Ostne na poslovenčenie slovenských dejín

Bratislava 30. júna 2021 (HSP/Foto:Screenshot,TASR-František Iván,Pixabay)

 

Vyšla skvelá kniha prof. Martina Homzu: „Maurices novae alebo Nové ostne, Prvá časť“ (vydalo o. z. Slovenské dejiny, 2020). Na 334 stranách so 17 obrázkami a 24 mapami staneme sa účastníkmi exkurzií do Zadunajska za odkrývaním našich dejín v časoch uhorských i preduhorských. Do autobusu nasadli traja študenti, samozrejme vodič a traja profesori histórie, ktorý si autor požičal od Jána Baltazára Magina z jeho Ostňov čiže Obrany Slovákov pred útokmi akéhosi Benčíka z roku 1723:  Polifilusa, Gnorimenesa a Gnorimednopoliprostatusa (ten s najťažším menom je zrejme autor sám)

Maurices novae alebo Nové ostne, Prvá časť
Kniha prof. Martina Homzu: „Maurices novae alebo Nové ostne, Prvá časť“

V autobusa sa vedú debaty o ideovom návrate „slovenskej historiografie k svojim východiskám, k 18. storočiu.“ Dozvedáme sa, že vznik bývalého Česko-Slovenska v roku 1918 „Slovákom v ich intelektuálnom zápase o spoločné kultúrno-historické dedičstvo s Maďarmi nijako nepomohol.“ Je to začiatok pokračovania toho, čo pred sto rokmi bolo prerušené, lebo prídu ešte štyri časti „Ostňov“.

„Dehungarizácia“ slovenských dejín v záujme ich zjednocovania s českými dejinami má na svedomí, že sa dnes uhorské dejiny interpretujú iba v maďarskom nacionalistickom duchu, ako dejiny „latinského maďarského kráľovstva.“ Zápas našich historikov, Jurajov – Papánka, Sklenára a Fándlyho a po nich Franka Sasinka, Jonáša Záborského či Jozefa Hložanského proti takej interpretácii sa v roku 1918 a teraz ako by mal pokračovať. Našou aktuálnou úlohou je obhajovať fakt, že uhorské kráľovstvo bolo možno väčšmi slovenské ako „uhorské“, a že „uhorské“ neznamená „maďarské“. Nikdy nie je neskoro: budeme musieť prezentovať fakt, že Slovanské (ak prekladáme „sclavorum“ ako „slovanské“ a nie „slovenské“) kráľovstvo kráľa Svätopluka I. bolo prvým krokom k usporiadaniu Európy s rovnoprávnym postavením Slovanov popri Galii, Germánii a Rome, čo sa dodnes nestalo. Stane sa to v rámci Intermaria či Trojmoria?

Zisťujeme, že do zoznamu „Rímom korunovaných kráľov“ patria po Svätoplukovi a Štefanovi „takzvaní Arpádovci“ (autor v Arpáda neverí), ozajstní dediči Svätopluka. Iba českým panovníkom nedal korunu pápež, ale Vratislava II. v roku 1085 pomazal z vôle nemeckého cisára Henricha IV. (známeho protipápežskou politikou, začo bol aj exkomunikovaný), mohučský arcibiskup Egilbert. České kráľovstvo však založil až Zlatou bulou sicílskou v roku 1212 cisár Fridrich II. – no a „my sme mali kráľa vždy a Česi až od 13. Storočia.“ České dejiny nie sú teda nijakým pokračovaním svätoplukovských dejín, napriek tomu, že Česi si myslia iné, a to už od 14. storočia, keď splodili tézu „translatio regni“, „prenesenia kráľovstva“ od Svätopluka na české knieža Vratislava II.

Pozorný čitateľ vycíti, že kráľ Svätopluk je srdcovou záležitosťou autora – ťažko nájsť komplexnejší „popis“ Svätopluka, ako je v zborníku Homza et al. „Svätopluk v európskom písomníctve“ (Bratislava 2013). A od Svätopluka je len krok k Nitre a malo by byť aj oveľa bližšie k Pribinovi, ako k Mojmírovi. Malo by, lebo – tak bolo.

Pochváľme za tento prístup váženého pána profesora, ale povedzme, že pri návrate do 18. storočia kriticky hodnoťme, ale neodhadzujme vývody a závery vzácnych slovenských prvohistorikov a z hľadiska nových poznatkov ich len aktualizujme. Veď tak robia všetci okolo nás, opierajú sa o to, čo vytvára z ich dejín jednu dlhú niť, a my takú šancu práve cez Pribinu – Svätopluka a Nitru máme. A na tej báze doslova prepíšme celé naše dejiny. Vymeňme učebnice dejepisu i texty vo wikipédii, nakrúťme dokumentárne a hrané filmy, dajme do povedomia skutočne slovenský pohľad na slovenskú minulosť. Jedným slovom nebojme sa pustiť do zápasu o vlastný výklad dejín: sme plnohodnotným subjektom uhorských dejín a ako hlavný nositeľ pribinovsko-svätoplukovsko-nitrianskeho odkazu skúsme rozvinúť jeden slovenský príbeh, spojený s Nitrou a začínajúci sa Pribinom (vlastne už Samom), so všetkými dôsledkami. Neostaňme na polceste. Aj keď pre mnohých sú už všetky exonymá, teda cudzie pomenovania historických reálií, raz navždy dané a nami akceptované, teda prebrané (s. 272), nebojme sa oprášiť či novozaviesť a používať naše endonymá, mená vlastné, ktoré si dáme my. Urobme poriadok v terminológii. Pomenujme Pribinovu dŕžavu ako Nitravu, príp. Veľkú Nitravu, a vládcov pochádzajúcich z Nitry „Pribinovcami“.

Autor vie, že v boji o slovenskosť slovenských dejín ide o vymedzenie sa voči Maďarom a Čechom. Jedni i druhí vidia totiž naše najstaršie dejiny ich pohľadom a zapĺňajú ich pravdou, ich „historickým naratívom“ náš trh. Pokiaľ ide o Čechov, tí naozaj priamo deformujú slovenské dejiny. Pokiaľ ide o Maďarov, tí vynašli svojsky „rozprávkový“ výklad uhorských (v maďarčine len maďarských) dejín, a to účelovým „preinačovaním“ faktov, uprednostňovaním svojich „vitézov“, „zhmotňovaním“ a dostavovaním a prestavovaním zachovaných artefaktov. Čo nemajú, to dorobia. Veľmi sa mi páči úvaha, že japonským turistom je to jedno, kto a kedy postavil tzv. kostol sv. Štefana v Blatnohrade. Keď Matica slovenská zorganizovala v roku 2012 prvú Národnú slávnosť na Devíne, vznikol nápad nanovo „postaviť“ na nájdených základoch baziliku na Devínskom hrade, aby „Japonci“, ale aj Slováci „očividne“ vedeli, že tam taká bazilika v 9. storočí stála a teraz by sa stala našim pútnickým miestom. Historicky oveľa menej popierateľným ako je „Velihrad“ z koprodukčného filmu Českej televízie a RTVS(!) „Cyril a Metoděj, patróni Slovanů“ z roku 2013 (ako výstižne hovorí diskutér z autobusu Nitra v ňom bola „prezentovaná ako temná, nedôležitá diera niekde vo vesmíre“ a Svätopluk bol „ako prienik podôb Adofla Hitlera a Nemcom nakloneného smilníka“).

Odvahu hovoriť o našich „príčeskoch“ (teda nekriticky pročesky zmýšľajúcich Slovákoch) treba oceniť aj vo svetle prístupu RTVS k slovenským reáliám, ktorá v dôslednom čechoslovakistom hábe predstavila nielen Cyrila a Metoda, ale aj Andreja Hlinku v rámci projektu „Slovenský panteón“ (2020).

sochy sv. Cyrila a sv. Metoda
Ilustračné foto

Česi celkom jednoznačne zdôrazňujú moravsko-českú dominanciu nad Nitrianskom/Nitravou a teda Slovenskom v 9. storočí. Aj keď to nebola pravda, my mlčky súhlasíme. V tomto bode je východisko všetkých ostatných slovensko-českých diskusií či sporov, tu je základ čechoslovakizmu, a to v samotnom názve „Veľká Morava“. Tak teda: Kde sa vzal pojem „Veľká Morava“? O čo sa opiera? Naozaj vyhnal Mojmír Pribinu z Nitry?

Pojem „Veľká Morava“ („Megalé Marabia“) použil ako prvý v polovici 10. storočia byzantský cisár Porfyrogenetos v diele „De administrado imperio“, teda až o polstoročie po smrti Svätopluka. Pritom „megalé“ môže znamenať tak „veľká“, ako aj „vzdialená“ Morava. Toto pomenovanie je už také rozšírené, že žiadať o jeho nahradenie správnejším menom, bližším k pravde, môže sa zdať bláznovstvom. Celý svet doteraz hovorí (alebo skôr nehovorí nič!) o sedemdesiatich troch rokoch (833–906) „Veľkej Moravy“ či „Veľkomoravskej ríše“. Pritom Česi už opúšťajú epitetón „Veľká“, hovoria už iba o Morave, akoby aj tým si chceli celé toto obdobie privlastniť. Pripomína mi to príbeh pomenovania okresného mesta Vranov ako „Vranov nad Topľou“. Napriek tomu, že na Slovensku niet iného Vranova, miestni na prídomku „nad Topľou“ trvajú, lebo ten „zahŕňa“ aj pripojené Čemerné. To slovíčko „Veľká“ pri Morave akoby malo znamenať, že Morava „zahŕňa“ aj Slovensko, Nitravu.

Vznik „Veľkej Moravy“ má oporu len v jedinom dokumente, v spise o „Obrátení Bavorov a Korutáncov na vieru/Conversio Bagoariorum et Carantanorum“, ktorý vznikol okolo roku 870 v rámci obrany konania Frankov proti Metodovi. Ten spis, žiaľ, zožína slávu nie na jednom mieste aj v Homzovej knihe. Na str. 224 sa hodnotí ako „náš slávny bavorský spis z roku 870“. Nuž hej, sú v ňom mená Pribinovej družiny i zoznam kostolov zasvätených Pribinovcami sv. Petrovi, ale jeden taký, pripisovaný samotnému Pribinovi je i v Brne!

Podľa jedinej vety tohto spisu: „V priebehu toho času istý Pribina, vyhnaný Mojmírom, kniežaťom Moravanov nad Dunajom, prišiel k Ratbodovi,“ vznikla „Veľká Morava“. Editor „Prameňov k dejinám Veľkej Moravy“ (Bratislava 1968, s. 82), Peter Ratkoš uvádza: „Je to vlastne jediná, a preto i veľmi dôležitá správa (sic!) o vyhnaní Pribinu a jemu verných veľmožov z Nitrianska Mojmírom, kniežaťom starej Moravy asi r. 833. Tým sa vytvorili podmienky pre vznik väčšieho štátneho celku – Veľkej Moravy“. Historici zvyknú hovorievať, že jeden prameň – žiadny prameň, len práve taká zásadná udalosť v našich dejinách má byť výnimkou? Veď na základe jedinej vety v tomto spise „stvorili“ historici „Veľkú Moravu“, vznikla „neotrasiteľná teória“ o podmanení Nitry/Nitravy Moravou. Takto vznikla „Veľká Morava“ v roku 833? Mojmír vyhnal z Nitry Pribinu, Morava anektovala Nitravu. Poznáte lepšie východisko pre čechoslovakizmus?

Prečítajme si, čo o „Conversiu“ píše súčasný nemecký historik Hans Dieter Tönsmeyer v práci „In castro Chezilonisnovitter Mosapurc vocato,“ ktorá je súčasťou knihy/zborníka „Koceľ a Blatnohrad“ (Marianka 2013). Hovorí o ňom ako o polemickom spise, ktorý bol vsadený do roztržky s Metodom, aby sa dokázalo prednostné postavenie Salzburgu v misii Korutánska a Dolnej Panónii. Vedno s ďalšími po nemecky píšucimi autormi H. Wolframom, F. Lošekom, A. Scharerom a G. Scheibelreiterom tvrdí, že „Obrátenie/Conversio“ bolo zlostnou reakciou na činnosť moravsko-panónskeho metropolitu Metoda, „odôvodnením“ jeho uväznenia po úspešnej misii v Ríme.

A teraz to najdôležitejšie: „Pri zmienke o Pribinovom krste v Traismaueri (827/828) ide jednoznačne o lož.“ Nitrianska kniežacia rodina bola totiž kresťanskou už v roku 742/743, odvtedy boli členmi Salzburského bratstva v Opátstve sv. Petra (to preto postavil Pribina v Brne chrám zasvätený sv. Petrovi?). Keďže do tohto bratstva mohli vstupovať iba kresťania, predkovia Pribinu nemohli nebyť v polovici 8. storočia kresťanmi.

Zastavme sa na chvíľu v Brne. Bolo Brno Pribinovým mestom? Nemecký historik Johannes Tutmair, nazývaný Aventinus (1477-1534) v diele „Annales ducum Boiariae/Bayerische Chronik“ (Anály Bavorov/Bavorská kronika) to vie: „Kráľ Pribina staval kostoly v Nitre, Bratislave, ale aj v Brne, ktorému dal aj svoje meno v podobe Brynna.“ Na str. 47 je k Aventinusovi pripomienka: svoje dielo písal až na začiatku 16. storočia, ale hneď aj dodatok: „Mnohé informácie však mal z prvej ruky, zo starších prameňov, ktoré sa nám k dnešnému dňu nezachovali.“ Prečo potom sa nevenuje pozornosť Aventinusovým tvrdeniam o západnej hranici Pribinovho kráľovstva, siahajúcej do susedstva s Bavorskom? A ďalej, ak by bol Pribina bezvýznamný, prečo by sa jeho podobizeň objavila v diele „Prosopographiae heroum Atque Illustrium Virorum Totius Germaniae“ (Bazilej, 1566), čo je tak či onak druhým prameňom? Druhý autor, aj keď text tohto diela „je aj s chlpmi prevzatý od Aventinusa.“ Žiaľ, prichádzajme dobrovoľne o dôležité informácie, ktoré spolu s ďalšími správami, tiež z nemeckého tábora, dávajú do iného svetla vznik tzv. Veľkej Moravy.

Uverme Aventinusovi, veď aký by mohol mať záujem on, Nemec, „prilievať“ vodu v prospech Pribinu a Nitry? Nitrianske kráľovstvo sa teda v časoch kráľa Pribinu rozprestieralo na obidvoch stranách rieky Moravy. Pribina z Nitry na svoje panstvo do Brna musel ísť cez Mikulčice (údajné centrum moravských Mojmírovcov, v záznamoch však o ňom niet zmienky). Sú len dve možností. Prvá, že Mojmír nemohol sídliť v okolí Mikulčíc. A druhá možnosť: sídlil tam, ale bol Pribinovým podriadeným, teda ak bol Pribina kráľom, on – v súlade so spisom o „Obrátení“ – „kniežaťom Moravanov nad Dunajom.“

Ak bol Pribina rodinne prepojený s bavorským vládnucim rodom, nepriaznivé dôsledky pre neho museli mať bavorsko-franské rozbroje. Keď Frankovia ovládli Bavorsko, a v januári 836 umrel Adalram, prišiel Pribina o jedného zo svojich vplyvných ochrancov. Potom musel zrejme pod tlakom Frankov opustiť Nitru, a Frankovia kráľovstvo svojho suseda zmenšili, jednoducho Moravu od „probavorskej“ Nitravy oddelili, a tam dosadili Mojmíra spomedzi južných Slovanov, pre ktorých je typické zakončenie mena na „mír“. Pribinove vytlačenie z Nitry sa zrejme udialo na príkaz kráľa Frankov Ľudovíta Nemca a vykonal ho Ratbot. Nie Mojmír, ale Ratbot vyháňal Pribinu z Nitry. Veď ak by to bol Mojmír, zaiste by zaujal Nitru, tam však zrejme nikdy nebol, tam vládol možno Svätoplukov otec. Mojmír nedobyl Nitru a nezaložil nejakú „Veľkú Moravu“. Naopak, z Pribinovho panstva, (Veľkej) Nitravy oddelili po roku 836 Moravu.

A kde vládol Mojmír I.? Možno na sútoku Moravy s Dunajom, v „prepevnej pevnosti Devín,“ ktorý vôbec nemusel byť na okraji Moravy. Dodnes sú v Rakúsku Moravský kút (Marchegg) či Moravské pole (Marchfeld). Tam ho ešte počas Pribinovho života nahradil Rastislav. A v postpribinovej Nitre dospieval Svätopluk. Mohol či nemohol byť Svätopluk Pribinovým príbuzným? Mojmírovým zrejme nebol.

Citát z „Ostňov“: „Vytvorenie spoločenstva s osobitnou kolektívnou identitou a kultúrnou pamäťou je vždy cieľavedomý proces a jeho prvým stupňom je určenie svojho vlastného osobitného mena.“ Čo, či kto nám bráni „rekonštruovať“ naše doterajšie vedomosti a pojem „Veľká Morava“ zameniť za priliehavejší: vzhľadom na zaužívaný populárny epitetón „Veľká“ (Morava) na „Veľká Nitrava“? Buďme dôslední v našej logike. Ak Svätopluk vládol z Nitry, a od pápeža vyžiadal biskupa Vichinga, a ten bol biskupom v jeho meste, v Nitre, potom nech nehovorí Gnorimenes, že svätý Metod odišiel z Blatnohradu „za Svätoplukom na Moravu“ (s. 243), ale „za Svätoplukom do Nitry“. Alebo vari vládol Svätopluk z moravských močiarov?

Pred tzv. „Veľkou Moravou“, ktorá mala trvať len 73 rokov, i po nej existovala „Nitrava“, nitrianska dŕžava, trvajúca spred vypuknutia protiavarského povstania (roku 623) do roku 1106/1110 ako údelné kniežatstvo, dovedna teda 487 rokov. Jeden z profesorov uviedol, že Nitra bola kľúčom k ovládnutiu krajín na oboch brehoch Dunaja, a tým aj ku kráľovskej korune (Svätoplukovej, Štefanovej i Gejzu I.). Nebolo by adekvátnym pomenovaním „karpatskej monarchie“ so sídlom v Nitre, podľa Nitry, ktorej korene sú prastaré a má zázemie tak poľnohospodárske, priemyselné, ako aj „kovové“ – stredoslovenské bane sú vzdialené na deň jazdy koňmo, aj teplé a liečivé pramene, vytvárajúce „kúpeľné“ zázemie. Názov „Veľká Morava“ by sme mohli a mali zo slovenského hľadiska považovať za exonymum, ktoré sme nekriticky prebrali. Urobme namiesto Moravy značku z Nitravy, napokon „pomenovania sa menia,“ všakže Polifilus? (s. 291).

Kto vlastne bol Mojmír I., o ktorom sa vôbec nič nevie? „Bohužel, před samotným aktem sjednocení Mojmírova a Pribinova knížectví nemáme o tomto vládci žádne dobové písemné zprávy“ čítame na portáli http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=5945. Napriek tomu mnohí majú v tom jasno: Mojmír prišiel a napadol Nitru z dnešnej Moravy. Mojmír, ktorý mohol mať po odchode Pribinu z Nitry voľnú cestu k vybudovaniu ríše, zrejme nemal na to ani pomyslenie. Bol v službách Ľudovíta Nemca, a len preto jeho ďalšie vládnutie mohlo byť „obdobím pokoja, mieru, budovania ranofeudálneho útvaru a kráľovstva“ – ako ho velebia tí, ktorí píšu, že o ňom nič nevedia. Vznik mohutnej „veľkomoravskej“, vlastne „veľkonitravskej“ ríše, ktorý sa pripisuje Mojmírovi, musel zariadiť až ten, kto sa Nemcom (Frankom, Bavorom) vyrovnal, a tým bol kráľ Svätopluk. Ten sa z Nitry nepohol – na „Velihrad“ ho nekladie ani spomenutý koprodukčný film z roku 2013.

Mal by byť po tom všetkom Svätopluk považovaný za „Mojmírovca“? Cítili sa naši predkovia Moravanmi? Nestor Kyjevský napísal: „Kniežatá pokrstených Slovenov, Rastislav i Svätopluk i Koceľ poslali k cisárovi Michalovi posolstvo…“ V posolstve okrem iného stálo: „Prišli k nám kresťanskí učitelia, mnohí z Vlách, i Grécka a z Nemiec a učia nás rozlične, ale my Sloveni sme prostý ľud…“ V dŕžavách Rastislava, Svätopluka i Koceľa teda nežili „Moravania“, ale „my Sloveni“.  Aj pápežsky list z roku 885 sa začína jednoznačne: „… Svätoplukovi, kráľovi Slovenov.“ Napokon počas debát v autobuse samotného Mojmíra I. nikto ani nespomenul. Ak už napriek všetkému chceme mať „Mojmírovcov“, nemali by sme aj tých považovať za takzvaných, ako to robíme s Arpádovcami?

svatopluk
Ilustračné foto

Autor ponúka veľa argumentov považovať Svätopluka za nasledovníka Pribinu. Základ osobitého vývoja východo-strednej Európy v ranom stredoveku nepoložil ani Svätopluk a iste nie Štefan I., ale „Pribina a jeho ľudia“ (str. 239). Svätopluk je teda ak už nie (a prečo nie?) pokrvným dedičom Pribinu, zaiste je jeho dedičom duchovným, ideovým. Svätopluk získal od Pribinu a Koceľa – a nie od Mojmíra – „viac, ako si dnes vôbec dovoľujeme pod vplyvom aktuálnej dominancie česko-(moravských) naratívov o Veľkej Morave hovoriť“ (s. 121/122).

Logické vyčistenie pojmov, to je cesta k staroslovenskému–nitrianskemu príbehu, kde z mnohých Samových potomkov azda mohla prúdiť krv aj v kniežacej rodine v Nitre, lebo všetko sa dedí a z neba padá iba „rosa“, z tej vzišiel Pribina, a prečo nie aj Svätopluk?

Autor uvádza, že po konečnom víťazstve nitrianskych údelných kniežat nad „Zadunajcami“ vzniká potreba vytvoriť novú syntézu dejín, hľadať novú spoločnú identitu (s. 274), a tou spoločnou identitou sa stala identita „uhorská“. Domácich textov z konca 10. a 11. storočia prakticky niet, existujú iba prepisy z neskoršieho obdobia. Ale aj tak: v najstaršej legende „Život svätých pustovníkov Svorada vyznávača a Benedikta mučeníka,“ napísanej najneskôr v roku 1068 (30 rokov po smrti Štefana), sa ani raz nespomína Uhorsko, iba Panónia. Štefan sa tu uvádza ako vládca Panónov – rovnako titulujú aj Pribinovho syna Koceľa! A označenie „Panónia“ mali aj najstaršie mince. Panónia evidentne existovala pred príchodom Maďarov, išlo o bývalú rímsku provinciu, ťažko sa teda dá spochybniť, že jej meno Maďari nedali, ale ho prijali. Vo „Väčšej legende svätého Štefana kráľa,“ ktorá vznikla o pätnásť rokov neskôr, stretávame sa s Panóniou, ale už aj s Uhorskom. Znamená to teda, že Štefan sa posmrtne „stal“ kráľom Uhrov?

„Starí Maďari“ najprv „zaujali“ Panóniu, a potom – až po smrti kráľa Štefana i po napísaní legendy „Život svätých pustovníkov Svorada vyznávača a Benedikta mučeníka“ – aj „odľahlejšie končiny.“ Až v priebehu 10. storočia (okolo roku 940) sa dostali na líniu Bratislava – Nitra – Lučenec – Michaľany. Ešte okolo roku 1050 prechádzala „slovensko-maďarská“ hranica južne od Michaloviec a Trebišova. Až za kráľa Ladislava z Nitry, ktorý vládol v rokoch 1077–1095 sa uhorské hranice dostali ku Karpatom.

V zakladacej listine beňadického kláštora z roku 1075 sa ešte uvádza „Gejza, z Božej milosti pomazaný kráľ Panónov“. Prvý sám seba za kráľa Uhrov označil až Koloman Knihomol, ktorý vládol v rokoch 1095-1116. Označenia Slovan/Sclav a Panón boli nahradené pomenovaním Uhor na konci 11. storočia. Teda „s Nitranmi“ prichádza „Uhorsko“? Vo „Väčšej legende“ sa na začiatku spomínajú Uhri, bývajúci v panónskej krajine ako „ľud drsný a nestály, ktorý ani nevedel, že je Božím stvorením“. O niekoľko odsekov ďalej sa dozvedáme, že „úcta a sláva“ Panny Bohorodičky Márie „je medzi Uhrami taká veľká,“ že Štefan svoje kráľovstvo „odovzdal“ pod jej stálu ochranu. To predsa nemôžu byť jedni a tí istí „Uhri“, prví, v Zadunajsku boli Tarjánmi, Kérmi či Kesziovcami a ďalšími, a do Panónie len nedávno dorazili a ešte dlho boli pohanmi, takže možno pri nich hovoriť o „úcte“ k Bohorodičke? Tí druhí „Uhri“ boli k úcte voči Bohorodičke vedení misiou Konštantína-Cyrila a Metoda a ich predchodcami. Títo ľudia boli zaiste Slovenmi a zároveň Uhrami v zmysle „obyvatelia Uhorska“.

Ponúka sa teda celkom legitímna otázka: nebolo Uhorsko rovnako ako Panónia názvom územia, ktoré si sedem tureckých/ staromaďarských kmeňov osvojilo, keď na dané územie vstúpilo, rovnako ako slovnú zásobu a náboženstvo jej obyvateľov? Nijaký zo siedmich maďarských kmeňov sa nemenoval ani Panón, ani Uhor, ani Onogur, ani Ugrijec. Až v 13. storočí napísal autor „Uhorsko-poľskej kroniky“, že Aquila/Atila pomenoval Slovenskú krajinu Uhorskom (s. 276). Napokon nebude mať pravdu Franko Sasinek, ktorý odvolávajúc sa na „Monumenta Germania Historica“, vydané v Hannoveri 1878, ako aj na iné spisy tvrdil: „Že názov Uhor znamená Maďara a prinesený bol k Dunaju až Arpádovcami, to je blud. Ten názov už dávno pred Arpádom slýchaný bol v Európe?“

Kedy vstúpil do dejín pojem „slovienčina / slověnština“? Autor to vysvetľuje celkom logicky: Staroslovenčina alebo panónska slovenčina je nekodifikovaný jazyk, v ktorom komunikovala časť západných Slovanov, zatiaľ čo „staroslovienčina je kultúrny jazyk, do ktorého bolo preložené v 9. storočí Sväté písmo vďaka sv. Konštantínovi (Cyrilovi) a Metodovi“ (s. 254). Prvý je vecou každodennosti, druhý je „posvätný – lingua sacra“. Stará slovenčina sa vyvinula v 10. storočí zo staroslovenčiny a nie staroslovienčiny.

Áno, dá sa to takto rozlíšiť, ale pravda je taká, že až do roku 1883 pojem „staroslovienčina“ neexistoval, tento novotvar nepoznal ešte Ľudovít Štúr. Zaviedla ho Pražská lingvistická škola, konkrétne jazykovedec Georg/Jiří Polívka (1858-1933), český slavista, istý čas vedúci funkcionár Československej akadémie vied. V roku 1883 v štúdii Kterým jazykem psány jsou nejstarší památky jazyka slovanského – starobulharsky či staroslovensky? navrhol, aby sa namiesto dovtedy všeobecne používaného pojmu „staroslovenský jazyk“ začal používať termín „staroslověnský jazyk“. Písmeno v hlaholike nazývané „jať“, ktoré slavisti vyslovovali ako slovenské „ä“, Jiří Polívka s cieľom zamaskovať dejiny slovenskej Nitravy a Moravy nahradil znakom „ě“(„ie“). Aj keď Polívkov pokus odmietali najmä poľskí slavisti, jeho českí kolegovia návrh prijali, lebo vedeli, o čo ide. A ich učenliví slovenskí žiaci, nevediac o čo ide, spoločne s koncepciou „československej jazykovej jednoty“ tiež prevzali grafému „ě“ a neskôr „ie“ a začali používať tvary Slovieni, sloviensky, staroslovienčina.

Cieľom tejto navonok „malichernej gramatickej novoty“, na ktorú sme si zvykli, mal byť pokus o pretrhnutie súvislosti medzi slovenčinou a najstarším kultúrnym jazykom Slovanov – Slovänov – Slovenov – Slovákov. Malá, nebadaná zámena „e“ za „ě“ a „ie“ mala prispieť (a prispela) k zoslabeniu starých národných tradícií Slovákov. Jednoducho: čo je „slovenské“ či „staroslovenské“, to vieme, je to naše. Všetko, čo je „slovienske“ či „staroslovienske“ už naším byť nemusí. Ignorácia slovenského národa nijako nemohla pripustiť jeho dávnu existenciu, dokonca jeho politický, kultúrny a náboženský primát v priestore západných Slovanov pred 9. a 10. storočím, prejavujúci sa v jeho mene.

Na záver: veľká vďaka prof. Homza, že máme prvé „Nové ostne“ a že po nich prídu ďalšie. Lebo ešte majú slovenskí historici čo robiť: úloha poslovenčiť slovenské dejiny, ešte nie je splnená.

Marián Tkáč

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Reakcia na zavádzajúci článok Denníka N: “Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát sa nimi začal zaoberať”

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:HS)   Autor Filip Struharík na Denníku N uverejnil zavádzajúci článok: "Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát sa nimi začal zaoberať." Prinášame vám stanovisko redakcie "Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát ich začal riešiť. Bloger Boris Mesár zverejňuje na dezinformačnom webe Hlavné správy nenávistné a antisemitské články. Rada…

Santos poprel, že by Ronaldo hrozil odchodom z tímu

0 icon

Dauha 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Armando Franca)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa podľa slov trénera Fernanda Santosa nevyhrážal odchodom z MS v Katare po tom, čo chýbal v základnej jedenástke v osemfinále proti Švajčiarsku (6:1). Santos však priznal, že Ronaldo nebol šťastný, keď sa dozvedel o absencii v zostave Päťnásobného…

Začala práva zima? Horský priechod Donovaly je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Doprava a obmedzenia na horských priechodoch)   Horský priechod Donovaly je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov. Na ceste je kašovitý sneh. Osobná doprava sa v oboch smeroch zdrží do 15 minút. Informuje o tom Stella centrum na svojom webe. Zelená vlna RTVS uviedla, že obchádzka…

Slovensko je podľa Naďa a Káčera pripravené aj naďalej pomáhať Ukrajine. Čo mu povedali ukrajinskí predstavitelia k prípadnej výmene vlády?

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: Facebook )   Slovensko je aj naďalej pripravené pomáhať Ukrajine. Po návrate z oficiálnej návštevy ukrajinského Kyjeva to na piatkovej tlačovej konferencii potvrdili minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer "Pre nás je absolútne kľúčové, aby sa niečo…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Putin: Ak to bude potrebné, Rusko zníži produkciu ropy a ceny môžu vyletieť a zasiahnuť tých, ktorí zavádzajú stropy

0 icon

Kyjev 9. decembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Twitter, TASR/AP-Markus Schreiber, TASR/AP/dpa-Sven Hoppe, TASR/AP-RU-24 Russian Television via AP, Telegram)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 19:10 - Spojené štáty oznámili nový balík…

Chorváti sú opäť v semifinále, Brazíliu vyradili v rozstrele

0 icon

Dauha 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, TASR/AP-TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Futbalisti Chorvátska sa stali prvými semifinalistami MS v Katare. V piatkovom štvrťfinále zvíťazili úradujúci vicemajstri sveta nad favorizovanou Brazíliou 4:2 v rozstrele z 11 m, keď po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1 Skóre zápasu otvoril v nadstavenom čase prvého predĺženia Neymar,…

Stoltenberg varuje podnikateľský svet pred Čínou

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Nórsky a svetový obchod by sa nemal stať zraniteľným tým, že bude príliš závislý od obchodu s Čínou, varoval vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a poukázal na "chybu" Európy, ktorá sa vo veľkej miere spoliehala na ruský plyn, informuje EURACTIV Stoltenberg,…

Na Moste Lanfranconi bude čiastočná uzávera diaľnice D2

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripomína čiastočnú uzáveru diaľnice D2 na Moste Lanfranconi v pravom jazdnom páse v smere do bratislavskej Petržalky. Obmedzenie potrvá od 22.00 h do sobotňajšej (10. 12.) polnoci. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková "Dôvodom je pokračovanie opravy…

Kto je ZA a kto PROTI? Taraba načrtol, ako budú hlasovať poslanci o Hegerovej vláde

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba (Život – Národná strana) na sociálnej sieti vysvetlil, ako môže dopadnúť hlasovanie o nedôvere vláde Eduarda Hegera. Jeho vyjadrenie vám prinášame v plnom znení Už 3 dni sa dohadujú médiá ako budú hlasovať nezaradení poslanci pri páde…

USA strácajú prehľad o zbraniach na Ukrajine

0 icon

Washington 9. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Nastupujúci predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy uviedol, že cieľom auditu bude zistiť, do akej miery "pomoc USA končí v nesprávnych rukách”, píše Sven R. Larson pre The European Conservative 27. novembra Fox News informovala, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa snažila vystopovať vojenskú pomoc…

NAJNOVŠIE

BLOG

Erik Majercak

Krach dolára – straty bánk a FEDu idú do astronomických výšin. 1,125 bilióna USD mal FED, len za 9 mesiacov. Credit Suisse stratil takmer bilión už minulý rok

0icon

Poviete si: „bilión nie je nejaké veľké číslo a karavána ide ďalej, tak čo“. Ale naozaj? Pre zjednodušenie a kuchynskú ekonomiku 1 koruna bude 1 miliarda eur. Bilión potom bude 1.000 korún. Povedzme si aspoň trošku koľko to je a či tendencia je, že ten bilión a hotovo alebo to ide do oveľa…

Marek Brna

Neobvyklá chorobnosť na samom západe Slovenska

0icon

Nákazlivosťou aj priebehom ochorenia to silno pripomína kovid. Avšak! Testy to ako kovid nedetekujú. Hovorím z vlastnej skúsenosti podľa výpovedí širokého okruhu známych. Počasie je na šírenie vírusu ideálne. Čo ma silno zarazilo pri vstupe do čakárne ambulancie, bol nápis na dverách: Zákaz zdržiavať sa v čakárni (samozrejme s respirátorom),…

René Pavlík

Sloboda slova

0icon

Od rána parlament preosieva návrh zákona ktorým sa má – v záujme ochrany občanov, „regulovať“ sloboda slova. Akonáhle počujem, že sa má niečo regulovať, spozorniem. V dnešných časoch má takmer každý pojem niekoľko, často protichodných významov. Napríklad svastika je podľa výkladového slovníka staroindické kultové zn

Ivan Štubňa

Vláda o neonacistoch v USA a na Ukrajine mlčí. Podporuje ich? ÁNO!!!

0icon

Politicky dezorientovaní vládni maniaci o zločinoch neonacistov mlčia. Predstavíme si dnes amerického skinheadského žoldniera, účastníka bojov na Ukrajine:

Slavěna Vorobelová

Divná logika progresívca Šimečku

0icon

Hlavným účelom západných sankcií proti Rusku po vstupe jeho vojska na Ukrajinu bola snaha o zastavenie ruského predaja energonosičov, najmä ruského plynu prostredníctvom plynovodov do Európy. Ruskí producenti boli dovtedy hlavnými dod&aacu

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Ľudia kráčajú na preplnenej nákupnej ulici Via Dei Condotti s vianočnou výzdobou v Ríme

Autor: TASR/AP-Gregorio Borgia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Reakcia na zavádzajúci článok Denníka N: “Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát sa nimi začal zaoberať”

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:HS)   Autor Filip Struharík na Denníku N uverejnil zavádzajúci článok: "Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát sa nimi začal zaoberať." Prinášame vám stanovisko redakcie "Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát ich začal riešiť. Bloger Boris Mesár zverejňuje na dezinformačnom webe Hlavné správy nenávistné a antisemitské články. Rada…

Santos poprel, že by Ronaldo hrozil odchodom z tímu

0 icon

Dauha 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Armando Franca)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa podľa slov trénera Fernanda Santosa nevyhrážal odchodom z MS v Katare po tom, čo chýbal v základnej jedenástke v osemfinále proti Švajčiarsku (6:1). Santos však priznal, že Ronaldo nebol šťastný, keď sa dozvedel o absencii v zostave Päťnásobného…

Začala práva zima? Horský priechod Donovaly je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Doprava a obmedzenia na horských priechodoch)   Horský priechod Donovaly je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov. Na ceste je kašovitý sneh. Osobná doprava sa v oboch smeroch zdrží do 15 minút. Informuje o tom Stella centrum na svojom webe. Zelená vlna RTVS uviedla, že obchádzka…

Slovensko je podľa Naďa a Káčera pripravené aj naďalej pomáhať Ukrajine. Čo mu povedali ukrajinskí predstavitelia k prípadnej výmene vlády?

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: Facebook )   Slovensko je aj naďalej pripravené pomáhať Ukrajine. Po návrate z oficiálnej návštevy ukrajinského Kyjeva to na piatkovej tlačovej konferencii potvrdili minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer "Pre nás je absolútne kľúčové, aby sa niečo…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Putin: Ak to bude potrebné, Rusko zníži produkciu ropy a ceny môžu vyletieť a zasiahnuť tých, ktorí zavádzajú stropy

0 icon

Kyjev 9. decembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Twitter, TASR/AP-Markus Schreiber, TASR/AP/dpa-Sven Hoppe, TASR/AP-RU-24 Russian Television via AP, Telegram)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 19:10 - Spojené štáty oznámili nový balík…

Chorváti sú opäť v semifinále, Brazíliu vyradili v rozstrele

0 icon

Dauha 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, TASR/AP-TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Futbalisti Chorvátska sa stali prvými semifinalistami MS v Katare. V piatkovom štvrťfinále zvíťazili úradujúci vicemajstri sveta nad favorizovanou Brazíliou 4:2 v rozstrele z 11 m, keď po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1 Skóre zápasu otvoril v nadstavenom čase prvého predĺženia Neymar,…

Stoltenberg varuje podnikateľský svet pred Čínou

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Nórsky a svetový obchod by sa nemal stať zraniteľným tým, že bude príliš závislý od obchodu s Čínou, varoval vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a poukázal na "chybu" Európy, ktorá sa vo veľkej miere spoliehala na ruský plyn, informuje EURACTIV Stoltenberg,…

Na Moste Lanfranconi bude čiastočná uzávera diaľnice D2

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripomína čiastočnú uzáveru diaľnice D2 na Moste Lanfranconi v pravom jazdnom páse v smere do bratislavskej Petržalky. Obmedzenie potrvá od 22.00 h do sobotňajšej (10. 12.) polnoci. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková "Dôvodom je pokračovanie opravy…

Kto je ZA a kto PROTI? Taraba načrtol, ako budú hlasovať poslanci o Hegerovej vláde

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba (Život – Národná strana) na sociálnej sieti vysvetlil, ako môže dopadnúť hlasovanie o nedôvere vláde Eduarda Hegera. Jeho vyjadrenie vám prinášame v plnom znení Už 3 dni sa dohadujú médiá ako budú hlasovať nezaradení poslanci pri páde…

USA strácajú prehľad o zbraniach na Ukrajine

0 icon

Washington 9. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Nastupujúci predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy uviedol, že cieľom auditu bude zistiť, do akej miery "pomoc USA končí v nesprávnych rukách”, píše Sven R. Larson pre The European Conservative 27. novembra Fox News informovala, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa snažila vystopovať vojenskú pomoc…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Erik Majercak

Krach dolára – straty bánk a FEDu idú do astronomických výšin. 1,125 bilióna USD mal FED, len za 9 mesiacov. Credit Suisse stratil takmer bilión už minulý rok

0icon

Poviete si: „bilión nie je nejaké veľké číslo a karavána ide ďalej, tak čo“. Ale naozaj? Pre zjednodušenie a kuchynskú ekonomiku 1 koruna bude 1 miliarda eur. Bilión potom bude 1.000 korún. Povedzme si aspoň trošku koľko to je a či tendencia je, že ten bilión a hotovo alebo to ide do oveľa…

Marek Brna

Neobvyklá chorobnosť na samom západe Slovenska

0icon

Nákazlivosťou aj priebehom ochorenia to silno pripomína kovid. Avšak! Testy to ako kovid nedetekujú. Hovorím z vlastnej skúsenosti podľa výpovedí širokého okruhu známych. Počasie je na šírenie vírusu ideálne. Čo ma silno zarazilo pri vstupe do čakárne ambulancie, bol nápis na dverách: Zákaz zdržiavať sa v čakárni (samozrejme s respirátorom),…

René Pavlík

Sloboda slova

0icon

Od rána parlament preosieva návrh zákona ktorým sa má – v záujme ochrany občanov, „regulovať“ sloboda slova. Akonáhle počujem, že sa má niečo regulovať, spozorniem. V dnešných časoch má takmer každý pojem niekoľko, často protichodných významov. Napríklad svastika je podľa výkladového slovníka staroindické kultové zn

Ivan Štubňa

Vláda o neonacistoch v USA a na Ukrajine mlčí. Podporuje ich? ÁNO!!!

0icon

Politicky dezorientovaní vládni maniaci o zločinoch neonacistov mlčia. Predstavíme si dnes amerického skinheadského žoldniera, účastníka bojov na Ukrajine:

Slavěna Vorobelová

Divná logika progresívca Šimečku

0icon

Hlavným účelom západných sankcií proti Rusku po vstupe jeho vojska na Ukrajinu bola snaha o zastavenie ruského predaja energonosičov, najmä ruského plynu prostredníctvom plynovodov do Európy. Ruskí producenti boli dovtedy hlavnými dod&aacu

Vášeň v Tebe

Expert sa vyjadril k dokumentu Harry a Meghan. Môže si kráľovská rodina už vydýchnuť?

0 icon

Od včera, 8. decembra, môžu ľudia sledovať očakávaný dokument Harry a Meghan. Z troch epizód vyplynulo, že kráľovská rodina bude pravdepodobne s ich obsahom relatívne spokojná. „Nemyslím si, že by tam bolo veľa nového, čo by ich príliš znepokojovalo. Bolo to opakovanie tých istých starých reptaní, opakovanie tých istých vecí (ktoré predtým…

Urobte si rýchly test a zistite, či máte vážny problém s alkoholom

0 icon

Hovorí sa, že alkohol je metlou ľudstva. Na Slovensku platí vysoká spoločenská miera akceptácie konzumácie alkoholu. Mnohí ľudia majú problém s alkoholom a ani si to neuvedomujú. Alkohol poškodzuje nielen fyzické zdravie, ale aj to psychické. Závislosť, ktorá sa postupne vkradne do života človeka, ovláda jeho celodenné fungovanie. Všetko sa následne prispôsobuje…

Fenomenálne sochy Bruna Catalanoa. Prečo im chýba časť tela?

0 icon

Bruno Catalano je úžasný umelec, ktorý vytvára sochy v životnej veľkosti. Nie sú to však klasické sochy. Sú to surrealistické sochy ľudí, ktorým chýbajú značné časti tiel. V človeku tiež vyvolávajú pocit, že popierajú zákony gravitácie. Catalano sa narodil v roku 1960 v sicílskej rodine žijúcej v Maroku. Vyrastal však vo Francúzsku. Keď mal Bruno…

Najčastejšie chyby pri líčení. Ako nevyzerať staršie či dokonca ako klaun?

0 icon

Každá žena chce byť krásna. Vaše krásne črty tváre si môžete dokonale zvýrazniť vhodne zvoleným líčením. Samotné líčenie je však ako umenie. Niektoré jeho techniky totiž môžu spôsobiť, že budete vyzerať oveľa staršie ako v skutočnosti ste. Akým chybám by ste sa mali vyhnúť? Líčenie a očné tiene

Bývala manželka Ondreja Brzobohatého prezradila, ako si udržiava svoje skvelé miery. Odhalila aj drsnú minulosť

0 icon

Taťána Kuchařová, bývalá manželka hudobníka Ondreja Brzobohatého, odhalila, ako si udržiava svoje skvelé mieri. Prezradila tiež, prečo navštevuje terapeuta. A dôvodom nie je rozvod s Ondrejom. Známa česká modelka a Miss World 2006 sa nedávno vrátila z ciest po Ázii. Má však plné ruky práce. Na jedno zo svojich fotení pozvala aj portál Super,

Armádny Magazín

Použité na Ukrajinu - nové na Taiwan. Americký Kongres schválil rekordný rozpočet na obranu

0 icon

USA, 9. december 2022 (AM) – Americká armáda aktívne implementuje program rozvoja a zlepšovania komunikačných kanálov pomocou pokročilých technológií, vrátane zvýšenia nákupu služieb od komerčných spoločností. Jednou z priorít je podľa Pentagonu rozšírenie využívania satelitného internetu na takú úroveň, aby ozbrojen

MARS s MSHORAD u slovenských protilietadlovcov

0 icon

Přelouč, 9. decembra 2022 (AM) - Spoločnosti SAAB a SVOS predstavili systém MSHORAD inštalovaný na bojovom vozidle MARS slovenským protilietadlovcom z 11. brigády vzdušných síl v Nitre a ďalším príslušníkom Ozbrojených síl SR.  

V Rusku sa 9. december oslavuje ako Deň hrdinov vlasti

0 icon

Rusko, 9.december 2022 (AM) – Pamätný dátum bol zriadený v roku 2007 po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin 24. decembra 2007 zaradil zmeny do federálneho zákona „O dňoch vojenskej slávy a pamätných dátach Ruska". Až do roku 1917 sa 9. decembra (26. novembra, podľa starého kalendára) v Rusku slá

Rekordný triumf zbraní Českej zbrojovky a CZ Shooting Teamu na majstrovstvách sveta

0 icon

Česko, 9.december 2022 (AM) – Už devätnáste majstrovstvá sveta v športovej streľbe podľa pravidiel IPSC prebehli od 16. novembra do 3. decembra 2022 v thajskej Pattayi. Hlavným sponzorom napínavého preteku 1600 najlepších strelcov z 50 krajín celého sveta bola Česká zbrojovka as, ktorej medzinárodné družstvo tu zaznamenalo najväčší úspech vo svojej doterajšej

Generálny štáb USA očakáva zimné prerušenie bojov na Ukrajine. Slovensko dodá Ukrajine muníciu pre stíhačky. Prehľad bojovej situácie

0 icon

USA, 9. december 2022 (AM) – Slovensko dodá Ukrajine muníciu pre stíhacie lietadlá , ako aj ďalšie vybavenie, ktoré bude súčasťou nového balíka vojenskej pomoci. Uviedol to minister zahraničných vecí republiky Rastislav Káče

TopDesať

Svet bez ľudí, ktorý pohltila matka príroda: Fotografie plné prázdnoty a zelene

0 icon

Francúzsky fotograf sa rozhodol na internete uverejniť svoju zbierku fotografií, na ktorých zachytil nádherné miesta, ktoré si späť vzala príroda. Fotografie z Černobyľu sme už všetci videli mnohokrát. Svojim spôsobom sú fascinujúce, pretože na miestach kde pred pár desaťročiami žili ľudia, momentálne vládne iba príroda. Francúzsky fotografi Romain Veillon pre…

Tvoje sporenie bude vďaka týmto 10 tipom oveľa efektívnejšie

0 icon

V živote existujú mnohé skratky, vďaka ktorým si dokážeme náš život uľahčiť. Neplatí to však pre všetky činnosti. Dobrou správou je, že aj sporenie sa dá trocha uľahčiť. Pokiaľ ťa zaujíma sporenie a úspora, existuje niekoľko tipov, ktoré ti pomôžu zvládnuť koniec mesiaca a ako bonus ti ostanú peniaze aj…

Slovensko: Zaujímavé fakty o našej krajine. Toto si o Slovensku nevedel

0 icon

Slovensko je jednou z najkrajších a najzaujímavejších krajín sveta. My, Slováci, si to veľmi dobre uvedomujeme. Avšak ani my nevieme o našej krajine všetko. V tomto zozname nájdeš zaujímavé fakty o Slovensku, o ktorých si možno do teraz vôbec nevedel a budeš milo prekvapený.  7. Ako iste vieš, naše hlavné…

Internet: Aká je jeho uhlíková stopa a je možné ho vypnúť?

0 icon

V týchto zložitých dňoch, kedy je veľká časť zemskej populácie doma, je tlak na internet od poskytovateľov omnoho vyšší ako počas bežného dňa. Netflix napríklad zníži kvalitu videí, aby tieto čísla aspoň trochou ovplyvnil. Rozvoj za posledných 36 rokov priniesol nové technológie, ktoré umožňujú navzájom prepájať heterogénne počítačové siete a…

Historické fotografie ti odhalia, aký bol život v 19. a 20. storočí

0 icon

Keď premýšľaš o minulosti, máš pocit, že je to neskutočná realita, ktorú si niekedy môžeme predstaviť ťažšie ako budúcnosť. Vidieť však historické fotografie z 19. a 20. storočia je ešte divnejšie. A prečo je to divnejšie? Pretože tieto historické fotografie sú skutočným dôkazom, že sa tieto udalosti naozaj udiali. Životy…

FOTO DŇA

Ľudia kráčajú na preplnenej nákupnej ulici Via Dei Condotti s vianočnou výzdobou v Ríme

Autor: TASR/AP-Gregorio Borgia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali