Pro­ku­rá­to­ri GP SR reagujú na návrh stanoviska Súdnej rady k rozhodnutiu generálneho prokurátora podľa paragrafu 363. Ape­lu­jú na jej čle­nov, aby sa ne­ne­cha­li vtiah­nuť do “po­li­ti­zá­cie prá­va”

Bratislava 1. októbra 2021 (HSP/Právne listy/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pixabay, TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian, Jaroslav Novák)

 

Reak­cia pro­ku­rá­to­rov Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky na návrh sta­no­vis­ka Súd­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky k roz­hod­nu­tiu ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra pod­ľa § 363 Tr.por.

Generálna prokuratúra, podanie, Ústavny súd
Ilustračné foto

Reak­cia pro­ku­rá­to­rov Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky na návrh sta­no­vis­ka Súd­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky k roz­hod­nu­tiu ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra pod­ľa § 363 Tr.por.

Pro­ku­rá­to­ri pries­kum­né­ho od­de­le­nia tres­tné­ho od­bo­ru  Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rí v zmys­le or­ga­ni­zá­cie prá­ce na pro­ku­ra­tú­re  pres­kú­ma­va­jú  spi­so­vé pod­kla­dy  a  pred­kla­da­jú ge­ne­rál­ne­mu pro­ku­rá­to­ri od­ôvod­ne­né sta­no­vis­ká k návr­hom op­ráv­ne­ným osôb pod­ľa § 363 Tr.por. vo ve­ciach spa­da­jú­cich do pô­sob­nos­ti Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky, a kto­rí vy­ba­vu­jú uve­de­nú agen­du od mo­men­tu za­ve­de­nia toh­to in­šti­tú­tu do Tres­tné­ho po­riad­ku, t.j. od 1.1.2006, za­sla­li dňa 30.9.2021 Súd­nej ra­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky list v nas­le­du­jú­com zne­ní:

 

„Vá­že­ný pán pred­se­da súd­nej ra­dy, vá­že­ní čle­no­via súd­nej ra­dy,

po­va­žu­je­me za pot­reb­né  rea­go­vať na Va­mi prip­ra­vo­va­né sta­no­vis­ko k roz­hod­nu­tiu ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra  Slo­ven­skej re­pub­li­ky  pod­ľa § 363 ods.1 Tr.por. v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci ve­de­nej pod sp. zn. IV/3 Pz 22/2021 (ďa­lej len „Návrh sta­no­vis­ka“).

Pre­dov­šet­kým mu­sí­me kon­šta­to­vať, že do pô­sob­nos­ti Súd­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky  (člá­nok 141a  ods. 6 Ústa­vy  SR  a Zá­kon č. 185/2002 Z. z. o  Súd­nej ra­de  SR) ne­pat­rí po­su­dzo­va­nie ús­tav­nos­ti či zá­kon­nos­ti roz­hod­nu­tí ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra.

V tom­to sme­re si do­vo­ľu­je­me pou­ká­zať na  od­bor­né sta­no­vis­ko JUDr. Ju­ra­ja So­po­li­gu – čes­tné­ho pre­zi­den­ta Zdru­že­nia sud­cov Slo­ven­ska a bý­va­lé­ho čle­na Súd­nej ra­dy SR, pub­li­ko­va­né dňa 19.9.2021 v Práv­nych lis­toch, s kto­rým sa  sto­tož­ňu­je­me a na­vy­še len do­dá­va­me, že spo­lu s oso­bou  Prof. JUDr.  Já­na Ma­zá­ka, PhD., ako bý­va­lé­ho pred­se­du Ústav­né­ho sú­du SR, sa na Súd­nu ra­du SR nep­re­su­nu­li aj  kom­pe­ten­cie Ústav­né­ho sú­du SR.

zakon
Ilustračné foto

Vzhľa­dom na to, že na­priek ne­dos­tat­ku prá­vo­mo­ci bu­de  zrej­me Súd­na ra­da SR na svo­jom za­sad­nu­tí dňa 14.10.2021 roz­ho­do­vať o  Návr­hu sta­no­vis­ka, po­va­žu­je­me za pot­reb­né naň rea­go­vať.

Pod­ľa Návr­hu sta­no­vis­ka „spor­né roz­hod­nu­tie ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra za­sia­hlo do le­gi­ti­mi­ty Naj­vyš­šie­ho sú­du SR aj tak, že spo­chyb­ni­lo sud­cov­skú spô­so­bi­losť ko­na­jú­cich zá­kon­ných sud­cov“.

Pod­ľa sprá­vy TA SR z 23.9.2021 pred­se­da súd­nej ra­dy  zdô­raz­nil, že „keď ob­vi­ne­ný nie je zá­ro­veň aj vä­zob­ne stí­ha­ný, pro­ku­rá­tor je pá­nom príp­rav­né­ho ko­na­nia. Na dru­hej stra­ne, keď je ob­vi­ne­ný vo väz­be, pro­ku­rá­tor je  už len stra­nou v ko­na­ní“.

Dru­há časť uve­de­né­ho tvr­de­nia pred­se­du súd­nej ra­dy ne­má  opo­ru v zá­ko­ne.

Pod­ľa  § 230 ods.1 Tr. por. „Do­zor nad dodr­žia­va­ním zá­kon­nos­ti pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní vy­ko­ná­va pro­ku­rá­tor.“

Zá­kon tu žiad­nym spô­so­bom ne­roz­li­šu­je príp­rav­né ko­na­nie, v kto­rom je ob­vi­ne­ný stí­ha­ný vä­zob­ne, a príp­rav­né ko­na­nie, kde je ob­vi­ne­ný stí­ha­ný na slo­bo­de.

Pre­to je myl­ný ar­gu­ment pred­se­du súd­nej ra­dy, že v prí­pa­de vä­zob­né­ho stí­ha­nia ob­vi­ne­né­ho pro­ku­rá­tor ne­má pos­ta­ve­nie „pá­na príp­rav­né­ho ko­na­nia“ a že je iba  „stra­nou ko­na­nia.“

Vy­plý­va to na­po­kon aj zo sa­mot­nej zá­kon­nej úp­ra­vy in­šti­tú­tu väz­by v príp­rav­nom ko­na­ní.

Pod­ľa § 79 ods. 1 Tr. por. „Ak po­mi­nie dô­vod väz­by, dô­vod na jej ďal­šie tr­va­nie, ale­bo up­ly­nie le­ho­ty väz­by, mu­sí byť ob­vi­ne­ný ih­neď pre­pus­te­ný na slo­bo­du. V príp­rav­nom ko­na­ní o tom roz­hod­ne pro­ku­rá­tor.“

Pod­ľa § 79 ods. 2 Tr. por. „Po­li­cajt, pro­ku­rá­tor, sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie a súd sú po­vin­ní skú­mať v kaž­dom ob­do­bí tres­tné­ho stí­ha­nia, či dô­vo­dy väz­by tr­va­jú, ale­bo či sa zme­ni­li. Sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie tak ko­ná iba pri roz­ho­do­va­ní o návr­hu pro­ku­rá­to­ra na predĺže­nie le­ho­ty väz­by ale­bo o zme­ne dô­vo­dov väz­by a pri roz­ho­do­va­ní o žia­dos­ti ob­vi­ne­né­ho o pre­pus­te­nie z väz­by pod­ľa od­se­ku 3….“.

Pod­ľa § 79 ods. 3 Tr. por. „Ob­vi­ne­ný má prá­vo ke­dy­koľ­vek žia­dať o pre­pus­te­nie na slo­bo­du. Ak v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor ta­kej žia­dos­ti ne­vy­ho­vie, pred­lo­ží ju bez meš­ka­nia, naj­nes­kôr do pia­tich pra­cov­ných dní po pred­lo­že­ní ce­lé­ho do­po­siaľ zís­ka­né­ho spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu, so svo­jím sta­no­vis­kom a s návr­hom na roz­hod­nu­tie sud­co­vi pre príp­rav­né ko­na­nie, o čom upo­ve­do­mí ob­vi­ne­né­ho a je­ho ob­haj­cu.“

Z uve­de­ných  us­ta­no­ve­ní plat­né­ho Tres­tné­ho po­riad­ku jed­noz­nač­ne a bez akých­koľ­vek po­chyb­nos­tí vy­plý­va, že pro­ku­rá­tor má nie­len prá­vo, ale aj po­vin­nosť  po­čas ce­lé­ho príp­rav­né­ho ko­na­nia skú­mať, či dô­vo­dy väz­by tr­va­jú (§ 79 ods. 2 Tr. por.), a v prí­pa­de zis­te­nia, že dô­vo­dy väz­by už nie sú da­né, mu­sí ih­neď roz­hod­núť o pre­pus­te­ní ob­vi­ne­né­ho na slo­bo­du (§ 79 ods.1 Tr. por.).

vazenie
Ilustračné foto

Keď­že zá­kon zve­ru­je aj pro­ku­rá­to­ro­vi op­ráv­ne­nie roz­hod­núť o pre­pus­te­ní ob­vi­ne­né­ho  z väz­by v príp­rav­nom ko­na­ní (ide o sú­časť je­ho zá­kon­né­ho op­ráv­ne­nia  a po­vin­nos­ti vy­ko­ná­vať do­zor nad dodr­žia­va­ním zá­kon­nos­ti v príp­rav­nom ko­na­ní), ne­mož­no v príp­rav­nom ko­na­ní po­va­žo­vať pro­ku­rá­to­ra za „stra­nu ko­na­nia“. Stra­nou sa pro­ku­rá­tor stá­va až v ko­na­ní pred sú­dom.

Rov­na­ko ne­mož­no súh­la­siť s tvr­de­ním v Návr­hu sta­no­vis­ka, že roz­hod­nu­tie  ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra pod­ľa § 363 ods.1 Tr. por. za­sia­hlo do le­gi­ti­mi­ty Naj­vyš­šie­ho sú­du SR a  spo­chyb­ni­lo sud­cov­skú spô­so­bi­losť ko­na­jú­cich zá­kon­ných sud­cov.

Op­ráv­ne­nie ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra pod­ľa § 363 ods.1 Tr. por. bo­lo ak­tív­ne vy­uží­va­né v mno­hých prí­pa­doch  zis­te­né­ho po­ru­še­nia zá­ko­na v príp­rav­nom ko­na­ní.

Na ilus­trá­ciu mož­no uviesť  ne­zá­kon­nú prax  vy­šet­ro­va­te­ľov PZ  ak­cep­to­va­nú do­zo­ro­vý­mi pro­ku­rá­tor­mi, keď vy­dá­va­li „všeo­bec­né“ uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia  pod­ľa § 199 ods. 1 Tr. por. „pro fu­tu­ro“ –  te­da pre skut­ky, kto­ré sa eš­te nes­ta­li, ale pod­ľa oča­ká­va­nia or­gá­nov príp­rav­né­ho ko­na­nia sa v bu­dúc­nos­ti ma­li stať, nás­led­ne na zá­kla­de prí­ka­zu sud­cu pre príp­rav­né ko­na­nie za­bez­pe­či­li vy­ho­to­vo­va­nie ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vých zá­zna­mov, a po­kiaľ sa ni­mi po­da­ri­lo za­chy­tiť spá­chanie  „pred­pok­la­da­né­ho“ tres­tné­ho či­nu, vy­da­li uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia pre sku­tok, kto­rý sa však stal až po za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia „vo ve­ci“, čo je pos­tup pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku nep­rí­pust­ný.

Ta­ká­to prax bo­la  bež­ná  naj­mä vo ve­ciach pa­tria­cich do pô­sob­nos­ti Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry, pri­čom Špe­cia­li­zo­va­ný trest­ný súd a v mno­hých prí­pa­doch ani Naj­vyš­ší súd SR v rám­ci dru­hos­tup­ňo­vé­ho ko­na­nia ta­ký­to ne­zá­kon­ný pos­tup or­gá­nov príp­rav­né­ho ko­na­nia ne­zis­til, resp. ho vo svo­jich roz­hod­nu­tiach  ne­vyt­kol.

Až ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor v rám­ci ko­na­nia o návr­hoch ob­vi­ne­ných  pod­ľa § 363 ods.1 a nasl. Tr. por. po dôs­led­nom pres­kú­ma­ní zá­kon­nos­ti ce­lé­ho príp­rav­né­ho ko­na­nia zis­til uve­de­né pro­ces­né po­chy­be­nia, nás­led­ne  tie­to  ne­zá­kon­né uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia zru­šil a pred­se­do­vi tres­tno-práv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR  za­slal  pod­net na  za­uja­tie sta­no­vis­ka k uve­de­nej prob­le­ma­ti­ke.

Na­priek to­mu, že Špe­cia­li­zo­va­ný trest­ný súd  pre­zen­to­val od­liš­né sta­no­vis­ko  od sta­no­vis­ka ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra (rov­na­ko ako Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry GP SR, kto­rý svo­je od­liš­né sta­no­vis­ko pred­lo­žil na­priek to­mu, že ne­bol Naj­vyš­ším sú­dom SR vô­bec os­lo­ve­ný), tres­tnop­ráv­ne ko­lé­gium Naj­vyš­šie­ho sú­du SR na za­sad­nu­tí dňa 23.9.2019 pri­ja­lo sta­no­vis­ko sp. zn. Tpj 47/2019 (pub­li­ko­va­né v Zbier­ke  sta­no­vísk NS a roz­hod­nu­tí sú­dov SR 4/2019 pod č. 33), v kto­rom sa  sto­tož­ni­lo s práv­nym ná­zo­rom ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra.

Pri­ja­tím uve­de­né­ho sta­no­vis­ka tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR tak ok­rem iné­ho doš­lo k potvr­de­niu správ­nos­ti práv­ne­ho ná­zo­ru ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra a te­da aj zá­kon­nos­ti je­ho pred­chá­dza­jú­cich roz­hod­nu­tí vy­da­ných pod­ľa § 363 ods.1 Tr.por.

Zá­ro­veň Tres­tnop­ráv­ne ko­lé­gium Naj­vyš­šie­ho sú­du SR  vo svo­jom sta­no­vis­ku kon­šta­to­va­lo  ne­zá­kon­nosť pos­tu­pu  vy­šet­ro­va­te­ľov a pro­ku­rá­to­rov Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry zis­te­nú ge­ne­rál­nym pro­ku­rá­to­rom v rám­ci ko­na­nia pod­ľa § 363 Tr.por., ho­ci vo via­ce­rých tres­tných ve­ciach  tú­to ne­zá­kon­nosť ne­zis­ti­li ani ko­na­jú­ci zá­kon­ní sud­co­via  Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du, resp. Naj­vyš­šie­ho sú­du SR.

Dô­vo­dom moh­la byť  sku­toč­nosť, že súd, naj­mä pr­vos­tup­ňo­vý, čas­to ko­ná pri roz­ho­do­va­ní o väz­be  v ča­so­vej ties­ni  a vzhľa­dom na roz­sah vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su a práv­nu zlo­ži­tosť ve­ci,  či väč­ší po­čet ob­vi­ne­ných, ob­jek­tív­ne ne­má (na roz­diel od ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra v rám­ci ko­na­nia pod­ľa § 363 Tr.por.) dos­ta­toč­ný ča­so­vý pries­tor na   de­tail­né skú­ma­nie  dodr­ža­nia všet­kých pro­ces­ných us­ta­no­ve­ní or­gán­mi príp­rav­né­ho ko­na­nia.

Z uve­de­né­ho je zrej­mé, že vy­uži­tie op­ráv­ne­nia ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra  v zmys­le § 363 ods.1  Tr.por.  v dot­knu­tých   tres­tných ve­ciach spl­ni­lo svoj účel a vý­znam – nap­ra­viť po­ru­še­nia zá­ko­na v príp­rav­nom ko­na­ní, kto­ré unik­li nie­len or­gá­nom príp­rav­né­ho ko­na­nia, ale aj sú­dom ko­na­jú­cim o väz­be.

Na­vy­še, po zis­te­ní ne­zá­kon­nos­ti pos­tu­pu or­gá­nov príp­rav­né­ho ko­na­nia v rám­ci ko­na­nia  ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra  pod­ľa § 363 Tr.por.  doš­lo na zá­kla­de  je­ho  ak­tív­ne­ho prís­tu­pu k pri­ja­tiu zjed­no­cu­jú­ce­ho sta­no­vis­ka tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­ré  us­mer­ni­lo  ďal­ší  pos­tup   or­gá­nov príp­rav­né­ho ko­na­nia do bu­dúc­nos­ti tak, aby k uve­de­ným po­ru­še­niam  pro­ces­ných us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho po­riad­ku viac ne­do­chá­dza­lo.

Nie je, a ani ne­mô­že byť roz­ho­du­jú­ce, či po­ru­še­nie zá­ko­na zis­tí a nap­ra­ví  ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor, ale­bo zá­kon­ný vo ve­ci ko­na­jú­ci sud­ca. Dô­le­ži­té  je len to, aby bo­la  za­bez­pe­če­ná dôs­led­ná ochra­na práv pa­tria­cich ob­vi­ne­né­mu v zmys­le Ústa­vy SR a Tres­tné­ho po­riad­ku, resp.  roz­hod­nu­tí ESĽP.

Ústava SR
Ilustračné foto

Roz­hod­nu­tie ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra o zru­še­ní ne­zá­kon­né­ho prá­vop­lat­né­ho uz­ne­se­nia or­gá­nov príp­rav­né­ho ko­na­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia pre­to v žiad­nom prí­pa­de nie je mož­né vní­mať ako „spo­chyb­ňo­va­nie sud­cov­skej spô­so­bi­los­ti  ko­na­jú­cich sud­cov“, ale ako napl­ne­nie zá­klad­nej zá­sa­dy tres­tné­ho ko­na­nia  uve­de­nej v us­ta­no­ve­ní § 2 ods.1 Tr. por., v zmys­le kto­rej „nik­to nes­mie byť stí­ha­ný ako ob­vi­ne­ný inak než zo zá­kon­ných dô­vo­dov a spô­so­bom, kto­rý us­ta­no­vu­je ten­to zá­kon.“

Nik­to, ani or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní,  ani zá­kon­ný ko­na­jú­ci sud­ca, nie je neo­myl­ný a  prá­ve pre­to Trest­ný po­ria­dok  ob­sa­hu­je via­ce­ré kon­trol­né me­cha­niz­my a práv­ne pros­tried­ky na zis­te­nie even­tuál­nych po­ru­še­ní zá­ko­na a ich náp­ra­vu, vrá­ta­ne op­ráv­ne­nia ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra v zmys­le § 363 ods.1 Tr.por. (Rov­na­ký účel ma­jú aj ďal­šie riad­ne a mi­mo­riad­ne op­rav­né pros­tried­ky – sťaž­nosť, od­vo­la­nie a do­vo­la­nie.)

Niet po­chýb o tom, že prá­ve  pro­ku­rá­tor je v zmys­le  Tres­tné­ho po­riad­ku ga­ran­tom dodr­žia­va­nia zá­kon­nos­ti v príp­rav­nom ko­na­ní, pre­to cel­kom lo­gic­ky zá­ko­no­dar­ca zve­ril ge­ne­rál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi aj op­ráv­ne­nie v prí­pa­de zis­te­nia po­ru­še­nia zá­ko­na v príp­rav­nom ko­na­ní za­bez­pe­čiť náp­ra­vu a ne­zá­kon­né roz­hod­nu­tie po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov a po­li­caj­tov zru­šiť.

Zá­ro­veň je pot­reb­né uviesť, že roz­hod­nu­tie ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra pod­ľa § 363 Tr.por. o zru­še­ní ne­zá­kon­né­ho uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia net­vo­rí pre­káž­ku „rei iudi­ca­tae“.

Pre­to nič neb­rá­ni opä­tov­né­mu vy­da­niu no­vé­ho uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, pri­čom  v mno­hých prí­pa­doch  k ta­ké­mu­to pos­tu­pu or­gá­nov príp­rav­né­ho ko­na­nia aj do­chá­dza – sa­moz­rej­me  po od­strá­ne­ní pro­ces­ných či skut­ko­vých ne­dos­tat­kov zis­te­ných ge­ne­rál­nym pro­ku­rá­to­rom.

_______________

Zá­ro­veň po­va­žu­je­me za  ne­vyh­nut­né pou­ká­zať  aj na opač­nú si­tuáciu, ku kto­rej by moh­lo dôjsť, ke­by ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor  uve­de­ným op­ráv­ne­ním pod­ľa § 363 ods.1 Tr.por. ne­dis­po­no­val.

Opäť je mož­né ilus­tro­vať tú­to si­tuáciu na kon­krét­nom prík­la­de.

V tres­tnej ve­ci obv. Ja­ros­la­va Haš­čá­ka a spol.  roz­ho­dol  Naj­vyš­ší súd SR  uz­ne­se­ním  zo 7.1.2021 sp.zn. 4 Tost 53/2020 o  pre­pus­te­ní ob­vi­ne­ných  z väz­by, pri­čom v od­ôvod­ne­ní svoj­ho roz­hod­nu­tia kon­šta­to­val nie­len ab­sen­ciu dô­vo­dov väz­by, ale pre­dov­šet­kým ab­sen­ciu zá­kon­ných dô­vo­dov na vzne­se­nie ob­vi­ne­nia.

Jaroslav Haščák
Na snímke Jaroslav Haščák

Na­priek  uve­de­né­mu roz­hod­nu­tiu Naj­vyš­šie­ho sú­du SR,  pro­ku­rá­tor Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry  GP SR dňa 10.3.2021   uz­ne­se­ním  sp.zn. VII/1 Gv 26/20/1000-67  za­mie­tol  sťaž­nos­ti ob­vi­ne­ných  pro­ti uz­ne­se­niu o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia ako „ne­dô­vod­né“, pri­čom sa vo svo­jom roz­hod­nu­tí žiad­nym spô­so­bom  ne­vys­po­ria­dal s ar­gu­men­tmi  Naj­vyš­šie­ho sú­du o ne­dô­vod­nos­ti vzne­se­né­ho ob­vi­ne­nia.

Or­gá­ny  príp­rav­né­ho ko­na­nia tak –  ig­no­ru­júc práv­ny ná­zor Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky – na­ďa­lej pok­ra­čo­va­li  v ne­zá­kon­nom tres­tnom stí­ha­ní ob­vi­ne­ných.

Doš­lo tak k pa­to­vej si­tuá­cii, keď Naj­vyš­ší súd SR sí­ce kon­šta­to­val ne­zá­kon­nosť vzne­se­né­ho ob­vi­ne­nia, ale ne­dis­po­no­val práv­nym nás­tro­jom, na zá­kla­de kto­ré­ho by mo­hol ne­zá­kon­né roz­hod­nu­tie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia zru­šiť, ani nás­tro­jom, kto­rým by na ta­ký pos­tup pria­mo za­via­zal do­zo­ro­vé­ho pro­ku­rá­to­ra.    

Po­kiaľ by  te­da Trest­ný po­ria­dok neu­mož­ňo­val ge­ne­rál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi  zru­šiť  ne­zá­kon­né prá­vop­lat­né uz­ne­se­nie or­gá­nov príp­rav­né­ho o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, dot­knu­tí ob­vi­ne­ní by moh­li byť ne­zá­kon­ne tres­tne stí­ha­ní mož­no aj nie­koľ­ko ro­kov, kým by doš­lo k ich prá­vop­lat­né­mu os­lo­bo­de­niu v ko­na­ní pred sú­dom.

Uve­de­ný ar­gu­ment eš­te zo­sil­ňu­je ne­dáv­ne roz­hod­nu­tie päť­člen­né­ho se­ná­tu Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­rý dňa 20.9.2021 roz­ho­dol o od­miet­nu­tí do­vo­la­nia mi­nis­ter­ky spra­vod­li­vos­ti v tres­tnej ve­ci obv. Mgr. Ja­ros­la­va Haš­čá­ka. Z od­ôvod­ne­nia uve­de­né­ho roz­hod­nu­tia  je zrej­mé, že  do­vo­la­cí súd sa sto­tož­nil s na­pad­nu­tým roz­hod­nu­tím troj­člen­né­ho se­ná­tu naj­vyš­šie­ho se­ná­tu (a te­da aj s roz­hod­nu­tím ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra pod­ľa § 363 Tr.por.) pri­čom kon­šta­to­val, že aj  ke­by ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor nez­ru­šil prá­vop­lat­né uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia,  do­vo­la­nie mi­nis­ter­ky spra­vod­li­vos­ti by ne­bo­lo ús­peš­né.

Ani ta­ké­to roz­hod­nu­tie päť­člen­né­ho se­ná­tu Naj­vyš­šie­ho sú­du SR by však nič nez­me­ni­lo na pa­to­vej si­tuá­cii, kto­rá by v prí­pa­de, ak by ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor ne­dis­po­no­val op­ráv­ne­ním pod­ľa § 363 Tr.por., na­ďa­lej pretr­vá­va­la, pre­to­že ani do­vo­la­cí (rov­na­ko ako sťaž­nost­ný) se­nát naj­vyš­šie­ho sú­du ne­ma­jú  op­ráv­ne­nie zru­šiť ne­zá­kon­né uz­ne­se­nie or­gá­nov príp­rav­né­ho ko­na­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia.  Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry GP SR by tak  –  na­priek  vy­slo­ve­né­mu práv­ne­mu ná­zo­ru ôs­mych sud­cov naj­vyš­šie­ho sú­du – mo­hol na­ďa­lej pok­ra­čo­vať v ne­zá­kon­nom tres­tnom stí­ha­ní ob­vi­ne­ných.

Čo by na ta­ké­to po­ru­šo­va­nie práv ob­vi­ne­né­ho  asi po­ve­dal  Ústav­ný súd  SR prí­pad­ne ESĽP?

V tej­to sú­vis­los­ti si do­vo­lí­me po­lo­žiť  otáz­ku:

Keď sa Súd­na ra­da roz­hod­la vy­dať sta­no­vis­ko o proti­ús­tav­nom pos­tu­pe ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra  v tres­tnej ve­ci  obv. Vla­di­mí­ra Pčo­lin­ské­ho  z dô­vo­du, že  vo svo­jom roz­hod­nu­tí  pod­ľa § 363 a nasl. Tr.por. ne­reš­pek­to­val práv­ny ná­zor Naj­vyš­šie­ho sú­du SR o dô­vod­nos­ti vzne­se­né­ho ob­vi­ne­nia, čím pod­ľa Vás „spo­chyb­nil sud­cov­skú spô­so­bi­losť ko­na­jú­cich sud­cov“, pre­čo sa s rov­na­kým zá­uj­mom  ne­ve­nu­je aj ne­zá­kon­né­mu pos­tu­pu Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry GP SR v tres­tnej ve­ci obv. Mgr. Ja­ros­la­va Haš­čá­ka a spol., kde or­gá­ny príp­rav­né­ho ko­na­nia úpl­ne ig­no­ro­va­li práv­ny ná­zor Naj­vyš­šie­ho sú­du SR o nespl­ne­ní  zá­kon­ných pod­mie­nok na vzne­se­nie ob­vi­ne­nia a na­ďa­lej pok­ra­čo­va­li v ne­zá­kon­nom tres­tnom stí­ha­ní ob­vi­ne­ných.

Od­hliad­nuc od sku­toč­nos­ti, že hod­no­te­nie roz­hod­nu­tí ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra  nes­pa­dá do kom­pe­ten­cie Súd­nej ra­dy, ten­to roz­diel­ny prís­tup k  po­su­dzo­va­niu ús­tav­nos­ti a zá­kon­nos­ti roz­hod­nu­tia  ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra len vo vy­bra­nej tres­tnej ve­ci sved­čí pod­ľa nás o neob­jek­ti­vi­te a úče­lo­vos­ti prip­ra­vo­va­né­ho sta­no­vis­ka a sna­he o po­li­ti­zá­ciu  čin­nos­ti súd­nej ra­dy.

V nad­väz­nos­ti na uve­de­né kon­šta­to­va­nie si do­vo­lí­me na zá­ver uviesť eš­te je­den pos­treh:

Keď Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry GP SR vznie­sol ob­vi­ne­nie pub­li­cis­to­vi  Mi­cha­lo­vi  Hav­ra­no­vi  spolu­pra­cu­jú­ce­mu  s den­ní­kom  SME, de­siat­ky  no­vi­ná­rov pod­pi­so­va­li pe­tí­cie na pro­test pro­ti bez­dô­vod­nej kri­mi­na­li­zá­cii toh­to no­vi­ná­ra a ozna­čo­va­li ju za pria­me  oh­ro­ze­nie  no­vi­nár­skej prá­ce.

Po­kiaľ by ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor SR v da­nej ve­ci ne­vyu­žil svo­je op­ráv­ne­nie pod­ľa § 363 Tr.por., Mi­chal Hav­ran by bol mož­no do­po­siaľ tres­tne stí­ha­ný Úra­dom špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry GP SR,prí­pad­ne by sa mu­sel do­má­hať ochra­ny svo­jich práv na Ústav­nom sú­de SR ale­bo ESĽP.

Keď  však ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor SR v rám­ci ko­na­nia pod­ľa § 363 a nasl. Tr.por. zru­šil  ob­vi­ne­nie Mi­cha­lo­vi Hav­ra­no­vi z dô­vo­du po­ru­še­nia zá­ko­na,  v prin­to­vých a ďal­ších mé­diách sa o tom ob­ja­vi­la len struč­ná sprá­va bez aké­ho­koľ­vek ko­men­to­va­nia toh­to roz­hod­nu­tia, pri­čom nik nes­po­chyb­ňo­val op­ráv­ne­nie ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra roz­hod­núť v tej­to ve­ci pod­ľa § 363 a nasl. Tr. por.

Rov­na­ko bez pov­šim­nu­tia, a to nie­len zo stra­ny mé­dií, ale aj zo stra­ny po­li­ti­kov či Súd­nej ra­dy SR, zos­tal ce­lý rad ďal­ších roz­hod­nu­tí ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra pod­ľa § 363 ods.1 Tr.por.

Keď však ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor vy­užil to is­té zá­kon­né op­ráv­ne­nie v tres­tnej ve­ci Vla­di­mí­ra Pčo­lin­ské­ho, či Mgr. Ja­ros­la­va Haš­čá­ka, roz­pú­tal sa dos­lo­va „ve­rej­ný ošiaľ“, v rám­ci kto­ré­ho sa časť po­li­ti­kov pod­po­ro­va­ná mainstrea­mo­vý­mi mé­dia­mi  a  ďal­ší­mi sa­moz­va­ný­mi od­bor­ník­mi na tres­tné prá­vo, bez akej­koľ­vek zna­los­ti sa­mot­ných roz­hod­nu­tí ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, vy­šet­ro­va­cích spi­sov a v mno­hých prí­pa­doch aj  bez práv­ne­ho vzde­la­nia, sna­ží o zru­še­nie či ob­me­dzenie tej­to zá­kon­nej prá­vo­mo­ci.

Vladimír Pčolinský
Na snímke Vladimír Pčolinský

Pre­to je na­mies­te sa pý­tať, či pri § 363 Tr. por. ide  o prá­vo a zá­kon­nosť, a zá­ujem o spra­vod­li­vosť pre všet­kých ob­ča­nov bez roz­die­lu, ale­bo len a vý­luč­ne o po­li­ti­ku? 

Na zá­kla­de his­to­ric­kých skú­se­nos­tí to­tiž vie­me, že ak zví­ťa­zí po­li­tic­ký zá­ujem   nad dodr­žia­va­ním  ús­ta­vy a zá­ko­nov, zna­me­ná to  de­fi­ni­tív­ny ko­niec práv­ne­ho štá­tu.

Ape­lu­je­me  pre­to na čle­nov Súd­nej ra­dy, aby sa ne­ne­cha­li vtiah­nuť do tej­to po­li­ti­zá­cie prá­va  a  za­cho­va­li si svoj vy­so­ko od­bor­ný  kre­dit, kto­rý v spo­loč­nos­ti prá­vom po­ží­va­jú.“

JUDr. Ja­na Pir­še­lo­vá, pro­ku­rá­tor­ka pries­kum­né­ho od­de­le­nia tres­tné­ho od­bo­ru  Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky

Článok pôvodne vyšiel na portáli pravnelisty.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Už o tom hovorí aj führerka von der Leyenová: Treba očkovať nasilu. A aby členské štáty neprotestovali, o všetkom sa má rozhodovať v Bruseli!

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Brusel sa tento týždeň pokúsil ukradnúť si potajomky moc nad členskými štátmi – tentoraz pod zámienkou „krízového stavu“. Nájde sa aj nabudúce niekto, kto bude podobné svinstvo vetovať? Jedna dávka vakcíny proti Covidu-19 stojí podľa ministra Lengvarského cca 20 eur. Keby na nej…

Reakcie na Žilinku, ktorý odmieta zavedenie trestného činu šírenia dezinformácii: Podľa Gyimesiho z OĽaNO návrh „neprejde cez parlament“. Belousovová: „Kolíková by mala odstúpiť“

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v piatok večer vyjadril, že nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie, ktorú v rámci nového Trestného zákona navrhuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, je „odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti“. Žilinka otvorene hovorí o „absurdnosti, neurčitosti a…

Rozhoduje sa o predĺžení a podobe lockdownu, politici ale zase nie sú jednotní

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/Branislav Bibel)   V stredu uplynú dva týždne lockdownu. To, či je nutné ho predĺžiť, bude cez víkend riešiť konzílium odborníkov. Jednotlivé hnutia ale v tejto otázke nie sú jednotné. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si myslí, že je potrebné sledovať trend nových prípadov a tiež hospitalizácií.…

Blaha: “Zavraždiť desiatku ľudí a podieľať sa na holokauste je o jeden rok prísnejšie potrestané ako mať iný názor na očkovanie. To je Kolíkovej návrh”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v sobotu na Facebooku zareagoval na komentár v Denníku N, ktorý naznačuje, že návrh novely Trestného zákona z dielne ministerky spravodlivosti Kolíkovej je namierený na prísne postihovanie nežiaducich názorov zverejňovaných na sociálnych sieťach a v médiách. Podľa opozičného poslanca…

Šokujúce číslo narastá – v novembri skolabovalo viac ako 100 športovcov

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mnohí z nich zomreli úplne nečakane. A všetci boli dobre trénovaní, mladí ľudia – tak prečo a z akého dôvodu sa im to mohlo stať? Za necelých 10 týždňov chce rakúska vláda presadiť povinné očkovanie Pri propagácii svojho úmyslu, proti ktorému vytrvalo…

Hovorkyňa ruského Ministerstva zahraničných vecí označila nové sankcie Západu za cynické a apelovala na dialóg s Minskom

0 icon

Moskva 5. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Foreign Ministry of the Russian Federation, TASR/AP - Leonid Shcheglov/BelTA via AP)   Nové sankcie Západu voči Bielorusku sú nezákonné, nehumánne a Rusko ich odsudzuje. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí (MZV) Ruskej federácie Maria Zacharovová „Rozhodne odsudzujeme nové obmedzujúce opatrenia proti Bielorusku, ktoré synchrónne prijali…

Majú toho dosť: V sobotu proti opatreniam vo Viedni protestovalo vyše 40 000 ľudí. Do ulíc vyšli aj v Nemecku a Holandsku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v centre rakúskej metropoly Viedeň proti opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom rakúska spravodajská stanica ORF Podľa policajných zdrojov vyšlo v popoludňajších hodinách do ulíc Viedne dovedna zhruba 10.000 ľudí. Polícia označila situáciu za…

Profesorka Frauke Rostalski, členka Nemeckej Etickej Rady odmieta povinné očkovanie

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot Youtube)   Renomovaná právna expertka a profesorka trestného práva na Universität zu Köln, Frauke Rostalski kritizuje možnosť zavedenia všeobecnej povinnosti očkovania, tak ako to žiada budúci kancelár Nemecka Olaf Scholz (SPD) Rostalski v rozhovore pre Kölner Stadt-Anzeiger uviedla: „Povinné očkovanie pre tých, ktorí nepredstavujú…

Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb. Rovnako ako biskupi ani oni nepovažujú plošný zákaz verejných bohoslužieb za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie V tejto súvislosti iniciovali petíciu, ktorú zverejnili na portále www.podpisem.sk…

Lukašenko: Západ chce, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ale zlyháva

0 icon

Minsk 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko prehlásil, že Západ vyvíja tlak na Bielorusko s cieľom premeniť ho na ďalšiu Ukrajinu, čo sa ale podľa jeho slov nikdy nestane "Požadujú, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ktorú označili za demokratickú a vyspelú…

NAJNOVŠIE

BLOG

Jozef Slávik

Slovo k mojim neprajníkom ...

0icon

 Keď človek dlho žije, aj veľa prežije, veľa sa naoučí, ale sa aj mnoho poučí. Som blogerom už cez 15 rokov. Prispieval som do mnohých internetových médií - Pravda, SME 2 x, N - noviny a najnovšie som blogerom u blogu.hlavnésprávy.sk. Priznám sa, že sa mi všade ako blogerovi darilo…

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Vianočná električka v Bratislave: Tohtoročná téma vianočnej električky sa nesie v duchu detských Vianoc

Autor: TASR-Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Už o tom hovorí aj führerka von der Leyenová: Treba očkovať nasilu. A aby členské štáty neprotestovali, o všetkom sa má rozhodovať v Bruseli!

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Brusel sa tento týždeň pokúsil ukradnúť si potajomky moc nad členskými štátmi – tentoraz pod zámienkou „krízového stavu“. Nájde sa aj nabudúce niekto, kto bude podobné svinstvo vetovať? Jedna dávka vakcíny proti Covidu-19 stojí podľa ministra Lengvarského cca 20 eur. Keby na nej…

Reakcie na Žilinku, ktorý odmieta zavedenie trestného činu šírenia dezinformácii: Podľa Gyimesiho z OĽaNO návrh „neprejde cez parlament“. Belousovová: „Kolíková by mala odstúpiť“

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v piatok večer vyjadril, že nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie, ktorú v rámci nového Trestného zákona navrhuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, je „odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti“. Žilinka otvorene hovorí o „absurdnosti, neurčitosti a…

Rozhoduje sa o predĺžení a podobe lockdownu, politici ale zase nie sú jednotní

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/Branislav Bibel)   V stredu uplynú dva týždne lockdownu. To, či je nutné ho predĺžiť, bude cez víkend riešiť konzílium odborníkov. Jednotlivé hnutia ale v tejto otázke nie sú jednotné. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si myslí, že je potrebné sledovať trend nových prípadov a tiež hospitalizácií.…

Blaha: “Zavraždiť desiatku ľudí a podieľať sa na holokauste je o jeden rok prísnejšie potrestané ako mať iný názor na očkovanie. To je Kolíkovej návrh”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v sobotu na Facebooku zareagoval na komentár v Denníku N, ktorý naznačuje, že návrh novely Trestného zákona z dielne ministerky spravodlivosti Kolíkovej je namierený na prísne postihovanie nežiaducich názorov zverejňovaných na sociálnych sieťach a v médiách. Podľa opozičného poslanca…

Šokujúce číslo narastá – v novembri skolabovalo viac ako 100 športovcov

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mnohí z nich zomreli úplne nečakane. A všetci boli dobre trénovaní, mladí ľudia – tak prečo a z akého dôvodu sa im to mohlo stať? Za necelých 10 týždňov chce rakúska vláda presadiť povinné očkovanie Pri propagácii svojho úmyslu, proti ktorému vytrvalo…

Hovorkyňa ruského Ministerstva zahraničných vecí označila nové sankcie Západu za cynické a apelovala na dialóg s Minskom

0 icon

Moskva 5. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Foreign Ministry of the Russian Federation, TASR/AP - Leonid Shcheglov/BelTA via AP)   Nové sankcie Západu voči Bielorusku sú nezákonné, nehumánne a Rusko ich odsudzuje. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí (MZV) Ruskej federácie Maria Zacharovová „Rozhodne odsudzujeme nové obmedzujúce opatrenia proti Bielorusku, ktoré synchrónne prijali…

Majú toho dosť: V sobotu proti opatreniam vo Viedni protestovalo vyše 40 000 ľudí. Do ulíc vyšli aj v Nemecku a Holandsku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v centre rakúskej metropoly Viedeň proti opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom rakúska spravodajská stanica ORF Podľa policajných zdrojov vyšlo v popoludňajších hodinách do ulíc Viedne dovedna zhruba 10.000 ľudí. Polícia označila situáciu za…

Profesorka Frauke Rostalski, členka Nemeckej Etickej Rady odmieta povinné očkovanie

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot Youtube)   Renomovaná právna expertka a profesorka trestného práva na Universität zu Köln, Frauke Rostalski kritizuje možnosť zavedenia všeobecnej povinnosti očkovania, tak ako to žiada budúci kancelár Nemecka Olaf Scholz (SPD) Rostalski v rozhovore pre Kölner Stadt-Anzeiger uviedla: „Povinné očkovanie pre tých, ktorí nepredstavujú…

Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb. Rovnako ako biskupi ani oni nepovažujú plošný zákaz verejných bohoslužieb za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie V tejto súvislosti iniciovali petíciu, ktorú zverejnili na portále www.podpisem.sk…

Lukašenko: Západ chce, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ale zlyháva

0 icon

Minsk 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko prehlásil, že Západ vyvíja tlak na Bielorusko s cieľom premeniť ho na ďalšiu Ukrajinu, čo sa ale podľa jeho slov nikdy nestane "Požadujú, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ktorú označili za demokratickú a vyspelú…

Podkasty

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Slovo k mojim neprajníkom ...

0icon

 Keď človek dlho žije, aj veľa prežije, veľa sa naoučí, ale sa aj mnoho poučí. Som blogerom už cez 15 rokov. Prispieval som do mnohých internetových médií - Pravda, SME 2 x, N - noviny a najnovšie som blogerom u blogu.hlavnésprávy.sk. Priznám sa, že sa mi všade ako blogerovi darilo…

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

TopDesať

Čo ste nevedeli o jedle? Tepelná úprava jedál na 6 spôsobov

0 icon

Teplo vyvoláva v jedlách chemické a fyzikálne zmeny, vďaka ktorým sa stávajú mäkšími a stráviteľnejšími a zároveň sa z nich ľahšie uvoľňujú živiny. Pri tepelnej úprave potravín sa však niektoré živiny rozkladajú. Viete prečo a akým spôsobom sa jedlá tepelne upravujú? Pozrite sa na na prvý pohľad samozrejmé veci trošku…

Mikuláš, Mikolaj či Télapó: Kto nosí darčeky vo svete?

0 icon

Ježiška a svätého Mikuláša pozná každý. Vieme, čo sú zač a že sa na nich môžeme spoľahnúť. V čižmičkách a pod stromčekom nám stále nechajú milé prekvapenia. Rozmýšľali ste už niekedy o tom, či to takto funguje všade vo svete? Kto nosí darčeky v Grécku, Anglicku či Rusku?

10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

0 icon

Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

Santa Claus: Je len výmyslom obchodníkov? 1. časť

0 icon

V západnej Európe je Santa Claus všeobecne známy ako milá postavička, ktorá rozdáva na Vianoce darčeky. Skutočne existoval alebo sa jedná len o marketingový ťah obchodníkov? V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme, kým zrejme postava Mikuláša v skutočnom živote bola, a čo bolo pravdepodobne spúšťačom vzniku legendy o Santa Clausovi. Väčšina historikov a odborníkov na túto…

Čo sa stane s tvojím telom, ak budeš chodiť spať o 22:00?

0 icon

Kim Kardashian , Anna Wintour a Oprah Winfrey majú jednu spoločnú vec: všetky idú spať okolo 22:00. Zdá sa, že tieto ženy vedia, prečo to robia, pretože chodiť tak skoro spať môže mať veľa pozitívnych účinkov na telo a myseľ. Možno potom nie je prekvapením, že niektoré z najúspešnejších žien súčasnosti končia svoj deň tak skoro,…

Armádny Magazín

Americká rozviedka zistila termíny ruského „vpádu“ na Ukrajinu

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM, Sputnik) – Americké výzvedné služby tvrdia, že Rusko plánuje vpád na územie Ukrajiny začiatkom roku 2022. Oznámila to agentúr

Recenzia na ruský bojový film Turista (2021)

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM) – Tento rok som si v júli na dovolenke pozrel ruský bojový film Turista (2021). Film vo mne zanechal veľmi dobrý dojem a odporúčam ho všetkým, ktorí majú radi ruské bojové filmy.   Film natočila spoločnosť Paritet film, režisérom je Andrej Ščerbinin, scenár napísal Vladimir Izmailov. Premié

Francúzsko dodalo Saudom zbrane s vedomím, že sa použijú v Jemene. Vojna si vyžiadala takmer 377 000 obetí

0 icon

Francúzsko, 5. december 2021 (AM) – Podľa webovej stránky Disclose Francúzsko, ktorému v tom čase predsedal Francois Hollande, dodalo

Rusko podniklo rozsiahly útok na americké vojenské satelity

0 icon

USA, 5. december 2021 (AM) – Velenie americkej armády oznámilo, že ruská armáda podnikla bezprecedentný útok na americké vojenské vesmírne satelity. Útoky boli vykonané pomocou systémov rádio-elektronického boja neznámeho typu, trvali veľmi dlho a takéto útoky majú vážny dopad na prevádzku amerických kozmických objektov. Vo vyhlásení amerického vojenského veleni

Die Welt: „Kým sa nemecké tanky prebíjali k Moskve, Stalin organizoval luxusnú hostinu“

0 icon

Nemecko, 5.december 2021 (AM) – „Na jeseň 1941 bola situácia na východnom fronte čoraz kritickejšia: sovietske vojská trpeli porážky, nemecké hitlerovské vojská sebavedome postupovali k Moskve. V meste vládol chaos, zlodeji vykrádali opustené byty a obchody, no Stalin organizoval v Kremli skutočnú hostinu s ikrami, grilovanými prasiatkami a riek

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Vianočná električka v Bratislave: Tohtoročná téma vianočnej električky sa nesie v duchu detských Vianoc

Autor: TASR-Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali