Islam a Francúzska republika: rozbor prejavu prezidenta Macrona vo Francúzskej rade moslimského kultu

Paríž 1. júla 2017 (HSP/lefigaro/Foto:TASR/AP-Anjum Naveed)

 

“Nikto nás nepresvedčí, že islam je nekompatibilný s Republikou (Francúzskou)”, vyhlásil prezident Macron pred Francúzskou radou moslimského kultu. (P.p.: táto rada je reprezentatívnym orgánom francúzskych moslimov). Annie Laurent však hovorí, že protirečenia či nezhody medzi islamom a Republikou určite existujú

Annie Laurent je novinárka a doktorka politických vied. Pápež Benedikt XVI ju menoval ako experta pre zvláštnu synodu biskupov pre Blízky východ, ktorá sa konala v Ríme v roku 2010. Založila združenie Clarifier (Osvetliť), ktorého cieľom je objasniť realitu Islamu, jej ostatný článok sa dotýka otázky imámov. Práve vydala knihu l’Islam pour tous ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas encore) (Islam pre všetkých, ktorí o ňom chcú hovoriť, ale ho ešte nepoznajú) vydavateľstvo Artège, 2017.

Ilustračné foto

Figarovox: Pri príležitosti spoločnej večere po ukončení denného pôstu počas Ramadánu (Iftar), prezident Emmanuel Macron v utorok (20/06/17) predniesol pred Francúzskou radou moslimského kultu prejav, desať rokov po prezidentovi Sarkozym (ktorý s tým začal ako prvý). V ňom zdôraznil, že “nikto nás nepresvedčí, že islam je nekompatibilný s Republikou (Francúzskou) “. Čo si o tom myslíte?

Annie Laurent: Pre moslimov princípy sociálneho a politického spravovania ich života vychádzajú z božieho nariadenia. Vychádzajú z dvoch hlavných zdrojov: Korán a Sunna (mohamedánska tradícia). Tu je jasne vidno rozkol s demokratickým modelom, keď sa zamyslíme nad našim národným heslom : «Liberté, Égalité, Fraternité» (Sloboda, Rovnosť, Bratstvo). Čo sa týka otázky slobôd: pre nás, Francúzov, je sloboda všeobecná a zároveň zdieľaná. V islame sú iba obmedzené slobody: takto je to aj napríklad so slobodou svedomia, ktorá v islame neexistuje. Z toho plynie, že moslim sa nemôže stať ateistom, alebo sa obrátiť na inú vieru. V tomto ohľade treba podčiarknuť, že Korán zakazuje odpadlíctvo od viery a zároveň nemá žiadny dočasný trest pre toho, kto sa proti tomuto príkazu prehreší. Moslimské právo sa teda opiera o výrok prisudzovaný Mohamedovi: «Toho, ktorý opustí naše náboženstvo, zabite».

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron Foto: Olivier Matthys

Podľa toho je Šaríja pre moslimov Trestným zákonom. V prípade, že nejaká Ústava prehlási Šaríju ako právny zdroj, ktorýkoľvek sudca, rozhodujúci v takomto prípade bude môcť vyniesť trest smrti a nikto mu v tom nezabráni. Aby sme sa vrátili do francúzskeho kontextu, keď sa v rokoch 1990 začali jednania medzi vládou a predstaviteľmi moslimov, ktoré mali za cieľ istú organizáciu moslimského kultu voči štátu, tak vtedajší minister vnútra Jean-Pierre Chevènement moslimom navrhol chartu, v ktorej sa nachádzala istá klauzula, ktorou by sa zaviazali rešpektovať slobodu svedomia, vrátane vzdania sa islamu. Avšak pod tlakom istých hnutí, najmä islamistického Moslimského bratstva, ministrestvo túto klauzulu z charty vyškrtlo. Svoju spiatočku vysvetlilo tým, že vo francúzskej Ústave je už náboženská sloboda garantovaná. Týmto vlastne opomenuli tú skutočnosť, že pre presvedčených moslimov je Šaríja vyššie než akýkoľvek ľudský zákon, teda aj zákon nášho štátu. Tento príklad nám umožňuje uvedomiť si nezhodu medzi našimi pravidlami a ich pravidlami.

Čo sa rovnosti týka, Korán uvádza nadradenosť moslima nad akýmkoľvek iným človekom a muža nad ženou. O týchto pravidlách sa nediskutuje, pretože vychádzajú z božského rozhodnutia. Ináč povedané, tieto pravidlá nemôže nikto zmeniť. Tu jasne vidíme problémy, ktoré to môže vyvolať v živote spoločnosti. Isteže, islam uznáva princíp «bratstva», ale tento je možný iba v rámci Ummy, čiže spoločnosti veriacich moslimov. Preto sa moslim môže cítiť najprv občanom Ummy (moslimského spoločenstva) a až potom občanom svojej vlastnej krajiny, ak sa táto neriadi islamom. Spôsobuje to veľkú nezhodu so základmi demokracie. Treba dodať, že islam nepozná pojem «osoby». Osoba je biblický pojem, ktorý udeľuje každej ľudskej bytosti nescudziteľnú dôstojnosť, pretože, podľa knihy Stvorenie, Boh stvoril človeka na svoj obraz. Tu sa jedná o ontologický (filozofia o bytí) základ, ktorý je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti. Avšak Korán túto zmienku zamlčuje a zavádza neprekonateľnú vzdialenosť medzi Bohom a jeho ľudskými stvoreniami. Z toho všetkého potom vychádza, že v islame má jedinec povinnosti; a čo sa týka jeho práv, sú to iba tie, ktoré mu Boh láskavo udelí. V islame je teda na prvom mieste právo, z čoho pre niektorých našich moslimských spoluobčanov vyplýva prevaha práva Šaríja nad francúzskymi zákonmi.

 

Figarovox: Pán prezident niekoľkokrát zdôraznil, úlohu, ktorá leží na pleciach moslimských organizácií vo Francúzsku v boji proti terorizmu a salafistickým kazateľom, ktorí kážu niečo «čo sa prieči srdcu islamu». Naozaj zrádzajú skutočný islam títo extrémisti, s ktorými sa potýka Francúzsko?

Annie Laurent: Najskôr treba pripomenúť, že existuje tisíc a jeden výkladov posvätných textov islamu. Toto náboženstvo, bez jeho sunitskej vetvy, ktorá je ďaleko prevažujúca, a jediná, ktorej sa týkajú rozhovory tu vo Francúzsku, islam nemá svojho najvyššieho predstaviteľa, ktorý má moc vykladať ho a tento výklad potvrdiť oficiálnou pečaťou. Ináč povedané, islam nemá pápeža, ktorý by mal oprávnenie rozhodnúť a nariadiť význam výkladu textov, čo by umožnilo aj iným vierovyznaniam poznať oficiálny výklad. Okrem toho, francúzski moslimovia nie sú zjednotení, pretože krajiny ich pôvodu a aj islam v nich sú rôzne. Z toho potom islam Turkov nie je islamom Severoafričanov, salafizmus sa odlišuje od Moslimského bratstva, atď. Preto potom neviem, ako môže prezident republiky, alebo iný politický predstaviteľ s istotou povedať, z čoho je vytvorené «srdce islamu». Z akého titulu sa môže Republika vyjadrovať k takejto definícii? A ako sa dajú ich výroky zosúladiť s laicitou, ktorá je základom nášho štátu? V skutočnosti jedinou možnosťou skoncovania s extrémizmom by bolo zrušiť pasáže Koránu a Sunny, ktoré nabádajú k násiliu a potláčaniu slobôd. Lebo, či chceme alebo nie, tieto posvätné texty nabádajú k nenávisti. A pre moslimov je Korán knihou, ktorá nebola vytvorená človekom, ale jej jediným autorom je priamo Boh. Táto dogma prevláda od IX storočia. Žiadna ľudská moc si nemôže dovoliť ho zmeniť. Prípad Biblie je iný, pretože Biblia je Bohom inšpirovaná a nie je ním priamo nadiktovaná. Dokonca ani moderní moslimskí intelektuáli, ktorí presadzujú modernejší islam nespochybňujú túto dogmu. Neexistencia vrcholnej autority ako aj božský pôvod Koránu sú dvoma základnými prekážkami, ktoré zabraňujú akémukoľvek vývoju smerovanému k jeho jednotnému a uznanému výkladu.

Ilustračné foto Foto: Claude Paris

Figarovox: Pán prezident tiež spomenul úlohu imámov a krajských islamských organizácií, ako CRCM. Pre neho je nevhodné porovnávať islam s inými náboženstvami keď sa jedná o predstaviteľov tohto náboženstva. V akej miere je islam decentralizovaným náboženstvom a aká je vlastne presná úloha imáma?

Annie Laurent: Prezident Macron má pravdu, imám sa s kňazom nedá porovnávať. Islam nepozná princíp sprostredkovania medzi Bohom a človekom, nemá kňažský stav ani sviatosti. Imámova úloha spočíva vo vedení modlitieb a zabezpečení piatkového kázania. Toto kázanie sa neobmedzuje iba na náboženskú oblasť, pretože v islame sa (do)časno a duchovno miešajú, môže teda obsahovať aj politické témy, alebo vzťahy s inovercami, vzťahy muži-ženy, … Úlohou imáma nie je podpora duchovného rastu veriacich a často sa končí pri kontrole dodržiavania rituálov, či zakázanej stravy. A teda imám nemôže byť braný na zodpovednosť za činy svojich veriacich. Obtiažnosť sa ešte zvyšuje ak vieme, že časť imámov pôsobiacich vo Francúzsku nehovorí po francúzsky. Prezident Makron vo svojom príhovore chválil že sa na úrovni štátu vytvorila moslimská katechetická služba (aumônerie). Chcel tým poukázať na to, že Francúzska republika pristupuje rovnako ku všetkým náboženstvám, ktoré sa u nás nachádzajú. Avšak katechéta (aumônier) v islamskej tradícii neexistuje. Myslím si, že toto je chyba, pretože ako som už podčiarkla, islam nepozná princíp sprostredkovania medzi Bohom a človekom. Moslimskí predstavitelia samozrejme môžu prejaviť svoju dobrú vôľu. V marci tohto roka moslimská organizácia CFCM vydala «chartu imáma» ktorá obsahuje vítané opatrenia, ako napríklad oddanosť k laicite, slobode, medzináboženskému dialógu a odvrhnutie akéhokoľvek násilia v mene Boha. Táto organizácia potom oslovila všetky reprezentatívne združenia islamu vo Francúzsku, aby sa pridali k tejto charte … ale väčšina z nich chartu ihneď zavrhla. Zase raz takáto iniciatíva nezašla ďaleko, keďže chýba autorita, ktorá by naozaj zastupovala islam.

 

Figarovox: Prezident republiky si želá, aby sa štát mohol podieľať na vzdelávaní imámov. Je to podľa vás možné?

Annie Laurent: Táto požiadavka je oprávnená, ale jej uskutočnenie vyvoláva dôležité otázky. Ako si laický štát predstavuje zasahovať v tejto oblasti? Kto vynesie rozhodnutia spojené s výkladom posvätných textov? Ako postupovať pri ideologických nezhodách? Kto vlastne bude kontrolovať obsah výučby v týchto inštitúciách na školenie imámov? Nevidím jasné odpovede na tieto otázky. Predstavte si, že jedného dňa sa náš laický štát začne miešať do programov v seminároch Katolíckej cirkvi, zakáže vyučovanie prirodzeného zákona (mám na mysli najmä manželstvo a priamy príbuzenský vzťah)? Čo sa islamu týka, inštitúcie pre školenie imámov už existujú, niektoré má v správe UOIF a to je združenie, ktoré vo viacerých ohľadoch nehlása hodnoty zhodné s demokraciou. Je však pravdou, že otázka výuky imámov je opodstatnená, ak riešime problematiku spojenú s bezpečnosťou verejnosti. Myslím si, že štát by mal oficiálnych reprezentantov islamu vážne postaviť čelom ku svojej zodpovednosti. V prípade násilností, alebo nenávistných prejavov v mešitách v spojitosti s Koránom a Sunnou, by títo mali byť trestne stíhaní za spoluúčasť s nebezpečnými imámami. Štát tiež musí vynútiť, aby sa na pôde mešít používala počas kázní francúzština a zakázať akékoľvek zahraničné financovanie mešít a združení. Ak sa jedná o bezpečnosť verejnosti treba byť nekompromisný a bez váhania prijať opatrenia idúce až po vyhostenia. A konečne, ak sa zapletie do organizácie islamu vo Francúzsku, obávam sa, že štát, ktorý na jednej strane odsudzuje komunitarizmus, na strane druhej iba posilní toto náboženské uvedomenie moslimov, zatiaľ čo podľa našej Ústavy sú títo najprv občanmi, a až potom kresťanmi, moslimami, židmi či inými. Riskujeme, že takto islamu dáme štatút štátneho náboženstva, ako sa obával kardinál Lustiger.

Eloi Thiboud

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Čaputovej obhajoba čurillovcov potvrdila, že prezidentka stojí jednoznačne na strane vlády

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Médiá v priebehu včerajšieho dňa do značnej miery riešili uznesenie bratislavského krajského súdu, na základe ktorého tri sudkyne prepustili z väzby štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) – Jána Čurillu, Milana Sabotu, Štefana Mašina a Pavla Ďurka Títo vyšetrovatelia sú obvinení zo zneužitia právomoci…

Čo je také nebezpečné na poslednom odkaze Kaddáfího, že ho nesmú vidieť deti, hoci Kaddáfího popravu vidieť smú?

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP - Amr Nabil, Screenshot)   Desať rokov po zavraždení Kaddáfího a zničení Líbye bolo zverejnené video s Kaddáfího posledným odkazom rodine. Globálny internetový monopolista video zamkol pre mládež pod 18 rokov. Naopak, zábery Kaddáfího vraždy si deti pozerať môžu Je to desať rokov od zavraždenia…

Zverejnili záznamy, ktoré popisujú tragédiu počas natáčania filmu Rust. Asistent režiséra nevedel, že Baldwinovi podáva zbraň s ostrými nábojmi

0 icon

Washington 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP)   Americký herec Alec Baldwin, ktorý vo štvrtok nešťastnou náhodou smrteľne zranil kameramanku Halynu Hutchinsovú a postrelil režiséra Joela Souzu pri natáčaní filmu, dostal nabitú zbraň od asistenta režiséra. Ten mu naznačil, že rekvizitu môže bezpečne použiť.…

Kolaps EÚ sa blíži! Vodca srbských radikálov prirovnal Západ k Rímskej ríši

0 icon

Belehrad 22. októbra 2021 (HSP/RIA Novosti/Foto:Pixabay)   „Západ upadol do dekadencie. Európska únia sa blíži ku kolapsu, ale zdravé národy si zachovali morálne hodnoty,“ povedal líder Srbskej radikálnej strany Vojislav Šešelj v reakcii na myšlienku „umierneného konzervativizmu“, ktorú predložil ruský prezident Vladimír Putin. Uviedla agentúra RIA Novosti. Putin povedal, že…

Pozitívnej pacientke natiahli na hlavu igelitové vrece

0 icon

Odessa 23. októbra 2021 (HSP/Foto:Facebook Odessa´s Project Accountability)   Sedemnásťročná pacientka pozitívna na Covid sa do nemocnice v texaskej Odesse dostala pre problémy s dýchaním. Ošetrujúci personál postupoval podľa „nemocničného protokolu“ – natiahol jej na hlavu igelit Poburujúcu fotografiu mladej ženy na invalidnom vozíku, „zabalenej“ do igelitového vreca na svojej…

Ukrajincom predpovedajú energetickú katastrofu

0 icon

Kyjev 23. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Sergei Chuzavkov)   Bývalý ukrajinský minister energetiky a ochrany životného prostredia Oleksij Orzeł predpovedal v blízkej budúcnosti postupné výpadky prúdu v krajine "Ak hovoríme o dostupnosti zemného plynu v plynových skladovacích zariadeniach, hovoríme o energetickej bilancii, dnes sme prekročili kritickú hranicu. V uhoľných skladoch v tepelných…

Nemocnica informovala o zdravotnom stave Zemana

0 icon

Praha 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek,TASR-Pavel Neubauer)   Zdravotný stav českého prezidenta Miloša Zemana sa mierne zlepšil. S odvolaním sa na Ústrednú vojenskú nemocnicu (ÚVN), v ktorej je prezident takmer dva týždne hospitalizovaný, o tom v piatok informoval spravodajský portál iDNES.cz "So súhlasom prezidenta republiky, pána Miloša Zemana, s…

Rozhovor s dr. Laurincom: “Keď prídu do lekárne mladé ženy v rozkvete plodnosti a krásy s receptom na hormonálnu antikoncepciu, príde mi ich úprimne ľúto”

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Rich Pedroncelli)   V týchto dňoch začína občianske združenie Aliancia za rodinu - Deti sv. Alžbety s distribúciou dlho očakávaného druhého vydania publikácie Hormonálna antikoncepcia. Viete, že...? Pri tejto príležitosti sme požiadali o krátky rozhovor PharmDr. Jozefa Laurinca, PhD., ktorý odborne zastrešoval jej prípravu PharmDr. Jozef…

Británia začala tajnú špeciálnu operáciu proti Rusku a Číne, tvrdia médiá

0 icon

Londýn 23. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Matt Dunham)   Tajné "bankové" oddelenie britského ministerstva obrany, vytvorené za účelom obmedzenia finančných aktivít teroristickej skupiny Islamský štát (IS), teraz nasmerovalo svoje úsilie na boj proti Rusku a Číne, informujú o tom noviny Financial Times s odvolaním sa na zdroje Podľa dostupných údajov…

187. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Znova si padli do náručia a vášnivo sa bozkávali – čas pre nich akoby celkom prestal existovať a zároveň aj všetko okolo nich zmizlo. Vnímali len jeden druhého Napokon predsa len z tejto nádhernej, zmysly omamujúcej bezčasovosti precitli. Svätoň jej nežne hladil vlasy…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Lipták

Podliehajú ilúzii: Väčšina očkovaných si myslí, že sa nenakazí

0icon

Dajte sa zaočkovať. Dvakrát aj trikrát, hovorí nám reklama aj predstavitelia vlády a podporuje to aj Matovičova lotériová kampaň. Vraj je to jediná záchrana, hovoria takí lekári ako laureát Sabaka, profesor Krčméri aj pediatrička Prokopová. Hovoria,  že toto očkovanie chráni aj pred tým, aby sme iných neinfikovali kovidom. Ale v…

René Pavlík

Parlament

0icon

Hlasovanie Ak aspoň občas sledujete rokovanie v parlamente NRSR musíte plakať od nemohúcnosti. Nie len že nie sú peniaze pre matky, deti, platy, dôchodky, cesty, mosty, železnice, nemocnice, učiteľov, sestričky, lekárov, ani na všetko čo si spomeniete , ale najmä nie sú peniaze na dovzdelanie našich volených „reprezentantov“ v najvyššom zastupiteľskom orgáne.…

Pavel Jacz

Včerajší rozsudok pezinského ŠTS v prípade Judáš - teda 200 tisícového úplatku exšéfovi kontrarozviedky SIS a expolicajtovi nám vraví, že justičná spravodlivosť u nás stále kríva!!!

0icon

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Sabová včera odsúdila v kauze Judáš bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Gašparoviča a bývalého policajta Vlčana za prijatie úplatku vo výške 200 000 Euro na 11 a 10 rokov väzenia a pokuty 50 000 a v druhom prípade 40 000 Euro a zhabanie automobilu. Prokurátor…

Juraj Tušš

Úroveň politiky a psychika ľudí na Slovensku

0icon

Vedeli ste, že medzi černošskými obyvateľmi v USA existuje výraz House Negro (domáci negri)? Je to veľmi zaujímavý výraz, môžeme ho uplatniť aj v našej spoločnosti? . Pre pochopenie je potrebné poznať históriu tohto výrazu. Pôvod siaha do otrokárskych čias v USA. Absolútnu väčšinu otrokov v tej dobe tvorili černosi,…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VII.

0icon

Ako sa dá odpovedať na diktatúru triedy kapitalistov, ktorá sa presadzuje cez štátnu moc ako nedemokratickú autoritu ? Obyvateľstvo národných štátov sa razom ocitlo v akomsi novodobom postavení niekdajšieho proletariátu ako námedzných robotníkov, ktorí nevlastnia ži

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 2. časť

0 icon

„Tak som zavolal svojich synov Matuzalema, Regima a Gaidada a povedal som im tú úžasnú novinu,“ napísal o tom Enoch. Chlapci si najprv museli pomyslieť, že sa foter definitívne zbláznil, ale nahlas nepovedali nič, pretože v oných časoch sa odporovať otcovi nepatrilo. Pokračujeme druhou časťou článku o Enochovi, ktorému bolo…

Hra s tieňmi: Na chodníky maľuje falošné tiene, ktoré vyzerajú fantasticky

0 icon

Ak by si sa niekedy prechádzal ulicami mesta Redwood City v Kalifornii, môžeš mať pocit, že niečo nie je v úplnom poriadku. Svoju pozornosť by si mal obzvlášť venovať tieňom. Všimol si si, že na nich niečo nesedí? Z koša je zrazu kvetina, poštové schránky sa menia na príšerky a…

Deti a svadba: 10 zábavných fotografií

0 icon

Buďme na chvíľku úprimní: svadby nás môžu poriadne unaviť. Najmä vtedy, ak sa staráme o množstvo vecí pred, či počas samotného obradu. Rozdielne to nie je ani počas svadobnej hostiny. Dnes sa však budeme baviť o inej únave (nie, nemám na mysli ani tú spoločenskú :D). Ukážeme si zbierku fotografií…

Vizuálne porovnanie života v Severnej a Južnej Kórei

0 icon

Autor fotografií približne pred rokom absolvoval prísne vedený 7 dňový pobyt v Severnej Kórei. Jednoducho mu vzali pas a nedovolili mu vidieť niečo, čo nechceli. Severná Kórea bola určite najdivoejšia krajina, akú kedy navštívil. Počas celého pobytu sa sám seba pýtal, aký je asi život vo vedľajšej Južnej Kórei, ktorá…

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 3. časť

0 icon

Zvláštne na svetelných démonoch - okrem iného - je to, akým spôsobom sa vymykajú bežnej náboženskej viere svojej doby. „Pýtal som sa ich na nesmrteľnosť duše a oni povedali, že neprežije nič. Povedali, že svet sa tvorí každým okamihom, a ak by Boh stratil odvahu, svet by okamžite zahynul,“ poznamenal…

Armádny Magazín

Veľká Británia začala tajnú špeciálnu operáciu proti Rusku a Číne

0 icon

Veľká Británia, 23. október 2021 (AM, Sputnik) – Tajné \"bankové\" oddelenie britského ministerstva obrany, vytvorené za účelom obmedzenia finančných aktivít teroristickej skupiny Islamský štát, teraz nasmerovalo svoje úsilie na boj

USA poľujú na hlavné tajomstvo rakety „Avangard“

0 icon

USA, 23. október 2021 (AM) – Územie USA je ohrozené. Od kedy? Minimálne odvtedy, ako sa zjavili hypersonické hlavice rakety „Avangard“. Aby si americkí vojaci zabezpečili bezpečnosť svojho štátu, potrebujú skonštruovať raketu, ktorej vytvorenie sa donedávna považovalo za nemožné.   Americkí vojaci po prvýkrát predsta

Päť európskych krajín vytvorí ozbrojené sily rýchlej reakcie

0 icon

Nemecko, 23. október 2021 (AM) – Päť krajín EÚ vrátane Nemecka sa rozhodlo vytvoriť polovojenské sily rýchlej reakcie v prípade kríz a bezpečnostných hrozieb. Budú zahŕňať špeciálne, letecké a kybernetické jednotky.   Okrem Nemecka sa na iniciatíve podieľajú Holandsko, Portugalsko, Fínsko a Slovinsko. Nie je vylúčené, že sa k nej neskôr…

Izraelský analytik Kedmi vysvetlil Satanovskému, aký je rozdiel medzi Šojgum a šéfom Pentagonu

0 icon

Izrael, 23. október 2021 (AM) – "Medzi ministrami obrany Ruska a USA je veľký rozdiel a šéf Pentagonu nikdy nedosiahne úroveň šéfa ministerstva obrany RF." Toto vyhlásenie urobil izraelský politológ a vojenský expert Jakov Kedmi vo vysielaní rozhlasového programu Jevgenija Satanovské

300. výročie Ruského impéria prebehlo úplne bez povšimnutia

0 icon

Rusko, 22. október 2021 (AM, Vzglyad) – 2. október v starom kalendári (2. novembra, nový) si pripomína 300. výročie Ruskej ríše. Práve v tento deň, po víťazstve nad Švédskom v Severnej vojne a po konsolidácii Ruska v Baltskom mori, bol cár Peter vyhlásený za cisára celého Ruska a za

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali