Branislav Fábry: Sú Žlté vesty závažnejšie než Majdan?

Bratislava 20. decembra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP-Kamil Zihnioglu)

 

Vo Francúzsku sa na konci roku 2018 rozhorelo hnutie tzv. Žltých viest, ktoré je výrazom celkovej nespokojnosti francúzskej verejnosti so sociálnym a ekonomickým vývojom. Francúzi si dobre pamätajú, že dôvodom politickej a hospodárskej stability v západnej Európe sa v druhej polovici 20. storočia stala tzv. sociálne orientovaná trhová ekonomika

Na snímke demonštranti v žltých vestách

Od konca 80. rokov však nastal obrat a kvôli tzv. rozpočtovej zodpovednosti či podpore „konkurencieschopnosti“ ekonomiky prišlo k masívnemu útoku na sociálne práva, zaručené už vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948 (najmä čl. 22-27).

Vo väčšine štátov EÚ, najmä vo východnej Európe sa podarilo sociálne práva oslabiť veľmi výrazne, často s odôvodnením, že ide o relikt obdobia pred rokom 1989, ktorý nemá miesto vo svete 21. storočia. Toto „víťazstvo“ kapitálu nad pracujúcimi však neprebehlo vo všetkých krajinách rovnako a práve Francúzsko je krajinou, kde sa sociálne práva berú ešte stále dosť vážne. Dôkazom tohto faktu je aj hnutie Žltých viest vo Francúzsku.

 

Žlté vesty a globálny problém majetkovej nespravodlivosti

Jednou z hlavných tém, ktorá motivuje obyvateľov Francúzska, aby sa podieľali na hnutí Žltých viest, je téma majetkovej nespravodlivosti. Nikoho dnes už neprekvapuje, že najbohatšie ekonomické subjekty prenášajú daňové a odvodové bremeno na tých menej bohatých. Všetky veľké koncerny platia v pomere ku svojim rozprávkovým ziskom len zlomok toho čo malí živnostníci, avšak používajú výhody, ktoré im z existencie štátu vyplývajú. Ide pritom o také koncerny ako napr. Amazon, Google, Ikea či Starbucks. Je však veľmi nespravodlivé, keď sa majiteľ malej kaviarne musí vysporiadať s konkurenciou globálnej firmy Starbucks, hoci tá sa prostredníctvom rôznych daňových trikov zbavuje daňového bremena – a to spôsobmi, ktoré si živnostníci nemôžu dovoliť. Nespravodlivostí pri rozdeľovaní bremien je v súčasnom svete veľa a fakt, že tí najbohatší prispievajú najmenej, veľmi oslabuje dôveryhodnosť celého ekonomického systému. Aj preto sa k Hnutiu žltých viest pridala aj veľká časť tzv. nižšej strednej triedy.

Pri protestoch Žltých viest išlo pôvodne o odpor voči „ekologickému“ zvýšeniu dane z pohonných hmôt, neskôr sa však zmenili na širokospektrálne sociálne hnutie. „Ekologická“ daň z palív predstavovala symbol prenášania nákladov na masy s nižšími príjmami, pretože sa dotýkala širokej masy spotrebiteľov. Spotrebné dane pritom predstavujú tradičný spôsob prenášania daňového zaťaženia v štáte na z najbohatších na tých menej majetných. Dlhodobý trend zvyšovania podielu nepriamych daní a poklesu priamych daní je v záujme tých najbohatších a veľké koncerny, ktoré zásadne prispievajú k ekologickej záťaži, boli „ekologickými“ reformami E. Macrona dotknuté menej než masy spotrebiteľov. Na rozdiel od Slovákov však francúzski občania nie sú ochotní tento nespravodlivý trend prijať.

 

Sociálne práva ako verejný prísľub EÚ

O hrozbách pre sociálny štát v EÚ sa vedie diskusia už pomerne dlho. Vzhľadom na to, že EÚ sa vždy deklarovala ako ochranca ľudských práv, musela sa zaoberať aj problematikou sociálnych práv, ktoré uznala už Všeobecná deklarácia ľudských práv. Otázka ako zladiť liberálne a sociálne práva sa preto v EÚ intenzívne riešila najneskôr od konca 90-tych rokoch v tzv. Konvente o ľudských právach. Išlo o početné zhromaždenie politikov a filozofov z rôznych ideových prúdov, ktoré viedol bývalý nemecký prezident R. Herzog a ktoré malo vymedziť katalóg ústredných ľudsko-právnych hodnôt v EÚ. Výsledkom práce Konventu sa stala Charta základných práv EÚ, ktorá v čase narastajúcej globalizácie ekonomiky definovala kompromis medzi liberálnymi a sociálnymi právami, spočívajúci na princípoch dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity (Preambula). V decembri 2000 bola táto Charta aj formálne vyhlásená ako hodnotový základ EÚ vo francúzskom meste Nice.

