Stretnutie veľvyslancov a stálych predstaviteľov Ruska

Moskva 20. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Chirikov)

 

Vladimír Putin sa zúčastnil na stretnutí veľvyslancov a stálych predstaviteľov Ruska v medzinárodných organizáciách a združeniach. Hlava štátu, ruský prezident v svojom vystúpení načrtol hlavné úlohy, ktoré stoja pred ruskou diplomaciou. Stretnutie veľvyslancov a stálych predstaviteľov sa koná raz za dva roky. Medzi pozvaných patria vedúci predstavitelia vlády, oboch komôr Federálneho zhromaždenia, ministerstiev a rezortov, ktoré sa podieľajú na medzinárodnej činnosti, ako aj predstavitelia vedeckých spoločností a expertných skupín a podnikateľskej sféry.

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin

Putin: Vážení kolegovia! Rád by som vás privítal na našom tradičnom stretnutí. Predovšetkým by som sa rád poďakoval vedeniu, všetkým pracovníkom a veteránom diplomatických služieb za prácu pri obrane národných záujmov Ruska, za ich prínos do rozvoja medzinárodnej spolupráce.

Ústredie ministerstva, naše veľvyslanectvá a všetky zahraničné inštitúcie pracujú súdržne a profesionálne, úspešne riešia stanovené úlohy. V čase, keď vo svete dochádza k dynamickej, na udalosti bohatej situácii, Rusko dôsledne a zodpovedne vedie samostatnú zahraničnopolitickú politiku.

Zdôrazňujem, že aktívne sa podieľať na mierových procesoch diktujú Rusku jeho hlavné národné záujmy. Je to zabezpečenie maximálne priaznivých, bezpečných podmienok neprestajného rozvoja krajiny, riešenia rozsiahlych sociálnych ekonomických úloh, zvyšovania kvality života našich občanov.

Naši občania chcú vidieť Rusko ako silný, nezávislý, mierumilovný štát. Sme otvorení partnerským, vzájomne otvoreným konštruktívnym vzťahom so všetkými krajinami a regionálnymi zoskupeniami. Rusko, ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN, bude aj v budúcnosti obraňovať základné princípy zakotvené v Charte tejto organizácie: suverenitu a rovnoprávnosť štátov, nezasahovanie do ich vnútorných záležitostí, spravodlivé riešenie sporov. Sme presvedčení, že len ak sa bude dodržiavať medzinárodné právo a postupovať kolektívne, bude možné vyriešiť najdôležitejšie svetové problémy.

Naša línia na zabezpečenie globálnej bezpečnosti a stability, odporovanie novým výzvam a hrozbám, to je to, čo od nás svet, nepochybne, potrebuje.

A s názormi Ruska na to, ako a na akých základoch sa musí vytvárať súčasné svetové usporiadanie, súhlasia aj naši spojenci z Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), partneri zo Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), BRICS a Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS). A toto je, všetci to chápeme, väčšia časť obyvateľstva planéty. Pri riešení naliehavých regionálnych kríz sme postupovali a budeme postupovať, vychádzajúc práve z týchto našich zásadných pozícií. V Sýrii, za rozhodujúcej pomoci Ruska, bol zasadený drvivý úder medzinárodnému terorizmu, IS a ďalším extrémistickým zoskupeniam, čo umožnilo zachovať sýrsku štátnosť, vytvoriť podmienky na obnovu ekonomiky a návrat utečencov.

Ešte raz sa chcem poďakovať našim vojakom, ktorí hrdinsky, profesionálne splnili a plnia svoju povinnosť, a, samozrejme, aj diplomatom, ktorí rovnako aktívne a s plným nasadením pracujú na riešení sýrskeho problému.

Zásluhou energického diplomatického úsilia Ruska napreduje práca v rámci Astanského procesu. Veľkým úspechom bol Kongres sýrskeho národného dialógu, ktorý sa konal na začiatku roka v Soči a zaslúži si veľkú pozornosť, analýzu a podporu. V ňom spočívajú základy legitimity obnovenej Sýrie.

Teraz je na programe vytvorenie Ústavného výboru na prípravu reformy ústavy a následného konania volieb s podporou Organizácie spojených národov. Okrem toho je samozrejme mimoriadne dôležité vystupňovať úsilie medzinárodného spoločenstva v poskytovaní humanitárnej pomoci Sýrčanom. Veľmi intenzívne sa tomu venujeme.

Je jasné, že je to dôležité tak pre Sýriu, ako aj pre celý región, ale aj pre mnohé štáty sveta, pretože by to pomohlo obmedziť (ak by sme v tomto smere vyvíjali aktívne úsilie) migračný nápor na európske krajiny.

Riešenie založené na kolektívnom úsilí a dialógu Rusko vždy navrhovalo aj pre Kórejský polostrov. Spolu s Čínskou ľudovou republikou vypracovalo plán postupnej normalizácie situácie.

Je dobré, že ťažiskové myšlienky tohto plánu sa napokon uplatnili, že zúčastnené krajiny si sadli za rokovací stôl, prejavili si vzájomný rešpekt, ustúpili od činov, ktoré by mohli mať nenapraviteľné následky. Dúfame, že črtajúce sa pozitívne tendencie, na ktorých má okrem iného zásluhu prezident Donald Trump, sa budú ďalej rozvíjať.

Lenže poznáme aj prípady, keď v okamihu došlo k zrušeniu dohôd dosiahnutých spoločným úsilím. Mám na mysli jednostranné odstúpenie Spojených štátov od Spoločného komplexného akčného plánu týkajúceho sa iránskeho jadrového programu.

A veď tento dokument hrá najdôležitejšiu úlohu v globálnom režime nešírenia. Pred nami je teraz úloha zachovať túto kľúčovú dohodu a zabrániť nekontrolovanému rastu napätia na Blízkom Východe.

Seriózne riziká vyostrovania situácie pretrvávajú na juhovýchode Ukrajiny. Príčiny sú v podstate rovnaké: nedodržiavanie prijatých záväzkov zo strany terajšej ukrajinskej vlády, odmietanie mierového riešenia konfliktu.

Sústavne sa prejavuje otvorené pohŕdanie dohodami, neochota viesť dialóg so svojimi občanmi, vo všetkých scenároch sa počíta s použitím sily. Vychádzame z toho, že Minský komplex opatrení je stále reálnym základom pre politické urovnanie tejto krízovej situácie.

V nadchádzajúcich rokoch sa Rusko musí nielen pevne uchytiť v päťke najväčších svetových ekonomík, ale aj podstatne zvýšiť kľúčové štandardy kvality života svojich občanov.

V súčasnosti princíp konkurencie a otvorenosti vo svetovom obchode čoraz častejšie nahrádza protekcionizmus, ekonomickú výhodu a účelnosť – ideologická konjunktúra a politický nátlak. Hospodárske vzťahy, podnikateľská sloboda sa stávajú objektom politizácie. Na pozadí tohto všetkého sa, naopak, zahraničná politika Ruska musí stať väčšmi ekonomicky orientovanou a racionálnejšou. Mimoriadny význam má vytváranie priestranstva dobrých susedských vzťahov, priaznivej atmosféry, bezpečnosti a stability po celom obvode našich štátnych hraníc.

Kľúčový integračný proces pre Rusko – to je, samozrejme, Euroázijská ekonomická únia (EEU). Je len potešiteľné, že naši partneri realizujú spoločne s nami naše priority v EEU, kde pôsobíme dostatočne efektívne.

Podstatou tých prístupov je – využívať možnosti integrácie na stimuláciu rastu ekonomík členských krajín, aby výhodu a praktický prospech zo spolupráce pociťovali aj občania aj podnikateľská sféra.

Za dôležité pokladáme tiež rozširovanie zahraničných kontaktov EEU. Už funguje zóna voľného obchodu s Vietnamom. Prebiehajú príslušné rokovania s Izraelom, Srbskom a Singapurom. V dohľadnom čase sa začnú konzultácie s Egyptom a Indiou. Bola podpísaná dočasná dohoda, ktorej cieľom je založenie zóny voľného obchodu s Iránom. A dokopy existuje už približne 50 ponúk na vytvorenie partnerských vzťahov s EEU Dobré perspektívy sa črtajú zo spolupráce s Čínou, s ktorou EEU v máji tohto roka podpísala Zmluvu o obchodnej a hospodárskej spolupráci.

EEU a čínska iniciatíva, projekt „Jedno pásmo, jedna cesta“  sa navzájom efektívne dopĺňajú. Harmonizácia týchto projektov môže položiť základy vytvorenia Veľkého euroázijského partnerstva – priestoru ekonomickej spolupráce bez akýchkoľvek bariér.

S takouto logikou sa treba usilovať rozvíjať vzťahy aj s Európskou úniou, ktorá napriek momentálnym ťažkostiam, zostáva jedným z našich hlavných obchodných partnerov. S Európskou úniou máme veľa spoločných ekonomických záujmov. Niekoľko desaťročí sa vytvárala naša spoločná dopravná a energetická infraštruktúra. Zdôrazňujem, že všetky obchodné projekty, ktoré realizujeme s Európou, vrátane, povedzme, plynovodu „Severný potok-2“, majú výlučne komerčný, ekonomicky zdôvodnený charakter. Taký je pravý dôvod, nemá to nijaký politický podtext.

Kľúč k zaisteniu bezpečnosti a stability v Európe spočíva práve v rozširovaní spolupráce a obnove dôvery, nie v budovaní nových základní a vojenskej infraštruktúry NATO v blízkosti ruských hraníc, ku ktorému dochádza teraz.

Na podobné agresívne kroky, ktoré sú priamym ohrozením Ruska, budeme úmerne reagovať. Naši kolegovia, ktorí sa zahrávajú s vyostrovaním a snažia sa zahrnúť okrem iných povedzme aj Ukrajinu a Gruzínsko do „vojenskej orbity“ aliancie, by sa mali zamyslieť nad možnými následkami takej nezodpovednej politiky.

Je potrebný iná, pozitívna agenda, ktorej cieľom je spoločná práca, hľadanie styčných bodov. Zmienili sme sa o tom samozrejme aj na stretnutí s prezidentom Spojených štátov pánom Trumpom.

Pri všetkých rozdieloch v názoroch sme sa zhodli v tom, že rusko-americké vzťahy sú v krajne neuspokojivom stave. V mnohom sú dokonca horšie, než v časoch „studenej vojny“.

Jasné, že by bolo naivné nazdávať sa, že problémy, ktoré sa hromadili celé roky, sa budú dať vyriešiť za niekoľko hodín. Ale s tým nikto ani nepočítal. Napriek tomu si však myslím, že na cestu k pozitívnym zmenám sme už vykročili.

Je dôležité, že konečne došlo k stretnutiu v plnom formáte, ktoré nám umožnilo bezprostredný rozhovor. Toto stretnutie bolo v zásade úspešné, viedlo k užitočným dohodám.

Samozrejme, uvidíme, ako sa budú udalosti vyvíjať ďalej. Tým viac, že určité sily v Amerike sa snažia bagatelizovať, znevážiť výsledky stretnutia v Helsinkách.

Trochu odbočím od témy a poviem niekoľko slov, ako sa hovorí, „od srdca“.

Vidíme, že v Spojených štátoch sú sily, ktoré sú bez zábran v stave obetovať rusko-americké vzťahy, priniesť ich ako obeť svojim ambíciám v rámci vnútropolitického boja v Amerike. Sú ochotné obetovať záujmy svojich podnikateľov, ktorí prichádzajú o mnohomiliónové kontrakty, prichádzajú o ruský trh, prichádzajú o pracovné miesta v samotných Spojených štátoch, možno nie početné, ale predsa existujúce vďaka spolupráci s ruskými partnermi – dajú sa počítať na desaťtisíce, ale možno sa vyšplhá aj na státisíce.

Sú ochotní obetovať záujmy svojich spojencov tak v Európe, ako aj na Blízkom Východe, konkrétne mám na mysli záujmy Izraelského štátu. Veď sme okrem iného hovorili aj o zaistení bezpečnosti na Golanských výšinách počas operácie v Sýrii. Podľa všetkého to nikoho nezaujíma. Sú ochotní obetovať otázky zaistenia svojej vlastnej bezpečnosti.

Upozorňujem vás na to, že v roku 2021  vyprší platnosť zmluvy START III (Dohoda o znížení počtu strategických zbraní III). V princípe sme mohli v pohode byť aj bez nej, dokonca ešte pred niekoľkými rokmi. Ale napriek tomu sme urobili správny krok, uzavreli sme tú zmluvu. A ak s dnes, priam teraz nezačne pracovať na jej predĺžení, prolongácii, tak o poldruha roka zmluvy jednoducho vyprší, už viac nebude.

Rusko je otvorené pre rozvíjanie kontaktov so Spojenými štátmi na rovnoprávnom, vzájomne výhodnom základe. Potrebujú to nielen naše dva národy, potrebuje to celý svet. Ako najväčšie jadrové veľmoci máme zvláštnu zodpovednosť za zabezpečenie strategickej stability a bezpečnosti.

Práve sa skončili majstrovstvá sveta vo futbale. V Rusku boli nielen hlavy mnohých štátov a vlád, ale najmä státisíce fanúšikov z rôznych krajín, ktorí videli na vlastné oči naozajstné Rusko – otvorené, priateľské, moderné.

Redakciu informovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Slováci v Markkleebergu v nedeľu bez pódia, najbližšie k nemu mal Slafkovský

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Bez pódiového umiestnenia v nedeľňajších súťažiach ukončili slovenskí reprezentanti svoje účinkovanie na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Markkleebergu. Všetci traja slovenskí kanoisti - Marko Mirgorodský, Alexander Slafkovský aj Matej Beňuš - postúpili do desaťčlenného finále, v ňom však ich výkony…

V Arménsku počas volieb došlo k prípadom streľby a narušenia hlasovania

0 icon

Jerevan 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Davit Hakobyan, PAN Photo via AP)   Počas nedeľňajších predčasných parlamentných volieb v Arménsku došlo k dvom prípadom streľby. Podľa arménskej polície sa vyskytlo tiež 64 prípadov narušenia priebehu volebného procesu, informovala ruská tlačová agentúra Interfax Líder jednej z kandidujúcich politických strán Arman Babadžanjan na sociálnej…

V Nemecku strana Ľavica schválila program na septembrové parlamentné voľby

0 icon

Berlín 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká opozičná strana Ľavica (Die Linke) sa v nedeľu na svojom zjazde, ktorý sa konal prostredníctvom videokonferencie, dohodla na volebnom programe, píše agentúra DPA. Ten zahŕňa vyššie dane pre bohatých, kratší pracovný týždeň a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2035 Volebný program strany…

Afganský prezident navštívi v piatok Washington

0 icon

Washington 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   V čase prebiehajúceho odsunu zahraničných vojakov z Afganistanu prijme americký prezident Joe Biden budúci piatok v Bielom dome afganského prezidenta Ašrafa Ghaního. Spoločne s ním Biden vo Washingtone privíta hlavného vyjednávača afganskej vlády na rozhovoroch s Talibanom Abdulláha Abdulláha, oznámila v nedeľu hovorkyňa…

Svetové mocnosti chcú obnoviť rozhovory o iránskom jadrovom programe

0 icon

Viedeň 20. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak,Yonatan Sindel/Pool via AP)   Zástupcovia svetových mocností by mali v nedeľu stretnúť na ďalšom kole rozhovorov o iránskom nukleárnom programe. Informovala o tom agentúra AP Hlavný ruský vyjednávať Michail Uljanov v sobotu uviedol, že dohoda o reštarte dialógu je na dosah, hoci ešte…

Niekoľko tisíc ľudí v Prahe demonštrovalo proti vláde a premiérovi Babišovi

0 icon

Praha 20 jún 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Niekoľko tisíc ľudí sa v nedeľu zhromaždilo na pražskom Václavskom námestí, aby vyjadrili nespokojnosť s českou vládou a premiérom Andrejom Babišom. Demonštráciu organizoval spolok Milion chvilek pro demokracii, informoval spravodajský server iDnes.cz Na Václavskom námestí sa podľa odhadov polície zišlo približne 5000 ľudí,…

Nechať dieťa v aute v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Nechať dieťa v aute bez dozoru a v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru. V súvislosti s aktuálnym horúcim počasím na to upozorňuje bratislavská polícia na sociálnej sieti. Dodala, že v podobných prípadoch hrozí aj väzenie "V takýchto prípadoch môže ísť o trestný čin opustenia…

Regulácia teploty v interiéri je dôležitá v prítomnosti detí či seniorov

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča udržiavať v interiéri teplotu pod 32 stupňov Celzia počas dňa, v noci by izbová teplota nemala prekročiť 24 stupňov Celzia. Regulácia teploty je obzvlášť dôležitá v prítomnosti detí, seniorov nad 65 rokov a chronicky chorých. Pripomenula to Daša Račková,…

Pre deštrukciu právneho štátu na Slovensku žiada Fico stretnutie so šéfkou Európskej komisie

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico v nedeľu na sociálnej sieti uviedol, že sa chce stretnúť s predsedníčkou eurokomisie Ursulou Von der Leyenovou, aby jej tlmočil súčasnú situáciu v justícii a bezpečnostných zložkách v Slovenskej republike. Robert Fico vyhlásil, že Slovensko je dnes príkladom…

Mníchovský starosta chce počas zápasu Nemecka s Maďarskom osvetliť futbalový štadión dúhovými farbami

0 icon

Mníchov 20. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/DPA-Peter Kneffel)   Primátor Mníchova Dieter Reiter písomne vyzve Úniu európskych futbalových zväzov (UEFA), aby počas stredajšieho zápasu národného tímu s Maďarskom povolila osvetliť miestny futbalový štadión vo farbách dúhy. Ako informoval v nedeľu, gesto bude dôležitým signálom tolerancie a rovnosti Na osvetlenie štadióna dúhovými farbami…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

Niečo tu nesedí

0icon

Z oficiálnych celoeurópskych štatistík sa možno dozvedieť, že ku dňu 8. 6. 2021 došlo v Európskej únii po očkovaní proti Covidu-19 k 13 867 úmrtiam a ťažkým poškodeniam zdravia. Menované sú tam všetky štyri západné druhy očkovania. Z celkového počtu 448 miliónov obyvateľov EÚ je to 0,0031 %. Štatistika Slovenskej…

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Paleontológovia zistili, že najnebezpečnejšie miesto v dejinách Zeme bola Sahara

0 icon

Podľa nového dokumentu bola dlho známym, no málo študovaným ložiskom kriedového kameňa. Reč je o púšti Sahara, ktorá je viac ako len pohrebisko pre dinosaurov. Oblasť Kem Kem (Sahara) vo východnom Maroku by tiež mohla byť hlavným kandidátom na najnebezpečnejšie miesto a čas, kde prehistorické tvory Zeme trávili svoje obľúbené…

Ako prichádzajú hurikány k svojim menám a opakujú sa?

0 icon

Hurikány sa vyskytujú každý rok a niekedy môžu byť aktívne 2 alebo 3 súčasne. Používanie mien týchto búrok značne uľahčuje všetkým ľuďom komunikovať o konkrétnych hurikánoch. Meteorológovia, výskumní pracovníci, núdzový štáb, kapitáni lodí aj občania musia jasne vedieť, čo sa k nim blíži. Z tohto dôvodu Svetová meteorologická organizácia vypracúva…

Záhada nacistických pokladov: Ukrývanie nacistického pokladu. 4. časť

0 icon

Po tom, čo esesáci zistili, že sú spojenecké vojská už priam za rohom, rozhodli sa lup zakopať pod stromy. Ďalší esesáci si postupne delili iné poklady, až sa do toho zamiešal neslávne známy podplukovník Otto Skorzeny. Korisť vzal na horský svah a zakopal. Z jeho pokladu sa nikdy nič nenašlo. Po vojne…

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Vo svete IT

Jeden z najlepších robotických vysávačov Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ je aktuálne dostupný v neodolateľnej zľave

0 icon

Kúpa špičkového robotického vysávaču s funkciou mopovania nebola nikdy atraktívnejšia. Robotický vysávač Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ patrí medzi technologicky najvyspelejšie kúsky na trhu, čo sa odzrkadľuje aj na jeho bežnej cene, ktorá v našich končinách atakuje hranicu 400 eur. Vďaka prichádzajúcemu letnému výpredaju na populárnom e-shope Aliexpress.com…

Pozrite sa, ako vedci zničili satelit v plazmovom tuneli, aby sa uistili, že zhorí v atmosfére

0 icon

Na obežnej dráhe Zeme sa nachádza viac ako 12-tisíc satelitov. Niektoré monitorujú počasie, iné zas poskytujú internet. Otázka ale znie, čo sa deje so satelitmi, keď už prestanú slúžiť svojmu účelu? Ostanú na obežnej dráhe, ako vesmírny odpad, alebo zostúpia na Zem a zhoria v atmosfére? Odpoveď na túto otázku prináša portál…

Takto vyzerá prvý závodný lietajúci automobil. Sadli by ste si do neho?

0 icon

Závody automobilov sú pre mnohých z nás divadlom, na ktoré sa radi pozeráme. Spoločnosť Alauda Racing a startup eVTOL chcú tento druh športu povzniesť na novú úroveň. Konkrétne nad naše hlavy. Spoločnosť ešte vo februári tohto roka odhalila elegantný lietajúci automobil, ktorý sa podobá na dron. Samozrejme, lietajúci automobil bol…

Android 11 konečne prichádza do tohto nesmierne populárneho Redmi smartfónu! Registrujete ho i vy?

0 icon

Operačný systém Android 11 registrujú vo svojich smartfónoch mnohí používatelia smartfónov Xiaomi. Populárna séria dostupných smartfónov z minulého roka zrejme schytala v tejto aktualizácii „čierneho Petra“, keďže postupne prichádza do modelov so značným oneskorením. Modely zo série Redmi Note 9 mali získať novú verziu systému už koncom mesiaca apríl, základná…

Záleží vám na súkromí? Tieto Android aplikácie neprehliadajte, mali by ste ich používať!

0 icon

Súkromie je čoraz frekventovanejšou témou a týka sa to najmä mobilných aplikácií. Tie sú totiž v mnohých prípadoch nástrojmi, ktoré sú schopné o nás zberať kvanta dát. Ide o častú praktiku rôznych aplikácií, ktoré tieto dáta najčastejšie zdieľajú s tretími stranami za účelom lepšieho cielenia reklamy. Len pre zaujímavosť, Android zariadenia v priemere každých…

Armádny Magazín

Irak ohlásil nákup ruských raketových systémov S-400. USA začali sťahovať svoje systémy Patriot

0 icon

Irak, 20. júna 2021 (AM) – Po zámeroch Iraku kúpiť skupinu ruských raketových systémov S-400 začali USA sťahovať svoje systémy Patriot.   V Iraku nedávno umiestnené americké protilietadlové raketové systémy Patriot budú z územia tejto blízkovýchodnej krajiny stiahnuté . V budúcom

Viete, že pred 80 rokmi šesť dní existovala „banderovská“ Ukrajina, a viete čo robili československí ženisti v lete 1968 na Šumave? a ďalšie zaujímavo

0 icon

Slovensko, 20. júna 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...pred 80 rokmi 30. 6. 1941 bola vo Ľvove vyhlásená „Ukrajinska deržava“ (Akt o vyhlásení nezávislej Ukrajiny) na čele so Step

CIA má problém. Pakistan vyhlásil že v žiadnom prípade neposkytne svoje vojenské základne

0 icon

USA, 20.jún 2021 (AM) – Denník „The New York Times“ už skôr informoval, že unáhlené stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu vyvolalo pre CIA urgentnú potrebu nájsť novú „základňu“.   Ako informovala agentúra TASS, Pakistan kategoricky vylučuje možnosť umožniť americkej CIA využívať vojenské zákl

Ruské vojnové lode sa opäť zúčastnia testovania amerických hypersonických rakiet na Havaji

0 icon

Havaj, 20. júna 2021 (AM) – Skupina ruských vojnových lodí smeruje na Havajské ostrovy, vydali sa do oblasti údajných testov amerických hypersonických zbraní. Informujú o tom  viaceré telegramové kanály, s tým, že v čase vypustenia hypersonickej rakety, ktoré je naplánované na 21. júna, dorazia ruské bojové lode tichomorskej flotily do testovacej obl

Ukrajina predstavila nový guľomet veľkého kalibru. Video

0 icon

Ukrajina, 20.jún 2021 (AM) – Na vojenskej výstave „ Arms and Security 2021“, ktorá sa konala v Kyjeve , predstavila ukrajinská spoločnosť „XADO-Holding“ nový guľomet veľkého kalibru Snipex Laska K-2.   ]

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali