Svätý Odo: „Slepí, krívajúci, biednici sú vrátnikmi nebies, kto odstrkuje ich na zemi, má príčinu báť sa, že v hodine smrti odoprú mu prístup do neba.“

Tours 4. novembra 2018 (HSP/Foto: Karol Jerguš)

 

V meste frankskom Tours žil v deviatom storočí rytier, menom Abbo, ktorý bol nielen výborným učencom práva, ale pri zámožnosti svojej i veľmi bohabojným kresťanom. Zbožná bola i vznešená manželka jeho. Žili šťastne, ale šťastie ich nebolo úplné, lebo nemali potomka, ktorému by boli mohli zanechať značný majetok svoj

Na snímke svätý Odo

Nábožný otec pokľakol v Svätvečer pred jasličky, v akých odpočíval novonarodený Spasiteľ sveta, a vylieval vrúcné modlitby k milostivému Bohu, aby popriať ráčil mu túžobne žiadaného syna. Milostivý Boh vypočul prosbu jeho. Roku 879 narodil sa mu syn, ktorému dali zbožní rodičia pri krste meno Odo – to jest bohatý, znamenitý. Sotva bol pokrstený Odo, vzal ho na ruky zbožný otec Abbo a odporúčal ho vrúcnym vzývaním sv. Martinovi.

Aby syn mohol sa vychovať zdarne, odovzdal ho, keď poodrástol, kňazovi, ktorý žil sväte. Malý vtipný Odo prosieval často Matku Božiu o príhovor, aby život jeho bol milým Bohu. Keď vyrástol na mládenca, poslal otec syna svojho na dvor vojvodcu Vilhelma z Akvitánie, aby sa priučil cnostiam rytierskym.

Tam bol hlučný, skvelý život. Neskúsený mladík, ponechaný na seba, vsal do seba jed zlého príkladu ľahtikárskych mladých rytierov; hry rytierske a poľovačky boli obľubou jeho, vyhýbať začal službám Božím, ktoré predtým v dome otcovskom bývali jedinou zábavou a potešením jeho. Milosť Božia upomínala a strašila s času na čas svedomie jeho snami. I priblížil sa Svätvečer narodenia Pána a nestály, do nešťastia poklesajúci mladík vzýval Matku Božiu, aby nenechala zahynúť ho v nebezpečenstvách zkazeného sveta. Na druhý deň ráno pri službách Božích, keď kňazi prespevovali chválospev, začala bolieť hlava Oda a veľké bôle sužovali ho potom za tri roky. Už pochybovalo sa o uzdravení jeho, i zložil sľub, že chce venovať celý život svoj službe sv. Martina. A hľa, bôle prestali a on ozdravel. Bolo mu vtedy deväťnást rokov. I stal sa klerikom u chrámu sv. Martina. Každú noc navštevoval hrob sv. Martina, biskupa Túrskeho, ačkoľvek bol veľmi pokúšaný zlým duchom.

V kláštore žil utiahnute a usilovne zaoberal sa učením bohoslovia, čítaval i svetských spisovateľov, najmä Virgila, ktorého reč si obľuboval. Ale Boh dal mu na vedomie, že spisy pohanské nepatria tým, ktorí posvätili sa Bohu. A Odo zriekol, sa tohto čítania navždy, i čítaval od tohoto času iba sv. Písmo a spisy sv. Otcov cirkevných. Posvätený za kňaza, stal sa učený a zbožný Odo kanonikom u sv. Martina. Učenosť jeho bola veľká. I požiadali ho raz kanonici, aby vysvetlil im morálku – náuku o mravoch svätého pápeža Gregora. Odo vzpieral sa v pokore svojej. I zjavil sa mu sám sv. pápež, podal mu pero do ruky a naložil mu, aby vyplnil žiadosť ich. A vyhovel požiadavke skvele. Ako kanonik žil veľmi prísne. Všetok dôchodok rozdal chudobným a nestaral sa o pokrm na budúce dni. Tu spísal i krásné duchovné spisy. Milostivý Boh zjavil vernému sluhovi, aby vstúpil do rádu sv. Benedikta. I opustil Odo kláštor kanonický u sv. Martina Túrskeho, vzal si sto kníh svojich a odišiel do kláštora v Beaume, ktorý riadil blahoslavený muž, opát Berno. V tomto kláštore zachovávané boli prísné pravidlá svätého Benedikta. Opát Berno, ktorý znal učenosť Odovu, tú „otvorenú knižnicu“, ako býval nazývaný, zveril mu hneď dozor nad školou kláštorskou. Pri mnohých prácach a starostiach svojich nezabúdal učený Odo na plnenie prísnych pravidiel rádu. A milostivý Boh zjavil úľubu Svoju nad prísnym plnením predpisov so strany Odovej zrejmým divom. Pravidlá rádu predpisovali medzi iným, aby každý mních pozbieral odrobiny, ktoré odpadávali pri jedení a požil ich pred dokončením čítania slova Božieho, alebo iných nábožných spisov. Jedného dňa oneskoril sa Odo, a keď práve niesol rukou odrobiny do úst, pokynul opát, aby sa prestalo čítať. Čože si mal počať teraz poslušný a pokorný Odo s odrobinami?

Keby bol položil ich na stôl, bolo by to bývalo prestúpením pravidla, keby bol požil ich po čítaní sv. Písma, bolo by to bývalo tiež neposlušnosťou. Po dokončenej modlitbe išiel ku prísnemu opátovi, hodil sa k nohám jeho a vyznal pochybenie svoje. Opát Berno žiadal, aby mu ukázal tie odrobiny. Odo otvoril ruku, a hľa, miesto odrobín boly tam drahocenné perly. Opát zdesil sa a vynaložil divotvorné perly ku ozdobe chrámu. V Beaume stalo sa tiež, že hlasno oznámil prítomným, ako trápený je skrze zlého ducha pre odrobiny chlebové, ktoré nechával upadnúť na zem. On hovoril, že diabol naplnil celé vrece odrobinami a teraz pri súde Božom ukazuje to vrece. Úzkosť a strach zomierajúceho pôsobili veľmi dojemne na prítomných, že žiaden z nich neopovážil sa prestupovať pravidlá rádu, ba ani túto nepatrnú požiadavku.

Po smrti sv. Berná vyvolený bol sluha Boží Odo za opáta kláštora benediktínskeho. On uviedol ešte prísnejší poriadok do kláštora v Bóme. Niektorí noví mnísi nechceli sa podrobiť prísnym pravidlám. Horlivý muž Boží nechcel tiež popustiť na prísnosti. I uzavrel, že opustí Beaume a utiahne sa do kláštora v Clugny, ktorý nedávno bol zriadený skrze svätého Berna. Svätý Odo odišiel skutočne do kláštora v Klyni a niektorí bratia nasledovali ho. Toho času ten kláštor bol ešte veľmi biedny. Svätý opát utiekal sa o príhovor ku svätému Martinovi Túrskemu. A svätý potešil ho uistením, že prozreteľnosť Božia neopustí ho. Svätý opát pracoval neúnavne. Najprv dostavil svätý Odo kláštor a potom vystaval veľký a nádherný chrám kláštorský. I mnohí mužovia a mladíci zo vznešeného a bohatého rodu vstupovali do slávneho kláštora. A tak výsledok dosvedčil zjavenie svätého Martina: kláštor Klynický stal sa najslávnejším vo Franksku.

Svätý Odo bol veľmi štedrým oproti chudobným a biednym ľudom, a to i vtedy, keď boli dotieravými, nikoho neprepustil z kláštora bez almužny. On hovorieval:

„Slepí, krívajúci, biednici sú vrátnikmi nebies, kto odstrkuje ich na zemi, má príčinu báť sa, že v hodine smrti odoprú mu prístup do neba.“

A keď zbadal, že niektorý mních tvrdo okríkol chudobného človeka, privolal bedárovi:

„Priateľu, keď tento brat niekdy príde ku bráne nebeskej, nuž zachádzaj s ním práve tak, ako nakladá teraz on s tebou!“

Aby pohol bratov svojich ku štedrosti oproti bedárom, rozprával im častejšie túto udalosť: „Mladý mních poberal sa v studenej noci zimnej ku službám Božím. Pri bráne chrámu zbadal polonahého žobráka. Pohnutý útrpnosťou, podal mu vrchné rúcho svoje. Počas služieb Božích a modlitby hodinkovej trpel veľkú zimu. Keď potom po modlitbe „Laudes“ navrátil sa do izbičky svojej, aby sa zohrial v lôžku, našiel zlatú knihu, ktorej cena bola taká veľká, že ľahko mohol si zadovážiť nové vrchné rúcho.“Svätý Odo nikdy nespomenul meno toho mnícha, ale všetci bratia predsa verili, že sám dostal túto divotvornú odmenu, lebo bolo obyčajou jeho, že hovorieval o sebe iba v tretej osobe, keď išlo o preukázanie milosti alebo o povzbudzujúce skutky.

Svätý opát Odo rozšíril slávnú kongregáciu klyniskú, ktorej predpísal zvláštné pravidlá,  pozakladal tiež mnohé iné kláštory. Pápež Lev VII. povolal ho dva razy do Ríma. Keď roku 938 druhý raz bavil sa v Ríme, naložené bolo mu, aby opravil dialógy o živote svätého Martina, spísané skrze Sulpicia Severa. Svätý opát Odo prichytil sa do práce a písal s jedným mníchom v záhrade naloženú knihu. Zvon kláštorný dal znamenie ku modlitbe večernej. Svätý muž, ktorý znal pravidlo, dľa ktorého nebolo slobodno napísať ani jednu písmenu, keď volá hlas zvonu k modlitbe, nechal ležať otvorenú knihu na stole v záhrade a poberal sa ochotne do chóru. Po modlitbách išiel za povinnosťami svojimi a kniha ležala roztvorená cez celú noc na slobodnom povetrí. V noci lial sa dážď prívalom a zalial i zaplavil všetko v záhrade. A hľa, kniha bola neporušená, a to tak, že, ačkoľvek biele kraje listov boly ovlažené, žiadna písmena nebola zotretá.

Roku 942 povolal pápež Štefan II. svätého opáta Oda do Ríma, a poslušný sluha Boží, ačkoľvek nemocou zoslabený, poberal sa po tretí raz do večného mesta ku hrobom sv. apoštolov Petra a Pavla. Ale keď cítil blízku smrť svoju, prosil o dovolenie, aby mohol navštíviť ešte raz hrob ochrancu a orodovníka svojho, sv. Martina Túrskeko. I prišiel po mnohom namáhaní do mesta Túru a odovzdal tam pri hrobe sv. Martina dušu svoju do rúk Božích dňa 18. novembra roku 940. I na hrobe jeho stali sa mnohé divy a preto bol vriadený do počtu svätých. Spisy jeho prechovávali sa v knižnici v Klyni. Svätý Odo vyobrazuje sa v rúchu benediktínskom ako opát s palicou pastierskou, kľačiac na stupňoch oltára, na ktorom zjavuje sa mu Panna Maria s Ježiškom v náručí.

Svätý opát Odo vyhýbal všetkým starosťam o veci pozemské a staral sa úzkostlivo iba o duševné spasenie, svedomitým plnením i tých najnepatrnejších povinností stavu svojho, a dôveroval úplne v prozreteľnosť Božiu. Ked išlo o plnenie pravidiel prísneho rádu, pretrhol i tú najvážnejšiu prácu svoju, ktorá dala sa odložiť na iný čas. Kresťan, tu máš pokynutie, ako máš žiť v stave svojom. Rozváž si, čo hovorí v tomto ohľade sv. Tomáš Akvinský:

„Ježiš Kristus nezabraňuje síce každú starosť o dočasné veci dľa stavu svojho, ale On zakazuje iba veľmi úzkostlivú starosť, ktorú máva človek o tieto veci.“

Múdry Šalamún zvolal:

„Žobroty a statkov nedávaj mi ó Bože, iba daj potrebu živnosti mojej.“  Veď i prorok Boží hovorí:

„Z práce rúk svojich jedávať budeš, blahoslavený si, a dobre bude tebe.“

Svätý Odo veľmi sa zarmútil, keď nepožil odrobinky chlebové dľa pravidla v čase svojom. To pravidlo o zbieraní odrobiniek chlebových mali by si pripustiť k srdcu mnohí márnotratní kresťania, dľa mena, času nášho. Mali by spomenúť si na slová Krista Pána, najmä pri bohatých hostinách, ktoré slová privolal po učinenom zázraku sv. apoštolom a učeníkom :

„Zoberte odrobiny, ktoré pozostali, aby nezahynuli!“

Pán Ježiš učil sám apoštolov, ako sa modlievať máme, a v tej modlitbe stojí prosba:

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“

Tými slovami posvätil Pán Ježiš chlieb ako najpotrebnejší pokrm. Zbožný kresťan menuje chlieb „darom Božím“  a keď chce uctiť niekoho, podá mu chleba, aby si odkrojil. Tak vážili si zbožní predkovia naši chlieb a vážia si ho i dnes dobrí kresťania, že zbierajú odrobiny jeho, poľúbia ich a s úctou požívajú.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

08:45

Spojené štáty ústami ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena v pondelok oznámili, že vojnových zločinov sa v etiópskom zväzovom štáte Tigraj dopustili všetky strany zapojené do konfliktu.

08:30

Ministerstvo zahraničných vecí Nového Zélandu preveruje informácie o úmrtí svojho občana na Ukrajine. Podľa správ tamojších médií by malo ísť o bývalého vojaka. Ak by sa informácia potvrdila, išlo by o tretieho občana Nového Zélandu, ktorý zahynul v bojoch na Ukrajine.

08:16

Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby upozornil na mokrý sneh na horách v týchto dňoch. Ten môže spôsobiť pád lavín pod nadmorskou výškou 1600 metrov nad morom. Aktuálne platí výstraha druhého stupňa z päťdielnej stupnice.

08:00

Od roku 2019 sa počet družíc na obežnej dráhe Zeme viac ako zdvojnásobil. Pričinila sa o to najmä americká spoločnosť Space X. Svetelný smog z týchto družíc sťažuje nielen pozorovanie nočnej oblohy, ale aj zväčšujúci oblak vesmírneho odpadu odrážajúci svetlo späť na Zem.

Ilustračné foto

07:50

V americkom štáte Idaho poslanci schválili návrh zákona umožňujúci vykonanie trestu smrti zastrelením. To bude umožnenené v prípade, ak nebude k dispozícii smrtiaca injekcia.

07:40

Turecko pozastavilo vývoz tovarov podliehajúcich sankciám do Ruska. Turecká vláda odovzdala obchodným spoločnostiam zoznam týchto tovarov s tým, aby ich od marca do Ruska nevyvážali.

07:25

Víťazom regionálnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov s názvom Eniki beniki sa stal folklórny súbor Raubíri zo Skalice. Za víťazstvo im bolo udelené zlaté pásmo.

07:10

Ruská stíhačka Su-35 bola vyslaná k dvom americkým bombardérom B-53H. Tie v pondelok leteli nad Baltským morom smerom k ruským hraniciam. Potom, čo sa americké bombardéry stiahli z blízkosti ruskej hranice, sa ruská stíhačka vrátila na základňu.

07:00

Len niekoľko dní po tom, čo Rusko predĺžilo čiernomorskú obilnú dohodu, opäť hrozí jej ukončením. Ako podmienku pokračovania dohody Moskva žiada uľahčenie vývozu ruských hnojív a obnovenie dodávok technických a náhradných dielov pre poľnohospodársky sektor.

06:45

Colníci vo vietnamskom prístavnom meste Haiphong zhabali sedem ton slonoviny. Tá bola pašovaná z Angoly v kontajneri označenom na prepravu arašidov. Kly sú v niektorých častiach cenené ako talizmany a používajú sa aj v tradičnej medicíne.

06:30

Japonský premiér Fumio Kišida cestuje na neohlásenú návštevu Ukrajiny. Má sa tam stretnúť s ukrajinským prezidentom Vodolymyrom Zelenským. Kišida je zároveň jediným lídrom z krajín skupiny G7, ktorý ukrajinu ešte nenavštívil.

06:15

Britská spravodajská služba BBC svojim zamestnancom odporučila nepoužívať čínsku sociálnu sieť na sledovanie videií TikTok a vymazala ju zo svojich zariadení.

06:06

Americký prezident Joe Biden v pondelok podpísal zákon o odtajnení informácií o pôvode koronavírusu. K odtajneniu by malo prísť do 90 dní od podpisu.

Včera 19:47

Francúzska vláda v pondelok prežila prvé hlasovanie o vyslovení nedôvery v parlamente. Čeliť bude ešte jednému návrhu, o ktorom sa však predpokladá, že bude mať menšiu podporu poslancov

Včera 19:44

Nemecká rada pre etiku v pondelok vyzvala na stanovenie presných limitov používania umelej inteligencie (AI).

“Používanie umelej inteligencie by malo posilniť ľudský rozvoj, nie ho znižovať,” vyhlásila predsedníčka rady Alena Buyxová počas prezentácie správy Človek a stroj – Výzvy, ktoré predstavuje umelá inteligencia. Buyxová zdôraznila, že “umelá inteligencia nesmie nahradiť človeka”.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

“Pasca na USA”: Aký zmysel má sprostredkovanie Číny na Ukrajine?

0 icon

Washington/Peking 21. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong, Evan Vucci)   Prečo sa Čína snaží zmieriť Rusko a Ukrajinu? Túto otázku si kladú mnohí analytici. Veď aby sa takéto zmierenie mohlo uskutočniť, musí sa Ukrajina najprv úplne oslobodiť spod jarma nadvlády USA. Musí sa tam úplne zmeniť vládnuca trieda, z krajiny musia…

Sulík mal na krku trestné oznámenie: Polícia rozhodla, čo ďalej

0 icon

Bratislava 21. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Polícia odmietla trestné oznámenie na exministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) v prípade priemyselného parku Valaliky. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff Sulík ešte koncom minulého roka uviedol, že pri zakladaní firmy na vytvorenie…

TTSK vypísal výzvu na projekty podporujúce regionálny rozvoj a turizmus

0 icon

Trnava 21. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   O dotácie na projekty podporujúce regionálny rozvoj a turizmus v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) môžu uchádzači žiadať do 24. marca. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK Samosprávny kraj rozdelí medzi miestne akčné skupiny či občianske združenia, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja…

Moderátor Sajfa pobúril: Dcérke dal ochutnať hmyz. Kotleba reagoval videom so sliepkami

0 icon

Bratislava 21. marca 2023 (HSP/Foto: Screenshot)   Matej Cifra známy skôr ako Sajfa uverejňuje zvláštne momenty so svojimi deťmi na sociálnych sieťach, i keď si dáva dobrý pozor, aby ich tým neohrozil. V posledných dňoch zverejnil video, v ktorom pred svoju dcéru položil tanierik s hmyzom "Takto, Sárka, môžeme vyriešiť…

Remišová: Stačilo! Na poslanca a jeho poskokov podávam trestné oznámenie

0 icon

Bratislava 21. marca 2023 (HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar)   Veronika Remišová (Za ľudí) v pondelok podvečer na sociálnej sieti uviedla, že už tri roky je údajne terčom nenávistnej kampane zo strany Richarda Rašiho a jeho "poskokov". Raši a jeho ľudia opakovane poukazujú na prešľapy Remišovej ministerstva. Podľa političky je situácia…

Čína zverejnila správu, ktorá odstraňuje fasádu americkej demokracie

0 icon

Washington 21. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Rastúca nespokojnosť s hegemóniou USA je silnou výčitkou ich praktikám pred Samitom za demokraciu Ministerstvo zahraničných vecí USA každoročne vydáva kritické správy o praktikách v oblasti ľudských práv v jednotlivých krajinách. Akosi však zabúda monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv v samotných Spojených štátoch. Len od roku 2011…

Aké nás dnes čaká počasie?

0 icon

Bratislava 21. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Počasie.shmú.rtvs) Aktualizované 21. marca 8:19 Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Dnes bude prevažne oblačno, miestami sa vyskytnú prehánky. Teploty cez deň vystúpia na 10 až 15 stupňov Celzia Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 12…

Aká vojna? Poľsko napriek kriku stále obchoduje s Ruskom za miliardy eur

0 icon

Bratislava 21. marca 2023 (HSP/Rmx/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Poľsko stále obchoduje s Ruskom za 4,7 miliardy eur a je tretím najväčším vývozcom do Ruska v Európe. Napriek jastrabiemu vojnovému postoju Poľska a kritike postoja Maďarska k vojne do Ruska naďalej prúdi poľský vývoz v hodnote miliárd eur, informuje portál REMIX News…

Prečo je Heger nedôveryhodný? Prezradil jeho bývalý spolustraník

0 icon

Bratislava 21. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Zachar)   Eduard Heger pred pár dňami oznámil, že opúšťa domovské hnutie OĽaNO a stane sa lídrom novinky - Demokrati. Poslanec Martin Čepček pochybuje o smerovaní projektu Čepček spolu s Hegerom istý čas strávili v hnutí OĽaNO. Obaja zastávali konzervatívne názory a kresťanské hodnoty. Nový projekt…

Je morálny triumf Západu ešte možný? O Jeffrey Sachsovi a okrajoch globalizácie

0 icon

Washington 21. marca 2023 (HSP/moderndiplomacy/Foto:Facebook)   "Cítim sa tak, ako by bol rok 1912," vyhlásil americký profesor Jeffrey Sachs z Kolumbie na mimoriadnej konferencii 8. marca. Diskusia o súčasnom geopolitickom stave s účastníkmi zo Ženevy, ktorú koncipoval a viedol profesor Anis H. Bajrektarevič, sa konala v symbolický deň, Medzinárodný deň…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Slovania by sa mali dať znovu dokopy

0icon

Pred 89.rokom sme ako Československo boli pilierom východného bloku. So Sovietskym zväzom sme tvorili kostru RVHP a Varšavskej zmluvy. Slovania tvorili gro socialistického tábora. 40 rokov slovanskej vzájomnosti nás nezbavilo štátneho majetku a pojem Československo niečo znamenal. Dnes tomu tak nie je. Sme typická kolonizovaná krajina zbavená suverenity - materiálnej…

Milan Šupa

O strážnych anjeloch a o vražednosti duchovnej nevedomosti

0icon

V povedomí ľudí je zaužívané, že každý z nás má svojho strážneho anjela, ktorý nás chráni a pomáha nám. Tento názor je v niečom správny a v niečom nesprávny. Správny je v tom, že každý má naozaj svojho pomocníka, alebo vodcu. A nesprávny je v tom, že to vôbec nie…

Tomáš Jediný

Požiar objektu s autobusmi v Nových Zámkoch spôsobil Srb. Kotlebovci takmer zvolali protest.

0icon

Plamene zničili všetko, čo im stálo v ceste. Podľa najnovších informácií požiar spôsobil občan cudzej národnosti, škody sú nevyčísliteľné.

Dušan Hirjak

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine od roku 2014 a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť III.

0icon

Pokračujem v svojich ďalších postulátoch: 30. Na podporu myšlienky bezpodmienečnej kapitulácie „spojeneck

Armádny Magazín

Ruská stíhačka znova štartovala zachytiť dva americké strategické bombardéry nad Baltským morom

0 icon

USA, 21. marec 2023(AM) – \"Musíte sa pripraviť na to, že to [konflikt na Ukrajine] môže trvať dlho. Aj keď sa vojna skončí, nebude to zrazu ako zvyčajne. Nesmieme sa však prestať snažiť o jej ukončenie. Musíme pochopiť, že táto vojna a jej dôsledky sa nás budú týkať ešte dlho. Bude trvať…

Rusko k víťazstvu nad NATO potrebuje vojensko-hospodársku mobilizáciu. Juanizácia už nahradila dolarizáciu v krajine

0 icon

Rusko, 21. marec 2023 (AM) – Čína už dlho živý plán urobiť z jüanu medzinárodnú menu, ktorá by sa mohla postaviť aspoň vedľa amerického dolára. Významným míľnikom pri uvádzaní renminbi ( ľudovej meny) na globálnu obežnú dráhu bolo rozhodnutie správnej rady Medzinárodného menového fondu v roku 2015 zaradiť čínsku menu do k

Čo ak Si Ťin-pching nesie Putinovi raketové torpédoborce?

0 icon

Rusko, 21. marec 2023 (AM) – Podľa Naval News 12. marca 2023, v lodenici v čínskom meste Dalian boli súčasne spustené dva raketové torpédoborce triedy Typ 052D projektu Kunming (označenie NATO Luyang III). Z piatich podobných vojnových lodí, ktoré tu stavatelia lodí Dalian naďalej stavajú. Zvyšné tri sa pripravujú na spustenie do…

MOSSBERG 500 - nekompromisný ochranca

0 icon

Slovensko, 21. marec 2023 (AM) – Mossberg je značka amerického výrobcu zbraní, ktorú založil švédsky prisťahovalec v Spojených štátoch, Oscar Frederik Mossberg v roku 1916. Dnes je to celosvetovo známy výrobca pušiek, brokovníc a už aj pištolí  

Načo Rusko potrebuje WHO a WTO v kontexte operácie na Ukrajine?

0 icon

Rusko, 21. marec 2023 (AM) – Prečo Rusko potrebuje WHO a WTO v podmienkach SVO? Od začiatku SVO sme svedkami priamej konfrontácie medzi Ruskom a Západom, pričom Západ si chce udržať svoj vplyv na Rusko prostredníctvom dôležitého kanála, akým sú medzinárodné organizácie. A to nielen medzinárodné hospodárske a finančné organizácie, ale…

TopDesať

5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

0 icon

Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

10 detských hádaniek, ktoré potrápia aj dospelú myseľ

0 icon

Každá zvedavá myseľ si rada pochutná na hádankách. Čím ťažšie, tým lepšie. No mnohokrát je odpoveď úplne jednoduchá. Dokážeš vyriešiť týchto 10 detských hádaniek bez zdĺhavého zamýšľania sa? :) 1. hádanka Ktorá pneumatika

Potraviny, ktoré do chladničky nikdy nedávaj

0 icon

Chladnička je jedným z najlepších vynálezov všetkých čias. Udržiava potraviny v čerstvom stave, no vieš čo do nej nepatrí? Ušetril si pri poslednom nákupe v hypermakete desiatky eur a teraz sa tešíš z preplnenej chladničky? Neteš sa predčasne! Ak sa do chladničky dostane niečo, čo tam nepatrí, ani najmodernejšie technológie neuchránia tieto potraviny pred skazením…

Tieto fotografie dokazujú, že niektorí dizajnéri by si mali vziať dovolenku

0 icon

Dizajnéri majú na starosti mnoho vecí. Navrhujú vzhľad samotných produktov, ale aj ich balení a niekedy aj reklamných kampaní. Títo si by si však jednoznačne zaslúžili dovolenku. Ak vidíme vec, ktorá má mimoriadne jedinečný dizajn, núti nás to pozrieť sa na tento produkt ešte raz. Tieto veci pritom môžu mať…

Zisti, či by si dokázal prejsť testom agenta FBI

0 icon

Myslíš si, že by si sa dokázal úspešne uchádzať na pracovnú pozíciu agenta FBI? Byť agentom FBI je vraj veľmi zložité. Podľa štatistík je prijatých menej ako 5% uchádzačov. Odpovedanie na množstvo otázok môže ukázať, či má kandidát prirodzený potenciál rozvíjať kreatívne myslenie a logické uvažovanie. Bol by si jedným…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali