Ľ.BELFI:Námietky pri tendri na trolejbusy nie sú relevantným spochybnením súťaže

Bratislava 19. februára (TASR) – Verejné dopravné prostriedky, ktoré jazdia po uliciach hlavného mesta, patria k najstarším na kontinente. Bratislava má historickú šancu obnoviť vozový park z eurofondov. Proces obstarania trolejbusov zastavili námietky, ktoré posudzuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Riaditeľ Dopravného podniku Bratislava (DPB) Ľubomír Belfi ich považuje za obštrukciu a nie za relevantné spochybnenie súťaže. V rozhovore pre TASR hovoril aj o tom, či cestujúcich v mestskej hromadnej doprave čakajú v tomto roku nejaké zmeny.

-Od februára pre praskliny v ostení nejazdia električky cez tunel pod hradom. Termín jeho otvorenia sa stále posúval, hovorili ste o konci minulého roka, teraz by mal byť podľa zmluvy dokončený najneskôr v máji. Je tento termín reálny?-

Som presvedčený, že áno. Dopravný podnik Bratislava vyvinul maximálne úsilie na čo najrýchlejší postup prác na odstránenie havarijného stavu. Na ÚVO však bola podaná námietka, ktorá sa ukázala ako neopodstatnená. Konanie zo strany ÚVO však trvalo niekoľko mesiacov, počas ktorých sme museli akékoľvek práce prerušiť. Ak by sme postupovali podľa pripraveného plánu, sanačné práce sa mohli začať skôr a tunel už mohol byť otvorený. Bežného cestujúceho nezaujímajú dôvody ani vinník, chce prioritne vidieť výsledky.

-Električky od novembra 2011 nejazdia pre havarijný stav trate ani na Hlavnú stanicu. Uvažovalo sa, že by trať nemusela čakať na rekonštrukciu celého predstaničného priestoru, ale mesto by obnovilo električku na povrchu za menšie peniaze?-

Po dohode s primátorom pracujeme aj na alternatíve, že sa projekt súkromného investora realizovať nezačne a my električkovú dopravu na stanicu obnovíme. Nemá ale zmysel, aby sme investovali finančné zdroje na revitalizáciu tratí, pokiaľ budú premiestnené tak, ako s tým počíta projekt súkromného investora.

-Problémy majú aj električky v Dúbravke, kde si trať rovnako vyžaduje modernizáciu. V akom štádiu je projekt rekonštrukcie a z čoho to budete financovať?-

Modernizácia trate v Dúbravke je taká komplexná, že ju možno časovo porovnať skoro až k výstavbe novej trate. Preto je maximálne obdobie realizácie naplánované až na 18 mesiacov. Samotná výluka električiek do Dúbravky by mala trvať asi dva až tri mesiace. Náhradná autobusová doprava bude zabezpečená medzi zastávkou Pri Kríži a Karlovou Vsou zastávka Borská. Túto trať má modernizovať primárne mesto a na novú trať do Dúbravky majú ísť európske peniaze, ktoré boli pôvodne určené na podzemnú železničnú trať Predmestie – Filiálka. Práce by sa mohli začať do konca roka. Rekonštrukcia tejto trate je súčasťou modernizácie a súvisí aj s plánovaným nákupom nových električiek.

-Cestujúci vlani pocítili škrtanie spojov. Aká bude situácia tento rok?-

Finančná situácia v podniku je stabilizovaná a keby sme nemali mimoriadnu situáciu v tuneli, tak hospodárime s vyrovnaným rozpočtom. Všetko tento rok závisí od prevádzkových zdrojov, ktoré DPB dostáva od mesta. Aj na tento rok sme dostali o 3,5 milióna eur menej, takže redukcii vozokilometrov sa pravdepodobne nevyhneme ani tento rok.

-DPB môže každý rok podľa dohody s mestom zvýšiť cenu predplatených cestovných lístkov maximálne o mieru inflácie. Plánujete tento rok zvýšiť aj cenu jednorazových cestovných lístkov?-

Cenu jednorazových cestovných lístkov sme nezvyšovali ani minulý rok a neplánujeme tak urobiť ani tento rok. A nepríde ani k zvýšeniu ceny predplatných cestovných lístkov o viac, ako je miera inflácie.

-V marci sa spúšťa dlho pripravovaný projekt Bratislavskej integrovanej dopravy. Čo od tohto očakávate?-

Po dlhej dobe konečne spúšťame prvú etapu. Tá predstavuje prvý krok dopravcov pôsobiacich v regióne, teda nás – DPB, RegioJet,  Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko na ceste harmonizácie a koordinácie v oblasti tarifnej a dopravnej optimalizácie v Bratislave a v regióne Záhorie. Očakávame primárne zvýšenie kvality cestovania pre cestujúcich, ktorí denne dochádzajú za prácou do Bratislavy.

-BID však avizuje, že seniori a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S už nebudú mať nárok na bezplatné cestovné…-

Od začiatku sme boli proti tomuto kroku a celý proces schvaľovania podkladov má ešte nedostatky, na ktoré sme upozorňovali. Počas rokovaní so spoločnosťou BID a ďalšími zástupcami projektu naši zamestnanci odboru tarify namietali voči spoplatneniu práve týchto dvoch skupín cestujúcich, naše pripomienky však neboli akceptované. Návrh na mesto predložili bez konečnej dohody s Dopravným podnikom Bratislava. Z ďalších rokovaní s primátorom však vyplynulo, že cestujúci nad 70 rokov budú naďalej cestovať bezplatne a do 1. júla 2013 sa zatiaľ nič nemení ani pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. Pre cestujúcich teda platí Tarifa MHD v Bratislave, kým nedostaneme nový cenový výmer od Magistrátu.

-Objavili sa informácie, že máte zrušiť prihraničnú dopravu, ktorú zabezpečujete do Rakúska a Maďarska. Plánujete pokračovať v tomto projekte?-

Samozrejme, áno. Projekt sa osvedčil a naše spojenia s maďarskou Rajkou a rakúskym Hainburgom sa tešia veľkej obľube. Bratislavčania prirodzene expandujú do najbližšieho okolia a Dopravný podnik zabezpečuje obslužnosť aj týchto smerov. Veď napríklad v Rajke dnes tvoria Slováci polovicu obyvateľov. Jednoznačne však vieme preukázať, že naše spoje využívajú aj Maďari a Rakúšania, ktorí do Bratislavy cestujú za nákupmi či za kultúrou. 

-Cestujúci pociťujú negatívne aj kvalitu služieb. Trolejbusy a električky sú zastarané. Aký je ich priemerný vek?-

Priemerný vek je v prípade električiek cez 21 rokov a v prípade trolejbusov asi 19 rokov. Denná výprava je už niekedy problém. Uvedomujeme si, že situácia je naozaj kritická a veríme, že sa nám podarí vďaka vyhláseným verejným obstarávaniam zabezpečiť rozsiahlu výmenu vozového parku a nakúpiť trolejbusy a električky z eurofondov.

-Ako ste teda naštartovali celý proces? Akých odborníkov na prípravu súťažných podkladov ste oslovili?-

Predstavenstvo nášho podniku prerokovalo a schválilo vyhlásenie verejných obstarávaní dňa 23. októbra 2012 a Dozorná rada DPB prerokovala a schválila vyhlásenie verejných obstarávaní o deň neskôr, teda 24. októbra 2012. Súťažné podklady boli konzultované aj s KPMG Slovensko a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pričom s JASPERS prebiehali počas ich prípravy konzultácie.

-Objavili sa spochybnenia stanovených požiadaviek vo výberovom konaní na nákup nových trolejbusov, z ktorých sa najčastejšie spomína požiadavka 5-dverových trolejbusov. Z čoho ste vychádzali pri tejto požiadavke?-

DPB na základe vlastných skúseností, záverov štúdie EBSF, ako aj požiadavky na modernizáciu trolejbusovej dopravy, čo je hlavným predpokladom čerpania prostriedkov z fondov EÚ, definoval vo svojich východiskových podkladoch a štúdiách zvýšenie priemernej rýchlosti o 5 percent. Z tohto parametra sme vychádzali pri koncipovaní súťažných podkladov na nákup trolejbusov, pričom podľa nás cez viacdverovú koncepciu vozidiel oproti tým, čo máme teraz, vieme toto zrýchlenie dosiahnuť v našich podmienkach. V súčasnosti nie je v moci nášho podniku a ani v moci hlavného mesta Bratislavy, aby sme tento cieľ dosiahli zmenou infraštruktúry v hlavnom meste. Vlastné skúsenosti z prevádzkovania 100 kusov autobusov s 5-dverovou karosériou potvrdili skutočnosť, že skrátenie nástupného času má vplyv na zvýšenie priemernej rýchlosti autobusov počas ich prevádzky. Uvedenú skutočnosť potvrdila aj spomínaná  štúdia EBSF, ktorá porovnávala výhody 5-dverových koncepcií oproti 4-dverovým koncepciám, pričom dospela k týmto záverom: 5-dverová koncepcia skracuje čas vozidla na zastávke, zvyšuje jeho priemernú rýchlosť o 4 percentá, ako aj znižuje potrebu vozidiel o 18 percent na celkovú výpravu.

-Vylučujte teda, že túto požiadavku spĺňa len jedna spoločnosť?-

Samozrejme, vylučujem. Nie je pravdou informácia, ktorá odznela v médiách, že v súčasnosti je len jeden výrobca 5-dverovej karosérie. Máme vedomosť minimálne o týchto výrobcoch 5-dverovej karosérie, napríklad MAN, ARC, SOR. Okrem toho, každý výrobca mal dosť času na výrobu novej 5-dverovej karosérie.

-Rovnako bola spochybnená požiadavka na hmotnosť. Ako to zdôvodňujete?-

Parameter hmotnosť má význam z hľadiska maximálnej hmotnosti na nápravu, ktorá je stanovená našou legislatívou. Čím je vozidlo ľahšie, tým vie výrobca poskytnúť väčšiu kapacitu prepravy, aby zachoval legislatívou stanovený maximálny tlak na nápravu. Uvedená skutočnosť má samozrejme vplyv na tržby. Ľahšie vozidlo navyše potrebuje menej trakčnej energie a hmotnosť vozidla má vplyv na opotrebovanie pneumatík ako aj ciest. Obe kritériá majú vplyv na zníženie potreby vozidiel, čo je pre nás obrovským ekonomickým prínosom, keďže šetrí súčasné obstarávacie náklady, ako i budúce prevádzkové náklady počas životnosti vozidiel. Tieto úspory prevyšujú 60 percent z obstarávacích nákladov, preto váhu technických parametrov vo výške 40 percent považujeme za opodstatnenú.

-Za problém je považované aj to, že uchádzači museli mať už pri predložení ponuky aj certifikát o schválení typu vozidla. Neobmedzilo to iné spoločnosti?-

Ale to naozaj nie je pravda. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je uvedené, že toto potvrdenie predloží pri podpise zmluvy len úspešný uchádzač, resp. aspoň vo významných častiach, ako je napríklad elektrovýzbroj, pričom obchodné podmienky budúcej zmluvy uvedené v súťažných podkladoch umožňujú, aby celý proces úspešný uchádzač dokončil v plnom rozsahu maximálne do 13 mesiacov od podpisu zmluvy. Keď sme predpokladali podpis kontraktu v 6. mesiaci od vyhlásenia verejného obstarávania, celkový čas na homologizáciu novej karosérie predstavuje asi 19 mesiacov, čo je dostatočná doba, aby to nebola prekážka pre účasť vo verejnom obstarávaní. Je teda zrejmé, že okrem existujúcich výrobcov karosérie, mal každý záujemca dostatočný čas na výrobu a schválenie novej 5-dverovej karosérie aj v prípade, že by ju nemal ešte vyrobenú a schválenú.

-Momentálne je však celý proces pozastavený pre námietky na ÚVO. Ak sa súťaž zruší, peniaze zrejme nestihnete vyčerpať do konca roka 2015.-

Verejné obstarávanie je komplikovaný proces, riziko, že sa nezrealizuje, tam vždy je. Dnes sme kvôli ÚVO s celým procesom v sklze dva mesiace. Podané námietky považujem za obštrukciu, nie za relevantné spochybnenie súťaže. Bratislava by tak prišla o historickú šancu obnoviť v takomto veľkom rozsahu svoj naozaj starý vozový park a modernizácia by sa vo vlastnej réžii nášho podniku realizovať určite nedala.

dom

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Hlas-SD rýchlo napreduje, navrhuje vytvorenie petičného výboru na referendum o predčasných voľbách. Koho volá do spolupráce?

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová,TASR-Jakub Kotian)   Mimoparlamentná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) navrhla vytvorenie spoločného petičného výboru na referendum o predčasných parlamentných voľbách. Ako informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková, predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini dnes listom oslovil zástupcov viacerých spoločenských organizácií a politických strán, aby do…

Ministerstvo zdravotníctva SR eviduje zatiaľ v rámci výziev sedem záujemcov o prevádzkovanie MOM

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR eviduje zatiaľ sedem prihlásených záujemcov o prevádzkovanie mobilných odberových miest (MOM) s cieľom testovania na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová v súvislosti s aktuálnou štvrtou a piatou výzvou MZ na zriadenie MOM. Pripomenula, že…

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pripravilo na utorok vypočutie o Navaľného vlaňajšom otrávení

0 icon

Brusel/Štrasburg 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Navalny Life youtube channel via AP)   Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) v pondelok upozornilo, že ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj nebol zatknutý v súlade s právom a mal by byť okamžite prepustený na slobodu Štrasburská inštitúcia v správe pre médiá uviedla, že Navaľnyj mal…

Slovák Ján Kubiš sa stal osobitným vyslancom pre Líbyu a vedúcim podpornej misie OSN v tejto krajine

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ahmad Jamshid)   Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v pondelok vymenoval Slováka Jána Kubiša za svojho nového osobitného vyslanca pre Líbyu a vedúceho podpornej misie OSN v Líbyi (UNSMIL). Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR "Menovanie Jána…

Ropné a plynárenské spoločnosti nerobia dosť pre zníženie emisií metánu, tvrdí správa IEA

0 icon

Berlín 18. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) tvrdí, že ropné a plynárenské spoločnosti nerobia dosť pre to, aby v ropovodoch a fabrikách znížili uvoľňovanie metánu, ktorý je výrazným zdrojom emisií spôsobujúcich otepľovanie planéty Organizácia so sídlom v Paríži v pondelok zverejnila správu, podľa ktorej odhadovaný 10-percentný…

V Turecku Facebook ustanoví svojho zástupcu v súlade s novým mediálnym zákonom

0 icon

Istanbul 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Richard Drew)   Spoločnosť Facebook ustanoví v Turecku svojho zástupcu, ktorý sa v súlade s tamojším novým zákonom o sociálnych sieťach postará o odstraňovanie sporného obsahu. Informovala o tom agentúra AFP Pondelkové oznámenie amerického giganta prichádza deň predtým, ako spolu s podobnými platformami čelia hrozbe zákazu…

Nácvik Bidenovej inaugurácie narušil neďaleký požiar

0 icon

Washington 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky, Pool)   Washingtonský Kapitol, sídlo amerického Kongresu, v pondelok dočasne uzavreli počas nácviku inaugurácie nového prezidenta Joea Bidena. Stalo sa tak po tom, ako v zariadení pre bezdomovcov vzdialenom jednu míľu od Kapitolu vypukol požiar. Informovala o tom agentúra AP Bezpečnostné zložky však neskôr…

Heiko Maas privítal obnovenie rozhovorov medzi Tureckom a Gréckom

0 icon

Istanbul/Berlín 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-UNTV via AP)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok v Ankare privítal obnovenie rozhovorov medzi Tureckom a Gréckom a obe strany vyzval, aby sa usilovali o udržateľné a praktické riešenia. Informovala o tom agentúra DPA Turecko a Grécko sa minulý týždeň dohodli, že…

Vo Veľkej Británii zo systému národnej polície omylom vymazali 400-tisíc záznamov

0 icon

Londýn 18. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Victoria Jones/PA via AP)   Britský štátny minister kontrolujúci činnosť polície Kit Malthouse v pondelok uviedol, že z počítača národnej polície nedopatrením vymazali státisíce záznamov DNA a ďalších údajov o podozrivých. Pred zákonodarcami v Dolnej snemovni britského parlamentu vyhlásil, že počas bežného procesu upratovania dát nastala…

Podpredseda Európskej komisie Šefčovič trvá na dobrovoľnosti očkovania

0 icon

Brusel 18. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Johanna Geron, Pool Photo via AP)   Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič trvá na tom, aby očkovanie proti koronavírusu bolo dobrovoľné. Vyjadril sa tak v súvislosti s obavami, že obyvatelia Európskej únie by mohli mať povinnosť zaočkovať sa, aby sa im umožnilo cestovanie EK totiž…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

Prichádzajúci Nový svetový poriadok je pripravený dekódovať váš mozog.

0icon

Davos je mesto vo Švajčiarsku známe nielen vynikajúcou lyžovačkou, ale aj tým, že každoročne hostí stretnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). Stretnutie sa formálne opisuje ako „najtvorivejšia sila na zapojenie vrcholných svetových lídrov do spoločných aktivít vytvárania globálnych, regionálnych a priemyselných agend na začiatku každého roka.“ Táto elitná oligarchia však stojí…

Boris Mesár

Spojené kráľovstvo zavádza ,,spoločensky dištančné" obojky. Ďalší krok k otroctvu !

0icon

Správy sú samozrejme pochmúrne, ale celkom očakávané. Mnohí na začiatku koronového  besnenia premýšľali, kedy budú všetci povinní nosiť obojky?! A už sa tak deje ! Je nutné upriamiť pozornosť na výber minimálnej povolenej vzdialenosti: 2 metre. Prečo práve 2 m ? V nedávnych publikáciách bolo uvedené  že akčný rádius určitého poľa…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť I.

0icon

Prijatie ideológie globálnej moci ako základ štátnej ideológie. Vládna moc nedodržiava Ústavu SR, pretože od vstupu SR do EÚ si nemôže zvyknú a dovoliť si neviazať sa na žiadnu ideológiu. Deklarácia SNR o zvrchovanosti SR z roku 1992 tak nemôže byť naplnená, pretože vládna moc nemá záujem

Gustáv Murín

Kolíková v "Žumpe"

0icon

   Už vieme, že ministerka na jedno použitie (krytie kriminálnych káuz jej tútora Kisku) sa rozhodla robiť politickú plienku, čo vlastným telom zakryje všetok ten puch a smrad, ktorý sa vyvalil po tragickej smrti generála Lučanského a odhalil zločinné metódy Matovičovho režimu. Už sa dokonca stalo neblahým pravidlom, že Kolíková ignoruje

Rastislav Slovák

Na tom nehygienickom nebezpečnom celoplošnom testovaní nepresnými testami sa mnohí z vás nakazili alebo nakazia, kvôli tomu že ste sa zúčastnili alebo sa zúčastníte toho nezmyselného celoplošného testovania

0icon

Vy čo sa zúčastníte toho nezmyselného celoplošného testovania, budete tam stáť v nejakom rade koncentrovaní vo veľkom počte na malom mieste v chladnom počasí, kde sa bude šíriť ten vírus. Budete si tam pred testovaním musieť všetci odkašliavať a vysmrkávať sa na rovnakom mieste, kde sa bude usadzovať a šíriť…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Draky: Je ich bájna existencia realita alebo mýtus? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnych tvoroch, ktoré sa zobrazujú v kultúre krajín po celom svete. Ako sme si povedali v rámci prvej časti, iný význam stelesňuje drak v západnej kultúre, a iný vo východnej. Dokonca je rozdiel aj v okrídlení týchto majestátnych tvorov. Pozrime sa teraz na jednotlivé draky v Japonsku, na mýtické draky či rozdiel…

Ako v Európe vznikal naftový raj? Máme na výber z 5 možností – 3. časť

0 icon

Všetko sa to začalo Volkswagenom TDI a všetko sa to mohlo skončiť Volkswagenom TDI. Takéto silné vyhlásenie si vyžaduje nevyvrátiteľné dôkazy. Ako v Európe rástol naftový prežitok? Prečo sa nafta stala obľúbeným palivom v Európe? V poslednej časti článku sa pozrieme na to, ako pomohli nafte rôzne dotácie, úľavy z daní a na to, ako sa európsky priemysel…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 1. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 1. Záhady monolitov neznámeho pôvodu

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Vo svete IT

Asteroid, ktorý vyhladil dinosaurov, mohol „vystreliť“ ich pozostatky aj mimo Zeme. Kam sa mohli až dostať?

0 icon

Internetom začal nedávno kolovať úryvok z vedeckej publikácie, ktorý ľuďom ukazuje to, čo astrofyzici už dávno vedia. Otvára však brány k pomerne bizarnej myšlienke. Existuje celkom dosť vysoká šanca, že sa na Mesiaci nachádzajú drobné úlomky dinosaurov, píše portál IFL Science. Ako sa však dokázali dostať na Mesiac a pravdepodobne ešte oveľa…

„Je nepravdepodobné, že by sa nachádzali mimozemšťania hneď vo vedľajšej sústave,“ Tvrdí dvojica harvardských vedcov

0 icon

V decembri minulého roku zachytili astronómovia zvláštny rádiový signál, ktorý prichádzal zo sústavy Proxima Centauri (pozn. redakcie: najbližšia hviezda pri našej Slnečnej sústave). Tento objav okamžite viedol k špekuláciám o mimozemskom živote, hoci signál ešte nebol potvrdený. Vedci totiž nevylučujú možnosť, že to, čo zachytil rádiový teleskop Parkes, môže byť rušenie našej vlastnej…

Nastavte si na Androide gesto dvojitého poklepania po chrbte smartfónu pomocou tejto aplikácie

0 icon

Operačný systém Android je vo všeobecnosti pokladaný za jeden z najflexibilnejších operačných systémov, ktoré si môžete prispôsobiť podľa svojvôle. V minulosti sme vám napríklad ukázali, ako si môžete pridať odkazy na aplikácie do notifikačnej lišty, alebo ako môžete využiť plochu uzamknutej obrazovky na vytvorenie poznámok. Dnes by sme vám chceli…

V Google Play pribudol indikátor, pomocou ktorého zistíte, či záujem o aplikácie rastie, resp. klesá

0 icon

Google postupne vylepšuje nielen samotný operačný systém Android, ale aj ďalšie služby. Jednou z nich je napríklad aj obchod s aplikáciami a hrami, Google Play. Najnovšie portál AndroidPolice upozorňuje na ďalšiu funkciu obchodu, ktorá už mimochodom pribudla aj v slovenskej mutácii.  Google Play vám prezradí trend záujmu o aplikácie a hry Ikona, ktorá…

Podpredseda Samsung Electronics, Lee Jae-yong, putuje za mreže. Súd mu vymeral trest na 30 mesiacov

0 icon

Dlhoročná kauza, v ktorej vystupoval jeden z predstaviteľov spoločnosti Samsung Electronics a viaceré vládne špičky Južnej Kórey, je definitívne na konci. Podpredsedovi spoločnosti Samsung Electronics, Lee Jae-yong, vymeral najvyšší súd v hlavnom meste Soul trest odňatia slobody na celých 30 mesiacov. Bývalého popredného predstaviteľa technologického giganta z Južnej Kórey uznal…

Armádny Magazín

Video: Americký Kapitol je uzamknutý kvôli ohrozeniu - z budovy stúpa dym

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM) - Kapitol vo Washingtone je uzamknutý kvôli údajnej „vonkajšej bezpečnostnej hrozbe“, z oblasti stúpal dym. V budove prebiehala skúška inaugurácie Joea Bidena:     https://twitter

„Kolaps kresťanskej civilizácie bude hrozný“: Ako to, čo sa deje v USA, ovplyvní celý svet

0 icon

USA, 18. január 2021 (AM) - Elena Čudinová, autorka slávneho anti-utopického románu „Mešita Notre Dame“, ktorý vyšiel v 8 krajinách vrátane USA, s obavou komentuje udalosti, ktoré sa konajú v zámorí.   - Čo sa deje teraz v USA - predzvesť zrútenia kresťanskej civilizácie, ktoré ste predpovedali vo svojich dielach zameraných…

Poľsko vyhlásilo vojnu americkým sociálnym gigantom

0 icon

Poľsko, 18. január 2021 (AM) - Poľské ministerstvo spravodlivosti pripravuje návrh zákona, ktorý zakáže sociálnym sieťam mazať správy a blokovať používateľov, ak neporušujú národné právne predpisy. Toto rozhodnutie priamo súvisí s rozsiahlymi informáciami prebiehajúcimi v USA proti Donaldovi Trumpovi a jeho podporovateľom.  

Štáty, ktoré môžu začať jadrovú vojnu

0 icon

USA, 18. január 2021 (AM) - Počet jadrových zbraní sa začiatkom roka 2019 v porovnaní s minulým rokom znížil. Podľa správy, ktorú v pondelok 17. júna zverejnil Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (Sipri), majú krajiny vlastniace jadrové sily 13 865 hlavíc, čo je o 600 menej ako na začiatku roka…

Viete, že bývalý prezident ZSSR Michail Gorbačov v detstve šklbal nemeckým okupantom husi a čistil im čižmy? Že Roosevelt chcel spacifikovať nielen ZS

0 icon

Slovensko, 18. január 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...v prvom období vojny boli nemecké lietadlá zo 60 % zostrelené obyčajnými ruskými pešiakmi? V prvé mesiace Červená armáda nemala dostatok ani lietadiel, ani protilietadlových zbraní. Vďaka tomu nemecké letectvo takmer beztrestne bombardovalo všetko, čo s

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali