Svätý Hubert, biskup a vyznávač

Bratislava 1. júla 2018 (HSP/Foto:wikimedia)

 

Svätý Hubert, ktorého meno značí toľko, ako „skvelý skrz rozvahu“, narodil sa r. 656, i bol synom vojvodcu Bertranda z Akvitanie. Ako mládenec dostal sa na dvor kráľa Theodoricha III. z Neustrie v terajšom Francúzsku, ktorý ho neskôr za pohraničného grófa či veľkovojvodcu vymenoval. Hlbokou učenosťou, vznešenými mravmi a statočnosťou vydobyl si u kráľa a podriadených poddaných všeobecnú dôveru a lásku. Neskôr dostal sa do mesta Mecu, kde vladár krajinský Pipin z Heristalu povýšil ho ešte na vyšší úrad. Ačkoľvek pri skvelom dvore panovníckom nedopúšťal sa ťažkých previnení proti Bohu, nuž predsa klonilo sa srdce jeho k pozemským pôžitkom a márnosťam, i tešilo ho všeobecné lichotenie a nadvážnosť, aké v spoločenskom postavení svojom požíval. Toho času stalo sa, že Hubert, ktorý bol náruživým poľovníkom, vyšiel sviatočného dňa s mnohými dvoranmi a sluhami na poľovačku do vrchov Ardenských. Odlúčil sa od poľovníkov, i uzrel, ako pred ním zastal jeleň, ktorý mal na hlave medzi rohami skvelý kríž. I počul hlas:

Ilustračné foto

„Ked sa neobrátiš, upadneš skoro do priepasti pekelnej! Zanechaj dvor, choď k Lambertovi do Mastrichu, tam dozvieš sa ostatné.“

Srdce jeho bolo preniknuté týmto zjavením, i zoskočil s koňa, hodil sa na kolená pred znamením svätého. kríža, a prisľúbil slávnostne, že život svoj polepší. I opustil skvelý dvor, utiahol sa z hluku sveta do samoty, kde rozjímal o márnosti sveta, o budúcom prísnom súde Božom a o utrpení Spasiteľa, ktoré podstúpil za hriechy naše. Srdcom jeho zatriasla myšlienka:

„I hriechy moje pribily Spasiteľa na drevo kríža, i pre previnenia moje krvácal a zomrel Spasiteľ, nevinný Syn Boží!“

I vyhľadal svätého Lamberta, biskupa v Mastrichu, ktorý preslávil sa učenosťou, svätosťou života a láskavosťou oproti bližným svojim. Vyspovedal sa z hriechov celého života svojho a prosil ho, aby mu bol vodcom na ceste k dokonalosti kresťanskej. I zapieral seba samého, cvičil sa v pokore, trávieval celé noci na modlitbách a v svätom rozjímaní; i čítaval usilovne sväté Písmo a iné náboženské spisy. A to všetko dialo sa pod dohľadom a správou svätého biskupa Lamberta, ktorý naliehal na učeného a zbožného Huberta, aby do stavu duchovného vstúpil. Ale Hubert bol ženatý, i bolo treba, aby sa s manželkou svojou poradil. Išiel ku nej, a oznámil jej úmysel svoj, že chce pracovať ako kňaz na vinici Pánovej. Zbožná manželka rada privolila, vyvolila si samotu a venovala sa i sama službe Božej; avšak nezadlho zomrela cnostná manželka, menom Floribana. Po blahoslavenej smrti jej utiahol sa Hugobert do vrchov Ardenských a tam, kde mal podivné zjavenie, pripravoval sa na modlitbách a v svätom rozjímaní ku vstúpeniu do stavu duchovného. Potom navrátil sa do mesta Mastrichu ku svätému Lambertovi, ktorý ho za kňaza vysvätil.

Ako kňaz vyznačoval sa Hubert zbožným životom a svätou horlivosťou svojou pre česť Božiu a duševnú spásu bližných medzi všetkými bratmi v úrade, i bol vzorným nasledovníkom učiteľa a vodiča svojho na ceste dokonalosti. Nezadlho potom bol zavraždený zákerným spôsobom svätý Lambert a pokorný sluha Boží Hugobert bol r. 709 jednohlasne za biskupa do Mastrichu vyvolený. I prijal vysokú dôstojnosť biskupskú, ačkoľvek v tých časoch veľmi obťažnú a nebezpečnú, preto, že voľbu za povolanie Božie považoval a že mohol na novej postati mnoho dobrého činiť. I začal hned s neunavenou horlivosťou pravú vieru rozširovať, a neveru, poveru a bezbožnosť vykoreňovať. S najväčšou starostlivosťou konal povinnosti úradu svojho biskupského a najmä vynasnažoval sa, aby učených, zbožných kňazov vychoval, ktorí by v biskupstve náboženského ducha a mravnosť upevňovať mu pomáhali. Precestoval biskupstvo svoje, aby poznal duchovný život podriadených svojich a v prácach nasledovať mohol svätého Lamberta, predchodcu svojho. I prišiel do mestečka Vivochu. Bolo to druhú nedeľu pôstnu.

V mestečku bývala žena, ktorá nevšímala si dňa Pánovho a služieb Božích, i tkala. A hľa, medzi prácou začínala uschýnať ruka jej a krv zasekla sa v žilách. V biede svojej neznala si pomôcť. I počula o zbožnosti svätého biskupa a naplnená bola dôverou, že jej modlitbou svojou spomôcť môže. Išla k dverám chrámovým, kde svätý Hugobert sa zdržoval, a keď vychádzal z chrámu, hodila sa k nohám jeho, i prosila ho skrúšene o mocnú prímluvu. Svätý muž videl biedu jej a vieru, i zvolal:

„Choď a chráň sa, aby si v budúcne deň Pána podobnou zlosťou nepoškvrnila! Po opravdivom polepšení navráti tebe Boh predošlé zdravie.“

Biedna žena prisľúbila, že sa polepší, i navrátil jej milostivý Boh predošlé zdravie. Toho času bola veľká suchotá v krajine. Márne žalostili ľudia nad tým dopustením Božím. Svätý Hubert vyšiel z Mastrichu s kňažstvom a veriacim ľudom svojím v slávnostnom sprievode na pole, pred zástupom nesené bolo znamenie svätého kríža, sám niesol ostatky svätých, ktoré v sídelnom chráme prechovávané boli. I prosil skrúšenými modlitbami Boha o tichý a užitočný dážď. Potom držal reč k zástupu a riekol:

„Ked mňa slyšať budete, ako hlásateľa súdu Božieho, s úprimným a povoľným srdcom, a to činiť budete, čo vám v mene Božom poviem, nuž niet pochyby, že so mnou dedictvo večnej vlasti dosiahnete.“

A keď takto so svätým pomazaním kázal, spôsobil nepriateľ ľudského pokolenia, diabol skrze istého človeka taký hluk a nepokoj, že nebolo možno slyšať slová biskupove. Svätý muž zbadal hneď nástrahy diablove, i poznamenal znamením svätého kríža toho človeka, ktorého satan bol obsadol, v okamihu klesol človek k zemi, utíšil sa, diabol bol zahanbený a svätý biskup pokračoval nemýlený v horlivej kázni svojej. A požehnanie Božie poprialo tichý, trvanlivý, užitočný dážď. Väčšina veriacich ctila si vysoko a milovala s detinskou láskou svätého biskupa svojho, ale našli sa i mnohí kresťania dľa mena, ktorým neboli po chuti a po vôli napomínania a karhania jeho. Preto trpel i prenasledovania a nátisky, nachádzal prekážky, ktoré zbožnému učinkovaniu jeho do cesty sa tiskli. Avšak miesto toho, že by sa bol dal zastrašiť, bol rozpaľovaný novou horlivosťou k pokračovaniu vo spasiteľnej práci svojej. Pre núdznych a chudobných mal vždy otvorené útlé srdce svoje. Všetky dôchodky svoje vynakladal k uľaveniu biedy a dom jeho bol útočišťom všetkých nešťastníkov. Celý čas svoj venoval pastierskemu povolaniu svojmu. S osviežujúcou silou ohlasoval slovo Božie. Hlas jeho prenikal jako dvojostrý meč do všetkých sŕdc, keď opisoval časnú a večnú záhubu, ktorú neprávosť si priťahuje. I obrátil mnohých zatvrdelých hriešnikov. A nie len z biskupstva jeho, ale i z oddialenejších krajov hrnuli sa zástupy ku kázňam jeho. Zrejme požehnával milostivý Boh namáhanie sluhu svojho, ktoré podnikal ku rozširovaniu pravej viery. A toto požehnanie Božie usiloval sa rozmnožovať skrze modlitbu, zapieranie seba, pôst a nočné stráženie. Celé noci trávieval na modlitbách a oplakával previnenie svoje pred obrazom Ukrižovaného, a celé dni nepožíval mimo kúska chleba a trochu vody ničoho, keď medzitým posilňujúce jedlá nosieval nemocným a hladným blížnym svojim. Nievšednú úctu prechovával svätý Hubert oproti svätému Lambertovi, ktorý ho na cestu cnosti a spásy uviedol a pokoj srdca mu vydobyl. I vyzdvihol ostatky svätého učiteľa svojho z hrobu v Mastrichu, vystaval nádherný chrám na tom mieste, kde svätý Lambert krv svoju vycedil, i preniesol ich ta a vystavil v ňom k verejnej úcte veriacich. Do tohoto chrámu preniesol i ostatky svätej Madelberty. Ku ostatkom svätého Lamberta, ktorého svätý život a mučenícka smrť v čerstvej pamäti boli u okolitých zbožných veriacich, hrnuly sa často zástupy nešťastníkov z okolitých krajov, aby ho o mocnú prímluvu v biedach svojich dôverne žiadali. Tak stalo sa, že neveľká dedinka Luttich vzrástla pomaly vo veľké mesto. Roku 721 preniesol svätý Hubert biskupskú stolicu svoju do Luttichu a chrám, k úcte svätého Lamberta vystavený, povzniesol na sídelný chrám svoj.

Svätý Hubert opúšťal častoráz s času na čas vďačné, vo viere posilnené stádo svoje, putúval do obdialnejších pustých a divých krajov, najmä do vrchov Ardenských, aby tam vlažným a poverčivým kresťanom, i pozostalým ešte pohanom slovo Božie hlásal, ku potvrdeniu hlásanej pravdy Božej divy konal. V krátkom čase priviedol mnohých hriešnikov na cestu pokánia, obrátil s pomocou opáta svätého Veregisa mnohých pohanov, zboril oltáry pohanské a vykorenil takým spôsobom všetky pozostatky pohanstva. Milostivý Boh zkúšal verného sluhu svojho rozmanitými utrpeniami. V slobodnom čase chytával svätý Hugobert rád ryby, aby sa zotavil a vyrazil po namáhavej práci svojej. Preto navštevoval niekedy hospodárstvo, menom Niuvella, na ktorom nachádzaly sa i veľké rybníky. Jedného dňa prišiel na breh rybníku, ktorý bol krovinou veľmi porastený. Pracovníci vbíjali na brehu koly do zeme. Svätý Hubert oprel sa o jeden kôl aby si po namáhavej prechádzke oddýchol. Sluha, ktorý kôl do zeme vbíjal, zbadal svätého biskupa iba vtedy, ked pozdvížené kladivo na kôl dopádalo, i nemohol prekaziť úder jeho, kladivo dopadlo na ruku svätého Huberta a rozmliaždilo mu celú ruku. Svätý odišiel poranený domov, ale druhého dňa naložil, aby sa pokračovalo v práci. Rana zapríčiňovala mu veľké bolesti, ale svätý muž znášal ich trpezlivo, ačkoľvek celé noci za tri mesiace oka nezatvoril. I neprestajne modlieval sa:

„Zmiluj sa nado mnou, ó Bože, dľa veľkého milosrdenstva Svojho!“

Jjedného dňa napadla veľká búrka loď, na ktorej pracovníci jeho sa nachádzali, a loď hnaná bola do nebezpečného víru, v ktorom hrozilo jej isté zahynutie. Keď to svätý Hubert uslyšal, padol na kolená a modlil sa:

„Ó Pane Ježišu Kriste! Ty si kráčal po mori jako po suchej zemi a prikázal si vetru a moru, aby zatíchli. Príď i sluhom Svojim ku pomoci, a vysloboď ich mocou Svojou!“

Na túto skrúšenú prosbu zatíchla búrka a všetci sluhovia jeho boli zachránení. Ešte i mnohé iné divy stály sa na prosbu jeho. Rokom pred blahoslavenou smrťou svätého biskupa bolo oznámené mu, že konec putovania jeho pozemského sa blíži. Keď jednu noc na modlitbách trávil a obľúbenú modlitbu svoju

„Zmiluj sa nado mnou, ó Bože“, odriekal, zdalo sa mu, ako by pristojaci posol nebeský mu hovoril:

„Vzýval si Ma v trápení svojom a Ja vyslyšal som ťa a vyslobodiI.“

I ukázal mu rozsiahlu nádhernú sieň a riekol:

„V dome Otca Môjho sú mnohé príbytky, a v tomto je i pre teba prichystané prebývanie, ktoré máš požívať ako večné dedictvo. Po dokončení tohoto roku rozviažem sväzok biedy tvojej, vyslobodím ťa, i budeš Mňa zvelebovať.“ Po tomto videní znal svätý Hubert s istotou hodinku smrti svojej.

A preto usporiadal všetky záležitosti úradu svojho veľpastierskeho, i pripravoval sa starostlivé a usilovne k tomu vážnemu okamihu, v ktorom bude počet skladať zo všetkých činov, slov a myšlienok svojich. A od tohto času venoval každú hodinu, ktorá voľná mu ostávala od úradných povinností, skrúšenej modlitbe a celé noci zdržoval sa pri hrobe svätého Lamberta a pred oltárom svätého Albína, ktorých ako zvláštnych patrónov ctil a ktorých orodovaniu u milostivého Boha sa vrúcne odporúčal. Ešte raz precestoval biskupstvo svoje, napomínal dojímavými rečami veriacich ku opravdivej nábožnosti a ku kajúcnemu životu, kňažstvo svoje k horlivému plneniu povinností svojich a k príkladnému obcovaniu. Všade lúčil sa so slzami v očiach. Po návrate svojom do Luttichu napadla ho nebezpečná zimnica, ktorá požierala všetky sily jeho životné. Pokojne a s odovzdanosťou do vôle Božej znášal svätý muž bolesti nemoce svojej. Zaopatrený sviatosťami zomierajúcich, ktoré s dojímavou pokorou a zbožnosťou prijímal, usnul svätý Hubert po šiestom dni trápnej nemoce svojej v prítomnosti duchovenstva počas obľúbenej modlitby svojej

„Zmiluj sa nado mnou, ó Bože.“

A duša jeho ponáhľala sa k Bohu. To stalo sa dňa 30. mája roku 727. Duchovenstvo oplakalo svätého biskupa svojho ako útleho, starostlivého otca a príkladného veľpastiera svojho. Nástupcom jeho na biskupskej stolici v Luttichu stal sa syn jeho svätý Floribert. Hrob svätého Huberta oslávený bol mnohými divami. Uzdravení boli najmä mnohí nešťastníci, ktorých pohrýzli besní psi. Ctený býva jako patrón poľovníkov a tých, ktorých besní psi pohrýzli. V Nemecku bolo zbožnou obyčajou, že rany, od pohryzenia psov zapríčinené, bývalý vypaľované žeravým kľúčom svätého Huberta. V Bavorsku bol založený k pocte jeho zvláštny rád, nazvaný rádom svätého Huberta. Svätý Hubert vyobrazuje sa ako patrón poľovníkov v rúchu veľmožského poľovníka, a pri boku jeho jeleň so skvejúcim sa krížom medzi parohami. O svätom Hubertovi platia slová blahoslaveného Tomáša Kempenského:

„Svätý zmýšľa sväté, mluví pravdivé, koná spravodlivé, opovrhuje prítomnosťou a rozjíma o večnosti.“

Od toho okamihu, ako milostivý Boh podivným jeleňom napomenul náruživého strelca, že by sviatočný deň nepoškvrňoval, vstúpil pyšný dvoran a vojvodca do seba, opovrhol skvelým životom, márnosťami sveta, odložil dôstojnosť svetskú, aby jako pokorný sluha Pána nastúpil cestu dokonalosti, i stal sa príkladom, ako treba príkazy Božie a cirkevné zachovávať. Kresťan, jak často nasleduješ i ty rozmarného dvorana, keď k vôli pôžitku a zábave, ináč dovolenej, deň sviatočný nesvätievaš. Nedeľný deň ustanovili svätiť svätý apoštolovia, preto, že Kristus Pán v deň nedeľný z mrtvých vstal a toho dňa i mnohé iné veľké dobrodenia milostivý Boh pokoleniu ľudskému preukazoval. Už v Starom Zákone nekonali Židia žiadné a to ani tie najmenšie práce, oheň nerozkladali, pokrmy nevarievali, ba na ten deň ani mannu nebeskú nesbierali. To dosvedčuje svätý Matúš kde čítať môžeme, že Farizei nechceli trpeť, aby Kristus Pán v deň sobotný uzdravoval nemocných. A Machabejskí bojovníci radšej chceli zomrieť, než v ten deň s nepriateľmi bojovať. A Židia tých, ktorí deň sviatočný nesvätili, smrťou trestali. Dopadli raz na púšti človeka , ktorý v deň sobotný drevo sbieral, i zajali ho a ukameňovali. Keď už Židia v Starom Zákone v takej úctivosti mali deň sobotný, tým viac má kresťan deň nedeľný a sviatočný vo vážnosti mať, v ňom všetkého znesvätenia sa zdržovať a výlučne Bohu slúžiť. Pán Boh častoráz už na tejto zemi tresce ľudí, ktorí Mu v deň sviatočný verne neslúžia. Baronius rozpráva, že istý roľník v deň sviatočný zapriahal voly do pluhu, aby na poli oral. Keď sa poberal do poľa, udrel hrom s neba, zabil voly i jeho a všetko strávil. A Kantipart rozpráva, že istý zeman v nedeľu a vo sviatok vždy poľovával, ačkoľvek nábožná manželka nad tým sa horšila a rozpustilého manžela napomínala, aby Boha neobrážal. Keď jedného posvätného dňa zeman zase poľoval, porodila manželka ohavnú potvoru, ktorá mala hlavu jako chrt s dlhými ušima. Nešťastná rodička na radu priateľky rozkázala prv, než sa manžel s poľovačky navrátil, aby verný sluha nestvoru tajne do zeme zakopal. Keď zeman domov prišiel a tú nešťastnú novinu počul, dal ohyzdný plod vykopať. I náramne sa preľakol, keď ho uzrel. Poznal v tom dopustení trestajúci prst Boží a od toho času dal sa na pokánie, polepšil život svoj, i slúžil sviatočného času Bohu. Kresťan, nasleduj svätého Huberta, cti príkazy Božie a cirkevné a slúž verne Pánu Bohu, opovrhuj svetom, pamätuj na poslednú hodinku života svojho!

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Šéf CDU si pripomenul v Poľsku 77. výročie vypuknutia Varšavského povstania

0 icon

Varšava 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Czarek Sokolowski)   Šéf nemeckej konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jeden z kandidátov na post kancelára Armin Laschet v sobotu uviedol, že v súvislosti so zločinmi, ktoré nacisti spáchali proti Poliakom počas druhej svetovej vojny, cíti "hlbokú hanbu a poníženie" Povedal to pri príležitosti 77. výročia…

Rwandská vláda zrušila lockdown v hlavnom meste

0 icon

Kigali 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ben Curtis)   Rwandská vláda nariadila zrušenie lockdownu v hlavnom meste Kigali a ďalších ôsmich okresoch, hoci počet prípadov ochorenia COVID-19 je v tejto africkej krajine stále na vzostupe. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AFP Tieto nové opatrenia budú platiť 1.-15. augusta, uviedla rwandská…

India hlási ďalších 11 obetí monzúnov

0 icon

Naí Dillí 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rajesh Kumar Singh)   Jedenásť ľudí zahynulo na východe Indie po tom, ako prívalové dažde spôsobili zosuvy pôdy a strhli niekoľko domov, oznámili v sobotu miestni predstavitelia. Bilancia obetí monzúnových dažďov v Indii sa tak zvýšila na 230, informovala agentúra AFP V Indickom štáte Západné…

Hamilton odštartuje na VC Maďarska z prvého miesta

0 icon

Budapešť 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic)   Britský jazdec Lewis Hamilton na Mercedese odštartuje na nedeľnej Veľkej cene Maďarska formuly 1 z prvého miesta. V sobotnej kvalifikácii dosiahol 101. pole position v kariére, na pretekoch zabojuje o jubilejný 100. triumf Sedemnásobný majster sveta zdolal tímového kolegu Valtteriho Bottasa o 0,315…

Kovařík sa vyjadril ku kritike polície ohľadom protestov: Polícia svoju úlohu zvládla. Kritika zo strany politikov a pseudoodborníkov nemení nič na fakte, že nedošlo k ujme na živote, zdraví a majetku

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezident Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík je presvedčený, že polícia pri protestoch v hlavnom meste svoju úlohu zvládla, stotožňuje sa tiež so svojimi podriadenými pri hodnotení priebehu a stratégie zásahu "Názor ostatných vnímam tiež, majú na neho právo, ale ovplyvniť sa ním nenechám,“…

USA prepustia zo svojich diplomatických misií takmer 200 ruských zamestnancov

0 icon

Washington 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tom Brenner)   Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že prepustí takmer 200 ruských zamestnancov pôsobiacich na amerických diplomatických misiách v Rusku. Informovala o tom tlačová agentúra AFP Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že USA prepustia 182 zamestnancov a ďalšie desiatky osôb pracujúce…

Nemecko zvažuje ukončiť bezplatné testy pre nezaočkovaných ľudí

0 icon

Berlín 31. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká vláda plánuje ukončiť preplácanie testov na koronavírus ľuďom, ktorí nie sú plne zaočkovaní. Informoval o tom v sobotu denník Bild, pričom sa odvolával na zdroje oboznámené s problematikou Vláda podľa denníka môže bezplatné testy zastaviť v čase, keď bude druhá dávka vakcíny…

V Grécku pre požiar evakuovali štyri dediny

0 icon

Atény 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andreas Alexopoulos)   Grécke úrady v dôsledku rozsiahleho lesného požiaru v sobotu evakuovali štyri dediny v blízkosti tretieho najväčšieho gréckeho mesta Patras na juhu krajiny. Informovala o tom agentúra AFP Na likvidáciu požiaru v oblasti ležiacej na polostrove Peloponéz, zhruba 210 kilometrov od hlavného mesta Atény,…

Manželka britského premiéra oznámila, že je tehotná

0 icon

Londýn 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kirsty Wigglesworth)   Manželka britského premiéra Borisa Johnsona v sobotu oznámila, že je tehotná, informovala agentúra AP V príspevku na Instagrame Carrie Johnsonová uviedla, že sa cíti "neuveriteľne požehnaná, že je opäť tehotná". Odhalila, že začiatkom tohto roka potratila. Prvé dieťa Johnsonovcov, Wilfred, sa narodilo v…

74% prípadov delta v štúdii amerického CDC sú zaočkovaní. Majú rovnakú vírovú nálož ako neočkovaní, priznáva Fauci

0 icon

Washington 31. júla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   V piatok medzinárodná agentúra Reuters priniesla správu o čerstvo publikovanej štúdií amerického Centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (CDC) o nakazených v meste Cape Cod v štáte Massachusetts, kde tri štvrtiny nakazených deltou boli plne očkovaní (k 29. 7. bol Massachussets 2. najzaočkovanejší…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Záverečná časť.

0icon

Vládna moc v podmienkach SR oficiálne realizuje globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu. Tento príbeh bol nastolený z úrovne nadnárodných štruktúr a zástupcov globálneho kapitalizmu aj za pomoci ich spoločných prisluhovačov. Najdôležitejšiu úlohu na strane globáln

Ján Droppa

TV Covid (TA3)

0icon

Voľakedy mala TA3 hlavnú náplň info – správy. Zdesil som sa, že za posledné týždne má náplň Covid. Prepnem sem-tam a stále covid, nič iné. Mal by som podať trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, Ale médiá sa bránia – vraj prevzaté z objektívnych svetových spravodajstiev. Kedy, a ako sa…

Pavol Lazar

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami.

0icon

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami. 1. "Generálny štrajk".

Marián Moravčík

Riadenie pandémie sa čoraz viac podobá na systematický zločin proti ľudskosti

0icon

Keď sa pred necelým rokom začali distribuovať prvé „vakcíny“ proti Covid-19, sprevádzali ich informácie o tom, že ich účinnosť je viac ako 90 %. Ak by to bola pravda, ich použitie by veľmi rýchlo redukovalo šírenie vírusu a napríklad už pri súčasnom percente zaočkovanosti slovenskej populácie by sme mohli s…

Ivan Holek

Poznajme pravdu o záplavách v Nemecku a spamätajme sa!

0icon

Očista zeme od negatívnych ľudských mentálnych energií pokračuje! O prepojení týchto negatívnych energií so vznikom prírodných katastrof som hovoril už v súvislosti s tornádom na Morave, čo ale mnohí nechcú akceptovať. Avšak pri apokalyptických záplavách v Nemecku je toto prepojenie ešte očividnejšie.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Pearl Harbor: Vyprovokoval útok sám Roosevelt? 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku z mini série Pearl Harbor. Vyprovokoval svojimi opatreniami a čoraz vzrastajúcim bojovým postojom voči Japonsku útok na Pearl Harbor sám Roosevelt? Jedným z dôvodov prečo sa americká verejnosť zdráhala nechať priamo zasiahnuť do európskeho konfliktu, bola spomienka na 4-ročnú patovú situáciu na západnom fronte. V roku 1939 ľudia na oboch…

Čo sa stane s tvojimi vlasmi, keď obmedzíš kofeín?

0 icon

Väčšina z nás premýšľala o tom, že v určitom období svojho života s kávou prestane a obmedzí kofeín. Ale okrem toho, že sa snažíš čeliť dňu bez svojej rannej šálky kávy, možno prichádzaš o niektoré výhody pre zdravie a krásu vašich vlasov. Ako sa ukázalo, káva dokáže oveľa viac, ako pomôcť ráno…

Fotografia: TOP10 najzaujímavejších faktov

0 icon

Fotografia je tu s nami približne od roku 1816, kedy sa istý Francúz rozhodol skúsiť fotografovanie. Prvý pokus síce nebol najlepší, no to nebránilo fotografii, aby sa stala fenoménom. Top 10 ti prináša 10 zaujímavých faktov o fotografovaní. 1. Každé dve minúty urobíme viac fotografií ako celé ľudstvo v roku…

Sny môžu byť fascinujúce. Tieto fakty ti to dokážu

0 icon

Sny môžu byť fascinujúce, vzrušujúce, desivé alebo aj jednoducho divné. Hoci nieje jednoznačné prečo snívame, tak s určitosťou vieme, že sníva každý z nás. Pravda je taká, že aj dokonca tí, ktorí tvrdia, že v noci sa im nesníva nič, tak snívajú priemerne dve hodiny. Väčšina ľudí ma niekoľko snov počas jednej noci.…

Pláž je pre teba to najlepšie! Prečo je to tak?

0 icon

Pláž môže byť pre nás veľmi prospešná , emocionálne i fyzicky. Je to najlepší liek, keď sa cítime nahnevaní, úzkostní alebo vystresovaní. Okrem toho, že zlepšuje naše celkové duševné zdravie, môže tiež liečiť kožné ochorenia a dokonca nám pomáha spáliť pár kalórií. Čo je na pláži najlepšie? Voda

Armádny Magazín

Skončia americkí vojaci v kotli? Tisícky Talibancov chcú zaútočiť na vojenskú základňu v Afganistane

0 icon

Afganistan, 31.júl 2021 (AM) – Taliban pred niekoľkými hodinami zahájil ofenzívu na Gozarech a Karoch a plánoval do niekoľkých hodín zahájiť útok na mesto Herát, odkiaľ budú mať militanti priamy prístup na americkú základňu v Šindande, kde je niekoľko stoviek amerických vojakov a stále môžu byť rozmiestnené rôzne druhy zbraní. 

Vzdušná prevaha. Ruská stíhačka preletela vedľa stíhačky F-35. Video

0 icon

Rusko, 31.júl 2021 (AM) – Na webe sa objavilo unikátne video, kde je možné vidieť ako sa stíhačka ruských vzdušných síl Su-30SM dokázala priblížiť k stíhačke F-35 talianskeho letectva na vzdialenosť len dvoch metrov, čím demonštrovala, že má nad bojovým lietadlom NATO piatej generácie jasnú prevahu.  

„Führer bol všade.“ Ako Hitler sedel vo väzení v Moskve, slúžil i v námorníctve USA

0 icon

Slovensko, 31.júl 2021 (AM) –  „Jedného dňa sa ma dôstojník, ktorý kontroloval poriadok na lodi, opýtal, ako sa volám,“ spomínal William Patrick. „Hitler,“ odvetil som. „Teší ma, Hitler!,“ rozosmial sa dôstojník. „Ja sa volám Hess.“ Námorník si spočiatku myslel, že dôstojník žartuje, lenže ten hovoril čistú pravdu.   Do US armá

Bez konkurencie. Rusi spustili na vodu atómovú ponorku Krasnojarsk. Video

0 icon

Rusko, 31.júl 2021 (AM) – V Severodvinsku bola spustená na vodu najnovšia jadrová ponorka Krasnojarsk za účasti vrchného veliteľa ruského námorníctva Nikolaja Evmenova. 30. júla sa uskutočnil slávnostný ceremoniál spustenia raketovej ponorky štvrtej generácie s jadrovým pohonom Krasnoj

Lukašenko: V prípade potreby pre bezpečnosť vstúpia do Bieloruska Ozbrojené sily Ruska

0 icon

Bielorusko, 31.júl 2021 (AM) – Prezident Bieloruska prvýkrát informoval o rozmiestnení ruských vojsk na území republiky. Včera na stretnutí s miestnymi aktivistami o aktuálnych otázkach sociálno-politickej situácie Alexander Lukašenko povedal, že je pripravený povoliť nasadenie ruských ozbrojených síl v Bie

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali