CYRIL A METOD – Medzi mýtom a skutočnosťou… záverečná 4. časť

Bratislava 7. júla 2016 (HSP/Foto:TASR – Pavol Ďurčo,wikipédia)

 

Časť IV. Ženská stopa

Čo však narobíme s Metodom? Obzvlášť nás trápi otázka jeho „genderovej identity“. Čo ak Metod, alebo Metoděj nie je meno, ale titul, ako v prípade s Cyrilom? Skúsme si na to posvietiť. Metod alebo Metodej znamená M-T+Deo. Môže  to znamenať „Matku Božiu“, alebo „META-DEI“, istú transcendentálnu podstatu Boha, ako vyplýva z gréckej definície podstaty meta:

„koncept, ktorý je abstrakciou druhého konceptu, doplňujúci a zdokonaľujúci koncept pôvodný…“

Je možné, aby Kristus-Andronikus-Cyril putoval s nejakou ženou? Prečo nie?

Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda
Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda

Existuje, po-prvé, už vcelku slušný objem historickej a inej literatúry, ktorá vo svojich záveroch ohľadne života a osobnosti Krista taktiež predpokladá prítomnosť ženy. Spomeňme aspoň bestseller D. Browna „Da Vinciho Kód“ alebo pôvodnú fundamentálnu prácu, z ktorej čerpal D. Brown – „Svätá krv a Svätý Grál“ (Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln). Tou ženou je Mária Magdaléna… 

Mary Magdalene
Mary Magdalene

V druhej časti nášho výskumu sme pri analýze problematiky datovania epochy slovanského písma (ESP) v bode 4  poukázali na zaujímavý odkaz v Panónskej legende na to, že Metod bol následníkom apoštola Andronika Pannónskeho, ktorý prorokoval v Illýrii na prelome I. a II.storočia n.l. Ak tento odkaz budeme vnímať logicky, a nie legendárne, je namieste predpoklad, že Andronikus Panónsky a Metod boli súčasníkmi, a po časovej osi ich „rozhádzali“ neskorší chronológovia a tvorcovia „cyrilometodskej legendy“. A ak boli súčasníkmi, znamená to bezpochyby, že Andronikus Pannónsky je zároveň Konštantín-Cyril, resp. cisár Andronikus Komnén z XII.storočia n.l. Pozrime sa na osobu tohto apoštola Andronika Pannónskeho pozornejšie. V Evanjeliách sa spomína len raz, v liste apoštola Pavla Rimanom, 16:7.

„Pozdravujte Andronika a Júnia, mojich príbuzných a mojich spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi, ktorí aj predo mnou boli v Kristu.“

 

Andronicus Junia
Andronicus Junia

V starších verziách Svätého Písma je spomínaná žena Júnia, ako je aj zobrazovaná na pravoslávnych ikonách, zatiaľ čo v neskorších verziách Biblie už Junia vystupuje ako Juniáš. Pojem „Junia“ sa môže interpretovať aj ako „Gunia“, čiže dcéra Hunov/Uhrov. Ako vyplýva zo svedectva apoštola Pavla, Andronikus a Júnia požívali medzi prvými kresťanskými apoštolmi veľký rešpekt, a ešte „pred ním boli v Kristu“… Hoci informácií o Andronikovi a Júnii nie je veľa, niektorí badatelia predpokladajú, že boli buď manželia, alebo blízki príbuzní – každopádne charakter ich vzťahu sa dobre snúbi s horeuvedenou definíciou gréckeho pojmu meta.  Sú oslavovaní ako pravoslávni svätí a ich sviatok pripadá na 17.mája. Hľa, čo o nich píše wikipedia:

„Vo východných pravoslávnych tradíciách bol Andronikus jedným zo sedemdesiatich (!) apoštolov. Andronikus bol vysvätený za biskupa do Panónie a kázal Evanjelium spolu s Júniou po celej krajine. Andronikus a Júnia úspešne obrátili mnohých do Kristovej viery  a zborili veľa pohanských chrámov. Tradícia hlási, že títo „misionári“ tvorili zázraky, pomocou ktorých vyháňali démonov a vyliečili mnohých z chorôb. Podľa východnej pravoslávnej tradície Andronikus zomrel mučedníckou smrťou…“

Ergo, začíname tušiť, že Andronikus a Júnia sú  ďalšími možnými duplikátmi Ježiša Krista a jeho spoločníčky Márie Magdalény, t.j. „Cyrila a Metoda“. Identifikované svetské a cirkevné duplikáty Márie Magdalény sú podľa nás nasledovné:

 • Theodora Komnena/Agnessa Francúzska (manželky cisára Andronika) ~ Eudoxia Ingerina (manželka Basilea Macedónskeho) ~ Anastázia Kyjevská (manželka Andreja I. Bieleho) ~ Mária Bulharská (manželka Andronika Duky)
 • Metod ~ Paula (spoločníčka sv. Hieronyma) ~ Júnia ~ svätá Anastázia (spoločníčka sv. Chrysogona) ~ svätá Mária Egyptská a taktiež svätá Katarína (pozri jej “mytologické zasnúbenie s Kristom”)

Treba podotknúť, že definitívny “imidž solúnskych bratov” sa v historickej vede sformoval relatívne nedávno – Vatikán ich kanonizoval len v druhej polovici deväťnásteho storočia, súbežne s prípravou na oslavy údajne tisícročného výročia ich príchodu na Veľkú Moravu roku 1863 a so založením Matice Slovenskej, ktorá je jednou z hlavných inštitúcií, poverených “zušľachťovaním a kultivovaním cyrilometodského kultúrneho odkazu”.  Má sa za to, že ku kanonizácii slovanských apoštolov Vatikánom došlo údajne po mnohých storočiach existencie viac-menej stabilnej predstavy o identite “solúnskych bratov”, a že Vatikán týmto aktom len uzákonil existujúce historické skutočnosti. Avšak, ako sme písali vyššie – až do polovice XIX.storočia “domáci učitelia vytrvalo opakovali starú rozprávku o sv. Hieronymovi”, ktorého Tatiščev považoval za autora prvého slovanského písma. Pravdepodobne tu máme do činenia s postranným dôkazom toho, že história o Cyrilovi a Metodovi vznikla pomerne nedávno a v polovici XIX.storočia ešte nebola rozšírená medzi pospolitým obyvateľstvom. Práve naopak, vidíme, že jej prední protagonisti spravidla prináležali úzko špecializovanej profesionálnej obci literátorov, kňazov a národných buditeľov, a že Vatikán kanonizoval Cyrila a Metoda ihneď po tom, ako sa táto historická verzia vykryštalizovala v akademických kruhoch a bola podporená “autentickými historickými prameňmi”. T.j. Vatikán kanonizoval Cyrila a Metoda v najlepšom vhodnom momente, pretože to zodpovedalo jeho dlhodobej politike voči slovanským národom.

Je povšimnutiahodné, že grécka pravoslávna cirkev kanonizovala “solúnskych bratov” len roku 1979. Dnešná podoba Cyrila a Metoda je výsledkom redakčnej činnosti nad prednostne bulharskými kronikami, ktoré v XIX.storočí, po “westernizačnej revolúcii” v Osmanskej ríši roku 1829, tendenčne redigovala skupina tzv. “helenizátorov” (jezuistských misionárov, ktorým sultán zveril reorganizáciu školského systému Osmanskej ríše). Historické pramene, ktoré boli takýmto spôsobom redigované, predstavovali slovanské písomnosti, ktoré v skutočnosti rozprávali o Ježišovi Kristovi, jeho prorockej misii medzi Slovanmi spolu s jeho spoločníčkou – Máriou Magdalénou. Cez zámenu Márie Magdalény (známej aj ako Júnia, Eudoxia Ingerina a i.) na Metoda a Ježiša Krista na Cyrila sa falzifikátori snažili docieliť, aby autentický obraz Krista (Diva) a Magdalény (Devy) postupne vymizol z národnej pamäti Slovanov, ktorí, odvážime sa predpokladať, si dlho pamätali skutočnú podstatu Krista-Andronika, ich súkmeňovca, Cára-Boha.

Nielenže Kristus a Mária Magdaléna rozprávali slovanským jazykom, ale boli všestranne obdarenými osobnosťami. Uvedieme len niekoľko všeobecných záverov:

 • Vytvorili prvú slovanskú abecedu – hlaholiku, v ktorej napísali (nie preložili…) Evanjelium (Evanjeliá Krista a Magdalény, považované za apokryfy) a Žalmy; “hlaholika” môže tým pádom znamenať “Gla(s)”+”GL”, resp. “Slovo” (Slog) + “Boh”. j. “Božie Slovo”.
 • Niesli vedomosti medzi ľudí a rúcali tým sociálno-hierarchickú pyramídu (tzv. “tlupo-elitárny model riadenia spoločnosti”), na ktorej bazírovala moc žrecov alebo Grékov – Iudeov – vplyvnej panujúcej kasty Romejskej ríše; dnešný Vatikán robí pravý opak, keď drží za neprístupnými dverami fantastický knižný aj literárny fond ľudstva, “zrekvirovaný” počas Inkvizície autoritou “Indexu zakázaných kníh”, keď sa mieša do politiky a jezuitsky “interpretuje” Božie slovo a odvoláva sa na Božiu autoritu tam, kde sa mu to hodí; ľudia to cítia a odvracajú sa od katolíctva, viď prípad Bezák alebo posledné pápežove slová o tom, že “kresťania musia prosiť homosexuálov o odpustenie”…
 • Magdaléna bola zručnou zdravotníčkou/ošetrovateľkou, čo sa odrazilo v osobnosti svätej Anastázie Farmakolutrie;
 • Ak máme veriť Panónskej legende, Cyril pred smrťou zaprisahával Metoda pokračovať niesť jeho kríž a šíriť osvetu medzi Slovanmi v ich jazyku. Metod sa po smrti “brata” vrátil na Veľkú Moravu a 13 rokov vykonával svoju misiu, pričom stihol pokrstiť aj prvé české knieža Bořivoja a jeho manželku Ľudmilu. Tým pádom sa naše územie stalo miestom, kde ukončila svoj život Mária Magdaléna, poverená Kristom vedúcou úlohou v správe jeho cirkvi;
 • Mali potomstvo, o ktorom sa dozvedáme, napríklad, z príbehu uhorského kráľa Andreja I. Bieleho a jeho manželky Anastázie Kyjevskej, ktorým sa narodili synovia Dávid a Šalamún.
 • Andrej I. a Anastázia Kyjevská založili na brehu jazera Balaton kláštor Tihány, čo sa odrazilo v Evanjeliách ako prorocká činnosť Ježiša Krista na brehoch Tiberiadského jazera (BLT~BRT~TBR), a v Životoch Konštantína a Metoda ako ich pobyt u kniežaťa Koceľa v Blatenskom kniežatstve, v Blatnohrade. Menom uhorského kráľa Andreja, ako aj byzantského cisára Andronika je nazvané severné predmestie Budapešti Szentendre, na erbe ktorého vidíme barančeka, držiaceho v papuli tyč so zakončením vo forme dvojkríža. Pripomíname, že Kristovi sa hovorilo aj “baránok Boží”.
Szentendre coat of arms
Szentendre coat of arms
 • Rozpad Veľkej Moravy pod útokmi Maďarov (907 n.l.), výprava staroruských družín kniežaťa Olega na Carihrad v tom istom roku, pád Carihradu roku 1204 a mongolský vpád do Uhorska roku 1241 predstavujú pravdepodobne jednu a tú istú udalosť, resp. niekoľko epizód jedného dejstva – pomstu starej Rusi za smrť slovanského apoštola a učiteľa Konštantína-Ježiša Krista, urážku Metoda-Magdalény “franským” (trójskym-byzantským) duchovenstvom a vyhnanie ich učeníkov z Moravy-Romey. Pripomenieme, že Mongoli a Maďari znamenajú jedno a to isté – Mo(n)gol/Magyar ~ MGL/MGR, keďže sa jedná len o alternatívne ozvučenie jednej a tej istej spoluhláskovej kostry.
 • Územie Uhorska, resp. Veľkej Moravy, nebolo pokrstené veľakrát v priebehu viac než 1000 rokov, bola to jednorázová udalosť, spadajúca do XII. storočia, pričom naša zem bola pokrstená samotným Ježišom Kristom. Neskorší jezuitskí chronológovia tento proces roztiahli na tisíc rokov a “rozmnožili” ho v podobe rôznych duplikátov Krista naprieč storočiami.
 • Slovania predstavujú viacúrovňové poňatie, predpokladajúce menej národno-pokrvnú, než jazykovo-kultúrnu a náboženskú príbuznosť; “Slovania” znamená “sláviacich” Boha, Božie SLOVO; Slovania boli prvými pokračovateľmi Krista a jeho “Slova”, čiže prvými kresťanmi.  Slovan znamená kresťan.

V tomto zozname môžeme pokračovať.

Nakoniec, predbiehajúc pokračovanie nášho výskumu, si všimnime ešte nasledovné. Ak apoštol Pavol, v listoch ktorého Rimanom sa zachovalo pre nás take potrebné svedectvo o Andronikovi a Júnii, bol súčasníkom Ježiša Krista, možno má zmysel pohľadať jeho duplikát aj v alegorickom cyrilometodskom spracovaní príbehu Spasiteľa? Čiže pohľadať stopy po apoštolovi Pavlovi na našom území, na Veľkej Morave? S radosťou!

Apoštol Pavol sa “v civile” volal “Saul z Tarsu”. V češtine a slovenčine predtým “Saul” vyslovovali aj ako Šavl, Šavol. Tým pádom môžeme spoluhláskovú kostru v svetskom mene apoštola Pavla zapísať ako  SVL+TRS. A teraz si spomeňme, kto pozval Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu? Správne, sväté blahoverné (v pravoslávnej tradícii) knieža Rastislav. T.j. RST+SLV, čo je len ľahkou alternáciou spoluhláskovej kostry “Savla z Tarsu”.

V mene apoštola Pavla – Rastislava je napísaná celá jedna kniha Evanjelií. Ktovie, či nie práve preto sa jeho listy tak často citujú počas bohoslužieb v slovenských chrámoch a kostoloch, a meno “Pavol” je u nás rozšírenejšie, než kdekoľvek inde? Odporúčam všetkým záujemcom zalistovať si v Novom Zákone a prečítať si jeho listy, a zaručene naďabíte na množstvo zarážajúcich podobizní. Napríklad oslepenie, ktoré postihlo Rastislava, a taktiež Pavla, hoci poslednému sa neskôr zrak zázračne vrátil. Okrem toho apoštol Pavol, rovnako ako aj Mária Magdaléna, pochádzal z kolena Benjamínovho. Toto izraelské koleno, ktoré zaujímalo centrálnu časť Chanaánu, sa vyznačovalo mimoriadne bojovným a odvážnym charakterom. Ich strelci z praku sa stali príslovečnými. Ich bojovnosť v nich spôsobila vysokú sebadôveru, čo raz priviedlo k vojne Benjamínovcov so všetkými ostatnými kolenami Izraela, ktorá sa takmer skončila úplným vyhubením kolena Benjamínovcov a skazou mesta Gibey Saulovej. Pokračovanie rodu bolo zabezpečené len cez únos panien kmeňa Sabínov jeho málopočetnými pozostalými členmi (na Slovensku máme mesto Sabinov).

Z kolena Benjamínovcov pochádzal aj prvý izraelský kráľ Saul, syn Kíša (kíš je maďarské slovo), vyznačujúci sa svojim obrovským vzrastom.
Rastislav-Pavol sa v histórii odrazil taktiež ako svätý Pavol Pustovník, ktorého volali aj Pavol Egyptský alebo Pavol z Théb. Pravdepodobne však nepôsobil v dnešnom Egypte, ale vo Veľkej Morave. Hľa, čo o ňom píše ruská wikipedia:

“Pavol Thébsky, Pavol Egyptský, Pavol Pustovník (zomrel okolo 341 n.l.) – prvý kresťanský mních a pustovník, ktorý podľa legendy prežil 31 rokov v samote. V Pravoslávnej cirkvi je považovaný za “prebodobnogo”.

Pavol Egyptský sa narodil v Egypte, v meste Théby. Neskôr, keď osirotel, musel znášať veľa skrivodlivosti od svojho mocibažného príbuzného kvôli rodičovskému dedičstvu. Počas prenasledovaní kresťanov za cisára Decia (249-251) svätý Pavol, keď sa dozvedel o zákernom plane príbuzných vydať ho do rúk jeho prenasledovateľov, opustil mesto a utiekol do egyptskej púšte”.

Pavol Pustovník
Pavol Pustovník

Ak porovnáme príbeh Pavla Egyptského s tým, čo si každý slovenský školák viac-menej zapamätal zo života kniežaťa Rastislava na vyučovaní dejepisu, nájdeme veľa podobného. Spor pre dedičstvo Pavla Pustovníka je v príbehu Rastislava reflektovaný ako boj za veľkomoravský kniežací stolec, a “zákerný plan príbuzných vydať Pavla do rúk prenasledovateľov” je alegória na zradu Rastislava Svätoplukom, ktorý ho vydal cisárovi Franskej ríše. Pod “Franskou ríšou” je tu pravdepodobne myslená Byzanc, pretože FRa(N)Cia  ~ TRaCia, t.j. Turecko, Trójska ríša.

Rastislav zas podľa tradičnej histórie často bojoval s Frankmi-Trójanmi (Byzantíncami)  a niekoľko krát sa pred nimi musel skryť v svojom sídle – pevnosti Devín. A teraz naberte vzduch do pľúc… pretože sa ukázalo, že legendárny Devín sa po nemecky dodnes volá burg Theben. Avšak “Theben” v nemčine tiež znamená egyptské Théby! Voilá kde sa narodil Pavol Thébsky  – Rastislav!  V tejto súvislosti spomenieme, že Rád svätého Pavla Pustovníka bol ustanovený v stredovekom Uhorsku (XII.storočie) a existuje dodnes. Odporúčame čitateľom taktiež povšimnúť si  známy symbol “slovenského”, resp. “uhorského” dvojkríža v spodnej časti sutany kresťanského svätca, ako je zobrazený vyššie na pravoslávnej ikone.

Vtip je v tom, že “Egypt” nie je názov národa a krajiny, ktorá dnes nosí toto hrdé meno. Názov “Egypt” bol tejto africkej krajine “prisvojený” prostredníctvom všeobecného konsenzu západoeurópskych “biblických archeológov” nie viac, ako 250-300 rokov dozadu, a definitívne sa utvrdilo po slávnej africkej výprave Napoleona. Je známe, že budúci francúzsky cisár si so sebou na výpravu zobral aj početný vedecký tím, ktorý dôsledne mapoval a katalogizoval všetko uvidené aj objavené, a je dôvod predpokladať, že pôvodný účel tejto výpravy bol práve “vedecký”, až potom vojensko-politický (výprava samotná skončila fiaskom a Egypt zostal v britskej sfére vplyvu). Práve táto výprava položila faktologické a metodologické základy nášho doterajšieho poznania o Egypte. A mimochodom, bol to práve Napoleon, ktorý bez akejkoľvek vojenskej nevyhnutnosti vyhodil do vzduchu hrad Devín… Ktovie, či nie v rámci “zahladzovania stôp” po skutočnom “biblickom Egypte”.

Naopak, Slovensko a Uhorsko vykazujú mnohé “egyptské” a “biblické” názvy, ktoré sa u nás pravdepodobne objavili nie bezdôvodne. Napríklad:

 • Tri najstaršie “staroegyptské” kresťanské centrá, kde žili a tvorili mnísi-pustovníci, sa nazývali Nitria, Kellia, Scetis. Najstarší kláštor Slovenska Zobor sa nachádza pri “slovenskom Sione” – “Egyptskej” Kellii  pravdepodobne zodpovedá starobylé slovinské mesto Celje (lat. – “Celia”), zatiaľ čo Scetis predstavuje slovenský region Spiš, ktorý sa po latinsky píše Scepus; grécke “Ф“ (fita) sa môže v latinskej transkripcii zapísať aj ako „P“, aj ako „T(h)“.
 • Hornoegyptské sídlo kňazov-žrecov sa nachádzalo v Thébach. Je známe, že okrem „veľkých Théb o sto bránach“ existovali aj tzv. „malé Théby“ v „gréckej“ Boiotii. V aplikácii na Uhorsko môžu „Théby“ pojať nasledovnú aglomeráciu miest – Viedeň, Devín (malé Théby) a Budín (Veľké Théby „o sto bránach“), ktoré skutočne kontrolujú severozápadný prechod Dunaja do centrálneho Uhorska, t.j. na území jeho horného toku. O Devíne, resp. „Malých Thébach“ je známe, že sa nachádzal v „gréckej“ Boiótii, zatiaľ čo na doleuvedenej francúzskej mape Pannonie vidíme, že oblasť Malej Uhorskej nížiny sa nazýva „Desert Boiens“, v kt. žili tzv. „Bóji“. Územie, obývané Bójmi, mohli vcelku oprávnene nazývať „Boiótia“, resp. Moáb (Boi – Bo(h)emia – Moab), a Devín sa v Biblii odrazil tým pádom aj ako moábsky Dibon. V Thébach, ktoré sa volali aj Diospolis Magna, slávili kult Amona-Ra, alebo „boha Slnko“ (Ra), ktorý hlásal PRAVDU (Amon – Amen – Pravda – Boh). Za takého bol považovaný Ježiš Kristus, o ktorom sme písali, že sa v histórii odrazil aj ako sv. Hieronymus, t.j. Hieros + Amon, resp. „Emmanu+el“ v starozákonnom proroctve Izaiáša. Keďže Ammon-Ra údajne osnoval „egyptskú“ Nitru, začíname chápať celé sakrálne pozadie dejín Nitry, nášho „slovenského Sionu“. Zároveň sa vrch, dominujúci Devínskej bráne, volá Devínska Kobyla. Biela kobyla bola pre „starých Slovanov“ posvätným zvieraťom, symbolizujúcim Slnko.
Pannonia
Pannonia
 • Druhé dôležité božstvo „staroegyptského“ panteónu – Pta(h) malo pravdepodobne svoje kultové stredisko v najstaršom slovinskom meste
 • Jedna zo štyroch riek, vytekajúcich z biblického Raja, sa volala Pišon (Фисон – r). Pretekala celou krajinou Chavila, preslávenú svojim zlatom. Bratislava sa predtým volala Prešporok – Pressburg – Poszony – Pisonium (lat.), zatiaľ čo Slovensko a Sedmohradsko (povodie Tisy ~ Pisonu) boli stredovekými lídrami v ťažbe zlata. Vyťažilo sa tu až 90 percent všetkého zlata Európy.
 • V biblickom Starom Zákone sa uvádzajú početné prípady, kedy Izraelci počas dobývania „Zasľúbenej Zeme“ obliehali a dobýjali mesta Kanaáncov. Mnohé z nich majú svoje analógy v Uhorsku, napr. „starozákonné“ mestá – Arad (Oradea v Rumunsku), Haj (obec Háj na slovensko-maďarskom pohraničí) a i., ktoré svojho času dobyli Turci.
 • Mesto na brehu Galilejského mora Kafarnaum môže byť asociovaný so slovinským prístavným mestom
 • Starozákonné a často spomínané mesto Rabbah pravdepodobne predstavuje maďarské mesto Gyor, ktoré sa v nemčine volalo
 • Územie Svätého Apoštolského Kráľovstva Uhorska, alebo „krajiny svätoštefanskej koruny“, sa v dobe Krista pravdepodobne nazývali – Galileou, Samáriou, kolenom Benjamínovcov, Nazaretom, Tarzom a Taršíšom.
 • Uhorsko je v Starom Zákone reflektované aj ako „Médsko“ (Media, Madian), čo pravdepodobne znamená „krajinu stredu“. Geografické centrum Európy sa nachádza pri Banskej Štiavnici a Uhorsko skutočne zaujímalo centrálnú strategickú polohu medzí Východnou a Západnou Európou.

Drahí čitatelia, v skutočnosti žijeme v Svätej Zemi. Poodhalili sme Vám len začiatok fascinujúcej slovenskej/uhorskej histórie, ktorý sa spája s Ježišom Kristom ako úsvitom civilizácie a písomných dejín. V budúcich článkoch budeme podobnou „case-study“ metódou poukazovať na nové zarážajúce skutočnosti a poskytovať úplne nový pohľad na dejiny našej krásnej, jedinečnej, neopakovateľnej Vlasti.

Ktorá je naša, bola naša a aj vždy bude. Tým viac šancí máme uchovať si ju pre seba a naše deti, tým viac možností na jej nevídané znovupoznávanie, prehĺbenie lásky k nej, príležitostí k všemožnému jej zveľaďovaniu a zušľachťovaniu budeme mať, čím lepšie a dôvernejšie ju budeme poznať, a to znamená – milovať.

Stanislav Slabeycius, Žilina, jún 2016.

Post-skriptum:

V skutočnosti sú dnes dostupné priame dôkazy toho, že Ježiš Kristus sa aktívne venoval jazykovede a „tvorbe písma“, ako aj o tom, že fenomén Cyrila a Metoda je dnešným Vatikánom inštrumentalizovaný ako efektívny nástroj koncepčne-svetonázorového ovládania.

V nemeckej knihe „Verbotene Evangelien“ (Marix Verlag GmbH, Wiesbaden 2004) je v rámci apokryfických, zakázaných ranokresťanských spisov o Ježišovi uvádzané aj tzv. „Detské Evanjelium Tomáša“, pojednávajúce o detstve Spasiteľa. V 6. kapitole daného Evanjelia je prítomná veľmi charakteristická a mnohovravná pasáž, ktorá nám po všetkom, čo sme si povedali o totožnosti Ježiša a autora slovanského písma Cyrila-Hieronyma, bezpochyby bude pripadať zmysluplná a opodstatnená:

„(1) Jeden vychovávateľ menom Zachaiáš, stojaci náhodou povedľa, počul, ako Ježiš prehováral k svojmu otcovi, a bol veľmi prekvapený, že počuje podobné veci od dieťaťa.

(2)  O niekoľko dní pristúpil Zachaiáš k Jozefovi a povedal mu: „Máš veľmi rozumného syna. Poď, prenechaj ho mne, aby som ho naučil písmo! Chcem ho naučiť celú múdrosť o písmenách, ako aj vštepiť mu úctivosť voči starším, aby si ctil otcov aj starých otcov, a vedel milovať svojich vrstovníkov.“

(3)  A vysvetlil mu všetky písmená od alfy po omegu s veľkým dôrazom. On však pozrel na učiteľa Zachaiáša a povedal mu: „Ak Ty sám nerozumieš podstate Alfy, ako chceš ostatných poučovať o Bete? Klamár, pochop najprv Alfu, ak môžeš, a potom Ti uveríme aj to, čo sa týka Bety!“

Nato sa začal vypytovať učiteľa o prvom písmene, a ten mu nevedel zrozumiteľne odpovedať.

(4) Pred mnohými poslucháčmi povedal chlapec Zachaiášovi: „Počúvaj, učiteľ, vnútornú stavbu prvého písmena, a všimni si, ako strieda rovnomernosť s prehĺbením uprostred, vidíš, ako sa navzájom nadbiehajú, splývajú stúpajúc a klesajúc, tri línie rovnakého druhu, rastúce odspodu a vzájomne sa podriaďujúc, rovnako dlhé. Tu máš skutočné línie Alfy…“

Čo sa týka ideologicko-mocenskej inštrumentalizácie „cyrilometodského príbehu“ zo strany Vatikánu, veľmi zreteľne sa to prejavilo počas stretnutia pápeža Františka a patriarcha Cyrila na Kube, kde pápež dal patriarchovi, ktorý je vehementným propagátorom „cyrilometodskej tradície“ v Rusku (kde dovtedy daná tradícia nebola natoľko rozšírená – pozn.aut.), údajný fragment telesných pozostatkov slovanského apoštola „Cyrila“. Skutočnosť, že ruský patriarcha nielen nosí meno Cyril, ale aj prijal dar a pristúpil na konceptuálnu terminológiu Vatikánu – najväčšieho historického nepriateľa pravoslávia – už pohla mnohých ruských religionistov k pochmúrnym prognózam, že patriarcha Cyril týmto dlaždí cestu k ďalekosiahlemu dogmatickému rozkolu vnútri pravoslávia. Bolo by zaujímavé vykonať všeobsiahlu DNA-analýzu predmetných „telesných pozostatkov“, čo však v súčasnosti je sotva možné.

Prvú časť  článku si môžete prečítať TU. Druhú časť  článku si môžete prečítať TU a jej pokračovanie si môžete prečítať TU.

Stanislav Slabeycius

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Čo napísal Soros Orbánovi a čo odpovedal Orbán Sorosovi – zaujímavé čítanie

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-John Thys)   George Soros vyzval európskych politikov, aby sa rázne vysporiadali s vetom Maďarska a Poľska, ktorým blokujú vyplácanie peňazí z európskeho rozpočtu a Fondu obnovy. Viktor Orbán mu na to tvrdo odpovedal Americký finančný špekulant a manipulátor židovsko-maďarského pôvodu George Soros napísal na jednom…

Kollárova nemocničná kauza sa ukazuje v inom svetle. Médiá aj politickí oponenti to prepískli

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Spoločnosť je v súvislosti s koronaopatreniami a ich neodbornou a často protiprávnou aplikáciou podráždená a tak si rada zanadáva na všetko, čo má súvis s vládnou koalíciou. Zviesť sa na vlne hnevu, sú vždy pripravení aj opoziční politici, ktorí cítia, že je správny čas…

„Je to ťažko obhajiteľné zabitie.“ Generál Šándor vysvetlil, prečo Izrael zavraždil šéfa iránskeho jadrového programu

0 icon

Praha 29. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot YouTube)   Atentát na šéfa Organizácie pre výskum a inovácie Mohsena Fakhrízadeha môže mať ďalekosiahle dôsledky na stabilitu na Blízkom východe. Podľa bývalého náčelníka Vojenskej spravodajskej služby ČR, generála Andora Šándora, akt, za ktorým pravdepodobne stál Izrael, je ťažko obhájiteľný. Prečo tak Tel Aviv urobil,…

Zbořil: Téma ruskej hrozby sa v médiách naraz vytráca. Ide o ticho pred búrkou alebo o dôkaz nemohúcnosti EÚ a NATO?

0 icon

Praha 29. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Historik a politológ Zdeněk Zbořil v rozhovore pre server PrvníZprávy.cz kriticky ohodnotil činnosť rôznych inštitúcií a orgánov EÚ. Tvrdí totiž, že je ich pozornosť dnes zameraná na riešenie úplne nerelevantných vecí, čo podľa neho možno vidieť na príklade Poľska a Maďarska. Následne sa…

Kosačov: USA by mohli využiť atentát na iránskeho vedca ako zámienku na akciu

0 icon

Moskva 29. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia, TASR/AP/Fars News Agency)   Spojené štáty by mohli využiť atentát na iránskeho jadrového fyzika Mohsena Fachrizádeha-Mahábádího ako zámienku na začatie rozsiahlej vojenskej akcie na Blízkom východe, uviedol v sobotu predseda výboru Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) pre zahraničné vzťahy Konstantin Kosačov "Lietadlová loď USS…

Londýn a Paríž sa dohodli na posilnení prítomnosti polície v Lamanšskom prielive

0 icon

Londýn 29. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Spingler, Gareth Fuller)   Británia a Francúzsko podpísali v sobotu dohodu o posilnení prítomnosti polície v Lamanšskom prielive v snahe zabrániť ďalším migrantom v nelegálnom prechode. Informovala o tom agentúra DPA Podľa dohody podpísanej britskou ministerkou vnútra Priti Patelovou a jej francúzskym náprotivkom Geraldom Darmaninom…

Spoločnosť Nord Stream 2 AG do konca roka obnoví pokládku plynovodu Nord Stream 2

0 icon

Moskva 29. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/dpa-Jens Buettner)   Spoločnosť Nord Stream 2 AG, ktorá je prevádzkovateľom plynovodu Nord Stream 2, plánuje ešte do konca tohto roka obnoviť kladenie potrubia, a to prostredníctvom plavidla s pomocou umiestnenia kotvy. Novinárom to prezradila daná spoločnosť Následne spoločnosť Nord Stream 2 AG prezradila, kde má…

Čierna Hora a Srbsko si vyhostili veľvyslancov

0 icon

Podgorica/Belehrad 29. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Čierna Hora a Srbsko si v sobotu vzájomne vyhostili veľvyslancov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenia ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín Čierna Hora vyhlásila srbského veľvyslanca Vladimira Božoviča za nežiaducu osobu pre "zasahovanie do vnútorných záležitostí Čiernej Hory". Srbsko následne…

Krajniak: Nepretestované deti by mali pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Tomáš oponuje: Deti na prvom stupni do školy chodia a ja nejakú zvýšenú nákazu nebadám

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Deti rodičov, ktorí by nesúhlasili s ich otestovaním na prítomnosť nového koronavírusu, by mohli vo vzdelávaní pokračovať naďalej dištančnou formou. V relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) Systém výučby by sa…

Prvou adventnou nedeľou sa začína čas duchovnej prípravy na Vianoce

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič)   Prvou adventnou nedeľou, ktorú slávia kresťania v nedeľu 29. novembra, sa začalo pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) i ďalších kresťanov štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána Advent je čas modlitieb, pokánia, intenzívnejšieho čítania Písma svätého,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Švec

Prebieha naozaj 3. svetová vojna? Existujú dôkazy?

0icon

Pri hľadaní odpovede na otázky skúsme pochopiť podstatu, o čom je vojna.  Vojna nie je vždy o viditeľnom násilí, o bombardovaní, o streľbe, o prechode frontov. Vojna je v prvom rade vnucovanie vôle protivníka. Vôle vyvolávateľa, dravca. Komu ju vnucuje? Predsa koristi, ovládaným, väčšine. Násilie nemusí prísť v očividnej forme a okamžite. Tie najbrutálnejšie formy násilia sa…

Marián Tkáč

Matovič sa chce očkovať posledný, ako kapitán (potápajúcej sa?) lode.

0icon

Drahí priatelia, v príručkách pre kapitánov lietadiel je napísané, že v prípade ohrozenia výpadkom kyslíka si musí kapitán nasadiť masku ako prvý, aby bol pripravený zvládnuť kritickú situáciu. Až potom druhý pilot, posádka a tak ďalej. V predletovej príprave ukazujú stevardi a letušky cestujúcim postup v prípade nebezpečenstva. Najprv si…

Viktor Pondělík

Konečně je (ne)jasno

0icon

V České republice se můžeme pochlubit nejednou zajímavostí. A kuriozitou, jaká se jinde ve světě zřejmě jenom těžko hledá, je i česká vláda. Je tomu tak dlouhodobě a ani poslední dny nejsou výjimkou. Již před skoro dvěma týdny se tu například vědělo, že je situace stran Covidu natolik příznivá, že mohou…

Pavel Pakoš

Adventné deviácie made in Slovakia

0icon

Hoci nám Pán Ježiš zdôraznil, aby sme strážili jeho prikázanie o vzájomnej láske s oveľa väčším dôrazom než iné jeho rady, my sme to pochopili úplne svojsky. Miesto nenávidenia hriechu a milovania hriešnika ho čakáme tak, že hriešnikov nenávidíme a svoje hriechy  čušania, neriešenia problému, ignorovania, odpisovania a hádzania sa…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Moskovské metro: Keď je cesta zaujímavejšia ako jej cieľ

0 icon

Uznávame, krása je vo veľkej miere subjektívna. No pri pohľade na tieto fotografie sa minimálne väčšina z nás zhodne, že moskovské metro patrí medzi tie naj architektonické skvosty na svete. Výstavbu moskovského metra ruskí pohlavári prvýkrát oznámili v 30. rokoch 20. storočia. Obyvatelia boli fascinovaní tým, ako by nové moskovské metro mohlo…

Vražda Malcolma X: 1. časť

0 icon

Počuli ste už o Malcolmovi X? Možno áno, možno nie. Určite ste však počuli o Martinovi Lutherovi Kingovi, ktorý bol zavraždený. Malcolm bol vedúcou osobnosťou černošských politických postáv, avšak oproti Lutherovi bol oveľa viac radikálnejší. Zavraždili ho ešte skôr, ako Luthera. V rámci trojdielnej série článkov s názvom Vražda Malcolma X sa pozrieme na…

Ako žuvačka spôsobí, že budeš bacuľatý?

0 icon

Žuvačka existuje vedľa ľudskej rasy už asi 10 000 rokov. Dnes nám pomáha starať o naše zuby a dokonca schudnúť! Neponáhľaj sa však zjesť celé balenie na jedno posedenie. Pri žutí žuvačiek musíš mať na pamäti toto... Nadmerné žuvanie môže zväčšiť svaly čeľuste

Záchrana planéty: Aj ty môžeš priložiť ruku k dielu

0 icon

V posledných desaťročiach sa k nám dostavil ekologický životný štýl, ktorý nie je na škodu. Záchrana planéty teda započala. Každý deň viac a viac ľudí v spoločnosti odmieta používať plastové jednorázové obaly a predmety. Napríklad portugalská spoločnosť Hi Fly Airlines kompletne odmietla používanie jednorazových plastov na palube svojich lietadiel.  Práve…

Je Veľký čínsky múr skutočne viditeľný z vesmíru? Pravda alebo lož?

0 icon

Veľký čínsky múr je starý systém opevnenia, ktorý sa ťahá napriek severnou Čínou. Mnoho domácich aj svetových nadšencov sa domnievalo, že stavbu takejto veľkosti je určite vidno aj z vesmíru. Je to pravda, alebo je to len turistická kačka? Už v 3. storočí pred naším letopočtom začal prvý cisár prebudovávať existujúce múry…

Vo svete IT

Huawei pracuje na kamerovom module, aký sme doposiaľ ešte nevideli

0 icon

Huawei by mohol v nadchádzajúcej vlajkovej lodi z modelového radu „P“ priniesť kameru, akú sme doposiaľ ešte v smartfóne nevideli. Ide konkrétne o nový kamerový modul, ktorý využíva tekuté šošovky. Odhaľuje to najnovší patent spoločnosti, na ktorý poukazuje portál Gizmochina.com. Podľa publikovaných správ, nová technológia kvapalných šošoviek by sa mala začať vyrábať už v priebehu…

Telekom opäť rozdáva 15 GB dátový balíček. Aktivovať si ho môžu všetci zákazníci s paušálmi

0 icon

Zákazníci slovenského Telekomu si môžu už od zajtrajšieho dňa, t.j. 30.11., aktivovať bezplatný balíček až 15 GB dát. Pomerne veľký predvianočný darček od slovenského Telekomu si môžu v mobilnej aplikácii aktivovať všetci zákazníci s aktívnymi paušálmi. Balíček je dostupný pre takmer všetkých zákazníkov Bezplatný 15 GB dátový balíček je podľa…

Prečítajte si príbeh kapitána, ktorý visel za nohy z lietadla, 5-tisíc metrov nad zemou

0 icon

V roku 1990 došlo k nehode na palube lietadla British Airlines. Jedno z okien v pilotnej kabíne sa uvoľnilo a jeden z pilotov bol vytiahnutý cez okno von z lietadla. Šťastím bolo, že nohy ostali v kabíne, a tak ho mohla posádka držať, kým sa kopilot pokúsil o núdzové pristátie, píše portál IFLScience. Konkrétne išlo o let s číslom 5390,…

Teória veľkého tresku ukrýva veľa nejasností: Britský astrofyzik si dokonca myslí, že je nesprávna

0 icon

Jeden z teoretických fyzikov inštitútu MIT, Alan Guth, tvrdí, že teória veľkého tresku mnohé veci nevysvetľuje. Nevieme čo explodovalo, prečo to explodovalo, alebo čo sa dialo pred veľkým treskom, píše portál DailyGalaxy. Teória veľkého tresku je tou najpopulárnejšou teóriou od čias Einsteinovej teórie relativity. Aj astronóm Carl Sagan tvrdil, že ak…

Objav života na Marse by bola pre ľudstvo zlá správa, kvôli teórii veľkého filtra

0 icon

Ak nás čítate, určite ste si všimli sériu článkov, ktoré vysvetľujú Fermiho paradox a jeho možné riešenia. V skratke, Fermiho paradox tvrdí, že vo vesmíre existuje veľká pravdepodobnosť existencie života. Paradox je v tom, že doteraz sme nenašli žiadne dôkazy o jeho existencii. Portál IFLScience píše, že ak by sa nám podarilo objaviť život…

Armádny Magazín

Wasserman: Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít

0 icon

Rusko, 29.október 2020 (AM) - Politický konzultant Anatolij Wasserman uviedol, že americký politik Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít.   Voľba hlavy štátu v USA sa nezaobišla bez škandálu. Pred očami všetkých sa objavujú početné falošné fakty zo strany spoluprac

Akademik Perendžev vysvetlil, prečo Rusko umožnilo americkému torpédoborcu narušiť hranice a priblížiť sa k Baltijsku

0 icon

Rusko, 29. november 2020 (AM) - Vojenský expert Alexander Perendžev je presvedčený, že vojenské velenie Ruskej federácie sa tým, že umožnilo americkej vojnovej lodi narušiť ruské hranice, vyhlo hlúpym obvineniam zo Západu.   27. novembra torpédoborec amerického námorníctva USS Ross narušil štátnu hranicu Rus

Sila vlčej svorky: Rheinmetall predstavil robotické vozidlo Mission Master pre ozbrojený prieskum a palebnú podporu

0 icon

Nemecko, 29. november 2020 (AM) - Rheinmetall predstavil nový modul robotického vozidla Mission Master vo verzii pre ozbrojený prieskum: zaručuje zvýšené situačné povedomie a posilnenú palebnú podporu v prvej línii    

Živí budú závidieť mŕtvym: Satanovskij o vražde iránskeho atómového vedca

0 icon

Irán, 29. november 2020 (AM) - Politológ a orientalista Jevgenij Satanovskij sa domnieva, že útok na život iránskeho vedca Mohsena Fachrizadeha môže mať pre Teherán hrozné následky.   K vražde otca iránskeho jadrového programu došlo na predmestí hlavného mesta Islamskej republiky Absard. Podľa oficiálnych informácií neznáme osoby zabloko

Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy...

0 icon

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA