Svätý Odo: „Slepí, krívajúci, biednici sú vrátnikmi nebies, kto odstrkuje ich na zemi, má príčinu báť sa, že v hodine smrti odoprú mu prístup do neba.“

Tours 4. novembra 2018 (HSP/Foto: Karol Jerguš)

 

V meste frankskom Tours žil v deviatom storočí rytier, menom Abbo, ktorý bol nielen výborným učencom práva, ale pri zámožnosti svojej i veľmi bohabojným kresťanom. Zbožná bola i vznešená manželka jeho. Žili šťastne, ale šťastie ich nebolo úplné, lebo nemali potomka, ktorému by boli mohli zanechať značný majetok svoj

Na snímke svätý Odo

Nábožný otec pokľakol v Svätvečer pred jasličky, v akých odpočíval novonarodený Spasiteľ sveta, a vylieval vrúcné modlitby k milostivému Bohu, aby popriať ráčil mu túžobne žiadaného syna. Milostivý Boh vypočul prosbu jeho. Roku 879 narodil sa mu syn, ktorému dali zbožní rodičia pri krste meno Odo – to jest bohatý, znamenitý. Sotva bol pokrstený Odo, vzal ho na ruky zbožný otec Abbo a odporúčal ho vrúcnym vzývaním sv. Martinovi.

Aby syn mohol sa vychovať zdarne, odovzdal ho, keď poodrástol, kňazovi, ktorý žil sväte. Malý vtipný Odo prosieval často Matku Božiu o príhovor, aby život jeho bol milým Bohu. Keď vyrástol na mládenca, poslal otec syna svojho na dvor vojvodcu Vilhelma z Akvitánie, aby sa priučil cnostiam rytierskym.

Tam bol hlučný, skvelý život. Neskúsený mladík, ponechaný na seba, vsal do seba jed zlého príkladu ľahtikárskych mladých rytierov; hry rytierske a poľovačky boli obľubou jeho, vyhýbať začal službám Božím, ktoré predtým v dome otcovskom bývali jedinou zábavou a potešením jeho. Milosť Božia upomínala a strašila s času na čas svedomie jeho snami. I priblížil sa Svätvečer narodenia Pána a nestály, do nešťastia poklesajúci mladík vzýval Matku Božiu, aby nenechala zahynúť ho v nebezpečenstvách zkazeného sveta. Na druhý deň ráno pri službách Božích, keď kňazi prespevovali chválospev, začala bolieť hlava Oda a veľké bôle sužovali ho potom za tri roky. Už pochybovalo sa o uzdravení jeho, i zložil sľub, že chce venovať celý život svoj službe sv. Martina. A hľa, bôle prestali a on ozdravel. Bolo mu vtedy deväťnást rokov. I stal sa klerikom u chrámu sv. Martina. Každú noc navštevoval hrob sv. Martina, biskupa Túrskeho, ačkoľvek bol veľmi pokúšaný zlým duchom.

V kláštore žil utiahnute a usilovne zaoberal sa učením bohoslovia, čítaval i svetských spisovateľov, najmä Virgila, ktorého reč si obľuboval. Ale Boh dal mu na vedomie, že spisy pohanské nepatria tým, ktorí posvätili sa Bohu. A Odo zriekol, sa tohto čítania navždy, i čítaval od tohoto času iba sv. Písmo a spisy sv. Otcov cirkevných. Posvätený za kňaza, stal sa učený a zbožný Odo kanonikom u sv. Martina. Učenosť jeho bola veľká. I požiadali ho raz kanonici, aby vysvetlil im morálku – náuku o mravoch svätého pápeža Gregora. Odo vzpieral sa v pokore svojej. I zjavil sa mu sám sv. pápež, podal mu pero do ruky a naložil mu, aby vyplnil žiadosť ich. A vyhovel požiadavke skvele. Ako kanonik žil veľmi prísne. Všetok dôchodok rozdal chudobným a nestaral sa o pokrm na budúce dni. Tu spísal i krásné duchovné spisy. Milostivý Boh zjavil vernému sluhovi, aby vstúpil do rádu sv. Benedikta. I opustil Odo kláštor kanonický u sv. Martina Túrskeho, vzal si sto kníh svojich a odišiel do kláštora v Beaume, ktorý riadil blahoslavený muž, opát Berno. V tomto kláštore zachovávané boli prísné pravidlá svätého Benedikta. Opát Berno, ktorý znal učenosť Odovu, tú „otvorenú knižnicu“, ako býval nazývaný, zveril mu hneď dozor nad školou kláštorskou. Pri mnohých prácach a starostiach svojich nezabúdal učený Odo na plnenie prísnych pravidiel rádu. A milostivý Boh zjavil úľubu Svoju nad prísnym plnením predpisov so strany Odovej zrejmým divom. Pravidlá rádu predpisovali medzi iným, aby každý mních pozbieral odrobiny, ktoré odpadávali pri jedení a požil ich pred dokončením čítania slova Božieho, alebo iných nábožných spisov. Jedného dňa oneskoril sa Odo, a keď práve niesol rukou odrobiny do úst, pokynul opát, aby sa prestalo čítať. Čože si mal počať teraz poslušný a pokorný Odo s odrobinami?

Keby bol položil ich na stôl, bolo by to bývalo prestúpením pravidla, keby bol požil ich po čítaní sv. Písma, bolo by to bývalo tiež neposlušnosťou. Po dokončenej modlitbe išiel ku prísnemu opátovi, hodil sa k nohám jeho a vyznal pochybenie svoje. Opát Berno žiadal, aby mu ukázal tie odrobiny. Odo otvoril ruku, a hľa, miesto odrobín boly tam drahocenné perly. Opát zdesil sa a vynaložil divotvorné perly ku ozdobe chrámu. V Beaume stalo sa tiež, že hlasno oznámil prítomným, ako trápený je skrze zlého ducha pre odrobiny chlebové, ktoré nechával upadnúť na zem. On hovoril, že diabol naplnil celé vrece odrobinami a teraz pri súde Božom ukazuje to vrece. Úzkosť a strach zomierajúceho pôsobili veľmi dojemne na prítomných, že žiaden z nich neopovážil sa prestupovať pravidlá rádu, ba ani túto nepatrnú požiadavku.

Po smrti sv. Berná vyvolený bol sluha Boží Odo za opáta kláštora benediktínskeho. On uviedol ešte prísnejší poriadok do kláštora v Bóme. Niektorí noví mnísi nechceli sa podrobiť prísnym pravidlám. Horlivý muž Boží nechcel tiež popustiť na prísnosti. I uzavrel, že opustí Beaume a utiahne sa do kláštora v Clugny, ktorý nedávno bol zriadený skrze svätého Berna. Svätý Odo odišiel skutočne do kláštora v Klyni a niektorí bratia nasledovali ho. Toho času ten kláštor bol ešte veľmi biedny. Svätý opát utiekal sa o príhovor ku svätému Martinovi Túrskemu. A svätý potešil ho uistením, že prozreteľnosť Božia neopustí ho. Svätý opát pracoval neúnavne. Najprv dostavil svätý Odo kláštor a potom vystaval veľký a nádherný chrám kláštorský. I mnohí mužovia a mladíci zo vznešeného a bohatého rodu vstupovali do slávneho kláštora. A tak výsledok dosvedčil zjavenie svätého Martina: kláštor Klynický stal sa najslávnejším vo Franksku.

Svätý Odo bol veľmi štedrým oproti chudobným a biednym ľudom, a to i vtedy, keď boli dotieravými, nikoho neprepustil z kláštora bez almužny. On hovorieval:

„Slepí, krívajúci, biednici sú vrátnikmi nebies, kto odstrkuje ich na zemi, má príčinu báť sa, že v hodine smrti odoprú mu prístup do neba.“

A keď zbadal, že niektorý mních tvrdo okríkol chudobného človeka, privolal bedárovi:

„Priateľu, keď tento brat niekdy príde ku bráne nebeskej, nuž zachádzaj s ním práve tak, ako nakladá teraz on s tebou!“

Aby pohol bratov svojich ku štedrosti oproti bedárom, rozprával im častejšie túto udalosť: „Mladý mních poberal sa v studenej noci zimnej ku službám Božím. Pri bráne chrámu zbadal polonahého žobráka. Pohnutý útrpnosťou, podal mu vrchné rúcho svoje. Počas služieb Božích a modlitby hodinkovej trpel veľkú zimu. Keď potom po modlitbe „Laudes“ navrátil sa do izbičky svojej, aby sa zohrial v lôžku, našiel zlatú knihu, ktorej cena bola taká veľká, že ľahko mohol si zadovážiť nové vrchné rúcho.“Svätý Odo nikdy nespomenul meno toho mnícha, ale všetci bratia predsa verili, že sám dostal túto divotvornú odmenu, lebo bolo obyčajou jeho, že hovorieval o sebe iba v tretej osobe, keď išlo o preukázanie milosti alebo o povzbudzujúce skutky.

Svätý opát Odo rozšíril slávnú kongregáciu klyniskú, ktorej predpísal zvláštné pravidlá,  pozakladal tiež mnohé iné kláštory. Pápež Lev VII. povolal ho dva razy do Ríma. Keď roku 938 druhý raz bavil sa v Ríme, naložené bolo mu, aby opravil dialógy o živote svätého Martina, spísané skrze Sulpicia Severa. Svätý opát Odo prichytil sa do práce a písal s jedným mníchom v záhrade naloženú knihu. Zvon kláštorný dal znamenie ku modlitbe večernej. Svätý muž, ktorý znal pravidlo, dľa ktorého nebolo slobodno napísať ani jednu písmenu, keď volá hlas zvonu k modlitbe, nechal ležať otvorenú knihu na stole v záhrade a poberal sa ochotne do chóru. Po modlitbách išiel za povinnosťami svojimi a kniha ležala roztvorená cez celú noc na slobodnom povetrí. V noci lial sa dážď prívalom a zalial i zaplavil všetko v záhrade. A hľa, kniha bola neporušená, a to tak, že, ačkoľvek biele kraje listov boly ovlažené, žiadna písmena nebola zotretá.

Roku 942 povolal pápež Štefan II. svätého opáta Oda do Ríma, a poslušný sluha Boží, ačkoľvek nemocou zoslabený, poberal sa po tretí raz do večného mesta ku hrobom sv. apoštolov Petra a Pavla. Ale keď cítil blízku smrť svoju, prosil o dovolenie, aby mohol navštíviť ešte raz hrob ochrancu a orodovníka svojho, sv. Martina Túrskeko. I prišiel po mnohom namáhaní do mesta Túru a odovzdal tam pri hrobe sv. Martina dušu svoju do rúk Božích dňa 18. novembra roku 940. I na hrobe jeho stali sa mnohé divy a preto bol vriadený do počtu svätých. Spisy jeho prechovávali sa v knižnici v Klyni. Svätý Odo vyobrazuje sa v rúchu benediktínskom ako opát s palicou pastierskou, kľačiac na stupňoch oltára, na ktorom zjavuje sa mu Panna Maria s Ježiškom v náručí.

Svätý opát Odo vyhýbal všetkým starosťam o veci pozemské a staral sa úzkostlivo iba o duševné spasenie, svedomitým plnením i tých najnepatrnejších povinností stavu svojho, a dôveroval úplne v prozreteľnosť Božiu. Ked išlo o plnenie pravidiel prísneho rádu, pretrhol i tú najvážnejšiu prácu svoju, ktorá dala sa odložiť na iný čas. Kresťan, tu máš pokynutie, ako máš žiť v stave svojom. Rozváž si, čo hovorí v tomto ohľade sv. Tomáš Akvinský:

„Ježiš Kristus nezabraňuje síce každú starosť o dočasné veci dľa stavu svojho, ale On zakazuje iba veľmi úzkostlivú starosť, ktorú máva človek o tieto veci.“

Múdry Šalamún zvolal:

„Žobroty a statkov nedávaj mi ó Bože, iba daj potrebu živnosti mojej.“  Veď i prorok Boží hovorí:

„Z práce rúk svojich jedávať budeš, blahoslavený si, a dobre bude tebe.“

Svätý Odo veľmi sa zarmútil, keď nepožil odrobinky chlebové dľa pravidla v čase svojom. To pravidlo o zbieraní odrobiniek chlebových mali by si pripustiť k srdcu mnohí márnotratní kresťania, dľa mena, času nášho. Mali by spomenúť si na slová Krista Pána, najmä pri bohatých hostinách, ktoré slová privolal po učinenom zázraku sv. apoštolom a učeníkom :

„Zoberte odrobiny, ktoré pozostali, aby nezahynuli!“

Pán Ježiš učil sám apoštolov, ako sa modlievať máme, a v tej modlitbe stojí prosba:

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“

Tými slovami posvätil Pán Ježiš chlieb ako najpotrebnejší pokrm. Zbožný kresťan menuje chlieb „darom Božím“  a keď chce uctiť niekoho, podá mu chleba, aby si odkrojil. Tak vážili si zbožní predkovia naši chlieb a vážia si ho i dnes dobrí kresťania, že zbierajú odrobiny jeho, poľúbia ich a s úctou požívajú.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

21:14

V niektorých oblastiach Slovenska môže v utorok v noci klesnúť teplota na mínus 20 stupňov Celzia. Výstraha druhého stupňa pred nízkymi teplotami platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Poprad, Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

20:21

Argentína, Čile, Paraguaj a Uruguaj podali oficiálnu kandidatúru na organizovanie MS vo futbale v roku 2030. Podujatie by sa konalo presne 100 rokov od prvého šampionátu, ktorý hostila metropola Uruguaju Montevideo.

20:06

Japonský súd v utorok zamietol žiadosť o odškodnenie podanú skupinou ľudí, ktorých rodičia počas druhej svetovej vojny prežili zhodenie atómovej bomby na Hirošimu.

19:56

Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) sa v utorok vo Vysokých Tatrách rozlúčil s dosluhujúcim českým prezidentom Milošom Zemanom.

Heger Zeman
Na snímke vľavo dočasne poverený premiér Eduard Heger a dosluhujúci český prezident Miloš Zeman

19:54

Kyjev a Moskva majú motiváciu rokovať, ale Washington sa snaží o eskaláciu konfliktu na Ukrajine. Tento názor vyjadril novinár Christopher Caldwell v stĺpčeku pre New York Times.

19:47

Irán otvoril svoju prvú podzemnú leteckú základňu s názvom Ogab-44. Informovala o tom tlačová agentúra IRNA.

letecká základňa Irán
Na snímke prvá podzemná letecká základňa v Iráne

19:11

Čiernohorský prezident Milo Djukanovič v utorok vyhlásil, že Čierna Hora podporuje ambíciu Kosova stať sa členom Rady Európy a získať štatút kandidáta na členstvo v Európskej únii (EÚ).

19:08

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok presunuli novelu zákona o rodine a novelu zákona o veterinárnej starostlivosti na nasledujúcu riadnu schôdzu. Do programu aktuálneho rokovania znovu zaradili osobitný odvod.

18:57

Novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá prinesie aj obnovenie dotácie na obedy pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách, podporili pri hlasovaní takmer všetci prítomní poslanci Národnej rady (NR) SR.

18:36

Nemecký minister obrany Boris Pistorius v utorok neohlásene navštívil Kyjev.

Pistorius Reznikov
Na snímke vľavo nemecký minister obrany Boris Pistorius Oleksij Reznikov

18:26

V Lotyšsku horela výrobná budova spoločnosti, ktorá vyrába bezpilotné lietadlá dodávané na Ukrajinu.

požiar_výrobná hala
Na snímke požiar výrobnej haly v Lotyšsku

18:22

Voľby starostu v obci Slavnica v okrese Ilava sú neplatné, rozhodol Najvyšší správny súd (NSS) SR. Vzhľadom na porušenie princípu tajného hlasovania sa podľa súdu uskutočnili nezákonným a neústavným spôsobom.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

CitizenGO vyzýva: Nedovoľme neetické nakladanie s embryami a látkami ľudského pôvodu

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/CitizenGO/Foto: Pixabay)   Európska komisia chce uľahčiť cezhraničnú výmenu látok ľudského pôvodu a prístup k nim. Patria sem pohlavné bunky – spermie a vajíčka,  embryonálne kmeňové bunky či dokonca aj ľudské embryá. Prostredníctvom organizácie CitizenGO inicioval aktuálne petíciu voči tejto idei Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku adresovanú…

Američania sú v otázke Severnej Kórey a Číny oveľa menej jastrabí ako politické elity

0 icon

Washington 7. februára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Nový prieskum tiež ukázal zvýšenú podporu oficiálneho ukončenia kórejskej vojny Podľa prieskumu, ktorý v piatok zverejnila agentúra Harris Poll, veľká väčšina Američanov podporuje rozhovory zamerané na zníženie napätia so Severnou Kóreou a Čínou. Výsledky sú v rozpore s názorom vo Washingtone, kde sa…

Kedy Elon Musk spí? Miliardár hovorí o problémoch s Twitterom a bolestiach chrbta

0 icon

Washington 7. februára 2023 (HSP/wsj/Foto:Facebook)   Na súdnom procese s Teslou a v tweetoch manažér dáva nahliadnuť do osobných problémov pre The Wall Street Journal "Včera v noci som mal problémy so spánkom, takže bohužiaľ nie som v najlepšej forme," povedal nedávno miliardársky podnikateľ právnikovi počas súdneho procesu v San…

Kolínsky súd potrestal dvoch mužov za výtržnosti pred duelom v Nice

0 icon

Dvaja Kolínčania dostali podmienečný trest odňatia slobody za výtržnosti pred septembrovým zápasom Európskej konferenčnej ligy (EKL) medzi Nice a 1. FC Kolín (1:1).

Na strednom Slovensku platia výstrahy pred nízkymi teplotami

0 icon

Na strednom Slovensku môžu v utorok v noci teploty klesnúť na mínus 15 až mínus 18 stupňov Celzia. Výstraha platí od 20.00 h do stredy (8. 2.) rána.

Poľskí konzervatívci kritizujú snahu EÚ prevziať kontrolu nad lesmi

0 icon

Varšava 7. februára 2023 (HSP/rmx.news/Foto:Pixabay)   EÚ sa snaží prevziať kontrolu nad lesmi všetkých krajín v rámci svojho najnovšieho uchopenia moci, informuje Remix News Výbor Európskeho parlamentu zodpovedný za životné prostredie navrhol, aby členské štáty stratili právomoc rozhodovať o riadení lesného hospodárstva. Výbor Európskeho parlamentu navrhuje zmenu zmluvy, ktorou by…

Matoviča vyprovokovala karikatúra “Denníka N(enávisť)”

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:TASR- Martin Baumann)   Exminister a expremiér Igor Matovič (OĽaNO) je povestný svojou komunikáciu na sociálnych sieťach.  V poslednom období nejeden status venuje Denníku N. Inak tomu nebolo ani dnes Matovič tentokrát reagoval na ich karikatúru, na ktorej ho znázornili po boku Roberta Kaliňáka a Roberta…

Prigožin vs. Šojgu

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:Facebook, TASR/AP-Dmitry Astakhov, Sputnik, Government Pool Photo via AP)   Prigožin odmietol kritiku Šojgu a ruského ministerstva obrany, ktorí opäť nedokázali oceniť prednosti PMC Wagner Ruský minister obrany Sergej Šojgu predtým uviedol , že ruské jednotky v priebehu bojových operácií obsadili Soledar, Kleščevku, Krasnopolje, Blagodatnoje, Lobkovoje…

Bukovský: Rúška bránia prenosu na menej ako 5 %. A čo teraz, páni novinári, členovia Kovidbyra?

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:   Cochrane Library je nezávislé združenie vedcov z celého sveta, ktorí spracovávajú informácie z medicínskeho výskumu. Na závery ich výskumu sa bližšie pozrel lekár Igor Bukovský Bukovský upozorňuje, že najnovšia analýza spomínaného združenia sa zamerala na to, či rúška a respirátory N95 majú zásadný ochranný…

Protiútok AFU pri Artemovsku bol zmarený kvôli klamstvu veliteľov: čo sa stalo

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   3. a 4. februára sa jednotky 14. a 67. mechanizovanej brigády ukrajinských ozbrojených síl dvakrát pokúsili o protiútok s delostreleckou podporou pri obciach Kuzemivka a Berestovoje (25 km severozápadne od Svatova), ale v oboch prípadoch sa útoky zastavili pre nemožnosť presunu delostrelectva Značný…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Zatuchnutá mrvenica

0icon

Našou národnou vlastnosťou je atomizácia. Mali by sme si to priznať a hľadať nápravu. Miesto toho sa drobíme ako mrvenica (posýpka na koláč). Narastá počet rozdelených rodín, počet politických strán, počet antagonistických médií, dokonca sa štiepia právnici aj policajti. To je fakt. Rovnako je fakt, že ryba smrdí od hlavy.

Pavol Sokol

Ruská armáda drví ukrajinskú armádu. Nenávratné straty ukrajinskej armády už presiahli milión vojakov

0icon

Začnem výpočtom nenávratných strát ukrajinskej armády, ktoré už podľa odhadov predstavujú: - ca. 300 000 mŕtvych ukrajinských vojakov  - ca. 150 000 nezvestných ukrajinských vojakov - ca. 600 000  zranených ukrajinských vojakov   Spolu má teda ukrajinská

Erik Majercak

Prečo sa ultra bohatí hrajú na filantropov, alebo tomu podobné?

0icon

Bill Gates, hoci neprogramátor, nelekár je majiteľom Microsoftu, financuje WHO a samozrejme so ženou majú svoju nadáciu, o ktorej hovoria, že je to príspevková organizácia, založená na daroch a robí neziskovú činnosť. Teraz nejdem písať o tom aký je to zloduch, veď už som sa mu trošku venoval v starších blogoch, ale čo robia ľudia…

Ivan Štubňa

Bude Slovensko susediť s Ruskom? Je to možné…

0icon

  Američania si začínajú uvedomovať, že zástupnú vojnu proti Rusku na Ukrajine prehrali… Švajčiarsky Neue Zürcher Zeitung (NZZ) uverejnil článok, v ktorom píše, že USA ponúkli Rusku a Ukrajine riešenie skončenia vojensk&ea

Milan Šupa

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?

0icon

   To, čo píšete je diabla! Takáto bola jedna z reakcií na môj článok s názvom: O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha.    Konkrétne sa v nej hovorilo toto:    „Vo svojom článku ste napísali, že: „Tak, ako matka dňom

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Dieťa si užíva jazdu na koni za asistencie ošetrovateľa na pláži Dadar na pobreží Arabského mora v Bombaji v Indii

Autor: TASR/AP-Rajanish Kakade

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

CitizenGO vyzýva: Nedovoľme neetické nakladanie s embryami a látkami ľudského pôvodu

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/CitizenGO/Foto: Pixabay)   Európska komisia chce uľahčiť cezhraničnú výmenu látok ľudského pôvodu a prístup k nim. Patria sem pohlavné bunky – spermie a vajíčka,  embryonálne kmeňové bunky či dokonca aj ľudské embryá. Prostredníctvom organizácie CitizenGO inicioval aktuálne petíciu voči tejto idei Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku adresovanú…

Američania sú v otázke Severnej Kórey a Číny oveľa menej jastrabí ako politické elity

0 icon

Washington 7. februára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Nový prieskum tiež ukázal zvýšenú podporu oficiálneho ukončenia kórejskej vojny Podľa prieskumu, ktorý v piatok zverejnila agentúra Harris Poll, veľká väčšina Američanov podporuje rozhovory zamerané na zníženie napätia so Severnou Kóreou a Čínou. Výsledky sú v rozpore s názorom vo Washingtone, kde sa…

Kedy Elon Musk spí? Miliardár hovorí o problémoch s Twitterom a bolestiach chrbta

0 icon

Washington 7. februára 2023 (HSP/wsj/Foto:Facebook)   Na súdnom procese s Teslou a v tweetoch manažér dáva nahliadnuť do osobných problémov pre The Wall Street Journal "Včera v noci som mal problémy so spánkom, takže bohužiaľ nie som v najlepšej forme," povedal nedávno miliardársky podnikateľ právnikovi počas súdneho procesu v San…

Kolínsky súd potrestal dvoch mužov za výtržnosti pred duelom v Nice

0 icon

Dvaja Kolínčania dostali podmienečný trest odňatia slobody za výtržnosti pred septembrovým zápasom Európskej konferenčnej ligy (EKL) medzi Nice a 1. FC Kolín (1:1).

Na strednom Slovensku platia výstrahy pred nízkymi teplotami

0 icon

Na strednom Slovensku môžu v utorok v noci teploty klesnúť na mínus 15 až mínus 18 stupňov Celzia. Výstraha platí od 20.00 h do stredy (8. 2.) rána.

Poľskí konzervatívci kritizujú snahu EÚ prevziať kontrolu nad lesmi

0 icon

Varšava 7. februára 2023 (HSP/rmx.news/Foto:Pixabay)   EÚ sa snaží prevziať kontrolu nad lesmi všetkých krajín v rámci svojho najnovšieho uchopenia moci, informuje Remix News Výbor Európskeho parlamentu zodpovedný za životné prostredie navrhol, aby členské štáty stratili právomoc rozhodovať o riadení lesného hospodárstva. Výbor Európskeho parlamentu navrhuje zmenu zmluvy, ktorou by…

Matoviča vyprovokovala karikatúra “Denníka N(enávisť)”

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:TASR- Martin Baumann)   Exminister a expremiér Igor Matovič (OĽaNO) je povestný svojou komunikáciu na sociálnych sieťach.  V poslednom období nejeden status venuje Denníku N. Inak tomu nebolo ani dnes Matovič tentokrát reagoval na ich karikatúru, na ktorej ho znázornili po boku Roberta Kaliňáka a Roberta…

Prigožin vs. Šojgu

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:Facebook, TASR/AP-Dmitry Astakhov, Sputnik, Government Pool Photo via AP)   Prigožin odmietol kritiku Šojgu a ruského ministerstva obrany, ktorí opäť nedokázali oceniť prednosti PMC Wagner Ruský minister obrany Sergej Šojgu predtým uviedol , že ruské jednotky v priebehu bojových operácií obsadili Soledar, Kleščevku, Krasnopolje, Blagodatnoje, Lobkovoje…

Bukovský: Rúška bránia prenosu na menej ako 5 %. A čo teraz, páni novinári, členovia Kovidbyra?

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:   Cochrane Library je nezávislé združenie vedcov z celého sveta, ktorí spracovávajú informácie z medicínskeho výskumu. Na závery ich výskumu sa bližšie pozrel lekár Igor Bukovský Bukovský upozorňuje, že najnovšia analýza spomínaného združenia sa zamerala na to, či rúška a respirátory N95 majú zásadný ochranný…

Protiútok AFU pri Artemovsku bol zmarený kvôli klamstvu veliteľov: čo sa stalo

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   3. a 4. februára sa jednotky 14. a 67. mechanizovanej brigády ukrajinských ozbrojených síl dvakrát pokúsili o protiútok s delostreleckou podporou pri obciach Kuzemivka a Berestovoje (25 km severozápadne od Svatova), ale v oboch prípadoch sa útoky zastavili pre nemožnosť presunu delostrelectva Značný…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Zatuchnutá mrvenica

0icon

Našou národnou vlastnosťou je atomizácia. Mali by sme si to priznať a hľadať nápravu. Miesto toho sa drobíme ako mrvenica (posýpka na koláč). Narastá počet rozdelených rodín, počet politických strán, počet antagonistických médií, dokonca sa štiepia právnici aj policajti. To je fakt. Rovnako je fakt, že ryba smrdí od hlavy.

Pavol Sokol

Ruská armáda drví ukrajinskú armádu. Nenávratné straty ukrajinskej armády už presiahli milión vojakov

0icon

Začnem výpočtom nenávratných strát ukrajinskej armády, ktoré už podľa odhadov predstavujú: - ca. 300 000 mŕtvych ukrajinských vojakov  - ca. 150 000 nezvestných ukrajinských vojakov - ca. 600 000  zranených ukrajinských vojakov   Spolu má teda ukrajinská

Erik Majercak

Prečo sa ultra bohatí hrajú na filantropov, alebo tomu podobné?

0icon

Bill Gates, hoci neprogramátor, nelekár je majiteľom Microsoftu, financuje WHO a samozrejme so ženou majú svoju nadáciu, o ktorej hovoria, že je to príspevková organizácia, založená na daroch a robí neziskovú činnosť. Teraz nejdem písať o tom aký je to zloduch, veď už som sa mu trošku venoval v starších blogoch, ale čo robia ľudia…

Ivan Štubňa

Bude Slovensko susediť s Ruskom? Je to možné…

0icon

  Američania si začínajú uvedomovať, že zástupnú vojnu proti Rusku na Ukrajine prehrali… Švajčiarsky Neue Zürcher Zeitung (NZZ) uverejnil článok, v ktorom píše, že USA ponúkli Rusku a Ukrajine riešenie skončenia vojensk&ea

Milan Šupa

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?

0icon

   To, čo píšete je diabla! Takáto bola jedna z reakcií na môj článok s názvom: O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha.    Konkrétne sa v nej hovorilo toto:    „Vo svojom článku ste napísali, že: „Tak, ako matka dňom

Vášeň v Tebe

Podradné a absolútne neprípustné? Braňo Mojsej búra mýty

0 icon

Spevák a bývalý manžel košickej podnikateľky Nory – Braňo Mojsej – zmenil svoj život. Kým v minulosti zapĺňal stránky webových portálov, novín a časopisov vďaka svojim škandálom, dnes sa o ňom píše v súvislosti s osvetou, ktorú začal uskutočňovať. Spevák si prešiel obdobím svojho života, kedy bol závislý od alkoholu. Drinky a ďalšie alkoholické nápoje vymenil za…

Manželia Vinczeoví v tanečnej show: Kto bude s bábätkom? Prečo padlo slovo automaty?

0 icon

Manželia Vinczeoví - Viktor a Adela - sa od konca minulého roka tešia z malého bábätka. O dieťatku dvojica nemôže nič prezradiť, pretože museli podpísať mlčanlivosť. O tom však, ako oni dvaja prežívajú príchod nového člena, rozprávať môžu. S blížiacou sa novou sériu populárnej tanečnej show Let´s Dance mnohých zaujíma, kto bude s dieťatkom, keď obaja…

Odplienkovanie – beh na dlhú trať ... alebo stačí nájsť tú správnu cestu

0 icon

Na torte si vaše dieťatko s iskierkami v očiach sfúklo dve sviečky. Všetci sa tešia, tlieskajú, aké je šikovné! Len vy si lámete hlavu, prečo práve to vaše dieťa, ktoré napreduje v iných činnostiach, ešte vždy nemá nového kamaráta - nočník. Elenka od susedov už na plienky aj zabudla, zatiaľ čo váš syn…

Ako uvariť vajíčko namäkko? Mnohí robia jednu chybu

0 icon

Vajcia patria medzi najvýživnejšie potraviny na našej planéte. Jedno vajíčko obsahuje vitamín A, B5, B12, B2, fosfor či selén. Obsahuje aj slušné množstvo vitamínu D, E, K, B6, vápniku a zinku. Vajcia tiež obsahujú rôzne stopové živiny, ktoré sú dôležité pre zdravie. V skutočnosti sú vajíčka takmer dokonalým jedlom. Obsahujú…

Kráľovná životného štýlu má vo svojej domácnosti neporiadok. Je však spokojná. Čo sa zmenilo?

0 icon

Chladné dni počas zimy môžu spôsobiť, že sa mnohí rozhodnete urobiť si poriadok vo svojej domácnosti podľa rád a životného štýlu Marie Kondo. Zdá sa však, že vždy organizovaná Marie Kondo má od pôrodu svojho tretieho dieťa, ktoré sa narodilo v roku 2021, troška neorganizovanú domácnosť. Prehodnotila totiž svoje priority. Jej rituály…

Armádny Magazín

Šéf Čečenska Kadyrov: Po Ukrajine je na mape Poľsko

0 icon

Ukrajina, 7. februára 2023 (AM) – Šéf Čečenska sa vyjadril k množiacim sa rusofóbnym a protiruským útokom predstaviteľov poľských politických elít. Pripomeňme, že len v posledných dňoch predstavitelia poľských úradov urobili niekoľko protiruských vyhlásení, vrátane potreby „vytvoriť železnú oponu do neba, aby sa ohradili pred Ruskom“. A exprezident Poľska Lech

Ukrajinský bezpilotník niesol do Moskvy 120 kg bombu

0 icon

Rusko, 7. februára 2023 (AM) – Na mieste havárie ukrajinského bezpilotného lietadla pri Kaluge sa našla letecká bomba OFAB-100-120 a submunícia v tvare šípu. Ukrajinský Tu-141 „Striž“ niesol do Moskvy 120 kg bombu. Na zásah hlboko do ruského územia bol opäť použitý sovietsky dron  s pripevnenou leteckou bombou. Bezpilotné lietadlo preletelo na…

Prečo Ukrajina vytvára osem nových útočných brigád

0 icon

Slovensko, 7. februára 2023 (AM) – Ministerstvo vnútra Ukrajiny vytvára osem útočných brigád na dobytie „Krymu a Donbasu“. Každá z nich dostala svoje meno a má aj vojenské a geografické špecifiká. Aká úloha bude priradená týmto formáciám v praxi a bude ich Kyjev skutočne schopný použiť na na Donbase a Kryme?  …

Andrej Fursov: Hlavné tajomstvo ruských dejín. Čo stojí za obratom roku 2022

0 icon

Rusko, 8. februára 2023 (AM) – Naša história zo sociokultúrneho hľadiska je pár nedokončených poschodí. Existovala védska Rus, ktorá sa dnes nazýva pohanská. Potom bolo 200 rokov občianskych vojen. To znamená, že pravoslávna Rus bola postavená nad pohanským Ruskom. Navyše, objasnenie vzťahov s nimi predchádzalo Nikonovskej reforme. Napríklad až d

Americké spravodajské agentúry sa rozrástli o novú štruktúru. Monštrum má ďalšie chápadlá

0 icon

Slovensko, 7. februára 2023 (AM) – V USA sa popri už existujúcich 18 vytvára nová, 19. spravodajská služba. Údajne proti Číne. „Zistiť, čo presne Čína chystá, je jednou z hlavných priorít spravodajskej komunity,“ píše pre Politico - Jonathan Panikoff, riaditeľ Scowcroftovej bezpečnostnej iniciatívy na Blízkom východe v Atlantickej rade, bývalý americký sp

TopDesať

Včely: 5 zaujímavostí o našich lietajúcich kamarátoch

0 icon

Včely sú pre náš ekosystém najdôležitejšie a preto by sme sa o nich mali zaujímať oveľa viac. V žiadnom prípade by sme ich nemali brať ako otravný hmyz (na rozdiel od komárov - ble). Pozri sa teda s nami na 5 fascinujúcich zaujímavosti o našich lietajúcich kamarátoch. 5. Existuje 25…

Týmito vecami muži priviedli ženy do šialenstva

0 icon

Muži niekedy dávajú svojím ženám poriadne zabrať! Ich návyky sú niekedy zvláštne a ženy tak privádzajú do šialenstva. Často sa stáva, že z páru je neporiadnejší práve muž. Ženy tak často musia svojim chlapom prízvukovať, že oblečenie by malo byť zavesené, špinavé oblečenie zasa patrí do koša na prádlo a…

Prekvapivé objavy, ktorými si ľudia získali priazeň internetu

0 icon

Ak sa na veci vo svojom okolí pozrieme detailnejšie, môžeme nájsť prekvapivé objavy, ktoré si nezískajú iba našu priazeň, ale aj priazeň mnohých ľudí na internete. V našom uponáhľanom živote je ľahké prehliadať maličkosti a považovať tak krásu a zázraky, ktoré nás obklopujú, za samozrejmosť. Ak sa však zameriame na…

Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

0 icon

Pozná to každý z nás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba…

Sovietsky superhlboký vrt, ktorý sa preslávil zvukmi z "pekla"

0 icon

Kolský superhlboký vrt sa preslávil najmä v spojitosti so záhadnou zvukovou nahrávkou, ktorá údajne zachytila zvuky z pekla. Tento Sovietsky projekt superhlbokého vrtu sa stal námetom pre jednu z najznámejších povestí súčasnosti. Množstvo ľudí veľmi rýchlo uverilo nepravdepodobnému príbehu, že niekoľko kilometrov pod zemských povrchom vedci objavili peklo. Práve v súvislosti s tým…

FOTO DŇA

Dieťa si užíva jazdu na koni za asistencie ošetrovateľa na pláži Dadar na pobreží Arabského mora v Bombaji v Indii

Autor: TASR/AP-Rajanish Kakade

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali