Kardinál Michael Czerny predstavuje exhortáciu Milovaná Amazónia

Vatikán 13. februára 2020 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS-SpC-Vatikan)

 

Zvláštny sekretár Synody o Amazónii, kardinál Michael Czerny, predstavuje exhortáciu, ktorú pápež dokončil na konci decembra minulého roka a ktorá bola zverejnená v stredu. Predstavuje štyri veľké Františkove „sny“ pre tento región, vrátane sna o misijnej cirkvi s amazonskou tvárou

Na snímke vatikánsky kardinál Michael Czerny

Najskôr by sme sa chceli spýtať na načasovanie publikácie tohto pápežovho textu, ktorý bol pôvodne ohlasovaný na koniec minulého roka. Došlo k oneskoreniu oproti plánovanému termínu?

„Svätý Otec v záverečnom príhovore synody uviedol: „Pápežovo slovo k tomu, čo prežil na synode, môže byť prospešné. Chcel by som ho sformulovať pred koncom roka, ale neuplynulo veľa času“. A tak tomu skutočne bolo, pretože František svoj sľub dodržal a odovzdal dokončený text svojej postsynodálnej apoštolskej exhortácie 27. decembra, teda pred skončením roka 2019. Potom nasledovala nevyhnutná príprava dokumentu, ktorý bol opäť prečítaný, preložený do ďalších jazykov a teraz bol konečne zverejnený.“

 

V čom podľa vás spočíva jadro posolstva tejto exhortácie?

„Jadrom exhortácie je pápežova láska k Amazónii a to, čo táto láska so sebou nesie, teda zmena zvyčajného spôsobu myslenia o vzťahu medzi bohatstvom a chudobou, medzi rozvojom a ochranou, medzi obranou kultúrnych koreňov a otvorenosti inému. Pápež nám predkladá „rezonancie“, ktoré v ňom synodálne práce vyvolali. A robí tak formou štyroch „veľkých snov“. František sníva o nasadení všetkých ľudí na obranu práv najchudobnejších, pôvodných a najposlednejších obyvateľov Amazónie. Sníva o Amazónii, ktorá si zachová svoje kultúrne bohatstvo. Jeho ekologický sen hovorí o Amazónii, ktorá si zachová svoj prekypujúci život. A nakoniec sníva o kresťanských komunitách, ktoré sa dokážu vteliť do Amazónie a budovať cirkev s amazonskou tvárou. Osobne ma zaujalo množstvo poetických citácií a odkazov na predchodcov na Petrovom stolci.“

 

Nehrozí, že by sa „sen“ mohol javiť ako neurčitá perspektíva premietaná do neohraničenej budúcnosti?

„Pre pápeža Františka nie. Chcel by som pripomenúť slová, ktorá povedal v dialógu s mladými v rímskom Circuse Maxime 11. augusta 2018: „Sny sú dôležité. Starajú sa o šírku nášho pohľadu, pomáhajú nám objať horizont a starať sa o nádej vo všetkých každodenných veciach. Sny ťa prebúdzajú, unášajú ťa ďalej, sú najžiarivejšími hviezdami, ktoré ukazujú inú cestu pre ľudstvo. Biblia hovorí, že veľké sny sú také, ktoré majú schopnosť priniesť plody“. Aby som teda odpovedal na vašu otázku, myslím, že tento pohľad a táto perspektíva sú v príkrom protiklade k neučitému či utopistickému pohľadu. Sen je v tomto prípade ukazateľom cesty, ktorou má následne celá cirkev kráčať. Jeho krása spočíva práve vo videní horizontu a nie v diktovaní radu predpisov. Žiadne vyznanie lásky nemá podobu zmluvy alebo receptára. V prvej kapitole, ktorá je venovaná sociálnemu snu, František pri pohľade na ničenie životného prostredia v Amazónii a na ohrozenie ľudskej dôstojnosti jej obyvateľov, ako na to už kedysi poukazoval Benedikt XVI., vyzýva k rozhorčeniu. Hovorí, že „je potrebné sa rozhorčiť“, pretože nie je dobré zvykať si na zlo“. Vyzýva k budovaniu siete solidarity a rozvoja, ktorý prekonali rôzne prejavy koloniálnej mentality. Nabáda k hľadaniu alternatív udržateľného chovu a poľnohospodárstva, energií, ktoré neznečisťujú, pracovných zdrojov, ktoré neprinášajú ničenie životného prostredia a kultúr. Skrátka „veľké sny“ sú potrebné, aby sme neotupeli, avšak živené sú konkrétnym a každodenným úsilím.“

 

Čo teda konkrétne znamená „podporovať“ Amazóniu, ako čítame v texte exhortácie?

„Podporovať Amazóniu, ako vysvetľuje pápež, znamená postupovať tak, aby zo seba vydala to najlepšie. Znamená to nekolonizovať, neožobračovať ju masívnymi ťažiarskými projektami, ktoré ničia životné prostredia a ohrozujú domorodé obyvateľstvo. Avšak nepodliehať pritom riziku mýtizácie autochtónnych kultúr, nevylučovať apriori riešenia ani neupadať do konzervacionizmu, ktorý „sa stará o biómy, avšak ignoruje amazonské národy“. Identita a dialóg sú dve kľúčové slová a František vysvetľuje, že úplne nestoja v protiklade. Starostlivosť o kultúrne hodnoty domorodých národov sa týka všetkých: musíme sa cítiť spoluzodpovední vzhľadom k inakosti ich kultúr. Zo stránok exhortácie vystupuje s veľkou jasnosťou kresťanská perspektíva, ktorá je vzdialená uzatvorenému indigenizmu, rovnako ako enviromentalizmu, ktorý považuje ľudské bytosti za skazu našej planéty. A prichádza s misionárskou horlivosťou vyzývajúcou, aby sme hovorili o Ježišovi a prinášali ostatným jeho ponuku nového života. Život pre človeka, každého jednotlivca a pre všekých, pre človeka, ktorý je ochrancom stvorenia, vo vzťahu k Bohu Stvoriteľovi a bratom.“

 

Prečo nám má takto ležať na srdci osud práve tejto oblasti?

„Osud Amazónie zaujíma nás všetkých, pretože všetko je navzájom prepojené a starostlivosť o tento vzácny „bióm“ fungujúci ako filter, ktorý nám pomáha predchádzať prehrievaniu zeme, je zásadná. Amazónia sa nás teda všetkých blízko dotýka. Zvláštnym spôsobom sa v tejto oblasti prejavuje významnosť integrálnej ekológie, ktorá zahŕňa úctu k prírode a starostlivosť o ľudskú dôstojnosť. Budúcnoť Amazónie a budúcnosť ich národov sú teda rozhodujúce pre rovnováhu našej planéty. V tejto perspektíve je dôležité, aby domorodé národy mohli zotrvať na svojich územiach a starať sa o ne. Významný je tiež výchovný aspekt, totiž šírenie nových vzorcov správania a nových zvyklostí. Veľa obyvateľov tejto oblasti prevzalo zvyklosti typické pre veľké mestá, v ktorých vládne konzumizmus a skartačná kultúra.“

 

Dochádzame k štvrtej kapitole a ku snu, ktorý sa týka cirkevného spoločenstva. Čo vás zaujalo v tejto finálnej časti exhortácie?

„Predstavuje celú polovicu exhortácie, a teda keď pápež František hovorí, že pastoračná dimenzia je zásadná, že zahŕňa všetko, tak sa tomu zreteľne dostáva. Zaujala ma predovšetkým misionárska perspektíva: bez „zanieteného hlásania“ evanjelia hrozí cirkevným projektom, že sa zmenia na neziskovú organizáciu. Pápež vysvetľuje, že nasadenie na obranu chudobných, tých najposlednejších, domorodcov zahŕňa svedectvá a ponuku priateľstva s Ježišom. Sociálne posolstvo zahŕňa hlásanie evanjelia a jeho ústredne jadro, kerygma, zahŕňa ľudský život, ľudskú dôstojnosť, spravodlivosť a starostlivosť o spoločný dom. Hlásanie Boha, ktorý nekonečne miluje každú ľudskú bytosť a pre našu spásu obetoval svojho Syna, ukrižovaného Krista.“

 

Slovom, ktoré sa v tejto kapitole často opakuje, je „inkulturácia“ …

„Keď hlásame a dosvedčujeme evanjelium, všetko to, čo dobré a krásne vytvorila každá jednotlivá kultúra sa zhodnocuje a vnášame to do plnosti svetla kresťanskej viery. Evanjelium je hlásané na určitom mieste a takto dochádza k zasievaniu. Zároveń sa cirkev učí a obohacuje, keď vstupuje do kontaktu s tým, čo Duch už rozosial v tej ktorej kultúre. Pápež vyzýva k načúvaniu hlasu starých ľudí a k rozpoznávaniu hodnôt prítomných v domorodých komunitách. Autochtónne národy nás totiž učia byť triezvi, šťastní z mála, cítiť sa vnorení do spoločného prežívania existencie. Inkulturácia znamená tiež dokázať prijať niektoré už existujúce domorodé symboly, bez toho aby sme ich hneď označovali ako pohanský omyl. Symboly, zvyky a kultúry potrebujú určitý proces očisťovania sa a zrenia. Ten, komu však skutočne leží na srdci ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista, sa usiluje o odpoveď na ašpiráciu národov v duchu inkulturovenej spirituality.“

 

Témou diskutovanou na synode je tiež otázka nedostatku kňazov na tak rozľahlom území ako je Amazónia a obtiažna dostupnosť Eucharistie, s ktorou sa stretáva veľa komunít. Aké cesty ukazuje exhortácia?

„Je potrebné vstúpiť do služby, aby bolo možné zaistiť väčšiu frekventovanosť bohoslužieb aj v najodľahlejších oblastiach. Pápež pripomína, že spôsob vykonávania kňazskej služby nie je monolitický. Jedine kňaz môže sláviť Eucharistiu a udeľovať sviatosť zmierenia. V tejto naliehavej potrebe má pôvod apel, s ktorým sa František obracia k všetkým biskupom, totiž aby popri modlitbách za povolania boli veľkorysejší vo vysielaní tých, u ktorých sa prejavuje misionárske povolanie, aby si zvolili Amazóniu. Je potrebné poskytovať takú formáciu, ktorá vie viesť dialóg s autochntónnými kultúrami. Trvalých diakonov by malo byť ďaleko viac a je potrebné, aby ďalej rástla rola rehoľníčok a laikov.“

 

Exhortácia však neobsahuje otvorenie možnosti svätiť ženatých mužov …

František ostal verný tomu, čo povedal pred synodou. Možnosť svätenia žených mužov môže byť v cirkvi diskutovaná. A už existuje, napríklad vo východných cirkvách. Táto debata pokračuje veľa storočí a synoda sa ňou slobodne zaoberala, nie však izolovane, ale skôr v celom kontexte eucharistického a služobného života cirkvi. Pápež v exhortácii konštatuje, že kľúčovou témou nie je počet a že zaistenie väčšej prítomnosti kňaozv nie je dostatočným riešením. Situácia si žiada nový život v komunitách, nové misionárske úsilie, nové laické služby, trvalú formáciu, smelosť a kreativitu. Je potrebné všeobecné rozšírenie laikov oživovaných misionárskym duchom, ktorí by boli výrazom autentickej tváre amazonskej cirkvi. Týmto spôsobom, ako sa zdá, naznačuje, že jedine takto sa znovu objavia povolania. Amazónia nás vyzýva, píše František, k prekonaniu obmedzeniu perspektív a spokojnosti s riešeniami, ktoré zostávajú uzatvorené iba v čiastočných aspektoch. Inými slovami, veľkou otázkou je nová skúsenosť viery a hlásania.

 

A pokiaľ ide o rolu žien?

„Pápež v texte pripomína, že v Amazónii sú komunity, v ktorých bola desaťročia odovzdávaná viera bez kňazov, vďaka silným a veľkorysým ženám, ktoré vedené Duchom Svätým krstili, vyučovali katechetizmus a učili sa modliť. Je potrebné rozšíriť pohľad a nenechať sa zaviesť rizikom funkcionalizmu, podľa ktorého môže pripadnúť ženám významnejšia rola jedine v spojení s prístupom ku kňazskému sväteniu. Toto je perspektíva, ktorá by viedla ku klerikalizácii žien, ochudobňujúcu v dôsledku ich zásadný prínos. Musíme túto vec čítať v celej šírke magistéria pápeža Františka, ktorý zdôrazňuje nutnosť oddeliť moc od služobného kňazstva, pretože práve v tejto kombinácii má pôvod klerikalizmus. Vzťah medzi službou a mocou je tým, že nenecháva ženy bez hlasu, bez práv a – v mnohých prípadoch – bez možnosti rozhodovať. Nejde teda o to sprístupniť ženám sviatostnú službu kvôli tomu, aby mali hlas a mohli voliť, ale skôr o oddelenie moci a služby. Na druhej strane sa musíme inšpirovať ich príkladom, ktorý nám pripomína, že moc v cirkvi znamená službu, veľkorysosť a slobodu. Je potrebné podporovať povstávanie nových ženských služieb a chariziem. Ženy by mali mať prístup – konštatuje pápež – k cirkevným funkciám a službám, ktoré nevyžadujú sviatosť vysviacky a ktoré by mali byť trvalé a verejné uznané s biskupským mandátom. Možno prišiel časť revidovať laické služby, ktoré v cirkvi už existujú, vrátiť sa k ich základom a obnoviť ich, čítať ich vo svetle dnešnej situácie a inšpirácie Ducha, a zároveň vytvoriť ďalšie nové trvalé služby „verejne uznané s biskupským mandátom“.

 

Posledná otázka: Aký je vzťah exhortácie a záverečného dokumentu synody?

„Pápež v úvode postsynodálnej exhortácie vysvetľuje, že tento dokument nechce nahrádzať ani opakovať. Oficiálne ho predstavuje. Vyzýva nás k jeho čítaniu ako celku. Prosí, aby sa celá cirkev nechala obohatiť a osloviť touto prácou. A žiada, aby sa všetci pastieri, zasvätené osoby a veriaci laici v Amazónii zasadili o jeho aplikáciu. A konečne, aby sa všetci ľudia dobrej vôle nechali inšpirovať záverečným dokumentom a samozrejme krásnou exhortáciou „Querida Amazonia“.

 

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Odveta za sankcie? Amerických diplomatov v Číne testovali análnym výterom. „Je to nedôstojné,“ tvrdí USA. „Stalo sa to omylom,“ bráni sa Čína

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong,TASR-Jakub Kotian)   Čína okrem štandardných covidových testov, používa aj tzv. análne testy, ktoré sú vraj presnejšie. Testovanie análnym výterom na vlastnej koži zažili aj niektorí americkí diplomati. USA kritizuje Čínu a tvrdí, že je to nedôstojné. Čína tvrdí, že sa to stalo „omylom.“ Alebo žeby…

Britská vláda nepredpokladá, že ME sa uskutočnia len v Anglicku a Škótsku

0 icon

Londýn 26. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Britská vláda reagovala zdržanlivo na informácie, podľa ktorých by sa futbalové EURO 2021 mohlo uskutočniť len v Anglicku a Škótsku. "Sú to iba špekulácie," cituje agentúra dpa slová hovorcu premiéra Borisa Johnsona. "Ako bude turnaj vyzerať, je vecou UEFA. Koncentrujeme sa na zápasy, ktoré…

Budaj: Peniaze na obnovu rodinných domov môžu získať tisícky rodín

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Peniaze na komplexnú obnovu rodinných domov z európskeho plánu obnovy budú môcť podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) získať tisícky slovenských rodín. „Moja pôvodná ambícia bola, aby išlo o podporu 100.000 rodinným domom. To by si vyžadovalo miliardu eur. Nakoniec to nebude…

Prominentný právnik Robert Kennedy vyhral spor s mestom New York, ktoré žiadalo PCR testy pre účasť žiakov v škole

0 icon

New York 26. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Keď New York túto zimu zaviedol povinné testovanie ako podmienku účasti detí v škole, Robert F. Kennedy, synovec amerického prezidenta John F. Kennedyho, ho súdne napadol a spor vyhral Robert Kennedy, ktorý donedávna bojoval proti korporáciam poškodzujúcim životné prostredie, pred časom založil…

Česká vláda napokon vyhlásila nový núdzový stav od 28. februára, platiť bude mesiac

0 icon

Praha 26. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká vláda vyhlásila v piatok pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v krajine nový núdzový stav. Platiť bude od 28. februára do 28. marca, informoval spravodajský portál iDNES.cz Stalo sa tak bezprostredne po tom, ako dolná komora parlamentu, Poslanecká snemovňa, zamietla žiadosť…

Premiér ku špekuláciám o tvrdom lockdowne: Fabriky sa napriek aktuálnej epidemickej situácii zatvárať nebudú

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Fabriky na Slovensku sa napriek aktuálnej epidemickej situácii zatvárať nebudú. Na sociálnej sieti to potvrdil premiér Igor Matovič. Ako dodal, žiadne návrhy v súvislosti s niekoľkodňovými rokovaniami s vedcami, síce podľa dohody nemali komunikovať predtým, ako sa s nimi stotožnia všetky koaličné strany,…

Šéf väzenskej služby sa zaručil za bezpečnosť Navaľného

0 icon

Moskva 26. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Moscow City Court)   Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj je v trestaneckej kolónii, kde si odpykáva vyše dvojročný trest, v bezpečí a jeho zdravie a život tam nie sú nijako ohrozené. Tvrdí to šéf ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) Alexandr Kalašnikov "Garantujem, že tu…

Vedci vysvetlili, prečo sú hrozienka škodlivejšie ako čerstvé hrozno

0 icon

Španielsko/Moskva 26. februára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot video/Youtube)   Vedci zo Španielskej federácie výživy poukázali na negatívny dôsledk nadmernej konzumácie hrozienok pre ľudský organizmus Podľa odborníkov sú prospešné vlastnosti hrozienok a čerstvého hrozna podobné, počas procesu sušenia sa však živiny ovocia stávajú koncentrovanejšími. "Počas procesu sušenia strácajú hrozienka niektoré vitamíny, ako je…

Bučková trvá na tom, aby hygienici zohľadňovali zraniteľné postavenie obyvateľov marginalizovaných komunít

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková trvá na tom, aby hygienici pri prijímaní opatrení a postupov maximálne zohľadňovali zraniteľné postavenie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Opatrenia majú byť podľa nej v súlade s dodržiavaním ľudských práv deklarovaných v medzinárodných záväzkoch a…

Kanada schválila vakcínu od firmy AstraZeneca

0 icon

Toronto 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Kanadské ministerstvo zdravotníctva v piatok schválilo vakcínu proti koronavírusu od firmy AstraZeneca. Dostupná bude ľuďom vo veku od 18 rokov. V Kanade sa už očkuje vakcínami od spoločností Pfizer a Moderna Niektoré krajiny vrátane Francúzska vakcínou od AstraZeneca očkujú iba ľudí mladších ako 65…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Je NAKA poplatná totalitnej vláde diktátora Matoviča?

0icon

Vyzerá to tak, že áno. Inak by konala... Zamyslenie sa nad článkom pána Petra Weisa z advokátskej kancelárie Weis and Partners, ktorý uverejňujem v plnom znení z dôvodu závažnosti a so súhlasom autora pod názvom: Núdzový stav ako podklad pre biznis? Náš aktuálny minister zdravotníctva na prelome rokov na TA3…

Peter Švec

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10.

0icon

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Boris Mesár

Svetová banka signalizovala začiatok „pandémie“ 3. marca 2020, predstaviteľ WHO navrhol „pandémiu“ 11. marca ... ROTHSCHILDOVIA PATENTOVALI BIOMETRICKÉ TESTY COVID-19 V ROKOCH 2015 a 2017

0icon

Čím viac sa ponoríme do príbehu „pandémie COVID-19“, tým viac sa dozvedáme zaujímavé veci. 18. októbra 2019 sa uskutočnilo „pandemické cvičenie“ podujatie 201, ktoré usporiadala Univerzita Johnsa Hopkinsa za účasti Nadácie Billa a Melindy Gatesových a Svetového ekonomického fóra (WEF). V januári 2020 sa na summite WEF v Davose diskutovalo…

Marek Brna

Zlatý Smer, zlatý Fico!

0icon

Táto vláda ma doháňa k schizofrénii. Viackrát som na tomto fóre v ostatnom čase kritizoval Smer SD. No dnes je to už inak, dnes na nich spomínam v dobrom. To boli časy! To tu bol ešte aký taký poriadok, aký taký systém. Aký bol Robert Fico, taký bol, ale táto…

Radovan Hrádek

License to kill

0icon

Určite všetci poznáte filmy z J. Bondom, agentom 007, ktorý má udelenú tzv. licence to kill. Inými slovami môže v rámci svojho poslania na nejakej akcii aj zabíjať a nič sa mu nesmie stať. Takéto licencie nie sú ničím výnimočným. Aj v minulosti, za kráľa Ľudovíta XIV., sa takéto licencie…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aká tenká je hranica medzi pravdou a podvodom?

0 icon

Už mnohokrát sa ukázalo, že takzvané „záhady“ boli len obyčajnými podvodmi. Motiváciou ich vzniku sú väčšinou sláva, finančné obohatenie sa alebo pôžitok z balamutenia vedcov a nadšencov. Pokiaľ ide o zvláštne, netradičné alebo dokonca magické javy, ľudská vynaliezavosť nepozná hraníc, a preto je ľahké chytiť sa do pasce lží. Nepopierateľné dôkazy konšpiračných teórií spochybňujú…

Protokoly sionských mudrcov a antisemitský magnát

0 icon

Protokoly sionských mudrcov vznikli údajne počas tajných stretnutí významných židovských osobností. Išlo o antisemitskú klamlivú publikáciu, ktorú preložili do viac než 20 jazykov. Všetko sa začalo v roku 1903, keď sa v ruskom denníku Vlajka (znamja) objavili úryvky zo známeho diela. O dva roky neskôr vyšli ako príloha knihy Veľké v malom: Príchod Antikrista a vláda…

Toto je Rusko! Tieto divné veci zažiješ iba tu

0 icon

Legendy hovoria, že pod hrubou vrstvou ruského snehu žijú vážni ľudia, ktorí sa nikdy neusmievajú, spávajú s medveďmi a nosia ťažké kožušinové kabáty. No legendy nikdy nie sú pravdivé. Realita v týchto studených krajinách je oveľa zaujímavejšia a zahŕňa kúpanie v ľadovej vode či stavanie snehuliakov na diaľniciach. Chceš sa pozrieť, ako…

10 dôvodov, prečo je prilba naozaj dôležitým ochranným prvkom

0 icon

Je viac ako jasné, že prilby majú svoje opodstatnenie, či už v športe alebo na stavbe. Napriek tomu si dovolíme opäť zdôrazniť, že nasadiť si prilbu na hlavu je to najlepšie, čo môžeš urobiť! Neboj sa, momentálne ti nič nehrozí, keďže sedíš doma za počítačom (keď to čítaš z mobilu,…

Záhadná krajina Vinland a mapa Vikingov

0 icon

Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z dielne našej redakcie, kde sa spoločne pozrieme na záhadnú krajinu Vinlad, ktorá je označená na pergamene popri Islande a Grónsku. Po objavení v roku 1957 mapu získal magnát Paul Mellon (žil a pôsobil v rokoch 1907 až 1999), ktorý ju následne daroval Yalovej univerzite v USA. Odborníci o dôveryhodnosti mapy…

Vo svete IT

Takto môžete pridať do panelu s upozorneniami v Androide skratky, ktoré ste doposiaľ nemohli

0 icon

Pravidelne u nás nájdete tipy na rôzne aplikácie, či nástroje pomocou ktorých môžete zefektívniť prácu so svojim zariadením. V priebehu včerajšieho dňa sme upozorňovali na aplikáciu Shakte It, ktorá slúži na zapnutie baterky, či kamery, pomocou zatrasenia smartfónu. Prípadne sme vám dávali v nedávnej minulosti do pozornosti aplikáciu, pomocou ktorej môžete…

Pozrite si aktuálny prehľad zliav na Windows 10 a Office kľúče. Vyberiete si dačo?

0 icon

Pomaly, ale isto sa nám blíži obdobie, kedy mnohí z nás upgradujú svoje zariadenia vrátane počítačov. Mnohokrát však zabúdame na software, ktorý vo veľkej miere určuje to, ako sa nám pracuje s našimi zariadeniami. V súčasnosti väčšina počítačov beží na platforme Windows, pričom mnoho zariadení využíva ešte starý a už…

Pred viac ako 50 rokmi sa z Mesiaca stalo „golfové ihrisko“: Kto urobil prvý odpal?

0 icon

Väčšina golfistov vie, že je najlepšie vyhnúť sa piesočným pasciam na ihrisku. Astronaut americkej NASA, Alan Shepard však nemal veľmi na výber, keď sa rozhodol zahrať si golf na povrchu Mesiaca, našej prirodzenej družice, píše portál Space. Táto historická udalosť sa odohrala pred 50 rokmi, 6. februára 1971, krátko po…

Ako vznikajú nové planéty? Voda pravdepodobne zohrala väčšiu rolu, ako sme si doposiaľ mysleli

0 icon

Vedci z University of Copenhagen nedávno potvrdili teóriu o tom, ako vznikajú nové planéty. Počítačové simulácie im ukázali, že planéty v našej sústave vznikli nabaľovaním drobných čiastočiek prachu a ľadu, píše portál EarthSky. Vedci zároveň tvrdia, že voda bola bežným komponentom pri vzniku planéty. Voda je základom pre život a…

Príde nový Redmi K40 aj do Európy?

0 icon

Spoločnosť Redmi, patriaca pod krídla čínskeho giganta Xiaomi, len nedávno predstavila svetu nových „zabijakov“ vlajkových lodí od prémiových výrobcov. Nová séria Redmi K40, ktorá prináša najmodernejšie a najvýkonnejšie technológie na trhu za neuveriteľne nízku cenu, sa takmer nepochybne stane veľkým hitom a to najmä v domácej Číne. Vývoz zariadení do…

Armádny Magazín

Generál má byť pokojný, nevyspytateľný, nestranný a musí sa vedieť ovládať

0 icon

Slovensko, 26. február 2021 (AM) - Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín  a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slov

Bude rýchlejší ako Armata. Aký nový tank vyvíjajú v Rusku

0 icon

Rusko, 26. februára 2021 (AM) – Na základe unifikovanej pancierovanej platformy Bumerang sa plánuje vyvinúť prvý ruský kolesový tank. Charakteristiky perspektívneho podvozku na ňom umožňujú montovať komplex zbraní s rovnakým kanónom s hladkým vývrtom hlavne, aký má samohybné delo Sprut-SD, v

Turecký admirál: USA tlačia Turecko do akcií proti Rusku

0 icon

Turecko, 26. februára 2021 (AM) - USA podnecujú Turecko, aby podniklo kroky proti Ruskej federácii, a logika tureckých úradov, ktoré sú k tomu ochotné, je nepochopiteľná, povedal agentúre RIA Novosti Cem Gürdeniz, turecký námorný admirál vo výslužbe, v rámci komentáru k rea

Ruský Su-57 Felon vzlietol s nadzvukovou zbraňou

0 icon

Rusko, 26. februára 2021 (AM) - Už je zjavné, že Rusi prebrali "leadership" vo vývoji a výrobe zbraní (nehovoríme o množstve predaných zbraní kde suverénne vedie USA). Spočiatku brali Putinove deklarácie ako len vytváranie ilúzie pre západných analytikov. Avšak zverejnené testovanie v realných podmienkach posadilo tých istých analytikov na zadok a…

Divoký západ: Nové modely revolverov Uberti pre zbojníkov aj pre mužov zákona

0 icon

USA, 26. februára 2021 (AM) - Modely revolverov Uberti Hardin a Teddy sú výrobkom severoamerickej pobočky talianskej spoločnosti Uberti USA, ktorá rozširuje slávnu sériu replík revolverov Uberti Outlaws & Lawmen.   Dejiny starého Západu postavili proti sebe hrdinov a strelcov v boji o kontrolu nad rozširujúcimi sa hranicami. Uberti U

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali