Ostne na poslovenčenie slovenských dejín

Bratislava 30. júna 2021 (HSP/Foto:Screenshot,TASR-František Iván,Pixabay)

 

Vyšla skvelá kniha prof. Martina Homzu: „Maurices novae alebo Nové ostne, Prvá časť“ (vydalo o. z. Slovenské dejiny, 2020). Na 334 stranách so 17 obrázkami a 24 mapami staneme sa účastníkmi exkurzií do Zadunajska za odkrývaním našich dejín v časoch uhorských i preduhorských. Do autobusu nasadli traja študenti, samozrejme vodič a traja profesori histórie, ktorý si autor požičal od Jána Baltazára Magina z jeho Ostňov čiže Obrany Slovákov pred útokmi akéhosi Benčíka z roku 1723:  Polifilusa, Gnorimenesa a Gnorimednopoliprostatusa (ten s najťažším menom je zrejme autor sám)

Maurices novae alebo Nové ostne, Prvá časť
Kniha prof. Martina Homzu: „Maurices novae alebo Nové ostne, Prvá časť“

V autobusa sa vedú debaty o ideovom návrate „slovenskej historiografie k svojim východiskám, k 18. storočiu.“ Dozvedáme sa, že vznik bývalého Česko-Slovenska v roku 1918 „Slovákom v ich intelektuálnom zápase o spoločné kultúrno-historické dedičstvo s Maďarmi nijako nepomohol.“ Je to začiatok pokračovania toho, čo pred sto rokmi bolo prerušené, lebo prídu ešte štyri časti „Ostňov“.

„Dehungarizácia“ slovenských dejín v záujme ich zjednocovania s českými dejinami má na svedomí, že sa dnes uhorské dejiny interpretujú iba v maďarskom nacionalistickom duchu, ako dejiny „latinského maďarského kráľovstva.“ Zápas našich historikov, Jurajov – Papánka, Sklenára a Fándlyho a po nich Franka Sasinka, Jonáša Záborského či Jozefa Hložanského proti takej interpretácii sa v roku 1918 a teraz ako by mal pokračovať. Našou aktuálnou úlohou je obhajovať fakt, že uhorské kráľovstvo bolo možno väčšmi slovenské ako „uhorské“, a že „uhorské“ neznamená „maďarské“. Nikdy nie je neskoro: budeme musieť prezentovať fakt, že Slovanské (ak prekladáme „sclavorum“ ako „slovanské“ a nie „slovenské“) kráľovstvo kráľa Svätopluka I. bolo prvým krokom k usporiadaniu Európy s rovnoprávnym postavením Slovanov popri Galii, Germánii a Rome, čo sa dodnes nestalo. Stane sa to v rámci Intermaria či Trojmoria?

Zisťujeme, že do zoznamu „Rímom korunovaných kráľov“ patria po Svätoplukovi a Štefanovi „takzvaní Arpádovci“ (autor v Arpáda neverí), ozajstní dediči Svätopluka. Iba českým panovníkom nedal korunu pápež, ale Vratislava II. v roku 1085 pomazal z vôle nemeckého cisára Henricha IV. (známeho protipápežskou politikou, začo bol aj exkomunikovaný), mohučský arcibiskup Egilbert. České kráľovstvo však založil až Zlatou bulou sicílskou v roku 1212 cisár Fridrich II. – no a „my sme mali kráľa vždy a Česi až od 13. Storočia.“ České dejiny nie sú teda nijakým pokračovaním svätoplukovských dejín, napriek tomu, že Česi si myslia iné, a to už od 14. storočia, keď splodili tézu „translatio regni“, „prenesenia kráľovstva“ od Svätopluka na české knieža Vratislava II.

Pozorný čitateľ vycíti, že kráľ Svätopluk je srdcovou záležitosťou autora – ťažko nájsť komplexnejší „popis“ Svätopluka, ako je v zborníku Homza et al. „Svätopluk v európskom písomníctve“ (Bratislava 2013). A od Svätopluka je len krok k Nitre a malo by byť aj oveľa bližšie k Pribinovi, ako k Mojmírovi. Malo by, lebo – tak bolo.

Pochváľme za tento prístup váženého pána profesora, ale povedzme, že pri návrate do 18. storočia kriticky hodnoťme, ale neodhadzujme vývody a závery vzácnych slovenských prvohistorikov a z hľadiska nových poznatkov ich len aktualizujme. Veď tak robia všetci okolo nás, opierajú sa o to, čo vytvára z ich dejín jednu dlhú niť, a my takú šancu práve cez Pribinu – Svätopluka a Nitru máme. A na tej báze doslova prepíšme celé naše dejiny. Vymeňme učebnice dejepisu i texty vo wikipédii, nakrúťme dokumentárne a hrané filmy, dajme do povedomia skutočne slovenský pohľad na slovenskú minulosť. Jedným slovom nebojme sa pustiť do zápasu o vlastný výklad dejín: sme plnohodnotným subjektom uhorských dejín a ako hlavný nositeľ pribinovsko-svätoplukovsko-nitrianskeho odkazu skúsme rozvinúť jeden slovenský príbeh, spojený s Nitrou a začínajúci sa Pribinom (vlastne už Samom), so všetkými dôsledkami. Neostaňme na polceste. Aj keď pre mnohých sú už všetky exonymá, teda cudzie pomenovania historických reálií, raz navždy dané a nami akceptované, teda prebrané (s. 272), nebojme sa oprášiť či novozaviesť a používať naše endonymá, mená vlastné, ktoré si dáme my. Urobme poriadok v terminológii. Pomenujme Pribinovu dŕžavu ako Nitravu, príp. Veľkú Nitravu, a vládcov pochádzajúcich z Nitry „Pribinovcami“.

Autor vie, že v boji o slovenskosť slovenských dejín ide o vymedzenie sa voči Maďarom a Čechom. Jedni i druhí vidia totiž naše najstaršie dejiny ich pohľadom a zapĺňajú ich pravdou, ich „historickým naratívom“ náš trh. Pokiaľ ide o Čechov, tí naozaj priamo deformujú slovenské dejiny. Pokiaľ ide o Maďarov, tí vynašli svojsky „rozprávkový“ výklad uhorských (v maďarčine len maďarských) dejín, a to účelovým „preinačovaním“ faktov, uprednostňovaním svojich „vitézov“, „zhmotňovaním“ a dostavovaním a prestavovaním zachovaných artefaktov. Čo nemajú, to dorobia. Veľmi sa mi páči úvaha, že japonským turistom je to jedno, kto a kedy postavil tzv. kostol sv. Štefana v Blatnohrade. Keď Matica slovenská zorganizovala v roku 2012 prvú Národnú slávnosť na Devíne, vznikol nápad nanovo „postaviť“ na nájdených základoch baziliku na Devínskom hrade, aby „Japonci“, ale aj Slováci „očividne“ vedeli, že tam taká bazilika v 9. storočí stála a teraz by sa stala našim pútnickým miestom. Historicky oveľa menej popierateľným ako je „Velihrad“ z koprodukčného filmu Českej televízie a RTVS(!) „Cyril a Metoděj, patróni Slovanů“ z roku 2013 (ako výstižne hovorí diskutér z autobusu Nitra v ňom bola „prezentovaná ako temná, nedôležitá diera niekde vo vesmíre“ a Svätopluk bol „ako prienik podôb Adofla Hitlera a Nemcom nakloneného smilníka“).

Odvahu hovoriť o našich „príčeskoch“ (teda nekriticky pročesky zmýšľajúcich Slovákoch) treba oceniť aj vo svetle prístupu RTVS k slovenským reáliám, ktorá v dôslednom čechoslovakistom hábe predstavila nielen Cyrila a Metoda, ale aj Andreja Hlinku v rámci projektu „Slovenský panteón“ (2020).

sochy sv. Cyrila a sv. Metoda
Ilustračné foto

Česi celkom jednoznačne zdôrazňujú moravsko-českú dominanciu nad Nitrianskom/Nitravou a teda Slovenskom v 9. storočí. Aj keď to nebola pravda, my mlčky súhlasíme. V tomto bode je východisko všetkých ostatných slovensko-českých diskusií či sporov, tu je základ čechoslovakizmu, a to v samotnom názve „Veľká Morava“. Tak teda: Kde sa vzal pojem „Veľká Morava“? O čo sa opiera? Naozaj vyhnal Mojmír Pribinu z Nitry?

Pojem „Veľká Morava“ („Megalé Marabia“) použil ako prvý v polovici 10. storočia byzantský cisár Porfyrogenetos v diele „De administrado imperio“, teda až o polstoročie po smrti Svätopluka. Pritom „megalé“ môže znamenať tak „veľká“, ako aj „vzdialená“ Morava. Toto pomenovanie je už také rozšírené, že žiadať o jeho nahradenie správnejším menom, bližším k pravde, môže sa zdať bláznovstvom. Celý svet doteraz hovorí (alebo skôr nehovorí nič!) o sedemdesiatich troch rokoch (833–906) „Veľkej Moravy“ či „Veľkomoravskej ríše“. Pritom Česi už opúšťajú epitetón „Veľká“, hovoria už iba o Morave, akoby aj tým si chceli celé toto obdobie privlastniť. Pripomína mi to príbeh pomenovania okresného mesta Vranov ako „Vranov nad Topľou“. Napriek tomu, že na Slovensku niet iného Vranova, miestni na prídomku „nad Topľou“ trvajú, lebo ten „zahŕňa“ aj pripojené Čemerné. To slovíčko „Veľká“ pri Morave akoby malo znamenať, že Morava „zahŕňa“ aj Slovensko, Nitravu.

Vznik „Veľkej Moravy“ má oporu len v jedinom dokumente, v spise o „Obrátení Bavorov a Korutáncov na vieru/Conversio Bagoariorum et Carantanorum“, ktorý vznikol okolo roku 870 v rámci obrany konania Frankov proti Metodovi. Ten spis, žiaľ, zožína slávu nie na jednom mieste aj v Homzovej knihe. Na str. 224 sa hodnotí ako „náš slávny bavorský spis z roku 870“. Nuž hej, sú v ňom mená Pribinovej družiny i zoznam kostolov zasvätených Pribinovcami sv. Petrovi, ale jeden taký, pripisovaný samotnému Pribinovi je i v Brne!

Podľa jedinej vety tohto spisu: „V priebehu toho času istý Pribina, vyhnaný Mojmírom, kniežaťom Moravanov nad Dunajom, prišiel k Ratbodovi,“ vznikla „Veľká Morava“. Editor „Prameňov k dejinám Veľkej Moravy“ (Bratislava 1968, s. 82), Peter Ratkoš uvádza: „Je to vlastne jediná, a preto i veľmi dôležitá správa (sic!) o vyhnaní Pribinu a jemu verných veľmožov z Nitrianska Mojmírom, kniežaťom starej Moravy asi r. 833. Tým sa vytvorili podmienky pre vznik väčšieho štátneho celku – Veľkej Moravy“. Historici zvyknú hovorievať, že jeden prameň – žiadny prameň, len práve taká zásadná udalosť v našich dejinách má byť výnimkou? Veď na základe jedinej vety v tomto spise „stvorili“ historici „Veľkú Moravu“, vznikla „neotrasiteľná teória“ o podmanení Nitry/Nitravy Moravou. Takto vznikla „Veľká Morava“ v roku 833? Mojmír vyhnal z Nitry Pribinu, Morava anektovala Nitravu. Poznáte lepšie východisko pre čechoslovakizmus?

Prečítajme si, čo o „Conversiu“ píše súčasný nemecký historik Hans Dieter Tönsmeyer v práci „In castro Chezilonisnovitter Mosapurc vocato,“ ktorá je súčasťou knihy/zborníka „Koceľ a Blatnohrad“ (Marianka 2013). Hovorí o ňom ako o polemickom spise, ktorý bol vsadený do roztržky s Metodom, aby sa dokázalo prednostné postavenie Salzburgu v misii Korutánska a Dolnej Panónii. Vedno s ďalšími po nemecky píšucimi autormi H. Wolframom, F. Lošekom, A. Scharerom a G. Scheibelreiterom tvrdí, že „Obrátenie/Conversio“ bolo zlostnou reakciou na činnosť moravsko-panónskeho metropolitu Metoda, „odôvodnením“ jeho uväznenia po úspešnej misii v Ríme.

A teraz to najdôležitejšie: „Pri zmienke o Pribinovom krste v Traismaueri (827/828) ide jednoznačne o lož.“ Nitrianska kniežacia rodina bola totiž kresťanskou už v roku 742/743, odvtedy boli členmi Salzburského bratstva v Opátstve sv. Petra (to preto postavil Pribina v Brne chrám zasvätený sv. Petrovi?). Keďže do tohto bratstva mohli vstupovať iba kresťania, predkovia Pribinu nemohli nebyť v polovici 8. storočia kresťanmi.

Zastavme sa na chvíľu v Brne. Bolo Brno Pribinovým mestom? Nemecký historik Johannes Tutmair, nazývaný Aventinus (1477-1534) v diele „Annales ducum Boiariae/Bayerische Chronik“ (Anály Bavorov/Bavorská kronika) to vie: „Kráľ Pribina staval kostoly v Nitre, Bratislave, ale aj v Brne, ktorému dal aj svoje meno v podobe Brynna.“ Na str. 47 je k Aventinusovi pripomienka: svoje dielo písal až na začiatku 16. storočia, ale hneď aj dodatok: „Mnohé informácie však mal z prvej ruky, zo starších prameňov, ktoré sa nám k dnešnému dňu nezachovali.“ Prečo potom sa nevenuje pozornosť Aventinusovým tvrdeniam o západnej hranici Pribinovho kráľovstva, siahajúcej do susedstva s Bavorskom? A ďalej, ak by bol Pribina bezvýznamný, prečo by sa jeho podobizeň objavila v diele „Prosopographiae heroum Atque Illustrium Virorum Totius Germaniae“ (Bazilej, 1566), čo je tak či onak druhým prameňom? Druhý autor, aj keď text tohto diela „je aj s chlpmi prevzatý od Aventinusa.“ Žiaľ, prichádzajme dobrovoľne o dôležité informácie, ktoré spolu s ďalšími správami, tiež z nemeckého tábora, dávajú do iného svetla vznik tzv. Veľkej Moravy.

Uverme Aventinusovi, veď aký by mohol mať záujem on, Nemec, „prilievať“ vodu v prospech Pribinu a Nitry? Nitrianske kráľovstvo sa teda v časoch kráľa Pribinu rozprestieralo na obidvoch stranách rieky Moravy. Pribina z Nitry na svoje panstvo do Brna musel ísť cez Mikulčice (údajné centrum moravských Mojmírovcov, v záznamoch však o ňom niet zmienky). Sú len dve možností. Prvá, že Mojmír nemohol sídliť v okolí Mikulčíc. A druhá možnosť: sídlil tam, ale bol Pribinovým podriadeným, teda ak bol Pribina kráľom, on – v súlade so spisom o „Obrátení“ – „kniežaťom Moravanov nad Dunajom.“

Ak bol Pribina rodinne prepojený s bavorským vládnucim rodom, nepriaznivé dôsledky pre neho museli mať bavorsko-franské rozbroje. Keď Frankovia ovládli Bavorsko, a v januári 836 umrel Adalram, prišiel Pribina o jedného zo svojich vplyvných ochrancov. Potom musel zrejme pod tlakom Frankov opustiť Nitru, a Frankovia kráľovstvo svojho suseda zmenšili, jednoducho Moravu od „probavorskej“ Nitravy oddelili, a tam dosadili Mojmíra spomedzi južných Slovanov, pre ktorých je typické zakončenie mena na „mír“. Pribinove vytlačenie z Nitry sa zrejme udialo na príkaz kráľa Frankov Ľudovíta Nemca a vykonal ho Ratbot. Nie Mojmír, ale Ratbot vyháňal Pribinu z Nitry. Veď ak by to bol Mojmír, zaiste by zaujal Nitru, tam však zrejme nikdy nebol, tam vládol možno Svätoplukov otec. Mojmír nedobyl Nitru a nezaložil nejakú „Veľkú Moravu“. Naopak, z Pribinovho panstva, (Veľkej) Nitravy oddelili po roku 836 Moravu.

A kde vládol Mojmír I.? Možno na sútoku Moravy s Dunajom, v „prepevnej pevnosti Devín,“ ktorý vôbec nemusel byť na okraji Moravy. Dodnes sú v Rakúsku Moravský kút (Marchegg) či Moravské pole (Marchfeld). Tam ho ešte počas Pribinovho života nahradil Rastislav. A v postpribinovej Nitre dospieval Svätopluk. Mohol či nemohol byť Svätopluk Pribinovým príbuzným? Mojmírovým zrejme nebol.

Citát z „Ostňov“: „Vytvorenie spoločenstva s osobitnou kolektívnou identitou a kultúrnou pamäťou je vždy cieľavedomý proces a jeho prvým stupňom je určenie svojho vlastného osobitného mena.“ Čo, či kto nám bráni „rekonštruovať“ naše doterajšie vedomosti a pojem „Veľká Morava“ zameniť za priliehavejší: vzhľadom na zaužívaný populárny epitetón „Veľká“ (Morava) na „Veľká Nitrava“? Buďme dôslední v našej logike. Ak Svätopluk vládol z Nitry, a od pápeža vyžiadal biskupa Vichinga, a ten bol biskupom v jeho meste, v Nitre, potom nech nehovorí Gnorimenes, že svätý Metod odišiel z Blatnohradu „za Svätoplukom na Moravu“ (s. 243), ale „za Svätoplukom do Nitry“. Alebo vari vládol Svätopluk z moravských močiarov?

Pred tzv. „Veľkou Moravou“, ktorá mala trvať len 73 rokov, i po nej existovala „Nitrava“, nitrianska dŕžava, trvajúca spred vypuknutia protiavarského povstania (roku 623) do roku 1106/1110 ako údelné kniežatstvo, dovedna teda 487 rokov. Jeden z profesorov uviedol, že Nitra bola kľúčom k ovládnutiu krajín na oboch brehoch Dunaja, a tým aj ku kráľovskej korune (Svätoplukovej, Štefanovej i Gejzu I.). Nebolo by adekvátnym pomenovaním „karpatskej monarchie“ so sídlom v Nitre, podľa Nitry, ktorej korene sú prastaré a má zázemie tak poľnohospodárske, priemyselné, ako aj „kovové“ – stredoslovenské bane sú vzdialené na deň jazdy koňmo, aj teplé a liečivé pramene, vytvárajúce „kúpeľné“ zázemie. Názov „Veľká Morava“ by sme mohli a mali zo slovenského hľadiska považovať za exonymum, ktoré sme nekriticky prebrali. Urobme namiesto Moravy značku z Nitravy, napokon „pomenovania sa menia,“ všakže Polifilus? (s. 291).

Kto vlastne bol Mojmír I., o ktorom sa vôbec nič nevie? „Bohužel, před samotným aktem sjednocení Mojmírova a Pribinova knížectví nemáme o tomto vládci žádne dobové písemné zprávy“ čítame na portáli http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=5945. Napriek tomu mnohí majú v tom jasno: Mojmír prišiel a napadol Nitru z dnešnej Moravy. Mojmír, ktorý mohol mať po odchode Pribinu z Nitry voľnú cestu k vybudovaniu ríše, zrejme nemal na to ani pomyslenie. Bol v službách Ľudovíta Nemca, a len preto jeho ďalšie vládnutie mohlo byť „obdobím pokoja, mieru, budovania ranofeudálneho útvaru a kráľovstva“ – ako ho velebia tí, ktorí píšu, že o ňom nič nevedia. Vznik mohutnej „veľkomoravskej“, vlastne „veľkonitravskej“ ríše, ktorý sa pripisuje Mojmírovi, musel zariadiť až ten, kto sa Nemcom (Frankom, Bavorom) vyrovnal, a tým bol kráľ Svätopluk. Ten sa z Nitry nepohol – na „Velihrad“ ho nekladie ani spomenutý koprodukčný film z roku 2013.

Mal by byť po tom všetkom Svätopluk považovaný za „Mojmírovca“? Cítili sa naši predkovia Moravanmi? Nestor Kyjevský napísal: „Kniežatá pokrstených Slovenov, Rastislav i Svätopluk i Koceľ poslali k cisárovi Michalovi posolstvo…“ V posolstve okrem iného stálo: „Prišli k nám kresťanskí učitelia, mnohí z Vlách, i Grécka a z Nemiec a učia nás rozlične, ale my Sloveni sme prostý ľud…“ V dŕžavách Rastislava, Svätopluka i Koceľa teda nežili „Moravania“, ale „my Sloveni“.  Aj pápežsky list z roku 885 sa začína jednoznačne: „… Svätoplukovi, kráľovi Slovenov.“ Napokon počas debát v autobuse samotného Mojmíra I. nikto ani nespomenul. Ak už napriek všetkému chceme mať „Mojmírovcov“, nemali by sme aj tých považovať za takzvaných, ako to robíme s Arpádovcami?

svatopluk
Ilustračné foto

Autor ponúka veľa argumentov považovať Svätopluka za nasledovníka Pribinu. Základ osobitého vývoja východo-strednej Európy v ranom stredoveku nepoložil ani Svätopluk a iste nie Štefan I., ale „Pribina a jeho ľudia“ (str. 239). Svätopluk je teda ak už nie (a prečo nie?) pokrvným dedičom Pribinu, zaiste je jeho dedičom duchovným, ideovým. Svätopluk získal od Pribinu a Koceľa – a nie od Mojmíra – „viac, ako si dnes vôbec dovoľujeme pod vplyvom aktuálnej dominancie česko-(moravských) naratívov o Veľkej Morave hovoriť“ (s. 121/122).

Logické vyčistenie pojmov, to je cesta k staroslovenskému–nitrianskemu príbehu, kde z mnohých Samových potomkov azda mohla prúdiť krv aj v kniežacej rodine v Nitre, lebo všetko sa dedí a z neba padá iba „rosa“, z tej vzišiel Pribina, a prečo nie aj Svätopluk?

Autor uvádza, že po konečnom víťazstve nitrianskych údelných kniežat nad „Zadunajcami“ vzniká potreba vytvoriť novú syntézu dejín, hľadať novú spoločnú identitu (s. 274), a tou spoločnou identitou sa stala identita „uhorská“. Domácich textov z konca 10. a 11. storočia prakticky niet, existujú iba prepisy z neskoršieho obdobia. Ale aj tak: v najstaršej legende „Život svätých pustovníkov Svorada vyznávača a Benedikta mučeníka,“ napísanej najneskôr v roku 1068 (30 rokov po smrti Štefana), sa ani raz nespomína Uhorsko, iba Panónia. Štefan sa tu uvádza ako vládca Panónov – rovnako titulujú aj Pribinovho syna Koceľa! A označenie „Panónia“ mali aj najstaršie mince. Panónia evidentne existovala pred príchodom Maďarov, išlo o bývalú rímsku provinciu, ťažko sa teda dá spochybniť, že jej meno Maďari nedali, ale ho prijali. Vo „Väčšej legende svätého Štefana kráľa,“ ktorá vznikla o pätnásť rokov neskôr, stretávame sa s Panóniou, ale už aj s Uhorskom. Znamená to teda, že Štefan sa posmrtne „stal“ kráľom Uhrov?

„Starí Maďari“ najprv „zaujali“ Panóniu, a potom – až po smrti kráľa Štefana i po napísaní legendy „Život svätých pustovníkov Svorada vyznávača a Benedikta mučeníka“ – aj „odľahlejšie končiny.“ Až v priebehu 10. storočia (okolo roku 940) sa dostali na líniu Bratislava – Nitra – Lučenec – Michaľany. Ešte okolo roku 1050 prechádzala „slovensko-maďarská“ hranica južne od Michaloviec a Trebišova. Až za kráľa Ladislava z Nitry, ktorý vládol v rokoch 1077–1095 sa uhorské hranice dostali ku Karpatom.

V zakladacej listine beňadického kláštora z roku 1075 sa ešte uvádza „Gejza, z Božej milosti pomazaný kráľ Panónov“. Prvý sám seba za kráľa Uhrov označil až Koloman Knihomol, ktorý vládol v rokoch 1095-1116. Označenia Slovan/Sclav a Panón boli nahradené pomenovaním Uhor na konci 11. storočia. Teda „s Nitranmi“ prichádza „Uhorsko“? Vo „Väčšej legende“ sa na začiatku spomínajú Uhri, bývajúci v panónskej krajine ako „ľud drsný a nestály, ktorý ani nevedel, že je Božím stvorením“. O niekoľko odsekov ďalej sa dozvedáme, že „úcta a sláva“ Panny Bohorodičky Márie „je medzi Uhrami taká veľká,“ že Štefan svoje kráľovstvo „odovzdal“ pod jej stálu ochranu. To predsa nemôžu byť jedni a tí istí „Uhri“, prví, v Zadunajsku boli Tarjánmi, Kérmi či Kesziovcami a ďalšími, a do Panónie len nedávno dorazili a ešte dlho boli pohanmi, takže možno pri nich hovoriť o „úcte“ k Bohorodičke? Tí druhí „Uhri“ boli k úcte voči Bohorodičke vedení misiou Konštantína-Cyrila a Metoda a ich predchodcami. Títo ľudia boli zaiste Slovenmi a zároveň Uhrami v zmysle „obyvatelia Uhorska“.

Ponúka sa teda celkom legitímna otázka: nebolo Uhorsko rovnako ako Panónia názvom územia, ktoré si sedem tureckých/ staromaďarských kmeňov osvojilo, keď na dané územie vstúpilo, rovnako ako slovnú zásobu a náboženstvo jej obyvateľov? Nijaký zo siedmich maďarských kmeňov sa nemenoval ani Panón, ani Uhor, ani Onogur, ani Ugrijec. Až v 13. storočí napísal autor „Uhorsko-poľskej kroniky“, že Aquila/Atila pomenoval Slovenskú krajinu Uhorskom (s. 276). Napokon nebude mať pravdu Franko Sasinek, ktorý odvolávajúc sa na „Monumenta Germania Historica“, vydané v Hannoveri 1878, ako aj na iné spisy tvrdil: „Že názov Uhor znamená Maďara a prinesený bol k Dunaju až Arpádovcami, to je blud. Ten názov už dávno pred Arpádom slýchaný bol v Európe?“

Kedy vstúpil do dejín pojem „slovienčina / slověnština“? Autor to vysvetľuje celkom logicky: Staroslovenčina alebo panónska slovenčina je nekodifikovaný jazyk, v ktorom komunikovala časť západných Slovanov, zatiaľ čo „staroslovienčina je kultúrny jazyk, do ktorého bolo preložené v 9. storočí Sväté písmo vďaka sv. Konštantínovi (Cyrilovi) a Metodovi“ (s. 254). Prvý je vecou každodennosti, druhý je „posvätný – lingua sacra“. Stará slovenčina sa vyvinula v 10. storočí zo staroslovenčiny a nie staroslovienčiny.

Áno, dá sa to takto rozlíšiť, ale pravda je taká, že až do roku 1883 pojem „staroslovienčina“ neexistoval, tento novotvar nepoznal ešte Ľudovít Štúr. Zaviedla ho Pražská lingvistická škola, konkrétne jazykovedec Georg/Jiří Polívka (1858-1933), český slavista, istý čas vedúci funkcionár Československej akadémie vied. V roku 1883 v štúdii Kterým jazykem psány jsou nejstarší památky jazyka slovanského – starobulharsky či staroslovensky? navrhol, aby sa namiesto dovtedy všeobecne používaného pojmu „staroslovenský jazyk“ začal používať termín „staroslověnský jazyk“. Písmeno v hlaholike nazývané „jať“, ktoré slavisti vyslovovali ako slovenské „ä“, Jiří Polívka s cieľom zamaskovať dejiny slovenskej Nitravy a Moravy nahradil znakom „ě“(„ie“). Aj keď Polívkov pokus odmietali najmä poľskí slavisti, jeho českí kolegovia návrh prijali, lebo vedeli, o čo ide. A ich učenliví slovenskí žiaci, nevediac o čo ide, spoločne s koncepciou „československej jazykovej jednoty“ tiež prevzali grafému „ě“ a neskôr „ie“ a začali používať tvary Slovieni, sloviensky, staroslovienčina.

Cieľom tejto navonok „malichernej gramatickej novoty“, na ktorú sme si zvykli, mal byť pokus o pretrhnutie súvislosti medzi slovenčinou a najstarším kultúrnym jazykom Slovanov – Slovänov – Slovenov – Slovákov. Malá, nebadaná zámena „e“ za „ě“ a „ie“ mala prispieť (a prispela) k zoslabeniu starých národných tradícií Slovákov. Jednoducho: čo je „slovenské“ či „staroslovenské“, to vieme, je to naše. Všetko, čo je „slovienske“ či „staroslovienske“ už naším byť nemusí. Ignorácia slovenského národa nijako nemohla pripustiť jeho dávnu existenciu, dokonca jeho politický, kultúrny a náboženský primát v priestore západných Slovanov pred 9. a 10. storočím, prejavujúci sa v jeho mene.

Na záver: veľká vďaka prof. Homza, že máme prvé „Nové ostne“ a že po nich prídu ďalšie. Lebo ešte majú slovenskí historici čo robiť: úloha poslovenčiť slovenské dejiny, ešte nie je splnená.

Marián Tkáč

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Chmelár: Samotné „historické“ závery NATO mi pripadajú ako úlety šialencov, ktorí nie sú schopní vnímať realitu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Analytik Eduard Chmelár sa na sociálnej sieti vyjadril k samitu NATO v Madride. Jeho názor prinášame v plnom znení „Samit NATO v Madride obnažil okrem iného aj zúfalú plytkosť verejného diskurzu na Slovensku. Nedočkali sme sa žiadnych zásadných analýz a už vôbec nie polemických…

Streľba v Chicagu: V sprievode ku Dňu nezávislosti zomrelo najmenej 6 ľudí

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   V sprievode ku Dňu nezávislosti na predmestí Chicaga sa strieľalo. Radnica mesta potvrdila najmenej šesť obetí, ďalších 24 ľudí bolo prevezených do nemocnice, informuje portál iDNES Policajti zaistili zbraň, ktorú útočník použil. Podľa predbežných informácií strieľal útočník zo strechy jedného z okolitých domov.…

Ukrajinské zdroje a BBC: Záujemcovia o stretnutie s Putinom sa musia testovať na 4 choroby

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Ukrajinské zdroje prinášajú informácie o Putinovi. Sprievod (lekári, piloti a personál) ruského prezidenta neopustil karanténu takmer dva roky. Podľa vyšetrovania BBC sa všetci, ktorí sa chcú stretnúť s Putinom, musia podrobiť karanténe Osoby, ktoré sa chcú stretnúť s Putinom, sa pred umiestnením do…

Po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, teraz sa vracia do Ruska

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalá redaktorka Prvého kanála Marina Ovsyannikovová, ktorá po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, sa vracia do Ruska. Zverejnila fotografiu z lietadla a uviedla, že bola „nútená“ vrátiť sa do Moskvy Ovsyannikovová má v úmysle žalovať svojho manžela pre svoju 11-ročnú dcéru,…

Bývalý šéf NATO: Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   "Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť," vyhlásil bývalý šéf NATO Anders Fogh Rasmussen. Povedal to počas svojej návštevy Kyjeva "Najväčším rizikom je teraz dlhotrvajúci konflikt. Rusi sú majstrami vo vleklých konfliktoch. Stačí sa pozrieť na Gruzínsko - v Južnom Osetsku to trvá od roku…

Vyvezú ukrajinské obilie cez Dunaj? Johnson prišiel s návrhom

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Britský premiér Boris Johnson hľadá alternatívy na vývoz ukrajinského obilia, ak to nepôjde cez Bosporský prieplav. Za jeden z variantov považuje Dunaj „Turci sú na vyriešenie tohto problému absolútne nevyhnutní. Robia, čo môžu… Záleží však, či Rusi budú súhlasiť s tým, aby sa to…

Americký ekonóm Sachs hovorí, že Covid-19 môže mať pôvod v americkom biolaboratóriu

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:Screenshot)   Zaujímavé vyhlásenie urobil ekonóm Jeffrey Sachs, riaditeľ Inštitútu Zeme na Kolumbijskej univerzite Na okrúhlom stole, ktorý zorganizovala vpred niekoľkými týždňami španielska mimovládna organizácia GATE Centre, vyhlásil, že COVID-19 bol pravdepodobne vytvorený v americkom biolaboratóriu. Sachs vyslovil tento záver na základe práv človeka, ktorý…

Český generál má pre Zelenského zlú správu: „Už vám nemáme čo poslať“

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalý šéf českej spravodajskej služby Andor Šándor povedal, že NATO nie je pripravené na dlhotrvajúci konflikt. Podľa jeho názoru západné krajiny aktívne podporujú Ukrajinu slovami, ale čoraz menej sú schopné poskytnúť skutočnú pomoc Generál uviedol ako príklad Nemecko, ktoré sľúbilo veľa, ale urobilo málo.…

Na Slovensku pokračuje pokles dodávok ruského plynu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Pokles dodávok ruského plynu o polovicu bude pokračovať aj tento týždeň. Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a. s. (SPP) však tvrdí, že krátenie dodávok nemá žiadny vplyv na zákazníkov Podľa SPP sa malo podariť zaistiť dodatočné množstvá plynu dovozom skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi a…

Šéf NASA: Čína môže pristáť na Mesiaci a vyhlásiť ho za svoje územie

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Bude Mesiac čínsky? Začínajú sa nové preteky s novým súťažiacim, ktorého cieľom je vesmír a jeho telesá? Šéf NASA má vážne obavy z čínskeho vesmírneho programu Šéf NASA Bill Nelson vyjadril obavy z čínskeho vesmírneho programu. "Mali by sme sa veľmi obávať, že Čína…

NAJNOVŠIE

BLOG

Oliver Kavický

Heger propagoval pitie vodky pred malými deťmi! A tým spáchal trestný čin ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, za čo môže byť odsúdený na 6 mesiacov až 5 rokov

0icon

Heger sa pred vstupom do politiky živil ako predavač vodky. A neštítil sa propagovať pitie vodky aj pred malými deťmi! Sú na to nespochybniteľné dôkazy! Heger pred malými deťmi propagoval pitie vodky napríklad týmito slovami: "A čo je lepšie ako si dať koktejl aj cez deň poobede? A čo je lepšie,…

Gustáv Murín

MEGAKŠEFT ministerky Milanovej

0icon

Osoba menom Milanová je klasickou ukážkou „odborníkov“, ktorý k moci priviedol sociopat Matovič. On sám je im vzorrrom, keď verejne vyhlásil, že sa vo financiách nevyzná (na všetko vraj má Pavlínku), ale drzo zastáva funkciu ministra financií s perspektívou, že našu krajinu privedie k bankrotu. Kultúrny bankrot zabezpečuje Milanová.

Boris Mesár

Tu je 96 prípadov vytvárania umelého nedostatku potravín v USA .

0icon

Počuli ste o všetkých farmách, distribučných centrách a potravinárskych závodoch, ktoré boli záhadne vypálené alebo zničené?Vláda NEPREDPOVEDÁ nedostatok potravín. Oni ho VYTVÁRAJÚ ! Otvorte oči! Za posledný rok sa stalo príliš veľa incidentov na to, aby to bola náhoda.Pozri na to : 1. 4/30/21 Monmouth Smith

Juraj Tušš

Dnešná situácia vo svete– Davos spustil odpočítavanie.

0icon

Prednedávnom na svetovom ekonomickom fóre v Davose vystúpili, okrem iných, dve kľúčové postavy dnešnej svetovej politiky – H.Kissinger a G.Soros. Obaja predniesli veľmi dôležité posolstvá svetu a zároveň načrtli riešenia dnešnej kritickej situácie... i keď

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Chmelár: Samotné „historické“ závery NATO mi pripadajú ako úlety šialencov, ktorí nie sú schopní vnímať realitu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Analytik Eduard Chmelár sa na sociálnej sieti vyjadril k samitu NATO v Madride. Jeho názor prinášame v plnom znení „Samit NATO v Madride obnažil okrem iného aj zúfalú plytkosť verejného diskurzu na Slovensku. Nedočkali sme sa žiadnych zásadných analýz a už vôbec nie polemických…

Streľba v Chicagu: V sprievode ku Dňu nezávislosti zomrelo najmenej 6 ľudí

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   V sprievode ku Dňu nezávislosti na predmestí Chicaga sa strieľalo. Radnica mesta potvrdila najmenej šesť obetí, ďalších 24 ľudí bolo prevezených do nemocnice, informuje portál iDNES Policajti zaistili zbraň, ktorú útočník použil. Podľa predbežných informácií strieľal útočník zo strechy jedného z okolitých domov.…

Ukrajinské zdroje a BBC: Záujemcovia o stretnutie s Putinom sa musia testovať na 4 choroby

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Ukrajinské zdroje prinášajú informácie o Putinovi. Sprievod (lekári, piloti a personál) ruského prezidenta neopustil karanténu takmer dva roky. Podľa vyšetrovania BBC sa všetci, ktorí sa chcú stretnúť s Putinom, musia podrobiť karanténe Osoby, ktoré sa chcú stretnúť s Putinom, sa pred umiestnením do…

Po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, teraz sa vracia do Ruska

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalá redaktorka Prvého kanála Marina Ovsyannikovová, ktorá po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, sa vracia do Ruska. Zverejnila fotografiu z lietadla a uviedla, že bola „nútená“ vrátiť sa do Moskvy Ovsyannikovová má v úmysle žalovať svojho manžela pre svoju 11-ročnú dcéru,…

Bývalý šéf NATO: Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   "Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť," vyhlásil bývalý šéf NATO Anders Fogh Rasmussen. Povedal to počas svojej návštevy Kyjeva "Najväčším rizikom je teraz dlhotrvajúci konflikt. Rusi sú majstrami vo vleklých konfliktoch. Stačí sa pozrieť na Gruzínsko - v Južnom Osetsku to trvá od roku…

Vyvezú ukrajinské obilie cez Dunaj? Johnson prišiel s návrhom

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Britský premiér Boris Johnson hľadá alternatívy na vývoz ukrajinského obilia, ak to nepôjde cez Bosporský prieplav. Za jeden z variantov považuje Dunaj „Turci sú na vyriešenie tohto problému absolútne nevyhnutní. Robia, čo môžu… Záleží však, či Rusi budú súhlasiť s tým, aby sa to…

Americký ekonóm Sachs hovorí, že Covid-19 môže mať pôvod v americkom biolaboratóriu

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:Screenshot)   Zaujímavé vyhlásenie urobil ekonóm Jeffrey Sachs, riaditeľ Inštitútu Zeme na Kolumbijskej univerzite Na okrúhlom stole, ktorý zorganizovala vpred niekoľkými týždňami španielska mimovládna organizácia GATE Centre, vyhlásil, že COVID-19 bol pravdepodobne vytvorený v americkom biolaboratóriu. Sachs vyslovil tento záver na základe práv človeka, ktorý…

Český generál má pre Zelenského zlú správu: „Už vám nemáme čo poslať“

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalý šéf českej spravodajskej služby Andor Šándor povedal, že NATO nie je pripravené na dlhotrvajúci konflikt. Podľa jeho názoru západné krajiny aktívne podporujú Ukrajinu slovami, ale čoraz menej sú schopné poskytnúť skutočnú pomoc Generál uviedol ako príklad Nemecko, ktoré sľúbilo veľa, ale urobilo málo.…

Na Slovensku pokračuje pokles dodávok ruského plynu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Pokles dodávok ruského plynu o polovicu bude pokračovať aj tento týždeň. Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a. s. (SPP) však tvrdí, že krátenie dodávok nemá žiadny vplyv na zákazníkov Podľa SPP sa malo podariť zaistiť dodatočné množstvá plynu dovozom skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi a…

Šéf NASA: Čína môže pristáť na Mesiaci a vyhlásiť ho za svoje územie

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Bude Mesiac čínsky? Začínajú sa nové preteky s novým súťažiacim, ktorého cieľom je vesmír a jeho telesá? Šéf NASA má vážne obavy z čínskeho vesmírneho programu Šéf NASA Bill Nelson vyjadril obavy z čínskeho vesmírneho programu. "Mali by sme sa veľmi obávať, že Čína…

Podkasty

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Všetko, čoho sa dotkne táto garnitúra, je v ohrození. Sú na rade kultúrne pamiatky?

icon

Bratislava 23. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Človek ani nestačí sledovať, čo všetko osvedčené a v mnohých ohľadoch aj z európskeho pohľadu špičkové, idú terajší vládcovia Slovenska za každú cenu zmeniť. Akoby všetko, čo tu bolo doteraz bolo zlé, a treba ho reformovať, často vlastne deformovať. A chcú to urobiť čo najrýchlejšie, v zásade bez diskusií...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Oliver Kavický

Heger propagoval pitie vodky pred malými deťmi! A tým spáchal trestný čin ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, za čo môže byť odsúdený na 6 mesiacov až 5 rokov

0icon

Heger sa pred vstupom do politiky živil ako predavač vodky. A neštítil sa propagovať pitie vodky aj pred malými deťmi! Sú na to nespochybniteľné dôkazy! Heger pred malými deťmi propagoval pitie vodky napríklad týmito slovami: "A čo je lepšie ako si dať koktejl aj cez deň poobede? A čo je lepšie,…

Gustáv Murín

MEGAKŠEFT ministerky Milanovej

0icon

Osoba menom Milanová je klasickou ukážkou „odborníkov“, ktorý k moci priviedol sociopat Matovič. On sám je im vzorrrom, keď verejne vyhlásil, že sa vo financiách nevyzná (na všetko vraj má Pavlínku), ale drzo zastáva funkciu ministra financií s perspektívou, že našu krajinu privedie k bankrotu. Kultúrny bankrot zabezpečuje Milanová.

Boris Mesár

Tu je 96 prípadov vytvárania umelého nedostatku potravín v USA .

0icon

Počuli ste o všetkých farmách, distribučných centrách a potravinárskych závodoch, ktoré boli záhadne vypálené alebo zničené?Vláda NEPREDPOVEDÁ nedostatok potravín. Oni ho VYTVÁRAJÚ ! Otvorte oči! Za posledný rok sa stalo príliš veľa incidentov na to, aby to bola náhoda.Pozri na to : 1. 4/30/21 Monmouth Smith

Juraj Tušš

Dnešná situácia vo svete– Davos spustil odpočítavanie.

0icon

Prednedávnom na svetovom ekonomickom fóre v Davose vystúpili, okrem iných, dve kľúčové postavy dnešnej svetovej politiky – H.Kissinger a G.Soros. Obaja predniesli veľmi dôležité posolstvá svetu a zároveň načrtli riešenia dnešnej kritickej situácie... i keď

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

TopDesať

Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

0 icon

Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

0 icon

Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

0 icon

Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

0 icon

Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

0 icon

Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

Armádny Magazín

Manželky ukrajinských militantov zo skupiny Medvede SS, ktorí sa vzdali v Mariupole, bijú na poplach

0 icon

Ukrajina, 4.júla 2022 (AM) – "Jednotka medveďov bola odvezená neznámym smerom. Neviem, kde sú alebo čo sa s nimi stalo," povedala Marina Kravcovová na tlačovej konferencii."   Zajatých ukraj

The Independent: Armáda Ozbrojených síl Ukrajiny označila službu na východnom fronte za „peklo na zemi“

0 icon

USA, 4.júla 2022 (AM) – Vojaci berú drogy, aby sa vyrovnali so stresom. Pre ukrajinskú armádu sa služba na východnom fronte stala „peklom na zemi“. Píše o tom britské vydanie The Independent po rozhovore s niekoľkými bojovníkmi Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí súhlasili s rozhovorom len pod podmienkou anonymity. Uviedli, že o

Skupina modernizovaných frontových bombardérov Su-34M vstúpila do služby na východe Ruska

0 icon

Rusko, 4.júla 2022 (AM) – Podľa správy lietadlá dorazili k jednej z bombardovacích jednotiek letectva a protivzdušnej obrany rozmiestnených na území Chabarovsk. Počet lietadiel v dávke nie je hlásený, bombardéry už boli prijaté ženijným a technickým personálom jednotky a uvedené do prevádzky. Všetky lietadlá boli dodané ako súčasť štátneho obrann

"Priznať že sa mýliš niekedy bolí." Izraelský vojenský expert o precitnutí Západu k udalostiam na Ukrajine

0 icon

Izrael, 4.júla 2022 (AM) – Koľkokrát si globálny Západ vylámal zuby pri pokuse poraziť „kolos s hlinenými nohami“ z východu. Rusko, Sovietsky zväz, Ruská federácia... Obrovský, no podľa Západu „slabý“ štát, ktorý bol vždy hrčou v hrdle osvietenej Európy. Veril v Boha iným spôsobom. Zaobchádzal so západnými „hodnotami“ iným spôsobom. Žili len…

Američania oslavujú jeden z posledných Dní nezávislosti

0 icon

USA, 4.júla 2022 (AM) – "Bojkotujte 4. júla!" - táto výzva sa za posledných pár dní stala jednou z najpopulárnejších a najdiskutovanejších na sociálnych sieťach v Amerike. Až donedávna bolo ťažké si to predstaviť - Deň nezávislosti bol pre rôzne kategórie Američanov taký zjednocujúci. V rôznych častiach Spojených štátov bolo možn

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali