Islam a Francúzska republika: rozbor prejavu prezidenta Macrona vo Francúzskej rade moslimského kultu

Paríž 1. júla 2017 (HSP/lefigaro/Foto:TASR/AP-Anjum Naveed)

 

„Nikto nás nepresvedčí, že islam je nekompatibilný s Republikou (Francúzskou)“, vyhlásil prezident Macron pred Francúzskou radou moslimského kultu. (P.p.: táto rada je reprezentatívnym orgánom francúzskych moslimov). Annie Laurent však hovorí, že protirečenia či nezhody medzi islamom a Republikou určite existujú

Annie Laurent je novinárka a doktorka politických vied. Pápež Benedikt XVI ju menoval ako experta pre zvláštnu synodu biskupov pre Blízky východ, ktorá sa konala v Ríme v roku 2010. Založila združenie Clarifier (Osvetliť), ktorého cieľom je objasniť realitu Islamu, jej ostatný článok sa dotýka otázky imámov. Práve vydala knihu l’Islam pour tous ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas encore) (Islam pre všetkých, ktorí o ňom chcú hovoriť, ale ho ešte nepoznajú) vydavateľstvo Artège, 2017.

Ilustračné foto

Figarovox: Pri príležitosti spoločnej večere po ukončení denného pôstu počas Ramadánu (Iftar), prezident Emmanuel Macron v utorok (20/06/17) predniesol pred Francúzskou radou moslimského kultu prejav, desať rokov po prezidentovi Sarkozym (ktorý s tým začal ako prvý). V ňom zdôraznil, že „nikto nás nepresvedčí, že islam je nekompatibilný s Republikou (Francúzskou) „. Čo si o tom myslíte?

Annie Laurent: Pre moslimov princípy sociálneho a politického spravovania ich života vychádzajú z božieho nariadenia. Vychádzajú z dvoch hlavných zdrojov: Korán a Sunna (mohamedánska tradícia). Tu je jasne vidno rozkol s demokratickým modelom, keď sa zamyslíme nad našim národným heslom : «Liberté, Égalité, Fraternité» (Sloboda, Rovnosť, Bratstvo). Čo sa týka otázky slobôd: pre nás, Francúzov, je sloboda všeobecná a zároveň zdieľaná. V islame sú iba obmedzené slobody: takto je to aj napríklad so slobodou svedomia, ktorá v islame neexistuje. Z toho plynie, že moslim sa nemôže stať ateistom, alebo sa obrátiť na inú vieru. V tomto ohľade treba podčiarknuť, že Korán zakazuje odpadlíctvo od viery a zároveň nemá žiadny dočasný trest pre toho, kto sa proti tomuto príkazu prehreší. Moslimské právo sa teda opiera o výrok prisudzovaný Mohamedovi: «Toho, ktorý opustí naše náboženstvo, zabite».

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron Foto: Olivier Matthys

Podľa toho je Šaríja pre moslimov Trestným zákonom. V prípade, že nejaká Ústava prehlási Šaríju ako právny zdroj, ktorýkoľvek sudca, rozhodujúci v takomto prípade bude môcť vyniesť trest smrti a nikto mu v tom nezabráni. Aby sme sa vrátili do francúzskeho kontextu, keď sa v rokoch 1990 začali jednania medzi vládou a predstaviteľmi moslimov, ktoré mali za cieľ istú organizáciu moslimského kultu voči štátu, tak vtedajší minister vnútra Jean-Pierre Chevènement moslimom navrhol chartu, v ktorej sa nachádzala istá klauzula, ktorou by sa zaviazali rešpektovať slobodu svedomia, vrátane vzdania sa islamu. Avšak pod tlakom istých hnutí, najmä islamistického Moslimského bratstva, ministrestvo túto klauzulu z charty vyškrtlo. Svoju spiatočku vysvetlilo tým, že vo francúzskej Ústave je už náboženská sloboda garantovaná. Týmto vlastne opomenuli tú skutočnosť, že pre presvedčených moslimov je Šaríja vyššie než akýkoľvek ľudský zákon, teda aj zákon nášho štátu. Tento príklad nám umožňuje uvedomiť si nezhodu medzi našimi pravidlami a ich pravidlami.

Čo sa rovnosti týka, Korán uvádza nadradenosť moslima nad akýmkoľvek iným človekom a muža nad ženou. O týchto pravidlách sa nediskutuje, pretože vychádzajú z božského rozhodnutia. Ináč povedané, tieto pravidlá nemôže nikto zmeniť. Tu jasne vidíme problémy, ktoré to môže vyvolať v živote spoločnosti. Isteže, islam uznáva princíp «bratstva», ale tento je možný iba v rámci Ummy, čiže spoločnosti veriacich moslimov. Preto sa moslim môže cítiť najprv občanom Ummy (moslimského spoločenstva) a až potom občanom svojej vlastnej krajiny, ak sa táto neriadi islamom. Spôsobuje to veľkú nezhodu so základmi demokracie. Treba dodať, že islam nepozná pojem «osoby». Osoba je biblický pojem, ktorý udeľuje každej ľudskej bytosti nescudziteľnú dôstojnosť, pretože, podľa knihy Stvorenie, Boh stvoril človeka na svoj obraz. Tu sa jedná o ontologický (filozofia o bytí) základ, ktorý je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti. Avšak Korán túto zmienku zamlčuje a zavádza neprekonateľnú vzdialenosť medzi Bohom a jeho ľudskými stvoreniami. Z toho všetkého potom vychádza, že v islame má jedinec povinnosti; a čo sa týka jeho práv, sú to iba tie, ktoré mu Boh láskavo udelí. V islame je teda na prvom mieste právo, z čoho pre niektorých našich moslimských spoluobčanov vyplýva prevaha práva Šaríja nad francúzskymi zákonmi.

 

Figarovox: Pán prezident niekoľkokrát zdôraznil, úlohu, ktorá leží na pleciach moslimských organizácií vo Francúzsku v boji proti terorizmu a salafistickým kazateľom, ktorí kážu niečo «čo sa prieči srdcu islamu». Naozaj zrádzajú skutočný islam títo extrémisti, s ktorými sa potýka Francúzsko?

Annie Laurent: Najskôr treba pripomenúť, že existuje tisíc a jeden výkladov posvätných textov islamu. Toto náboženstvo, bez jeho sunitskej vetvy, ktorá je ďaleko prevažujúca, a jediná, ktorej sa týkajú rozhovory tu vo Francúzsku, islam nemá svojho najvyššieho predstaviteľa, ktorý má moc vykladať ho a tento výklad potvrdiť oficiálnou pečaťou. Ináč povedané, islam nemá pápeža, ktorý by mal oprávnenie rozhodnúť a nariadiť význam výkladu textov, čo by umožnilo aj iným vierovyznaniam poznať oficiálny výklad. Okrem toho, francúzski moslimovia nie sú zjednotení, pretože krajiny ich pôvodu a aj islam v nich sú rôzne. Z toho potom islam Turkov nie je islamom Severoafričanov, salafizmus sa odlišuje od Moslimského bratstva, atď. Preto potom neviem, ako môže prezident republiky, alebo iný politický predstaviteľ s istotou povedať, z čoho je vytvorené «srdce islamu». Z akého titulu sa môže Republika vyjadrovať k takejto definícii? A ako sa dajú ich výroky zosúladiť s laicitou, ktorá je základom nášho štátu? V skutočnosti jedinou možnosťou skoncovania s extrémizmom by bolo zrušiť pasáže Koránu a Sunny, ktoré nabádajú k násiliu a potláčaniu slobôd. Lebo, či chceme alebo nie, tieto posvätné texty nabádajú k nenávisti. A pre moslimov je Korán knihou, ktorá nebola vytvorená človekom, ale jej jediným autorom je priamo Boh. Táto dogma prevláda od IX storočia. Žiadna ľudská moc si nemôže dovoliť ho zmeniť. Prípad Biblie je iný, pretože Biblia je Bohom inšpirovaná a nie je ním priamo nadiktovaná. Dokonca ani moderní moslimskí intelektuáli, ktorí presadzujú modernejší islam nespochybňujú túto dogmu. Neexistencia vrcholnej autority ako aj božský pôvod Koránu sú dvoma základnými prekážkami, ktoré zabraňujú akémukoľvek vývoju smerovanému k jeho jednotnému a uznanému výkladu.

Ilustračné foto Foto: Claude Paris

Figarovox: Pán prezident tiež spomenul úlohu imámov a krajských islamských organizácií, ako CRCM. Pre neho je nevhodné porovnávať islam s inými náboženstvami keď sa jedná o predstaviteľov tohto náboženstva. V akej miere je islam decentralizovaným náboženstvom a aká je vlastne presná úloha imáma?

Annie Laurent: Prezident Macron má pravdu, imám sa s kňazom nedá porovnávať. Islam nepozná princíp sprostredkovania medzi Bohom a človekom, nemá kňažský stav ani sviatosti. Imámova úloha spočíva vo vedení modlitieb a zabezpečení piatkového kázania. Toto kázanie sa neobmedzuje iba na náboženskú oblasť, pretože v islame sa (do)časno a duchovno miešajú, môže teda obsahovať aj politické témy, alebo vzťahy s inovercami, vzťahy muži-ženy, … Úlohou imáma nie je podpora duchovného rastu veriacich a často sa končí pri kontrole dodržiavania rituálov, či zakázanej stravy. A teda imám nemôže byť braný na zodpovednosť za činy svojich veriacich. Obtiažnosť sa ešte zvyšuje ak vieme, že časť imámov pôsobiacich vo Francúzsku nehovorí po francúzsky. Prezident Makron vo svojom príhovore chválil že sa na úrovni štátu vytvorila moslimská katechetická služba (aumônerie). Chcel tým poukázať na to, že Francúzska republika pristupuje rovnako ku všetkým náboženstvám, ktoré sa u nás nachádzajú. Avšak katechéta (aumônier) v islamskej tradícii neexistuje. Myslím si, že toto je chyba, pretože ako som už podčiarkla, islam nepozná princíp sprostredkovania medzi Bohom a človekom. Moslimskí predstavitelia samozrejme môžu prejaviť svoju dobrú vôľu. V marci tohto roka moslimská organizácia CFCM vydala «chartu imáma» ktorá obsahuje vítané opatrenia, ako napríklad oddanosť k laicite, slobode, medzináboženskému dialógu a odvrhnutie akéhokoľvek násilia v mene Boha. Táto organizácia potom oslovila všetky reprezentatívne združenia islamu vo Francúzsku, aby sa pridali k tejto charte … ale väčšina z nich chartu ihneď zavrhla. Zase raz takáto iniciatíva nezašla ďaleko, keďže chýba autorita, ktorá by naozaj zastupovala islam.

 

Figarovox: Prezident republiky si želá, aby sa štát mohol podieľať na vzdelávaní imámov. Je to podľa vás možné?

Annie Laurent: Táto požiadavka je oprávnená, ale jej uskutočnenie vyvoláva dôležité otázky. Ako si laický štát predstavuje zasahovať v tejto oblasti? Kto vynesie rozhodnutia spojené s výkladom posvätných textov? Ako postupovať pri ideologických nezhodách? Kto vlastne bude kontrolovať obsah výučby v týchto inštitúciách na školenie imámov? Nevidím jasné odpovede na tieto otázky. Predstavte si, že jedného dňa sa náš laický štát začne miešať do programov v seminároch Katolíckej cirkvi, zakáže vyučovanie prirodzeného zákona (mám na mysli najmä manželstvo a priamy príbuzenský vzťah)? Čo sa islamu týka, inštitúcie pre školenie imámov už existujú, niektoré má v správe UOIF a to je združenie, ktoré vo viacerých ohľadoch nehlása hodnoty zhodné s demokraciou. Je však pravdou, že otázka výuky imámov je opodstatnená, ak riešime problematiku spojenú s bezpečnosťou verejnosti. Myslím si, že štát by mal oficiálnych reprezentantov islamu vážne postaviť čelom ku svojej zodpovednosti. V prípade násilností, alebo nenávistných prejavov v mešitách v spojitosti s Koránom a Sunnou, by títo mali byť trestne stíhaní za spoluúčasť s nebezpečnými imámami. Štát tiež musí vynútiť, aby sa na pôde mešít používala počas kázní francúzština a zakázať akékoľvek zahraničné financovanie mešít a združení. Ak sa jedná o bezpečnosť verejnosti treba byť nekompromisný a bez váhania prijať opatrenia idúce až po vyhostenia. A konečne, ak sa zapletie do organizácie islamu vo Francúzsku, obávam sa, že štát, ktorý na jednej strane odsudzuje komunitarizmus, na strane druhej iba posilní toto náboženské uvedomenie moslimov, zatiaľ čo podľa našej Ústavy sú títo najprv občanmi, a až potom kresťanmi, moslimami, židmi či inými. Riskujeme, že takto islamu dáme štatút štátneho náboženstva, ako sa obával kardinál Lustiger.

Eloi Thiboud

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

0 icon

Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a Európou počas vlády novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena. Informovala o tom agentúra AP Biden dáva podľa Maasa jasne najavo, že chce "opraviť" transatlantické vzťahy, čo…

Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

0 icon

New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe Biden. Po troch týždňoch sčítania hlasov a sérii neúspešných žalôb prezidenta Donalda Trumpa to v utorok oznámil štátny guvernér Tom Wolf Oznámenie prišlo deň po…

Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorý schválil parlament. Ide o naplnenie spoločného memoranda medzi ministerstvom financií a bankovou asociáciou z júna tohto roka. Už vtedy sa…

Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami. Vyhlásila to predsedníčka Za ľudí a ministerka investícií Veronika Remišová Remišová informovala, že pri hlasovaní o ďalšom kole celoplošného testovania na pondelkovom (23. 11.) zasadnutí…

Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z ešte stále trvajúcej tretej fázy klinických testov Podľa údajov získaných 28 dní po prvej dávke a sedem dní po druhej dosiahla účinnosť vakcíny 91,4 percenta.…

EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

0 icon

Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027. Tento plán podporuje začlenenie pre všetkých ľudí, uznáva dôležitý príspevok migrantov pre EÚ a rieši prekážky, ktoré môžu brániť osobám s migrantským pôvodom, od…

Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

0 icon

Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie Extrémne premeny. Hlavného hygienika Jána Mikasa vtedy pozval do svojej relácie, v ktorej pomáha ľuďom s premenou, za čo si vyslúžil aj množstvo kritiky. Ján Mikas sa…

Ako sa nestať poskokmi Bruselu? Stačí podporiť „prezieravejších“ susedov v rámci V4

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Historik a publicista Vlastimil Vondruška, ktorý je zároveň jedným z najpopulárnejších českých spisovateľov súčasnosti, sa na svojom blogu venuje nedávnej správe o tom, že Poľsko a Maďarsko zablokovali prijatie rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 "Takto povedané konanie oboch krajín vyzerá na prvý pohľad…

Marek Krajčí: Na oddlženie nemocníc by malo ísť v budúcom roku asi 575 mil. eur

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na oddlženie nemocníc v budúcom roku by malo ísť 575 miliónov eur. V utorok to na tlačovom brífingu oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Nedefinoval však, aké budú pravidlá oddlžovania "Zatiaľ sa mi s ministerstvom financií podarilo vyrokovať 575 miliónov eur na…

Robert Fico: Medzi kandidátmi na generálneho prokurátora nie je ani jeden, koho by chcel Smer podporiť

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Strane Smer-SD sa nepáči ani jeden z kandidátov na generálneho prokurátora. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal líder Smeru-SD Robert Fico. "V tejto chvíli je naše stanovisko také, že pôjdeme hlasovať, no nemáme žiadneho kandidáta, ktorého by sme chceli podporiť,“ uviedol Fico je…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 1.)

0icon

ROZHODNUTIE   Vždy som sa snažil zmeniť svet k lepšiemu, no zatiaľ bez výrazných výsledkov. Žijeme príliš materiálnu dobu na to, aby ľudia vnímali vyššie hodnotové posolstvá. Úspech je v spoločnosti nekompromisne určovaný len výškou bankového konta. A tak, prehliadajúc samotný zmysel života, ľudia prežívajú v zlatistej bubline spoločenského zriadenia.…

Peter Štrba

Vyzývam RTVS, aby zorganizovala a odvysielala diskusiu na tému celoplošné testovanie!

0icon

Otvorený list RTVS: Vážený pán/vážená pani, na začiatku novembra a o týždeň neskôr boli občania Slovenskej republiky svedkami „operácie“, ktorá dostala pomenovanie „celoplošné testovanie“. V rámci príprav na túto akciu boli zo strany predsedu vlády ignorované pripomienky a výzvy jednotlivcov, ale aj celých združení kompetentných vyjadriť sa k zmysluplnosti takejto…

Pavel Pakoš

Veľké klamstvo príde na svet II.

0icon

To čo sa deje je iba predzvesť ďalších naplánovaných udalostí. Modrý papier s troma kinderkovskými šestkami, pre ktorý boli ľudia vyhadzovaní z práce, nevpustení do obchodu či im bolo zakázané vstúpiť do budovy štátneho úradu, to je iba predohra oveľa väčších neprávostí, ktoré majú na ľudí nachystané. Prídu ako umelo…

Ivan Štubňa

USA – krajina, v ktorej vládny a bezpečnostný establishment beztrestne vraždí svojich prezidentov

0icon

Dallas – miesto, kde bola naplánovaná a uskutočnená vražda Johna Fitzeralda Kennedyho (JFK) dňa 22.novembra 1963. Pri každej politickej vražde človek zbystrí pozornosť a pátra po príčinách. Väčšinou totiž za ňou stojí nejaké veľké politické svinstvo, ktoré má ovplyvniť určitý vývoj udalostí. Vražda JFK mala kolosálne príčiny a aj kolosálne dôsledky. Možno sa…

Marek Danko

Bidenovo víťazstvo zmení Ukrajinu na vojenský obvod

0icon

Ukrajina nemá dôvod radovať sa z výsledkov volieb v USA. Je zbytočné dúfať, že od Spojených štátov získa nejaké výhody. Nie je také dôležité, kto by sa presne stal prezidentom USA – Biden alebo niekto iný z jeho členov politickej strany. Demokrati sa k moci dostanú v Spojených štátoch. Ale sú najagresívnejšou časťou americkej politiky.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

0 icon

Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

0 icon

Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

Smrť princeznej Diany: 1. časť

0 icon

V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

0 icon

Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

0 icon

Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

Vo svete IT

Huawei na to pôjde z opačnej strany. Namiesto 5G smartfónov pôjde do 4G. Naznačujú to najnovšie správy

0 icon

Minulý rok spoločnosť Huawei oznámila veľké plány spojené so zvýšenou frekvenciou uvoľňovania nových 5G smartfónov. Bohužiaľ, však situácia spojená so sankciami, neumožnila spoločnosti tento cieľ naplniť. Dôvodom je, že Huawei nemôže aktuálne odoberať produkty a služby vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že Huawei nemá od koho odoberať procesory…

10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

0 icon

Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

0 icon

Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

0 icon

Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

0 icon

Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

Armádny Magazín

Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

0 icon

Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

0 icon

Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

0 icon

Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

0 icon

USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

0 icon

Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

0 icon

Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

0 icon

Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

icon FOTO DŇA