Nový predseda Gešper: Matičná členská základňa je húževnatá

Martin 20. novembra 2017 (HSP/snn/Foto: TASR- Milan Kapusta)

 

Nesmieme zabudnúť na utuženie spolupráce s Maticami slovanských národov. Valné zhromaždenie Matice slovenskej 10. a 11. novembra v Liptovskom Mikuláši bolo prelomové. Matica slovenská sa nachádza na rázcestí a nové vedenie ustanovizne bude mať ťažkú úlohu nájsť primerané miesto pre Maticu v slovenskej spoločnosti s patričným uznaním. Stále totiž doznievajú kauzy z minulosti, ktoré vážne poškodili dobré meno Matice. V časti verejnosti,  no predovšetkým v liberálnych médiách, zaznievajú hlasy o zbytočnosti tejto verejnoprávnej inštitúcie. A práve matiční delegáti rozhodli, že vedenie odovzdajú do rúk mladšej a strednej generácie. Tak dopadli voľby do výboru MS, ako aj na predsedu MS, ktorý sa stal historicky najmladším predsedom: 37-ročný právnik Marián Gešper.

Slovenské národné noviny prinášajú s ním rozhovor o jeho predstavách riadiť túto významnú historickú ustanovizeň

Na snímke novozvolený predseda Matice slovenskej Marián Gešper

Stali ste sa predsedom Matice slovenskej vo svojich tridsiatich siedmich rokoch. Ste historicky najmladší predseda tejto kultúrnej ustanovizne. Je to podľa vás výhoda alebo nevýhoda?

Byť predsedom našej najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne je veľká historická zodpovednosť bez ohľadu na to, aký vek mal daný predseda vo chvíli voľby. Z pragmatickejšieho pohľadu je najskôr významnejšie, do akej miery predseda a ďalší členovia vedenia poznajú matičný život v ústredí a na úrovni miestnych odborov. Ďalej koľko rokov pôsobia ako členovia Matice slovenskej, koľko rokov sú aktívni v matičnom, resp. národnom hnutí. Skúsenosti z matičnej činnosti a organizovania napríklad jej podujatí sú výhodou pre akéhokoľvek funkcionára Matice, vek je skôr druhoradý.

 

Matičným činovníkom ste už dlhé roky. Riadili ste z pozície podpredsedu MS najmä starosť o členskú základňu. Aká je v súčasnosti členská základňa Matice a aktivita matičiarov? Máte osobnú výzvu zvýšiť počet členov za najbližšie štyri roky vo funkcii?

Z členskej základne matičných odborov som vyšiel a dlhé obdobie predtým, než som v roku 2011 začal pôsobiť v ústredí, som pôsobil práve v Miestnom odbore (MO MS a Odbore Mladej Matice (OMM). Činnosť matičných odborov je v súčasnosti výkladnou skriňou našej práce.  Dovolím si povedať, že práve vďaka práci matičných odborov v súčinnosti s profesionálnymi domami a oblastnými pracoviskami pomyselne žije Matica slovenská aj v dnešnom období a s ňou i národná idea v každom kúte Slovenskej republiky. V súčasnosti máme celkovo 28 227 členov. Každoročne si však na základe pokynov Členského ústredia v Martine matičné odbory aktualizujú svoje matričné knihy a členstvo sa podľa týchto aktualizácií pohybuje medzi dvadsiatimi ôsmimi až dvadsiatimi deviatimi tisícmi. Členská základňa je húževnatá vo svojej činnosti a nateraz stabilizovaná, no potrebujeme ju reálnymi krokmi podpory krok po kroku zvyšovať. To si vyžaduje spoločné nasadenie všetkých – od ústredia až po regióny. Doba a vonkajšie tlaky nám veľmi neprajú, predsa len nemáme také podmienky na prácu ako za pôsobenia Štefana Krčméryho a Jozefa-Cígera Hronského, no som presvedčený, že sa nám podarí počet členov Matice slovenskej posunúť dopredu.

 

Po siedmich rokoch ste vystriedali predsedu Mariána Tkáča. Akoby ste zhodnotili jeho doterajšiu prácu, prípadne prínos pre MS?

Marián Tkáč v rozhodujúcom okamihu prelomu rokov 2010 až 2011 vyslal do vnútra i na verejnosť dôležitý pozitívny impulz a začal riešiť ťažké problémy, ktoré zdedil po predchádzajúcom vedení. Treba si uvedomiť, že mnohé útoky na jeho osobu zo strany niekoľkých pomýlencov, ktorí sa po rokoch svojej „vlády“ nevedeli zmieriť so zmenou, sa začali hneď po zvolení a skôr, než sa reálne uchopil vedenia. Za jeho pôsobenia sa Matica dostala viac do povedomia verejnosti, súčasne umožnil novým ľuďom, podotýkam však s matičnou minulosťou vrátane mladšej generácie, podieľať sa na matičnom snažení. Na druhej strane si osobne myslím, že mal byť vo svojom snažení oveľa dôslednejší, menej deklaratórny, mnohé veci boli realizované iba spolovice. Na viaceré zmeny, o ktorých mohol rozhodnúť iba on, sa čakalo neúmerne dlho, prílišné váhanie mu krok po kroku sťažovalo pozíciu. Ďalšie  jeho rozhodnutia neboli do dôsledkov premyslené.

 

Ste mladý človek a matične ste vyrástli v Mladej Matici ako predseda. Aktuálne na valnom zhromaždení (VZ) MS 2017 sa mnoho mladých matičiarov dostalo aj do výboru MS. Je generačná výmena dobrá správa pre Maticu?

Stanovy deklarujú výbor ako najvyšší výkonný orgán, no myslím si, že reálne je výbor najvyšší kolektívny samosprávny orgán Matice slovenskej. Nie je tribúnou politického boja, ako to robilo pár jednotlivcov v období 2010 až 2017, ktorí zostali vo výbore z predchádzajúceho obdobia. Valné zhromaždenie MS v Liptovskom Mikuláši od základu zmenilo zloženie 38-členného výboru MS, takže vidieť, že delegáti si priali jasnú zmenu aj v tomto dôležitom orgáne. Noví výborníci poznajú fungovanie matičnej organizácie a prevláda stredná a mladá generácia, ktorá má podľa mňa modernejší i pragmatickejší pohľad na vec, a to je povzbudzujúce pre budúcu činnosť. Veľmi ma teší, že medzi členmi výboru sú aj aktivisti zo záujmového odboru Mladej Matice, teda kolegovia z mladomatičného obdobia môjho snaženia, ktorí už preukázali svojou prácou, že vedia pracovať a nadchnúť sa pre národnú ideu. Popri profesionáloch je väčšina členov výboru z radov matičných dobrovoľníkov.

 

Matica bola v nedávnej minulosti dosť osočovaná liberálnymi médiami, ktoré sa snažili slovenskú spoločnosť presvedčiť o jej nepotrebnosti. Čo treba v MS zmeniť, aby si na svoju stranu priklonila aj médiá? Sám ste po zvolení povedali, že MS sa nemá zaoberať kontroverznými témami, ale historicky preverenými faktmi a osobnosťami.

Matica slovenská musí vo vnútri prestavať svoju informačnú a propagačnú sféru, čo však súvisí so sférou navonok. Ak zmodernizujeme náš prístup prezentácie a propagácie Matice slovenskej, aj vonkajšie médiá nás budú inak vnímať. Myslím tie médiá, ktoré majú neutrálnejší pohľad na vec. Veď ústredie, vedecké a ďalšie útvary, oblastné strediská a matičné odbory realizujú za rok množstvo originálnych národných podujatí na témy národných osobností a udalostí, ďalej rôznorodé kultúrne, umelecké, folklórne podujatia, konferencie, semináre a v neposlednom rade mládežnícke akcie.  Bohužiaľ, verejnosť o nich vie iba málo. Profesionalizácia reportáží a internetovej prezentácie s tesným napojením na naše periodiká, ako sú SNN, magazín Slovensko a plánovaný magazín pre matičné odbory, efektívnejšie spropaguje našu prácu. Na druhej strane sa doba natoľko vyhrotila, že Matica ako národno-kultúrna ustanovizeň nemôže plytvať časom na kontroverzie. Dnes celý rad národných postáv a dejinných prelomov slovenského národa pomaly upadá do zabudnutia. Ich prinavrátenie do národného vedomia, zvlášť do kolektívnej historickej pamäti Slovákov, je nevyhnutné. Veď vedomosti slovenskej mládeže o národných osobnostiach sú katastrofálne. Štefan Moyses, Karol Kuzmány, J. M. Hurban, Š. M. Daxner, Adolf  Dobriansky, Andrej Radlinský, Matúš Dula, Jur Janoška, Ján Vanovič, Štefan Krčméry, J. C. Hronský, František Richard Osvald, Andrej Hlinka, Martin Rázus, Janko Jesenský, ale aj hurbanovci 1848 až 1849, slovenskí legionári v česko-slovenskom odboji 1914 až 1920, mladí hrdinovia Malej vojny – čo vie verejnosť o týchto národovcoch, ktorí zasvätili život národu? Národná i občianska spoločnosť bude zdravá, ak sama bude mať zdravé sebavedomie, ak bude poznať svojich národných predchodcov a bude si vedomá slovenských a slovanských koreňov. Nové národné elity môžeme vychovať len príkladom minulých slovenských generácií, to je overená dejinná skúsenosť.

 

Spomenuli ste, že MS ako kultúrna ustanovizeň sa musí viac starať o podporu svojej kultúrnej činnosti – predovšetkým folklórnym zoskupeniam.Máte na takúto podporu vytvorený plán?

Podpora členskej základne združenej v miestnych odboroch a odboroch Mladej Matice, zvlášť matičných folklórnych, divadelných a iných umeleckých telies, sa musí nevyhnutne zintenzívniť. Je to požiadavka, ktorá rezonuje v matičnom hnutí dlhšie obdobie.  Bez ohľadu na výsledky volieb z vlastnej iniciatívy Členské ústredie v Martine vykonalo v rokoch 2016 a 2017 analýzu folklórnych a umeleckých telies. Máme teda predstavu o ich činnosti, zastrešení v našich matičných štruktúrach, počte, akciách, ako aj folklórnom zameraní, teda či sú spevácke, tanečné, resp. spevácko-tanečné a pod. Samotný mechanizmus by mal ideálne smerovať k vytvoreniu osobitného fondu na podporu matičných folklórnych skupín a umeleckých kolektívov, to všetko však musíme vyriešiť v najbližšom období. Netreba zabudnúť aj na podporu prostredníctvom navýšenia dotácií z fondu pre matičné odbory známeho ako „regionálna kultúra“, ktorý rozdeľujú krajské komisie.

 

A čo veda v Matici a čo slovenské zahraničie? Budete aktívnejší ako dosiaľ?

Veda je jedna z najdôležitejších oblastí matičného snaženia a nemožno ju v nijakom prípade oddeliť od Matice slovenskej. Práve osobitný, menej kabinetný pohľad na vedu treba uplatniť. Už som to naznačil v predchádzajúcej odpovedi. Matičná veda musí byť bližšie členskej základni,  jej výstupy musí cítiť matičná i nematičná verejnosť. A pritom sa podarilo veľa, aj tu však zaostávame v propagácii. Valné zhromaždenie schválilo nevyhnutnosť vydania komplexnej publikácie, ktorá by zmapovala životy a dielo predsedov MS, a to je možné iba s pomocou vedeckého piliera. Takáto publikácia má poslúžiť každému, kto má úprimný záujem o národovectvo, ako inšpiratívny príklad a poučenie pre súčasný národný život. Rozvíjať kontakty so zahraničnými slovenskými združeniami, sústrediť sa v zahraničí na fungujúce centrá národného života, organizovanie národných a kultúrnych podujatí pre zahraničných Slovákov vrátane distribúcie národnej tlače a publikácií – to by mali byť priority smerom k slovenskému zahraničiu. S tým však súvisí aj ďalšia úloha Matice slovenskej vyplývajúca od jej založenia, a to rozvíjať spoluprácu s ostatnými slovanskými národmi predovšetkým prostredníctvom renomovaných slovanských kultúrnych a vedeckých organizácií. Nesmieme zabudnúť na naše kultúrno-historické korene a naďalej pracovať na utužení spolupráce s bratskými Maticami slovanských národov. V roku 2018 budú naviazané mnohé výročia s rokom 1848, teda s obdobím slovenského národného obrodenia v 19. storočí, keď zahraničné obrodenecké aktivity a spolupráca s národnými elitami slovanských národov hrali významnú úlohu.

 

Ako vnímate Maticu slovenskú a vzťah k politickým stranám? V minulosti sa zdalo, že sa snažia niektoré politické strany v nej vytvoriť vplyv. Je Matica politicky nezávislá?

Už pri vzniku dostala od svojich národných zakladateľov Matica slovenská pomyselný genetický kód, ktorý dnes označujeme v podobne princípov nezávislosti, nadstraníckosti a nadkonfesijnosti. Matica je celonárodná inštitúcia a nemôže patriť iba jednému politickému prúdu či strane. Zjednocovať v mene národnej idey bez ohľadu na politické alebo iné presvedčenie je naším imanentným poslaním. Veď symbolicky tu Matica slovenská bola skôr, než vznikli prvé slovenské politické strany. Nezávislosť našej národnej a kultúrnej ustanovizne musíme mať na zreteli pri všetkých našich budúcich krokoch, plánovaných víziách a konceptoch práce.

Pre Slovenské národné noviny sa zhováral Maroš Smolec

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

EÚ žiada Venezuelu, aby zrušila rozhodnutie o odvolaní veľvyslankyne

0 icon

Brusel 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariana Cubillos)   Európska únia vyzvala v stredu Venezuelu, aby odvolala svoje rozhodnutie vyhostiť veľvyslankyňu EÚ v Caracase Isabel Brilhanteovú Pedrosovú. Informovala o tom v stredu agentúra AFP "EÚ hlboko ľutuje toto rozhodnutie, ktoré povedie iba k ďalšej medzinárodnej izolácii Venezuely. Žiadame preto jeho odvolanie," uviedla…

Česká vláda obmedzila cestovanie, o ďalších opatreniach bude rokovať vo štvrtok

0 icon

Praha 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Česká vláda na stredajšom večernom rokovaní nedosiahla dohodu o ďalšom sprísnení protiepidemických opatrení v krajine. Dohodla sa však na zákaze cestovania do viacerých krajín a na príspevkoch na plošné testovanie pre firmy a živnostníkov. O obmedzeniach chce ďalej diskutovať vo štvrtok od 18.00 SEČ.…

Austrálsky parlament prijal zákon o spravodajskom obsahu na sociálnych sieťach

0 icon

Canberra 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Austrálsky parlament prijal v noci na štvrtok legislatívu, na základe ktorej musia digitálne spoločnosti platiť za spravodajský obsah austrálskych spoločností. Informovala o tom agentúra AFP Podľa austrálskej vlády tento nový zákon zabezpečí, že spravodajské spoločnosti "budú za svoju prácu spravodlivo odmeňované, čo prispeje k…

Premiér Igor Matovič trvá na tom, že Sulík môže za tisíce obetí, lebo nenakúpil testy. Spraviť z neho ešte aj ministra zdravotníctva? „To je zlý vtip! Nemá morálne právo kritizovať Krajčího“

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič neuvažuje o výmene ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (obaja OĽANO). Návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý by bol ochotný tento post zastávať, považuje za absurdný a zlý vtip Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) neuvažuje nad výmenou ministra zdravotníctva Mareka…

Premiér sa s odborníkmi dohodol na viacerých návrhoch, predstaví ich v koalícii. Mať hotovú aplikáciu na e-karanténu až koncom apríla je neskoro, chcel ju do 27. februára. Sulík to nestihne

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Diskusia vedcov a odborníkov na Úrade vlády SR o riešení situácie s ochorením COVID-19 bude pokračovať aj vo štvrtok (24. 2.). Predstavenie konkrétnych opatrení verejnosti predpokladá predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) v piatok (25. 2.), najprv ich chce predstaviť koaličným partnerom "Dohodli sme…

V Maďarsku začali očkovať čínskou vakcínou

0 icon

Budapešť 24. februára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   V rámci očkovacej kampane v Maďarsku začali používať už aj vakcínu proti koronavírusu vyvinutú v Číne. Stalo sa tak po prvý raz v Európskej únii Maďarskí odborníci očakávajú, že ňou do konca týždňa zaočkujú do 275-tisíc ľudí. Zdravotnícki pracovníci v krajine dostali pokyn,…

V slovenčine vyšiel výber diela gréckokatolíckeho jezuitu profesora Michala Lacka SJ

0 icon

Košice 24. februára 2021 (HSP/Foto:Slovenský historický ústav v Ríme)   V predchádzajúcich dňoch vyšla nová publikácia z produkcie Slovenského historického ústavu v Ríme s názvom Vybrané spisy prof. Michala Lacka SJ (1920-1982) Po kolokviu a zborníku o jeho osobe, ktoré uzreli svetlo sveta minulý rok pri príležitosti nedožitej storočnice jednej…

Ministerstvo vnútra SR je nápomocné pri riešení kritickej situácie slovenských krematórií

0 icon

Žilina 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ministerstvo vnútra (MV) SR je už nápomocné pri riešení kritickej situácie, v ktorej sa slovenské krematóriá ocitli. V reakcii na vyjadrenie majiteľa žilinského krematória Vincenta Francla, že štyri funkčné krematóriá sú na počet obyvateľov Slovenska žalostne málo, to pre TASR uviedla Petra Friese…

Slovenskí odborníci považujú obmedzenie práv nezaočkovaných za možné a zákonné

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (HSP/christianitas/Foto:Pixabay)   V súvislosti s neustálou štátnou propagáciou očkovania proti Covid-19 a rovnako pretrvávajúcou nechuťou značného počtu občanov dať sa zaočkovať, vzniká medzi slovenskými vládcami dilema, či by mali mať tí, čo sú zaočkovaní „viac práv“, ako nezaočkovaní V skutočnosti však samozrejme nejde o „viac práv“ v zmysle nadobudnutia nejakých nových…

Ondrej Dostál víta, že odôvodnenie predĺženia núdzového stavu je lepšie

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Ondrej Dostál (SaS) víta, že odôvodnenie predĺženia núdzového stavu zo strany vlády je lepšie ako v predchádzajúcom prípade. Ak bude v budúcnosti treba predlžovať núdzový stav dúfa, že ho kabinet vyargumentuje ešte lepšie Ocenil, že materiál vlády obsahuje aj vyhodnotenie doteraz realizovaných…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

O mládeži, aj o všeličom inom

0icon

Pavol Országh Hviezdoslav už prvými slovami vo svojej básni Ó, mládež naša, tys´ držiteľkou rána... vyjadril myšlienku, že v mládeži je nádej posunúť Slovensko do lepšej budúcnosti. On i národní buditelia boli presvedčení, že výchovou mládeže k pracovitosti, ku krásnemu vzťahu k prírode, k pohybu, k záujmu o históriu, kultúru…

Peter Švec

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9.

0icon

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun.  Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Marián Tkáč

Naši drahí hlupáci tam hore: chorých liečte a zdravých nechajte na pokoji!

0icon

Nie, tí tam hore si nezaslúžia iné meno: hlupák je totiž aj ten, ktorý činí čo nevie, a aj ten, ktorý činí, čo mu iní prikážu. To, čo s nami utajení samovládcovia sveta zamýšľajú, to raz v náznakoch, inokedy otvorene dávajú najavo. Zbigniew Brzezinski, poľský rodák, zakladateľ Trilaterálnej komisie, ktorá sa podieľa na…

Peter Lipták

Pacienti žiadajú Sputnik V

0icon

Vážený pán MUDr. Marek Krajči, minister Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová ul. 2 Bratislava Vážený pán minister, obraciam sa na vás v nasledovnej veci: Viacerí pacienti ma požiadali o podanie vakcíny proti Covid – 19 značky Sputnik V, vyrábanej v Ruskej federácii. Táto vakcína nie je na Slovensku registrovaná na Štátnom ústave…

Štefan Paulov

Pacient koňom a kôň senátorom

0icon

Pacient koňom  a kôň senátorom.     Pohral som sa s akttuálnymi štatistickými číslami: Do 23.2.2021 bolo u nás vykonaných 11 779 502 antigénových testov, pozitívnych bolo 264 224. Vychádza z toho záchytnosť 2,24%. Do 23.2.2021 bolo vykonaných 1 983 818 RT PCR testov, pričom pozitívnych bolo 294 790 testov, záchytnosť: 14,84% pozitívne testovaných.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0 icon

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Prekliata budova Dakota a záhadné udalosti

0 icon

Newyorská budova, ktorú v rokoch 1880 až 1884 postavili na 72. ulici v mestskej časti Upper West Side na Manhattane, sa vždy spájala so záhadnými udalosťami. Prinášame ďalší zaujímavý článok o udalostiach, ktoré sa jednoducho vysvetliť nevedia. Budovu Dakota navrhol architekt Hnery Janeaway Hardenbergh (1847 až 1918). Jej výstavbu financovali Newyorčania Isaac Merritt…

Y2K: Najväčší podvod v dejinách? 1. časť

0 icon

Y2K, označované aj ako chyba tisícročia, je predmetom nášho ďalšieho článku, v ktorom vám priblížime, o čo vlastne išlo. 31. decembra 1999 celý svet s napätím čakal, čo spôsobí tzv. „problém roku 2000“. Nakoniec sa nič vážne nestalo a mnohí tvrdia, že išlo o najväčší podvod v dejinách. V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme na údajne…

10 celebrít, ktoré ukrývajú nečakaný skrytý talent

0 icon

Celebrity žijú pod mikroskopom. Napriek tomu sa niektorým z nich podarilo ukryť tajný talent. Čomu sa venujú mimo herectva či hudby? Niektoré z celebrít sa začali venovať maľovaniu ešte pred tým, ako sa stali celebritami, iné objavili svoj talent až neskôr v živote. Niektoré celebrity maľovali pod pseudonymom a je možné, že si…

Satan a jeho tajné posolstvá 1. časť

0 icon

Elvis Presley, The Beatles, Led Zeppelin, Judas Priest ... Množstvo hudobných interpretov sa stretlo s obvineniami, že ich texty obsahujú tajné Satanove posolstvá, ktorý vzývajú zlé bytosti. Čo je na tom pravdy, sa pozrieme spoločne v rámci dvojdielneho článku s názvom Satan a jeho tajné posolstvá. Neuvedomená správa je zamaskované znamenie, ktoré človek za…

Vo svete IT

3D tlačiareň Creality Ender 3 V2 je opäť dostupná za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Chceš sa už aj ty konečne ponoriť do sveta 3D tlače, no nevieš aká značka a model je vhodná pre začiatočníkov? Nástupca populárnej tlačiarne Creality Ender 3, ktorý nesie prívlastok V2, je rozhodne výbornou voľbou ako pre úplného amatéra, tak aj pre skúseného tlačiara, ktorý hľadá moderné zariadenie pre tlač. Prípadných záujemcov…

Ako dlho trvá starým satelitom, kým spadnú na Zem?

0 icon

Na obežnej dráhe sa momentálne nachádza obrovské množstvo objektov, ktoré tam neostanú večne. Byť na obežnej dráhe neznamená, že budete krúžiť okolo našej planéty večne. Príkladom môže byť aj Medzinárodná vesmírna stanica, ktorá musí pravidelne upravovať svoj kurz, aby nespadla na Zem. Ak sme vo vesmíre, väčšina zemskej atmosféry, ktorá…

Ako vplýva stav beztiaže na ľudské telo? Vedcom to pomáhajú zistiť tieto zvieratká

0 icon

Vesmír môže negatívne vplývať na ľudské telo, ak sa astronaut nachádza v stave beztiaže dlhšiu dobu. Svaly nemusia zápasiť s gravitáciou, ktorá na nás dennodenne vplýva na Zemi a tak po čase dôjde k ich chradnutiu. Dlhodobý pobyt vo vesmíre môže mať vplyv aj na srdce astronauta. Lenže ako zistíme následky beztiažového stavu…

Pozrite si výkonnostný rebríček viac ako 100-mobilných procesorov. Ako dopadol ten váš?

0 icon

Mobilné procesory sú srdcia našich smartfónov, bez ktorých by žiaden smartfón nemohol fungovať. Starajú sa ako „bežný“ chod zariadenia, tak aj o náročné výpočty, kedy dávame našim telefónom zabrať. Téme procesorov sme sa venovali aj v nedávnej minulosti, kedy sme bližšie vysvetľovali jednotlivé pojmy čo znamenajú. Rovnako sme rozprávali o…

Je to tu: Perseverance nahral prvé zvuky z inej planéty! Vypočujte si, ako „znie“ Mars

0 icon

Už sme písali o tom, že si rover Perseverance so sebou nesie mikrofón, ktorý zachytí prvé zvuky z povrchu inej planéty. To sa stalo realitou a portál Space píše, že 20. februára bol roverom nahratý 60-sekundový záznam, na ktorom je možné počuť marťanský vietor. „Je to dychberúce,“ konštatoval Dave Gruel…

Armádny Magazín

Rusko: Kalašnikov pôjde do púšte

0 icon

Rusko, 24. február 2021 (AM) - Ruská skupina Kalašnikov podpísala dohodu o výrobe pušky AK-103 v Saudskej Arábii   Podpisom Quincyho paktu v roku 1945 sa USA zaviazali zaručiť ochranu Saudskej Arábii výmenou za ropu. Počas Obamových rokov však Washington dával niekedy dojem, že sa od tejto dohody dištancuje, obzvlášť keď zaujal

Slovenská zbrojovka na výstave v Abu Dhabí predstavila nové kalibre delostreleckej a tankovej munície

0 icon

Abu Dhabí, 24. februára 2021 (AM) – Na medzinárodnej výstave a konferencii o obrane IDEX 2021 v Abu Dhabí predstavil slovenský zbrojársky holding MSM GROUP mimo iné novinky z produktového portfólia, ktorými chce preraziť nielen v krajinách Perzského zálivu, ale tiež po celom svete. Nová delostrelecká a tanková munícia z dielne slovenskej firmy podlieha prísnym arm

Skúšobný pilot prezradil možnosti ruského bezpilotného lietadla S-70 Ochotnik

0 icon

Rusko, 24. február 2021 (AM) – Ruské ťažké útočné bezpilotné lietadlo S-70 Ochotnik dokáže zasiahnuť cieľ na povel z paluby stíhačky Su-57, oznámil skúšobný pilot Jevgenij Frolov, ktorý riadi stroj zo zeme. Tento bezpilotné lietadlo je vyvíjané v rámci koncepcie "verného vedeného". Má pôsobiť spolu

Terén. Čo radí starodávna múdrosť vojenského umenia Sun-Tzu?

0 icon

Slovensko, 22. február 2021 (AM) - Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu

Spojené kráľovstvo plánuje "zaútočiť" na ruské a čínske družice

0 icon

Veľká Británia, 24. február 2021 (AM) – Britské vesmírne sily plánujú v prípade vojenského konfliktu vykonávať výcvikové misie na zničenie nepriateľských družíc, informoval denník Daily Express s odvolaním sa na zdroj z britského ministerstva obrany.  

Svetlo sveta

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

Dokedy budeme pozerať na našu slávnu históriu českými očami?

0 icon

Stanovisko k stvárneniu dokumentu o sv. Cyrilovi a Metodovi Vážený pán generálny riaditeľ, na začiatok musíme len zopakovať, že idea vytvoriť a odvysielať vo verejnoprávnej RTVS „Slovenský panteón“ je dobrá a nádejná, realizácia už menej. Po tom, čo sme vzniesli pripomienky k Andrejovi Hlinkovi, robíme tak aj k časti venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi. Ide nám o to, aby Panteón bol…

KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

0 icon

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení. Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi “My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali