Islam a Francúzska republika: rozbor prejavu prezidenta Macrona vo Francúzskej rade moslimského kultu

Paríž 1. júla 2017 (HSP/lefigaro/Foto:TASR/AP-Anjum Naveed)

 

“Nikto nás nepresvedčí, že islam je nekompatibilný s Republikou (Francúzskou)”, vyhlásil prezident Macron pred Francúzskou radou moslimského kultu. (P.p.: táto rada je reprezentatívnym orgánom francúzskych moslimov). Annie Laurent však hovorí, že protirečenia či nezhody medzi islamom a Republikou určite existujú

Annie Laurent je novinárka a doktorka politických vied. Pápež Benedikt XVI ju menoval ako experta pre zvláštnu synodu biskupov pre Blízky východ, ktorá sa konala v Ríme v roku 2010. Založila združenie Clarifier (Osvetliť), ktorého cieľom je objasniť realitu Islamu, jej ostatný článok sa dotýka otázky imámov. Práve vydala knihu l’Islam pour tous ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas encore) (Islam pre všetkých, ktorí o ňom chcú hovoriť, ale ho ešte nepoznajú) vydavateľstvo Artège, 2017.

Ilustračné foto

Figarovox: Pri príležitosti spoločnej večere po ukončení denného pôstu počas Ramadánu (Iftar), prezident Emmanuel Macron v utorok (20/06/17) predniesol pred Francúzskou radou moslimského kultu prejav, desať rokov po prezidentovi Sarkozym (ktorý s tým začal ako prvý). V ňom zdôraznil, že “nikto nás nepresvedčí, že islam je nekompatibilný s Republikou (Francúzskou) “. Čo si o tom myslíte?

Annie Laurent: Pre moslimov princípy sociálneho a politického spravovania ich života vychádzajú z božieho nariadenia. Vychádzajú z dvoch hlavných zdrojov: Korán a Sunna (mohamedánska tradícia). Tu je jasne vidno rozkol s demokratickým modelom, keď sa zamyslíme nad našim národným heslom : «Liberté, Égalité, Fraternité» (Sloboda, Rovnosť, Bratstvo). Čo sa týka otázky slobôd: pre nás, Francúzov, je sloboda všeobecná a zároveň zdieľaná. V islame sú iba obmedzené slobody: takto je to aj napríklad so slobodou svedomia, ktorá v islame neexistuje. Z toho plynie, že moslim sa nemôže stať ateistom, alebo sa obrátiť na inú vieru. V tomto ohľade treba podčiarknuť, že Korán zakazuje odpadlíctvo od viery a zároveň nemá žiadny dočasný trest pre toho, kto sa proti tomuto príkazu prehreší. Moslimské právo sa teda opiera o výrok prisudzovaný Mohamedovi: «Toho, ktorý opustí naše náboženstvo, zabite».

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron Foto: Olivier Matthys

Podľa toho je Šaríja pre moslimov Trestným zákonom. V prípade, že nejaká Ústava prehlási Šaríju ako právny zdroj, ktorýkoľvek sudca, rozhodujúci v takomto prípade bude môcť vyniesť trest smrti a nikto mu v tom nezabráni. Aby sme sa vrátili do francúzskeho kontextu, keď sa v rokoch 1990 začali jednania medzi vládou a predstaviteľmi moslimov, ktoré mali za cieľ istú organizáciu moslimského kultu voči štátu, tak vtedajší minister vnútra Jean-Pierre Chevènement moslimom navrhol chartu, v ktorej sa nachádzala istá klauzula, ktorou by sa zaviazali rešpektovať slobodu svedomia, vrátane vzdania sa islamu. Avšak pod tlakom istých hnutí, najmä islamistického Moslimského bratstva, ministrestvo túto klauzulu z charty vyškrtlo. Svoju spiatočku vysvetlilo tým, že vo francúzskej Ústave je už náboženská sloboda garantovaná. Týmto vlastne opomenuli tú skutočnosť, že pre presvedčených moslimov je Šaríja vyššie než akýkoľvek ľudský zákon, teda aj zákon nášho štátu. Tento príklad nám umožňuje uvedomiť si nezhodu medzi našimi pravidlami a ich pravidlami.

Čo sa rovnosti týka, Korán uvádza nadradenosť moslima nad akýmkoľvek iným človekom a muža nad ženou. O týchto pravidlách sa nediskutuje, pretože vychádzajú z božského rozhodnutia. Ináč povedané, tieto pravidlá nemôže nikto zmeniť. Tu jasne vidíme problémy, ktoré to môže vyvolať v živote spoločnosti. Isteže, islam uznáva princíp «bratstva», ale tento je možný iba v rámci Ummy, čiže spoločnosti veriacich moslimov. Preto sa moslim môže cítiť najprv občanom Ummy (moslimského spoločenstva) a až potom občanom svojej vlastnej krajiny, ak sa táto neriadi islamom. Spôsobuje to veľkú nezhodu so základmi demokracie. Treba dodať, že islam nepozná pojem «osoby». Osoba je biblický pojem, ktorý udeľuje každej ľudskej bytosti nescudziteľnú dôstojnosť, pretože, podľa knihy Stvorenie, Boh stvoril človeka na svoj obraz. Tu sa jedná o ontologický (filozofia o bytí) základ, ktorý je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti. Avšak Korán túto zmienku zamlčuje a zavádza neprekonateľnú vzdialenosť medzi Bohom a jeho ľudskými stvoreniami. Z toho všetkého potom vychádza, že v islame má jedinec povinnosti; a čo sa týka jeho práv, sú to iba tie, ktoré mu Boh láskavo udelí. V islame je teda na prvom mieste právo, z čoho pre niektorých našich moslimských spoluobčanov vyplýva prevaha práva Šaríja nad francúzskymi zákonmi.

 

Figarovox: Pán prezident niekoľkokrát zdôraznil, úlohu, ktorá leží na pleciach moslimských organizácií vo Francúzsku v boji proti terorizmu a salafistickým kazateľom, ktorí kážu niečo «čo sa prieči srdcu islamu». Naozaj zrádzajú skutočný islam títo extrémisti, s ktorými sa potýka Francúzsko?

Annie Laurent: Najskôr treba pripomenúť, že existuje tisíc a jeden výkladov posvätných textov islamu. Toto náboženstvo, bez jeho sunitskej vetvy, ktorá je ďaleko prevažujúca, a jediná, ktorej sa týkajú rozhovory tu vo Francúzsku, islam nemá svojho najvyššieho predstaviteľa, ktorý má moc vykladať ho a tento výklad potvrdiť oficiálnou pečaťou. Ináč povedané, islam nemá pápeža, ktorý by mal oprávnenie rozhodnúť a nariadiť význam výkladu textov, čo by umožnilo aj iným vierovyznaniam poznať oficiálny výklad. Okrem toho, francúzski moslimovia nie sú zjednotení, pretože krajiny ich pôvodu a aj islam v nich sú rôzne. Z toho potom islam Turkov nie je islamom Severoafričanov, salafizmus sa odlišuje od Moslimského bratstva, atď. Preto potom neviem, ako môže prezident republiky, alebo iný politický predstaviteľ s istotou povedať, z čoho je vytvorené «srdce islamu». Z akého titulu sa môže Republika vyjadrovať k takejto definícii? A ako sa dajú ich výroky zosúladiť s laicitou, ktorá je základom nášho štátu? V skutočnosti jedinou možnosťou skoncovania s extrémizmom by bolo zrušiť pasáže Koránu a Sunny, ktoré nabádajú k násiliu a potláčaniu slobôd. Lebo, či chceme alebo nie, tieto posvätné texty nabádajú k nenávisti. A pre moslimov je Korán knihou, ktorá nebola vytvorená človekom, ale jej jediným autorom je priamo Boh. Táto dogma prevláda od IX storočia. Žiadna ľudská moc si nemôže dovoliť ho zmeniť. Prípad Biblie je iný, pretože Biblia je Bohom inšpirovaná a nie je ním priamo nadiktovaná. Dokonca ani moderní moslimskí intelektuáli, ktorí presadzujú modernejší islam nespochybňujú túto dogmu. Neexistencia vrcholnej autority ako aj božský pôvod Koránu sú dvoma základnými prekážkami, ktoré zabraňujú akémukoľvek vývoju smerovanému k jeho jednotnému a uznanému výkladu.

Ilustračné foto Foto: Claude Paris

Figarovox: Pán prezident tiež spomenul úlohu imámov a krajských islamských organizácií, ako CRCM. Pre neho je nevhodné porovnávať islam s inými náboženstvami keď sa jedná o predstaviteľov tohto náboženstva. V akej miere je islam decentralizovaným náboženstvom a aká je vlastne presná úloha imáma?

Annie Laurent: Prezident Macron má pravdu, imám sa s kňazom nedá porovnávať. Islam nepozná princíp sprostredkovania medzi Bohom a človekom, nemá kňažský stav ani sviatosti. Imámova úloha spočíva vo vedení modlitieb a zabezpečení piatkového kázania. Toto kázanie sa neobmedzuje iba na náboženskú oblasť, pretože v islame sa (do)časno a duchovno miešajú, môže teda obsahovať aj politické témy, alebo vzťahy s inovercami, vzťahy muži-ženy, … Úlohou imáma nie je podpora duchovného rastu veriacich a často sa končí pri kontrole dodržiavania rituálov, či zakázanej stravy. A teda imám nemôže byť braný na zodpovednosť za činy svojich veriacich. Obtiažnosť sa ešte zvyšuje ak vieme, že časť imámov pôsobiacich vo Francúzsku nehovorí po francúzsky. Prezident Makron vo svojom príhovore chválil že sa na úrovni štátu vytvorila moslimská katechetická služba (aumônerie). Chcel tým poukázať na to, že Francúzska republika pristupuje rovnako ku všetkým náboženstvám, ktoré sa u nás nachádzajú. Avšak katechéta (aumônier) v islamskej tradícii neexistuje. Myslím si, že toto je chyba, pretože ako som už podčiarkla, islam nepozná princíp sprostredkovania medzi Bohom a človekom. Moslimskí predstavitelia samozrejme môžu prejaviť svoju dobrú vôľu. V marci tohto roka moslimská organizácia CFCM vydala «chartu imáma» ktorá obsahuje vítané opatrenia, ako napríklad oddanosť k laicite, slobode, medzináboženskému dialógu a odvrhnutie akéhokoľvek násilia v mene Boha. Táto organizácia potom oslovila všetky reprezentatívne združenia islamu vo Francúzsku, aby sa pridali k tejto charte … ale väčšina z nich chartu ihneď zavrhla. Zase raz takáto iniciatíva nezašla ďaleko, keďže chýba autorita, ktorá by naozaj zastupovala islam.

 

Figarovox: Prezident republiky si želá, aby sa štát mohol podieľať na vzdelávaní imámov. Je to podľa vás možné?

Annie Laurent: Táto požiadavka je oprávnená, ale jej uskutočnenie vyvoláva dôležité otázky. Ako si laický štát predstavuje zasahovať v tejto oblasti? Kto vynesie rozhodnutia spojené s výkladom posvätných textov? Ako postupovať pri ideologických nezhodách? Kto vlastne bude kontrolovať obsah výučby v týchto inštitúciách na školenie imámov? Nevidím jasné odpovede na tieto otázky. Predstavte si, že jedného dňa sa náš laický štát začne miešať do programov v seminároch Katolíckej cirkvi, zakáže vyučovanie prirodzeného zákona (mám na mysli najmä manželstvo a priamy príbuzenský vzťah)? Čo sa islamu týka, inštitúcie pre školenie imámov už existujú, niektoré má v správe UOIF a to je združenie, ktoré vo viacerých ohľadoch nehlása hodnoty zhodné s demokraciou. Je však pravdou, že otázka výuky imámov je opodstatnená, ak riešime problematiku spojenú s bezpečnosťou verejnosti. Myslím si, že štát by mal oficiálnych reprezentantov islamu vážne postaviť čelom ku svojej zodpovednosti. V prípade násilností, alebo nenávistných prejavov v mešitách v spojitosti s Koránom a Sunnou, by títo mali byť trestne stíhaní za spoluúčasť s nebezpečnými imámami. Štát tiež musí vynútiť, aby sa na pôde mešít používala počas kázní francúzština a zakázať akékoľvek zahraničné financovanie mešít a združení. Ak sa jedná o bezpečnosť verejnosti treba byť nekompromisný a bez váhania prijať opatrenia idúce až po vyhostenia. A konečne, ak sa zapletie do organizácie islamu vo Francúzsku, obávam sa, že štát, ktorý na jednej strane odsudzuje komunitarizmus, na strane druhej iba posilní toto náboženské uvedomenie moslimov, zatiaľ čo podľa našej Ústavy sú títo najprv občanmi, a až potom kresťanmi, moslimami, židmi či inými. Riskujeme, že takto islamu dáme štatút štátneho náboženstva, ako sa obával kardinál Lustiger.

Eloi Thiboud

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Prokurátor Remeta prehovoril: Oľutoval obvinený svoj čin? Dědeček odstúpil zo svojho postu

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave podal návrh na väzobné stíhanie pre obvineného Dušana D., ktorý opitý autom spôsobil v nedeľu (2. 10.) tragickú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami. Stotožnil sa tak s podnetom policajného vyšetrovateľa. O väzbe bude rozhodovať…

V USA sa domnievajú, že za vraždou Darie Duginovej môže byť Ukrajina

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:Telegram)   V Spojených štátoch sa domnievajú, že za vraždou Darie Duginovej môže byť Ukrajina. Podľa denníka The New York Times sa americké spravodajské agentúry domnievajú, že predstavitelia ukrajinských úradov povolili výbuch auta pri Moskve, ktorý zabil Dariu Duginovú Podľa predstaviteľov Washingtonu sa Spojené štáty na…

Meteorológovia vydali výstrahy pred prízemným mrazom

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Meteorológovia vydali výstrahy pred prízemným mrazom, na štvrtok (6. 10.) vydali od 1.00 do 9.00 h výstrahy prvého stupňa pre viaceré okresy Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe Varujú, že mráz môže ohroziť vegetáciu.…

Najvyššia rada Ukrajiny: “Skončili sme!”

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Svpressa/Foto:Screenshot,Facebook)   "Ofenzíva poslednej nádeje" už Zelenského nezachráni, pretože Ukrajina sa ako štát sama zničila Nech sa to zdá akokoľvek zvláštne, internetová telegramová komunita píše o "peremogach" na Chersonskom a Charkovskom smere akosi veľmi skromne, akoby išlo o boje kdesi v Afrike alebo Ázii. Masy sa…

Poslanci schválili zvýšenie platov zdravotníkov. Jeden poslanec bol proti. SKSaPA: Schválené zvýšenie miezd neudrží sestry a pôrodné asistentky v systéme

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Platy zdravotníkov sa zvýšia. Národná rada (NR) SR v stredu schválila návrh z dielne rezortu zdravotníctva. Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú…

Disciplinárku so sudkyňou Denisou Cvikovou, obvinenou v kauze Búrka, odročili

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Disciplinárne pojednávanie so sudkyňou Okresného súdu Bratislava I Denisou C., obvinenou v kauze Búrka, odročil Najvyšší správny súd (NSS) SR na 14. decembra. TASR o tom informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol Na stredajšom pojednávaní disciplinárny senát po prednesení disciplinárneho návrhu navrhovateľom vypočul…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Putin nariadil vláde previesť do ruského vlastníctva Záporožskú jadrovú elektráreň

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service photo,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   19:55 - Moskva pridelila kódy poznávacích značiek okupovaným ukrajinským regiónom. 80…

Plénum v utorok večer debatovalo o návrhu zakázať vyvesovať dúhové vlajky. Čo tvrdil Dostál?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie aktuálnej 72. schôdze diskusiou k návrhu, ktorý má zakázať vyvesovať symboly hnutí či komunít propagujúcich sexuálnu orientáciu. Návrh podali Tomáš Taraba (nezaradený) a György Gyimesi (OĽANO) Ondrej Dostál (SaS) počas diskusie pripomenul, že dúha nie je…

Plénum odmietlo návrh OĽANO na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na Slovensku sa nezavedie hmotná zodpovednosť verejných činiteľov. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci z dielne poslancov OĽANO Poslanci chceli zaviesť funkčný mechanizmus "trestania" prešľapov a…

Mortal combat slovenského parlamentu pokračuje, Tabák podala trestné oznámenie na Cigánikovú

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Pohodlne sa oprite v čalúnenom kresle, ak na to máte, dajte si pukance, ak nie, asi ani nekúrite, tak sa aspoň prikryte dekou. Slovenské spoločenské témy sa menia zábavný televízny kanál. Máme tu vojnový seriál (Ukrajina), Sci-Fi (Fico sa spojí s fašistami a…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prokurátor Remeta prehovoril: Oľutoval obvinený svoj čin? Dědeček odstúpil zo svojho postu

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave podal návrh na väzobné stíhanie pre obvineného Dušana D., ktorý opitý autom spôsobil v nedeľu (2. 10.) tragickú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami. Stotožnil sa tak s podnetom policajného vyšetrovateľa. O väzbe bude rozhodovať…

V USA sa domnievajú, že za vraždou Darie Duginovej môže byť Ukrajina

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:Telegram)   V Spojených štátoch sa domnievajú, že za vraždou Darie Duginovej môže byť Ukrajina. Podľa denníka The New York Times sa americké spravodajské agentúry domnievajú, že predstavitelia ukrajinských úradov povolili výbuch auta pri Moskve, ktorý zabil Dariu Duginovú Podľa predstaviteľov Washingtonu sa Spojené štáty na…

Meteorológovia vydali výstrahy pred prízemným mrazom

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Meteorológovia vydali výstrahy pred prízemným mrazom, na štvrtok (6. 10.) vydali od 1.00 do 9.00 h výstrahy prvého stupňa pre viaceré okresy Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe Varujú, že mráz môže ohroziť vegetáciu.…

Najvyššia rada Ukrajiny: “Skončili sme!”

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Svpressa/Foto:Screenshot,Facebook)   "Ofenzíva poslednej nádeje" už Zelenského nezachráni, pretože Ukrajina sa ako štát sama zničila Nech sa to zdá akokoľvek zvláštne, internetová telegramová komunita píše o "peremogach" na Chersonskom a Charkovskom smere akosi veľmi skromne, akoby išlo o boje kdesi v Afrike alebo Ázii. Masy sa…

Poslanci schválili zvýšenie platov zdravotníkov. Jeden poslanec bol proti. SKSaPA: Schválené zvýšenie miezd neudrží sestry a pôrodné asistentky v systéme

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Platy zdravotníkov sa zvýšia. Národná rada (NR) SR v stredu schválila návrh z dielne rezortu zdravotníctva. Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú…

Disciplinárku so sudkyňou Denisou Cvikovou, obvinenou v kauze Búrka, odročili

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Disciplinárne pojednávanie so sudkyňou Okresného súdu Bratislava I Denisou C., obvinenou v kauze Búrka, odročil Najvyšší správny súd (NSS) SR na 14. decembra. TASR o tom informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol Na stredajšom pojednávaní disciplinárny senát po prednesení disciplinárneho návrhu navrhovateľom vypočul…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Putin nariadil vláde previesť do ruského vlastníctva Záporožskú jadrovú elektráreň

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service photo,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   19:55 - Moskva pridelila kódy poznávacích značiek okupovaným ukrajinským regiónom. 80…

Plénum v utorok večer debatovalo o návrhu zakázať vyvesovať dúhové vlajky. Čo tvrdil Dostál?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie aktuálnej 72. schôdze diskusiou k návrhu, ktorý má zakázať vyvesovať symboly hnutí či komunít propagujúcich sexuálnu orientáciu. Návrh podali Tomáš Taraba (nezaradený) a György Gyimesi (OĽANO) Ondrej Dostál (SaS) počas diskusie pripomenul, že dúha nie je…

Plénum odmietlo návrh OĽANO na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na Slovensku sa nezavedie hmotná zodpovednosť verejných činiteľov. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci z dielne poslancov OĽANO Poslanci chceli zaviesť funkčný mechanizmus "trestania" prešľapov a…

Mortal combat slovenského parlamentu pokračuje, Tabák podala trestné oznámenie na Cigánikovú

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Pohodlne sa oprite v čalúnenom kresle, ak na to máte, dajte si pukance, ak nie, asi ani nekúrite, tak sa aspoň prikryte dekou. Slovenské spoločenské témy sa menia zábavný televízny kanál. Máme tu vojnový seriál (Ukrajina), Sci-Fi (Fico sa spojí s fašistami a…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Vášeň v Tebe

Dojemná pieseň Márie Čirovej po tragickej nehode v Bratislave: "Prečo nedá sa žiť bez obáv ako v náručí matky?"

0 icon

K tragickej dopravnej nehode na bratislavskej zastávke MHD Zochova uviedla niekoľko úprimných slov aj speváčka Mária Čírová. Zaspievala aj dojemnú pieseň. „V noci som sa vrátila z jedného koncertu a nemohla som zaspať. Vznikli tieto slová a melódia. Zastávka Zochova bola mojou zastávkou 5 študentských rokov. Je to jedna z najfrekventovanejších…

Tekvica Hokkaido: Vedeli ste o jej blahodárnych účinkoch pre vaše telo?

0 icon

Tekvica Hokkaido naberá v našich končinách na čoraz väčšej popularite. Dôvodom sú najmä jej chuť a benefity pre zdravie. Názov tekvice je odvodený od japonského ostrova Hokkaido, ktorý je jej domovom. Prvýkrát bol tento druh tekvice vyšľachtený koncom 19. storočia. Hokkaido sa však v Európe pestuje iba posledných 20 rokov. Mnohí po…

Katka Koščová vyšla úplne zo svojej komfortnej zóny. Zverejnila foto v čiernej čipkovanej podprsenke

0 icon

Známa slovenská speváčka, víťazka prvej Superstar, Katka Koščová vyšla úplne zo svojej komfortnej zóny. Na sociálnej sieti Facebook zverejnila fotografie v čiernej čipkovanej podprsenke. Vysvetlila aj dôvod. Prezradila, že kúpa podprsenky bola vždy pre ňu nutným zlom. „Celý život mám veľké prsia a vždy som tým trpela, dlhé roky som sa…

Jej vášňou sú dlhé vlasy. Skutočná „Rapunzel“ fascinuje ženy. Čo zaujíma mužov?

0 icon

Ivana Stelmachová, ktorá pochádza z ukrajinského Ľvova, už od mala túžila po dlhých vlasoch. Keďže športovala, z praktických dôvodov si ich nedopriala. Keď mala 17 rokov, definitívne sa rozhodla, že si vlasy nechá dorásť. Aby dosiahla svoj cieľ, pri starostlivosti o vlasy využívala rady a tipy našich mám, babičiek a prababičiek. A v čom tkveli ich rady?…

O hrôzach pri tragickej dopravnej nehode v Bratislave prehovorila aj misska Podmanická: „Bol tam aj môj brat so svojím kamarátom...“

0 icon

V nedeľu večer zasiahla Slovensko tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomreli piati mladí ľudia. O tom, čo sa dialo po náraze auta, ktoré viedol opitý vodič prehovorila aj 1. vicemiss a modelka Viktória Podmanická. Jednou z obetí je len 19-ročný študent. Bol to kamarát jej brata. „Na zastávke Zochova bol aj môj brat. Bol…

Armádny Magazín

Pokus Južnej Kórey o reakciu na odpálenie severokórejských rakiet sa skončil dopadom balistickej rakety na vlastnú základňu

0 icon

Južná kórea, 5.október 2022 (AM) – Pokus Južnej Kórey a Spojených štátov demonštrovať plnú silu zbraní v reakcii na testy severokórejských rakiet sa takmer skončil tragédiou, keď jedna z rakiet zem-zem vypustených juhokórejskou armádou spadla na územie vojenskej základne. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Yonhap s odvolaním

O pokusoch o otvorenie frontu boja proti Rusku na severnom Kaukaze

0 icon

Dagestan, 5.október 2022 (AM) – Po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v Ruskej federácii 21. septembra sa úsilie Centra informačných a psychologických operácií (CIPSO) Hlavného spravodajského riaditeľstva Ministerstva obrany Ukrajiny, pôsobiaceho pod kontrolou CIA, sústredilo na tzv. vybudovanie protestu vo viacerých zakladaj

"Druhý front" proti Rusku: Moldavsko sa pripravuje na mobilizáciu za Odesu

0 icon

Moldavsko, 5.október 2022 (AM) –  Moldavská prezidentka Maja Sandu sa pripravuje vyhlásiť vojenskú mobilizáciu v krajine, uviedli zdroje kanál WarGonzo. Kurátori podľa nich poverili Sandu, aby rozpracovala otázku uskutočnenia rozsiahlej vojenskej mobilizácie v Moldavsku s cieľom otvoriť ďalší front proti Rusku spolu s rumunskými jednotkami. Zdroje tiež pripust

Ruský ťažký bombardér Ilja Muromec a jeho pilotné esá

0 icon

Rusko, 5.október 2022 (AM) – Dnes by som rád predstavil ruský ťažký bombardér Iľja Muromec, stroj ktorý počas I. svetovej vojny patril k najlepším štvormotorovým bombardovacím lietadlám a uplatnil sa v ZSSR aj v povojnovom období. Lietadlo takisto stálo pri zrode ruského dopravného transportného letectva.  

Vojenský veliteľ vysvetlil ústup ruských síl v smere Krivoj Rog

0 icon

Rusko, 5.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   Vysoko presná raketa ruských vzdušných a kozmických síl zasiahla na juhozápadnom okraji Dnepropetrovska veliteľstvo vzdušných síl „Vostok“. Až 100 vojakov vráta

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali