Ľ.BELFI:Námietky pri tendri na trolejbusy nie sú relevantným spochybnením súťaže

Bratislava 19. februára (TASR) – Verejné dopravné prostriedky, ktoré jazdia po uliciach hlavného mesta, patria k najstarším na kontinente. Bratislava má historickú šancu obnoviť vozový park z eurofondov. Proces obstarania trolejbusov zastavili námietky, ktoré posudzuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Riaditeľ Dopravného podniku Bratislava (DPB) Ľubomír Belfi ich považuje za obštrukciu a nie za relevantné spochybnenie súťaže. V rozhovore pre TASR hovoril aj o tom, či cestujúcich v mestskej hromadnej doprave čakajú v tomto roku nejaké zmeny.

-Od februára pre praskliny v ostení nejazdia električky cez tunel pod hradom. Termín jeho otvorenia sa stále posúval, hovorili ste o konci minulého roka, teraz by mal byť podľa zmluvy dokončený najneskôr v máji. Je tento termín reálny?-

Som presvedčený, že áno. Dopravný podnik Bratislava vyvinul maximálne úsilie na čo najrýchlejší postup prác na odstránenie havarijného stavu. Na ÚVO však bola podaná námietka, ktorá sa ukázala ako neopodstatnená. Konanie zo strany ÚVO však trvalo niekoľko mesiacov, počas ktorých sme museli akékoľvek práce prerušiť. Ak by sme postupovali podľa pripraveného plánu, sanačné práce sa mohli začať skôr a tunel už mohol byť otvorený. Bežného cestujúceho nezaujímajú dôvody ani vinník, chce prioritne vidieť výsledky.

-Električky od novembra 2011 nejazdia pre havarijný stav trate ani na Hlavnú stanicu. Uvažovalo sa, že by trať nemusela čakať na rekonštrukciu celého predstaničného priestoru, ale mesto by obnovilo električku na povrchu za menšie peniaze?-

Po dohode s primátorom pracujeme aj na alternatíve, že sa projekt súkromného investora realizovať nezačne a my električkovú dopravu na stanicu obnovíme. Nemá ale zmysel, aby sme investovali finančné zdroje na revitalizáciu tratí, pokiaľ budú premiestnené tak, ako s tým počíta projekt súkromného investora.

-Problémy majú aj električky v Dúbravke, kde si trať rovnako vyžaduje modernizáciu. V akom štádiu je projekt rekonštrukcie a z čoho to budete financovať?-

Modernizácia trate v Dúbravke je taká komplexná, že ju možno časovo porovnať skoro až k výstavbe novej trate. Preto je maximálne obdobie realizácie naplánované až na 18 mesiacov. Samotná výluka električiek do Dúbravky by mala trvať asi dva až tri mesiace. Náhradná autobusová doprava bude zabezpečená medzi zastávkou Pri Kríži a Karlovou Vsou zastávka Borská. Túto trať má modernizovať primárne mesto a na novú trať do Dúbravky majú ísť európske peniaze, ktoré boli pôvodne určené na podzemnú železničnú trať Predmestie – Filiálka. Práce by sa mohli začať do konca roka. Rekonštrukcia tejto trate je súčasťou modernizácie a súvisí aj s plánovaným nákupom nových električiek.

-Cestujúci vlani pocítili škrtanie spojov. Aká bude situácia tento rok?-

Finančná situácia v podniku je stabilizovaná a keby sme nemali mimoriadnu situáciu v tuneli, tak hospodárime s vyrovnaným rozpočtom. Všetko tento rok závisí od prevádzkových zdrojov, ktoré DPB dostáva od mesta. Aj na tento rok sme dostali o 3,5 milióna eur menej, takže redukcii vozokilometrov sa pravdepodobne nevyhneme ani tento rok.

-DPB môže každý rok podľa dohody s mestom zvýšiť cenu predplatených cestovných lístkov maximálne o mieru inflácie. Plánujete tento rok zvýšiť aj cenu jednorazových cestovných lístkov?-

Cenu jednorazových cestovných lístkov sme nezvyšovali ani minulý rok a neplánujeme tak urobiť ani tento rok. A nepríde ani k zvýšeniu ceny predplatných cestovných lístkov o viac, ako je miera inflácie.

-V marci sa spúšťa dlho pripravovaný projekt Bratislavskej integrovanej dopravy. Čo od tohto očakávate?-

Po dlhej dobe konečne spúšťame prvú etapu. Tá predstavuje prvý krok dopravcov pôsobiacich v regióne, teda nás – DPB, RegioJet,  Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko na ceste harmonizácie a koordinácie v oblasti tarifnej a dopravnej optimalizácie v Bratislave a v regióne Záhorie. Očakávame primárne zvýšenie kvality cestovania pre cestujúcich, ktorí denne dochádzajú za prácou do Bratislavy.

-BID však avizuje, že seniori a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S už nebudú mať nárok na bezplatné cestovné…-

Od začiatku sme boli proti tomuto kroku a celý proces schvaľovania podkladov má ešte nedostatky, na ktoré sme upozorňovali. Počas rokovaní so spoločnosťou BID a ďalšími zástupcami projektu naši zamestnanci odboru tarify namietali voči spoplatneniu práve týchto dvoch skupín cestujúcich, naše pripomienky však neboli akceptované. Návrh na mesto predložili bez konečnej dohody s Dopravným podnikom Bratislava. Z ďalších rokovaní s primátorom však vyplynulo, že cestujúci nad 70 rokov budú naďalej cestovať bezplatne a do 1. júla 2013 sa zatiaľ nič nemení ani pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. Pre cestujúcich teda platí Tarifa MHD v Bratislave, kým nedostaneme nový cenový výmer od Magistrátu.

-Objavili sa informácie, že máte zrušiť prihraničnú dopravu, ktorú zabezpečujete do Rakúska a Maďarska. Plánujete pokračovať v tomto projekte?-

Samozrejme, áno. Projekt sa osvedčil a naše spojenia s maďarskou Rajkou a rakúskym Hainburgom sa tešia veľkej obľube. Bratislavčania prirodzene expandujú do najbližšieho okolia a Dopravný podnik zabezpečuje obslužnosť aj týchto smerov. Veď napríklad v Rajke dnes tvoria Slováci polovicu obyvateľov. Jednoznačne však vieme preukázať, že naše spoje využívajú aj Maďari a Rakúšania, ktorí do Bratislavy cestujú za nákupmi či za kultúrou. 

-Cestujúci pociťujú negatívne aj kvalitu služieb. Trolejbusy a električky sú zastarané. Aký je ich priemerný vek?-

Priemerný vek je v prípade električiek cez 21 rokov a v prípade trolejbusov asi 19 rokov. Denná výprava je už niekedy problém. Uvedomujeme si, že situácia je naozaj kritická a veríme, že sa nám podarí vďaka vyhláseným verejným obstarávaniam zabezpečiť rozsiahlu výmenu vozového parku a nakúpiť trolejbusy a električky z eurofondov.

-Ako ste teda naštartovali celý proces? Akých odborníkov na prípravu súťažných podkladov ste oslovili?-

Predstavenstvo nášho podniku prerokovalo a schválilo vyhlásenie verejných obstarávaní dňa 23. októbra 2012 a Dozorná rada DPB prerokovala a schválila vyhlásenie verejných obstarávaní o deň neskôr, teda 24. októbra 2012. Súťažné podklady boli konzultované aj s KPMG Slovensko a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pričom s JASPERS prebiehali počas ich prípravy konzultácie.

-Objavili sa spochybnenia stanovených požiadaviek vo výberovom konaní na nákup nových trolejbusov, z ktorých sa najčastejšie spomína požiadavka 5-dverových trolejbusov. Z čoho ste vychádzali pri tejto požiadavke?-

DPB na základe vlastných skúseností, záverov štúdie EBSF, ako aj požiadavky na modernizáciu trolejbusovej dopravy, čo je hlavným predpokladom čerpania prostriedkov z fondov EÚ, definoval vo svojich východiskových podkladoch a štúdiách zvýšenie priemernej rýchlosti o 5 percent. Z tohto parametra sme vychádzali pri koncipovaní súťažných podkladov na nákup trolejbusov, pričom podľa nás cez viacdverovú koncepciu vozidiel oproti tým, čo máme teraz, vieme toto zrýchlenie dosiahnuť v našich podmienkach. V súčasnosti nie je v moci nášho podniku a ani v moci hlavného mesta Bratislavy, aby sme tento cieľ dosiahli zmenou infraštruktúry v hlavnom meste. Vlastné skúsenosti z prevádzkovania 100 kusov autobusov s 5-dverovou karosériou potvrdili skutočnosť, že skrátenie nástupného času má vplyv na zvýšenie priemernej rýchlosti autobusov počas ich prevádzky. Uvedenú skutočnosť potvrdila aj spomínaná  štúdia EBSF, ktorá porovnávala výhody 5-dverových koncepcií oproti 4-dverovým koncepciám, pričom dospela k týmto záverom: 5-dverová koncepcia skracuje čas vozidla na zastávke, zvyšuje jeho priemernú rýchlosť o 4 percentá, ako aj znižuje potrebu vozidiel o 18 percent na celkovú výpravu.

-Vylučujte teda, že túto požiadavku spĺňa len jedna spoločnosť?-

Samozrejme, vylučujem. Nie je pravdou informácia, ktorá odznela v médiách, že v súčasnosti je len jeden výrobca 5-dverovej karosérie. Máme vedomosť minimálne o týchto výrobcoch 5-dverovej karosérie, napríklad MAN, ARC, SOR. Okrem toho, každý výrobca mal dosť času na výrobu novej 5-dverovej karosérie.

-Rovnako bola spochybnená požiadavka na hmotnosť. Ako to zdôvodňujete?-

Parameter hmotnosť má význam z hľadiska maximálnej hmotnosti na nápravu, ktorá je stanovená našou legislatívou. Čím je vozidlo ľahšie, tým vie výrobca poskytnúť väčšiu kapacitu prepravy, aby zachoval legislatívou stanovený maximálny tlak na nápravu. Uvedená skutočnosť má samozrejme vplyv na tržby. Ľahšie vozidlo navyše potrebuje menej trakčnej energie a hmotnosť vozidla má vplyv na opotrebovanie pneumatík ako aj ciest. Obe kritériá majú vplyv na zníženie potreby vozidiel, čo je pre nás obrovským ekonomickým prínosom, keďže šetrí súčasné obstarávacie náklady, ako i budúce prevádzkové náklady počas životnosti vozidiel. Tieto úspory prevyšujú 60 percent z obstarávacích nákladov, preto váhu technických parametrov vo výške 40 percent považujeme za opodstatnenú.

-Za problém je považované aj to, že uchádzači museli mať už pri predložení ponuky aj certifikát o schválení typu vozidla. Neobmedzilo to iné spoločnosti?-

Ale to naozaj nie je pravda. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je uvedené, že toto potvrdenie predloží pri podpise zmluvy len úspešný uchádzač, resp. aspoň vo významných častiach, ako je napríklad elektrovýzbroj, pričom obchodné podmienky budúcej zmluvy uvedené v súťažných podkladoch umožňujú, aby celý proces úspešný uchádzač dokončil v plnom rozsahu maximálne do 13 mesiacov od podpisu zmluvy. Keď sme predpokladali podpis kontraktu v 6. mesiaci od vyhlásenia verejného obstarávania, celkový čas na homologizáciu novej karosérie predstavuje asi 19 mesiacov, čo je dostatočná doba, aby to nebola prekážka pre účasť vo verejnom obstarávaní. Je teda zrejmé, že okrem existujúcich výrobcov karosérie, mal každý záujemca dostatočný čas na výrobu a schválenie novej 5-dverovej karosérie aj v prípade, že by ju nemal ešte vyrobenú a schválenú.

-Momentálne je však celý proces pozastavený pre námietky na ÚVO. Ak sa súťaž zruší, peniaze zrejme nestihnete vyčerpať do konca roka 2015.-

Verejné obstarávanie je komplikovaný proces, riziko, že sa nezrealizuje, tam vždy je. Dnes sme kvôli ÚVO s celým procesom v sklze dva mesiace. Podané námietky považujem za obštrukciu, nie za relevantné spochybnenie súťaže. Bratislava by tak prišla o historickú šancu obnoviť v takomto veľkom rozsahu svoj naozaj starý vozový park a modernizácia by sa vo vlastnej réžii nášho podniku realizovať určite nedala.

dom

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Holandsku traja mladíci sotili muža pod električku, zraneniam podľahol

0 icon

Amsterdam 19. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   Troch tínedžerov zadržali v holandskom meste Haag pre podozrenie zo zavinenia úmrtia muža, ktorého zrazila električka. Oznámila to v utorok tamojšia polícia, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA Polícia informovala, že zadržala dvoch 15-ročných chlapcov a jedného 18-ročného muža. Identitu obete úrady nezverejnili.…

EÚ predstavila výročnú správu o procese rozširovania o štáty západného Balkánu

0 icon

Štrasburg 19. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Brittainy Newman)   Európska komisia (EK) v utorok v Štrasburgu predstavila výročnú správu o procese rozširovania EÚ, ktorá sa týka krajín západného Balkánu a vzťahov s Tureckom s dôrazom na nevyhnutné reformy Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pléne Európskeho parlamentu (EP) upozornil, že podľa novej…

Vicepremiérka Remišová obvinila z futbalovej bitky Fica, ale schytala to. Slováci okamžite reagovali

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Martin Baumann)   Počas futbalového zápasu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava došlo medzi fanúšikmi k bitke. Incident sa premenil v horúcu tému. Hnutie SaS odsúdilo správanie fanúšikov a žiada exemplárne tresty, ďalší tvrdia, že došlo k pochybeniu polície. Vicepremiérka Veronika Remišová však vytiahla kartu "lebo…

V egyptskom hlavnom justičnom orgáne zložilo prísahu takmer 100 žien

0 icon

Káhira 19. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Tarek Wajeh)   V egyptskej štátnej rade budú premiérovo v histórii pôsobiť i ženy. V utorok slávnostne zložilo sľub dovedna 98 sudkýň. Spomenutý ceremoniál sa uskutočnil niekoľko mesiacov po tom, ako prezident Abd al-Fattáh as-Sísí požiadal ženy o vstup do štátnej rady a prokuratúry, dvoch justičných…

Poslanec čelí kritike za zverejnenú fotografiu prezidentkinej dcéry. Čaputová: Útok na politika cez jeho deti je politické dno

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ(TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Útok na politika cez jeho deti je politické dno. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po tom, ako poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Taraba (nezaradený) zverejnil na sociálnej sieti fotografiu jej dcéry v úlohe modelky "Poslanec Taraba by sa o…

Vatikánsky rozhlas odvysiela koncert na pamiatku Edity Gruberovej

0 icon

Vatikán 19. októbra 2021 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR - Dano Veselský)   Pri príležitosti včerajšieho úmrtia svetoznámej slovenskej opernej sólistky Edity Gruberovej odvysiela dnes (19. októbra) o 22.05 talianska sekcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News v rámci Európskej vysielacej únie EBU koncert opernej divy nahratý v roku 2008 v Prahe Poslucháči zo…

Fico hovorí o falšovaní údajov, ktoré sa majú týkať jeho očkovania proti ochoreniu COVID-19. Akú majú občania istotu, že ich údaje niekto nesfalšoval?

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Bývalý premiér a predseda strany Smer - Sociálna demokracia Robert Fico v utorok na tlačovej konferencii k aktuálnym politickým témam obvinil vládu z falšovania údajov, ktoré sa týkajú očkovania proti ochoreniu COVID-19. Falšovanie sa týka priamo Roberta Fica a podľa jeho…

Polášek namiesto oslavy titulu v Indian Wells riešil nové pasy v San Franciscu, aby sa s rodinou mohol vrátiť na Slovensko

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-John McCoy)   Po deblovom triumfe na piatom najväčšom turnaji na svete v Indian Wells sa slovenský tenista Filip Polášek chystal s rodinou vrátiť na Slovensko, ale nebolo to ihneď možné V Kalifornii bol prvýkrát so svojou rodinou a počas pobytu im zmizli pasy z hotelovej…

Český Senát urobil prvý krok k tomu, aby prezident Zeman prišiel o právomoci

0 icon

Praha 19. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Stála komisia Senátu pre Ústavu ČR a parlamentné procedúry sa v utorok jednomyseľne zhodla na tom, že prezident Miloš Zeman má prísť o právomoci hlavy štátu podľa čl. 66 ústavy. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz, podľa ktorého ide o prvý…

V Portugalsku si uctili diplomata, ktorý zachránil tisíce ľudí pred nacistami

0 icon

Lisabon 19. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Portugalsko oficiálne vzdalo hold niekdajšiemu diplomatovi Aristidesovi de Sousa Mendesovi, ktorý počas druhej svetovej vojny pomohol zachrániť tisíce ľudí pred nacistickým prenasledovaním V utorok umiestnili hrobku s jeho menom do národného panteónu v Lisabone, kde sú pochované významné osobnosti portugalskej histórie. Predseda portugalského…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Patrik Spišiak

Prečo ceny tak prudko rastú?

0icon

Inflácia celosvetovo naberá na obrátkach, a to znamená len jediné. Zvyšovanie rozdielu medzi bohatými a chudobnými sa opäť zväčšuje (napríklad kvôli rastu cien akcií a nehnuteľností). Keďže inflácia a ekonomická nerovnosť sú moje najobľúbenejšie témy tak sa musím priznať, že súčasný ekonomický vývoj vo svete je pre mňa ako voda na mlyn. V tomto…

Erik Majercak

Zelená ekonomika, konflikt v USA do rozpadu, 6 prostriedkov komunikácie a moci, depopulácia, téma: liberálno-trhový podfuk

0icon

Propagovaná a mainstreamom podporovaná zelená ekonomika ako ju poznáme je jedným z liberálno-trhových podfukov. Je aj zdrojom a jedným z dôvodov budúceho rozpadu USA. Liberálno-trhový konflikt je prvá z ekonomických tém, kde sa budeme snažiť vysvetliť reálnu ekonomiku a nie tie propagandistické, liberálno-neomarxistické,  ekonomické teórie, ktoré sú tu len a len na ohlúpnutie, okrádanie a riadenie más Ak…

Ivan Štubňa

Madam Čaputová opäť perlila..., ale nie je sama zo Sorosovho stáda...

0icon

Madam Čaputová sa nechala počuť, že by bolo dobre, keby si obvinený alebo lepšie povedané osočovaný guvernér NBS Peter Kažimír zobral príklad z rakúskeho kancelára Kurza a odstúpil zo svojej funkcie.  Obvinenie Petra Kažimíra pochádza z dielne úradu špeciálnej prokuratúry, ktorú vedie Daniel Lipšic, pretlačený do funkcie terajšou koaličnou luzou. Lipšic sa stal…

René Pavlík

Trianon a historik

0icon

Trianon a historik. Trianon predstavuje sto rokov hnisajúci vred v hlave každého Maďara. Chrastičku zmierenia vždy 4. júna rozožerie celoštátny plač a škrípanie zubov na panychíde za veľkým Uhorskom. Krutovládu Maďarov nad porobenými národmi ukončila prvá svetová vojna.  Oni sa s tým nevedia zmieriť. Stále kujú pikle a hľadajú spôsob, aby…

Gustáv Murín

Umelo škandalizovaný Kažimír zažíva vlastnú "medicínu"

0icon

Rozhľadenejším je dávno jasné, že sa tu k moci dostala politická zberba na čele s Psychopatovičom, ktorá nemá zábrany porušovať nielen všetko čo nasľubovali, ale prekračovať aj elementárne hranice politickej etiky a zásad demokracie. Takže tu máme už nimi osvedčené divadielko, kedy potrebujú dostať „svojho človeka“ na vyhliadnuté miesto a tak to miesto „vyčistia“. Technológia…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Perfektne načasované fotografie, ktoré dajú zabrať tvojmu mozgu

0 icon

Možno nie si najlepším fotografom sveta, ale niekedy sa všetko vo vesmíre uloží do jedného obrovského celku a jediné čo musíš urobiť, je stlačiť spúšť na svojom fotoaparáte. Jednoducho povedané, si v tej správny čas na správnom mieste. Z času na čas práve dokonalé načasovanie robí z obyčajnej fotografie unikát.…

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 2. časť

0 icon

„Zjavilo sa sedem mužov v hodvábnych odevoch, ktoré sa podobali gréckym tógam, a v žiarivých topánkach. Rovnako stavali na obdiv brnenie a pod týmto brnením bolo vidieť honosnú purpurovú bielizeň mimoriadnej krásy. Zdalo sa, že dvaja z nich majú vyššie postavenie než ostatní. Ten, ktorý vyzeral na veliteľa, mal tvár…

Prečo hranolky chutia tak zle, keď už sú studené?

0 icon

Hranolky rozhodne nie sú pre naše telo a trávenie najzdravšie, no raz za čas padne dobre aj zhrešiť. Tenké, chrumkavé a dozlatista upražené – presne také patria k najobľúbenejším pokrmom nielen medzi deťmi na celom svete. Hranolky patria podľa prieskumov k najobľúbenejším prílohám na všetkých kontinentoch. Hodia sa k mäsu,…

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

0 icon

V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

Armádny Magazín

Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

0 icon

Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložit

Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

0 icon

USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí

Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

0 icon

USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.

Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

0 icon

Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.

Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

0 icon

Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množ

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali