Ľ.BELFI:Námietky pri tendri na trolejbusy nie sú relevantným spochybnením súťaže

Bratislava 19. februára (TASR) – Verejné dopravné prostriedky, ktoré jazdia po uliciach hlavného mesta, patria k najstarším na kontinente. Bratislava má historickú šancu obnoviť vozový park z eurofondov. Proces obstarania trolejbusov zastavili námietky, ktoré posudzuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Riaditeľ Dopravného podniku Bratislava (DPB) Ľubomír Belfi ich považuje za obštrukciu a nie za relevantné spochybnenie súťaže. V rozhovore pre TASR hovoril aj o tom, či cestujúcich v mestskej hromadnej doprave čakajú v tomto roku nejaké zmeny.

-Od februára pre praskliny v ostení nejazdia električky cez tunel pod hradom. Termín jeho otvorenia sa stále posúval, hovorili ste o konci minulého roka, teraz by mal byť podľa zmluvy dokončený najneskôr v máji. Je tento termín reálny?-

Som presvedčený, že áno. Dopravný podnik Bratislava vyvinul maximálne úsilie na čo najrýchlejší postup prác na odstránenie havarijného stavu. Na ÚVO však bola podaná námietka, ktorá sa ukázala ako neopodstatnená. Konanie zo strany ÚVO však trvalo niekoľko mesiacov, počas ktorých sme museli akékoľvek práce prerušiť. Ak by sme postupovali podľa pripraveného plánu, sanačné práce sa mohli začať skôr a tunel už mohol byť otvorený. Bežného cestujúceho nezaujímajú dôvody ani vinník, chce prioritne vidieť výsledky.

-Električky od novembra 2011 nejazdia pre havarijný stav trate ani na Hlavnú stanicu. Uvažovalo sa, že by trať nemusela čakať na rekonštrukciu celého predstaničného priestoru, ale mesto by obnovilo električku na povrchu za menšie peniaze?-

Po dohode s primátorom pracujeme aj na alternatíve, že sa projekt súkromného investora realizovať nezačne a my električkovú dopravu na stanicu obnovíme. Nemá ale zmysel, aby sme investovali finančné zdroje na revitalizáciu tratí, pokiaľ budú premiestnené tak, ako s tým počíta projekt súkromného investora.

-Problémy majú aj električky v Dúbravke, kde si trať rovnako vyžaduje modernizáciu. V akom štádiu je projekt rekonštrukcie a z čoho to budete financovať?-

Modernizácia trate v Dúbravke je taká komplexná, že ju možno časovo porovnať skoro až k výstavbe novej trate. Preto je maximálne obdobie realizácie naplánované až na 18 mesiacov. Samotná výluka električiek do Dúbravky by mala trvať asi dva až tri mesiace. Náhradná autobusová doprava bude zabezpečená medzi zastávkou Pri Kríži a Karlovou Vsou zastávka Borská. Túto trať má modernizovať primárne mesto a na novú trať do Dúbravky majú ísť európske peniaze, ktoré boli pôvodne určené na podzemnú železničnú trať Predmestie – Filiálka. Práce by sa mohli začať do konca roka. Rekonštrukcia tejto trate je súčasťou modernizácie a súvisí aj s plánovaným nákupom nových električiek.

-Cestujúci vlani pocítili škrtanie spojov. Aká bude situácia tento rok?-

Finančná situácia v podniku je stabilizovaná a keby sme nemali mimoriadnu situáciu v tuneli, tak hospodárime s vyrovnaným rozpočtom. Všetko tento rok závisí od prevádzkových zdrojov, ktoré DPB dostáva od mesta. Aj na tento rok sme dostali o 3,5 milióna eur menej, takže redukcii vozokilometrov sa pravdepodobne nevyhneme ani tento rok.

-DPB môže každý rok podľa dohody s mestom zvýšiť cenu predplatených cestovných lístkov maximálne o mieru inflácie. Plánujete tento rok zvýšiť aj cenu jednorazových cestovných lístkov?-

Cenu jednorazových cestovných lístkov sme nezvyšovali ani minulý rok a neplánujeme tak urobiť ani tento rok. A nepríde ani k zvýšeniu ceny predplatných cestovných lístkov o viac, ako je miera inflácie.

-V marci sa spúšťa dlho pripravovaný projekt Bratislavskej integrovanej dopravy. Čo od tohto očakávate?-

Po dlhej dobe konečne spúšťame prvú etapu. Tá predstavuje prvý krok dopravcov pôsobiacich v regióne, teda nás – DPB, RegioJet,  Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko na ceste harmonizácie a koordinácie v oblasti tarifnej a dopravnej optimalizácie v Bratislave a v regióne Záhorie. Očakávame primárne zvýšenie kvality cestovania pre cestujúcich, ktorí denne dochádzajú za prácou do Bratislavy.

-BID však avizuje, že seniori a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S už nebudú mať nárok na bezplatné cestovné…-

Od začiatku sme boli proti tomuto kroku a celý proces schvaľovania podkladov má ešte nedostatky, na ktoré sme upozorňovali. Počas rokovaní so spoločnosťou BID a ďalšími zástupcami projektu naši zamestnanci odboru tarify namietali voči spoplatneniu práve týchto dvoch skupín cestujúcich, naše pripomienky však neboli akceptované. Návrh na mesto predložili bez konečnej dohody s Dopravným podnikom Bratislava. Z ďalších rokovaní s primátorom však vyplynulo, že cestujúci nad 70 rokov budú naďalej cestovať bezplatne a do 1. júla 2013 sa zatiaľ nič nemení ani pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. Pre cestujúcich teda platí Tarifa MHD v Bratislave, kým nedostaneme nový cenový výmer od Magistrátu.

-Objavili sa informácie, že máte zrušiť prihraničnú dopravu, ktorú zabezpečujete do Rakúska a Maďarska. Plánujete pokračovať v tomto projekte?-

Samozrejme, áno. Projekt sa osvedčil a naše spojenia s maďarskou Rajkou a rakúskym Hainburgom sa tešia veľkej obľube. Bratislavčania prirodzene expandujú do najbližšieho okolia a Dopravný podnik zabezpečuje obslužnosť aj týchto smerov. Veď napríklad v Rajke dnes tvoria Slováci polovicu obyvateľov. Jednoznačne však vieme preukázať, že naše spoje využívajú aj Maďari a Rakúšania, ktorí do Bratislavy cestujú za nákupmi či za kultúrou. 

-Cestujúci pociťujú negatívne aj kvalitu služieb. Trolejbusy a električky sú zastarané. Aký je ich priemerný vek?-

Priemerný vek je v prípade električiek cez 21 rokov a v prípade trolejbusov asi 19 rokov. Denná výprava je už niekedy problém. Uvedomujeme si, že situácia je naozaj kritická a veríme, že sa nám podarí vďaka vyhláseným verejným obstarávaniam zabezpečiť rozsiahlu výmenu vozového parku a nakúpiť trolejbusy a električky z eurofondov.

-Ako ste teda naštartovali celý proces? Akých odborníkov na prípravu súťažných podkladov ste oslovili?-

Predstavenstvo nášho podniku prerokovalo a schválilo vyhlásenie verejných obstarávaní dňa 23. októbra 2012 a Dozorná rada DPB prerokovala a schválila vyhlásenie verejných obstarávaní o deň neskôr, teda 24. októbra 2012. Súťažné podklady boli konzultované aj s KPMG Slovensko a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pričom s JASPERS prebiehali počas ich prípravy konzultácie.

-Objavili sa spochybnenia stanovených požiadaviek vo výberovom konaní na nákup nových trolejbusov, z ktorých sa najčastejšie spomína požiadavka 5-dverových trolejbusov. Z čoho ste vychádzali pri tejto požiadavke?-

DPB na základe vlastných skúseností, záverov štúdie EBSF, ako aj požiadavky na modernizáciu trolejbusovej dopravy, čo je hlavným predpokladom čerpania prostriedkov z fondov EÚ, definoval vo svojich východiskových podkladoch a štúdiách zvýšenie priemernej rýchlosti o 5 percent. Z tohto parametra sme vychádzali pri koncipovaní súťažných podkladov na nákup trolejbusov, pričom podľa nás cez viacdverovú koncepciu vozidiel oproti tým, čo máme teraz, vieme toto zrýchlenie dosiahnuť v našich podmienkach. V súčasnosti nie je v moci nášho podniku a ani v moci hlavného mesta Bratislavy, aby sme tento cieľ dosiahli zmenou infraštruktúry v hlavnom meste. Vlastné skúsenosti z prevádzkovania 100 kusov autobusov s 5-dverovou karosériou potvrdili skutočnosť, že skrátenie nástupného času má vplyv na zvýšenie priemernej rýchlosti autobusov počas ich prevádzky. Uvedenú skutočnosť potvrdila aj spomínaná  štúdia EBSF, ktorá porovnávala výhody 5-dverových koncepcií oproti 4-dverovým koncepciám, pričom dospela k týmto záverom: 5-dverová koncepcia skracuje čas vozidla na zastávke, zvyšuje jeho priemernú rýchlosť o 4 percentá, ako aj znižuje potrebu vozidiel o 18 percent na celkovú výpravu.

-Vylučujte teda, že túto požiadavku spĺňa len jedna spoločnosť?-

Samozrejme, vylučujem. Nie je pravdou informácia, ktorá odznela v médiách, že v súčasnosti je len jeden výrobca 5-dverovej karosérie. Máme vedomosť minimálne o týchto výrobcoch 5-dverovej karosérie, napríklad MAN, ARC, SOR. Okrem toho, každý výrobca mal dosť času na výrobu novej 5-dverovej karosérie.

-Rovnako bola spochybnená požiadavka na hmotnosť. Ako to zdôvodňujete?-

Parameter hmotnosť má význam z hľadiska maximálnej hmotnosti na nápravu, ktorá je stanovená našou legislatívou. Čím je vozidlo ľahšie, tým vie výrobca poskytnúť väčšiu kapacitu prepravy, aby zachoval legislatívou stanovený maximálny tlak na nápravu. Uvedená skutočnosť má samozrejme vplyv na tržby. Ľahšie vozidlo navyše potrebuje menej trakčnej energie a hmotnosť vozidla má vplyv na opotrebovanie pneumatík ako aj ciest. Obe kritériá majú vplyv na zníženie potreby vozidiel, čo je pre nás obrovským ekonomickým prínosom, keďže šetrí súčasné obstarávacie náklady, ako i budúce prevádzkové náklady počas životnosti vozidiel. Tieto úspory prevyšujú 60 percent z obstarávacích nákladov, preto váhu technických parametrov vo výške 40 percent považujeme za opodstatnenú.

-Za problém je považované aj to, že uchádzači museli mať už pri predložení ponuky aj certifikát o schválení typu vozidla. Neobmedzilo to iné spoločnosti?-

Ale to naozaj nie je pravda. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je uvedené, že toto potvrdenie predloží pri podpise zmluvy len úspešný uchádzač, resp. aspoň vo významných častiach, ako je napríklad elektrovýzbroj, pričom obchodné podmienky budúcej zmluvy uvedené v súťažných podkladoch umožňujú, aby celý proces úspešný uchádzač dokončil v plnom rozsahu maximálne do 13 mesiacov od podpisu zmluvy. Keď sme predpokladali podpis kontraktu v 6. mesiaci od vyhlásenia verejného obstarávania, celkový čas na homologizáciu novej karosérie predstavuje asi 19 mesiacov, čo je dostatočná doba, aby to nebola prekážka pre účasť vo verejnom obstarávaní. Je teda zrejmé, že okrem existujúcich výrobcov karosérie, mal každý záujemca dostatočný čas na výrobu a schválenie novej 5-dverovej karosérie aj v prípade, že by ju nemal ešte vyrobenú a schválenú.

-Momentálne je však celý proces pozastavený pre námietky na ÚVO. Ak sa súťaž zruší, peniaze zrejme nestihnete vyčerpať do konca roka 2015.-

Verejné obstarávanie je komplikovaný proces, riziko, že sa nezrealizuje, tam vždy je. Dnes sme kvôli ÚVO s celým procesom v sklze dva mesiace. Podané námietky považujem za obštrukciu, nie za relevantné spochybnenie súťaže. Bratislava by tak prišla o historickú šancu obnoviť v takomto veľkom rozsahu svoj naozaj starý vozový park a modernizácia by sa vo vlastnej réžii nášho podniku realizovať určite nedala.

dom

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Zachrípnutý Biden ubezpečuje, že je len prechladnutý a nakazil sa od vnuka

0 icon

Washington 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden v piatok na tlačovej konferencii v Bielom dome novinárov ubezpečoval, že jeho chrapľavý hlas a pokašliavanie nie sú prejavmi covidu, ale prechladnutia. Podľa vlastných slov sa nakazil od svojho poldruharočného vnuka, ktorý "svojmu dedkovi veľmi rád dáva bozky" Biden…

Pri variante omikron je vyššia pravdepodobnosť opätovnej infekcie, naznačuje štúdia

0 icon

Haag 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Pravdepodobnosť opätovnej nákazy u osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, je podľa juhoafrických vedcov v prípade nového variantu koronavírusu omikron vyššia ako u skorších variantov Výskumná skupina, ktorá sleduje opätovné nákazy v Juhoafrickej republike, hlási s príchodom omikronu skok v takýchto prípadoch, ktorý u predošlých…

Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom. V rámci PPA vznikla nová sekcia riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti.  Sekcia bude úzko spolupracovať s Európskou prokuratúrou, Európskym úradom pre boj proti korupcii, Generálnou prokuratúrou SR a s Orgánmi…

Rodičov strelca zo strednej školy v Michigane obvinili z neúmyselného zabitia

0 icon

Oxford Township 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Oakland County Sheriff's Office)   Prokurátorka v americkom štáte Michigan vzniesla obvinenia aj voči rodičom tínedžera obvineného zo zabitia štyroch študentov a zranenia ďalších siedmich ľudí na strednej škole. James a Jennifer Crumbleyovci čelia obvineniam z neúmyselnej vraždy, každý v štyroch bodoch obžaloby Úrady uviedli,…

Do zoznamu slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva sa dostal skalický trdelník aj goralská kultúra

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa dostal Skalický trdelník aj goralská kultúra. Hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová doplnila, že okrem nich pribudli k existujúcim 26 prvkom ďalšie štyri. Šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO) dnes oficiálne zapísala aj Jánošíkovskú tradíciu,…

Washington v súčasnosti žiadnu krajinu nepovažuje za menového manipulátora

0 icon

Washington 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Žiadna z krajín sveta v súčasnosti nie je podľa Spojených štátov menovým manipulátorom. Viaceré štáty vrátane Číny, Vietnamu a Taiwanu však neplnia globálne dohody, na základe ktorých sa majú zdržať používania svojich mien ako nástroja na získanie neférových výhod v medzinárodnom obchode…

„Absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov.“ Žilinka kritizuje Kolíkovej návrh na zavedenie trestného činu šírenia nepravdivej informácie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jakub Kotian)   Nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie je podľa generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti. Dôvodom je jej „absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov“. Zhodnotil to vo svojom profile na…

V Maďarsku opozičné zoskupenie v prieskume tesne vedie pred vládnym Fideszom

0 icon

Budapešť 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh)   Zoskupenie šiestich maďarských opozičných strán zaznamenalo v novembri nárast podpory zo strany voličov, pričom z októbrových 39 percent si v tomto smere polepšilo na 41 percent. Opozičné subjekty tak stále mierne vedú nad blokom vládnych strán Fidesz-KDNP, ktorému oproti októbru stúpla podpora voličov…

Remišová: Krajiny EÚ sa zhodujú na prísnejšej regulácii digitálnych platforiem

0 icon

Brusel 3. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vanihe)   Zástupcovia členských krajín EÚ sa v piatok v Bruseli zhodli na potrebe regulácie digitálnych platforiem a sociálnych sietí. Uviedla to vicepremiérka SR a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) po skončení Rady EÚ pre telekomunikácie zameranej na kybernetické hrozby a umelú…

Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi policajnej inšpekcie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi úradu inšpekčnej služby Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdených informácii mal byť dnes prepustený z väzby univerzálny svedok Peter Petrov alias Tiger. Hneď po prepustení na bráne väznice mal…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

Andrej Danko

Čaputová perfektne klame, ale pravdu nezamlčí.

0icon

Čaputová v najťažších časoch Slovenska povedala, že nerozumie svojej krajine. Asi nevie, že je prezident

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zachrípnutý Biden ubezpečuje, že je len prechladnutý a nakazil sa od vnuka

0 icon

Washington 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden v piatok na tlačovej konferencii v Bielom dome novinárov ubezpečoval, že jeho chrapľavý hlas a pokašliavanie nie sú prejavmi covidu, ale prechladnutia. Podľa vlastných slov sa nakazil od svojho poldruharočného vnuka, ktorý "svojmu dedkovi veľmi rád dáva bozky" Biden…

Pri variante omikron je vyššia pravdepodobnosť opätovnej infekcie, naznačuje štúdia

0 icon

Haag 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Pravdepodobnosť opätovnej nákazy u osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, je podľa juhoafrických vedcov v prípade nového variantu koronavírusu omikron vyššia ako u skorších variantov Výskumná skupina, ktorá sleduje opätovné nákazy v Juhoafrickej republike, hlási s príchodom omikronu skok v takýchto prípadoch, ktorý u predošlých…

Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom. V rámci PPA vznikla nová sekcia riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti.  Sekcia bude úzko spolupracovať s Európskou prokuratúrou, Európskym úradom pre boj proti korupcii, Generálnou prokuratúrou SR a s Orgánmi…

Rodičov strelca zo strednej školy v Michigane obvinili z neúmyselného zabitia

0 icon

Oxford Township 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Oakland County Sheriff's Office)   Prokurátorka v americkom štáte Michigan vzniesla obvinenia aj voči rodičom tínedžera obvineného zo zabitia štyroch študentov a zranenia ďalších siedmich ľudí na strednej škole. James a Jennifer Crumbleyovci čelia obvineniam z neúmyselnej vraždy, každý v štyroch bodoch obžaloby Úrady uviedli,…

Do zoznamu slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva sa dostal skalický trdelník aj goralská kultúra

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa dostal Skalický trdelník aj goralská kultúra. Hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová doplnila, že okrem nich pribudli k existujúcim 26 prvkom ďalšie štyri. Šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO) dnes oficiálne zapísala aj Jánošíkovskú tradíciu,…

Washington v súčasnosti žiadnu krajinu nepovažuje za menového manipulátora

0 icon

Washington 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Žiadna z krajín sveta v súčasnosti nie je podľa Spojených štátov menovým manipulátorom. Viaceré štáty vrátane Číny, Vietnamu a Taiwanu však neplnia globálne dohody, na základe ktorých sa majú zdržať používania svojich mien ako nástroja na získanie neférových výhod v medzinárodnom obchode…

„Absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov.“ Žilinka kritizuje Kolíkovej návrh na zavedenie trestného činu šírenia nepravdivej informácie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jakub Kotian)   Nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie je podľa generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti. Dôvodom je jej „absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov“. Zhodnotil to vo svojom profile na…

V Maďarsku opozičné zoskupenie v prieskume tesne vedie pred vládnym Fideszom

0 icon

Budapešť 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh)   Zoskupenie šiestich maďarských opozičných strán zaznamenalo v novembri nárast podpory zo strany voličov, pričom z októbrových 39 percent si v tomto smere polepšilo na 41 percent. Opozičné subjekty tak stále mierne vedú nad blokom vládnych strán Fidesz-KDNP, ktorému oproti októbru stúpla podpora voličov…

Remišová: Krajiny EÚ sa zhodujú na prísnejšej regulácii digitálnych platforiem

0 icon

Brusel 3. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vanihe)   Zástupcovia členských krajín EÚ sa v piatok v Bruseli zhodli na potrebe regulácie digitálnych platforiem a sociálnych sietí. Uviedla to vicepremiérka SR a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) po skončení Rady EÚ pre telekomunikácie zameranej na kybernetické hrozby a umelú…

Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi policajnej inšpekcie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi úradu inšpekčnej služby Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdených informácii mal byť dnes prepustený z väzby univerzálny svedok Peter Petrov alias Tiger. Hneď po prepustení na bráne väznice mal…

Podkasty

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

Andrej Danko

Čaputová perfektne klame, ale pravdu nezamlčí.

0icon

Čaputová v najťažších časoch Slovenska povedala, že nerozumie svojej krajine. Asi nevie, že je prezident

TopDesať

Čo sa stane s tvojím telom, ak budeš chodiť spať o 22:00?

0 icon

Kim Kardashian , Anna Wintour a Oprah Winfrey majú jednu spoločnú vec: všetky idú spať okolo 22:00. Zdá sa, že tieto ženy vedia, prečo to robia, pretože chodiť tak skoro spať môže mať veľa pozitívnych účinkov na telo a myseľ. Možno potom nie je prekvapením, že niektoré z najúspešnejších žien súčasnosti končia svoj deň tak skoro,…

Mysleli si, že majú svoj deň, no osud to zariadil inak

0 icon

Každý z nás ma občas "svoj deň", kedy sa mu darí a vraví si, že dnes ho nič nerozhádže. Na veľkú škodu je to jasný signál pre náš osud, ktorý si to občas už zariadi po svojom. V tomto prípade by si mal pamätať na jednu vec: Všetko zlé sa…

Slnečné brány: Knowth. 5. časť

0 icon

Zaujíma vás história? Fascinuje minulosť a archeologické výskumy? Vždy si radi prečítate článok o záhadách? V tom prípade ste tu viac než správne. Prinášame piate pokračovanie článku s názvom Slnečné brány, kde spoločne skúmame záhadné objekty vo Veľkej Británii a Írsku. Napriek určitým odhadom archeológov, sú veci častokrát inak. Archeológ…

Čo je šetrnejšie? Sprchovanie alebo kúpanie vo vani?

0 icon

Mnohí z nás určite dlhú dobu verili, že na sprchovanie sa spotrebuje menej vody ako na napúšťanie vane. Pozor, všetko závisí od toho, ako dlho sa sprchuješ! Starostlivosť o čistotu tela sa behom histórie už stala tradíciou, ktorá je bežnou súčasťou života. V súčasnosti si na kúpeľ vo vani najviac potrpia Brazílčania a Kolumbijčania,…

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0 icon

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

Armádny Magazín

Americká armáda vyrobila prvú sériovú modernizovanú atómovú bombu B61-12

0 icon

USA, 3. december 2021 (AM, Sputnik) – Americký vojensko-priemyselný komplex odovzdal ministerstvu obrany prvú sériovú vzorku modernizovanej atómovej bomby B61-12, ktorou sú už niečo málo cez

Ukrajinská armáda zverejnila video z hromadnej popravy migrantov na hraniciach s Bieloruskom

0 icon

Bielorusko, 3.december 2021 (AM) – Utečenci z Blízkeho východu sa pokúšali dostať na územie Ukrajiny cez černobyľskú zónu. Príslušník Ozbrojených síl Ukrajiny Vasyl Rumak zverejnil video popr

Ruské ozbrojené sily vytvorili prvú rotu bojových vozidiel Terminator

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Prvá jednotka ozbrojených síl RF vybavená bojovým vozidlom na podporu tankov (BMPT) "Terminátor", je vytvorená v Centrálnom vojenskom okruhu, povedal  generálplukovník Alexander Lapin.   „V súlade s rozhodnutím ministra obrany a pokynom náčelníka Generálneho š

Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Rozhodnutím vedenia Spojenej leteckej korporácie (OAK) sa v Rusku zlúčia tri veľké letecké spoločnosti. O podrobnostiach reorganizácie zlúčením dvoch veľkých spoločností sa bude rokovať na valnom zhromaždení v januári budúceho roka. Informovala o tom oficiálna stránka OAK.   Blížiace sa spojenie OAK, Suchoj a RSK Mi

Na zabezpečovaní obrany Slovenska sa podieľa čoraz viac žien

0 icon

Slovensko, 3. december 2021 (AM, MOSR) – Dáta z personálnych oddelení rezortu obrany ukazujú, že uplatnenie pri zabezpečovaní obrany Slovenska nachádza čoraz viac žien. V rámci rezortu aktuálne pracuje celkovo 4 889 žien, čo predstavuje 22,9 percent zo všetkých zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR.   „Aj keď vojenské prostredie…

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali