Švajčiarsko: „Falošná sexualita“ v školskej triede

Winterthur 10. júla 2017 (HSP/kath.net/Stiftung Zukunft CH/Foto:Pixabay)

 

Na celom svete sa vyvíja politický tlak, aby sa proti‚ diskriminujúcej hetero-normalite‘ bojovalo ‚sexuálnou pedagogikou mnohorakosti‘ a aby sa individuálny princíp rozkoše urobil všeobecným základom sexuálnej pedagogiky. Ako biológia tak psychológia vývoja mladých sa označujú ako „zastarané“ – novou hlavnou disciplínou sexuálnej pedagogiky musia byť genderové štúdie,“ Dominik Lusser

Ilustračné foto

Pre Uwe Sielerta, najvplyvnejšieho európskeho sexuológa, znamená gender mainstreaming: „Nielen spochybnenie poriadku pohlaví, ako aj bipolarity heterosexuality a homosexuality a zasadzovanie sa za mnohoraké rodičovstvo, ale aj pluralizáciu životných spôsobov a foriem rodín.“

To už prirodzene nemá nič do činenia s celostnou sexuálnou pedagogikou, ktorá má mladým pomôcť všetky formy ich sexuality integrovať do ich osobnosti a do ich dlhodobých cieľov. To je zvrátená aktivita v pravej kultúre, ktorá útočí na základy nášho rodinného spolunažívania. Aj Švajčiarska mládežnícka organizácia „Milchjugend – Falschsexuelle Welten“ v magazíne „Milchbüechli“ (2/2012) otvorene verbuje za potenciál alternatívnych sexualít podrývajúci spoločnosť. … S cieľom nastoliť „kontra-sexuálnu spoločnosť“ sa usilujú o koniec  heterosexuálneho systému pohlaví.

 

Homosexuálna indoktrinácia

Čo však majú tieto nepochopiteľné teórie do činenia so sexuálnou pedagogikou na švajčiarskych školách? Nuž veľa. Aktivisti „Milchbüechli“ sú oficiálnym partnerom zastrešujúcej organizácie „Sexuálne zdravie Švajčiarska“ (SGS), ktorá dominuje štátom napomáhanej sexuálnej pedagogike. Okrem toho aktivisti SGS spolupracujú aj na školskom projekte „GLL – Žiť lásku rovnakých pohlaví“. Vystatujú sa tým, že v r. 2016 poučili 1900 žiakov o homosexuálnom a lesbickom spôsobe života. To je rast o 90% oproti r. 2011. Pritom „GLL“ založili iba v r. 2000, teda výnimočný úspech.

Popri „GLL“ bujnejú aj ďalšie také projekty ako „ABQ“ (kantón Bern) a „Comout“ (kantóny St.Gallen a Appenzell). Mýlime sa, ak sa domnievame, že tu ide iba o šírenie tolerancie voči homosexuálom v triedach. Za zatvorenými školskými dverami sa realizuje subtílna no radikálna genderová indoktrinácia. Žiaci musia to, čo homosexuáli žijú, prijímať ako dobré a rovnocenné so štýlom života ich vlastných rodičov! …

Redaktorka „Milchbüechli“ Laura Eigenmannová vysvetľuje v triedach podrobne ako majú lesby sex: „Teší ma, vysvetľovať to verne podľa praxe a obrazne …“ Eigenmannovej správa, z ktorej nechceme ďalej citovať, obsahuje hanebné, pornografické opisy, ktoré nemajú čo robiť na základnej škole.

V ďalších školských projektoch pre 4.-6. triedu sa majú deti naučiť, že nijaká forma života nie je lepšia, ako iná. K patrí cvičenie „Kto žije  v dome č. 33“ z príručky „Celkom normálne inak – lesbicky, homosexuálne, bisexuálne“ od Martina Gangulyho. Žiaci sa majú vžiť do rôznych svetov obyvateľov a vyskúšať rôzne kombinácie bývania. Deti učiť, aby sa vžili do sveta homosexuálov a ešte to aj považovali za dobré, – to porušuje zákaz indoktrinácie v škole.

V texte „Keď muži bývajú s mužmi a ženy so ženami“ je tento radikálny program oveľa zreteľnejší: „Častejšie zmeny partnerov u homosexuálov prežívajú mnohí heterosexuáli ako urážku, ako útok na seba, či na ideál manželstva. Dehonestácia promiskuitného života homosexuálov vyplýva z neistoty, strachu, či dokonca závisti voči slobodnej forme života.“ Tieto slová cielia na patologizáciu manželstva a monogamie, ako to vplyvní teoretici homosexuálov už aj navrhli. Tak   aktivista Robin Baur sa pýta, prečo sa vlastne nepracuje s „pojmom perverznosti základnej rodiny“! Štefan Timmermanns zasa píše, že ľudia sú ešte stále socializovaní „smerom k hegemoniálnej morálke – teda modernému nároku na ‚romantickú lásku‘, monogamiu a zväzku dvoch ľudí a preto zápasia „s im prikázanými kategóriami: hetero-, alebo homo-? – muž alebo žena?“. Téma sexualita je preto „v dekonštruktivistickej diskusii už odbavená – či už ako mocensko-politická, alebo eticko-pedagogická.“

 

Queer-Mainstreaming

Propaganda homosexuality, či radikálne spochybnenie rodiny sa teda neobmedzuje na niekoľko organizácií zo spektra LGBTI. V príručke zo St. Gallenu sa uvádza: „Ak ide o sexuálne vzťahy pohlaví, musíme si položiť nielen otázku, či nie sme diskriminovaní iba ako ‚ženy‘ či ‚muži‘, ale aj uvedomiť si, že musíme byť ženami, či mužmi.“ Sexuálna pedagogika má teda slúžiť na spochybnenie takmer všetkými žitej normality: „V dobe sexuálnej mnohorakosti je aj jasné priradenie vzhľadom na homosexualitu a heterosexualitu stále menej samozrejmé. Rozdelenie sa stáva plynulejším, matka sa stáva lesbou a homosexuáli sa zaľúbia do žien. Táto mnohorakosť sa prejaví aj na sexuálnej pedagogike.“

Nasadzuje sa všetko, aby sa vplyv ideológie gender rozšíril na sexuálnu pedagogiku. Ukazuje to najnovší bulletin „Aliancie sexuálnej osvety“ (5, apríl 2017) – zastrešujúceho zväzu viac ako 60 organizácií, ktoré sa silne angažujú za emancipačno-genderistickú sexuálnu pedagogiku. …

Odkedy je gender novou vedou sexuálnej pedagogiky, patrí deštrukcia dvojpohlavnosti a heterogénnej normality k hlavnému cieľu štátom napomáhanej sexuálnej pedagogiky. …

 

Pochybný etický kódex

Na tento kultúrny boj sú sexuálni pedagógovia zaviazaní plniť etický kódex: „Pre sexuálne zdravie sa musia rešpektovať, chrániť a presadzovať sexuálne práva všetkých ľudí.“ Či to v podstate neznamená, že vo Švajčiarsku musia byť ľudia aktivistami LGBTI, aby vôbec mohli pracovať ako sexuálni pedagógovia?

Sleduje sa nielen tolerancia voči sexuálnym menšinám, ale absolútna rovnoprávnosť všetkých možných výrazových foriem ľudskej sexuality! To sa pedagogicky presadzuje takým spôsobom, že všetky ostatné posudzovania hodnôt sa vylučujú ako diskriminácia!

Každá láska je dobrá a správna, ak obom partnerom robí dobre! Na tom nie je nič nesprávne či neprirodzené!“ Týmito materiálmi sa všade vyvíja tlak na žiakov, aby homosexualitu akceptovali ako hodnotnú a rovnocennú. …

 

Tabu homosexualita

Čo by mohlo prísť, keď sa sexualita a pohlavie stále viac dostanú do  podtlaku genderistickej dekonštrukcie ukazujú stále znova hrozivé ankety medzi homosexuálmi. Podľa prieskumu Inštitútu pre sociálnu a preventívnu medicínu Univerzity v Zürichu (2002) medzi 600 homosexuálnymi mužmi iba 30 percent dokáže svoju sexuálnu orientáciu prijať! Iba 40 percent žilo vo vzťahu (v celkovom obyvateľstve je to 75 percent), pričom vyše 90 percent opýtaných si želalo trvalý vzťah. Až 63 percent uviedlo, že trpia osamelosťou (v obyvateľstve je to 37 percent).

Podľa genderových pedagógov má na tom vinu iba údajne diskriminujúce okolie. Táto ideologicky filtrovaná analýza príčin zamlčuje celkom podstatné súvislosti, na ktorých sa ľudská sexualita zakladá. Psychiater Christian Spaemann píše:

„Telesné rozdiely medzi mužom a ženou v komplementárnosti ich pohlavných orgánov celostne a biologicky dané, psychologické rozdiely a rozdiely identity pohlaví tvoria ten prirodzený základ, na ktorom sa udržuje a realizuje erotické napätie a sexuálna odovzdanosť, ako aj praktické doplňovanie a spoločenstvo v každodennom živote medzi párom od mladosti až do staroby.“

Chýbanie tohto prirodzeného napätia môže byť podľa Spaemanna „dôvodom, že u homosexuálov sa sexuálna príťažlivosť často rýchlo vyčerpá a vernosť tam, kde sa žije, sa často chápe iba ako sociálna vernosť, ktorá sexuálnu vernosť nezahrňuje.“

Žiaci a učitelia, ktorí takto myslia, sa dostávajú však stále viac do absurdného podozrenia, že majú diskriminačný postoj. Podľa toho sa za „homofóbiu“ už nepovažuje iba nenávisť, násilie a odmietanie homosexuálov, ale aj „nevôľa“ voči homosexualite. Ak sa takéto definície stanú meradlom školskej tolerancie, prekročí sa tým hranica k vymývaniu mozgov!

 

 „Normálna je bisexualita“

V prúde tejto mediálne a politicky rozdúchavanej hystérie „homofóbie“ sa v sexuálno-pedagogických materiáloch homosexuálny sex stále viac nepovažuje za jav malej menšiny, ale za voliteľnú opciu otvorenú každému. Homosexualizácia sexuálnej pedagogiky, ako sa zdá, neudržateľne napreduje.

Internetové poradenstvo „Hilfe 147“ odpovedá na otázku, či sú sexuálne skúsenosti s oboma pohlaviami normálne:

„Sexuálne experimenty v puberte nie sú zriedkavosťou a sú možné vo všetkých mysliteľných kombináciách. Napríklad ak chýba vhodný partner druhého pohlavia. Alebo že si skôr trúfame vyskúšať to s najlepšou priateľkou, či priateľom, ako požiadať niekoho, koho menej poznáme. A mnohí mladí nemajú inú možnosť, pretože ich kultúra sex pred manželstvom zakazuje.“

Pedagogicky a mediálne stále častejšie šírené posolstvo, že každý človek má v zásade bisexuálny potenciál, ktorý sa obmedzuje až socializáciou, už prejavuje svoje účinky. Štúdia z Nemecka (IFAS 2013) ukazuje rastúcu erotizáciu dievčenských priateľstiev: Ešte v r. 1990 sa 73% tínedžeriek vo veku 13-18 rokov považovalo za heterosexuálne, tak v r. 2013 to bolo už iba 58%. …

No aký vplyv má sugescia „normálne je bisexuálne“ na pubertálne hormonálne zmeny, zneistenie, orientáciu na normy a sexuálne hľadanie identity? Psychologička Tabea Freitagová v príručke „Fit for love?“ (2015) varuje: „Vznikajúci emocionálny a vzťahový chaos striedajúcej sa zaľúbenosti do oboch pohlaví zvládnutie tejto náročnej fázy vývoja určite neuľahčuje. Napomáha nejako zdraviu a zmyslu pre koherentnosť, keď dospievajúcich učíme, že ich biologické pohlavie je v podstate bezvýznamné, príp. že patrí k ‚ideológii‘ a k ‚nátlaku dvojpohlavnosti‘, ktorý treba prekonať?“

Toto všetko vedie k hrozivému výsledku: Všetky organizácie, ktoré dominujú sexuálnej pedagogike vo Švajčiarsku, bojujú za ideológiu gender a ovplyvňujú takto žiakov. Tieto skupiny sú pritom iba hlučne vystreľujúce šípy štátom napomáhaného mainstreamu. Všetko to napomáha o. i. „International Planned Parenthood Federation (IPPF)“. Rozhľadení experti bijú na poplach. Jakob Pastötter, prezident Nemeckej spoločnosti pre sociálno-vedecký výskum sexuality v predslove k „Fit for love?“ konštatuje:

„Na celom svete sa vyvíja politický tlak, aby sa proti všade vnímanej ‚diskriminujúcej heteronormativite‘ bojovalo ‚sexuálnou pedagogikou mnohorakosti‘ a aby sa individuálny princíp rozkoše urobil všeobecným základom sexuálnej pedagogiky. Ako biológia tak psychológia vývoja mladých sa označujú ako ‚zastarané‘ – novou hlavnou disciplínou sexuálnej pedagogiky musia byť genderovéštúdie.“

Ak má príkaz svetonázorovej neutrality na škole ešte platiť, tak je najvyšší čas, aby kantonálni riaditelia pre vzdelanie, poslanci, riaditelia škôl a učitelia konečne ukončili tento hrozný stav.

 

Autor je riaditeľom centra „Hodnoty a spoločnosť“ nadkonfesionálnej kresťanskej nadácie „Zukunft CH“ (Budúcnosť CH), so sídlom v Engelbergu. Tá podporuje nosné hodnoty budúcnosti, najmä v oblasti ľudských práv, manželstva a rodiny: www.zukunft-ch.ch .

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Podnet na Európsku prokuratúru môže podať ktokoľvek, či už je to právnická, alebo fyzická osoba, uviedol Novocký

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-PPA)   Podnet na Európsku prokuratúry môže podať ktokoľvek, či už je to právnická, alebo fyzická osoba. Pre médiá to vysvetlil európsky prokurátor za Slovenskú republiku Juraj Novocký. Ako doplnil, na stránke Európskej prokuratúry je na to vyčlenený aj samostatný formulár. Ten je dostupný aj v…

Archeológovia objavili neznámu časť Veľkého čínskeho múru

0 icon

Čína 12. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Twitter-ChinaScience)   V újazde Ťing-pien v Jü-Linu vykopali staroveký objekt. Archeológovia ho datovali do obdobia dynastie Ming. O objave informovala tlačová agentúra Sin-chua Veľký čínsky múr je obrovská bašta postavená v starovekej Číne, jeden z najväčších stavebných projektov, ktoré kedy boli realizované. V skutočnosti sa toto…

Prerušili očkovanie detí proti Covidu-19

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP - Andreea Alexandru)   Ministerstvo zdravotníctva SR prerušilo očkovanie detí vo veku od 12 do 15 rokov. Niektoré deti však už boli zaočkované, iným Národné centrum poslalo termín a potom ho náhle zrušilo Kompetentní podľa informácií televízie Markíza tvrdia, že ide o logický dôvod a…

168. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Franskí veľmoži a franskí kupci, ktorí boli na Veľkej Morave sa správali neobyčajne spupne a maximálne koristnícky. Mohli tam v podstate beztrestne vyčíňať, lebo podľa zmluvy urobenej medzi Ľudovítom Nemcom a Rastislavom vo všetkom podliehali len svojmu franskému panovníkovi a tak im…

Rada Európy: Ministri sa zaviazali chrániť novinárov a slobodu prejavu

0 icon

Nikózia 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Marcus Brandt/Pool)   Ministri 47 členských štátov Rady Európy (RE) sa v piatok dohodli na hľadaní nových ustanovení v záujme ochrany slobody prejavu na internete a v spravodajských médiách. Informuje o tom agentúra AP Dohoda prichádza v čase rastúcich obáv, že umelá inteligencia môže byť zneužitá…

Remišová: SIS by bolo najlepšie rozpustiť a postaviť nanovo

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenská informačná služba (SIS) potrebuje hĺbkovú reformu, myslí si vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Najlepšie by bolo podľa nej tajnú službu rozpustiť a postaviť nanovo. Uviedla to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Jej oponent, opozičný…

Hrabko: Vlčan bude ministerstvo viesť inak ako Mičovský

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Je vysoko pravdepodobné, že Samuel Vlčan (nominant OĽANO) bude riadiť ministerstvo pôdohospodárstva diametrálne odlišným spôsobom ako jeho predchodca Ján Mičovský (OĽANO). V diskusii na TASR TV to uviedol publicista Juraj Hrabko „Vychádzam z toho, že na poste štátneho tajomníka v čase, keď ministerstvo…

Konanie snemu Za ľudí za súčasnej situácie by malo za následok odchod jednej zo skupín zo strany, uviedla Remišová

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak by sa mimoriadny snem strany Za ľudí konal „v takejto napätej situácii", tak to bude mať len jeden výsledok, a to odchod jednej z dvoch skupín v strane V dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedala vicepremiérka…

Imigranti – vraj deti – prišli vraj na futbal. Odísť však odmietli… Ďalšia finta ako ich dostať do Európy?

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Rozhovor s europoslancom Milanom Uhríkom o najnovších absurditách z Bruselu: okrem toho, ako pomocou nového úskoku dostať do Európy imigrantov, tiež o tom, ako to bolo s prijímaním Covid pasov a prečo aj Salviniho poslanci hlasovali za Europarlament definitívne schválil Covid pasy. Ako…

KDH žiada prehodnotiť nelogické opatrenia pre letné tábory

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Systém PCR testovania detí pred letnými tábormi má trhliny, ktoré môžu ohroziť účasť a rodičom spôsobia komplikácie. Problémom sú nerešpektovanie covid automatu či nutnosť čerpať  pracovné voľno pre rodičov iba kvôli testovaniu, upozorňuje KDH "Tábory v lete majú byť odľahčením rodičov, nelogické opatrenia…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Ako Mikulcovi praskli nervy: „Fico je chrapúň a gauner“. Psychiater by mu pomohol.

0icon

To, čo vo štvrtok predviedol minister vnútra Mikulec, nemá v slovenskej vládnej politike obdoby. Jediný kto sa mu môže vyrovnať, je jeho stranícky šéf Matovič ešte keď nebol vo vládnej koalícii, ale ako poslanec potreboval zaujať, i keď občas zaperlil zo začiatku aj ako premiér. Mikulec vraj s vysokým IQ…

Tony Belohorec

Názor analytika: Nadpráca médii v prípade väzneného Vladimíra Pčolinského je škandál

0icon

Etický kódex slovenskej žurnalistiky sa definitívne vytráca s prácou niektorých novinárov. Zaujaté médiá vykonávajú zjavnú nadprácu aj v spoločensky najzávažnejších kauzách. Paradoxne, aby mohli selektívne kritizovať politikov za zjavnú nadprácu.  Na verejnosť sa dostalo interview novinára Mareka Vagoviča s obhajcom ex-riaditeľa SIS Petra Pčolinského, advokátom Ondrejom Urbanom. Spôsob, akým bol…

Ivan Štubňa

Po Dzurindovej skupinke tu máme skupinku politických monštier...

0icon

V krátkosti sa vráťme do čias Dzurindistanu.  Druhý najznámejší Miki na Slovensku vo funkcii premiéra mal na jeseň 2003 vizionársky sen, ktorý vyústil do podozrení o existencii protištátnej skupinky. Na tomto základe nechal odvolať riaditeľa NBÚ Jána Mojžiša a stiahol z vlády ministra obrany Ivana Šimka. Polícia preverovala trestné oznámenie predsedu vlády. Ten ho…

Viliam Oberhauser

Zastavme vakcináciu zdravých detí ohrozujeme im tým ich zdravie

0icon

Ministerstvo zdravotníctva otvorilo čakáreň na vakcínu proti covid19 pre deti od 12 rokov. Ich očkovanie vakcínou Pfizer nemá žiadnu logiku. Riziká prevyšujú benefity. Hovoria o tom aj českí špičkoví virológovia  https://www.youtube.com/watch?v=SwaF9nUA-CE&t=1s Argumentácia, ktorou sa presadzuje vakcinácia je postavená na tom, že benefity prevyšujú riziká. Odhliadnime od toho, že táto téza…

Boris Mesár

Neomarxisti v USA likvidujú bielu rasu .

0icon

V USA získavajú na popularite večere s pokáním za ,,rasizmu" pre biele ženy. Boj proti rasovej diskriminácii, ktorá sa bezhlavo dotýka Ameriky, nadobúda nové groteskné formy, niekedy sa mení na priamy biely masochizmus. Módne kľačanie pred ,,tmavou pleťou"0 už nie je pôsobivé na pozadí novo rastúcej inej ,,populárnej" americkej metóde…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Hľadá sa Hitlerov glóbus: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hľadá sa Hitlerov glóbus. Ako už názov vypovedá, zaoberáme sa problematikou záhadne strateného glóbusu. Prečítajte si o svetoznámom Hitlerovom glóbuse, ktorý bol zosmiešnený takou legendou, akou bol Charlie Chaplin. Viaceré organizácie preklamujú, že práve oni majú Hitlerov glóbus, vyrobený na mieru, avšak fotografické dôkazy ukazujú opak.…

TOP10+: Arogantní domáci miláčikovia, ktorí to robia určite naschvál

0 icon

Niektorí domáci miláčikovia nepoznajú osobné hranice, nemajú chrbtovú kosť a svojim vlastníkom spôsobujú bolesť hlavy. Vyčkávajú na vhodnú príležitosť, kedy nám spraviť zo života miš-maš? Nie je divu, že v tomto rebríčku vynikajú hlavne mačky. Tie nemajú pud sebazáchovy a skúšajú tvoju toleranciu zväčša vtedy, keď sú maškrtné a práve…

Riasy vyvinuté v laboratóriu by mohli chrániť koralové útesy

0 icon

Po tretíkrát za 5 rokov sa podvodná horúca vlna zmenila na obrovskú skazu. Koralové útesy na austrálskej Veľkej koralovej bariére umierajú. Teraz vedci urobili malý krok k tomu, aby pomohli koralom prežiť aj v teplejšom svete. Vedci po prvýkrát vypestovali riasy v laboratóriu, ktoré môžu znížiť bielenie koralov. Výsledky sú pozoruhodným pokrokom…

Vyvinula sa brada mužom, aby absorbovala nárazy do čeľuste?

0 icon

Hustá a luxusná brada je pre muža korunou krásy podobne, ako pre ženu zdravé a dlhé vlasy. Je síce pekná na pohľad, ale môže mať tiež praktickejší účel. Počas celej histórie oslavujú niektoré kultúry dlhú bradu ako symbol spoločenskej dominancie a mužnosti podobne, ako to má lev so svojou obrovskou…

Ako zredukovať počet vrások bez návštevy kozmetického salóna?

0 icon

Keďže naša pokožka vekom produkuje stále menej bielkovín, kolagénu a elastínu, počet vrások na našej tvári pribúda. Je ale spôsob, ako toto "poškodenie" zastaviť? Expozícia životného prostredia, dehydratácia a toxíny môžu spôsobiť, že tvoja tvár bude náchylnejšia na vznik výrazných vrások. Ak však premýšľaš nad tým, ako spomaliť príznaky starnutia…

Vo svete IT

Google si posvieti na „ohováračské stránky“. Zníži ich dosahy

0 icon

Internet je miestom, kde ak niečo niekto publikuje, tak už len ťažko sa dá dosiahnuť, aby obsah bol odstráneným. Týka sa to hlavne obsahu, ktorý vytvoril niekto druhý, ale spomínate sa v ňom. Tento typ obsahuje je problémovým hlavne v prípadoch, kedy vás vykresľuje v negatívnom svetle, prípadne v situáciách,…

Huawei sa pomaly, ale isto vytráca z trhu so smartfónmi. Štatistiky ukazujú, že z giganta sa stáva trpaslík

0 icon

Keď sa povie Huawei, tak väčšinu z nás napadnú smartfóny. Najnovšie dáta, ktoré prinášajú analytici z counterpointresearch však naznačujú, že Huawei sa postupne vytráca z trhu so smartfónmi. Dôvodom však nie je nezáujem o mobilné zariadenia, ale sankcie zo strany amerických úradov. Hoci Huawei dominoval trhu, tak dnes strmo padá…

Z Androidu 12 sa stane „chameleón“. Pozrite sa, ako bude meniť farebnosť ikon aplikácií

0 icon

Google len niekoľko dní dozadu uvoľnil ďalšiu verziu Androidu 12 v BETA programe a ako plynie čas, tak deň čo deň sa objavujú nové informácie o nových funkciách. Nie je žiadnym tajomstvom, že Android 12 bude schopným meniť farebnosť UI v závislosti od tapety, Google to prezradil už počas predstavenia…

Trh so smartfónmi zažíva jeden z najprudších rastov predajov za posledné roky

0 icon

Pandémia v uplynulom roku zrazila predaje smartfónov na čísla z pred niekoľkých rokov dozadu. Už prvý kvartál tohto roka však ukázal, že predaje smartfónov budú lepšími, ako tomu bolo rok dozadu. Najnovšie, analýza spoločnosti IDC hovorí, že pri pohľade na trh so smartfónmi, predaje budú rásť a to nielen v…

Ktorým procesorom spoločnosti MediaTek sa oplatí vyhnúť, a ktoré naopak ponúkajú dostatočný výkon?

0 icon

Spoločnosť MediaTek nebola dlhé roky vnímanou pozitívne. Vo všeobecnosti sa smartfóny poháňané týmito procesormi brali za zariadenia „druhej kategórie“. Plynúcim časom sa však karta otáča a čoraz viac výrobcov siaha po procesoroch spoločnosti vrátane Xiaomi, výrobcu smartfónov, ktorý naprieč našim regiónom rok čo rok pokrýva väčšiu časť trhu. Rovnako treba…

Armádny Magazín

Rekordná zákazka. India chce kúpiť 1770 ruských tankov Armata

0 icon

India, 12.jún 2021 (AM) – India má v úmysle kúpiť 1770 tankov strednej triedy. Momentálne je vyhlásené príslušné výberové konanie a hoci ruský tank T-14 Armata nepatrí do triedy stredných tankov, bola spoločnosti Rosoboronexport zaslaná žiadosť o predaj týchto bojových vozidiel, ktorá by z Indie mohla urobiť najväčšieho nákupcu ruských ťažkých…

Znepokojenie v Pentagóne. Bude Irán sledovať americké a izraelské zariadenia vďaka novému ruskému satelitu?

0 icon

Irán, 12.jún 2021 (AM) – USA sú hlboko znepokojené príležitosťou Iránu využívať ruský satelit na sledovanie potenciálnych cieľov na Blízkom východe. Podľa denníka The Washington Post dostane Teherán z Moskvy zodpovedajúci satelitný systém.   Podľa denníka s odvolaním sa na niekoľko zdrojov Rusko predá Iránu civilný satelit Kanopus-V, ktorý je možn

Rusko pre normálny dialóg s USA potrebuje jedinú vec - rakety na Kube

0 icon

Rusko, 12.jún 2021 (AM) – Tí, ktorí si myslia, že vzťahy medzi Ruskom a „kolektívnym Západom“ (pričom neexistuje kolektívny Západ — sú to USA) sa v roku 2014 zhoršili, samozrejme, opomínajú situáciu v roku 1999, kedy „kolektívny Západ“ začal bombardovať Juhosláviu, ktorá je nám blízka, bez toho, aby na to Rusko…

Boli strelení do hlavy. Luhanská republika oznámila zabitie piatich milicionárov ukrajinskými diverzantmi

0 icon

Luhansk. 12. júna (AM)  - Z Luhanskej ľudovej republiky sa šíria alarmujúce správy o novom zintenzívnení činnosti ukrajinských sabotážnych a prieskumných skupín. Tlačová služba orgánov Luhanskej republiky uvádza, že skupina niekoľkých vybavených a dobre vyzbrojených príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny, zaútočila na pozorovateľňu neďaleko obce

Cvičenie NATO a ruská stopa. Predstavujeme hlavné verzie havárie bulharskej stíhačky MiG-29

0 icon

Bulharsko, 11.jún 2021 (AM) – Predvčerom bulharské médiá informovali o incidente, ktorý sa stal v noci v rámci cvičenia Sable-21. Pilot stíhačky MiG-29 si v noci precvičoval streľbu, ale potom, čo sa mu podarilo zasiahnuť cieľ, stratil kontakt s radarom. Stíhačka sa zrútila do Čierneho mora a pilot zomrel. V súčasnej…

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali