Svätý Odo: „Slepí, krívajúci, biednici sú vrátnikmi nebies, kto odstrkuje ich na zemi, má príčinu báť sa, že v hodine smrti odoprú mu prístup do neba.“

Tours 4. novembra 2018 (HSP/Foto: Karol Jerguš)

 

V meste frankskom Tours žil v deviatom storočí rytier, menom Abbo, ktorý bol nielen výborným učencom práva, ale pri zámožnosti svojej i veľmi bohabojným kresťanom. Zbožná bola i vznešená manželka jeho. Žili šťastne, ale šťastie ich nebolo úplné, lebo nemali potomka, ktorému by boli mohli zanechať značný majetok svoj

Na snímke svätý Odo

Nábožný otec pokľakol v Svätvečer pred jasličky, v akých odpočíval novonarodený Spasiteľ sveta, a vylieval vrúcné modlitby k milostivému Bohu, aby popriať ráčil mu túžobne žiadaného syna. Milostivý Boh vypočul prosbu jeho. Roku 879 narodil sa mu syn, ktorému dali zbožní rodičia pri krste meno Odo – to jest bohatý, znamenitý. Sotva bol pokrstený Odo, vzal ho na ruky zbožný otec Abbo a odporúčal ho vrúcnym vzývaním sv. Martinovi.

Aby syn mohol sa vychovať zdarne, odovzdal ho, keď poodrástol, kňazovi, ktorý žil sväte. Malý vtipný Odo prosieval často Matku Božiu o príhovor, aby život jeho bol milým Bohu. Keď vyrástol na mládenca, poslal otec syna svojho na dvor vojvodcu Vilhelma z Akvitánie, aby sa priučil cnostiam rytierskym.

Tam bol hlučný, skvelý život. Neskúsený mladík, ponechaný na seba, vsal do seba jed zlého príkladu ľahtikárskych mladých rytierov; hry rytierske a poľovačky boli obľubou jeho, vyhýbať začal službám Božím, ktoré predtým v dome otcovskom bývali jedinou zábavou a potešením jeho. Milosť Božia upomínala a strašila s času na čas svedomie jeho snami. I priblížil sa Svätvečer narodenia Pána a nestály, do nešťastia poklesajúci mladík vzýval Matku Božiu, aby nenechala zahynúť ho v nebezpečenstvách zkazeného sveta. Na druhý deň ráno pri službách Božích, keď kňazi prespevovali chválospev, začala bolieť hlava Oda a veľké bôle sužovali ho potom za tri roky. Už pochybovalo sa o uzdravení jeho, i zložil sľub, že chce venovať celý život svoj službe sv. Martina. A hľa, bôle prestali a on ozdravel. Bolo mu vtedy deväťnást rokov. I stal sa klerikom u chrámu sv. Martina. Každú noc navštevoval hrob sv. Martina, biskupa Túrskeho, ačkoľvek bol veľmi pokúšaný zlým duchom.

V kláštore žil utiahnute a usilovne zaoberal sa učením bohoslovia, čítaval i svetských spisovateľov, najmä Virgila, ktorého reč si obľuboval. Ale Boh dal mu na vedomie, že spisy pohanské nepatria tým, ktorí posvätili sa Bohu. A Odo zriekol, sa tohto čítania navždy, i čítaval od tohoto času iba sv. Písmo a spisy sv. Otcov cirkevných. Posvätený za kňaza, stal sa učený a zbožný Odo kanonikom u sv. Martina. Učenosť jeho bola veľká. I požiadali ho raz kanonici, aby vysvetlil im morálku – náuku o mravoch svätého pápeža Gregora. Odo vzpieral sa v pokore svojej. I zjavil sa mu sám sv. pápež, podal mu pero do ruky a naložil mu, aby vyplnil žiadosť ich. A vyhovel požiadavke skvele. Ako kanonik žil veľmi prísne. Všetok dôchodok rozdal chudobným a nestaral sa o pokrm na budúce dni. Tu spísal i krásné duchovné spisy. Milostivý Boh zjavil vernému sluhovi, aby vstúpil do rádu sv. Benedikta. I opustil Odo kláštor kanonický u sv. Martina Túrskeho, vzal si sto kníh svojich a odišiel do kláštora v Beaume, ktorý riadil blahoslavený muž, opát Berno. V tomto kláštore zachovávané boli prísné pravidlá svätého Benedikta. Opát Berno, ktorý znal učenosť Odovu, tú „otvorenú knižnicu“, ako býval nazývaný, zveril mu hneď dozor nad školou kláštorskou. Pri mnohých prácach a starostiach svojich nezabúdal učený Odo na plnenie prísnych pravidiel rádu. A milostivý Boh zjavil úľubu Svoju nad prísnym plnením predpisov so strany Odovej zrejmým divom. Pravidlá rádu predpisovali medzi iným, aby každý mních pozbieral odrobiny, ktoré odpadávali pri jedení a požil ich pred dokončením čítania slova Božieho, alebo iných nábožných spisov. Jedného dňa oneskoril sa Odo, a keď práve niesol rukou odrobiny do úst, pokynul opát, aby sa prestalo čítať. Čože si mal počať teraz poslušný a pokorný Odo s odrobinami?

Keby bol položil ich na stôl, bolo by to bývalo prestúpením pravidla, keby bol požil ich po čítaní sv. Písma, bolo by to bývalo tiež neposlušnosťou. Po dokončenej modlitbe išiel ku prísnemu opátovi, hodil sa k nohám jeho a vyznal pochybenie svoje. Opát Berno žiadal, aby mu ukázal tie odrobiny. Odo otvoril ruku, a hľa, miesto odrobín boly tam drahocenné perly. Opát zdesil sa a vynaložil divotvorné perly ku ozdobe chrámu. V Beaume stalo sa tiež, že hlasno oznámil prítomným, ako trápený je skrze zlého ducha pre odrobiny chlebové, ktoré nechával upadnúť na zem. On hovoril, že diabol naplnil celé vrece odrobinami a teraz pri súde Božom ukazuje to vrece. Úzkosť a strach zomierajúceho pôsobili veľmi dojemne na prítomných, že žiaden z nich neopovážil sa prestupovať pravidlá rádu, ba ani túto nepatrnú požiadavku.

Po smrti sv. Berná vyvolený bol sluha Boží Odo za opáta kláštora benediktínskeho. On uviedol ešte prísnejší poriadok do kláštora v Bóme. Niektorí noví mnísi nechceli sa podrobiť prísnym pravidlám. Horlivý muž Boží nechcel tiež popustiť na prísnosti. I uzavrel, že opustí Beaume a utiahne sa do kláštora v Clugny, ktorý nedávno bol zriadený skrze svätého Berna. Svätý Odo odišiel skutočne do kláštora v Klyni a niektorí bratia nasledovali ho. Toho času ten kláštor bol ešte veľmi biedny. Svätý opát utiekal sa o príhovor ku svätému Martinovi Túrskemu. A svätý potešil ho uistením, že prozreteľnosť Božia neopustí ho. Svätý opát pracoval neúnavne. Najprv dostavil svätý Odo kláštor a potom vystaval veľký a nádherný chrám kláštorský. I mnohí mužovia a mladíci zo vznešeného a bohatého rodu vstupovali do slávneho kláštora. A tak výsledok dosvedčil zjavenie svätého Martina: kláštor Klynický stal sa najslávnejším vo Franksku.

Svätý Odo bol veľmi štedrým oproti chudobným a biednym ľudom, a to i vtedy, keď boli dotieravými, nikoho neprepustil z kláštora bez almužny. On hovorieval:

„Slepí, krívajúci, biednici sú vrátnikmi nebies, kto odstrkuje ich na zemi, má príčinu báť sa, že v hodine smrti odoprú mu prístup do neba.“

A keď zbadal, že niektorý mních tvrdo okríkol chudobného človeka, privolal bedárovi:

„Priateľu, keď tento brat niekdy príde ku bráne nebeskej, nuž zachádzaj s ním práve tak, ako nakladá teraz on s tebou!“

Aby pohol bratov svojich ku štedrosti oproti bedárom, rozprával im častejšie túto udalosť: „Mladý mních poberal sa v studenej noci zimnej ku službám Božím. Pri bráne chrámu zbadal polonahého žobráka. Pohnutý útrpnosťou, podal mu vrchné rúcho svoje. Počas služieb Božích a modlitby hodinkovej trpel veľkú zimu. Keď potom po modlitbe „Laudes“ navrátil sa do izbičky svojej, aby sa zohrial v lôžku, našiel zlatú knihu, ktorej cena bola taká veľká, že ľahko mohol si zadovážiť nové vrchné rúcho.“Svätý Odo nikdy nespomenul meno toho mnícha, ale všetci bratia predsa verili, že sám dostal túto divotvornú odmenu, lebo bolo obyčajou jeho, že hovorieval o sebe iba v tretej osobe, keď išlo o preukázanie milosti alebo o povzbudzujúce skutky.

Svätý opát Odo rozšíril slávnú kongregáciu klyniskú, ktorej predpísal zvláštné pravidlá,  pozakladal tiež mnohé iné kláštory. Pápež Lev VII. povolal ho dva razy do Ríma. Keď roku 938 druhý raz bavil sa v Ríme, naložené bolo mu, aby opravil dialógy o živote svätého Martina, spísané skrze Sulpicia Severa. Svätý opát Odo prichytil sa do práce a písal s jedným mníchom v záhrade naloženú knihu. Zvon kláštorný dal znamenie ku modlitbe večernej. Svätý muž, ktorý znal pravidlo, dľa ktorého nebolo slobodno napísať ani jednu písmenu, keď volá hlas zvonu k modlitbe, nechal ležať otvorenú knihu na stole v záhrade a poberal sa ochotne do chóru. Po modlitbách išiel za povinnosťami svojimi a kniha ležala roztvorená cez celú noc na slobodnom povetrí. V noci lial sa dážď prívalom a zalial i zaplavil všetko v záhrade. A hľa, kniha bola neporušená, a to tak, že, ačkoľvek biele kraje listov boly ovlažené, žiadna písmena nebola zotretá.

Roku 942 povolal pápež Štefan II. svätého opáta Oda do Ríma, a poslušný sluha Boží, ačkoľvek nemocou zoslabený, poberal sa po tretí raz do večného mesta ku hrobom sv. apoštolov Petra a Pavla. Ale keď cítil blízku smrť svoju, prosil o dovolenie, aby mohol navštíviť ešte raz hrob ochrancu a orodovníka svojho, sv. Martina Túrskeko. I prišiel po mnohom namáhaní do mesta Túru a odovzdal tam pri hrobe sv. Martina dušu svoju do rúk Božích dňa 18. novembra roku 940. I na hrobe jeho stali sa mnohé divy a preto bol vriadený do počtu svätých. Spisy jeho prechovávali sa v knižnici v Klyni. Svätý Odo vyobrazuje sa v rúchu benediktínskom ako opát s palicou pastierskou, kľačiac na stupňoch oltára, na ktorom zjavuje sa mu Panna Maria s Ježiškom v náručí.

Svätý opát Odo vyhýbal všetkým starosťam o veci pozemské a staral sa úzkostlivo iba o duševné spasenie, svedomitým plnením i tých najnepatrnejších povinností stavu svojho, a dôveroval úplne v prozreteľnosť Božiu. Ked išlo o plnenie pravidiel prísneho rádu, pretrhol i tú najvážnejšiu prácu svoju, ktorá dala sa odložiť na iný čas. Kresťan, tu máš pokynutie, ako máš žiť v stave svojom. Rozváž si, čo hovorí v tomto ohľade sv. Tomáš Akvinský:

„Ježiš Kristus nezabraňuje síce každú starosť o dočasné veci dľa stavu svojho, ale On zakazuje iba veľmi úzkostlivú starosť, ktorú máva človek o tieto veci.“

Múdry Šalamún zvolal:

„Žobroty a statkov nedávaj mi ó Bože, iba daj potrebu živnosti mojej.“  Veď i prorok Boží hovorí:

„Z práce rúk svojich jedávať budeš, blahoslavený si, a dobre bude tebe.“

Svätý Odo veľmi sa zarmútil, keď nepožil odrobinky chlebové dľa pravidla v čase svojom. To pravidlo o zbieraní odrobiniek chlebových mali by si pripustiť k srdcu mnohí márnotratní kresťania, dľa mena, času nášho. Mali by spomenúť si na slová Krista Pána, najmä pri bohatých hostinách, ktoré slová privolal po učinenom zázraku sv. apoštolom a učeníkom :

„Zoberte odrobiny, ktoré pozostali, aby nezahynuli!“

Pán Ježiš učil sám apoštolov, ako sa modlievať máme, a v tej modlitbe stojí prosba:

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“

Tými slovami posvätil Pán Ježiš chlieb ako najpotrebnejší pokrm. Zbožný kresťan menuje chlieb „darom Božím“  a keď chce uctiť niekoho, podá mu chleba, aby si odkrojil. Tak vážili si zbožní predkovia naši chlieb a vážia si ho i dnes dobrí kresťania, že zbierajú odrobiny jeho, poľúbia ich a s úctou požívajú.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Talianski lekári žiadajú Brusel o analýzu porovnávajúcu vplyv tradičných a elektronických cigariet

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Talianski lekári a akademici požiadali eurokomisárku pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellu Kyriakidisovú o správu porovnávajúcu, aký vplyv na zdravie majú tradičné cigarety a nové  nikotínové produkty, predovšetkým elektronické cigarety. Dôvodom je chystaná aktualizácia smerníc Európskej únie regulujúcich trh s tabakovými výrobkami Nové smernice…

Marcinková (Za ľudí) víta sankcie voči represívnemu režimu Lukašenka

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková (Za ľudí) víta rozhodnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, ktorí potvrdili tvrdé a rozsiahle sankcie voči represívnemu režimu Alexandra Lukašenka v Bielorusku. Ekonomické sektorové sankcie zamerané na tie oblasti hospodárstva, ktoré udržujú nelegitímny režim v…

Senát Najvyššieho súdu SR rozhoduje o väzbe bratislavských advokátov. Obvinení advokáti budú stíhaní na slobode

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Senát Najvyššieho súdu (NS) SR sa v pondelok popoludní začal zaoberať obvinenými bratislavskými advokátmi Martinom R. a Alexandrom F., ktorých 12. júna Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku nezobral do väzby Senát NS SR sa na svojom verejnom zasadnutí bude zaoberať sťažnosťou…

Policajti zadržali v Humennom štyroch migrantov, do Európy putovali týždne

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Policajti v Humennom zadržali troch migrantov z Bangladéša a jedného migranta z Indie. Polícia to uviedla v statuse na sociálnej sieti. Migranti putovali do Európy niekoľko týždňov. Trojica Bangladéšanov, ktorú policajti objavili pri obchode v Humennom, zaplatila v rodnej krajine viac ako…

Putin vyzval, aby parlamentné voľby v Rusku boli čestné

0 icon

Moskva 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Mikhail Metzel, SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok vyzval, aby sa nadchádzajúce parlamentné voľby v Rusku uskutočnili tak, aby nikto nepochyboval o tom, že boli čestné. Požiadal tiež kandidátov na poslancov, aby sa počas kampane neuchyľovali k obvineniam a urážkam svojich protivníkov. Informovala…

Počet nákaz koronavírusom prekročil v Indonézii hranicu dvoch miliónov

0 icon

Jakarta 21. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Achmad Ibrahim)   Indonézia v pondelok nahlásila najvyšší denný prírastok nových prípadov nákazy koronavírusom. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v krajine za uplynulých 24 hodín potvrdili 14 536 nových infekcií a 294 úmrtí. Počet nákaz v Indonézii tak prekročil hranicu dvoch miliónov. Ochoreniu COVID-19 doteraz v krajine…

OSN: Zasadnutie Organizácie Spojených národov pre ľudské práva odštartovala debata o zastúpení Mjanmarska

0 icon

Ženeva 21. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:PxHere)   Rada Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC) v pondelok začala svoje najnovšie stretnutie, ktoré sa okamžite zvrhlo do debaty o zastúpení Mjanmarska. Juhoázijská krajina nemá v OSN v Ženeve po februárovom vojenskom prevrate, po ktorom odišiel veľvyslanec civilnej vlády, žiadne zastúpenie Podľa západných…

Európska únia o rok predĺžila sankcie voči Rusku za anexiu Krymu

0 icon

Luxemburg 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Rada EÚ sa v pondelok rozhodla predĺžiť o ďalší rok sankcie voči Rusku, ktoré prijala v reakcii na ruskú anexiu Krymu a Sevastopola. Sankcie tak budú aktuálne platiť do 23. júna 2022, informovala Rada EÚ na svojej oficiálnej webstránke Reštriktívne opatrenia zahŕňajú zákaz…

Premiér: Slovenský plán obnovy bol schválený, je to veľký deň

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, SITA/AP-Stephanie Lecocq)   Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová prichádza na Slovensko oznámiť, že Plán obnovy a odolnosti SR bol schválený. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) v relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo "Dnes pani predsedníčka EK prichádza, aby nám oznámila,…

Pozorovatelia OBSE a Rady Európy označili voľby v Arménsku za demokratické

0 icon

Jerevan 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tigran Mehrabyan)   Nedeľné parlamentné voľby v Arménsku sa konali v súlade so zákonom, zodpovedali pravidlám  politickej súťaže a boli v nich rešpektované práva voličov. Vo svojom hodnotení to v pondelok v Jerevane uviedli pozorovatelia Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Ako informovala…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Pôvodne Igor Matovič chcel, aby sa vysťahoval z domu Fico. Dnes sa chce vysťahovať on sám. Dokonca zo Slovenskej republiky

0icon

Igor Matovič, v prípade že prejde referendum reálne uvažuje nad tým, že sa vystahuje zo Slovenska kvôli Róbertovi Ficovi a jeho ďalšiemu pôsobeniu v politike. Povedal to aktuálne v interview pre korporátne médium “Dostal som tip na doplnenie programu vlády: “Obchody otvárať, smerákov zatvárať.” Dokelu, škoda, že už je programko…

Ivan Lehotský st.

Niečo tu nesedí

0icon

Z oficiálnych celoeurópskych štatistík sa možno dozvedieť, že ku dňu 8. 6. 2021 došlo v Európskej únii po očkovaní proti Covidu-19 k 13 867 úmrtiam a ťažkým poškodeniam zdravia. Menované sú tam všetky štyri západné druhy očkovania. Z celkového počtu 448 miliónov obyvateľov EÚ je to 0,0031 %. Štatistika Slovenskej…

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Zrod atómovej bomby: Keď výnalezcov desí ich vlastný výtvor

0 icon

Keď prvýkrát vyskúšali tvorcovia atómovej bomby jej silu v praxi – v púšti, zostali zhrození. Výbuch bol oveľa mocnejší, ako predpokladali. Ale poďme pekne po poriadku. Vedci, ktorí za druhej svetovej vojny v supertajnom americkom výskumnom centre, sedeli na pušnom prachu. Pušnom prachu... teda to je iba zlomok pravdy, na čom skutočne sedeli. A to…

6 výchovných tajomstiev, ktoré vaše dieťa v budúcnosti ocení

0 icon

Starostliví rodičia chcú, aby z ich deti vyrástli úspešné, šťastné a bohaté osobnosti. Na to nie je vôbec potrebné nútiť dieťa, aby študovalo od rána do večera, a cez víkendy, aby ho vzali do všetkých krúžkov v meste. Od detstva je oveľa dôležitejšie vštepovať dieťaťu správne finančné a životné návyky a…

Rúška na tvár a latexové rukavice sú novým environmentálnym problémom

0 icon

Pandémia Covid-19 dala našej planéte dočasnú možnosť dýchať, keďže sa počas tejto doby znížili emisie skleníkových plynov. Rovnako sme ale vytvorili novú environmentálnu pohromu - pláže plné latexových rukavíc a kanály upchaté rúškami na tvár. Niekoľko organizácií vyjadrilo obavy, že oceány, rieky a kanalizácie sú čoraz viac zaplavené jednorázovými rúškami…

Záhada nacistických pokladov: Kde je zlato? 5. časť

0 icon

Všetko, čo sa vykopalo, bolo poslané do Frankfurtu a tam uložené v budove ríšskej banky, ale i behom ukladania sa niečo niekde „mimovoľne“ ukradlo. Stráže v budove evidentne neboli tak dôsledné, ako byť mali. Nikto ani nespísal všetko, čo sa tam ukladá. Vitajte pri v poradí piatej časti série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov. Úlohu…

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Vo svete IT

Mi 10T Lite dostáva MIUI 12.5 nadstavbu. Ktoré ďalšie Xiaomi smartfóny sú teraz na rade?

0 icon

O aktualizácii na MIUI 12.5 sme už pár dní nepočuli. Xiaomi sa však znovu ozýva s aktualizáciou pre ďalší smartfón, ktorý bol predstavený necelý rok dozadu. Mi 10T Lite ako dostupný 5G smartfón na trhu so 120Hz displejom tak získava aktualizáciu krátko potom, ako Xiaomi začalo distribuovať aktualizáciu pre zariadenia…

Nová metóda recyklácie batérií z elektromobilov by mohla byť nielen účinnejšou, ale hlavne ekologickejšou. O čo presne ide?

0 icon

Elektromobilita je v súčasnosti jednou z najhorúcejších tém. Má ísť o jeden z hlavných nástrojov, ako môžeme znížiť emisie produkované spaľovaním fosílnych palív. Podľa odhadov analytikov zo začiatku mesiaca, už v roku 2024 až 2025 by elektromobily mohli byť cenovo porovnateľné s konvenčnými vozidlami. Analytici tvrdia, že to umožňuje hlavne…

AKTUÁLNE: Telekom rozširuje pokrytie 5G signálom už aj mimo Bratislavy. Ste v pokrytí aj vy?

0 icon

Len pár dní dozadu mobilný operátor Telekom oznamoval, že rozširuje pokrytie 5G signálom o ďalšie lokality naprieč Bratislavou. Išlo konkrétne o oblasť Dúbravky a Lamaču. Najnovšie spoločnosť oznamuje, že rozširuje pokrytie už aj mimo Bratislavy, kde aktuálne pokrýva 17 oblastí. 5G už nie je „exkluzivitou“ hlavného mesta Slovak Telekom najnovšie…

Ako sa líši kvantový počítač od bežného stolového počítača, ktorý máme doma?

0 icon

Kvantové počítače sú zariadenia ktoré na svoje výpočty a ukladanie dát využívajú vlastnosti fyziky. Tieto počítače sú vhodné na špecifické úkony, v ktorých dokážu prekonať aj tie najvýkonnejšie superpočítače. Lenže ako sa líšia od zariadení, ktoré máme doma? Tejto téme sa venuje portál Science Focus. Počítače, ktoré bežne nájdeme doma pracujú s…

Otestujte si rýchlosť vášho internetu pomocou Mi prehliadača v Xiaomi!

0 icon

Pomalý internet či výpadok mobilného pripojenia nás vedia v dnešnej dobe poriadne zaskočiť. Čoraz viac si dávame záležať na kvalitnejšom pripojení, najmä keď sa pre mnohých z nás stal internet pomocníkom pre prácu i školské vyučovanie. Bez kvalitného internetového pripojenia si dnes život ani nevieme predstaviť, a preto ak máte…

Armádny Magazín

Video: Výbuchy vedľa lietadlovej lode - americké námorníctvo uskutočnilo nárazové testy USS Gerald Ford

0 icon

USA, 21. júna 2021 (AM) – V USA sa uskutočnili ďalšie testy lietadlovej lode Gerald R. Ford (CVN-78) prvej lietadlovej lode novej triedy v americkom námorníctve. Pentagón uvádza, že testy boli spojené s kontrolou stability lode v prípade silných morských vĺn v dôsledku pravdepodobného nepriateľského útoku. Za týmto účelom došlo v blízkosti lietadlovej l

Čím chcú v Rusku nahradiť medzikontinentálne rakety Topol?

0 icon

Rusko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský jadrový potenciál má byť zrejme vážne obnovený. Budeme sa o tom môcť dozvedieť už v druhej polovici roka 2021, kedy sa začnú letové skúšky novej rakety. Hlavná otázka spočíva v tom, či nahradí Jarsy, alebo sa bude používať spolu s nimi ...   V…

Putin napísal článok pre nemecký denník k 80. výročiu útoku nacistov na Sovietsky zväz

0 icon

Nemecko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin pripravil špeciálny článok pri príležitosti 80. výročia od útoku nacistického Nemecka na Sovietsky zväz, čo znamenalo začiatok Veľkej vlasteneckej vojny. Článok bude publikovaný v jednom z veľkých nemeckých vydaní, informovali v programe Moskva. Kremeľ.

Mäsiar z Teheránu: Izrael kritizuje nového Iránskeho vodcu

0 icon

Izrael, 21. júna 2021 (AM) – Predstaviteľ izraelského ministerstva zahraničia  Lior Hayat označil Ibrahima Raisiho, ktorý bol 19. júna zvolený za prezidenta Iránu, za „mäsiara z Teheránu“. O iránskom vodcovi to napísal na svojej stránke na Twitteri. Poznamenal, že

The Guardian: Čína nepredstavuje tú najväčšiu hrozbu pre USA

0 icon

Veľká Británia, 21. júna 2021 (AM) –Počas povojnovej histórie Spojených štátov sa Washington snažil obviňovať ostatných za svoje problémy a démonizovať súperiace krajiny, uviedol v článku pre denník The Guardian politický komentátor profesor Robert Reich.   Reich pripomenul, že pred viac ako 60 rokmi viedli obavy USA o to, že Soviets

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali