonida I. Brežneva.

Z hľadiska politiky normalizácie, stanovenej Moskovským protokolom a novembrovou rezolúciou ÚV KSČ, nepredstavuje voľba Husáka prvým tajomníkom ÚV KSČ žiaden medzník a ani žiadnu zmenu politickej orientácie. Husák kontinuálne nadviazal na normalizáciu tak, ako ju presadzoval Alexander Dubček. Inú možnosť ani nemal. Keď hodnotíme výsledky normalizácie s polstoročným odstupom môžeme objektívne konštatovať, že v podstate by mala rovnaký dopad na česko-slovenskú spoločnosť a to bez ohľadu na to, či by namiesto Husáka stál na čele KSČ Dubček, Černík, Štrougal. ZSSR mal totiž dostatok prostriedkov (vrátane mocenských), aby presadil takú podobu normalizácie, o akú sa usiloval – stabilizovať a upevniť svoju hegemóniu v Česko-Slovensku. V ČSSR nebola v roku 1968 žiadna kontrarevolúcia, socialistické zriadenie nebolo ohrozené. Mýtus o kontrarevolúcii účelovo slúžil Moskve len na zdôvodnenie vojenskej intervencie, ktorej cieľom bolo natrvalo umiestniť na česko-slovenskom území sovietske vojská.

Gustáv Husák nemal k dispozícii žiadne dobré riešenie – existovalo len zlé a horšie riešenie. Politické čistky v KSČ sa museli na nátlak Moskvy zopakovať, keďže Brežnevovi sa prvé výsledky čistiek nepozdávali. Nápomocní mu boli pritom najmä „internacionalisti“ okolo predsedu Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ Miloša Jakeša. Moskva taxatívne stanovila kvóty, koľko členov musí byť vylúčených z KSČ. Brežnev priamo úkoloval Dubčeka a následne Husáka a ultimatívne žiadal, aby bezpodmienečne splnili to, čo od nich požadovalo politbyro ÚV KSSZ. Politika normalizácie, realizovaná Dubčekom a Husákom, bola typickou politikou menšieho zla, ktorú v rozhodujúcej miere determinovali zahranično-politické faktory – okupácia Česko-Slovenska Sovietskou armádou a nerovnoprávne postavenie KSČ a ČSSR vo vzťahu ku KSSZ a Zväzu sovietskych socialistických republík.

Ján Bobák

 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS ZMENY
Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.
Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby predstavilo svoj program

Banská Bystrica 20. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Klientelizmus pochoval súčasnú ľavicu a bežným ľuďom ukradol dôstojnosť, tvrdí Stanislav Mičev, predseda strany Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby, ktorá v utorok v Banskej Bystrici predstavila svoj ľavicový volebný program. TASR o tom po skončení stretnutia informoval Mičev Podľa členov novej strany…

VideoFico: „Bavili ste sa niekedy o mne? Tak aj o vás možno raz napíšu“

Bratislava 20. novembra 2019 (HSP/Foto: screenshot video)   Robert Fico na sociálnej sieti uverejnil krátke video, ktorým reagoval na medializované informácie o nahrávke Mariana Kočnera. Kočner na spomínanej nahrávke hovorí o dohode s vtedajším premiérom Robertom Ficom a o tom, že vďaka nemu vyhrá strana Smer voľby  Fico začal video slovami, že strana…

Obžalovaný podnikateľ Marian K. mal falšovať dôkazy v prípadoch oligarchu Juraja Širokého

Bratislava 20. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Obžalovaný podnikateľ Marian K. mal falšovať dôkazy v prípade, v ktorom figuroval oligarcha Juraj Široký. Vyplýva to z nahrávky z jeho mobilného telefónu. Všetko sa pritom malo diať priamo na generálnej prokuratúre a, pravdepodobne, s vedomím Dobroslava Trnku. S informáciou dnes prišiel spravodajský…

Slovensko – Azerbajdžan 2:0, Bero mal „extrémne“ zmiešané pocity

Trnava 20. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Slovenská futbalová reprezentácia zdolala v utorňajšom záverečnom stretnutí E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 Azerbajdžan 2:0. V Trnave otvoril skóre Róbert Boženík v 19. minúte, v závere pridal druhý gól kapitán Marek Hamšík. Na priamy postup to však nestačilo, keďže Wales zvíťazil nad Maďarskom 2:0…

Vláda pretláča opatrenia cez skrátené konanie, v parlamente nemá istotu

Bratislava 20. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vláda pretlačí opatrenia v justícii cez skrátené legislatívne konanie, posledné slovo však bude mať Národná rada SR. Vyplýva to z vyjadrení predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) aj ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) Ministerstvo chce posilniť čiastočne kompetencie ministra aj predsedu Najvyššieho súdu SR,…

Dobrá voľba pôjde do parlamentných volieb samostatne

Bratislava 20. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Mimoparlamentná strana Dobrá voľba pôjde do nadchádzajúcich parlamentných volieb samostatne. Pre TASR to v utorok povedal exminister zdravotníctva a vnútra a predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker s tým, že rokovania s Mostom-Híd ukončili "Na to sme nezakladali stranu, aby sme vzápätí kandidovali na…

Tehotnú ženu zabili vo Francúzsku psy

Bratislava 20. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Na severe Francúzska zabili tehotnú ženu psy. Prípad sa stal v lesoch pri obci Villers-Cotterets, kde sa v tom čase konala poľovačka so psami. Dvadsaťdeväťročná žena išla von so svojimi piatimi psami. Neskôr zatelefonovala manželovi a povedala mu, že sa obáva útoku niekoľkých…

Kabinet sa presunie na rokovanie na juh krajiny, zasadne v Slavošovciach

Bratislava/Slavošovce 20. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Aj v novembri sa vládny kabinet presunie na výjazdové rokovanie z hlavného mesta do regiónov, tentoraz na juh krajiny. Vláda bude v stredu rokovať v Slavošovciach na Gemeri. Venovať sa bude priebežnej informácii o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Rožňava. O deň neskôr, teda vo štvrtok (21.…

Johnson a Corbyn sa stretli v predvolebnej diskusii

Londýn 20. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/ITV)   Britský premiér Boris Johnson a líder labouristov Jeremy Corbyn sa v utorok po prvýkrát stretli v predvolebnej diskusii na komerčnej televízii ITV. Hlavnými témami diskusie boli možný dosah uskutočnenia predvolebných sľubov na rozpočet, ako aj budúcnosť Národnej zdravotnej služby (NHS), brexit a otázka možného…

Trump poprel, že jeho nečakané vyšetrenie súvisí so zdravotnými problémami

Washington 20. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že neohlásené zdravotné vyšetrenie, ktoré v sobotu podstúpil, malo rutinný charakter. Odmietol pritom spôsob, akým o jeho vyšetrení informovali médiá, ako aj špekulácie o tom, že má zdravotné problémy. S odvolaním sa na vyhlásenie, ktoré Trump…

V tábore národných síl došlo k zásadným zmenám. K víťazstvu však chýba ešte jeden krok

Bratislava 20. novembra 2019 (HSP/Foto:Kombosnímka HSP/TASR)   Na národnej scéne sa odohralo niečo, čo si ešte deň pred tým nedokázal asi nikto predstaviť. Štyri malé strany sa spojili s ĽSNS a budú kandidovať na ich kandidátke Ide o prelomovú zmenu z viacerých dôvodov. V prvom rade ĽSNS vyšla definitívne z izolácie. Zatiaľ čo doteraz sa…

Kollár o svojom skromnom detstve: Nenarodil som sa so zlatou lyžičkou v ruke. Keď sme mali mäso, boli to pre nás ako Vianoce

Bratislava 20. novembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenský podnikateľ, politik a líder strany Sme rodina Boris Kollár si v jednom z rozhovorov zaspomínal na svoje detstvo. Porozprával o tom v akej skromnosti žila jeho rodina, keď bol dieťaťom Kollár v rozhovore priznal, že pochádza z chudobných pomerov a že sa nenarodil "so…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Škoda ktorú utrpela štvorčlenná rodina z titulu poštátnenia a rozpredaja národného majetku.

Veľa sa píše o tom ako komunisti okrádali ľudí po 1948 roku. Nuž je pravdou, že bohatým pobrali a chudobným rozdali. Nuž a tak sme začali bohatnúť všetci rovnomerne. Každý mal v národnom majetku rovnaký podiel, ktorý nám za tých 40 rokov riadne porástol. O tom sa nehovorilo a nehovorí…

Eliminácia ozbrojených síl by znamenala národnú samovraždu

Post-lisabonský neštát-superštát EÚ už teraz zlyháva vo všetkých hlavných pilieroch štátnosti. Pretože nie je štát, ale uzurpuje si právomoci štátu. Pretože európsky národ neexistuje. Pretože európske vlastenectvo nemôže existovať. V oblasti bezpečnosti aj preto zlyháva úplne. Jej zásadnou redukciou. Podporou ilegálneho správania, akceptovaním kriminálnikov v masách ilegálnych migrantov. Ale aj v oblasti ochrany…

Si osobne zodpovedný za ničenie prírody! Ak to nezmeníš, príroda ťa zničí!

V súčasnosti sa stalo módnym hovoriť o ekológii! Kto sa v tomto smere aktivizuje, je „in“! Mnohým je ale z tejto hystérie zle. A je im zle preto, lebo ekologický aktivizmus bol značne sprofanovaný. A to konkrétne Gretou Thunberg a mocenskými silami, ktoré stoja za ňou. Napriek tomu však nie…

Pán ROMAN MICHELKO, ste NEkonzistentný!

Roman Michelko, známy politológ, spisovateľ a vydavateľ má za sebou určite veľa dobrej práce. Aj ja si jeho politické analýzy občas rada vypočujem a bývajú tam zaujímavé myšlienky. Tentokrát však musím napísať, že ma veľmi sklamal v súvislosti s jeho komentovaním pôsobenia Š. Harabina a M. Kotlebu v priebehu posledného zhruba polroka. Najprv niekoľko údajov z dvoch videí…

Ivan Štefanec: Technologickí giganti budú riadne odvádzať DPH

Zdroj : Európske noviny Európsky parlament vo štvrtok schválil legislatívu, ktorá skoncuje s daňovými únikmi a výpadkami v oblasti internetových technológií a elektronického obchodu. Vďaka nej sa podarí od technologických gigantov, ako je Amazon, eBay, či Alibaba získať o 5 až 7 miliárd eur viac na dani z pridanej hodnoty.…

17. november nám dal nepredstaviteľné možnosti ....

            Niekoľko ľudí sa ma spýtalo za posledné dni, aký je môj názor na 17. november, bývalý režim a súčasný politický systém. Podľa môjho názoru nie je nikdy nič ideálne, nikdy nedokážete uspokojiť všetkých ľudí na 100 (na 100 čoho? percent, bodov..) , no prirodzená…

TopDesat

FOTO: Ako vyzerajú Benátky počas povodní?

0

Tentokrát sa Benátky ocitli pod vodou viac ako obvykle. Výnimočne vysoký príliv pohltil 45 percent mesta a život sa na chvíľu zastavil. Turistov to však neodrádza. Následky zmeny klímy si naďalej vyberajú svoju daň. Podľa Centra civilnej ochrany v oblasti prognózy nahlasovania prílivu a odlivu bolo zatopených 45 percent mesta. Turistická destinácia,…

TOP 10: Pravý význam vecí, ktoré používaš každý deň

0

Zamyslel si sa niekedy, prečo má PIN kód k tvojej bankomatovej karte 4 číslice? Alebo prečo nie sú písmená na klávesnici usporiadané podľa abecedy? Toto je pravý význam 10 vecí, ktoré používaš každý deň. Doteraz si možno ani netušil, prečo je to tak a na čo to slúži.  1. Prečo…

Vek faraónov a neuveriteľné stavby – pyramídy

0

Neexistujú snáď žiadne staviteľské pomníky minulosti, ktoré by boli späté s predstavou tajomstva do takej miery, ako veľké egyptské pyramídy. Typ stavby v podobe pyramídy sa vyskytuje po celom svete, avšak tie egyptské sú najstaršie a najnápadnejšie a možno práve preto tak inšpirujú našu predstavivosť. Pozrime sa spoločne na tie najzaujímavejšie. Najsilnejším dojmom –…

Chilkoot trail - zlatokopecký trek severoamerickou divočinou

0

Americké národné parky ponúkajú milovníkom aktívnej dovolenky veľa možností - od nenáročných prechádzok až po niekoľkodenné túry. Chilkoot trail je menej známy zlatokopecký trek na pomedzí Yukonu a Aljašky. Hoci zlatá horúčka má svoj najväčší boom už dávno za sebou, na 53 km dlhom Chilkoot trail je stále dosť rušno.…

E-cigarety sú rovnako škodlivé ako klasické cigarety

0

Sú elektronické cigarety menej škodlivé ako tradičné tabakové? Z kardiovaskulárneho hľadiska odpovedá najnovší výskum jednoznačným nie. Jeden z autorov štúdie dokonca tvrdí, že elektronické cigarety môžu spôsobovať užívateľom potenciálne ešte viac škody ako tie tradičné. Vzhľadom na nedávne prepukn

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

0

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových vozidiel. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa…

Vo svete IT

Ešte stále ste neobdržali novembrovú aktualizáciu Windowsu 10? Takto ju nainštalujete behom niekoľkých minút

0

Najnovšia veľká aktualizácia operačného systému Windows 10, ktorá nesie označenie November 2019 Update (build 1909), je už v týchto dňoch dostupná na takmer všetkých moderných zariadeniach. Väčšina používateľov z našich končín hlási dostupnosť aktualizácie, no ak patríte medzi tých, ktorí na aktualizáciu ešte nenarazili, nemusíte sa ničoho obávať. Vďaka tomuto…

Jeden z najmenších a najvýkonnejších mikrolaptopov na svete – GPD Pocket 2 je aktuálne dostupný v neodolateľnej zľave

0

Jeden z najmenších a zároveň najvýkonnejších mikrolaptopov na svete sa dá momentálne objednať aj do našich končín za naozaj vynikajúcu cenu. Skvelý GPD Pocket 2, ktorý doslova zbúral svoju kampaň na platforme Indiegogo, si môžeš kúpiť už za fantastických 446,38 eur s bezplatnou dopravou bez akýchkoľvek ďalších poplatkov ako clo…

Toto sú 3 najlepšie Android aplikácie ponúkajúce možnosť šifrovaných správ, ktoré by ste mali skúsiť

0

V  priebehu dnešného dňa sme Vám priniesli článok, v  ktorom sme poukázali na slová bezpečnostných analytikov, ktorí hovorili o rozdieloch medzi odosielaním a prijímaním klasických SMS správ prostredníctvom mobilnej siete a pomocou aplikácií s end-to-end šifrovanie. V  nadväznosti na spomínaný článok Vám nižšie prinášame 3 tipy na aplikácie, ktoré patria…

Huawei sa zajtra chystá predstaviť stratégiu spoločnosti spojenú s operačným systémom HarmonyOS

0

Portál CNBC urobil interview s  predsedom predstavesntva spoločnosti Huawei, Liangom Hua. Ten zdieľal pár zaujímavých informácií o  operačnom systéme HarmonyOS, na ktorom práve pracujú. „Stratégia HarmonyOS bude zverejnená zajtra…“ vyjadril sa predseda spoločnosti. HarmonyOS bol predstavený ešte v  auguste a je pravdepodobné, že svoju ďalšiu stratégiu spoločnosť odhalí už zajtra,…

Samsung práve predstavil skladateľný smartfón W20 s podporou 5G technológie. Pozrite sa čo prináša

0

Začiatkom novembra sa z nenazdajky objavili informácie týkajúce sa toho, že spoločnosť Samsung plánuje v tomto roku predstaviť ešte jeden skladateľný smartfón. S  informáciami prišiel čínsky mobilný operátor China Telekom. Dnes sa tak aj stalo. Samsung  W20 5G je oficiálne predstavený Spoločnosť Samsung v  priebehu dnešného dňa predstavila nový skladateľný…

Posielate SMS správy alebo uprednostňujete chatovacie služby? Expert prezrádza, ktorý spôsob komunikácie je bezpečnejší

0

Hoci dnes mnohí z nás aktívne využívajú služby ako Messenger, WhatsApp a ďalšie, tak aj napriek tomu sa SMS správy stále tešia veľkej popularite. Bezpečnostní experti vo všeobecnosti hovoria, že SMS správy sú náchylnejšie na odhalenie, ako je to v  prípade odosielanie a prijímania správ prostredníctvom aplikácií ako je napríklad…

TopSpeed

Red Bull opäť prekonal rekord o najrýchlejšie prezutie pneumatík

2

Zdá sa, že dramatické preteky priamo úmerne súvisia s rekordom o najrýchlejšie prezutie pneumatík. Pri pretekoch na Hockenheime v Nemecku dokázal tím Red Bull Racing zvládnuť pit stop za 1,88 sekundy. No pri pretekoch v Brazílii umenie rýchlo prezúvať posunuli mechanici ešte ďalej...

Testujeme KIA ProCeed GT - čo vás zaujíma?

0

Tento tyzden mame v redakcii velmi pestry. Na test totiz mame hned tri auta. S kazdym z nic sa vam postupne prihlasime, aby ste nam mohli napisat, co by ste o nich radi vedeli. Ja mam na starost test azda najstylovejsieho maleho kombika nie len na našom, ale Európskom a…

Konfigurátor Volvo patrí k tomu naj, čo na Slovensku máme

4

Tak a dostali sme sa k poslednému článku z tejto série, porovnanie konfigurátorov ukončíme abecedne poslednou značkou, ktorá má u nás k dispozícii konfigurátor. Keďže ide o prémiového výrobcu, je pravdepodobné, že bude mať aj rozsiahlu príplatkovú výbavy a teda aj komplikovanejšiu štruktúru. Konfigurátor Volvo tak môže preukázať svoje kvality. Aký je v skutočnosti?

Ako môže vyzerať nová Škoda Octavia RS a Scout?

4

Štvrtá generácia Škoda Octavia má za sebou svoju oficiálnu premiéru, redakcia Topspeed.sk bola pritom a priniesla o nej aj podrobnú reportáž. Tým to však nekončí. Octavia, to nie je len bežný liftback a kombi, ale aj výkonná verzia RS a „outdoorový“ Scout. Ako teda môže vyzerať nová Škoda Octavia RS a Scout? Možno aj nejako takto.

VW investuje miliardy do elektromobility, zarábajú na to všetci

3

Dozorná rada koncernu Volkswagen rozhodla o neuveriteľných výdavkoch na elektromobilitu. Najbližších 5 rokov VW investuje do elektrických a hybridných áut až 60 mld. eur. Za päť rokov bude vyrábať až 75 elektrických modelov a 60 hybridov. Má to však háčik, na ambicózny plán treba peniaze a tak sa naň musia vyskladať…

Štát zverejnil podmienky dotácie na nákup elektromobilu

37

Ministerstvo hospodárstva SR konečne zverejnilo podmienky, ktoré musíte splniť pri žiadosti o dotáciu na nákup nového elektrického auta. Žiadosti môžete podávať od 17. decembra 2019, elektromobil nesmie byť drahší ako 50 000 eur a štát vám dá zo spoločných peňazí všetkých občanov maximálne 8000 eur. Na rozdávanie je pripravených 5…

KAMzaKRÁSOU

Sebarozvoj s koučkou: Ako posilniť emocionálne sebavedomie?

2

Emócie majú nad nami omnoho väčšiu moc, než sme im ju niekedy ochotní priznať. Tie nepríjemné a negatívne nás zraňujú, môžu byť neznesiteľné, neodbytné a spôsobujú bolesť. Keď ich potlačíme, poprieme alebo zavrhneme, vyhneme sa im iba na chvíľu. Pravdaže, sme vynaliezaví na to, ako zlosť premôcť čokoládou, hanbu prekryť…

DIY dekorácie zo šišiek: Na jeseň, na Vianoce, ale aj počas celého roka

2

Šišky patria medzi akési univerzálne dekorácie, ktoré môžete mať len tak položené na parapetnej doske, na stole, či niekde na poličke. Neuveríte, ale šišky sú zadarmo. Teda možno ani nie tak zadarmo, pretože vás budú stať váš drahocenný čas. Je totižto potrebné, aby ste sa vybrali na prechádzku do lesa,…

Cukor a hyperaktivita: Naozaj sú deti neovládateľné pod vplyvom sladkostí?

2

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, inak skrátene aj ADHD, je diagnózou, s ktorej nárastom sú v posledných rokoch negatívne konfrontovaní nielen rodičia, ale aj vychovávatelia a učitelia. Posledné tri desaťročia bola zaznamenaná výrazne stúpajúca tendencia hyperaktivity u detí, ale i dospelých. Cukor a hyperaktivita sú spoločne spájané, no je naozaj pravdou, že cukor spôsobuje hyperaktivitu? Prečítajte si o…

Aké sú účinky koenzýmu Q10? Je to pre nás nevyhnutý životabudič?

1

Ľudský organizmus potrebuje pre správnu funkciu obrovské množstvo živín a rozličných látok. Cukry, tuky, bielkoviny, vitamíny či minerály – to všetko potrebuje naše telo v dostatočnom množstve, v opačnom prípade totiž môže dôjsť k rozvoju rozličných zdravotných ťažkostí. Dôležité pre naše zdravie sú aj látky s antioxidačnými účinkami. Sem radíme…

Ženský pohľad na: Toyota Camry Hybrid – návrat legendy po 15 rokoch

1

Na testovanie áut od výrobcu, ktorý celosvetovo vedie počtom predaných áut, sa vždy teším. Toyota je značka, ktorú neprehliadnete. Okrem toho je mi sympatická, lebo sa stavia do pozície lídra vo výrobe a predaji automobilov s benzínovo-elektrickým pohonom. Medziročne sa predaje hybridných automobilov zvýšili cca o 38 percent. Aj keď musím priznať,…

Poznáš vitamín krásy? Povieme ti, kedy naozaj zaberá a kedy nie

4

Buďme k sebe úprimné. Každá žena je krásna, no dokonalosť ako taká neexistuje. Jedna má problém so slabými nechtami, iná s vráskami a ďalšia možno nemá také zdravé a lesklé vlasy, ako by si možno priala. Nedokonalosť je však ľudská a my máme v súčasnej modernej dobe veľa naozaj možností,…

Svetlo sveta

Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

0

V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

0

Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

Bojovníci ´89 bez tribúny – vodcovia, ktorí mohli viesť, mali viesť, ale nakoniec neviedli

0

Mužov novembra 1989 v bývalom Československu všetci dobre poznáme. Videli sme ich každý deň na obrazovkách a počuli z rozhlasu. Zarážajúce je ale to, že sme ich z televízie a rozhlasu počúvali aj predtým, počas desaťročí komunizmu. Skutočne to neboli pre nás neznáme tváre. Feldek sa prihováral pionierom v Pionierskej lastovičke, Kňažko si zahral hrdinského robotníckeho vodcu vo filme o zlom kapitalizme, Paľko…

Kuffa: Nebojím sa! Možno kážem verejne naposledy. Som pripravený, že mi zotnú hlavu.

0

Arcibiskup Orosch privítal na Trnavskej novéne kazateľa otca Mariana Kuffu veľmi vrúcnym príhovorom. Vyjadril mu svoju blízkosť za spôsob ako už 30 rokov vedie Inštitút Krista Veľkňaza a postaral sa o tisíce ľudí. Otec arcibiskup Orosch svoju blízkosť zvýraznil tým, že po vzore svätého Vincenta de Paul zbiera žatvu nie…

Umlčať Kuffu

0

Dvaja biskupi arcibiskup Zvolenský a biskup Sečka vydali stanovisko, v ktorom vyzvali kňazov a klerikov, aby sa politicky neangažovali. Vyslovene v stanovisku uviedli otca Mariána Kuffu, ktorého brat Štefan Kuffa je na čele politickej strany KDŽP Aliancia za Slovensko, ktorá ako jediná strana na Slovensku má v stanovách uvedené, že…

Prítomnosť kardinála Burkeho v Trnave vyrušuje

0

Oslavujeme veľkého mučeníka katolíckeho Východu, sv. Jozafáta. Na neho možno aplikovať slová z listu sv. apoštola Jakuba: „Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú“ (Jak 1, 12). Od útleho detstva ho rodičia viedli k láske ku Kristovi. Keď ešte ako dieťa počul z úst svojej matky hovoriť…

Armádny Magazín

Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

0

Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

Prvé dva ruské hypersonické raketové systémy Avangard vstúpia do služby v najbližších týždňoch

0

Ruské strategické raketové sily dostanú prvé dva  medzikontinentálne balistické raketové systémy Avangard - koncom novembra, alebo začiatkom októbra. Dve rakety UT-100N UTTKh vybavené hypersonickými klzákmi z prvého pluku systémov Avangard budú uvedené v divízii Dombarovsky strategických raketových síl. V súčasnosti prebieha práca na príprave rakiet a na ich umiestnení

Pakistan testuje jadrové balistické rakety Shaheen-I na odstrašenie Indie

0

Pakistan (18.11.2019) - Pakistanská armáda v rámci cvičenia testovala balistickú raketu typu Shaheen-I ako odpoveď na podobné testovanie Indie s raketou Agni II. Test bol oznámený v pondelok a vyhlásený za úspešný.  

National Interest: Je slovenský Stribog, najlepší samopal na svete?

0

Ako rastie popularita pištoľových karabín (PCC - pistol caliber carbine), zaujímavá slovenská karabína sa stala miláčikom mnohých médií venujúcich sa zbraniam. Zdravá dávka slovanskej značky a dizajnových prvkov blízkych drahším konkurentom ako napríklad: APC9 od Brügger & Thomet , robí zo Stribogu SP9A1 jeden z najlepších PCC vo s

Video: Rusko vrátilo ukrajinské lode zadržané počas kerčského incidentu

0

Kerč, Rusko (17.11.2019) - Ukrajinské lode Berďansk, Nikopol a vlečná loď Jany Kapu opúšťajú za doprovodu ruských lodí prístav mesta Kerč. Lode budú odovzdané ukrajinskej strane v neutrálnych vodách, približne 60 míľ od Odesy, neďaleko krymského mysu Tarchankut.   Video z prechodu vrátených lodí pod Kerčským mostom :

Pri Rjazani havarovalo ruské bezpilotné lietadlo Orion

0

Rjazaň, Rusko (16.11.2019) - Počas skúšobného letu v Rjazanskom regióne havarovalo prieskumné bezpilotné lietadlo Orion. Dron havaroval v oblasti sídliska v Listvjanke, na zemi neboli zaznamenané žiadne obete. Podľa očitých svedkov padol bezpilotný prostriedok na zem asi 70 metrov od bytového domu, pričom zničil polovicu rastúcej borovice. Podľa vyšetrovateľa je predbežnou verzi

Tvoja Svadba

Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

0

Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

0

Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

0

Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

0

Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

Tipy na vianočné darčeky pre novomanželov: Čo ich poteší?

0

Tipy na praktické vianočné darčeky pre novomanželov a hlavne pre všetkých milovníkov dobrodružstva a cestovania! Cestujete na dovolenku, služobnú cestu alebo len do práce, či do fitka?  Vždy potrebujete svoje veci do niečoho uložiť. A ak už teraz premýšľate nad tým, čo by vašu rodinu a blízkych pod stromčekom potešilo, skúste staviť…

Etiketa na svadbe v kocke: Na čo si musíš dávať pozor?

0

Každá udalosť má svoje pravidlá, viacmenej dané, rešpektované a vyžadované. Svadba má v „príručnej encyklopédií slušného správania“ výsadné postavenie. Ako sa má chovať nevesta, ženích a svadobný hostia? Etiketa na svadbe, ktorú sme pre vás pripravili vám opráši vedomosti, ktoré váš svadobný deň urobia ešte noblesnejší.

Tvoje Zdravie

Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

0

Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

0

Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

0

Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

0

Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…

Tipy na praktické vianočné darčeky: Tieto určite ocení každý!

0

Tipy na praktické vianočné darčeky pre všetkých milovníkov dobrodružstva a cestovania! Cestujete na dovolenku, služobnú cestu alebo len do práce, či do fitka?  Vždy potrebujete svoje veci do niečoho uložiť. A ak už teraz premýšľate nad tým, čo by vašu rodinu a blízkych pod stromčekom potešilo, skúste staviť na kvalitnú batožinu.…

Najčastejšie choroby mileniálov: Zistite, čo trápi mladých do 35 rokov!

0

Majú pred sebou takmer celý život, zdraví však často nie sú. Reč je o mileniáloch, teda o ľuďoch, ktorí majú v súčasnosti 20 až 37 rokov. Mileniálmi, ktorí do zdravia a wellnessu investujú stále viac času a úspor, sa zaoberali nedávne rozsiahle štúdie. Zistili, že ich trápia viac psychické ochorenia…