Islam a Francúzska republika: rozbor prejavu prezidenta Macrona vo Francúzskej rade moslimského kultu

Paríž 1. júla 2017 (HSP/lefigaro/Foto:TASR/AP-Anjum Naveed)

 

“Nikto nás nepresvedčí, že islam je nekompatibilný s Republikou (Francúzskou)”, vyhlásil prezident Macron pred Francúzskou radou moslimského kultu. (P.p.: táto rada je reprezentatívnym orgánom francúzskych moslimov). Annie Laurent však hovorí, že protirečenia či nezhody medzi islamom a Republikou určite existujú

Annie Laurent je novinárka a doktorka politických vied. Pápež Benedikt XVI ju menoval ako experta pre zvláštnu synodu biskupov pre Blízky východ, ktorá sa konala v Ríme v roku 2010. Založila združenie Clarifier (Osvetliť), ktorého cieľom je objasniť realitu Islamu, jej ostatný článok sa dotýka otázky imámov. Práve vydala knihu l’Islam pour tous ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas encore) (Islam pre všetkých, ktorí o ňom chcú hovoriť, ale ho ešte nepoznajú) vydavateľstvo Artège, 2017.

Ilustračné foto

Figarovox: Pri príležitosti spoločnej večere po ukončení denného pôstu počas Ramadánu (Iftar), prezident Emmanuel Macron v utorok (20/06/17) predniesol pred Francúzskou radou moslimského kultu prejav, desať rokov po prezidentovi Sarkozym (ktorý s tým začal ako prvý). V ňom zdôraznil, že “nikto nás nepresvedčí, že islam je nekompatibilný s Republikou (Francúzskou) “. Čo si o tom myslíte?

Annie Laurent: Pre moslimov princípy sociálneho a politického spravovania ich života vychádzajú z božieho nariadenia. Vychádzajú z dvoch hlavných zdrojov: Korán a Sunna (mohamedánska tradícia). Tu je jasne vidno rozkol s demokratickým modelom, keď sa zamyslíme nad našim národným heslom : «Liberté, Égalité, Fraternité» (Sloboda, Rovnosť, Bratstvo). Čo sa týka otázky slobôd: pre nás, Francúzov, je sloboda všeobecná a zároveň zdieľaná. V islame sú iba obmedzené slobody: takto je to aj napríklad so slobodou svedomia, ktorá v islame neexistuje. Z toho plynie, že moslim sa nemôže stať ateistom, alebo sa obrátiť na inú vieru. V tomto ohľade treba podčiarknuť, že Korán zakazuje odpadlíctvo od viery a zároveň nemá žiadny dočasný trest pre toho, kto sa proti tomuto príkazu prehreší. Moslimské právo sa teda opiera o výrok prisudzovaný Mohamedovi: «Toho, ktorý opustí naše náboženstvo, zabite».

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron Foto: Olivier Matthys

Podľa toho je Šaríja pre moslimov Trestným zákonom. V prípade, že nejaká Ústava prehlási Šaríju ako právny zdroj, ktorýkoľvek sudca, rozhodujúci v takomto prípade bude môcť vyniesť trest smrti a nikto mu v tom nezabráni. Aby sme sa vrátili do francúzskeho kontextu, keď sa v rokoch 1990 začali jednania medzi vládou a predstaviteľmi moslimov, ktoré mali za cieľ istú organizáciu moslimského kultu voči štátu, tak vtedajší minister vnútra Jean-Pierre Chevènement moslimom navrhol chartu, v ktorej sa nachádzala istá klauzula, ktorou by sa zaviazali rešpektovať slobodu svedomia, vrátane vzdania sa islamu. Avšak pod tlakom istých hnutí, najmä islamistického Moslimského bratstva, ministrestvo túto klauzulu z charty vyškrtlo. Svoju spiatočku vysvetlilo tým, že vo francúzskej Ústave je už náboženská sloboda garantovaná. Týmto vlastne opomenuli tú skutočnosť, že pre presvedčených moslimov je Šaríja vyššie než akýkoľvek ľudský zákon, teda aj zákon nášho štátu. Tento príklad nám umožňuje uvedomiť si nezhodu medzi našimi pravidlami a ich pravidlami.

Čo sa rovnosti týka, Korán uvádza nadradenosť moslima nad akýmkoľvek iným človekom a muža nad ženou. O týchto pravidlách sa nediskutuje, pretože vychádzajú z božského rozhodnutia. Ináč povedané, tieto pravidlá nemôže nikto zmeniť. Tu jasne vidíme problémy, ktoré to môže vyvolať v živote spoločnosti. Isteže, islam uznáva princíp «bratstva», ale tento je možný iba v rámci Ummy, čiže spoločnosti veriacich moslimov. Preto sa moslim môže cítiť najprv občanom Ummy (moslimského spoločenstva) a až potom občanom svojej vlastnej krajiny, ak sa táto neriadi islamom. Spôsobuje to veľkú nezhodu so základmi demokracie. Treba dodať, že islam nepozná pojem «osoby». Osoba je biblický pojem, ktorý udeľuje každej ľudskej bytosti nescudziteľnú dôstojnosť, pretože, podľa knihy Stvorenie, Boh stvoril človeka na svoj obraz. Tu sa jedná o ontologický (filozofia o bytí) základ, ktorý je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti. Avšak Korán túto zmienku zamlčuje a zavádza neprekonateľnú vzdialenosť medzi Bohom a jeho ľudskými stvoreniami. Z toho všetkého potom vychádza, že v islame má jedinec povinnosti; a čo sa týka jeho práv, sú to iba tie, ktoré mu Boh láskavo udelí. V islame je teda na prvom mieste právo, z čoho pre niektorých našich moslimských spoluobčanov vyplýva prevaha práva Šaríja nad francúzskymi zákonmi.

 

Figarovox: Pán prezident niekoľkokrát zdôraznil, úlohu, ktorá leží na pleciach moslimských organizácií vo Francúzsku v boji proti terorizmu a salafistickým kazateľom, ktorí kážu niečo «čo sa prieči srdcu islamu». Naozaj zrádzajú skutočný islam títo extrémisti, s ktorými sa potýka Francúzsko?

Annie Laurent: Najskôr treba pripomenúť, že existuje tisíc a jeden výkladov posvätných textov islamu. Toto náboženstvo, bez jeho sunitskej vetvy, ktorá je ďaleko prevažujúca, a jediná, ktorej sa týkajú rozhovory tu vo Francúzsku, islam nemá svojho najvyššieho predstaviteľa, ktorý má moc vykladať ho a tento výklad potvrdiť oficiálnou pečaťou. Ináč povedané, islam nemá pápeža, ktorý by mal oprávnenie rozhodnúť a nariadiť význam výkladu textov, čo by umožnilo aj iným vierovyznaniam poznať oficiálny výklad. Okrem toho, francúzski moslimovia nie sú zjednotení, pretože krajiny ich pôvodu a aj islam v nich sú rôzne. Z toho potom islam Turkov nie je islamom Severoafričanov, salafizmus sa odlišuje od Moslimského bratstva, atď. Preto potom neviem, ako môže prezident republiky, alebo iný politický predstaviteľ s istotou povedať, z čoho je vytvorené «srdce islamu». Z akého titulu sa môže Republika vyjadrovať k takejto definícii? A ako sa dajú ich výroky zosúladiť s laicitou, ktorá je základom nášho štátu? V skutočnosti jedinou možnosťou skoncovania s extrémizmom by bolo zrušiť pasáže Koránu a Sunny, ktoré nabádajú k násiliu a potláčaniu slobôd. Lebo, či chceme alebo nie, tieto posvätné texty nabádajú k nenávisti. A pre moslimov je Korán knihou, ktorá nebola vytvorená človekom, ale jej jediným autorom je priamo Boh. Táto dogma prevláda od IX storočia. Žiadna ľudská moc si nemôže dovoliť ho zmeniť. Prípad Biblie je iný, pretože Biblia je Bohom inšpirovaná a nie je ním priamo nadiktovaná. Dokonca ani moderní moslimskí intelektuáli, ktorí presadzujú modernejší islam nespochybňujú túto dogmu. Neexistencia vrcholnej autority ako aj božský pôvod Koránu sú dvoma základnými prekážkami, ktoré zabraňujú akémukoľvek vývoju smerovanému k jeho jednotnému a uznanému výkladu.

Ilustračné foto Foto: Claude Paris

Figarovox: Pán prezident tiež spomenul úlohu imámov a krajských islamských organizácií, ako CRCM. Pre neho je nevhodné porovnávať islam s inými náboženstvami keď sa jedná o predstaviteľov tohto náboženstva. V akej miere je islam decentralizovaným náboženstvom a aká je vlastne presná úloha imáma?

Annie Laurent: Prezident Macron má pravdu, imám sa s kňazom nedá porovnávať. Islam nepozná princíp sprostredkovania medzi Bohom a človekom, nemá kňažský stav ani sviatosti. Imámova úloha spočíva vo vedení modlitieb a zabezpečení piatkového kázania. Toto kázanie sa neobmedzuje iba na náboženskú oblasť, pretože v islame sa (do)časno a duchovno miešajú, môže teda obsahovať aj politické témy, alebo vzťahy s inovercami, vzťahy muži-ženy, … Úlohou imáma nie je podpora duchovného rastu veriacich a často sa končí pri kontrole dodržiavania rituálov, či zakázanej stravy. A teda imám nemôže byť braný na zodpovednosť za činy svojich veriacich. Obtiažnosť sa ešte zvyšuje ak vieme, že časť imámov pôsobiacich vo Francúzsku nehovorí po francúzsky. Prezident Makron vo svojom príhovore chválil že sa na úrovni štátu vytvorila moslimská katechetická služba (aumônerie). Chcel tým poukázať na to, že Francúzska republika pristupuje rovnako ku všetkým náboženstvám, ktoré sa u nás nachádzajú. Avšak katechéta (aumônier) v islamskej tradícii neexistuje. Myslím si, že toto je chyba, pretože ako som už podčiarkla, islam nepozná princíp sprostredkovania medzi Bohom a človekom. Moslimskí predstavitelia samozrejme môžu prejaviť svoju dobrú vôľu. V marci tohto roka moslimská organizácia CFCM vydala «chartu imáma» ktorá obsahuje vítané opatrenia, ako napríklad oddanosť k laicite, slobode, medzináboženskému dialógu a odvrhnutie akéhokoľvek násilia v mene Boha. Táto organizácia potom oslovila všetky reprezentatívne združenia islamu vo Francúzsku, aby sa pridali k tejto charte … ale väčšina z nich chartu ihneď zavrhla. Zase raz takáto iniciatíva nezašla ďaleko, keďže chýba autorita, ktorá by naozaj zastupovala islam.

 

Figarovox: Prezident republiky si želá, aby sa štát mohol podieľať na vzdelávaní imámov. Je to podľa vás možné?

Annie Laurent: Táto požiadavka je oprávnená, ale jej uskutočnenie vyvoláva dôležité otázky. Ako si laický štát predstavuje zasahovať v tejto oblasti? Kto vynesie rozhodnutia spojené s výkladom posvätných textov? Ako postupovať pri ideologických nezhodách? Kto vlastne bude kontrolovať obsah výučby v týchto inštitúciách na školenie imámov? Nevidím jasné odpovede na tieto otázky. Predstavte si, že jedného dňa sa náš laický štát začne miešať do programov v seminároch Katolíckej cirkvi, zakáže vyučovanie prirodzeného zákona (mám na mysli najmä manželstvo a priamy príbuzenský vzťah)? Čo sa islamu týka, inštitúcie pre školenie imámov už existujú, niektoré má v správe UOIF a to je združenie, ktoré vo viacerých ohľadoch nehlása hodnoty zhodné s demokraciou. Je však pravdou, že otázka výuky imámov je opodstatnená, ak riešime problematiku spojenú s bezpečnosťou verejnosti. Myslím si, že štát by mal oficiálnych reprezentantov islamu vážne postaviť čelom ku svojej zodpovednosti. V prípade násilností, alebo nenávistných prejavov v mešitách v spojitosti s Koránom a Sunnou, by títo mali byť trestne stíhaní za spoluúčasť s nebezpečnými imámami. Štát tiež musí vynútiť, aby sa na pôde mešít používala počas kázní francúzština a zakázať akékoľvek zahraničné financovanie mešít a združení. Ak sa jedná o bezpečnosť verejnosti treba byť nekompromisný a bez váhania prijať opatrenia idúce až po vyhostenia. A konečne, ak sa zapletie do organizácie islamu vo Francúzsku, obávam sa, že štát, ktorý na jednej strane odsudzuje komunitarizmus, na strane druhej iba posilní toto náboženské uvedomenie moslimov, zatiaľ čo podľa našej Ústavy sú títo najprv občanmi, a až potom kresťanmi, moslimami, židmi či inými. Riskujeme, že takto islamu dáme štatút štátneho náboženstva, ako sa obával kardinál Lustiger.

Eloi Thiboud

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Zavedenie stropu na ceny ropy. Rusi Európe: posledný si streľte do hlavy

0 icon

Moskva 4. decemra 2022 (HSP/Komsomoľskaja pravda/Foto: Kyodo News)   Európska únia si svojimi protiruskými sankciami zakaždým "strieľa do nohy". Dosť bolo utrpenia - je čas na zásah do hlavy deviatym balíčkom - odporúča Európanom žurnalista ruského denníka Komsomoľskaja pravda Médiá už tretí deň bzučia ako včely na júnovej lúke s…

Scholz sa snaží rozlúsknuť Putina čítaním kníh o ňom

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Nemecký kancelár Olaf Scholz študoval charakter a logiku myslenia Vladimira Putina čítaním kníh o ruskom lídrovi a jeho vlastných článkov, uviedol nemecký časopis Spiegel V článku sa spomínajú práce európskych spisovateľov o Putinovej zahraničnej a domácej politike, ako aj prezidentov vlastný článok "O historickej…

ŠTS: Muža, ktorý mal v Skalici zaútočiť nožom na ženu s dieťaťom, vzali do väzby

0 icon

Bratislava/Pezinok 4. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Obvinený muž, ktorý mal zaútočiť na skalickom parkovisku nožom na ženu s dieťaťom, bude stíhaný vo väzbe. Podozrivý je z pokusu o úkladnú vraždu. Nedeľné rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku je právoplatné. TASR o tom informovala hovorkyňa súdu…

Hasiči zasahujú pri nehode v Tornali, štyri osoby nejavia známky života

0 icon

Banská Bystrica 4. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   K tragickej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo v nedeľu podvečer na ceste v Behynciach, časti Tornale. Štyri osoby v autách nejavia známky života, vozidlá sú mimo cesty. TASR o tom informoval Matej Peniak z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a…

Prieskum: Komu najviac dôverujú Slováci? Hamranovi, Žilinkovi alebo Lipšicovi?

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:HSP)   Pre reláciu Na telo agentúra FOCUS zisťovala ako občania dôverujú policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi Najmenej Slováci veria špeciálnemu prokurátorovi. Lipšicovi dôveruje 29 percent opýtaných a nedôveruje mu 67 percent. Druhý skončil Štefan Hamran. Policajnému prezidentovi…

Ukrajina bude mať kvôli cenovému stropu na ruskú ropu problémy

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Ukrainian Presidential Press Office)   Cenový strop na ruskú ropu, ktorý stanovila EÚ, nebude mať na ukrajinský trh s palivami ten najlepší vplyv. Takúto prognózu urobil Sergej Kujun, riaditeľ poradenskej skupiny A-95 "Očakávame 2-3 mesiace turbulencií, kým sa európsky trh prispôsobí najprv sankciám na ropu a…

Lavrov hovorí, že Rusko a Čína posilňujú vojenskú spoluprácu v reakcii na NATO

0 icon

Moskva 4. decembra 2022 (HSP/news/Foto:TASR/AP-Alexander Nememov)   Čína a Rusko čelia podobnému tlaku zo strany Západu a prirodzene sa zblížili, píše Dave DeCamp vo svojom poslednom príspevku Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok uviedol, že kroky USA a NATO zamerané na boj proti Číne v ázijsko-tichomorskom regióne viedli…

Pred domom generálneho prokurátora Žilinku sa protestuje

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto: Screenshot: noviny.sk)   Portál Noviny informovali, že pred domom generálneho prokurátora Maroša Žilinku protestuje pár ľudí, ktorí sa zišli, aby vyjadrili nesúhlas s jeho pôsobením na Generálnej prokuratúre ​Na mieste sú viaceré policajné zložky. Správu aktualizujeme  

Matovič dostal preplesk

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ostatný týždeň jasne ukázal, že Matovič už je smiešny aj pre vlastných. Keď sa dohoda s lekármi dosiahla bez neho, ba dokonca napriek jeho vôli, musel to ťažko predýchavať. Ale po tom, keď mal veľmi agresívne „protilekárske“ vystúpenie v parlamente, keď svoju partiu…

Putin nesmie vyhrať, ale ani Zelenskyj nesmie vyhrať príliš veľa

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Časopis Time uverejnil článok, v ktorom vyzval, aby nedopustili "príliš veľké" víťazstvo Ukrajiny. "Putin nesmie vyhrať, ale ani Zelenskyj nesmie vyhrať príliš veľa," znie názov článku Na jednej strane Putinove jadrové hrozby "šokovali Západ". "Kto by chcel zomrieť za Kyjev? Alebo zamrznúť, kým Rusko…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Štubňa

Spojené štáty americké podporujú ruské strategické ciele na Ukrajine!!! Aj v Európe...

0icon

Môže sa to zdať divné, ale je to tak. Uveďme si stručne základné fakty. Západ na čele s USA vyvolal na Ukrajine prevrat organizáciou majdanských udalost&iacu

Boris Mesár

V predvečer dňa D a Hodiny X, vstupu NATO do priamej konfrontácie s Ruskom na Ukrajine !

0icon

Každým dňom pribúdajú nové signály, že Západ sa chystá prejsť na vyššiu úroveň konfrontácie s RuskomNebudeme sa teraz zaoberať všeobecnými otázkami a zameriame sa len na konkrétne fakty.Protiruská hystéria na Západe dosiahla v posledných dňoch nebývalú intenzitu. Tri západné "iniciatívy", ktoré je

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

Slavěna Vorobelová

Čaputovej „excelentný“ prejav

0icon

Čaputová sa dovalila do Národnej rady SR, aby tam predniesla nesúrodú zlátaninu, ktorou sa snažila popísať súčasný stav Slovenskej republiky cez jej svetonázorovú optiku. Totiž, excelencia Čaputová dokázala dokopy zlátať bujnej&ua

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke pápež František požehnáva sochu Ježiška počas audiencie, ktorú udelil darcom vianočného stromčeka a betlehemu v aule Pavla VI. vo Vatikáne

Autor: TASR/AP-Gregorio Borgia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zavedenie stropu na ceny ropy. Rusi Európe: posledný si streľte do hlavy

0 icon

Moskva 4. decemra 2022 (HSP/Komsomoľskaja pravda/Foto: Kyodo News)   Európska únia si svojimi protiruskými sankciami zakaždým "strieľa do nohy". Dosť bolo utrpenia - je čas na zásah do hlavy deviatym balíčkom - odporúča Európanom žurnalista ruského denníka Komsomoľskaja pravda Médiá už tretí deň bzučia ako včely na júnovej lúke s…

Scholz sa snaží rozlúsknuť Putina čítaním kníh o ňom

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Nemecký kancelár Olaf Scholz študoval charakter a logiku myslenia Vladimira Putina čítaním kníh o ruskom lídrovi a jeho vlastných článkov, uviedol nemecký časopis Spiegel V článku sa spomínajú práce európskych spisovateľov o Putinovej zahraničnej a domácej politike, ako aj prezidentov vlastný článok "O historickej…

ŠTS: Muža, ktorý mal v Skalici zaútočiť nožom na ženu s dieťaťom, vzali do väzby

0 icon

Bratislava/Pezinok 4. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Obvinený muž, ktorý mal zaútočiť na skalickom parkovisku nožom na ženu s dieťaťom, bude stíhaný vo väzbe. Podozrivý je z pokusu o úkladnú vraždu. Nedeľné rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku je právoplatné. TASR o tom informovala hovorkyňa súdu…

Hasiči zasahujú pri nehode v Tornali, štyri osoby nejavia známky života

0 icon

Banská Bystrica 4. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   K tragickej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo v nedeľu podvečer na ceste v Behynciach, časti Tornale. Štyri osoby v autách nejavia známky života, vozidlá sú mimo cesty. TASR o tom informoval Matej Peniak z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a…

Prieskum: Komu najviac dôverujú Slováci? Hamranovi, Žilinkovi alebo Lipšicovi?

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:HSP)   Pre reláciu Na telo agentúra FOCUS zisťovala ako občania dôverujú policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi Najmenej Slováci veria špeciálnemu prokurátorovi. Lipšicovi dôveruje 29 percent opýtaných a nedôveruje mu 67 percent. Druhý skončil Štefan Hamran. Policajnému prezidentovi…

Ukrajina bude mať kvôli cenovému stropu na ruskú ropu problémy

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Ukrainian Presidential Press Office)   Cenový strop na ruskú ropu, ktorý stanovila EÚ, nebude mať na ukrajinský trh s palivami ten najlepší vplyv. Takúto prognózu urobil Sergej Kujun, riaditeľ poradenskej skupiny A-95 "Očakávame 2-3 mesiace turbulencií, kým sa európsky trh prispôsobí najprv sankciám na ropu a…

Lavrov hovorí, že Rusko a Čína posilňujú vojenskú spoluprácu v reakcii na NATO

0 icon

Moskva 4. decembra 2022 (HSP/news/Foto:TASR/AP-Alexander Nememov)   Čína a Rusko čelia podobnému tlaku zo strany Západu a prirodzene sa zblížili, píše Dave DeCamp vo svojom poslednom príspevku Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok uviedol, že kroky USA a NATO zamerané na boj proti Číne v ázijsko-tichomorskom regióne viedli…

Pred domom generálneho prokurátora Žilinku sa protestuje

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto: Screenshot: noviny.sk)   Portál Noviny informovali, že pred domom generálneho prokurátora Maroša Žilinku protestuje pár ľudí, ktorí sa zišli, aby vyjadrili nesúhlas s jeho pôsobením na Generálnej prokuratúre ​Na mieste sú viaceré policajné zložky. Správu aktualizujeme  

Matovič dostal preplesk

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ostatný týždeň jasne ukázal, že Matovič už je smiešny aj pre vlastných. Keď sa dohoda s lekármi dosiahla bez neho, ba dokonca napriek jeho vôli, musel to ťažko predýchavať. Ale po tom, keď mal veľmi agresívne „protilekárske“ vystúpenie v parlamente, keď svoju partiu…

Putin nesmie vyhrať, ale ani Zelenskyj nesmie vyhrať príliš veľa

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Časopis Time uverejnil článok, v ktorom vyzval, aby nedopustili "príliš veľké" víťazstvo Ukrajiny. "Putin nesmie vyhrať, ale ani Zelenskyj nesmie vyhrať príliš veľa," znie názov článku Na jednej strane Putinove jadrové hrozby "šokovali Západ". "Kto by chcel zomrieť za Kyjev? Alebo zamrznúť, kým Rusko…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Spojené štáty americké podporujú ruské strategické ciele na Ukrajine!!! Aj v Európe...

0icon

Môže sa to zdať divné, ale je to tak. Uveďme si stručne základné fakty. Západ na čele s USA vyvolal na Ukrajine prevrat organizáciou majdanských udalost&iacu

Boris Mesár

V predvečer dňa D a Hodiny X, vstupu NATO do priamej konfrontácie s Ruskom na Ukrajine !

0icon

Každým dňom pribúdajú nové signály, že Západ sa chystá prejsť na vyššiu úroveň konfrontácie s RuskomNebudeme sa teraz zaoberať všeobecnými otázkami a zameriame sa len na konkrétne fakty.Protiruská hystéria na Západe dosiahla v posledných dňoch nebývalú intenzitu. Tri západné "iniciatívy", ktoré je

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

Slavěna Vorobelová

Čaputovej „excelentný“ prejav

0icon

Čaputová sa dovalila do Národnej rady SR, aby tam predniesla nesúrodú zlátaninu, ktorou sa snažila popísať súčasný stav Slovenskej republiky cez jej svetonázorovú optiku. Totiž, excelencia Čaputová dokázala dokopy zlátať bujnej&ua

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

Vášeň v Tebe

Babské povedačky radili natierať cibuľou prsia. Potrite si ňou tvár. Jej účinok vás určité prekvapí

0 icon

Cibuľa je jednou z najviac podceňovaných druhov zeleniny. Má nielen mnohostranné využitie, ale aj skvelé vlastnosti. Cibuľa je bohatá na vitamíny a minerály. Čo sa stane, keď namiesto varenia použijete cibuľu na tvár? Účinok, ktorý poznali už vaše staré mamy i prababičky, vás určite prekvapí. Čo obsahuje cibuľa?

Bibiána Ondrejková na onkológii v Prešove. Prečo s ňou prišiel aj moderátor Patrik Herman?

0 icon

Na oddelenie onkológie v Prešove prišla známa herečka Bibiána Ondrejková. Sprevádzal ju tiež známy moderátor Patrik Herman. Aká udalosť ich spojila? Povedali nie rakovine. V Prešove totiž otvorili novú poradňu pre onkologických pacientov. Keďže Ondrejková a Herman sú spoluzakladateľmi aliancie NIE RAKOVINE, je prirodzené, že svojou prítomnosťou prišli podporiť ľudí, ktorí budú…

Najlepší šalát do kebabu – jednoduchý a rýchly

0 icon

Kebabový šalát podávaný v gastronómii tvorí zvyčajne biela kapusta s mrkvou. Je jemný a chrumkavý, preto sa hodí k aromatickému mäsu a pikantným omáčkam. Takýto šalát si ľahko a lacno pripravíte sami a môžete ho podávať nielen s domácim kebabom, ale aj s iným mäsom a rybami.

Ktorá obľúbená činnosť dokáže zažehnať partnerské nezhody? Odborník v tom má jasno

0 icon

Ak nemôžete svojho manžela odtrhnúť od kníh, tešte sa. Ak je pre vás najideálnejším darčekom kniha, mal by sa tešiť váš manžel. Prečo? Gregory Currie, profesor kognitívnej psychológie na Univerzite v Toronte, totiž pre portál Her vysvetlil, že ľudia, ktorí investujú svoj čas do čítania, prejavujú vyššiu úroveň empatie.

Na čo si musia dávať pozor manželky futbalistov v Katare? Hrozí im až väzenie

0 icon

Katar. Anna Lewandowská aj mnohé ďalšie partnerky a manželky sa nachádzajú v dejisku Majstrovstiev sveta vo futbale so svojimi mužmi, ktorí tam hrajú futbal. Portál Gazeta pripomína, že Katar sa „preslávil“ zákonmi a nariadeniami, ktorých porušenie môže viesť až k väzeniu. Z tohto dôvodu Anglická futbalová asociácia zostavila špeciálny zoznam odpo

Armádny Magazín

Ozbrojené sily Ukrajiny majú veľké straty kvôli NATO taktike COIN

0 icon

Ukrajina, 4.december 2022 (AM) – Ukrajinská armáda má veľké straty pri Bachmute (Arťomovsku) kvôli používaniu natovskej taktiky COIN. O tom, čo to znamená, hovoria experti ruskej „Vojennoj chroniky“. Tí sa odvolávajú na vyhlásenia ukrajinských vojakov, ktorí boli v novembri zajatí práve pri Bachmute. Uvádzajú totiž, že ich vojenská prípravka vo V. Británii a na území

Velenie NATO s príchodom mrazov plánuje ofenzívu ukrajinských síl. Pribudol oddiel poľských špeciálnych síl

0 icon

Ukrajina, 4.december 2022 (AM) – Rozviedka NATO analyzuje údaje o stave vecí pozdĺž celej kontaktnej línie ruskej vojenskej špeciálnej operácie, vrátane údajov, ktoré hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužnyj predložil vo forme správy Pentagonu. Okrem iného, ​​ako vyšlo najavo, sa analyzuje aj predpoveď počasia z Kupjanska v Charkovskej o

Znárodnenie na Ukrajine: Operácia môže súvisieť s plánmi dostať Bidena z Bieleho domu

0 icon

Ukrajina, 4.december 2022 (AM) – Za posledný rok Ukrajina zažila už dve vlny znárodňovania. Prvá sa začala hneď po 24. februári a zamerala sa na aktíva ruského pôvodu. Po prvé, boli zabraté aktíva patriace ruskému štátu a ruským právnickým a fyzickým osobám. A v auguste začal Kyjev vyvlastňovať ruský majetok v…

Rozhodlo sa o osude afrického uránu. Veľvyslanec Namíbie oznámil dohodu s Rosatomom

0 icon

Namíbia, 4.december 2022 (AM) – Namíbijské úrady a Rosatom dosiahli konsenzus o projekte ťažby uránu. Podľa veľvyslanca afrického štátu Clemensa Handuukemeho Kashuupulvu nie sú výrazné rozdiely. Jediným zádrhelom je nedôverčivý prístup miestneho obyvateľstva, ktoré sa obáva zhoršenia environmentálnej situácie.   Podzemné lúh

USA zaradili bojovú skupinu Wagner medzi subjekty vzbudzujúce obavy. Ako to ovplyvní jej pôsobenie?

0 icon

USA, 4.december 2022 (AM) – Krátko po výbuchu na ukrajinskom veľvyslanectve v Madride, ktorý viedol k tam odoslanej listovej bombe, začali na diplomatické zastúpenia tohto štátu v rôznych európskych krajinách prichádzať podivné balíky so zvieracími očami. V tejto súvislosti sa v západných krajinách predpokladalo, že do toho boli zapojení Rusi a…

TopDesať

Ovocie a zelenina: Ako ich udržať čerstvé?

0 icon

Zamýšľal si sa niekedy nad tým, ako sa dá uskladniť ovocie a zelenina, aby neprišli o svoju čerstvosť? Dnešných zopár tipov ťa nasmeruje tým správnym smerom. Ovocie a zelenina sú našim zdrojom vitamínov najmä v zimnom období. Niektoré z nich sú však sezónne a vyžadujú si osobitnú starostlivosť: napríklad cibuľa…

Fotografie, ktoré ťa pobavia a zároveň v tebe vyvolajú množstvo otázok

0 icon

Nasledujúce fotografie ťa pobavia a zároveň v tebe vyvolajú množstvo otázok. Ľudia sa na internete podelili o naozaj bizarné momenty. Vedci tvrdia, že inteligencia by sa nemala merať pomocou IQ testov, ale skôr kreativitou, logickou a schopnosťami kritického myslenia človeka. Niektoré čudné činy na nasledujúcich fotografiách sú úplne mimo tohto…

7 vecí, ktoré sa ti jazyk snaží povedať o tvojom zdraví

0 icon

Zmeny v chuti alebo pri vzhľade jazyka môžu prezradiť veľa o tvojom zdraví. Jazyk ti tak dokáže povedať zopár informácii o tvojich zdravotných problémoch. Ľudské telo je jediným skutočným domovom, ktorý budeme mať po celý život, takže sa o naše telo musíme náležite starať. Naše telo nám vždy vysiela signály,…

Nekvalitný spánok: Tieto tipy a triky ti pomôžu vyriešiť mnohé zdravotné problémy

0 icon

Mávaš problémy so spánkom alebo je tvoj spánok nekvalitný? Vedci nám ukazujú zopár spôsobov, akým môžeme liečiť bežné zdravotné problémy - a to všetko vďaka zmene polohy spánku. Ak máš rád spánok, tak s radosťou sa dozvieš, že môžeš liečiť mnohé zdravotné problémy počas toho, ako si užívaš svoj spánok. Spánok je…

10 príkladov toho, ako náš mozog dokáže prezradiť všetky naše tajomstvá

0 icon

Ľudský mozog je schopný vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy - to je dôvod, prečo vedci porovnávajú mozog so superpočítačom! Ale čo by sa stalo, ak by tvoj súkromný počítač začal zdieľať tvoje súkromné informácie s cudzími ľuďmi? Dnes ti prinášame úžasné príklady toho, ako interné fungovanie nášho mozgu môže ovplyvniť naše…

FOTO DŇA

Na snímke pápež František požehnáva sochu Ježiška počas audiencie, ktorú udelil darcom vianočného stromčeka a betlehemu v aule Pavla VI. vo Vatikáne

Autor: TASR/AP-Gregorio Borgia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali