KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Gustáv Husák – prvý Slovák na vrchole pyramídy československej moci

Bratislava 17. apríla 2019 (HSP/Foto:TASR-K. Mevald)

 

Slovensko a Slováci sa v minulom storočí dvakrát ocitli v súradniciach kontroverzných veľmocenských záujmov, v rokoch 1938-1939 a rokoch 1968-1969. Tieto osudové chvíle nášho národa zrodili politikov, ktorí boli ochotní obetovať sa za slovenské národné a štátne záujmy a to aj s vedomím, že nasledujúce generácie ich nepochopia, podľahnú propagande a ideológii víťazov a budú ich odsudzovať. A práve v sebaobetovaní spočíva ich veľkosť a historický význam.

Na snímke Gustáv Husák

Jediným reálnym východiskom z nepriaznivej situácie sa stala politika menšieho zla. Gustáv Husák, ako komunistický politik, urobil, čo sa v daných historických podmienkach urobiť dalo, aby vyviedol slovenský a český národ z hlbokej spoločenskej krízy, aká nastala po okupácii ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Dňa 17. apríla uplynie päťdesiat rokov od voľby Gustáva Husáka za prvého tajomníka ÚV KSČ. Zaujímavým spôsobom priblížil túto rozporuplnú dobu historik Ján Bobák v článku Doba, v ktorej neexistovalo dobré riešenie (Literárny týždenník, č. 13-14/2008), ktorý uverejňujeme v neskrátenej podobe.

 

Doba, v ktorej neexistovalo dobré riešenie

(Historický exkurz pri príležitosti 50. výročia voľby Gustáva Husáka za prvého tajomníka ÚV KSČ a začiatku normalizácie)

V auguste 1968 prežívalo socialistické Česko-Slovensko jednu z najväčších kríz vo svojich dejinách, ktorá poznamenala aj osud socializmu a medzinárodného komunistického hnutia. Okupáciou Česko-Slovenska Moskva otvorene demonštrovala, že jej prioritou sú predovšetkým vlastné veľmocenské záujmy a nie deklarovaný socialistický internacionalizmus. Po XX. zjazde KSSZ (1956) strácal ZSSR pozíciu svetového centra medzinárodného komunistického hnutia. Po debakli politiky Nikitu S. Chruščova – dobehnúť a predstihnúť USA, s víziou skorého vybudovania komunistickej spoločnosti – sa ZSSR ocitol v hlbokej a vleklej kríze. Moskvou kanonizovaný a naoktrojovaný model socializmu očividne zlyhával a aj v komunistickom hnutí sa stával predmetom všeobecnej kritiky.

Po krátkom chruščovovskom období „otepľovania“ nastúpila v roku 1964 v ZSSR dvadsaťročná éra neostalinizmu. Výrazný vplyv na formovanie politiky KSSZ získali predstavitelia vojensko-priemyselného komplexu, ktorý sa stal jednou z hlavných  opôr Brežnevovho režimu. Okrem snahy rehabilitovať J. V. Stalina začalo politbyro ÚV KSSZ presadzovať internacionalizmus z 20. – 30. rokov minulého storočia, ktorý nadraďoval veľmocenské záujmy ZSSR nielen nad záujmy socialistických štátov, ale aj nad záujmy medzinárodného komunistického hnutia. Nositeľmi tejto politiky sa v 60. – 80. rokoch stali „komunisti – internacionalisti“, ktorých si Moskva cieľavedome pripravovala a dosadzovala na vedúce posty v straníckom a štátnom aparáte. Prostredníctvom týchto nomenklatúrnych kádrov si zabezpečovala svoj mocenský vplyv a kontrolu v jednotlivých socialistických štátoch.

Z radov česko-slovenských komunistov to boli vo vedení KSČ predovšetkým „komunisti – internacionalisti“ na čele s Aloisom Indrom, Drahomírom Kolderom, Antonínom Kapekom, Oldřichom Švestkom, Vasilom Biľakom, ktorí spolupracovali s Moskvou už pri príprave okupačnej akcie piatich štátov Varšavskej zmluvy a následne aj pri presadzovaní politiky normalizácie podľa moskovských predstáv. Základným dokumentom normalizácie sa stal Moskovský protokol (26. 8. 1968), ktorý stanovil jej rámec a obsah. Moskovský protokol bol výsledkom  spoločných rokovaní Predsedníctva ÚV KSČ a politbyra ÚV KSSZ. Na rokovaniach sa aktívne podieľal aj prezident L. Svoboda a niektorí členovia vlády (G. Husák, M. Dzúr a B. Kučera). Jedným z najdôležitejších výsledkov rokovaní bolo  vyhlásenie mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ za neplatný, vrátane prijatých uznesení. Tendenčné názory, ktoré sa často objavujú v našej historiografii a rezonujú najmä  v publicistike, že vraj mimoriadny zjazd KSS anuloval výsledky mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ nielenže nezodpovedajú objektívnej realite, ale zjazd KSS na to nemal ani žiadne kompetencie.

Po návrate česko-slovenskej „delegácie“ do Prahy prezentovali signatári   Moskovského protokolu uzavretú dohodu ako „Dubčekovu koncepciu“ východiska z krízovej situácie, v ktorej sa ČSSR ocitlo po 21. auguste 1968. Takto prezentoval moskovskú dohodu na mimoriadnom zjazde KSS aj Gustáv Husák: „Ja stojím plne za Dubčekovou koncepciou [Moskovský protokol], ja som bol pri jej tvorbe [v Moskve], ja ho [Dubčeka] budem plne podporovať, alebo s ním budem stáť, alebo s ním odídem.“ Toto jasné stanovisko Gustáva Husáka na zjazde KSS sa často účelovo dezinterpretuje ako jeho údajná zrada Dubčeka a celého obrodného procesu. Ignoruje sa pritom základný fakt, že Husák nebol do augusta 1968 členom ÚV KSČ a ani ÚV KSS, teda objektívne sa ani nemohol po januári 1968 podieľať na vypracovaní programových zásad a koncepcií KSČ. Protokol mimoriadneho zjazdu KSS (26.-29. 8. 1968) nedáva za pravdu týmto nekvalifikovaným a tendenčným tvrdeniam.

Predsedníctvo ÚV KSČ sa v Moskve zaviazalo, že mimoriadny zjazd KSČ zvolá až po normalizácii situácie v KSČ a v ČSSR. Zároveň sa zaviazalo, že najneskôr do desiatich dní zvolá Ústredný výbor KSČ, ktorý posúdi situáciu v KSČ a v ČSSR a z hľadiska plnenia prijatých záväzkov prijme konkrétne opatrenia. Jednou z úloh, na ktorej sa v Moskve zhodli obe delegácie, sa stali aj politické čistky vo vedení KSČ a socialistického štátu. Podľa vyjadrenia Dubčeka: „Neobejdeme se zřejmě bez mimořádných opatření. Bude třeba, tak jako tomu bylo v Maďarsku i v Polsku, pověřit řadou funkcí nové lidi, kteří budou s to úkoly [vyplývajúce z Moskovského protokolu] plnit.“ Otvorenou otázkou zostával len rozsah personálnych čistiek.

Hlavnými garantmi normalizácie boli signatári Moskovského protokolu na čele s prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom. Keďže Dubček stratil dôveru Moskvy, pripadla ústredná úloha pri plnení záväzkov prijatých v Moskve prezidentovi Ludvikovi Svobodovi, ktorému politbyro ÚV KSSZ prejavovalo najväčšiu dôveru. Hneď na prvom zasadnutí ÚV KSČ (31. 8. 1968) bol prezident Svoboda kooptovaný do ústredného výboru a zároveň bol zvolený aj za člena Predsedníctva ÚV KSČ. Kooptácia sa uskutočnila v rozpore s platnými Stanovami KSČ. Na tomto prvom normalizačnom zasadnutí Ústredného výboru KSČ si Predsedníctvo ÚV KSČ dalo schváliť svoj postup na moskovských rokovaniach a zaviazalo funkcionárov KSČ dôsledne plniť všetky záväzky vyplývajúce z Moskovského protokolu. Už v polovici septembra 1968 prijalo Národné zhromaždenie zákon, ktorý obnovil cenzúru a následne aj zákon obmedzujúci základné práva a slobody občanov.

Na nátlak Moskvy súhlasilo vedenie KSČ aj s revíziou Akčného programu ÚV KSČ, ktorý sa po auguste 1968 paradoxne stával programom politickej opozície. Na rozdiel od signatárov Moskovského protokolu sa občianske hnutie postavilo nielen na obranu Akčného programu, ale dožadovalo sa aj uznania výsledkov mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ. Stanoviská a postoje občianskeho hnutia, reprezentovaného najmä študentským a odborovým hnutím, ako aj intelektuálnymi kruhmi, oslovovali aj členskú základňu KSČ a vyvolávali vo vedení KSČ značnú nervozitu. Napätie v spoločnosti eskalovalo až v takej miere, že Predsedníctvo ÚV KSČ bolo nútené vyzvať svoj politický aktív a stranícke organizácie, aby otvorene podporovali „zdravé sily v KSČ“ (signatárov Moskovského protokolu) a politiku normalizácie vytýčenú na novembrovom pléne ÚV KSČ.

Rezolúcia, prijatá na novembrovom pléne ÚV KSČ (14.-17. 11. 1968), bola prvým pokusom o komplexné zhodnotenie pojanuárového vývoja.  V porovnaní s Moskovským protokolom bol v rezolúcii evidentný posun v hodnotení pojanuárového vývoja. Vedenie KSČ začalo oficiálne pripúšťať existenciu pravicových a oportunistických síl aj v KSČ, čo vyvolalo všeobecný nesúhlas a odpor. V reakcii na občianske hnutie proti politike normalizácie Dubček na zasadnutí ÚV KSČ vyhlásil: „Najväčším úskalím konsolidačného procesu sú však postoje, ktoré priamo obviňujú politické vedenie z kapitulantstva a zrady a vyvolávajú protisovietsku psychózu, ktoré v snahe hnať ľudí do katastrofy cieľavedome vystupujú proti záverom bratislavského prehlásenia a Moskovského protokolu.“ Cesty reformných komunistov a občianskej spoločnosti sa začali evidentne rozchádzať.

Ratifikáciou zmluvy o „dočasnom pobyte“ sovietskych vojsk na území ČSSR (18. 10. 1968) a schválením rezolúcie novembrového pléna ÚV KSČ splnil Dubček úlohu, ktorú od neho Moskva očakávala. Následne sa začala pripravovať pôda na jeho odvolanie z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ. Napriek doznievajúcim prejavom sympatií verejnosti bola pozícia Dubčeka vo vedení KSČ veľmi labilná. Rozpoltení reformní komunisti si uvedomovali, že Dubček nemá podporu Moskvy, čo bolo nevyhnutnou podmienkou pre výkon tejto funkcie v štátoch sovietskej sféry vplyvu. Naviac, Dubček nedokázal zjednotiť nielen vedenie KSČ, ale ani reformných komunistov. Namiesto očakávanej konsolidácie vnútropolitická kríza čoraz viac eskalovala – spory okolo obsadenia funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia, hroziace generálnym štrajkom a protesty proti okupácii formou sebaupaľovania, vybičovali emócie do krajnosti. Protisovietske demonštrácie, v marci 1969, ako reakcia na víťazstvo česko-slovenského hokejového družstva nad zbornou, stali sa poslednou kvapkou, ktorá prispela k odvolaniu Dubčeka z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ. Verejným tajomstvom bolo, že na provokáciách proti sovietskym inštitúciám a okupačným jednotkám sa aktívne podieľali aj príslušníci Štátnej bezpečnosti, ktorí sa infiltrovali medzi demonštrantov.

V snahe stabilizovať vnútropolitickú situáciu začali reformní komunisti hľadať alternatívu za Dubčeka, ktorý vo funkcii očividne zlyhával. Postupne sa čoraz viac zjednocovali na podpore predstaviteľa slovenských reformných komunistov, Gustáva Husáka, najmä keď, podobne ako predtým Novotný alebo Dubček, mal aj podporu Moskvy, ktorá bola pri voľbe prvého tajomníka ÚV KSČ nevyhnutná. Na zasadnutí Ústredného výboru KSČ (17. 4. 1969) požiadal Dubček o uvoľnenie z funkcie a  do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ navrhol Gustáva Husáka. Zo 182 členov ÚV KSČ podporilo v tajných voľbách Gustáva Husáka 156 členov, proti boli 22 a 4 členovia nehlasovali. Došlo aj k reorganizácii výkonných orgánov ÚV KSČ. Zrušený bol výkonný výbor a v novozvolenom 11-člennom Predsedníctve ÚV KSČ získali prevahu reformní komunisti. Alexander Dubček naďalej zostal členom predsedníctva.  Ústredný výbor KSČ odporučil Ústrednému výboru Národného frontu, aby navrhol Dubčeka do funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia.

Personálna výmena vo vedení KSČ nevyvolala v komunistickej strane a ani v česko-slovenskej spoločnosti žiadne reakcie, ktoré by vzbudzovali pozornosť. V zahraničných médiách prevažovali komentáre, ktoré pozitívne hodnotili zmenu vo vedení KSČ. Reformní komunisti očakávali od Husáka, že zjednotí KSČ a skonsoliduje spoločnosť, najmä vzťahy so ZSSR. Vo všeobecnosti totiž prevažovala obava, že okupačné vojská zasiahnu do chaotického vnútropolitického vývoja a vedenia KSČ sa zmocnia promoskovskí „internacionalisti“ . To bol jeden z hlavných dôvodov prečo podporili Gustáva Husáka, ktorý dostal na aprílovom pléne ÚV KSČ mandát vyviesť Česko-Slovensko z hlbokej spoločenskej krízy. Vo svojom   improvizovanom prejave sa Husák zameral na riešenie dvoch základných úloh: politickú konsolidáciu a  ekonomické problémy. Neopomenul pritom ani prípravu mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ, ustanovujúceho zjazdu Komunistickej strany českých krajín (v tejto súvislosti zvažoval aj opätovné zvolanie zjazdu KSS) a prípravu volieb. Gustáv Husák presadzoval nielen federalizáciu politického systému, ale aj federalizáciu komunistickej strany. V očiach Moskvy bola federalizácia komunistickej strany v zásadnom rozpore s leninskými princípmi výstavby  strany marxisticko-leninského typu a hodnotila to ako prejav nacionalizmu a revizionizmu.

Od nástupu do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ Husák odmietal politické procesy a represie. Voči oponentom presadzoval metódu dialógu a dohody. V polemike s členom ÚV KSČ, K. Kosíkom, vyhlásil: „o trestoch a vylučovaniach, keď to bude treba, budeme hovoriť vtedy, keď nebude žiadnej inej pomoci.“ Podstatu Husákovej politiky vyjadrovalo biblické: „kto nie je proti nám, je s nami!“ Jeho programom bolo: plniť moskovské dohody a zároveň, v podmienkach okupácie, pokračovať v demokratizácii a reforme socialistického systému. Odmietal návrat k 50. rokom. Snahou Husáka bolo zabrániť hromadným politickým čistkám a predovšetkým dosiahnuť úplný odchod sovietskych vojsk z územia ČSSR. Toto bola jeho osobná ambícia s ktorou nastupoval do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ. Spoliehal sa pritom aj na sľuby Leonida I. Brežneva.

Z hľadiska politiky normalizácie, stanovenej Moskovským protokolom a novembrovou rezolúciou ÚV KSČ, nepredstavuje voľba Husáka prvým tajomníkom ÚV KSČ žiaden medzník a ani žiadnu zmenu politickej orientácie. Husák kontinuálne nadviazal na normalizáciu tak, ako ju presadzoval Alexander Dubček. Inú možnosť ani nemal. Keď hodnotíme výsledky normalizácie s polstoročným odstupom môžeme objektívne konštatovať, že v podstate by mala rovnaký dopad na česko-slovenskú spoločnosť a to bez ohľadu na to, či by namiesto Husáka stál na čele KSČ Dubček, Černík, Štrougal. ZSSR mal totiž dostatok prostriedkov (vrátane mocenských), aby presadil takú podobu normalizácie, o akú sa usiloval – stabilizovať a upevniť svoju hegemóniu v Česko-Slovensku. V ČSSR nebola v roku 1968 žiadna kontrarevolúcia, socialistické zriadenie nebolo ohrozené. Mýtus o kontrarevolúcii účelovo slúžil Moskve len na zdôvodnenie vojenskej intervencie, ktorej cieľom bolo natrvalo umiestniť na česko-slovenskom území sovietske vojská.

Gustáv Husák nemal k dispozícii žiadne dobré riešenie – existovalo len zlé a horšie riešenie. Politické čistky v KSČ sa museli na nátlak Moskvy zopakovať, keďže Brežnevovi sa prvé výsledky čistiek nepozdávali. Nápomocní mu boli pritom najmä „internacionalisti“ okolo predsedu Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ Miloša Jakeša. Moskva taxatívne stanovila kvóty, koľko členov musí byť vylúčených z KSČ. Brežnev priamo úkoloval Dubčeka a následne Husáka a ultimatívne žiadal, aby bezpodmienečne splnili to, čo od nich požadovalo politbyro ÚV KSSZ. Politika normalizácie, realizovaná Dubčekom a Husákom, bola typickou politikou menšieho zla, ktorú v rozhodujúcej miere determinovali zahranično-politické faktory – okupácia Česko-Slovenska Sovietskou armádou a nerovnoprávne postavenie KSČ a ČSSR vo vzťahu ku KSSZ a Zväzu sovietskych socialistických republík.

Ján Bobák

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Svetová rada cirkví protestovala proti premene Hagia Sofie na mešitu

Ženeva 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Svetová rada cirkví (SRC) so sídlom v Ženeve vyjadrila v sobotu "zármutok a zdesenie" nad tureckým rozhodnutím premeniť bývalý byzantský chrám Hagia Sofia v Istanbule na moslimskú mešitu. Svoje stanovisko tlmočila v liste tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, informovala agentúra AFP SRC, združujúca zhruba…

Využil korona opatrenia. Lupič v rúšku si z banky odniesol štyri milióny rubľov

Petrohrad 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Neznámy muž v rúšku vylúpil v sobotu jednu z bánk v druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad. S odvolaním sa na vyhlásenie tamojšej polície o tom informovala agentúra TASS Policajtov z petrohradského kirovského rajónu na miesto privolali okolo 16.50 h miestneho času. Muž so zdravotníckym…

Rukojemnícka dráma v sídle cirkvi si vyžiadala päť mŕtvych

Johannesburg 11. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/South African Police Services)   Polícia v Juhoafrickej republike ukončila rukojemnícku drámu v sídle International Pentecostal Holiness Church v meste Zuurbekom. Polícia v sobotu uviedla, že pred budovou našli v aute štyri "zastrelené a zhorené osoby" a v ďalšom vozidle bol mŕtvy strážnik. Šesť osôb utrpelo…

Kiskovu podporu si váži, Remišová sa bude uchádzať o post predsedníčky strany Za ľudí

Bratislava 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá je vicepremiérkou a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa bude uchádzať o post predsedníčky tejto koaličnej strany. Pre TASR to potvrdila samotná Remišová i štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay, ktorý je mestským predsedom…

Na pláži v Egypte sa pri záchrane topiaceho chlapca utopilo ďalších 10 ľudí

Káhira 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Maya Alleruzzo)   Na severe Egypta sa v piatok utopilo 11 ľudí. Tamojšie úrady potvrdili, že prípad sa stal v meste Alexandria, keď sa muž snažil zachrániť topiaceho chlapca, no voda strhla aj jeho. Dvojici sa snažilo pomôcť ďalších deväť osôb, pričom všetci sa utopili. Zatiaľ…

Bulharský prezident vyzval vládu a generálneho prokurátora k rezignácii

Sofia 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Keystone-Magali Girardin)   Bulharský prezident vyzval vládu a generálneho prokurátora k rezignácii. Tento krok vidí ako jediný spôsob, ako upokojiť narastajúce politické napätie, ktoré viedlo k masovým protestom Rumen Radev v sobotu v televízii uviedol, že "Bulhari rôzneho veku a politickej príslušnosti žiadajú obnovu zásad právneho…

Stovky srbských demonštrantov sa snažili dostať do budovy parlamentu

Belehrad 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Do budovy srbského parlamentu sa v piatok snažili dostať stovky demonštrantov, proti ktorým polícia zakročila slzným plynom. Demonštranti, ktorí neuposlúchli zákaz zhromažďovania sa na verejných miestach v čase šírenia nového koronavírusu, hádzali do policajtov pred parlamentom fľaše, kamene a petardy, čím chceli už…

Smer-SD: Minister zahraničia Korčok zlyhal a mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii

Prešov 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok by mal zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii. Na sobotňajšej tlačovej besede v Prešove to uviedol predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Reagoval tak na rozhodnutie Veľkej Británie nezaradiť Slovensko medzi takzvané…

Nezaradenie Slovenska medzi bezpečné krajiny pre Spojené kráľovstvo nepovažuje rezort diplomacie za opodstatnené

Bratislava 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Nezaradenie Slovenska medzi bezpečné krajiny pre Spojené kráľovstvo nepovažuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) za opodstatnené. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie. Slovenská diplomacia už v Londýne aj v Bratislave opakovane intervenovala s cieľom prehodnotiť britský postoj.…

Minister obrany Jaroslav Naď: Pre Slovensko je prítomnosť amerických vojakov v Európe kriticky dôležitá. „#We are NATO“

Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Nový minister obrany Jaroslav Naď vyhlásil, že pre Slovensko je kriticky dôležité, aby americkí vojaci boli prítomni v Európe Naď sa najnovšie pochválil svojou návštevou v susednom Poľsku, kde sa stretol s ministrom zahraničných vecí Poľska Jacekom Czaputowiczom a predsedom Výboru pre národnú…

Maďarská vláda pohrozila tímom F1 väzením v prípade porušenia opatrení

Spielberg 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Maďarská vláda varovala pilotov aj členov tímov F1, že v prípade porušenia striktných koronavírusových opatrení im hrozia pokuty a dokonca aj tresty odňatia slobody. Na okruhu Hungaroring sa na budúci týždeň uskutoční Veľká cena Maďarska, tretie podujatie šampionátu Portál Autosport v sobotu informoval,…

Polícia obvinila 55-ročného Petra z vraždy v Ružomberku

Ružomberok 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Bratislavský kraj)   Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinil vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline 55-ročného Petra. Obvinený mal v noci zo štvrtka (9. 7.) na piatok (10. 7.) v rodinnom dome v Ružomberku úmyselne usmrtiť 50-ročného muža. Policajti o tom informujú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Liberálne šialenstvo , alebo likvidácia bielej rasy napreduje a zrýchľuje . Toto chceme aj u nás ?

Británia : Vrcholný anglikánsky arcibiskup tvrdí, že Ježiš bol černoch. Podľa nového arcibiskupa z Yorku je Anglická cirkev "príliš biela," zatiaľ čo "Ježiš bol černoch."Stephen Cottrell v rozhovore pre Sunday Times pochválil hnutie - Na čiernych životoch záleží (BLM) - a povedal, že jeho inaugurácia tento týždeň ako belocha nahrádzajúceho…

Ostrieľaní petíciami v Nitre škrtíme HAZARD už na celoštátnej úrovni.

Povedomie o negatívnych dopadoch hazardu sa našťastie zlepšuje. Je známe, že patologické hráčstvo má zničujúci dôsledok na osobnosť hráča i jeho rodinu. Hranie hazardu už po niekoľkých epizódach spôsobuje nelátkovú závislosť podobnú drogovej - i s následným kriminálnym získavaním peňazí na hru. Takýchto hráčov je potrebné liečiť v špecializovaných zariadeniach,…

Buď nám EÚ slúži, alebo nám chce vládnuť. Na to, aby nám EÚ vládla, ju nepotrebujeme.

Rovnako to platí pre NATO. Buď nám slúži, alebo nám diktuje, vynucuje si rozhodnutia v záujme veľkých členov. Vtedy nám vládne. Platí to isté, čo je v nadpise pre EÚ. V skutočnosti nám cez EÚ vládne nadnárodná oligarchia, euroúradníci sú len vykonávatelia záujmov nadnárodnej oligarchie, mafie. Už som v minulosti napísal, že najviac ľudského…

Čaká nás Jalta 2 a Norimberg 2 po víťazstve sveta nad liberalizmom?

Po výhre Trumpa v USA 11/2020 dôjde k totálnej porážke liberalizmu. Kreditno-finančná globalizácia skončí a bude nutné nastoliť nový svetový poriadok na nasledujúcich pár desiatok rokov. Za stôl Jalta 2 si sadnú víťazi a budú mať morálne právo sa vysporiadať s tým čo nás čaká. Budú to tí čo sa vysporiadajú s liberálno-fašistickou svoločou a sú…

Pán premiér Matovič používate svoj rozum alebo niekoho iného?...

Z nejakého neidentifikovateľného dôvodu nám stúpajú počty nakazených na Covid 19. Ozaj,  je to náhoda alebo zámerný plán? Prikláňam sa k tomu, že nejde o náhodu, ale o plánované obmedzovanie občanov z dôvodu plánovaného vyhlásenia druhej vlny tzv. pandémie. Premiér Matovič po svojom predchodcovi Pellegrinim dostal do vienka veľmi solídny základ pre boj s Covidom 19.…

O ponižovaní žien emancipáciou

Žena nie je len vzhľadom, ale aj podstatou svojho vnútorného nastavenia úplné iná, než muž. Je jemnejšia a citlivejšia. A práve v tom je jej sila a veľkosť, pretože prostredníctvom svojej jemnosti a citlivosti je schopná vnímať realitu oveľa jemnejšieho charakteru, než dokáže muž.  

TopDesat

Magnetické pole Zeme sa môže posúvať 10-krát rýchlejšie, ako sme si mysleli

0

Magnetické pole Zeme alebo zemská magnetosféra je magnetické pole okolo Zeme, v ktorom pôsobí magnetická sila. Siaha do vzdialenosti mnoho tisíc až stotisíc kilometrov. Je dôležitým ochranným faktorom pre biosféru. Vieme, že póly sa neustále pohybujú a že Zem dokáže dokonca zvrátiť svoju polaritu, ale tieto procesy stále obklopuje mnoho neznámych. Nová séria simulácií ukazuje, že magnetické pole…

Ako sa chráni lietajúci hmyz pred dažďovými kvapkami?

0

Možno aj tebe sa to už stalo - kráčaš si po meste alebo vychádzaš z obchodu a v tom modrá obloha obšťastní všetkých dažďovými kvapkami. Keď tu zrazu tebe jedna či dve vpália priamo do oka. Keď prežívaš takú bolesť ty, ako sa musí cítiť hmyz? Nový publikovaný výskum z Národnej…

Shakespeare: Chudobný a málovzdelaný géniom? 2. časť

0

Kto bol v skutočnosti William Shakespeare? Naozaj mohol človek, ktorý pochádzal z chudobných pomerov a s takým nízkym vzdelaním, napísať majstrovské diela súvekej literatúry? Záhada s názvom William Shakespeare pokračuje aj po vyše 400 rokoch od jeho smrti. Práve v súvislosti s týmto celosvetovo známym autorom sme si pripravili sadu článkov. Pokračujeme druhou časťou článku o ikone svetovej…

Štúdia odhaľuje, ako šťastné páry „bojujú“, aby udržali vzťah

0

Štatistiky hovoria, že 40-50% manželských párov v USA skončí s rozvodu alebo rozchodom. Preto by bolo dobré vedieť, aká je tajná receptúra na ​​udržiavania šťastnej a veľkej rodiny. Vedci sa pokúsili odpovedať na túto otázku a zistili, že všetky páry bojujú, ale šťastné to robia špeciálnym spôsobom.   Sú

Akú farbu má Slnko pri západe z pohľadu ostatných planét vo vesmíre?

0

Pohľad na zapadajúcu ohnivú guľu na nebi je jedinečným pôžitkom našej existencie na Zemi. Aké farby sa ale objavujú na iných planétach v slnečnej sústave pri západe Slnka? Odpoveď závisí od planéty. Na takom Marse slnečné lúče vychádzajú a zapadajú s modrou žiarou. Podľa vedcov sa pri západe slnka mení obloha…

Rastliny dokážu absorbovať malé kúsky plastov prostredníctvom koreňov

0

Problémami plastického znečistenia netrpí iba morský život. Nový výskum zdôraznil, že nanoplasty môžu byť absorbované a internalizované rastlinnými bunkami prostredníctvom koreňov. Aj keď stále nie je jasné, či to má vplyv na úrodu plodín alebo bezpečnosť potravín, preukázalo sa, že absorbcia nanoplastických častíc znižuje biomasu rastliny. To znamená, že zdravie rastlín…

Vo svete IT

Existuje Planéta 9? Vedci prichádzajú s možným riešením, ako vyriešiť túto hádanku raz a navždy

0

Vedci z Harvardskej univerzity a Black Hole Initiative prišli na novú metódu, ako odhaliť potenciálnu čiernu dieru na okraji našej Slnečnej sústavy. Ich cieľom je definitívne vyjasniť záhadu Deviatej planéty. Nová štúdia vyzdvihuje potenciál misie Legacy Survey of Space and Time (pozn. redakcie: LSST), ktorá bude hľadať stopy po akrečných…

HarmonyOS 2.0: Huawei pravdepodobne už čoskoro posunie svoj operačný systém na novú úroveň

0

Spoločnosť Huawei je už viac ako 1 rok v ekonomickom konflikte s americkou vládou. Dôvodom je, že USA označilo Huawei ako bezpečnostnú hrozbu pre krajinu. Spoločnosť Huawei sa samozrejme bráni, že to nie je pravda, pričom žiada, aby boli zverejnené dôkazy, ktoré by potvrdzovali tieto tvrdenie. Doteraz sa tak nestalo.…

Pozrite sa, ako môžete preniesť text z papiera do digitálnej podoby, aby ste ho mohli následne upravovať

0

Spoločnosť Google ešte v priebehu mája tohto roka aktualizovala aplikáciu Google Lens, ktorá je stále populárnejšou. Dôvodom je, že ponúka viacero zaujímavých funkcií, od možnosti vyhľadania informácií o snímanom objekte, cez preklad textu v reálnom čase prostredníctvom kamery smartfónu, až po vyhľadávanie produktov a podobne. Radi by sme však dnes…

SpaceX plánuje prvý skúšobný let vesmírnej lode Starship už v priebehu budúceho týždňa

0

SpaceX plánuje prvý testový let vesmírnej lode Starship už v priebehu nasledujúceho týždňa za podmienky, že testy motorov  Raptor dopadnú úspešne. Upozorňuje na to portál Teslarati. Test motorov Raptor by mal prebehnúť v priebehu úvodu budúceho týždňa. V súčasnosti tím spoločnosti dokončuje inštaláciu motorov Raptor SN27, a následne by sa…

Huawei potvrdzuje dostupnosť EMUI 10.1 pre 11 modelov smartfónov, ktoré sú dostupné v západnej Európe

0

Spoločnosť Huawei prostredníctvom svojich oficiálnych stránok prezrádza zoznam smartfónov, ktoré môžu očakávať aktualizáciu s nadstavbou EMUI 10.1 v západnej Európe. Na zozname je celkovo 11 zariadení. EMUI 10.1 môžete očakávať pre tieto smartfóny Spoločnosť Huawei prezrádza, pre ktoré smartfóny bude postupne uvoľnená aktualizácia prinášajúca nadstavbu EMUI 10.1, pričom v prípade…

Xiaomi Mi Band 4 je najlepšie predávaným fitness náramkom na svete. Máte ho aj Vy?

0

Spoločnosť Xiaomi prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámila ďalší veľký úspech. Podľa dát spoločnosti Canalys, Mi Band 4 je najlepšie predávaným fitness náramkom na svete. Spoločnosť Canalys k tomuto záveru došla na základe analýzy dát medzi 3. kvartálom 2019 a 1. kvartálom 2020.  Bohužiaľ však, zatiaľ nespresnila presný počet predaných  kusov…

KAMzaKRÁSOU

TEST: Gosh Catchy Eyes Drama maskara pre nádherné mihalnice

0

Ako dosiahnuť dlhšie, objemnejšie a hlavne krajšie mihalnice, Gosh Catchy Eyes Drama vám poskytne to, po čom ste vždy túžili. Aké táto riasenka je?

Vyberavosť v jedle u detí: Čo s ňou robiť podľa nových štúdií?

0

Ani vaše dieťa nezje všetko, čo mu naložíte na tanier? Vyberavosť v jedle u detí riešia mnohí rodičia, a preto sa ňou zaoberajú aj odborníci. Čo zistili?

Kde sa okúpať na strednom Slovensku? Máme pre vás niekoľko tipov!

0

Kde sa okúpať na strednom Slovensku? Možností je naozaj veľa. Aquaparky, kúpaliská a nezaostávajú tiež jazerá, rekreačné strediská. A aké sú ceny?

Najväčšie beauty a módne prešľapy: Pozor na tieto FAUX PAS!

0

Čo môžeme považovať za najväčšie beauty a módne prešľapy v tejto dobe? Čo si iný všímajú najviac a na čo si dávať veľký pozor? Zistite to!

Čo s bohatou jahodovou úrodou? Máme skvelé tipy, ako spracovať jahody

0

Čo s čerstvými jahodami a kedy ich mraziť? Keď hľadáte najlepšie spôsoby, ako spracovať jahody, tak sa inšpirujte. Zistite, čo všetko sa z nich dá pripraviť.

Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

0

Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

Svetlo sveta

Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

0

Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

0

Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

Armádny Magazín

Nemecko nakupuje nové špionážne lietadlá ako náhradu za zrušený projekt Triton

0

Nemecko, 11. júl 2020 (AM) - Nemecká vláda schválila finančné prostriedky vo výške 847 miliónov dolárov na obstaranie troch lietadiel Bombardier Global 6000, ktoré sa použijú na spravodajské, dozorné a prieskumné služby (ISR) - uviedol Scramble Magazine.   Rozhodnutie o kúpe nového lietadla Global 6000 prichádza potom

„Američania vyhlásili, že sú najchytrejší“: Kedmi odhalil podrobnosti o najväčšom zlyhaní amerických spravodajských služieb

0

Izrael, 11. júl 2020 (AM, Vesti) - Izraelský politológ Jakov Kedmi povedal, že najväčšiemu teroristickému činu vo svetovej histórii, ku ktorému došlo 11. septembra 2001 v Spojených štátoch, sa dalo zabrániť, ale zlá koordinácia amerických spravodajských služieb neumožňovala prijať všetky potrebné preventívne opatren

Srbsko sa pochválilo novými bezpilotnými leteckými prostriedkami Cchaj Chung (Rainbow) CH-92A z Číny

0

Srbsko, 11. júl 2020 (AM, warspot) – Srbsko sa pochválilo prvou dodávkou nedávno získaných bezpilotných leteckých prostriedkov (dronov) z Číny. 5. júla 2020 oznámila tlačová služba Ministerstva obrany

Ruský analytik: Prehliadka na Červenom námestí bola paškvil nie demonštrácia vojenských možností Ruska. Video

0

Rusko, 11. júl 2020 (AM) - Ruský analytik V.V.Pjakin vo svojom poslednom komentári ohodnotil vonkajšiu zložku prehliadky na Červenom námestí z pozície demonštrácie vojenských možností Ruska a jeho potenciálu k rozvoju smerom k suverenite.   Pjakin: Z hľadiska teórie riadenia je konanie prehliadky

Sovietska S-75 pochovala americký "super bombardér". Video

0

USA, 10. júl 2020 (AM) - V polovici 20. storočia vyvinuli v USA mimoriadne rýchly bombardér B-58 Hustler. Tento na svoju dobu inovačný stroj nebol ideálny. Nad jeho chybami ale privierali oči, kým nebola v ZSSR vyvinutá nová raketa zem

60 ruských bojových vozidiel Terminator-2 získala Alžírska armáda

0

Alžírsko, 10. júl 2020 (AM) - Rusko dodalo do Alžírska „60 obrnených vozidiel" protitankovej obrany BMPT-72 Terminator-2 na základe zmluvy zahŕňajúcej „stovky" vozidiel tohto typu, informoval alžírsky vojenský spravodajský server Menadefense. Súčasťou dodávky bol aj simulátor pre výuku pilotovania týchto vozidiel, aby sa zjednodušil proces

Tvoja Svadba

Tipy, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe: Čo pripraviť hosťom?

0

Plánujete svadbu v mesiacoch júl a august, no neviete, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe? Poradíme vám, na čo by ste nemali zabudnúť!

Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

0

Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

0

Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

0

Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

0

Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

Tvoje Zdravie

Správny pitný režim počas leta: Čo by sme mali vedieť a dodržiavať?

0

Základnou otázkou pravdepodobne je, koľko tých tekutín by sme vlastne počas dňa mali vypiť. Vo všeobecnosti sa hovorí o priemernom objeme okolo 2 až 2,5 litra na dospelého človeka, môže však ísť aj o 1,5 až 3 litre tekutín denne. Spravidla sa počíta s objemom 20 až 40 ml tekutín na…

Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

0

Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

0

Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

0

Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

0

Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

0

Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!