Medzi sociálnymi právami tam dominuje právo na slobodnú voľbu povolania a právo na prácu (čl. 15). Vzhľadom na situáciu v štátoch južnej Európy, kde skoro polovica mladých ľudí prácu nájsť nedokáže, však predstavuje súčasná situácia skôr výsmech než garanciu tohto práva. Veľkým problémom sú aj práva starších osôb (čl. 25), ktoré súčasným Európanom doslova miznú pred očami. Dramatický úpadok nastal aj v otázke práva na konzultácie v podniku (čl. 27) či právo na kolektívne vyjednávanie (čl. 28). V čase, keď riadny pracovný pomer prestáva dominovať a zvyšuje sa počet tzv. agentúrnych pracovníkov, je stále ťažšie podobné práva presadzovať. Ochrana pred bezdôvodným prepustením (čl. 30) a právo na spravodlivé pracovné podmienky (čl. 31) sú pri časovo obmedzených zmluvách tiež len málo efektívne. Zlučiteľnosť rodiny a práce (čl. 33), sociálne zabezpečenie (čl. 34) sú takisto na ústupe a zdravotná starostlivosť (čl. 35) sa v mnohých štátoch EÚ, vrátane SR, stala dokonca ústredným neuralgickým problémom celej spoločnosti.

Charta spomína ešte ďalšie sociálne práva, avšak aj tento stručný výpočet svedčí o nenaplnených očakávaniach Európanov. 18 rokov po vyhlásení Charty, teda v decembri 2018 dosiahol tento dokument plnoletosť, avšak niet veľa dôvodov na oslavy. Práve v súčasnosti totiž  hnutie Žltých viest ukazuje, že EÚ nedokáže presadzovať hodnoty deklarované v svojom hlavnom ľudsko-právnom dokumente. Problémy s odstraňovaním sociálnych práv pritom v dnešnej Európe cítiť ešte výraznejšie než v roku 2000 a v EÚ existuje menej rovnosti a solidarity než pred slávnostným vyhlásením týchto dvoch hodnôt v Charte. Žiaľ, EÚ sa solidarizuje skôr s bohatými, najmä s bankami (tzv. socializmus pre bohatých). Avšak práve fakt, že EÚ o sociálnych právach hovorí jedno a v realite presadzuje čosi iné, veľmi poškodzuje dôveryhodnosť európskych inštitúcií ako takých. Kam táto dvojakosť vedie, sa ukázalo napr. pri Brexite, kde banky presadzovali zotrvanie v EÚ, avšak rozhnevaná väčšina voličov hlasovala opačne.

 

Pokusy o diskreditáciu

Veľmi zaujímavou témou je spôsob, akým sa o Hnutí žltých viest diskutuje v médiách. Mainstream od začiatku vyjadroval kritické stanovisko a snažil sa celé hnutie zdiskreditovať ako akcie výtržníkov. Neustále sa zdôrazňovalo násilie protestujúcich a akcie výtržníkov proti verejnému poriadku. Takéto spravodajstvo pritom ostro kontrastovalo s pozitívnym spravodajstvom o udalostiach na Majdane v Kyjeve v rokoch 2013-14. Vtedy sa zdôrazňovalo, že ide o demokratické protesty a akési „Občianske fórum“. Násilie protestujúcich na Majdane sa zľahčovalo, hoci násilie vo Francúzsku sa démonizuje, i keď nie je typické pre väčšinu protestujúcich. V dnešnom svete však nie je prekvapením, že ku každému masovému protestu sa pridávajú aj malé skupiny násilníkov. Tie sú následne dôvodom štátnej moci na silové zásahy proti protestujúcim, často aj nenásilným protestujúcim.

Jednou z prvých informácií, ktoré sa pokúsili mainstreamové médiá o protestoch Žltých viest šíriť, bolo tvrdenie, že protestujúci sú napojení na pravicových a ľavicových extrémistov. Spomínala sa najmä väzba na M. Le Penovú. Je síce pravda, že aj M. Le Penová sa pokúsila na protestoch „priživiť“ a kritizovala E. Macrona, avšak jej strana nebola tým hlavným hýbateľom protestov a k protestom sa prihlásili rôzne opozičné strany. Naopak, o pravicových extrémistoch sa však v médiách mlčalo práve pri protestoch na Ukrajine 2013-14. Pritom O. Ťahnybog, jeden z najhorších antisemitov sveta, bol jedným z troch oficiálnych lídrov Majdanu a v tejto funkcii dokonca podpisoval dohodu s V. Janukovyčom o predčasných voľbách. Je neuveriteľné, že existujú aj ľudia, ktorí sa pokúšajú popierať významné zastúpenie fašistov pri organizácii Majdanu.

Ďalšou z častých téz mainstreamových médií za účelom diskreditácie protestov Žltých viest bolo tvrdenie o zahraničnom zasahovaní. Ešte v mesiaci november vyzvali na prešetrovanie možného ruského zasahovania do udalostí vo Francúzsku. Ide pritom o veľmi pokrytecký postoj, pretože západní politici veľmi otvorene a nediplomaticky zasahovali do vnútorných záležitostí iných štátov, napr. na Majdane. Na tamojších protestoch sa zúčastňovali najpoprednejší politickí predstavitelia Západu, ako napr. C. Ashton, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahr. politiku či G. Westerwelle, nemecký minister zahraničia. Keďže podľa názoru vtedajšej ukrajinskej vlády boli tie protesty v rozpore so zákonom, oficiálni predstavitelia Západu sa tam nemali čo objavovať. Skúsme si predstaviť, čo by sa dialo, keby sa na protestoch vo Francúzsku objavil ruský alebo čínsky minister zahraničia…

 

Nová aristokracia a revolučná atmosféra

Trend vývoja vo Francúzsku v polovici decembra jasne ukazuje, že Žlté vesty nepovedú k zvrhnutiu vlády vo Francúzsku a z tohto pohľadu budú menej úspešné než Majdan na Ukrajine. Hnutie žltých viest nie je dostatočne zorganizované ani financované, nemá mediálnu podporu a preto sa zdá byť menej silné než bol Majdan. Napriek tomu je však pre svet oveľa významnejšie. Nejde totiž len o výmenu jednej skupiny oligarchov inou ani o zmenu geopolitickej orientácie konkrétneho štátu, ale o otvorenú výzvu nespravodlivému ekonomickému systému vo svete. Toto hnutie treba zaradiť do série protestov ako boli sociálne hnutia Occupy Wall Street či Nous debout. Vzrastajúca intenzita týchto hnutí naznačuje, že hoci ešte dnes víťazí oligarchia, do budúcna to platiť nemusí.

V súčasnosti sme totiž svedkami situácie, ktorá v niečom pripomína situáciu pred Veľkou francúzskou revolúciou z roku 1789. Aj vtedy existovala aristokracia, ktorá mala silné nadnárodné konexie, bola ekonomicky zvýhodnená a najmä oslobodená od platenia daní. Táto skupina obyvateľov prenášala bremeno nákladov na tzv. tretí stav a nespokojnosť s týmto stavom neustále narastala. Tretí stav mal síce formálne právo spolurozhodovať o verejných záležitostiach, aspoň v rámci Generálnych stavov, ale systém bol nastavený tak, že sa majetková nespravodlivosť nedala zmeniť. Preto vznikali rôzne nepokoje, ktoré sa však darilo potlačiť. Aristokracia bola presvedčená, že systém bude trvať večne. Jej postoj trochu pripomína presvedčenie dnešnej bankárskej oligarchie, ktorá tiež verí v „ekonomickú nevyhnutnosť“ celého systému a podceňuje nespokojnosť širokých más verejnosti. Toto presvedčenie sa však môže ľahko ukázať ako rovnako mylné.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Susko: Výbor rieši viacero neskorých podaní majetkových priznaní i podnetov

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií rieši viacero prípadov neskorých podaní majetkových priznaní alebo ich nepodaní a naďalej sa zaoberá aj niekoľkými podnetmi. Na stredajšom (26. 1.) rokovaní výbor konania prerušil a vo viacerých si vyžiada ďalšie dovysvetlenie. Pre TASR to…

Ukrajina privítala pokračovanie rokovaní a diplomacie s Ruskom

0 icon

Kodaň 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Ukrajina vo štvrtok privítala pokračovanie rokovaní s Ruskom, ktoré vníma ako znak toho, že Moskva je odhodlaná nájsť diplomatické riešenie súčasnej krízy, informovala agentúra AFP "Dobrou správou je, že poradcovia sa dohodli, že sa o dva týždne stretnú v Berlíne, čo znamená,…

EÚ na pôde WTO žiada o konzultácie s Čínou pre nátlak na Litvu

0 icon

Brusel 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Johanna Geron)   Európska únia (EÚ) začala vo štvrtok na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) právne konanie proti Čínskej ľudovej republike pre jej diskriminačné obchodné praktiky voči Litve, ktoré zasahujú aj iné vývozy z jednotného trhu EÚ Európska komisia (EK) vo vyhlásení pre médiá uviedla, že…

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska vyzýva na zníženie DPH pre gastroprevádzky, znamenalo by to výraznú pomoc

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Vláda by sa mala čo najskôr zaoberať návrhom na zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastroprevádzky, ktorý bol predstavený ako súčasť daňovo-odvodovej reformy. Vyzýva na to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) spolu so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry. Považujú to…

COVID-19 môže zhoršiť chronické ochorenia, upozornila handlovská lekárka

0 icon

Handlová 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Prekonanie ochorenia COVID-19 môže u pacientov často zhoršiť i ich chronické ochorenia. Špecifickými sú pacienti s cukrovkou, ktorí musia prejsť z tabletiek na liečbu inzulínom. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková "Poznatky o priebehu ochorenia, jeho vývoji, mutáciách…

Odborníci upozornili na zeleninu, ktorá môže vyvolať rakovinu

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Konzervovaná zelenina, ktorá neobsahuje škrob, zvyšuje nebezpečenstvo vývoja onkologických ochorení. K tomuto záveru dospeli výskumníci zo Svetového fondu pre výskum rakoviny, oznámil bulvárny denník The Daily Express Potraviny sa konzervujú, aby sa značne spomalilo ich skazenie, a aby súčasne zachovalo ich výživné a chuťové…

Špecializovaný trestný súd vzal do väzby Mariána Magáta obvineného z extrémizmu

0 icon

Bratislava/Pezinok 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vzal do väzby Mariána M. obvineného z extrémizmu. Vo štvrtok ráno o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, o sťažnosti obvineného bude rozhodovať Najvyšší súd (NS)…

Branislav Gröhling: Slovensko chce mať otvorené školy aj pri zhoršení situácie

0 icon

Levoča 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Väčšina rodičov je za to, aby školy na Slovensku ostali otvorené aj v prípade zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý si dal vypracovať rezort školstva na vzorke viac ako tisíc respondentov. Počas návštevy škôl v Levoči to…

Peter Mihók: Rok 2022 nebude jednoduchý, kroky vlády musia byť predvídateľné

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Rok 2022 bude stále dominantne ovplyvnený pandémiou, a to priamo, ale i dôsledkami, ktoré vyvolala. Výhodou však je, že firmy už majú skúsenosti s riešením mimoriadnych situácií. Na štvrtkovom 25. ročníku konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) to povedal jej predseda Peter…

Seniori, ktorí chcú odmenu, môžu stihnúť očkovanie do konca januára

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Seniori, ktorí chcú získať finančnú odmenu za očkovanie proti ochoreniu COVID-19, by ho mali stihnúť do konca januára. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upozorňuje, že v čakárni je ich aktuálne zaregistrovaných zhruba 250. Odporúča preto rozšíriť parametre očkovania o ďalšie centrá, dať sa zaočkovať…

NAJNOVŠIE

BLOG

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

Ivan Štubňa

Rusko má plné právo sa brániť proti zločincom z USA a NATO!!!

0icon

Guardian Angel a Neptune Strike  – cvičenie amerických teroristov a NATO v Jadranskom mori

Martin Bago

USA A NATO DORUČILI RUSKU PÍSOMNÚ ODPOVEĎ! ODMIETLI ÚSTUPKY V HLAVNÝCH OTÁZKACH, KTORÉ RUSKO PREDLOŽILO AKO ČERVENÉ ČIARY!

0icon

Je to tu! Písomné odpovede ohľadom bezpečnostných záruk boli v stredu večer doručené Rusku. A aj keď USA a NATO ži

Marek Brna

Americký sen sa končí

0icon

Ak sa v Európe nepodarí rozdúchať vojnový konflikt, nastanú pre USA a Veľkú Britániu ťažké časy. Vojna by konečne poriadne nakopla americkú ekonomiku. Minulo by sa kopec zbraní a následne by sa úverovalo pre obnovu zničených území. Veď aké žúžo to bolo po roku 1945, na to sa nedá zabudnúť.…

Miroslav Urban

Ponaučenie pre budúce obete vojen

0icon

Každoročne si  svet 27. januára pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, je to deň kedy sovietska armáda oslobodila koncentračný tábor Auschwitz.   Príbeh holokaustu už nedokážeme ovplyvniť alebo zmeniť, avšak nesmieme zostať slepými k súčasným voje

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Fanúšik futbalistov Pobrežia Slonoviny po penaltovom rozstrele v zápase osemfinále Afrického pohára národov Pobrežie Slonoviny - Egypt (0:0 po predĺžení, 4:5 v rozstrele z 11 m)

Autor: TASR/AP-Themba Hadebe

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Susko: Výbor rieši viacero neskorých podaní majetkových priznaní i podnetov

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií rieši viacero prípadov neskorých podaní majetkových priznaní alebo ich nepodaní a naďalej sa zaoberá aj niekoľkými podnetmi. Na stredajšom (26. 1.) rokovaní výbor konania prerušil a vo viacerých si vyžiada ďalšie dovysvetlenie. Pre TASR to…

Ukrajina privítala pokračovanie rokovaní a diplomacie s Ruskom

0 icon

Kodaň 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Ukrajina vo štvrtok privítala pokračovanie rokovaní s Ruskom, ktoré vníma ako znak toho, že Moskva je odhodlaná nájsť diplomatické riešenie súčasnej krízy, informovala agentúra AFP "Dobrou správou je, že poradcovia sa dohodli, že sa o dva týždne stretnú v Berlíne, čo znamená,…

EÚ na pôde WTO žiada o konzultácie s Čínou pre nátlak na Litvu

0 icon

Brusel 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Johanna Geron)   Európska únia (EÚ) začala vo štvrtok na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) právne konanie proti Čínskej ľudovej republike pre jej diskriminačné obchodné praktiky voči Litve, ktoré zasahujú aj iné vývozy z jednotného trhu EÚ Európska komisia (EK) vo vyhlásení pre médiá uviedla, že…

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska vyzýva na zníženie DPH pre gastroprevádzky, znamenalo by to výraznú pomoc

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Vláda by sa mala čo najskôr zaoberať návrhom na zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastroprevádzky, ktorý bol predstavený ako súčasť daňovo-odvodovej reformy. Vyzýva na to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) spolu so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry. Považujú to…

COVID-19 môže zhoršiť chronické ochorenia, upozornila handlovská lekárka

0 icon

Handlová 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Prekonanie ochorenia COVID-19 môže u pacientov často zhoršiť i ich chronické ochorenia. Špecifickými sú pacienti s cukrovkou, ktorí musia prejsť z tabletiek na liečbu inzulínom. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková "Poznatky o priebehu ochorenia, jeho vývoji, mutáciách…

Odborníci upozornili na zeleninu, ktorá môže vyvolať rakovinu

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Konzervovaná zelenina, ktorá neobsahuje škrob, zvyšuje nebezpečenstvo vývoja onkologických ochorení. K tomuto záveru dospeli výskumníci zo Svetového fondu pre výskum rakoviny, oznámil bulvárny denník The Daily Express Potraviny sa konzervujú, aby sa značne spomalilo ich skazenie, a aby súčasne zachovalo ich výživné a chuťové…

Špecializovaný trestný súd vzal do väzby Mariána Magáta obvineného z extrémizmu

0 icon

Bratislava/Pezinok 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vzal do väzby Mariána M. obvineného z extrémizmu. Vo štvrtok ráno o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, o sťažnosti obvineného bude rozhodovať Najvyšší súd (NS)…

Branislav Gröhling: Slovensko chce mať otvorené školy aj pri zhoršení situácie

0 icon

Levoča 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Väčšina rodičov je za to, aby školy na Slovensku ostali otvorené aj v prípade zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý si dal vypracovať rezort školstva na vzorke viac ako tisíc respondentov. Počas návštevy škôl v Levoči to…

Peter Mihók: Rok 2022 nebude jednoduchý, kroky vlády musia byť predvídateľné

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Rok 2022 bude stále dominantne ovplyvnený pandémiou, a to priamo, ale i dôsledkami, ktoré vyvolala. Výhodou však je, že firmy už majú skúsenosti s riešením mimoriadnych situácií. Na štvrtkovom 25. ročníku konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) to povedal jej predseda Peter…

Seniori, ktorí chcú odmenu, môžu stihnúť očkovanie do konca januára

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Seniori, ktorí chcú získať finančnú odmenu za očkovanie proti ochoreniu COVID-19, by ho mali stihnúť do konca januára. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upozorňuje, že v čakárni je ich aktuálne zaregistrovaných zhruba 250. Odporúča preto rozšíriť parametre očkovania o ďalšie centrá, dať sa zaočkovať…

Podkasty

“Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví?”

icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andriy Dubchak) Motto: >Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali< Úvodný zvuk Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví? Najhorúcejšie na celom svete je dnes na Ukrajine. Akoby už-už sa mala začať vojna. Podľa politológa Jevgenija Satanovského je nepravdepodobné, že by sa bez vojny dalo zaobísť. Upozornil, že na pozadí fejku o...

Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Úvodný zvuk. Vznikne súštátie nazvané Trojmorie na báze Vyšehradskej štvorky a Habsburskej monarchie? Európsky parlament má nového podpredsedu. Je ním Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Zrejme jedným z dôvodov, prečo ho liberálne krídlo Europarlamentu zvolilo, bola jeho správa, ktorú v októbri 2020 schválili europoslanci. Navrhol v nej systém monitorovania dodržiavania „právneho...

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

Ivan Štubňa

Rusko má plné právo sa brániť proti zločincom z USA a NATO!!!

0icon

Guardian Angel a Neptune Strike  – cvičenie amerických teroristov a NATO v Jadranskom mori

Martin Bago

USA A NATO DORUČILI RUSKU PÍSOMNÚ ODPOVEĎ! ODMIETLI ÚSTUPKY V HLAVNÝCH OTÁZKACH, KTORÉ RUSKO PREDLOŽILO AKO ČERVENÉ ČIARY!

0icon

Je to tu! Písomné odpovede ohľadom bezpečnostných záruk boli v stredu večer doručené Rusku. A aj keď USA a NATO ži

Marek Brna

Americký sen sa končí

0icon

Ak sa v Európe nepodarí rozdúchať vojnový konflikt, nastanú pre USA a Veľkú Britániu ťažké časy. Vojna by konečne poriadne nakopla americkú ekonomiku. Minulo by sa kopec zbraní a následne by sa úverovalo pre obnovu zničených území. Veď aké žúžo to bolo po roku 1945, na to sa nedá zabudnúť.…

Miroslav Urban

Ponaučenie pre budúce obete vojen

0icon

Každoročne si  svet 27. januára pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, je to deň kedy sovietska armáda oslobodila koncentračný tábor Auschwitz.   Príbeh holokaustu už nedokážeme ovplyvniť alebo zmeniť, avšak nesmieme zostať slepými k súčasným voje

TopDesať

TOP10 tipov, ako zostať produktívny aj počas práce z domu

0 icon

Donútila ťa pandémia COVID-19 pracovať z domu? V tomto článku nájdeš niekoľko užitočných tipov, ako zostať šťastný, zdravý a zároveň produktívny aj pri práci z domu. V tejto dobe, keď sa svet prispôsobuje koronavírusu, jednou z najväčších zmien v našich životoch môže byť nútená práca z domu. Niekedy je ale dosť ťažké zostať motivovaný, udržiavať rovnováhu medzi pracovným…

Hitler či Stalin. Toto je 10 najhorších diktátorov všetkých čias

0 icon

Počas celej histórie ľudstva sa vyfarbili mnohí politickí vodcovia. Zatiaľ čo niektorí lídri chceli zlepšiť kvalitu života tých, ktorých viedli, iní vodcovia hájili len svoje vlastné záujmy. Ich sebecké úsilie viedlo k hrubému zneužitiu moci, ktoré viedlo k vraždám a zničeniu nespočetných životov. Hitlera a Stalina určite netreba predstavovať, no svet…

5 spôsobov, ako môžeš pomôcť zvieratkám prežiť zimu

0 icon

Zima je pre zvieratá žijúce vonku najťažším obdobím v roku, ale s trochou ochoty a snahy im to môžeš troška uľahčiť. Ako na to? Keď teploty začnú klesať k jednociferným číslam, pre divoké zvieratá sa začína boj o prežite. Ak napadne sneh a zamrznú vodné zdroje v okolí, majú ešte menej zdrojov potravy. Čo môžeš spraviť? Minimálne…

Potála - perla hlavného mesta Tibetu (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o Potále, alebo ak chcete - Budhovej hore, ktorá je právom klenotom hlavného mesta Tibetu - Lhasy. Táto impozantná stavba bola pred očami Západu dlhú dobu ukrytá. Od roku 1391 až do čínskej okupácie v roku 1951 politicky i duchovne ovládali Tibet dalajlámovia, ktorí však v…

10 prípadov, kedy americký zdravotný systém šokoval celý svet

0 icon

Hoci sa Spojené štáty v posledných desaťročiach považovali za najväčšiu krajinu na svete, štatistiky ukazujú, že existujú oblasti, v ktorých sa táto veľmoc môže výrazne zlepšiť. Jednou z nich je aj zdravotný systém... Vo vojenskej sile a obranných výdavkoch je USA jednoznačne číslom jedna. Ale v iných oblastiach, omnoho dôležitejších pre ľudský blahobyt, ako…

Armádny Magazín

Rusko je na 2. mieste, Ukrajina na 22. mieste, Bielorusko na 52. mieste: uvádza najnovšie hodnotenie armád sveta

0 icon

USA, 27. januára 2022 (AM) – Objavilo sa aktualizované hodnotenie bojovej sily a vybavenia armád sveta. Toto hodnotenie tradične zostavuje služba Global Firepower, ktorej závery nezdieľajú všetci vojenskí experti.  

Bojový štýl Sayoc Kali a jeho systém rýchlych zabití

0 icon

Filipíny, 27. januára 2022 (AM) – Približne pred 20 rokmi som po skončení vysokej školy pracoval niekoľko rokov vo Švajčiarsku, kde som sa dostal po prvý krát do kontaktu s bojovým umením Kali, ktoré sa stalo súčasťou môjho života. Musím priznať, že si ma toto bojové umenie získalo, viac ako karate,…

Bol označený nový hlavný rusofil spomedzi prezidentov v Európskej únii

0 icon

Ukrajina, 27. januára 2022 (AM) – Chorvátsky prezident Zoran Milanovič ostro pokarhal Ukrajinu a politiku, ktorú voči nej vedú Spojené štáty. Nie je to prvýkrát, čo Milanovič spochybnil americkú hegemóniu v Európe. Dá sa povedať, že Moskva v ňom takmer našla priateľa, ale ako môže byť tento priateľ užitočný?   V…

Americké námorníctvo má nový bezpilotný vrtuľník. Video

0 icon

USA, 27. januára 2022 (AM) – Nový bezpilotný námorný vrtuľník MQ-8C Fire Scout je modernizovaný vrtuľník MQ-8B, ktorý slúžil na vojnových lodiach amerického námorníctva v 5. a 7. flotile. MQ-8C má desaťkrát väčší dosah ako jeho predchodca a je schopný letu 10 hodín namiesto 3 hodín svojho predchodcu. Americká armáda to…

Vojenskí policajti sa pripravujú na tretie nasadenie do námornej operácie EUNAVFOR MED IRINI

0 icon

Slovensko, 27. januára 2022 (AM. MOSR) – Slovenská republika nasadí do vojenskej operácie Európskej únie EUNAVFOR MED IRINI ďalších vojenských policajtov. Prípravou na pôsobenie na palube fregaty nemeckých námorných síl v Stredozemnom mori aktuálne prechádza 11 príslušníkov Vojenskej polície.   Vybraní vojenskí policajti absolvovali naj

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Fanúšik futbalistov Pobrežia Slonoviny po penaltovom rozstrele v zápase osemfinále Afrického pohára národov Pobrežie Slonoviny - Egypt (0:0 po predĺžení, 4:5 v rozstrele z 11 m)

Autor: TASR/AP-Themba Hadebe

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali