Svätý Hubert, biskup a vyznávač

Bratislava 1. júla 2018 (HSP/Foto:wikimedia)

 

Svätý Hubert, ktorého meno značí toľko, ako „skvelý skrz rozvahu“, narodil sa r. 656, i bol synom vojvodcu Bertranda z Akvitanie. Ako mládenec dostal sa na dvor kráľa Theodoricha III. z Neustrie v terajšom Francúzsku, ktorý ho neskôr za pohraničného grófa či veľkovojvodcu vymenoval. Hlbokou učenosťou, vznešenými mravmi a statočnosťou vydobyl si u kráľa a podriadených poddaných všeobecnú dôveru a lásku. Neskôr dostal sa do mesta Mecu, kde vladár krajinský Pipin z Heristalu povýšil ho ešte na vyšší úrad. Ačkoľvek pri skvelom dvore panovníckom nedopúšťal sa ťažkých previnení proti Bohu, nuž predsa klonilo sa srdce jeho k pozemským pôžitkom a márnosťam, i tešilo ho všeobecné lichotenie a nadvážnosť, aké v spoločenskom postavení svojom požíval. Toho času stalo sa, že Hubert, ktorý bol náruživým poľovníkom, vyšiel sviatočného dňa s mnohými dvoranmi a sluhami na poľovačku do vrchov Ardenských. Odlúčil sa od poľovníkov, i uzrel, ako pred ním zastal jeleň, ktorý mal na hlave medzi rohami skvelý kríž. I počul hlas:

Ilustračné foto

„Ked sa neobrátiš, upadneš skoro do priepasti pekelnej! Zanechaj dvor, choď k Lambertovi do Mastrichu, tam dozvieš sa ostatné.“

Srdce jeho bolo preniknuté týmto zjavením, i zoskočil s koňa, hodil sa na kolená pred znamením svätého. kríža, a prisľúbil slávnostne, že život svoj polepší. I opustil skvelý dvor, utiahol sa z hluku sveta do samoty, kde rozjímal o márnosti sveta, o budúcom prísnom súde Božom a o utrpení Spasiteľa, ktoré podstúpil za hriechy naše. Srdcom jeho zatriasla myšlienka:

„I hriechy moje pribily Spasiteľa na drevo kríža, i pre previnenia moje krvácal a zomrel Spasiteľ, nevinný Syn Boží!“

I vyhľadal svätého Lamberta, biskupa v Mastrichu, ktorý preslávil sa učenosťou, svätosťou života a láskavosťou oproti bližným svojim. Vyspovedal sa z hriechov celého života svojho a prosil ho, aby mu bol vodcom na ceste k dokonalosti kresťanskej. I zapieral seba samého, cvičil sa v pokore, trávieval celé noci na modlitbách a v svätom rozjímaní; i čítaval usilovne sväté Písmo a iné náboženské spisy. A to všetko dialo sa pod dohľadom a správou svätého biskupa Lamberta, ktorý naliehal na učeného a zbožného Huberta, aby do stavu duchovného vstúpil. Ale Hubert bol ženatý, i bolo treba, aby sa s manželkou svojou poradil. Išiel ku nej, a oznámil jej úmysel svoj, že chce pracovať ako kňaz na vinici Pánovej. Zbožná manželka rada privolila, vyvolila si samotu a venovala sa i sama službe Božej; avšak nezadlho zomrela cnostná manželka, menom Floribana. Po blahoslavenej smrti jej utiahol sa Hugobert do vrchov Ardenských a tam, kde mal podivné zjavenie, pripravoval sa na modlitbách a v svätom rozjímaní ku vstúpeniu do stavu duchovného. Potom navrátil sa do mesta Mastrichu ku svätému Lambertovi, ktorý ho za kňaza vysvätil.

Ako kňaz vyznačoval sa Hubert zbožným životom a svätou horlivosťou svojou pre česť Božiu a duševnú spásu bližných medzi všetkými bratmi v úrade, i bol vzorným nasledovníkom učiteľa a vodiča svojho na ceste dokonalosti. Nezadlho potom bol zavraždený zákerným spôsobom svätý Lambert a pokorný sluha Boží Hugobert bol r. 709 jednohlasne za biskupa do Mastrichu vyvolený. I prijal vysokú dôstojnosť biskupskú, ačkoľvek v tých časoch veľmi obťažnú a nebezpečnú, preto, že voľbu za povolanie Božie považoval a že mohol na novej postati mnoho dobrého činiť. I začal hned s neunavenou horlivosťou pravú vieru rozširovať, a neveru, poveru a bezbožnosť vykoreňovať. S najväčšou starostlivosťou konal povinnosti úradu svojho biskupského a najmä vynasnažoval sa, aby učených, zbožných kňazov vychoval, ktorí by v biskupstve náboženského ducha a mravnosť upevňovať mu pomáhali. Precestoval biskupstvo svoje, aby poznal duchovný život podriadených svojich a v prácach nasledovať mohol svätého Lamberta, predchodcu svojho. I prišiel do mestečka Vivochu. Bolo to druhú nedeľu pôstnu.

V mestečku bývala žena, ktorá nevšímala si dňa Pánovho a služieb Božích, i tkala. A hľa, medzi prácou začínala uschýnať ruka jej a krv zasekla sa v žilách. V biede svojej neznala si pomôcť. I počula o zbožnosti svätého biskupa a naplnená bola dôverou, že jej modlitbou svojou spomôcť môže. Išla k dverám chrámovým, kde svätý Hugobert sa zdržoval, a keď vychádzal z chrámu, hodila sa k nohám jeho, i prosila ho skrúšene o mocnú prímluvu. Svätý muž videl biedu jej a vieru, i zvolal:

„Choď a chráň sa, aby si v budúcne deň Pána podobnou zlosťou nepoškvrnila! Po opravdivom polepšení navráti tebe Boh predošlé zdravie.“

Biedna žena prisľúbila, že sa polepší, i navrátil jej milostivý Boh predošlé zdravie. Toho času bola veľká suchotá v krajine. Márne žalostili ľudia nad tým dopustením Božím. Svätý Hubert vyšiel z Mastrichu s kňažstvom a veriacim ľudom svojím v slávnostnom sprievode na pole, pred zástupom nesené bolo znamenie svätého kríža, sám niesol ostatky svätých, ktoré v sídelnom chráme prechovávané boli. I prosil skrúšenými modlitbami Boha o tichý a užitočný dážď. Potom držal reč k zástupu a riekol:

„Ked mňa slyšať budete, ako hlásateľa súdu Božieho, s úprimným a povoľným srdcom, a to činiť budete, čo vám v mene Božom poviem, nuž niet pochyby, že so mnou dedictvo večnej vlasti dosiahnete.“

A keď takto so svätým pomazaním kázal, spôsobil nepriateľ ľudského pokolenia, diabol skrze istého človeka taký hluk a nepokoj, že nebolo možno slyšať slová biskupove. Svätý muž zbadal hneď nástrahy diablove, i poznamenal znamením svätého kríža toho človeka, ktorého satan bol obsadol, v okamihu klesol človek k zemi, utíšil sa, diabol bol zahanbený a svätý biskup pokračoval nemýlený v horlivej kázni svojej. A požehnanie Božie poprialo tichý, trvanlivý, užitočný dážď. Väčšina veriacich ctila si vysoko a milovala s detinskou láskou svätého biskupa svojho, ale našli sa i mnohí kresťania dľa mena, ktorým neboli po chuti a po vôli napomínania a karhania jeho. Preto trpel i prenasledovania a nátisky, nachádzal prekážky, ktoré zbožnému učinkovaniu jeho do cesty sa tiskli. Avšak miesto toho, že by sa bol dal zastrašiť, bol rozpaľovaný novou horlivosťou k pokračovaniu vo spasiteľnej práci svojej. Pre núdznych a chudobných mal vždy otvorené útlé srdce svoje. Všetky dôchodky svoje vynakladal k uľaveniu biedy a dom jeho bol útočišťom všetkých nešťastníkov. Celý čas svoj venoval pastierskemu povolaniu svojmu. S osviežujúcou silou ohlasoval slovo Božie. Hlas jeho prenikal jako dvojostrý meč do všetkých sŕdc, keď opisoval časnú a večnú záhubu, ktorú neprávosť si priťahuje. I obrátil mnohých zatvrdelých hriešnikov. A nie len z biskupstva jeho, ale i z oddialenejších krajov hrnuli sa zástupy ku kázňam jeho. Zrejme požehnával milostivý Boh namáhanie sluhu svojho, ktoré podnikal ku rozširovaniu pravej viery. A toto požehnanie Božie usiloval sa rozmnožovať skrze modlitbu, zapieranie seba, pôst a nočné stráženie. Celé noci trávieval na modlitbách a oplakával previnenie svoje pred obrazom Ukrižovaného, a celé dni nepožíval mimo kúska chleba a trochu vody ničoho, keď medzitým posilňujúce jedlá nosieval nemocným a hladným blížnym svojim. Nievšednú úctu prechovával svätý Hubert oproti svätému Lambertovi, ktorý ho na cestu cnosti a spásy uviedol a pokoj srdca mu vydobyl. I vyzdvihol ostatky svätého učiteľa svojho z hrobu v Mastrichu, vystaval nádherný chrám na tom mieste, kde svätý Lambert krv svoju vycedil, i preniesol ich ta a vystavil v ňom k verejnej úcte veriacich. Do tohoto chrámu preniesol i ostatky svätej Madelberty. Ku ostatkom svätého Lamberta, ktorého svätý život a mučenícka smrť v čerstvej pamäti boli u okolitých zbožných veriacich, hrnuly sa často zástupy nešťastníkov z okolitých krajov, aby ho o mocnú prímluvu v biedach svojich dôverne žiadali. Tak stalo sa, že neveľká dedinka Luttich vzrástla pomaly vo veľké mesto. Roku 721 preniesol svätý Hubert biskupskú stolicu svoju do Luttichu a chrám, k úcte svätého Lamberta vystavený, povzniesol na sídelný chrám svoj.

Svätý Hubert opúšťal častoráz s času na čas vďačné, vo viere posilnené stádo svoje, putúval do obdialnejších pustých a divých krajov, najmä do vrchov Ardenských, aby tam vlažným a poverčivým kresťanom, i pozostalým ešte pohanom slovo Božie hlásal, ku potvrdeniu hlásanej pravdy Božej divy konal. V krátkom čase priviedol mnohých hriešnikov na cestu pokánia, obrátil s pomocou opáta svätého Veregisa mnohých pohanov, zboril oltáry pohanské a vykorenil takým spôsobom všetky pozostatky pohanstva. Milostivý Boh zkúšal verného sluhu svojho rozmanitými utrpeniami. V slobodnom čase chytával svätý Hugobert rád ryby, aby sa zotavil a vyrazil po namáhavej práci svojej. Preto navštevoval niekedy hospodárstvo, menom Niuvella, na ktorom nachádzaly sa i veľké rybníky. Jedného dňa prišiel na breh rybníku, ktorý bol krovinou veľmi porastený. Pracovníci vbíjali na brehu koly do zeme. Svätý Hubert oprel sa o jeden kôl aby si po namáhavej prechádzke oddýchol. Sluha, ktorý kôl do zeme vbíjal, zbadal svätého biskupa iba vtedy, ked pozdvížené kladivo na kôl dopádalo, i nemohol prekaziť úder jeho, kladivo dopadlo na ruku svätého Huberta a rozmliaždilo mu celú ruku. Svätý odišiel poranený domov, ale druhého dňa naložil, aby sa pokračovalo v práci. Rana zapríčiňovala mu veľké bolesti, ale svätý muž znášal ich trpezlivo, ačkoľvek celé noci za tri mesiace oka nezatvoril. I neprestajne modlieval sa:

„Zmiluj sa nado mnou, ó Bože, dľa veľkého milosrdenstva Svojho!“

Jjedného dňa napadla veľká búrka loď, na ktorej pracovníci jeho sa nachádzali, a loď hnaná bola do nebezpečného víru, v ktorom hrozilo jej isté zahynutie. Keď to svätý Hubert uslyšal, padol na kolená a modlil sa:

„Ó Pane Ježišu Kriste! Ty si kráčal po mori jako po suchej zemi a prikázal si vetru a moru, aby zatíchli. Príď i sluhom Svojim ku pomoci, a vysloboď ich mocou Svojou!“

Na túto skrúšenú prosbu zatíchla búrka a všetci sluhovia jeho boli zachránení. Ešte i mnohé iné divy stály sa na prosbu jeho. Rokom pred blahoslavenou smrťou svätého biskupa bolo oznámené mu, že konec putovania jeho pozemského sa blíži. Keď jednu noc na modlitbách trávil a obľúbenú modlitbu svoju

„Zmiluj sa nado mnou, ó Bože“, odriekal, zdalo sa mu, ako by pristojaci posol nebeský mu hovoril:

„Vzýval si Ma v trápení svojom a Ja vyslyšal som ťa a vyslobodiI.“

I ukázal mu rozsiahlu nádhernú sieň a riekol:

„V dome Otca Môjho sú mnohé príbytky, a v tomto je i pre teba prichystané prebývanie, ktoré máš požívať ako večné dedictvo. Po dokončení tohoto roku rozviažem sväzok biedy tvojej, vyslobodím ťa, i budeš Mňa zvelebovať.“ Po tomto videní znal svätý Hubert s istotou hodinku smrti svojej.

A preto usporiadal všetky záležitosti úradu svojho veľpastierskeho, i pripravoval sa starostlivé a usilovne k tomu vážnemu okamihu, v ktorom bude počet skladať zo všetkých činov, slov a myšlienok svojich. A od tohto času venoval každú hodinu, ktorá voľná mu ostávala od úradných povinností, skrúšenej modlitbe a celé noci zdržoval sa pri hrobe svätého Lamberta a pred oltárom svätého Albína, ktorých ako zvláštnych patrónov ctil a ktorých orodovaniu u milostivého Boha sa vrúcne odporúčal. Ešte raz precestoval biskupstvo svoje, napomínal dojímavými rečami veriacich ku opravdivej nábožnosti a ku kajúcnemu životu, kňažstvo svoje k horlivému plneniu povinností svojich a k príkladnému obcovaniu. Všade lúčil sa so slzami v očiach. Po návrate svojom do Luttichu napadla ho nebezpečná zimnica, ktorá požierala všetky sily jeho životné. Pokojne a s odovzdanosťou do vôle Božej znášal svätý muž bolesti nemoce svojej. Zaopatrený sviatosťami zomierajúcich, ktoré s dojímavou pokorou a zbožnosťou prijímal, usnul svätý Hubert po šiestom dni trápnej nemoce svojej v prítomnosti duchovenstva počas obľúbenej modlitby svojej

„Zmiluj sa nado mnou, ó Bože.“

A duša jeho ponáhľala sa k Bohu. To stalo sa dňa 30. mája roku 727. Duchovenstvo oplakalo svätého biskupa svojho ako útleho, starostlivého otca a príkladného veľpastiera svojho. Nástupcom jeho na biskupskej stolici v Luttichu stal sa syn jeho svätý Floribert. Hrob svätého Huberta oslávený bol mnohými divami. Uzdravení boli najmä mnohí nešťastníci, ktorých pohrýzli besní psi. Ctený býva jako patrón poľovníkov a tých, ktorých besní psi pohrýzli. V Nemecku bolo zbožnou obyčajou, že rany, od pohryzenia psov zapríčinené, bývalý vypaľované žeravým kľúčom svätého Huberta. V Bavorsku bol založený k pocte jeho zvláštny rád, nazvaný rádom svätého Huberta. Svätý Hubert vyobrazuje sa ako patrón poľovníkov v rúchu veľmožského poľovníka, a pri boku jeho jeleň so skvejúcim sa krížom medzi parohami. O svätom Hubertovi platia slová blahoslaveného Tomáša Kempenského:

„Svätý zmýšľa sväté, mluví pravdivé, koná spravodlivé, opovrhuje prítomnosťou a rozjíma o večnosti.“

Od toho okamihu, ako milostivý Boh podivným jeleňom napomenul náruživého strelca, že by sviatočný deň nepoškvrňoval, vstúpil pyšný dvoran a vojvodca do seba, opovrhol skvelým životom, márnosťami sveta, odložil dôstojnosť svetskú, aby jako pokorný sluha Pána nastúpil cestu dokonalosti, i stal sa príkladom, ako treba príkazy Božie a cirkevné zachovávať. Kresťan, jak často nasleduješ i ty rozmarného dvorana, keď k vôli pôžitku a zábave, ináč dovolenej, deň sviatočný nesvätievaš. Nedeľný deň ustanovili svätiť svätý apoštolovia, preto, že Kristus Pán v deň nedeľný z mrtvých vstal a toho dňa i mnohé iné veľké dobrodenia milostivý Boh pokoleniu ľudskému preukazoval. Už v Starom Zákone nekonali Židia žiadné a to ani tie najmenšie práce, oheň nerozkladali, pokrmy nevarievali, ba na ten deň ani mannu nebeskú nesbierali. To dosvedčuje svätý Matúš kde čítať môžeme, že Farizei nechceli trpeť, aby Kristus Pán v deň sobotný uzdravoval nemocných. A Machabejskí bojovníci radšej chceli zomrieť, než v ten deň s nepriateľmi bojovať. A Židia tých, ktorí deň sviatočný nesvätili, smrťou trestali. Dopadli raz na púšti človeka , ktorý v deň sobotný drevo sbieral, i zajali ho a ukameňovali. Keď už Židia v Starom Zákone v takej úctivosti mali deň sobotný, tým viac má kresťan deň nedeľný a sviatočný vo vážnosti mať, v ňom všetkého znesvätenia sa zdržovať a výlučne Bohu slúžiť. Pán Boh častoráz už na tejto zemi tresce ľudí, ktorí Mu v deň sviatočný verne neslúžia. Baronius rozpráva, že istý roľník v deň sviatočný zapriahal voly do pluhu, aby na poli oral. Keď sa poberal do poľa, udrel hrom s neba, zabil voly i jeho a všetko strávil. A Kantipart rozpráva, že istý zeman v nedeľu a vo sviatok vždy poľovával, ačkoľvek nábožná manželka nad tým sa horšila a rozpustilého manžela napomínala, aby Boha neobrážal. Keď jedného posvätného dňa zeman zase poľoval, porodila manželka ohavnú potvoru, ktorá mala hlavu jako chrt s dlhými ušima. Nešťastná rodička na radu priateľky rozkázala prv, než sa manžel s poľovačky navrátil, aby verný sluha nestvoru tajne do zeme zakopal. Keď zeman domov prišiel a tú nešťastnú novinu počul, dal ohyzdný plod vykopať. I náramne sa preľakol, keď ho uzrel. Poznal v tom dopustení trestajúci prst Boží a od toho času dal sa na pokánie, polepšil život svoj, i slúžil sviatočného času Bohu. Kresťan, nasleduj svätého Huberta, cti príkazy Božie a cirkevné a slúž verne Pánu Bohu, opovrhuj svetom, pamätuj na poslednú hodinku života svojho!

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Obvinili bývalého šéfa operatívcov NAKA Jána Kaľavského

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v utorok (21. 9.) obvinil bývalého šéfa operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána K. Vyplýva to zo stanoviska Generálnej prokuratúry (GP) SR. Informoval o tom spravodajský portál tvnoviny.sk "Prokurátor ÚŠP dňa 21. septembra 2021 vzniesol obvinenie osobe J.…

Žena so stratou pamäti, ktorú našli na ostrove Krk, je Slovenka

0 icon

Záhreb 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Croatian Police via AP)   Ako Slovenku identifikovala chorvátska polícia ženu, ktorú nedávno našli v odľahlej časti chorvátskeho ostrova Krk. Žena si nepamätala svoje meno a nevedela, ako sa tam dostala. Informovala o tom v stredu agentúra AP Podľa stredajšieho vyhlásenia polície ide o 57-ročnú Danielu…

Kluby Premier League môžu mať od januára na skúšku sektory určené na státie

0 icon

Londýn 22. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Po takmer troch dekádach sa na štadióny stretnutí anglickej futbalovej Premier League vracajú sektory na státie. Britské úrady totiž v stredu informovali, že od januára 2022 môžu niektoré kluby na skúšku časť svojich štadiónov upraviť a umožniť priaznivcov sledovať súboje postojačky. V krajine už…

“Absolútna lož.” Advokát rodiny Jozefa Chovanca reaguje na belgické médiá, ktoré zverejnili posudok, podľa ktorého si vraj smrteľné zranenia spôsobil sám

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP)   Vo francúzskych a nemeckých médiách sa začiatkom tohto týždňa objavil údajný nový znalecký posudok o smrti slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel v roku 2018 po zásahu belgickej polície v letiskovej cele. Informovala o tom v utorok televízia Joj. Médiá informovali, že v prípade…

Kolíková vníma prípadné zavedenie povinného očkovania ako politickú otázku: “Vidím priestor na to, aby sa zaviedlo.” Niektorí vojaci by sa už naňho mali reálne pripraviť. Lengvarský zatiaľ nesúhlasí

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Pavel Neubauer)   Prípadné zavedenie povinného očkovania považuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková za politickú otázku. Z právneho hľadiska v tom nevidí problém. Novinárom o tom hovorila počas stredajšieho rokovania vlády "Z ústavnoprávneho hľadiska vidím priestor na to, aby sa zaviedlo povinné očkovanie. Nakoniec,…

Policajti za minulý týždeň zistili šesť prípadov porušenia karantény

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Policajti za minulý týždeň zistili šesť prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény a 59 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok. Skontrolovali viac ako 31.000 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová Policajti v období od 13. do 19. septembra…

Branislav Gröhling: Mali by sme veriť vedeckým faktom a odborným názorom a dôverovať očkovaniu

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister školstva Branislav Gröhling pokračuje v diskusiách s riaditeľmi, zriaďovateľmi a učiteľmi po celom Slovensku. Dnes navštívil základnú školu v Nižnej a ďalšie základné školy a gymnázium v Trstenej. Jeho pracovná cesta na Orave bude pokračovať aj v Námestove Rezort školstva robí všetko…

Zástupcovia menšín sa ohradzujú voči aktivitám poslanca OĽANO Gyimesiho

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube, TASR-Dano Veselský)   Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES) sa ohradil voči ostatným aktivitám poslanca Národnej rady SR Györgya Gyimesiho (OĽANO). Zástupcovia menšín v nich vidia znehodnocovanie práce volených zástupcov národnostných menšín Členovia VNMES kritizujú Gyimesiho návrh novely o používaní jazykov národnostných…

“A je to tu – odhalili ma!,” smeje sa z policajného „odhalenia storočia” Juraj Mesík

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook, Facebook-Hoaxy a podvody-Polícia SR)   Včera popoludní zverejnila policajná stránka Hoaxy a podvody odhalenie storočia. Juraj Mesík údajne propaguje očkovanie. K tomuto bombastickému titulku sa vyjadril aj samotný hlavný aktér. Zobral to s humorom. „Ja je to tu – odhalili ma!,“ napísal Facebookova stránka Hoaxy a podvody – Polícia…

Útok na Zelenského poradcu mal zrejme politický motív, tvrdí polícia

0 icon

Kyjev 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Ukrajinská polícia v stredu oznámila, že pokus o vraždu poradcu prezidenta Volodymyra Zelenského bol zrejme politicky motivovaný. Informovala o tom agentúra AFP Pokus o atentát na Zelenského poradcu Serhija Šefira mohol súvisieť s jeho prácou alebo byť súčasťou snáh o vyvinutie nátlaku na…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

Pavel Jacz

Remišová: „Samozrejme, že to viem. DPH je 21%.“ Hotová úžasnosť!

0icon

Televízia Markíza nám v relácii Na telo s účasťou Veroniky opäť ponúkla zábavný programový bonbónik Kabaret Remišová. Možno by výstižnejší názov relácie pri účasti bojovnej buldočky bolo lepšiezmeniť na názov Na uterák! Po dlhšom čase som sa opäť zabával na tom, že naša sladká Veronika zo zásady neodpovedá priamo na…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 3. časť: Čo sme počuli a čo nie?

0icon

Posol z Ríma sa stretol so všeobecným nadšením médií, skoro ako tzv. pandémia. Návštevu pápeža Františka považujú takmer všetci naši europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy, a zviditeľnila spoločenské témy, ktoré politici prehliadajú. Na počudovanie sa…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

5 miest na svete, kde je zákaz fotografovania

0 icon

Dovolenka je dlho očakávaný (zvyčajne rok ťažkej práce) čas cestovania a voľného času. Počas tejto doby by sme si mali zanechať čo najviac spomienok a samozrejme k tomu patria aj fotografie. Avšak v niektorých krajinách platia určité zákony. Medzi ne patrí aj napríklad zákaz fotografovania. Ten sa vzťahuje na ľudí,…

20 ľudí našlo svojho dvojníka v múzeu. Nemohli uveriť vlastným očiam

0 icon

Obľúbená webová stránka Boredpanda zhromaždila týchto 20 fotografií, na ktorých môžeš vidieť obyčajných ľudí, spoločne so svojimi neobyčajnými dvojníkmi. Zbytočne ti to budeme opisovať, tú podobu musíš jednoducho vidieť. Tomu sa teda povie poriadna náhoda! Tvárou tvár v múzeu

Ako vyzerali najznámejšie produkty kedysi?

0 icon

Dnes sa nájde zrejme minimálne množstvo ľudí, ktorí nevedia ako vyzerá zariadenie od Applu alebo Samsungu. Avšak tieto ale aj ostatné značky a ich produkty vyzerali kedysi úplne inak. Dnes si preto ukážeme, ako vyzerali kedysi tie najznámejšie produkty. A takto vyzerali najznámejšie produkty kedysi: Prvý počítač Apple 1

Toto sú krajiny s najvyšším priemerným IQ. Je medzi nimi aj Slovensko?

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aká inteligentná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta? Mnoho ľudí sa túto  otázku pýta a počas mnohých rokov sa uskutočnilo hneď niekoľko prieskumov priemerného IQ. Jeden z najnovších a najkomplexnejších výskumov IQ vykonal v roku 2016 štatistický výskumný ústav Statistic Brain Research Institute, medzinárodný vzdelávací…

Armádny Magazín

Lapin: "Aj keď do útoku pôjdu tisíce Talibancov, ich sily budú zničené za menej ako hodinu"

0 icon

Rusko, 22.september 2021 (AM) – Vedúci dočasnej vlády Afganistanu Mullah Mohammad Hasan Akhund, vymenovaný radikálnym Talibanom, má v Kábule stretnutie so zástupcami Ruska, Číny a Pakistanu. Oznámila to 21. septembra agentúra TASS s odvolaním sa na twitterovú stránku predstaviteľa radikálov Ahmadullaha Muttakiho.   K správe sú pripojené fotog

Irán a Azerbajdžan uviedli armády do plnej pohotovosti. Video

0 icon

Irán, 22.september 2021 (AM) – Sťahovanie iránskej vojenskej techniky a ťažkých zbraní do oblastí hraničiacich s Azerbajdžanom hrozí potenciálnym ozbrojeným konfliktom.   https://twitter.com/i/status/1439872195052793862   Podľa dostupných informácií potom, čo iránske jednotky začali vykonávať vojenské manévre pomocou tanko

Ján Čarnogurský odkazuje všetkým Rusom: "Nemôžete si byť istí spravodlivosťou krajín Európskej únie"

0 icon

Slovensko, 22.september 2021 (AM) – Bývalý predseda vlády Slovenska hodnotil zadržanie ruského občana Alexandra Frančhettiho v Českej republike na žiadosť Ukrajiny. Expremiér a bývalý šéf Ministerstva spravodlivosti Slovenska, vedúci Koordinačnej rady medzinárodného združenia „Priatelia Krymu“ Ján Čarnogurský sa vyjadril k zadržaniu občana Ruska Alexander Franch

Alexander Rogers: Ako USA zhodili Francúzsko (dvakrát)

0 icon

Ukrajina, 22.september 2021 (AM) – Pred niekoľkými dňami britský premiér Boris Johnson, austrálsky premiér Scott Morrison a americký prezident Joe Biden oznámili vytvorenie nového partnerstva obrany a bezpečnosti AUKUS.   Čo je na tom tak skvelé? Po prvé, táto aliancia, na rozdiel od NATO, ktoré bolo vytvorené proti ZSSR a v posled

Čo by mali kontinentálni Európania vedieť o rodiacom sa pakte?

0 icon

Rusko, 22.september 2021 (AM) – Prvoplánoví európski politici sa vyjadrujú o konaní trojstranného bezpečnostného paktu (Austrálie, V. Británie a USA) len ako o „biznis“ projekte, ktorý vraj urazil Francúzsko a neopodstatnene rozdeľuje Západ.   Čo je však v druhom pláne tohto projektu? To, že priamo pred očami sa nám tvorí fenomén 21. storočia, vznik etnickej koalí

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali